A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának. Szervezeti és Működési Szabályzata. Veszprém 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának. Szervezeti és Működési Szabályzata. Veszprém 2015."

Átírás

1 A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Veszprém 2015.

2 A Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvényben (MTAtv.) meghatározott feladatainak ellátása céljából területi bizottságokat hoz létre és tart fenn, amelyek az MTA Alapszabályában és az Akadémiai Ügyrendben foglaltaknak megfelelően szervezik a köztestület regionális működését. 1. A VEAB alapítása, adatai 1.1. Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (a továbbiakban: VEAB) az MTA Elnökségének 48/1972. (IX. 26.) sz. határozata alapján jött létre, és az MTA Alapszabályában és Ügyrendjében foglaltak szerint működik. Szervezetének és működésének részletes szabályait Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A szabályzatot és módosításait a VEAB határozatképes ülésén (a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van) kétharmados többséggel fogadja el A VEAB működési területe: Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és (részben) Zala megye Neve: Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága Rövidített neve: VEAB Elnevezés angol nyelven: Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences at Veszprém 1.4. Székhelye: 8200 Veszprém, Vár utca 37. ( A VEAB vezetője az elnök, akit a VEAB tagjai a Bizottság hazai akadémikus tagjai közül hároméves időtartamra választanak. Az elnök megbízásának lejártával, egy alkalommal újraválasztható Alapító/fenntartó szerve: Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.) 1.7. A VEAB hivatali szervezete az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága költségvetési szerv szervezeti egységeként működő Veszprémi Területi Bizottság Titkársága; rövidítve: MTA TABT VEAB Titkárság (továbbiakban: Titkárság) 2. A VEAB feladatai A VEAB tudományszervezési feladatai illetékességi területén a következők: 2.1. Figyelemmel kíséri és segíti régiója tudományos tevékenységét. Kiemelt szerepe van az új tudományos eredményeknek a társadalom felé való közvetítésében, a régió tudományos életének szervezésében, a régió tudománypolitikai stratégiájának kidolgozásában Számon tartja a tudományos kutatóhelyeket, egyetemi, főiskolai és más tudományos műhelyeket, továbbá lehetőségei szerint az azokon kívül működő kutatókat. Kapcsolatot épít a határon túli magyar tudományos műhelyekkel és kutatókkal (illetékességi területe: Szlovákia nyugati része és Ausztria), támogatja a határon túli magyar tudományosságot. 2

3 Tevékenységébe bevonja a régiója szerinti külső köztestületi tagokat és azokat, akiknek kutatási témája kapcsolódik a régióhoz Támogatja a tudományos kutatókat, a tudományos utánpótlás nevelését. Pályázatokat írhat ki és díjakat ítélhet oda. Helyszínt biztosít PhD védésekhez, konferenciákhoz Tudományos munkákat jelentet meg tevékenysége köréből. Javaslatot tesz az MTA Könyvés Folyóirat-kiadó Bizottságának a tudományterületileg illetékes tudományos osztály kiadási tervének keretében Együttműködik régiója felsőoktatási intézményeivel, megyei és városi önkormányzataival és a megyei kamarákkal. Kapcsolatot épít a régió közoktatási intézményeivel Szakbizottságokat, ezeken belül pedig munkabizottságokat hoz létre, melyek tudományos üléseket szerveznek. A VEAB tudományos programjának vagy konferenciájának kell tekinteni a VEAB, a VEAB Elnökség, a VEAB szakbizottságai és azok munkabizottságai által meghirdetett programokat és konferenciákat Bizottságai révén kapcsolatot épít ki és tart fenn az MTA tudományos osztályaival és azok tudományos bizottságaival, valamint az MTA többi területi bizottságával Lehetőséget teremt arra, hogy a tudomány művelői kifejtsék szakmai véleményüket helyi és országos jelentőségű tudományos kérdésekben, részt vegyenek az akadémiai döntések, vélemények kialakításában, érvényesítésében A tudományos eredmények gazdasági hasznosulásának elősegítése érdekében kapcsolatot tart a régió gazdasági szereplőivel: közreműködik a régió kutatóhelyei K+F tevékenységének, hasznosításra váró eredményeinek és szabad kutatási kapacitásainak bemutatásában; közreműködik a gazdasági vállalkozások K+F igényeinek közvetítésében a kutatóhelyek felé, a regionális innovációs partnerközvetítésben, a hazai és nemzetközi pályázati együttműködések elősegítésében; megkeresés esetén a szakbizottságok és azok munkabizottságainak bevonásával véleményt nyilvánít működési területének fejlesztési kérdéseiben A tudósok és a tudomány iránt érdeklődők személyes kapcsolatainak megteremtése, elmélyítése érdekében kulturális egyesületet működtet. A VEAB Kulturális Egyesületének elnöke évente köteles az egyesület munkájáról a VEAB ülésén beszámolni A feladatai ellátásához szükséges anyagi feltételek javítására alapítványt működtet A VEAB Tudományos Alapítványa névvel A VEAB éves munkájáról írásos összefoglalást készít az MTA rendes Közgyűlése számára Az MTA elnökének felkérésére, a felkérésben meghatározott szempontok alapján a VEAB rövid elemzést készít az MTA által a Kormány számára benyújtandó éves tájékoztatóhoz. A VEAB az MTA elnökének felkérésére, a felkérésben meghatározott szempontok alapján összeállított szakmai anyaggal segíti az MTA elnöke által kétévenként az Országgyűlés elé terjesztendő jelentés elkészítését. 3

4 3.1. Testületi szervek: VEAB; VEAB Elnöksége Munkaszervezetek: Szakbizottságok ezen belül 3. A VEAB szervezeti felépítése Munkabizottságok A VEAB területén működő megyei, városi tudományos szervezetek: Soproni Tudós Társaság, Vas Megyei Tudományos Testület. 4. A szervezetek tagjai, megválasztásuk, jogkörük 4.1. VEAB A VEAB alanyi jogú tagjai a régióban dolgozó hazai akadémikusok és közgyűlési képviselői mandátumuk időtartamára a nem akadémikus közgyűlési képviselők. A VEAB választott tagjai az alelnökök és a tudományos titkár (akiket az elnök javaslata alapján a VEAB választ) és a szakbizottságok elnökei (akiket a szakbizottságok tagjai választanak). A VEAB munkájában az MTA Alapszabályának 45. (4) bekezdése alapján állandó jelleggel tanácskozási joggal részt vesznek a régió felsőoktatási intézményeinek rektorai és MTA kutatóintézeteinek igazgatói. A VEAB ezenkívül 3 éves időtartamra teljes jogú meghívott tagokat is választhat, ezek számaránya azonban nem haladhatja meg a VEAB teljes létszámának egynegyed részét A VEAB választott tagjainak megbízatása hároméves időszakra szól, és a tag korlátlan alkalommal újraválasztható. Az új tagok megválasztásával a régi tagsági megbízatások megszűnnek. A VEAB választott tagjainak megválasztására hivatott gyűlést a VEAB elnöke készíti elő, hívja össze. A VEAB ülése titkos szavazással jóváhagyja a szakbizottsági elnökök megválasztását (megválasztottnak az tekinthető, aki a határozatképes ülésen leadott szavazatok több mint 50%-át megkapta), ezzel ők a VEAB teljes jogú tagjaivá válnak. Elutasítás esetén az adott szakbizottságnak meg kell ismételnie az elnökválasztást. A teljes jogú meghívott tagokra a VEAB bármely tagja javaslatot tehet, a választás titkosan történik (megválasztottnak az tekinthető, aki a határozatképes ülésen leadott szavazatok több mint 50%-át megkapta). A gyűlés nyílt szavazással választott 3 fős jelölőbizottságot küld ki a VEAB új elnöke személyére történő javaslat kidolgozására. Az új VEAB elnök megválasztására a VEAB ülést az esedékesség évében, június végéig kell összehívni. Az elnököt választó VEAB ülést a korelnök akadémikus vezeti. Az új elnök megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a hazai akadémikust kell tekinteni, akire (a határozatképes gyűlésen) a szavazásra jogosult jelenlévőknek több mint fele igen -nel szavazott. A szavazás után az új (vagy újraválasztott) elnök átveszi az ülés vezetését. 4

5 Az új VEAB elnök javaslatára titkos szavazással a VEAB tagjai alelnököket és tudományos titkárt választanak. A választásról írásban tájékoztatni kell az MTA elnökét A VEAB döntési, véleményezési és javaslattételi joggal felruházott testületi szerv. A VEAB (át nem ruházható) döntési jogkörébe tartozik: a VEAB szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és módosítása; a VEAB elnökének, alelnökeinek, tudományos titkárának megválasztása; szakbizottságok és munkabizottságok létrehozása és megszüntetése, a szakbizottságok elnökének megbízása és felmentése; a VEAB munkájáról szóló elnöki beszámoló elfogadása; a jogszabály által biztosított keretek között alapítvány létesítése; kulturális egyesület létrehozása és megszüntetése; minden olyan téma, amit az elnök a VEAB elé terjeszt. A VEAB véleményt nyilvánít: olyan tudományos vonatkozású ügyekben, melyekben állami, önkormányzati, tudományos, oktatási, kulturális, gazdasági, társadalmi vagy egyéb szervek és intézmények megkeresik, és amelyekben a rendelkezésre álló szellemi erőforrások figyelembevételével szakmailag megalapozott véleménynyilvánításra magát illetékesnek tartja; a VEAB által a területi, állami és társadalmi szervekkel, intézményekkel tervezett együttműködési megállapodásokról; minden olyan kérdésben, amelyben az akadémiai szervek, a VEAB elnöke vagy a szakbizottságok a VEAB véleményét kérik. A VEAB javaslatot tehet az MTA elnökségének a feladatkörébe tartozó vagy azt érintő bármely tudományos és szervezeti kérdésben A VEAB szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A VEAB üléseit a VEAB elnöke hívja össze és vezeti le. Minden napirend megvitatása után az ülés levezetője összefoglalja a VEAB kialakult állásfoglalását. A VEAB állásfoglalását, véleményét tartalmazó határozatokat az ülést követő 8 munkanapon belül a VEAB Titkárság vezetőjének írásba kell foglalnia. Az elnök és a tudományos titkár által aláírt határozatokat a VEAB Titkárságának vezetője elektronikus úton továbbítja a VEAB tagjai részére A VEAB évente egyszer (február hónapban) közgyűlést tart. A VEAB elnöke a közgyűlésen beszámol az előző évi működésről és ismerteti a tárgy évi munkatervet. A közgyűlésre a VEAB tagjain kívül meghívást kapnak az MTA és a területi bizottságok vezetői; a régió MTA köztestületi tagjai; a regionális, megyei és a jelentősebb városi önkormányzatok vezetői; a megyei kamarák és a regionális fejlesztési tanácsok vezetői; a gazdasági élet jelentősebb szereplői és a VEAB fő támogatói. A közgyűlés feladat- és hatáskörrel nem rendelkezik; a résztvevők észrevételt tehetnek és véleményt nyilváníthatnak A VEAB Elnöksége A VEAB Elnökségét (továbbiakban Elnökség) az elnök, az alelnökök és a tudományos titkár alkotják. A VEAB ülései közötti időszakban a VEAB feladatait az Elnökség látja el és hoz döntéseket. Az Elnökség üléseit a VEAB elnöke hívja össze és vezeti le. Az elnökségi ülésen 5

6 részt vesz a VEAB Titkárság vezetője is. Az Elnökség szükségszerűen, de legalább évente négyszer ülésezik. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképes az ülés, ha tagjainak legalább fele jelen van. Az Elnökség határozatait a VEAB Titkárság vezetőjének írásba kell foglalnia és az Elnök által aláírt határozatokat az ülést követő 8 munkanapon belül elektronikus úton továbbítania az Elnökség tagjai részére. Az Elnökség előkészíti a VEAB üléseit és közgyűlését; kezdeményezi szakbizottság létrehozását és átszervezését; közreműködik a szakbizottságok operatív irányítását igénylő feladatok végrehajtásában; megszervezi a pályázatok kiírását és a beérkezett pályázatok bírálatát; dönt a pályadíjakról; megszervezi a VEAB központi (nem szak- illetve munkabizottságok által kezdeményezett) programjait A szakbizottságok A VEAB szakbizottságai egy tudományág vagy egymáshoz közel álló több tudományág képviselőit magában foglaló, önszerveződő egységek. A szakbizottság tagja lehet a VEAB régiójában tevékenykedő köztestületi tag, külső köztestületi tag és az a szakember, aki tudományos fokozattal nem rendelkezik, de értékes elméleti és gyakorlati tevékenységet folytat. A szakbizottság tagjainak megbízatása egy akadémiai ciklusra (3 évre) szól A szakbizottság megalakulásáról, megszüntetéséről vagy átszervezéséről a VEAB dönt. Erre vonatkozó előterjesztést az érintett szakbizottság(ok) elnöke(i), a VEAB elnöke vagy az általa felkért személy tehet Szakbizottság alakulásának feltételei: szakbizottság olyan tudományterületen létesíthető, amelyben kellő számú legalább tíz MTA köztestületi tag tevékenykedik a régió több munkahelyén, minden szakbizottságban legyen akadémiai doktor tag is, a szakbizottság tagjai az elnök, (alelnök ha van ilyen) és titkár személyén kívül a szakbizottság felügyelete alatt működő munkabizottságok elnökei, valamint a régióban dolgozó, a szakbizottság munkájában részvételi szándékukat kifejező akadémikusok és az MTA doktora címmel (tudomány doktora fokozattal) rendelkező kutatók. A szakbizottság ezenkívül tagjai közé választhat akár a régióból, akár a régión kívülről olyan magas színvonalú tudományos munkát végző szakembereket is, akik az MTA köztestületének tagjai. Ezen tagok számaránya azonban nem haladhatja meg a szakbizottság teljes létszámának egyharmad részét Szakbizottság alakulásának módja: a VEAB elnöke meghirdeti a szakbizottság létrehozásának szándékát és az alakuló ülést; az alakuló ülést a VEAB tudományterületileg illetékes alelnöke vezeti; legalább tíz olyan szakember megjelenik az alakuló ülésen, akik vállalják, hogy tagként részt vesznek a szakbizottság munkájában; megválasztja a szakbizottság elnökét; a megválasztott elnök javaslata alapján a szakbizottság alelnökének (ha van ilyen) és titkárának megválasztása; az elnököt, alelnököt és a titkárt a szakbizottság tagjai titkos szavazással választják egy akadémiai ciklusra; 6

7 a szakbizottság elnöke, alelnöke és titkára több akadémiai ciklusra újraválasztható; a szakbizottság ülésein az egyes munkabizottságokat az elnök elfoglaltsága esetén a munkabizottsági alelnökök és titkárok is képviselhetik; a szakbizottság megalakulásához és elnöke megválasztásához a VEAB jóváhagyása szükséges A szakbizottság feladata: az adott tudományterületen folyó VEAB tevékenység összefogása, a kutatók közötti személyes kapcsolatok elősegítése, együttműködésük kialakítása; tudományos ülések és konferenciák, egyéb tudományos rendezvények szervezése; állásfoglalás tudományterületének kérdéseiben; a VEAB elnökének kérésére véleménynyilvánítás illetve javaslattétel; éves munkaterv és beszámoló jelentés készítése; munkabizottságok létrehozása; közreműködés a pályázatok elbírálásában; kapcsolattartás az MTA illetékes tudományos osztályával és területi bizottságaival A szakbizottság munkáját a szakbizottság elnöke vezeti, munkájában a szakbizottság titkára segíti A szakbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A szakbizottsági ülést a szakbizottság elnöke hívja össze. Az ülésre a szakbizottsági tagokon kívül a szakbizottság elnöke köteles meghívni a tudományterületért felelős alelnököt A szakbizottságok éves rendezvény és programtervüket tárgyév január 31. napjáig, az egyes rendezvények vagy konferenciák programjairól szóló tájékoztatást pedig előzetesen megküldik a VEAB Titkárságnak A szakbizottság elnöke évenként beszámol a VEAB ülésén a többi szakbizottsági elnök előtt a szakbizottság éves munkájáról A munkabizottságok A szakbizottságon belül, specializáltabb tudományos részterületeken érdekelt munkabizottságok alakíthatók. A munkabizottságok tudományos üléseket és konferenciákat, egyéb tudományos rendezvényeket szervezhetnek Munkabizottság létesítése vagy megszüntetése kérdésében a VEAB dönt. Az erre vonatkozó javaslatot az illetékes szakbizottság elnöke terjeszti elő Munkabizottság alakulásának feltételei és módja: Munkabizottság akkor alakítható, ha tagjainak létszáma legalább 10 fő és a tagok között több köztestületi tag is van. A munkabizottság alakuló ill. tisztújító ülését a szakbizottság titkára szervezi meg, és a szakbizottság elnöke vezeti le. A munkabizottság saját maga választja elnökét, akinek lehetőleg MTA köztestületi tagsággal kell rendelkeznie. Az elnök személyére a munkabizottság tagjai tehetnek javaslatot. A választás titkos szavazással történik, megválasztottnak a legtöbb szavazatot kapott személy tekinthető. (Akadályoztatás esetén a munkabizottság tagjai írásban is 7

8 elküldhetik szavazatukat.) A választás csak akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint a fele részt vesz. A munkabizottság titkárát a megválasztott elnök bízza meg. A munkabizottság a szakbizottság részére munkatervet, rendezvénytervet és éves beszámolót köteles küldeni. A munkabizottságok vezetőit és tagjait a szakbizottság elnöke kéri fel Helyi tudományos testületek A VEAB együttműködik a területén létesített helyi tudományos testületekkel és klubokkal. Munkájukat koordinálja, és megalakulásukat jóváhagyja Helyi tudományos testület abban a városban létesíthető, ahol legalább három akadémiai nagydoktor (az MTA doktora) él és tevékenykedik. Lehetőség szerint a testületet akadémikus irányítsa. A testület vezetője hivatalból tagja a VEAB-nak. 5. A VEAB elnöke, alelnöke, tudományos titkára 5.1. A VEAB elnöke Az elnök a testületi szervek vezetője. Jogköre és feladatai: elnököl a VEAB és a VEAB Elnöksége ülésein; meghatározza az alelnökök és a tudományos titkár közötti feladat- és munkamegosztást; irányítja és ellenőrzi a testületi szervek működését; megbízza a szakbizottságok megválasztott elnökeit; a VEAB nevében kiadói jogokat gyakorol; képviseli a VEAB-ot az MTA Elnöksége, a tudományos osztályok és külső szervek előtt; összehangolja a szakbizottságok munkáját; beszámol a VEAB-nak a két ülés között végzett tevékenységéről; megküldi az MTA Elnökségének a VEAB szervezeti és működési szabályzatát és annak módosítását; tájékoztatja az MTA Elnökségét a VEAB-nak a más területi bizottságok, a tudományos osztályok vagy az MTA egésze szempontjából is jelentős tevékenységéről; a VEAB éves munkájáról írásos összefoglalót készít az MTA májusi rendes Közgyűlése számára; előzetes szempontok alapján összeállított szakmai anyaggal segíti az MTA elnöke által kétévenként az Országgyűlés elé terjesztendő jelentés elkészítését a magyar tudományos kutatás helyzetéről; kapcsolatot tart az MTA elnökségével, tudományos osztályaival, az MTA Titkárságával, más akadémiai intézetekkel és intézményekkel, területi és helyi önkormányzati szervekkel; előzetes egyetértési jogot gyakorol a VEAB Titkárság vezetőjének megbízása, felmentése esetén; 8

9 a VEAB munkaterve alapján meghatározza a VEAB Titkárság tudományszervezési tevékenységét Az alelnökök A VEAB elnökének munkáját az alelnökök segítik. Az alelnökök egy-egy tudományterület (társadalomtudomány, élettudomány, természettudomány) ügyeit képviselik a VEAB-on belül. A VEAB alelnökei feladataikat az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint látják el. Az alelnök eljár mindazon ügyekben, amelyek ellátására az elnöktől megbízást kap: felügyeli a tudományterületéhez tartozó szakbizottságok működését, vezeti a szakbizottságok tisztújító gyűléseit, kapcsolatot tart a szakbizottságok elnökeivel; javaslatot tesz a VEAB éves munkatervének egyes elemeire, programokat kezdeményez; részt vesz a VEAB által kiírt pályázatok elbírálásában; az elnök akadályoztatása esetén külön felkérésre annak hatáskörében jár el, s eljárásáért ilyenkor az elnökével azonos felelősség terheli A tudományos titkár A VEAB tudományos titkára az elnök irányításával végzi munkáját: elősegíti a VEAB és a szakbizottságok tudományszervező tevékenységét, népszerűsíti a VEAB rendezvényeit; összehangolja a VEAB, a szakbizottságok és a VEAB Titkárság működésével kapcsolatos tevékenységeket; előkészíti a VEAB közgyűlését, a VEAB és az elnökség üléseit, megszervezi a hozott határozatok végrehajtását, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyre az elnök felkéri; részt vesz a VEAB által kiírt pályázatok szervezésében, elbírálásában; a VEAB tudományos titkára feladatainak ellátásában az elnöknek és a VEAB-nak felel. 6. Záró rendelkezés A Szabályzatot a VEAB a február 26-i ülésén elfogadta. A szabályzat elfogadása napján lép hatályba. Veszprém, február 26. Pósfai Mihály a VEAB elnöke 9

A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA ÜGYRENDJE

AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA ÜGYRENDJE AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA ÜGYRENDJE A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. XL törvény (MTAtv.) 17. (4) bekezdése szerint, az akadémiai kutatóhálózat testületi felügyeletét az Akadémiai

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban rövidítve: OTDT) Közgazdaságtudományi

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

Széchenyi István katolikus Általános Iskola

Széchenyi István katolikus Általános Iskola Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony Szülői Választmányának Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. október 21. napjától I. Általános rendelkezések A Nemzeti köznevelésről

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezete. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezete. Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések. 1)A köztestület neve: MOK Pest megyei Területi Szervezete (Rövidített neve: PMOK) Székhelye:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának ügyrendje

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának ügyrendje A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának ügyrendje Az Orvosi Tudományok Osztálya (a továbbiakban Osztály) ügyrendjét a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),

Részletesebben

A szakcsoport működését meghatározó szabályozások

A szakcsoport működését meghatározó szabályozások A szakcsoport működését meghatározó szabályozások MMK Alapszabály 5.3.1. A szakmai tagozatok közreműködése a Kamara közfeladataink ellátásában A Kamara szakmai tagozatai a mérnöki tevékenység jogszerűségének

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról hatályos: 2014.04.25 2014.11.02. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje A Tudományos Diákköri Tanács a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetében folyó tudományos diákköri munkát szervező és ellenőrző testület. Munkáját a Miskolci Egyetem 35/2000. számú (2000. október

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület:

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület: Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Honvédkórház Rövidített megnevezése: Honvédkórház Angol nyelvű megnevezése: Military Hospital Tartalomjegyzék 1. Megnevezés 2. Székhely 3. Tevékenysége

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORVOSI KAMARA VAS MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK (MOK VMTSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szabályzatot a 2012. május 15-én tartott küldöttgyűlés elfogadta és azonnali hatállyal hatályba

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Magyar-Szlovén Tagozatának. Ügyrendje

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Magyar-Szlovén Tagozatának. Ügyrendje 92-550-515 / Fax: 92-550-525 ZMKIK. 8900. Zalaegerszeg, Petőfi S.u.24. e-mail: zmkik@zmkik.hu A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovén Tagozatának Ügyrendje 2016. 1 A gazdasági kamarákról szóló

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÜGYRENDJE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÜGYRENDJE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÜGYRENDJE BUDAPEST, 2017 (2017. június 1. napjától hatályos változat) H-1055 Budapest, Markó utca

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám.

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának ügyrendje. Az Osztály jogállása

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának ügyrendje. Az Osztály jogállása A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának ügyrendje A Kémiai Tudományok Osztálya (a továbbiakban Osztály) ügyrendjét a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv),

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának ügyrendje

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának ügyrendje A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának ügyrendje A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (a továbbiakban Osztály) ügyrendjét a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló, 1994.

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben