Az Eötvös József Főiskola. ERASMUS-szabályzata 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eötvös József Főiskola. ERASMUS-szabályzata 2010."

Átírás

1 Az Eötvös József Főiskola ERASMUS-szabályzata

2 1. Preambulum Az ERASMUS az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 2,3 millió felsőoktatásban tanuló hallgató mobilitását segítette elő Európában. A program konkrét célja mennyiségében és minőségében növelni a hallgatói és oktatói mobilitást, a nemzetközi projekteket, valamit a felsőoktatási intézmények és vállalkozások közötti együttműködést. A programban való részvétel kereteit a felsőoktatási intézmények számára az Európai Bizottságtól pályázati úton elnyert az Erasmus University Charter jelenti, mely felsorolja azokat az alapelveket, amelyekhez a felsőoktatási intézménynek igazodnia kell. Az Eötvös József Főiskola EUC száma IC HU-ERASMUS-EUC-1. A legfőbb alapelvek: az intézménynek kétoldalú megállapodásokat (Bilateral Agreement, BA) kell kötnie; nem lehet tandíjat szedni a beutazó hallgatóktól; teljes beszámítási kötelezettsége van az intézménynek a hallgatói által ERASMUS programban külföldön szerzett tanulmányi eredményeire vonatkozóan. Jelen szabályzat célja a főiskola speciális viszonyai között az EUC által előírt kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása, az ehhez szükséges szervezeti keretek megteremtése. 2. A szabályzat hatálya A szabályzat kiterjed az Eötvös József Főiskola mindkét karára, valamennyi dolgozójára és hallgatójára. Időbeni hatálya: elfogadásától és kihirdetésétől számított 3 év, amennyiben módosítására időközben nem kerül sor. Ha módosítás válik szükségessé, akkor ismét 3 évre lehet elfogadni és kihirdetni. A szabályzat aktualizálása rendkívül fontos feladat, mely az intézményi koordinátorra és a gazdasági felelősre hárul. Minden évben az új intézményi pályázat elkészítése során kell a TEMPUS közalapítvány által kiadott, változásokról szóló információk ismeretében áttekinteni a szabályzatot, és szükség esetén abban a megfelelő módosításokat elvégezni. Amennyiben év közben bármi olyan szervezeti, szerkezeti változás történne, ami szükségessé teszi a szabályzat módosítását, akkor azt haladéktalanul meg kell tenni (ez az intézményi koordinátor felelőssége). 2

3 3. Az ERASMUS-szal kapcsolatos feladatok és azok megosztása 4.1. Intézményi ERASMUS-Koordinátor 1. Az Intézményi Koordinátort a főiskola Rektora nevezi ki. Megbízatása határozott vagy határozatlan időre szólhat. 2. Az Intézményi Koordinátor feladatai: a. a partnerintézményekkel, a TEMPUS Közalapítvánnyal és a brüsszeli központtal aláírt szerződések, kétoldalú megállapodások ügyintézése (határidőfigyelés, naprakészen tartás, irattározás) b. a partnerintézményekkel, a TEMPUS Közalapítvánnyal és a brüsszeli központtal való általános kapcsolattartás c. az éves főpályázatok előkészítése a kari ERASMUS-koordinátorok bevonásával, a pályázatok határidőre való benyújtása és irattározása. d. a koordinátori értekezleteken való részvétel (akadályoztatása esetén a kari koordinátorok vehetnek részt, eseti megbeszélés alapján) e. a hallgatókkal kötött szerződések nyilvántartása és irattározása, mindkét kar (minden intézet) vonatkozásában f. az EJF-re beutazó oktatók és hallgatók adminisztratív ügyintézése, igazolások kiállítása, irattározása és nyilvántartása mindkét kar vonatkozásában g. a Gazdasági Felelőssel való folyamatos kapcsolattartás h. pénzügyi és tartalmi beszámolók elkészítése a kari ERASMUS-koordinátorok és a Gazdasági Felelős bevonásával, valamint azok határidőre történő megküldése a szerződéses feltételeknek megfelelően i. a főiskola egészére vonatkozó ECTS koordináció, az ECTS rendszer működésének elősegítése, szükség esetén a kari és intézeti koordinátorok és más oktatók bevonásával. j. a hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitási pályázatok kiírásainak elkészítése a főpályázattal és az érvényes Kétoldalú Megállapodásokkal összhangban, és továbbítása a kari ERASMUS-koordinátorok számára k. a nem mobilitási pénzügyi keretek felosztásával és használatával kapcsolatban ezen keretek rendelkezésre állása esetén a kari ERASMUS-koordinátorokkal közös értekezletet hív össze, melyre a rektort és a dékánokat is meg kell hívni l. összegyűjti, rendszerezi és értékelésre/pályázati döntésre előkészíti az összes mobilitási pályázatot m. a mobilitási pályázatok beérkezését követően a kari koordinátorokkal közös értekezlet összehívása, ahol közösen értékelik a pályázatokat és együtt döntenek a kiutazásokról. Az értékelő értekezletre meg kell hívni a rektort, a dékánokat és az oktatói ajánlások aláíróit is n. a kari ERASMUS-koordinátorokat, a rektort, a főtitkárt, a dékánokat és az intézetvezetőket az ERASMUS-szal kapcsolatos ügyekről havonta, írásos formában ( ben) tájékoztatja. Határidő: minden hónap 15. napja az előző hónap vonatkozásában 3

4 o. a főiskola ERASMUS-honlapjának szerkesztője számára az aktuális anyagokat rendszeresen megküldi ben vagy CD-lemezen p. éves ERASMUS-beszámolót készít a kari és intézeti koordinátorok segítségével a főiskola és a karok, intézetek vezetői, oktatói és hallgatói nyilvánossága számára, határidő: minden év szeptember 20-a az előző tanévre vonatkozóan. A beszámolót az intézmény ERASMUS-honlapján közzé kell tenni. 3. Az Intézményi koordinátor ERASMUS-ügyekben beszámolási kötelezettséggel tartozik a rektornak, a főtitkárnak, valamint a két dékánnak A Kari (Intézeti) ERASMUS-Koordinátorok 1. A Kari Koordinátort a kar Dékánja, az Intézeti Koordinátort az Intézet vezetője nevezi ki. A Kari (Intézeti) Koordinátort a főiskola Rektora nevezi ki. Megbízatásuk határozott vagy határozatlan időre szólhat. 2. A Kari (Intézeti) Koordinátor feladatai: a. a kar (intézet) vonatkozásában partnerkeresés, pályázatok koordinálása b. a kar (intézet) partnerintézméyeivel való szakmai kapcsolattartás, kétoldalú megállapodások tartalmi egyeztetése c. a mobilitási pályázatok kiírásainak közzététele és terjesztése a kar (intézet) oktatói, doglozói és hallgatói körében d. a kar (intézet) hallgatóinak és oktatóinak folyamatos tájékoztatása lehetőségeikről, félévente az ERASMUS-szal kapcsolatos nyilvános tájékoztató előadás meghirdetése és megtartása a kar (intézet) dolgozói és hallgatói számára e. a mobilitási pályázatok elkészítésével kapcsolatos tanácsadás a pályázóknak f. a kar (intézet) kiutazó hallgatóival, oktatóival, dolgozóival való kapcsolattartás g. az ERASMUS-honlapra elhelyezhető anyagok megküldése az Intézményi Koordinátor számára az ben vagy CD-lemezen, legalább félévenkénti frissítéssel h. az éves pénzügyi és tartalmi beszámoló elkészítésével kapcsolatos adatszolgáltatás és segítségnyújtás az Intézményi Koordinátornak i. tevékenyen részt vesz az Intézményi Koordinátor által összehívott értekezleteken j. a dékánt (intézetvezetőt) és az intézményi koordinátort a karon (intézetnél) történt ERASMUS-szal kapcsolatos ügyekről havonta, írásos formában tájékoztatja. Határidő: minden hónap 5. napja az előző hónap vonatkozásában. k. a kar (intézet) partnerintézményeivel aláírt kétoldalú megállapodások másolati példányainak irattározása l. a kar (intézet) hallgatóinak az ERASMUS-szal kapcsolatos tanulmányi ügyintézésével, különösen a kiutazó hallgatók tantárgyfelvételével és tantárgyakkreditációs ügyintézésével kapcsolatos segítségnyújtás, és ehhez kapcsolódóan a főiskola érintett oktatóival való egyeztetés, szükség esetén a Kreditátviteli Bizottság tájékoztatása m. a kar (intézet) tématerületén a beutazó oktatóknak és hallgatóknak szakmai és egyéb segítségnyújtás, a beutazások koordinálása a kar (intézet) vonatkozásában n. segítségnyújtás az intézményi koordinátornak az éves ERASMUS-beszámoló elkészítésében. 4

5 3. ERASMUS-ügyekben beszámolási kötelezettséggel tartozik a Rektornak, a főtitkárnak, az Intézményi Koordinátornak és a kar Dékánjának (az Intézeti Koordinátor az Intézet vezetőjének) Gazdasági felelős 1. Az ERASMUS-ügyek Gazdasági Felelősét a főiskola Gazdasági Igazgatója jelöli ki. Az ERASMUS-ügyek Gazdasági Felelősét a főiskola Rektora nevezi ki. Megbízatása határozott vagy határozatlan időre szólhat. 2. Feladata az ERASMUS program kapcsán felmerülő pénzügyek teljes körű ügyintézése az Intézményi Koordinátor útmutatásainak megfelelően, a szabályzatok értelmében. 3. A Gazdasági Felelős az ERASMUS ügyekben összehívott értekezleteken részt vesz. 4. ERASMUS-ügyekben beszámolási kötelezettséggel tartozik a Rektornak, a Főtitkárnak, a Gazdasági Igazgatónak, valamint az Intézményi Koordinátornak. 4. Az ERASMUS-ösztöndíjak fajtái, odaítélésük és kezelésük szabályai 4.1. Hallgatói (SM, Student Mobility) mobilitás 1. A hallgatói mobilitási pályázatokra a főiskola nappali és levelező tagozatos, alapképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak 2. A pályázatoknak tartalmaznia kell az intézményben rendszeresített jelentkezési lapot, és a pályázatban meghatározott mellékleteket 3. A pályázati felhívás megjelentetése és a határidők megállapítása az Intézményi Koordinátor feladata 4. a pályázatok értékelése a hallgatók tanulmányi eredményének, nyelvtudásának, évfolyamának, valamint azok fönnállása esetén hátrányos helyzetének és/vagy fogyatékosságának figyelembe vételével történik 5. a pályázatot elnyert hallgatókat a pályázat kiértékelését követően az Intézményi Koordinátor értesíti 6. a pályázatot elnyert hallgatókkal a főiskola támogatási szerződést köt, melyben az ösztöndíj időtartama a Kétoldalú Megállapodások tartalmától függően változhat 7. a támogatás összege alapvetően a mindenkori főpályázattól függ, de a konkrét összegek megállapításánál a célország életszínvonalát mint megélhetést befolyásoló legfőbb tényezőt - veszi figyelembe a koordinátor 8. a Támogatási Szerződés elkészítése az érintett hallgatóval előzetesen egyeztetett időpontban az Intézményi Koordinátor feladata 9. az elnyert támogatás első felének utalása a Támogatási Szerződés aláírását követő 10 napon belül történik. A támogatás második felét a Főiskola a kiérkezést követően utalja abban az esetben, ha a hallgató tanulmányai megkezdéséről postai úton igazolást küld 10. a hallgatói ösztöndíjakról nem szükséges pénzügyi beszámolót készíteni 11. a hallgatói ösztöndíjak mentesek az adók alól 5

6 12. a külföldön felvett tárgyak beszámítása az EJF kompetens oktatójával előre egyeztetett módon, írásba foglalva, tantárgy akkreditáció formájában történhet. 13. Amennyiben a hallgató a támogatási szerződésében foglaltaknak és a fogadó intézményben tanulmányi kötelezettségeinek nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget, az ösztöndíj teljes vagy részleges visszafizetésére kötelezhető. Erről a Kari vagy az Intézményi Koordinátor indoklással ellátott írásbeli javaslatára a Rektor dönt. 14. A nyertes hallgatók feladatai: a. a küldő intézmény Kari és/vagy Intézeti koordinátorával egyeztetnek a fogadó intézményről és az ösztöndíj várható időtartamáról b. felveszik a kapcsolatot a fogadó intézmény ERASMUS koordinátorával, és betartják a jelentkezés fogadó intézményben érvényes szabályait és határidejét c. a tanulmányi megállapodásban felvenni tervezett fogadó intézménybeli tantárgyakat a Kari vagy Intézményi koordinátorral és a témában illetékes oktatóval előre egyeztetik a beszámíthatóság biztosítása érdekében, ehhez az intézményben rendszeresített tantárgyakkreditációs lap -ot készítenek és íratnak alá az oktatókkal, amennyiben ez nem történik meg, akkor a beszámíthatóság nem valósul meg. d. a támogatási szerződésükben foglaltakat maradéktalanul teljesítik e. igazolásaikat hazatérésük után haladéktalanul eljuttatják az Intézményi Koordinátornak. 15. a nyertes hallgató esetleges panaszaival az Intézményi Koordinátorhoz fordulhat 4.2. Szakmai gyakorlati (SP, Student Practice) mobilitás 1. A szakmai gyakorlati mobilitási pályázatokra a főiskola nappali és levelező tagozatos, alapképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak 2. A pályázati felhívás megjelentetése és a határidők megállapítása az Intézményi Koordinátor feladata 3. A pályázatoknak tartalmaznia kell az intézményben rendszeresített jelentkezési lapot, és a pályázatban meghatározott mellékleteket 4. a pályázatok értékelése a hallgatók tanulmányi eredményének, nyelvtudásának, évfolyamának, valamint azok fennállása esetén hátrányos helyzetének és/vagy fogyatékosságának figyelembe vételével történik 5. a pályázatot elnyert hallgatókat a pályázat kiértékelését követően az Intézményi Koordinátor értesíti 6. a pályázatot elnyert hallgatókkal a főiskola támogatási szerződést köt, melyben az ösztöndíj időtartama a fogadó intézménytől függően változhat 7. a támogatás összege alapvetően a mindenkori főpályázattól függ, de a konkrét összegek megállapításánál a célország életszínvonalát mint megélhetést befolyásoló legfőbb tényezőt - veszi figyelembe a koordinátor 8. a Támogatási Szerződés elkészítése az érintett hallgatóval előzetesen egyeztetett időpontban az Intézményi Koordinátor feladata 9. a hallgatói ösztöndíjakról nem szükséges pénzügyi beszámolót készíteni 10. a hallgatói ösztöndíjak mentesek az adók alól 11. a külföldön teljesített szakmai gyakorlatok beszámítása az EJF oktatóival előre egyeztetett módon, a szakmai gyakorlat akkreditációja formájában történik 12. Amennyiben a hallgató a támogatási szerződésében foglaltaknak és a fogadó intézményben szakmai gyakorlati kötelezettségeinek nem, vagy nem teljes mértékben tesz 6

7 eleget, az ösztöndíj teljes vagy részleges visszafizetésére kötelezhető. Erről a Kari vagy az Intézményi Koordinátor indoklással ellátott írásbeli javaslatára a Rektor dönt. 13. A nyertes hallgatók feladatai: f. a küldő intézmény Kari és/vagy Intézeti koordinátorával egyeztetnek a fogadó intézményről és az ösztöndíj várható időtartamáról g. felveszik a kapcsolatot a fogadó intézmény ERASMUS koordinátorával, és betartják a jelentkezés fogadó intézményben érvényes szabályait és határidejét h. a felvenni tervezett szakmai gyakorlatot a Kari vagy Intézményi koordinátorral és a témában illetékes oktatóval előre egyeztetik írásban a beszámíthatóság biztosítása érdekében i. a támogatási szerződésükben foglaltakat maradéktalanul teljesítik j. igazolásaikat hazatérésük után haladéktalanul eljuttatják az Intézményi Koordinátornak 14. a nyertes hallgató esetleges panaszaival az Intézményi Koordinátorhoz fordulhat 4.3. Oktatói (TS, Teaching Staff Mobility) mobilitás 1. Az oktatói mobilitási pályázatokra a főiskola főállású oktatói pályázhatnak 2. A pályázatoknak tartalmaznia kell az intézményben rendszeresített jelentkezési lapot, és a pályázatban meghatározott mellékleteket 3. A pályázati felhívás megjelentetése és a határidők megállapítása az Intézményi Koordinátor feladata 4. a pályázatok értékelése az oktatók nyelvtudásának, szakmai/tudományos aktivitásának, korábbi ERASMUS ösztöndíjjal történt tevékenységének, valamint a küldő intézményben ERASMUS programot segítő magatartásának és azok fennállása esetén hátrányos helyzetének és/vagy fogyatékosságának figyelembe vételével történik 5. a pályázatot elnyert oktatókat a pályázat kiértékelését követően az Intézményi Koordinátor értesíti 6. a pályázatot elnyert oktatókkal a főiskola támogatási szerződést köt, melyben az ösztöndíj időtartama a Kétoldalú Megállapodások tartalmától függően változhat, összege pedig a mindenkori főpályázattól függően i. A megélhetési költségeket napi/heti ráták alapján kell kiszámítani, a pályázati felhívásban a felnőttek számára meghatározott célországonkénti maximum tiszteletben tartása mellett. Ez az összeg átalánydíjként kerül kifizetésre. Az utazás költségeit a becsült (ex-ante) vagy a tényleges (expost) útiköltség figyelembevételével számítják ki. 7. a Támogatási Szerződés elkészítése az érintett oktatóval előzetesen egyeztetett időpontban az Intézményi Koordinátor feladata 8. az elnyert támogatás utalása a Támogatási Szerződés aláírását követő 5 napon belül történik 9. az oktatói ösztöndíjakról nem szükséges pénzügyi beszámolót készíteni 10. az oktatói ösztöndíjak mentesek az adók alól 11. a külföldön történt oktatás beszámítása teljességgel kell történjen, az oktatót emiatt hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 12. Amennyiben az oktató a támogatási szerződésében foglaltaknak és a fogadó 7

8 intézményben oktatási kötelezettségeinek nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget, az ösztöndíj teljes vagy részleges visszafizetésére kötelezhető. Erről a Kari vagy az Intézményi Koordinátor indoklással ellátott írásbeli javaslatára a Rektor dönt. 13. A nyertes oktatók feladatai: k. a küldő intézmény Kari és/vagy Intézeti koordinátorával egyeztetnek a fogadó intézményről és az ösztöndíj várható időtartamáról l. felveszik a kapcsolatot a fogadó intézmény ERASMUS koordinátorával, és betartják a jelentkezés fogadó intézményben érvényes szabályait és határidejét m. a támogatási szerződésükben foglaltakat maradéktalanul teljesítik n. igazolásaikat hazatérésük után haladéktalanul eljuttatják az Intézményi Koordinátornak. 14. a nyertes oktató esetleges panaszaival az Intézményi Koordinátorhoz fordulhat 4.4. Személyzeti (STM, Staff Training Mobility) mobilitás 1. A személyzeti mobilitási pályázatokra a főiskola főállású nem oktató dolgozói pályázhatnak, valamint a főiskola oktatói nem oktatási szándékkal 2. A pályázati felhívás megjelentetése és a határidők megállapítása az Intézményi Koordinátor feladata 3. A pályázatoknak tartalmaznia kell az intézményben rendszeresített jelentkezési lapot, és a pályázatban meghatározott mellékleteket 4. a pályázatok értékelése az dolgozók nyelvtudásának, szakmai aktivitásának, korábbi ERASMUS ösztöndíjjal történt tevékenységének, valamint a küldő intézményben ERASMUS programot segítő magatartásának és azok fennállása esetén hátrányos helyzetének és/vagy fogyatékosságának figyelembe vételével történik 5. a pályázatot elnyert dolgozókat a pályázat kiértékelését követően az Intézményi Koordinátor értesíti 6. a pályázatot elnyert dolgozókkal a főiskola támogatási szerződést köt, melyben az ösztöndíj időtartama a Kétoldalú Megállapodások tartalmától függően változhat, összege pedig a mindenkor főpályázattól függően i. A megélhetési költségeket napi/heti ráták alapján kell kiszámítani, a pályázati felhívásban a felnőttek számára meghatározott célországonkénti maximum tiszteletben tartása mellett. Ez az összeg átalánydíjként kerül kifizetésre. Az utazás költségeit a becsült (ex-ante) vagy a tényleges (expost) útiköltség figyelembevételével számítják ki. 7. a Támogatási Szerződés elkészítése a személyzet érintett tagjával/oktatóval előzetesen egyeztetett időpontban az Intézményi Koordinátor feladata 8. az elnyert támogatás utalása a Támogatási Szerződés aláírását követő 5 napon belül történik 9. a személyzeti ösztöndíjak felhasználásáról tartalmi és pénzügyi beszámolót kell készíteni, melyeket az Intézményi Koordinátornak kell leadni a hazaérkezést követően 10. a külföldön történt személyzeti mobilitás beszámítása teljességgel kell történjen, a dolgozót emiatt hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 8

9 11. Amennyiben a dolgozó a támogatási szerződésében foglaltaknak és a fogadó intézményben vállalt kötelezettségeinek nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget, az ösztöndíj teljes vagy részleges visszafizetésére kötelezhető. Erről a Kari vagy az Intézményi Koordinátor indoklással ellátott írásbeli javaslatára a Rektor dönt. 12. A nyertes dolgozók feladatai: o. a küldő intézmény Kari és/vagy Intézeti koordinátorával egyeztetnek a fogadó intézményről és az ösztöndíj várható időtartamáról p. fölveszik a kapcsolatot a fogadó intézmény ERASMUS koordinátorával, és betartják a jelentkezés fogadó intézményben érvényes szabályait és határidejét q. a támogatási szerződésükben foglaltakat maradéktalanul teljesítik r. igazolásaikat hazatérésük után haladéktalanul eljuttatják az Intézményi Koordinátornak. 13. a nyertes pályázó esetleges panaszaival az Intézményi Koordinátorhoz fordulhat 5. A mobilitásszervezési (OM, Organizing Mobility) keret A mobilitásszervezési keret a főiskola ERASMUS programja gördülékeny ügyintézésének biztosítását kell, hogy segítse. A főpályázat jóváhagyását követően az Intézményi Koordinátor által összehívott következő ERASMUS értekezleten meg kell tárgyalni a rendelkezésre álló keret felosztásának tervezetét, melyre az Intézményi Koordinátor és a Gazdasági Felelős tesz javaslatot, a rektor hagyja jóvá. A keret felhasználását az Intézményi Koordinátor felügyeli. 6. Kétoldalú Megállapodások aláírásának rendje A Kétoldalú Megállapodások megkötését az Intézmény dolgozói kezdeményezik a lehetséges partnerintézmény profilja alapján. A Megállapodások aláírása a Főiskola rektorának feladata 7. A pályáztatás rendje 1. A pályázati felhívás megjelentetése az Intézményben több helyen kifüggesztett plakátok, kör- üzenetek, valamint egy népszerűsítő előadás formájában történik. 2. A pályázati felhívás megszervezése az Intézményi Koordinátor feladata 3. A pályázati határidők megállapítása a partnerintézmények jelentkezési határidejéhez igazodik, azt mindenképpen annyi idővel kell megelőznie, hogy a pályázatok elbírálására és a nyertesek értesítése után is legyen elegendő idő a jelentkezésre. A határidők nyomon követése és a pályázati határidő megállapítása az Intézményi Koordinátor feladata 4. A pályázatok elbírálását az Intézményi és a Kari Koordinátor közösen végzi 5. A nyertesek értesítése az Intézményi Koordinátor feladata, a pályázatban szereplő címre és/vagy telefonszámra történik, valamint minden esetben sor kerül egy személyes találkozóra is 8. A Támogatási Szerződések kiállításának rendje 1. A Támogatási Szerződés elkészítése a személyzet érintett tagjával/oktatóval/hallgatóval előzetesen egyeztetett időpontban az Intézményi Koordinátor feladata. A Szerződésben foglaltakkal kapcsolatban éppen ezért a nyertes 9

10 pályázó még a Szerződés aláírása előtt megállapításokat tehet, kérdéseit felteheti a koordinátornak. 2. A Támogatási Szerződés két példányban készül el, valamint egy másolatot az Intézményi Koordinátor is kap. 3. A Főiskola részéről Szerződést az Intézmény rektora, valamint jogi, illetve pénzügyi ellenjegyzője eszközli. 9. Egyebek Eötvös József Főiskola ERASMUS ügyintézői Intézményi Koordinátor:Dr. James Alistair Swiffen Velekei Balázs Attila (MKK, VVI, tanszéki mérnök) x Gazdasági Felelős: Nagyné Tóth Mária (GH, gazd. ügyintéző) ERASMUS honlap szerkesztője: Tamás Enikő Anna (MKK, VVI, f. adjunktus) Neveléstudományi Kar (NTK) Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar (MKK) Kari Koordinátor:Dr. Sári Szilvia Kari Koordinátor: Tamás Enikő Anna (VVI, f. adjunktus) Záradék Jelen szabályzatot az Eötvös József Főiskola Szenátusa július 6-iki ülésén egyhangúan 16 igen szavazattal 39/2010. sz. határozatával elfogadta. Baja, július 6. Prof. Dr. Majdán János rektor x Velekei Balázs július 15. napjával távozott intézményünkből, intézményi koordinátori munkáját James Alistair Swiffen vette át. 10

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM REKTORÁNAK 24/2012. SZÁMÚ UTASÍTÁSA. az Erasmus Program megvalósításának rendjéről

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM REKTORÁNAK 24/2012. SZÁMÚ UTASÍTÁSA. az Erasmus Program megvalósításának rendjéről Hatály: 2013. 03. 15. - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM REKTORÁNAK 24/2012. SZÁMÚ UTASÍTÁSA az Erasmus Program megvalósításának rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN AZ 5/2013. SZ. REKTORI UTASÍTÁS EZEN UTASÍTÁST

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA Szeged, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Hallgatói Mobilitási Alapjának

Részletesebben

A Sapientia EMTE oktatói és adminisztratív személyzetének Erasmus mobilitási szabályzata. I. Erasmus oktatói mobilitás

A Sapientia EMTE oktatói és adminisztratív személyzetének Erasmus mobilitási szabályzata. I. Erasmus oktatói mobilitás 1403/2013.07.19. szenátusi határozat 5. melléklet A Sapientia EMTE oktatói és adminisztratív személyzetének Erasmus mobilitási szabályzata I. Erasmus oktatói mobilitás 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések Iktatószám: KA/106/2016. 5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról 1. Általános rendelkezések (1) A Külföldi Tanulmányi Út Támogatás

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

2014/2015-ös tanév 2. félév

2014/2015-ös tanév 2. félév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve oktatók, nem oktatói személyzet kiegészítő pénzügyi támogatására 2014/2015-ös tanév 2. félév

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév)

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) PÁLYÁZATI ŰRLAP 1 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) A pályázó neve (teljes hivatalos név!) Állandó lakcím Postai levelezési cím Telefonszám

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

SZMSZ IX. sz. melléklete. Erasmus szabályzat

SZMSZ IX. sz. melléklete. Erasmus szabályzat SZMSZ IX. sz. melléklete Erasmus szabályzat Az Egész életen át tartó tanulás program (LLP) részét képező Erasmus program fő célja a felsőoktatási intézmények európai együttműködésének támogatása, a közös

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA

ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA Elfogadva: 2015. július 28., hatályba lép: 2015. július 30-án ERASMUS + HALLGATÓI TANULMÁNYI MOBILITÁS 1. A szabályzat hatálya 1.1 Jelen szabályzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar ERASMUS+ szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar ERASMUS+ szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar ERASMUS+ szabályzata Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot támogatja. Az Erasmus+ program

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ERASMUS SZABÁLYZAT. (Elfogadva a Szenátus 52/2007. (IX.26.) számú határozatával) 2007.

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ERASMUS SZABÁLYZAT. (Elfogadva a Szenátus 52/2007. (IX.26.) számú határozatával) 2007. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ERASMUS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 52/2007. (IX.26.) számú határozatával) 2007. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya kiterjed az Eszterházy Károly Főiskola nappali,

Részletesebben

Pályázati felhívás EGT Norvég Alap Ösztöndíjra

Pályázati felhívás EGT Norvég Alap Ösztöndíjra Pályázati felhívás EGT Norvég Alap Ösztöndíjra 1. Általános rendelkezések A pályázat elsődleges célja, hogy lehetővé tegye a BME Építészmérnöki Kar doktori képzésében résztvevő hallgatók, ill. a doktori

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Erasmus Szabályzata

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Erasmus Szabályzata A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Erasmus Szabályzata Budapest 2016 1 1. A szabályzat célja és hatálya (1) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Erasmus Szabályzatának (a továbbiakban: a szabályzat) célja a minőségfejlesztés,

Részletesebben

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4.

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4. Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 2015. február 4. Miért jó a hallgatói mobilitás? Nyelvtudás fejlesztése; Interkulturális és szakmai kapcsolatok építése

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

Erasmus+ Mobilitási Projektek Szabályzata

Erasmus+ Mobilitási Projektek Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Erasmus+ Mobilitási Projektek Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. fejezet Általános rendelkezések... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2.... 3 II. fejezet A programra vonatkozó

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Ugrósdy-Beregi Bettina Tempus Közalapítvány 2015. február 18. Név, pozíció Intézmény Megkezdődött már a megvalósítás?

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ERASMUS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 52/2007. (IX.26.) számú határozatával) (Utolsó módosítás 2009. december 9.) 2007. I. Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1.

Részletesebben

Beszámolás a Mobility Tool+ felületen tartalmi tudnivalók. Koós-Herold Zsuzsa Tempus Közalapítvány szeptember 24.

Beszámolás a Mobility Tool+ felületen tartalmi tudnivalók. Koós-Herold Zsuzsa Tempus Közalapítvány szeptember 24. Beszámolás a Mobility Tool+ felületen tartalmi tudnivalók Koós-Herold Zsuzsa Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 24. MT+-ban szereplő mobilitási adatok: automatikusan belekerülnek a beszámolóba (ezek

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Ml AZ ERASMUS PROGRAM?

Erasmus tájékoztató. Ml AZ ERASMUS PROGRAM? Erasmus tájékoztató B E N E D E K Ml AZ ERASMUS PROGRAM? Az ERASMUS az EU Lifelong Learning Programme - LLP Egész életen át tartó tanulás program felsőoktatási fejlesztési alprogramja. A program a neves

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 122/2011. (XI. 24.) határozata. a Semmelweis Egyetem ERASMUS Szabályzatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 122/2011. (XI. 24.) határozata. a Semmelweis Egyetem ERASMUS Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 122/2011. (XI. 24.) határozata a Semmelweis Egyetem ERASMUS Szabályzatáról Az Egész életen át tartó tanulás program részét képező ERASMUS program (a továbbiakban: Program)

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium. Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18.

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium. Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18. EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18. A támogatás kifizetése Előleg: 80% Időközi beszámoló: legkésőbb

Részletesebben

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére.

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. ikt. szám.: ügyintéző: Kovácsné Orosz Enikő Tisztelt Hallgatónk! A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. Az Önre érvényes

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre.

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2015 2016. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához A pályázati jelentkezés papíralapon történik: jelentkezési lap, önéletrajz, motivációs

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

2/2014. (X. 8.) Dékáni Utasítás. az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendjéről

2/2014. (X. 8.) Dékáni Utasítás. az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendjéről 2/2014. (X. 8.) Dékáni Utasítás az Építészmérnöki Kar Pályázati eljárásrendjéről Hatályba lép: 2014. október 8-án 1 / 8 Építészmérnöki Kar Kari pályázati eljárásrend Preambulum Az Építészmérnöki Kar pályázati

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára Campus Hungary Programigazgatóság Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1 és TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu

Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu kiutazás csak szerződött intézménybe (tanulmányi ösztöndíj esetén) Aktív hallgatói jogviszony (tan. esetén) min. 3 (gyakorlat esetén 2) hónap,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

RÉSZÉRE. 2015. június 26-án 12 óráig

RÉSZÉRE. 2015. június 26-án 12 óráig PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KARÁNAK HALLGATÓI RÉSZÉRE a 2015 2016. tanévi ERASMUS+ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLATI MOBILITÁS pályázat beadásához A pályázati

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND ELJÁRÁSREND AZ INTÉZMÉNYI SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓAN A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ának Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: PPKE BTK HÖK) a Hallgatói Térítési

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7.

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7. Erasmus tájékoztató Közgazdaságtudományi Kar Pécs 2013. május 7. Erasmus szabályzat Erasmus szabályzat www.ktk.pte.hu/hallgatók/szabályzatok, Tájékoztatók Információ tanulmányi kötelezettség, tárgybefogadás

Részletesebben

a 2017/2018-as tanévre

a 2017/2018-as tanévre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ NEMZETKÖZI KREDITMOBILITÁS (ICM) TENGERENTÚLI PARTNEREGYETEMEKKEL a 2017/2018-as tanévre ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI pályázat A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet a

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ERASMUS szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ERASMUS szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ERASMUS szabályzata Az Egész életen át tartó tanulás program részét képező Erasmus Program fő célja a felsőoktatási intézmények európai együttműködésének

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Budapest 2007 1. A Hallgatói Véleményezés Szabályzatának hatálya (1) A Hallgatói Véleményezés Szabályzata

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs október 21.

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs október 21. Erasmus tájékoztató Közgazdaságtudományi Kar Pécs 2015. október 21. Erasmus szabályzat Erasmus szabályzat http://ktk.pte.hu/hallgatok/szabalyzatokletoltesek Információ tanulmányi kötelezettség, tárgybefogadás

Részletesebben

Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás KA107 pénzügyi kérdések szeptember 6. Projektindító értekezlet

Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás KA107 pénzügyi kérdések szeptember 6. Projektindító értekezlet Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás KA107 pénzügyi kérdések 2016. szeptember 6. Projektindító értekezlet Költségek elszámolhatóak, amennyiben (Általános feltételek B rész): a végrehajtási időszakban merültek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a 2014 2015. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a 2014 2015. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2014 2015. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához A pályázati jelentkezés on-line történik az Európai Programiroda oldalán keresztül

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Felsőoktatási Erasmus koordinátorok (KA103) bevezető képzése május 25.

Felsőoktatási Erasmus koordinátorok (KA103) bevezető képzése május 25. Felsőoktatási Erasmus koordinátorok (KA103) bevezető képzése 2017. május 25. Általános áttekintés egy pályázati ciklus tükrében: folyamatok, feladatok, eszközök I. Erasmus+ koordinációhoz használandó eszközök

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Erasmus+ és Campus Mundi kiegészítő támogatások

Erasmus+ és Campus Mundi kiegészítő támogatások Erasmus+ és Campus Mundi kiegészítő támogatások Koós-Herold Zsuzsa Székely Ágnes Tempus Közalapítvány 2016. november 10. I. Szociális támogatás Szociális alapon történő kiegészítő támogatás II. Fogyatékossággal

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra I. Alapvető információk 1) Pályázati kiírás célja A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 12. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 277/1300/5-2/2013. ERASMUS SZABÁLYZAT 2013. április 16. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STIPENDIUM HUNGARICUM ELJÁRÁSREND PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

INTÉZMÉNYI STIPENDIUM HUNGARICUM ELJÁRÁSREND PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM INTÉZMÉNYI STIPENDIUM HUNGARICUM ELJÁRÁSREND PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM I. Bevezető A Stipendium Hungaricum (továbbiakban Program) Magyarország Kormánya által, a keleti és déli nyitás külpolitikája

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) 600 óra szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

A részvétel feltételei

A részvétel feltételei Tartalomjegyzék I. Az Erasmus program II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok d. Határidők IV. A szakmai

Részletesebben

Felsőoktatási Erasmus koordinátorok (KA103) bevezető képzése május 30.

Felsőoktatási Erasmus koordinátorok (KA103) bevezető képzése május 30. Felsőoktatási Erasmus koordinátorok (KA103) bevezető képzése 2016. május 30. Általános áttekintés egy pályázati ciklus tükrében: folyamatok, feladatok, eszközök I. Erasmus+ koordinációhoz használandó eszközök

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓKNAK

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓKNAK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓKNAK A tájékoztató összeállításának célja, hogy segítsük az Erasmus ösztöndíjban részesülő hallgatók ügyintézést, és

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Osztály ERASMUS ELJÁRÁSREND

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Osztály ERASMUS ELJÁRÁSREND Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Osztály 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. e-mail: international.office@btk.ppke.hu Tel: +36/1/235-3035 Budapest, 2014.

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KARÁNAK (PTE FEEK) ERASMUS SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KARÁNAK (PTE FEEK) ERASMUS SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KARÁNAK (PTE FEEK) ERASMUS SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Erasmus szabályzatának 25. -a alapján az Emberi Erőforrás Fejlesztési

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

Előadó: Nagy Márta (NAMPAEB.PTE) magyar szak, I. évfolyam. Az előadás munkacíme: Nemzetközi tanulmányok, az Erasmus program

Előadó: Nagy Márta (NAMPAEB.PTE) magyar szak, I. évfolyam. Az előadás munkacíme: Nemzetközi tanulmányok, az Erasmus program Kommunikáció az egyetem c. kurzus Pályázat az előadási lehetőség elbírálásához Előadó: Nagy Márta (NAMPAEB.PTE) magyar szak, I. évfolyam Az előadás munkacíme: Nemzetközi tanulmányok, az Erasmus program

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Erasmus+ hallgatói jelentkezési lap

Erasmus+ hallgatói jelentkezési lap Erasmus+ hallgatói jelentkezési lap Az űrlap a Kaposvári Egyetem hallgatóinak készült, akik Erasmus+ hallgatói tanulmányútra vagy szakmai gyakorlatra pályáznak a 2015-2016-os tanévre. 1.A jelentkező hallgató

Részletesebben

Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND

Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND Gödöllő, 2014. április 1. A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet Ügyrendje

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Kilin Emőke 16 CEEPUS tagország

Részletesebben

1/ A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE

1/ A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE 1/ A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE Az ösztöndíjról és egyéb támogatásról A hallgató a pályázáskor tudomásul vette, hogy az Erasmus ösztöndíj kiegészítő jellegű támogatás, amely nem fedezi a külföldi

Részletesebben

ERASMUS pontozási rendszer és kari kritériumok Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016/2017-es tanév

ERASMUS pontozási rendszer és kari kritériumok Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016/2017-es tanév ERASMUS pontozási rendszer és kari kritériumok Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016/2017-es tanév A pontozási rendszer A pontozási rendszerben összesen 100 pont szerezhető. A pályázó pontszámát tanulmányi

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ERASMUS+ PROGRAMJÁNAK (KA1 AKCIÓ: FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK, OKTATÓK ÉS ALKALMAZOTTAK MOBILITÁSI ALPROGRAM) VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ERASMUS+ PROGRAMJÁNAK (KA1 AKCIÓ: FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK, OKTATÓK ÉS ALKALMAZOTTAK MOBILITÁSI ALPROGRAM) VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ERASMUS+ PROGRAMJÁNAK (KA1 AKCIÓ: FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK, OKTATÓK ÉS ALKALMAZOTTAK MOBILITÁSI ALPROGRAM) VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015. 7.14. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben