Pénzügyi ismeretek I./2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi ismeretek I./2"

Átírás

1 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona

2 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe vett hozamrátát, vagy megtérülési rátát (rate of return) tekintjük kamatlábnak (jele: r). Kamatszámítás során mindig jövőértéket (jele: FV Future Value) számítunk, azaz valamilyen mai pénzösszeg későbbi időpontban esedékes értékét határozzuk meg. Kamat = PV r Tehát : FV = PV + PV r Ismertebb formában: FV = PV (1+r), ahol: FV = jövőbeni érték PV = jelenérték (előfordul, hogy Co-nak jelölik, mint jelenbeni cash flow) r = éves kamatláb (megtérülési vagy hozamráta) 1+r = kamattényező

3 3 A kamattényező azt fejezi ki, hogy egy kamatozási periódus alatt a jelenbeni pénz hányszorosára növekszik Tehát: FV 1+r = PV A. Egyszerű kamatozás esetén minden periódusban csak a kezdő befektetés (tőke) kamatozik, vagyonunk lineárisan nő. alapképlete: FV = PV (1 + r * n), Ahol: FV a pénz jövőértéke PV a pénz jelenértéke r egy periódusra érvényes piaci kamatláb n a periódusok száma. B. A kamatos kamatozás azt jelenti, hogy minden korábbi időszakban kapott kamat újra befektetésre kerül (hozzáadják a kezdeti befektetéshez, azaz tőkésítik) és ez a következő időszakban többletkamatot eredményez. Így a lekötés időtartama alatt pénzünk exponenciálisan (periódusonként azonos ütemben) nő. Kamatos kamat számítása, ha a lekötés ideje pl. 4 év FV = PV (1+r) (1+r) (1+r) (1+r) azaz 4 FV = PV (1+r)

4 4 A kamatos kamat számítása n időszakra ahol az n = periódusok számával. n FV = PV (1+r) n 1, Jövőbeli érték : FV = PV (1+r) FV 2, Jelenérték: PV = n (1+ r) 3, Kamatláb: r = FV - 1 n PV 4, Periódus szám: n = (logfv logpv) log(1+ r) 1.3. JELENÉRTÉKSZÁMÍTÁS A jelenérték-számítás a jövőben esedékes pénzek jelen időpontra vonatkozó értékének a meghatározását jelenti. PV = FV (1+ r) n A kamattényező (FVIF) reciprokját diszkonttényezőnek (PVIF) nevezzük r A diszkonttényező

5 5 azt fejezi ki, hogy a jelenérték hányszorosa valamely jövőbeni időpontban esedékes egységnyi pénzösszegnek A pénzáramlások (melyeket C 1, C 2,..., C t jelöljük) együttes jelenértékét általános alakban a következők szerint írhatjuk fel: PV = C r C + C + K + C 2 3 t 2 ( 1+ r) 3 ( 1+ r) ( 1+ r ) t Összevont alakban pedig: n PV= C t t= 1 (1 + r) t, ahol 1 ( 1 + r) C t = t évben esedékes pénzösszeg = diszkonttényező t évben t Nettó jelenérték (NPV Net Present Value) A befektetett tőkénk megtérül-e? befektetések jelenértékéből (PV) kivonjuk az induló tőke (C ) összegét. 0 NPV = -C + C r) n t 0 t= 1 (1 + t hozamok együttes jelenértékéből kivonjuk a ráfordítások együttes jelenértékét. A képlet tehát:

6 6 NPV = PV (H) PV (R), ahol PV (H) = hozamok jelenértéke PV (R) = ráfordítások jelenértéke A nettó jelenérték alkalmazása esetén azok a beruházások fogadhatóak el, amelyek nettó jelenértéke pozitív (NPV > 0). Több befektetési lehetőség esetén azt a beruházást kell választani, amelyiknek a nettó jelenértéke a legmagasabb. Amennyiben több beruházás is megvalósítható, akkor az együttes jelenértéket a beruházások jelenértékének összegzésével (additivitás) kapható meg: NPV (A) + NPV (B) = NPV (A+B) Jövedelmezőségi index (PI Profitability Index) A jövedelmezőségi index, vagy más néven hozam-költség arány (Benefit-Cost Ratio) olyan mutató, amelyben a beruházás révén képződő jövedelmek jelenértékét a kezdő pénzáramhoz viszonyítjuk. n C t t t= 1 (1 + r) Képlete: PI = C 0

7 7 Amennyiben viszont nemcsak egyszeri beruházásról van szó, hanem többszöri befektetésről és hozamról, akkor a képlet a következő képen változhat: PV(H) PI = PV(R) Az értéke akkor fogadható el, ha PI > 1 A jövedelmezőségi index, tehát arra ad választ, hogy egységnyi jelenbeni ráfordítás hányszor térül meg a hozamok diszkontált összegéből. Hogyha eltérés van az NPV és a PI rangsora között, akkor azt érdemes választani, ahol az NPV a kedvezőbb Belső megtérülési ráta (IRR Internal Rate Of Return) A belső megtérülési ráta (más néven belső kamatláb) az a kamatláb, amely mellett a hozamok diszkontált összege megegyezik az egyszeri ráfordítások együttes jelenértékével. PV (H) = PV (B) ezért NPV = 0 Képletben megadva: 0 = - C + n 0 t= 1 (1+ C t IRR) t

8 Kamatozási periódusok és a kamatlábak A kamatláb érvényességi időtartama az az időtartam, amelyet időegységnek tekintenek. Általában érvényessége egy év. A kamatozási perióduson pedig azt az időszakot értjük, amilyen időszakonként a kamatot tőkésítik (jóváírják), vagy kifizetik. Ha a kamatozási periódus egy évnél rövidebb, mind a jelenérték, mind a jövőérték-számításnál módosítani kell az eddig használt képleteket. FV n m n r = PV0 1 +, ahol m n = az évek száma m = éven belüli periódusok száma adott kamatláb mellett a jövőérték nagysága a kamatfizetés gyakoriságától függ. Megkülönböztetünk: - nominális (névleges), - érvényes (periódusonkénti), - effektív (tényleges) kamatlábat A nominális kamatláb magába foglalja a reálkamatlábat és a várható inflációs rátát. Effektív (tényleges) kamatláb:

9 9 akkor számítható, ha éven belül több periódusban fizetnek kamatot, és a fel nem vett kamat is kamatozik, vagy a fel vett kamatot a nominális kamattal újra be lehet fektetni. Gyakorlatban a kamatos kamatozással számított éves kamatláb és r-rel jelöljük. Az effektív kamatláb (APR Annual Percentage Rate évi %-os ráta) az alábbiak szerint számítható ki: m r eff r = m, ahol r = nominális kamatláb m = éven belüli kamatfizetési periódusok száma Az effektív kamatlábból az érvényes (periódusonkénti) kamatláb kiszámítása: 1 m r m= (1 + r eff ) -1, ahol r m = periódusonkénti (érvényes) kamatláb Minél gyakoribb a kamatfizetés, annál nagyobb a befektetés (pl. a betét) jövőbeni értéke, és annál nagyobb az effektív kamatláb (hozamráta). Az effektív kamatláb ellentétben a névleges kamatlábbal, a ténylegesen megkeresett hozamot vagy a ténylegesen fizetendő kamatot mutatja, ezért a pénzügyi döntéseknél ez tekinthető relevánsnak.

10 10 Általánosan az n-edik év végén esedékes pénzösszeg jelenértéke "r" kinyilvánított kamatláb és évi "m" kamatfizetés esetén a következő: PV = 1 + FV r m n m n A reálkamatláb a vásárlóerő alakulását mutatja meg. A reálkamatláb mértékét befolyásoló tényezők: Háztartások megtakarítási hajlandósága Beruházások várható jövedelmezősége Az ország monetáris és fiskális politikája A reálkamatláb kiszámítása az infláció ismeretében: 1+ Nominál kamatláb 1+ Inflációs ráta Reálkamatláb = 1 Amennyiben a nominál kamatláb és az inflációs ráta is elég alacsony, akkor a reálkamatlábat nagyvonalakban is meglehet becsülni = Nominális kamatláb inflációs ráta

11 11 2. SPECIÁLIS PÉNZÁRAMLÁSOK ÉRTÉKELÉSE 2.1. AZ ÖRÖKJÁRADÉK Az örökjáradék alatt olyan pénzáramlást értünk, amelyeknek járadéktagjai azonos értékűek és végtelen tagból áll, tehát nincsen lejáratuk. Az örökjáradék jelenértékének kiszámítása: PV = r C, ahol PV = örökjáradék jelenértéke C = fix összegű járadéktag r = kamatláb Előfordul hogy a járadéktagok nem azonosak, hanem állandó mértékben növekednek periódusonként. Ezeket az örökjáradékokat nevezzük növekvő tagú örökjáradéknak. Jelenértékét következőképpen tudjuk kiszámítani (ún. Gordon modell): PV = C 1 r g, ahol g (growth rate) = a járadékok éves növekedési üteme a képlet feltétele: r > g

12 ANNUITÁS Ha a járadéktagok nem lejárat nélküliek, hanem meghatározott periódusból állnak, akkor annuitásról (évjáradék) beszélünk. Az annuitás jelenértékének a kiszámítása: n I Pn PV a = C P0 = +, ahol t n t= 1 (1r) + (1r) + PV A = annuitás jelenértéke C = évenkénti járadék r = kamatláb n = évek száma n K P r = = annuitás - tényező n (PVIFA - annuitás jelenérték-faktor) 3. HITELTÖRLESZTÉSI TERVEK Három típust érdemes megemlíteni: egyösszegű törlesztés egyenletes (azonos összegű) törlesztés halasztott fizetésű törlesztés 1, Egyösszegű törlesztés ha a felvett hitel összege a futamidő alatt nem változik. a kamat minden futamidőre jár 2, Egyenletes (azonos összegű) törlesztés

13 13 a hitelállomány minden periódusban azonos összeggel csökken. 3, Halasztott fizetésű törlesztés a tőke törlesztését meghatározott ideig szüneteltetik, majd a fennmaradó futamidőben visszafizetésre kerül. A kamat minden futamidőre jár, a fennálló tőketartozás után. 4. ÉRTÉKPAPÍROK ÁRFOLYAMSZÁMÍTÁSA Az értékpapírok nyílt piacának két megjelenési formája van: a tőzsdei forgalmazás és a tőzsdén kívüli kereskedés. Az elsődleges piacon valósul meg a megtakarítás átalakítása működő tőkévé. A másodlagos piac megteremti a már kibocsátott pénzügyi eszközök eladhatóságát, likviditását: biztosítja a befektetések likviditását, képes összehangolni a különböző lejáratú megtakarításokat és befektetéseket, valamint információt szolgáltat a befektetőknek és a kibocsátóknak. A pénzáramok tartási periódus alatt kamat vagy osztalék formát ölthetnek, a tartási periódus végén

14 14 pedig az értékpapír eladásából származó bevételt jelentik. A hosszú lejáratú papírok értékelésére a jelenérték módszer a legáltalánosabban elfogadott. Ennek lényege, hogy az értékpapírokból származó jövőbeni pénzáramokat (cash flow-kat) egy alkalmas kamatlábbal, a befektető átfal elvárt hozammal diszkontálják. Általános matematikai alakja: C1 C 2 C 3 C t PV = K + 1+ r (1 + r) 2 (1 + r) 3 (1 + r) Összevont alakban pedig: t PV= n 4.2. A VÁLTÓ LESZÁMÍTOLÁSA A váltóleszámítolás azt jelenti, hogy birtokosa (a hitelező) bankra forgatja a váltót, azaz lejárat előtt a bank részére eladja a váltót. T r n K =, ahol 360 K = kamat összege T = a váltón szereplő összeg (a váltó névértéke, FV) r = kamatláb n = leszámítolástól a lejáratig tartó napok száma és n maximum 365 lehet.

15 15 A két kamatláb közötti összefüggés számszerűsíthető, így a banknál a leszámítolási (diszkont) kamatláb a következő: 1 d =, tehát d = 1 - e 1 1+ r, ahol d = diszkontkamatláb r = rövidlejáratú hitelek kamatlába 1 d = diszkonttényező 1 + r = kamattényező Ebből adódik, hogy d = r 1+ r és r = d 1 d 4.3. A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Névérték: az az összeg, amelyet a kibocsátó cég kölcsönvett, és lejáratkor köteles visszafizetni. A névértéket általában kerek címletekben (például 10 ezer vagy 100 ezer Ft) határozzák meg. Piaci érték: a kötvény elméleti árfolyama. A piaci vagy folyó (aktuális) árfolyam pedig az az ár, amelyen a kötvénnyel a másodlagos piacokon kereskednek. Fix kamatozású kötvény megítéléséhez többféle hozamszámítási lehetőség kínálkozik. Ezek a következők: Névleges hozam: ismert hozam, vagy megtérülési ráta, azaz a kötvény névértékére vonatkozóan megállapított évi kamatláb.

16 16 Számítása: r = n K P n, ahol r = névleges hozam n K = kamat P = névérték. n Egyszerű hozam: ezt a mutatót folyó hozamként is ismerik, az éves kamatjövedelmet az árfolyamhoz hasonlítja. Számítása: K r e =, P ahol r e = egyszerű hozam, K = kamat, P 0 = árfolyam. 0 Tényleges hozam: a kötvény belső megtérülési rátája: értékpapírból származó jövedelmeket (kamat és törlesztés) diszkontáljuk, azok összege egyenlő a kötvény vételi árfolyamával. Képletben: n I Pn P +, ahol 0 = (1 + r) t= 1 t (1 + r) p 0 = árfolyam (a kötvény jelenértéke) I = szabályos időközönként esedékes kamatfizetés P n = kötvény névértéke n = lejáratig terjedő periódus r = a megkívánt hozam (megtérülés) n

17 17 A képletünk első részében egy annuitás jelenértékét ismerhetjük fel, a második része pedig egy n-edik periódusban esedékes pénzáram ( a névérték) jelenértéke. A kiszámítás módja ezáltal egyszerűsödik: A = K t PVIFA + N PVIF, r, n n r, n ahol PVIFA r,n= annuitástényező (annuitás táblázatból könnyen kikereshető) PFIV = diszkonttényező (diszkont táblázatból r,n könnyen kikereshető) Bruttó és nettó árfolyam A nettó árfolyam a kamatfizetés óta eltelt időszak alatt felhalmozódó kamatot nem tartalmazza. nettó árfolyam = bruttó árfolyam felhalmozott kamat Kamatszelvény nélküli kötvények A diszkonttal kibocsátott kötvények egy része egyáltalán nem fizet kamatot, ezek az ún. kamatszelvény nélküli kötvények (zero coupon bond). A kamatszelvény nélküli kötvények tényleges hozamát kiszámító egyenlet, következőképpen egyszerűsíthető: Pn P P =, ebből: r = n n 1 0 n (1 + r) P 0

18 Örökjáradékos kötvények a lejárat nélküli, ún. örökjáradékos kötvény (perpetual bond). Az ilyen kötvényeknél a kibocsátó kamatfizetési ígérete az idők végtelenjéig szól, viszont nincs kötelezettsége a névérték visszafizetésére. Az örökjáradékos kötvény hozamát egyszerű kiszámítani: I r = P Kötvényárfolyamok kamatláb-érzékenysége Mivel a kötvény értéke az abból származó jövedelmek jelenértékének összege, ha a kamatláb nő, a jövedelemáramlás elemeinek jelenértéke kisebb lesz, így a befektető számára az értékpapír értéktelenebbé válik. Ebből az következik, hogy a kamatláb változásával ellentétes irányban mozdul el a kötvény árfolyama, ezért a mutató eredménye negatív. Mérésére a kötvény-árfolyam kamatrugalmasságával (elaszticitás) van mód, amely a következők szerint írható fel:

19 19 E = P 1 P0 r r 1 P r 0 0 0, ahol E = árfolyam rugalmassági együttható P 1= tárgy időszaki árfolyam P = kötvény névértéke 0 r = tárgy időszaki piaci kamatláb 1 r = névleges kamatláb 0 A kapott eredmény azt jelzi, hogy a kamatláb 1%-os változása milyen irányú és mértékű változást (%-os) okoz az árfolyamban. Csak nagyvonalú becslésre alkalmas a mutató, és az elaszticitás addig igaz, amíg új piaci tendenciák nem alakulnak ki. A fix kamatozású kötvények árfolyamának kamatlábérzékenységét jobban kifejezi az ún. Hátralévő átlagos futamidő (duration = D ) Azért finomabb mérőszám a duration mint az elaszticitás, mert a névértéken kívül figyelembe veszi a közbenső kamatjövedelmeket is. Képletben kifejezve: n C t t t D = t= 1 n t= 1 (1+ r) C t (1 + r) t, ahol D = hátralévő átlagos futamidő (duration) C = t-edik időszakban esedékes pénzáram (kamat és/vagy törlesztés) r = kötvény tényleges hozama n = a kötvény lejáratáig hátralévő idő t = jövedelem esedékességének éve

20 20 A mutató egy olyan súlyozott számtani átlagérték, ahol súlyként az adott időpontban kifizetésre kerülő tőke és kamat jelenértéke szerepel, súlyozandó adat pedig az egyes pénzáramok kifizetéséig hátralévő idő (t). Érdemes megjegyezni, hogy a nevezőben lévő jövőbeni pénzáramok jelenértékének összege, a kötvény piaci árfolyamával azonos! Egy kötvénynél adott kamatlábváltozás mekkora árfolyamváltozást idéz elő, ezt a módosított duration (MD), vagy volabilitás fejezi ki. Mutató a következő: D MD =, 1 + r ahol MD = módosított duration D = átlagos hátralévő futamidő (duration) 1+r = kamattényező az aktuális piaci hozam mellett A módosított duration azt fejezi ki, hogy ha a kamattényező 1%-kal változik, akkor hány %-kal változik a kötvény árfolyama RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

21 Egyenletes osztalékfizetésű (pl.: elsőbbségi) részvények árfolyamszámítása Az elsőbbségű részvények a fix hozamú értékpapírok közé sorolandó, de nem kamatot, hanem osztalékot biztosít. Az osztalékot megállapíthatják a névérték %-ában, de meghatározható abszolút összegben is. Felszámolás esetén az elsőbbségi részvény vagyoni részesedése előnyt élvez a törzsrészvényekkel szemben, de a hitelezők mögé sorolódik. Az elsőbbségi részvény, mivel elméletileg időben végtelen pénzáramot biztosít, piaci értékét (jelenértékét), az örökjáradékos képlet alapján számíthatjuk ki: D p P =, ahol 0 r p P 0 = elsőbbségi részvény piaci értéke (jelenértéke) D p = elsőbbségi részvény fix osztaléka r p = a befektető által elvárt hozam. Előfordulhat, hogy az elsőbbségi részvényeket a kibocsátó vállalat, szerződésben meghatározott árfolyamon egy későbbi időpontban visszavásárolja. A kibocsátónak ez az opció lehetőséget ad, hogy piaci kamatlábak csökkenése esetén a magas ho-

22 22 zamú elsőbbségű részvényeit kevésbé drága értékpapírokra cserélje. Kiszámítási módja megegyezik a kötvényeknél tanult tényleges hozam kiszámítási módjával: n D p Pn P +, ahol 0 = (1 + r t= 1 p ) t (1 + r P = elsőbbségi részvény piaci értéke 0 (jelenértéke) D = elsőbbségi részvény fix osztaléka p r = a befektető által elvárt hozam p P = kötvény névértéke n n = lejáratig terjedő periódus p ) n Törzsrészvények értékelése A törzsrészvények tulajdonjogot megtestesítő értékpapír. Érdemes átgondolni miért is kockázatos a törzsrészvény: Felszámolási eljárás esetén a törzsrészvényesek követelése leghátulra sorolódik, tehát előbb történik a kötelezettségek és elsőbbségi részvények kielégítése, mint a törzsrészvényeké. A törzsrészvénynek általában nincs lejárata, ezért csak az eladáskor realizálódó árfolyamnyereség és a hozamok jelenthetnek bevételt a tu-

23 lajdonosának. Előfordulhat, hogy eladáskor árfolyamveszteséget kell elkönyvelni. Hozama, ellentétben a fix hozamú értékpapírokétól, bizonytalan, a cég eredményességétől függ, tehát előfordulhat, hogy sokáig semmilyen osztalékot nem fizet (a vállalat sokáig veszteséges). A részvénynek a piaci értékét (jelenértékét), a korábban megismert értékpapírok jelenérték számításához hasonlóan, a jövőbeni pénzáramlások (esetünkben a hozamok és az eladáskori árfolyamnyereség) diszkontált értékéből kapjuk. A befektetők hosszú távon gondolkodnak, tehát hosszú ideig tartják meg részvényeiket. A spekulánsok rövid ideig tartják papírjaikat, leginkább árfolyamnyereségre és egy-két hozamra számítanak. 23 A spekulánsok leginkább az egyperiódusú osztalék-értékelési modellt alkalmazhatják: DIV1 + (P1 P0 ) r =, ahol e P0

24 24 r e= várható hozam DIV 1 = első periódus után várható osztalék (dividend) P 0= részvény jelenértéke (ezen az árfolyamon történt a vásárlás) P 1 = részvény eladáskori árfolyama P = DIV P n t n 0 + t t= 1 (1+ r (1+ r e ) e ) A képlet tehát megmutatja a t évig kapott osztalék diszkontált értékét és az n periódus múlva esedékes eladási ár diszkontált értékének az összegét. Ezt a formulát nevezik általános osztalékértékelési modellnek, amely tehát felírható: DIV P 0 = t t= 1 (1+ r e ) t a törzsrészvény jelenlegi piaci árfolyama megegyezik a jövőben várható összes osztalék jelenértékével! Az összefüggés az osztalékoktól és az elvárt hozamtól függ. A kiszámíthatóságot leginkább az osztalék várható változása (esetünkben) növekedése jelent.

25 25 Az osztalék növekedését három variációban érdemes vizsgálni: Nincs növekedés az osztalékokban Állandó ütemű a növekedés Változó ütemű a növekedés Nincs növekedés az osztalékban: Tehát: DIV 1 = DIV 2= DIV 3=... = DIV t Ha minden egyes járadéktag egyenlő, akkor örökjáradék jellegű a pénzáramlás: DIV P 0 = r e Állandó ütemű a növekedés: Ha járadéktagok egyenlő ütemben nőnek (g osztaléknövekedési ráta), akkor könnyen beláthatjuk, hogy növekvő örökjáradék jelenértékével (Gordon modell) számíthatjuk ki a részvény jelenlegi piaci árfolyamát: DIV1 P 0= r e g A Gordon modell feltétele, hogy r > g A Gordon-modell átalakításával fel tudjuk írni bármelyik részvény elvárt hozamának a becslését: r e = DIV P g A becsléshez szükséges mutatók a következők:

26 26 1. ROE (Return on Equity) saját tőkére jutó nyereség Adózott eredmény ROE = saját tőke 2. EPS (Earnings per Share) egy részvényre jutó nyereség EPS = P = E Adózott eredmény törzsrészvények száma 3. b osztalék fizetési hányad DIV b = EPS 4. 1 b = újra befektetési hányad DIV 1 b = 1 5. g = ROE (1 b) EPS A kockázat A kockázat azt jelenti, hogy a befektetés eredménye a vártnál jobb, vagy rosszabb lesz, tehát a befektetés kimenetele bizonytalanságot hordoz magában.

27 27 A bizonytalanság azt jelenti, hogy valamely esemény megtörténte és elmaradása is lehetséges, nem tudjuk számszerűsíteni. A kockázat valamely várt esemény bekövetkezése körüli bizonytalanság mértéke, A különböző értékpapírok egyedi kockázatának kivédésére megoldás lehet a portfólió kezelés. Minden befektető a döntés meghozatalakor két dolgot mérlegel, ez a befektetés hozama és a befektetés kockázata. A várt hozam adott befektetés lehetséges hozamainak a valószínűségekkel súlyozott átlaga. A tényleges hozam mindig a várt (várható) hozam körül szóródik, ez jeleníti meg a befektető kockázatát. Mérésére a szórás és a szórásnégyzet alkalmas. A portfóliók szórása több tényezőtől függ, ezek: a portfóliót alkotó értékpapírok szórásának nagyságától, az egyes értékpapírok súlyától, és

28 28 az értékpapírok hozamának egymással való együttmozgásától, vagy eltérésétől, (mérőszáma a kovariancia) egyedi kockázatból (ez diverzifikálással csökkenthető, mert adott céget körülvevő veszélyeket jelzi, esetleg a versenytársaira is hat), és piaci kockázatból (ez diverzifikálással nem küszöbölhető ki, abból fakad, hogy a gazdaságban különféle veszélyforrások vannak, pl. konjunktúrahelyzet, nyersanyagának alakulása, reálkamatláb, stb). A jól diverzifikált portfólió kockázata nem tartalmaz egyedi kockázatot, hanem kizárólag piaci kockázatból áll. A hatékony portfóliók kialakításához ismerni kell három tényezőt, ezek: az értékpapírok várható hozama, a hozamok szórása, és a korrelációs együtthatók (amelyek a portfólión belül megtalálható minden értékpapír korrelációs együtthatóját jelentik páronként minden értékpapírhoz). Azon portfóliók tekinthetők hatékonynak, amelyek a kockázat adott szintjén a múltban a legmagasabb hozamot adták.

29 29 CAPM, azaz Tőkejavak árazási modellje (Capital Asset Pricing Model) A modellnek három kulcseleme van: a kockázatmentes kamatláb, a piaci portfólió és a piaci kockázat. Piaci kockázat mérése Azt fejezi ki, hogy valamely értékpapír, vagy portfólió hozama milyen érzékenyen reagál a konjunktúrális változásokra. Mérőszáma a béta (β). Számítása a következő: valamelyrészvény kovarianciája (együttmozgása) a β = piaci portfólió szórásnégyzete piaci portfólióval β < 1, akkor az értékpapír piaci kockázata kisebb, mint a piac portfólió kockázata β = 1, akkor az értékpapír piaci kockázata és a piac portfólió kockázata megegyezik β > 1, akkor az értékpapír piaci kockázata nagyobb, mint a piac portfólió kockázata β = 0, akkor az értékpapírnak nincs kockázata A béta a diverzifikálással ki nem küszöbölhető piaci kockázat nagyságát fejezi ki, így a nagyobb β- val rendelkező értékpapíroknak nagyobb hozamot kell biztosítaniuk, hogy érdemes legyen ezeket vásárolni.

30 30 Ezt a hozam és kockázat közötti egyensúlyt a következőképpen lehet megjeleníteni (CAPM modell): r i = r f + β ( r r ) m f ahol: r i = i értékpapír várható hozama r f = kockázatmentes hozam r m = piaci portfólió hozama β = i értékpapír piaci kockázata (r m - r f ) = kockázati prémium II. PÉNZÜGYI MUTATÓSZÁMOK A pénzügyi mutatók erénye, hogy általuk a kívánt információ megfelelő logikai csoportosításban áll rendelkezésre, melyek a vállalat múltbéli és jelenbeli helyzetét, valamint jövőbeli terveit összehasonlíthatóvá teszik (horizontális elemzés),

31 másrészt a különböző vállalatok azonos időmetszetbeli összehasonlíthatóságát teszik lehetővé. mutatók két típusa: az abszolút mutatók forintban (dollárban, fontban stb.) mutatják a vizsgálandó nagyságot, azaz abszolút nagyságban. a relatív mutatók valamihez viszonyítva jellemezik az adott területet Másrészről beszélhetünk statikus és dinamikus mutatókról. A statikus (stock jellegű, állományi) mutatók adott időpontban értelemezhető állományi adatokból épülnek fel. Ez számvitelben a mérlegből nyerhető információkat jelenti. A dinamikus (flow jellegű, forgalmi, dinamikus) adatok adott időszak alatt értelmezhető adatotkból állnak fel. Számvitelileg ilyen az eredménykimutatásból és a cash flow kimutatásból nyerhető adatbázis. A mutatók öt fő csoportját különböztetjük meg, amely igazából csak négytípusú mutatót ölel fel: I. Likviditási mutatók II. Eladósodottsági (tőkeáttételi) mutatók III. Működési mutatók 3.1. Jövedelmezőségi mutatók 3.2. Hatékonysági mutatók 31

32 32 IV. Piaci mutatók V. Növekedési mutatók 2. A MUTATÓK TÍPUSAI 2.1. LIKVIDITÁSI MUTATÓK a., Abszolút mutatók (angolszász gyakorlat) 1. forgóeszköz-befektetés: készletek + vevők - (szállítók + egyéb rövidlejáratú kötelezettség értelmezése: a készlet és vevőállomány mely része nem fedezhető spontán finanszírozással 2. nettó forgótőke: készletek + vevők + pénzeszközök + értékpapírok - (szállítók+egyéb rövidlejáratú kötelezettség+rövidlejáratú hitel) azaz mínusz az összes rövid lejáratú kötelezettség értelmezése:az összes forgóeszközérték mely része nem finanszírozható rövid lejáratú forrással b., Relatív mutatók

33 33 1.likviditási ráta: forgóeszközök rövidlejáratú kötelezettségek értelmezése:1 Ft rövidlejáratú kötelezettségre mennyi forgóeszközérték jut A mutató nemzetközi mércéje: 2, hazai mércéje: 1,3. 2. gyorsráta: forgóeszközök - készletek rövid lejáratú kötelezettségek értelmezése:az igen likvid forgóeszközök mennyiben nyújtanak fedezetet a rövidlejáratú kötelezettségekre nemzetközi mércéje: 1, hazai mércéje: 0,7 3. pénzeszköz-arány: forgóeszközök - készletek - követelések rövid lejáratú kötelezettségek értelmezése: az értékpapírok és pénzeszközök felhasználásával milyen fedezettséget érnek el a rövid lejáratú kötelezettségek E mutató arról tájékoztat, hogy azonnali intézkedés esetén milyen nagyságú eszköz likviddé tételével milyen arányban történhetne a rövid lejáratú kötelezettségek visszafizetése.

34 34 c., likviditási ráta fokozatai 1. fokon likvid eszközök (teljesen mobil eszközök): a készpénz, a látra szóló bankbetétek, bemutatóra szóló piacképes értékpapírok. Likviditási mutató 1 = pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek 2. fokon likvid eszközök (rövid időn belül mobil eszközzé tehetők): vevőállomány, anyag- és árukészlet, váltókövetelések Likviditási mutató 2 = pénzeszközök+vevők+váltókövetelés+anyag és árukészlet/rövid lejáratú kötelezettségek 3. fokon likvid eszközök: forgóeszközök Likviditási mutató 3 = forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek 4. fokon likvid eszközök: tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök 5. fokon likvid (illikvid) eszközök: kétes követelések, inkurrens termékek stb.

35 35 Az utolsó két esetben található eszközöket ritkán írják fel likviditási mutató formájában. d., Eladósodottsági /tőkeszerkezeti / mutatók 1. adósságfedezeti mutató: eszközök idegen források Értelmezése: 1 Ft idegen forrásra hány Ft vállalati eszközérték jut? nemzetközi mércéje: 2, hazai mércéje: 2.9 (=1/0.35) 2. adósságvisszafizető képesség: összes adósság cash flow értelmezése: hány év alatt fizethető vissza az adósság? 3. kamatfedezeti mutató: üzemi eredmény fizetett kamatok minimális mércéje: > 1 értelmezése: 1 Ft kamatkiadásra hány Ft üzemi eredmény jut

36 36 e., 2.3. Működési mutatók: Jövedelmezőségi mutatók E mutatócsoport a vállalat eredményességét mutatja, relatív formában. A viszonyítási alap általában az eszközállomány, a saját tőke vagy a nettó árbevétel 1., ROE : Adózott eredmény Saját tőke 2., ROA: Adózott eredmény Összes eszköz 3., Módosított ROA: Adózás és kamatfizetés előtti eredmény(ebit) Összes eszköz 4., Értékesítés jövedelmezősége: Adózott eredmény nettó árbevétel 5., Eszközök forgási sebessége: Nettó árbevétel Összes eszközérték

37 37 Hatékonysági mutatók vállalkozás milyen hatékonysága, milyen kihasználtsággal képes eszközeit működtetni. Az általános képlet alapján az eszközök forgási sebessége a nettó árbevétel és az összes eszközérték hányadosa (az utóbbi itt is rendszerint valamilyen átlagos érték). A mutató értelmezhető az eszközök egy szűkebb csoportjára is, beszélhetünk: készletek forgási sebességéről: nettó árbevétel / készletek értéke tárgyi eszközök forgási sebességéről: nettó árbevétel / tárgyi eszközök (nettó) értéke követelések (itt: a vevők) forgási sebességéről: nettó árbevétel / vevőállomány, szállítók forgási sebességéről:

38 38 nettó árbevétel / szállítóállomány stb Piaci mutatók A piaci mutatók csak nyilvános piacon jegyzett részvénytársaságok esetében használhatók. - P/E mutató (price/earnings), mely a részvény árfolyamát az egy rész vényre jutó nyereséggel osztja. Azt mutatja meg, hányszorosan hajlandók megfizetni az egy forint nyereséget. - nyereséghozam, amelyet az egy részvényre jutó nyereség és a részvényárfolyam hányadosaként kapjuk. - osztalékhozam: az egy részvényre jutó osztalék és a részvényárfolyam hányadosa. Értelmezése megegyezik a nyereséghozaméval. - egy részvényre jutó nyereség (EPS: Earnings per Share) : az adózott eredmény és az összes részvény hányadosát jelenti - piaci érték és a könyv szerinti érték szembe állításával kapott mutató:

39 E hányados arról tájékoztat, hogy a piac egy részvény könyv szerinti értékét hányszorosra értékeli. Kiszámítása az egy részvény árfolyamának és könyv szerinti értékének elosztásával történik. 39

40 40 1. Az állam fő funkciói a modern gazdaságban: allokációs funkció disztribuciós funkció stabilizációs funkció Az állam gazdasági beavatkozásának eszközei: /makroökonómiában tanultak/ - fiskális politikai eszközök - monetáris politikai eszközök - ár-bér szabályozási eszközök - külkereskedelempolitikai eszközök A monetáris politikának lényeges stabilizáló szerepe van: - nyílt piaci műveletek - leszámítolási kamatláb-politika - pénzintézetek tartalékráta szabályozása A költségvetési politika a pénzügyi politika szerves része, de viszonylagos önállósággal bír, saját eszközrendszerrel (adók, támogatások) saját intézményrendszerrel (pl.: adóhivatalok), saját célrendszerrel (pl.: közös fogyasztás biztosítása) rendelkezik. A költségvetés eszközei az alábbiak:

41 41 adók támogatások a költségvetés finanszírozási igényének piaci eszközökkel való kielégítése (pl.: államkötvények és kincstárjegyek adásvétele) központi állami beruházások finanszírozása társadalmi közös fogyasztás pénzellátásának rendszere Az államháztartás bevételei adójellegű bevételek nem adójellegű bevételek az állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek adományok, segélyek és egyéb bevételek 2.1. ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK Az adójellegű bevételek közé tartoznak az: adók; állami monopóliumok (korábban regálék); vámok; társadalombiztosítási járulékok NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK

42 42 Ebbe a csoportba tartoznak az: illetékek; díjak és bírságok 2.3. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK - privatizációs bevételek - tulajdonosi osztalék 2.4. ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK - nemzetközi szervezetektől államháztartási célokra kapott segélyek, - az állampolgárok vagy gazdálkodó szervezetek általi felajánlások, adományok. 3. AZ ÁLLAMPAPÍRPIAC

43 Hazánkban a kilencvenes években az állampapíroknak alábbi típusai kerültek forgalomba: Államkötvények Diszkont kincstárjegyek Kamatozó kincstárjegyek Kincstári takarékjegyek Lakossági kincstárjegyek * Kincstári takarékkötvény Az államkötvények alábbi típusait különíthetjük el: magyar államkötvények konszolidációs államkötvények elkülönített alapok kötvényei, társadalombiztosítási kötvények, egyéb kötvények standardizált papírok, futamidejük 1 évnél hosszabb, jelenleg maximum 10 éves lejárattal kerülnek forgalomba. fix és változó kamatozású államkötvények nyilt vagy zárt kibocsátás AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MŰKÖDÉSE

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money)

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money) Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások A pénz időértéke A pénz időértéke (Time Value of Money) Egységnyi mai pénz értékesebb, mint egységnyi jövőbeli pénz. A mai pénz befektethető, kamatot eredményez A

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

2015.02.26. b) Örökjáradékos kötvény esetében: c) Kamatszelvény nélküli (diszkont- vagy elemi) kötvény esetében: C = periódusonkénti járadék összege

2015.02.26. b) Örökjáradékos kötvény esetében: c) Kamatszelvény nélküli (diszkont- vagy elemi) kötvény esetében: C = periódusonkénti járadék összege VÁLLALATI PÉNZÜGYEK II. A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár A pénz tartva tenyész, költögetve vész! Dugonics András: Magyar példa beszédek

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 1. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 A pénz időértéke Mit jelent a pénz időértéke? Egy forint (dollár, euró, stb.) ma

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügy tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügy tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügy tárgyból Pénzügy MSc. képzés I. évfolyam levelező tagozat számára A Pénzügyi és Számviteli

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügytan tárgyból Közgazdász-gazdálkodási kiegészítő képzés számára A Tanszékre történő beérkezés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása Az érték, ár és volumenindex A standardizálás módszere Standardizálás különbségfelbontással Főátlagok eltérése

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

Vállalatértékelés példatár

Vállalatértékelés példatár Vállalatértékelés példatár 1. Végezze el a benchmarkelemzést a Richter és a Bristol-Myers Scibb példáján és határozza meg 5 tanult piaci ráta alapján a Richter korrigált értékét. A d mutatót az alábbi

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek Költségvetési kapcsolatok elszámolása a számvitelben 1. Az elmúlt években több új adónemet is bevezettek, amelyet a vállalkozásoknak számviteli rendszerükben nyilván kell tartaniuk, s nyomon követniük

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07.

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07. Adózási ismeretek Czibula Zoltán igazgató 06-30-9451590 czibula@alfakepzo.hu www.alfakepzo.hu Adózási alapfogalmak Adó: Állam egyoldalú bevétele, ellenszolgáltatás nélküli elvonását törvény biztosítja.

Részletesebben

Tartalom. Speciális pénzáramlások. Feladatmegoldás, jelenértékszámítások 2010.10.19. 8. hét. Speciális pénzáramlások. Örökjáradék:

Tartalom. Speciális pénzáramlások. Feladatmegoldás, jelenértékszámítások 2010.10.19. 8. hét. Speciális pénzáramlások. Örökjáradék: Feladatmegoldás, jelenértékszámítások 8. hét 2010.10.26. 1 Tartalom Speciális pénzáramlások Örökjáradék: Olyan végtelen számú tagból álló pénzáramlás, amelynek minden eleme megegyezik. Növekvő örökjáradék:

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva A vizsgálat köre, rendszere - Tematika 3. Befektetési döntések 5. Befekt. és finansz.

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Példák az előadáson megoldott feladatok ismeretében a vizsgán várható feladatokra (a példák szemléltetésre szolgálnak!)

Példák az előadáson megoldott feladatok ismeretében a vizsgán várható feladatokra (a példák szemléltetésre szolgálnak!) Példák az előadáson megoldott feladatok ismeretében a vizsgán várható feladatokra (a példák szemléltetésre szolgálnak!) BME GTK Pénzügyek Tanszék, Pálinkó Éva 1 1. Az alábbi adatok alapján állítsa össze

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan I. tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan I. tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügytan I. tárgyból Közgazdász gazdálkodási alap levelező, GAM alap és kieg. levelező képzés

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA, II. évf. alapszakok számára Az Pénzügyi és Számviteli Intézetbe

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben