kiút a válságból A Védegylet közpolitikai javaslatai Írta: Scheiring Gábor, január Közremûködött: Boda Zsolt és Málovics György

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kiút a válságból A Védegylet közpolitikai javaslatai Írta: Scheiring Gábor, 2009. január Közremûködött: Boda Zsolt és Málovics György"

Átírás

1 MIT KÖVETEL- HETÜNK, MILYEN CÉLOK LEBEGJENEK A SZEMÜNK ELÔTT A VÁLSÁG KEZELÉ- SEKOR? NEM CSAK AZT, HOGY A GAZDASÁG FELLENDÜLJÖN, DE AZT IS, HOGY A GAZDASÁGI LELASSULÁST KIVÁLTÓ EGYENLÔTLENSÉGEKET FELSZÁMOLJUK. BÁRMILYEN MEGOLDÁST IS TALÁLUNK A JELENLEGI VÁLSÁGRA, A VÁLSÁG MEGOLDÁSÁNAK MINDENKÉPPEN KEZELNIE KELL A KLÍMAVÁLTOZÁST, AZ OLAJFÜGGÔ- SÉGET, AZ ÉLELMISZER-ÖNREN- DELKEZÉST ÉS -BIZTONSÁGOT, A SZENNYEZÉST; HELYI ÉS GLOBÁLIS KORMÁNYZÁSBAN PEDIG AZ ÁLLAM- POLGÁRI RÉSZVÉTELT, AZ ÁTLÁT- HATÓSÁGOT ÉS AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS SZOLIDARITÁS ELVÉT. Fenntartható kiút a válságból A Védegylet közpolitikai javaslatai Írta: Scheiring Gábor, január Közremûködött: Boda Zsolt és Málovics György OKT 15-ÉN AZ USA KÖZPONTI BANKJÁNAK ELNÖKE EZZEL NYUGTATTA A LAKOSSÁGOT EZT JÓ TUDNI INGATLANÁRVERÉSEK HAJLÉKTALANSÁG MINDENT MEGTESZÜNK AZÉRT, HOGY ELKERÜLJÜK A GAZDASÁGI HANYATLÁST! HÁT KÁR IS LENNE A GAZ- DASÁGUNKÉRT KÖLTSÉGVETÉSI MEGSZORÍTÁSOK CSÔDÖK MUNKANÉLKÜLISÉG A dokumentum a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és az Európai Unió támogatásával jött létre, annak tartalmáért kizárólag a WEED és a Védegylet Egyesület felelõsek. EU DG Development A fekete-fehér képregények forrása (kivéve 8. oldal): Kiadványszerkesztés: Kiss Maja Bankmentô akció: a bankszektor állam általi pénzügyi megtámogatását értjük. Zöld energiarendszer alatt a jelenlegi, kimerülô és környezetszennyezô, fosszilis energiaforrásokon alapuló energiatermelés helyett a jelenleginél takarékosabb és sokkal inkább a megújuló energiaforrásokra támaszkodó energiarendszert értjük. Hitelpiaci krízis: a kihelyezett hitelek tömeges bedôlése (azaz a tömeges fizetésképtelenség) következtében a globális bankszektor olyan mértékû veszteségeket szenved, amely mûködôképességét veszélyezteti. Neoliberális kapitalizmus: a piaci elvek, a szabadpiaci logika (pl. szabadkereskedelem, globálisan egyre szabadabb tôkemozgások) kiterjesztése az élet mind több területére, és ezzel együtt az állami beavatkozás minimalizálása. A második világháború óta legsúlyosabb recesszióval járó globális gazdasági válság kellôs közepén vagyunk, ahogy arra a Valutaalap novemberi jelentése is figyelmeztet. 1 A közelmúlt bankmentô akciói egyelôre nem tudták megállítani a dominó effektust, ezért a bankközi és vállalati hitelezés továbbra is pang. Az intenzív szakértôi és politikai vita ellenére mai napig nem látszik körvonalazódni az a válságkezelô program, amely hosszutávon is garantálná a kilábalást. A mára a reálgazdaságra is átterjedt pénzügyi válságból csak állami beavatkozással lehet kilábalni, hangzik a Valutaalap másik figyelmeztetése. Egy másik, nem kevésbé jelentôs globális pénzpiaci tényezô, bizonyos Soros György pedig a Közép-Európai Egyetemen Reálgazdaság: Mára a pénzügyi tranzakciók volumenének megnövekedése alapján szokás a pénzügyi szféra és a reálgazdaság elszakadásáról beszélni. Azaz, egyes vélemények szerint a pénzpiacok egyre kevésbé kapcsolódnak áruk és szolgáltatások valóságos termeléséhez és cseréjéhez. Ennek egyik példája a devizakereskedelem volumenének megnövekedése. Míg 1977-ben a globális devizaforgalom 18,3 milliárd USA-dollárt tett ki naponta, 1999-ben már elérte az 1,8 billió USA-dollárt, ráadásul a devizaügyletek 80%-át november 11-én tartott elôadásán amellett érvelt, hogy ezeket az állami beavatkozásokat a zöld energiarendszer és a fenntartható gazdaság infrastruktúrájának kiépítésére kell használni. A reálgazdaságivá alakult hitelpiaci krízis mellett az éghajlatváltozás és a globális egyenlôtlenségek a neoliberális kapitalizmus kudarcát jelzik. Mit tehet ebben a helyzetben Magyarország, amely a rendszerváltás óta a neoliberális fejlôdési modellben látta a szép új világba vezetô utat? Milyen pénzügyi rendszer és milyen gazdaságpolitikai eszközök szolgálnák egy stabilabb, fenntarthatóbb és igazságosabb gazdaság kialakítását hazai és nemzetközi szinten? 1 IMF (2008) 7 napnál rövidebb futamidôre kötötték. Ezzel szemben a javak és szolgáltatások globális kereskedelme az 1999-es év egészét tekintve mindössze 6,8 billió USA-dollárt tett ki. Azaz kevesebb, mint négy napi devizakereskedelem elegendô lett volna az évi teljes világkereskedelem lebonyolítására. A reálgazdaság és a pénzügyi szféra elszakadását erôsíti, hogy a spekulációk révén a pénzügyi piacokon sokkal nagyobb profitot lehetett elérni, mint a termelô szférában.

2 I. Globális helyzetkép: válságok találkozása A globális pénzügyi buborék. A hetvenes évektôl kezdve - a világháború után kialakult, rögzített árfolyamokon alapuló ún. bretton woodsi pénzügyi rendszer összeomlása után - a pénzpiac soha nem látott expanziója vette kezdetét. E fejlôdés eredményeként gyökeresen megváltozott a pénzügyek szerepe: míg korábban alárendelt és instrumentális funkciót töltöttek be, addig mára a pénzpiacon realizálható profitok háttérbe szorítják a reálgazdaságot, az újabb és újabb eszközök a gazdasági alapokhoz való kapcsolódás nélkül szolgálják a profittermelést. A pénzpiacok liberalizációja és a technológiai fejlôdés eredményeként ma gombnyomással mozgathatunk dollármilliárdokat Tûzföldtôl Kamcsatkáig. A napi devizaforgalom az 1980-as 120 milliárd dollárról napi 2 trillió (1012) dollárra, hetvenszeresére ugrott, miközben a globális árukereskedelem csak ötszörösére nôtt. E pénzpiaci mozgásoknak tehát csak a töredéke kötôdik reálgazdasági aktivitáshoz, döntô része a pénzügyi rendszeren belüli, öncélú és spekulatív profitvadászatról tanúskodik: erre mondta Keynes nem is olyan rég, hogy kaszinó. A kaszinókat pedig kemény szabályozással kell korlátozni. TÚLTERMELÉS HANYAG FELÜGYELET NÖVEKVÔ EGYEN- LÔTLENSÉGEK A liberalizált és deregulált globális pénzpiac a világgazdaság legdinamikusabb szektora volt az elmúlt évtizedekben. A pénzpiac fejlôdése eleinte a reálgazdasági beruházások bôvülô finanszírozhatóságát eredményezte, s lehetôvé tette olyan területek kilábalását az elmaradottságból, melyek önerôbôl képtelenek lettek volna az ehhez szükséges tôke elôállítására. Ugyanakkor, ahogy nôtt a pénzpiac méretben és komplexitásban, úgy fokozódott instabilitása is. A hetvenes évektôl kezdve sorozatosan alakultak ki pénzügyi válságok: a 82-es hitelválság, a 94-es mexikói válság, SPEKULÁCIÓ- MÁNIA ISMERÔSEK? Mit értünk a pénzpiacok liberalizációján? A pénzpiacokon fennálló korlátozások csökkentése, lebontása, immár globális léptékben. Dereguláció: az állam (szabályozó) szerepének csökkentése a piaci logika javára. Heterodox közgazdász: aki nem a közgazdaságtudomány - jellemzôen neoklasszikusnak/neoliberálisnak titulált - fôáramához, domináns paradigmájához tartozik. MEKKORA A MAI VESZTESÉGED, HAVER? Mi a reálbér? A jövedelemért megvásárolható termék, illetve szolgáltatásmennyiség. Azaz, amikor az infláció mértéke meghaladja a nominálbér (azaz a megszerzett jövedelem) növekedését, akkor, bár jövedelmeink nônek, az ezen megvásárolható termékek, szolgáltatások mennyisége csökken. 20 MILLIÓ. HA NEM LENNE 40 MILLIÓ TARTALÉKOM, LEHET, HOGY MOST EL KÉNE ADNOM A MAGÁNGÉPEMET. Fokozódó egyenlôtlenségek. A rendszer elosztásra gyakorolt hatása is káros. Fokozza a jövedelmi különbségeket, óriási vagyonok felhalmozódását teszi lehetôvé a rendszer tetején, míg a többség stagnál. A szegénység nem elszigetelt jelenség, csak mint a rendszer terméke érthetô meg. A Merrill Lynch által kiadott World Wealth Report szerint a világ 9,5 millió magas nettó értékû egyénének (HNWI - high net worth individuals) vagyona 2006-ban közel 40 trillió dollárra bôvült, több mint 11,4%-kal növekedve. Ez az ütem több mint kétszer nagyobb, mint a globális átlag GDP növekmény volt 2006-ban (5,4%). Az egyenlôtlenségek növekedése nem csak a vagyoni dimenzióban érhetô tetten. Az ILO legújabb jelentése részletesen dokumentálja, hogy a pénzügyi globalizáció hatására hogyan csökkent a munkajövedelmek aránya a profitjövedelmekéhez képest, és hogyan nôttek a jövedelmi skála alsó és felsô tizede közötti egyenlôtlenségek a legtöbb országban. A növekmény egyenlôtlen elosztását eredményezi az is, hogy a kapitalizmus gyakori válságainak árát is döntô részben a társadalom alsóbb rétegei fizetik meg, ôk azok, akik a recesszió során elvesztik állásaikat, akiknek a reálbércsökkenés közvetlenül érezhetô sokkot jelent. S míg a spekulánsok a jelzáloghitelezésbôl kiábrándulva megrohamozták a nyersanyagokat és élelmiszereket, az emelkedô árak miatt éhezôk milliói tüntettek több tucat országban. A globális kapitalizmus mélyébe van kódolva az igazságtalanság. a 97/98-as távol-keleti pénzügyi válság vagy a 2001-es argentin válság. Nem csak globkrit aktivisták, heterodox közgazdászok, hanem a pénzügyek olyan bennfentesei is, mint Stiglitz, Soros vagy Warren Buffett már évek óta figyelmeztettek a pénzügyi rendszer mélyén ketyegô idôzített bombára. Spekuláns: Olyan ügyletkötôk, akik lefedezetlen pozíciót foglalnak el valamely eszközben az árfolyam emelkedésére vagy csökkenésére számítva. Olyan piaci szereplôk, akik hajlandók magas kockázatot vállalni kellôen magas hozam reményében. A spekulánsok várakozásaik alapján kötnek derivatív (az ügylet értéke a deriváció alapjául szolgáló termék áralakulásától függ) ügyleteket, és ôk biztosítják a pénzügyi piacok likviditását, azaz azt, hogy minden termékre és minden lejáratra lehessen üzleteket kötni. Ezen befektetôk akkor kötnek például határidôs vételi szerzôdést egy pénzügyi termékre, ha annak árfolyam-növekedésére számítanak. Ebben az esetben ugyanis, ha lejáratkor a termék árfolyama a kötési árfolyam felett lesz, akkor a piacon megfigyelhetô árfolyam és a kötési árfolyam különbségét megnyerik az üzleten (a határidôs szerzôdés keretében a kötési árfolyamon megveszik a terméket, és a magasabb piaci árfolyamon eladják). Jelzáloghitel: A hitel fedezeteként ingatlan szolgál, amire jelzálogjogot jegyeznek be. HM. NEM FOGUNK TUDNI MEGÉLNI. VAGY TÖBBET DOLGOZUNK, VAGY A CSALÁD TÖBB TAGJA KEZD EL DOLGOZNI, VAGY MAXIMALI- ZÁLJUK A HITELKÁRTYA TARTOZÁSUNK, VAGY FELVESZÜNK JELZÁLOGHITELT. ATTÓL TARTOK, ENNEK MINDE- GYIKÉVEL SZÁMOLNUNK KELL. HA DOLGOZOM SULI UTÁN, MIKOR ÍROK LECKÉT? APA KÉT ÁLLÁSSAL SZEREN- A VILÁG LEG- CSÉRE NEM FOGJUK UNDOKABB SOKAT LÁTNI. EMBERE LESZ; 2 3

3 Fokozódó környezetrombolás. Ne feledkezzünk szaporodó árvizek, hol próbálják meg elrejteni Neoliberális exportkényszer: Miért magasak a forintkamatok? Hiteltelen gazdaságpolitika. Az elhibázott, masszív szociális dömpinggel megelôztek bennünket a tôkevonzási versenyben, részben pedig mert a jelenlegi neoliberális A magyar állam felelôtlen meg az éghajlatváltozásról vagy a biológiai sokszínûség drasztikus pusztulásáról, a fajkihalásról az energianövények?) között feszülô ellentétet. (vagy egyéb területi egységeknek, Nemzeti Bank úgy érzi, hogy a forint története jól ismert. Az államadósság mára az élô munkát terhelô adók fokozatosan nôttek, a veszélyes hulladékokat, kiket szorítanak ki túlköltekezô és hiteltelen gazdaságpolitika kapitalizmusban az országoknak gazdálkodása miatt (is) a Magyar sem. Kell magyarázni az identitásválságra épülô A globális kapitalizmus mélyébe van kódolva pl. régiók) pénzügyi-gazdasági árfolyamának stabilitása érdekében megközelíti a GDP hetven százalékát, aminek ahogy az egyéb adóbevételek aránya csökkent fogyasztási kényszer, az eladósodás és a bolygó a fenntarthatatlanság. egyensúlyuk megôrzése érdekében fontos a jegybanki alapkamat magasan tartása/emelése, mivel ez folyamatosan exportjuk bôvítésére következtében a forintkamatok rendkívül magasak, az államháztartáson belül. Az adókedvezmény boldogtalan elfogyasztása közötti kapcsolatot? kell törekedniük, amely sok esetben - teremt(het) keresletet a forint iránt, ami egyben a nagyarányú devizahitelezést technikája is egyre kevésbé alkalmazható Vagy a neoliberális exportkényszer és a távolsági kereskedelem környezetterhelô hatása közöt- kapitalizmus rendszerének tarthatatlanságát jelzi. túlhasználásához, rövidtávú tartósan magasabb jegybanki alap- két veszély fenyegette élesen. Az egyik az állam- az EU egyre szigorúbban lép fel az adóverseny A szabályozatlan pénzpiac bukása a neoliberális egyéb exportcikk nem lévén - így erôsítve annak árfolyamát. is ösztönözte. A magyar gazdaságot rövidtávon tôkecsalogató eszköz, többek között azért, mert a természeti erôforrások Az európai jegybanki alapkamatnál ti kapcsolatot? Vagy a pénzügyi szférába kódolt Ez a rendszer a pénzügyi instabilitáson túl a kiaknázásához vezethet. kamat következtében a devizában csôd, azaz, hogy az állam nem képes finanszírozni ellen az adókedvezmények felszámolását történô hitelfelvétel az utóbbi néhány rövidtávú szemlélet, a jövô diszkontálása és az globális környezeti és szociális válság elôidézésében és újratermelésében is fontos tényezô. szférában: a reálgazdaság háttérbe történô hitelfelvételhez képest. az állampapírpiac lényegében befagyott. környezet-ben ment végbe, ahol az áruk- és folyó kiadásait, mert szokásos hitelforrása, követelve. Mindez egy olyan globális gazdasági Rövidtávú szemlélet a pénzügyi évben jóval olcsóbb volt a forintban erôforrásaink felélése közötti kapcsolatot? A korlátlan növekedésbe vetett hit és a fosszilis Ezért sem a helyzetelemzésnél, sem a megoldások szorulásával a pénzügyi felhalmozás Ezzel szorosan összefügg a második veszély is. szolgáltatások, illetve a tôkemozgások egyre kerül elôtérbe, amit többek között Mi fán terem az állampapírpiac? energiától való fokozott függôség közötti kapcsolatot? Ezt a rendszert minôségileg új szintre Felelôs elemzô és politikai erô nem tehet úgy, arányának növekedése. kibocsátásával juthat hitelhez. szírozni, arra sem lett volna forrása, hogy szük- a tôkevonzási verseny immár globálissá vált, terén nem ragadhatunk meg a pénzügyeknél. Amennyiben az állam nem tudja magát finan- liberalizáltabb mivoltának köszönhetôen jellemez a 7 napon belüli ügyletek Az állam jellemzôen az állampapírok emelte az ipari társadalom és környezete, a kényszerfogyasztó tízmilliók és a jövô generációk, mintha az elmúlt egy-két évben reflektorfénybe került hitelválságnak, az éghajlatváltozásnak (és Ezek piaca az állampapírpiac. A jövô diszkontálása Amennyiben az állammal (annak A jövô leértékelése, amit a fizetôképességével) szembeni bizalom ség esetén megmentsen egy bajba jutott magyar pénzintézetet, ahogy azt az Egyesült Államok vagy azaz a régió országain túlmenôen e tekintetben hazánk például ázsiai országokkal is versenyez. a globális elitek és a környezeti közjavakból a tágabb ökológiai válságnak), valamint a globális közgazdászok jellemzôen a pozitív megrendül, a gazdasági szereplôk számos nyugat-európai ország tette. Részben kirekesztett, a környezeti kockázatokat aránytalan szegénységnek nem lenne köze egymáshoz, mintha reálkamatlábakkal azonosítanak. nem (még nagyon magas kamat ezzel magyarázható az OTP elleni spekulációs A magyar gazdaság duális szerkezete, amit eddig Azonban, ha e kamatlábak mellett sem) hiteleznek az államnak, mértékben viselô nincstelenek (kiket mosnak el a elképzelhetô lenne egymástól független kezelésük. megfelelôen magasak (meghaladják azaz nem vesznek állampapírokat. támadás. A forráshiány továbbá azzal is fôleg alternatív-kritikai közgazdászok hangsúlyoztak, pl. a megújuló erôforrások fenyegetett, hogy a külföldi befektetôk eladják az elmúlt hónapokban központi témává vált fenntartható használatából származó, KKV: kis- és középvállalkozás. 11 milliárd euró nagyságú államkötvényeiket, a gazdaságpolitikai diskurzusban. 2 A magyar évrôl évre elérhetô jövedelmet), akkor Jellemzôen azokat a vállalkozásokat a profit és/vagy tulajdonosi érték nevezzük így, amelyeknek foglalkoztatotti így az euró árfolyama jelentôsen zuhant volna. gazdaság kettészakadt egy hatékony és maximalizálására törekvô gazdasági létszáma 10 és 250 közt van. dinamikus külföldi és egy hatékonyságában szereplôk ezen erôforrások jelenbeli a lehetôségekhez képest alulmaradó és pangó teljes kiaknázására lesznek Külföldiek túltôkésítettsége: ösztönözve (hiszen míg egy halastó A munkavállalás magas költségeire Félperifériás helyzet. Álláspontunk szerint ennél hazai KKV szektorra. E kettészakadás mögött két fenntartható használata évrôl-évre a külföldi vállalatok a munka tôkével fontosabb azt elemezni, hogy miért került ilyen tényezô játszik fontos szerepet, egyrészt a fent zésekre, s szinte alig növelték 5% jövedelmet hoz, addig a pénz való helyettesítésével reagáltak - pl. a bankban 10%-ot). többet költöttek gépekre, berende- helyzetbe a magyar államháztartás. Mivel az állampapírpiac nem csak Magyarországon, hanem hivatkozott adókedvezmények, másrészt az élômunkát terhelô adók és járulékok, melyek eltérô a foglalkoztatottak számát -, ami az egész régióban egyszerre fagyott be, nehezen viselkedésre ösztönözték e két szektort. A külföldi a 2000-es évek közepére a fejlettségi szintünkhöz viszonyított túltôkésítettséghez tarthatóak azok az érvek, melyek szerint a fenti- szektor visszafogta az élômunka alkalmazását, vezetett. A túltôkésítés ekben is ecsetelt hiteltelen és túlköltekezô azaz leállította a munkahelyteremtést, és tôke- következményeképpen pedig jelentôsen lecsökkent a Magyarországra gazdaságpolitika lenne az egyedüli felelôs. befektetéssel helyettesítette azt. A hazai KKV II. Magyarország ÖÖÖ... ÉRTEKEZLETÜNK befektetett tôke határhaszna, ezért a Hazánk, a régió legtöbb országához hasonlóan - szektor eközben elsôsorban az adóelkerülés ÁÁÁÁÁ! VAN... ÖÖÖ... NÉHÁNY SEGÍTSÉG! külföldiek egyre kevesebb beruházást mely alól csak Szlovénia kivétel - egy alapvetôen stratégiájára támaszkodott, mivel tôkebevonásra fokozott sebezhetôsége EZ FUTÓHOMOK! SZAKÉRTÔVEL... EBBEN eszközöltek. E jelenség mindmáig A PILLANATBAN... neoliberális fejlôdési modell mellett kötelezte el nem volt lehetôsége. A külföldieknek tart, s komoly akadályt jelent a jövôbeli növekedésünk számára is." magát a nyolcvanas években. Ennek lényege túltôkésítettségük miatt egyre kevésbé éri meg HÁT NEM IS IGAZÁN SZAKÉRTÔK, DE... (Barabás, Holtzer, Orbán és Vojnits, Bár politikusaink kezdetben nehezen akartak a hirtelen és gyorsan végrehajtott liberalizáció és Magyarországon befektetni, míg a KKV szektor 2008: 8) tudomást venni róla, hazánkat is meglehetôsen privatizáció volt, illetve az ennek révén bevonzott pedig helyzetébôl fakadóan nem képes növekedni, súlyosan érintette a pénzügyi válság. Az államcsôd lehetôsége, a forint, valamint az OTP elleni spekulatív támadások elemi erôvel hívták föl a figyelmet a magyar gazdaság sebezhetôségére. mûködôtôkére épített export. A kilencvenes évek végére azonban kifulladt a dinamikus tôkeáramlás. Egyrészt, mert drámaian lecsökkent a privatizálható vagyon. Másrészt, mert az olcsó ugyanis gyakorlatilag nem tud tôkéhez jutni (Kelet-Európában a KKV-k hitelhez jutási lehetôsége nálunk a legrosszabb - egy a KKV szektorban végzett Eurobarométer felmérés Ez a sebezhetôség részben az elmúlt évek elhibázott gazdaságpolitikájából, részben - az ezzel AGGÓDJANAK... KÉT TERVVEL részben mert a régió országai felébredtek és tartja egyszerûen elérhetônek a banki finanszírozást, DE NE TALÁN MÉG munkaerôre egyre kevésbé lehetett építeni, alapján hazánkban csak a vállalkozások 33%-a ELÔÁLLUNK EGY TERVVEL A összefüggô - kormányzati hiteltelenségbôl és IS! MI KOMOLYAN szemben a kelet-európai 54%-os átlaggal), HÉT VÉGÉRE SAJNÁLJUK, AMI részben a mai globális gazdasági rendszer TÖRTÉNT VELETEK! 2 Nagy szerepe volt ebben az Oriens Kilábalás az adóelkerülésre épülô foglalkoztatás pedig szerkezetébôl fakad. címû tanulmányának. 3 Hozzátartozik a képhez az is, hogy a KKV-k egy része nem is akar, vagy jellegébôl fakadóan nem is tud növekedni (lásd kisboltok vagy fodrászat), ezért nem lehet a szektortól egységesen a középvállalkozássá érést elvárni. Mindemellett a szektorban a jelenleginél jóval nagyobb jövedelem- és álláshely-teremtô potenciál van, aminek kiaknázásához a zárványszerûség felszámolása alapvetô fontosságú. lehetetlenné teszi a hatékonyság növekedését elôsegítô átlátható vállalatszervezési technikák alkalmazását. 3 A multinacionális szektor tehát zárványszerûen van jelen a magyar gazdaságban, termelékenysége 3,4-szer nagyobb a hazai tulajdonú 4 4 Barabás, Holtzer, Orbán és Vojnits (2008), SAPRI (2001). vállalatokénál. 4 5

4 III. A fenntartható kiút: Zöld New Deal Pénzügyi válság, szociális válság és környezeti válság - egy tôrôl fakadnak. A megoldás csak rendszerszintû átalakítás formájában képzelhetô el. A tûzoltás fontos, de édeskevés. A személyes értékváltás fontos, de elégtelen. Nincs varázsrecept. Sem a kapitalizmus felszámolását követelô hangok, sem a technológiai fixben hívô, a status quot fenntartani igyekvô intézkedések nem jelentenek valódi megoldást. Rövid, közép és hosszú távú intézkedések komplex rendszerébôl álló cselekvési programra van szükség, melyek részben helyben, részben regionális, részben pedig csak nemzetközi együttmûködésben valósíthatóak meg. A neoliberális kapitalizmus intézményrendszerét kell átalakítani, úgy, hogy a rendszer logikája változzon meg. A válság lehetôség, hogy a politikai elit kihúzza a fejét a homokból és Új összefogásra, új vízióra és új eszközökre van szükség. Az ökopolitikára hárult a feladat, hogy felvázoljon egy olyan jövôképet és cselekvési tervet, mely valódi választ ad a válságok találkozására. Ezért az alábbi programot ajánljuk megvalósításra: Expanzív költségvetési politika: az állam bevételeit jelentôsen meghaladó mértékben költekezô költségvetési politika, amely a gazdaságban a kereslet élénkítéséhez vezethet és így növelheti a jövedelmeket és a foglalkoztatást, azaz hozzájárulhat a válságból való kilábaláshoz. ODA A BÔSÉG! A közpénzügyi törvény az állam felelôtlen túlköltekezését és túlzott eladósodását hivatott kordában tartani az által, hogy a költségvetési hiányt törvényben meghatározott kereten belül tartja. A profitrepatriálás a nyereség kimenekítését jelenti: a hazánkban mûködô külföldi cégek Magyarországon keletkezô nyereségüket nem feltétlenül hazánkban költik el (pl. fektetik be újra), hanem azt az országból kivonják. Transzferárazás: multinacionális vállalatok az országhatárokon átnyúló, de cégcsoporton belüli ügyletek lebonyolításával nagy mennyiségû nyereség eltüntetésére képesek (pl. papíron know-howk cserélnek így gazdát cégcsoporton belül), amely az adóelkerülés eszközéül szolgál. el kell fogadni a közpénzügyi törvényt; minél elôbb csatlakozni kell az euróövezethez, illetve az annak elôszobájának számító ERM2 rendszerhez. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a mostanihoz hasonló pénzügyi válságok esetén az euróövezethez való tartozás nagyobb biztonságot és monetáris stabilitást jelent. (GDP). Az viszont fontos, hogy munkahelyek maradjanak meg és jöjjenek létre, méghozzá a leghátrányosabb térségekben is. Ehhez komplex programokra, a helyi gazdaság, a mikrovállalatok, a KKV-k, a szövetkezetek és a gazdálkodásra képes civil szervezetek támogatására van szükség - nem kizárólag anyagi, hanem jogszabályi és szimbolikus támogatására is. egyenlôbbé kell tenni az elosztás rendszerét, és ennek finanszírozásából minden teherbíró rétegnek ki kell vennie a részét; fel kell számolni a gazdaság duális szerkezetét: egyenlô versenyfeltételekre és a KKV szektorra célzott fejlesztési túllépjen saját provincializmusán. programokra egyaránt szükség van; HÚ, EZ ÓNIX! MÉÉÉÉG AKAROK! HÉ, NEM! EZ SÁR! VIGYÉTEK INNEN! Átalakítások Magyarországon Az azonnali összeomlás veszélye az IMF-EU- Világbank csomag (20 milliárd eurós hitelkeret) ehhez azonban a külsô adósságpályát rendbe kell hozni és fenntarthatóvá kell tenni, hogy biztosan csökkenjen a reálkamat. Az eladósodottság további növekedése a magyar gazdaságot fenyegetô egyik legnagyobb a multiszektornak nyújtott külön adókedvezményeket és támogatásokat fel kell számolni, s közben javítani kell a hazai KKV szektor pénzhez (hitelhez és tôkéhez) jutási lehetôségét; révén rövidtávon elhárult, így most a feladat az veszély. Ennek elkerüléséhez felelôs ország pénzügyi helyzetének olyan stabilizálása, költségvetési politikára van szükség. a kormánynak nemzetközi együttmûködésben mely képes megteremteni egy hosszú távú és föl kell lépnie a profitrepatriálás és a transz- fenntartható kilábalás alapjait. Mivel expanzív ehhez rövid távon, a gazdasági válság emberek ferárazás visszaszorítása érdekében, költségvetési politikára rövidtávon nincsen nagy tömegeit érintô negatív hatásainak a pénz helyben maradását ösztönözve; lehetôség, a hangsúlyt a stabilizációra, a válság elkerülése érdekében a gazdasági aktivitás költségeinek egyenlô elosztására és a szerke- élénkítésére van szükség, az ország anyag- a rossz gazdasági szerkezet felszámolását zeti reformokra kell helyezni Ennek érdekében és energiaigényének, illetve a jövedelmi segítheti az adórendszer átalakítása is: a következô lépések megtétele szükséges: különbségek további növekedése nélkül. csökkenteni kell a munkát terhelô adókat Szándékosan nem növekedést írtunk, ugyanis és járulékokat, és növelni kell az erôforrá- tovább kell csökkenteni a költségvetési nem az a lényeg, hogy nô-e a bruttó hazai termék sokat, illetve a fogyasztást terhelô adókat. hiányt. A bevételek növelését elsôsorban a fogyasztási és jövedéki adók (pl. az üzemanyagot terhelô adók), a vagyonadó és a zöld adók (lásd alább) növelése, bevezetése " SZOLIDÁRIS GAZDASÁG " révén tartjuk elképzelhetônek. A kiadási oldalon nem látunk egyetlen szektort, ahol elviselhetetlen társadalmi feszültségek nélkül százmilliárdos nagyságrendben lehetne megtakarításokat elérni, így valószínûleg több szférából, körültekintô mérlegelés után lehet forrásokat lefaragni. OLYAN GAZDASÁGUNK LEGYEN, AMELYIK MINDENKINEK KEDVEZ, NEM CSAK A LEGGAZDAGABBAKNAK. 6 7

5 A globális pénzügyek reformja Tisztában vagyunk vele, hogy hazánk lehetôsége a nemzetközi gazdasági kormányzás alakítására kicsi, ugyanakkor a jelenlegi helyzet soha vissza nem térô alkalmat ad arra, hogy hazánk pozitív és elôremutató javaslatokkal és ilyen kezdeményezések támogatásával felhívja magára a figyelmet és visszaállítsa az elmúlt években elpárolgott bizalmat. A gyengén szabályozott és instabil globális pénzügyi rendszer helyébe egy stabil és a hosszú távú gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat egyaránt figyelembe vevô globális pénzügyi rendszert kell létrehozni. Ennek érdekében: tôzsdei nyereséget meg kell adóztatni, a devizatranszferekre ki kell vetni az ún. Tobin-adót, ezáltal korlátozva a rövidtávú spekulatív mozgásokat, hûtve a pénzügyi rendszert, továbbá új forráshoz juttatva a fejlesztési programokat; fel kell számolni az adóparadicsomokat (az USA terrorizmus elleni harc jegyében tett pénzmosás elleni lépései megmutatták, hogy politikai akarat esetén felszámolhatóak az offshore központok), az együtt nem mûködô államokkal szemben szankciókat kell bevezetni, a velük való kereskedés korlátozásának lehetôségével; Adóparadicsom alatt olyan országot, települést vagy egyéb területet értünk, amely olyan kedvezô adózási feltételeket biztosít, hogy ez által vonzóvá válik a befektetôk szemében. Sok cég azonban csak névleg van jelen az adóparadicsomokban, hogy így elkerülhessék azokat az adókat, amelyeket tényleges gazdálkodásuk helyszínén fizetniük kellene. Az ún. offshore-cégek jelentôs része is ebbe a kategóriába tartozik. BANKOK JÓ NAGY SLAMASZTIKÁBA JUTTATTATOK MINKET! HITELIGÉNYLÔ a bankok tôkehányadra vonatkozó elôírásait szigorítani kell, a 8%-os tôkekövetelményt emelni kell és a tôkeszabályokat ki kell terjeszteni az új típusú eszközökre (pl. hitelderivatívák); az ENSZ égisze alatt létre kell hozni egy új, demokratikusan ellenôrzött multilaterális nemzetközi pénzügyi hatóságot, mely felügyeli a pénzpiaci folyamatokat, elemzi a pénzügyek hatását a reálgazdaságra, a természeti környezetre és a társadalompolitikai célokra, valamint koordinálja a tôkeáramlással kapcsolatos politikákat, kiváltva ezzel a WTO/GATS szerepét; az elmúlt évtizedekben csúfosan szereplô hitelminôsítô intézeteket - melyek a figyelmeztetések ellenére gerjesztették a kockázatos hitelkihelyezést - sokkal határozottabb szabályozás alá kell vonni; a szabályozatlanul tevékenykedô, spekulációra szakosodott, a rövidtávú gondolkodást intézményesítô fedezeti alapok (az ún. hedge fundok) mûködését radikálisan korlátozni kell - bár ezek szerepe Magyarországon egyelôre csekély, a nemzetközi fellépésre nagy szükség van; a helyi gazdasággal szorosan együttmûködô, csekély profittal dolgozó takarékszövetkezetek, helyi és non-profit bankok II. világháború után kialakult rendszerét újra kell éleszteni az EU versenyjoga alóli mentesítésükkel, adókedvezményekkel és népszerûsítô kampányokkal; illetve nagyobb teret kell biztosítani a helyi erôforrások jobb kihasználását lehetôvé tevô helyi pénzeknek (LETs). Egy kötött pulóvert szeretnék Az ajtóimat szeretném befestettetni Hitelminôsítô intézetek: napjainkra a befektetôi kockázatészlelést nagyban meghatározó ún. nemzetközi hitelminôsítô intézetek alakultak ki, közülük a legismertebbek a Sandard and Poor's és a Moody's. Ezek bizonyos idôszakonként egyes régiók /országok/települések/cégek értékpapírjait minôsítik abból a szempontból, hogy azok mennyi kockázatot rejtenek magukban. Egy ország hitelminôsítésének lerontása meghatározza például azt, hogy az adott ország milyen áron jut forrásokhoz (a kockázatosnak ítélt esetekben ugyanis a befektetôk drágábban - magasabb kamatra - adnak csupán hitelt). Hitelkihelyezés: amennyiben a hitelminôsítô intézetek a hiteleket alacsony kockázatúnak ítélik, akkor hozzájárulnak a hitelezés ösztönzéséhez. A helyi pénz vagy szívességbank kisebb közösségekben tud mûködni: az egymásnak nyújtott gazdasági tevékenységek révén teremt hitelpénzt. (A pénznek nem kell valódi pénznek lennie, lehet egy kockás füzetbe történô bejegyzés is.) Ha munkát végzek neked, hitelpénz kerethez jutok, amit mások munkájának a megfizetésére vagy áruvásárlásra fordíthatok. A LETS alkalmas lehet hátrányos helyzetû közösségek gazdasági tevékenységének, sôt, közösségi életének felvirágoztatására. A világban ma több ezer helyen, elsôsorban az Egyesült Államokban, Kanadában és az Egyesült Királyságban mûködnek ilyen rendszerek. Spanyolul szeretnék tanulni Ármechanizmus: a piacon a gazdasági szereplôk az árak változásán (ármechanizmuson) keresztül kommunikálnak egymással. Az árak jelzik elvileg a relatív szûkösséget, és bizonyos elméleti közgazdaságtani modellek szerint ezen közvetített információ alapján eszközül szolgálnak a társadalmi jólét maximalizálásához. A valóságban e folyamatok természetesen sokkal bonyolultabbak, mint az elméleti modellekben. GPI, HDI, SHDI: e mutatók a jelenlegi gazdaságpolitika által fô jóléti mutatóként számon tartott GDP-t (amely nem más, mint az adott ország területén megtermelt és végsô fogyasztásra került termékek- és szolgáltatások értékbeli összessége) korrigálják úgy, hogy az a piaci ügyletek értéke helyett ténylegesen a társadalmi jólétet, illetve annak változását mutassa. GPI - Genuine Progress Indicator - Valódi Fejlôdés Indikátora - a személyes fogyasztás korrigálja többek közt a jövedelemelosztással (igazságosabb jövedelemelosztás esetén magasabb társadalmi jólétrôl beszélhetünk), a gazdasági növekedés környezeti és társadalmi költségeivel (negatív irányba), illetve a piacon nem megjelenô, de a jólétet növelô tevékenységek (pl. házimunka) értékével (pozitív irányba). HDI - Human Development Index, Emberi Fejlôdés Indexe. Az ENSZ jóléti mutatója (az ENSZ évente publikálja az ún. Human Development Reportban), amely a személyes fogyasztás mellett a jólét komponenseként számításba veszi az emberek egészségi állapotát, illetve tanulási lehetôségeiket is. A reálgazdaság újraélesztése ökológiai ugrással A válság már most reálgazdasági recesszióhoz vezetett, ami fokozza a társadalmi problémákat és terepet ad az erôszakos mozgalmak megerôsödésének. A piac önmagában mûködésképtelen, az ármechanizmus egyedül alkalmatlan az ökológiai és szociális válság kezelésére. A hitelezés a bizalomvesztés miatt gyakorlatilag leállt, ezért a vállalkozások nem tudják beruházásaikat finanszírozni. Az ördögi kört csak kívülrôl lehet megtörni. A harmadik világháború és az ökológiai katasztrófa helyett itt az alkalom az ökológiai ugrásra és a fenntartható gazdaság kiépítésére egy új ökológiai keynessianizmus révén. Ennek jegyében javasoljuk: a gazdaság motorját nem a fenntarthatatlan hitelezésbôl finanszírozott fenntarthatatlan fogyasztásra (autóipar és szén alapú energiarendszer) kell építeni, hanem a megerôsített helyi gazdaságra és a zöld piacra: a helyi élelmiszertermelésre, és a megújuló energiák (pl. biomassza) alkalmazása révén a helyi energiatermelésre, a kis- és középvállalatokra, a szövetkezetekre és egyéb közösségi vállalkozásokra, amelyeknek elsôdleges célja nem a profittermelés, hanem a munkahely- és esélyteremtés; HITELSZO- VETKEZET az ökológiai ugráshoz szükséges tudás és technika elôállításához államilag finanszírozott kutatás-fejlesztési programokat kell indítani; szükséges, hogy különbséget tegyünk gazdasági növekedés és fejlôdés közt, azaz a GDP növelése ne legyen önmagában cél, hanem esetlegesen egyéb társadalompolitikai célok megvalósításának, más, ténylegesen az emberi jólétet mérô mutatók (mint pl. a GPI, HDI, illetve SHDI) növelésének eszközeként szolgáljon; közösségi forrásokból az eddigieknél nagyságrendekkel nagyobb mértékû támogatásokkal ki kell építeni a fenntartható gazdaság infrastruktúráját: beruházásokra van szükség az energiahatékonyságba, a megújuló energiákba, az ökológiai építôiparba, a fenntartható közösségi közlekedésbe, az ökológiai mezôgazdálkodásba; az ökológiai gazdaság mûködtetése elképzelhetetlen egészséges és képzett emberek nélkül, ezért a közszolgáltatások (egészségügy, oktatás, víz és csatorna, közösségi közlekedés) privatizációja helyett azok fejlesztésére, igazságosabbá és hatékonyabbá tételére van szükség - csak így szavatolható, hogy a gazdasági fejlôdésbôl származó elônyökbôl mindenki részesedjen; SUBPRIME VÁLSÁG SHDI - Sustainable HDI - Fenntartható Emberi Fejlôdés Indexe: a HDI-t környezeti szempontokkal bôvíti. 8 9

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8 Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika helyzete és feladatai 60 fordulat 8 A huszonegyedik század hajnalán elgondolkodva a fejlesztéspolitika helyzetén, joggal merül fel a kérdés: vajon az elmúlt

Részletesebben

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT A TALPRA ÁLLÁS ÉS FELEMELKEDÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMJA 2010. JÚLIUS 28. 1 2 TARTALOM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV 1. Tíz év után... 2 2. Tíz év után újra Széchenyi Terv... 5 3.

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 32-45. o. Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Halmosi Péter 1 A kilencvenes évek elején a világgazdaságot

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Gazdaság & Társadalom

Gazdaság & Társadalom Gazdaság & Társadalom 1. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER 1. SZÁM TARTALOM Table of Contents and Abstracts in English: See page Köszöntő. Székely Csaba 3 Tanulmányok Újra itt a nagy válság?... Csaba László 5 Mi

Részletesebben

A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA ÉS KEZELÉSE AZ EU FEJLETT KIS TAGÁLLAMAIBAN

A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA ÉS KEZELÉSE AZ EU FEJLETT KIS TAGÁLLAMAIBAN MTA Világgazdasági Kutatóintézet A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK 10. kötet A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA ÉS KEZELÉSE AZ EU FEJLETT KIS TAGÁLLAMAIBAN Szerkesztette

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

A gazdasági válság hatásai városon innen és túl

A gazdasági válság hatásai városon innen és túl DR. EGEDY TAMÁS A gazdasági válság hatásai városon innen és túl 2007 óta gyülekeztek a viharfelhők a világgazdaság egén, de a gazdasági és pénzügyi szakemberek sokáig nem vettek tudomást az intő jelekről.

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Belyó Pál * A KSH XXI. elnöke; tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola

Belyó Pál * A KSH XXI. elnöke; tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola Belyó Pál * A REJTETT GAZDASÁG ELÕRETÖRÉSE AZ ÚJ GAZDASÁGPOLITIKAI GYAKORLAT KÖVETKEZTÉBEN A rejtett gazdaság ** a sajátos magyar kapitalizmus kialakulásának, erõsödésének szoros velejárója, sõt mozgásformája.

Részletesebben

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS FŐSZERKESZTŐ: Zádor Márta SZERKESZTŐ: Nyers József LEKTOR: Mellár Tamás OLVASÓSZERKESZTŐ: Zuráné Viktor Andrea A KÖTET

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 Ősz)

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 Ősz) DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 Ősz) A PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSA KIS NYITOTT GAZDASÁGOKRA: MAGYARORSZÁG ESETE MAGAS ISTVÁN Magas István: Tanszékvezető

Részletesebben

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1 Szakolczai György A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1 A cikk azt a kérdést vizsgálja, hogy hogyan alakul az ikerdeficit a költségvetés és a folyó fizetési mérleg együttes

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS A TARTALOMBÓL n Járható út: a globálisan szabályozott, demokratikus kapitalizmus Palánkai Tibor akadémikus

Részletesebben

Kaleidoszkóp. Versenyhelyzet Magyarországon 2008 2009

Kaleidoszkóp. Versenyhelyzet Magyarországon 2008 2009 Kaleidoszkóp Versenyhelyzet Magyarországon 2008 2009 Kaleidoszkóp Versenyhelyzet Magyarországon 2008 2009 Szerkesztette: Laki Mihály Voszka Éva Pénzügykutató Rt. Palatinus, 2010 Írta: Antalóczy Katalin,

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

és egyenlőtlenség: a washingtoni konszenzustól az inkluzív növekedésig 1

és egyenlőtlenség: a washingtoni konszenzustól az inkluzív növekedésig 1 Alfredo Saad-Filho NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Növekedés, szegénység és egyenlőtlenség: a washingtoni konszenzustól az inkluzív növekedésig 1 A tanulmány az utóbbi években a növekedés, szegénység és egyenlőtlenség

Részletesebben

Makro egyensúly és gazdasági növekedés

Makro egyensúly és gazdasági növekedés Makro egyensúly és gazdasági növekedés Macro Balance and Growth English Summary Kiadta a Central European Management Intelligence 2006 áprilisában Tartalom 1 EGY ÁTFOGÓ HELYZETÉRTÉKELÉS AKTUALITÁSA...

Részletesebben