Nemzetközi Téltemetô Vigasságok. Buszvárókat avattunk. Naptár Február

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi Téltemetô Vigasságok. Buszvárókat avattunk. Naptár Február"

Átírás

1 2008. FEBRUÁR XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 140 Ft Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és Böllérverseny Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és Böllérverseny Sok falusiak gyülekezete által ezen böllérnépség végigmustráltatott az Úr esztendejének január végi vigadalmas szombatján. Kezeiknek munkája dicsértessék mindazon által, hogy eme friss húsokat jól megkészítették, bôvivel osztották, ízüket nem sajnáltatták, kerítettek hozzája könnyeztetô, torkon futó pályinkát az nép mély megelígedísire. Ki pedig eme felejthetetlen vigadalomra eszivel nem derengik, annak bánatját ama tenyeres-talpas legínyek butykosaiban keresvén szomorkodjon! Melléklet: oldal Naptár Február Újra lebeg, majd letelepszik a földre, végül elolvad a hó; csordul utat váj. Megvillan a nap. Megvillan az ég. Megvillan a nap, hunyorint. S íme fehér hangján rábéget a nyáj odakint, tollát rázza felé s cserren már a veréb. Radnóti Mikós Buszvárókat avattunk Avatás elôtt azon gondolat motoszkált bennem, vajon hasznos volt-e ez a beruházás? A látvány magáért beszél. Nem kell senkit sem meggyôzni afelôl, hogy esztétikailag melyik a szebb! Melyik meglátása dobbantja meg jobban a hazaérkezô nádasdi szívét? Melyik fest jobb képet Nádasdról egy átutazó szemében? Melyik nevel a szépre, az értékre? A falukép, a szépérzékünk nevelése szempontjából mindegy, hogy több százmilliós beruházás készül el vagy csak pár százezres. A kicsi lehet olyan fontos, mint egy nagy. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik e helyi érték megteremtéséhez hozzájárultak. Név szerint Kiss Albert tervezônek, Papp Krisztinának aki a pályázatot megírta, az Ôrtorony Leader Közhasznú Egyesület elnökének, Tóth Lászlónénak és munkatársainak, hogy segítették, egyengették a megvalósulás útját. Bízom abban, hogy sokáig marad használati és esztétikai érték. Vigyázzunk rá közösen! Ne engedjük, hogy ártó, romboló kezek kárt tegyenek e szép új nádasdi épületben. A pályázat által támogatott buszvárók elkészültek, ám kiigazításra szorulnak. Terveink között szerepel, hogy a tetôsík elé még egy toldalékot teszünk, illetve a hajlított fal mellé egy nagyobb hirdetô táblát, hogy ezekkel is védjük az utazót, illetve a plakátozóknak készítsünk helyet.

2 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Értékek átadása Január 18-án Nádasdon a Leader program keretei között elkészült értékek kerültek átadásra. Két buszváró, Hegyalján a Battyányi pince és egy lábas pajta, valamint egy turisztikai információs pont és egy tanulmány, 13 település épített és természeti örökségeirôl. A mezôgazdasági utakról Decemberben a külterületi útjaink melletti bokrok tisztítását, irtását végeztük, mely ezen utak karbantartása miatt vált szükségessé. A Kossuth L. utca és Táncsics M. utca összeköttetését biztosító Poros út melletti munkálatokkal kezdtünk. Majd az alsó halogyi (Várhegyre kimenô út) és a Katafa-Nádasd közti régi pálinkafôzdei úttal folytattuk a munkálatokat. A kitisztításban eddig 9 fô vett részt, legtöbbjük alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesített nádasdi személy. Az út menti bozótosok irtása után anyagi helyzetünktôl függôen földmunkákkal (gréderezés) és kavicsozással szeretnénk járhatóvá tenni útjainkat. Ám mindez kidobott pénz és elfecsérelt energia, ha nem vigyázunk útjainkra és nagy gépekkel felpuhult útjainkat tönkretesszük. Vagy területhatárokat figyelmen kívül hagyva fel is szántják, vagy elszántják útjainkat, mint a Széles úton a Hegyháti Bavaria Kft. tette. Velük szemben a körmendi bíróságon kártérítési per van folyamatban. Új pályázatok, új esélyek! Január végére elkészült a Nyugat-dunántúli Operatív program keretében meghirdetett Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése címû pályázati kiírásra elkészíttetett pályázati anyagunk, amelyet a nádasdi általános iskola, óvoda és konyha épületegyüttesének felújítására és korszerûsítésére adtunk be Nekünk nem nyolc címmel. A cím a 8 fenntartó önkormányzatot szimbolizálja. A hat tulajdonos (Daraboshegy, Halogy, Hegyhátsál, Hegyháthodász, Katafa és Nádasd) önkormányzatnak ez idáig Ftjába került a pályázat megíratása és a szükséges költségbecslés és a tervek elkészíttetése. Ha pályázatunk sikeresen veszi a kétfordulós pályáztatás elsô akadályát, amelyrôl elôre láthatólag május elején kapunk információt, akkor a második fordulóra októberig kell elkészíttetnünk a teljes anyagot. Az elsô fordulóba beadott pályázatunk 222 millió forintos összköltségû infrastruktúrafejlesztésrôl szól, amelynek önrésze 22 millió forint. Ezt az összeget a hat tulajdonos önkormányzat további pályázatokkal, illetve ha más megoldás nem lesz, hitelbôl fedezi. Esôjelentô Január elsején mindjárt egy kis hóeséssel kezdôdött az újév (1,8 mm.), azután azonban ismét nagyon kevés csapadék hullott, mindössze 5,2 mm. (Az Agrárszövetkezet adatai) Anyakönyvi hírek Születés: Varga Krisztián és Póczek Renáta fia Noel Kevin Köszöntjük az újszülöttet! Halálozás: Bedôcs Ferencné szül. Horváth Mária Kovács Józsefné szül. Szakály Irma Id. Francz Lajos Szakály Zoltán Nagy Lukács Nyugodjanak békében!

3 2008. FEBRUÁR 3 HÉTDOMBI HÍREK Körmendi tartozás, nádasdi gyerekek után Nádasd Községi Önkormányzat Képviselô-testülete január 29-én tartott ülésén napirendre tûzte Körmend Város Önkormányzatának közoktatási térítési díj igényét a körmendi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekbe járó nádasdi gyermekek után. A képviselô-testület határozatával úgy döntött a korábban kialakított álláspontjának megfelelôen, hogy csak azok után a gyermekek után téríti meg az állami normatíva és a bekerülési költség közötti különbözetet, akik esetében ezt külön nyilatkozattal vállalták, illetve akik olyan ellátást kapnak, amelyet a nádasdi önkormányzat az általa helyben fenntartott intézményben nem tud nyújtani. Így három tanuló után évig visszamenôleg Ft megfizetését vállalta fel az önkormányzat, a Körmend által igényelt közel hat és fél millióval szemben. A képviselô-testület határozatában utalt arra, hogy 8 önkormányzattal közösen fenntartják a nádasdi Széchenyi István Általános Mûvelôdési Központot, ily módon gondoskodnak az önkormányzati törvénybôl eredô kötelezô feladatellátásról a közoktatás területén. A körmendi intézménybe járó nádasdi gyermekektôl az intézményi beiratkozáskor kértek nyilatkozatot, hogy a nádasdi önkormányzat vállalja a bekerülési költség és a normatíva közötti különbözetet. Ilyen nyilatkozatot az önkormányzat azonban nem minden tanuló után bocsátott ki, hiszen az általa fenntartott intézményben is magas színvonalú nevelés, oktatás folyik, és ott igénybe vehetô az ellátás. Kiderült továbbá az is, hogy elôfordult, hogy a beiratkozás idôpontjában a gyermek körmendi lakcímre volt bejelentve, ily módon nem is kértek tôle nyilatkozatot, hiszen a beiratkozás idôpontjában körmendi lakos volt. A Nádasd községbôl Körmendre bejáró tanulók után a körmendi önkormányzat igényli a normatívát, a bejáró tanulók után a költségvetési törvény minden évben plusz normatívát is biztosít. Ezt a normatívát azonban tudomásunk szerint nem csak a nádasdi gyermekekre osztotta vissza a körmendi önkormányzat, hanem egységesen minden tanulóra. Véleményünk szerint nem kerülhet ugyanannyiba a normatíván felül egy körmendi gyermek, mint egy bejáró, hiszen utóbbiakra fent említett plusz normatíva igényelhetô. Kifogásolja továbbá a nádasdi képviselô-testület, hogy a körmendi önkormányzat több különbözô közoktatási intézményt tart fenn, amelyek külön költségvetésbôl gazdálkodnak, mégis mind a Kölcsey, mind az Olcsai iskolába ugyanannyiba kerül egy-egy gyermek a normatíván felül. Fentiekre tekintettel hozta meg határozatát a képviselô-testület, hogy a jövôben azon gyermekek után vesse ki rá a körmendi önkormányzat a térítési díjat, akire külön nyilatkozat van, vagy aki olyan ellátást kap, mely a nádasdi Széchenyi István ÁMK-ban nincs biztosítva. Kéri továbbá a Képviselô-testület, hogy a Ft összegû tartozását, lehetôség szerint két részletben fizethesse meg. Karvalits Zoltán Adó 1% Kérjük évi adójának egy százalékát ajánlja fel a Nádasdon található civil szervezetek valamelyikének, ezzel is támogatva munkájukat, mûködésüket! Együtt Nádasdért Faluszépítô és Fejlesztô Kulturális Egyesület adószáma: Nádasd Polgárôr Egyesület adószáma: Nádasd Községi Sportegyesület adószáma: Nádasdi Kék Alma Alapítvány adószáma: Köszönet a karácsonyi adományokért A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét a Nádasdi Agrár Kft.-nek a karácsonyra felajánlott Ft-os pénzadományért. Jóvoltukból 40 hátrányos szociális helyzetben élô család vehetett át élelmiszercsomagot. Emellett köszönet illeti még a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot is, mivel a karácsonyi élelmiszergyûjtésbôl kifolyólag további 10 nádasdi, valamint 1 daraboshehyi, 1 hegyhátsáli és 7 halogyi család részesült az ünnepek elôtt a tartós élemiszert tartalmazó csomagokból. Továbbá külön köszönjük Földes Timi segítségét, aki a helyi máltais gyûjtésbôl ajánlott fel élelmiszereket a csomagkészítéshez. Iván Enikô

4 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Helytörténet az Egyházi hírekben 110 ÉVES A HALOGYI TEMPLOM Halogy község elsô okleveles említése egy ben leírt, a Nádasdy família birtoklírásával foglalkozó határjárás iratában található Hulug alakban. A hal fônévbôl származik, amelyet az ôsmagyar nyelvben hul -nak ejtettek. (A finnugor nyelvcsaládba tartozó vogul és osztják nyelvekben is a hal khul.) Halogy község neve évszázadok során így alakult: Hulug, Holugh, Hologh, Halogh, Halogy. (Ismerünk 1138-ból és 1329-bôl Holudi személynevet is.) Halogynak nem volt temploma. Az Árpád-kortól mindig a tíz falut egybefoglaló Nádasdi Plébánia filiája volt. A középkorban Almásdon át az Egyházúton érkeztek Nádasdra. (Nádasdon ma is Egyházútnak, Egyházi útnak nevezik Várhegy-Almásd irányába vivô mezei utat.) A most használatos Felsô-halogyi utat a halogyiak miseútnak mondják. Toronyiránt vezet. Halottaikat is a plébániatemplom mellett, a mai templomkertbe temették, Szt. László király törvénye szerint (Szabolcsi zsinat, 1092). Halogy temetôjérôl, benne fa haranglábon lévô kis harangjáról 1732-ben van említés. Saját templomuk építésének szándékát május 14-én fogalmazták meg az építôbizottság felállításával. 79 halogyi családfôt írtak össze, akik a templomépítésre való szavazati joggal bírtak július 4-én kötöttek szerzôdést Klojber Alajos olaszfai építômesterrel az építendô templomra és mellette a tûzoltószertárra vonatkozóan. Ekkor fogadták el a költségvetést 1800 Ft összegben, amelyet három részletben fizetnek ki. Ez tartalmazza az összes építôanyagot is. A község adta a telket a falu közepén, amely észak-déli fekvésû a postaútra (ma Petôfi S. utca) néz a Telek utca torkolatánál. Az Egyházközség vállalta az összes anyagszállítást, az alap megásását és a föld elhordását. A segédmunkásokról a vállalkozó gondoskodott. Építési segélyért Lajos bajor királyi herceghez fordultak. Sárvárott 1896 júl. 9-én kelt válaszlevelében a herceg uradalmi felügyelôje a kérést a herceg nevében elhárította. Tekintettel arra, hogy hét évvel elôtte épült a nádasdi plébánia templom is, a nádasdiak sem tudtak segíteni. Így úgy tûnik Halogy község saját erôbôl építette fel templomát és a hozzá csatlakozó tûzoltószertárat. A szerzôdésnek megfelelôen szeptember 1-jére el is készült. Halogyi szájhagyomány tartja, hogy sokan állatokat és gabonát adtak el, amelynek árát a házanként kivetett adóként a templomépítésére fordítottak. A község lakossága évi adat szerint 412 fô. A községbíró Móricz Simon, a nádasdi plébános a templom építésekor Berkovics József, a felszenteléskor Németh György. A templom felszentelése október 10-én történt. Rigó Zsigmond rábakethelyi plébános, ôrségi esperes által. A templom patrónusai védôszentjei a Szent Ôrangyalok. Az oltárkép 19. századvégi nagy méretû olajfestmény szakadékon átívelô bürün, gyermeket oltalmazó ôrangyalt ábrázol. Alkotója ismeretlen. Az Ôrangyalok ünnepéhez kötôdik a falu búcsúja, 19. századi terminus szerint szeptember 2-án, illetve azt követô vasárnapon. A templomban eleinte évente csak néhány alkalommal volt szentmise, viszont minden vasárnap délután a kántortanító litániát, helyi szóhasználattal könyörgést tartott. Halogy utolsó kántortanítója és iskolaigazgatója id. Solymos Rezsô volt, aki feleségével évtizedeken át vezette a község kulturális életét, adták az alapmûveltséget. Solymos igazgató úr mentette meg a templom kelyheit, monstranciáját a saját méhesébe rejtve márciusában a fosztogató szovjet katonák elôl. Jelenleg minden vasárnap, ünnepnap, kérés szerint hétköznap is van szentmise a templomban. Szentségimádást az egész egyházmegye nevében október 2-án, Szent Ôrangyalok ünnepén tartanak a halogyiak templomukban. Az oltárképen kívül különösen nagy mûvészi értéke van a 19. század végén készült Szeplôtelen Fogantatás Szûz Mária faszobornak, valamint az as években halogyi hársfából faragott, nagyon szép Pietának. Michelangelo híres Pietája stílusát követô nagyméretû, festett faszobor Pfeiffer József szobrász alkotása. Méltán nevezhetjük Halogyi Pietának. Nagyon szépek a két térdelô angyalok szobrai, a szentélyben, a régi oltáron voltak a 19. századból. A templom berendezését kelyhek, monstracia, miseruhák a Budapesti Katolikus Oltáregyesület ajándékozta 1898-ban. Második harangot 1908-ban vá-

5 2008. FEBRUÁR 5 HÉTDOMBI HÍREK sároltak. Seltenhofer Frigyes Fiai Cs. és K. harangöntôk soproni mûhelyébôl való, 150 kg-os. Képei: feszületett és Magyarok Nagyasszonya a kis Jézussal. Jelenleg egyedül lakik és szól a toronyban. Párját, a kisharangot a II. világháborúban rekvirálták hadi célokra. A kóruson fújtatós harmónium, 1993-tól elektromos harmónium mûködik. Dr. prof. Solymos Rezsô és Móricz József ajándéka ben renoválták a templomot. Ekkor bontották le a tûzoltószertárat és építették helyébe a sekrestyét ben teljes külsô és belsô renoválás történt, majd 1997-ben a 100 éves jubileumra ismét felújítottuk. Dr Konkoly István megyéspüspök áldotta meg és megbérmálta benne a gyerekeket ben készíttettük el a fôhomlokzatot díszítô kôöntvény dombormûvet. Máriahegyi János szobrász mûve a világ urát, Krisztust, a Pantokratort ábrázolja két angyallal. Ugyanekkor készült a tizennégy keresztúti stáció kép is színes gipszöntvények. Az oltár, az ambó és a tabernákulum bronzképeit Szabolcs Péter szobrász készítette, ókeresztény szimbolikával. Legújabb díszítménye a templomnak a sekrestye utcai homlokzatán Feszty Masa: Úti Boldogasszony festményének másolata. A halogyi Szent Ôrangyalok temploma a 2007-ben ünnepelt 110. évfordulójára a helyi önkormányzat igen jelentôs segítségével és a hívek adományaiból teljes külsô felújítást nyert. Takács László plébános EVANGÉLIKUS BÖJT Böjt? Ja, persze, valami régrôl itt maradt, furcsa egyházi szokás. Böjt? Igen! Az egészséges életmód legszervesebb része. Böjt? Már megint fogyózni kéne. Böjt? Se hús, se pia, se nô. Böjt? Csendben az Úr elôtt. Böjt? Megismerni és szeretni Istent, embertársamat és magamat. Vajon melyik korunk kakukktojása? A tömegigény melyiket favorizálja? A kereskedelmi média melyiket töltögeti tudatunkba? S egyházunk melyiket képviseli hitelesen? Csendben az ÚR elôtt mondjuk a legtöbben. A lemondások és a csend ideje a böjt hangzik sokfelôl. De mi az, hogy lemondok? Miért mondjak le, mirôl mondjak le, kinek a javára mondjak le? Ez olyan negatívan hangzik. Ezért nem érdemes. Nincs meg benne az, amiért jó. Nincs késztetés, ezért csupán kudarc ér, ha nem sikerül csöndben maradnom, ha nem bírom megállni a pörköltet, vagy a csokit. Nincs célja. Akkor meg minek? De a böjtnek van célja! A lemondás és a csend pedig csupán eszköz ennek a célnak az eléréséhez. A cél pedig az, hogy Istent jobban megismerjük a maga valójában, aki a Szeretet. Cél az is, hogy megláthassuk a saját valónkat. Ki vagyok? Miért vagyok itt e földön? Mi a célja életemnek? Miért vagyok itt, és nem ott? Hogy megláthassuk emberségünket és embertársainkat. Cél az is, hogy elmélyedhessünk abban a tudatban, hogy Isten mennyire szeret engem, minket, hogy szemléljük a Jézus Krisztusban megjelent szeretetét, amivel (ember)társunkká lett. Cél, hogy ez a szeretet valósággá váljék bennem, bennünk, részemmé, részünkké legyen: ô bennünk, s mi ôbenne. Végül cél az is, hogy észrevegyük küldetésünket, hogy Istent jobban megszeressük, és jobban ragaszkodjunk Hozzá. Böjt? Örülök, hogy itt van. Böjt? Örülök, hogy az én idôm találkozhat Isten idejével. Böjt? Kössünk ismeretséget Istennel. Böjt? Az ÚRBAN. Farkas Sándor Programok: Március : Nôi ökumenikus imaalkalom az evangélikus templomban. Utána szeretetvendégség. Szeretettel várjuk a nôket és asszonyokat minden felekezetbôl! Március : Nagycsütörtök esti istentisztelet úrvacsorával Március : Nagypénteki istentisztelet passióolvasással és úrvacsorával Március : Húsvéti istentiszteletek úrvacsorával Április : Konfirmációi vizsga és istentisztelet úrvacsorával Április 4 6. között gyülekezeti családos hétvégét tartunk Balatonszárszón az Evangélikus Missziói és Konferencia Központban a nádasdi és az ôrimagyarósdi családokkal.

6 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Egészséggyöngyök A köhögés A köhögés egy reflexmûködés, amely alapjában véve nem káros: segítségével szabadulunk meg a hörgôinkben termelt váladéktól és a lerakódott szennyezôdésektôl. A légutakat apró csillószôrös hám borítja, amely felfogja az apró részecskéket (porszemcsék, baktériumok), és a csillók aktív mozgásukkal az orr és a száj felé hajtják azokat. Végsô eltávolításuk a felsô légutakból a tüsszentés, az alsó a légutakból köhögés segítségével történik. A köhögés lehet száraz (improduktív) vagy nedves, bôséges köpetürítéssel járó. A száraz, improduktív köhögés a gége-, a légcsô- vagy a mellhártyagyulladásnak a tünete lehet. A gégegyulladás legjellemzôbb tünete a száraz köhögés és rekedtség, melynek két héten túli fennállása esetén forduljunk gégész szakorvoshoz (tartós rekedtség a gégerák tünete is lehet). A légcsôhurut a mellkas középvonalában kellemetlen, égô fájdalmat okoz, amelyhez száraz, kínzó köhécselés társul, amely megterheli, kifárasztja a beteget, akadályozhatja pihenését is. A tüdô- és mellhártyagyulladás szintén száraz, improduktív köhögéssel jár, amelyet légzésre, sóhajtásra fokozódó fájdalom kísér. Kezelése mindig az orvos feladata. Egyes gyógyszerek (ACE-gátló vérnyomáscsökkentôk) is okozhatnak száraz köhögést. A hörghurutra a produktív, köpetürítéssel járó köhögés jellemzô. A köpetürítés a gyógyulás szempontjából fontos, mert a pangó váladékban a kórokozók könnyen megtelepedhetnek, és egyre mélyebbre hatolva végül tüdôgyulladást okozhatnak. Az akut hörghurut a meghûléses betegségek részjelensége, a gennyessé váló köpet bakteriális felülfertôzésre utal. Ilyen esetekben antibiotikus kezelés szükséges. A hörghurut erôs dohányosoknál krónikussá válik, és súlyos légzési elégtelenséghez, sôt szívelégtelenséghez vezethet. Az asztma általában rohamokban jelentkezô nehézlégzés, sok esetben fôként a köhögés jellemzi. A hörgôszûkület oka ugyanis nem csak a kis hörgôk simaizomzatának görcse, hanem ilyenkor a hörgôk nyálkahártyája is duzzadt, és nagy mennyiségû váladékot termel. Az asztma kezelése mindig szakorvos feladata. A kezelés alapelvei: Magas láz, légvételre jelentkezô fájdalom, légszomj, sárgás-zöldes vagy véres köpet ürítése esetén, illetve ha a beteg 2 évesnél fiatalabb, orvosi diagnózis és kezelés szükséges. Száraz, kínzó ingerköhögésre a köhögési reflexet gátló köhögéscsillapító készítmények adhatók (butamirat, dextrometorphan, opioid-származékok, pentoxyverin, prenoxdiazin). Fontos, hogy mihelyt a köhögés produktívvá, bôséges köpetürítésûvé válik, a köhögéscsillapító készítmény szedését azonnal abba kell hagyni. Produktív köhögés sûrû váladék esetén nyákoldókkal, köptetôkkel (acetylcysteine, ambroxol, bromhexine, carbonolcystein) kezelendô, melyek a légutakban termelôdô váladékot elfolyósítják, így megkönnyítik annak felköhögését, kiürülését. A köpetürítés gyorsítja a gyógyulást, megelôzi a váladékpangást és felülfertôzôdést. Éjszakára ajánlható a mellkas bedörzsölése illóolajokat tartalmazó kenôccsel, balzsammal, melynek hatóanyagai a bôrön keresztül felszívódva, illetve elpárologva a légutakon át is hatnak, enyhítik a légcsô fájdalmát, a köhögési ingert és segítenek a letapadt váladék elfolyósításában, így nyugodtabb alvást biztosítanak. Jótékony kiegészítô kezelési lehetôséget biztosíthatnak a gyógynövényekbôl (lándzsás útifû, borostyán) készített gyári szirupok, a gyógyteák (hársfavirág, kakukkfû), valamint a homeopátiás köptetô szirup. Csaba Miklós szakgyógyszerész Encián Fiókgyógyszertár Gyöngypatika Nádasd Ismét a havas lejtôkön Az önkormányzatoknak és a Szülôi Munkaközösségnek köszönhetôen újra eljutottak az ausztriai sípályákra az iskolai sportban jól teljesítô tanulók, mégpedig tizenöten. Megfelelô hó volt bôven a Praebichl hágó pályáin, megfelelô felszerelés is jutott minden lábra, ettôl kezdve pedig elsôsorban a lécre állók ügyességén múlott a tovasiklás sebessége és biztonsága. Ôk pedig keményen és türelmesen dolgoztak, így a harmadik, negyedik napon már mindenkinek jutott abból a kívülálló számára kevésbé érthetô élménybôl, amely miatt minden évben benépesülnek a környezô országok hóval borított lejtôi. Valóban nehéz meghatározni, elmondani, hogy miért jó síelni, de tény, hogy kevesen vannak a kipróbálás után, akik ne vágynának vissza a hegyekbe. További két tanuló a szlovák hegyekben élvezhette a fent leírt élményeket, ôk jó tanulmányi eredményük okán és a nádasdok alapítványának (?) támogatásával, Nagy Antal segítségével juthattak el a Tátrába. ML

7 2008. FEBRUÁR 7 HÉTDOMBI HÍREK Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és böllérverseny Egy álom beteljesült És Te kivagy? január 27. vasárnap délutánján már oldott hangulatban mondhattam köszönetet azoknak, akik segítettek abban, hogy egy álom teljesülhessen. Az álom kezdete még talán 1999-re nyúlik vissza, amikor az alsósófalviak Budapesten az Orczi-kertben mutatták be téltemetô népszokásukat, az Illyés báb siratást és égetést. Akkor megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne mindezt a nádasdiaknak is megmutatni. Aztán kellett egy disznóölés Simon Gáborral, ahol arról beszélgettünk, hogy versenykörülmények között is lehetne ilyen megszervezni. Ám mindez nem jöhetett volna létre, ha nincs Földes Timi és Bálint Sándor (Csákányból), akik segítették a megvalósulás útját. Persze kellett mindehhez a pénz is, amelyet sikeresen a Leader+ program keretében az Együtt Nádasdért Egyesület nyert el. Tehát sok év után úgy nézett ki, hogy összeáll a program, sok munka, nagyon sok ember önzetlen segítése és sok tanulás árán. Talán nem tûnik nagyképûségnek, ha azt mondom, hogy a térség egyik legnagyobb rendezvényévé nôtte fel magát már születésekor, és köszönet ezért mindenkinek, aki segítette ezt. Voltak ellenzôk, kételkedôk, és hál Isten olyanok is, akik meglátták a rendezvény erejét és lehetôségét. Ha már az égieknél tartok, kellett a sikerhez a jó idô is, amit a szombati programokhoz kaptunk, mert hát férfiasan bevallva elég kockázatos január végén ekkora rendezvényt tartani. De egyszer most bejött és, hogy lesz-e folytatás, az már mindannyiunkon múlik. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki akár ötletével, akár kétkezi munkájával, akár anyagilag is támogatták rendezvényünket, és a térség meghatározó programjai közé léphetett a Nemzetközi Téltemetô Vigasság és Böllér Verseny. Karvalits Zoltán Fonós-farsang Halogyi lakodalmas Tones busó (jujj)

8 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Röfi-Döfi derék hada Fények-illatok Szorgoshodász Legjobb pálinka-díj Böllérverseny A Nemzetközi Téltemetô Vigasságok keretében január 26-án, szombat reggel Szarvaskenden, a Szabó-tanyán vette kezdetét a böllérverseny 15 csapat részvételével. Egész nap lázas munka folyt a sátrakban, cigányzene mellett készült a sok hurka, kolbász, pecsenye és disznóölési káposzta, de természetesen a fogópálinka, különféle borok és a hamuba sült pogácsa sem hiányzott az asztalokról. A verseny folyamán a csapatok hagyományos módon elkészített disznótorost mutattak be, amit némileg kiegészítettek az ÁNTSZ és a Fôállatorvosi Szolgálat szigorú elôírásai. Így a sertéseken állatorvosi vizsgálatot és laboratóriumi húsellenôrzést is végeztek, mely eredmények ismeretében lehetett csak kóstolót adni a nézelôdôknek. Szintén elôírási kötelezettség miatt került sor az állatok kábításos ölésére, melyre volt ki, mint fôböllér maga vállalkozott, illetve a csapatoknak rendelkezésére állt a nádasdi kábító mester, aki kilenc lôszert használt el a reggel folyamán. A nézelôdôk láthattak a feldolgozás folyamán két csapattól (Alsósófalva, Mohács) disznómellesztést, illetve a sófalvi csapat a pörzsölés során egyáltalán nem használt vizet, csak szalmával pörzsöltek. A bölléreket szakavatott zsûri ellenôrizte, amelynek tagjai a feldolgozási folyamatok alatt, kisebb pálinkagôzös kihagyásokkal, végig az asztalok között sétáltak. De nemcsak a zsûri ízlelhette meg a finomabbnál finomabb falatokat, hanem a résztvevôk is kóstolhattak a disznótorból. Készült a sok ízletes hurka, kolbász, máj, káposzta, pecsenye, húslevesek, az erdélyi káposztásleves, és a mohácsi sokacok által készített kötözött hús és kenômájas. A nap folyamán a sátrak környékén csak úgy hömpölygött a tömeg, versenyzôink pedig szíves vendéglátással fogadták az érdeklôdôket. A gálamûsor után következett az eredményhirdetés, mely felfokozott hangulatban, egymást ünnepelve zajlott, hiszen a sok falusiak gyülekezete által végigmustráltatott böllérnépség közül négy csapat teríthetett a végsô megmérettetésre, így alakult ki a esztendô böllérversenyének végeredménye: 1. DÖ LA VÉR (Csákánydoroszló), 2. Poklada (Mohács), 3. Miszter Röfi Disznóbarátok (Döröske), 4. Hegyi Ászok (Döbörhegy). Különdíjak: Legjobb fogópálinka Hodászi 7 Böllérek feketeribizli pálinkája Kiváló csapatmunka: Vas-hegy (Vaskerersztes) Két disznó leöléséért: Röfi-döfi (Nádasd) Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium különdíját és a zsûri egyik tagja, Gombás András által felajánlott vacsorameghívást a budapesti Gombás Étterembe az alsósófalvi Székelygóbék csapata nyerte.

9 2008. FEBRUÁR 9 HÉTDOMBI HÍREK A 15 böllércsapat: Disznósajt Nagymizdó, Csülök-csapat Nagysimonyi, Miszter Röfi Disznóbarátok Döröske, Halastó, Hodászi 7 Böllér Hegyháthodász, Hegyi Ászok Daraboshegy, Halogyi Disznó-torológosok, Döbörhegyi Bökôk, Székelygóbék Alsósófalva, DÖ LA VÉR Csákánydoroszló, Vas-Hegy Vaskeresztes, Sáli Nemesek Hegyhátsál, Röfi-Döfi Nádasd, Göbézôk Szarvaskend, Poklada Mohács. Szeretnénk megköszönni a kitartó munkát, a zsûri kalauzolását a négy házigazdának: Pesti Sándor, Dr. Jójárt Tibor, Dr. Lackner János és Mihály Miklós uraknak. Zsûri tagok: Dan Pal Mauro, Gombás András, Ifj. Gombás András, Tóth Antalné, Erdélyi János, Gombor László, Kulcsár János, Ragasits Kálmán, Kis Dezsô Péter, Takács László Ezúton szeretnénk megköszönni a sok segítséget, tanácsot, javaslatot a Vas Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak, különösen Dr. Kokas Irén igazgató asszonynak, ATEV Rt.-nek az atev konténerekért, a Vas Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi Igazgatóságnak, különösen Dr. Horváth János fôállatorvosnak! Földes Tímea, Bálint Sándor Sófalvi patológusok Szalmás pirítós DÖ LA VÉR örömök Döfi Miki Hurkások Lógó orral

10 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Zotya és Karola Eljöttünk, itt vagyunk! Húúúúzzátok! A forgatag forgatókönyve Legyen ez az írás ékes bizonyítéka annak, hogy mennyi sok munka, összefogás, egyeztetés, szervezés, tervezés áll a Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és Böllérverseny magvalósítása mögött szeptemberében, amikor Karvalits Zoltán beadta a pályázatot talán még ô maga sem gondolta végig, hogy ha nyerünk, mi mindet kell megvalósítani, illetve hogy az elképzeléseknek sokszor gátat szabnak az elôírások, szabályok. A beadást hosszú várakozás követte, hiszen egészen júniusáig semmi hír nem érkezett az irányítóhatóságtól. A szerzôdés júliusban került aláírásra, és ezzel beindult a gépezet. Az Ôrtorony Leader Kistérség 14 települését szerettük volna egy közös rendezvényre összefogni, ami valljuk be nem kis vállalkozás. Volt aki lemorzsolódott, volt aki a böllérversenytôl lépett vissza, és akadt olyan település is ahol a programhoz nem kapcsolódott helyi rendezvénnyel, de úgy gondolom, hogy összességében 13(!!!) település meg tudta mutatni magát az országnak, a térségnek az Együtt Nádasdért Egyesület segítségével, ez példa értékû. És igen, valahol kicsik voltunk egy ekkora rendezvény lebonyolításához, de voltak segítô kezek, akik saját falujuk rendezvényei mellett a szervezômunka egésze alatt motorjai tudtak lenni a vigasságoknak, mint a Csákánydoroszlói Civil Egyesület, és Döröske polgármester-asszonya Mizda Ferencné Erzsi. Nekik ezúton is szeretnénk megköszönni a kitartást, segítséget! A szervezôi munkáról már írtunk a Hétdombi Hírek októberi és novemberi számában, de azért hadd emlékeztessek mindenkit, hogy négy csoportban folyt a rendezvény szervezése (böllérverseny, operatív, kommunikáció, programszervezô). A csoportok energiát, szabadidôt nem kímélve több alkalommal üléseztek éjszakákba nyúlóan, terepet jártak be dermesztô szélviharokban, hatalmas beszélgetések során, olykor vitákat követôen alkották meg a program egészét. Sôt, a kistérség településeinek vezetôi is gyakori vendégek lettek Nádasdon, mert hát egyeztetni azt kellett. Elsô körben meg kellett találnunk azokat a partnereket, ismerôseink segítségével, akik rendelkeznek téltemetô hagyománnyal, és szívesen bemutatnák egy elsôre megrendezésre kerülô rendezvényen, így találtunk rá a Vaskeresztesi Német Hagyományôrzô Csoportra, a Magyarországi Szlovén Szövetségre, a Mohácsi Sokac Körre és hát van nekünk egy Alsósófalvával összekötô testvérkapcsolatunk. Miután minden csapat kifejezte szándékát, elkezdôdtek az egyeztetések, ki hova megy, mit mutat be, mit ad elô a gálamûsoron. Ezer telefon, , személyes találkozó, minden apróság megbeszélése, leegyeztetése,

11 2008. FEBRUÁR 11 HÉTDOMBI HÍREK és az utolsó pillanatig készülô gála mûsorrendje tartotta izgalomba a szervezôket, vendéglátókat. A böllérverseny nevezése is izgalmasra sikerült, a szervezôkbôl alakult böllérmunkacsoport megalkotta a kiírást, mindent gondosan kitalált, majd jöttek a hivatalok és némi komprumisszum után sikerült olyan kiírást alkotni, mely már elfogadható volt minkét fél számára. Január 10-ig nevezhettek a csapatok. De még a január 25-ei szállítási napon is kérdéses volt, hogy akkor 17, vagy 16 csapat?! A programok apró kidolgozása mellett végig kellett járni a hivatalok útvesztôit, a mentôszolgálattól az ÁNTSZ-ig minden szervet, akinek csak köze lehet egy ilyen rendezvényhez. De a neheze még hátra volt! Mert hát, amit kitaláltunk, azt meg is kellett valósítani, és itt kifejezetten fizikai munkára gondolok. Pakolt a csapat, hiszen a lovarda és a nagy tér, ami Szabó Tanyán megvolt, csak az alapja volt a helyszínnek. Már a rendezvény elôtti hétvégén megkezdôdtek a mûveletek. A lovarda elôadó-teremmé alakult, ide kerültek a színpadok, sörpadok, az udvaron gombamód szaporodtak a sátrak. Külön kellett kialakítani ölôteret, mûveleti teret a bontásnak, pörzsölésnek. Arról nem is beszélek, hogy a program elôtt azt még nem tudtuk, hogy van rosszabb a pakolásnál! Hát igen, a bontás kegyetlenebb dolog, fôleg ha egy szélvihar elôzte meg. Vészesen ketyegett az óra, és péntek délután elindult a pörgés, sorban megérkeztek vendégeink, a zsûritagok, a böllércsapatok rendezgették sátraikat, szépen minden a helyére került. Szombat reggel startoltunk az ismeretlenbe, mert egyikünk sem tudta igazán mi fog történi, mert valljuk be, elég rizikós télvíz idején fesztivált rendezni szabadtéren. Az idô csodálatos volt, embertömegek járták végig a falukban bemutatott hagyományokat, a böllérversenyrôl már nem is beszélek.. Megcsináltuk! Voltak apró hibák, amikbôl a jövôre nézve tanulhatunk, de ezek tudatában, úgy gondolom meg tudtuk mutatni minden kétkedônek, hogy mire vagyunk képesek! Ezért még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik dolgoztak a Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és Böllérverseny sikeres lebonyolításáért! Zárszóként szeretnék néhány mondatot írni, arról hogy mibe, milyen módon, mekkorát kockáztatva került megrendezésre a program, kicsit jelezve ezzel, hogy nem a meggazdagodást jelenti az egyesületnek a rendezvény. Mert, hát a gratulálók mellett, vannak károgók is.. Az Együtt Nádasdért Egyesület az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Vidéki Térségek Fejlesztése Prioritás Leader+ Intézkedésének keretében az Ôrtorony Leader Kistérség Helyi Akciócsoport által az Ôrtorony Leader Kistérség Vidékfejlesztési Program keretében Nemzetközi Téltemetô Vigasságok címû pályázati programhoz (AVOP-azonosító: /1.05) Ft támogatást nyert. A megítélt támogatásból Ft elôleget kaptunk meg, a fennmaradó részt hitelbôl finanszírozta az egyesület, mert a program valóban 13 településen valósult meg, de az anyagi részét kizárólagosan a szervezet finanszírozta. A program összköltsége meghaladja a Ft-ot, melyhez anyagi támogatást nyújtott a Savaria Takarékszövetkezet, Vas Megye Közgyûlése, Ragasits és Társa Kft., illetve a böllérverseny fûszerköltségeihez járultak hozzá Ft-tal a induló csapatok önkormányzatai. Ezen támogatók, valamint a sétálójegy és a kóstolójegybôl befolyt összeg teszi ki a program költségeit, magyarul a rendezvény nullszaldós lesz, ha sikerül gyorsan, hiánypótlás nélkül elszámolni az irányítóhatóság felé. Földes Tímea Együtt Nádasdért Egyesület Kóstolgattunk, jólesett... Meghóttá Illyés...

12 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Emlékeztetôül Nádasdiak Halogyon húzták a rönköt.. Eljöttünk, itt vagyunk, hogy mindenkit köszöntsünk, Hogy a nádasdi szenteltvízzel minden Halogyit leöntsünk! Mert a mûvelôdési háznál nagy esküvô lesz ám, Ahol esküt fogad majd a félbolond pár! Karvaj Karola szépséges aránk, Reméljük, nem hoz majd szégyent miránk! Szüzességét megtartotta, Szépségét még takargatja! Születését nem verték nagydobra De most elhoztuk nektek Halogyra! Mint egy amazon, megüli a rönköt, Esztendôre pólyázza a sok kis kölköt! Zengó-csengô vidámság Vôlegényünk a Csákó Zotya Szomszéd borát mindig loptya! Sört nem issza, nem pipázik, Füle és farka sem hiányzik! Az egész falu elôtt mutatjuk be e díszes menetet, Elmondom hozzá, ami a múlt évben megesett! Ebben a faluban nem akadt egyetlen vakmerô fiatal, Ki házasságot kötne bátran, oltári lagzival! Mifelénk az a pletyka tárgya Nem jut szûzlány nálatok az ágyba! Elhoztuk hát Nádasd legszebb szûzét, Zotyó sejti csak aprócska bûnét! Elöl megyen Fülöp Zoli... Kinek eztán fáj a feje, doktorokat ne keresse! Jöjjön közénk vigadni, búját-baját feledni! Ezekkel a szavakkal bolondoztunk farsang idején Halogyon! Cserébe messzi földrôl érkezett barátok ûzték a telet nálunk, Nádasdon. Valóban barátoknak lehet nevezni Ôket, hiszen a mai világban csak azok jönnek el pusziért fellépni, szerepelni viharos szélben, akiket a jó szándék és a humánum vezérel. Köszönjük, hogy részesei lehettünk! Sajnálom, hogy kevesen éltünk a lehetôséggel gondolva a nádasdi vasárnapra! Móni Nagyon jó, hogy itt voltak!

13 2008. FEBRUÁR 13 HÉTDOMBI HÍREK Támogatók A Nemzetközi Téltemetô Vígasságok és Böllérverseny támogatói: Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Vidéki Térségek Fejlesztése Prioritás Leader+ intézkedésének keretében az Ôrtorony Leader Kistérség Helyi Akciócsoport által az Ôrtorony Leader Kistérség Vidékfejlesztési Program keretében Nemzetközi Téltemetô Vigasságok címû pályázati programhoz (AVOP-azonosító: /1.05), az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft További támogatók: Savaria Takarékszövetkezet, Vas Megye Közgyûlése, St. Gotthard Spa & Wellness, Ferencz Tamás, Speedy Petrol Benzinkút, Müllex Körmend Kft., Kati Bisztró, Vakvágány Étterem, Gabbiano Travel, Ragasits és Társa Kft., Tánczos Miklós, Németh Zsolt, Zséder Kereskedelmi Bt., Koltai János (Nôvérke), Erdészeti Zrt., Nádasdi és Csákánydoroszlói Polgárôrség és Tûzoltó Egyesület. Külön szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a rendezvény sikeres lebonyolításért pakoltak, építettek, sütöttek, fôztek, vendégül látták, ettek, ittak, eljöttek megnézni fesztiválunkat! Húsos közlemény Mint az Együtt Nádasdért Egyesület elnöke ezennel közleményt adok ki arról, hogy a böllérverseny során levágásra került sertések feldolgozása után hova lett a hús!? Szeretném leszögezni, hogy a 16 darab sertést egytôl-egyig az egyesület vásárolta a pályázati program keretében, így a mi tulajdonunkat képezték. A verseny kiírása részletesen kitért arra, hogy a csapatoknak mibôl milyen böllérterméket lehetett készíteni: véres, májas hurka 5-5 kg, kolbász, pecsenye min. 10 kg húsból, resztelt máj, disznóölési káposzta min. 10 l-es fazékban, minimum 3 kg hússal, disznósajt, töpörtyû és egy szabadon választható. Ezeket a termékeket kínálták el a csapatok, illetve a nádasdi csapat termékeibôl került ki a gálamûsor utáni vacsora a szereplôknek. A karajokat a rendezôség számára kicsontozva kellett leadni, melybôl közel szelet rántott hús készült, mert a nap folyamán a 300 fellépôt, akik reggel 8-tól vendégeink voltak valamibôl etetni is kellett, illetve kóstolni is lehetett! Körmöt, csülköt összekészítve konyhakészen kértük leadni, illetve ami megmaradt bürke, farok, fejhús, csontok, háj stb. azt egy általunk adott ládába szedtük össze. A leadott húsból és a csülkökbôl készült 250 fôre a vasárnapi ebéd. A megmaradt csont, füstölni való, és kocsonyahús pedig a saját rendezvényeinken kerül felhasználásra, de az egyesület ezen húsból járult hozzá a farsang farki fánkos báli ebédhez is, mellyel a falu nyugdíjasai lettek köszöntve! Remélem e pár sor mindenkinek, akinek ez irányú felvetése, kérdése, mendemondája volt, az megnyugtató, kielégítô választ kapott! Akinek további kérdése lenne, az pedig személyesen forduljon az Együtt Nádasdért Egyesület vezetôségéhez! Földes Tímea elnök Vidám búcsú Illyéstôl Öltözz fel rendesen! Sokac tánc velünk

14 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Mosolyok összhangja Friss pogácsát vegyenek!... el is futott a tél... Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt. Kedvezményezett neve: Együtt Nádasdért" Faluszépítô és Fejlesztô Kulturális Egyesület Program címe: Nemzetközi Téltemetô Vígasságok és Böllérverseny Azonosító: AVOP /1.05

15 2008. FEBRUÁR 15 HÉTDOMBI HÍREK Változások Nádasdon A falu arculata folyamatosan változik, szépül az eltelt évek folyamán. Ezt a folyamatot nagyon jó nézni, átélni, hogy az a kis csapat, akik eddig is kitartással gondoskodtak a falu szebbé tételérôl, új arculatának kialakításáról. A következô hónapokban ezen változásokról szeretnék írni, kicsit külsô szemmel. Nádasd parkolók számában, kiépítettségében szerintem messzemenôkig az elsô helyen áll a környezô falvakkal szemben. Hisz lassan el lehet mondani, hogy minden intézmény, fontosabb épület rendelkezik parkolóval, amelynek szükségességét mind a növekvô gépkocsipark, mind a forgalom szükségessé teszi a közlekedés és a biztonságos megállás miatt. Elsôként a templomnál és a temetônél lett kialakítva a parkoló, majd követte az orvosi rendelô, ahol a 86-os fôút forgalma miatt nagy szükség volt rá. Mára a mûvelôdési háznál is van lehetôség a biztonságos megállásra, mely okos kialakítással készült, és már csak az aszfaltozása van hátra. Hasonló megoldással lehetne kialakítani megállóhelyeket a Petôfi utcai bolt, és a gyógyszertár elôtt, valamint a Vasút utcai egészségház elôtt biztonságosabbá téve a közlekedést. H és R A nádasdi Várhegy évi íjászversenyei Február 9. Bulcsu Vezér Versenysorozat Március 8 9. Sxton D. Pope Emlékverseny Május A Nyugati Gyepû 3. selejtezôje Május 31. Labdás - Íjászat Június órás Íjászverseny Július 19. Labdás Íjászat Augusztus A Nyugati Gyepû házi döntôje Október Saxton D. Pope Emlékverseny Szeretettel várjuk az érdeklôdôket! Hajnalének Alvó arcodra bámulok: nem létezel te s én se szoríts. Ha együvé sodor a semmi szívverése Kovács András Vaspénzes kukák A tavalyi év áprilisában az Együtt Nádasdért Egyesület szervezésében vasat gyûjtöttünk, amit akkori ígéretünkhöz híven a falu javára szeretnénk felhasználni. A befolyt összeget mindenképpen a falukép javítására szántuk, ezért aztán hosszas beszélgetések után döntöttünk arról, hogy a rozsdás, összetört szemétgyûjtôket kellene elsô körben lecserélni. Ekkor jött a dolog nehezebb oldala, hiszen nem csak hogy kevés a választék, az összegyûjtött pénz talán három, jobb esetben négy kukára lett volna elég! Csapatunk ahol járt fényképezett, címet gyûjtött, hátha valahol, valaki tud, talál számunkra megfelelô prototípust mutatni. Elképzelésünkben felvázoltuk, hogy az ideális kuka készüljön fából, legyen kivehetô belseje és stabil alapokon álljon, hasonló, mint a templomdombon. Kerestünk, kerestünk, míg már majdnem feladtuk, amikor is december elején a Rázsó Imre Szakközép és Szakmunkásképzô Intézet udvarán megtaláltuk A KUKÁT. Az iskolával történt egyezetés során megállapodtunk, hogy amennyiben a szükséges anyagokat megvesszük, úgy a tanulók elkészítenek számunkra darab(!!!) amennyit az anyag kiad szeméttárolót, falécezéssel, kivehetô belsôvel. A megállapodás mind a két fél számára kedvezô, hisz míg nekünk új kukáink lesznek, addig a szakmunkát tanuló diákok a gyakorlati oktatásban olyan dologgal tölthetik az idôt, amibôl tanulnak, tapasztalatot szerezek. Kedves Nádasdiak! Jelenleg kukáink félkész állapotban vannak, a tavasz folyamán elkészülnek, és kikerülnek a közterekre, szépítve környezetünket, és reményeink szerint jó szolgálatot tesznek környezetünk óvásában! Az idei évben is tervezzük a vasgyûjtési akciónkat, amelybôl befolyt összeget szintén faluszépítési célokra szeretnénk fordítani! A programról részletesen szórólapjainkon, és a következô Hétdombi Hírekben olvashatnak! Tegyük együtt szebbé ily módon környezetünket! Földes Timea Vonalkóddal játszóteret A Delikát 8 csapata 2007-ben nyolc játszóteret adott át országszerte a Fôzzön Játszóteret program keretében. Idén ismét nyolc új település örülhet az új, európai szabványnak megfelelô játszótérnek. Tehát érdemes gyûjteni a vonalkódokat, mert az utolsó játszótér garantáltan ott épül fel, ahonnan a lakosság számához viszonyítva a legtöbb pályázat érkezik! A részletek elolvashatók a honlapon. Gyûjtsünk együtt!!!

16 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR ÁMK hírek A téli szünet után január 3-án kezdôdött a tanítás. Pihenten és új erôvel vetettük bele magunkat az elsô félév utolsó heteinek hajrájába. A tanév elsô féléve január 18-ig tartott. Január 18- én a nevelôtestület megtartotta az osztályozó értekezletet, melyen tanulóink féléves munkáját értékeltük. A félévi értesítôk kiosztására január 25-én került sor. Örömmel tapasztaltuk, hogy iskolánkban sok tanulónak kitûnô bizonyítványa lett. Ôk példamutató magatartásukért és kitartó szorgalmukért nevelôtestületi dicséretben részesültek. A félévi értesítô iránymutató a tanulóknak, szülôknek az eddig végzett munkáról. Jelzi, hogy a tanév végéig kinek milyen tantárgyból kell javítania. Különösen fontos azonban az elsô félévben elért teljesítmény a nyolcadik osztályosok számára. Esetükben ez nem csupán jelzés, hanem döntô fontosságú a továbbtanulás szempontjából. Februárban elküldtük a jelentkezési lapokat a tanulók által választott középiskolákba, szakiskolákba. Minden utolsó éves tanulónk eldöntötte már, hol szeretné folytatni tanulmányait. Kívánjuk a sikeres felvételt! Az elsô félévben elért eredményekrôl a szülôk nem csupán a félévi értesítôkbôl tájékozódhattak. Január 29-én és 30-án minden osztályfônök szülôi értekezlet keretében számolt be osztálya és tanulói eddigi munkájáról. Január 11-tôl 15-ig 14 felsôs tanuló Mesterházi László szervezésével és vezetésével sítáborban vett részt az ausztriai Praebichlben. A Nádasd nevû települések alapítványának támogatásával két tanulónk: Kozma Réka és Somogyi Luca 8. osztályos tanulók egy hetet tölthettek Szlovákiában sítáborban. Az ô kísérôjük Nagy Antal volt, aki az említett alapítvány kuratóriumának tagja. A nem veszélytelen sportolásból mindkét téli vakációról szerencsésen és örömteli élményekkel tértek haza. Óvodánkban január 30-án tartották a farsangot. A kicsik csillogó szemmel, vidáman, ötletes jelmezekbe bújva töltötték a napot. Az iskolai karnevált február 2-án rendeztük. Felelôse a két 6. osztály volt, Fejesné Bíró Márta és Kiss-Filek Ildikó osztályfônökök vezetésével. Tanulóink, vendégeink, szülôk és nevelôk egyaránt kellemesen szórakoztak ezen a délutánon. Kreatív jelmezekkel, vidám produkciókkal álltak elô tanulóink az idén is. A jelmezes felvonulás értékes díjakért folyt, majd a tombolahúzás izgalmai vártak ránk. Tisztelettel megköszönjük a szülôk támogatását, és a rendezô osztályok munkáját! Vargáné Németh Ilona, ÁMK igazgató Fánkos farsang Február 5-én, kedden, már harmadik alkalommal báloztak Nádasd szépkorú lakói. A délután kettôkor kezdôdô nyugdíjas farsangolást tánctagozatos tanulóink nyitották meg. Ezt követôen Karvalits Zoltán polgármester köszöntötte az ünneplô közönséget. A közös délutáni ebédet Lajos bácsi muzsikája, hangos nótaszó és tánc követte egészen estig. Csoki-osztás az ÁMK-ban január 17-én intézményünk a FERRERO Magyarország Kft. jóvoltából nagy ajándékot kapott. 4 raklapnyi édességet. Az adományból intézményünk valamennyi óvodába járó gyermeke és iskolás tanulója részesült. Nagy örömmel fogadták az értékes és finom csomagokat. Nevükben és az intézményvezetés nevében ezúton tisztelettel megköszönöm az adományt, elsôsorban a nádasdi születésû Heinczinger Csabának, aki iskolánk tanulója volt, és most az Ô közremûködésének köszönhetô a kapott ajándék! Vargáné Némneth Ilona, ÁMK igazgató

17 2008. FEBRUÁR 17 HÉTDOMBI HÍREK Reneszánsz farsang Nádasdon Farsang az óvodában A farsang farkán tartott iskolai bál az idei reneszánsz évhez kapcsolódott, ugyanis Hunyadi Mátyás 550 évvel ezelôtt kezdte meg máig ható uralkodását. Az országszerte megtartott 150 eseményhez kapcsolódóan hozzánk is beköszöntött egy rövid délutánra a reneszánsz kor: Mátyás király és udvartartása ellátogatott iskolánkba. Kotkoda A két 6. osztály nagy izgalommal és várakozással tekintett az esemény elé: Minden nap próbáltunk az utolsó héten, érdekes volt a tánc és az elôadás is. Az elôadáson megelevenedett egy történet igazságos királyunkról, amikor Beatrix királynô tett igazságot Mátyás helyett. Az asszonyi furfang gyôzelmét pedig az összegyûlt udvari nép közös tánccal ünnepelte meg. Ez persze nem ment mindenkinek könnyen: a legnehezebb a tánc volt. A felvonuló jelmezesek még a hatodikosoknál is nagyobb izgalommal várták a felvonulást. A sok ötletes jelmez között megelevenedett az iskola foglya, egy igazi turista, de Ciccolina és számos lovag is tiszteletét tette az eseményen. A évesek természetesen csoportosan léptek fel, sokszor vállalkozó kedvû osztályfônökeiket is bevonva a közös mókázásba. A farsangnyitás után a gyerekek kemény és remek munkát végeztek: népszerû volt a zsákbamacska, tombola és a sütemény, valamint csoki- és szendvicsvásár. A farsangzáró pakolás, az udvari dísz felszámolása is jókedvvel, de kissé fáradtan telt. Most már nincs más dolgunk, mint a jövô évi jó hangulatra várva, hátradôlve nézegessük az idei fényképeket. Nagy kislányok Apácashow Január 30-án tartottuk ez évben a gyerekek farsangját. Lázas készülôdés elôzte meg ezt a napot. A csoportszobákat, folyosót farsangi díszbe öltöztettük, az óvónénik, középsôsök, nagyok,de a kicsik közül is többen jelmezt öltöttek, vagy pöttyös kalapot viseltek. A jelmezes bemutatkozás után minden csoportban megkeresték az óvónôk a gyerekek szórakoztatásának legmegfelelôbb módját. A kicsiknél még egyszerûbb versenyjátékokat, körjátékokat, vonatozást, a középsôsöknél, nagyoknál táncversenyt, ügyességi játékokat, székfoglaló versenyt rendeztek. A nagyok érdekességként még a kacsatáncot is eljárták. Meglepetésként mindhárom csoportban tortát, süteményt ehettek a gyerekek, szívószállal üdítôt iszogathattak. Vidáman telt a farsangi délelôttünk, jó volt látni az önfeledt gyermekarcokat. Minden gyerek jól szórakozhatott, egy élményben dús nappal gazdagodhatott. Köszönet a szülôknek az ötletes jelmezekért, az óvoda dolgozóinak a lelkes munkáért! Gaál Józsefné, vezetô óvónô

18 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR A z o l d a l t ö s s z e á l l í t o t t a : H o r v á t h A n i t a M ó n i k a A nyúl meg a tavaszi hó Egyszer tavasz felé azt mondta a hó a nyúlnak: Igen gyöngének érzem magam. Beteg vagyok, talán meg is halok. Azt felelte a nyúl: Alighanem olvadsz, az a bajod. Ó, ó de sajnállak! Azzal leült egy buckára, és sírt-zokogott keservesen, úgy sajnálta a havat. Sajnállak, hó fáj a szívem érted! Mennyit szaladgáltam rajtad, jó meleg vackom volt alattad. Elrejtettél a róka elôl, a farkas elôl fejemalja voltál, derékaljam voltál, födél a fejem fölött, védelmezôm, oltalmazóm. Fehér a bundám, te is fehér vagy, nem láttak meg rajtad üldözôim. Úgy sírt, hogy a hónak rajta esett meg a szíve, ô is vele könnyezett. Mi lesz velem nélküled, ó kesergett tovább a nyúl. Sas elragadathat, fülesbagoly a karmai közé kaphat, róka elfoghat, farkas széjjeltéphet. Mi lesz velem tenélküled? Aztán gondolt egyet: Elmegyek én az erô urához, megkérem szépen: Kegyelmezzen meg neked, ne olvasszon el! El is iramodott, meghajolt az erô ura elôtt, úgy kérte szép szóval: hagyja meg a havat. Közben kiragyogott a nap, egyre erôsebben melengette a földet, roskadt a hó, zsugorodott, megáradtak az erek, patakok, megcsordultak a jegyes hegyek. Nézte a nyúl, még keservesebb sírásra fakadt. Azt mondta neki az erô ura: A nap hatalmasabb, nálam, nem tudok vele versenyezni. A havat nem tudom itt marasztani. Hanem majd adok neked szép szürkebarna bundát a fehér helyett, abban elrejtôzhetsz nyáron erdôn-mezôn, száraz levelek közt, s nem bánt se róka, se farkas, se bagoly. Ne félj, no, és ne itasd már az egereket! Megvigasztalódott a nyúl, megtörülgette a szemét, és fölvette mindjárt az erô ura ajándékát, a vadonatúj bundát. Azóta is két bundát hord a nyúl: fehéret télen, tavasztól ôszig meg szürkebarna bundát.

19 2008. FEBRUÁR 19 HÉTDOMBI HÍREK Nádasd FC A csapat január 18-án kezdte meg a felkészülést heti három edzéssel, a teremben az erôsítô jellegû, míg a szabadban a futóedzések sorjáznak. Március elejéig hat edzômérkôzés került lekötésre, ebbôl egyet lapzárta elôtt már lejátszottak, a Körmend VSE-t 4:0-ra sikerült legyôzni bíztató játékkal. Jó hír, hogy a sérültek felépültek, jól mozognak. Egy biztos igazolás történt, Németh Tamás Halogyról érkezett, és tárgyalások folynak egy kapus igazolásáról is. Az edzéslátogatottság és a munka jó, különösen a fiatalok csipkedik magukat, játékos rendszeresen dolgozik. A védelemben elkezdtek tanulni egy, a csapat számára új felállást, a négyes vonalvédekezést, ha az edzômeccseken beválik, a bajnokin is alkalmazásra kerülhet. Az elôzô számunkból helyhiány miatt kimaradt az ifi és a serdülôcsapat ôszi idényének értékelése, ezt most pótoljuk: AZ IFICSAPAT SZEREPLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE SZABÓ KÁROLYTÓL Ifjúságiak az elôkelô negyedik helyen zárták az ôszt. Tizenöt mérkôzésen, tíz gyôzelem, egy döntetlen és négy vereség a mérleg. Negyvenhárom rúgott gólt adtunk az ellenfeleinknek, és huszonegyet kaptunk tôlük. Rosszul, két vereséggel kezdtünk, majd két gyôzelem következett, aztán újabb két fiaskó. Hetedik forduló után csak gyôztesen hagyta el a csapat a pályát, egy döntetlen kivételével. A jó eredményeknek köszönhetôen a középmezôny hátsó felébôl az élbolyba jutottunk. Sok gond közül a legnagyobb az állandó létszámhiány volt. Két játéknapon csere nélkül kellett felvenni a küzdelmet, általában egy, ritkaság volt a két változtatási lehetôség a mérkôzéseken. Hátz Milán már az elsô meccsen a bokáját törte, majd szeptemberben Szakály Ádám a sípcsontját. Számukra be is fejezôdött az ôsz és nagyon reméljük, hogy a tavasszal visszatérnek. Görcsi Endre, Csenterics Tamás és Németh Norbert folyamatosan segítette a felnôtt csapatot, ahol szintén sok volt a sérült játékos. Mazalin István kiemelkedô teljesítménye mellett jól teljesített Nagy Péter, László Attila és Vilics András. Sokat fejlôdött és jól teljesített Zsoldos Attila, Vilics Gábor. Meg kell említeni az éppen hogy serdülô korú Csillag Dávid jó teljesítményét. A fent említett negyvenhárom rúgott gól a következô játékosok nevéhez fûzôdik: Görcsi Endre 9 gól, Jóna Szabolcs 8 gól, Csenterics Tamás 5 gól, Szabó Dávid, László Attila, Miholics Adrián 4-4 gól, Biczó Gábor 3 gól, Nagy Péter, Mazalin István, Zsoldos Attila 2-2 gól. A SERDÜLÔKET NAGY KRISZTIÁN ÉRTÉKELTE Elôször a statisztikai adatok: 10 mérkôzés, 2 gyôzelem, (1 hazai, 1 idegenbeli), 7 vereség (3 hazai, 4 idegenbeli), 1 döntetlen (idegenbeli), 7 pont, 9. helyezés, 22 rúgott gól 15 idegenben rúgott, 7 hazai rúgott, 50 kapott 32 idegenben kapott 18 hazai kapott (-28 gólkülönbség) 14 fôre lehetett számítani, ez sajnos elég kevés! Góllövôk: Biczó G: 5, Szabó D: 3, Vilics G: 1, Csillag D:9, Póczek K: 2, Sipos M:1 Ebben a korban az eredmény másodlagos, fô cél a játékérettség és a mérkôzés érettség szintjének az elérése. Nagyon ügyesek, fejlôdésük már az elmúlt egy évhez képest is számottevô. Egyelôre az eredmények nem ôket igazolják, ez magyarázható azzal is, hogy a korosztály felsô határa 17 év, nálunk zömében éves korig szerepelnek a fiatalok. A jövôbeli fô cél a technikai alapok további fejlesztése, a fizikum és állóképesség javítása, valamint a csapatjáték fejlesztése! Diáksport Zûrzavarosan alakult az Adidas gyermekbajnokság megyei selejtezôinek sora januárban. A késések, terem és utazási problémák, valamint betegségek miatt nem sikerült minden mérkôzést lejátszani és azok sem a legjobban alakultak. Szoros meccseken ugyan, több döntetlenre, vagy egy-két gólos vereségre végzôdô meccs után sem a 96-os, sem a 95-ös születésû lányok nem jutottak a régiódöntôbe kerülést jelentô elsô, vagy második helyre. A 94-esek viszont a már szokásos Ikervár elleni vereség után többi ellenfelüket biztosan gyôzték le, így folytathatják Gyôrben március elején. A szervezési gondok miatt nem lehet teljes eredmény és góllövôlistát készíteni, ezért most elnézést a jól teljesítôktôl, a nevek most nem kerülnek kiírásra. ML

20 HÉTDOMBI HÍREK FEBRUÁR Tavaszi sorsolás Megyei I.o. Felnôtt és Ifjúsági Bajnokság 2007/08. évi tavaszi sorsolása Március Rábatótfalu SE Nádasd FC Március Nádasd FC Körmendi FC Március Nádasd FC Rábapaty KSK Március Balogunyom SE Nádasd FC Április 6. Nádasd FC Jánosháza KSK Április Táplán SE Nádasd FC Április Nádasd FC Simaság SE Április Vasszécseny SE Nádasd FC Május Nádasd FC Szentgotthárd VSE Május Gérce-Vásárosmiske Nádasd FC Május Nádasd FC Vasvár VSE Május Magyarszecsôd SE Nádasd FC Június Nádasd FC Torony KSK Június Kemenesalja SE Nádasd FC Június Nádasd FC Egyházasrádóc CSE Az ifjúsági mérkôzések a felnôtt mérkôzések elôtt két órával kezdôdnek! Megyei Serdülô Bajnokság 2007/08 évi tavaszi sorsolása Déli csoport Március 22. Vasszécseny SE-Nemeskolta Se Nádasd FC Április 5. Nádasd FC Rabatótfalu SE Április 12. Magyarszecsôd SE-Kéksünik ULC AVIA Nádasd FC Április 19. Nádasd FC Egyházasrádóc SE Április 26. Csákánydoroszló SE Nádasd FC Május 3. Nádasd FC Balogunyom SE Május 10. Nádasd FC Körmendi FC Május 17. Nádasd FC Vasi Foci Akadémia SE Május 24. Vasvár VSE Nádasd FC Május 31. Nádasd FC Szentgotthárd VSE A mérkôzések minden esetben 10 órakor kezdôdnek, melyre szeretettel várják a gyerekek szüleit és a nádasdi szurkolókat! Drukkoljunk a gyerekeknek is! Programajánló Március 14.: ünnepség Március 22.: Húsvéti játszóház Március 24.: Locsolás és tojásdobó verseny Április 13.: Költészet Napi Szavalóverseny Április 19.: Falu-nagytakarítás Április 30.: Májusfa állítás Május 4.: Búcsú Május 12.: Pünkösdölés, Pünkösdi Helytörténeti Vetélkedô Május 30.: Partium Alapfokú Mûvészeti Intézmény néptánc évzáró mûsora Május 31.: Májusfa kitáncolás Július 6.: Evangélikus Gyülekezeti Nap Július közepe: Aratási felvonulás és Falunapok Július vége: Családsegítô Szolgálat Kézmûves Tábora Szeptember vége: Lovasnap Október 23. Megemlékezés November 29., december 6., 13., 20.: Adventi készülôdés December 13.: Betlehemezés, lucázás December 19.: Karácsonyi mûsor December : Szilveszteri kézilabda, kosár és foci kupa Sikeres pályázatok esetén a programok bôvülhetnek! A változtatás joga fenntartva! 1848 Szeretettel hívunk és várunk mindenkit március 14-én, pénteken a nádasdi mûvelôdési házba! Ünnepeljük együtt március 15-e 160. évfordulóját! Az esti megemlékezést követôen közös kokárdakészítésre, éneklésre és toborzó tanításra, tanulásra lesz lehetôség. A Kossuth nótákat a Ráspoly népzenei együttes segítségével elevenítjük fel. További részleteket az aktuális plakátokon olvashatnak. Húsvéti játszóházba hívunk mindenkit, március 22-én 1400-tól, aki kedvet érez a tojásdíszítéshez. A foglalkozáson közösen festjük, batikoljuk, karcoljuk, Játszóház viaszoljuk húsvéti tojásainkat. De várjuk azokat is, akik különleges módszereiket megosztanák velünk. Hétdombi Hírek Megjelenik 400 példányban Kiadja: Az EGYÜTT NÁDASDÉRT Faluszépítô- és Fejlesztô Kulturális Egyesület Fôszerkesztô: Mesterházi László A szerkesztôség címe: 9915 Nádasd, Vasúti u. 7., Tel.: 94/ , Készült: Unimarketing Kft. Nyomdai elôkészítés: Nôvérke, 30/ NYTSZ B / PHF / 1209 / VA /1993 Következô számunk lapzártája: március 5.

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

VIZI SÁRKÁNYOK. Hajdúnánás Városi Önkormányzat I. HAJDÚNÁNÁSI ISKOLÁK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOK SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGA

VIZI SÁRKÁNYOK. Hajdúnánás Városi Önkormányzat I. HAJDÚNÁNÁSI ISKOLÁK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOK SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGA Hajdúnánás Városi Önkormányzat VIZI SÁRKÁNYOK I. HAJDÚNÁNÁSI ISKOLÁK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOK SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGA A verseny célja: Megismertetni a vízi sportok egyik csapatépítő ágával a tanuló ifjúságot

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2.

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. Nemzeti Sport Intézet részére Budapest Istvánmezei út 1-3. 1146 Tárgy: A ki/8337/2011 számú MLSZ határozattal jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai beszámolója (Kunsziget SE). Tisztelt Nemzeti Sport

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29.

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29. Kedves Tarokk Barátok! Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal rendezzük meg Szilvásváradon a hagyományos Gibás Imre tarokkkupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos tarokkverseny

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét,

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, Hagyományainkhoz hűen az idei évben is megrendezzük a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, ahol a magyarországi falvak csapatain kívül, a határon túli települések versenyzői ismét

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak.

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak. KORFBALL 2013/2014-es tanévre vonakozó Diákolimpia Versenykiírása 1. A verseny célja: a korfball népszerűsítése, verseny- és játéklehetőség biztosítása, az egészséges életmódra nevelés, a tehetséges fiatalok

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

MEGYE II. OSZTÁLY Nyugati Csoport 4. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 4. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT TABELLA U-19

MEGYE II. OSZTÁLY Nyugati Csoport 4. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 4. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT TABELLA U-19 Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolnalsz@enternet.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 3/2011-2012

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 11 / 2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa

KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa Egy nagyon fárasztó hétvégén vagyunk túl, ahonnan sok tapasztalattal, rengeteg új élménnyel és természetesen, ahogyan azt már megszoktuk, temérdek éremmel gazdagodva

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2007. évben támogatásban részesítettek elszámolásáról

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Programfelelős: Tóth Erzsébet tanító Célcsoport: Tiszadobi Széchenyi

Részletesebben

2015/2016. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS

2015/2016. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS 2016. JÚLIUS 12-13. 1. A verseny célja: a 2015/2016. évi Magyar Egyetemi - Főiskolai Strandkézilabda sportág bajnoki címeinek eldöntése (férfi női). A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor, 2014. május 24-25. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM FIÚ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

Részletesebben