Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai"

Átírás

1 Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2 Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény évi változásai rendelkezések pontosítása, gyakorlat során felmerülő kérdésekre egységes szabályozás, adózók és adóhatóság számára adminisztrációs terhek csökkentése. Ket. alkalmazása kizárt adóügyekben: Art. 5. ügyfél nem kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását, elektronikus ügyintézés, elektronikus kapcsolattartás: külön jogszabály (47/2013. (XI.7.) NGM rendelet) 2

3 Képviselet áfa tv. szerinti adó-visszatérítési jog: Art. 7. (3) bek. Belföldön nem letelepedett adóalanyt külföldi magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet is képviselhet az áfa visszatérítési eljárásban. Volt vezető tisztségviselő felelőssége: Art. 14. (4) bek. Felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás során kötelezettségei elmulasztása miatt a volt vezető tisztségviselő, volt végelszámoló mulasztási bírsággal sújtható. 3

4 Egészségügyi szolgáltatási járulék: Art. 20. (6),(7a)-(7b) bek. Adóhatóság hivatalból törli: hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a magánszemély külföldön tartózkodik és nem minősül a Tbj. alapján belföldinek, magánszemély elhalálozott. 4

5 Egészségügyi szolgáltatási járulék: Kötelezett: az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult. (Tbj. 39. (2) bek.) Biztosítottnak minősül például: munkaviszonyban lévő személy, alap- vagy középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatásban tanulmányokat folytató hallgató, Egészségügyi szolgáltatásra jogosult például: táppénzben, gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, saját jogán nyugdíjban, ápolási díjban részesülő személy, szociálisan rászorult személy. Amennyiben tehát a fenti ellátásokban részesül valaki, akkor nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. 5

6 Egészségügyi szolgáltatási járulék: piros lámpás adózók: Art. 20. (8)-(11) bek. alapján: OEP nyilvántartásában biztosítottként vagy egyéb jogcímen jogosultként nem szereplő személyek adatai NAV adatbázis Felszólítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultság igazolása 6

7 Egészségügyi szolgáltatási járulék: Külföldi munkavállalás bejelentése az OEP-nél a magyar állampolgár köteles a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül bejelenteni az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, ha a magánszemély az Európai Gazdasági Térség valamelyik államában (uniós országokban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban) vagy olyan országban biztosított, amellyel a biztosítási jogviszonyról nemzetközi egyezményt kötött Magyarország, akkor nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, az EGT valamely tagállamában munkát vállaló magánszemély fő szabály szerint a munkavégzés helye szerinti tagállamban kötelezett járulékfizetésre, ezért Magyarországon nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. 7

8 Egészségügyi szolgáltatási járulék: aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvényben meghatározott esetek szerint sem jogosult, illetve más EGT tagállamban sem biztosított, köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, Kötelezettség: jogosultság megszűnését követő naptól a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig vagy jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjáig áll fenn. Passzív jogosultság: 45 nap 8

9 Egészségügyi szolgáltatási járulék: Az egészségügyi szolgáltatási járulék-fizetési kötelezettséget a 14T1011 számú adatlapon kell bejelenteni az illetékes adóigazgatósághoz a változást követő 15 napon belül. Mértéke: 6810,- Ft/hó (227,- Ft/nap) bejelentkezés alapján a fizetési kötelezettség az adózó folyószámláján jelenik meg, nem hoz külön határozatot a NAV, az adóhatóság az adózót nyilvántartásba veszi, és a befizetéshez szükséges csekkek postázását is biztosítja, a járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell fizetni, ha munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapon, fizetési nehézségek fizetési kedvezményi eljárás 9

10 Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése: kérelemre - adóhatóságnál nyilvántartott adóra, magánszemély esetében ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni, szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent, magánszemélyt terhelő adótartozást, bírság-, pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. magánszemély esetén nincs eljárási illeték, ha a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti a fizetésre kötelezett, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. 10

11 Egészségügyi szolgáltatási járulék és a fizetési könnyítési eljárás: adófolyószámlán történő előírását követően, csak a feltételek fennállása esetén engedélyezhető, az adóhatóság részletesen vizsgálja adózó és az egy háztartásban élő hozzátartozók vagyoni, szociális helyzetét, jövedelmét és kiadásait. DE: csak lejárt adótartozás esetén engedélyezhető, az adóhatóság egy adott hónapban az addig felhalmozott járulékra fizetési kedvezményt engedélyezett, a következő havi kötelezettség keletkezésekor ismét tartozása, ismét késedelmi pótlék kerül felszámításra. 11

12 Szociálisan rászorult: Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 54. Kötelezett, de jövedelmi helyzetére tekintettel nem képes az eü. szolg. járulék megfizetésére. adózó kérelmére - járási hivatal: családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át ( Ft), aki egyedül él és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át ( Ft) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év, feltételek fennállása esetén ismét kiállítható. 12

13 Egészségügyi szolgáltatási járulék: adófolyószámlán automatikus előírás, amíg a változást, megszűnést nem jelentik be, megszűnés, változás: T1011-es adatlap 15 nap nem kell bejelenteni, ha olyan biztosítási jogviszony létesül, amelyet a T1041-es adatlapon bejelentettek. (foglalkoztató, munkáltató általi bejelentés), az állami adóhatóság a járulékfizetésre kötelezett magánszemélyek adatairól havonta elektronikus úton adatot szolgáltat az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére. 13

14 Adószám felfüggesztés: Art. 24/A. (12) bek. az adóhatóság az adószámot a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 180 nap elteltét követően törli, ha az adózó a felfüggesztést elrendelő határozatban foglalt bevallási vagy adófizetési kötelezettségének nem tesz eleget. (Eddig az adószám felfüggesztés 180 napjának lejárta után indult el az adószám törlési eljárás.) 14

15 Túlfizetés kiutalása: Art. 24. (7) bek. az Art. 4. melléklete szerinti, adóazonosító számmal nem rendelkező külföldi illetőségű magánszemély is kérheti. Túlfizetés és adószám felfüggesztés: túlfizetés kiutalásához szükséges az adóazonosító szám (kiv.: külföldi magánszemély), adószám felfüggesztés után a törlésig felfüggesztve marad az adószám: adóvisszaigénylés nem lehetséges. 15

16 Adóregisztrációs eljárás: Art. 24/C., 24/D., 24/E. a tag fogalmába az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, részvényese is beletartozik, az adóregisztrációs eljárás kiterjed az egyszemélyes társaságokra is. Bevallást helyettesítő nyilatkozat: Art. 31. (5) bek.: társasági adó bevallást helyettesítő nyilatkozat határideje a társasági adóbevallás határidejéhez igazodik. Kiutalási határidő számítása: Art. 37. (4) bek.: az ellenőrzés megkezdését és a már megkezdett ellenőrzés lefolytatását, befejezését akadályozó, késleltető ok megszűnésétől kell számítani. 16

17 Túlfizetés: Art. 43. (5) bek. egységes fogalom, túlfizetés = adott adónemben az adózónak az adófizetési kötelezettséget meghaladó összeg van az adófolyószámláján, ha az adott adónem tekintetében az adózónak vagy a az adó megfizetésére kötelezett személynek adófizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az adófolyószámlán a rendelkezésére (túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy által megjelölt adószámlára számolja el, a kényszertörlés alatt álló adózók túlfizetései átvezethetők a tartozást mutató adónemekre, hasonlóan a csőd-, felszámolásés végelszámolás alatt álló adózók eljárásához. 17

18 Túlfizetés: Art. 43. (5) és (5b) bek. a csoportos adóalany túlfizetése a csoporttagok bármelyikének adótartozására átvezethető, csoportos adóalanynál fennálló túlfizetés összegét a csoportos adóalany vagy bármelyik csoporttag tartozására el lehet számolni, feltétele: csoporttagok írásban megállapodtak és ezt bemutatták az adóhatóságnak. 18

19 EFER Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer Art /2013. (XI.07.) NGM rendelet állami adó- és vámhatóságnál az adófizetési kötelezettségek egy összegben történő megfizetése pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó pénzforgalmi számláját vezető, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által biztosított házibankos fizetési megoldással jelenleg: FHB és MKB 19

20 EFER Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer az adónemekre történő befizetését ne egyenként, hanem egy összegben, egy felosztási rendelkezés alapján tudja elküldeni, átutalási megbízások összeállítása, megbízási csomagok Felosztási rendelkezés: a befizetés adónemenkénti felosztásáról tett adózói nyilatkozat, amelyet az ügyfélkapun keresztül lehet megtenni, azaz az adózó rendelkezik arról, hogy az egy összegű befizetést az adóhivatal mely adónemekre számolja el. 20

21 EFER Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer Feltételek: pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó Ügyfélkapu regisztráció T180-as adatlapon: valamennyi elektronikusan intézhető adóügy intézésére EFER keresztül átutalással történő fizetéshez szükséges rendelkezés összeállításához meghatalmazás, megbízás Internet bank használatához szerződés a bankkal EFER-hez csatlakozott pénzintézet 21

22 EFER: Art. 38. (1) bek. és 43. (5a) bek. ha nem teljes körűen rendelkezik a befizetésről, akkor a végrehajtási eljáráshoz hasonló az elszámolás módja, (szja, járulékok, esedékesség, arányos,) ha a befizetés összege meghaladja az adófizetési kötelezettség összegét, a túlfizetésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 22

23 Önellenőrzés esedékesség előtt: Art. 51. (1a) és (3) bek. a benyújtott bevallás a bevallás esedékessége előtt is önellenőrizhető, amennyiben az adózó bevallását önellenőrzéssel az adóbevallás benyújtására előírt határidőt megelőzően helyesbíti, a helyesbített adó, a költségvetési támogatás az általános szabályok szerint válik esedékessé, az eredeti esedékesség (bevallás határideje) lesz a meghatározó az önellenőrzésre. 23

24 Közjegyző tájékoztatása: Art. 54. (4a) bek. örökös kérelmére az örökös tájékoztatása céljából az eljáró közjegyző tájékoztatást kérhet az adóhatóságtól az elhunyt adótartozásának vagy túlfizetésének mértékéről. Ellenőrzés határideje: Art. 92. (6) bek. felszámolási eljárás esetén a felszámolást lezáró adóbevallások kézhezvételétől számított 60, míg egyszerűsített felszámolás esetén 45 napon belül kell befejezni. Ellenőrzés - megbízólevél: Art. 93. (1) bek. megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető kézbesítési szabályok! 24

25 Szoftverellenőrzés: Art. 95. (1) bek. az adóhatóság jogosult a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, informatikai rendszerek megvizsgálásával lefolytatni a már folyamatban levő ellenőrzéseket is. Iratanyag bevonása: Art. 96. (3) bek. ellenőrzés befejezéséig (eddig 60 napon túl csak engedéllyel). 25

26 Együttműködési kötelezettség: Art. 99. (1a) bek. felszámolás esetén a felszámolás kezdő időpontjától a felszámoló, végelszámolás esetén a végelszámoló, kényszertörlési eljárás esetén a cégjegyzésre jogosultként bejegyzett személy, ha a kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg, a volt végelszámoló teljesíti. Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés: Art (1) bek. h) adóhatóság vizsgálhatja az adózó által a könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftvereket, informatikai rendszereket, számításokat. 26

27 Kézbesítési szabályok Art az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére feladott adóhatósági irat KÉZBESÍTETT: a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a küldemény az adóhatósághoz a kézbesítés eredménytelensége miatt érkezik vissza, vagy a postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, ha nem kereste jelzéssel érkezik vissza, az adóhatóságnak a kézbesítési vélelem beálltáról nem kell értesítenie az adózót. 27

28 Kézbesítési szabályok Art az adóhatósági iratot a személyes átadás megkísérlésének napján akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az adózó, vagy az irat átvételére jogosult meghatalmazottja az átvételt megtagadta, elektronikus úton kézbesített: Art (5) bek. ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza, kézbesítési vélelem az iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított ötödik napot követő munkanapon áll be. 28

29 A kézbesítési vélelem beálltát követően a NAV internetes honlapján 15 nap időtartamra közzéteszi: adóazonosító szám, irat ügyiratszámát, telefonszámot, amelyen az adózó tájékozódhat. az állami adóhatóság internetes honlapján való közzétételtől számított 15 napon belül az adózó kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet terjeszthet elő akkor is, ha a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő már eltelt vagy abból 15 napnál kevesebb van hátra, a honlapon való közzététellel egyidejűleg elektronikus úton értesíti: ügyfélkapuval rendelkező adózót, képviseletre jogosult, ügyfélkapuval rendelkező személyt, ügyfélkapuval rendelkező meghatalmazottját. 29

30 Meghatalmazott részére kézbesítés: Art (7a) bek. a meghatalmazott részére szóló adóhatósági irat címzésében fel kell tüntetni: az adózó nevét (megnevezését), a meghatalmazott nevét (megnevezését), meghatalmazotti minőségét. 30

31 Feltételes adómegállapítás Art és pont kizárólag az adózó adókötelezettségének vagy adókötelezettség hiányának megállapítására kerülhet sor, még nem létező adózó adókötelezettségére nem kérhető, ügyintézési határidő 60 napról 75 nap, amely 60 nappal továbbra is meghosszabbítható, sürgősségi eljárás esetén a határidő 30 napról 45 napra emelkedik, amely 30 nappal meghosszabbítható, ha az adózó kérelmét módosítja, az ügyintézési határidő újraindul, szerződéscsomagra, szerződéstípusra nem lehet kérni, előzetes konzultáció lehetősége, díja: 5 millió Ft, sürgősségi esetben 8 millió Ft, tartós feltételes esetben 8 Ft, sürgős tartós feltételes 11 millió Ft, nem nyújtható be fellebbezés, bírósági felülvizsgálat kérhető. 31

32 Mögöttes felelősség: Art. 136/B., 141/A. a helytállási kötelezettséget megállapító elsőfokú határozat elleni fellebbezésben vitatható a helytállási kötelezettséget megalapozó, a felszámolással megszűnt adózóra a felszámolási eljárás időtartama alatt hozott, utólagos adómegállapítási határozat, fellebbezhet az alapul szolgáló határozat ellen, kivétel, ha volt bírósági eljárás, ha a felszámolási eljárás során hozták, akkor is, ha már elévült, mögöttes határozathoz megküldi az adóhivatal az alapul szolgáló határozatot és jegyzőkönyvet. 32

33 Végrehajtható okiratok: Art (1) bek. e) pontja bírósági eljárási illeték tárgyában küldött bírósági megkeresés, értesítés Vámhatóság végrehajtási joga: Art (1a)-(1b) bek. vámhatóság is folytathat ingófoglalást adótartozás erejéig Helyszíni eljárás időkorlátja: Art. 148/A óra között munkanapokon, adóhatóság vezetőjének engedélyével bármikor, szállítás alatt álló ingóság bármikor lefoglalható. 33

34 Végrehajtás kiterjesztése: Art (2) bek. a már végrehajtható okirat alapján foganatosított ingó-, illetve követelés foglalás hatályát az adóhatóság kiterjesztheti a foglalást követően végrehajthatóvá vált tartozásokra, költségekre is, amely tényről az adóhatóság az adózót értesíti, a foglalás kiterjeszthető az utóbb felmerült tartozásokra, költségekre is. Hatósági átutalási megbízás Art (3) bek. ha az adózó a hatósági átutalási megbízást megelőzően, de az adó esedékességét követően teljesített befizetést, az adóhatóság a jogosulatlanul beszedett összeget az adózó pénzforgalmi számlájának hitelintézet általi megterhelésétől számított 8 napon belül kamat nélkül téríti vissza. 34

35 Árverés érvényes licit legkisebb összege Art. 156/A. (7) elektronikus árverés érvényes legkisebb licitjének összege 5000 forintról 1000 forintra csökken, csak 100 ezer forintnál nagyobb kikiáltási ár esetén marad 5 ezer forint. Ingó árverés Art. 156/A. (13) bek. 6 hónapról 30 napra csökken a két árverés (sikertelen és az új) közötti időtartam. Végrehajtási kifogás: Art (1) bek. határidőn túli vagy nem jogosulttól származó végrehajtási kifogásról az elsőfokú szerv dönt érdemi vizsgálat nélküli elutasítás 35

36 Végrehajtás szünetelése Art (4) bek. g) pontja ha az adótartozás érvényesítése érdekében az adóhatóság polgári peres eljárást kezdeményezett, a peres eljárás jogerős befejeződéséig (fedezetelvonó perek például). Elévülés: Art (1c) bek. az adó megállapításához való jog elévülése büntetőeljárás esetében a büntetőeljárás kezdő időpontjától annak jogerős befejezéséig nyugszik. 36

37 Üzletlezárás pénztárgép: Art (1) bek. d) pontja Az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiséget 12 nyitvatartási napra lezárhatja, ha az adózó be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott, igazolatlan eredetű árut forgalmaz, az adóköteles tevékenység célját szolgáló ugyanazon helyiségében (műhely, üzlet, telep stb.) az első ellenőrzéstől számított egy éven belül második alkalommal mulasztotta el számla- vagy nyugtakibocsátási kötelezettségét, a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegte. Ismételt előfordulás esetén a lezárás időtartama 30, majd minden további esetben 60 nyitvatartási nap. 37

38 Pénztárgép szabálytalan üzemeltetése Art (8b) ha nincs üzlet üzletlezárás helyett bírság: az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az üzlethelyiség nélkül végzett tevékenység esetén üzletlezárást helyettesítő bírságot állapíthat meg, ha az adózó a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegte, ismételt elkövetése esetén az üzletlezárást helyettesítő bírságot minden alkalommal meg kell állapítani, a kiszabható bírság felső határa magánszemély adózó esetében 200 ezer forint, más adózó esetén 500 ezer forint. 38

39 Pénztárgép szabálytalan üzemeltetése Art (20g) Az állami adóhatóság pénztárgép, taxaméter forgalmazási engedély nélküli forgalmazása, a forgalmazási engedély visszavonását követő továbbforgalmazása, továbbá engedélyezettől eltérő pénztárgép, taxaméter forgalmazása esetén 10 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szab ki, a pénztárgép, taxaméter forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek egyéb módon történő megszegése esetén a magánszemély kötelezettet (forgalmazót, üzemeltetőt, szervizt, műszerészt) 500 ezer forintig, nem magánszemély kötelezettet 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. 39

40 Feltöltési kötelezettség: Art (12) bek. a mulasztási bírság alapjának számítása során figyelmen kívül kell hagyni az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérleg fordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított nyereségjellegű árfolyam különbözetet, ha az adóalapot képez. 40

41 HATÁRIDŐK 41

42 Adó megfizetése esedékesség: Art. 2. számú melléklet adóhatóság által megállapított adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. Adófolyószámlára könyvelés: adózó bevallása, adózó bejelentése, adóhatóság vagy más hatóság jogerős határozata. 42

43 Késedelmi pótlék az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni, a késedelmi pótlék mértéke minden nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része, a megállapított késedelmi pótlék után újabb késedelmi pótlékot már nem lehet felszámítani, nettó pótlékszámítás: a késedelmi pótlék alapját csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, az esedékesség időpontjában más adóval kapcsolatban fennálló túlfizetés összegével. A nettó pótlékszámításnál figyelmen kívül kell hagyni azt a tartozást, amelyre fizetési könnyítést engedélyeztek. a késedelmi pótlék alapja az az adó, amelyet az esedékesség 43 napjáig nem fizettek meg.

44 Adófolyószámla kivonat és késedelmi pótlék értesítő: Ha az adószámla 1000 forintot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutat, az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról (előző évre felszámított) az adózók részére október 31-ig értesítést ad ki forintot meghaladó összegű tartozás vagy túlfizetés: adószámla egyenlege között fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesítette: évre felszámított késedelmi pótlék esedékessége: november

45 Adófolyószámla kivonat és késedelmi pótlék értesítő: Az állami adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetőleg adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy önkéntesen elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Elektronikus: EBEV lekérdezhető Papíralapon: csak akkor, ha tárgyévben nem nyújtott be elektronikus úton bevallást vagy adatszolgáltatást. 45

46 Adófolyószámla észrevételek leggyakoribb okai: hibás bevallás szja részletfizetés fizetési könnyítés (részletfizetés) milyen időponttól került engedélyezésre: adó eredeti esedékességétől kérelem benyújtásától lehet kés.pótlék határozat keltétől lehet kés.pótlék részben vagy nem teljesíti: érvényét veszti, tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik bírósági eljárási illeték más szerv jogerős határozata alapján, alapeljárásban eljáró szerv 46 téves adóazonosító szám feltüntetése, nincs feltüntetve

47 Végrehajtási eljárás: az adóhatóság az adótartozás megfizetésére az adózót, az adó megfizetésére kötelezett személyt felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. átvezetés végrehajtás esetén (!) visszatartási jog gyakorlása (!) végrehajtás fizetési számlára, munkabér, egyéb rendszeres jövedelem letiltása ingó vagyontárgy (pl gépjármű) lefoglalása ingatlan árverés 47

48 Fizetési kedvezmény eljárás: csak ténylegesen fennálló tartozás vonatkozásában kerülhet sor, az állami adóhatósághoz valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítő adózó fizetési könnyítési kérelmét is elektronikus úton kell, hogy teljesítse, gazdálkodó szervezet (kiv. egyéni vállalkozó): eljárási illeték 10 ezer forint 48

49 Köztartozásmentes adózói adatbázis: az adóhatósági igazolást, - amely lehet adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás - az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki, az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minősül, az adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell teljesíteni. 49

50 Köztartozásmentes adózói adatbázis: nemleges adóigazolás: igazolja, hogy az adózónak az adóigazolás kiállításának napján vagy az adóigazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs, ha jogszabály adóigazolás, együttes adóigazolás benyújtását írja elő, e kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az állami adóhatóság az adózót az adóigazolás vagy az együttes adóigazolás benyújtását előíró jogszabályban meghatározott határidő utolsó napján vagy határnapon, egyéb esetekben a kérelem benyújtásakor a köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartja. 50

51 Köztartozásmentes adózói adatbázis Az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása, nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása, nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett, adószámát nem függesztették fel, nem áll csődeljárás, végelszámolás, felszámolási eljárás alatt. 51

52 Köztartozásmentes adózói adatbázis kérelem benyújtása illetékmentes, helyettesítheti a nemleges adó- és együttes adóigazolásokat, pénzügyi megbízhatóságot igazol üzleti partnerek felé, adatbázis nyilvános, egyszerűen elérhető 52

53 Köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság az adózó kizárólag - elektronikus úton benyújtott kérelme (KOMA) alapján, a követő hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha a törvényben előírt feltételeket teljesíti, az adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti, amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt követően az adózó a feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisból törli, amelyről az adózót értesíti, ismételt kérelemmel kerülhet ismét az adatbázisba. 53

54 Minősített adózói adatbázis: Minősített adózónak minősül az a vállalkozási tevékenységet folytató személy: legalább 3 éven át működött, a kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül az állami adóhatóság nem állapított meg a terhére adóhiányt, kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, nem állt vagy áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt, az adózó egy naptári éven belül legfeljebb két fizetési könnyítés (adómérséklés) iránti kérelmet terjesztett elő. Az állami adóhatóság a minősített adózót, kérelmére nyilvántartásában feltünteti. Ha a nyilvántartásba vételt követően az adózó a feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a nyilvántartásból törli. 54

55 Online pénztárgép 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 55

56 Online pénztárgép 24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet Véghatáridő: augusztus 31. Az üzemeltető december 31-ig jogosult a március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgép üzemeltetésére, ha az üzembe helyezett online pénztárgép meghibásodik, a szerviz nem tud cserepénztárgépet biztosítani, amely tényt a szerviz a pénztárgépnaplóban rögzíti, nincs más olyan pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne, az üzemeltető köteles a pénztárgép meghibásodását haladéktalanul bejegyezni a pénztárgépnaplóba, a műszerész a pénztárgép javítási célú elszállítását a pénztárgépnaplóba bejegyzi. 56

57 Online pénztárgép A szerviznek az online pénztárgép javítási célú átvételéről, valamint a javítás befejezését követő visszaadásáról adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatóság részére az átvételt illetve visszaadást követő 3 munkanapon belül, a PTGTAX jelű nyomtatvány alkalmazásával. A forgalmazó a részére hibajavítás céljából átadott pénztárgépekről meghatározott módon és formában köteles adatot szolgáltatni a NAV részére január 1-jéig üzemeltetheti a hagyományos pénztárgépet a pénztárgép használatra nem kötelezett adóalany, illetve az adóalany azon tevékenysége tekintetében, amely vonatkozásában nem kötelezett pénztárgép használatra. 57

58 Online pénztárgép SZAMLAZO adatlap a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet október 1-jétől: az adóalany köteles az általa használt, illetve használatból kivont számlázó programot és /vagy online számlázó rendszert az adóhatósághoz bejelenteni előtt beszerzett, használatban levő: egyéb esetben: használatbavétel / kivonás 30 nap frissítés, verzióváltás nem elektronikus vagy papíralapon 58

59 Online pénztárgép Adatlapok: PTGREG - adatlap a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez PTGTAXUZ - adatlap üzemeltetőknek pénztárgépekről és taxaméterekről PTGM - Kérelem a közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítése alóli egyedi mentesítésre irányuló eljáráshoz (Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság) 59

60 Online pénztárgép PTGSZLAA - adatlap a pénztárgéphasználatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét kizárólag számlával teljesítő adózók adatszolgáltatásához február december 31. pénztárgép használatra kötelezett tevékenység: e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák ellenőrzés elvégzéséhez szükséges valamennyi adatát a számla kibocsátásának keltét alapul véve, naponkénti bontásban, naptári hetente, a tárgyhetet követő hét negyedik napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak, csak amire nyugtaadási kötelezettség terheli, kötelezően számlával teljesítendőről nem, nem kell benyújtani: adatszolgáltatási időszakban számla kibocsátása nem történt. 60

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás A helyi adóztatás 2013 Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás 1. A helyi adók rendszere A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben