Pénzügyi ismeretek I./2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi ismeretek I./2"

Átírás

1 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona

2 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe vett hozamrátát, vagy megtérülési rátát (rate of return) tekintjük kamatlábnak (jele: r). Kamatszámítás során mindig jövőértéket (jele: FV Future Value) számítunk, azaz valamilyen mai pénzösszeg későbbi időpontban esedékes értékét határozzuk meg. Kamat = PV r Tehát : FV = PV + PV r Ismertebb formában: FV = PV (1+r), ahol: FV = jövőbeni érték PV = jelenérték (előfordul, hogy Co-nak jelölik, mint jelenbeni cash flow) r = éves kamatláb (megtérülési vagy hozamráta) 1+r = kamattényező

3 3 A kamattényező azt fejezi ki, hogy egy kamatozási periódus alatt a jelenbeni pénz hányszorosára növekszik Tehát: FV 1+r = PV A. Egyszerű kamatozás esetén minden periódusban csak a kezdő befektetés (tőke) kamatozik, vagyonunk lineárisan nő. alapképlete: FV = PV (1 + r * n), Ahol: FV a pénz jövőértéke PV a pénz jelenértéke r egy periódusra érvényes piaci kamatláb n a periódusok száma. B. A kamatos kamatozás azt jelenti, hogy minden korábbi időszakban kapott kamat újra befektetésre kerül (hozzáadják a kezdeti befektetéshez, azaz tőkésítik) és ez a következő időszakban többletkamatot eredményez. Így a lekötés időtartama alatt pénzünk exponenciálisan (periódusonként azonos ütemben) nő. Kamatos kamat számítása, ha a lekötés ideje pl. 4 év FV = PV (1+r) (1+r) (1+r) (1+r) azaz 4 FV = PV (1+r)

4 4 A kamatos kamat számítása n időszakra ahol az n = periódusok számával. n FV = PV (1+r) n 1, Jövőbeli érték : FV = PV (1+r) FV 2, Jelenérték: PV = n (1+ r) 3, Kamatláb: r = FV - 1 n PV 4, Periódus szám: n = (logfv logpv) log(1+ r) 1.3. JELENÉRTÉKSZÁMÍTÁS A jelenérték-számítás a jövőben esedékes pénzek jelen időpontra vonatkozó értékének a meghatározását jelenti. PV = FV (1+ r) n A kamattényező (FVIF) reciprokját diszkonttényezőnek (PVIF) nevezzük r A diszkonttényező

5 5 azt fejezi ki, hogy a jelenérték hányszorosa valamely jövőbeni időpontban esedékes egységnyi pénzösszegnek A pénzáramlások (melyeket C 1, C 2,..., C t jelöljük) együttes jelenértékét általános alakban a következők szerint írhatjuk fel: PV = C r C + C + K + C 2 3 t 2 ( 1+ r) 3 ( 1+ r) ( 1+ r ) t Összevont alakban pedig: n PV= C t t= 1 (1 + r) t, ahol 1 ( 1 + r) C t = t évben esedékes pénzösszeg = diszkonttényező t évben t Nettó jelenérték (NPV Net Present Value) A befektetett tőkénk megtérül-e? befektetések jelenértékéből (PV) kivonjuk az induló tőke (C ) összegét. 0 NPV = -C + C r) n t 0 t= 1 (1 + t hozamok együttes jelenértékéből kivonjuk a ráfordítások együttes jelenértékét. A képlet tehát:

6 6 NPV = PV (H) PV (R), ahol PV (H) = hozamok jelenértéke PV (R) = ráfordítások jelenértéke A nettó jelenérték alkalmazása esetén azok a beruházások fogadhatóak el, amelyek nettó jelenértéke pozitív (NPV > 0). Több befektetési lehetőség esetén azt a beruházást kell választani, amelyiknek a nettó jelenértéke a legmagasabb. Amennyiben több beruházás is megvalósítható, akkor az együttes jelenértéket a beruházások jelenértékének összegzésével (additivitás) kapható meg: NPV (A) + NPV (B) = NPV (A+B) Jövedelmezőségi index (PI Profitability Index) A jövedelmezőségi index, vagy más néven hozam-költség arány (Benefit-Cost Ratio) olyan mutató, amelyben a beruházás révén képződő jövedelmek jelenértékét a kezdő pénzáramhoz viszonyítjuk. n C t t t= 1 (1 + r) Képlete: PI = C 0

7 7 Amennyiben viszont nemcsak egyszeri beruházásról van szó, hanem többszöri befektetésről és hozamról, akkor a képlet a következő képen változhat: PV(H) PI = PV(R) Az értéke akkor fogadható el, ha PI > 1 A jövedelmezőségi index, tehát arra ad választ, hogy egységnyi jelenbeni ráfordítás hányszor térül meg a hozamok diszkontált összegéből. Hogyha eltérés van az NPV és a PI rangsora között, akkor azt érdemes választani, ahol az NPV a kedvezőbb Belső megtérülési ráta (IRR Internal Rate Of Return) A belső megtérülési ráta (más néven belső kamatláb) az a kamatláb, amely mellett a hozamok diszkontált összege megegyezik az egyszeri ráfordítások együttes jelenértékével. PV (H) = PV (B) ezért NPV = 0 Képletben megadva: 0 = - C + n 0 t= 1 (1+ C t IRR) t

8 Kamatozási periódusok és a kamatlábak A kamatláb érvényességi időtartama az az időtartam, amelyet időegységnek tekintenek. Általában érvényessége egy év. A kamatozási perióduson pedig azt az időszakot értjük, amilyen időszakonként a kamatot tőkésítik (jóváírják), vagy kifizetik. Ha a kamatozási periódus egy évnél rövidebb, mind a jelenérték, mind a jövőérték-számításnál módosítani kell az eddig használt képleteket. FV n m n r = PV0 1 +, ahol m n = az évek száma m = éven belüli periódusok száma adott kamatláb mellett a jövőérték nagysága a kamatfizetés gyakoriságától függ. Megkülönböztetünk: - nominális (névleges), - érvényes (periódusonkénti), - effektív (tényleges) kamatlábat A nominális kamatláb magába foglalja a reálkamatlábat és a várható inflációs rátát. Effektív (tényleges) kamatláb:

9 9 akkor számítható, ha éven belül több periódusban fizetnek kamatot, és a fel nem vett kamat is kamatozik, vagy a fel vett kamatot a nominális kamattal újra be lehet fektetni. Gyakorlatban a kamatos kamatozással számított éves kamatláb és r-rel jelöljük. Az effektív kamatláb (APR Annual Percentage Rate évi %-os ráta) az alábbiak szerint számítható ki: m r eff r = m, ahol r = nominális kamatláb m = éven belüli kamatfizetési periódusok száma Az effektív kamatlábból az érvényes (periódusonkénti) kamatláb kiszámítása: 1 m r m= (1 + r eff ) -1, ahol r m = periódusonkénti (érvényes) kamatláb Minél gyakoribb a kamatfizetés, annál nagyobb a befektetés (pl. a betét) jövőbeni értéke, és annál nagyobb az effektív kamatláb (hozamráta). Az effektív kamatláb ellentétben a névleges kamatlábbal, a ténylegesen megkeresett hozamot vagy a ténylegesen fizetendő kamatot mutatja, ezért a pénzügyi döntéseknél ez tekinthető relevánsnak.

10 10 Általánosan az n-edik év végén esedékes pénzösszeg jelenértéke "r" kinyilvánított kamatláb és évi "m" kamatfizetés esetén a következő: PV = 1 + FV r m n m n A reálkamatláb a vásárlóerő alakulását mutatja meg. A reálkamatláb mértékét befolyásoló tényezők: Háztartások megtakarítási hajlandósága Beruházások várható jövedelmezősége Az ország monetáris és fiskális politikája A reálkamatláb kiszámítása az infláció ismeretében: 1+ Nominál kamatláb 1+ Inflációs ráta Reálkamatláb = 1 Amennyiben a nominál kamatláb és az inflációs ráta is elég alacsony, akkor a reálkamatlábat nagyvonalakban is meglehet becsülni = Nominális kamatláb inflációs ráta

11 11 2. SPECIÁLIS PÉNZÁRAMLÁSOK ÉRTÉKELÉSE 2.1. AZ ÖRÖKJÁRADÉK Az örökjáradék alatt olyan pénzáramlást értünk, amelyeknek járadéktagjai azonos értékűek és végtelen tagból áll, tehát nincsen lejáratuk. Az örökjáradék jelenértékének kiszámítása: PV = r C, ahol PV = örökjáradék jelenértéke C = fix összegű járadéktag r = kamatláb Előfordul hogy a járadéktagok nem azonosak, hanem állandó mértékben növekednek periódusonként. Ezeket az örökjáradékokat nevezzük növekvő tagú örökjáradéknak. Jelenértékét következőképpen tudjuk kiszámítani (ún. Gordon modell): PV = C 1 r g, ahol g (growth rate) = a járadékok éves növekedési üteme a képlet feltétele: r > g

12 ANNUITÁS Ha a járadéktagok nem lejárat nélküliek, hanem meghatározott periódusból állnak, akkor annuitásról (évjáradék) beszélünk. Az annuitás jelenértékének a kiszámítása: n I Pn PV a = C P0 = +, ahol t n t= 1 (1r) + (1r) + PV A = annuitás jelenértéke C = évenkénti járadék r = kamatláb n = évek száma n K P r = = annuitás - tényező n (PVIFA - annuitás jelenérték-faktor) 3. HITELTÖRLESZTÉSI TERVEK Három típust érdemes megemlíteni: egyösszegű törlesztés egyenletes (azonos összegű) törlesztés halasztott fizetésű törlesztés 1, Egyösszegű törlesztés ha a felvett hitel összege a futamidő alatt nem változik. a kamat minden futamidőre jár 2, Egyenletes (azonos összegű) törlesztés

13 13 a hitelállomány minden periódusban azonos összeggel csökken. 3, Halasztott fizetésű törlesztés a tőke törlesztését meghatározott ideig szüneteltetik, majd a fennmaradó futamidőben visszafizetésre kerül. A kamat minden futamidőre jár, a fennálló tőketartozás után. 4. ÉRTÉKPAPÍROK ÁRFOLYAMSZÁMÍTÁSA Az értékpapírok nyílt piacának két megjelenési formája van: a tőzsdei forgalmazás és a tőzsdén kívüli kereskedés. Az elsődleges piacon valósul meg a megtakarítás átalakítása működő tőkévé. A másodlagos piac megteremti a már kibocsátott pénzügyi eszközök eladhatóságát, likviditását: biztosítja a befektetések likviditását, képes összehangolni a különböző lejáratú megtakarításokat és befektetéseket, valamint információt szolgáltat a befektetőknek és a kibocsátóknak. A pénzáramok tartási periódus alatt kamat vagy osztalék formát ölthetnek, a tartási periódus végén

14 14 pedig az értékpapír eladásából származó bevételt jelentik. A hosszú lejáratú papírok értékelésére a jelenérték módszer a legáltalánosabban elfogadott. Ennek lényege, hogy az értékpapírokból származó jövőbeni pénzáramokat (cash flow-kat) egy alkalmas kamatlábbal, a befektető átfal elvárt hozammal diszkontálják. Általános matematikai alakja: C1 C 2 C 3 C t PV = K + 1+ r (1 + r) 2 (1 + r) 3 (1 + r) Összevont alakban pedig: t PV= n 4.2. A VÁLTÓ LESZÁMÍTOLÁSA A váltóleszámítolás azt jelenti, hogy birtokosa (a hitelező) bankra forgatja a váltót, azaz lejárat előtt a bank részére eladja a váltót. T r n K =, ahol 360 K = kamat összege T = a váltón szereplő összeg (a váltó névértéke, FV) r = kamatláb n = leszámítolástól a lejáratig tartó napok száma és n maximum 365 lehet.

15 15 A két kamatláb közötti összefüggés számszerűsíthető, így a banknál a leszámítolási (diszkont) kamatláb a következő: 1 d =, tehát d = 1 - e 1 1+ r, ahol d = diszkontkamatláb r = rövidlejáratú hitelek kamatlába 1 d = diszkonttényező 1 + r = kamattényező Ebből adódik, hogy d = r 1+ r és r = d 1 d 4.3. A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Névérték: az az összeg, amelyet a kibocsátó cég kölcsönvett, és lejáratkor köteles visszafizetni. A névértéket általában kerek címletekben (például 10 ezer vagy 100 ezer Ft) határozzák meg. Piaci érték: a kötvény elméleti árfolyama. A piaci vagy folyó (aktuális) árfolyam pedig az az ár, amelyen a kötvénnyel a másodlagos piacokon kereskednek. Fix kamatozású kötvény megítéléséhez többféle hozamszámítási lehetőség kínálkozik. Ezek a következők: Névleges hozam: ismert hozam, vagy megtérülési ráta, azaz a kötvény névértékére vonatkozóan megállapított évi kamatláb.

16 16 Számítása: r = n K P n, ahol r = névleges hozam n K = kamat P = névérték. n Egyszerű hozam: ezt a mutatót folyó hozamként is ismerik, az éves kamatjövedelmet az árfolyamhoz hasonlítja. Számítása: K r e =, P ahol r e = egyszerű hozam, K = kamat, P 0 = árfolyam. 0 Tényleges hozam: a kötvény belső megtérülési rátája: értékpapírból származó jövedelmeket (kamat és törlesztés) diszkontáljuk, azok összege egyenlő a kötvény vételi árfolyamával. Képletben: n I Pn P +, ahol 0 = (1 + r) t= 1 t (1 + r) p 0 = árfolyam (a kötvény jelenértéke) I = szabályos időközönként esedékes kamatfizetés P n = kötvény névértéke n = lejáratig terjedő periódus r = a megkívánt hozam (megtérülés) n

17 17 A képletünk első részében egy annuitás jelenértékét ismerhetjük fel, a második része pedig egy n-edik periódusban esedékes pénzáram ( a névérték) jelenértéke. A kiszámítás módja ezáltal egyszerűsödik: A = K t PVIFA + N PVIF, r, n n r, n ahol PVIFA r,n= annuitástényező (annuitás táblázatból könnyen kikereshető) PFIV = diszkonttényező (diszkont táblázatból r,n könnyen kikereshető) Bruttó és nettó árfolyam A nettó árfolyam a kamatfizetés óta eltelt időszak alatt felhalmozódó kamatot nem tartalmazza. nettó árfolyam = bruttó árfolyam felhalmozott kamat Kamatszelvény nélküli kötvények A diszkonttal kibocsátott kötvények egy része egyáltalán nem fizet kamatot, ezek az ún. kamatszelvény nélküli kötvények (zero coupon bond). A kamatszelvény nélküli kötvények tényleges hozamát kiszámító egyenlet, következőképpen egyszerűsíthető: Pn P P =, ebből: r = n n 1 0 n (1 + r) P 0

18 Örökjáradékos kötvények a lejárat nélküli, ún. örökjáradékos kötvény (perpetual bond). Az ilyen kötvényeknél a kibocsátó kamatfizetési ígérete az idők végtelenjéig szól, viszont nincs kötelezettsége a névérték visszafizetésére. Az örökjáradékos kötvény hozamát egyszerű kiszámítani: I r = P Kötvényárfolyamok kamatláb-érzékenysége Mivel a kötvény értéke az abból származó jövedelmek jelenértékének összege, ha a kamatláb nő, a jövedelemáramlás elemeinek jelenértéke kisebb lesz, így a befektető számára az értékpapír értéktelenebbé válik. Ebből az következik, hogy a kamatláb változásával ellentétes irányban mozdul el a kötvény árfolyama, ezért a mutató eredménye negatív. Mérésére a kötvény-árfolyam kamatrugalmasságával (elaszticitás) van mód, amely a következők szerint írható fel:

19 19 E = P 1 P0 r r 1 P r 0 0 0, ahol E = árfolyam rugalmassági együttható P 1= tárgy időszaki árfolyam P = kötvény névértéke 0 r = tárgy időszaki piaci kamatláb 1 r = névleges kamatláb 0 A kapott eredmény azt jelzi, hogy a kamatláb 1%-os változása milyen irányú és mértékű változást (%-os) okoz az árfolyamban. Csak nagyvonalú becslésre alkalmas a mutató, és az elaszticitás addig igaz, amíg új piaci tendenciák nem alakulnak ki. A fix kamatozású kötvények árfolyamának kamatlábérzékenységét jobban kifejezi az ún. Hátralévő átlagos futamidő (duration = D ) Azért finomabb mérőszám a duration mint az elaszticitás, mert a névértéken kívül figyelembe veszi a közbenső kamatjövedelmeket is. Képletben kifejezve: n C t t t D = t= 1 n t= 1 (1+ r) C t (1 + r) t, ahol D = hátralévő átlagos futamidő (duration) C = t-edik időszakban esedékes pénzáram (kamat és/vagy törlesztés) r = kötvény tényleges hozama n = a kötvény lejáratáig hátralévő idő t = jövedelem esedékességének éve

20 20 A mutató egy olyan súlyozott számtani átlagérték, ahol súlyként az adott időpontban kifizetésre kerülő tőke és kamat jelenértéke szerepel, súlyozandó adat pedig az egyes pénzáramok kifizetéséig hátralévő idő (t). Érdemes megjegyezni, hogy a nevezőben lévő jövőbeni pénzáramok jelenértékének összege, a kötvény piaci árfolyamával azonos! Egy kötvénynél adott kamatlábváltozás mekkora árfolyamváltozást idéz elő, ezt a módosított duration (MD), vagy volabilitás fejezi ki. Mutató a következő: D MD =, 1 + r ahol MD = módosított duration D = átlagos hátralévő futamidő (duration) 1+r = kamattényező az aktuális piaci hozam mellett A módosított duration azt fejezi ki, hogy ha a kamattényező 1%-kal változik, akkor hány %-kal változik a kötvény árfolyama RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

21 Egyenletes osztalékfizetésű (pl.: elsőbbségi) részvények árfolyamszámítása Az elsőbbségű részvények a fix hozamú értékpapírok közé sorolandó, de nem kamatot, hanem osztalékot biztosít. Az osztalékot megállapíthatják a névérték %-ában, de meghatározható abszolút összegben is. Felszámolás esetén az elsőbbségi részvény vagyoni részesedése előnyt élvez a törzsrészvényekkel szemben, de a hitelezők mögé sorolódik. Az elsőbbségi részvény, mivel elméletileg időben végtelen pénzáramot biztosít, piaci értékét (jelenértékét), az örökjáradékos képlet alapján számíthatjuk ki: D p P =, ahol 0 r p P 0 = elsőbbségi részvény piaci értéke (jelenértéke) D p = elsőbbségi részvény fix osztaléka r p = a befektető által elvárt hozam. Előfordulhat, hogy az elsőbbségi részvényeket a kibocsátó vállalat, szerződésben meghatározott árfolyamon egy későbbi időpontban visszavásárolja. A kibocsátónak ez az opció lehetőséget ad, hogy piaci kamatlábak csökkenése esetén a magas ho-

22 22 zamú elsőbbségű részvényeit kevésbé drága értékpapírokra cserélje. Kiszámítási módja megegyezik a kötvényeknél tanult tényleges hozam kiszámítási módjával: n D p Pn P +, ahol 0 = (1 + r t= 1 p ) t (1 + r P = elsőbbségi részvény piaci értéke 0 (jelenértéke) D = elsőbbségi részvény fix osztaléka p r = a befektető által elvárt hozam p P = kötvény névértéke n n = lejáratig terjedő periódus p ) n Törzsrészvények értékelése A törzsrészvények tulajdonjogot megtestesítő értékpapír. Érdemes átgondolni miért is kockázatos a törzsrészvény: Felszámolási eljárás esetén a törzsrészvényesek követelése leghátulra sorolódik, tehát előbb történik a kötelezettségek és elsőbbségi részvények kielégítése, mint a törzsrészvényeké. A törzsrészvénynek általában nincs lejárata, ezért csak az eladáskor realizálódó árfolyamnyereség és a hozamok jelenthetnek bevételt a tu-

23 lajdonosának. Előfordulhat, hogy eladáskor árfolyamveszteséget kell elkönyvelni. Hozama, ellentétben a fix hozamú értékpapírokétól, bizonytalan, a cég eredményességétől függ, tehát előfordulhat, hogy sokáig semmilyen osztalékot nem fizet (a vállalat sokáig veszteséges). A részvénynek a piaci értékét (jelenértékét), a korábban megismert értékpapírok jelenérték számításához hasonlóan, a jövőbeni pénzáramlások (esetünkben a hozamok és az eladáskori árfolyamnyereség) diszkontált értékéből kapjuk. A befektetők hosszú távon gondolkodnak, tehát hosszú ideig tartják meg részvényeiket. A spekulánsok rövid ideig tartják papírjaikat, leginkább árfolyamnyereségre és egy-két hozamra számítanak. 23 A spekulánsok leginkább az egyperiódusú osztalék-értékelési modellt alkalmazhatják: DIV1 + (P1 P0 ) r =, ahol e P0

24 24 r e= várható hozam DIV 1 = első periódus után várható osztalék (dividend) P 0= részvény jelenértéke (ezen az árfolyamon történt a vásárlás) P 1 = részvény eladáskori árfolyama P = DIV P n t n 0 + t t= 1 (1+ r (1+ r e ) e ) A képlet tehát megmutatja a t évig kapott osztalék diszkontált értékét és az n periódus múlva esedékes eladási ár diszkontált értékének az összegét. Ezt a formulát nevezik általános osztalékértékelési modellnek, amely tehát felírható: DIV P 0 = t t= 1 (1+ r e ) t a törzsrészvény jelenlegi piaci árfolyama megegyezik a jövőben várható összes osztalék jelenértékével! Az összefüggés az osztalékoktól és az elvárt hozamtól függ. A kiszámíthatóságot leginkább az osztalék várható változása (esetünkben) növekedése jelent.

25 25 Az osztalék növekedését három variációban érdemes vizsgálni: Nincs növekedés az osztalékokban Állandó ütemű a növekedés Változó ütemű a növekedés Nincs növekedés az osztalékban: Tehát: DIV 1 = DIV 2= DIV 3=... = DIV t Ha minden egyes járadéktag egyenlő, akkor örökjáradék jellegű a pénzáramlás: DIV P 0 = r e Állandó ütemű a növekedés: Ha járadéktagok egyenlő ütemben nőnek (g osztaléknövekedési ráta), akkor könnyen beláthatjuk, hogy növekvő örökjáradék jelenértékével (Gordon modell) számíthatjuk ki a részvény jelenlegi piaci árfolyamát: DIV1 P 0= r e g A Gordon modell feltétele, hogy r > g A Gordon-modell átalakításával fel tudjuk írni bármelyik részvény elvárt hozamának a becslését: r e = DIV P g A becsléshez szükséges mutatók a következők:

26 26 1. ROE (Return on Equity) saját tőkére jutó nyereség Adózott eredmény ROE = saját tőke 2. EPS (Earnings per Share) egy részvényre jutó nyereség EPS = P = E Adózott eredmény törzsrészvények száma 3. b osztalék fizetési hányad DIV b = EPS 4. 1 b = újra befektetési hányad DIV 1 b = 1 5. g = ROE (1 b) EPS A kockázat A kockázat azt jelenti, hogy a befektetés eredménye a vártnál jobb, vagy rosszabb lesz, tehát a befektetés kimenetele bizonytalanságot hordoz magában.

27 27 A bizonytalanság azt jelenti, hogy valamely esemény megtörténte és elmaradása is lehetséges, nem tudjuk számszerűsíteni. A kockázat valamely várt esemény bekövetkezése körüli bizonytalanság mértéke, A különböző értékpapírok egyedi kockázatának kivédésére megoldás lehet a portfólió kezelés. Minden befektető a döntés meghozatalakor két dolgot mérlegel, ez a befektetés hozama és a befektetés kockázata. A várt hozam adott befektetés lehetséges hozamainak a valószínűségekkel súlyozott átlaga. A tényleges hozam mindig a várt (várható) hozam körül szóródik, ez jeleníti meg a befektető kockázatát. Mérésére a szórás és a szórásnégyzet alkalmas. A portfóliók szórása több tényezőtől függ, ezek: a portfóliót alkotó értékpapírok szórásának nagyságától, az egyes értékpapírok súlyától, és

28 28 az értékpapírok hozamának egymással való együttmozgásától, vagy eltérésétől, (mérőszáma a kovariancia) egyedi kockázatból (ez diverzifikálással csökkenthető, mert adott céget körülvevő veszélyeket jelzi, esetleg a versenytársaira is hat), és piaci kockázatból (ez diverzifikálással nem küszöbölhető ki, abból fakad, hogy a gazdaságban különféle veszélyforrások vannak, pl. konjunktúrahelyzet, nyersanyagának alakulása, reálkamatláb, stb). A jól diverzifikált portfólió kockázata nem tartalmaz egyedi kockázatot, hanem kizárólag piaci kockázatból áll. A hatékony portfóliók kialakításához ismerni kell három tényezőt, ezek: az értékpapírok várható hozama, a hozamok szórása, és a korrelációs együtthatók (amelyek a portfólión belül megtalálható minden értékpapír korrelációs együtthatóját jelentik páronként minden értékpapírhoz). Azon portfóliók tekinthetők hatékonynak, amelyek a kockázat adott szintjén a múltban a legmagasabb hozamot adták.

29 29 CAPM, azaz Tőkejavak árazási modellje (Capital Asset Pricing Model) A modellnek három kulcseleme van: a kockázatmentes kamatláb, a piaci portfólió és a piaci kockázat. Piaci kockázat mérése Azt fejezi ki, hogy valamely értékpapír, vagy portfólió hozama milyen érzékenyen reagál a konjunktúrális változásokra. Mérőszáma a béta (β). Számítása a következő: valamelyrészvény kovarianciája (együttmozgása) a β = piaci portfólió szórásnégyzete piaci portfólióval β < 1, akkor az értékpapír piaci kockázata kisebb, mint a piac portfólió kockázata β = 1, akkor az értékpapír piaci kockázata és a piac portfólió kockázata megegyezik β > 1, akkor az értékpapír piaci kockázata nagyobb, mint a piac portfólió kockázata β = 0, akkor az értékpapírnak nincs kockázata A béta a diverzifikálással ki nem küszöbölhető piaci kockázat nagyságát fejezi ki, így a nagyobb β- val rendelkező értékpapíroknak nagyobb hozamot kell biztosítaniuk, hogy érdemes legyen ezeket vásárolni.

30 30 Ezt a hozam és kockázat közötti egyensúlyt a következőképpen lehet megjeleníteni (CAPM modell): r i = r f + β ( r r ) m f ahol: r i = i értékpapír várható hozama r f = kockázatmentes hozam r m = piaci portfólió hozama β = i értékpapír piaci kockázata (r m - r f ) = kockázati prémium II. PÉNZÜGYI MUTATÓSZÁMOK A pénzügyi mutatók erénye, hogy általuk a kívánt információ megfelelő logikai csoportosításban áll rendelkezésre, melyek a vállalat múltbéli és jelenbeli helyzetét, valamint jövőbeli terveit összehasonlíthatóvá teszik (horizontális elemzés),

31 másrészt a különböző vállalatok azonos időmetszetbeli összehasonlíthatóságát teszik lehetővé. mutatók két típusa: az abszolút mutatók forintban (dollárban, fontban stb.) mutatják a vizsgálandó nagyságot, azaz abszolút nagyságban. a relatív mutatók valamihez viszonyítva jellemezik az adott területet Másrészről beszélhetünk statikus és dinamikus mutatókról. A statikus (stock jellegű, állományi) mutatók adott időpontban értelemezhető állományi adatokból épülnek fel. Ez számvitelben a mérlegből nyerhető információkat jelenti. A dinamikus (flow jellegű, forgalmi, dinamikus) adatok adott időszak alatt értelmezhető adatotkból állnak fel. Számvitelileg ilyen az eredménykimutatásból és a cash flow kimutatásból nyerhető adatbázis. A mutatók öt fő csoportját különböztetjük meg, amely igazából csak négytípusú mutatót ölel fel: I. Likviditási mutatók II. Eladósodottsági (tőkeáttételi) mutatók III. Működési mutatók 3.1. Jövedelmezőségi mutatók 3.2. Hatékonysági mutatók 31

32 32 IV. Piaci mutatók V. Növekedési mutatók 2. A MUTATÓK TÍPUSAI 2.1. LIKVIDITÁSI MUTATÓK a., Abszolút mutatók (angolszász gyakorlat) 1. forgóeszköz-befektetés: készletek + vevők - (szállítók + egyéb rövidlejáratú kötelezettség értelmezése: a készlet és vevőállomány mely része nem fedezhető spontán finanszírozással 2. nettó forgótőke: készletek + vevők + pénzeszközök + értékpapírok - (szállítók+egyéb rövidlejáratú kötelezettség+rövidlejáratú hitel) azaz mínusz az összes rövid lejáratú kötelezettség értelmezése:az összes forgóeszközérték mely része nem finanszírozható rövid lejáratú forrással b., Relatív mutatók

33 33 1.likviditási ráta: forgóeszközök rövidlejáratú kötelezettségek értelmezése:1 Ft rövidlejáratú kötelezettségre mennyi forgóeszközérték jut A mutató nemzetközi mércéje: 2, hazai mércéje: 1,3. 2. gyorsráta: forgóeszközök - készletek rövid lejáratú kötelezettségek értelmezése:az igen likvid forgóeszközök mennyiben nyújtanak fedezetet a rövidlejáratú kötelezettségekre nemzetközi mércéje: 1, hazai mércéje: 0,7 3. pénzeszköz-arány: forgóeszközök - készletek - követelések rövid lejáratú kötelezettségek értelmezése: az értékpapírok és pénzeszközök felhasználásával milyen fedezettséget érnek el a rövid lejáratú kötelezettségek E mutató arról tájékoztat, hogy azonnali intézkedés esetén milyen nagyságú eszköz likviddé tételével milyen arányban történhetne a rövid lejáratú kötelezettségek visszafizetése.

34 34 c., likviditási ráta fokozatai 1. fokon likvid eszközök (teljesen mobil eszközök): a készpénz, a látra szóló bankbetétek, bemutatóra szóló piacképes értékpapírok. Likviditási mutató 1 = pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek 2. fokon likvid eszközök (rövid időn belül mobil eszközzé tehetők): vevőállomány, anyag- és árukészlet, váltókövetelések Likviditási mutató 2 = pénzeszközök+vevők+váltókövetelés+anyag és árukészlet/rövid lejáratú kötelezettségek 3. fokon likvid eszközök: forgóeszközök Likviditási mutató 3 = forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek 4. fokon likvid eszközök: tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök 5. fokon likvid (illikvid) eszközök: kétes követelések, inkurrens termékek stb.

35 35 Az utolsó két esetben található eszközöket ritkán írják fel likviditási mutató formájában. d., Eladósodottsági /tőkeszerkezeti / mutatók 1. adósságfedezeti mutató: eszközök idegen források Értelmezése: 1 Ft idegen forrásra hány Ft vállalati eszközérték jut? nemzetközi mércéje: 2, hazai mércéje: 2.9 (=1/0.35) 2. adósságvisszafizető képesség: összes adósság cash flow értelmezése: hány év alatt fizethető vissza az adósság? 3. kamatfedezeti mutató: üzemi eredmény fizetett kamatok minimális mércéje: > 1 értelmezése: 1 Ft kamatkiadásra hány Ft üzemi eredmény jut

36 36 e., 2.3. Működési mutatók: Jövedelmezőségi mutatók E mutatócsoport a vállalat eredményességét mutatja, relatív formában. A viszonyítási alap általában az eszközállomány, a saját tőke vagy a nettó árbevétel 1., ROE : Adózott eredmény Saját tőke 2., ROA: Adózott eredmény Összes eszköz 3., Módosított ROA: Adózás és kamatfizetés előtti eredmény(ebit) Összes eszköz 4., Értékesítés jövedelmezősége: Adózott eredmény nettó árbevétel 5., Eszközök forgási sebessége: Nettó árbevétel Összes eszközérték

37 37 Hatékonysági mutatók vállalkozás milyen hatékonysága, milyen kihasználtsággal képes eszközeit működtetni. Az általános képlet alapján az eszközök forgási sebessége a nettó árbevétel és az összes eszközérték hányadosa (az utóbbi itt is rendszerint valamilyen átlagos érték). A mutató értelmezhető az eszközök egy szűkebb csoportjára is, beszélhetünk: készletek forgási sebességéről: nettó árbevétel / készletek értéke tárgyi eszközök forgási sebességéről: nettó árbevétel / tárgyi eszközök (nettó) értéke követelések (itt: a vevők) forgási sebességéről: nettó árbevétel / vevőállomány, szállítók forgási sebességéről:

38 38 nettó árbevétel / szállítóállomány stb Piaci mutatók A piaci mutatók csak nyilvános piacon jegyzett részvénytársaságok esetében használhatók. - P/E mutató (price/earnings), mely a részvény árfolyamát az egy rész vényre jutó nyereséggel osztja. Azt mutatja meg, hányszorosan hajlandók megfizetni az egy forint nyereséget. - nyereséghozam, amelyet az egy részvényre jutó nyereség és a részvényárfolyam hányadosaként kapjuk. - osztalékhozam: az egy részvényre jutó osztalék és a részvényárfolyam hányadosa. Értelmezése megegyezik a nyereséghozaméval. - egy részvényre jutó nyereség (EPS: Earnings per Share) : az adózott eredmény és az összes részvény hányadosát jelenti - piaci érték és a könyv szerinti érték szembe állításával kapott mutató:

39 E hányados arról tájékoztat, hogy a piac egy részvény könyv szerinti értékét hányszorosra értékeli. Kiszámítása az egy részvény árfolyamának és könyv szerinti értékének elosztásával történik. 39

40 40 1. Az állam fő funkciói a modern gazdaságban: allokációs funkció disztribuciós funkció stabilizációs funkció Az állam gazdasági beavatkozásának eszközei: /makroökonómiában tanultak/ - fiskális politikai eszközök - monetáris politikai eszközök - ár-bér szabályozási eszközök - külkereskedelempolitikai eszközök A monetáris politikának lényeges stabilizáló szerepe van: - nyílt piaci műveletek - leszámítolási kamatláb-politika - pénzintézetek tartalékráta szabályozása A költségvetési politika a pénzügyi politika szerves része, de viszonylagos önállósággal bír, saját eszközrendszerrel (adók, támogatások) saját intézményrendszerrel (pl.: adóhivatalok), saját célrendszerrel (pl.: közös fogyasztás biztosítása) rendelkezik. A költségvetés eszközei az alábbiak:

41 41 adók támogatások a költségvetés finanszírozási igényének piaci eszközökkel való kielégítése (pl.: államkötvények és kincstárjegyek adásvétele) központi állami beruházások finanszírozása társadalmi közös fogyasztás pénzellátásának rendszere Az államháztartás bevételei adójellegű bevételek nem adójellegű bevételek az állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek adományok, segélyek és egyéb bevételek 2.1. ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK Az adójellegű bevételek közé tartoznak az: adók; állami monopóliumok (korábban regálék); vámok; társadalombiztosítási járulékok NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK

42 42 Ebbe a csoportba tartoznak az: illetékek; díjak és bírságok 2.3. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK - privatizációs bevételek - tulajdonosi osztalék 2.4. ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK - nemzetközi szervezetektől államháztartási célokra kapott segélyek, - az állampolgárok vagy gazdálkodó szervezetek általi felajánlások, adományok. 3. AZ ÁLLAMPAPÍRPIAC

43 Hazánkban a kilencvenes években az állampapíroknak alábbi típusai kerültek forgalomba: Államkötvények Diszkont kincstárjegyek Kamatozó kincstárjegyek Kincstári takarékjegyek Lakossági kincstárjegyek * Kincstári takarékkötvény Az államkötvények alábbi típusait különíthetjük el: magyar államkötvények konszolidációs államkötvények elkülönített alapok kötvényei, társadalombiztosítási kötvények, egyéb kötvények standardizált papírok, futamidejük 1 évnél hosszabb, jelenleg maximum 10 éves lejárattal kerülnek forgalomba. fix és változó kamatozású államkötvények nyilt vagy zárt kibocsátás AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MŰKÖDÉSE

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben