Nemzetközi Téltemetô Vigasságok. Buszvárókat avattunk. Naptár Február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi Téltemetô Vigasságok. Buszvárókat avattunk. Naptár Február"

Átírás

1 2008. FEBRUÁR XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 140 Ft Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és Böllérverseny Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és Böllérverseny Sok falusiak gyülekezete által ezen böllérnépség végigmustráltatott az Úr esztendejének január végi vigadalmas szombatján. Kezeiknek munkája dicsértessék mindazon által, hogy eme friss húsokat jól megkészítették, bôvivel osztották, ízüket nem sajnáltatták, kerítettek hozzája könnyeztetô, torkon futó pályinkát az nép mély megelígedísire. Ki pedig eme felejthetetlen vigadalomra eszivel nem derengik, annak bánatját ama tenyeres-talpas legínyek butykosaiban keresvén szomorkodjon! Melléklet: oldal Naptár Február Újra lebeg, majd letelepszik a földre, végül elolvad a hó; csordul utat váj. Megvillan a nap. Megvillan az ég. Megvillan a nap, hunyorint. S íme fehér hangján rábéget a nyáj odakint, tollát rázza felé s cserren már a veréb. Radnóti Mikós Buszvárókat avattunk Avatás elôtt azon gondolat motoszkált bennem, vajon hasznos volt-e ez a beruházás? A látvány magáért beszél. Nem kell senkit sem meggyôzni afelôl, hogy esztétikailag melyik a szebb! Melyik meglátása dobbantja meg jobban a hazaérkezô nádasdi szívét? Melyik fest jobb képet Nádasdról egy átutazó szemében? Melyik nevel a szépre, az értékre? A falukép, a szépérzékünk nevelése szempontjából mindegy, hogy több százmilliós beruházás készül el vagy csak pár százezres. A kicsi lehet olyan fontos, mint egy nagy. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik e helyi érték megteremtéséhez hozzájárultak. Név szerint Kiss Albert tervezônek, Papp Krisztinának aki a pályázatot megírta, az Ôrtorony Leader Közhasznú Egyesület elnökének, Tóth Lászlónénak és munkatársainak, hogy segítették, egyengették a megvalósulás útját. Bízom abban, hogy sokáig marad használati és esztétikai érték. Vigyázzunk rá közösen! Ne engedjük, hogy ártó, romboló kezek kárt tegyenek e szép új nádasdi épületben. A pályázat által támogatott buszvárók elkészültek, ám kiigazításra szorulnak. Terveink között szerepel, hogy a tetôsík elé még egy toldalékot teszünk, illetve a hajlított fal mellé egy nagyobb hirdetô táblát, hogy ezekkel is védjük az utazót, illetve a plakátozóknak készítsünk helyet.

2 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Értékek átadása Január 18-án Nádasdon a Leader program keretei között elkészült értékek kerültek átadásra. Két buszváró, Hegyalján a Battyányi pince és egy lábas pajta, valamint egy turisztikai információs pont és egy tanulmány, 13 település épített és természeti örökségeirôl. A mezôgazdasági utakról Decemberben a külterületi útjaink melletti bokrok tisztítását, irtását végeztük, mely ezen utak karbantartása miatt vált szükségessé. A Kossuth L. utca és Táncsics M. utca összeköttetését biztosító Poros út melletti munkálatokkal kezdtünk. Majd az alsó halogyi (Várhegyre kimenô út) és a Katafa-Nádasd közti régi pálinkafôzdei úttal folytattuk a munkálatokat. A kitisztításban eddig 9 fô vett részt, legtöbbjük alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesített nádasdi személy. Az út menti bozótosok irtása után anyagi helyzetünktôl függôen földmunkákkal (gréderezés) és kavicsozással szeretnénk járhatóvá tenni útjainkat. Ám mindez kidobott pénz és elfecsérelt energia, ha nem vigyázunk útjainkra és nagy gépekkel felpuhult útjainkat tönkretesszük. Vagy területhatárokat figyelmen kívül hagyva fel is szántják, vagy elszántják útjainkat, mint a Széles úton a Hegyháti Bavaria Kft. tette. Velük szemben a körmendi bíróságon kártérítési per van folyamatban. Új pályázatok, új esélyek! Január végére elkészült a Nyugat-dunántúli Operatív program keretében meghirdetett Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése címû pályázati kiírásra elkészíttetett pályázati anyagunk, amelyet a nádasdi általános iskola, óvoda és konyha épületegyüttesének felújítására és korszerûsítésére adtunk be Nekünk nem nyolc címmel. A cím a 8 fenntartó önkormányzatot szimbolizálja. A hat tulajdonos (Daraboshegy, Halogy, Hegyhátsál, Hegyháthodász, Katafa és Nádasd) önkormányzatnak ez idáig Ftjába került a pályázat megíratása és a szükséges költségbecslés és a tervek elkészíttetése. Ha pályázatunk sikeresen veszi a kétfordulós pályáztatás elsô akadályát, amelyrôl elôre láthatólag május elején kapunk információt, akkor a második fordulóra októberig kell elkészíttetnünk a teljes anyagot. Az elsô fordulóba beadott pályázatunk 222 millió forintos összköltségû infrastruktúrafejlesztésrôl szól, amelynek önrésze 22 millió forint. Ezt az összeget a hat tulajdonos önkormányzat további pályázatokkal, illetve ha más megoldás nem lesz, hitelbôl fedezi. Esôjelentô Január elsején mindjárt egy kis hóeséssel kezdôdött az újév (1,8 mm.), azután azonban ismét nagyon kevés csapadék hullott, mindössze 5,2 mm. (Az Agrárszövetkezet adatai) Anyakönyvi hírek Születés: Varga Krisztián és Póczek Renáta fia Noel Kevin Köszöntjük az újszülöttet! Halálozás: Bedôcs Ferencné szül. Horváth Mária Kovács Józsefné szül. Szakály Irma Id. Francz Lajos Szakály Zoltán Nagy Lukács Nyugodjanak békében!

3 2008. FEBRUÁR 3 HÉTDOMBI HÍREK Körmendi tartozás, nádasdi gyerekek után Nádasd Községi Önkormányzat Képviselô-testülete január 29-én tartott ülésén napirendre tûzte Körmend Város Önkormányzatának közoktatási térítési díj igényét a körmendi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekbe járó nádasdi gyermekek után. A képviselô-testület határozatával úgy döntött a korábban kialakított álláspontjának megfelelôen, hogy csak azok után a gyermekek után téríti meg az állami normatíva és a bekerülési költség közötti különbözetet, akik esetében ezt külön nyilatkozattal vállalták, illetve akik olyan ellátást kapnak, amelyet a nádasdi önkormányzat az általa helyben fenntartott intézményben nem tud nyújtani. Így három tanuló után évig visszamenôleg Ft megfizetését vállalta fel az önkormányzat, a Körmend által igényelt közel hat és fél millióval szemben. A képviselô-testület határozatában utalt arra, hogy 8 önkormányzattal közösen fenntartják a nádasdi Széchenyi István Általános Mûvelôdési Központot, ily módon gondoskodnak az önkormányzati törvénybôl eredô kötelezô feladatellátásról a közoktatás területén. A körmendi intézménybe járó nádasdi gyermekektôl az intézményi beiratkozáskor kértek nyilatkozatot, hogy a nádasdi önkormányzat vállalja a bekerülési költség és a normatíva közötti különbözetet. Ilyen nyilatkozatot az önkormányzat azonban nem minden tanuló után bocsátott ki, hiszen az általa fenntartott intézményben is magas színvonalú nevelés, oktatás folyik, és ott igénybe vehetô az ellátás. Kiderült továbbá az is, hogy elôfordult, hogy a beiratkozás idôpontjában a gyermek körmendi lakcímre volt bejelentve, ily módon nem is kértek tôle nyilatkozatot, hiszen a beiratkozás idôpontjában körmendi lakos volt. A Nádasd községbôl Körmendre bejáró tanulók után a körmendi önkormányzat igényli a normatívát, a bejáró tanulók után a költségvetési törvény minden évben plusz normatívát is biztosít. Ezt a normatívát azonban tudomásunk szerint nem csak a nádasdi gyermekekre osztotta vissza a körmendi önkormányzat, hanem egységesen minden tanulóra. Véleményünk szerint nem kerülhet ugyanannyiba a normatíván felül egy körmendi gyermek, mint egy bejáró, hiszen utóbbiakra fent említett plusz normatíva igényelhetô. Kifogásolja továbbá a nádasdi képviselô-testület, hogy a körmendi önkormányzat több különbözô közoktatási intézményt tart fenn, amelyek külön költségvetésbôl gazdálkodnak, mégis mind a Kölcsey, mind az Olcsai iskolába ugyanannyiba kerül egy-egy gyermek a normatíván felül. Fentiekre tekintettel hozta meg határozatát a képviselô-testület, hogy a jövôben azon gyermekek után vesse ki rá a körmendi önkormányzat a térítési díjat, akire külön nyilatkozat van, vagy aki olyan ellátást kap, mely a nádasdi Széchenyi István ÁMK-ban nincs biztosítva. Kéri továbbá a Képviselô-testület, hogy a Ft összegû tartozását, lehetôség szerint két részletben fizethesse meg. Karvalits Zoltán Adó 1% Kérjük évi adójának egy százalékát ajánlja fel a Nádasdon található civil szervezetek valamelyikének, ezzel is támogatva munkájukat, mûködésüket! Együtt Nádasdért Faluszépítô és Fejlesztô Kulturális Egyesület adószáma: Nádasd Polgárôr Egyesület adószáma: Nádasd Községi Sportegyesület adószáma: Nádasdi Kék Alma Alapítvány adószáma: Köszönet a karácsonyi adományokért A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét a Nádasdi Agrár Kft.-nek a karácsonyra felajánlott Ft-os pénzadományért. Jóvoltukból 40 hátrányos szociális helyzetben élô család vehetett át élelmiszercsomagot. Emellett köszönet illeti még a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot is, mivel a karácsonyi élelmiszergyûjtésbôl kifolyólag további 10 nádasdi, valamint 1 daraboshehyi, 1 hegyhátsáli és 7 halogyi család részesült az ünnepek elôtt a tartós élemiszert tartalmazó csomagokból. Továbbá külön köszönjük Földes Timi segítségét, aki a helyi máltais gyûjtésbôl ajánlott fel élelmiszereket a csomagkészítéshez. Iván Enikô

4 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Helytörténet az Egyházi hírekben 110 ÉVES A HALOGYI TEMPLOM Halogy község elsô okleveles említése egy ben leírt, a Nádasdy família birtoklírásával foglalkozó határjárás iratában található Hulug alakban. A hal fônévbôl származik, amelyet az ôsmagyar nyelvben hul -nak ejtettek. (A finnugor nyelvcsaládba tartozó vogul és osztják nyelvekben is a hal khul.) Halogy község neve évszázadok során így alakult: Hulug, Holugh, Hologh, Halogh, Halogy. (Ismerünk 1138-ból és 1329-bôl Holudi személynevet is.) Halogynak nem volt temploma. Az Árpád-kortól mindig a tíz falut egybefoglaló Nádasdi Plébánia filiája volt. A középkorban Almásdon át az Egyházúton érkeztek Nádasdra. (Nádasdon ma is Egyházútnak, Egyházi útnak nevezik Várhegy-Almásd irányába vivô mezei utat.) A most használatos Felsô-halogyi utat a halogyiak miseútnak mondják. Toronyiránt vezet. Halottaikat is a plébániatemplom mellett, a mai templomkertbe temették, Szt. László király törvénye szerint (Szabolcsi zsinat, 1092). Halogy temetôjérôl, benne fa haranglábon lévô kis harangjáról 1732-ben van említés. Saját templomuk építésének szándékát május 14-én fogalmazták meg az építôbizottság felállításával. 79 halogyi családfôt írtak össze, akik a templomépítésre való szavazati joggal bírtak július 4-én kötöttek szerzôdést Klojber Alajos olaszfai építômesterrel az építendô templomra és mellette a tûzoltószertárra vonatkozóan. Ekkor fogadták el a költségvetést 1800 Ft összegben, amelyet három részletben fizetnek ki. Ez tartalmazza az összes építôanyagot is. A község adta a telket a falu közepén, amely észak-déli fekvésû a postaútra (ma Petôfi S. utca) néz a Telek utca torkolatánál. Az Egyházközség vállalta az összes anyagszállítást, az alap megásását és a föld elhordását. A segédmunkásokról a vállalkozó gondoskodott. Építési segélyért Lajos bajor királyi herceghez fordultak. Sárvárott 1896 júl. 9-én kelt válaszlevelében a herceg uradalmi felügyelôje a kérést a herceg nevében elhárította. Tekintettel arra, hogy hét évvel elôtte épült a nádasdi plébánia templom is, a nádasdiak sem tudtak segíteni. Így úgy tûnik Halogy község saját erôbôl építette fel templomát és a hozzá csatlakozó tûzoltószertárat. A szerzôdésnek megfelelôen szeptember 1-jére el is készült. Halogyi szájhagyomány tartja, hogy sokan állatokat és gabonát adtak el, amelynek árát a házanként kivetett adóként a templomépítésére fordítottak. A község lakossága évi adat szerint 412 fô. A községbíró Móricz Simon, a nádasdi plébános a templom építésekor Berkovics József, a felszenteléskor Németh György. A templom felszentelése október 10-én történt. Rigó Zsigmond rábakethelyi plébános, ôrségi esperes által. A templom patrónusai védôszentjei a Szent Ôrangyalok. Az oltárkép 19. századvégi nagy méretû olajfestmény szakadékon átívelô bürün, gyermeket oltalmazó ôrangyalt ábrázol. Alkotója ismeretlen. Az Ôrangyalok ünnepéhez kötôdik a falu búcsúja, 19. századi terminus szerint szeptember 2-án, illetve azt követô vasárnapon. A templomban eleinte évente csak néhány alkalommal volt szentmise, viszont minden vasárnap délután a kántortanító litániát, helyi szóhasználattal könyörgést tartott. Halogy utolsó kántortanítója és iskolaigazgatója id. Solymos Rezsô volt, aki feleségével évtizedeken át vezette a község kulturális életét, adták az alapmûveltséget. Solymos igazgató úr mentette meg a templom kelyheit, monstranciáját a saját méhesébe rejtve márciusában a fosztogató szovjet katonák elôl. Jelenleg minden vasárnap, ünnepnap, kérés szerint hétköznap is van szentmise a templomban. Szentségimádást az egész egyházmegye nevében október 2-án, Szent Ôrangyalok ünnepén tartanak a halogyiak templomukban. Az oltárképen kívül különösen nagy mûvészi értéke van a 19. század végén készült Szeplôtelen Fogantatás Szûz Mária faszobornak, valamint az as években halogyi hársfából faragott, nagyon szép Pietának. Michelangelo híres Pietája stílusát követô nagyméretû, festett faszobor Pfeiffer József szobrász alkotása. Méltán nevezhetjük Halogyi Pietának. Nagyon szépek a két térdelô angyalok szobrai, a szentélyben, a régi oltáron voltak a 19. századból. A templom berendezését kelyhek, monstracia, miseruhák a Budapesti Katolikus Oltáregyesület ajándékozta 1898-ban. Második harangot 1908-ban vá-

5 2008. FEBRUÁR 5 HÉTDOMBI HÍREK sároltak. Seltenhofer Frigyes Fiai Cs. és K. harangöntôk soproni mûhelyébôl való, 150 kg-os. Képei: feszületett és Magyarok Nagyasszonya a kis Jézussal. Jelenleg egyedül lakik és szól a toronyban. Párját, a kisharangot a II. világháborúban rekvirálták hadi célokra. A kóruson fújtatós harmónium, 1993-tól elektromos harmónium mûködik. Dr. prof. Solymos Rezsô és Móricz József ajándéka ben renoválták a templomot. Ekkor bontották le a tûzoltószertárat és építették helyébe a sekrestyét ben teljes külsô és belsô renoválás történt, majd 1997-ben a 100 éves jubileumra ismét felújítottuk. Dr Konkoly István megyéspüspök áldotta meg és megbérmálta benne a gyerekeket ben készíttettük el a fôhomlokzatot díszítô kôöntvény dombormûvet. Máriahegyi János szobrász mûve a világ urát, Krisztust, a Pantokratort ábrázolja két angyallal. Ugyanekkor készült a tizennégy keresztúti stáció kép is színes gipszöntvények. Az oltár, az ambó és a tabernákulum bronzképeit Szabolcs Péter szobrász készítette, ókeresztény szimbolikával. Legújabb díszítménye a templomnak a sekrestye utcai homlokzatán Feszty Masa: Úti Boldogasszony festményének másolata. A halogyi Szent Ôrangyalok temploma a 2007-ben ünnepelt 110. évfordulójára a helyi önkormányzat igen jelentôs segítségével és a hívek adományaiból teljes külsô felújítást nyert. Takács László plébános EVANGÉLIKUS BÖJT Böjt? Ja, persze, valami régrôl itt maradt, furcsa egyházi szokás. Böjt? Igen! Az egészséges életmód legszervesebb része. Böjt? Már megint fogyózni kéne. Böjt? Se hús, se pia, se nô. Böjt? Csendben az Úr elôtt. Böjt? Megismerni és szeretni Istent, embertársamat és magamat. Vajon melyik korunk kakukktojása? A tömegigény melyiket favorizálja? A kereskedelmi média melyiket töltögeti tudatunkba? S egyházunk melyiket képviseli hitelesen? Csendben az ÚR elôtt mondjuk a legtöbben. A lemondások és a csend ideje a böjt hangzik sokfelôl. De mi az, hogy lemondok? Miért mondjak le, mirôl mondjak le, kinek a javára mondjak le? Ez olyan negatívan hangzik. Ezért nem érdemes. Nincs meg benne az, amiért jó. Nincs késztetés, ezért csupán kudarc ér, ha nem sikerül csöndben maradnom, ha nem bírom megállni a pörköltet, vagy a csokit. Nincs célja. Akkor meg minek? De a böjtnek van célja! A lemondás és a csend pedig csupán eszköz ennek a célnak az eléréséhez. A cél pedig az, hogy Istent jobban megismerjük a maga valójában, aki a Szeretet. Cél az is, hogy megláthassuk a saját valónkat. Ki vagyok? Miért vagyok itt e földön? Mi a célja életemnek? Miért vagyok itt, és nem ott? Hogy megláthassuk emberségünket és embertársainkat. Cél az is, hogy elmélyedhessünk abban a tudatban, hogy Isten mennyire szeret engem, minket, hogy szemléljük a Jézus Krisztusban megjelent szeretetét, amivel (ember)társunkká lett. Cél, hogy ez a szeretet valósággá váljék bennem, bennünk, részemmé, részünkké legyen: ô bennünk, s mi ôbenne. Végül cél az is, hogy észrevegyük küldetésünket, hogy Istent jobban megszeressük, és jobban ragaszkodjunk Hozzá. Böjt? Örülök, hogy itt van. Böjt? Örülök, hogy az én idôm találkozhat Isten idejével. Böjt? Kössünk ismeretséget Istennel. Böjt? Az ÚRBAN. Farkas Sándor Programok: Március : Nôi ökumenikus imaalkalom az evangélikus templomban. Utána szeretetvendégség. Szeretettel várjuk a nôket és asszonyokat minden felekezetbôl! Március : Nagycsütörtök esti istentisztelet úrvacsorával Március : Nagypénteki istentisztelet passióolvasással és úrvacsorával Március : Húsvéti istentiszteletek úrvacsorával Április : Konfirmációi vizsga és istentisztelet úrvacsorával Április 4 6. között gyülekezeti családos hétvégét tartunk Balatonszárszón az Evangélikus Missziói és Konferencia Központban a nádasdi és az ôrimagyarósdi családokkal.

6 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Egészséggyöngyök A köhögés A köhögés egy reflexmûködés, amely alapjában véve nem káros: segítségével szabadulunk meg a hörgôinkben termelt váladéktól és a lerakódott szennyezôdésektôl. A légutakat apró csillószôrös hám borítja, amely felfogja az apró részecskéket (porszemcsék, baktériumok), és a csillók aktív mozgásukkal az orr és a száj felé hajtják azokat. Végsô eltávolításuk a felsô légutakból a tüsszentés, az alsó a légutakból köhögés segítségével történik. A köhögés lehet száraz (improduktív) vagy nedves, bôséges köpetürítéssel járó. A száraz, improduktív köhögés a gége-, a légcsô- vagy a mellhártyagyulladásnak a tünete lehet. A gégegyulladás legjellemzôbb tünete a száraz köhögés és rekedtség, melynek két héten túli fennállása esetén forduljunk gégész szakorvoshoz (tartós rekedtség a gégerák tünete is lehet). A légcsôhurut a mellkas középvonalában kellemetlen, égô fájdalmat okoz, amelyhez száraz, kínzó köhécselés társul, amely megterheli, kifárasztja a beteget, akadályozhatja pihenését is. A tüdô- és mellhártyagyulladás szintén száraz, improduktív köhögéssel jár, amelyet légzésre, sóhajtásra fokozódó fájdalom kísér. Kezelése mindig az orvos feladata. Egyes gyógyszerek (ACE-gátló vérnyomáscsökkentôk) is okozhatnak száraz köhögést. A hörghurutra a produktív, köpetürítéssel járó köhögés jellemzô. A köpetürítés a gyógyulás szempontjából fontos, mert a pangó váladékban a kórokozók könnyen megtelepedhetnek, és egyre mélyebbre hatolva végül tüdôgyulladást okozhatnak. Az akut hörghurut a meghûléses betegségek részjelensége, a gennyessé váló köpet bakteriális felülfertôzésre utal. Ilyen esetekben antibiotikus kezelés szükséges. A hörghurut erôs dohányosoknál krónikussá válik, és súlyos légzési elégtelenséghez, sôt szívelégtelenséghez vezethet. Az asztma általában rohamokban jelentkezô nehézlégzés, sok esetben fôként a köhögés jellemzi. A hörgôszûkület oka ugyanis nem csak a kis hörgôk simaizomzatának görcse, hanem ilyenkor a hörgôk nyálkahártyája is duzzadt, és nagy mennyiségû váladékot termel. Az asztma kezelése mindig szakorvos feladata. A kezelés alapelvei: Magas láz, légvételre jelentkezô fájdalom, légszomj, sárgás-zöldes vagy véres köpet ürítése esetén, illetve ha a beteg 2 évesnél fiatalabb, orvosi diagnózis és kezelés szükséges. Száraz, kínzó ingerköhögésre a köhögési reflexet gátló köhögéscsillapító készítmények adhatók (butamirat, dextrometorphan, opioid-származékok, pentoxyverin, prenoxdiazin). Fontos, hogy mihelyt a köhögés produktívvá, bôséges köpetürítésûvé válik, a köhögéscsillapító készítmény szedését azonnal abba kell hagyni. Produktív köhögés sûrû váladék esetén nyákoldókkal, köptetôkkel (acetylcysteine, ambroxol, bromhexine, carbonolcystein) kezelendô, melyek a légutakban termelôdô váladékot elfolyósítják, így megkönnyítik annak felköhögését, kiürülését. A köpetürítés gyorsítja a gyógyulást, megelôzi a váladékpangást és felülfertôzôdést. Éjszakára ajánlható a mellkas bedörzsölése illóolajokat tartalmazó kenôccsel, balzsammal, melynek hatóanyagai a bôrön keresztül felszívódva, illetve elpárologva a légutakon át is hatnak, enyhítik a légcsô fájdalmát, a köhögési ingert és segítenek a letapadt váladék elfolyósításában, így nyugodtabb alvást biztosítanak. Jótékony kiegészítô kezelési lehetôséget biztosíthatnak a gyógynövényekbôl (lándzsás útifû, borostyán) készített gyári szirupok, a gyógyteák (hársfavirág, kakukkfû), valamint a homeopátiás köptetô szirup. Csaba Miklós szakgyógyszerész Encián Fiókgyógyszertár Gyöngypatika Nádasd Ismét a havas lejtôkön Az önkormányzatoknak és a Szülôi Munkaközösségnek köszönhetôen újra eljutottak az ausztriai sípályákra az iskolai sportban jól teljesítô tanulók, mégpedig tizenöten. Megfelelô hó volt bôven a Praebichl hágó pályáin, megfelelô felszerelés is jutott minden lábra, ettôl kezdve pedig elsôsorban a lécre állók ügyességén múlott a tovasiklás sebessége és biztonsága. Ôk pedig keményen és türelmesen dolgoztak, így a harmadik, negyedik napon már mindenkinek jutott abból a kívülálló számára kevésbé érthetô élménybôl, amely miatt minden évben benépesülnek a környezô országok hóval borított lejtôi. Valóban nehéz meghatározni, elmondani, hogy miért jó síelni, de tény, hogy kevesen vannak a kipróbálás után, akik ne vágynának vissza a hegyekbe. További két tanuló a szlovák hegyekben élvezhette a fent leírt élményeket, ôk jó tanulmányi eredményük okán és a nádasdok alapítványának (?) támogatásával, Nagy Antal segítségével juthattak el a Tátrába. ML

7 2008. FEBRUÁR 7 HÉTDOMBI HÍREK Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és böllérverseny Egy álom beteljesült És Te kivagy? január 27. vasárnap délutánján már oldott hangulatban mondhattam köszönetet azoknak, akik segítettek abban, hogy egy álom teljesülhessen. Az álom kezdete még talán 1999-re nyúlik vissza, amikor az alsósófalviak Budapesten az Orczi-kertben mutatták be téltemetô népszokásukat, az Illyés báb siratást és égetést. Akkor megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne mindezt a nádasdiaknak is megmutatni. Aztán kellett egy disznóölés Simon Gáborral, ahol arról beszélgettünk, hogy versenykörülmények között is lehetne ilyen megszervezni. Ám mindez nem jöhetett volna létre, ha nincs Földes Timi és Bálint Sándor (Csákányból), akik segítették a megvalósulás útját. Persze kellett mindehhez a pénz is, amelyet sikeresen a Leader+ program keretében az Együtt Nádasdért Egyesület nyert el. Tehát sok év után úgy nézett ki, hogy összeáll a program, sok munka, nagyon sok ember önzetlen segítése és sok tanulás árán. Talán nem tûnik nagyképûségnek, ha azt mondom, hogy a térség egyik legnagyobb rendezvényévé nôtte fel magát már születésekor, és köszönet ezért mindenkinek, aki segítette ezt. Voltak ellenzôk, kételkedôk, és hál Isten olyanok is, akik meglátták a rendezvény erejét és lehetôségét. Ha már az égieknél tartok, kellett a sikerhez a jó idô is, amit a szombati programokhoz kaptunk, mert hát férfiasan bevallva elég kockázatos január végén ekkora rendezvényt tartani. De egyszer most bejött és, hogy lesz-e folytatás, az már mindannyiunkon múlik. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki akár ötletével, akár kétkezi munkájával, akár anyagilag is támogatták rendezvényünket, és a térség meghatározó programjai közé léphetett a Nemzetközi Téltemetô Vigasság és Böllér Verseny. Karvalits Zoltán Fonós-farsang Halogyi lakodalmas Tones busó (jujj)

8 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Röfi-Döfi derék hada Fények-illatok Szorgoshodász Legjobb pálinka-díj Böllérverseny A Nemzetközi Téltemetô Vigasságok keretében január 26-án, szombat reggel Szarvaskenden, a Szabó-tanyán vette kezdetét a böllérverseny 15 csapat részvételével. Egész nap lázas munka folyt a sátrakban, cigányzene mellett készült a sok hurka, kolbász, pecsenye és disznóölési káposzta, de természetesen a fogópálinka, különféle borok és a hamuba sült pogácsa sem hiányzott az asztalokról. A verseny folyamán a csapatok hagyományos módon elkészített disznótorost mutattak be, amit némileg kiegészítettek az ÁNTSZ és a Fôállatorvosi Szolgálat szigorú elôírásai. Így a sertéseken állatorvosi vizsgálatot és laboratóriumi húsellenôrzést is végeztek, mely eredmények ismeretében lehetett csak kóstolót adni a nézelôdôknek. Szintén elôírási kötelezettség miatt került sor az állatok kábításos ölésére, melyre volt ki, mint fôböllér maga vállalkozott, illetve a csapatoknak rendelkezésére állt a nádasdi kábító mester, aki kilenc lôszert használt el a reggel folyamán. A nézelôdôk láthattak a feldolgozás folyamán két csapattól (Alsósófalva, Mohács) disznómellesztést, illetve a sófalvi csapat a pörzsölés során egyáltalán nem használt vizet, csak szalmával pörzsöltek. A bölléreket szakavatott zsûri ellenôrizte, amelynek tagjai a feldolgozási folyamatok alatt, kisebb pálinkagôzös kihagyásokkal, végig az asztalok között sétáltak. De nemcsak a zsûri ízlelhette meg a finomabbnál finomabb falatokat, hanem a résztvevôk is kóstolhattak a disznótorból. Készült a sok ízletes hurka, kolbász, máj, káposzta, pecsenye, húslevesek, az erdélyi káposztásleves, és a mohácsi sokacok által készített kötözött hús és kenômájas. A nap folyamán a sátrak környékén csak úgy hömpölygött a tömeg, versenyzôink pedig szíves vendéglátással fogadták az érdeklôdôket. A gálamûsor után következett az eredményhirdetés, mely felfokozott hangulatban, egymást ünnepelve zajlott, hiszen a sok falusiak gyülekezete által végigmustráltatott böllérnépség közül négy csapat teríthetett a végsô megmérettetésre, így alakult ki a esztendô böllérversenyének végeredménye: 1. DÖ LA VÉR (Csákánydoroszló), 2. Poklada (Mohács), 3. Miszter Röfi Disznóbarátok (Döröske), 4. Hegyi Ászok (Döbörhegy). Különdíjak: Legjobb fogópálinka Hodászi 7 Böllérek feketeribizli pálinkája Kiváló csapatmunka: Vas-hegy (Vaskerersztes) Két disznó leöléséért: Röfi-döfi (Nádasd) Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium különdíját és a zsûri egyik tagja, Gombás András által felajánlott vacsorameghívást a budapesti Gombás Étterembe az alsósófalvi Székelygóbék csapata nyerte.

9 2008. FEBRUÁR 9 HÉTDOMBI HÍREK A 15 böllércsapat: Disznósajt Nagymizdó, Csülök-csapat Nagysimonyi, Miszter Röfi Disznóbarátok Döröske, Halastó, Hodászi 7 Böllér Hegyháthodász, Hegyi Ászok Daraboshegy, Halogyi Disznó-torológosok, Döbörhegyi Bökôk, Székelygóbék Alsósófalva, DÖ LA VÉR Csákánydoroszló, Vas-Hegy Vaskeresztes, Sáli Nemesek Hegyhátsál, Röfi-Döfi Nádasd, Göbézôk Szarvaskend, Poklada Mohács. Szeretnénk megköszönni a kitartó munkát, a zsûri kalauzolását a négy házigazdának: Pesti Sándor, Dr. Jójárt Tibor, Dr. Lackner János és Mihály Miklós uraknak. Zsûri tagok: Dan Pal Mauro, Gombás András, Ifj. Gombás András, Tóth Antalné, Erdélyi János, Gombor László, Kulcsár János, Ragasits Kálmán, Kis Dezsô Péter, Takács László Ezúton szeretnénk megköszönni a sok segítséget, tanácsot, javaslatot a Vas Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak, különösen Dr. Kokas Irén igazgató asszonynak, ATEV Rt.-nek az atev konténerekért, a Vas Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi Igazgatóságnak, különösen Dr. Horváth János fôállatorvosnak! Földes Tímea, Bálint Sándor Sófalvi patológusok Szalmás pirítós DÖ LA VÉR örömök Döfi Miki Hurkások Lógó orral

10 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Zotya és Karola Eljöttünk, itt vagyunk! Húúúúzzátok! A forgatag forgatókönyve Legyen ez az írás ékes bizonyítéka annak, hogy mennyi sok munka, összefogás, egyeztetés, szervezés, tervezés áll a Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és Böllérverseny magvalósítása mögött szeptemberében, amikor Karvalits Zoltán beadta a pályázatot talán még ô maga sem gondolta végig, hogy ha nyerünk, mi mindet kell megvalósítani, illetve hogy az elképzeléseknek sokszor gátat szabnak az elôírások, szabályok. A beadást hosszú várakozás követte, hiszen egészen júniusáig semmi hír nem érkezett az irányítóhatóságtól. A szerzôdés júliusban került aláírásra, és ezzel beindult a gépezet. Az Ôrtorony Leader Kistérség 14 települését szerettük volna egy közös rendezvényre összefogni, ami valljuk be nem kis vállalkozás. Volt aki lemorzsolódott, volt aki a böllérversenytôl lépett vissza, és akadt olyan település is ahol a programhoz nem kapcsolódott helyi rendezvénnyel, de úgy gondolom, hogy összességében 13(!!!) település meg tudta mutatni magát az országnak, a térségnek az Együtt Nádasdért Egyesület segítségével, ez példa értékû. És igen, valahol kicsik voltunk egy ekkora rendezvény lebonyolításához, de voltak segítô kezek, akik saját falujuk rendezvényei mellett a szervezômunka egésze alatt motorjai tudtak lenni a vigasságoknak, mint a Csákánydoroszlói Civil Egyesület, és Döröske polgármester-asszonya Mizda Ferencné Erzsi. Nekik ezúton is szeretnénk megköszönni a kitartást, segítséget! A szervezôi munkáról már írtunk a Hétdombi Hírek októberi és novemberi számában, de azért hadd emlékeztessek mindenkit, hogy négy csoportban folyt a rendezvény szervezése (böllérverseny, operatív, kommunikáció, programszervezô). A csoportok energiát, szabadidôt nem kímélve több alkalommal üléseztek éjszakákba nyúlóan, terepet jártak be dermesztô szélviharokban, hatalmas beszélgetések során, olykor vitákat követôen alkották meg a program egészét. Sôt, a kistérség településeinek vezetôi is gyakori vendégek lettek Nádasdon, mert hát egyeztetni azt kellett. Elsô körben meg kellett találnunk azokat a partnereket, ismerôseink segítségével, akik rendelkeznek téltemetô hagyománnyal, és szívesen bemutatnák egy elsôre megrendezésre kerülô rendezvényen, így találtunk rá a Vaskeresztesi Német Hagyományôrzô Csoportra, a Magyarországi Szlovén Szövetségre, a Mohácsi Sokac Körre és hát van nekünk egy Alsósófalvával összekötô testvérkapcsolatunk. Miután minden csapat kifejezte szándékát, elkezdôdtek az egyeztetések, ki hova megy, mit mutat be, mit ad elô a gálamûsoron. Ezer telefon, , személyes találkozó, minden apróság megbeszélése, leegyeztetése,

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014.

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014. Mártélyi hírek Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa I. évf. 10. szám 2014. október F Búcsúzik a polgármester mert valami végérvényes rend kell, ha nagy útra készül már az ember. Tudván,

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. A kánikula sem volt akadály. Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón

Szentgrót és Vidéke. A kánikula sem volt akadály. Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón Szentgrót és Vidéke A nagy hõségben is változatos, tartalmas programokkal rendezték meg július 27-én Zalacsányban az iskola udvarán a település falunapját. Délelõtt szokásos futballtornán mérkõztek meg

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben