Az AKCENTA CZ, a.s. TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az AKCENTA CZ, a.s. TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI"

Átírás

1 infovonal: , 3. sz. MELLÉKLET Az AKCENTA CZ, a.s. társaság általános kereskedelmi feltételei devizaértékkel való készpénz nélküli kereskedelemre, befektetési és pénzügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozóan (az alábbiakban ÁKF ) Az AKCENTA CZ, a.s. TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (verzió 2011/1) iktatószám: Az AKCENTA CZ, a.s. kereskedelmi társaság, bejegyzett székhelye Praha 10, U Vršovického høbitova 554, postai irányítószám , Csehország, cégazonosító szám: , bejegyezve a Prágai Városi Bíróság Cégbírósága által vezetett Cégjegyzékben a B fejezet, 9662 ügyszám alatt (az alábbiakban Társaság ). A Társaság a 2004/256. sz., tõkepiaci vállalkozásra vonatkozó ( TVT ) hatályos törvény érvényes rendelkezéseivel összhangban a Cseh Nemzeti Bank (az alábbiakban CsNB ), mint a Cseh Köztársaság pénzpiacának felügyelõ 2 szerve, által kibocsátott, értékpapírokkal való kereskedelemre feljogosító engedély értelmében jogosult a TVT cikkely a) c) pontjainak rendelkezéseiben megállapított, a TVT cikkely d) bekezdés rendelkezéseinek értelmében beruházási eszközökkel való fõ beruházási szolgáltatásokat, és a TVT cikkely a) pontjainak rendelkezései értelmében ezen eszközökkel kapcsolatos kiegészítõ szolgáltatásokat nyújtani. A Társaság a pénzintézeti tevékenységre vonatkozó, számára a 2009/284 sz. pénzmûveleteket szabályozó hatályos törvénnyel (az alábbiakban PT ) összhangban kibocsátott engedély értelmében jogosult pénzügyletekre vonatkozó, a PT cikkely a ), b), c), e) és f) pontjaiban meghatározott szolgáltatásokat nyújtani. Ezen ÁKF megállapítják mindazon szabályokat, amelyek alkalmazandók a devizaértékkel való határidõs ügyletek, devizaértékkel való készpénz nélküli ügyletek és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó Keretszerzõdés további rendelkezéseivel együtt (az alábbiakban Szerzõdés ) a Társaság és az Ügyfél között létrejövõ mindennemû jogviszonyra vonatkozóan. 1. A fogalmak meghatározása A Szerzõdés, ezen Általános kereskedelmi feltételek és a Szerzõdés mellékleteire vonatkozóan az ezekben elõforduló fogalmak alatt az alábbiak értendõk: AML törvény a 253/2008 sz., a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló hatályos törvény; hitelesítõ SMS a küldött SMS jelszava útján történõ azonosítási eljárás, amely lehetõvé teszi az Ügyfél azonosítását, és amely szavatolja az Ügyfél által az OLB szolgáltatás segítségével a Társaságnak küldött utasítások/utalványozási értesítések biztonságos rejtjelezését; CsNB alatt a Cseh Nemzeti Bank értendõ, amelynek székhelye Praha 1, Na Pøíkopì 28, , Cseh Köztársaság, amely a Társaság felügyelõ szerve a pénzügyi és befektetési ügyletekre vonatkozóan; a belsõ fizetési számlán fennmaradó egyenleg az összes végrehajtott és végre nem hajtott utalványozási értesítések, visszatartott biztosítékok és a Társaság Ügyféllel szembeni követeléseinek teljesítése után fennmaradó összeg; az esedékesség napja az a munkanap, amelynek folyamán sor kerül azon értesítés beadására, amely az összeg leírására vonatkozik a Társaság zárolt számlájáról az egyezség szerinti paraméterek alapján; a pénzeszközök valutanapja a pénzeszközök leírásának valutanapja az utalványozó (Ügyfél) számlájáról, amely legkorábban az Utalványozási értesítés átvételének pillanatában következik be; a pénzeszközök jóváírásának valutanapja az utalványozott (Társaság) számlájára, amely legkésõbb abban a pillanatban következik be, amikor a pénzeszközök jóváírásra kerülnek az utalványozott számlájára; az Ügylet/Tranzakció rendezését igazoló bizonylat az Ügyfél és a Társaság között megkötött Ügylet/Tranzakció rendezését igazoló bizonylat; forward ügylet idõponthoz kötött devizaügylet a TVT cikkely d) pont rendelkezéseinek értelmében; devizaeszközökre vonatkozó fix ügylet, amelynek során egy elõzetesen megállapított jövõbeni munkanapon kerül sor egy meghatározott pénznemû pénzeszköz vásárlására vagy eladására, megszabott mennyiségû pénzeszközért más pénznemben az ügylet megkötésekor idõszerû forward árfolyamon; védett információ mindazon ismeretek, információk és adatok összessége (hordozójuktól függetlenül), amennyiben: - azokat az egyik szerzõdõ fél a másik szerzõdõ féltõl a Szerzõdéssel való összefüggésben vagy a Szerzõdés megkötésére irányuló tárgyaláson kapta meg; - azokat a szerzõdõ felek egyike kifejezetten bizalmas, védett, diszkrét, titkos vagy egyéb, a felsoroltakhoz hasonló jelentésû szóval jelöli; - azok nyilvánosan nem hozzáférhetõk; - azok a szerzõdõ felek egyikére vagy mindkét szerzõdõ félre (elsõsorban azok tevékenységére, felépítésére, gazdasági mutatóira, know-how-jára, mûködésének módszereire, eljárásaira és munkafolyamataira, kereskedelmi- és marketing-tervezeteire, koncepcióira és stratégiáira, kínálataira, szerzõdéseire, megállapodásaira és harmadik féllel kötött egyéb egyezményeire, kereskedelmi partnereikkel való kapcsolataira) vonatkoznak; - azok a Szerzõdéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatosak (elsõsorban a Szerzõdés tartalmára, annak mellékleteire és esetleges függelékeire, a szerzõdõ felek jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak, az árakkal kapcsolatos információkat is beleértve); - azokat a szerzõdõ felek egyike szükségesnek találja illetéktelen személyektõl vagy a másik szerzõdõ fél általi illetéktelen használattól védeni; - azok kezelésére a jogszabályok titoktartási kötelezettséget írnak elõ (elsõsorban banktitok, szolgálati titok); az Ügyfél személyazonosítása ez alatt a 253/2008 sz., a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló hatályos törvény, elsõsorban annak 8. értelmében végzett személyazonosítás értendõ; az Ügyfél közvetett személyazonosítása alatt annak máshonnan átvett azonosítása értendõ a 253/2008 sz., a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló hatályos törvény 11. értelmében; Inkasszó A Társaság nem nyújtja inkasszálási meghagyások lehetõségét a PT cikkelye értelmében; belsõ fizetési számla (BFSz) az Ügyfélnek a Társaság által vezetett belsõ fizetési számlája, amely az Ügyfél vagyonának nyilvántartására és az Ügyfél által Tranzakciók/Ügyletek rendezése céljából a Társaságra bízott pénzeszközök vezetésére szolgál; biztosíték határidõs ügyleteket biztosító pénzösszeg. A biztosíték standard összege az Ügylet értékének 10 %-a. Az Ügyfél és a Társaság megegyezhetnek a biztosíték ennél alacsonyabb összegében; Ügyfél természetes vagy jogi személy, amely a Társasággal Szerzõdést kötött, és amelynek ezen Szerzõdés alapján a Társaság a Szerzõdés II. cikkelyében felsorolt szolgáltatásokat nyújtja; a pénzügyi tranzakció visszaigazolása az Ügylet/Tranzakció kötésérõl szóló bizonylat, amelyet a Társaság elektronikus rendszerében állítanak ki, és amelyet a Társaság erre felhatalmazott alkalmazottja ír alá; a pénzügyi tranzakció fedezete azon pénzeszközök, amelyeket az Ügyfél pénzügyi tranzakciók teljesítése céljából a Társaságra bízott, ezen pénzeszközök a Társaság számlájára kerülnek jóváírásra, és a Társaság rendelkezik velük; a pénzeszközök jóváírásának határideje amennyiben a Szerzõdés vagy az ÁKF nem rendelkeznek másképp, a Társaság biztosítja, hogy a pénzeszközök legkésõbb az utalványozási értesítés átvételét követõ munkanap végén jóváírásra kerüljenek az Ügyfél utalványozottjának számlájára. Ezen rendelkezés a HUF és EUR pénznemû átutalásokra érvényes az EU területén. A többi pénznemre vonatkozóan érvényes, hogy az Ügyfél és a Társaság minden esetben megegyeznek a pénzeszközök jóváírásának határidejében, amely legfeljebb a pénzeszközöknek a Társaság számlájára való jóváírásától számított 4. munkanap. Ezen feltételek abban az esetben érvényesek, ha a BFSz-n elegendõ összegû egyenleg van a teljesítés egészének fedezéséhez, az illetékeket is beleértve, vagy a megegyezés tárgyát képezõ összeg Ügyfél általi befizetése esetén a Társaság zárolt számlájára, amelyre a Visszaigazoláson feltüntetett utasítások szerint kerül sor; az Ügyfél vagyona azon pénzeszközök összessége, amelyeket egyrészt az Ügyfél a Társaságra bízott a pénzügyi tranzakció lebonyolítása céljából (PT cikkely), továbbá másrészt az Ügyfél vagyona (pénzeszközök és befektetési eszközök), amelyeket a Társaságra bízott befektetési szolgáltatások nyújtása céljából (TVT cikkely h) pont); ügylet/tranzakció spot, swap vagy forward ügylet, amelynek lebonyolítására a Társaság és az Ügyfél által kötött Szerzõdés alapján kerül sor; kereskedõ a Társaság Kereskedelmi osztályán dolgozó alkalmazott; kereskedelmi partner / kereskedelmi képviselõ kereskedelmi képviselõ azon személy, amely a Társasággal kötött meghatalmazási szerzõdés alapján a Társaság nevében jár el a pénzügyi szolgáltatásokról szóló Szerzõdés kötésekor vagy a pénzügyi szolgáltatások nyújtásakor; a kereskedelmi partner / kereskedelmi képviselõ a Társaságnak nem alkalmazottja, nem elöljárója; üzleti titok a szerzõdõ felek bármelyikének vállalatával összefüggõ mindazon üzleti vagy mûszaki jellegû információ, amelynek valóságos vagy legalább elvileg meglevõ materiális vagy immateriális értéke van, amely információ az illetékes kereskedelmi körökben általában nem hozzáférhetõ, és amelyet az érintett szerzõdõ fél saját belátása szerint megfelelõ módon titokban tart; megrendelés igénylés, amelyben az Ügyfél meghatározza azt a piaci árfolyamot, amelynek elérésekor igényli, hogy a Társaság kapcsolatba lépjen vele. Ezt az igénylést az Ügyfél meghatározott idõtartamra rendeli meg, a megrendelés nem kötelezõ érvényû; elodázott térítési határidõ az Ügyfél utalványozási értesítése alapján történõ pénzügyi tranzakció Társaság általi lebonyolítására attól a pillanattól fogva kerül sor, amikor az Ügyfél teljesíti a Szerzõdés rendelkezéseibõl eredõ, Társasággal szembeni kötelezettségeit, mégpedig elsõsorban azon kötelességét, hogy a Társaság zárolt számlájára határidõn belül átutalja az igényelt Ügylet/Tranzakció fedezetéhez szükséges pénzeszközöket; az utalványozási értesítés átvételének pillanata (i) abban az esetben, ha a BFSz-n az Ügyfélnek elegendõ pénzeszköze van az utalványozási értesítés lebonyolításához, és az utalványozási értesítést a Társaság közvetlenül az Ügyféltõl veszi át a Társaság üzemideje folyamán, az utalványozási értesítés átvételének pillanata alatt az átvétel pillanata értendõ, azon eset kivételével, amikor a Társasághoz az utalványozási értesítés az üzemidejének vége elõtt legfeljebb 1 órával érkezik meg, a Társaság és az Ügyfél erre vonatkozó megegyezésének értelmében ezen esetben az utalványozási értesítés átvételének pillanata a megérkezésének üzemidejét követõ üzemidõ 2 A CsNB által kibocsátott, a Társaságot értékpapírokkal való kereskedelemre feljogosító engedély, amely én lépett érvénybe és hatályba. 1 oldal /összesen 7/

2 kezdete. (ii) abban az esetben, ha a BFSz-n az Ügyfélnek nincs elegendõ pénzeszköze az utalványozási értesítés lebonyolításához, és az utalványozási értesítést a Társaság közvetlenül az Ügyféltõl kapja meg a Társaság üzemideje folyamán, az utalványozási értesítés átvételének pillanata alatt azon pillanat értendõ, amikor az Ügyfél teljesíti kötelezettségét, azaz elegendõ mennyiségû pénzeszközt utal át a Társaság zárolt számlájára (ld. Elodázott térítési határidõ); OLB (ON LINE BROKER applikáció) a Társaság birtokában levõ elektronikus üzletkötõ-rendszer, amely lehetõvé teszi, hogy az Ügyfél Internet-hozzáférés segítségével a Társasággal Ügyletben/Tranzakcióban állapodjon meg, utalványozási értesítéseket adjon be az Ügylet/Tranzakció teljesítéséhez és a Társaság által nyújtott egyéb szolgáltatásokat vegye igénybe; az Ügyfél által meghatalmazott személy a Szerzõdés 1. sz. mellékletében feltüntetett személy; az Ügylet/Tranzakció paraméterei a vásárolandó pénznem (pénznem vétel), az eladandó pénznem (pénznem eladás) azonosítása, a vásárolandó vagy eladandó pénzösszeg mennyisége, a Társaság zárolt számlájának számlaszáma, amelyre az Ügyfél átutalja az Ügylet/Tranzakció lebonyolításához szükséges pénzeszközöket, az Ügyfél vagy az Ügyfél kereskedelmi partnerének bankszámlaszáma, amelyre a Társaság a pénzügyi tranzakció keretén belül a pénzeszközöket átutalja; pénzbeni biztosíték a Társaság Ügyféllel szembeni, határidõs ügyletbõl eredõ követeléseinek biztosítéka, az Ügyfél pénzeszközeinek letétbe helyezése vagy azok vinkulációja; kötött megrendelés az Ügyfél kötelezõ érvényû igénylése ügylet kötésére arra az esetre vonatkozóan, ha a kiválasztott pénznem piaci árfolyam egy elõre megszabott értéket ér el. Az igénylésben az Ügyfél megszabja a piaci árfolyamot, a vásárolni kívánt pénznemet, az eladni kívánt pénznemet, az Ügylet értékét legalább az egyik oldalon, és a kötött megrendelés érvényének idõtartamát. Ha a piaci árfolyam eléri az igényelt értéket, a Társaság lebonyolítja az Ügyletet az Ügyfél igénylésében megadott paraméterek alapján, majd utólagosan értesíti az Ügyfelet. Ha a kötött megrendelés érvényének idõtartama alatt nem kerül sor az igényelt árfolyam elérésére, a Társaság ezen tényrõl értesíti az Ügyfelet; pénzintézet jogi személy, amelynek jogában áll pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani a pénzintézeti tevékenységre vonatkozó engedély alapján; utalványozási értesítés pénzügyi tranzakció lebonyolítására vonatkozó utasítás a PT cikkely d) pont alapján; pénzügyi szolgáltatások a PT 3. rendelkezéseiben felsorolt szolgáltatások; ezen ÁKF-re vonatkozóan kizárólag azon pénzügyi szolgáltatások, amelyek nyújtására a Társaság engedéllyel rendelkezik azaz készpénz letétele a szolgáltató által vezetett számlára; pénzeszközök átutalásának lebonyolítása: 1. az intézvényezõ kezdeményezésére, 2. a intézvényezett kezdeményezésére azon beleegyezés alapján, amelyet az intézvényezõ adott az intézvényezettnek, az intézvényezett szolgáltatójának vagy saját szolgáltatójának, és ezen beleegyezés adásához nem került sor fizetõeszköz használatára (ún. inkasszó ), vagy 3. a fizetõeszközbõl adódó kezdeményezés alapján; pénzeszközök átutalásának lebonyolítása, amely során sem az intézvényezõ, sem az intézvényezett nem használta az intézvényezõ szolgáltatójánál vezetett belsõ fizetési számlát; vagy pénzügyi tranzakció lebonyolítása elektronikus kommunikációs szolgáltató által, amennyiben az intézvényezõ pénzügyi tranzakcióhoz való hozzájárulásának megadására elektronikus kommunikációs berendezés segítségével kerül sor; Utasítások utasítások alatt az Ügylet lebonyolítására vonatkozó utasítások értendõk; közéleti személyiség a évi 253. sz. törvény cikkelyének rendelkezéseiben feltüntetett személy; piaci zavar váratlan esemény, amelynek következtében sem a Társaság, sem az Ügyfél nem tud az érintett piacon az adott Ügyletet/Tranzakciót döntõen befolyásoló piaci valutaváltási árfolyamról tájékozódni és/vagy az üzletkötések leállítása vagy korlátozása az érintett piacon és/vagy a devizapiacon felmerülõ egyéb zavar; pénzügyi szolgáltatás szolgáltatója a PT 5. rendelkezéseiben feltüntetett intézmény (pl. bankok, külföldi bankok és külföldi pénzintézetek a bankok tevékenységét szabályozó törvényben megállapított feltételek alapján; takarékpénztárak és hitelintézetek); a belsõ fizetési számlán felhasználható egyenleg a belsõ fizetési számlán a rendezett utalványozási értesítések, visszatartott biztosítékok és a Társaságnak az Ügyféllel szembeni követeléseinek levonása után fennmaradó egyenleg. Nem számítódnak bele azon utalványozási értesítések, amelyek rendezésére még nem került sor; munkanap azon nap, amelynek folyamán valamely államban, ahol a Társaság szolgáltatásait kínálja, a bankok nyitva tartanak, és ezen bankok között készpénz nélküli devizaügyletek lebonyolítására kerülhet sor; üzemidõ a munkanap azon része, mégpedig 7:30-tól 17:00 óráig, amelynek folyamán a Társaság rendszerint a pénzügyi tranzakció lebonyolításához szükséges tevékenységeket végzi; az utalványozási értesítés átvétele az a pillanat, amikor az utalványozási értesítést a Társaság közvetlenül az Ügyféltõl veszi át a Társaság üzemideje folyamán. Ha az utalványozási értesítés a Társasághoz az üzemidején kívüli pillanatban érkezik meg, az utalványozási értesítés átvételének ideje alatt az annak megérkezését követõ munkanap kezdete értendõ. Amennyiben a Társaság az utalványozási értesítést az üzemidejének vége elõtt legfeljebb 1 órával kapja meg, a Társaság és az Ügyfél erre vonatkozó megegyezésének értelmében ezen esetben az utalványozási értesítés a megérkezése után közvetlenül következõ üzemidõ kezdetén tekintendõ átvettnek; árjegyzék a Társaság által közzétett, a nyújtott szolgáltatások díjára vonatkozó árjegyzék, amelyet a Társaság a honlapján tesz közzé; szolgáltatás bármely szolgáltatás, amelynek nyújtásában a Társaság és az Ügyfél egymással megállapodott a Szerzõdés II. cikkelyében; árfolyam pénzváltási árfolyam, amelyért az egyik pénznem másikra váltható, és amely általában az FX piac aktuális helyzetébõl kerül levezetésre és tartalmazza a Társaságnak járó jutalékot; szerzõdés a Társaság és az Ügyfél között létrejött Keretszerzõdés devizaértékkel történõ határidõs ügyletek, készpénz nélküli devizaügyletek lebonyolításáról és pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról; szerzõdõ felek a Társaság és az Ügyfél, amelyek a Szerzõdést megkötötték; spot / spot ügylet készpénz nélküli devizaügylet a PT cikkely e) pontja rendelkezéseinek értelmében; azaz olyan ügylet, amelynek során pénzeszköz vásárlására vagy eladására kerül sor cseh vagy más pénznemben, megszabott mennyiségû pénzeszközért más pénznemben, amelyre a pénzeszközök készpénz nélküli átutalásával kerül sor, az ügylet megkötésének pillanatában érvényes, megegyezés tárgyát képezõ árfolyamon, miközben haladéktalanul sor kerül a pénzeszközök Ügyfél általi térítésére, és az Ügyletnek a Társaság általi haladéktalan rendezésére az Ügyfél térítésének átvétele után, legkésõbb a megállapodás tárgyát képezõ Ügylet megkötésétõl számított 5 munkanapon belül (D+5); swap /swap ügylet határidõs devizaügylet. Olyan fix devizaügylet, amely két részbõl áll, amelynek során pénzeszköz azonnali vásárlására vagy eladására kerül sor az egyik pénznemben, megszabott mennyiségû pénzeszközért más pénznemben, és ezt követõen egy megegyezés tárgyát képezõ jövõbeni munkanapon sor kerül pénzeszköz vásárlására vagy eladására az egyik pénznemben, megszabott mennyiségû pénzeszközért más pénznemben swap árfolyamon, amely az adott ügylet megkötésekor kötött megegyezés tárgya; határidõs ügylet Forward és Swap ügyletek; Tranzakciók készpénz nélküli devizaügyletek (spot), határidõs ügyletek és pénzügyi tranzakciók a PT rendelkezéseinek értelmében; a rendezés valutája D+5 az alábbi valutákból álló összetett valuta: D+1 valuta azon határidõ, amelyen belül az Ügyfél köteles a Társaság zárolt számlájára átutalni az igényelt Ügylet/Tranzakció pénzbeni fedezetéhez szükséges pénzeszközöket, és D+4 valuta azon határidõ, amelyen belül a Társaság, amennyiben az Ügyfél által igényelt Ügylet/Tranzakció pénzbeni fedezetéhez szükséges a pénzeszközök a zárolt számlájára jóváírásra kerültek, köteles lebonyolítani az Ügyfél által igényelt Ügyletet/Tranzakciót; zárolt számla a Társaságnak az Ügyfél és a Társaság közötti pénzügyi tranzakciók lebonyolításához használt zárolt számlája, amelyet bank, takarékpénztár vagy hitelintézet vezet; Általános kereskedelmi feltételek a Társaság kereskedelmi feltételei, amelyek a Szerzõdés 3. sz. mellékletét alkotják; TVT a 2004/256. sz., tõkepiaci vállalkozásra vonatkozó hatályos törvény; PT a 2009/284 sz. pénzmûveleteket szabályozó hatályos törvény. 2. Általános rendelkezések 1. A Társaságnak jogában áll megtagadni valamely konkrét szolgáltatás nyújtását, elsõsorban Ügylet/Tranzakció kötését, amennyiben (i) a szerzõdõ felek nem állapodnak meg a szolgáltatás nyújtásának összes feltételében, (ii) az Ügyfél a Társaságnak nem adja meg hiánytalanul és határidõn belül a nyújtandó szolgáltatás szabályos végrehajtásához szükséges összes információt és elõzetes adatot, vagy (iii) a jogszabályok rendelkezéseibõl kifolyólag. 2. Abban az esetben, ha a Szerzõdés valamely rendelkezései az ÁKF-tõl eltérõek, a Szerzõdésnek az adott kérdésre vonatkozó rendelkezései tekintendõk irányadónak. 3. A Társaság nem köteles elfogadni olyan iratot, amelynek eredetiségét, teljességét vagy helyességét kétségbe vonhatónak tartja, és emellett azt a Társaság elengedhetetlenül szükségesnek tartja a kért szolgáltatás nyújtásához, továbbá ezen esetben jogosult felkérni az Ügyfelet további tájékoztatás nyújtására és egyéb iratok benyújtására, amelyeket a kétségbe vont információ vagy irat eredetiségének, teljességének vagy helyességének igazolásához szükségesnek tart. A Társaságnak jogában áll felszólítani az Ügyfelet vagy annak meghatalmazott képviselõjét aláírásának hitelesítésére. Az Ügyfél ebben az esetben köteles a Társaság felszólításának eleget tenni. 4. A Társaság kizárólag az Ügyfél azon utalványozási értesítéseit, utasításait és követeléseit teljesíti, amelyek hiánytalanok, helyesek, pontosak, érthetõek és összhangban állnak a Szerzõdés rendelkezéseivel. 5. Az Ügyfélnek a Társaság elõzetes írásos beleegyezése nélkül nem áll jogában átruházni, továbbadni, elzálogosítani vagy egyéb módon terhelni a Szerzõdésbõl kifolyólag fennálló bármely jogait vagy követeléseit. 6. Ezen Szerzõdés rendelkezéseibõl, Ügyletbõl/Tranzakcióból eredõ érvényesítetlen jogosultságot vagy ezen jogosultság érvényesítésének halasztását a szerzõdõ felek egyike sem tekintheti e jogosultság érvényesítésérõl való lemondásnak. 7. A Társaságnak jogában áll az Ügyféllel szemben támasztott követelései ellenében az Ügyféltõl arányos összegû pénzbeni vagy egyéb biztosíték adását kérni, ill. annak összegét növelni, a szolgáltatás nyújtása folyamán bármikor, különösen határidõs ügylet rendezése során. Ezen biztosíték vagy a felemelt összegû biztosíték nyújtásának megtagadása az Ügyfél általi súlyos szerzõdésszegésnek minõsül, és ezen esetben a Társaságnak jogában áll a megállapodás tárgyát képezõ Ügylet/Tranzakció lebonyolításától és bármely további szolgáltatás nyújtásától haladéktalanul elállni és a Szerzõdést felmondani. 8. Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy ezen Szerzõdésbõl eredõ kötelezettségei bármely szempontból legalább egyenrangúak (pari passu) legyenek az összes egyéb, korábbi és jövõbeni, biztosíték nélküli és alsóbbrednûnek nem minõsülõ egyéb kötelezettségeivel. E kötelezettség teljesítésének elmulasztása súlyos szerzõdésszegésnek minõsül, és ezen esetben a Társaságnak jogában áll bármely szolgáltatás nyújtását befejezni/megtagadni, a megállapodásban szereplõ bármely szolgáltatás nyújtásától, Ügylet/Tranzakció lebonyolításától elállni és a Szerzõdést felmondani. 9. A Társaság és az Ügyfél egyértelmûen megállapodtak abban, mi módon határozzák meg a pénzeszközátutalás végrehajtásának határidejét. Ezen határidõt feltüntetik minden egyes, devizára vonatkozó pénzügyi tranzakció visszaigazolásán. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem teljesíti ezen ÁKF-ben megszabott kötelezettségeit, a Társaság nem köteles betartani a pénzeszközök utalványozására vonatkozó határidõt. 10. A Társaság a Szerzõdés rendelkezései alapján teljesített Ügyletekbõl/Tranzakciókból adót von le, amennyiben így rendelkeznek az érvényes jogszabályok. Amennyiben az Ügyfélre vonatkoztathatók a kettõs adózás megelõzésérõl rendelkezõ szerzõdések, az Ügyfél köteles az ügyletben való megállapodáskor ezen tényt a Társasággal közölni. 2 oldal /összesen 7/

3 11. Azon személyeknek, akiket az Ügyfél a Szerzõdés 1. sz. mellékletében meghatalmazott képviselõnek jelölt ki, jogukban áll az Ügyfél nevében és annak számlájára Ügyleteket/Tranzakciókat kötni, továbbá a Szerzõdésben felsorolt egyéb szolgáltatásokat igénybe venni és az idegen pénznemre vonatkozó pénzügyi tranzakciókra vonatkozó visszaigazolásokat és utalványozási értesítéseket aláírni, mégpedig a Szerzõdés 1. sz. mellékletében meghatározott terjedelemben és módon. Ezen személyek mindegyikének jogában áll önállóan eljárni, amennyiben a Szerzõdés nem rendelkezik másképp. Ezen személyeknek nem áll jogukban a Szerzõdés módosítása, kiegészítése vagy felbontása, amennyiben errõl az Ügyfél által elõzõleg adott, erre vonatkozó felhatalmazás nem rendelkezik másképp. 12. Az Ügyfél a Társaságtól kapott bármely irat kézhezvétele után haladéktalanul köteles kérni az iratban feltüntetett adatok felülvizsgálatát. Ha ezt nem teszi meg, az ezen iratban feltüntetett adatokkal való maradéktalan egyetértését fejezi ki Amennyiben a Szerzõdés kifejezetten nem rendelkezik másképp vagy amennyiben a szerzõdõ felek nem egyeznek meg másképp, szolgáltatás nyújtásában megállapodni vagy szolgáltatást nyújtani, fõként Ügyletet/Tranzakciót lebonyolítani, kizárólag munkanapokon lehet. Az érvényes munkaidõt a Társaság a honlapján teszi közzé. 14. Abban az esetben, ha piaci zavar keletkezik vagy a Szerzõdés rendelkezéseinek teljesítését befolyásoló vis maior esete áll fenn, a szerzõdõ felek kötelesek bona fide megegyezni a piaci zavar vagy vis maior által érintett Ügyletek/Tranzakciók befejezését vagy azok folytatását illetõen a korábbi megállapodás szerinti vagy egyéb feltételek mellett. 3. Belsõ fizetési számla (BFSz) nyitása és vezetése 1. A Szerzõdés megkötésekor a Társaság belsõ fizetési számlát nyit az Ügyfélnek. Ezen belsõ fizetési számla a Társaságra bízott, Ügyletek/Tranzakciók teljesítésével kapcsolatos pénzeszközök nyilvántartására, emellett az adott Ügyfél számára a Szerzõdés alapján a Társaság által lebonyolított összes tranzakció nyilvántartására szolgál. 2. A magasabb fokú biztonság biztosítása érdekében a Társaság az Ügyfélnek jelszót ad át, amelyet az Ügyfél köteles titokban tartani és köteles megakadályozni, hogy a jelszó harmadik személy tudomására jusson. Telefonon való kapcsolatfelvétel esetén a Társaság meghatalmazott alkalmazottja jogosult bármikor felkérni az Ügyfelet a jelszó közlésére. Amennyiben az Ügyfél megtagadja a jelszó közlését a Társaság meghatalmazott alkalmazottjának, vagy helytelen jelszót közöl, a Társaság meghatalmazott alkalmazottja az adott telefonbeszélgetést befejezi. Ha az alkalmazott szerint kétségbe vonható az Ügyfél eljárásának korrektsége, felveszi a kapcsolatot a Társaság Compliance osztályával és az ügyet átadja elsõsorban az AML szabályzat szempontjából való felülvizsgálatra. 3. A BFSz számlaszámát, a BFSz-val kapcsolatos egyéb adatokat és a jelszót az Ügyfél a Társaságtól kizárólag saját kézbe kézbesített, ajánlott postai küldeményben kapja meg az e szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésétõl számított 14 napon belül. 4. Az Ügyfél a Szerzõdés jóváhagyó aláírásával beleegyezik a BFSz-jának forgalmát és számlaegyenlegét tartalmazó számlakivonat elektronikus, az OLB szolgáltatás rendszerében való kiküldésébe. Az Ügyfél köteles a számlakivonat kézbesítése után haladéktalanul ellenõrizni a számlakivonat helyességét, és abban az esetben, ha bármilyen eltérést észlel, köteles az ilyen eltérést a számlakivonatnak az OLB szolgáltatás rendszerében való elküldésének idõpontjától számított 7 napon belül a Társaság tudomására hozni. Amennyiben az Ügyfél ezen határidõn belül nem hozza a Társaság tudomására az általa feltárt eltéréseket, ez úgy értendõ, hogy a számlakivonatben feltüntetett adatokat hibátlannak minõsíti és jóváhagyja. 5. A belsõ fizetési számla alább felsoroltakra használható: (i) pénzeszközök fogadása; (ii) pénzeszközök küldése; (iii) pénzeszközök vásárlása deviza pénznemben; (iv) pénzeszközök eladása deviza pénznemben; (v) biztosíték (fedezet) letétele. 6. Az egyes mûveletekért fizetendõ illetéket, amelyet az Ügyfél köteles a Társaságnak téríteni, a Társaság idõszerû, érvényes árjegyzéke tartalmazza, amelyet a Társaság a honlapján tesz közzé. 7. Az egyes Ügyfelek belsõ fizetési számlái a Szerzõdés iktatószáma és az Ügyfélnek a Társaságtól kapott azonosító száma alapján kerülnek azonosításra. 8. Az Ügyfél BFSz-ján levõ pénzeszközeivel kizárólag az Ügyfél jogosult rendelkezni. Ezzel nem sérül a Társaság joga az Ügyletek biztosítéka, a Szerzõdés rendelkezéseibõl eredõ bírságok, a szolgáltatásokért fizetendõ illeték, a fordított irányú/új Ügyletekbõl eredõ veszteségek és kártérítés inkasszálására (követeléseinek behajtására), továbbá a Társaság Ügyféllel szembeni, az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen követeléseinek behajtására. 9. A BFSz-n levõ aktuális felhasználható egyenleget a Társaság a jelszó hitelesítését követõen telefonon közli az Ügyféllel. A BFSz-n levõ aktuális felhasználható egyenleg az OLB szolgáltatás segítségével is megállapítható. 10. A Társaságot nem terheli felelõsség sem az Ügyfél helytelen utalványozási értesítéseibõl származó károkért, sem a BFSz hozzáférési jelszavának elárulása következtében keletkezõ károkért. 4. OLB SMS 1. Ha az Ügyfél az OLB szolgáltatás felhasználójaként több személyt jelölt meg, a Társaság minden egyes ilyen személynek a megadott telefonszámra SMS formájában biztonsági kódot küld el. Az elõzõ mondatban említett, az Ügyfél által megjelölt személy kizárólag az Ügyfél által az OLB szolgáltatás használatára meghatalmazott személy lehet. E célból szükséges a Szerzõdés 1. sz. mellékletében feltüntetni az Ügyfél által meghatalmazott személy telefonszámát, amelyre a biztonsági kódot elküldik. 2. Az Ügyfélnek jogában áll azon telefonszám megváltoztatása, amelyre a biztonsági kódot kell küldeni. Ezen változásról az Ügyfél köteles a Társaságot a változás érvénybe lépése elõtt legkésõbb 14 nappal értesíteni. 3. A Szerzõdés aláírásával az Ügyfél igazolja, tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az OLB rendszer az Ügyfelet annak a rendszerbe való minden egyes bejelentkezésekor biztonsági kód megadására fogja felszólítani, amelyet az Ügyfél a Társaságtól SMS formájában kap meg. Az Ügyfél köteles a biztonsági kódot védeni, biztonságos helyen tárolni és harmadik személynek a kódhoz való hozzáférését megakadályozni. 4. Abban az esetben, ha a biztonsági kód bármely harmadik személy tudomására jut vagy elveszik a mobiltelefon, amelyre a biztonsági kódokat küldik, az Ügyfél köteles ezt a tényt a Társasággal haladéktalanul közölni, mégpedig telefonon a telefonszámon vagy ben az címre küldött ben. 5. A Társaság ezen ÁKF 3.8. pontjában feltüntetett esetben köteles legkésõbb a biztonsági kód elárulásáról vagy a biztonsági kódok küldéséhez megadott telefonszámú mobiltelefon elveszésérõl szóló értesítés bejelentését követõ munkanap üzemidejének végéig letiltani az OLB rendszerbe való belépést. Az OLB rendszerbe való belépés letiltásának elvégzésérõl a Társaság írásban értesíti az Ügyfelet, ezen értesítésben feltünteti az OLB rendszerbe való belépés letiltásának napját és pontos idõpontját. 6. A letiltás elvégzése után a Társaság az Ügyfél kérésének megfelelõen az Ügyfélnek vagy új biztonsági kódot ad ki, vagy nyilvántartásba veszi az Ügyfél újabb telefonszámát, amelyre a továbbiakban az Ügyfélnek a biztonsági kódokat fogja küldeni. 7. A Társaság nem felel az OLB szolgáltatás helytelen használatából eredõ károkért vagy az Ügyfélnek a biztonsági kód elárulásából vagy a biztonsági kódok küldéséhez megadott telefonszámú mobiltelefon elvesztésébõl/eltulajdonításából eredõ káráért. 5. Pénzügyi szolgáltatások 1. A pénzügyi szolgáltatások nyújtása során a Társaság a hatályos jogszabályokkal összhangban jár el. E szolgáltatások keretén belül az Ügyfél megbízhatja a Társaságot, hogy az Ügyfél nevében pénzeszközöket utaljon át vagy az Ügyfél nevében pénzeszközöket fogadjon. Mindehhez szükséges, hogy az Ügyfél a Társaságnak maradéktalanul átadjon minden szükséges utasítást a PT hatályos rendelkezéseinek értelmében. 2. A Társaságnak jogában áll az Ügyfelet további adatok átadására vagy iratok felmutatására felszólítani, amennyiben ezekre a pénzügyi tranzakció és/vagy az elszámolás végett szüksége van, vagy amennyiben a Társaságot erre az érvényes jogszabályok kötelezik. 3. A Társaság nem korlátozza az Ügyfelet az egyes pénzügyi tranzakciókra vonatkozó minimális összeg megállapításával Térítés fogadása 1. A Szerzõdés aláírásával a szerzõdõ felek megegyeztek abban, hogy a Társaság az Ügyfél kérésére fogadja az Ügyfélnek érkezõ, pénzügyi tranzakcióból származó pénzeszközöket. 2. Az Ügyfél a Társasághoz írásos kérvényt nyújt be a Kérdõív banki átutalás kiállítására ûrlapon (a Társaság honlapján a Dokumentumok címszó alatt található), amely az alábbi adatokat tartalmazza (amennyiben ismertek): (i) az intézményezõ cégnevét vagy családi nevét és utónevét, bejegyzett székhelyét vagy lakcímét; (ii) az intézményezõ pénzintézetének nevét; (iii) a SWIFT kódot; (iv) a valuta ISO kóddal való megjelölését; (v) az Ügyfél cégnevét vagy családi nevét és utónevét, bejegyzett székhelyét vagy lakcímét; (vi) esetleges további meghagyásokat. 3. A kérvény kézhezvétele után a Társaság közli az Ügyféllel a bankszámlaszámot a Térítések bankszámlaszáma ûrlapon (a Társaság honlapján a Dokumentumok címszó alatt található). 4. Az Ügyfél az ûrlapon közölt adatok alapján haladéktalanul az intézményezõ rendelkezésére bocsátja a pénzügyi tranzakció végrehajtásához szükséges adatokat. 5. Abban az esetben, ha a fogadott pénzügyi tranzakcióból eredõ pénzeszközöknek a Társaság zárolt számlájára való jóváírását követõen a Társaság képtelen az adott tranzakciót elõírásszerûen azonosítani, pl. olyan okból kifolyólag, hogy azt az intézményezõ nem jelölte meg kellõképpen, a Társaság felszólítja az Ügyfelet annak utólagos azonosítására. Abban az esetben, ha ezután sem lehetséges a pénzügyi tranzakciót elõírásszerûen azonosítani, a Társaság jogosult a pénzügyi tranzakcióból eredõ jóváírt pénzeszközöket a jóváírástól számított 15 napon belül az intézményezõnek visszaküldeni. 6. Ezen szolgáltatás díja, amelyet Ügyfél térít a Társaságnak, kiegészül az átutalás banki illetékével, amelyet az intézményezõ bankja számolhat fel, a Társaság zárolt számlájára érkezõ pénzügyi tranzakcióra vonatkozó banki illetékkel, továbbá a jóváírt összegnek az Ügyfél belsõ fizetési számlájára való átutalásának esetleges költségével A pénzügyi tranzakció lebonyolítása 1. A Szerzõdés aláírásával a szerzõdõ felek megállapodtak abban, hogy a Társaság az Ügyfél kérésére az Ügyfél számára biztosítja pénzügyi tranzakció lebonyolítását, amelynek tárgya pénzeszközök átutalása harmadik személy számlájára utalványozási értesítés alapján. 2. Ebben az esetben az Ügyfél a Társaságnak legalább egy munkanappal a kért esedékesség napja elõtt a pénzeszközök átutalására vonatkozó utalványozási értesítést küld (vagy az OLB rendszerben beadja az utalványozási értesítést), amely az alábbi adatokat tartalmazza: (i) az intézményezett cégnevét vagy családi nevét és utónevét, bejegyzett székhelyét vagy lakcímét; (ii) az intézményezett pénzintézetének nevét, székhelyét és államát; (iii) az intézményezett számlaszámát; (iv) a SWIFT kódot; (v) az Ügyfél cégnevét vagy családi nevét és utónevét, bejegyzett székhelyét vagy lakcímét, államát; (vi) a fizetés kezelésének módját; (vii) az összeget és a valuta ISO kóddal való megjelölését; (viii) az illeték fizetésének módját OUR/BEN/SHA; (ix) az esedékesség napját; (x) esetleges további meghagyásokat; (xi) az Ügyfél vagy az Ügyfél által meghatalmazott személy aláírását; 3 oldal /összesen 7/

4 (xii) a fizetés jogcímét (azonosító jellel jelölve). 3. A pénzügyi tranzakcióra vonatkozó utalványozási értesítés végrehajtásának feltétele az annak tárgyát képezõ pénzeszközök jóváírása a Társaság zárolt számlájára, az esetleges illetékek összegével együtt, legalább 1 nappal az utalványozási értesítés kért esedékessége elõtt. 4. A Társaság a pénzügyi tranzakciót, amely az utalványozási értesítés tárgya, kizárólag abban az esetben köteles végrehajtani, ha teljesülnek az alábbi feltételek: (i) az Ügyfél a szükséges pénzeszközöket átutalta a Társaság zárolt számlájára; és (ii) amennyiben az Ügyfél belsõ fizetési számlájáról történik a pénzeszközök átutalása, belsõ fizetési számlán elegendõ pénzeszköznek kell lennie a kért pénzügyi tranzakció végrehajtásához (elegendõ felhasználható egyenleg); és (iii) a pénzügyi tranzakció végrehajtására vonatkozó utalványozási értesítést a Szerzõdés erre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelõen töltötték ki; és (iv) a pénzügyi tranzakció végrehajtására vonatkozó utalványozási értesítés nem ütközik a hatályos jogszabályok rendelkezéseibe. 5. A Társaságot nem terheli felelõsség sem az Ügyfél, sem harmadik személy felé az utalványozási értesítés végrehajtásának megtagadásából eredõ károkért, amennyiben nem teljesültek a jogszabályok hatályos rendelkezéseiben, a Szerzõdésben és az ÁKF-ben megszabott feltételek. 6. A Társaságnak a pénzügyi tranzakció végrehajtására vonatkozó kötelezettsége az adott összegû pénzeszközöknek a Társaság zárolt számlájáról való, kért pénznembeli leírásával teljesül. A Társaság köteles a pénzeszközöket a pénzügyi tranzakció végrehajtására vonatkozó utalványozási értesítés alapján a PT 108. és további rendelkezéseiben megszabott határidõkkel összhangban elküldeni. 7. A Társaságot nem terheli felelõsség az adott pénzeszközök más pénzügyi szolgáltatók közötti átutalásaiból eredõ károkért. 8. Ezen szolgáltatás díját a PT rendelkezéseinek értelmében a Társaságnak jogában áll felemelni az érintett pénzügyi tranzakcióval kapcsolatos, más pénzügyi szolgáltatók által felszámolt átutalási illetékekkel. 9. A Társaságot nem terheli felelõsség az Ügyféllel szemben azon károkért, amelyek a kért pénzügyi tranzakció szabályos és határidõn belüli végrehajtásának elmaradásából erednek, amennyiben elõzõleg a pénzügyi tranzakció szabályszerû végrehajtásához szükséges adatokat az Ügyfél a Társaságnak helytelenül, félrevezetõen vagy hiányosan adta át. 10. Helytelen, félrevezetõ vagy hiányos adatok átadása esetén a Társaságnak jogában áll az adott utalványozási értesítés végrehajtását megtagadni. 9. A Társaság a kért pénzügyi tranzakció végrehajtása után 1 munkanapon belül faxon vagy ben az Ügyfél által megadott címre az Ügyfélnek igazolást küld a pénzügyi tranzakció rendezésérõl Ügylet/Tranzakció kötése telefonon 1. Az Ügylet/Tranzakció kötésére a Társaság által kijelölt telefonszámú telefonvonalakon kerül sor. A Társaságnak jogában áll a Szerzõdés rendelkezéseivel összhangban az Ügyféllel folyatott telefonbeszélgetésekrõl hangfelvételt készíteni, azaz rögzíteni az Ügylet/Tranzakció megtárgyalásáról és megkötésérõl szóló telefonbeszélgetést, és ezen hangfelvételeket feldolgozni és tárolni, amelyhez az Ügyfél a Szerzõdés aláírásával jóváhagyó beleegyezését adja. 2. A Társaság és az Ügyfél között létesülõ telefonbeszélgetés alatt egy vagy több Ügyletet /Tranzakciót lehet megkötni. 3. Az Ügylet/Tranzakció megtárgyalásának szokványos folyamata az alábbi: a) Az Ügyfél az adott telefonvonalon felhívja a Társaságot és a Társaság megbízott alkalmazottjának tudomására adja a kívánt Ügylet/Tranzakció paramétereit, határidõs ügylet esetén egyúttal közli az ügylet rendezésének napját. b) A Társaság megbízott alkalmazottja az Ügyfélnek idõszerû árfolyamot kínál fel a kívánt Ügyletre/Tranzakcióra vonatkozóan, ezenkívül határidõs ügylet esetén egyúttal közli az annak rendezéséhez szükséges biztosíték minimális pénzösszegét. A Társaság fenntartja a felkínált árfolyam változtatásának jogát a pénzpiac aktuális változásaiból kifolyólag egészen addig a pillanatig, amíg az Ügyfél jóváhagyó beleegyezését adja a felkínált árfolyamhoz. c) Az Ügyfél a felkínált árfolyamot (határidõs ügylet esetén egyúttal a biztosíték összegét) vagy jóváhagyólag elfogadja, vagy elutasítja, mégpedig egyértelmûen, érthetõen és kétségbevonhatatlanul. d) A Társaság megbízott alkalmazottja megismétli az Ügylet/Tranzakció paramétereit, az árfolyamot (határidõs ügylet esetén egyúttal a biztosíték összegét). Azáltal, hogy az Ügyfél elfogadja a felkínált árfolyamot (határidõs ügylet esetén egyúttal a biztosíték összegét), az Ügylet/Tranzakció megkötöttnek tekintendõ. 4. A Társaságot nem terheli felelõsség azon esetekre vonatkozóan, ha az Ügylet/Tranzakció kötésének fentebb feltüntetett módja a Társaságtól független okokból kifolyólag akadályokba ütközik Ügylet/Tranzakció kötése az OLB rendszer használatával 1. Az OLB rendszer használatával munkanapokon a Társaság üzemideje alatt lehet Ügyleteket/Tranzakciókat kötni. 2. Utalványozási értesítéseket az OLB rendszer használatával munkanapokon 06:00 órától 22:00 óráig lehet beadni. 3. Az Ügylet/Tranzakció megtárgyalásának szokványos folyamata az OLB rendszer használatával az alábbi: (i) az Ügyfél a belépéshez szükséges jelszót használva bejelentkezik az OLB rendszerbe; (ii) az Ügyfél megadja az igényelt ügylet paramétereit; (iii) az OLB rendszer az Ügyfélnek árfolyamot kínál fel; (iv) az Ügyfél határidõn belül jóváhagyólag elfogadja a felkínált árfolyamot. Ha az Ügyfél a felkínált árfolyamot elutasítja vagy ha az Ügyfél meghatározott idõn belül passzívvá válik, nem kerül sor az Ügylet/Tranzakció megkötésére. 4. A Társaság fenntartja az OLB rendszer üzemeltetésének karbantartás miatti ideiglenes, rövid ideig tartó szüneteltetésének jogát (az OLB rendszer leállítása), amennyiben ez szükséges, és amelyre rendszerint 22:00 órától 06:00 óráig kerül sor. Tervezett leállítás esetén errõl a tényrõl az Ügyfelet elõzetesen értesíti a Társaság honlapján. 5. A Társaságot nem terheli felelõsség azon esetben, ha tõle független okokból kifolyólag akadályokba ütközik az Ügylet/Tranzakció kötésének fentebb leírt módja, különösen piaci zavar esetén, az Ügyfél vagy bármely más harmadik személy hatáskörébe tartozó okok miatt, vis maior esetén stb. 6. Az Ügyfél a Szerzõdés megkötése által tudomásul veszi és maradéktalanul ismeri azt a tényt, hogy az Ügyletnek/Tranzakciónak az OLB rendszerbe való bejegyzése által beleegyezését adja az Ügylet/Tranzakció rendezéséhez. 7. Az OLB mûködésének az üzemidõ folyamán felmerülõ zavara esetén az Ügyletet/Tranzakciót az erre alkalmas telefonvonalon a Társaság megbízott alkalmazottjával telefonon lehet megkötni. 8. A Társaságot nem terheli a felelõsség az OLB rendszer üzemképtelensége következtében fellépõ károkért vagy költségekért. 6. Készpénz nélküli valutaügyletek (spot ügyletek) 1. A Tranzakció megkötése után a Társaság haladéktalanul kiállítja a Pénzváltás teljesítésérõl szóló tranzakció visszaigazolását a Visszaigazolást (a továbbiakban Visszaigazolás ), amelyet az Ügyfélnek elektronikus úton (az Ügyfél által megadott címre) vagy faxon megküld. Az Ügyfél ellenõrzi a megküldött Visszaigazolás helyességét. Amennyiben azon az Ügyfél bármely adatot helytelennek talál, haladéktalanul köteles a Társasághoz fordulni. A Visszaigazoláson feltüntetett adatok Ügyfél általi módosítása, a Tranzakció paraméterei vagy a kínált árfolyam helytelen feltüntetése, a Visszaigazolás Ügyfélnek való kézbesítésének elmaradása, a Visszaigazolás Társaságnak való kézbesítésének elmaradása nem alapoz meg semmilyen jogi vagy egyéb következményt és semmilyen tekintetben nem befolyásolja a tárgyát képezõ Tranzakciót, mivelhogy a Visszaigazolás kizárólag az elõzõleg megkötött Tranzakciót nyilvántartó iratként szolgál. 2. A Tranzakció lebonyolítására haladéktalanul, a Tranzakció lebonyolításához szükséges pénzeszközök átvétele után kerül sor, ezen pénzeszközöket az Ügyfél a Társaság zárolt számlájára utalja át. Az Ügyfél a Tranzakcióból származó kötelezettségének teljes összegét legkésõbb a Tranzakció megkötését követõ munkanapon (D+1) köteles téríteni. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, ezzel elegendõ jogalapot biztosít a Társaság számára az adott Tranzakciótól való elálláshoz és szankciók érvényesítéséhez, ill. a keletkezõ kár felszámlázásához. 3. A Szerzõdés megkötésével a Társaság és az Ügyfél egyértelmûen megegyeztek abban, hogy a Társaság nem köteles eleget tenni a Szerzõdésbõl eredõ, az Ügyféllel szembeni kötelezettségeinek egészen addig, amíg az Ügyfél nem tesz eleget saját, a Szerzõdésbõl eredõ, a Társasággal szembeni kötelezettségeinek (nem utalja át az igényelt Tranzakció végrehajtásához szükséges pénzeszközöket a Társaság zárolt számlájára) (az igényelt Tranzakció ún. elodázott térítési határideje). Ebben az esetben a Társaságot nem terheli felelõsség az Ügyfelet sújtó azon károkért, amelyek a Szerzõdéstõl való elállás vagy a Tranzakció késedelme következtében keletkeznek. 4. Miután az Ügyfél teljesíti a Társasággal szembeni kötelezettségét, azaz az Ügyfél pénzeszközei, amelyek az igényelt Tranzakció pénzbeni fedezetét képezik, jóváírásra kerülnek a Tárasaság zárolt számlájára, a Társaság haladéktalanul, a PT hatályos rendelkezéseinek értelmében legfeljebb 4 napon belül (D+4) köteles beadni az igényelt Tranzakcióból eredõ kötelezettség teljesítésére vonatkozó utalványozási értesítést. 5. A Tranzakció rendezését követõen a Társaság a megvalósult pénzügyi tranzakció rendezését igazoló iratot állít ki, amelyet faxon vagy ben elküld az Ügyfélnek. 7. Határidõs (forward, swap) devizaügyletek 1. Az Ügylet esedékességének napját az Ügyfél jelöli ki. A kijelölt napra a Társaság biztosítja az Ügyfél számára a kívánt összeget az adott pénznemben az elõzetes megegyezés szerinti árfolyamon. 2. Az Ügyfél és a Társaság egyaránt köteles minden egyes Ügylet megkötését Visszaigazolás kiállításával igazolni. A Társaság az Ügylet megkötését követõen haladéktalanul Visszaigazolást állít ki, amelyet az Ügyfélnek vagy elektronikus úton, az Ügyfél által megadott címre, vagy faxon küld el. Az Ügyfél a Visszaigazolást annak kézhezvételét követõen jóváhagyólag aláírja és postafordultával visszaküldi a Társaságnak. 3. Az Ügyfél köteles az aláírt Pénzváltás teljesítésérõl szóló tranzakció visszaigazolását a Visszaigazolást (az alábbiakban Visszaigazolás ) legkésõbb az adott Visszaigazolás Ügyfélnek való kézbesítését követõ munkanap folyamán a Társasághoz eljuttatni. Amennyiben az Ügyfél az aláírt visszaigazolást ezen határidõn belül nem juttatja el a Társasághoz, illetve ha ugyanezen határidõn belül az Ügyfél az ellenvetéseit nem jelenti be a Társaságnak, a visszaigazolás a határidõ lejárta után jóváhagyottnak tekintendõ. A Visszaigazoláson feltüntetett adatok Ügyfél általi kiegészítése vagy módosítása, az Ügylet paramétereinek vagy a kínált árfolyamnak a Visszaigazoláson való helytelen feltüntetése, a Visszaigazolás Ügyfélnek való kézbesítésének elmaradása, a Visszaigazolás Társaságnak való kézbesítésének elmaradása nem alapoz meg semmilyen jogi vagy egyéb következményt és semmilyen tekintetben nem befolyásolja a tárgyát képezõ Ügyletet, mivelhogy a Visszaigazolás kizárólag az elõzõleg megkötött Ügyletet nyilvántartó iratként szolgál. 4. Az Ügylet megkötése után az Ügyfél köteles a megállapított összegû biztosítékot haladéktalanul megtéríteni a Társaságnak, ha megegyezés történt a biztosítékot illetõen, mégpedig a megkötött Ügylet deviza pénznemében, vagy bármilyen más deviza pénznemben, amellyel a Társaság kereskedik, a CZK-t is beleértve. Ha a biztosíték nem a megkötött Ügylet deviza pénznemében kerül megtérítésre, a biztosíték összegének megfelelõ más deviza pénzösszeget a Társaság által megállapított idõszerû árfolyam alapján számítják ki. A biztosíték szokványos összege az Ügylet értékének 10 %-a. 5. A Társaság az Ügylet értékének 10 %-ánál alacsonyabb összegû biztosítékot is megállapíthat. Ezen döntést az Ügyfélnek nem áll jogában igényelni, ezen döntés kizárólag a Társaság megfontolásán múlik. 6. A biztosíték az Ügylet megkötése után haladéktalanul térítendõ, az Ügylet megkötésének napjától számítva legfeljebb 2 munkanapon belül. Az Ügyfél kötelezettsége a biztosíték térítésére vonatkozóan a pénzeszközöknek az Ügyfélnek a Társaság által vezetett Belsõ fizetési számlájára való jóváírásával és az összegnek a számlán való vinkulációjával tekintendõ teljesítettnek. 7. Amennyiben az Ügyfél a biztosítékot nem téríti meg határidõn belül, a Társaságnak jogában áll az Ügylettõl elállni. 4 oldal /összesen 7/

5 8. Az egyes határidõs Ügyletek megkötésével és rendezésével egyidejûleg a Társaság Mark-to-Market (MTM) módszerrel folyamatosan kiszámítja azok valódi piaci értékét, és az így kapott értékeket minden egyes Ügyletre vonatkozóan folyamatosan összehasonlítja a megtérített biztosíték idõszerû összegével. A valódi értékre való átértékelés folyamata minden egyes határidõs ügyletnél külön-külön folyik. Ha a határidõs ügylet rendezése során olyan eset áll elõ, hogy az ügylet valódi értéke az idõszerû átértékeléskor kapott értékhez viszonyítva az Ügyfél szempontjából negatív, és emellett annak abszolút értéke az alábbi szintet érte el: a) a megtérített biztosíték 60%-a (azaz az eredeti összeg és az eredeti összeg esetleges emelésének összege), a Társaság értesíti az Ügyfelet errõl a körülményrõl és felajánlja, hogy emelje meg a biztosíték összegét (a 8. b/ pontban leírt módon) a Társaság által ajánlott összeggel, vagy saját belátása szerint. Az Ügyfél ebben az esetben nem köteles eleget tenni az adott ajánlásnak. b) a megtérített biztosíték 80%-a (azaz az eredeti összeg és az eredeti összeg esetleges emelésének összege), a Társaság az Ügyfélnek a biztosíték összegének a Társaság által ajánlott összeggel való felemelésére irányuló felszólítást küld, ebben az esetben az Ügyfél köteles a Társaság ezen felszólításának eleget tenni. A felszólítást a Társaság az Ügyféllel telefonon közli az Ügyfél által megadott telefonszámon, és ezt követõen az Ügyfélnek az Ügyfél által megadott címre ben vagy faxon is elküldi. A Szerzõdés jóváhagyó aláírásával az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a fenti körülmények fennállásakor a Társaságnak jogában áll a piaci árfolyam további alakulásának függvényében a biztosíték felemelésének szabályát ismételten alkalmazni. A biztosíték felemelt összege megfelel annak az összegnek, amely szükséges ahhoz, hogy a felemelt összeg megtérítésekor érvényben legyen az a rendelkezés, hogy a határidõs ügylet negatív idõszerû értéke eléri a már megtérített emelt összegû biztosíték 60%-át. c) a megtérített biztosíték 95%-a (azaz az eredeti összeg és az eredeti összeg esetleges emelésének összege), a Társaságnak jogában áll az adott ügylettõl idõ elõtt elállni, mégpedig fordított irányú/új Ügylet kötésével, amelynek paraméterei és esedékessége az eredetileg megkötött Ügylettel azonosak. Az Ügyfél köteles az ily módon rendezett Ügyletbõl eredõ kötelezettségét a Társaságnak megtéríteni. A Társaságnak jogában áll ezen kötelezettségek teljesítéséhez a biztosítékot felhasználni, ám ez nem befolyásolja a Társaság jogosultságát a követelés teljes értékének Ügyfél általi megtérítésére. 9. Az elõzõ pont rendelkezéseinek megfelelõen az Ügyfél a Társaságtól kapott felszólítás kézbesítését követõen legfeljebb 2 napon belül elküldi a Társaságnak az adott összegû biztosítékot. Ha az Ügyfél késve utalja át a térítéshez szükséges pénzeszközöket vagy az emelt összegû biztosítékot a Társaság felszólítása alapján, ezt a Társaság a Szerzõdés súlyos megszegésének minõsítheti. Ebben az esetben a Társaságnak jogában áll az Ügylettõl elállni és/vagy a Szerzõdést felmondani. 10. Az Ügylet esedékességének napján az Ügyfél köteles olyan összegû felhasználható egyenleggel rendelkeznie belsõ fizetési számlán, amennyi szükséges a megállapodott paraméterek szerinti Ügylet Társaság általi rendezéséhez. 11. Az Ügylet rendezése után a biztosíték pénzösszegének vinkulációja feloldásra kerül az Ügyfél belsõ fizetési számlájára és ezen pénzeszközökkel az Ügyfél ezentúl szabadon rendelkezhet. Ezzel egyidejûleg a Társaság az Ügylet rendezésérõl bizonylatot állít ki, amelyet az Ügyfélnek ben/faxon elküld. 12. Amennyiben az Ügyfél késik a kötelezettségének Teljesítésével, ezen mulasztását a Társaság a Szerzõdés súlyos megszegésének minõsítheti. Ezen esetben a Társaságnak jogában áll az Ügylettõl elállni és/vagy a Szerzõdést felmondani. 13. Ha fennáll annak veszélye, hogy az Ügyfél elõreláthatólag késni fog, ill. már késik a kötelezettségének teljesítésével, az Ügyfél köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni a Társasággal és kísérletet tenni a fennálló helyzet megoldásának megvitatására. Abban az esetben, ha az Ügyfél késik a kötelezettségének teljesítésével, a Társaság felajánlja a folyamatban levõ Ügylet törlését fordított/új Ügylet megvalósításának felajánlásával, amelynek paraméterei és esedékessége az eredetileg megkötött Ügylettel megegyeznek. Az eredeti Ügyletet törlõ új Ügylet keretén belül felkínált árfolyam az idõszerû piaci árfolyammal azonos. Amennyiben az Ügyfél elfogadja az új Ügyletre vonatkozó árfolyamot, és így fordított/új Ügylet megkötésére kerül sor, és amennyiben a Társaságnak az árfolyam-ingadozásból eredõen vesztesége származik, a Társaságnak jogában áll ennek összegét az Ügyfél bármely belsõ fizetési számlán levõ pénzeszközökbõl inkasszálni (behajtani). Az Ügyfél és a Társaság közötti, árfolyamra vonatkozó megállapodást legkésõbb az adott Ügylet esedékességének napján 12:00 óráig kell megkötni, amennyiben a Társaság nem hajlandó késõbbi idõponthoz beleegyezését adni. Abban az esetben, ha az elõzõ mondatban említett idõpontig nem jön létre az árfolyamra vonatkozó megállapodás, a Társaság az adott árfolyamot a devizapiacon fennálló idõszerû feltételek alapján állapítja meg az Ügyfél akaratától függetlenül. Amennyiben a Társaságnak az elõzõleg törölt Ügyletre és az új Ügyletre vonatkozó árfolyam eltérésébõl eredõen vesztesége származik, a Társaság jogosult ennek összegét az Ügyfél bármely belsõ fizetési számlájáról inkasszálni (behajtani). Amennyiben az ügyfél a belsõ fizetési számláin nem rendelkezik a veszteség fedezéséhez elegendõ egyenleggel, a Társaság az Ügyfelet felszólítja a Társaságot ért veszteség kiegyenlítésére. Az Ügyfél köteles a veszteséget az erre vonatkozó, a Társaságtól az Ügyfélnek küldött felszólítás faxon vagy ben való elküldését követõ 5 munkanapon belül megtéríteni. 8. Személyazonosítás és adatvédelem, az Ügyfélrõl szóló információk 1. A Társaság köteles az AML törvény rendelkezéseinek értelmében az Ügyfél azonosítását elvégezni. Az Ügyfél köteles a szükséges mértékû hozzájárulását adnia a Társaság által végzett azonosításhoz, fõként köteles felmutatni az adott, ehhez szükséges iratokat. a) A természetes személy azonosítása annak jelenlétében a személyazonosító okmány felmutatásával és az azon feltüntetett alapvetõ adatok törvényes hitelesítésével történik, a felmutatott személyazonosító okmányon levõ fénykép és az Ügyfél külseje azonosságának hitelesítését is beleértve. b) Jogi személy esetén fel kell mutatni az annak meglétét igazoló iratot (idõszerû cégjegyzéki kivonat), továbbá az azt képviselõ természetes személy személyi adatait (ld. fentebb az 1a pontot). Ha jogi személy képviselõ testülete, annak tagja vagy valódi tulajdonosa más jogi személy, azonos módon fel kell mutatni ezen jogi személy azonosító adatait is. Ha az Ügyfél nevében felhatalmazott (természetes vagy jogi) személy jár el, ezen felhatalmazás eredeti példányát vagy hitelesített másolatát kell felmutatnia. Ezenkívül a felhatalmazott személy azonosítására a fentebb leírt, természetes vagy jogi személyre vonatkozó módon kerül sor. 2. Az azonosítást vagy a Társaság felhatalmazott alkalmazottja végzi Felhatalmazás alapján, vagy a Társaság Kereskedelmi partnere/képviselõje végzi Felhatalmazás alapján a PT rendelkezéseivel összhangban. 3. Az azonosítás közjegyzõ elõtt, városi jogú település megyei vagy városi hivatala elõtt is elvégezhetõ. 4. Az Ügyfél, amennyiben természetes személy, a Szerzõdés aláírásával beleegyezését adja személyi adatainak a Társaság által való kezeléséhez és megõrzéséhez (azaz családi név, utónév, személyi szám, lakcím) a Társaság általi belsõ használatra, a Szerzõdésbõl származó jogok és kötelességek teljesítése céljából, a Társaság által nyújtott szolgáltatások minõségének emelése céljából, az Ügyfél bonitásának és az Ügyfél megbízhatóságának értékelése céljából. Mindez összhangban áll a 2000/101 sz. Személyi adatvédelmi törvény hatályos rendelkezéseivel. 5. Az Ügyfél beleegyezik azon személyi adatainak kezelésébe, amelyeket róla a Társaság a Szerzõdés rendelkezéseibõl eredõ terjedelemben összegyûjtött. A személyi adatokat kizárólag ezen Szerzõdés céljából dolgozzák fel és kizárólag a Társaság alkalmazottai és más, a Társaság nevében eljáró személyek, ill. azon intézmények, elsõsorban ellenõrzõ szervek (közigazgatási szervek) számára lesznek hozzáférhetõk, amelyeknek a személyi adatokhoz való hozzáférési jogáról törvény rendelkezik. A Társaság köteles az Ügyfél személyi adatait az elõírt terjedelemben kezelni, elsõsorban a 2008/253. sz., a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló hatályos törvény rendelkezéseibõl kifolyólag. Ha az Ügyfél megtagadja a törvény által elõírt személyi adatszolgáltatást, a Társaságnak nem áll jogában az Ügyfélnek az igényelt szolgáltatást nyújtani. 6. Bármely esetben, ha az Ügyfélnek kétségei merülnek fel azt illetõen, hogy a Társaság a személyi adatait a magánéletének vagy személyének védelmét megszegve vagy a törvényes rendelkezéseket megszegve kezeli, elsõsorban ha ezen személyi adatok a kezelésük célját tekintve pontatlanok, mindíg jogosult a Társaságtól ennek magyarázatát kérni és emellett kérni ezen állapot lehetõség szerinti megszüntetését elsõsorban a személyi adatok zárolásával, javításával, kiegészítésével vagy megsemmisítésével. Ha a Társaság haladéktalanul nem szünteti meg a helytelen állapotot, az Ügyfélnek jogában áll a Személyi Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni: Ezen jogával az Ügyfél elsõ megoldásként is élhet. 7. Ha az Ügyfél személyi adatainak kezelése során személyét jogsértés éri, jogában áll jogait a hatályos törvény (Polgári törvénykönyv, 13. ) rendelkezéseinek értelmében érvényesíteni. A kötelességszegésért a személyi adatok kezelõje és feldolgozója közösen felel. 8. Az Ügyfél személyi adatainak tárolásába és kezelésébe való beleegyezés visszavonása esetén a Társaságnak jogában áll az Ügyfélnek a Szerzõdés alapján nyújtott összes szolgáltatás nyújtását azonnali érvénnyel megszakítani, mégpedig tekintet nélkül arra, hogy a szolgáltatások nyújtásának ezen megszakításából kifolyólag az Ügyfélnek kára származhat. A Társaság ezen esettel összefüggésben fenntartja a jogot a Szerzõdés felmondására. Az Ügyfél és a Társaság megegyezhetnek arra vonatkozóan, hogy a beleegyezés visszavonása nem vonatkozik a már megkötött Ügyletekre/Tranzakciókra. 9. Az Ügyfél beleegyezését adja ahhoz, hogy kereskedelmi cégnevét, cégnevét, családi nevét és utónevét a Társaság saját tevékenységének bemutatásával összefüggésben közzétegye. 10. Az Ügyfél beleegyezését adja ahhoz, hogy számára megküldjék a Társaság kereskedelmi közleményeit és az AKCENTA csoport nevében eljáró egyéb társaságok kereskedelmi közleményeit, a 2004/480. sz., az információkat kezelõ társaságok szolgáltatásaira vonatkozó hatályos törvény rendelkezéseivel összhangban. Ha az Ügyfél ezzel esetlegesen nem ért egyet, álláspontját írásos nyilatkozatban közli. 9. Az Ügyfélnek nyújtott információk 1. A Társaság a PT 88. rendelkezéseinek értelmében a Szerzõdés érvénye és hatálya folyamán köteles az Ügyfélnek az alábbi információkat nyújtani: (i) a Társaság kereskedelmi cégét mint a pénzügyi szolgáltatások nyújtóját; (ii) a Társaság bejegyzett székhelyét, továbbá adott esetben egyéb címeket, az elektronikus levelezési címet is beleértve, amelyek az Ügyfélnek a Társasággal folytatott kommunikációjára vonatkoznak; (iii) a Társaság kereskedelmi partnerének címét vagy a Társaság külföldi fiókjának címét, amennyiben a pénzügyi szolgáltatás nyújtása ezek közvetítésével folyik; (iv) adatot arról, hogy a Társaságot bejegyezték-e a pénzintézetek jegyzékébe vagy nyilvántartásába, annak nyilvántartási számát vagy egyéb adatot, amely lehetõvé teszi a Társaság azonosítását ezen jegyzékben vagy nyilvántartásban; (v) a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Társaság tevékenységét felügyelõ szerv nevét és székhelyét; (vi) a nyújtott pénzügyi szolgáltatásról szóló információkat, azaz a pénzügyi szolgáltatás leírását; adatot vagy egyedi azonosítót, amelynek megadása az utalványozási értesítés szabályszerû végrehajtásának feltétele, a pénzügyi tranzakció lebonyolításához való hozzájárulás formáját és annak megadásának menetét, ill. ezen hozzájárulás visszavonásának menetét a PT 106. rendelkezéseinek értelmében (az utalványozási értesítés visszavonhatatlansága); (vii) az utalványozási értesítés átvételének pillanatáról szóló adatot és a munkaidõ végéhez közeli pillanat adatát, ha eme pillanat megegyezés tárgyát képezte; (viii) a kért pénzügyi szolgáltatás végrehajtásának maximális határidejét; (ix) a pénzügyi tranzakciók összegére vonatkozó megkötésrõl szóló adatot; (x) adatot azon illetékrõl, amelyet az Ügyfél köteles a Társaságnak fizetni, és ha a nyújtott szolgáltatásokért fizetendõ illeték több önálló tételbõl áll, ezen tételek jegyzékét is beleértve; (xi) amennyiben ez lehetséges, az alkalmazandó kamatlábakra és a pénzváltási árfolyamra vonatkozó adatot, vagy a kamat számítására és a pénznemek átszámítására vonatkozó adatot; (xii) annak említését, hogy a Társaságnak jogában áll bármikor, egyoldalúan és elõzetes értesítés nélkül megváltoztatni a szerzõdõ felek között létrejött, a kamatlábakra és a pénzváltási árfolyamra vonatkozó megegyezést; (xiii) amennyiben ez lehetséges, a szerzõdõ felek közötti kommunikáció kommunikációs eszközeire vonatkozó adatokat és az ezen kommunikációhoz szükséges, az Ügyfél mûszaki felszereltségének követelményeire vonatkozó adatokat; (xiv) az információk nyújtásának vagy az információk hozzáférhetõvé tételének módjára és határidejére vonatkozó adatot; 5 oldal /összesen 7/

6 (xv) azon nyelvre vonatkozó adatot, amelyen sor kerül a Szerzõdés megkötésére, és azon nyelvre vonatkozó adatot, amelyen a Szerzõdés érvénye alatt a Társaság és az Ügyfél közötti kommunikáció folyik; (xvi) az Ügyfél azon jogára vonatkozó információt, hogy kérvényezés ellenében jogában áll felvilágosítást kapni és a Szerzõdésre vonatkozó feltételeket megkapni; (xvii) arra vonatkozó információt, hogy a Társaságnak a Szerzõdés módosítására irányuló tervezete elfogadottnak tekintendõ a PT cikkelyében felsorolt feltételek mellett, ha erre vonatkozóan megegyezés történt; (xviii) a Szerzõdés érvényének idõtartamára vonatkozó adatot; (xix) arra vonatkozó információt, hogy az Ügyfélnek jogában áll a Szerzõdés felmondása és a felmondás feltételeire, ill. a felmondás következményeire vonatkozó információkat; (xx) arra a jogrendre vonatkozó információkat, amelyek a Szerzõdésre nézve irányadóak, továbbá a bíróságok hatáskörére és illetékességére vonatkozó információkat, amennyiben ezen tények a szerzõdõ felek megegyezésének tárgyát képezik; (xxi) a Társaság és az Ügyfél közötti viták bírósági eljárás nélküli eldöntésének módját, és azt, hogy az Ügyfélnek lehetõsége van a Cseh Nemzeti Bankhoz mint illetékes felügyelõ szervhez panasszal fordulni; (xxii) amennyiben ez lehetséges, azon információkat, hogy mely bank, takarékpénztár, hitelintézet vagy külföldi bank vezeti azt az önálló számlát, amelyre a Társaság a PT cikkely b) pontjának rendelkezései szerint átutalja vagy jóváírja a pénzügyi tranzakció végrehajtása céljából rábízott pénzeszközöket, ill. a jóváírásokból származó követelések biztosítási rendszerét, amelynek részese a számlát vezetõ bank, takarékpénztár, hitelintézet vagy külföldi bank; (xxiii) ha a Szerzõdés rendelkezéseinek értelmében fizetõeszköz átadására kerül sor az Ügyfélnek, akkor 1. azon intézkedések leírását, amelyeket az Ügyfélnek el kell fogadnia a személyére szabott biztonsági elemek tekintetében, továbbá arra vonatkozó információkat, mi módon kell az Ügyfélnek bejelentenie a fizetõeszköz elvesztését, eltulajdonítását, illetéktelen vagy jogtalan használatát; 2. azon feltételeket, amelyek foganatosításakor a Társaság letilthatja a fizetõeszközt, amennyiben megegyezés történt erre vonatkozóan; (xxiv) azon feltételekrõl szóló információkat, amely esetben a kárvallott felel a jogtalan pénzügyi tranzakcióból származó károkért, azon összeg határértékét is beleértve, amelyért felel; (xxv) a Társaság értesítésének módjáról és ennek határidejérõl szóló információkat a jogtalanul vagy helytelenül lebonyolított pénzügyi tranzakcióról; (xxvi) a Társaságnak való felelõsségrõl szóló információkat a jogtalan pénzügyi tranzakcióról; (xxvii)a Társaságnak való felelõsségrõl szóló információkat a helytelenül lebonyolított pénzügyi tranzakcióról; (xxviii) a hitelesített pénzügyi tranzakció tárgyát képezõ összegnek az intézvényezett kezdeményezésére való visszaszolgáltatás feltételeire vonatkozó információkat; (xxix) azon feltételekre vonatkozó információkat, amelyek mellett a intézvényezett szolgáltatójának jogában áll javított elszámolást végezni a bankok tevékenységét szabályozó vagy a takarékpénztárak és hitelintézetek tevékenységét szabályozó hatályos törvény rendelkezései szerint. 2. A Társaság a Szerzõdés rendelkezései szerinti, Ügyfél által kezdeményezett pénzügyi tranzakció lebonyolítása elõtt köteles az Ügyfélnek, annak kérésére, az alábbi információkat szolgáltatni: (i) a pénzügyi tranzakció lebonyolításának maximális határideje; (ii) adatot azon illetékrõl, amelyet az Ügyfél köteles a Társaságnak a pénzügyi tranzakció végrehajtásáért fizetni, és ha a nyújtott szolgáltatásokért fizetendõ illeték több önálló tételbõl áll, ezen tételek jegyzékét is beleértve. 3. Abban az esetben, ha a Társaság pénzügyi szolgáltatások szolgáltatójaként és az Ügyfél ezen szolgáltatások intézvényezõjeként lép fel, a Társaság köteles egyértelmûen és érthetõen, azon állam államnyelvén, amely állam területén a pénzügyi szolgáltatás felkínálásra kerül, vagy azon a nyelven, amelyben a szerzõdõ felek megegyeznek, a Szerzõdés rendelkezései által szabályozott pénzügyi tranzakció összegének az Ügyfél számlájáról való leírása után haladéktalanul, vagy abban az esetben, ha a pénzügyi tranzakció végrehajtására nem az Ügyfél számlájáról kerül sor az utalványozási értesítés átvétele után az alábbi információkat adni át az Ügyfélnek: (i) azon adatot, amely alapján az Ügyfél a pénzügyi tranzakciót azonosítani tudja, és amennyiben ez lehetséges, az intézvényezett adatait; (ii) a pénzügyi tranzakció tárgyát képezõ összeget abban a pénznemben, amelyben leírásra került az Ügyfél számlájáról, vagy az utalványozási értesítésen szereplõ pénznemben; (iii) adatot azon illetékrõl, amelyet az Ügyfél köteles a Társaságnak a pénzügyi tranzakció végrehajtásáért fizetni, és ha a nyújtott szolgáltatásokért fizetendõ illeték több önálló tételbõl áll, ezen tételek jegyzékét is beleértve; (iv) ott, ahol ez lehetséges, a Társaság mint szolgáltató és az Ügyfél mint intézvényezõ által használt árfolyamot, és emellett a pénzügyi tranzakció tárgyát képezõ összeget ezen pénzváltás után; (v) az összeg Ügyfél számlájáról való leírásának valutanapját vagy az utalványozási értesítés átvételének napját. 4. A szerzõdõ felek megegyezhetnek abban, hogy a 9.3. pontban feltüntetett információk szolgáltatására vagy az Ügyfél mint intézvényezõ számára hozzáférhetõvé tételére szabályos idõközönként kerül sor, amely nem lehet hosszabb egy hónapnál, egyezményes módon, mégpedig úgy, hogy az Ügyfél ezen információkat változatlan állapotban megõrizhesse és lemásolhassa. 5. Abban az esetben, ha a Társaság pénzügyi tranzakcióban az intézvényezett szolgáltatójaként és az Ügyfél intézvényezett lép fel, a Társaság köteles egyértelmûen és érthetõen, azon állam államnyelvén, amely állam területén a pénzügyi szolgáltatás felkínálásra kerül, vagy azon a nyelven, amelyben a szerzõdõ felek megegyeznek, a Szerzõdés rendelkezései által szabályozott pénzügyi tranzakció végrehajtása után haladéktalanul az alábbi információkat adni át az Ügyfélnek: (I) azon adatot, amely alapján az Ügyfél a pénzügyi tranzakciót azonosítani tudja, és amennyiben ez lehetséges, az intézvényezõ adatait és a pénzügyi tranzakcióval kapcsolatosan átadott egyéb adatokat; (ii) a pénzügyi tranzakció tárgyát képezõ összeget abban a pénznemben, amelyben az összeg jóváírásra került az Ügyfél számlájára; (iii) adatot azon illetékrõl, amelyet az Ügyfél köteles a Társaságnak a pénzügyi tranzakció lebonyolításáért fizetni, és ha a nyújtott szolgáltatásokért fizetendõ illeték több önálló tételbõl áll, ezen tételek jegyzékét is beleértve; (iv) ott, ahol ez lehetséges, a Társaság mint szolgáltató és az Ügyfél mint intézvényezett által használt árfolyamot, és emellett a pénzügyi tranzakció tárgyát képezõ összeget ezen pénzváltás elõtt; (v) az összegnek az Ügyfél számlájára való jóváírásának valutanapját. 6. A szerzõdõ felek megegyezhetnek abban, hogy a 9.5. pontban feltüntetett információk szolgáltatására vagy az Ügyfél mint intézvényezett számára hozzáférhetõvé tételére szabályos idõközönként kerül sor, amely nem lehet hosszabb egy hónapnál, egyezményes módon, mégpedig úgy, hogy az Ügyfél ezen információkat változatlan állapotban megõrizhesse és lemásolhassa. 7. A pénzügyi tranzakciók lebonyolítására vonatkozó egyéb felvilágosítási kötelezettségeket a PT 92. rendelkezései szabályozzák. 10. Az Ügyfélnek nyújtott információk határidõs ügyletek 1. A Társaság mint értékpapír-kereskedõ az Ügyfélnek nyújtott befektetési szolgáltatások nyújtása (az Ügyletek lebonyolítása) során kizárólag világos, a valóságnak megfelelõ, nem félrevezetõ és nem hamis információkat használ. 2. A Társaság az Ügyfélnek nyújtott, az Ügyletek lebonyolításával kapcsolatos felvilágosítás során figyelembe veszi, hogyan fogadná ezen magyarázatot, közleményt vagy egyéb felvilágosítást az Ügyfél pozíciójában levõ átlagos szellemi szintû, átlagosan körültekintõ és átlagos felismerési képességekkel rendelkezõ egyén. 3. A Társaság határidõn belül köteles tájékoztatni az Ügyfelet az alábbiakról: (i) saját személyérõl és az általa nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos alapvetõ információkról; (ii) a befektetési szolgáltatásokról, amelyeket nyújt; (iii) a befektetési eszközökrõl, amelyekre vonatkozhat az Ügyfél által igényelt befektetési szolgáltatás nyújtása; (iv) a fennálló kockázatokról, amelyek kapcsolatosak lehetnek az igényelt befektetési szolgáltatással vagy befektetési eszközzel, és a kockázatot elhárító foganatosítható biztosítékokról; (v) a nyújtott befektetési szolgáltatás teljes áráról, az összes díjat és illetéket, a Társaság közvetítésével fizetett adót és egyéb, azzal összefüggõ költséget beleértve, továbbá a nyújtott szolgáltatás folyományaképpen fellépõ egyéb (pénzügyi) kötelezettségekrõl; ha a teljes ár pontos összegének megállapítása nem lehetséges, a Társaság köteles tájékoztatni az Ügyfelet a teljes ár kiszámításának módszerérõl, amely lehetõvé teszi, hogy az Ügyfél ellenõrizze a teljes árat; (vi) az Ügyfél vagyona védelmének módszereirõl, elsõsorban az alábbiakról: arról, hogy azon számlákra, amelyeken elhelyezi vagy elhelyezte a befektetési eszközöket vagy pénzeszközöket, olyan állam jogrendje vonatkozik, amely nem tagállama az Európai Uniónak, és ennek következtében a befektetési eszközökre vagy pénzeszközökre más-más jogviszonyok vonatkozhatnak; mindenfajta biztosító jogosultság és jog meglétérõl, továbbá a beszámítás jogának meglétérõl, amellyel a Társaság mint értékpapír-kereskedõ az Ügyfél befektetési eszközeire vagy pénzeszközeire vonatkozóan rendelkezik, hasonló jogosultságok és jogok meglétét a megõrzõ, kezelõ vagy hasonló beosztású személyre vonatkozóan; arról, hogy az Ügyfél pénzeszközei mely hitelintézeteknél nyitott számlán vannak, elhelyezve, ill. kerülnek elhelyezésre; (vii) a kötelezettségi viszony tartalmáról, az Ügyfél által igényelt befektetési szolgáltatásnak a szerzõdésben megszabott feltételeit is beleértve; (viii) a TVT 2. a)-d) cikkely rendelkezéseiben feltüntetett tényekrõl, azaz azon információkról, hogy a Szerzõdés 5. sz. mellékletét alkotó Befektetési kérdõív kiértékelése alapján mely kategóriába sorolható be az Ügyfél (professzionális Ügyfél, nem professzionális Ügyfél, hasonló állást betöltõ alkalmas személy); (ix) az Ügyletek lebonyolítására vonatkozó utasítások szabályzatáról; (x) az ÁKF ezen pontjának (i) (ix) bekezdéseiben feltüntetett tények minden lényeges változásáról, amennyiben ezen változásnak jelentõsége van a Társaság által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan; 4. A Társaság biztosítja, abban az esetben, ha az Ügyfél nem professzionális ügyfél, a Szerzõdés lényeges részeinek vagy a Szerzõdés lényeges részeire való utalásnak írásos vagy adathordozón való rögzítését, amely ezen Ügyfél számára lehetõvé teszi, hogy ezen információkat az Ügyfél a céljuknak megfelelõ ideig használhassa, és amely megengedi az információk változatlan alakban való sokszorosítását, mégpedig kizárólag abban az esetben, ha ezen információknak az Ügyfél rendelkezésére bocsátása ezen adathordozón megfelel a Társaság és az Ügyfél között bevett vagy a felek megegyezésébõl eredõen foganatosítandó gyakorlatnak; abban az esetben, ha ezen információk nyújtására oly módon kerül sor, hogy az adathordozó lehetõvé teszi a távolsági hozzáférést, teljesül a bevett gyakorlat feltétele, fõként akkor, ha az Ügyfél ezen információkat távolsági hozzáférés útján átveheti, és ha az Ügyfél beleegyezett az információknak ezen adathordozón való nyújtásába. 5. A Társaság köteles felvilágosítani az Ügyfelet, amely professzionális Ügyfél, a (iii) (v), (viii) és (ix) pontjaiban feltüntetett tényekrõl és azok minden lényeges változásáról, amennyiben ezen változásnak jelentõsége van a Társaság által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan, az ezen ÁKF pontjában feltüntetett egyéb tényekrõl az Ügyfelet, amely professzionális Ügyfél, a Társaság kizárólag abban az esetben értesíti, ha ezen értesítésre az Ügyfél igényt tart. 6. A befektetési szolgáltatások nyújtásakor a Társaság köteles felkérni az Ügyfelet a befektetések területén való szakképzettségére és tapasztalataira vonatkozó információk nyújtására mégpedig olyan terjedelemben, amely a Társaság számára lehetõvé teszi annak megítélését, van-e az Ügyfélnek megfelelõ szaktudása és tapasztalata a befektetések területén, amelyek feltétlenül szükségesek az ezzel összefüggõ kockázatok megértésére. 7. Abban az esetben, ha a Társaság megállapítja, hogy az Ügyfélnek nincs megfelelõ szaktudása és tapasztalata a befektetések területén, a Társaság köteles erre a tényre az adott Ügyfelet figyelmeztetni. 8. Amennyiben az Ügyfél megtagadja ezen ÁKF pontjában felsorolt információk Társaságnak való nyújtását, vagy amennyiben azokat nem bocsátja a Társaság rendelkezésére az általa igényelt 6 oldal /összesen 7/

7 terjedelemben, a Társaság a tudomására hozza, hogy az Ügyfél ezen álláspontja számára nem teszi lehetõvé annak kiértékelését, hogy az adott befektetési szolgáltatás nyújtása, a befektetési eszközre vonatkozó, vagy a befektetési eszközzel a befektetési szolgáltatás nyújtása során való kereskedelemre vonatkozó tanácsa megfelel-e az Ügyfél szaktudásának és/vagy tapasztalatainak az azokkal összefüggõ kockázatok megértése szempontjából. 9. A Társaságnak jogában áll az Ügyféltõl kapott, ezen ÁKF pontjában felsorolt információk megbízhatóságából kiindulni azon eset kivételével, amikor tudomásában van, ill. tudomásában lehetne, hogy az Ügyfél által a rendelkezésére bocsátott információ nyilvánvalóan hiányos, pontatlan vagy valótlan. 10. A Társaság köteles az Ügyfelet határidõn belül tájékoztatni az utasítás lebonyolításának befejezésérõl és az Ügyfél kérésére a lebonyolítatlan utasítás lebonyolításának állapotáról. 11. A Társaság köteles az Ügyfelet határidõn belül tájékoztatni az Ügyfél birtokában levõ pénzeszközök és befektetési eszközök állapotáról. 12. A Társaság köteles az Ügyfelet, amely nem professzionális Ügyfél, tájékoztatni ezen ÁKF (i) (vi) pontjaiban feltüntetett tényekrõl, az Ügyfél által igényelt befektetési szolgáltatás nyújtása elõtt elegendõ elõzetességgel. A Szerzõdés rendelkezéseibõl eredõ kötelezettségekre vonatkozó viszonyról a Társaság a nem professzionális Ügyfelet a Szerzõdés megkötése elõtt tájékoztatja. 13. A Társaságnak jogában áll az ezen ÁKF pontjában feltüntetett tényekrõl közvetlenül a befektetési szolgáltatás nyújtásának megkezdését követõen tájékoztatni az Ügyfelet, amennyiben nem tudta betartani az ezen ÁKF pontjában feltüntetett határidõt azon okból, hogy az Ügyfél kérésére a Szerzõdés megkötésére távúton, távkommunikációs eszközök segítségével került sor, amelyek nem teszik lehetõvé az ezen ÁKF pontjával összhangban nyújtott felvilágosítást. 14. Amennyiben az Ügyfél professzionális Ügyfél, a Társaság köteles számára elegendõ elõzetességgel csupán ezen ÁKF (vii) pontja alapján nyújtani tájékoztatást. 11. Titoktartási kötelezettség 1. A szerzõdõ felek kötelezik magukat arra, hogy az összes, üzleti titoknak minõsülõ védett információt és a másik szerzõdõ félre vonatkozó védett információt, amelyrõl a Szerzõdés rendelkezéseinek teljesítésével kapcsolatban szereztek tudomást, kizárólag a Szerzõdésben vagy ezen ÁKF-ben bennefoglalt célokra és azok rendelkezéseivel összhangban fogják használni. 2. A szerzõdõ felek kötelesek: (i) biztosítani a rendelkezésükre bocsátott védett vagy üzleti titoknak minõsülõ információk védelmét, mégpedig az ilyen jellegû információk kezelésére alkalmazott szokványos módszerekkel. A szerzõdõ felek elsõsorban kötelesek bebiztosítani, hogy a nekik átadott iratokról és felvételekrõl ne készülhessenek nyilvántartásba nem kerülõ másolatok; (ii) biztosítani, hogy minden alkalmazottjuk, képviselõjük és mindazon személyek, akik számára a Szerzõdés vagy ezen ÁKF rendelkezéseivel összhangban hozzáférhetõvé válnak védett vagy üzleti titoknak minõsülõ információk, tartsák titokban a kapott információkat és ezen személyek a rendelkezésükre bocsátott védett és üzleti titoknak minõsülõ információk védelmét legalább ugyanolyan mértékben biztosítsák be, mint a másik szerzõdõ fél. 3. A szerzõdõ felek egyikének sem áll jogában bármely harmadik személynek átadni és/vagy bármilyen más módon hozzáférhetõvé tenni a védett és/vagy az üzleti titoknak minõsülõ információkat, azokat egyéb célra felhasználni, mint amely célból azon információkat a rendelkezésére bocsátották, az alábbi esetek kivételével (i) a másik szerzõdõ fél elõzetes írásos beleegyezésével; (ii) általános érvényû jogszabály által megszabott kötelesség esetén; vagy (iii) ha ezt a Szerzõdés vagy ezen ÁKF kifejezetten megengedik. 4. A Szerzõdésnek vagy ezen ÁKF-nek az üzleti titkok és a védett információk védelmére vonatkozó rendelkezései a Szerzõdés megszûnését követõen továbbra is érvényben maradnak. A szerzõdõ felek kötelesek titokban tartani minden védett és üzleti titok tárgyát képezõ információt a Szerzõdés megszûnése után is, mégpedig mindaddig, amíg ezen információk a Szerzõdés vagy ezen ÁKF rendelkezéseinek megszegésétõl eltérõ módon nyilvánosan hozzáférhetõvé válnak, ill. mindaddig, amíg a másik szerzõdõ fél ezen információk érintettje a Szerzõdésben vagy jelen ÁKF-ben megállapított módon egyértelmûen kinyilvánítja, hogy az adott információkra vonatkozó titoktartást fel kívánja oldani. Kétes esetben fennáll, hogy érvényes az információk titokban tartásának kötelezettsége. 12. Reklamáció Reklamációt bármely Ügyfél kezdeményezhet, amely a Társasággal szerzõdéses viszonyban áll. A reklamációt írásban érvényesítheti az alábbi címen: AKCENTA CZ, a.s., Goèárova tøída 312/52, Hradec Králové 2, Csehország, ill. elküldheti faxon az alábbi faxszámra: vagy ben az alábbi címre: A Társaság nem fogad el a székhelyére, vagy telephelyére személyesen beadott reklamációkat. 1. A reklamációs eljárás megindítása beadvánnyal kezdeményezhetõ, amely az alábbiakat tartalmazza: az Ügyfél azonosító adatait (az Ügyfél nevében eljáró, általa meghatalmazott személyek adatait is beleértve), az Ügyfél cégazonosító számát, a Szerzõdés számát; az Ügyfél kapcsolattartási adatait (telefonszám, faxszám, cím); azon utalványozási értesítés azonosító adatait, amelyre az adott reklamáció vonatkozik; a döntõ tényállás teljes és érthetõ leírását; a bizonyítási eszközöket vagy a bizonyítékok megjelölését; egyéb tényeket, amelyek a reklamáció jogosultságának megítélését befolyásolhatják; a keltezést és az Ügyfél aláírását. 2. Az Ügyfél, miután a Szerzõdés, az ÁKF megszegését és/vagy a hatályos jogszabályok megsértését észlelte, köteles elkészíteni és haladéktalanul elküldeni a nyújtott szolgáltatás reklamációjára vonatkozó beadványt. 3. Amennyiben a beadvány nem tartalmazza a reklamáció szabályszerû megítéléséhez elengedhetetlenül szükséges információkat, a Társaság haladéktalanul (legalább ben) felszólítja az Ügyfelet a hiányos információk kiegészítésére és pontosan meghatározza, mely információk/adatok pótlását kéri. 4. A reklamáció megítélésére vonatkozó határozat hozatalának határideje attól a naptól fogva számítódik fel, amely napon a Társaságnak kézbesítették a reklamációra vonatkozó kifogástalan beadványt. 5. A Társaság a reklamációs eljárás megindításának napjától (azaz a reklamációra vonatkozó kifogástalan beadvány kézbesítésének napjától) számított 30 napon belül köteles meghozni a reklamációra vonatkozó határozatot. 6. A Társaság az Ügyfelet értesíti a reklamációs eljárás eredményérõl, mégpedig a reklamációra vonatkozó határozat írásos példányának elküldésével. 7. Ha az Ügyfél nem ért egyet a Társaságnak a reklamációra vonatkozó határozatával, jogosult az ügy megvizsgálására irányuló választott bírósági eljárás megindítását kezdeményezni az ÁKF 14. pontjának rendelkezéseivel összhangban. 13. Szankciók 1. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti határidõn belül a Tranzakcióból származó kötelezettségét, a Társaságnak kötbért köteles fizetni, amelynek összege a Tranzakció értékének 0,5 %-a a késedelem minden egyes napjáért, és legalább 1500,- CZK. 2. Amennyiben a Társaság nem teljesíti határidõn belül a Tranzakcióból származó kötelezettségét, az Ügyfélnek kötbért köteles fizetni, amelynek összege a Tranzakció értékének 0,5 %-a a késedelem minden egyes napjáért, és legalább 1500,- CZK. 3. Amennyiben a Társaság súlyosan megszegi az Ügyletbõl (forward vagy swap ügyletbõl) származó kötelezettségét, köteles az Ügyfélnek visszaszolgáltatni a kölcsöntõkét, és az Ügyfélnek egyszer fizetendõ kötbért fizetni, amelynek összege az Ügylet tárgyát képezõ összeg piaci értékének 10 %-a. 4. Amennyiben az Ügyfél súlyosan megszegi az Ügyletbõl (forward vagy swap ügyletbõl) származó kötelezettségét, köteles a Társaságnak kötbért fizetni, amelynek összege az Ügylet tárgyát képezõ összeg 10 %-a. 5. Ezen ÁKF pontjának rendelkezései nem foganatosítandók abban az esetben, ha a szerzõdõ felek fordított irányú / új ügyletben egyeznek meg ezen ÁKF értelmében. 6. A kötelezett fél, amely a másik szerzõdõ félnek kötbért köteles fizetni az ÁKF ezen pontjának rendelkezései értelmében, ezen kötbért másik szerzõdõ félnek a jogosult fél által kiállított számla kézbesítésétõl számított 20 napon belül köteles megfizetni. 7. A kötbért elszámoló iratnak tartalmaznia kell mindazon adatokat, amelyek alapján a felszámlázott kötbér megvizsgálható. 14. Viták eldöntése 1. A Társaság és az Ügyfél között ezen Szerzõdés következményeképpen vagy azzal kapcsolatban esetlegesen fellépõ vitákat, a Szerzõdés érvényességének kérdésességét is beleértve, a felek megkísérlik közös megegyezéssel rendezni. Amennyiben nem kerül sor a vita rendezésére az egyik szerzõdõ fél által a másik szerzõdõ félnek küldött, a vita eldöntésére irányuló tárgyalást kezdeményezõ felszólítása kézbesítésének napjától számított 30 napon belül, a vita vagy viták eldöntésére a Cseh Köztársaság helyi bíróságai válnak illetékessé. Az illetékes helyi bíróságot a Társaság telephelyének székhelye, Hradec Králové, alapján állapítják meg. 15. Kézbesítés 1. A Társaság és az Ügyfél a másik szerzõdõ fél számára küldött küldeményeit a másik szerzõdõ fél által meghatározott címekre vagy faxszámokra kézbesíti. 2. A küldemény azon a napon tekintendõ kézbesítettnek, amelyen azt a másik szerzõdõ fél átvette. Ha az ajánlott levélben küldött küldemény a feladóhoz kézbesítetlen küldeményként tér vissza, a kézbesítésbõl eredõ következmények a küldemény címzettnek való elküldésének napját követõ ötödik (5) naptól számítódnak fel. 3. A faxon küldött küldemény abban a pillanatban tekintendõ kézbesítettnek, amikor a feladó telefaxkészüléke létrehozta a küldemény sikeres elküldésérõl szóló jelentést. 4. Az ben küldött közlemények/dokumentumok ezen közleményeknek/dokumentumoknak a címzettnek való elküldése napján tekintendõk kézbesítettnek. 16. Zárórendelkezések 1. A Szerzõdés jóváhagyó aláírásával az Ügyfél kifejezi ezen ÁKF tartalmának tudomásul vételét, amelyek 3. sz. mellékletként a Szerzõdés elválaszthatatlan részét képezik, továbbá egyetértését fejezi ki ezen ÁKF rendelkezéseivel. 2. A Társaságnak jogában áll jelen ÁKF-et az alábbi feltételek teljesítése mellett módosítani: (i) A Társaság a módosításról az Ügyfeleknek értesítést küld elektronikus úton azoknak az Ügyfél által megadott címre e- mailben való elküldésével, utólagos módosítás ellen védett elektronikus állományban és azoknak tartós adathordozón való átadásával legalább két hónappal a módosítások hatályba lépése elõtt, továbbá ezen módosításokat a honlapon is közzéteszi. 3. Amennyiben az Ügyfél legkésõbb egy nappal az ÁKF tervezett módosításának hatályba lépése elõtt írásban nem adja a Társaság tudtára, hogy nem ért egyet a tervezett módosításokkal, érvényes, hogy ezen módosítások azoknak a Társaság honlapján való közzétételének napjától fogva az Ügyfél számára kötelezõ érvényûek. 4. Ha az Ügyfél elutasítja a Társaságnak a Szerzõdés módosítására irányuló tervezetét, jogában áll a Szerzõdés módosítása hatályba lépésének napja elõtt a Szerzõdést azonnali hatállyal díjmentesen felmondani. 5. A Társaság az Ügyfeleit a jelen ÁKF idõszerû tartalmáról az idõszerû ÁKF-nek a honlapján való közzétételével tájékoztatja: 6. Ezen Általános kereskedelmi feltételek március 1-jén lépnek érvénybe és hatályba. 7 oldal /összesen 7/

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK (verzió 1/2009) - iktatószám:

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK (verzió 1/2009) - iktatószám: infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu AZ AKCENTA CZ, a.s. DEVIZAÉRTÉKKEL VALÓ KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK (verzió 1/2009) - iktatószám: Az AKCENTA

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. A SZÁMLAFIGYELŐ RENDSZER... 3 2. A KÁRTYAFIGYELŐ

Részletesebben

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL?

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Segédlet a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetési szolgáltatás használatához HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? Az e-befektetési szolgáltatásba történő bejelentkezés

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői:

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői: FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet alapján nyújtott Alapszintű fizetési számlával kapcsolatban Hatályos: 2016. október 15-étől A (továbbiakban: Bank) a 262/2016. (VIII.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Szerződő felek: PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK KERETSZERZŐDÉSE. száma: (verzió 2/2014)

Szerződő felek: PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK KERETSZERZŐDÉSE. száma: (verzió 2/2014) PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK KERETSZERZŐDÉSE (verzió 2/2014) Szerződő felek: AKCENTA CZ a.s. székhelye Prága 1, Ovocný trh 572/11, Ir.sz.:110 00, Cégazon.sz.: 251 63 680, Adószám:CZ 699 001 844, cégjegyzéki

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (..) IRM rendelete a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról A Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS,

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tiszántúli Első Hitelszövetkezet. Fiók 2. sz. melléklet Szerződés azonosító: ESZV-- ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

levelezési cím elérhetőségek

levelezési cím elérhetőségek Alulírott név: születési név: születési hely, idő: anyja neve: azonosító okmány száma: SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében természetes

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Szállásadó: Alszeri Rönk Vendégház Őriszentpéter Alszer 27/a 9941 Telefon: 06 30 586 2226 Email: orsegironkhaz@gmail.com Vendég: Foglalást/ajánlatkérést benyújtó

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG A Magyar Köztársaság 2000. évi CXLV. törvénye a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar Lovas Szövetség elnöksége a sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. oldal Szerződésszám: 2016-DS/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokhoz és nem minősített időbélyegzés szolgáltatáshoz igénybevételéhez

Részletesebben

Követeléskezelés menete

Követeléskezelés menete Követeléskezelés menete 2016.08.01. Sor szá m Esemény Időpontok/egyéb lépések Tájékoztatá s jellege 1 fizetési késedelembe Késedelembe esést követő azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon 2 fizetési késedelembe

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben