országos törvény-és kormánylap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "országos törvény-és kormánylap."

Átírás

1 Magyarkoroi&aországot illets országos törvény-és kormánylap. VIII. Darab. Kiadatott és elküldetett April 19-én diki marczius 4-kén kelt császári nyiltparancs, mellyel Magyar-, Horvát-, Tötországban a* lengermellékkcl egyetemben, Erdélyben, a' Szerb vajdaság és a' temesi bánságban telekadöideigleneg hozatik be. A' német magánkiadásban 1850-ki marczius 10-kén, a' magyar kettős kiadásban 1850-dik évi april 12-kén kiadott közönséges birodalmi törvény- és kormánylap XXVII. darabjából. Mi első Ferencz József, Isten kegyelméből ausztriai császár; Magyar- és Csehország, Lombardia és Veléncze, Dalmát-, Horvát-, Tótország, Galiczia, Lodomeria és Illíria 's Jeruzsálem 'a s' t. királya; Ausztria föherczege; Toskana és Krakkó nagyherczege; Lotharingia, Salzburg, Steyer, Karantán, Krajna és Bukovina herczege; Erdély nagyfejedelme; Morvaország örgrófja; Fel- és Al-Slézia, Modena, Parma, Piacenza és Guastalla, Osvieczin és Zator ; Teschen, Friaul, Raguza és Zára herczege; Habsburg, Tirol, Kyburg, Görz és Gradiska herczegített grófja; Trient és Brixen fejedelme; Fel- és Al-Lausitz, és Isztria örgrófja; Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg 'sa't grófja; Triest, Cattaro és a'szláv örgrófság ura; a' Szerbvajdaság nagyvajdája, 's a' t. 's a' t. Kijelentettük már abbeli határozatunkat, miszerint azon koronaországokban, mellyekben rendezett telekadószerkezet nem létezik, a* telek- és föld- és épületekbeli haszonvételek egyarányu megadóztatása végett, illy megadóztatás feltételeinek lehetőleg megfelelő telekadó-ideigleneget, az eddigi fölmérések használásával hozatunk létre, melly az átalános adósorzat befejezéséig foganatban hagyandó. A' más biralom-részekben szerzett tapasztalások használásával, megfontol* tanácskozásba vétel után, ministertanácsunk javaslatára következőket találjuk rendelendöknek:

2

3 Császári ayütparancs 1850-kl maralas 4-dikéröl. 1. S. Magyar-, Horvát- és Tótországban a'' Tengermellékkel együtt, Erdélyben, a' Szerbvajdaság és a temesi bánságban telekadó-ideigleneg fog a 1 következő határozatokhoz képest, az állandó telekadósorzat bevégzése idejéig behozatni A 1 telekadó-ideiglenegben adófizetés alá vettetnek: A. a' telekjövedelmek; B. az épületekbőli haszonvételek. 3. S- Mint telekjövedelem adófizetés alá esik a 1 föld termő fölíiletén közönséges szorgalom mellett terményzett termékek értéke [ A telekadó a' tiszta jövedelem szerint szabatik 's vettetik ki. A J 5. S tiszta tel ekj öve delem azon jövedelmezésből áll, mellyet a' telekbirlokos azon termő fölületböl, meliy övé, a' mivelés azon peme szerint, mellyben az létezik, a* községszerte divatozó gazdálkodási rendszer alkalmazása mellett, közönséges termékenységit években húzhat, miulán a' föld megmivelésére, vetésre, a 5 termékek gondviselésére és learatására szükséges és községszerte divatozó kiadások levonattak. 6.. A' tiszta telekjövedelem kitndása végett a" terület fölméretik, és a' jövedelem becslés alá vettetik. 7. A telkek területének kitudása végett, minden községben kellő megbirálás mellett használtatnak azon létező segédadatok, mellyeket a' megtörtént régibb fölmérések, az úrbéri rendezések, elkülönözések vagy más köz- avagy magán-czélok végetti földmérői fölvétel nyújtanak. Azon telkeket illetőleg, niellyekre nézve fölvételek nem találhatók, a 1 birtokosoknak telkeik nagysága iránti előadása hivatalos bírálat alá vétetik és fölmérések által valósítatik. 8. J. A' jövedelmi becslések alapjául a' községi képviselők előadásai vétetnek, és ezek igazságos és elfogulatlan becslési biztosok által, kik azon járásnak, mellynek számára kirendelvék, hely- és gazdasági viszonyaival teljesen ismerősek és a'mezei gazdaságban jártasak, azon feladat mellett, hogy a' nekik kimutatott és a' határos járások községei között megáilható arány létesítessék, bíráltainak 's állapítatnak meg. 9. S. Ez alkalommal kinyomoztatik, hogy mindegyik községben a földnek milly különböző használati módjai (földmivelési nemek) léteznek, ezen földmivelési nemek mindegyike a'föld természeti minősége és a' helyzeti fekvésnél fogva, milly különböző jőve-

4

5 Császári nyiltparancs 1350-kl marczius 4-dlkéröl. delmi fokozatokra (osztályokra) oszlik; minden egyes telek ezen osztályok mellyikébe soroztathatik be; valamelly meghatározott térmérték, mindegyik földmivelési nemből és osztályból, egyegy évben egyremásra, a' községszerte divatozó mivelési mód szerint szokott termékekből mennyit ad, ezek pénzbeli értéke mennyire határoztathatik \'s az összes jövedelemnek hányad része vonandó le, a' szükséges mivelési költség fedezéséül, és ezen levonás után mennyi marad fen mint tiszta jövedelem. 10. $. A' tiszta jövedelemnek mindegyik mivelésnem- és osztálybeli meghatározott térmértékre kijelelt számjegyzéke (Tarif), mindegyik telekbirtokos egyes telek területeire, a' térmérték aránya szerint alkalmaztatik. 11. s- Epületekbeli haszonvételeknek, azon épületeknél, mellyek bérbeadás által használtatnak, a' házbér, mellyet behoznak, más épületeknél használásuk értéke tekintetik. 12. %. Az épületek azon helyeken, mellyek külön hirdetmény által fognak kijeleltetni, a J házbérjövedelem kiiudása által, más helyeken pedig a' bennök foglalt 1 akhelyi alkatrészek szerint vétetnek számításba Azon helyeken, mellyekben az épülethasználatok megadóztatása a'házbérjövedelem szerint történik, a 5 tiszta jövedelem a' házbér által, egy részének a'fentartási költségek, és a' tökeérték kevesbedése tekintetéböli leszámitása után számítatik ki A' telkek és épületek jövedelmének kiszámítása, a' tulajdonosok- vagy birtokosoknak harmadikak irányábani személyes kötelezettségeire való tekintet nélkül történik, legyenek bár ezen kötelezettségek tisztán személyiek vagy a* vagyonon fekvők. A' telek vagy ház tiszta jövedelmének becslésénél, bármelly czímbeli töke adósságok, pénz- vagy termékszolgáltatási kötelezettségek figyelembe nem vétetnek A' jövedelem-kiszámítás végrehajtását illetőleg az erre hivatva levő hatóságok, tisztviselők és egyéb kirendeltek, az egyes határozatok foganatosítását közelebbről kijelelő külön utasításokat kapnak A J telekadónak mindegyik koronaországra eső összege, minden évben, a 1 jövedelemkiszámítás eredményeihez képest a' szerint vettetik ki, hogy minden egyes tetekbirtokos, a' kiszámított tiszta jövedelem százától, a 1 megfelelő hason részletet tartozik telekadókép fizetni A' telek- és házadónak ezen jövedelemkiszámítás alapjáni első kivetése után, ez utóbbinak eredményei egyszersmind és közönségesen kihirdettetnek, és az érdeklettek szabadságában fog állani, ellenvetéseiket és panaszaikat (felszólamlásaikat) olly módon, mint az különösen kiszabva leend, előterjeszteni, mellyek fel-

6 83

7 84 Császári nyiitparancs 1850ki mtrczius 4-dikéröl. vétetni, megvizsgáltatni és a' már teljesített adófizetések kiegyenlítésének fentartása mellett, végelhatározás alá vettetni fognak. 18. J. A'birtokos személyében és a 1 birtok terjedelmében időjártával történő változások felvételnek és akkép tartatnak nyilvánságban, hogy az adókövetelések mindig azon vagyonnak, mellyre az adó kivettetett, valóságos birtokosa ellen intéztetnek. 19. Olly elemi baleseteknél, mellyek az adótárgyat végkép elpusztítják, midőn telkek elmosatnak vagy elsülyednek, épületek leégnek 's a' t., ezek elválasztatnak, és az adó leszámítatik Olly elemi eseményeknél, mellyek az adófizetés alatti tiszta jövedelmet egészen vagy részben elnyelik, azon évbeli adó, mellyben az esemény történt, időnkint egészen vagy részleg elengedtetik A' megadóztatás újonnan növekedett tárgyai, olly vízhozta telkek (Alluvionen), földterületek termőztetései, mellyek a telekadó-ideigleneg behozatalakor, az östermesztés utján használhatók nem voltak, újonnan emelt épületek Wt. a" mezei gazdaság javítására és új épületek emelésére kellő serkentés figyelembe vételével vonatnak az adófizetés alá. A 7 föld használásában ezeken kivül történt más változások, különösen a mivelés nemébeni változtatás, mig a' telekadó-ideigleneg tart, figyelembe nem vétetnek. 22. A'telek- és házadó alól, a' birtokosnak személyes tulajdonsága miatt semmi kivételeknek helye nincs, azonban felmentendők alóla: a) mindazon területek, mellyek az östermesztés útján nem használhatók, mint: terméketlen hegységek, kőszirtek, közutak, folyók és csatornák, nemkülönben az épületek és udvarhelyek területe; b) temetkezési helyek, mig rendeltetésük ez; c) álladalmi épületek, egyházak és az isteni tisztelet tartására rendelt épületek, katonai laktanyák és kórházak. Ezen határozatok gyors végrehajtásával a' pénz- és belügyi ministerek bízatnak meg. Kelt Bécs fő- és székvárosunkban ezer nyolczszáz ötvenedik évi marczius negyedikén, uralkodásunk második évében. Ferencz József» Mwarzenberg. Kransz. Bach. Brnck. Thinnfeld Gyulai. Schmerling. Thun. Kulmer.

8 84 SrimMyfitberfl. Jirauf?. $ntck. Cjtfimfftt. plal Sdjmerltiíg, tljim. guilmrr. (Magyar,) 23

A Báes-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye MONOGRAFÍÁJA. összeállítottá. ;i>rbrunner gusztáv, ólsér. ctg-, liitv e-v. lellsés'z * ÚJVIDÉKEN

A Báes-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye MONOGRAFÍÁJA. összeállítottá. ;i>rbrunner gusztáv, ólsér. ctg-, liitv e-v. lellsés'z * ÚJVIDÉKEN A Báes-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye MONOGRAFÍÁJA / AZ * EGYHÁZMEGYE MEGBÍZÁSÁBÓL összeállítottá ;i>rbrunner gusztáv, ólsér. ctg-, liitv e-v. lellsés'z * ÚJVIDÉKEN ^ IVKOVICS GYÖRGY KÖNYVNYOMDÁJA 1902.

Részletesebben

Közkötelező v. kényszer- önkéntes biztosítás

Közkötelező v. kényszer- önkéntes biztosítás Biztosítás Feladata, hogy kárpótolja az egyeseknek azokat az anyagi károkat v. veszteségeket, melyeket véletlen, el nem hárítható esemény, többnyire elemi csapás, baleset, idő előtt való elhalálozás által

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos Anett

Részletesebben

A vadászati jog jogosultjának felelőssége a vadon élő állatok által okozott károkért

A vadászati jog jogosultjának felelőssége a vadon élő állatok által okozott károkért A vadászati jog jogosultjának felelőssége a vadon élő állatok által okozott károkért Hegyes Péter * 1. Bevezetés tanulmány célja a vadászati jog jogosultja tekintetében szabályozott, a vadon élő állatok

Részletesebben

Szervezett egészségügyünk 1770-es alaprendelete Generale Normativum in Re Sanitatis

Szervezett egészségügyünk 1770-es alaprendelete Generale Normativum in Re Sanitatis Szervezett egészségügyünk 1770-es alaprendelete Generale Normativum in Re Sanitatis A rendelet teljes szövegének magyar fordítása Helytartótanácsi határozat 4698. 1770. október hó 4. napján (az 1770. szept.

Részletesebben

Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre

Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre ADÓKÖNYV 2008 Figyelem A magyar nyelv használata engedélyezett a német mellett Oberpullendorf (Felsőpulya) és

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum 2 1 Tartalomjegyzék Szakképesítések elismerése... 3 Munkaerő-piaci nyitás

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

C/8 A KÖTELESRÉSZ ALAPJA, MÉRTÉKE; FELELŐSSÉG A KÖTELESRÉSZÉRT

C/8 A KÖTELESRÉSZ ALAPJA, MÉRTÉKE; FELELŐSSÉG A KÖTELESRÉSZÉRT A köteles rész biztosításával a modern törvények a hagyaték egy bizonyos hányadát az örökhagyó legközelebbi rokonainak, illetve házastársának kívánják juttatni a, az örökhagyó végintézkedésben (esetleg

Részletesebben

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)"

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD) A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)" Nagyobb és kisebb nemes urak A késő középkori magyar politikai elitet az ország legfőbb világi és egyházi főméltóságai alkották. A legmagasabb szintü

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

mezőgazdáink figyelmét azon szikes területekre vezetni, melyek kaszálónak használtatván széna termelésre szolgálnak. Az ily területekről, a mennyiben

mezőgazdáink figyelmét azon szikes területekre vezetni, melyek kaszálónak használtatván széna termelésre szolgálnak. Az ily területekről, a mennyiben A szikes föld. Magyarország rónáin és hullámos sőt dombos részeiben a szikes talaj nem foglal el ugyan oly nagy kiterjedésű területeket mint a futó homok, mindazonáltal oly jelentékeny, hogy több száz.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 E törvényerejű rendelet célja az, hogy szabályozza a büntetések és intézkedések (Btk IV. fejezet) végrehajtását, meghatározza

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

MONDJUK KI AZ IGAZAT!

MONDJUK KI AZ IGAZAT! MONDJUK KI AZ IGAZAT! ÍRTA JÓKAI MÓR. JELIGE: Szólj igazat, s ne hagyd betörni a fejedet: SZERZŐ TULAJDONA. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM K. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1878. I. Miért hallgattunk ez ideig? Sokáig

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben