A Győrszentiván Sportegyesület Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Győrszentiván Sportegyesület Alapszabálya"

Átírás

1 1 A Győrszentiván Sportegyesület Alapszabálya Alapító tagok az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a sportról szóló évi I. törvény alapján, valamint a Polgári Törvénykönyv ra figyelemmel elhatározták a Győrszentiván Sportegyesület létrehozását, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.T /1989. számon tart nyilván. A sportegyesület tagsága a december 15. napján megtartott közgyűlésen a társadalmi szervezet március 9. napján megtartott közgyűlésen elfogadott alapszabályát hatályon kívül helyezte és helyébe az alábbi, új alapszabályt fogadott el: I. Általános rendelkezések 1./ A sportegyesület neve: Győrszentiván Sportegyesület 2./ Székhelye: 9011 Győr, Váci Mihály utca / Működési területe: Győr belterület 41425/3 hrsz alatt nyilvántartott, sporttelep megjelölésű, m 2 területű ingatlan, amely jelenleg a FORS FORTIS Sportlétesítmény-kezelő-, Hasznosító és Szolgáltató Kft. tulajdonában áll. 4./ A sportegyesület zászlója: kék-fehér 5./ A sportegyesület színe: kék-fehér 6./ A sportegyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő, nyilvántartott tagsággal rendelkező társadalmi szervezet. Az Egyesület önálló jogi személy. 7./ A sportegyesület tagja az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági szakszövetségnek, illetőleg ezek területi és helyi szövetségeinek. A sportegyesület ezen szövetségek alapszabályzatát és egyéb szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el. 8./A Sportegyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. II. A sportegyesület felügyelete 1. / A sportegyesületet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.T /1989. számon tartja nyilván. Működés felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

2 2 1./ A sportegyesület tartós közérdekű céljai: III. A sportegyesület céljai és feladatai a./ a sportegyesület az 1997.évi CLVI. tv. alapján közhasznú szervezetként tevékenykedik, célja, hogy Győrszentiván település és Győr város ifjúsága, valamint a felnőttek részére fejlett sportolási lehetőséget biztosítson, különös tekintettel a labdarúgásra és ezzel hozzájáruljon a település jó hírének öregbítéséhez, sikereinek gazdagításához és a magyarországi élsport és utánpótlásának fokozott és eredményes fejlődéséhez, b./a sportegyesület részt kíván vállalni az egészséges nevelésre történő feladatok ellátásában, valamint az egészséges életmód kialakításának propagálásában, c./ a sportegyesület irányítja, szervezi és ellenőrzi sportolóinak tevékenységét, közreműködik a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghatározott feladatok ellátásban. Kialakítja, megszervezi és működteti különböző csapatait és általuk képviseli az egyesületet hazai és nemzetközi versenyeken. d./ segíti a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését, sportra, a barátkozásra, a szakmai tapasztalatcserére egyaránt alkalmat adó programok szervezésével, azok támogatásával, ellátja a szervezet tagjainak érdekképviseletét. 2./ A sportegyesület feladatai és tevékenységei a./ labdarúgás sportágban az utánpótlás-képzés feltételeinek megteremtése, b./a labdarúgás népszerűsítése c./rendszeres sportolás, testedzés biztosítása d./szervezett keretek között versenyzési lehetőség biztosítása e./az egyesület célja érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn a települési önkormányzattal, ifjúsági szervezetekkel, oktatási és más intézményekkel f./az egyesület céljai megvalósítása érdekében gondoskodik tagjainak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési sporttevékenységét. 3./ A sportegyesület sporttevékenységen kívül kiegészítő gazdasági tevékenységet is folytathat, kizárólag a közhasznú sporttevékenység anyagi fedezetének biztosítása céljából Az egyesület sporttevékenységet és sporttal összefüggő egyéb rendezvényeket szervez. Az egyesületnél egészségügyi feltételek teljesítése esetén bárki részt vehet az egyesület rendezvényein, illetőleg testedzés céljából az edzés munkába bekapcsolódhat, az egyesület által nyújtott bármely más szolgáltatást is igénybe veheti. IV. Közhasznúsági nyilatkozat A sportegyesület által végzett közhasznú tevékenység az évi CLVI.tv. 26. c.) pontja alapján a:

3 3-4. pontban meghatározott nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint - a 14. pontban meghatározott sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. 1./ A sportegyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2./A sportegyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja. 3./A sportegyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagai támogatást nem nyújt. 4./A sportegyesület nyilvánosan működik, a közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait bárki igénybe veheti, rendezvényeit bárki látogathatja, beszámolóit bárki megtekintheti. 5./A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ide értve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységet folytathat. Sportlétesítményének használata, illetve működtetése e rendelkezés alkalmazásában a sportegyesület alaptevékenységének minősül. V. 1.A sportegyesület tagsága 1.1 A sportegyesület tagja lehet minden természetes személy, aki vállalja, hogy - az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, - kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, - fizeti a megállapított tagdíjat. 1.2 A tagként belépni szándékozóknak az 1.1. pont szerinti tartalmú belépési nyilatkozatot kell aláírnia. Az egyesületbe tagként belépni szándékozók felvételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. 1.3 A sportegyesületbe való belépés és onnan való kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik. 1.4 A sportegyesület működési területén pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető az, aki belépési nyilatkozatban vállalja az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. Felvételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. 1.5 A pártoló tag köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani, joga van a sportegyesület szolgáltatásai igénybe venni, rendezvényeken részt venni, azonban szavazati joga nincs és tisztségre sem választható. 1.6 A sportegyesületnek tiszteletbeli tagjai is lehetnek. A tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi, elvi támogatással elősegíti az egyesület céljainak megvalósítását. A tiszteletbeli tag szintén igénybe veheti a sportegyesület szolgáltatásait, részt vehet rendezvényein, azonban szavazati joga nincs és tisztségre sem választható. 1.7 A sportegyesület tagjairól és a pártoló, valamint tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet. 2. A tagok jogai és kötelezettségei 2.1 A tagokat a jogszabályokban biztosított egyenlő jogok illetik meg és kötelességek terhelik

4 4 2.2 A tagok jogosultak: - részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein - a sportegyesület teljes jogú tagjait a közgyűlésen személyes tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog illeti, valamint bármely tisztségére választhatnak és megválaszthatóak az alapszabályban, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, - észrevételt, javaslatot tesz, ill. véleményt nyilvánít a sportegyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban - a sportegyesület valamely szervének törvénysértő határozatát - a tudomásra jutástól számított 30 napon belül - a Bíróság előtt megtámadhatja - részt vesz az sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint a sportegyesület munkájában, az edzéseken, versenyeken - használhatja az sportegyesület felszereléseit / az elnökség által meghatározott módon / - részesülhet az sportegyesület által nyújtott kedvezményekben 2.3 A tagok kötelezettségei: - tagdíj fizetése - a sportegyesület alapszabályzatának és egyéb szabályzatoknak a megtartása - sportegyesület vagyonának megóvása - a sporttevékenységet folytató tag esetén az irányításával megbízott edző utasításainak a betartása, a maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges követelmények teljesítése. 2.4 A tagság megszűnése: A tagság megszűnik: a.) elhalálozás b.) kilépés c.) törlés következtében. A kilépést a kilépés dátumát megelőzően írásban kell bejelenteni az egyesület elnökségének. Az a tag, aki tagdíjjal vagy egyéb fizetési kötelezettségével hátralékban van és tartozását az elnökség írásbeli felszólításában megjelölt határidőre nem egyenlítette ki, az elnökség a tagot a tagság soraiból törli. Elhalálozás esetén a tag tagdíjfizetési kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíj és egyéb kifizetései nem követelhetők vissza. 1./ A sportegyesület szervei: a./ közgyűlés b./ elnökség VI. A sportegyesület szervezete VI/a. A sportegyesület közgyűlése 1. A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, melynek ülései nyilvánosak.

5 5 2. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt - a tagok egyharmada az ülés okának és céljának megjelölésével írásban kéri - az elnökség szükségesnek tartja, - a felügyeleti szerv írásban indítványozza. 3. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze és vezeti le. A napirendet tartalmazó meghívót a közgyűlés időpontjának kitűzése előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az egyesület tagjainak. A hirdetményben tájékoztatni kell a tagokat a közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjáról. 4. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a - megjelentek számára való tekintet nélkül - határozatképes lesz. Ennek feltétele, hogy ezen határozatképességet az eredeti meghívóban rögzíteni kell, továbbá az eredeti meghívóban is rögzítetten a megismételt közgyűlésre az eredeti napirendi pontok mellett az eredeti helyszínen és az eredeti napon kell, hogy sor kerüljön. Amennyiben a megismételt közgyűlésre más napon kerül sor, úgy arról külön meghívót kell küldeni és ebben tájékoztatást adni arról, hogy az ismétlésre a határozatképtelenség miatt, de az eredeti napirend szerint kerül sor, így a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Amennyiben valamelyik tag kéri és a közgyűlés elfogadja, az adott határozatról titkos szavazás útján is dönthet mely esetben kéttagú szavazatszámláló bizottságot kell felállítani. 5. A közgyűlés a tisztségviselőket négy évre választja meg. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. 6. A közgyűlés határozatában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a sportegyesület, mint közhasznú szervezet cél szerint juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 7. A közgyűlésen elhangzottak lényegéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető,valamint két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvből megállapíthatónak kell lennie a közgyűlés üléseinek tartalma, időpontja, helye, illetve a hozott döntés, annak hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya vagy amennyiben név szerinti szavazás történt személye. 8. A sportegyesület a közgyűlés döntéséről határozatok könyvét vezet. Ennek nyilvántartása és vezetése az elnökség feladata. A határozatok könyve tartalmazza a határozat sorszámát, dátumát, tárgyát és hatályát, továbbá, hogy milyen szavazati arányban született a döntés. A határozatok könyvébe bevezetett határozatot az elnök és legalább egy elnökségi tag írja alá. A közgyűlés határozatairól a tagságot tájékoztatni kell. Közgyűlés határozatairól a tagság tájékoztatása a sportegyesület honlapján és /vagy azon hirdetőtáblán, ahol sporttevékenységét végzi történik. Amennyiben a határozat valakinek a konkrét jogait vagy kötelezettségét érinti, úgy az érintettel a határozatot írásban is közölni kell, amely közlés az elnökség feladata.

6 6 9. A közgyűlésen a rend megzavarása nélkül bárki megjelenhet, a közgyűlés nyilvános. 10. A sportegyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a székhelyen bárki betekinthet, arról a saját költségére másolatot készíthet. Az erre vonatkozó igényt az elnöknek kell jelezni írásban, aki intézkedik annak teljesítéséről. Az iratbetekintésről külön olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a kérelmező neve, a kért irat és a teljesítés is megállapítható. 11. A sportegyesület évente egyszer a helyi lapban, illetve azon hirdetőtáblán, ahol a sporttevékenységét végzi, nyilvánosságra hozza a szolgáltatások igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét, feltételeit, valamint működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót, mely az elnökség feladata. A sportegyesület által nyújtott cél szerint juttatások bárki által megismerhetőek. 12. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a./ a sportegyesület megalakulásának, más egyesülettel ill. társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlatásának kimondása b./ az alapszabály megállapítása és módosítása c./ a sportegyesület valamennyi tisztségviselőjének megválasztása és visszahívása d./dönt az éves pénzügyi tervről, illetve az előző évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló Sztv. szerinti beszámolót megtárgyalja, az éves költségvetést megállapítja és dönt a költségvetési beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról, e./ megállapítja a tagdíjat f./megtárgyalja az elnökség éves beszámolóját, meghatározza munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját g./ a közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése h./ a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatának a megállapítása és módosítása i./ mindazon kérdések, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal VI./b. A sportegyesület elnöksége 1./ Az elnökség feladata A sportegyesület tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség elnökből és nyolc tagból, azaz összesen 9 tagból áll. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja. Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály, ill. a jogszabályok szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, ill. az egyesület más szervének, tisztségviselőjének hatáskörébe utalt. 2. Az elnökség hatásköre a./ a sportegyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása b./ a sportegyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete d./a sportegyesület eredményes működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése

7 7 e./ a tagfelvételi kérelem elbírálása f./ Az elnökség - megfelelő fedezet birtokában - dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításairól, átcsoportosításáról. g./ Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: - a gazdasági, vállalkozási tevékenység elhatározása - minden olyan határozat meghozatala, amelyek során az egyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek. h./ Az elnökség a szervezeti és működési szabályzatában, vagy egyedi határozattal egyéb - más szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - ügyet is saját hatáskörébe vonhat i./ Az elnökség tevékenységéről a sportegyesület közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel 3./ Az elnökség tagjai a./ Az elnökség tagjai: az elnök és az elnökségi tagok b./ Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei - az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel - észrevételek, javaslatok tétele a sportegyesület működésével összegfüggő kérdésekben - felvilágosítás kérése a sportegyesülettel, szerveink működésével összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsoltban - javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására - megbízás alapján az egyesület képviselete c./ Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatóak d./ Az elnökségi tagság megszűnik. - a mandátum lejártával - visszahívással - lemondással. Vezető tisztségviselőt visszahívni csak a sportegyesület érdekeit súlyosan sértő magatartás, bűncselekmény elkövetése vagy az sportegyesület működését veszélyeztető súlyos mulasztás esetén lehet. A vezető tisztségviselő mandátumáról bármikor lemondhat, azonban ha a sportegyesület működőképessége azt megkívánja, a lemondás csak annak közlésétől számított 30. napon válik hatályossá, kivéve ha a közgyűlés az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondást az sportegyesület még hivatalban levő tisztségviselőjéhez kell írásban benyújtani. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. A közhasznú szervezet megszűntét követően 2 évig nem lehet az egyesület mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

8 8 Nem minősül előnynek a sportegyesület, mint közhasznú szervezet cél szerint juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 4./ Az elnökség működése a./ Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét b./ Az elnökség szükség szerint, de legalább hat havonta ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri c./ Az elnökség ülései nyilvánosak d./ Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, idejéről és a megtárgyalandó kérdésekről legalább 8 nappal korábban értesíteni kell az elnökség tagjait e./ Az elnökség valamennyi szavazásra jogosult tag jelenléte esetén határozatképes. f./ Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. g./ Az elnökség 2/3-os többséggel hoz határozatot : - az ügyrendben megállapított esetekben. Az elnökség határozatairól a tagságot tájékoztatni kell, mely a sportegyesület honlapján és/vagy azon a hirdetőtáblán, ahol sporttevékenységét végzi, történik. Az elnökség döntéseit az érintettekkel írásban vagy más igazolható módon is közölni kell a döntés időpontjától számított 15 napon belül. Az elnökség köteles a jogszabályoknak megfelelően olyan folyamatos sorszámozással ellátott nyilvántartást vezetni, amely alkalmas arra, hogy abból a döntések tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya, illetve személye megállapítható. 5./ A sportegyesület elnöke A sportegyesület legfőbb képviselője az egyesület elnöke. 1./ Az elnök feladata és hatásköre: a./ az elnökség üléseinek összehívása és vezetése b./ a sportegyesület képviselete c./ az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete d./ a sportegyesület munkájának figyelemmel kísérése e./ aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása f./ döntési jogkör gyakorolása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, ill. az elnökség kizárólagos hatáskörébe g./ mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály, az alapszabály ill. a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal 2./ Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökség tagja képviseli, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott. 3./ Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a sportegyesület más tisztségviselőjére is átruházhatja. 4./ Az elnök gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról, a sportegyesületi nyilvántartások vezetéséről.

9 9 5./ Figyelemmel kíséri a sportegyesület működésével kapcsolatos jogszabályokat és kötelező érvényű előírásokat, és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi az egyesületi szabályzatok és határozatok módosítását. A Sportegyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog a sportegyesület elnökét illeti meg, önállóan rendelkezhet a felett. VI. Közhasznúsági jelentés 1. A sportegyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 2. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzat társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatását, - közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege - közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót. 3. A sportegyesület éves beszámolójának egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történő jóváhagyása, a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, legkésőbb a tárgyévet követő 150. napjáig történik. 4. A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő év június 30. napjáig saját honlapon, illetve egyéb a nyilvánosság számára elérhető módon közzé kell tenni, melyről az elnökség gondoskodik. VII. A sportegyesület megszűnése 1./ A sportegyesület megszűnhet a./ feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával b./ más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével c./az ügyész keresete által bírósági határozat alapján történő feloszlatásával d./ megszűnésének megállapításával 2./A sportegyesületre megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.évi XLIX. törvény rendelkezéseit. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá a sportegyesület bírósági feloszlatása vagy megszűnésének megállapítása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

10 10 VIII. Egyéb rendelkezések 1./ A sportegyesület elnökségének tagjai nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban. 2./ A sportegyesület tagjai egy időszakra csak egy tisztségre választhatóak. 3./ Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az évi II. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A sportegyesület december 15. napján elfogadott alapszabálya a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba. A hatályba lépéssel a sportegyesület korábban, azaz március 9. napján elfogadott alapszabálya érvényét veszti. Győrszentiván, december Tóth Balázs elnök Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú:.. Neve:.. Lakik:.. Szem.sz.:. Tanú:.. Neve:.. Lakik:.. Szem.sz.:.

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Gyıri Tollaslabda Egyesület Alapszabálya

Gyıri Tollaslabda Egyesület Alapszabálya Gyıri Tollaslabda Egyesület Alapszabálya Alapító tagok a 2005. november 25. napján megtartott alakuló közgyűlésen az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület a sportról szóló 2004 évi I. törvényben (továbbiakban: Sporttörvényben) meghatározott

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50. Könyv Kultúra Közhasznú Egyesület Alapszabálya A jelen Alapszabályhoz csatolt melléklet szerinti 13 fő alapító tag az 1989. évi II. törvényben, és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak alapján létrehozza

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések

TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Kor Kontroll Társaság (továbbiakban: Társaság) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

A L A P S Z A B Á L Y. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg Alulírott, Vámosszabadi községi lakosok jelen Alapszabály önkéntes elfogadásával társadalmi szervezetet alapítunk, melynek neve:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések, tevékenység I/1. Az Egyesület neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület Az Egyesület rövidített neve: PBK Egyesület I/2. Az Egyesület

Részletesebben