A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010"

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, Pflanczer Nikoletta IV. évfolyam, pénzügy és számvitel szak Konzulens: Horváthné Dr. Kovács Bernadett, egyetemi adjunktus Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Regionális Gazdasági és Statisztika Tanszék ÖSSZEFOGLALÓ Dolgozatom témájául a Somogy Megyei Önkormányzat gazdasági helyzetének bemutatását választottam, különös tekintettel a kiadások és bevételek alakulására az elmúlt öt évben. Részletesen kívánok írni az önkormányzat kötelezıen ellátandó, illetve önként vállalt feladatairól, valamint az állam által nyújtott egyes támogatástípusok elvonásának, csökkentésének hatásairól. A Somogy Megyei Önkormányzat Pénzügyi Fıosztályán eltöltött szakmai gyakorlatom lehetıséget nyújtott arra, hogy megfigyeljem az osztályon dolgozók munkáját, miközben megoldást keresnek a költségek csökkentésére, az intézményekben egyre fokozódó problémákra. Az önkormányzat a bevételkiesés miatt hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra kényszerült a zavartalan feladatellátás érdekében. A saját források szőkülése, valamint az épületek felújításának szükségszerősége, a folyamatos forráskiesés vezetett a felhalmozódott adósságállományhoz. A korszerősítések az általuk üzemeltetett intézmények többségében elengedhetetlenek voltak, ahhoz, hogy hosszú távú megtakarításokat realizálhassanak, amelyhez pályázati forrást is igénybevettek. Az évrıl évre csökkenı állami támogatás komoly pénzügyi nehézséget okoz az önkormányzat számára. Szekunder kutatásom során bemutatom az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak változásait, a vizsgált idıszakban történı pénzügyi teljesítéseket és eredményeket. Dolgozatom alapvetı célja, hogy megoldást keressek a Somogy Megyei Önkormányzat pénzügyi nehézségeire, feltárjam az elérhetı forrásokat, illetve megtaláljam a költségek csökkentésének lehetséges módjait, a hosszú távú zavartalan mőködés érdekében, továbbá javaslatot kívánok tenni a problémák enyhítésére és megoldására. BEVEZETÉS A magyar önkormányzati rendszer 1984-ig háromszintő volt, melyet felváltott a jelenleg is hatályos kétszintő rendszer, tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény és az Alkotmány is települési illetve területi szintet különböztet meg. Ezeket összefoglalóan helyi önkormányzatoknak nevezzük. Települési szintő önkormányzatok: községi-, városi-,

2 fıvárosi- és fıvárosi kerületi önkormányzatok. Területi szinten a megyei önkormányzatok helyezkednek el. A megyei önkormányzat közvetlen választás útján létrejövı területi önkormányzat. Feladata a középszintő közszolgáltatások ellátása, a községektıl, városoktól elhatárolható feladat- és hatáskörök gyakorlása. Alapvetı rendeltetése az, hogy mindazon közszolgáltatásokat biztosítsa, amelyek ellátására a települések nem képesek. A megyei és települési önkormányzatok között nincs alá-fölérendeltségi viszony. A területi önkormányzatok szervei: a megyei közgyőlés, a közgyőlés bizottságai és a megyei önkormányzat hivatala. Forrás: Somogyi Közlöny 1. ábra: A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése A megyei önkormányzat által ellátandó feladatok megyénként eltérhetnek, és döntıen a települési önkormányzatok feladatvállalásának mértékétıl függenek. A Megyei Önkormányzat törvény által elıírt kötelezı feladatai Gondoskodni a középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátásról, amennyiben külön törvény szerint ellátást biztosító települési önkormányzat ezt nem vállalja A természet és a tudomány megyében lévı muzeális értékeinek, kulturális javainak valamint a történeti iratok győjtésérıl, ırzésérıl, tudományos feldolgozásáról, bemutatásáról és kutathatóságáról A megyei könyvtári szolgáltatásokról A pedagógiai szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról A közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról A megyei testnevelési, sportszervezési feladatokról A gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról 2

3 Az egészségügyi intézményekben tartós kezelés alatt álló gyermekek oktatásáról, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásáról, nevelésérıl, gondozásáról Az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja Gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátásról A szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról, továbbá gondoskodik egyes szakosított ellátás körébe tartozó feladatokról A területi kisebbségi önkormányzatok testületi mőködési feltételeinek biztosításáról Az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatok összehangolásáról A térségi területrendezésekkel kapcsolatos feladatok koordinálásáról A megyei turisztikai értékek feltárásáról, a megyei turisztikai célkitőzések meghatározásáról, a teljesítésükben résztvevık tevékenységének összehangolásáról Közremőködik a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolásában Részt vesz a területi információs rendszer kialakításában Önként vállalt feladatok A megyei önkormányzat szabadon vállalhat közfeladatokat, ha a kötelezıen elıírt feladatok ellátását ez nem veszélyezteti, az ellátáshoz szükséges feltételek biztosítottak vagy azokat megteremti, a közfeladatokat a törvény nem utalja más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe, illetve annak gyakorlása nem sérti a települési érdekeket. Önként vállalt feladat lehet: A területfejlesztés, a megye társadalmi, gazdasági folyamatainak menedzselése, a gazdaság-élénkítés, a gazdaság számára információ biztosítása és szakmai koordináció A közösségi, kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a mővelıdésre szervezıdı közösségek tevékenységének támogatása Részvétel a felsıoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat mőködtetésében Szociális és egészségügyi gondok mérséklésére irányuló tevékenységek támogatása A megyei települései és kistérségi felzárkóztatásának, fejlesztésének segítése, szakmai, szervezési, pénzügyi támogatása A mővészi alkotó munka feltételeinek javítása, a mővészeti értékek létrehozásának, megırzésének segítése Települési önkormányzatok munkájának szakmai segítése, továbbképzések szervezése Érdekképviselet, érdekek megjelenítése és érvényesítése A megyében élı nemzeti és etnikai kisebbségek életkörülményeinek figyelemmel kísérése, segítése Regionális kapcsolatok kialakítása és fenntartása Nemzetközi kapcsolatok alakítása Az európai uniós tagságból adódó megyei önkormányzati koordinációs feladatok ellátása A megyében mőködı társadalmi és civil szervezetekkel való együttmőködés kialakítása és fejlesztése, mőködési feltételeik biztosításának segítése Megyei média mőködtetése 3

4 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSI RENDSZERE Az önkormányzatok gazdálkodása leegyszerősítve: a helyi közfeladatok ellátásának pénzügyi megalapozása, az önkormányzati bevételek, valamint a kötelezı és önként vállalt közérdekő feladatokkal kapcsolatos kiadások összehangolása, az önkormányzati költségvetés egyensúlyban tartása. (Önkormányzati Közigazgatás, 2010, old.: 55) A helyi önkormányzatok bevételei A helyi önkormányzatok bevételei több forrásból tevıdik össze. Fı bevételi források: a saját bevételek, az átengedett központi adók, a normatív központi hozzájárulások és az állami támogatások, valamint a Társadalombiztosítástól átvett pénzeszközök. A bevételek 70%-a kötöttség nélkül felhasználható kiadások finanszírozására. Ez nagy felelısséggel jár, ugyanis az önkormányzatoknak rangsorolniuk kell a feladatokat. Elsısorban a kötelezıen ellátandó feladatokról kell gondoskodniuk, és ha a bevételek nem szabnak határt, önként vállalt feladatok is finanszírozhatóak. Továbbá az ellátotti létszámhoz kapcsolódó normatív központi hozzájárulásokkal el kell számolniuk az önkormányzatoknak a törvényben meghatározott módon. A felelısség a helyi lakosság felé is fennáll, az éves költségvetési teljesítésrıl számot kell adnia az önkormányzatnak. Saját bevételek A saját bevételek alakulását az állam közvetlenül nem befolyásolhatja. Ezen bevételcsoport nagysága nincs összefüggésben a központi hozzájárulás mértékével, a támogatás nagyságával és összegével. Illetékbevétel A beszedett illetékekbıl a törvény szerinti megosztásban részesülnek az önkormányzatok. A megosztás módjáról az éves költségvetési törvény dönt. Átvett pénzeszközök Az önkormányzatok feladataik ellátásához pénzeszközöket vehetnek át az államháztartás rendszerén belüli alrendszerektıl. Nagyságát és jelentıségét tekintve kiemelkedı az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz. Ez az alap finanszírozza a gyógyító-megelızı ellátás mőködési költségeit, viszont az ezt biztosító intézmények felújítását és fejlesztését az alap nem finanszírozza. Ezt az önkormányzatnak saját költésvetésébıl illetve központi támogatásokból kell megvalósítania. Vadászati jog haszonbérbe adásából származó bevétel A vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény szerint a vadászati jog alanyának a földtulajdonjog elválaszthatatlan részeként a vadászterületnek minısülı terület tulajdonosát, társult vadászati jog esetén a vadászterület tulajdonosainak közösségét, a vadászati jog haszonbérbe adása esetén vadászatra jogosultnak a haszonbérlıt kell tekinteni. Egyéb bevételek A mőködési, ár- és díjbevételek valamint az egyéb átvett pénzeszközök nagysága az utóbbi évtizedekben dinamikusan növekszik. Törvényi garancia van arra, hogy az ár- és díjbevétel az intézményektıl nem vonható el, és a támogatásba sem számítható be. 4

5 Átengedett központi adók Helyi adók A települési önkormányzatok saját bevételei. A törvény meghatározza az önkormányzatok által megállapítható adófajtákat és az adó mértékét, vagyis az adómaximumot. Magánszemélyek jövedelemadója Az önkormányzati törvény alapján a települési önkormányzat bevétele a magánszemélyek jövedelemadójának az éves költségvetési törvényben meghatározott mérték szerint átengedett hányada. Gépjármőadó A gépjármőadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjármővek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. Termıföld bérbeadása A termıföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadót 100%-os mértékben a földterület fekvése szerinti település önkormányzatát illeti meg. Környezetvédelmi és szabálysértési bírság Ha a települési önkormányzat jegyzıje jár el a környezetvédelmi szabálysértés elbírálása és szankcionálása során, akkor a kiszabott bírság teljes egészében, ha a környezetvédelmi felügyelıség jogosult eljárni környezetvédelmi szabálysértés ügyben, akkor a kiszabott bírság 30%-a illeti meg a környezetszennyezésben érintett önkormányzatot. A szabálysértési törvény alapján a szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a az önkormányzatot illeti meg. Normatív állami támogatások Az állami támogatásnak ugyan csökkenı, de még mindig döntı része, alanyi jogon, normatív módon közvetlenül illeti meg az önkormányzatokat. Ez a bevételi forrás elıre kiszámítható, kritériumokon alapuló összeg. A normatív hozzájárulások két részre oszthatóak, egyik részét a településre jellemzı mutatók alapján kapják az önkormányzatok, a másik része pedig, valamely feladat ellátásához kapcsolódik, és alapvetıen egy fı ellátott létszámhoz kötöttek. Állami támogatások A magyar szabályozás négy kiegészítı támogatási rendszere: címzett és céltámogatási rendszer önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı települések mőködıképességének védelmét szolgáló támogatási rendszer központosított elıirányzatok rendszere jövedelemkülönbségek mérséklését szolgáló támogatási rendszer Címzett és céltámogatási rendszer Célja az állami támogatás biztosítása a lakossági infrastrukturális ellátás különbségeinek mérséklése, az ellátás színvonalának javítása, az önkormányzatok társadalmi szempontból kiemelkedı fontosságú, nagy költségigényő infrastrukturális beruházásaiban. Címzett támogatások Címzett támogatást a évtıl csak nagy költségigényő millió Ft feletti összeg - kiemelt fontosságú vízgazdálkodási, egészségügyi, oktatási és kulturális önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházásokra, rekonstrukciók megvalósítására és létesítmények megvásárlására igényelhetnek az önkormányzatok. A céltámogatási körbe tartozó beruházások esetén - kivétel a kórházfejlesztés - címzett támogatás nem adható az 5

6 önkormányzatnak. A beruházás összköltségének 10%-át kell biztosítaniuk a megyei önkormányzatoknak saját forrásként. Céltámogatások A társadalmi szempontból kiemelt fejlesztési célok megvalósításához az önkormányzatok központi támogatást igényelhetnek. Támogatási programok: települési önkormányzat szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT) kedvezményezett térségekben a területi kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatása (TEKI) helyi önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) a leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) A helyi önkormányzatok mőködıképességének megırzését szolgáló kiegészítı támogatások Az önkormányzatokat önállóságuk és mőködıképességük megırzése érdekében kiegészítı támogatás illeti meg az önkormányzati törvény alapján. Igényelhetı támogatások: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI) a tartós fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, az adósságrendezés alatt mőködési célra igényelhetı támogatás, illetve mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Azok az önkormányzatok, amelyek a normatív forrásokon túl a saját források maximális feltárása és a kiadások minimálisra való csökkentése mellett sem képesek ellátni a kötelezı önkormányzati feladatokat ÖNHIKI támogatást igényelhetnek. Az önkormányzatok igényüket a Magyar Államkincstár illetékes regionális igazgatósága megyei szervezeti egységén keresztül nyújthatják be. Mindig a tárgyévi költségvetési törvény határozza meg az igénylés szabályait. Azok a helyi önkormányzatok, akik az elsı két jogcímen igénybe vehetı normatív támogatás mellett sem tudják biztosítani mőködésüket, igényelhetik a 2000-es évtıl bevezetett mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatását. A támogatás formája visszatérítendı és vissza nem térítendı is lehet. Hitelfelvétel és kötvénykibocsátás A helyi önkormányzatoknak jelenleg két lehetısége van külsı forrás bevonására, a hitelfelvétel és a kötvény kibocsátás, ezekhez azonban fedezetként szükséges az állami hozzájárulás, illetve az önkormányzat törzsvagyona. A személyi jövedelemadó és a mőködési célra átvett bevétel nem használható fel fedezetként. Az önkormányzatok a kötvénykibocsátás által próbálják fenntartani a pénzügyi stabilitást, egyfajta pénzszerzési forrásnak tekintik. A kötvény olyan hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, amellyel a kibocsátó arra kötelezi magát, hogy a pénzt illetve annak elıre meghatározott kamatát a megjelölt idıben a hitelezınek megfizeti. Az önkormányzati kötvénykibocsátás jelenleg zártkörően valósulhat meg. Az önkormányzat kötvényeit az a pénzintézet jegyzi le, aki a kibocsátást elnyeri. Az évi LXV. törvény 10. alapján kizárólag a képviselıtestület hatáskörébe tartozik a kötvénykibocsátásról szóló döntés. 6

7 Kötvénykibocsátás elınyei a hitelfelvétellel szemben nincs felhasználási kötöttség, a törlesztési feltételei rugalmasabbak, nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá, ezért a kibocsátás átfutási ideje rövidebb, nem szükséges önerı, a kötvénykibocsátásból származó összeg, ami nem került felhasználásra, leköthetı betétben, így kamatbevételhez juthatnak, vagy egyéb határidıs devizaügyletekkel a bank treasury szolgáltatását igénybevéve bevételre tehet szert. A külsı forrás bevonásának az utóbbi években egyre nagyobb jelentısége van. Ennek szükségességét leginkább az állam által csökkentett és elvont források kiesésének pótlása és az uniós támogatásokhoz szükséges önrész biztosítása indokolja. A kötvénykibocsátás növekvı mértéke miatt vezették be a hitelfelvételi korlátot. Ennek ellenére Magyarországon a legtöbb önkormányzat a mőködésképtelenség határán áll és nagymértékben eladósodott. Az önkormányzatok eladósodásának jelene és múltja Vigvári András által 2009 januárjában készített tanulmány a helyhatóságok pénzügyi kockázatait három csoportra bontva elemezte: a forráshiány kockázatát: a központi finanszírozás elégtelensége kapcsán, a likviditási hiány kockázatát: a követelések és a kötelezettségek idıbeli eltérése miatt, a bonitáshiány kockázatát: amikor a helyhatóság a vállalt kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. Mindhárom felsorolt kockázati tényezı jelentıs, és jelen lévı tényezı, azonban a bonitáshiány kockázata az, amely jelenleg a legnagyobb probléma az önkormányzatok által kibocsátott kötvények türelmi idejének közelgı lejárata miatt. A helyi önkormányzati kötvények 92%-át 2007-ben és 2008-ban bocsátották ki három és öt év közötti türelmi idıvel. Visszafizetése komoly gondokat okozhat az érintett önkormányzatoknak. Mivel a kötvények árfolyama deviza alapú, a települések bevételei pedig szinte kizárólag forintban jelennek meg, az árfolyamkockázat teljes mértékben érezteti hatását az önkormányzat pénzügyi helyzetén. Az eladósodás leglényegesebb oka, hogy az utóbbi években a kormányzat több közszolgálati feladatot úgy delegált az önkormányzatoknak, hogy az ezek ellátásához szükséges forrásokat nem biztosította. A kötvénybıl származó bevételeket részben mőködési költségek fedezésére, részben városszépítési projektekre, részben pedig európai uniós pályázatok önrészének biztosítására fordították. AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER ÉS FORRÁSOK A Somogy Megyei Önkormányzatra, mint helyi önkormányzatra, az évi LXV. törvény az irányadó, amely tartalmazza az általános szabályokat, feladatokat és hatásköröket. Dolgozatomat szekunder forrásokra alapoztam, melyek több helyrıl származnak. Fı információforrásom a Somogyi Közlöny volt, amelyben a Somogy Megyei Önkormányzat beszámol a helyi lakosság és mindenki számára a lezárult évek tényleges pénzügyi teljesítéseirıl, intézkedéseirıl. Elemzéseimnek és grafikonjaimnak alapja jórészt e kiadvány adataira épül. Továbbá felhasználtam: a Pénzügyi Fıosztály által készített kimutatásokat, az interneten és folyóiratokban található tudományos cikkeket, 7

8 és a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján található adatokat, közérdekő információkat, törzskari ülések feljegyzéseit. Gyakorlati idım alatt részt vettem a bizottsági üléseken és a közgyőlési ülésen is, ahol mélyebben megismerhettem az önkormányzat tevékenységét, összetételét és mőködésének alapjait. A pénzügyi fıosztály munkatársainak segítsége nagyban hozzájárult dolgozatomhoz, részletesebben megismerhettem a bevételek és támogatások alakulásának folyamatát a régebb óta ott dolgozó kollegáktól. A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYEINEK ÁTRENDEZİDÉSE, INTÉZKEDÉSEINEK VIZSGÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE A megyei önkormányzat a saját terve és költségvetése alapján bevételeivel szabadon gazdálkodik, rendelkezik a törvényben meghatározott megyei önkormányzati tulajdonnal, és vállalkozási tevékenységet folytathat. Feladatainak eredményesebb ellátása érdekében szabadon társulhat más megye és bármely település önkormányzatával. (1990. évi LXV. törvény 71. ) A Somogy Megyei Önkormányzat pénzügyeinek átalakulása Az évrıl-évre csökkenı állami támogatások miatt az elmúlt 5 év gazdasági idıszakára jellemzı volt az egyre súlyosbodó anyagi helyzet. A takarékosság szem elıtt tartása nem volt elegendı a problémák megoldására, ezért a likviditás megtartásához a Somogy Megyei Önkormányzatnak folyamatosan lépéseket kellett tennie. Fıbb bevételek változása Normatív hozzájárulások A normatív állami támogatások folyamatosan átrendezıdtek és összegükben is módosultak az elmúlt 5 évben. A csökkenés fı oka az volt, hogy jelentısen visszaesett a megyei önkormányzat által üzemeltetett intézményekben a szolgáltatást igénybevevık száma (gyermekvédelem, gyógypedagógiai szakellátás). Illetékbevétel változása A gazdasági válság közvetlenül kihatott az ingatlanpiacra, valamint az öröklési illeték eltörlése is szerepet játszott az illetékbevételek csökkenésében, mindez jelentıs bevétel kiesést eredményezett az önkormányzatnál. Továbbá a késedelmes fizetések miatt kiszabott bírság közvetlenül a központi költségvetéshez került. Személyi jövedelemadó változása A 2007-es évtıl a megyéket megilletı fix összeget, amelyet az önkormányzat kapott, kezdetben lecsökkentették, több mint 200 millió forinttal, majd a 2010-es évtıl el is törölték, amely közel 600 millió forint bevételkiesést jelent. További csökkenés mutatkozik a megye lakosság száma alapján és a megyei fenntartású intézmények ellátottai után járó összegekben is. 8

9 Érték (millió Ft) I.félév Illetékek SZJA Illetékek + SZJA Forrás: Saját szerkesztés, Somogyi Közlöny adatok alapján 2. ábra: Sajátos mőködési bevételek összesen ÖNHIKI támogatás A 2006-os évben sikeres pályázat útján ezer Ft-ot kapott az önkormányzat a központi alapból, azonban 2007-ben a költségvetési törvény kizárta a megyei önkormányzatokat az ÖNHIKI pályázatokból, ami további pénzügyi nehézségeket okozott a Somogy Megyei Önkormányzat számára. Kiadások változása A Magyarországi Református Egyház visszaadta az általa üzemeltetett mosdósi Tüdı és Szívkórházat, amely január 1-jétıl a Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyeként mőködik. Ezzel komoly adósságnövekedést okozva az oktató kórháznál. Címzett állami támogatásból megvalósult a Kaposi Mór Oktató Kórház épületrekonstrukciójának II. üteme és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztı és Módszertani Központ kivitelezési munkái és eszközbeszerzése. Az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos fıbb kiadások: a vagyonbiztosítás, az üzemegészségügyi szolgáltatások, a világítás és főtésrendszeri bérleti díjak. 9

10 Érték (millió Ft) I.félév Beruházások Felújítások Forrás: Saját szerkesztés, Pénzügyi fıosztály jelentései adatok alapján 3. ábra: Intézménykorszerősítések Az elmúlt 5 évben az intézmények korszerősítésére nagy hangsúlyt fektetett az önkormányzat, hiszen hosszú távon a csökkenı források mellett nem tudta biztosítani az intézményeinek magas mőködési költségeihez szükséges anyagi forrásokat. A gazdaságosabb fenntarthatóság érdekében 19 intézményben valósult meg főtéskorszerősítés 407 millió Ft értékben, világításkorszerősítés 10 intézményben 46,8 millió Ft értékben és nyílászárócsere-program 10 intézményben 32 millió Ft értékben. Az Európai Uniós elvárások és törvényi szabályozások (pl.: akadálymentesítés) többletkiadásokat eredményeztek. A szőkös pénzügyi források miatt elsısorban pályázati lehetıségeket keresve próbálták az anyagi forrásokat biztosítani a fejlesztési és felújítási feladatokhoz. Pályázatokkal közel 6 milliárd Ft-nyi beruházás és fejlesztés valósult meg a 2006 és 2010 közötti idıszakban. Az épületek rossz állapota igazolta az azonnali beavatkozások megkezdésének szükségességét. A vizsgált idıszakban több mint, 2,5 milliárd Ft-ot költött beruházásokra és fejlesztésekre önerıbıl az önkormányzat. Az önkormányzat intézményeinek rossz állapota indokolttá tette az azonnali felújításokat, melyek egy részét pályázati forrásból próbálták finanszírozni (akadálymentesítési pályázatok vizesblokkra). Több intézmény esetében is elengedhetetlen volt a rekonstrukció. Pályázati forrás hiányában ezeket teljesen önkormányzati önerıbıl kellett megvalósítani. 10

11 Érték (millió Ft) terv Beruházások Felújítások Összesen Forrás: Saját szerkesztés, Pénzügyi fıosztály jelentései adatok alapján 4. ábra: Pályázat nélkül megvalósult beruházások és fejlesztések (kórház nélkül) Kötvénykibocsátás Az állami forrásokhoz való jutás egyre nehezebb a Somogy Megyei Önkormányzat számára, valamint azok összege is alacsonyabb. Elengedhetetlen volt külsı forrásokat is bevonni a költségvetésbe, mivel a kiadások visszafogása már nem volt elegendı a likviditás biztosításához. Önkormányzatot érintı hátrányok: Hitelfelvételi lehetıségek romlása, hitelkamatok ugrásszerő emelkedése Pénzügyi tranzakciók növekvı kockázata Ingatlanpiaci változások, ingatlanforgalmazás visszaesése Az egyre mélyülı pénzügyi problémákat, amelyek fıként forráselvonásból adódtak, kezdetben a kiadások csökkentésével, valamint ezer Ft hitelfelvétellel és ezer Ft vagyonértékesítéssel próbálták pótolni. A fizetıképesség megtartása érdekében még a befektetések pénzmaradványait is be kellett vonni a költségvetésbe. Ekkor a költségvetés forráshiánya megközelítette a 2 milliárdot, amely fıként az elızı évi hiány és a évi többletkiadásokból adódott. A likviditás megtartása elég nagy gondot okozott az önkormányzatnak, így 2 milliárd Ft-os kötvénykibocsátás mellett döntöttek, melybıl 1 milliárdot felhasználtak a 2007-es év folyamán. A 2007-es évi pénzmaradvány, azaz ezer Ft teljes egészét felhasználták a 2008-as évben ban újabb 4 milliárd Ft-os kötvénykibocsátásról döntött a testület, amely a likviditás helyrehozása és az önkormányzat fejlesztési feladatainak ellátása miatt volt szükséges. Kezdetben svájci frank alapú volt, majd az adósság devizanemének konverziója során június 6-án ezer Ft-os árfolyamnyereséget realizált az önkormányzat ben a kötvényállomány már megközelíti a 10 milliárd Ft-ot. 11

12 Érték (millió Ft) Hitel Kötvény Forrás: Saját szerkesztés, Somogyi Közlöny adatok alapján 5. ábra: A központi forráskivonás következménye A Somogy Megyei Önkormányzat gazdálkodásának értékelése A normatívák és a bevételek csökkenése, valamint a céltámogatások igénylési feltételeinek szigorítása és a támogatási kör szőkítése miatt jelentıs forrásoktól esett el többek között a Somogy Megyei Önkormányzat is. Jelenleg az országban a megyei önkormányzatok súlyos nehézségekkel küzdenek, amelyet hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással próbáltak átvészelni. Kezdetben részben befektetési céllal bocsátottak ki kötvényt, amit lekötöttek és kamatbevételük keletkezett. Azonban az elérhetı bevételek nem voltak elégségesek, a korszerőtlen intézmények mőködési költségeinek fedezésére, így a Pénzügyi Bizottságnak és a Közgyőlésnek a lekötött kötvény mőködési célú felhasználása mellett kellett döntenie. Elkezdték felújítani az épületeket, korszerőbb és energiatakarékosabb megoldásokat keresve, amely egyben a költségek hosszútávon történı csökkenését is jelenti. A beruházások és felújítások - amelyek egy része pályázati forrásból valósult meg - megkezdése további kiadásokat jelentettek az önkormányzat számára. Ha a kormány biztosította volna a SZJA- és illetékbevételeket legalább a évi szinten nem lett volna szükség külsı forrás bevonására a költségcsökkentı lépések mellett, ugyanis a vizsgált idıszakban több mint 10 milliárd Ft-ot vontak el a Somogy Megyei Önkormányzattól. 12

13 Érték (millió Ft) I.félév (2010) Illetékek + SZJA Forrás-kiesés Forrás: Saját szerkesztés, Somogyi Közlöny adatok alapján 6. ábra: Források csökkenése A növekvı veszteséges feladatellátás ellen a közgyőlés határozata alapján az alábbi költségcsökkentı intézkedések történtek es idıszakban: Csalogány Panzió értékesítése létszámcsökkentések Somogy Megyei Autóközlekedési Tanintézet megszőntetése; jelenleg vállalkozás látja el a feladatát folyamatos havi monitoring rendszer mőködtetése az ádándi Fekete István Szakiskola és Kollégium megszőntetése Marcali Szakképzı Iskola átadása Marcali városnak gyermekvédelmi rendszer átalakítása az önkormányzat kincstári szervezetének létrehozása, az intézmények gazdasági önállóságának megszőntetése Hotel Jogar mőködtetésének átadása az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságnak közoktatás rendjének szabályozása (osztálylétszámok, vezetıi létszámok, fizethetı pótlékok szabályozása, stb.) kötvény devizanemének átváltása CHF-rıl EUR-ra önkormányzati kiadások visszafogása bevezetésre került a feladat arányos finanszírozási (FELFIN) rendszer, amely szerint oktatási típusonként (óvoda, általános iskola, középfokú nevelés, oktatás, szakmai elméleti oktatás) alapnormatívák és az oktatással összefüggı tevékenységek finanszírozására (napközi, étkeztetés, kollégium, sajátos nevelési igényő gyermekek oktatása, nevelése, korai fejlesztés, fejlesztı felkészítés, stb.) kiegészítı normatívák kerültek meghatározásra megyei kincstári szervezetet létrehozása, amely január 1-jétıl 31 önkormányzati intézmény pénzügyi és számviteli szolgáltatását végzi 13

14 KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK A gazdasági válság hatásaként az ingatlanpiac lassulásának köszönhetıen az önkormányzat nem tudta értékesíteni eladásra kínált ingatlanjait ebben az idıszakban. Ezért is kényszerült a kötvénykibocsátásra, a likviditás megtartása érdekében. A kötvények felhasználásából adódó bevételeket nem csupán a beruházásokat és fejlesztéseket finanszírozták. Jelentıs részét mőködési költségekre fordították, amelyek nem térülnek meg. Állami segítség nélkül a feladatok finanszírozásához szükséges források biztosítása lehetetlen. Továbbra is fokozottan ügyelni kell az egyes intézmények pénzügyi helyzetére. A takarékosság szem elıtt tartása a jövıben is fontos a kiadások fedezése érdekében. Felül kell vizsgálni az önkormányzatok dologi kiadásait, illetve az intézményvezetık segítségét kell kérni, hiszen ık tudják a legjobban, hogy milyen módon lehetne tovább csökkenteni a kiadásokat. Jelenleg a Somogy Megyei Önkormányzat mobiltelefon, vezetékes telefon és internet szolgáltatásának egységesítése történik közbeszerzés kiírása által. Az intézmények eddig önállóan kötötték meg szerzıdéseiket a különbözı szolgáltatóknál. Az egységesítésnek köszönhetıen valószínőleg nagymértékben csökkenni fognak ezek a költségek. A vagyonbiztosítások felülvizsgálata is idıszerő. Független tanácsadó cég díjmentesen felülvizsgálná a meglévı szerzıdéseket, azok újra kötésével, egységesítésével éves szinten jelentıs kiadás csökkenést realizálna az egyes intézményeknél. Másrészrıl a bevételek növelése a cél. Bérleti díjak emelésével és használaton kívül lévı gépkocsi értékesítéssel. A mőködési költségek terén jelentıs problémák vannak a kastélyépületeknél. Javaslom a kastély funkció szerinti használatát, ezzel is elısegítve a Somogy megyei turizmust. Megvalósítása bérleti szerzıdéssel, illetve saját mőködtetés keretében is lehetséges. A jelenleg itt tevékenységet folytató intézményeket korszerőbb, energia gazdaságosabb épületekbe helyezném át. Az intézmény összevonásokkal további munkabér és fenntartási költség csökkenés érhetı el. Lehetıségek rejlenek a vonzó elhelyezkedéső intézmények - ilyen például a Fonyódligeti Gyermektábor - üdülıövezetként, lakóparkként való hasznosításában. Viszonylag kisebb beruházással a több hektáros terület felparcellázása után könnyebben értékesíthetıvé válna. Ez ugyan egyszeri bevételhez vezet, de jelentıs mértéke miatt csökkenthetıvé válna az adósságállomány. IRODALOMJEGYZÉK (1) Csiszárik-Kocsir Ágnes: Az önkormányzati eladósodás jelent és jövıje egy országos kvantitatív kutatás eredményei alapján. Comitatus folyóirat (XX. Évfolyam 192. szám) (2) Kiss Roland: Települések kutyaszorítóban (3) A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata (4) Dr. Barabás Z., Dr. Bekényi J., Dr. Szabó L., Dr. Fürcht P., Dr. Kara P., Szabó H.: Önkormányzati közigazgatás (2010) (5) A Somogy Megyei Önkormányzat honlapja (http://www.som-onkorm.hu) (6) évi LXV. törvény (7) évi LV. törvény (8) Somogyi Közlöny ( ) (9) Dr. Vigvári András: Pénzügyi kockázatok az önkormányzati rendszerben (2009) (10) Törzskari ülések feljegyzései 14

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

mindösszesen: 11.798.220,- Ft támogatásra jogosult.

mindösszesen: 11.798.220,- Ft támogatásra jogosult. VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselı-testület! A költségvetési koncepció készítése évente visszatérı feladata a Képviselı-testületnek. A következı évi költségvetés

Részletesebben

A helyi önkormányzatok gazdasági alapjai

A helyi önkormányzatok gazdasági alapjai A helyi önkormányzatok gazdasági alapjai Az önkormányzatok vagyona 1. Alaptörvényi szabályozás A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja. Alapvető hatásköri szabályok

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900. (eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 30.000 Igazgatási szolgáltatási díj 30.000 Bírság

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

1. sz. melléklet évi bevételi elıirányzatok I. félévi teljesítése. eredeti elıirányzat. módositott. Mőködési bevételek

1. sz. melléklet évi bevételi elıirányzatok I. félévi teljesítése. eredeti elıirányzat. módositott. Mőködési bevételek 2006. évi bevételi elıirányzatok I. félévi teljesítése Mőködési bevételek eredeti elıirányzat módositott elıirányzat Sajátos mőködési bevételek 1. Helyi adók - Kommunális adó (vállalkozói) 6000 6000 -

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Felterjesztés a Pénzügyminiszterhez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem kötelező feladatok átadása a Baranya Megyei Önkormányzat részére

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város évi bevételi elıirányzatai

./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város évi bevételi elıirányzatai ./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város 2012. évi bevételi elıirányzatai Cím Alcím Jogcím Jogcím Elı- Cím Alcím Jogcím Jogcím Elıirányzat Bevételi 1. Önkormányzat 1. Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva Város Önkormányzat kötvénykibocsátással összefüggı aktuális pénzügyi helyzetrıl Iktatószám:

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolója

Budapest Fıváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolója Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben