MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV. 5. évfolyam. Petőfi Sándor : János vitéz Táj, szülőföld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV. 5. évfolyam. Petőfi Sándor : János vitéz Táj, szülőföld"

Átírás

1 5. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 72 óra.2 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Mesék Petőfi Sándor : János vitéz Táj, szülőföld A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Szövegalkotás 11óra 18óra 6 óra 5 óra 15 óra 12 óra 5 óra Összesen: 72 óra

2 Mesék + Szövegalkotás Népmesék, műmesék. Verses mesék, prózai mesék. Mesei műfajok. Mesehősök, mesei elemek. Meseírók, mesegyűjtők. A mesék segítenek alapvető magatartásformák és erkölcsi értékek megismerésében, értékelésében 11 óra Történelem: Mesék. Népmesék, műmesék. Magyar mesék és más népek meséi. Verses és prózai mesék. Mesei műfajok ( egy-egy irodalmi példa): tündérmese, csalimese, - ismert műfajú művek olvasásával, értelmezésével illeszkedjen be az új oktatásinevelési szakasz irodalmi, képességfejlesztési folyamatába történetekben a valós és fiktív elemek megkülönböztetése láncmese, tréfás mese Állatmesék - ismerjen meg műveket a magyar népmesék, műmesék, illetve más népek meséonek tárházából - tudatosítsa a mese különböző műfajait, változatait, a népmese és műmese fogalmát - különböztesse meg a mesét és a valóságot - ismerje meg egy mese verses vagy prózai változatát

3 Népmese, műmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, mesealak, meseformula, meseszám, vers, ritmus, próza Petőfi Sándor: János vitéz + szövegalkotás 18 óra Mesék, mesehős, kaland. cselekmény, helyszín, elbeszélés, párbeszéd, leírás. Verses epikai művek, versritmus, rímek. Petőfi néhány lírai alkotása Adott szempontok alapján a mű elemzése, szereplők jellemzése. Különböző fogalmazási műfajok szóban és írásban. Vélemény elmondása, magatartásformák megítélése, azonosulás erkölcsi értékekkel, memoriterek előadása Erkölcstan: társas - ismerje meg az epikai műnem kapcsolatok, felnőtté A János vitéz cselekménye, szerkezete jellemzőit válás Mese és valóság Elbeszélő költemény - ezeket elemezze a mű részletes feldolgozása során Ének-zene: ritmizálás A mű stílusa - jellemezze a mű szereplőit,

4 Kukorica Jancsi kalandjai, jellemzése A megjelenítés költői eszközei: költői képek, alakzatok (megszemélyesítés, hasonlat, metafora, költői jelző, illetve ellentét, párhuzam, felsorolás, megszólítás, kérdés, felkiáltás MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV ismerje fel a jellemzés módjait - ismerje meg a műhöz kapcsolódó alapvető irodalomelméleti at ( pl. elbeszélő költemény, epikai közlésformák) - ismerje fel a versritmust, rímelést Epika, elbeszélő költemény, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét, párhuzam, ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es, páros rím.

5 MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV Táj, szülőföld Lírai alkotások, ezekhez kapcsolódó alap A tájhoz, szülőföldhöz kötődés érzelmi igényének kialakítása Gyakori téma a magyar irodalomban a szülőföld szeretete, a táj szépsége 6 óra természetismeret: - tudatosítsa, hogy vannak topológiai ismeretek Petőfi Sándor tájversei (Az alföld, Szülőföldemen) különböző témák, motívumok az irodalmi művekben Hon-és népismeret: hazai táj, az én falum Úti levelek ( a táj bemutatása prózában) Epikai és lírai alkotások a magyar - ismerje meg, hogy a tematika nem műfajhoz, vagy műnemhez kötődik Informatika: információk gyűjtése tájakról, városokról irodalomban magyar tájakról. Vallomás a szülőföldről. - érzékelje a műfaji különbségeket Ady, Kosztolányi, Szabó Lőrinc egyegy műve - figyelje meg a magyar tájak, városok jellegzetes megjelenítési formáit - tájleíró költemény, úti levél, útleírás A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei 5 óra Tájékozottság a lakóhely, az iskola környezetének néhány kulturális sajátosságáról A szűkebb környezethez való kötődés kialakítása, az értékek megbecsülése Hon és népismeret: A régió, a lakóhely kultúrája, emlékhelyei Az iskola névadója Költők, írók közvetlen - ismerje meg a lakóhely, illetve közvetlen környezetének kulturális, illetve irodalmi hagyományait hazai táj, helytörténet, helyi hagyományok VK: folklór, képzőművészet, építészet a környezetünkben (Balogh József, Devecsery László, Weöres Sándor, Gazdag Erzsi egy-egy műve) - ismerjen meg néhány művet az településen ide kötődő szerzőktől

6 hagyomány, emlékhely, irodalmi emlékhely Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok 15 óra Olvasmányélmények, családról, anya-gyerek kapcsolatról szóló lírai alkotások, mesék, elbeszélések Harmonikus családi élet, az értékes emberi kapcsolatok megbecsülése. Az emberi kapcsolatok sokfélesége, a téma irodalmi megjelenése - az irodalmi művek segítségével figyelje meg a téma sokféleségét - fedezze fel az emberi alaphelyzeteket életkép elbeszélés, novella, Családi, baráti kapcsolatok az irodalmi művekben. A téma megjelenése a mitológiai, bibliai történetektől a kortárs irodalomig. (Daidalosz és Ikarosz,) Kisepikai művek. (Kosztolányi, Karinthy) Nagyepikai műrészletek (Mark Twain, Erich Kästner) Lírai alkotások, : Biblia, mitológiai történet Történelem: ó-és újszövetségi történetek, ókori görög istenek Ének-zene, VK: mitológiai és biblikus témák a zenében és a képzőművészetben. Erkölcstan: család, barátság regény Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 12 óra Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények. Az epikus művek jellemzői, szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat szereplők jellemzése, véleményalkotás Gyermekkori konfliktusok kezelése. Elmélyült, hatékony olvasás, önálló szövegfeldolgozás. Jellemzés, levél elbeszélés. Dramatikus játék. Erkölcstan: jó és rossz,

7 Molnár Ferenc művének elemzése. Tér-és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, szereplők, jellemek, kapcsolatok, konfliktusok. Elbeszélői nézőpont. A mű fontos témái: barátság, közösség, önfeláldozás, hűség-árulás) MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV - ismerkedjen meg a házi olvasmányok elemzési szempontjaival - készüljön fel a mű többféle megközelítésére - oldjon meg szövegalkotási feladatokat bűn és erény, a lelkiismeret ifjúsági regény, cselekmény, tér-és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont

8

9 6. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 108 óra 3 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök A ballada + szövegalkotás Monda, rege Arany János: Toldi, szövegalkotás 13 óra 9 óra 18 óra Érzelmek, hangulatok, gondolatok Próbatételek, kalandok, hősök Gárdonyi Géza: Egri csillagok- házi olvasmány Szövegalkotás, összefoglalás, gyakorlás 16 óra 18 óra 12 óra 22 óra Összesen: 108 óra

10 Ballada+ szövegalkotás 13 óra Verses kisepikai alkotások, a népköltészet és műköltészet megkülönböztetése. Hangsúlyos verselés, rím. A ballada műfaji jellemzőinek, sajátos szerkesztés és előadásmódjának megismerése. Memoriterek kifejező tolmácsolása. Arany János : A walesi bárdok című balladájának értelmezése Ekölcstan: bűn, erény, Egy népballada értelmezése (Kőmíves Kelemen) A műfaji sajátosságok megfigyelése ( szaggatottság, - ismerje a ballada jellemzőit, sajátos szerkesztés és előadásmódját, lelkiismeret Ének-zene: népdal, népballada sűrítés, párhuzam, késleltetés) Arany János: A walesi bárdok - tudjon előadni egy népballadát című balladájának értelmezése, előadása - tudja értelmezni Arany János: A walesi bárdok című balladáját - tudja előadni a fenti balladát időmértékes verselés, versláb, jambus, spondeus, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere Monda, rege, + szövegalkotás Mondák, legendák, mitológiai történetek 9 óra

11 MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV Annak beláttatása, hogy a múlt megismerése segíti a jelenben való eligazodást, önmagunk megismerését. Mondatípusok rendszerezése. A képzelet, a kreativitás, az íráskészség fejlesztése. A kritikai gondolkodás fejlesztése: a történeti forrás és a mondafeldolgozás különbségei. Arany János: rege a csodaszarvasról című művének bemutatása történelem Magyar mondák. A monda típusai. ( egy-egy példa) Arany János : Rege a - a már korábban ismert művek elolvasásával idézze fel a műfaji sajátosságokat forrástípusok, forráselemzés, a magyarok vándorlása, honfoglalás csodaszarvasról című művének értelmezése, a csodaszarvasmonda - idézze fel a népköltészeti műfajokat Ének- zene: népdalok VK: honfoglaláskori feldolgozásai és a történeti források - rendszerezze a mondatípusokat művészet - készítsen kreatív írásokat (pl. helyi monda, keletkezéstörténet) - legyen képes Arany János Rege a csodaszarvasról című művének elemző Arany János: bemutatására Toldi+ Szövegalkotás - tudjon részleteket a műből Elbeszélő költemény, felező 12-es, Petőfi Sándor János vitéz monda, rege, eredetmonda, felező 8-as Magatartásformák elutasítása, erkölcsi értékek vállalása. A szövegértelmező, műelemzési képesség fejlesztése. A szókincs, az esztétikai és erkölcsi érzék, az ítélőképesség fejlesztése. 18 óra Erkölcstan: bűn és A Toldi cselekménye, szerkezete. Toldi Miklós helyzete, tettei, - ismerje fel az elbeszélő költemény műfaját erény lelkiismeret, magatartása, kapcsolatai, konfliktusai. - tudja elemezni a tér-és időviszonyokat megtisztulás Ének-zene: ritmizálási Lélekábrázolás Arany művében A megjelenítés eszközei, költői képek és alakzatok - ismerje a Toldi cselekményét, jellemezz a szereplőket gyakorlatok verselési elemzések, ritmizálási gyakorlatok. - alkalmazza a kapcsolódó elméleti at - ismerje fel a költői képeket, alakzatokat, a versritmust - tudjon memoritereket

12 előadni a műből előhang, mottó, epizód, expozíció, kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás, felező 12-es, sormetszet Érzelmek, hangulatok, gondolatok A lírai alkotások jellemzői; költői képek, alakzatok, zeneiség. 16 óra Ismeretek a korábban tanult költőkről. Memoriterek Az irodalmi művek olvasása gazdagítja érzelmi életünket. Befogadási képességek növelése különböző kifejezésmódú szövegek olvasásával, feldolgozásával. Képesség a lírai és epikai művek megkülönböztetésére. Témák, motívumok lírai Ének-zene: alkotásokban (természet, évszakok, szerelem) - tudja megkülönböztetni az epikai és lírai műnemet megzenésített versek A lírai műnem sokszínűsége: változatos szerkezeti megoldások, - bővítse ismereteit a kifejezésmódokról képiség, zeneiség, hangnemekeltérő alkotói magatartások - ismerje fel a különböző témákat, motívumokat Szemelvények a magyar irodalom lírájából.(csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc egy-egy művének értelmezése, verstani gyakorlatok - ismerje fel a stíluseszközöket, elemezze azok hatását líra, lírai alany, téma, motívum, versforma, rímszerkezet

13 Próbatételek, kalandok, hősök 18 óra Hősies magatartásformák a korábbi olvasmányélményekben Emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, formák felismerése. Felkészítés különböző korszakokban írott, eltérő műfajú művek befogadására. Ismeretek bővítése a Lúdas Matyi feldolgozása révén. történelem: hősök, A hősies magatartás néhány példája, a próbatételek, kalandok szerepe. - ismerjen meg irodalmi műveket, fedezze fel a hősies magatartást történetek, legendák VK: hősök próbatételek A görög mitológiától a klasszikus és a kortárs irodalomig. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi műértelmezés - figyelje meg, hogy a próbatételek, kalandok hogyan formálják a személyiséget, jellemet képzőművészeti megjelenése erkölcstan: próbatétel, kaland, hősiesség A mű szerkezete, a konfliktusok jellege, népiesség, időmértékes forma. - ismerje fel az emberi kapcsolatok sokféleségét műfajtól, formától függetlenül összefüggései - próbatétel, kaland, ismétlődő motívum, vándortéma, daktilus, spondeus, kötött verssor, hexameter Gárdonyi Géza: Egri csillagok Korábban olvasott regények, ifjúsági regények. 12 óra Az epikus művek jellemzői. Magatartásformák értékelése. Véleményformálás.

14 MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás, az emberi magatartások megítélése, értékelése. Felkészülés a mű befogadására, értékelésére, az olvasottak önálló dokumentálására. Kreativitás fejlesztése szövegalkotási gyakorlatokkal. történelem: valós és Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének sok szempontú megközelítése. Tér-időviszonyok, cselekmény, - alkalmazza a házi olvasmányok korábban megismert elemzési szempontjait fiktív elemek megkülönböztetése informatika: szimbólumok szerkezet, a szereplők csoportjai, kapcsolataik, konfliktusok. - készüljön fel a mű befogadására használata természetismeret: a Elbeszélői nézőpont. Jellemábrázolás. - készítsen szövegalkotásokat regényhez kapcsolódó topológia Bornemissza Gergely életútja.a mű fontos témái (történelem, - tanuljon meg szövegrészleteket, hősiesség,barátság, szerelem, árulás) és motívumai ( hold, csillag, gyűrű). - tudjon részt venni dialógusok, jelenetek előadásában Szövegalkotás, összefoglalás, gyakorlás 22 óra történelmi Elbeszélés, regény, leírás, ifjúsági jellemzés, regény, levél, kalandregény, mindennapi téma, tájékoztató motívum szövegek. A tematikai egység A kommunikációs képességek fejlesztése; az önismeret, a nyelvi kultúra növelése. Elbeszélés, leírás, jellemzés gyakorlása, érvelő szövegek készítése. A kapcsolattartás digitális műfajainak alkalmazása. minden tantárgy: Irodalmi művekhez kapcsolódó szövegalkotási feladatok készítése különféle műfajokban (elbeszélés, - gyakorolja az elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformákat narratív szövegek, leírások, érvelések informatika: digitális leírás, jellemzés, levél). Érvelő szövegek. - készítsen rövid érvelő szövegeket írásbeliség kapcsolattartó műfajai Kreatív írások. - tudjon t, meghívót készíteni - ismerje fel hibáit, javítsa azokat

15 írásbeli kapcsolattartás, elbeszélésfajták érv, nézőpont, érvelés Szövegalkotás Elbeszélés leírás, jellemzés,levél, tájékoztató szövegek mindennapjainkban 5 óra A szövegalkotás készségszintjének folyamatos fejlesztése, hibajavítás, önkorrekció. Az elbeszélés, a leírás, a jellemzés közlésformáinak gyakorlása. elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelő szöveg

16 7. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 72 óra.2 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Kisepikai alkotások Nagyepikai alkotás- regényelemzés Lírai műfajok 10 óra 8 óra 22 óra Egy korstílus a romantika Egy Jókai regény elemzése Drámai műfajok ( egy komédia elemzése) 6 óra 8 óra 8 óra Egy Mikszáth-regény elemzése 7 óra Összesen: 72 óra

17 Kisepikai alkotások ( kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az epikai műnem. Az epika tanult műfajai. Az epika jellemzői. Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése 10 óra erkölcstan: nemzedékek, Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai. - tudja azonosítani és elemezni a tér-és időviszonyokat család, felnőttek, gyerekek kapcsolatai Kosztolányi Dezső és Mikszáth Kálmán és más magyar elbeszélők alkotásai. - érzékelje az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérést - ismerje fel az elbeszélői nézőpontot - ismerje az egyes műfajok sajátosságait kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet Nagyepikai alkotás- regényelemzés Regényelemzés tanult szempontjai 8 óra A nagyepikai művek jellemzői Annak felismertetése, hogy az elemző-értelmező olvasás elmélyíti az élmény és tapasztalatszerzést, hogy az olvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása informatika: források Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője regényelemzés - tudja azonosítani az idő-és térviszonyokat feltárása, felhasználása földrajz: olvasott művek Tér-és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, anekdotikusság. A szereplők jellemzése - érzékelje az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérést topológiája erkölcstan: erkölcsi dilemmák Ajánlott és egyéni olvasmányok. - ismerje fel az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet - -rögzítse a műfaji sajátosságokat

18 nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, anekdota, magatartásforma Lírai műfajok ( óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) A lírai műnem. Népköltészet, műköltészet, Dal. tájleíró költemény, életkép. 22 óra Verselési rendszerek. Verstani alap. Szóképek, alakzatok Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak felismerése különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék és a belső hallás fejlesztése ének-zene: ritmusok, Ady Endre, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Petőfi - ismerje fel a lírai műfajok sajátosságait a különböző ritmusfajták azonosítása VK: a kompozíció szerepe Sándor, Radnóti Miklós, Szabó korok alkotóinak művei alapján a festészetben, Lőrinc, Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor műveiből. - ismerje fel a lírai művek beszédhelyzetét építészetben Tematikus, motivikus kapcsolódások - azonosítsa a művek tematikáját Nemzeti himnuszaink, ódáink Kölcsey: Himnusz, Vörösmarty: - fedezze fel a műfaji sajátosságokat Szózat, Petőfi: Nemzeti dal - műértelmezések - azonosítsa a zenei és ritmikai eszközöket óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, verselési rendszerek, rímelés, szóképek, alakzatok Egy korstílus a romantika 9 óra Petőfi néhány műve. Jellemző műfajok a 19. sz. első feléből A múlt értékes törekvéseinek megbecsülése, azonosulás a máig ható értékekkel. Ismerkedés a korstílussal. Romantikus jegyek, vonások. Képesség önálló ismeretszerzésre, digitális források felhasználása. VK: romantikus A romantika jellemzői - ismerkedjen a korstílussal, festmények, épületek,

19 Szemelvények a korszak törekvéseiből ( szabadság az irodalomban, jellegzetes műfajok) Szemelvények Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi alkotásaiból. MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV ismerje fel a romantika stílusjegyeit az irodalmi alkotásokban. - ismerje meg a korszak irodalmi életét - ismerje meg a romantika hátterét, esztétikai elveit, törekvéseit, ábrázolásmódját, hangnemeit, a stílus formajegyeit - ismerkedjen a romantika és népiesség, a romantika és a reformkor összefüggéseivel viseletek Ének-zene: romantika a zenében Informatika: önálló ismeretszerzés, források rendszerezése műfaji ( óda, epigramma, rapszódia), romantikus életérzés, romantikus képalkotás Nagyepikai műfajok- egy Jókai-regény és a romantikus korstílus regényelemzés Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője.regényelemzések. A romantikus korstílus. Nagyepikai művek jellemzői. 15 óra Magatartásformák rendszere, véleményalkotás Fogékonyság a tematikai és erkölcsi megközelítésre, értékek azonosítására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak, döntéseinek mérlegelésére történelem: a történelmi Jókai Mór:A kőszívű ember fiai című regényének sok szempontú megközelítése Tér-és időviszonyok, cselekmény, - tudja azonosítani, elemezni az idő-és térviszonyokat, a szereplők kapcsolatait, a cselekmény elemeit regény eseményei és a történelem földrajz: a regény topográfiája szerkezet. Hősök, magatartásformák, erkölcsi - ismerje fel az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet mozgóképkultúra-és médiaismeret: Jókairegények választások. Szereplők jellemzése. A regény műfaji változata - rögzítse a műfaji sajátosságokat, a romantikus epika jellemzőit filmes adaptációi, Mikszáth művéből készített filmes A romantika megjelenési formái. Elemzések, értelmezések, kreatív - azonosítsa a műben szereplő tematikát adaptáció írások. - legyen képes a szereplők jellemzésére, az erkölcsi választások értelmezésére és véleményezésére Romantikus regény, regényműfaji változat, romantikus hős, jellem, ábrázolásmód.

20 Drámai műfajok ( egy komédia) 8 óra.dramatikus játék, dialógus, szerepjáték, dráma, színház Drámai művek közös és önálló olvasása, feldolgozása, a műnem jellemzőinek feltárása. Képesség az epikai és drámai történetmegjelenítés hasonlóságainak és különbségének azonosítására. A műben megjelenő konfliktusok, döntések felismerése. A komikum mint műfajformáló minőség felismerése, formáinak megkülönböztetése. Részvétel a megjelenítésben. Drámai műfajok egy komédia sok szempontú megközelítése Moliere: Fösvény Tér- és időviszonyok, szereplők rendszere. Alapszituáció, cselekmény, - ismerje meg a drámai műnem legfontosabb jellemzőit, a komédia műfaját közös és önálló olvasással, feldolgozással, műelemzéssel konfliktusok. Drámai szerkezet A komikum megjelenési formái (helyzet és jellemkomikum) - legyen képes az epikai és drámai történetmegjelenítés közötti hasonlóságok és különbségek azonosítására Komikus jellem, jellemtípus - ismerje fel a drámai szerkezet, a drámai jellem és nyelvezet jellemzőit - legyen képes a komikum mint műfajformáló minőség felismerésére - tudja azonosítani a jellemtípust - legyen képes szituációk, instrukciók értelmezésére, esetleg megjelenítésére dráma, komédia, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum, jellemkomikum, típus, jellemtípus 8. évfolyam

21 Éves óraszám: Heti óraszám: MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV 72 óra.2 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Kisepikai alkotások Nagyepikai alkotás - regényelemzés Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok Stílusirányzatok a 20. század elején Nagyepikai alkotás az ifjúsági, illetve szórakoztató irodalom köréből Drámai műfajok, egy tragédia elemzése 13 óra 8 óra 17 óra 20 óra 7 óra 7 óra Összesen: 72 óra

22 A tematikai egység nevelésifejlesztési MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV Nagyepikai alkotás - regényelemzés Regények, műfaji változatok. regényelemzések. 8 óra A nagyepikai alkotások közlésformái. Az emberismeret, önismeret fejlesztése: képesség a szereplők jellemzésére, alapvető emberi helyzetek, erkölcsi választások értelmezésére, megbeszélésére, véleményezésére. Nagyepikai alkotás elemzése: Móricz történelem: nagyepikai Zsigmond: Légy jó mindhalálig. Tér-és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód. - elemezze a tér-és időviszonyokat, a narráció sajátosságait, a műfaji változatot alkotások társadalomképe erkölcstan: hősök, tettek, magatartásformák értelmezése Hősök, tettek, magatartásformák szereplők jellemzése Elemzések, értelmezések, kreatív írások - ismerje fel az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód, fejlődésregény, humor, példázat Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra Lírai műnem. Dal, óda, himnusz, elégia, epigramma 17 óra Poétikai és verstani alap Annak felismerése, hogy a líra különböző műfajai az emberi érzelmek, erkölcsi döntések átélésének és a velük való azonosulás lehetőségét teremtik meg. Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak felismerése a különböző korok alkotóinak művei alapján. Tematikus, motivikus kapcsolódások. Ének-zene: dallam-és Verstani és poétikai - elemezze az alapvető lírai ritmusvariációk; énekelt rendszerezése. műfajok sajátosságait a versek; a rockzene néhány Szemelvények Ady Endre, Arany különböző korok alkotóinak jellemzője János, Csokonai Vitéz Mihály, Janus művei alapján mozgóképkultúra és Pannonius, József Attila, Kölcsey - azonosítsa a művek tematikáját médiaismeret: a Ferenc, Petőfi Sándor, Radnóti - elemezze a zenei és ritmikai reklámeszközök és Miklós, Szabó Lőrinc, Vörösmarty eszközöket, ismerje fel hatásuk

23 Mihály, Weöres Sándor műveiből és a kortárs magyar lírai alkotásokból MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV funkciójukat, hangulati hatásukat óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trocheikus verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon, rím, alliteráció, szóképek, alakzatok Stílusirányzatok a 20. század elején 20 óra A romantika. Annak megértése, hogy egy korszak sokféle módon vet fel erkölcsi és esztétikai kérdéseket, és sokféle műformában és hangnemben felelhet a problémákra Stílusirányzatok a 20. század elején. történelem: korstílusok Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió stílus és formajegyei A Nyugat lírikusai - ismerkedjen meg a korszak stílusirányzataival, ismerje fel a stílusjegyeket egy-egy irodalmi mű elemzése kapcsán művelődéstörténeti, életmódbeli vonatkozásai - ismerkedjen a korszak irodalmi életével, a Nyugat hatásával - ismerje meg a korszakolás nehézségeit - ismerje fel az irányzatok főbb esztétikai elveit, törekvéseit, ábrázolásmódját, stílus-és formajegyeit impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, szimbólum, összetett költői kép Nagyepikai alkotás az ifjúsági, illetve szórakoztató irodalom köréből 7 óra Regényelemzések. Témák, hősök, műfaji változatok Az önismeret, az empátia, az erkölcsi tudatosság fejlesztése. Műmegközelítési, műelemzési eljárások alkalmazása, személyes irodalmi élmények megosztása, olvasmányválasztás önálló indoklása. Véleménynyilvánítás, az eltérő ízlés megértése. A szórakoztató irodalom egyes alkotásainak, filmes feldolgozásainak esztétikai szempontú, kritikus értékelése Nagyepikai alkotás elemzése az Társadalomismeret: a ifjúsági, illetve szórakoztató - alkalmazza a művek bűnügyi regények

24 irodalomból. A népszerű irodalom műfajai, hangnemei, formái. A választott művekhez kapcsolódó fogalmi háló. Kiselőadás. MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV megközelítési lehetőségeit - legyen képes irodalmi élményeit megosztani, olvasmányait ajánlani - olvasmányválasztását indokolja meg - memoriterek (prózarészletek) - előadására készüljön fel társadalomképe VK, ének-zene: a populáris kultúra műfajai, jellemzői mozgóképkultúra és médiaismeret: filmtípusok, műsortípusok népszerű irodalom, bűnügyi történet, kalandregény, fantasztikus regény, tudományosfantasztikus irodalom, humoros hangnem Drámai műfajok, egy tragédia elemzése 7 óra A drámai műnem, drámai szerkezet, drámai jellem, jellemtípusok A drámában megjelenített konfliktusok, erkölcsi választások mérlegelése, értékelése, azonosulás a műben megjelenített pozitív értékekkel, magatartásokkal. Drámai mű olvasása, befogadása, feldolgozása, a műnem jellemzőinek feltárása. Drámai hősök jellemzése, kapcsolataik, konfliktusai elemzése. A tragikum mint műfajformáló minőség megértése, műbeli megjelenési formáinak felismerése. Empatikus készségek fejlesztése. Egy tragédia sok szempontú erkölcstan: tragikus megközelítése: Shakespeare: Rómeó - ismerje fel és elemezze a történés, cselekmény, és Júlia Tér-és időviszonyok, szereplők rendszere, alapszituáció, cselekmény, drámai műnem főbb jellemzőit, érték, értékveszteség jellemzőit az olvasott dráma alapján konfliktusok. Drámai szerkezet. Hősök, tragikus bukás. - elemezze a drámai szerkezete, a drámai jellemet - ismerje fel a tragikumot, elemezze a műbeli megjelenési formáit, - jellemezze a drámai hősöket, elemezze kapcsolataikat, konfliktusaikat dráma, tragédia, tragikum, dialógus, konfliktus, alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem

Irodalom A változat 5. évfolyam

Irodalom A változat 5. évfolyam Irodalom A változat 5. évfolyam Heti: 2 óra, Évi: 72 óra Célok és feladatok - Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők rendszerezése - A János vitéz olvasása, feldolgozása, szereplők

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Magyar irodalom 6. évfolyam

Magyar irodalom 6. évfolyam Magyar irodalom 6. évfolyam A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az

Részletesebben

5. évfolyam MAGYAR IRODALOM 5-8. MAGYAR IRODALOM

5. évfolyam MAGYAR IRODALOM 5-8. MAGYAR IRODALOM MAGYAR IRODALOM 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Magyar irodalom. 5 8. osztály

Magyar irodalom. 5 8. osztály 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Magyar nyelv és irodalom EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.01.1 ÉVFO-

Részletesebben

Irodalom 5. évfolyam

Irodalom 5. évfolyam Irodalom 5. évfolyam Heti óraszám: 2,5 óra Éves óraszám: 90 óra Tematikai egység címe órakeret Mesék 11 óra Petőfi Sándor: János vitéz 18 óra Táj, szülőföld A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar irodalom

Helyi tanterv. Magyar irodalom Helyi tanterv Magyar irodalom 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM (5 8. évfolyam)

MAGYAR IRODALOM (5 8. évfolyam) MAGYAR IRODALOM (5 8. évfolyam) 4 Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam A legfontosabb feladata a magyar nyelv és irodalom oktatásának az 5 8. évfolyamokon, az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / MAGYAR IRODALOM 5. osztály Népmesék, műmesék ismerete, fogalma A mese fogalma, mesei jellemzők (m.kezdés, m.befejezés, állandó kifejezések, m.számok, m.helyszínek, m.szereplők) Megismerni verses és prózai

Részletesebben

HELYI TANERV Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam

HELYI TANERV Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam HELYI TANERV Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak

Részletesebben

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam MAGYAR NYELV

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam MAGYAR NYELV Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam MAGYAR NYELV egység címe Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartal megalapozásának

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

5. évfolyam MAGYAR IRODALOM 5-8. MAGYAR IRODALOM

5. évfolyam MAGYAR IRODALOM 5-8. MAGYAR IRODALOM MAGYAR IRODALOM 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Magyar irodalom 5. o.

Magyar irodalom 5. o. Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Magyar irodalom 5. o. Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Érvénybe lép: 2013-14-es tanév 1 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz,

Részletesebben

Irodalom. 5. évfolyam

Irodalom. 5. évfolyam Irodalom 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

5.9 Magyar nyelv és irodalom az 5 8. évfolyam számára

5.9 Magyar nyelv és irodalom az 5 8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom az 5 8. évfolyam számára 5.9 Magyar nyelv és irodalom az 5 8. évfolyam számára Bevezetés Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb

Részletesebben

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV. A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV. A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV egység címe Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Szántóné Czecze Enikő. Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez

Szántóné Czecze Enikő. Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez www.ntk.hu (2007. február 25.) Szántóné Czecze Enikő Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez 1 Nemzeti Tankönyvkiadó 2 Tanmenet Éves

Részletesebben

Ssz. Az óra anyaga Fogalmak Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés Ismerkedés a tankönyvvel Olvasmányélmények, ismétlés

Ssz. Az óra anyaga Fogalmak Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés Ismerkedés a tankönyvvel Olvasmányélmények, ismétlés NT-11513 IRODALOM 5. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: Mesevilág: 13 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Mesék 13 óra Népmesék, műmesék.

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 1 Tematikai egység/fejleszt ési cél 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása 2. Olvasás, az írott szöveg megértése 3. Írás, fogalmazás 5. Év eleji, félévi, év

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. magyar irodalom 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. magyar irodalom 5-8. évfolyam Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv magyar irodalom 5-8. évfolyam 5., 6. évfolyamon heti 3 óra 7., 8. évfolyamon heti 2 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók.

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Helyi tanterv 5-8. évfolyam

Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2014 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat A tantárgy órakerete:

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program IV. TANTÁRGYI ALAPTANTERVEK 5-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam MAGYAR NYELV

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam MAGYAR NYELV Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam MAGYAR NYELV egység címe Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam MAGYAR NYELV

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam MAGYAR NYELV Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam MAGYAR NYELV Tematikai egység címe Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Magyar nyelv és irodalom. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 7-12./1.2.6. alapján 7-12. évfolyam 2 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

HATÉVFOLYAMOS KÉZÉS évfolyam

HATÉVFOLYAMOS KÉZÉS évfolyam HATÉVFOLYAMOS KÉZÉS 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1 Ismerkedés egymással Ezen az órán még

Részletesebben

Magyar irodalom 5. évfolyam

Magyar irodalom 5. évfolyam Magyar irodalom 5. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek irodalomból 12. A

Érettségi témakörök és tételek irodalomból 12. A Érettségi témakörök és tételek irodalomból 12. A 1. Tétel: Hagyomány és újítás Petőfi Sándor költészetében 2. Tétel: Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel: Látomásos szimbolizmus : Ady Endre

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ALAPELVEK ÉS CÉLOK Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú ismerete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít,

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Magyar nyelv és irodalom

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Magyar nyelv és irodalom Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Magyar nyelv és irodalom 1 Magyar nyelv és irodalom Készült az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. és 3. melléklete szerinti kerettanterv alapján.

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

Irodalom tételsor Középszintű érettségi vizsga 12.K osztály 2017.

Irodalom tételsor Középszintű érettségi vizsga 12.K osztály 2017. Irodalom tételsor Középszintű érettségi vizsga 12.K osztály 2017. Készítette: Imrik Gyöngyi szaktanár 1 1. Tétel Művek a magyar irodalomból Petőfi Sándor tájköltészete 2. Tétel Művek a magyar irodalomból

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Bevezetés 5 6.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Bevezetés 5 6. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Bevezetés 5 6. A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYHOZ KÉSZÍTETTE: MEZŐ IMRÉNÉ 1 MAGYAR NYELV 5. évfolyam Javasolt óraszám: heti 2 óra / össz.: 72 óra / Tematikai egység

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A 7 8. évfolyamokon elsősorban a fejlesztési célok a fontosak: a szövegértési és -alkotási készségek folyamatos továbbfejlesztése, az elméleti alapfogalmak biztos alkalmazása, a nyelvi-irodalmi

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Csergő Vilmosné munkaközösség-vezető

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a magyar nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő Irodalom 5. című olvasókönyvéhez

Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő Irodalom 5. című olvasókönyvéhez www.ntk.hu (2007. február 25.) Szántóné Czecze Enikő Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő Irodalom 5. című olvasókönyvéhez Nemzeti Tankönyvkiadó 1 Tananyagbeosztás Alföldy Jenő Irodalom 5. (Olvasókönyv

Részletesebben

Látásmód Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Magyar barokk irodalom. Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció).

Látásmód Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Magyar barokk irodalom. Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció). 10. osztály Világirodalom késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16-17. század) A reneszánsz kései szakasza (manierizmus). Szemelvény a korszakból: Cervantes: Don Quijote (részlet). Barokk és klasszicizmus

Részletesebben

2013. Magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tanterve

2013. Magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tanterve 2013. Magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tanterve az 5-8. évfolyamra Monor, 2013. március hó Kidolgozta: magyar munkaközösség 1 Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

Részletesebben

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben:

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben: MAGYAR IRODALOM Célok és feladatok - A Bornemisza Péter Gimnázium bibliai alapokra építkező, keresztény szellemiségű, de nem felekezeties jellegű nevelési-oktatási programot szeretne megvalósítani, névadónk,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

MAGYAR TÉTELEK. Témakör: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK Tétel: Petőfi Sándor tájlírája

MAGYAR TÉTELEK. Témakör: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK Tétel: Petőfi Sándor tájlírája MAGYAR TÉTELEK IRODALOM 1. Tétel: Petőfi Sándor tájlírája 2. Tétel: Arany János balladaköltészete 3. Tétel: Ady Endre emberi és költői arca a Léda-versek tükrében 4. Tétel: Babits Mihály: Jónás Könyve

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változat

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változat EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változat Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Bevezetés Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Alapelvek, célok és feladatok

Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalomból az 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

TÁMOP / Tanmenet

TÁMOP / Tanmenet Tanmenet Készült a TÁMOP 3.1.4/ TÁMOP 3.1.4.-08/2-209-0128 keretében a Szövegértés, szövegalkotás 7. évfolyamához. Készítette: Ábrahám Judit 1. I.1.1. 2. I.2.1. 3. I.2.2. 4. I.2.3 5. I.3.1 6. I.3.2 7.

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. Az A változat alapján

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. Az A változat alapján MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az A változat alapján Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés szorosan összetartozó része az iskolai képzésnek. Az anyanyelv használata a társadalmi kommunikáció alapja,

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Minimális követelmények magyar nyelv és irodalom tantárgyból

Minimális követelmények magyar nyelv és irodalom tantárgyból Minimális magyar nyelv és irodalom tantárgyból Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás eredményességének)

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

IRODALOM 7. Tanmenetjavaslat. Évi tanóra száma a 2015/2016-os tanévben 36 óra!

IRODALOM 7. Tanmenetjavaslat. Évi tanóra száma a 2015/2016-os tanévben 36 óra! IRODALOM 7. Tanmenetjavaslat Évi tanóra száma a 2015/2016-os tanévben 36 óra! 2 1. Ismerkedés a tananyaggal és a taneszközökkel Év eleji ismétlés Lázár Ervin: Bankó lánya Felmérés: olvasás, az írott szöveg

Részletesebben

2013. szeptember 1-től érvényes helyi tanterv szerint

2013. szeptember 1-től érvényes helyi tanterv szerint AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2013. szeptember 1-től érvényes helyi tanterv szerint Magyar nyelv és irodalomból 2-8. évfolyam 2. évfolyam Témakörök félév év vége Beszédkészség, szóbeli szövegek

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben