250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet"

Átírás

1 a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési A számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a hitelintézetek, valamint a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítésének, az azt alátámasztó könyvvezetésnek a pénzügyi szolgáltatásból, valamint a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások információszolgáltatási kötelezettségébıl eredı sajátosságaira tekintettel a Kormány - a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) elızetes véleményének kikérésével - a következıket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) hatálya alá tartozó hitelintézetre és pénzügyi vállalkozásra, valamint a külön törvény hatálya alá tartozó szakosított hitelintézetre. (2) A hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás (a továbbiakban együtt: pénzügyi intézmény) a Tv. elıírásait e rendeletben foglalt eltérésekkel köteles alkalmazni. Értelmezı rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában 1. látra szóló követelések és tartozások: a pénzügyi intézmény által elhelyezett, illetve a hitelintézetnél vezetett, nem lekötött betétekbıl származó követelések, illetve kötelezettségek; 2. alárendelt kölcsöntıke: a a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekrıl és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, június 26-i 575/2013/EU rendelet (a továbbiakban: 575/2013/EU rendelet) szerinti fogalom; 3. pénzeszközök: az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számlák, és éven belüli lejáratú betétszámlák, a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla, az elıbbi számlákhoz kapcsolódó - a pénztár és a pénzforgalmi számla, illetve a fiókok egymás és a központ közötti pénzmozgásánál használt - átvezetési számlák, a készpénz (ideértve a valutát is), az elektronikus pénzeszköz, a csekk és a törvényes fizetési eszköznek minısülı nemesfémérmék, bankjegyek (emlékbankjegyek); 4. a hitelintézetekkel szembeni, illetve az ügyfelekkel szembeni követelés vagy annak törlesztı részlete esedékes: a) a szerzıdés szerinti lejárati idı (futamidı) végén a teljes hátralékos összegben (még nem törlesztett összegben), vagy a törlesztırészlet szerzıdés szerint esedékes napján annak összegében, b) a felmondás idıpontjában a még nem törlesztett összegben, c) a felszámolási eljárás megkezdésének idıpontjában a még nem törlesztett összegben; 5. devizaeszköz: a 9. (2)-(8) bekezdése alkalmazása szempontjából devizaeszköznek minısülnek az MNB-nél, hazai vagy külföldi hitelintézetnél vezetett deviza pénzforgalmi (elszámolási) számlák és devizabetétszámlák, továbbá a külföldi pénzértékre szóló értékpapírok és részesedések (függetlenül attól, hogy a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök között 1

2 szerepelnek a könyvviteli nyilvántartásokban) bekerülési devizaértéken és a külföldi pénzértékre szóló követelések; 6. bekerülési devizaérték: a) a devizában kifizetett devizaérték, ha ugyanarra a devizanemre szól az értékpapír névértéke, b) a más devizában kifizetett devizaértéknek a bekerülés napján érvényes keresztárfolyamon arra a devizanemre átszámított értéke, amelyre az adott értékpapír névértéke szól, c) a névérték nélküli részvények, részesedések esetében, a kibocsátó létesítı okirata szerinti bejegyzett tıke devizanemének (a továbbiakban: létesítı okirat szerinti devizanem) megfelelı devizában kifizetett ellenérték, illetve az ettıl eltérı devizában kifizetett ellenértéknek a bekerülés napján meghatározott keresztárfolyamon a létesítı okirat szerinti devizanemre átszámított értéke, d) a forintban kifizetett beszerzési értéknek a beszerzés napján, a hitelintézet által meghirdetett és érvényesített árfolyamon vagy az MNB által közzétett hivatalos árfolyamon arra a devizanemre átszámított értéke, amelyre az adott értékpapír névértéke szól, illetve névérték nélküli részvény, részesedés esetén a létesítı okirat szerinti devizanemre átszámított érték; 7. devizakötelezettség: a 9. (2)-(8) bekezdésének alkalmazása szempontjából devizakötelezettségnek minısül a külföldi pénznemre szóló hitelfelvételbıl, kölcsönfelvételbıl, betételfogadásból, importbeszerzésbıl vagy importszolgáltatás igénybevételébıl, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásából, illetve egyéb szerzıdés vagy jogszabály alapján - jogszerően - fennálló kötelezettség; 8. befektetési szolgáltatás: a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerint meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítı szolgáltatások, árutızsdei szolgáltatások, valamint az elszámolóház esetében a Bszt. szerinti központi értéktári tevékenységek; 9. közvetett szolgáltatási díj a 11. (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából: a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési szóló kormányrendelet szerint meghatározott fogalom; 10. mérlegen kívüli, devizában fennálló követelés: a határidıs ügyletekbıl, az opciós ügyletekbıl és a swap ügyletek határidıs ügyletrészébıl adódó, valamely deviza jövıbeni beszerzésére vonatkozó jogosultság. [Így különösen: határidıs devizavételi ügylet esetén a vevı adott devizára szóló követelése; devizára vonatkozó leszállítási vételi opció vevıjének az adott devizára szóló követelése; devizára vonatkozó leszállítási eladási opció kiírójának (kötelezettjének) az adott devizára szóló követelése; devizaswap ügylet esetén a lejáratkor cserébe kapott devizára szóló követelés; devizabetét vagy devizakötvény kamatára vonatkozó swap ügylet esetén a másik fél által vállalt fix, illetve változó kamat értékelés napján fennálló mértékével a devizabetétre vagy devizakötvényre számított kamatra szóló devizakövetelés stb.]; 11. pénzügyi szolgáltatás: a Hpt. 3. -ában meghatározott pénzügyi szolgáltatások és kiegészítı pénzügyi szolgáltatások; 12. éven belüli lejáratú követelés, bankbetét, értékpapír és kötelezettség: az egyéves és az egy éven belüli lejáratú követelés, bankbetét, értékpapír és kötelezettség; 13. hitelígérvény: a hitelszerzıdés elıre meghatározott jövıbeni idıpontban vagy feltételek bekövetkezésekor történı megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalás, ide nem értve a lakástakarékpénztárak által - alaptevékenységük keretében - kötött lakás elıtakarékossági szerzıdésben lakáscélú kölcsön nyújtására vállalt kötelezettséget; 14. kötelezettségvállalásra vonatkozó igérvény: kötelezettségvállalásra vonatkozó szerzıdés elıre meghatározott jövıbeni idıpontban vagy feltételek bekövetkezésekor történı megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalás; 2

3 15. leszállítási határidıs, opciós és swap ügylet (delivery): ha a szerzıdés szerint a teljesítés az ügylet zárásakor - az azonnali adásvételi ügyletek általános szabályai szerint - az ügylet tárgyának tényleges átadásával (leszállításával) és a kötési ár (árfolyam) pénzügyi rendezésével valósul meg; 16. elszámolási határidıs, opciós és swap ügylet: ha a szerzıdés szerinti teljesítés a záráskori piaci ár (árfolyam) és a kötési árfolyam közötti különbözet felek közötti pénzügyi rendezésével valósul meg, és az ügylet tárgya nem kerül átadásra, leszállításra; 17. az ügylet zárásának idıpontja: az ügylet lejáratának, az opció lehívásának (illetve lejáratának), az ügylet likvidálásának idıpontja; 18. az ügylet likvidálása: tızsdei határidıs ügylet esetén a vételi vagy eladási kötelezettség határidı lejárta elıtti megszüntetése kifejezetten erre a célra kötött, azonos tızsdei termékre, azonos mennyiségre (kontraktusra), azonos határidıre vonatkozó ellentétes ügylettel (ellenügylettel, kifejezetten ilyen címen megjelölve), amelynek következményeként az eredeti határidıs ügylet és az ellenügylet lezárul, a nyilvántartásokból kivezetésre kerül; 19. kamatabitrázs érdekében vagy meglévı deviza más devizában történı kihelyezése és kamatozása céljából kötött swap ügylet: olyan devizacserére vonatkozó swap ügylet, amelynek célja, a) valamely devizában felvett hitel, elfogadott betét más devizára vagy forintra való átváltása az abban történı kihelyezés érdekében és a lejáratkor megvalósuló visszacserélése - elıre rögzített kötési árfolyamon - az eredeti devizában felvett hitel, elfogadott betét tıke, illetve kamat törlesztése érdekében, vagy b) valamely meglévı deviza más devizában történı kihelyezése érdekében és a lejárati idı végén - elıre rögzített kötési árfolyamon - való visszaváltása érdekében a két deviza közötti csere megvalósítása; 20. kamatarbitrázs ügylet: két ország, piac, régió kamatszint-különbségének kihasználása érdekében az egyik ország devizanemében felvett hitelnek, elfogadott betétnek a másik ország devizanemében történı kihelyezése a felvett hitel, elfogadott betét után fizetendı kamat és a kihelyezett deviza után kapott kamat különbözetének elérése céljából; tızsde: a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti tızsde; 23. BUBOR: budapesti, bankközi pénzpiaci, rövid futamidıre vonatkozó, kínálati referencia forintkamatláb (Budapest Interbank Offered Rate); értékpapír-kölcsönügylet, másodlagos értékpapír, garanciaalap, elszámolóházi tevékenységet végzı szervezet: a Tpt. szerint meghatározott fogalom; 26. tızsdeforgalmi számla: a szakosított hitelintézetként mőködı elszámolóháznál (a továbbiakban: elszámolóház) befektetési szolgáltatásokkal összefüggı fizetési forgalom lebonyolítása céljából nyitott pénzforgalmi számla; 27. kölcsönbe adott értékpapír szerzıdés szerinti értéke: a felek által a kölcsönszerzıdésben rögzített érték, amely legalább a kölcsönbeadott értékpapír kölcsönbeadó által közölt könyv szerinti értéke és legfeljebb a kölcsönbeadáskor érvényes piaci értéke; ha a felek a szerzıdésben nem rendelkeznek róla, akkor a kölcsönbeadó által közölt könyv szerinti érték, befektetési célú értékpapír kölcsönbeadásakor minden esetben a kölcsönbeadó által közölt könyv szerinti érték; 28. deltaérték: az a mutatószám, amely kifejezi, hogy az opció tárgyának piaci értékében bekövetkezett egységnyi változás mekkora változást eredményez az opció piaci értékében; 29. vásárolt követeléssel azonosan kezelt követelés: olyan követelés, amely nem az azt keletkeztetı szerzıdés keretében, hanem utólag, más megállapodás, gazdasági esemény [csere- 3

4 ügylet, tulajdonos által teljesített nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport), garancia, kezesség beváltása, egyéb esemény] kapcsán került a pénzügyi intézményhez az eredeti szerzıdés szerinti jogosulttól vagy más személytıl [ide nem értve a 9. (17) bekezdése szerint bekerült követelést, amely a saját követeléssel azonosan kezelt követelésnek minısül]; 30. valós érték fedezeti kamat-swap ügylet: olyan kamat-swap ügylet, amely a fix kamatozású alapügylet, fedezett tétel valós értékváltozásának ellentételezésére szolgál; 31. cash-flow fedezeti jellegő kamatfedezeti célú kamat-swap ügylet: olyan kamat-swap ügylet, amely a változó kamatozású alapügylet, fedezett tétel kamatváltozásának ellentételezésére szolgál; 32. kamatlábopciós ügylet: a kamatlábcap, a kamatlábfloor és a kamatlábcollar ügylet; 33. kamatlábcap ügylet: a változó kamat egy meghatározott kamatszint (referencia kamat) feletti különbözetének megtérítésére vonatkozó opciós megállapodás; 34. kamatlábfloor ügylet: a változó kamat egy meghatározott kamatszint (referencia kamat) alatti különbözetének megtérítésére vonatkozó opciós megállapodás; 35. kamatlábcollar ügylet: egy kamatlábcap és egy kamatlábfloor ügyletbıl összetett ügylet, amelyben a kamatlábcap ügylet vevıje egyben a kamatlábfloor ügylet kiírója és a kamatlábfloor ügylet vevıje egyben a kamatlábcap ügylet kiírója. A felek a változó kamat egy meghatározott felsı kamatszint és alsó kamatszint által határolt kamatsávhoz képest bekövetkezı különbözetének megtérítésére vállalnak kötelezettséget; 36. fix kamat az 5. (5) bekezdés e) pontjának, a 7. (3) bekezdés d) pontjának, a 10. (7) bekezdésének, a 17. (8) bekezdésének alkalmazása szempontjából: a) a két éves és a két éven túli futamidejő közvetlen exporthitel és exportkövetelés megelılegezés, valamint külföldi hitelintézetnek nyújtott refinanszírozási exporthitel esetén a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszerérıl szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kamatkiegyenlítési rendelet) 7. (2) bekezdése szerinti kamat, b) belföldi hitelintézetnek nyújtott két éves és két éven túli futamidejő refinanszírozási exporthitelek és egyéb export célú refinanszírozási hitelek esetében esetén a kamatkiegyenlítési rendelet 8. (2) bekezdése szerinti kamat, c) az a) és b) pontban fel nem sorolt hiteleknél közvetlen hitel esetében a kamatkiegyenlítési rendelet 7. (1) bekezdése szerinti kamat, refinanszírozási hitel esetében a kamatkiegyenlítési rendelet 8. (1) bekezdése szerinti kamat, d) engedményezés (faktoring, forfeit ügylet) keretében megvásárolt, leszámítolt exportkövetelés esetében a kamatkiegyenlítési rendelet 3. c) pontja szerinti diszkontkamatláb, e) kötött segélyhitel esetében az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeirıl és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kötött segélyhitelezési rendelet) 18. -ában rögzített, a segélyhitel-szerzıdés szerinti kamatláb; 37. hitelderivatíva: olyan határidıs, opciós, illetve swap ügylet, amelynek célja a hitelezési kockázat átadása, tárgya egy minısített követelés, követelésállomány, hitelindex, illetve valamely követelés megtérülése (hozama), és az ügylet értéke a követelés (tıke-, illetve kamatkövetelés) törlesztésével kapcsolatos mulasztási esemény bekövetkezésétıl, egy elıre meghatározott hitelkockázati besorolás (hitelmérték, bonitás), hitelindex, illetve követelés megtérülés (hozam) alakulásától függ; 38. EGT-állam: az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes állam; 39. ügynöki tevékenység: a 11. (1) bekezdésének e) pontja szempontjából a Bszt a szerinti tevékenység; 4

5 40. értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység: a Bszt. 5. -a (1) bekezdésének g) pontja szerinti tevékenység körébe tartozó tevékenység; 41. bizományi tevékenység: a Bszt. alapján végzett azon tevékenység, amely megfelel a Polgári Törvénykönyvrıl szóló törvény szerinti bizományi megállapodásra vonatkozó rendelkezések szerint létrejövı szerzıdésen alapuló tevékenységnek; 42. tıke megóvására, illetve hozamra vonatkozó ígéret, a tıke megóvására, illetve hozamra vonatkozó garancia (tıke-, illetve hozamgarancia): a Bszt. szerinti tevékenységek; 43. devizakamat-csere ügylet (deviza kamat-swap ügylet): különbözı devizákban meghatározott névleges tıkeösszegre vetítve, meghatározott mértékben történı kamatfizetésre és kamatvételre (kamatcserére) vonatkozó megállapodás; 44. kamatcserével járó deviza-betétcsere ügylet (currency swap ügylet): különbözı devizák cseréjére kötött olyan éven belüli vagy éven túli futamidejő swap ügylet, amelynek során a deviza-tıkeösszegek azonnali cseréjére és a határidıs cserére alkalmazott árfolyam megegyezik, és amelyek esetében a futamidı alatt meghatározott elszámolási idıpontokban a cserébe adott deviza-tıkeösszeg után elıre meghatározott mértékő devizakamatot kap, a cserébe kapott deviza-tıkeösszeg után elıre meghatározott mértékő devizakamatot fizet a vállalkozás; 45. változó kamatok cseréjére vonatkozó swap ügylet: azonos devizanemben meghatározott azonos névleges tıkeösszegre vetítve a szerzıdésben meghatározott futamidı alatt, meghatározott elszámolási idıszakonként változó piaci tényezıkhöz igazított változó kamatok cseréjére vonatkozó ügylet; 46. teljes hozamcsere-ügylet (total return swap ügylet): olyan, hitelderivatívának minısülı ügylet, amelynek során a szerzıdésben rögzített futamidı alatt és meghatározott elszámolási idıszakonként, az egyik fél egy létezı hitel, hitelállomány, hitelviszonyt megtestesítı eszköz, ilyen eszközökbıl kialakított eszközcsoport (kosár), leképezett index (a továbbiakban: referenciaeszköz) alapján járó kamatát, hozamát, jutalékait, és a referenciaeszköz szerzıdésben rögzített elszámolási idıszakonként végrehajtott értékelésébıl eredı pozitív értékkülönbözet (értéktöbblet) összegét cseréli el a másik féllel egy - a referenciaeszközzel - azonos névértékre vetített, szerzıdésben meghatározott piaci kamatra, hozamra, valamint a referenciaeszköz értékelésébıl eredı negatív értékkülönbözet megtérítésére; 47. hitel nem teljesítéskori csereügylet (credit default swap ügylet): egy létezı hitel, hitelállomány, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, ilyen eszközökbıl kialakított mögöttes termék (a továbbiakban: hiteleszköz) meghatározott jövıbeni feltétel bekövetkezéséhez kötött - leszállítási vagy elszámolási típusú - határidıs adásvételére vonatkozó - hitelderivatívának minısülı - megállapodás, amelynek értelmében az ügylet tárgyát képezı hiteleszköz hitelkockázata elleni védelmet vevı fél (a továbbiakban: védelmet vevı) meghatározott díj kifizetése ellenében jogot szerez arra, hogy az adott hiteleszközhöz, kapcsolódó, a szerzıdésben meghatározott - a hiteleszköz megtérülését csökkentı, veszteséget eredményezı - hitelesemény bekövetkezése esetén a még nem törlesztett, be nem váltott, meg nem térült hiteleszközt a hitelkockázat elleni védelmet eladó szerzıdı partnernek (a továbbiakban: védelmet eladó) a szerzıdésben elıre rögzített kötési áron eladja, a védelmet eladó szerzıdı partner pedig kötelezettséget vállal arra, hogy azt megveszi; 48. átstrukturált hitelek (követelések): az adós vagy a pénzügyi intézmény kezdeményezésére a - követelést keletkeztetı eredeti - szerzıdés módosítása keretében újratárgyalt, átütemezett (prolongált), átstrukturált hitelek, kölcsönök (beleértve a vásárolt követeléseket és egyéb, pénzkölcsönnek minısülı ügyletbıl, illetve más pénzügyi szolgáltatásból eredı követeléseket is), amelyek esetében a) a szerzıdésmódosításra a nem fizetés elkerülése érdekében azért került sor, mert az adós, pénzügyi pozíciójának, fizetıképességének jelentıs romlása miatt, visszafizetési kötelezettségének az eredeti szerzıdéses feltételek szerinti nem tud eleget tenni és 5

6 b) a szerzıdésmódosítás az eredeti szerzıdés szerinti feltételeket - az azonos típusú, azonos feltételekkel kötött szerzıdésekre vonatkozó piaci feltételektıl (a továbbiakban: általános piaci feltételektıl) eltérıen, az ügyfél számára lényegesen kedvezıbb módon és - jelentısen megváltoztatja, amely vonatkozhat többek között a visszafizetések (kamat- és/vagy a tıketörlesztések) átmeneti idıre (türelmi idıre) történı elhalasztására, részletfizetésre, a kamatok mértékének megváltoztatására (átárazására például kamatkedvezmény formájában), a kamatok tıkésítésére, a devizanem megváltoztatására, a hitel futamidejének meghosszabbítására, a törlesztések átütemezésére, a megkövetelt fedezetek, biztosítékok mértékének csökkentésére, más fedezettel, biztosítékkal való kicserélésére, a fedezettıl való eltekintésre (fedezetkiengedésre), újabb szerzıdéses feltételek kialakítására, az eredeti feltételek egy részének megszüntetésére, továbbá c) sor kerülhet a felek, vagy az adós és az eredeti hitelezı kapcsolt vállalkozása között olyan kiegészítı megállapodásra, vagy új szerzıdés megkötésére, amely a fel nem mondott eredeti szerzıdés miatt fennálló tartozások (tıke- és/vagy kamattartozások) törlesztése céljára nyújtott új hitelre, illetve a kockázat növekedésének elkerülését és a veszteség mérséklését szolgáló további kötelezettségvállalásra vonatkoznak, ilyen esetben ezen kiegészítı megállapodások, illetve kapcsolódó új szerzıdések miatt a pénzügyi intézménynél (beleértve az eredeti hitelezı kapcsolt vállalkozásának minısülı pénzügyi intézményt is) keletkezett követelések is átstrukturált hitelnek (követelésnek) minısülnek; 49. győjtıszámlahitel: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló törvényben (a továbbiakban: devizakölcsöntv.) meghatározott fogalom; 50. a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka: a devizakölcsöntv.-ben ilyenként meghatározott idıszak; 51. mentesített követelésrész: a devizakölcsöntv.-ben meghatározott fogalom; 52. legmagasabb árfolyam: a devizakölcsöntv.-ben ilyenként meghatározott árfolyam; 53. központi szerzıdı fél: a Tpt. szerinti központi szerzıdı fél; 54. központi szerzıdı fél tevékenység: a Tpt. szerinti központi szerzıdı fél tevékenysége; 55. szakosított hitelintézetként mőködı központi szerzıdı fél: a Tpt.-ben meghatározott tevékenységek végzésére jogosult szakosított hitelintézetként való mőködésre jogosító engedéllyel rendelkezı központi szerzıdı fél. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség 3. (1) A pénzügyi intézmény [ideértve a Hpt. szerint alapítványként mőködı pénzügyi vállalkozást is] az 1. számú melléklet szerinti mérlegbıl, a 2. számú melléklet szerinti eredménykimutatásból és a 25. szerinti kiegészítı mellékletbıl álló éves beszámolót, valamint a Tv. szerinti üzleti jelentést köteles készíteni. Az elszámolóháznak az 1. számú melléklet szerinti mérlegét a 6. számú melléklet szerint kell továbbrészleteznie. (2) A pénzügyi intézménynek a belsı számviteli rendjét oly módon kell kialakítani, hogy annak adataiból év közben is kielégíthesse az MNB információs igényeit. (3) A pénzügyi intézmény számviteli politikájának a Tv. 14. (5) bekezdés b) pontja szerinti Eszközök és források értékelési szabályzata keretében, Sajátos értékelési elıírások címen, elkülönítetten köteles rendelkezni a kintlévıségek, a befektetések, a követelés fejében kapott, készletként kimutatott eszközök, valamint a mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésérıl, értékvesztése elszámolásának és céltartalékképzésének rendjérıl. E szabályzat keretében kell rendelkezni az általános kockázati céltartalék felhasználásának rendjérıl, illetve arról, hogy a hitelintézet a január 1-je elıtt megképzett általános kockázati céltartalékot teljes egészében felhasználta, vagy a követelések, értékpapírok és készletek könyvekbıl való 6

7 kivezetésekor, illetve a mérlegen kívüli tételek megszőnésekor keletkezı veszteség összegére fokozatosan használja azt fel. Az Eszközök és források értékelési szabályzatának Sajátos értékelési elıírások címő részét a hitelintézet a 7. számú mellékletben foglalt követelményeknek megfelelıen, a pénzügyi vállalkozás - tevékenységének sajátosságait figyelembe véve - a maga által meghatározott követelményeknek megfelelıen alakítja ki. (4) A Tv a (5) bekezdésének d) pontjában foglalt szabályzat alatt a pénzügyi intézménynél a pénz- és értékkezelési szabályzatot kell érteni, azzal, hogy a hitelintézet esetében nem kell alkalmazni a Tv ának (9)-(10) bekezdését. (5) A pénzügyi intézménynek a szigorú számadás alá vont bizonylatok, nyomtatványok kezelésérıl, nyilvántartásuk és elszámoltatásuk rendjérıl és azok ellenırzésérıl belsı szabályzatot kell készítenie. (6) A Tv a (5) bekezdésének b) pontjában rögzített, Eszközök és a források értékelési szabályzatának általános elıírásai között kell meghatározni - a (3) bekezdésben foglaltakon túl - az eszközök és források értékelésével (értékvesztésével és értékvesztésének visszaírásával, értékhelyesbítésével, értékcsökkenésével, a terven felüli értékcsökkenés visszaírásával, idıarányos elszámolásával stb.) kapcsolatos mindazon további elıírásokat, amelyeket a (3) bekezdés szerinti Sajátos értékelési elıírások nem tartalmaznak. (7) A számviteli politika keretében kell elkészíteni a határidıs, opciós és swap ügyletek elszámolására, nyilvántartására, a fedezeti ügyletek meghatározására és elkülönített kezelésére vonatkozó szabályzatot. (8) A Tv a (5) bekezdésének c) pontjában foglalt szabályzat alatt a pénzügyi intézménynél olyan költségszámítási szabályzatot kell érteni, amely magában foglalja a saját vállalkozásban megvalósított beruházások, a saját vállalkozás keretében mőködtetett jóléti intézmények, a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatások közvetlen és közvetett költségeinek meghatározását, valamint alátámasztja azon pénzügyi és befektetési szolgáltatások díjainak megállapítását, amelyek bevétele a pénzügyi intézmény összes bevételében, ráfordításában jelentıs részarányt képvisel, feltüntetve ezen szolgáltatások típusait is. A pénzügyi intézmény saját hatáskörben dönti el és határozza meg számviteli politikájában, hogy milyen mértéket tekint jelentıs részaránynak. (9) Az anyavállalatnak minısülı pénzügyi intézménynek a számviteli politika keretében kell elkészítenie az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállítására vonatkozó szabályzatot. (10) A pénzügyi intézménynek a számviteli politika keretében el kell készítenie a fióktelep és a központ közötti elszámolásra, illetve a fióktelepek egymás közötti elszámolásaira vonatkozó szabályzatot. A szabályzatban meg kell határozni többek között a belföldi központ és annak külföldi fióktelepe, illetve a külföldi központ belföldi fióktelepe esetében egyaránt, hogy: a) milyen tételek (pénzeszközök és egyéb vagyontárgyak) képezik a központ által a fióktelep mőködéséhez - jegyzett tıke vagy jegyzett tıkén felüli vagyon címén - rendelkezésre bocsátott eszközöket, b) milyen jogcímen történnek kifizetések a fióktelep és a központ, illetve a fióktelep és más országban mőködı fióktelepek között, c) hogyan kell a fióktelep -, illetve a központ - könyveiben elkülöníteni a Tv ának (7)-(8) bekezdése szerinti eszközöket és a Tv ának (7) bekezdése szerinti szolgáltatások miatti költségeket és az azokból eredı kötelezettségeket, továbbá a Tv a (2) bekezdésének b) pontja szerinti bevételeket és az azokból eredı követeléseket, d) a központtal, illetve más fiókteleppel szembeni elszámolásokból eredıen milyen követeléseket és kötelezettségeket lehet a fióktelepnél, annak beszámolójában nettósítani (beszámítani) a 12. (6) bekezdése, valamint a Tv ának (3) bekezdése szerint, 7

8 e) milyen követelések és kötelezettségek tekintetében nem lehet a d) pont szerinti nettósítást a fióktelep nyilvántartásaiban és beszámolójában alkalmazni, f) hogyan kell az a)-c) pont szerinti tételek miatti halmozódásokat a központ könyveibıl és beszámolójából kiszőrni, g) milyen módon és gyakorisággal történik a fióktelep és a központ közötti bizonylatolás, adatszolgáltatás, egyeztetés, valamint belsı ellenırzés, h) az adózás szempontjából milyen tételeket tekintenek belsı elszámolásaikban külföldön adózó tételnek, léteznek-e menedzsmentszolgáltatási vagy más díj címén meghatározott öszszegek, amelyek a fióktelep beszámolójában, mint a központot megilletı bevétel (költségként vagy bevételcsökkentı tételként) jelennek meg, míg a központnál adóalapot képeznek, i) milyen tételeket kell a fióktelepnek, illetve a központnak az éves beszámoló kiegészítı mellékletében a fióktelep mőködése és az egymással való elszámolás miatt kimutatni. (11) A pénzügyi vállalkozásnak a számviteli politikájában rögzítenie kell, ha a Hpt. elıírásai alapján hitelintézettel egyenértékő prudenciális szabályozásnak megfelelı pénzügyi vállalkozásnak minısül. Az ilyen vállalkozásra e rendelet minden olyan elıírása kiterjed, amely a hitelintézetekre vonatkozó szabályozást tartalmaz. (12) A (11) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás a hitelintézettel egyenértékő prudenciális szabályozásnak megfelelı pénzügyi vállalkozássá való minısítésre irányuló kérelem benyújtásának idıpontjáig köteles elkészíteni számviteli politikájának - a kifejezetten hitelintézetekre elıírt sajátos szabályok (a továbbiakban: hitelintézeti szabályok) alkalmazására való áttérésbıl adódó - módosítására vonatkozó tervezetet, amely a pénzügyi vállalkozásnak a hitelintézettel egyenértékő prudenciális szabályozásnak megfelelı pénzügyi vállalkozássá való minısítésrıl rendelkezı felügyeleti határozat jogerıre emelkedésének napján lép hatályba. A számviteli politikában (annak módosításában) ki kell térni arra, hogy a hitelintézeti szabályok alkalmazására való áttérés, illetve a határozat visszavonása esetén a hitelintézeti szabályok alkalmazásának megszüntetése milyen könyvvezetési és beszámoló készítési feladatokat, rendezı tételeket von maga után, hogyan befolyásolja az egyes eszközök és források, bevételek, költségek és ráfordítások nyilvántartását, a beszámolóban való bemutatását és az értékelést. (13) A hitelintézettel egyenértékő prudenciális szabályozásnak megfelelı pénzügyi vállalkozássá való minısítésrıl rendelkezı felügyeleti határozat jogerıre emelkedésének napjával el kell számolni az áttéréssel kapcsolatos rendezı tételeket. (14) Ha az MNB a hitelintézettel egyenértékő prudenciális szabályozásnak megfelelı pénzügyi vállalkozássá való minısítésrıl rendelkezı határozatot visszavonja, akkor a visszavonás hatálybalépésének idıpontjával meg kell szüntetni a hitelintézeti szabályok alkalmazását és el kell számolni a visszatéréssel kapcsolatos rendezı tételeket. A mérleg tagolása, tételeinek tartalma 4. (1) A mérleg elıírt tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A mérlegben az arab számos tételek részletezéseként feltüntetett kisbetős tételek összege meg kell egyezzen a hozzájuk tartozó arab számos tétel összegével. A mérlegben az arab számos tételekbıl, illetve azok részletezı kisbetős tételeibıl külön kiemelten - Ebbıl: megnevezés mellett - bemutatott tételek az adott arab számos, illetve kisbetős tételbe tartozó tételek eltérı csoportosítási szempontok szerinti kiemelését jelentik, azokat nem kell összesíteni, összegük nem egyezik meg a hozzájuk tartozó arab számos vagy kisbetős tétel összegével. (2) A mérleg tartalmára, tételeinek értékelésére vonatkozó Tv. szerinti elıírásokat e rendelet ai figyelembevételével kell alkalmazni. 8

9 5. (1) A fıkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus nyilvántartások keretében biztosítani kell, hogy a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódóan az ügyfelet megilletı - az elszámolóháznál vezetett tızsdeforgalmi számlára át nem utalt - pénzösszeg nagysága a pénzeszközökön belül naprakészen megállapítható legyen. (2) Az állampapírokon belül forgatási célú és befektetési célú értékpapír-részletezésben kell bemutatni a Magyar Állam által kibocsátott kötvények, kincstárjegyek, kárpótlási jegyek és egyéb hitelviszonyt megtestesítı, kamatozó, illetve diszkontértékpapírok, valamint az MNB által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékét. A forgatási célú állampapírok között kell kimutatni az éven belüli eladásra szánt vagy éven belüli lejáratú állampapírokat és a hosszú lejáratú állampapírok közül a tárgyévet követı évben lejáró, forgóeszközzé átminısített értékpapírokat. A forgatási célú állampapírokon belül elkülönítetten kell nyilvántartani a tızsdén kötött ügyletekhez kapcsolódóan és - külön - az egyéb esetben az elszámolóháznál fedezetként letétbe helyezett, nyomdai úton elıállított, illetve nyilvántartott dematerializált állampapírok állományát. A befektetési célú állampapírok között kell kimutatni a befektetett eszköznek minısített állampapírokat. (3) a) Hitelintézetekkel szembeni követelések között kell kimutatni a hitelintézettel, valamint az MNB-vel szemben fennálló - látraszóló követelés és egyéb pénzügyi szolgáltatásból eredı követelés bontásban - ez utóbbit éven belüli, illetve éven túli lejárat szerint részletezve - a pénzügyi szolgáltatásból eredı követeléseket, függetlenül azok egyedi elnevezésétıl, kivéve a kötvényeket és más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokat, valamint - a befektetési szolgáltatásból eredı követeléseket. b) A hitelintézetekkel szembeni egyéb pénzügyi szolgáltatásból adódó követelések között kell kimutatni a konzorcionális hitelezés és a lebonyolításra átadott hitel esetén a részt vevı hitelintézetnek a szervezı, a lebonyolító hitelintézet részére átutalt hitel összegét, az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a törlesztésig, az (5) bekezdés f) pontja szerinti esetben a hitelfelvevı felé történı továbbításig. c) Az a)-b) pont és a 7. (1) bekezdése alkalmazásában hitelintézetnek minısül az 1. (1) bekezdésén túlmenıen a külföldi jegybank, valamint az a külföldi vállalkozó is, amelyet hitelintézetként jegyeztek be, illetve eleget tesz a Hpt.-ben a külföldi hitelintézetekre vonatkozó elıírásoknak, fı üzleti tevékenysége a magyar jogszabályok szerint is pénzügyi szolgáltatás. d) A hitelintézetekkel szembeni egyéb pénzügyi szolgáltatásból adódó éven túli lejáratú követelések között kell kimutatni az MNB-nél elhelyezett éven túli lejáratú betéteket is. e) f) A hitelintézetekkel szembeni egyéb pénzügyi szolgáltatásból adódó követeléseken, valamint a befektetési szolgáltatásból adódó követeléseken belül az éven belüli és az éven túli lejáratú követelésekbıl külön kiemelten kell bemutatni a kapcsolt vállalkozással és az egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szembeni követeléseket, valamint az MNB-vel szembeni követeléseket. g) A hitelintézetekkel szembeni látra szóló követelések között kell kimutatni - többek között - az elszámolóházi tevékenységet igénybe vevı hitelintézetnél, az elszámolóházhoz letétként, elszámoló ár különbözetként és egyéb címen átutalt, az ügyletek teljesítésére még fel nem használt - az ügyletek teljesítésekor elszámolásra kerülı összegeket -, jogcímenkénti bontásban, valamint az analitikus nyilvántartásban részletezve a sajátszámlás ügyletekhez és az ügyfél javára kötött ügyletekhez kapcsolódóan befizetett pénzösszegeket. [A hó végi záráskor, illetve a mérleg fordulónapján - a 18. (4) bekezdésének megfelelıen - ilyen címen csak saját számlás határidıs ügyletbıl adódóan mutatható ki követelés.] h) A hitelintézetekkel szembeni egyéb pénzügyi szolgáltatásból adódó éven belüli lejáratú követelések között kell kimutatni az elszámolóházi tevékenységet igénybe vevı hitelintézet- 9

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a számviteli

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben