Nemzetközi Téltemetô Vigasságok. Buszvárókat avattunk. Naptár Február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi Téltemetô Vigasságok. Buszvárókat avattunk. Naptár Február"

Átírás

1 2008. FEBRUÁR XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 140 Ft Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és Böllérverseny Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és Böllérverseny Sok falusiak gyülekezete által ezen böllérnépség végigmustráltatott az Úr esztendejének január végi vigadalmas szombatján. Kezeiknek munkája dicsértessék mindazon által, hogy eme friss húsokat jól megkészítették, bôvivel osztották, ízüket nem sajnáltatták, kerítettek hozzája könnyeztetô, torkon futó pályinkát az nép mély megelígedísire. Ki pedig eme felejthetetlen vigadalomra eszivel nem derengik, annak bánatját ama tenyeres-talpas legínyek butykosaiban keresvén szomorkodjon! Melléklet: oldal Naptár Február Újra lebeg, majd letelepszik a földre, végül elolvad a hó; csordul utat váj. Megvillan a nap. Megvillan az ég. Megvillan a nap, hunyorint. S íme fehér hangján rábéget a nyáj odakint, tollát rázza felé s cserren már a veréb. Radnóti Mikós Buszvárókat avattunk Avatás elôtt azon gondolat motoszkált bennem, vajon hasznos volt-e ez a beruházás? A látvány magáért beszél. Nem kell senkit sem meggyôzni afelôl, hogy esztétikailag melyik a szebb! Melyik meglátása dobbantja meg jobban a hazaérkezô nádasdi szívét? Melyik fest jobb képet Nádasdról egy átutazó szemében? Melyik nevel a szépre, az értékre? A falukép, a szépérzékünk nevelése szempontjából mindegy, hogy több százmilliós beruházás készül el vagy csak pár százezres. A kicsi lehet olyan fontos, mint egy nagy. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik e helyi érték megteremtéséhez hozzájárultak. Név szerint Kiss Albert tervezônek, Papp Krisztinának aki a pályázatot megírta, az Ôrtorony Leader Közhasznú Egyesület elnökének, Tóth Lászlónénak és munkatársainak, hogy segítették, egyengették a megvalósulás útját. Bízom abban, hogy sokáig marad használati és esztétikai érték. Vigyázzunk rá közösen! Ne engedjük, hogy ártó, romboló kezek kárt tegyenek e szép új nádasdi épületben. A pályázat által támogatott buszvárók elkészültek, ám kiigazításra szorulnak. Terveink között szerepel, hogy a tetôsík elé még egy toldalékot teszünk, illetve a hajlított fal mellé egy nagyobb hirdetô táblát, hogy ezekkel is védjük az utazót, illetve a plakátozóknak készítsünk helyet.

2 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Értékek átadása Január 18-án Nádasdon a Leader program keretei között elkészült értékek kerültek átadásra. Két buszváró, Hegyalján a Battyányi pince és egy lábas pajta, valamint egy turisztikai információs pont és egy tanulmány, 13 település épített és természeti örökségeirôl. A mezôgazdasági utakról Decemberben a külterületi útjaink melletti bokrok tisztítását, irtását végeztük, mely ezen utak karbantartása miatt vált szükségessé. A Kossuth L. utca és Táncsics M. utca összeköttetését biztosító Poros út melletti munkálatokkal kezdtünk. Majd az alsó halogyi (Várhegyre kimenô út) és a Katafa-Nádasd közti régi pálinkafôzdei úttal folytattuk a munkálatokat. A kitisztításban eddig 9 fô vett részt, legtöbbjük alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesített nádasdi személy. Az út menti bozótosok irtása után anyagi helyzetünktôl függôen földmunkákkal (gréderezés) és kavicsozással szeretnénk járhatóvá tenni útjainkat. Ám mindez kidobott pénz és elfecsérelt energia, ha nem vigyázunk útjainkra és nagy gépekkel felpuhult útjainkat tönkretesszük. Vagy területhatárokat figyelmen kívül hagyva fel is szántják, vagy elszántják útjainkat, mint a Széles úton a Hegyháti Bavaria Kft. tette. Velük szemben a körmendi bíróságon kártérítési per van folyamatban. Új pályázatok, új esélyek! Január végére elkészült a Nyugat-dunántúli Operatív program keretében meghirdetett Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése címû pályázati kiírásra elkészíttetett pályázati anyagunk, amelyet a nádasdi általános iskola, óvoda és konyha épületegyüttesének felújítására és korszerûsítésére adtunk be Nekünk nem nyolc címmel. A cím a 8 fenntartó önkormányzatot szimbolizálja. A hat tulajdonos (Daraboshegy, Halogy, Hegyhátsál, Hegyháthodász, Katafa és Nádasd) önkormányzatnak ez idáig Ftjába került a pályázat megíratása és a szükséges költségbecslés és a tervek elkészíttetése. Ha pályázatunk sikeresen veszi a kétfordulós pályáztatás elsô akadályát, amelyrôl elôre láthatólag május elején kapunk információt, akkor a második fordulóra októberig kell elkészíttetnünk a teljes anyagot. Az elsô fordulóba beadott pályázatunk 222 millió forintos összköltségû infrastruktúrafejlesztésrôl szól, amelynek önrésze 22 millió forint. Ezt az összeget a hat tulajdonos önkormányzat további pályázatokkal, illetve ha más megoldás nem lesz, hitelbôl fedezi. Esôjelentô Január elsején mindjárt egy kis hóeséssel kezdôdött az újév (1,8 mm.), azután azonban ismét nagyon kevés csapadék hullott, mindössze 5,2 mm. (Az Agrárszövetkezet adatai) Anyakönyvi hírek Születés: Varga Krisztián és Póczek Renáta fia Noel Kevin Köszöntjük az újszülöttet! Halálozás: Bedôcs Ferencné szül. Horváth Mária Kovács Józsefné szül. Szakály Irma Id. Francz Lajos Szakály Zoltán Nagy Lukács Nyugodjanak békében!

3 2008. FEBRUÁR 3 HÉTDOMBI HÍREK Körmendi tartozás, nádasdi gyerekek után Nádasd Községi Önkormányzat Képviselô-testülete január 29-én tartott ülésén napirendre tûzte Körmend Város Önkormányzatának közoktatási térítési díj igényét a körmendi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekbe járó nádasdi gyermekek után. A képviselô-testület határozatával úgy döntött a korábban kialakított álláspontjának megfelelôen, hogy csak azok után a gyermekek után téríti meg az állami normatíva és a bekerülési költség közötti különbözetet, akik esetében ezt külön nyilatkozattal vállalták, illetve akik olyan ellátást kapnak, amelyet a nádasdi önkormányzat az általa helyben fenntartott intézményben nem tud nyújtani. Így három tanuló után évig visszamenôleg Ft megfizetését vállalta fel az önkormányzat, a Körmend által igényelt közel hat és fél millióval szemben. A képviselô-testület határozatában utalt arra, hogy 8 önkormányzattal közösen fenntartják a nádasdi Széchenyi István Általános Mûvelôdési Központot, ily módon gondoskodnak az önkormányzati törvénybôl eredô kötelezô feladatellátásról a közoktatás területén. A körmendi intézménybe járó nádasdi gyermekektôl az intézményi beiratkozáskor kértek nyilatkozatot, hogy a nádasdi önkormányzat vállalja a bekerülési költség és a normatíva közötti különbözetet. Ilyen nyilatkozatot az önkormányzat azonban nem minden tanuló után bocsátott ki, hiszen az általa fenntartott intézményben is magas színvonalú nevelés, oktatás folyik, és ott igénybe vehetô az ellátás. Kiderült továbbá az is, hogy elôfordult, hogy a beiratkozás idôpontjában a gyermek körmendi lakcímre volt bejelentve, ily módon nem is kértek tôle nyilatkozatot, hiszen a beiratkozás idôpontjában körmendi lakos volt. A Nádasd községbôl Körmendre bejáró tanulók után a körmendi önkormányzat igényli a normatívát, a bejáró tanulók után a költségvetési törvény minden évben plusz normatívát is biztosít. Ezt a normatívát azonban tudomásunk szerint nem csak a nádasdi gyermekekre osztotta vissza a körmendi önkormányzat, hanem egységesen minden tanulóra. Véleményünk szerint nem kerülhet ugyanannyiba a normatíván felül egy körmendi gyermek, mint egy bejáró, hiszen utóbbiakra fent említett plusz normatíva igényelhetô. Kifogásolja továbbá a nádasdi képviselô-testület, hogy a körmendi önkormányzat több különbözô közoktatási intézményt tart fenn, amelyek külön költségvetésbôl gazdálkodnak, mégis mind a Kölcsey, mind az Olcsai iskolába ugyanannyiba kerül egy-egy gyermek a normatíván felül. Fentiekre tekintettel hozta meg határozatát a képviselô-testület, hogy a jövôben azon gyermekek után vesse ki rá a körmendi önkormányzat a térítési díjat, akire külön nyilatkozat van, vagy aki olyan ellátást kap, mely a nádasdi Széchenyi István ÁMK-ban nincs biztosítva. Kéri továbbá a Képviselô-testület, hogy a Ft összegû tartozását, lehetôség szerint két részletben fizethesse meg. Karvalits Zoltán Adó 1% Kérjük évi adójának egy százalékát ajánlja fel a Nádasdon található civil szervezetek valamelyikének, ezzel is támogatva munkájukat, mûködésüket! Együtt Nádasdért Faluszépítô és Fejlesztô Kulturális Egyesület adószáma: Nádasd Polgárôr Egyesület adószáma: Nádasd Községi Sportegyesület adószáma: Nádasdi Kék Alma Alapítvány adószáma: Köszönet a karácsonyi adományokért A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét a Nádasdi Agrár Kft.-nek a karácsonyra felajánlott Ft-os pénzadományért. Jóvoltukból 40 hátrányos szociális helyzetben élô család vehetett át élelmiszercsomagot. Emellett köszönet illeti még a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot is, mivel a karácsonyi élelmiszergyûjtésbôl kifolyólag további 10 nádasdi, valamint 1 daraboshehyi, 1 hegyhátsáli és 7 halogyi család részesült az ünnepek elôtt a tartós élemiszert tartalmazó csomagokból. Továbbá külön köszönjük Földes Timi segítségét, aki a helyi máltais gyûjtésbôl ajánlott fel élelmiszereket a csomagkészítéshez. Iván Enikô

4 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Helytörténet az Egyházi hírekben 110 ÉVES A HALOGYI TEMPLOM Halogy község elsô okleveles említése egy ben leírt, a Nádasdy família birtoklírásával foglalkozó határjárás iratában található Hulug alakban. A hal fônévbôl származik, amelyet az ôsmagyar nyelvben hul -nak ejtettek. (A finnugor nyelvcsaládba tartozó vogul és osztják nyelvekben is a hal khul.) Halogy község neve évszázadok során így alakult: Hulug, Holugh, Hologh, Halogh, Halogy. (Ismerünk 1138-ból és 1329-bôl Holudi személynevet is.) Halogynak nem volt temploma. Az Árpád-kortól mindig a tíz falut egybefoglaló Nádasdi Plébánia filiája volt. A középkorban Almásdon át az Egyházúton érkeztek Nádasdra. (Nádasdon ma is Egyházútnak, Egyházi útnak nevezik Várhegy-Almásd irányába vivô mezei utat.) A most használatos Felsô-halogyi utat a halogyiak miseútnak mondják. Toronyiránt vezet. Halottaikat is a plébániatemplom mellett, a mai templomkertbe temették, Szt. László király törvénye szerint (Szabolcsi zsinat, 1092). Halogy temetôjérôl, benne fa haranglábon lévô kis harangjáról 1732-ben van említés. Saját templomuk építésének szándékát május 14-én fogalmazták meg az építôbizottság felállításával. 79 halogyi családfôt írtak össze, akik a templomépítésre való szavazati joggal bírtak július 4-én kötöttek szerzôdést Klojber Alajos olaszfai építômesterrel az építendô templomra és mellette a tûzoltószertárra vonatkozóan. Ekkor fogadták el a költségvetést 1800 Ft összegben, amelyet három részletben fizetnek ki. Ez tartalmazza az összes építôanyagot is. A község adta a telket a falu közepén, amely észak-déli fekvésû a postaútra (ma Petôfi S. utca) néz a Telek utca torkolatánál. Az Egyházközség vállalta az összes anyagszállítást, az alap megásását és a föld elhordását. A segédmunkásokról a vállalkozó gondoskodott. Építési segélyért Lajos bajor királyi herceghez fordultak. Sárvárott 1896 júl. 9-én kelt válaszlevelében a herceg uradalmi felügyelôje a kérést a herceg nevében elhárította. Tekintettel arra, hogy hét évvel elôtte épült a nádasdi plébánia templom is, a nádasdiak sem tudtak segíteni. Így úgy tûnik Halogy község saját erôbôl építette fel templomát és a hozzá csatlakozó tûzoltószertárat. A szerzôdésnek megfelelôen szeptember 1-jére el is készült. Halogyi szájhagyomány tartja, hogy sokan állatokat és gabonát adtak el, amelynek árát a házanként kivetett adóként a templomépítésére fordítottak. A község lakossága évi adat szerint 412 fô. A községbíró Móricz Simon, a nádasdi plébános a templom építésekor Berkovics József, a felszenteléskor Németh György. A templom felszentelése október 10-én történt. Rigó Zsigmond rábakethelyi plébános, ôrségi esperes által. A templom patrónusai védôszentjei a Szent Ôrangyalok. Az oltárkép 19. századvégi nagy méretû olajfestmény szakadékon átívelô bürün, gyermeket oltalmazó ôrangyalt ábrázol. Alkotója ismeretlen. Az Ôrangyalok ünnepéhez kötôdik a falu búcsúja, 19. századi terminus szerint szeptember 2-án, illetve azt követô vasárnapon. A templomban eleinte évente csak néhány alkalommal volt szentmise, viszont minden vasárnap délután a kántortanító litániát, helyi szóhasználattal könyörgést tartott. Halogy utolsó kántortanítója és iskolaigazgatója id. Solymos Rezsô volt, aki feleségével évtizedeken át vezette a község kulturális életét, adták az alapmûveltséget. Solymos igazgató úr mentette meg a templom kelyheit, monstranciáját a saját méhesébe rejtve márciusában a fosztogató szovjet katonák elôl. Jelenleg minden vasárnap, ünnepnap, kérés szerint hétköznap is van szentmise a templomban. Szentségimádást az egész egyházmegye nevében október 2-án, Szent Ôrangyalok ünnepén tartanak a halogyiak templomukban. Az oltárképen kívül különösen nagy mûvészi értéke van a 19. század végén készült Szeplôtelen Fogantatás Szûz Mária faszobornak, valamint az as években halogyi hársfából faragott, nagyon szép Pietának. Michelangelo híres Pietája stílusát követô nagyméretû, festett faszobor Pfeiffer József szobrász alkotása. Méltán nevezhetjük Halogyi Pietának. Nagyon szépek a két térdelô angyalok szobrai, a szentélyben, a régi oltáron voltak a 19. századból. A templom berendezését kelyhek, monstracia, miseruhák a Budapesti Katolikus Oltáregyesület ajándékozta 1898-ban. Második harangot 1908-ban vá-

5 2008. FEBRUÁR 5 HÉTDOMBI HÍREK sároltak. Seltenhofer Frigyes Fiai Cs. és K. harangöntôk soproni mûhelyébôl való, 150 kg-os. Képei: feszületett és Magyarok Nagyasszonya a kis Jézussal. Jelenleg egyedül lakik és szól a toronyban. Párját, a kisharangot a II. világháborúban rekvirálták hadi célokra. A kóruson fújtatós harmónium, 1993-tól elektromos harmónium mûködik. Dr. prof. Solymos Rezsô és Móricz József ajándéka ben renoválták a templomot. Ekkor bontották le a tûzoltószertárat és építették helyébe a sekrestyét ben teljes külsô és belsô renoválás történt, majd 1997-ben a 100 éves jubileumra ismét felújítottuk. Dr Konkoly István megyéspüspök áldotta meg és megbérmálta benne a gyerekeket ben készíttettük el a fôhomlokzatot díszítô kôöntvény dombormûvet. Máriahegyi János szobrász mûve a világ urát, Krisztust, a Pantokratort ábrázolja két angyallal. Ugyanekkor készült a tizennégy keresztúti stáció kép is színes gipszöntvények. Az oltár, az ambó és a tabernákulum bronzképeit Szabolcs Péter szobrász készítette, ókeresztény szimbolikával. Legújabb díszítménye a templomnak a sekrestye utcai homlokzatán Feszty Masa: Úti Boldogasszony festményének másolata. A halogyi Szent Ôrangyalok temploma a 2007-ben ünnepelt 110. évfordulójára a helyi önkormányzat igen jelentôs segítségével és a hívek adományaiból teljes külsô felújítást nyert. Takács László plébános EVANGÉLIKUS BÖJT Böjt? Ja, persze, valami régrôl itt maradt, furcsa egyházi szokás. Böjt? Igen! Az egészséges életmód legszervesebb része. Böjt? Már megint fogyózni kéne. Böjt? Se hús, se pia, se nô. Böjt? Csendben az Úr elôtt. Böjt? Megismerni és szeretni Istent, embertársamat és magamat. Vajon melyik korunk kakukktojása? A tömegigény melyiket favorizálja? A kereskedelmi média melyiket töltögeti tudatunkba? S egyházunk melyiket képviseli hitelesen? Csendben az ÚR elôtt mondjuk a legtöbben. A lemondások és a csend ideje a böjt hangzik sokfelôl. De mi az, hogy lemondok? Miért mondjak le, mirôl mondjak le, kinek a javára mondjak le? Ez olyan negatívan hangzik. Ezért nem érdemes. Nincs meg benne az, amiért jó. Nincs késztetés, ezért csupán kudarc ér, ha nem sikerül csöndben maradnom, ha nem bírom megállni a pörköltet, vagy a csokit. Nincs célja. Akkor meg minek? De a böjtnek van célja! A lemondás és a csend pedig csupán eszköz ennek a célnak az eléréséhez. A cél pedig az, hogy Istent jobban megismerjük a maga valójában, aki a Szeretet. Cél az is, hogy megláthassuk a saját valónkat. Ki vagyok? Miért vagyok itt e földön? Mi a célja életemnek? Miért vagyok itt, és nem ott? Hogy megláthassuk emberségünket és embertársainkat. Cél az is, hogy elmélyedhessünk abban a tudatban, hogy Isten mennyire szeret engem, minket, hogy szemléljük a Jézus Krisztusban megjelent szeretetét, amivel (ember)társunkká lett. Cél, hogy ez a szeretet valósággá váljék bennem, bennünk, részemmé, részünkké legyen: ô bennünk, s mi ôbenne. Végül cél az is, hogy észrevegyük küldetésünket, hogy Istent jobban megszeressük, és jobban ragaszkodjunk Hozzá. Böjt? Örülök, hogy itt van. Böjt? Örülök, hogy az én idôm találkozhat Isten idejével. Böjt? Kössünk ismeretséget Istennel. Böjt? Az ÚRBAN. Farkas Sándor Programok: Március : Nôi ökumenikus imaalkalom az evangélikus templomban. Utána szeretetvendégség. Szeretettel várjuk a nôket és asszonyokat minden felekezetbôl! Március : Nagycsütörtök esti istentisztelet úrvacsorával Március : Nagypénteki istentisztelet passióolvasással és úrvacsorával Március : Húsvéti istentiszteletek úrvacsorával Április : Konfirmációi vizsga és istentisztelet úrvacsorával Április 4 6. között gyülekezeti családos hétvégét tartunk Balatonszárszón az Evangélikus Missziói és Konferencia Központban a nádasdi és az ôrimagyarósdi családokkal.

6 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Egészséggyöngyök A köhögés A köhögés egy reflexmûködés, amely alapjában véve nem káros: segítségével szabadulunk meg a hörgôinkben termelt váladéktól és a lerakódott szennyezôdésektôl. A légutakat apró csillószôrös hám borítja, amely felfogja az apró részecskéket (porszemcsék, baktériumok), és a csillók aktív mozgásukkal az orr és a száj felé hajtják azokat. Végsô eltávolításuk a felsô légutakból a tüsszentés, az alsó a légutakból köhögés segítségével történik. A köhögés lehet száraz (improduktív) vagy nedves, bôséges köpetürítéssel járó. A száraz, improduktív köhögés a gége-, a légcsô- vagy a mellhártyagyulladásnak a tünete lehet. A gégegyulladás legjellemzôbb tünete a száraz köhögés és rekedtség, melynek két héten túli fennállása esetén forduljunk gégész szakorvoshoz (tartós rekedtség a gégerák tünete is lehet). A légcsôhurut a mellkas középvonalában kellemetlen, égô fájdalmat okoz, amelyhez száraz, kínzó köhécselés társul, amely megterheli, kifárasztja a beteget, akadályozhatja pihenését is. A tüdô- és mellhártyagyulladás szintén száraz, improduktív köhögéssel jár, amelyet légzésre, sóhajtásra fokozódó fájdalom kísér. Kezelése mindig az orvos feladata. Egyes gyógyszerek (ACE-gátló vérnyomáscsökkentôk) is okozhatnak száraz köhögést. A hörghurutra a produktív, köpetürítéssel járó köhögés jellemzô. A köpetürítés a gyógyulás szempontjából fontos, mert a pangó váladékban a kórokozók könnyen megtelepedhetnek, és egyre mélyebbre hatolva végül tüdôgyulladást okozhatnak. Az akut hörghurut a meghûléses betegségek részjelensége, a gennyessé váló köpet bakteriális felülfertôzésre utal. Ilyen esetekben antibiotikus kezelés szükséges. A hörghurut erôs dohányosoknál krónikussá válik, és súlyos légzési elégtelenséghez, sôt szívelégtelenséghez vezethet. Az asztma általában rohamokban jelentkezô nehézlégzés, sok esetben fôként a köhögés jellemzi. A hörgôszûkület oka ugyanis nem csak a kis hörgôk simaizomzatának görcse, hanem ilyenkor a hörgôk nyálkahártyája is duzzadt, és nagy mennyiségû váladékot termel. Az asztma kezelése mindig szakorvos feladata. A kezelés alapelvei: Magas láz, légvételre jelentkezô fájdalom, légszomj, sárgás-zöldes vagy véres köpet ürítése esetén, illetve ha a beteg 2 évesnél fiatalabb, orvosi diagnózis és kezelés szükséges. Száraz, kínzó ingerköhögésre a köhögési reflexet gátló köhögéscsillapító készítmények adhatók (butamirat, dextrometorphan, opioid-származékok, pentoxyverin, prenoxdiazin). Fontos, hogy mihelyt a köhögés produktívvá, bôséges köpetürítésûvé válik, a köhögéscsillapító készítmény szedését azonnal abba kell hagyni. Produktív köhögés sûrû váladék esetén nyákoldókkal, köptetôkkel (acetylcysteine, ambroxol, bromhexine, carbonolcystein) kezelendô, melyek a légutakban termelôdô váladékot elfolyósítják, így megkönnyítik annak felköhögését, kiürülését. A köpetürítés gyorsítja a gyógyulást, megelôzi a váladékpangást és felülfertôzôdést. Éjszakára ajánlható a mellkas bedörzsölése illóolajokat tartalmazó kenôccsel, balzsammal, melynek hatóanyagai a bôrön keresztül felszívódva, illetve elpárologva a légutakon át is hatnak, enyhítik a légcsô fájdalmát, a köhögési ingert és segítenek a letapadt váladék elfolyósításában, így nyugodtabb alvást biztosítanak. Jótékony kiegészítô kezelési lehetôséget biztosíthatnak a gyógynövényekbôl (lándzsás útifû, borostyán) készített gyári szirupok, a gyógyteák (hársfavirág, kakukkfû), valamint a homeopátiás köptetô szirup. Csaba Miklós szakgyógyszerész Encián Fiókgyógyszertár Gyöngypatika Nádasd Ismét a havas lejtôkön Az önkormányzatoknak és a Szülôi Munkaközösségnek köszönhetôen újra eljutottak az ausztriai sípályákra az iskolai sportban jól teljesítô tanulók, mégpedig tizenöten. Megfelelô hó volt bôven a Praebichl hágó pályáin, megfelelô felszerelés is jutott minden lábra, ettôl kezdve pedig elsôsorban a lécre állók ügyességén múlott a tovasiklás sebessége és biztonsága. Ôk pedig keményen és türelmesen dolgoztak, így a harmadik, negyedik napon már mindenkinek jutott abból a kívülálló számára kevésbé érthetô élménybôl, amely miatt minden évben benépesülnek a környezô országok hóval borított lejtôi. Valóban nehéz meghatározni, elmondani, hogy miért jó síelni, de tény, hogy kevesen vannak a kipróbálás után, akik ne vágynának vissza a hegyekbe. További két tanuló a szlovák hegyekben élvezhette a fent leírt élményeket, ôk jó tanulmányi eredményük okán és a nádasdok alapítványának (?) támogatásával, Nagy Antal segítségével juthattak el a Tátrába. ML

7 2008. FEBRUÁR 7 HÉTDOMBI HÍREK Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és böllérverseny Egy álom beteljesült És Te kivagy? január 27. vasárnap délutánján már oldott hangulatban mondhattam köszönetet azoknak, akik segítettek abban, hogy egy álom teljesülhessen. Az álom kezdete még talán 1999-re nyúlik vissza, amikor az alsósófalviak Budapesten az Orczi-kertben mutatták be téltemetô népszokásukat, az Illyés báb siratást és égetést. Akkor megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne mindezt a nádasdiaknak is megmutatni. Aztán kellett egy disznóölés Simon Gáborral, ahol arról beszélgettünk, hogy versenykörülmények között is lehetne ilyen megszervezni. Ám mindez nem jöhetett volna létre, ha nincs Földes Timi és Bálint Sándor (Csákányból), akik segítették a megvalósulás útját. Persze kellett mindehhez a pénz is, amelyet sikeresen a Leader+ program keretében az Együtt Nádasdért Egyesület nyert el. Tehát sok év után úgy nézett ki, hogy összeáll a program, sok munka, nagyon sok ember önzetlen segítése és sok tanulás árán. Talán nem tûnik nagyképûségnek, ha azt mondom, hogy a térség egyik legnagyobb rendezvényévé nôtte fel magát már születésekor, és köszönet ezért mindenkinek, aki segítette ezt. Voltak ellenzôk, kételkedôk, és hál Isten olyanok is, akik meglátták a rendezvény erejét és lehetôségét. Ha már az égieknél tartok, kellett a sikerhez a jó idô is, amit a szombati programokhoz kaptunk, mert hát férfiasan bevallva elég kockázatos január végén ekkora rendezvényt tartani. De egyszer most bejött és, hogy lesz-e folytatás, az már mindannyiunkon múlik. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki akár ötletével, akár kétkezi munkájával, akár anyagilag is támogatták rendezvényünket, és a térség meghatározó programjai közé léphetett a Nemzetközi Téltemetô Vigasság és Böllér Verseny. Karvalits Zoltán Fonós-farsang Halogyi lakodalmas Tones busó (jujj)

8 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Röfi-Döfi derék hada Fények-illatok Szorgoshodász Legjobb pálinka-díj Böllérverseny A Nemzetközi Téltemetô Vigasságok keretében január 26-án, szombat reggel Szarvaskenden, a Szabó-tanyán vette kezdetét a böllérverseny 15 csapat részvételével. Egész nap lázas munka folyt a sátrakban, cigányzene mellett készült a sok hurka, kolbász, pecsenye és disznóölési káposzta, de természetesen a fogópálinka, különféle borok és a hamuba sült pogácsa sem hiányzott az asztalokról. A verseny folyamán a csapatok hagyományos módon elkészített disznótorost mutattak be, amit némileg kiegészítettek az ÁNTSZ és a Fôállatorvosi Szolgálat szigorú elôírásai. Így a sertéseken állatorvosi vizsgálatot és laboratóriumi húsellenôrzést is végeztek, mely eredmények ismeretében lehetett csak kóstolót adni a nézelôdôknek. Szintén elôírási kötelezettség miatt került sor az állatok kábításos ölésére, melyre volt ki, mint fôböllér maga vállalkozott, illetve a csapatoknak rendelkezésére állt a nádasdi kábító mester, aki kilenc lôszert használt el a reggel folyamán. A nézelôdôk láthattak a feldolgozás folyamán két csapattól (Alsósófalva, Mohács) disznómellesztést, illetve a sófalvi csapat a pörzsölés során egyáltalán nem használt vizet, csak szalmával pörzsöltek. A bölléreket szakavatott zsûri ellenôrizte, amelynek tagjai a feldolgozási folyamatok alatt, kisebb pálinkagôzös kihagyásokkal, végig az asztalok között sétáltak. De nemcsak a zsûri ízlelhette meg a finomabbnál finomabb falatokat, hanem a résztvevôk is kóstolhattak a disznótorból. Készült a sok ízletes hurka, kolbász, máj, káposzta, pecsenye, húslevesek, az erdélyi káposztásleves, és a mohácsi sokacok által készített kötözött hús és kenômájas. A nap folyamán a sátrak környékén csak úgy hömpölygött a tömeg, versenyzôink pedig szíves vendéglátással fogadták az érdeklôdôket. A gálamûsor után következett az eredményhirdetés, mely felfokozott hangulatban, egymást ünnepelve zajlott, hiszen a sok falusiak gyülekezete által végigmustráltatott böllérnépség közül négy csapat teríthetett a végsô megmérettetésre, így alakult ki a esztendô böllérversenyének végeredménye: 1. DÖ LA VÉR (Csákánydoroszló), 2. Poklada (Mohács), 3. Miszter Röfi Disznóbarátok (Döröske), 4. Hegyi Ászok (Döbörhegy). Különdíjak: Legjobb fogópálinka Hodászi 7 Böllérek feketeribizli pálinkája Kiváló csapatmunka: Vas-hegy (Vaskerersztes) Két disznó leöléséért: Röfi-döfi (Nádasd) Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium különdíját és a zsûri egyik tagja, Gombás András által felajánlott vacsorameghívást a budapesti Gombás Étterembe az alsósófalvi Székelygóbék csapata nyerte.

9 2008. FEBRUÁR 9 HÉTDOMBI HÍREK A 15 böllércsapat: Disznósajt Nagymizdó, Csülök-csapat Nagysimonyi, Miszter Röfi Disznóbarátok Döröske, Halastó, Hodászi 7 Böllér Hegyháthodász, Hegyi Ászok Daraboshegy, Halogyi Disznó-torológosok, Döbörhegyi Bökôk, Székelygóbék Alsósófalva, DÖ LA VÉR Csákánydoroszló, Vas-Hegy Vaskeresztes, Sáli Nemesek Hegyhátsál, Röfi-Döfi Nádasd, Göbézôk Szarvaskend, Poklada Mohács. Szeretnénk megköszönni a kitartó munkát, a zsûri kalauzolását a négy házigazdának: Pesti Sándor, Dr. Jójárt Tibor, Dr. Lackner János és Mihály Miklós uraknak. Zsûri tagok: Dan Pal Mauro, Gombás András, Ifj. Gombás András, Tóth Antalné, Erdélyi János, Gombor László, Kulcsár János, Ragasits Kálmán, Kis Dezsô Péter, Takács László Ezúton szeretnénk megköszönni a sok segítséget, tanácsot, javaslatot a Vas Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak, különösen Dr. Kokas Irén igazgató asszonynak, ATEV Rt.-nek az atev konténerekért, a Vas Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi Igazgatóságnak, különösen Dr. Horváth János fôállatorvosnak! Földes Tímea, Bálint Sándor Sófalvi patológusok Szalmás pirítós DÖ LA VÉR örömök Döfi Miki Hurkások Lógó orral

10 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Zotya és Karola Eljöttünk, itt vagyunk! Húúúúzzátok! A forgatag forgatókönyve Legyen ez az írás ékes bizonyítéka annak, hogy mennyi sok munka, összefogás, egyeztetés, szervezés, tervezés áll a Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és Böllérverseny magvalósítása mögött szeptemberében, amikor Karvalits Zoltán beadta a pályázatot talán még ô maga sem gondolta végig, hogy ha nyerünk, mi mindet kell megvalósítani, illetve hogy az elképzeléseknek sokszor gátat szabnak az elôírások, szabályok. A beadást hosszú várakozás követte, hiszen egészen júniusáig semmi hír nem érkezett az irányítóhatóságtól. A szerzôdés júliusban került aláírásra, és ezzel beindult a gépezet. Az Ôrtorony Leader Kistérség 14 települését szerettük volna egy közös rendezvényre összefogni, ami valljuk be nem kis vállalkozás. Volt aki lemorzsolódott, volt aki a böllérversenytôl lépett vissza, és akadt olyan település is ahol a programhoz nem kapcsolódott helyi rendezvénnyel, de úgy gondolom, hogy összességében 13(!!!) település meg tudta mutatni magát az országnak, a térségnek az Együtt Nádasdért Egyesület segítségével, ez példa értékû. És igen, valahol kicsik voltunk egy ekkora rendezvény lebonyolításához, de voltak segítô kezek, akik saját falujuk rendezvényei mellett a szervezômunka egésze alatt motorjai tudtak lenni a vigasságoknak, mint a Csákánydoroszlói Civil Egyesület, és Döröske polgármester-asszonya Mizda Ferencné Erzsi. Nekik ezúton is szeretnénk megköszönni a kitartást, segítséget! A szervezôi munkáról már írtunk a Hétdombi Hírek októberi és novemberi számában, de azért hadd emlékeztessek mindenkit, hogy négy csoportban folyt a rendezvény szervezése (böllérverseny, operatív, kommunikáció, programszervezô). A csoportok energiát, szabadidôt nem kímélve több alkalommal üléseztek éjszakákba nyúlóan, terepet jártak be dermesztô szélviharokban, hatalmas beszélgetések során, olykor vitákat követôen alkották meg a program egészét. Sôt, a kistérség településeinek vezetôi is gyakori vendégek lettek Nádasdon, mert hát egyeztetni azt kellett. Elsô körben meg kellett találnunk azokat a partnereket, ismerôseink segítségével, akik rendelkeznek téltemetô hagyománnyal, és szívesen bemutatnák egy elsôre megrendezésre kerülô rendezvényen, így találtunk rá a Vaskeresztesi Német Hagyományôrzô Csoportra, a Magyarországi Szlovén Szövetségre, a Mohácsi Sokac Körre és hát van nekünk egy Alsósófalvával összekötô testvérkapcsolatunk. Miután minden csapat kifejezte szándékát, elkezdôdtek az egyeztetések, ki hova megy, mit mutat be, mit ad elô a gálamûsoron. Ezer telefon, , személyes találkozó, minden apróság megbeszélése, leegyeztetése,

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

VIZI SÁRKÁNYOK. Hajdúnánás Városi Önkormányzat I. HAJDÚNÁNÁSI ISKOLÁK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOK SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGA

VIZI SÁRKÁNYOK. Hajdúnánás Városi Önkormányzat I. HAJDÚNÁNÁSI ISKOLÁK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOK SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGA Hajdúnánás Városi Önkormányzat VIZI SÁRKÁNYOK I. HAJDÚNÁNÁSI ISKOLÁK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOK SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGA A verseny célja: Megismertetni a vízi sportok egyik csapatépítő ágával a tanuló ifjúságot

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak.

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak. KORFBALL 2013/2014-es tanévre vonakozó Diákolimpia Versenykiírása 1. A verseny célja: a korfball népszerűsítése, verseny- és játéklehetőség biztosítása, az egészséges életmódra nevelés, a tehetséges fiatalok

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29.

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29. Kedves Tarokk Barátok! Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal rendezzük meg Szilvásváradon a hagyományos Gibás Imre tarokkkupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos tarokkverseny

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2007. évben támogatásban részesítettek elszámolásáról

Részletesebben

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét,

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, Hagyományainkhoz hűen az idei évben is megrendezzük a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, ahol a magyarországi falvak csapatain kívül, a határon túli települések versenyzői ismét

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

2014. évi röpverseny eredmények I.

2014. évi röpverseny eredmények I. 2014. évi röpverseny eredmények I. Az idei versenyidény első eredményei a május 3-án megrendezett birminghami pergő öreg galambok versenyének napján születtek, versenyre 7 fő nevezett. Íme az eredmények:

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 www.fodisz.hu KAPKODD a LÁBAD! JÁTÉKOS SOR- és VÁLTÓVERSENY ZALAEGERSZEG, 2014. ÁPRILIS 11-12. Általános Tudnivalók Csapatok érkezése: 2014. április.11. /péntek/ 14.00-ig Cím: Zalaegerszeg

Részletesebben

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Ügyfél neve: Török Lovastanya Lovas Klub Ügyfél címe: 8849 Szenta, Török Lovastanya (Hrsz: 022/4) Ügyfél telefonszáma: 06303623416 MVH regisztrációs szám: 1004381550

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa

KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa Egy nagyon fárasztó hétvégén vagyunk túl, ahonnan sok tapasztalattal, rengeteg új élménnyel és természetesen, ahogyan azt már megszoktuk, temérdek éremmel gazdagodva

Részletesebben

Sárkányhajóverseny versenykiírás/versenyszabályzat. Mosonmagyaróvár, Mosoni-Duna Itató előtti szakasz

Sárkányhajóverseny versenykiírás/versenyszabályzat. Mosonmagyaróvár, Mosoni-Duna Itató előtti szakasz Sárkányhajóverseny versenykiírás/versenyszabályzat Verseny ideje: 2015. június 27-28. Verseny helyszíne: Mosonmagyaróvár, Mosoni-Duna Itató előtti szakasz Verseny rendezője: Mosonmagyaróvári VSE, Flesch

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 11 / 2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádám László (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 14. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben