ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY 1949 FEBRUÁR B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM. A fűz. A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA. Lapunk főbb tartalma:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY 1949 FEBRUÁR B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM. A fűz. A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA. Lapunk főbb tartalma:"

Átírás

1 ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM 1949 FEBRUÁR Lapunk főbb tartalma: Emlékezzetek rá... Sztálin 29 Üdvözöljük a kongresszus résztvevőit: Bencédi Márton 29 Harasztoson: Tóth István 30 A méz minősége: Nekraszov 31 Álányás család is nevel anyát: Vargha Sándor 33 A méhek életéből: Tóth Béla 34 A viaszolvasztásról: Sala József 35 A kiválasztás és a törzskönyv: Szőcs Sándor 37 Kezdők rovata: A dolgozó földműves olcsó kaptára: Román Viktor 39 Keretkérdés-kaptárkérdés: Katsó Sámuel 43 Tanulságos esetek a szelíd és mérges méhekről: Sikó Gergely 45 Többtermelés jobb minőség y e. 48 Okuljunk a mások kárán: Bereczky Lajos 49 A gondatlanságról és más egyebekről: Kozma Miklós _ 51 Vádorlás a Gyergyói havasra: Szabó József 52 Legyünk öntudatosak: Baczoni Ernő 53 Méhek betegségei: Krejcsi Ferenc 54 Felhívás 55 Februári tennivaló 56 Egyesületi élet: A méhészeti kongresszus munkaterve 57 Szervezeti élet 59 Különfélék ül A fűz. A fűzfafélék (Salicaceae) legtöbbje korán, március-április hónap elején virágoznak. Kétlaki növéuyek. Külön van a hím (fiú) fűzfa és külön a női ivarú. Méheink a hím fűzfa barkáiról korai virágport és kevés nektárt, míg a női egyedek termős barkáiról csak nektárt gyűjtenek. A méhész arra törekedjék, hogy minikettőből elegendő legyen. Különösen fontos a hím, virágporos fűzfa mert a legtöbb fajtája korán ad virágport Mái 1 2 fa is sokat lendíthet méhészetünkön* A fűz nagy tömegben, berek, erdő közelségében s ba jó idő járja, bőven mézelhet. Nagyobb fűzesre folyók árvédett partjaira vándorolni is érdemes. Dr. SZÖVERDI FERENC

2 ÉRDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ EGYESÜLET I a kolozsvári törvényszéken sz. alatt bejegyzett jogiszemélyiség. Kolozsvár, Köztársaság-út 22. szám. Telefon: Postacím: CLUJ, STB. REPUBLICEI, 22. ELNÖK: Bende Béla a Nagy Nemzetgyűlés képviselője, unit. lelkész. ALEL NÖKÖK: Farkas Árpád egyetemi tanár, Neciu Demeter szövetkezeti munkás, Sala József üzemi munkás, Vass Márton a Nagy Nemzetgyűlés képviselője, kisgazda. FŐTITKÁR: dr. Szövérdi Ferenc gazdasági mérnök, TITKÁR: ZÜahy Sándor tisztviselő, PÉNZTÁROS: Szatmáry Ilona tisztviselőnő. JOG TANÁCSOS: dr. Erszényes Samu ügyvéd.! AZ EGYESÜLET TAGJA LEHET minden természetes vagy jogi személy, aki érdeklődik a méhészet iránt és tevékeny munkát vállal a Román Népköztársaság méhészetének kiépítésében. Tagsági-díj egy évre 3(HJ lej, mely összeget az alapszabály szerint minden év első negyedében előre kell kifizetni. Az egyesület tagjai, a 300 lejes I évi tagdíj fejében tagsági illetményként kapják a MÉHÉSZETI KÖZLÖNY című minden hónap folyamán megjelenő tartalmas méhészeti szaklapot. Az j évközben belépőknek míg a készlet tart visszamenőlegesen is megküldj jük lapunk folyó évi példányszámait. I A MÉHÉSZETI KÖZLÖNY SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA: Bende Béla, Farkas Árpád, Neciu Demeter, Román Viktor, Vass Márton és dr. Szövérdi Ferenc A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG FELKÉRI az EME összes tagjait, hogy időszerű tanácsaikat, tapasztalataikat mások okulására írják meg lapunknak. Mindössze az a kívánságunk, hogy a cikknek, tudósításnak legyen magva, közöljön tényeket és ha bírálatot tartalmaz legyen építőszándékú. Lapzárta minden hónap 10-én. EGYESÜLÉSBEN AZ ERŐ, LEGYEN MINDEN MÉHÉSZ TAGJA AZ E. M. E.-NEK! V,,

3 Emlékezzetek rá, szeressétek, tanulmányozzátok Jtji eset, taní/ómesfe;ünkef, vezérünket. ^Karcoljatok és győzzelek te az ellenséget, a öetsőt és a külsőt mint JTíjics építsétek az új éte'ei, az étet új formáit, az új kultúrát mint Jij.cs. Sohase tagadjátok meg a munka api a ját, mert apródót lesz a nagy ez Jlj'cs egyik " legfontosabb kagyaféka. J. V. Sztálin Üdvözöljük a kongresszus résztvevőit! Ismét elmúlt egy év. Az idő óriás kereke, mely csalhatatlan pontossággal jelzi a hetek hónapok és évek múlását, újra fordult egyet. Mi pedig gazdagabbak lettünk egy évnek tapasztalataival. Most, hogy átléptünk az új esztendő küszöbén, megállunk egy pillanatra és v issza tekint ünk a multb'i. Sok ü.-ümben és sok csalódásban volt részük a méhészeknek az elmúlt évben is (lyönyörűen és sokat ígérve indult a tavasz. Majd a mindent leperzseli) faji-.v egyszerre tette tönkre legszebb reményeinket. Teljes lehangoltságunkból csak nap nuilva tértünk magunkhoz, amikor a növények újra nyílni kezdtek és ha nem i.< olyan bőséiben, de ismét jelentkezett a nektár s megiadiim újból a teljesen félbeszakasit f'insitás. t jabb reménysugár öntöíte fi a vsüggedt sziveket. Méhész és méh újabb munkára, lendült s bár a/ idj:járá«a sok esőzés miatt ezután sem volt kedvező, a kitartó munka, mégis meghozta gyümiuesét. Mébeink kheleléséí biztosíthattuk s ittott a!;ötl»nöki:e került valami. Hull n hó s mialatt kaptáraink között vizsgálódva.járunk, gondolataink a itr.ilíi*;')! ii.."i'.vö Veié fordulnak. Azt kíiiaíj»;v. azt szeretnők látni, hogy milyen lesz. a tavasz, a nyár s milyen lesz az eredménye majd annak a munkának, melynek elvégzésére annyi bizalommal készülünk. ITúli a hó s egyik kaptártól a másikhoz lépve hallgatom kedvenceiül halk zümmögését. Újra és újra öröm tölt el, amint egyik családtól a má.ik- 4

4 hoz megyek, ismert zugasuk jelzi, Hogy a családban minden rendben van. Kint tél van, do bent, a kaptár belsejében ezer és ezer munkástestvér egy akarattal, egymásba fonódva pihen több hónapon át, míg jön a kikelet, mely számukra ismét virágot, munkát és életet jelent. Mintha tudnák, éreznék, hogy minden fölösleges mozdulat káros és veszélyt rejt magában. Nap-nap után mozdulatlan a telelő csomó és így várja, a zord tél elmúlását. Ha jő a kikelet és virágszőnyeg takar be erdőt^ mezőt, nincs többé hatalom, mely a kaptárban tarthatná őket. Miközben megfigyelő munkám csendeseii végzem s tűnődöm a jövő' felett, lelkem mélyén egy gondolat érlelődik meg: Milyen szép lenne, ha mi méhészek is mint a méhek mindnyájan egy táborba tömörülve, egymást testvérként segítve élnők emberi életünk". Méhésztestvéreim! Népköztársaságunk egyéves gazdasági terve új távlatokat nyit meg méhészetünk fejlesztésére is. Hazánk a Román Munkáspárt irányításával a szocializmus útjára lépett. Fel tehát! Vessük minden erőnket latba és fogadjuk meg, hogy ez évben még nagyobb szeretettel, még több odaadással és az újabb kutatások alapján még fokozottabb figyelemmel kezeljük méhcsaládjainkat, hogy a többtermeléseel mi is hozzájárulhassunk e célkitűzések megvalósításához. Ennek a jegyében üdvözlöm az EME nagy méhészeti kongresszusának résztvevőit és kívánom, hogy a kitűzött cél érdekében minél jobb munkát végezzenek. Homoródalmás. BENCZÉDI MARTON. Harasz oson Az EME január hó 16-tol 23-ig Harasztoson (.Torüaaranyosmegyében) jól sike" rült méhészeti tanfolyamot rendezett. A résztvevő érdeklődök Tóth István EME ig.-vál. tag, taníolyami előadótól alapos kiképzésben részesültek s remélhető, hogy a nagyszámú kasos és kicsinynek bizonyult országos kaptárban méhészkedők a mai korszerű kaptárra térnek át. Szerk. W A harasztosi határ kitűnően alkalmas a méhészetre. A falu egy- medencében fekszik és körös-körül hegyek őrzik a széltől. A kertek telve gyümölcsfával és szőlővel. Sok az akác is, a kerítések tövében pedig legtöbb helyen liceuna (ördög cérna) sem fű sem fa nő. Tudjuk, hogy a líceum egész nyáron át virágzik, így a hordástalan időben is jut annyi a méneknek, amennyi a fiasitáshoz kell. A felsoroltakon kivül nagyon elterjedt a baltacím is, de találunk mézelő növényt a legelőkön és kaszálókon. Tehát joggal nevezhetjük Harasztost a méhészet kis kánaánjának. A méhészeti szaktudás azonban hiányzott, de az EME tanfolyamon 41 új méhész szépen megtanulta és reméljük, hogy Harasztos is elindul a haladás felé. Gyümölcsöztetik tudásukat a népi demokráciánk érdekébe és nemcsak a házi méz szükségletüket termelik meg, hanem bő" ven juttatnak majd felesleget is a városi dolgozóknak is. Mindezt csak úgy valósíthatják meg, ha a jó tanácsot követik és lassan áttérnek a nagykeretes kaptárra. A rakodó rendszerű erdélyi nagykaptárnak két híve is van a faluban: Széli Ferenc, a MNSz helyi szervezetének elnöke és Nagy Árpád kántor. Reméljük, hogy az idén már sok kö. vetőjük akad, mert a tanfolyamon Várady Béla ig.-vál. tag bemutatta a gépen leszabott kaptáranyag összeállítását és nagy érdeklődéssel hallgatták. A tanfolyam megszervezéséért nagy érdem és köszönet illeti meg Széli Ferencet, a MNSz helyi szervezetének elnökét, Szász Domokost és Király Ferencet, továbbá a tagok buzdításáért, Nagy Árpád kántort, valamint Muradin Lukács igazgató-tanárt. Kolozsvár. Tóth István, ig. v. tag. 3C

5 A méz minősége V. J, Nekraszov cikke a,,pcselovodeztevo" évi 6. számából. A méz egyik. Jegbecsesebb tápszerünk, mert erősíti ós felfrissíti az emberi szervezetet. A mézben levő gyümölc-s- és szőlőcukor az emésztés menetét is megkönnyíti. Ezek a cukrok mondhatni emésztés nélkül szívódnak fel a szerveze + ben és e sajátságuk miatt pótolhatatlan tápszerek gyomorbetegek, de különösen gyermekek számára. Gyógyhatása azonban csak a teljesértékű, kitűnő minőségű méznek van. A SZOVJET MÉZ VÁLTO ZATAI A Szovjetunió változatos és gazdag mézhozamú flórája jól biztosítja a kitűnő minőségű méz gyűjtését. A távolkelet különböző fajtájú bárserdeiből gyűjtött méz, mint amilyen az va.mur" vidéki, vagy mandzsúriai aprókristólyú, különleges édességű, világos, hófehér színű, kellemes illatú és aromájú méz könnyen megkülönböztethető más vidék hársmézeitől, s mint a földkerekség legízletesebb méze, világhírre tett szert A külföldi piacokon a felséges zamatú ufai hársméz régóta keresett cikk. A szorgalmas baskír és tatár méhészek dicséretére azt is meg kell említenünk, hogy sehol a Szovjetunió egész területén nincs olyan megbízható és egyenletes minőségű méz, mint náluk. A már eddig elért hatalmas eredmények ellenére sem ért minden méhész a méz szakszerű, helyes kezeléséhez. A pergetett méz minősége több méhésznél még elég alacsony fokon áll, főképpen ott, ahol a méhek füzikéről (Ch-amenaeiron angustifolium-ról) hordanak. Nézzük meg ezért, mi a tennivaló e téren! Ha a méhész siet a pergetéssel és üem várja meg, hogy a mczeslépeket befedjék, tehát hogy a méz jól beérjék s tisztán nyereségi vágyból jó áron akarja mézét értékesíteni, rövid raktározás után portékája megromlik, megsavanyodik. Az átvevő bizottság nem foglalkozhatik a méz laboratóriumi vizsgálatával és a minőség javítására sincs ideje. Hiányát érzik a méhészek egy olyan népies ismertetésnek, amely a méz kezelésivel foglalkozik. SOKEZER ÉVES MÉZ A jól kezelt méz nem romlik, hoszszú időkig eláll. Ezt bizonyítja az is, hogy az egyiptomi fáraók 'piramisaiban több mint négyezer esztendős mézzel telt korsókra bukkanták. Ennek a sok évezredes méznek éppen olyan volt az illata-zamata, mintha akkor frissen pergett ékvolna. Vájjon akkor mi az oka annak, hogy a méz egyeseknél megsavanyodik és étkezés céljaira alkalmatlanná, válik? A mézek a mézelő növények nektárját, ami flem egyéb, mint híg cukoroldat, mézgyomrukbá összegyűjtik. A méh gyomrába került nektár a savas gyomornedvrel vegyül és ott a répacukor nagyrésze szőlőcukorná (glucose-dextrose). és gyümölcseukorrá (levulose) alakul át. Ezt az átalakított cukrot a méhek a kiépített sejtekbe ürítik, ahonnan a szárnyaik csapkodásával fejlasztett bőséges levegőmozgás által a felesleges vizet elpárologtatják és így a méz megsűsűsödik. Tehát, ha a vegyi átalakulás befejeződik és a kezdeti %-Ois víztartalom 20%-ra csökken: a méz készen vaü, azaz megérett. Si - ; Az éretlen méz víztartalma 20%-náS magasabb és a répacukor átalakulása sem fejeződött be. Ha azonban a méz már megérett, a méhek a megtöltött sejteket a viasztermő mirigy váladékával, viasszal befedik, hogy így biztosítsák maguknak a téli eleséget- A méz átalakulása (invertálása) még a pergetés után is folytatódik, de ha felesleges víztartalmúból nem szabadult meg, híg marad és hamar romlik. Az érett méz fajsúlya 1-4, tehát másfélszer súlyosabb a víznél. Egy liter méz 1 kg és 40 deka-

6 TISZTASÁG A LEGFONTO SABB SZEMPONT Az éretlen méz raktározása nagyon nehézkes. Az edény falain levő mikroorganizmusok rendszerint megfertőzik s így erjedésbe indul. A cukrot először alkohollá, majd ecetsavvá alakítják át. A megromlott (megerjedt) méznek szaga ós íze savanyú, teteje habo«. A méz romlási-erjedési folyamata hűvös időben lassú, nyugodt. meleg időben azonban rohamos. A forrásnak indult mézben nagymennyiségű szénsav fejlődig s néha olyan erővel dolgozik, hogy kiveti a dugó'. vn-ry szétveti a; hordót is. (A Szovjetunióban elterjedt a méz tárolása, b Q lül viasszal kikent fahordóban. Szerk.). Ha az ére + len méz a leülepedés után kri-tálvosodni kezd, n folyékonyan maradt méz a tetejére száll. Ez n méz azonban, ha ősszel, vagy tavasszal még nem is savanyodik meg. a meleg beálltával feltétlenül erjedésnek indul. A méz i,-iktározá>ánál erji/ik 1 nfoltosabb szempont a feltétlen físztásfig. A legkisebb kenyérmorzsa élesztőgombája elegendő több mázs-.-i méz megrontására. A romlandó méz gyomorrontást okozhat, lappon ezért, ha a savanyodás jelei mutatkoznának, főzzük fel, hogy tj'i'crtrké* 1 1!! ' vesz'tse. igaz. hogy az aromája tönkre megy, de ha kellő módon besűrítjük, megakadályozzuk a további erjedést. A méz ideg gyor-an iilei)edik és «fi- sm-adik. Ha pörgetéskor nem szűrtük ál, a. l-i'ihie b vő tisztátalanságokaf cevk ú>> távolítjuk cl. ha felmelegítjük és n tói a ír átszűrjük. A felinél >?<té= f : a Prselororhttro n'ásítása szerint 60 C fölé ne fokozzuk. Magasabb hőifokra való hevítései a méz elvesz'i finom ízét, aromáját, tápértékét és vitám : n*?; 1.ahviát, mogvá.l! ozí írja színét és én 1.:,;!' Malmából is -a-szit- A MÉTíláK ELÖRELÁTí'lTi- V.\K. MINT MI A Iti.zzáfr'.". *:--.'- f.-,i! i..w méhész n/.ónban tenné >< b's úton termel igazi jó m'v.ft. teerl méi M -l; előrelátóbbak, mini: az emberek. Az ére'len, magas víztartalmú mézet sohasem fedik be. Tehát alkalmazkodjunk a méhekhez és csak fedelezett mózslépet tegyünk a pergetőbe. Tgy biztosan jóminőségű kapunk. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban azt sem, hogy a méhek nem iiiindi.«; f'aük b-e az egész lén felületéi. Ezért, ha azt látjuk, hogy'fele, esetleg csak egyharmada fedeti, a mézet érettnek tekin( he* jük. Ivasle n az érés 7 -KI nap alatt megy vé'-rbe. Jó hr.rdású időben az erős családok még ennél i- rövidebb idő alatt hordják telő a kereteket. Tla. az időt célszerűen akarjuk kihasználni, jórninőségű mézel kaphatunk a kor is, ha." még nyitva hagyull n'ézoslépeket áttesszük egy gyengébb családhoz további érlelés végeit és a serényebb méheknek áj míílépes vagy kiépített! '" <>fhelyezünk. Vagy pedig nem vesszük el a. fedezetlen keretet, hanem új mézknmrát rakunk a fészek és a tele mézkamra közé. Ezt i-s hamarosan teleholdják ós időközben az előbbit is befedik. Ilyen munkatempó mellett a méhek megszakítás nélkül hordanak, dolgoznak és a méhész.iőminőségű és jól beérett mézet ka]). I>z-zerííen használjuk ki a rövid, mézelő idői. Mindní káplárt külön méz-' térrel és sok mfííílépes kei-'ttel kell ellátni. Ha a kaptárban nincsen elég méz ér. igyekezzünk mim'] löbl) műié' keretéi lieszei'erní. Az, i're'leii méze* },. v ' (.Jycsebb, ha 1'é'ln!i..~- z ;ik é< leülepedni hagyjuk. Ma :d ;Kv/Höliiíik rsrv "- y í'< \\("edénybe. A könnyebb súlyú, tehát a magasabb víz'ai'lak'íéi. hígabb nx'z feljön az talány tetejére és, leszedink az ngya 1 '-. -;>': a i,v#> f,.!(r»rő v'!.'--/dr>r r bókkal,,,, Al.!, n 11 - V I,.. x '.a.! -ib.-vel egyiüt, A nehezebb súlyé *d. ; (!') anyagok (! -k. ^1b."S 1 e ü! ' pedliok fl bödön fenekére. A gyűjtői dc'ny sy.-üf/ő kai 'ével el-" ]'{:,'.> f.'dcít hü'dön, in.'k- aárebrással (sze'lé: -.le'ővidl kell rendelkezzék. Kéthárom nani ál'ás n'án eb'í-zör ritkább, 11!" id opaihb --.> í 1 ' n a in'ze'.'it-'űrjük i-ry ''lére olk'-:-'p'!1 t 5 -/i»t edénybe, li.n a -íiríívéfriim-rő piaea- vé/tai -t alom- 32

7 lási terméket hoz létre. Az íze is megvátozlik! A mézgyűjtő edény veder vagy bödön legyen, fehérbádog vagy üveg, esetleg cserép- vagy zománcooozott edény. Fontosn szempont, hogy mindig száraz és tiszta levegőjű helyiségben tároljuk. Kevés fáradsággal, gondos eljárással jóminőségű mézel kaphatunk és így a megromlás, megsavanyodás veszélye sem fenyegeti. OioszCol fordította: KERESZTES JÓZSEF PFJfGETÉSKOT? LYOZZUNK! ra mutat, tanácsos a mézet miolöbh elfogyasztó ni. A Iciir.-rgftott. érem mézet nem szükséges ülepedévre félreállítani. A meleg, friss pergetésíi méz könnyen tisztul, sűrű szitán 1ör 4 éíit átszűrése után mindjárt tárolható is. Forró és száraz klima alat (Középázsia és Kaukázus), almi a. méhek vízmentesebb nektárt gyűjimiek és a nedvességet az éretlen mézből könnyebben elpárologtathatják, pergelés után azimnal a tárolóba szűrhetjük ahol tiilipl vaey ritka vászonnal bekötve, hamarosan h^sműsödik- OSZTÁ A mézei fajta és minőség szerint mindjárt a perget ésk(, r osztályozzál:. Mezei virágmé/et g y ö n > ö 1 c s v irágmezzel lehetőleg no keverjünk össze, nem olyan ízletes < < gyógy h ás-, ks kisebb. Ffa vírágmézhez os egyéb illatéi méze* keverünk, elnyomja előbbi illaiát. aiomáiát s ez határozza rn^g a méz értékét. Söiét méze 1 " ne keverjünk világossal, mert veszít értékéből. A jó méhész ezért külön raktározza a hársvirágméze-i. külön az erdei mézet, külön az akácot, a tatánkat, a gyümölcs- és vegyes virágmézet. Külön tárolja a kedveltebbel a kesernyés dohányvirág, vadgesz'enye és hagymavir.ágméztől. Kz utóbbinak hagymaszaga idővel enyhül. A tiszte-fű és füzike mézét megjavíthatjuk, ha vegycsvirágméz/.ol keve rj ük. Tároláskor ismernünk kell mézünk hidroszkopikus sajátosságát. A fabödön 7)1. sok nedve 1 vesz fel, a fa ezenkívül a méz zárnamtát is megváltoztatja és ilyen edényben az apadás is könnyen lehetséges. Ha a mézet mégis faedényben tároljuk, előzőleg vonjuk be a bordák falát viasszal. Leghelyesebb 2ö. legfeljebb 50 IHeres hordókat hárs-, bükk-, fííz-, esetleg cédrusfából készíteni. A túlnagy hordó nehézkes. Réz, ciiik vayy fekete vasedénybe mézet gyűjteni és tartani nem szabad, mert a mézben levő sav ezekkel az anyagokkal vegyül és mérpező borrn $Umyás család is nevel anyát Kis méhész vagyok s eddig nem gondoltam arra, hogy valamit írhatnék a Méhészeti Közlöny számán*. Azt lapa-szíaltam, hogy lapunkat a több évtizedes gyakorlattal rendelkező nagy méhészek írják, akik mellett az én kis méhészetem és másfél évtizedes tapasztalatom alig jöhet számításba. Látom azonban, hogy a Méhészeti Közlönyt dolgozó méhészek írják. Nem haszonleső, aki a méheket c«ak tokénak tekinti. Ügy gondolom, hogy az én tapasztalatom, is némi segítséget nyújthat Népköztársaságunk egyéves gazdasági tervének maradékta- T.7!i megvalósítására. Egyik jó családom anyja az anyaváltás közben rlvcszett s r család a hordástedan nyáron álanyás lett. Sajnos cppen a meze: munka derekán történt ez s mire észre vettem a bajt, rengeteg herepitét rakiaí az álanyák. Bizonyára szép számmal lehettek, mert kétszer is kisepertem a családot, de nem használt, mind visszarepültek. Meghagytam amig anyabölcsőt húztak az á'anyás fiasításra és nagy részét be is födték. Akkor az alany ás bölcsők egy részét össze roncsoltam (bár nem tudom, hogy volt-e erre szükség) és azonnal más csatiadtól származó háro?n érett anyabölcsőt ragasztottam be. Harmadnap gyönyörűszép anyái találtam, a másik két bölcsőt pedig kivágva leltem. Miután kikelt az új anya, az álanyafiasítás megszűnt és 10 nap múlva szerencsésen megtermékenyült. Azóta is kifogástalanul petézik. VARGA SÁNDOR

8 A méhek életét már ide s tova 23 éve figyelem s úgy hiszem jó munkát végzek, ha közzé teszem tapasztalataimat. Mindnyájan olvastuk Népköztársaságunk egyéves gazdasági tervét, minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy azt teljesítsük, sőt túlhaladhas-»uk. ELSŐ A menek életéből TAPOG\TÓZASAIM Kezdetben más méhészek után indulva 3 keretsoros 31 x 25 cm-es kerettel felszerelt kaptárakkal niéhészkedtem. Télire két keretsorra zártan; mtheimet és sarjúval, kilószámra vett papírral beburkoltam és mégis a tavaszi átvizsgálásnál mindenkor lucskos, penészes lépet, jeget találtam, valamint sok barna színű méhet. Ennek elkerülésére kísérletet tettem 10 család bizonytalan" telelésévei. Mindeniket 30 kereten hagytam takaró nélkül. Egész télen át mindig figyeltem, hogy mikor lesz baj. Méheim rendesen zúgtak. A tavaszi átvizsgálásnál kereteim tiszták \oltak es melleim jókedvűek. Közép kijárós kaptáraimnál ezután a következő telelési rendszert vezettem be: RENDSZEREM Szeptember 15-ig a telelést elvégzem. A családokat nem bontom ki csak, ha bajt látok, hogy télire minden hézagot beragasszanak. Kereteim 2 kg-osak így könnyen kiszámítom a szükséges mézet. Telelésnél felül elől 1 virágporos lépet hagyok, ezután a 2., 3. és 4.-iket félmézesen, míg utána 6 keretet lepecsételt mézzel. így 98 / -baii biztos a telelés. A léprendezést azért írtam le, mert nagyon fontosnak tartom, ha egykét félmézes lépből közbül kerül, akkor megtörténik, hogy a család előre vagy hátra vonul és a méz mellett éhen pusztul. Telelésnél mindég a középsősorban van az anya és a fiasítás. TAVASZI SERKENTÉS Tavasszal 20 keretre zároxii a méheiinet, amíg megerősödnek. A mézeslépeket egyenlő arányban elosztom. A szabadban ítatot nem használok, de megfigyelem, hogy méheim mikor járnak vízre. Ezután rendre minden családnak erőssége szerint 2-4 deciliter langyos vizet adok közvetlen a telelő csomó mellé. így sikerül többezer méhet megmentenem, míg a szomszédban, ahol nem hallgatnak tanácsomra a víz hiány miatt ezrével pusztulnak. Ajánlom ínéhésztestvéroimnek is, hogy próbálják ki. Nem kerül semmibe is olyan sikerre vezet, mint a serkentő etetés. RABLÁS ELLEN LEGJOBB A HORDÁS Méheim 194(5 júniusában jóerőben voltak, de a szárazság miatt nem volt hordás. Egymást kezdték támadni és gyilkolni. Fájdalmasan néztem, hogy pusztulnak bogaraim. Valamit tennem kellett, hogy megmentsem méheimet. Összepakoltam őket és 11 km távolságra t'elvittem az erdőbe. Egy másik méhesztársam csatlakozott hozzám és így összesen 62 családdal indultunk. Szűk helyet találtunk és így kaptárinkat össze kellett szorítanunk. Féltem, hogy emiatt újból beáll a rablás. Örömömre azonban nem ez történt. Rendesen tájoltak és neki láttak a. munkának. Hét heti kint létünk alatt meg sem próbáltak rabolni. A pergető gép állandóan működött, ezen leiül a téli szükségletüket is összehozták. Mézünk is lett s a méhek is megmaradtak, tehát kétszeresen meghálálták a vándorlást és a reájuk fordított fáradságot. Felsőcsernátou. TÓTH BÉLA. 34

9 Mielőtt a viasz-olvasztásához fognánk, ismernünk kell a legelemibb szabályokat, hogy a sonkolynak nevezett léptörmelékből sok viaszt nyerhessünk. Ha ezekkel tisztában vagyunk, már könnyebben foghatunk hozzá a meglévő vagy" módosított segédeszközökkel. A BABING LUDAS. A viaszolvasztásról A viaszolvasztás menete sorrendben a következő: 1. áztatás, 2. főzés, vagy gőzölés, 3. préselés, de mielőtt rátérnénk a részletre, vizsgáljuk meg b uapviaszolvasztó működését. A NAPVIASZOLVASZTÓ. Az eddigi viaszfözési eljárások legnagyobb hibája az, hogy olvasztás lőtt nem áztatták ki a sonkolyt. Márpedig tudnunk kell, hogy minden egyes fiasítás kikelése után a sejtekben egy vékony selymes, hártyaszerű szivet, rigynevezett bábing" marad vissza, azaz a méhbábnak burka, avagy az inge. Minél többrend fiasítás kelt ki a lépből. annál többrétegű ez a visszamaradt bábing és így annál súlyosabb lesz a lépünk is. A súlyos lép azonban nem jelenti azt, hogy benne sok a viasz. Sőt! Aránylag kevesebb. A viasz olvasztása előtt feltétlenül áztassuk a sonkolyt legalább 24 órán keresztül. Ez idő alatt a bábing teleszívja magát vízzel és így olvasztáskor nem telik meg viasszal. Ellenkező esetben ez a szövetszerű anyag úgy telteszívja magát, hogy onnan sem gőzzel, sem préssel nem tudjuk kiolvasztani, volt egy-két rend fiasítás. PRÉSELÉSSEL TÖBB VIASZT NYERÜNK. Akár forróvízzel, akár gőzzel olvasztjuk meg a viaszt, préseléssel sokai többet nyerhetünk, mint anélkül. A maradék törmeléklen még préseléssel is marad vissza viasz, amit esak vegyi úton tudunk különválasztani. A maradékot tehát ne dobjuk el, hanem megszárítva gyűjtsük össze s amikor sok van, adjuk át olyan üzemnek, ahol abból a még benne maradt viaszt vegyi úton kiveszik. Nemzetgazdasági szempontból is nagyon fontos, hogy semmi se menjen veszendőbe. A napviaszolvasztó nem dolgozik olyan tökéletesen, mintha főznénk a viaszt, holott itt is elérhetjük azt a meleget, mint főzésnél. A gyengébb hatásfoknak az a magyarázata, hogy a napviaszolvasztó száraz hővel dolgozik s így a bábing jóval több viaszt szív fel, mintha vízzel vagy, gőzzel főznénk. A jó napviaszolvasztót azonban nagyszerűen felhasználhatjuk a nyári melegben, mert nincs üzemköltsége. A zug- és a szabálytalan éptményeket, kivágott heresejtes lépeket kitűnően olvasztja. Ezek bábingmentesek, tehát nincs bennük semmi, ami az olvadó viaszt felszívná, így majdnem tisztán és hiánytalanul kapjuk vissza azt, amit betettünk. A napviaszolvasztóhoz hasonló eredménnyel jár a sütőkemencében való olvasztás is, ami szintén szárazhővel dolgozik. Tehát itt is csak a szűzlép olvasztásával érhetünk el jó hatásfokot. AZ EGYSZERŰ IS JÓ. A lépek kifőzéséről megállapíthatjuk, hogy a méhésznek nincs szüksége drága viaszolvasztó készülékre, mert az egyszerű és olcsó felszereléssel is ugyanazt az eredményt érhetjük el, mint a drágával. Azért mégis- i.í, ha

10 a méhész külön olvasztóedénnyel rendelkezik, mert megőrizzük a házi békességei. Nem perel az asszony... Az egyszerű viaszfőzési eljárást mindenki ismeri, azonban néhány hibájára rámutatok. Amikor vászon-' zacskóba főzzük ki a felgyüiem.leti viaszt, egy másik vizesedénybe kell átkanalaznunk. Ez lassú és pepecselő. Egy-két művelet után a zacskót is eldobhajuk, mert szétfő. Ugyanez a hiba, ha főzés után öntjük zsákba és külön présben préseljük. A használatos zacskó vagy zsák szintén hamarosan tönkremegy, erős préselésnél pedig kiszakad és az egész munkánk kárbamegy. További hibája ennek az eljárásnak, hogy a présban gyorsan kihűl az anyag és a falak mindenütt lekenődnek viasszal. Cseber-veder, prés. minden teleragad és csak hosszú idő! rabló vakargatással tudjuk tisziára takarítgatni. De a gyors lehűlés miatt a kívánt eredményt -- hatásfokot sem tudjuk elérni. KETTŐBŐL EGYET. Két régi eljárásból egy jó hatásfokú ujat dolgozhatunk ki. Nem szükséges hozzá sok felszerelés. Magam több ízben kipróbáltam és csak a legjobbakat mondhatom róla. Három edény szükséges hozzá. Az egyik edényben főzzük ki a léphulladékot. Ez legyen zománcozott, de ugyanúgy megfelel az eléggé nagy mázas agyagfazék is. Második edénynek legmegfelelőbb egy fadézsa, míg a harmadik edény maga a prés. A prés készülhet jó vastag horganyzott lemezből, alól és köröskörül apró lyukakkal ellátva. Ha van kéznél, megfelelő nagyságú töpörtyűpr's, az is jó. Legjobb a hentesek által is használt. Ha magunk készítjük, akkor a gőzviaszolvasztó belsejében látható átlyuggatott hengert vegyük mintának. Ebbe kerül a kifőzött, sonkoly. Az átlyuggatott edény két fölfelé állá fülébe helyezhető a présszerkezet. A hengeralakú edénybe egy kerek deszkalap illik, melyet a préscsavar alsó vége mozgat lefelé. A FŐZÉS ÉS PRÉSELÉS. A viaszfőzésnél az első edényben felfőzzük a viaszt, de nem forraljuk, mint általában szokták, mert ezzel nem nyerünk több viaszt. Ugyanakkor egy másik edényben vizet forralunk, hogy mire a sonkoly fel fő, addigra az is buzogjon, l'jzulán a forró vizet a íadezsába öntjük, a hengeralakú prést boléhelyzziik és egy nyeles csuporral átmerjük a felfőzöd sonkolyt a hengerbe. Amikor a kilyuggatott henger megtelt, ráhelyezzük a pontosan beleülő kerek deszkát és a csavaros, készülékkel meghúzzuk olyan erősen, amint csak a prés kibírja. így a sonkolyból sok viaszt kisajtolunk. Préselés közben az alsó edényből eltszállo forró gőz nem engedi, hogy a prés és a sonkoly időelőtt kihűljön, de a prés sem marad viaszos a préselés után, mert annak külsejéről mind az edénybe csepeg. Elég erős préssel a sonkolyt majdnem szárazra préselhetjük. Miután befejesztük a. préselést, levesszük az egész szerkezetet az edényről, a sonkolyt kiontjuk belőle és megszárítjuk. Az alsó edényt pedig melegen körültakarjuk, vastag pokrócot terítünk rá és másnap benne szépen megfagy a viasz. Akkora karikát szedhetünk ki belőle, mint egy köszörűkő. A megfagyott viaszkarika aljáról lekaparjuk a virágport és egyéb tisztátalanságot és minden további nélkül felhasználhatjuk műlépöntésre. Népköztársaságunk egyéves gazdasági tervének maradéktalan teljesítéséhez minden erőnkből hozzá kell járulnunk. A viaszolvasztás csak egy kis része a méhészetnek. De Sztálin mondta Leninről: Soh'se tagadjátok meg a munka apraját, mert apróból lesz a nagy ez II.ÜC9 egvik legfontosabb hagyatéka". Méhésztestvéreim, kövessünk el mindent, hogy a munka aprajából a lép törmelékből, a tavaszi nagy hordás idejére minél több viaszt olvasszunk s így sok műlépet préselhessünk. Kolozsvár. sala József. 36

11 A kiválasztás és a törzskönyv A legkiválóbb méhfajtával méhészkedni: ez minden méhész álma és törekvése. Azért felhagyunk a méhtartó gazdák szokásával, akik szabadjára hagyják családjaikat: rajózzon csak az a család, amelyik éppen akar, akár jó, akár rossz tulajdonságokkal rendelkezik. Ezzel aztán a rendszerint szűk méhlakásból akaratlanul is kitenyésztenek egy szanorán rajzó, de kevesebb fermelő miébfajtát. A céltudatosan előre néző méhész ehelyett tenyésztésre, sőt kitenyésztésre törekszik, vagyis kiválasztja a legjobb tulajdonságú családokat, hogy az ezektől vett szaporulatok által népesítse be kaptárait. Lehetőlofr szakit tehát a természetes rájoztatássat,.amelynél ailig lehet biztosan kövei ni a leszármazását és bevezeti a rnűrajoztatést, amely esetben minden kétséget kizáró módon ellenőrizhető, hogy a szaporulat milyen tulajdonságú családtól származik. BIZTOS AZ EMLÉKEZET NEM A kiválasztás azonban még a kis^ebb méhészetekben sem történhet emlékezet alapján. Igaz ugyan, hogy egyes esetekben szemmel látható a jobbik család, de az ilyen megállapítás nem nyíijt semmi biztos támpontot- Nem valószínű, hogy a következő évben is emlékezünk majd ;arra. hogy mit észleltünk a mult esztendőben'? Ezen kívül az cmléke-eíből való elbírálás túlságosan egyem. Az okszerű méhtenyésztés és fajfakiválasztás érdekében tehát bo kell vezetni a törzskönyvet. MIT FIGYELJÜNK MEG A törzskönyvelésnél a nehéz kérdés az, hogy mit figyeljünk meg és jegyezzünk fel 1! A méhészkönyvek általában igen sok megfigyelni valót írnak elő. Pl. Gál Imre könyve 20 pontban sorolja fel a feljegyzendő adatokat, pedig már ő is sokat selejtezett más méhészek követelményeiből. Az egyszerűsítés még tovább kel] vinni, annyira, hogy csak áma legszükségesebb adatokra szorítkozzunk], amelyek feljegyzésére képes legyen az írással esetleg hadilábon álló kisember is. Tehát i ezáltal részt vehessen a méhfdjták nemesítésében népünk legszélesebb tömege. Állítom, hogy minél több területre terjed ki a figyelem, annál inkább szét szóródik, tehát annál több tévedés lehetséges a kiválasztásnál. Meggyőződésem, hogy egész mellékes dolog az, hogy milyen színeződésű az a mébfajta, amellyel dolgozunk, mellékesnek ítélhető a telelési eredmény is önmagában véve. Figyelmünket elfordíthatjuk továbbá attól a kérdéstől, hogy mikor kezdi az anya a pe*erakást és mikor hagyja félbe, s mellőzhetjük ezen kívül még több más kérdést is, amelyek ugyan önmagukban fontosak íehetnek, de. a fajtakiválasztásnál és a m.éhnemesítésnél mellékes szempontok, tehát nincs miért terhelni velük a megfigyelőt. De egyet nem. mellőzbetüjnk semmiképpen: a munkateljesíti méiiyt, hiszen az eredményért gyakoroljuk tulajdonképen a méhészkedést. A móhnemesítésnek és fajtakiválasztásnak egyetlen elfogadható indoka: a méhészet termelékenységének növelése. ' ' Ha ezt tesszük meg célunknak, a törzskönyvelés egészen kevé% adatgyűjtésre szorí f kozhatik: mennyi volt a család mézhozama (pergetett és telelő méz együtt), mennyit épített, milyen értékű szaporula f ot adott és milyen népességet ért el? Méz, lép, raj és nén: ebbe a négy egytagú szóba foglalható össze minden megfigyelésre került eredmény és életmozzanat. Minden eddigi más törzskönyvelés tárgya ebbe a négy tényezőbe belefoglalható, vagy vele szemben mellőzhető- De a megfigyelésünk ilyenképen négyfelé szakad, még mindig nem tudunk kielégítő módon osztályozni méheink között. Lesz család, mely sokat épít, a másik a rajzásban kiváló, ismét más jó mézelő lesz, de lehet olyan is, amelyik ugyan mindig zen-

ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY 1949 FEBRUÁR B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM. A fűz. A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA. Lapunk főbb tartalma:

ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY 1949 FEBRUÁR B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM. A fűz. A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA. Lapunk főbb tartalma: ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM 1949 FEBRUÁR Lapunk főbb tartalma: Emlékezzetek rá... Sztálin 29 Üdvözöljük a kongresszus résztvevőit: Bencédi Márton

Részletesebben

Aljdeszka. Aljdeszka oldalpereme 20mm legyen, ha ennél kisebb akkor nincs elegendő hely alul a. Tamási 1/2 NB rakodó kaptár

Aljdeszka. Aljdeszka oldalpereme 20mm legyen, ha ennél kisebb akkor nincs elegendő hely alul a. Tamási 1/2 NB rakodó kaptár A kaptár gyártás a minőségi alapanyag kiválasztással kezdődik. Miután ezzel megvagyunk kezdődhet a kiszemelt kaptártípus tervének az alapos tanulmányozása- Határozzuk meg mennyi kaptárt tudunk készíteni

Részletesebben

Köszönjük, hogy a speciális, lángmentes rostéllyal ellátott faszéntüzelésű kerti grillező mellett döntött.

Köszönjük, hogy a speciális, lángmentes rostéllyal ellátott faszéntüzelésű kerti grillező mellett döntött. Tisztelt vásárlónk! Köszönjük, hogy a speciális, lángmentes rostéllyal ellátott faszéntüzelésű kerti grillező mellett döntött. Mielőtt első alkalommal használatba venné új grillezőjét, ismerkedjen meg

Részletesebben

Sporttáska 2016/11. Patchwork Design

Sporttáska 2016/11. Patchwork Design Sporttáska 2016/11. Patchwork Design 2016. www.szilvifoltvarras.hu Ez a PDF sablon személyes használatra készült. Tilos megosztani, másolni vagy feltölteni bármilyen weboldalra. A sablonok és ábrák kereskedelmi

Részletesebben

2 darab, 12.4 X 22.4 es darab.

2 darab, 12.4 X 22.4 es darab. Botlódrótos BB szóró Ha már kész a maszkunk, és nagyon nem tudunk mit kezdeni magunkkal, íme egy kis házibarkács, megint Sajna a boltban, készen kapható BB szórókkal lőtávban nem veszi fel a versenyt,

Részletesebben

DANA mini viaszolvasztó

DANA mini viaszolvasztó Cikkszám : 104422 DANA mini viaszolvasztó A DANA mini viaszolvasztó egy rozsdamentes acélból készült kör alakú tartály, lyukasztott alsó résszel. Automatikusan és finoman szétválasztja a mézet a viasztól,

Részletesebben

A gyergyócsomafalvi kádármesterség

A gyergyócsomafalvi kádármesterség néhány év óta rossz a termés, fejletlen és kevés a szalma. Ez is drágítja az árút, A mostani viszonyok között is érdemesnek tartják kalapkötéssel foglalkozni, mert ha keveset is, de jövedelmez. Egy családban

Részletesebben

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként.

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A NAP MELEGE Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A tevékenység általános leírása: A gyerekeket osszuk néhány

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

A vörös kérő Alfa MiTo teszt, hölgyeknek. Írta: Vajda János 2010. március 08. hétfő, 02:44 - Módosítás: 2010. március 08.

A vörös kérő Alfa MiTo teszt, hölgyeknek. Írta: Vajda János 2010. március 08. hétfő, 02:44 - Módosítás: 2010. március 08. Bizony a MiTo nem újdonság már, mégis mind a mai napig sokunkat rabul ejt. No de nem is ez cikkünk apropója, hanem a jó eséllyel elég nagyszámú leendő hölgy tulajdonosok megszólítása, ugyanis mind a mai

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Cikk szám: 1238 Használati utasítások

Cikk szám: 1238 Használati utasítások Cikk szám: 1238 Használati utasítások FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. Mielőtt ezt vagy bármilyen más edzést elkezdene, konzultáljon kezelő orvosával. Kérje orvosa segítségét annak meghatározásában, hogy

Részletesebben

Hogyan készítsünk Ghillie ruhát?

Hogyan készítsünk Ghillie ruhát? Hogyan készítsünk Ghillie ruhát? Alapanyagok - egy teljes BDU (Battle Dress Uniform) öltözet (nadrág, zubbony) vagy overall - háló (4-5 cm négyzetrácsközökkel) - vászon (víztaszító) - hab - zsákvászon

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ. Használati utasítás 2107F

HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ. Használati utasítás 2107F HORDOZHATÓ SZALAGFŰRÉSZ Használati utasítás 2107F 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Rögzítőgomb 2. Kioldó kapcsoló 3. Sebességszabályozó gomb 4. Lámpakapcsoló 5. Meglazítás iránya 6. Meghúzás

Részletesebben

Fenyőmagpergetőkről C S Ö K A L A.T O S

Fenyőmagpergetőkről C S Ö K A L A.T O S A padkákat a telepítést megelőzően kell kiképezni, hogy legyen idő azok megüllepedésére, rézsűjüket meredekebb terepen fűvel vagy rőzsefonással célszerű biztosítani. Az ápolás sbrán tányéros megművelést,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

MENNYIT ÉR PONTOSAN AZ INGATLANOM?

MENNYIT ÉR PONTOSAN AZ INGATLANOM? Kizárólag ingatlan eladóknak szóló tanulmány! MENNYIT ÉR PONTOSAN AZ INGATLANOM? - avagy honnan tudjuk, mikor adjuk túl olcsón és mikor túl drágán? - Ismerje meg azt a módszert, mellyel lézer pontossággal

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival J á t é k s z a b á l y

Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival J á t é k s z a b á l y Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival Játékszabály A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE Az első játék előtt le kell választani a sablonról a zsetonokat és a játékos jelölőket. TÁRSASJÁTÉK 2 4 FŐ RÉSZÉRE JÁTÉKIDŐ KB.

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege Jármezei Tamás Egységnyi térfogatú anyag tömege Mérünk és számolunk 211 FELADATGYŰJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

I. II. III. IV. A B C D B C D A C D A B D A B C

I. II. III. IV. A B C D B C D A C D A B D A B C Körbargello Előre szólok, hogy nem olyan nehéz és bonyolult ám, mint amilyennek első ránézésre tűnik, de azért igényel némi gyakorlatot és pontos szabást-varrást. A körcikkek kiszabásához természetesen

Részletesebben

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker Kezelési útmutató V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker alkalmazása A BoxMaker-t arra terveztük, hogy hullámpapírból lehessen vele a Paraméterek bekezdésben leírt dobozokat készíteni. A Paraméterek

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

Magyarországi kísérleti eredmények a Feedbee virágpor helyettesítő méhtáplálékkal

Magyarországi kísérleti eredmények a Feedbee virágpor helyettesítő méhtáplálékkal Magyarországi kísérleti eredmények a virágpor helyettesítő méhtáplálékkal A Vernalis Bt. által forgalmazott, virágpor helyettesítő természetes méhtáplálékkal 2008 februárjától folytat kísérleteket gödöllői

Részletesebben

AGÁVÉ KARDIGÁN. Nehézségi fokozat: kezdő. Méret: XS (S) M. Hozzávalók:

AGÁVÉ KARDIGÁN. Nehézségi fokozat: kezdő. Méret: XS (S) M. Hozzávalók: AGÁVÉ KARDIGÁN Nehézségi fokozat: kezdő Méret: XS (S) M Hozzávalók: - 450 (450) 500 gr kalóz (85) színű Viva Color fonal (90% akril, 10% gyapjú) fonal (Schachenmayr), (70 m/50 gr) - 7.0 mm-es Prym Knit

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék

Használati útmutató. Ruhaszárító készülék Használati útmutató Ruhaszárító készülék Köszönjük a bizalmat, amit szárítógépünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a helyes döntéshez! A szárítógép a háztartásban található ruhanemű szárítására

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2008. NOVEMBER 22.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2008. NOVEMBER 22.) 3. osztály 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? Gyöngyi gyöngyszemeket fűz egy zsinegre. Először 1 pirosat, utána 2 sárgát, aztán 3 zöldet, majd újra 1 piros, 2 sárga és

Részletesebben

Összetevők. Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen

Összetevők. Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen Az élet (és halál) játéka, szerzők Inka és Markus Brand 2-4 játékos részére 12 éves kortól Egy teljesen új fejezet nyílik

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga Kedves Olvasó! Újságunk segítségével nem csak a Vadak Ura kártyajáték kedvelőinek szeretnénk további segítséget, tanácsokat adni, hanem szeretnénk információkat adni ahhoz a természettudományi versenyhez,

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

A MÉHÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

A MÉHÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A MÉHÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG (ESETTANULMÁNY) Készítette: Magyar Tárek Zoltán Kaposvári Egyetem III. évfolyamos Kereskedelem és Marketing szakos hallgatója 1 Bevezetés Horváth Zoltán és neje 2008-ban

Részletesebben

LH - MARKOLÓ (kanállal vagy markoló kézzel) WINKLER - Nr. 101440

LH - MARKOLÓ (kanállal vagy markoló kézzel) WINKLER - Nr. 101440 LH - MARKOLÓ (kanállal vagy markoló kézzel) WINKLER - Nr. 101440 Anyaglista: 1 Lucfenyőléc 170 x 40 x 40 mm 5 Nyárfafurnérlap 200 x 38 x 10 mm 1 Nyárfafurnérlap 220 x 55 x 6 mm 2 Bükkfarúd Ø 4 x 220 mm

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200270 V1/0413 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210

Részletesebben

Méhviasztermelés, viaszfőzés

Méhviasztermelés, viaszfőzés Méhviasztermelés, viaszfőzés Viasztermelés jelentősége: Legnagyobb fogyasztók: Méhészet Gyógyszeripar Kozmetikai ipar Faápolás Nem önálló üzemág, de mellékesen foglalkozni kell vele! A kasos méhészkedés

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása DEFINÍCIÓ: (Séta) A G gráf egy olyan élsorozatát, amelyben a csúcsok és élek többször is szerepelhetnek, sétának nevezzük. Egy lehetséges séta: A; 1; B; 2; C; 3; D; 4;

Részletesebben

HW2500 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZI CSÖRLŐ 1 100 KG

HW2500 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZI CSÖRLŐ 1 100 KG GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Bicikligarázs kerékpártároló

Bicikligarázs kerékpártároló Bicikligarázs kerékpártároló Védelem az eső és az időjárás viszontagságai ellen. Bicikligarázs kerékpártároló Nehézséget okoz, hogy kerékpárját levigye a pincébe? Ez a saját kezűleg összeállítható kerékpártároló

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 13. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag Budapest 2016. január A dokumentum a floorball sportág jegyzőkönyvvezetői tudnivalók leírását tartalmazza.

Részletesebben

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) A peronoszpóra Plasmopara viticola A gomba micéliumai behatolnak a sztómákon* a növény szöveteibe és az élő sejtekből táplálkozik. Ennek következtében a megtámadott

Részletesebben

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA TARTALOMJEGYZÉK Általános leírás... 4 A vezérlőgombok használata... 5 Beszerelés... 6 Az edények használata... 7 Tisztítás... 8 FIGYELMEZTETÉS! Az adatlapon

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Összeszerelési útmutató. Karfás ültetőszék lábtartóval (JAB 0011, 0012, 0013, 0014)

Összeszerelési útmutató. Karfás ültetőszék lábtartóval (JAB 0011, 0012, 0013, 0014) Összeszerelési útmutató Karfás ültetőszék lábtartóval (JAB 0011, 0012, 0013, 0014) 1 Köszönjük, hogy termékünket választotta! Termékeink egyedi kézi gyártásúak, ezért a szokásosnál nagyobb ügyességet igényel

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15 A Technogym, a Selection TM és az Ergo Multigrips TM a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a., 2003 május. A Technogym

Részletesebben

y-íi étíolyai. 1890. iftus 15. 10. szám

y-íi étíolyai. 1890. iftus 15. 10. szám y-íi étíolyai. 1890. iftus 15. 10. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT AZ ERDÉLYI GAZDA" ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 16-én. A méhészetre vonatkozó közlemények 1 Rendes

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

Szakköri segédlet. FIZIKA 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Bolykiné Katona Erzsébet

Szakköri segédlet. FIZIKA 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Bolykiné Katona Erzsébet Szakköri segédlet FIZIKA 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Bolykiné Katona Erzsébet 1 Tartalomjegyzék 1. Szakköri tematika. 2 2. Szakköri tanári segédlet... 8 2.1. Hosszúság, terület, idő, térfogat,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

FINN SZAUNA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FINN SZAUNA HASZNÁLATI UTASÍTÁS FINN SZAUNA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Kedves Vásárló, Gratulálunk az új szaunájához. Biztosak vagyunk abban, hogy évekig élvezni fogja a szauna összes előnyét. Kérjük, hogy mindenek előtt gondosan olvassa át

Részletesebben

A Fuggerek Tervező: Klaus-Jürgen Wrede

A Fuggerek Tervező: Klaus-Jürgen Wrede A Fuggerek Tervező: Klaus-Jürgen Wrede 2-4 játékos részére 10 éves kortól játékidő kb. 30-45 perc Tartalom 9 árkártya az árak jelölésére (1-9 gulden) 1 Gazdag Jakab-kártya 5 áruértékjelző kártya 45 árukártya

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

V. NEM FÉMES ELEMEK.

V. NEM FÉMES ELEMEK. V. NEM FÉMES ELEMEK. 34. A szén adszorbeáló képessége. Egy csepp piros tintával megfestett 10 cm 3 vizet rázzunk össze 1 percig gyógyszerszén (karbowander) tablettával. Rázás után leszűrjük a folyadékot:

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat! A részeredményeket

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVSY1909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Általános észrevételek, juh- és kecsketartás

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Általános észrevételek, juh- és kecsketartás SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ Általános észrevételek, juh- és kecsketartás

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM Első lépésként elkészítjük magát, az album alapot. 40 db 15 x 20 cm-es alapkartont kaptatok, ebből 15 db-ot használunk fel az album alapjához, 10 pedig megmarad fotóalátétnek illetve a díszítőelemek elkészítéséhez.

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Összecsukható Dobson-távcsövek TARTALOMJEGYZÉK A távcsõ összeállítása............................................. 3 Alkatrészjegyzék (8 és 10 ).....................................

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olajjal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olajjal vagy zsírral H A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehetséges biztonságos használat mellett a legjobb eredményt elérni a készülékkel. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Részletesebben

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei Speciális tetőfedések és ács szerkezetei 57 Hajlatképzés A hajlatképzést többnyire a bádogos szerkezetek kiváltására alkalmazzák. Fő jellemzője, hogy kis méretű palákból jobbos vagy balos fedéssel íves

Részletesebben

1. A testek csoportosítása: gúla, kúp

1. A testek csoportosítása: gúla, kúp TÉRGOMTRI 1. testek csoportosítása: gúla, kúp Keressünk a környezetünkben gömböket, hengereket, hasábokat, gúlákat, kúpokat! Keressük meg a fenti képen az alábbi testeket! gömb egyenes körhenger egyenes

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Robert Bosch GmbH. Lezser íróasztalka

Robert Bosch GmbH. Lezser íróasztalka Lezser íróasztalka Intelligens bútor Lezser íróasztalka Kinek van ma már szüksége nagy fiókos és tárolórekeszes íróasztalra? Az íróasztalka sokkal lezserebb. 1 Bevezetés A nagy fiókos szekrények és irattartók

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

Az OLFA kés születése

Az OLFA kés születése 1956-ban Mr. Yokada az OLFA vállalat megalapítója, találta fel az első tördelhető pengéjű kést. Az ihletet ehhez a különleges ötlethez a táblacsoki szeletek töréséből és a törött üvegek szilánkjainak elemzéséből

Részletesebben

Pagonyné Mezősi Marietta. Fűrészáru tárolása. A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai

Pagonyné Mezősi Marietta. Fűrészáru tárolása. A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai Pagonyné Mezősi Marietta Fűrészáru tárolása A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai A követelménymodul száma: 2309-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-30 FŰRÉSZÁRU

Részletesebben

A gyufagyártás. Irta: H. Qabnay Ferencz.

A gyufagyártás. Irta: H. Qabnay Ferencz. ajánlott kedvezményeket, amelye k inkáb b a kiseb b erdő - birtokok javár a esnének, elegendőkne k ne m tartom, mer t mihelyt a z erd ő év i jövedelm e a 200.000 K- t meghaladja, az erdőjövedelem különváiasztoitmegadóztatása

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal : Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia II. kategória 3. forduló Budapest, 2015. március 21. A verseny döntője három feladatból áll. Mindhárom feladat szövege, valamint

Részletesebben

Csontritkulás csökkentése, a XXI. században, a régmúlt megoldásaival!

Csontritkulás csökkentése, a XXI. században, a régmúlt megoldásaival! Csontritkulás csökkentése, a XXI. században, a régmúlt megoldásaival! Szeretné megelőzni? Szeretné javítani? Válaszoljon pár egyszerű kérdésre gondolatban és megismerheti a megoldást! Mi az, amit tapasztal?

Részletesebben

www.hurom.hu HUROM HUNGARY

www.hurom.hu HUROM HUNGARY Hurom HH Elite ( HH második generáció ) Használati útmutató Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasitásokat. Utasitások szerint használja a Hurom gyümölcsfacsaró. Tartalomjegyzék Miért Hurom?...

Részletesebben

Elektromos rásegítésû kerékpárok

Elektromos rásegítésû kerékpárok Elektromos rásegítésû kerékpárok Az elmúlt pár évben a pedelec kerékpárok jelentik a kerékpárpiac legdinamikusabban fejlõdõ ágát. Nemcsak a kiállításokon kapnak egyre nagyobb teret, de az utakon is egyre

Részletesebben

Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató. Javítva: 2014. december 7.

Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató. Javítva: 2014. december 7. Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató Javítva: 2014. december 7. Tartalomjegyzék Összeszerelés Működési elv Hogyan használjuk a Lifestraw asztali vízszűrőt? A asztali Műanyag fedő Előszűrő

Részletesebben

compact Automatic Coffee experience engineered in Switzerland

compact Automatic Coffee experience engineered in Switzerland HU compact Automatic Coffee experience engineered in Switzerland 2 Fontos figyelmeztetések 3 Biztonsági tudnivalók Használat előtt olvassa el figyelmesen a Használati Útmutatót és őrizze meg azt későbbi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A FIGYELMEZTETÕ MATRICA FELHELYEZÉSE

TARTALOMJEGYZÉK A FIGYELMEZTETÕ MATRICA FELHELYEZÉSE TARTALOMJEGYZÉK Figyelmesztetõ matrica elhelyezése..........................................2 Fontos óvintézkedések....................................................3 Használat elött...........................................................4

Részletesebben

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Fagyasztószekrény Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra készült.

Részletesebben

Kétkomponensű szilikon öntés

Kétkomponensű szilikon öntés Kétkomponensű szilikon öntés Bondex Kft. Szilikon Bolt 1078 Budapest Murányi utca 48. Tel. 06 1 273 0504, 220 9177 Mobil 06 204330413 Alkalmazási és felhasználási javaslat kétkomponensű szilikon öntéshez,

Részletesebben

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA ALUKERETTEL. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA ALUKERETTEL. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Szerelési útmutató SZÚNYOGHÁLÓ AJTÓRA ALUKERETTEL myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #0500 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben