Társadalombiztosítás 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalombiztosítás 2014."

Átírás

1 Társadalombiztosítás január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek (egyéni vállalkozók és társas vállalkozások, valamint azok tagjai) esetén a minimálbér emelésével összefüggően emelkedik a járulékfizetési kötelezettség. A járulék mértékek tekintetében változás nincs, marad és adó módjára viselkedik továbbra is a 27 %-os szociális hozzájárulási adó. Kiemelendő viszont, hogy 2014-től a családi kedvezményrendszer kiterjed a biztosítottakat terhelő egyéni járulékokra is, ugyanis a személyi jövedelemadó alapjából kellő jövedelem hiányában nem érvényesíthető kedvezmény levonható a természetbeni, pénzbeli és nyugdíjjárulékból (ebben a sorrendben). A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (továbbiakban Tbj.) évi változásainak részletes ismertetése. 1. A Tbj. fogalomrendszerét érintő változások: 2014-től jelentős számú, jogalkalmazást segítő pontosító, illetve a járulék és szociális hozzájárulási adó (szocho) szabályai közötti összhang megteremtését szolgáló új rendelkezés született. Ezzel összefüggésben változott a - FOGVATARTOTT fogalma is. A módosítás a fogvatartottak pontosítását tartalmazza a büntető jogszabályokkal való összhang biztosítása érdekében. A fogvatartás formái jelentősen kibővültek, ezért is szükséges a Tbj-ben a fogvatartottak fogalmát újra meghatározni. Természetesen a fogvatartottak a Tbj. rendelkezései alapján egészségügyi szolgáltatásra, valamint a kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló személy kivételével baleseti egészségügyi szolgáltatásra továbbra is jogosultak. A módosítás értelmében FOGVATARTOTT: az őrizetbe vett, a házi őrizetbe rendelt, az előzetesen letartóztatott, az elzárásra utalt, a szabadságvesztés vagy elzárás büntetést töltő személy, a kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló személy (Tbj. 4. új g) pont). 1

2 2. Biztosítottak körében történt változás január 1-jétől a nevelőszülők is társadalombiztosítottá válnak (a Tbj. alapján december 31-ig csak a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló személy minősült annak). Így a nevelőszülői jogviszonyban állók ettől az időponttól biztosítottként a társadalombiztosítás valamennyi pénzbeli és természetbeni ellátására jogosulttá válnak. A foglalkoztatási jogviszony a működtető, mint munkáltató és a nevelőszülő közötti írásbeli megállapodás alapján jön létre. A jogviszony azzal a nappal jön létre, amikor a gyámhatóság határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását kijelölte. A nevelőszülők díjazása munkabérnek minősül, a járulékalap pedig a nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg alap számításánál figyelembe vett jövedelem (Tbj. 5. (1) bek. a) pont). 3. A tanulószerződés alapján foglalkoztatott szakképző iskolai tanulóra vonatkozó megváltozott szabályok: A december 31-ig hatályos rendelkezések szerint a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló mint biztosított járulékalapot képező jövedelme a tanulószerződésben meghatározott díj volt január 1-jétől azonban, figyelembe véve, hogy a szakképző iskolai tanuló tanulószerződése szünetelhet, ezért szükséges volt arról rendelkezni, hogy ilyen esetben a biztosítási jogviszony is szünetel. Ezért január 1-jétől a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj minősül járulékalapot képező jövedelemnek (Tbj. 4. k) pont 1. alpont). Ehhez a szabályozáshoz igazodik a Tbj. 8. h) pontja, mely szerint szünetel a biztosítás: a tanulószerződés szünetelésének időtartama alatt. A Tbj. 4. k) 1. alpontjában a : tanulószerződésben meghatározott díj szövegrész helyébe: a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj szöveg kerül. Indok: Biztosított a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló. A jelenleg hatályos Tbj. 4. k) pontja értelmében tanulószerződés alapján tanulmányokat folytató tanuló esetén a járulék alapot képező jövedelem a tanulószerződésben meghatározott díj. A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. tv. (hatályos január 1-től) 63. (5) bek. és a 64. (1) bek. első fordulata szerint a tanulószerződésben meghatározott díj csökkenthető 2

3 igazolatlan hiányzás esetén a mulasztás időtartamának figyelembevételével, illetve egyáltalán nem jár díjazás abban az esetben, ha a tanuló a befejező szakképző évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti, illetve a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól. Ezekben az esetekben nem indokolt a tanulóval a rögzített járulékalap figyelembevételével megfizettetni a járulékokat, így csak a ténylegesen kifizetett díj képez járulékalapot. Adóalapot képező jövedelem hiányában a szocho-t sem kell megfizetni. Ezekben az esetekben nem indokolt a tanulóval a rögzített járulékalap figyelembevételével megfizettetni a járulékokat, és a szocho-t, így csak a ténylegesen kifizetett díj képez járulék és szocho alapot! Figyelem! A tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt nem tarthat igényt a gazdálkodó szerv a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésével összefüggő normatív csökkentő tételre, illetve a csökkentő tétel, vagy annak egy részének visszaigénylésére. 4. Hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató A főiskolai, egyetemi hallgató a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján hallgatói munkaszerződéssel végezhet munkát az alábbi kétféle módon: a) a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés részeként az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, vagy külső gyakorlóhelyen foglalkoztatott hallgatóra nem terjed ki a biztosítási és a járulékfizetési kötelezettség (2014. január 1- jétől T1041-es nyomtatványon ki kell jelenteni - ha korábban be volt jelentve - az állami adóhatóságnál). Ebben az esetben a szocho törvény alapján a kifizető szocho-t sem fizet (mivel a szocho törvény alapján e jogviszony nem eredményez adófizetési kötelezettséget sem). b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőfokú oktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző természetes személy a társadalombiztosítás rendszerében továbbra is biztosítottnak, illetve szocho tekintetében adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban állónak minősül. 3

4 Összefoglalva: a hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra a biztosítás nem terjed ki (Tbj. 11. d) pontja). 5. A biztosítás szünetelése A biztosítás fő szabály szerint az annak alapjául szolgáló jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn (ezért is nevezzük a társadalombiztosítási jogviszonyt másodlagos un. követő jogviszonynak). Természetes tehát, hogy abban az esetben, ha az alap jogviszonyban folytatott tevékenység szünetel, - a társadalombiztosítási jogviszony, így a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság is szünetel. A Tbj.-ben január 1-jétől beiktatásra került egy új előremutató szabály, mely alapján a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetelése esetén a biztosítás is szünetel, (Tbj. 8. f) pont). A biztosítás szünetelésével kapcsolatban azonban nevesített esetekre is született módosítás, mely elsősorban az eddig hatályos szabályok pontosítását jelenti: a) Önkéntes katonai szolgálatot teljesítő biztosított jogállása: Fő szabály szerint a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt a biztosítás szünetel. Nem szünetel azonban a biztosítás akkor (többek között), ha azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszi igénybe a biztosított (Tbj. 8. ac) pont). b) Ügyvédek, közjegyzők, szabadalmi ügyvivők biztosítotti jogállásának szünetelése: Az ügyvédekről szóló évi XI. tv. alapján a kamarai tagság szüneteltetése helyett az ügyvédi tevékenység szüneteltetéséhez szükséges kötni a biztosítási jogviszony szünetelését. A közjegyző, szabadalmi ügyvivők esetében szintén összhangban a rájuk vonatkozó szabályozással a kamarai tagság szüneteléséhez kapcsolódik a biztosítás szünetelése. Ehhez kellett igazítani a törvénymódosítást, vagyis január 1-jétől szünetel a biztosítás: az ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt, a közjegyzők, a szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának szünetelése alatt, (Tbj. 8. e) pont). c) Az állatorvosok biztosítási jogviszonyának szünetelése A Magyar Állatorvosi Kamarai engedéllyel történő állategészségügyi szolgáltató tevékenység szünetelésekor szünetel a társadalombiztosítási jogviszony is. A szünetelésre vonatkozó szabály december 31-ig Kormány Rendelet szintű volt, január 1-4

5 jétől törvényi szintre emelkedett - a korábbi pontatlanságot kiküszöbölve, és ennek megfelelően: szünetel a biztosítás az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szünetelése alatt (Tbj. 8. g) pont). d) A tanulószerződés szüneteltetése: bővebben lásd: tájékoztató 3. pontja. 6. Magyarországon munkát végző kiküldöttek (kirendeltek,munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott), külföldi munkavállalók társadalombiztosítási jogállása a) január 1-től is érvényes a Tbj.11. b) pontja, mely szerint a biztosítás nem terjed ki többek között a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkavállaló által Magyarország területén foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállalóra, ha a munkavégzésre: - kiküldetés - kirendelés vagy - munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, feltéve, hogy e munkavégzés a két évet nem haladja meg, e rendelkezés azonban ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra, ha az előző belföldi munkavégzés befejezésétől számítva három év nem telt el. A korábbi korlátlan mentesség január 1-jétől korlátozódott két évre, - figyelemmel arra is, hogy az olyan külföldire, aki rövid ideig, átmeneti jelleggel dolgozik Magyarországon, - ne terjesszük ki a kötelező társadalombiztosítást. A kettős járulékfizetés elkerülése érdekében a már letárgyalt, illetve hatályba nem lépett kétoldalú szociális biztonsági egyezmények hatályba lépéséig szükséges volt rendelkezni a 2 éves időszak meghosszabbításáról annak érdekében, hogy a Magyarországra kiküldött külföldi munkavállalók január 1-jétől ne kerüljenek be a kötelező társadalombiztosítás rendszerébe. Ennek érdekében a Tbj. külön rendelkezik arról, hogy a két éves időtartamot január 1-jétől kell számítani és így a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség a magyar társadalombiztosítási rendszerben- legkorábban január 1-jétől jön létre. 5

6 Miután a szocho-nak többek között nem alapja az olyan személynek juttatott bevétel, akire a Tbj a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki, fel sem merülhet a szocho fizetési kötelezettség. b) A Tbj. az a) pontban tárgyalt esetkörrel összefüggésben január 1-jétől egy új 11/A -al egészül ki. A tájékoztató a) pontjában ismertetett Tbj. 11. b) pontjában foglaltaktól eltérően, két évnél hosszabb munkavégzés esetén csak akkor mentesül a munkavállaló a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól, ha: ba) a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés kezdetekor előre nem látható olyan körülmény következik be, ami alapján a magyarországi munkavégzés ténylegesen, vagy várhatóan két évnél hosszabb időtartamúvá válik, (alapfeltétel tehát, hogy a magyarországi munkavégzést eredetileg két évnél rövidebb időtartamra tervezték, de az ténylegesen vagy várhatóan előre nem látható körülmény miatt annál hosszabb lesz) és bb) ha az a) pontban említett körülmény a magyarországi munkavégzés kezdetét követő legalább egy év után következik be, és ezt a tényt a munkavállaló 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz. A Tbj. rendelkezik arról is, hogy a (bb) pont szerinti esetnél) járulékfizetési kötelezettség alóli mentesülés nem érinti szocho fizetési kötelezettség alóli mentesítést, vagyis a szocho-t meg kell fizetni (ez esetben az egyéni járulékalap és a szocho alap elszakad egymástól!). c) A Tbj. 11. (b) pontjában foglaltak alkalmazandók január 1-je előtt megkezdett kiküldetés, kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén is, azzal, hogy a két éves időtartamot január 1-jétől kell számítani és a biztosítási kötelezettség legkorábban január 1-jével jön létre. Példa: Japán székhelyű vállalkozás január 10-től egy japán mérnököt küldött magyarországi érdekeltségébe tartozó vállalatához, hogy az összeszerelő műhely üzembeállítását felügyelje. A projekt előrelátható megvalósítási ideje október 31-e volt, de előre nem látható körülmények miatt a kiküldetés időtartama február 10-ig meghosszabbodik. A jogszabály módosítást figyelembe véve a két éves időtartamot január 1-je előtti kiküldetés esetén is január 1-jétől kell számítani, így a példa szerinti japán mérnököt annak ellenére sem vonjuk be a kötelező társadalombiztosítási rendszerbe, hogy a kiküldetésének a valós időtartama a 24 hónapot meghaladja. 7. Sajátjogú nyugdíjas, kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó, és társas vállalkozó jogállása a Tbj.-ben. 6

7 2014. január 1-jétől a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, valamint a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő tagja után havi: 6810 (napi 227) forint egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni, (2013. december 31-ig ez az összeg havi 6660 (napi 222) forint volt. A módosítás a nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járulékának infláció követő emelését jelenti (Tbj. 19. (4) bek.). Természetesen a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók továbbra is fizetik a járulék alapot képező jövedelmük után a 10 % mértékű nyugdíjjárulékot. Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó: keresőképtelen, gyes-ben részesül, fogvatartott, állategészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel, ügyvédi tevékenysége, közjegyzői vagy szabadalmi ügyvivői kamarai tagsága szünetel, egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel, foglalkoztatása a munkaviszonyában (az egyidejűleg fennálló munkaviszonyában) vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában együttesen eléri a heti 36 órát, (Tbj. 37/A ). A módosítás célja az volt, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó járulékfizetése igazodjon a főállású munkaviszonyban álló és egyidejűleg egyéni vagy társas, nem nyugdíjas vállalkozó járulékfizetési szabályaihoz. A módosítással e személyi kör mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettsége alól, ha munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában a foglalkoztatás egyidejűleg eléri a heti 36 órát. Figyelem! Sajátjogú nyugdíjas az a személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alapján: - öregségi nyugdíjban - rehabilitációs járadékban - a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben, nyugdíjban 7

8 - egyházi nyugdíjban - vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. (Megjegyzés: a rokkantsági ellátás előtt rokkantsági nyugdíj nem öregségi nyugdíj, így a rokkantsági ellátásban részesülő egyéni vagy társas vállalkozó nem tekinthető sajátjogú nyugdíjasnak, és így kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak, így ő főfoglalkozásúnak minősül, és ennek megfelelően köteles egyéni járulékokat és szocho-t is fizetni). 8. Átmeneti rendelkezések: a) A január 1-jétől hatályos módosító rendelkezéseket az olyan jövedelmekre kell elsőként alkalmazni, - ideértve a családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályokat is amelyeket a január hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani! b) Tbj. 53/A (1) bek.: a 82,35 szövegrész helyébe a 81,89 szöveg, a 17,65 szövegrész helyébe a 18,11 szövegrész lép. Ezt a módosítást, vagyis az alapok közötti felosztást a családi járulékkedvezmény bevezetése indokolta. A módosítással az Egészségbiztosítási Alap, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Alap közötti járulék megosztási arány módosul, tekintettel arra, hogy az egészségbiztosítási és a munkaerő-piaci járulékbevételek egy számlaszámra érkeznek. c) január 1-jétől hatályát veszti a Tbj a ( szívességi bejelentés ), így hatályát veszti a színlelt biztosítotti bejelentésre vonatkozó szabály, tekintettel arra, hogy az egyéni járulék befizetését nem indokolt szankciós jelleggel alkalmazni. 8

9 CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY január 1-jétől a családi kedvezményt nemcsak a személyi jövedelemadóban, hanem az egyéni járulékokban is érvényesíteni lehet akkor, ha annak törvényi feltételei fennállnak. Azok a Tbj. 5. -a szerinti biztosítottak élhetnek ezzel az új lehetőséggel, akik nem rendelkeznek kellő összegű összevont adóalappal ahhoz, hogy az őket megillető szja törvény szerinti családi kedvezményt érvényesíteni tudják. A családi járulék kedvezményre kizárólag azok a személyek (biztosítottak) jogosultak, akik a családi kedvezmény érvényesítésére az Szja törvény szerint is jogosultak. Az Szja törvény határozza meg, hogy kik minősülnek eltartottnak, illetve kik a kedvezményezett eltartottak. A családi kedvezmény tehát két szorosan összefüggő rendszert alkot, egyrészt az Szja törvényt, másrészt a Tbj. rendelkezéseit kell megismerni ahhoz, hogy a magánszemély a családi kedvezményt a törvényes keretek között a megfelelő mértékben érvényesíteni tudja január 1-jétől tehát a kedvezményezett eltartott gyermekek után járó családi kedvezmény kiterjed a biztosítottakat terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékra is. Ki jogosult családi járulékkedvezményre? a) az szja törvény szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult, biztosítottnak minősülő magánszemély, valamint b) a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastárs (vagyis a nevelőszülő házastársa) és a biztosított élettárs, (Tbj. 24/A (1) bek.). A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillető az Szja törvény szerinti családi kedvezmény összegéből: a) a biztosított által, vagy b) az Szja tv. szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak közösen és/vagy 9

10 c) a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által együttesen és ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 %-a, de legfeljebb a jogosultat, jogosultakat terhelő, biztosított által fizetendő járulékok együttes összege (Tbj. 24/A (3) bek.). A családi járulékkedvezmény összege tehát a biztosított jogosultat az Szja törvény szerint megillető kedvezményből annak a résznek a 16 %-a, amely a jogosult, vagy jogosultak által közösen érvényesített, illetve a jogosultnak nem minősülő házastárssal vagy élettárssal megosztva az összevont adóalap terhére ténylegesen érvényesített családi kedvezmény levonása után fennmarad. A családi járulékkedvezmény a biztosított által fizetendő természetbeni (4 %) és pénzbeli (3 %) egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulék (10 %) együttes összegéig terjed. Példa: - a biztosított évi összevont adóalapja: forint - összes családi kedvezmény ( 2 gyermekre x12x2= Ft) - igénybe vett családi kedvezmény: Ft - igénybe nem vett családi kedvezmény: Ft Ft 16%-át veheti igénybe a biztosított járulékkedvezményként: x 16 %= Ft (vagyis ez az összeg érvényesíthető családi járulék kedvezmény címén). Az új szabály alkalmazásában a biztosított által fizetendő járulékoknak van igen nagy jelentősége, mégpedig az abban az évben fizetendőé, amelyre a kedvezmény vonatkozik (Tbj. 24/A (2) bek.). A járulékkedvezmény megállapításának lépései: 1. lépés: meg kell állapítani, hogy milyen összegű családi adóalap kedvezmény illeti meg a magánszemélyt. Ebben az esetben csak a kedvezményre jogosult egyetlen személyt vizsgáljuk, függetlenül attól, hogy más jogosulttal közösen, vagy más nem jogosulttal (jellemzően élettárs) megosztva érvényesítse azt. Ez az összeg az eltartottak, és a jogosultsági hónapok száma szerint állapítható meg a Szja tv. 29/A -a szerint. 2. lépés: a jogosultat megillető összegből le kell vonni a Szja tv. szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen és/vagy a 10

11 biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által együttesen, ténylegesen érvényesített adóalap kedvezményt. Az így kapott különbözet 16%-a érvényesíthető járulékkedvezményként, mégpedig legfeljebb az összesen 17 % egyéni járulékok együttes összegéig (a munkaerő-piaci járulékból nem lehet érvényesíteni). Figyelem! a családi járulékkedvezmény több jogosult esetén is csak egyszeresen érvényesíthető. 3. lépés: az érintett biztosítottak az adóbevallásukban, illetve a munkáltatói adómegállapításukban tett (egymás adóazonosító jelét tartalmazó) nyilatkozatukkal együttesen is igénybe vehetik a családi járulékkedvezményt. E nyilatkozatnak tartalmaznia kell a biztosított magánszemélyeknek a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntését is, (Tbj. 24/A (4) bek.). 11

12 12

13 Nem érvényesíthető a családi járulékkedvezmény az olyan egyéni járulékokkal szemben, amelyeket a Szja törvény szerint adómentes bevétel vagy bevételnek nem minősülő összeg pl. gyes (Szja törvény 1. számú melléklete szerint adómentes bevételnek minősül, vagy a 7. szerint nem számít bevételnek) után kell fizetni, (kivétel a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére az adóévben levont, befizetett tagdíj, vagyis a szakszervezeti tagdíj, mely szja-előleg mentes, de járulékalapot képez!). Figyelem! A kedvezmény érvényesítése nem érinti a járulékkedvezményt érvényesítő személy társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságát, és nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátások összegét sem! A biztosított nettó jövedelmének alakulása a családi kedvezmény, illetve évben a családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény igénybevételével: PÉLDA Havi munkabér Érvényesített családi kedvezmény Családi kedv.-nyel csökkentett szja-alap (1.-2.) Fizetendő szja [3.x16%] - - Családi járulékkedvezmény 5. Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény Szja-ban érvényesített családi kedvezmény (2.) Családi járulékkedvezmény [(5.-6.)x16%] Természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli egészségbiztosítási járulék (1.x7%) Érvényesített családi járulékkedvezmény Levont természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli egészségbizt. járulék Munkaerő-piaci járulék (1.x1,5%) Nyugdíjjárulék (1. x 10%) Nyugdíjjárulékból igénybe vehető családi járulékkedv.[a 12. és (7.-9.) sorok minimuma] Levont nyugdíjjárulék ( )

14 15. Összes adó és járulék ( ) Nettó jövedelem (1.-15.) A havi nettó jövedelem növekedése A családi járulékkedvezmény érvényesítése A Szja tv. és a Tbj. egyaránt rendelkezik arról, hogy a kedvezményt ugyanazon kedvezményezett után csak egyszeresen lehet érvényesíteni. Ugyanakkor a jogszabályok arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a jogosultak a családi kedvezményt és a családi járulékkedvezményt közösen érvényesítsék. Ezen túlmenően a jogosult év végén a jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával megosztva is igénybe veheti mindkét kedvezményt. A járulékkedvezmény megosztására viszont csak akkor van lehetőség, ha a jogosult házastársa és élettársa is biztosított (vagyis fizet egyéni járulékot)! Abban az esetben, ha a foglalkoztató adóelőleget megállapító munkáltatónak minősül, akkor köteles a családi járulékkedvezmény havi összegének megállapítására (Tbj. 51. (1) bek.). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben a magánszemély az adóelőleg nyilatkozatában kéri a családi járulékkedvezmény érvényesítését, és a tárgyhavi adóelőlegalapja nem elegendő a családi adókedvezmény teljes igénybevételére, akkor a foglalkoztató köteles a családi járulékkedvezményt megállapítani. A foglalkoztató e kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha az adóelőleg-nyilatkozatában a biztosított arra nyilatkozik, hogy nem kéri a járulékkedvezmény érvényesítését lásd: - Nyilatkozat 4. pontja - (Tbj. 51. (4) bek.). Az adóelőleg megállapítására kötelezett munkáltató az adóelőleg-nyilatkozaton szereplő összeget először a szja-alapból vonja le, és ha ez nem nyújt teljesen fedezetet a családi adóalap kedvezmény érvényesítésére, a fennmaradó kedvezmény 16 %-ával csökkenti a biztosítottat terhelő egyéni járulékokat. Az érvényesítés sorrendje: a) természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%), ha ez nem elég b) pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%), ha ez nem elég c) nyugdíjjárulék (10%). Ki tehet nyilatkozatot járulékkedvezmény érvényesítésére? 14

15 Kizárólag az a magánszemély (biztosított), aki egyébként az Szja tv. szerinti családi adókedvezményre is jogosult. Biztosított társas vállalkozó családi járulékkedvezménye Társas vállalkozó esetén a családi járulékkedvezményt a személyes közreműködői díjat terhelő járulékok erejéig lehet érvényesíteni (pl. főfoglalkozású tag esetén a személyes közreműködésért járó díj havi 30 ezer forint, a járulékok alapja a Tbj. szerinti minimálbér vagy minimálbér 150 %-a, a járulékkedvezményt viszont csak 30 ezer forintig lehet érvényesíteni, vagyis a családi járulékkedvezményt ebben a biztosítotti körben nem a járulékalap után, csak a ténylegesen kivett szja előleg alapot képező jövedelem után lehet érvényesíteni. Az érvényesítés sorrendje ugyanaz, mint a munkaviszonyban álló munkavállalóknál, vagyis: 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék (ha az nem elég) 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék (ha az nem elég) 10% nyugdíjjárulék. Társas vállalkozó esetében a családi járulékkedvezményt a 1408-as bevallásban lehet érvényesíteni, természetesen a bevallásban fel kell tüntetni a személyes közreműködés díját és az elvárt járulékalapot is. (Tbj. 24/A (6) bek.) Biztosított egyéni vállalkozó családi járulékkedvezménye A biztosított egyéni vállalkozó által érvényesíthető családi járulékkedvezmény havi összege a családi kedvezmény havi összege (közös igénybevétel esetén a biztosított egyéni vállalkozóra jutó összege) és a vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem havi összege után megállapított szja-előleg alap különbözetének ha az pozitív 16 %-a, de legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege. Tehát az egyéni vállalkozó kizárólag a tényleges vállalkozói kivét vagy átalányban megállapított jövedelem után fizetendő egyéni járulékokból tudja igénybe venni, az elvárt járulékalap (Tbj. szerinti minimálbér, mint elvárt járulékalap) után nem. Példák: - Az egyéni vállalkozó január hónapban forint vállalkozói kivétet realizál, (főfoglalkozású egyéni vállalkozó) a Tbj. szerinti minimálbér után köteles járulékokat fizetni. Családi kedvezményt és így családi járulékkedvezményt kizárólag forint után és nem forint vagy forint után vehet igénybe. 15

16 - Az evás, illetve a katás egyéni vállalkozó nem érvényesíthet családi járulékkedvezményt, mivel egyik személyi kör sem tartozik az Szja törvény hatálya alá, ennek okán családi kedvezményt sem érvényesíthet. - A kiegészítő tevékenységet folytató sajátjogú öregségi nyugdíjas egyéni vállalkozó a Tbj. alapján nem minősül biztosítottnak, ezért a vállalkozói tevékenységével összefüggésben sem év közben, sem év végén nem érvényesítheti a családi járulékkedvezményt. Változás az Szja törvényben: Ha az egyéni vállalkozó saját döntése alapján családi járulékkedvezményt érvényesít, a vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelemadó előleget az általános szabályoktól eltérően havonta kell megállapítania és bevallania (Szja. törvény 49. (6) bek.). Őstermelők családi járulékkedvezménye A biztosított őstermelő által érvényesíthető családi járulékkedvezmény negyedéves összege (közös igénybevétel esetén a biztosított mezőgazdasági őstermelőre jutó összege) és a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem vagy az átalányban megállapított jövedelem negyedéves összege után megállapított szja-előleg alap különbözetének ha az pozitív 16 %-a, de legfeljebb a biztosítottat a tárgynegyedévre terhelő természetbeni- és pénzbeli egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék együttes összege. Ennek megfelelően az őstermelő a járulékkedvezményt negyedévente veheti igénybe az 58-as típusú bevallásában. Természetesen az őstermelő is csak akkor vehet igénybe családi járulék kedvezményt, ha az Szja törvény szerint családi kedvezményre jogosult. Elszámolás a járulékkedvezményről A családi járulékkedvezmény összegéről a biztosított köteles a munkáltatói adómegállapítás során vagy az éves bevallásában elszámolni. Az elszámolásban fel kell tüntetni a családi járulékkedvezmény alapját, összegét, illetve azt az összeget is, amelyet az adóévben járulékkedvezmény havi összegeként a foglalkoztató, a biztosított egyéni vállalkozó, vagy a kedvezmény negyedéves összegeként az őstermelő érvényesített. Amennyiben a családi járulékkedvezmény összege több, mint amennyit a jogosult érvényesített, úgy a különbözetet az szja bevallásban, vagy a munkáltatói adómegállapításban igényelheti meg (Tbj. 51/B (2) bek.). 16

17 Ha a biztosított évközben (havonta vagy negyedévente) járulékkedvezményt érvényesített, és a bevallásban az összevont adóalapja után szja fizetési kötelezettsége keletkezik, a biztosított a családi járulékkedvezmény összegét nem állapítja meg újra, nem fizeti vissza, hanem megfizeti a személyi jövedelemadót (Tbj. 24/C). Ezzel a rendelkezéssel az a jogalkotó célja, hogy a jellemzően kisösszegű szja fizetési kötelezettségre tekintettel a magánszemélynek a családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény összegét ne kelljen újraszámolni három adónemre. E rendelkezés azonban nem befolyásolja a jogosulatlanul igénybevett családi járulékkedvezménnyel összefüggésben a magánszemély visszafizetési kötelezettségét. Ha ugyanis a biztosított úgy vett igénybe családi járulékkedvezményt, hogy arra nem volt jogosult, a jogalap nélkül igénybevett családi járulékkedvezményt az adóbevallásban előírt határidőig vissza kell fizetni, a befizetési kötelezettség 12 %-ának megfelelő különbözeti bírsággal együtt. Nem keletkezik bírság fizetési kötelezettség, ha a különbözet a 10 ezer forintos értékhatárt nem haladja meg (Tbj. 51/B (3) bek.). Figyelem! A családi járulékkedvezmény nem göngyölíthető, mivel a járulék havonta nem előlegként van elszámolva (ellentétben az adóelőleggel). 17

18 Szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség 2014-től (a továbbiakban szocho fizetési kötelezettség) A január 1-jétől bevezetett szociális hozzájárulásról szóló adó (a továbbiakban szocho) egy olyan speciális adó, melynek a megfizetése államháztartási forrásból fedezett ellátásra (így különösen társadalombiztosítási és álláskeresési), vagy államháztartási forrásból folyósított támogatás igénybevételére nem jogosít. Ez az adó a társadalombiztosítás egyes pénzügyi alapjai között a költségvetési törvényben meghatározott arányban kerül szétosztásra. Adójellege viszont biztosítja, hogy a munkáltatónak a foglalkoztatásra tekintettel nyújtott adókedvezmények biztosításával előnyös módon segítse elő a foglalkoztatást, illetve a munkáltatók adóterheinek csökkentését. A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény (2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete - a továbbiakban Eat.) évtől hatályos változásai. 1. A Tbj.-vel összehangolva január 1-jétől, a tanulószerződésben meghatározott díj helyett a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj kerül a kifizetőt terhelő szocho alapként meghatározásra, (Eat (1) c. pont). 2. Szocho alapja külföldi kiküldetés esetén (belföldi személy külföldre történő kiküldetése esetén) A kifizetőt terhelő adó alapja (ha nincs az Eat. 1. bek. a), b) pontja szerinti szja-előleg alap, vagyis a belföldi kiküldött nem Magyarországon adózik, tehát nincs szja előleg alapot képező jövedelme, de van járulékalapja, mert itthon biztosított) a munkaszerződésben meghatározott alapbér vagy ha a munkát munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban végzi a szerződésben meghatározott díjazás; Külföldi kiküldetés esetén e pont alkalmazásában alapbér: az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző egy évben a munkavállaló teljesítményétől, ledolgozott munkaidejétől közvetlenül függő, a munkavállaló alapbérén vagy az alkalmazott bérformán alapuló, a munkaszerződés alapján ténylegesen számfejtett és kifizetett munkabér (a statisztikai elszámolások szerinti törzsbér) havi átlagos összege, ennek hiányában a tárgyhavi alapbér (Eat. 455 (1) bek e) pont). Tehát a módosítás a Magyarországon nem adóztatható, de Magyarországon biztosított kiküldött személyek szocho alapját rendezi. 18

19 3. Utólagos kifizetések: december 31-ig, ha a jövedelem kifizetésére a jogviszony megszűnését követően került sor (pl. elmaradt munkabér) a kifizetőt jogi szabályozás hiányában nem terhelte szocho fizetési kötelezettség, (de járulékfizetési kötelezettség terhelte ez esetben is a volt biztosítottat) január 1-jétől az adólap megállapításánál, az egyébként szocho alapot képező jövedelem után akkor is meg kell fizetni a szocho-t, ha annak kifizetésére az adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kerül sor. Az ilyen kifizetéseket úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony megszűnésének napján került volna sor. A törvénymódosítás (pontosítás) a Tbj.-vel való összhang megteremtését szolgálja. 4. Nem eredményez szocho fizetési kötelezettséget: A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. tv. 44. (1) a) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszony (szakmai gyakorlat), viszont a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódó, hallgatói munkaszerződéseken alapuló jogviszony munkaviszonynak minősül és így szocho alapot képez (ahogyan járulékalapot is), Eat d)pont. 5. Eva adóalany arányosítási szabálya: a) Ha az egyéni vállalkozó eva alanyisága év közben megszűnik és a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében a Tbj. rendelkezési szerint az adóévre vagy az adóévnek a munkaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére a Tbj. szerint minimálbérnél magasabb összegű járulékalapra tett nyilatkozatot a választása szerinti magasabb adóalapot törthónap esetén arányosítással állapítja meg (Eat (3) bek). b) Az Eva alany egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az eva alapjának 4 %-a, ha (többes jogviszonyról van szó). - az adóalap megállapításának különös szabályai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, illetve közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozatos tanuló, hallgató, - vagy társas vállalkozás tagjaként a kifizetővel az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó jogviszonyban áll (Eat (4) bek a) és b) pont). 6. Mentesülés a különös szabályok alól (a szocho fizetési kötelezettség alól) január 1-jétől az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság, a közjegyzői iroda tagjával fennálló jogviszonya alapján őt terhelő 19

20 szocho alapjának megállapításakor nem kell számításba venni a hónapnak azt a napját, amelyen tagja kamarai tagsága szünetel. Ezen túlmenően az ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői vagy állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen tevékenysége szünetel (Eat (3) bek). 20

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása A munkabérek közterhei A bérköltség fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) határozza meg. E szerint bérköltség minden olyan az üzleti évhez

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben