ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 99/2010.nov. 24. számú határozatával módosította A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 116/2010.dec.21.számú határozatával módosította A szabályzatot a Gyulai takarékszövetkezet Igazgatósága a 16/2011.február 28.számú határozatával módosította A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 43/2011.április 28. Számú határozatával módosította 1

2 I. Általános rendelkezések Takarékszövetkezet neve: Gyulai Takarékszövetkezet Székhelye : 5711 Gyula, Széchényi u.53. A Takszöv. telephelye : 5700 Gyula, Október 6.tér 14. Fióktelepek : 5741 Kétegyháza, Fő tér Elek, Lőkösházi u.5. : 5624 Doboz, Hunyadi tér 2. : 5720 Sarkad, Kossuth u.10/12. : 5726 Méhkerék, József A. u. 12. : 5732 Mezőgyán, Árpád u.42. : 5661 Újkígyós, Gyulai u. 25. Ügyféllel való kapcsolattartás-elérhetőségek: - levelezési cím: 5711 Gyula, Széchényi u telefonszám : 06/ / telefax szám : 06/ e- mail cím : gyulavari.tksz.hu - honlap : 2 1) Az Üzletszabályzat tárgya, célja, hatálya: a) Az üzletszabályzat (Általános Üzleti feltételek) a Gyulai Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) és Ügyfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződésekben el lehet térni. A szerződésekben az Általános Üzletszabályzattól történő eltérést minden esetben nevesíteni kell. Az általános Üzletszabályzat rendelkezései mindazon kérdésekben, amelyekről az egyedi szerződés nem rendelkezik, mind a Takarékszövetkezetre, mind az ügyfélre nézve kötelező érvényűek. b) A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.), a 2 az igazgatóság 99/2010.november 24.számú határozatával módosítva 2

3 Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban Hpt), továbbá a Takarékszövetkezet és Ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek irányadók. c) A Takarékszövetkezet és Ügyfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit ügylettipusonként az üzletági üzletszabályzat, keret-, vagy egyedi szerződések szabályozzák. d) Az Üzletszabályzat célja, hogy az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött jogügylet minden tekintetben egyértelműen meghatározott legyen. e) Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Felek között létrejövő, a pénzügyi szolgáltatási tevékenység körébe tartozó jogügyletre. Rendelkezéseimindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem tartalmaz kógens rendelkezést mind a Takarékszövetkezetre, mind az Üzletfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak. 2) Fogalommagyarázat: Az üzletszabályzat alkalmazásában: Felek: a Takarékszövetkezet és az Ügyfél. Ügyfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy természetes személy (magánszemély), akinek a Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt. Pénzügyi szolgáltatás: A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII.törvény (a továbbiakban Hpt.) 3. (1) bekezdés szerinti alábbi tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetőleg devizában, valutában: a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkét meghaladó mértékű- nyilvánosságtól történő elfogadása, b) hitel és pénzkölcsön nyújtása, ezen belül faktoring ügylet, zálogkölcsönzés is. d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, e) elektronikus pénz, valamint készpénz helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása (Takarékbank ügynökeként) 3

4 f) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, g) valutával, devizával ide nem értve a pénzváltási tevékenységet-, váltóval, illetve csekkel saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, j) széfszolgáltatás, h) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), Hpt. 3 (2) bekezdés szerinti alábbi tevékenység a) biztosítás ügynöki tevékenység A Takarékszövetkezet tevékenységi körébe tartozik olyan eseti, illetőleg meghatározott időtartam alatt végezhető pénzintézeti tevékenység is, amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban PSZÁF) egyedi kérelem alapján a Takarékszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott időtartamra engedélyez. 3) Az Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása: a) Az általános üzletszabályzat az üzletági szabályzatokkal együtt nyilvános az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló kirendeltségi helyiségekben megtekinthető és az Ügyfelek kérésére azt a Takarékszövetkezet díjtalanul megküldi. Ha jogszabály úgy rendelkezik, a Takarékszövetkezet a szerződés megkötésével egyidejűleg az Üzletszabályzatot az Ügyfélnek átadja, vagy más formában közvetlenül hozzáférhetővé teszi. A szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja. Az Üzletszabályzat elfogadását az Ügyfélnek a szerződésbe foglalt ezirányú nyilatkozata jelenti. b) A Takarékszövetkezet jogosult üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása, meglévő szolgáltatásainak módosulása esetén. Köteles érvényesíteni a pénzintézeti tevékenységet befolyásoló jogszabályi változásokat, valamint a pénzpiaci helyzet változása esetén egyoldalúan módosíthatja az érvényes szerződésekben alkalmazott kamatlábakat a változás időpontját követő időtartamra, amennyiben a szerződést a Felek változó kamatlábra kötötték. 4

5 c) A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat és azzal együtt a szolgáltatási feltételek Ügyfél számára kedvezőtlen módosításáról annak hatályba lépését megelőző 15 nappal üzlethelyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján, illetve amennyiben a vonatkozó jogszabály ezt előírja közvetlenül- papíron vagy tartós adathordozón értesíti Ügyfeleit. A módosítás hatályos a más megkötött szerződések és a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában is. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a rendelkezésre álló határidőn belül nem emel kifogást, a Takarékszövetkezet a változást általa elfogadottnak tekinti és a módosított feltételeket tekinti irányadónak az Ügyféllel fennálló szerződéses viszonyában. Ha az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Takarékszövetkezet jogosulttá válik az Ügyfél szerződését a jogszabályban előírt, vagy a Felek által a szerződésben kikötött határidővel felmondani. 4) Teljesítés helye, ideje: a) A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Takarékszövetkezet azon szervezeti egysége, amellyel az Ügyfél szerződést kötött, vagy az a kirendeltség, amely a pénzügyi szolgáltatást teljesíti. b) A Takarékszövetkezet javára történő bármely fizetés (pl. postai befizetés, betételhelyezés, törlesztés, stb.) teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeg a Takarékszövetkezet számlájára megérkezik, illetve a pénztárba befizetik, hacsak kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. I. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 1) A Felek együttműködési kötelezettsége: a) Felek a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre legkésőbb 5 munkanapon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymást az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó Felet terheli. 5

6 b) Az Ügyfél köteles 5 munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen ha az fizetési kötelezettség teljesítésére, illetőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli. c) Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha az értesítőn ez feltüntetésre kerül. 9 d) A Takarékszövetkezet a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az ügyfél személyére tekintettel jár el. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet és közte létrejövő jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. e) Az Ügyfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződése alapján fennálló követeléseit a Takarékszövetkezet előzetes értesítése nélkül harmadik személyre átruházni. 2) Képviselet: a) A Takarékszövetkezet jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságáról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél, vagy képviselője személyazonosságát, illetőleg képviseleti jogosultságát megfelelőn a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben ( a továbbiakban Pmt.) meghatározott okmányokkal és módon- igazolja. A Takarékszövetkezet a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Üzletfél képviseletére jogosultnak tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Takarékszövetkezet megfelelő szervéhez be nem érkezik. b) A Takarékszövetkezet az Ügyfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített űrlapon (aláírás-nyilvántartó karton) bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon van aláírva, azt a Takarékszövetkezet jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni a benyújtónak, illetve megtagadja a fizetést. 9 az igazgatóság 43/2011 április 28. számú határozatával módosítva 6

7 A Takarékszövetkezet nem felel az elvárható gondossággal folytatott vizsgálat során sem a felismerhető hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. c) A Takarékszövetkezet a pénzügyletek speciális jellege, valamint Ügyfelei érdekeinek védelme céljából jogosult Ügyfeleinél a meghatalmazás közokiratba foglalását előírni, illetve a Polgári Perrendtartás 196. (1) és (d) pontjaiban rögzített feltételeknek megfelelő magánokiratot kérni az adott ügyletnek megfelelő formában és tartalommal. Külföldön kiállított okirat esetében a Takarékszövetkezet megkövetelheti, hogy az hiteles legyen, és azt az Ügyfél az országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával vagy az adott nyelvre vonatkozó engedéllyel rendelkező közjegyzővel lefordítassa. Az okirat hitelességéhez a Takarékszövetkezet megkövetelheti, hogy azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse, vagy felülhitelesítse. d) A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben dolgozó alkalmazottak az ügyleti megbízás vonatkozásában a Takarékszövetkezet képviselőjeként tekintendők. A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben a Takarékszövetkezet képviseletében eljáró munkatársak aláírás mintái az ügyféltérben található Hirdetmények között megtekinthető. 3. Kézbesítés: a) A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló szerződési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az Ügyfél által megjelölt címre, ilyen közlés hiányában az Ügyfél Takarékszövetkezet által ismert címére, illetve telephelyére küldi. b) A Takarékszövetkezet az üzletfél részére szóló küldeményeket általában nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolat, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Takarékszövetkezet birtokában van, illetve ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. Értékpapírok, szerződési okmányok, üzleti levelek- személyes jellegükből adódóan- ajánlott küldeményként, illetőleg tértivevénnyel küldhetők a címzettnek. c) A szokásos postai idő elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy az írásos értesítését az üzletfél megkapta. d) A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell 7

8 küldeni, ahol az Ügyfél fizetési számláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerződést kötötték, vagy amelyet a Takarékszövetkezet erre megadott az Ügyfél részére. e) Írásos küldemények Takarékszövetkezethez történő beérkezésére vonatkozóan a Takarékszövetkezet nyilvántartása irányadó. Az Üzletfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételéről. 4.) Kapcsolattartás: a) A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolattartás személyesen, telefonon, telefaxon, levélben, vagy a Takarékszövetkezet által elfogadott elektronikus kommunikációs eszköz segítségével történik. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a tájékoztatás nyelve a magyar. b) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetőleg írásban megerősíteni. c) Telefonon, vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél kárfelelőssége mellett azonnal köteles jelezni a közlés és a visszaigazolása közötti eltérést. d) Az Ügyfelet terheli a kárfelelősség, ha a Takarékszövetkezet az Ügyfél külön kérésére- az írásos megerősítés előtt teljesít rendelkezést. e) A telefaxon érkező megbízás, közlemény stb.- amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik teljes értékű írásos közlésnek tekintendő. A Takarékszövetkezet az Ügyfél telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha erre vonatkozóan előzetesen írásban megállapodott az Ügyféllel. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás speciális technikai, biztonsági és felelősségi feltételeit. 5) Díjak, jutalékok, költségek: a) Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, díjat és egyéb fizetési kötelezettséget (pl. más pénzintézetek által a közreműködésért felszámolt költségek hatósági eljárás költségei, illetékek) teljesít. A Takarékszövetkezet szolgáltatásiért felszámított kamat, jutalék, díj költség mértékét az ügyféllel kötött szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó üzletszabályzat, hirdetmény, vagy jogszabály állapítja meg. 8

9 b) Az egyes szerződésekben megállapított kamat, jutalék, díj megváltoztatásának feltételeit a szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó üzletszabályzat, hirdetmény, vagy jogszabály is tartalmazhatja. Ebben az esetben a feltételek változásának időpontjában a kamat, jutalék, díj, költség szerződésmódosítás nélkül is megfelelően változik. c) A kamatot, díjat, vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével- a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal ( fogyasztó vagy mikrovállalkozás által kötött hitel- és kölcsönszerződés esetén, illetve 15 nappal (egyéb szerződések) Hirdetményben közzé kell tenni. Amennyiben a vonatkozó jogszabály azt előírja, a módosításról az érintett Ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatályba lépését 60, illetve 15 nappal megelőzően postai úton, vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíteni kell. d) A kamat, díj, vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén -referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével- az ügyfél a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. A felmondásnak legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző napon a Takarékszövetkezethez be kell érkeznie. e) Amennyiben az Ügyfél a módosításról a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. f) A Takarékszövetkezet a számlatulajdonos Ügyfél rendelkezése nélkül is megterhelheti a számlatulajdonos bármely számláját, betétjét a pénzügyi szolgáltatási tevékenysége körében keletkezett esedékessé vált követeléseivel. Amennyiben az Ügyfél a Takarékszövetkezettel szembeni bármely jogcímen keletkező, illetve fennálló fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, úgy a Takarékszövetkezetnek jogában áll az Ügyfél vele szembeni számlavezetésre, vagy betétre vonatkozó szolgáltatásból eredő követelését a az Ügyfél külön előzetes értesítése nélkül beszámítás útján kielégíteni. A Takarékszövetkezet a beszámítási jog érvényesítéséről az Ügyfelet utólag írásban tájékoztatja. A Takarékszövetkezet egyoldalú szerződésmódosításának indokai (okokozati lista): a) A jogi, szabályozói környezet változása: 9

10 a Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó, vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Takarékszövetkezetre vonatkozó egyéb szabályozók megváltozása, a Takarékszövetkezet közteher- pl. adó- fizetési változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása, kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. b) A pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása: a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása, (pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása, Az országkockázati felár változása, Jegybanki alapkamat, jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, A bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása, Refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, A Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása. c) Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása Az ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra-, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá, A Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az 10

11 értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. A Takarékszövetkezet vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10 %-os változás. A kamat, jutalék, díj és költség ha jogszabály, a szerződés, hirdetmény, vagy üzletági üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik utólag havonta esedékes. Ha a szerződés bármely ok miatt hó közben jár le, vagy szűnik meg, az esedékesség ebben az időpontban bekövetkezik. 6) A Takarékszövetkezet felelőssége: a) A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek az adott körülmények között a lehető legteljesebb figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Ügyfélnek vétkes kötelezettségszegésével okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. b) A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom (vis maior), hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. c) A Takarékszövetkezet az azonosító iratok elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. d) A Takarékszövetkezet a tőle elvárható gondossággal vizsgálja meg a személyi azonosság, képviseleti jogosultság és a meghatalmazás igazolására szolgáló okmányokat, megbízásokat. A takarékszövetkezet felelősségének korlátozása az általános elvárhatóság szintjére nem érinti azt a felelősséget, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet. 11

12 7) Jogviták rendezése, panaszkezelés: a) A Felek a köztük keletkező vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel törekszenek rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor bármelyik fél bírósághoz fordulhat. b) A Takarékszövetkezet köteles a hozzá közvetlenül (írásban postai úton vagy ügyfélfogadási időben a Takarékszövetkezet bármelyik kirendeltségén személyesen) benyújtott panaszüggyel érdemben foglalkozni, illetve a Felügyelettől továbbított írásos bejelentést 30 napon belül érdemben kivizsgálni és annak eredményéről az ügyfelet és a Felügyeletet tájékoztatni. 8) Üzleti titok, banktitok: a) Üzleti titok a Takarékszövetkezet tevékenységéhez kapcsolódó minden tény, információ megoldás, vagy adat, amelynek titokban maradásához a Takarékszövetkezetnek méltányolható érdeke fűződik, és amelyet a Takarékszövetkezet üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a Takarékszövetkezet a szükséges intézkedéseket megtette. b) A Takarékszövetkezet az egyes Ügyfeleiről rendelkezésre álló minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint számlájának egyenlegére, forgalmára, betétjére, továbbá a Takarékszövetkezettel kötött szerződésére vonatkozik, banktitokként kezel és időbeli korlátozás nélkül megőriz. c) A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a törvényben meghatározott körön kívül a Takarékszövetkezet, illetve az Ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. d) A banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha: - a Takarékszövetkezet Ügyfele, annak törvényes képviselője, a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, - a törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, - a Takarékszövetkezet érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése 12

13 - eladásához vagy lejárt követelés érvényesítéséhez szükségessé teszi. 9) Információ az ügyfélről: a) A Takarékszövetkezet az ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott információt banktitokként kezeli és azokat az ügyfél írásbeli meghatalmazásában megjelölt esetekben és kereteken túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek köteles a szükséges mértékben felfedni. b) A Takarékszövetkezet információt az olyan összesített adatok szolgáltatásain túl, amelyekből az egyes ügyfelek személye, üzleti adatai nem állapíthatók meg kizárólag az ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján nyújt. A felhatalmazásban minden esetben meg kell jelölni az adandó információ körét, esetleges időbeli korlátait, az információ címzettjét és célját. c) A Takarékszövetkezet az ügyfél külön felhatalmazása nélkül jogosult a banktitokra vonatkozó szabályok figyelembevételével harmadik személy részére bankinformációt adni. A bankinformáció az ügyfélre vonatkozó nyilvános információkat, a számlavezetés tényét, valamint az ügyfél és a Takarékszövetkezet kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja. d) A bankinformáció adásával a Takarékszövetkezet az ügyfélért semmilyen garanciát és felelősséget nem vállal. e) A Takarékszövetkezet az információ adását díj fizetéséhez kötheti. f) A Takarékszövetkezetnek törvényben előírt információszolgáltatási kötelezettsége van a Központi Hitelinformációs Rendszerrel szemben és adatszolgáltatási kötelezettsége a cégbíróság és az APEH felé a forintban és egyéb konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi számlákról. III. A megbízások általános szabályai 1) Ügyfél azonosítás és egyéb kötelezettségek: A Takarékszövetkezet A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. Törvény ( a továbbiakban Pmt.) alapján az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve ügyleti megbízás teljesítését megelőzően köteles az Ügyfél, annak 13

14 meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő azonosítását elvégezni. a) Az ügyfél azonosítás során a Takarékszövetkezet köteles megkövetelni az alábbi személyazonosságot igazoló okirat bemutatását: - természetes személy esetén: d) Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa: Személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély. e) Lakcímet igazoló hatósági igazolványa. f) Külföldi természetes személy esetén útlevele, vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya. - jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén: g) a szervezet nevében, vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy személyazonosságát igazoló okiratának bemutatásán túl az alábbi, 30 napnál nem régebbi azonosító okmányok benyújtását követeli meg, amely azt igazolja, hogy: - a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmet benyújtotta, - egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, vagy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmet az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, - más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörténtét, - Magyarországon nem bejegyzett külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, - Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi 14

15 személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). b) Az ügyfél azonosítás során az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás kapcsán a Takarékszövetkezet ügyintézője a következő ügyféladatokat köteles rögzíteni: a) Természetes személy vonatkozásában: - családi és utónevét (születéskori nevét), - állampolgárságát, - lakcímét (ami a személyi igazolványban, vagy a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szerepel, ha nincs cím, akkor lakcím nélküli megjelölést, - és az azonosító okmánya(i) száma (ait), annak (azok) típusát(ait), - születési helylét, idejét, - anyja nevét (utóbbi kettő csak meghatározott esetekben) Külföldi természetes személy esetében a fent meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási hely kerül rögzítésre. b) Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet vonatkozásában: - a neve és rövidített neve, - székhelye, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe, - cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszáma, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma, - főtevékenysége, - képviseletre jogosultak neve és beosztása, - kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai (utóbbi három csak meghatározott esetekben) c)az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó további rögzítendő adatok. - üzleti kapcsolat létesítése esetén: h) a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát, 15

16 i) az ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozatát (amennyiben az nem áll rendelkezésre) - Ügyleti megbízás esetén: j) a megbízás tárgyát és összegét is rögzíteni kell. k) A teljesítés körülményét (hely, idő, mód) csak a Pmt. által meghatározott esetekben. c) Amennyiben olyan személy kezdeményez tranzakciót, aki a tényleges tulajdonos (számlatulajdonos, betételhelyező) nevében, illetve javára vagyonkezelési, képviseleti vagy más megállapodás (megbízás) alapján, vagy anélkül jár el, köteles egyszeri, a tényleges tulajdonos személyére vonatkozó nyilatkozatot tenni. Ezen tulajdonosi nyilatkozat hiányában az üzleti kapcsolat létesítését, illetve az ügyleti megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet köteles megtagadni. A nem saját számlán forgalmazó személy adatait csak az első alkalommal kell rögzíteni amennyiben adataiban nincs változás a további tranzakciók teljesítésekor csak a személyazonossága ellenőrzésére van szükség. Az azonosító adatlapot és a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot a Takarékszövetkezet 8 évig köteles megőrizni. d) Pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén a Takarékszövetkezet köteles az ügyfelet értékhatárra (hárommillióhatszázezer forint, illetve pénzváltás esetén ötszázezer forint) tekintet nélkül azonosítani és pénzmosásra utaló tény, adat, körülmény felmerülése esetén a Vám- és Pénzügyőrség Pénzügyi Információs Osztályát tájékoztatni. 2. Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése, elfogadása : a) A takarékszövetkezet pénztárszolgálatot kirendeltségeiben meghirdetett pénztári órák alatt tart. b) Az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot írásban köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani az erre rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon, illetve a Takarékszövetkezet által meghatározott más módon. A hiányos, vagy pontatlan adatközlés, illetve feldolgozásra egyéb okból alkalmatlan megbízás miatt bekövetkező esetleges károkért az Ügyfél tartozik felelősséggel. 16

17 b) Nem postai úton érkezett megbízásokat a Takarékszövetkezet csak a meghirdetett időben fogad el. A meghirdetett órák után érkező küldeményeket a megbízás teljesítése tekintetében következő munkanapon érkezettként kell kezelni. d) Határidőre teljesítendő megbízásokat az Ügyfél tartozik a Takarékszövetkezetnek olyan időpontban benyújtani, hogy a teljesítés késedelmet ne szenvedjen. Ennek elmulasztásából eredő kárért a Takarékszövetkezet nem felel. d) A beérkezett megbízásokat a Takarékszövetkezet kizárólag a jelen üzletszabályzatban meghatározott feltételek mellett és az aláírások valódisága esetén fogadja el. A Takarékszövetkezet megtagadja a megbízást, ha teljesítése jogszabályba ütközik és a Takarékszövetkezet ezt észleli. e) A Takarékszövetkezet a megbízások átvételére szolgáló időpontokról, valamint a fizetési megbízások teljesítésének rendjéről, és mindezek változásáról Hirdetmény útján tájékoztatja az Ügyfelet. 3. A megbízás fedezete, teljesítése: a) A Takarékszövetkezet minden esetben köteles teljesíteni az Ügyfél szabályszerűen, az erre vonatkozó szerződésben meghatározott adatokat tartalmazó megbízását, ha annak fedezete rendelkezésre áll. A takarékszövetkezet fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa Ügyfeleinek azon megbízásai teljesítését, amelyen nem a pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó Keretszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően kerültek kiállításra és/vagy benyújtásra, a megbízásban foglaltak nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak. b) Ha a megbízás teljesítése bármely ok miatt akadályba ütközik, a Takarékszövetkezet köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni. c) A jogszabályban, továbbá pénzforgalmi keretszerződésben meghatározott megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet fedezet hiánya miatt részben, vagy egészben függőben tartja (sorba állítja). A haladéktalanul teljesítendő megbízás esetén csak a rendelkezésre álló fedezet összegéig teljesít. (részteljesítés) 17

18 d) A megbízások függőben tartásáért, illetőleg a fedezet megelőlegezéséért a Takarékszövetkezet a Hirdetményben, vagy az egyedi szerződésekben foglaltak szerinti díjat, illetőleg kamatot számíthatja fel. e) A pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján a Takarékszövetkezet a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. f) A Takarékszövetkezet az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult megterhelni az Ügyfél nála vezetett fizetési számláját a pénzügyi szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelésével. g) Az Ügyfél fizetésre szóló megbízását a terhelési napot megelőző munkanap végéig visszavonhatja, vagy módosíthatja. Ha ez nem írásban történik, a Takarékszövetkezet írásbeli megerősítésig a teljesítést függőben tartja. h) A Takarékszövetkezet az Ügyfél számláját érintő, saját tévedésén alapuló jóváírást vagy terhelést a saját hatáskörben a hiba észlelését követő ésszerű időn belül helyesbíti. A takarékszövetkezet technikai hibából történő jóváírása, vagy számla terhelése nem minősül fizetési műveletnek, ezért a Takarékszövetkezet az Ügyfél rendelkezése nélkül bármely egyéb, a Takarékszövetkezet által átvett, de még nem teljesített fizetési megbízás teljesítését megelőzően helyreállítja a hibát megelőzően fennállt eredeti állapotot. Ha a tévedést a Takarékszövetkezet követi el, az ebből eredő költségeket, károkat tartozik viselni. i) A megbízások teljesítéséről a Takarékszövetkezet fizetési számla kivonattal (ügyfélforgalmi értesítő), vagy más, erre alkalmas módon értesíti az üzletfelet. II. Üzleti szolgáltatások 1) Számlavezetés általános szabályai a) A Takarékszövetkezet az Üzletfél pénzeszközeinek nyilvántartására és fizetési forgalmának lebonyolítására fizetési számlát nyit. A pénzforgalmi számla mellett a Takarékszövetkezet más típusú (telepi-, elkülönített-, betét-, folyó-) számla nyitását és vezetését is vállalja. b) A takarékszövetkezetnél megnyitott valamennyi számla az Ügyfél, mint számlatulajdonos nevét viseli és pénzforgalmi jelzőszámmal (számlaszámmal) van ellátva. 18

19 A Takarékszövetkezet a fizetési számlák nyilvántartásánál a fizetési számla számlán kívül az ügyfél alábbi azonosító adatait használja fel: Természetes személyek esetében: - név, - születéskori név, - anyja neve - lakcime, - állampolgársága, - magyarországi tartózkodási helye, - személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma. Nem természetes személyek esetében: - rövid és hosszú név, - székhely cím, - adószám, - cégjegyzékszám, - KSH szám. c) A Takarékszövetkezet az Ügyfél fizetési számlái felett bármiféle rendelkezést- ha jogszabály, vagy a szerződő felek közti megállapodás kifejezetten eltérően nem rendelkezik, vagy az Ügyfél a fizetési számlája felett rendelkezésre másnak meghatalmazást nem adott- kizárólag az Ügyféltől fogad el. d) Az Ügyfélnek a fizetési számlája feletti rendelkezésre adott meghatalmazásta Takarékszövetkezetnél bejelentett (aláírás-nyilvántartó karton) módon aláírt- írásos értesítésben kell közölni a Takarékszövetkezettel. Az értesítésből ki kell tünnie a meghatalmazás tartalmának és érvényességi idejének. e) A fizetési számla felett az Üzletfél írásban az erre a célra rendszeresített megfelelő nyomtatványon nevének jól olvasható feltüntetésével és a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személyek aláírásával rendelkezhet. f) A Takarékszövetkezet a fizetési számlákon történő jóváírásokról és terhelésekről a fizetési számla egyenlegét is tartalmazó kivonattal (ügyfélforgalmi értesítő) értesíti az Ügyfelet. g) Amennyiben az Ügyfél a számlakivonat elküldésétől számított 15 napon belül a számlakivonatra írásban észrevételt nem tesz a szerződés eltérő 19

20 rendelkezése hiányában a Takarékszövetkezet úgy tekinti, hogy az abban foglaltakat az Ügyfél elfogadta. Az Ügyfél saját költségére a kérést megelőző időszakban (legfeljebb 5 év) végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet a Takarékszövetkezettől. A Takarékszövetkezet a kérést legkésőbb 90 napon belül írásban teljesíti. h) A Takarékszövetkezet a fizetési számlán elhelyezett összeg után a mindenkori aktuális Hirdetményben rögzített mértékű kamatot fizet az Ügyfél számára. A kamat a szerződés, ágazati üzletszabályzat vagy Hirdetmény eltérő rendelkezése hiányában minden naptári hónap végén esedékes és a zárlati elszámolás keretében kerül jóváírásra az Ügyfél számláján. i) A számlaszerződés határozatlan időre szól és az Ügyfél eltérő megállapodás hiányában felmondási idő és díjfizetési kötelezettség nélkül felmondhatja. A Takarékszövetkezet a számlaszerződést legalább 2 hónapos felmondási idővel mondhatja fel, kivéve, ha a szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan, ismételten megszegte. Utóbbi esetben azonnali hatályú felmondásnak van helye. Az Ügyfél felmondása esetén a felmondás csak akkor lép hatályba, ha az Ügyfél rendezi a Takarékszövetkezet felé fennálló, a fizetési számlán nyilvántartott tartozását és a fizetési számla vonatkozásában benyújtott, vagy a jövőben benyújtásra kerülő egyéb terhelések és jóváírások továbbküldése céljára más fizetési számlát nevez meg, vagy rendelkezik azok visszaküldéséről. j) A Takarékszövetkezet köteles a jogszabályokban előírt (pl.bankhitelhez kapcsolódó, pénzmosási, büntetőjogi) adatszolgáltatási és adattovábbítási kötelezettségei teljesítésére. 2. Betételhelyezés A betétügyletekkel kapcsolatos tevékenységet a Takarékszövetkezet a PSZÁF én kelt 2619/1999.számú határozata alapján végzi a) Betételhelyezés esetén az Ügyfél meghatározott pénzösszeget ad át a Takarékszövetkezetnek azzal a feltétellel, hogy a Takarékszövetkezet meghatározott későbbi időpontban köteles a pénzösszeget visszaszolgáltatni és a pénzösszeg után kamatot, vagy egyéb hozadékot (továbbiakban együtt 20

21 kamatot) fizetni, vagy nyeremény takarékbetét esetén a sorsolás eredményétől függően nyereményt nyújtani. b) A betételhelyezés szerződés, betétkönyv, vagy egyéb okmány útján történhet. c) Az Ügyfél kötelezettsége, hogy a betétként elhelyezett összeget a szerződésben vállalt időtartamig a Takarékszövetkezetnél tartsa. Ezen kötelezettség megszegése a kamatra való jogosultság részbeni, vagy teljes elvesztésével járhat. d) A betét, ha jogszabály, vagy szerződés eltérően nem rendelkezik, az elhelyezés napjától a megszűnést megelőző napig kamatozik. e) A Takarékszövetkezetnél betétként elhelyezhető legkisebb összeget a Hirdetmény tartalmazza. f) A Takarékszövetkezetnél elhelyezhető különböző betétek fajtáiról, ezek elhelyezésének általános szabályiról és feltételeiről külön üzletági üzletszabályzatok rendelkeznek. g) Az Ügyfél kötelezettsége, hogy a betétként elhelyezett összeget a szerződésben vállalt időtartamig a Takarékszövetkezetnél tartsa. E kötelezettségének megszegése a kamatra való jogosultság részbeni vagy teljes elvesztésével járhat. h) A Takarékszövetkezet a kamat összegéből csak jogszabályban előírt (pl. kamatadó), illetve Üzletszabályzatban közzétett (pl.kezelési költség) levonásokat eszközölhet. i) Az Ügyfél betétként elhelyezett pénzeszközeire a Hpt ában meghatározottak szerint terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap ( a továbbiakban OBA) biztosítása. Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott tőke és kamat összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan a törvényben előírt összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Ha a betétre nem terjed ki az alap által nyújtott biztosítás, akkor a szerződésben a következő, feltűnően elhelyezett záradékot kell szerepeltetni. A jelen szerződés tárgyát képező betét a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. sz. törvény alapján nincs biztosítva. 21

22 j) A Takarékszövetkezet az egyes, általa kínált betéti szerződések esetében a rögzített kamatszámítási módszeren kívül a külön jogszabály szerinti egységesített kamatláb mutatót (EBKM) is kiszámítja és azt egyedi betéti módozat kivételével a betétek hirdetéseiben, reklámjaiban, a betéti szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatban közzéteszi. 3. Hitelműveletek, faktoring ügylet is. A hitelekkel kapcsolatos tevékenységet a Takarékszövetkezet a PSZÁF én kelt 2619/1999.számú határozata alapján, a követelések megvásárlása (faktoring ügylet) pénzügyi szolgáltatást pedig a PSZÁF án kelt I-1416/2004.számú határozata alapján végzi. a) A Takarékszövetkezet hitelműveletet hitelszerződés, vagy hitelügyletre vonatkozó egyéb eseti szerződés alapján végez. A hitelkérelmek befogadásának rendjéről a Takarékszövetkezet az Ügyfelet előzetesen tájékoztatja. b) A Takarékszövetkezet hitelszerződést és a hitelügyletre vonatkozó egyéb szerződést a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint, illetve a szerződésben meghatározott esetekben jogosult felmondani. A Ptk-ban szabályozott felmondás azonnali hatályú is lehet. c) A Takarékszövetkezet részéről a felmondási jogosultság egyik okaként megjelölt súlyos szerződésszegésnek minősülnek az Üzletfél alábbi magatartásai: - az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megszegése, - a számlaszerződés felmondás, - a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül más pénzintézetnél újabb fizetési számla nyitása, vagy hiteltartozás vállalása, - valótlan információk közlése, adatok eltitkolása, vagy más módon a Takarékszövetkezet megtévesztése, amennyiben az a kölcsönnyújtás feltételeit befolyásolta volna, - a biztosítékokra vonatkozó kikötések megszegése. - Valótlan információk közlése, adatok eltitkolása, vagy más módon a Takarékszövetkezet megtévesztése, amennyiben az a kölcsönnyújtás feltételeit befolyásolta volna, - A biztosítékokra vonatkozó kikötések megszegése. 22

23 d) A Takarékszövetkezet jogosult a hitelszerződést, vagy a hitelügyletre vonatkozó egyéb eseti szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a cél, amelyre a hitelt nyújtotta, meghiúsul. e) A Takarékszövetkezet a hitelnyújtás feltételeként szabhatja, hogy az Ügyfél köteles beszámolni valamennyi, más banknál lévő fizetési számlájáról, esetleges egyéb üzleti érdekeltségeiről, illetve azt, hogy az Ügyfél tartozásának fennállása alatt rendszeresen a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsássa év végi, valamint évközi üzleti mérlegeit. A hitel nyújtása előtt és annak lejárati ideje alatt a Takarékszövetkezet jogosult és köteles tájékozódni a hitelfelvevő, illetve a kezes vagyoni viszonyairól, üzleti eredményeiről és várható fejlődéséről, a hitelkövetelést biztosító mellékkötelezettségek értékéről és érvényesíthetőségéről. f) Ellenkező szerződéses kikötés hiányában az Ügyfél jogosult tartozásának egyidejű rendezése mellette a hitelszerződést, vagy a hitelügyletre vonatkozó egyéb szerződést bármely időpontban, akár azonnali hatállyal is felmondani. g) A hitelügyletek körében a Takarékszövetkezet: - Hitelszerződés alapján meghatározott ideig hitelkeretet tart az Üzletfél rendelkezésére, - Folyószámlahitelt nyújt, - Bankkölcsönt folyósít, - Fogyasztási hitelt nyújt, - Lakossági hitelt nyújt, - Széchényi, Gazda Kártyát forgalmaz. h) A fenti hitelügyletekre vonatkozó általános szabályokat a Takarékszövetkezet külön üzletági üzletszabályzatai tartalmazzák. i) A Takarékszövetkezet nem nyújthat hitelt abból a célból, hogy az Ügyfél a Takarékszövetkezet által kibocsátott értékpapírt vásároljon. j) Hitelszerződés alapján az Ügyféllel történt ezirányú megállapodás esetén- a Takarékszövetkezet hitelkeretet tart az Ügyfél rendelkezésére. A hitelszerződés tartalmazza a hitelkeret igénybevételének módját és feltételeit. A Takarékszövetkezet az Ügyfél rendelkezésére tartott összeg után rendelkezésre tartási jutalékot számíthat fel, a hitelkeret alapján történt hitelfelvétel esetén pedig kamatot, illetve díjat számít fel. 23

24 k) A Takarékszövetkezet az Ügyféllel történt ezirányú megállapodás (folyószámlahitel-szerződés) alapján az Ügyfél fizetési számláján hitelkeretet tart az Ügyfél rendelkezésére. A Takarékszövetkezet a hitelkeret igénybe nem vett része után rendelkezésre tartási jutalékot számíthat fel, az igénybe vett rész után az ügyfél ügyleti kamatot tartozik fizetni. 10) Bankgarancia: A Takarékszövetkezet a tevékenységet a PSZÁF 2004.december 03-án kelt I/E- 2506/2004. számú határozata alapján végzi. a) A Takarékszövetkezet garanciaszerződéssel garanciát vállalhat az Ügyfél harmadik személlyel szemben keletkezett, meghatározott összegű pénztartozásainak megfizetésére, amelyet a Takarékszövetkezet a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően és feltételek szerint teljesít, tekintet nélkül az ügyfél és a harmadik személy közötti jogviszony tartalmára. b) Bankgarancia csak lejárati határidő kikötése mellett nyújtható. A garanciavállalásért az Ügyfél díjat fizet. A díj mértékét a Takarékszövetkezet Hirdetmény útján teszi közzé. Amennyiben az ügylet miatt a Takarékszövetkezet fizetési teljesítést hajt végre, a fizetésből eredő követelését az Ügyféllel szemben érvényesíti. A tartozás kiegyenlítéséig a Takarékszövetkezet késedelemi kamattal növelt ügyleti kamatot számít fel. c) A Takarékszövetkezet garanciavállalását, illetve annak alapján fizetés teljesítését feltételhez (okmányok benyújtása,stb.) kötheti. Azok teljesítéséig a Takarékszövetkezet fizetésre nem köteles. d) A garancia alapján a Takarékszövetkezet által teljesített fizetést az ügyfél köteles megtéríteni. Az Ügyfélnek ez a kötelezettsége a Takarékszövetkezet teljesítését követően azonnal esedékes. e) Az Ügyfél a garancia időtartama alatt köteles az Üzletszabályzat hitelnyújtás esetére előírt tájékoztatási, bejelentési kötelezettségének eleget tenni. 6. Banki kezességvállalás: A Takarékszövetkezet a tevékenységet a PSZÁF december 03-án kelt I/ E-2506/2004. számú határozata alapján végzi. a) A Takarékszövetkezet kezességi szerződéssel díjfizetés ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az ügyfél valamely más szerződéses 24

25 jogviszonyból eredő kötelezettségét nem teljesíti, abban az esetben a jogosultaknak az Ügyfél helyett a Takarékszövetkezet teljesít. A kezesség alapján a Takarékszövetkezet által teljesített fizetést az Ügyfél köteles megtéríteni. Az Ügyfélnek ez a kötelezettsége a Takarékszövetkezet teljesítését követően azonnal esedékes. A tartozás kiegyenlítéséig a Takarékszövetkezet késedelmi kamattal növelt ügyleti kamatot számít fel. b) A Takarékszövetkezet a kezességvállalási díjait Hirdetmény útján teszi közzé. 7. Pénzváltási tevékenység (valutaforgalmazás): A Takarékszövetkezet valutaforgalmazási tevékenységet csak a Magyar Nemzeti Banknak a PSZÁF-vel egyetértésben kiadott engedélye alapján az engedély keretei között végezhet. 8. Megbízási szerződés alapján ügynökként végzett tevékenységek A Takarékszövetkezet a pénzügyi szolgáltatások közvetítése (ügynöki tevékenység) tevékenységet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet január 04-én kelt 2616/1999. számú határozata alapján végzi. a) A Takarékszövetkezet a Takarékbank Zrt. megbízásából az alábbi tevékenységeket végzi: - Függő kiemelt közvetítőként: bankkártya forgalmazás, - Függő ügynökként: befektetési szolgáltatási tevékenységeket, és kiegészítő szolgáltatásokat közvetítő Kiszervezés A Takarékszövetkezet az alábbi, a pénzügyi, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatásaihoz kapcsolódó tevékenységeit szervezi ki: Kiszervezés tárgya: GIRO forgalom fogadása, továbbítása. - Kiszervezést ellátó cég: TAKINFO Kft Budapest, Pethényi u.9. - Kiszervezés időtartama: határozatlan idejű. Kiszervezés tárgya: KHR szolgáltatás (Központi Hitelinformációs Rendszer) - Kiszervezést ellátó cég: TAKINFO Kft Budapest, Pethényi u.9. 6 az igazgatóság116/2010.december 21.számú határozatával módosítva 25

26 - Kiszervezés időtartama: határozatlan idejű Kiszervezés tárgya: EuroBank szoftver támogatási szolgáltatások (jogszabálykövetés, felhasználói támogatás, karbantartás,stb) biztosítása. - Kiszervezést ellátó cég: TAK-INVEST Kft Budapest, Fogarasi út Kiszervezés időtartama: határozatlan idejű Kiszervezés tárgya: Internet Bank és Home Bank (Elektra rendszer) müködtetése. - Kiszervezést ellátó cég: isafe Informatikai Kft Budapest, Lajos u Kiszervezés időtartama: határozatlan Kiszervezés tárgya: Telefonos panaszkezelés - Kiszervezést ellátó cég: TAKINFO Kft. Budapest,Pethényi u.9. - Kiszervezés időtartama: határozatlan idejű 10 10) Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) A KHR működésére vonatkozó törvények, határozatok, szabályok évi CXII. törvény (Hpt) évi CXX. törvény (tpt), évi LXIII. törvény, évi XX. törvény. A PSZÁF 2566/1999. számú, E/I-562/2006. számú, E/I-645/2006. számú határozata, valamint a Hitelinformáció Szolgáltatási Szerződés, Üzletszabályzat. A KHR olyan zártkörű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a referenciaadat szolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. Természetes személyekre vonatkozóan a KHR egy negatív jellegű adatbázis, vagyis tartozás vagy egyéb szerződésszegés esetén teszi lehetővé nyilvántartásukat, addig a vállalkozókra vonatkozó nyilvántartás pozitív jellegű, vagyis valamennyi hitel-illetve e törvény által meghatározott szerződés referenciaadatait tartalmazza. A törvény esetkörönként határozza meg a hitelinformációs rendszerbe történő adattovábbítást. 10 az igazgatóság 43/2011.április 28. számú határozatával módosítva 26

27 A hiteltartozás esetében a bekerülés esetét a törvény folyamatos egyidejű fennállás elvéhez köti, vagyis a minimálbér összegét meghaladó késedelemnek folyamatosan több, mint kilencven napon keresztül kell fennállnia. A hitel-illetőleg egyéb meghatározott szerződések megkötésének kezdeményezése során történő valótlan adatközlés, hamis vagy hamisított okirathasználat minden esetben okirati bizonyítékhoz kötött. A vállalkozásokra vonatkozó adatbázis pozitív jellegű, vagyis valamennyi fennálló szerződést tartalmazza. E mellett az adatbázisba további két speciális nyilvántartási eset is van: egyik, amikor a vállalkozás bankszámláján egy millió forintnál nagyobb összegű követelést állítottak sorba, a másik pedig amikor a vállalkozás a készpénzfizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben foglaltakat megszegi. A KHR-el kapcsolatos részletes szabályokat a hitel-illetőleg egyéb meghatározott szerződések tartalmazzák. 11. Adatvédelem Az ügyfelek által, mint adatgazda által a Takarékszövetkezetnek adatkezelés céljából átadott adatok az ügyviteli szoftver teljes adatbázisának részét képezik, így az átadott adatoknak közvetetten a Takarékszövetkezet az adatgazdája. A Gyulai Takarékszövetkezet rendelkezik Adatvédelmi szabályzat -tal, amit az igazgatóság a 85/2005. augusztus 30. számú határozatával fogadott el. 12) Egyéb rendelkezések: a) A Gyulai Takarékszövetkezet szeptember 24-én aláírta a Magatartási kódex -hez - a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról- történő csatlakozást. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal a Kódex -ben foglaltak maradéktalan betartására. b) Jelen Általános Üzletszabályzat egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2009.évi XIII. törvény ( a továbbiakban Hptm.) értelmében a november 1. napját megelőzően kötött kölcsön- és hitelszerződésekre is irányadók mind a Takarékszövetkezet, mind az Ügyfél vonatkozásában. Gyula, december 21. Bakonyi Ferencné elnök 27

28 GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Betétek kezelésének Üzletszabályzata Az Igazgatóság 60/2010. június 29-i határozatával módosítva 28

29 I. Általános rendelkezések A Takarékszövetkezet neve: Gyulai Takarékszövetkezet Székhelye: 5711 Gyula, Széchényi u.53. Cégjegyzék szám: Tevékenységi engedély száma: 2619/1999. (2000.jan.04) A Takszöv. telephelye : 5700 Gyula, Október 6.tér 14. Fióktelepek : 5741 Kétegyháza, Fő tér Elek, Lőkösházi u.5. : 5624 Doboz, Hunyadi tér 2. : 5720 Sarkad, Kossuth u.10/12. : 5726 Méhkerék, József A. u. 12. : 5732 Mezőgyán, Árpád u.42. : 5661 Újkígyós, Gyulai u. 25. Ügyféllel való kapcsolattartás elérhetőségek: - postai levelezési cím: 5711 Gyula, Széchényi u telefonszám: 06/ telefax szám:06/ cím: - honlap :www.gyulaitakarekszovetkezet.hu 2 II. Általános feltételek 1) Az Ügyfelek szabad pénzeszközeiket elhelyezhetik betéti szerződés, betétkönyv, vagy egyéb okmány (betéti okirat) útján, függetlenül attól, hogy rendelkeznek e a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlával. A betéti szerződés alapján lekötött pénzbetét lehet határozott időre szóló és felmondható. A felmondható betét esetében a betéti szerződés tartalmazza a felmondási időt. Az Ügyfélnek a betét terhére történő bármilyen rendelkezése a betét felmondásának minősül. 2) Az elfogadható legkisebb összeg nagyságát a Hirdetmény tartalmazza. 3) A különböző lekötési időtartamokról és a kamatmértékekről a Takarékszövetkezet Hirdetmény útján ad tájékoztatást. 2 az igazgatóság 99/2010.november 24. számú határozatával módosítva 29

30 4) A kamatot a Takarékszövetkezet a betétösszeg elhelyezésének napjától kezdődően számolja. Az utolsó kamatnap a betét felvételét megelőző nap. 5) A betéti okirat utáni kamat a lejárat napján, takarékkönyvben történő elhelyezés esetén a kamat minden év december 31.napján esedékes a takarékbetétből történő teljes kifizetés esetét kivéve. Abban az esetben, ha a betétként elhelyezett összeget az Ügyfél a vállalt időtartamot megelőzően felveszi, a kamatra való jogosultság részbeni, vagy teljes elvesztésével járhat. Amennyiben a betétes a lekötési idő lejárta után betétjét nem szünteti meg, vagy nem állapodik meg a Takarékszövetkezettel új lekötési időben, a Takarékszövetkezet az eredeti lekötési időnek megfelelő kamatot téríti. 6) A betétkamat számítása a következő képlet szerint történik: Tőke x kamatláb % x napok száma 360 x 100 7) A Kormány a 82/2010.(III.25) r 1 endelete alapján a betéti szerződéseknél alkalmazott egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) számítása a következő képletek szerint történik. - Az EBKM számításának képlete, ha a lejáratig hátralevő futamidő legalább 365 nap: Elhelyezett betét = n Σ ((k + bv) i ) / (1 + r) ti/365 i=1 ahol n = a kamatfizetések száma r = az EBKM értéke t i = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma (k + bv) i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat- és betétösszeg visszafizetés összege. Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: 1 60/2010.június 29-i igazgatósági határozattal módosítva 30

31 n Elhelyezett betét = Σ ((k + bv) i ) / ((1 + r) x (t i /365)) i=1 n = a kamatfizetések száma r = az EBKM értéke t i = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma (k + bv) i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat- és betétösszeg visszafizetés összege. - egyéb szempontok: l) ha a betéti kamatláb a szerződés alapján változó kamatláb, de annak mértéke az EBKM kiszámításakor nem határozható meg, az EBKM számításánál az utolsó ismert kamatláb kerül alkalmazásra a betéti szerződés lejáratáig, m) határozatlan időre lekötött, illetve le nem kötött betét esetén a lekötési időt egy évnek kell tekinteni, a Takarékszövetkezet azonban jogosult az általa jellemzőnek tartott lekötési időre vonatkozóan kiszámított mutatót is közzétenni, n) a mutató számítása során a szerződésben rögzített lekötési idő kerül figyelembevételre, o) a kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendő (jóváírandó) összeg kerül figyelembevételre. Ha a kifizetendő kamatot bármilyen jogcímen (pl. jutalék, díj) levonás terheli, akkor a kamatösszeg a levonás összegével csökkentésre kerül. A betéti keretszerződés alapján elhelyezett betét esetében az EBKM értékét a Hirdetmény, az egyedi kamatozású betétekre vonatkozó EBKM értékét a Takarékszövetkezet által kiállított, a betétlekötés megtörténtét visszaigazoló dokumentum szerződés tartalmazza. 8) A kamatot az ügyfél és a Takarékszövetkezet közös megegyezéssel, továbbá, ha a betéti szerződés másként nem rendelkezik, a Takarékszövetkezet egyoldalúan is bármikor módosíthatja. Közös megegyezéssel történő módosításnak minősül az is, ha a Takarékszövetkezet az új kamatmértékeket a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal közli az ügyféllel és az ügyfél e határidőn belül nem emel kifogást. Közlésnek minősül a módosításnak Hirdetmény útján történő kifüggesztése is. 31

32 A Takarékszövetkezet jogosult a betéti kamatokat egyoldalúan az ügyfél legalább két hónappal korábbi tájékoztatása mellett is módosítani, ha a jegybanki alapkamat, a pénzpiaci kamatok, illetve a Takarékszövetkezet forrásszerzési lehetőségei változnak. 9) Amennyiben az ügyfél a kamatmódosítást nem fogadja el, úgy jogában áll a betétlekötést azonnali hatállyal legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napig felmondani. 10) A betétlekötés felmondása esetén a betét teljes összege felmondásra, illetve megszüntetésre kerül. 11) A lekötött betét elhelyezése és megszüntetése mentes mindennemű költség és járulék fizetés alól. 12) Az ügyfél betétként elhelyezett pénzeszközeire a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény ában meghatározottak szerint terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap biztosítása. Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott tőke és kamat összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan a törvényben előírt összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Ha a betétre nem terjed ki az Alap által nyújtott biztosítás, akkor a szerződésben a következő, feltűnően elhelyezett záradékot kell szerepeltetni: A jelen szerződés tárgyát képező betét a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. sz. törvény alapján nincs biztosítva. Gyula, december 21. Bakonyi Ferencné elnök 32

33 GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Hitel- és kölcsönnyújtás Üzletszabályzata Az igazgatóság 60/2010.június 29.számú határozatával módosítva 33

34 I. Általános rendelkezések Takarékszövetkezet neve: Gyulai Takarékszövetkezet Székhelye: 5711 Gyula, Széchényi u.53. Cégjegyzékszáma: Tevékenységi engedély száma: PSZÁF 2619/1999. ( ) A Takszöv. telephelye : 5700 Gyula, Október 6.tér 14. Fióktelepek : 5741 Kétegyháza, Fő tér Elek, Lőkösházi u.5. : 5624 Doboz, Hunyadi tér 2. : 5720 Sarkad, Kossuth u.10/12. : 5726 Méhkerék, József A. u. 12. : 5732 Mezőgyán, Árpád u.42. : 5661 Újkígyós, Gyulai u. 25. Ügyféllel való kapcsolattartás elérhetőségek: - postai levelezési cím: 5711 Gyula, Széchényi u telefonszám: 06/ telefax szám:06/ cím: - honlap : 2 I.1. Szerződésben használt fogalmak: Magatartási kódex: a piaci önszabályozás keretében létrehozott megállapodás és szabályegyüttes, amely lakosság részére nyújtott pénzügyi szolgáltatás (hitel/ kölcsön) tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon pénzügyi szervezetek számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Takarékszövetkezetnek nincs ráhatása. (BUBOR, jegybanki alapkamat) 2 az igazgatóság 99/2010.november 24.számú határozatával módosítva 34

35 BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate) : azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a reuters monitor BUBOR oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. Hitelkamat: a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg. Ügyleti kamat: a Szerződésben meghatározott mértékű hitelkamat, amely referencia-kamatlábhoz kötött kamatként vagy egyedi kamatként kerül meghatározásra. Kamatfelár: az az éves százalékban kifejezett érték, mely referenciakamattal összeadva alkotja az ügyleti kamatot. Egyedi kamat: a szerződő felek által a Szerződésben egyedileg megállapodott, nem Referencia - kamatlábhoz kötötten meghatározott ügyleti kamat. Kamatfizetési nap: a Szerződésben kerül meghatározásra. Eltérő megállapodás hiányában minden naptári hónap/negyedév utolsó napját jelenti. Amennyiben bármely kamatfizetési nap nem banki munkanapra esik, akkor a kamatfizetési napnak az ezt követő banki munkanap minősül. Fogyasztó: az a természetes személy Adós, aki az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljárva vesz igénybe valamely pénzügyi szolgáltatást. Forrásköltség: azt az összesített költségszintet jelenti, amely mellett az adott időszakban, adott pénznemben, adott lejáratra a Takarékszövetkezet refinanszírozni tudja magát. Késedelmes tétel: a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007.(VII.30.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése értelmében az Adósnak a Takarékszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettségének késedelme, ha az a kilencven napon keresztül fennáll, és amely összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű minimálbért, vagy az Adós szerződés szerinti összes kötelezettségének kettő százalékát vagy az egy havi törlesztő részlete. Központi Hitelinformációs rendszer (KHR): olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a pénzügyi intézmények 35

36 (referenciaadat-szolgáltatók) biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Adós számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Jelzáloghitel: A Fogyasztó részére ingatlanra alapított jelzálogjog- ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is- fedezet mellett nyújtott hitel/kölcsön. Lakáscélú hitel-vagy kölcsönszerződés: ingatlanra alapított jelzálogjogideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezet mellett megkötött olyan hitel-illetőleg kölcsönszerződés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése vagy felújítása. Hiteldíj (kamat, díjak,költségek) Az adós a hitel/kölcsön szolgáltatásáért hiteldíjat köteles fizetni, mely magába foglalja Szerződésben meghatározott ügyleti kamatot, költségeket és egyéb járulékos fizetési kötelezettségeket. Ügyleti kamat: A Szerződésben megállapodott mértékű hitelkamat. Az ügyleti kamatot a Takarékszövetkezet a folyósított kölcsön összege után naptári napokra számítja fel. Az első kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelőző nap. Az utolsó kamatfizetés a kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Adós a kölcsönt lejárat előtt fizeti vissza, az ügyleti kamat a kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. Folyósítási jutalék: A Takarékszövetkezet az Adós által benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért díjat számít fel, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza. Kezelési költség: a Szerződésben a mindenkori fennálló hitelösszeg százalékában vagy konkrét összegben meghatározott díj, megfizetése a Szerződésben rögzített időpontokban esedékes. Szerződésmódosítási díj: Az adóssal megkötött Szerződés illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések aláírását követően végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerződés bármely feltételét, vagy időtartamát érintő változtatás (ideértve a prolongálást, futamidő hosszabbítást, szerződés megújítását, fizetési átütemezést, ) esetén a Takarékszövetkezet szerződésmódosítási díjat számíthat fel, kivéve a Takarékszövetkezet által végrehajtott egyoldalú 36

37 szerződésmódosítási eseteket, valamint a lakáscélú jelzáloghitel futamidejének meghosszabbítását. Mértékét a Hirdetmény tartalmazza. 3 II. Általános feltételek 1) A Hitel- és kölcsönnyújtás Üzletszabályzat a Gyulai Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) és az Ügyfél között hitelezéssel kapcsolatban létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek mind a Takarékszövetkezetre, mind az Ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelezőek. Az Üzletszabályzatban foglaltaktól azonban az egyes szerződésekben el lehet térni. 2) Az Üzletszabályzat az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helységekben megtekinthető és kívánságra azt a Takarékszövetkezet az Ügyfélnek átadja, illetve megküldi. Ha jogszabály így rendelkezik, a Takarékszövetkezet a szerződés megkötésével egyidejűleg az Üzletszabályzatot az Ügyfélnek átadja, vagy más formában közvetlenül hozzáférhetővé teszi. 3) A Takarékszövetkezet az Ügyfél írásbeli kérelme alapján köt hitelszerződést. A Takarékszövetkezet által meghatározott tartalommal összeállított hitelkérelemben az Ügyfél ismerteti a vagyoni helyzetére, likviditására, hitelképességére, gazdasági és pénzügyi helyzetének korábbi és várható alakulására vonatkozó azon adatokat, amelyek ismeretére a kölcsön összegének és a konkrét szerződési feltételeknek, valamint a visszafizetés biztonságának a megállapításához a Takarékszövetkezetnek szüksége van. A Takarékszövetkezet a kérelemben és csatolandó mellékleteiben közölt adatok, körülmények figyelembevételével dönt a hitelkérelemről. 4) A hitelszerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A hitelszerződés akkor lép hatályba, amikor azt valamennyi kötelezett aláírta. A Takarékszövetkezetnek biztosítania kell, hogy Ügyfele a szerződés aláírása előtt megismerhesse: a) a hitelszerződés tervezetét, b) a hitelprolongálás várható költségét, 3 az igazgatóság 99/2010.november24.számú határozatával módosítva 37

38 c) az ügyfél nem teljesítése esetén a késedelmi kamat mértékét és a hitelfelmondás feltételeit, d) a teljes futamidőre kiszámított kamatot, e) a rövidítés feltüntetésével két tizedesjegy pontossággal a THM-et, f) az összes a pénzügyi intézmény részére fizetendő, a hitel felvételével összefüggő költséget, valamint g) a pénzügyi intézmény által a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételeket. 5) A Takarékszövetkezet a hitelszerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél rendelkezésére tartott összeg erejéig a hitelszerződésben megjelölt időn belül, az ott meghatározott feltételek megléte esetén kölcsönöket folyósít, vagy egyéb hitelműveleteket végez. 6) A Takarékszövetkezet az ügyfeleivel megkötött szerződésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében mindent megtesz. Nem felel azonban olyan károkért, amelyek vis major, belföldi, vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása miatt következnek be. 7) A Takarékszövetkezet és Ügyfelei kötelesek egymást késedelem nélkül értesíteni a szerződés teljesítése szempontjából jelentős tényekről és eseményekről, kötelesek a szerződéssel összefüggő kérdésekre idejében válaszolni és egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, vagy mulasztásokra felhívni. 8) A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot az engedélyezett hitel rendeltetésszerű a szerződésben meghatározott célú felhasználásának ellenőrzésére, valamint arra, hogy az adós fizetőképességéről, más pénzintézetnél vezetett fizetési számlájáról a hitelezési időtartam alatt megfelelő tájékoztatásokat kérjen és a fizetőképességet, valamint a hitel fedezetét ellenőrizze. 9) A hitelszerződés fennállása alatt az adós köteles a Takarékszövetkezetnek előzetesen írásban bejelenteni azt, ha más bankoktól, vagy pénzintézetektől kölcsönt vesz igénybe, továbbá azt, ha más pénzintézetnél fizetési számlát nyit. 38

39 10) A Takarékszövetkezet az általa nyújtott hitel és járulékai visszafizetésének garantálása érdekében fizetési biztosítékot kér. A Takarékszövetkezet megítélésétől függően egy hitelhez többféle biztosítékot is igényelhet, melyek a hiteligénylő lehetőségeihez, illetve a hitelügylet jellegéhez igazodóan az alábbiak lehetnek: 1. Bankgarancia, bankkezesség, egyéb fizetési biztosítékok (vételi opció) 2. Készfizető kezesség, 3. Óvadék, 4. Zálog: a) jelzálog a) kézi zálog 5. Árbevétel engedményezése, 6. Vagyonbiztosítás, 7. Azonnali beszedési nyilatkozat, Valamely vagyontárgy biztosítékként való lekötése esetén a forgalmi értékből kiindulva a Takarékszövetkezet jogosult meghatározni, hogy a vagyontárgyat milyen mértékben veszi számításba. Az Ügyfél köteles gondoskodni a Takarékszövetkezet javára biztosítékul lekötött vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok fenntartásáról, megőrzéséről és érvényesítéséről. Ha biztosítékul elhasználható vagy helyettesítő dolog szolgál, akkor az Ügyfél köteles az elhasználódott vagy értékesített vagyontárgyat pótolni. A Takarékszövetkezet feloldja a biztosítékot, ha úgy ítéli meg, hogy követelésének további biztosításához már nem szükséges. A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével kapcsolatos minden szükséges kiadás az Ügyfelet terheli. Ha az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a Takarékszövetkezet jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból fakadó jogát a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon, lehetőség szerint az Ügyféllel történő egyeztetést követően. 11) Ha az ügyfél a hitelszerződés miatt meghatározott vagyontárgyait biztosítani köteles, a biztosító intézettel úgy kell szerződnie, hogy a biztosítási szerződés a fennálló tartozások mindenkori összegének erejéig a Takarékszövetkezet javára szóljon. 39

40 Amíg a vagyontárgy a hitelszerződés biztosítékául szolgál, az Ügyfél a vagyontárgy biztosítását a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. A vagyonbiztosítás megszűnése esetén a Takarékszövetkezet a hitelszerződést jogosult felmondani. 12) A Takarékszövetkezet az induló hiteldíj mértékét a hitelszerződésben rögzíti. A hiteldíj tartalmazza azokat az összegeket ( kamat, egyszeri folyósítási jutalék, illetve kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék), amelyeket a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül a hitel lejáratáig fizetnie kell. A teljes hiteldíj mutató (THM) számítására és közzétételére vonatkozó előírásokat a Takarékszövetkezet által folyósított, három hónapnál hosszabb lejárattal rendelkező lakossági kölcsönök esetén kell alkalmazni. A teljes hiteldíj mutató a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a Takarékszövetkezetnek a hitellel kapcsolatos kamaton túli egyéb költségeket is be kell számítani, ezért az ügylet lényeges terheit mutatja százalékos formában. A THM kiszámítására vonatkozóan az alulírott képleteket kell alkalmazni: A THM kiszámítására vonatkozóan a következő képletet (a THM számításának képletét 83/2010.(III.25.) 2 kormányrendelet tartalmazza ) kell alkalmazni: 2 60/2010.június 29. Számú igazgatósági határozattal módosítva 40

41 A THM aktuális értékét a kölcsön, ill. hitelszerződés tartalmazza Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén az egyoldalú módosításra irányadó szabályok. A/ A Takarékszövetkezet a Fogyasztónak minősülő Ügyfelével kötött nem lakáscélú kölcsönszerződés esetében a kamatot, díjat, költséget jogosult egyoldalúan, a Fogyasztó Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani. Az Általános Üzletszabályzat 5.pontja tartalmazza azon objektív okokat, körülményeket (továbbiakban:oklista) melyekből egy vagy több ok vagy körülmény változása az adott kamat-, díj-, és/vagy költségelemre kihatással bír, és ennek következtében az adott ok vagy körülmény változása esetén a Takarékszövetkezet jogosult az érintett kamat-, díj, és/vagy költségelemeit egyoldalúan, a Fogyasztó ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani. A lakáscélú hitel-és kölcsönszerződés nem módosítható az ügyfél számára kedvezőtlenül, kivéve a kamat tekintetében az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, feltételekkel és módon, amennyiben azt a jegybanki alapkamat, a refinanszírozási kamatlábak, a pénzpiaci indexek, a szabályozói környezet, illetve a hitelkockázat jogszabályban meghatározott változása indokolja. B/ A Takarékszövetkezet a Fogyasztó Ügyfelével kötött, egy évet meg nem haladó futamidejű kölcsönszerződést és az ahhoz kapcsolódó Üzletszabályzatot nem jogosult egyoldalúan a Fogyasztó Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani. 41

42 C/ A Takarékszövetkezet a Fogyasztó Ügyféllel kötött kölcsönszerződésben kikötött kamatot, díjat illetve költséget érintő egyoldalú szerződésmódosítást a Kódexben foglalt elvek alapján (Oklista), ezen elvek figyelembe vételével hajtja végre. D/ A Takarékszövetkezet a kamatot, díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, a Fogyasztó Ügyfél számára kedvezőtlen szerződésmódosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásból eredő kamatváltozás kivételével- annak hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal hirdetményben közzéteszi. A Takarékszövetkezet az érintett Fogyasztó Ügyfeleket postai úton a módosítás tényéről az ügyleti kamat és az azon felül a Fogyasztó ügyfél által a Takarékszövetkezetnek fizetendő minden egyéb ellenszolgáltatás (díj, költség) új mértékéről, a módosítást követően a Fogyasztó Ügyfél által várhatóan fizetendő törlesztőrészletről, és ha a módosítás kapcsán a törlesztőrészletek száma, vagy gyakorisága változik, ennek tényéről akként, hogy az értesítés postára adásának időpontja a hatálybalépés időpontját legalább 60 nappal megelőzze. E) A Fogyasztó Ügyfél a számára kedvezőtlen egyoldalú módosítás hatályba lépése előtt referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a referenciakamatláb változásából eredő kamatváltozás kivételével jogosult a kölcsönszerződés díjmentes előtörlesztésére és felmondására. Ha a Fogyasztó Ügyfél a felmondás jogával határidőn belül nem él és a fennálló tartozást annak járulékával együtt a Takarékszövetkezet részére nem fizeti vissza, a módosítás a Fogyasztó Ügyfél részéről elfogadottnak tekinthető. F) 1) A Takarékszövetkezet a fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés kamatát az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamat mértékére ténylegesen hatást gyakorló, az alábbi feltételek bekövetkezése esetén módosíthatja: a) a hitelező (2) bekezdés szerinti forrásköltségeinek, forrásszerzési lehetőségeinek kedvezőtlen változása, b) A hitelkockázatok (4) bekezdésben meghatározott változása, c) A hitelező adott tevékenységének költségeit növelő, a hitel-, kölcsönszerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő jogszabályváltozás. 2) A forrásköltségek, forrásszerzési lehetőségek kedvezőtlen változása az alábbi események közül legalább egynek a bekövetkezését jelenti: a) jegybanki alapkamat emelkedése, b) bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése, c) a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, 42

43 d) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatának emelkedése, e) a Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége refinanszírozásául szolgáló hitel-, kölcsönszerződések költségének bizonyítható növekedése. 3) A kamat mértékének százalékban kifejezett növekedése nem haladhatja meg a (2) bekezdésben meghatározott feltételek változásának együttes hatása alapján meghatározott mértéket, figyelembe véve a hitelező forrásszerkezetét és annak változását. 4) A kamat ügyfél számára kedvezőtlen módosítására a hitelkockázat változásai esetén is sor kerülhet: a) A hitelező eszközminősítési vagy belső adósminősítési szabályzata alapján az adott ügyfél, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történő átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10 %-os változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentős mértékben veszélyezteti, vagy b) A hitelező eszközminősítési vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá. (5) A (4) bekezdés b) pontja alapján a Takarékszövetkezet nem módosíthatja a kamat mértékét az ügyfél számára kedvezőtlenül, ha a fogyasztó nem esett 30 napon túli késedelembe Az egyoldalú módosításra irányadó szabályok a Fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel kötött szerződések esetén. A/ A Takarékszövetkezet jogosult a pont alá nem tartozó Szerződésben (Egyéb Szerződés) kikötött kamatot, díjat, költséget és egyéb szerződéses feltételt az Ügyfél számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani az Oklistában rögzített egy-vagy több feltétel megváltozása, bekövetkezése esetén. B/ Az Egyéb Szerződés kamatot, díjat érintő, az Ügyfél számára kedvezőtlen, egyoldalú módosítását, annak hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően a Takarékszövetkezet hirdetményben teszi közzé. Az Ügyféllel kötött Egyéb Szerződés egyéb feltételeit érintő egyoldalú, egyéb Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a Takarékszövetkezet legkésőbb annak hatálybalépését megelőző banki munkanapon, hirdetményben teszi közzé. 7 az igazgatóság 116/2010.december 21.számú határozatával módosítva 43

44 12.3. Az egyoldalú módosításra vonatkozó közös szabályok A/ A Takarékszövetkezet az egyoldalú szerződésmódosítás során a Szerződésben meghatározott költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékében emelheti. B/ A Takarékszövetkezet nem jogosult a Szerződést egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani új díj vagy költség bevezetésével. A Takarékszövetkezet nem jogosult továbbá az egyes kamat, díj, vagy költségelemek Szerződésben meghatározott számítási módját egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani. C/ A Takarékszövetkezet a Szerződést az Ügyfél számára kedvezően módosíthatja. A Takarékszövetkezet ezen, az Ügyfél számára kedvező módosítást, legkésőbb annak hatálybalépését megelőző banki munkanapon, hirdetményben teszi közzé. D/ Az Ügyfél hirdetményben történő tájékoztatása során a Takarékszövetkezet biztosítja, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj-, vagy költségelem milyen mértékben változik. E/ Vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok- bekövetkezése esetén a Takarékszövetkezet az Ügyféllel kötött Szerződés kamat-, díj-, vagy költségelemét jogosult átmenetileg, a zavarok fennállásáig egyoldalúan módosítani. Ezen egyoldalú módosításról annak alkalmazásával egyidejűleg- a Takarékszövetkezet a Felügyeletet értesíti, és azt nyilvánosságra hozza. F/ A Takarékszövetkezet az adott kamat-, díj-, vagy költségelemre kihatással bíró feltételek vagy körülmények kedvező irányú változását is köteles érvényesíteni, azaz a feltételek, körülmények kedvező változása esetén az érintett kamat-, díj-, vagy költségelemet megfelelően csökkenteni Szerződés módosítása a Szerződő felek közös megegyezésével A/ A Szerződés és annak mellékletei csak a Szerződő Felek közös megegyezésével, írásban módosíthatók. Bármely, a Szerződést vagy annak mellékletét érintő az Ügyfél által kezdeményezett módosítás esetén a Takarékszövetkezet módosítási díjat számíthat fel, melynek mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza. 44

45 12.5. Futamidő hosszabbítás a) Lakáscélú jelzáloghitel esetén a futamidő meghosszabbításáért a Takarékszövetkezet nem jogosult semmilyen általa megállapított mértékű díjat, jutalékot vagy költséget felszámítani, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor. b) Lakáscélú jelzáloghitel esetében az Adós, amennyiben a szerződése alapján a fennálló kötelezettsége teljesítésével legalább kilencven napos késedelemben van, a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Az ilyen kérelem teljesítését a Takarékszövetkezet alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. Ebben az esetben a díjak, költségek, jutalékok vonatkozásában az a) pontban foglaltakat kell alkalmazni Fizetési késedelem a) A Takarékszövetkezet az Adós fizetési késedelme esetén jogosult a késedelem Szerződésben és a hatályos jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeit érvényesíteni. b) Amennyiben az Adós az esedékesség/lejárat napjára fizetési kötelezettségét a Szerződés szerint nem teljesíti, úgy az ezt követő naptól a Takarékszövetkezet a lejárt kölcsön tőke összege után az ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot számít fel. A teljes hiteldíj bármely elemének késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára, a késedelmesen teljesített összeg után a Hirdetményben közzétett mértékű késedelmei kamat kerül felszámításra. c) A Takarékszövetkezet az Adósnak a késedelembe esést követően fizetési felszólítást küld, melyben közli a lejárt megfizetendő tartozás összegét, a késedelmi kamat mértékét és tájékoztatást arról, hogy amennyiben az adós a felszólításban megjelölt határidőre sem teljesít, a késedelmi kamat felszámításán kívül a nem fizetés mely egyéb jogkövetkezményei kerülhetnek alkalmazásra. d) Az Adóssal szemben fennálló lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget az Adós köteles viselni. d) A lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés esetében a szerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Takarékszövetkezet az Adós nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben. e) Amennyiben az Adós fizetési kötelezettségét az esedékesség napján nem, vagy csak részben teljesíti, a Takarékszövetkezet jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül az Adós bármely, a Takarékszövetkezetben vezetett fizetési számláját a lejárt összeg erejéig megterhelni, azaz a lejárt követelést 45

46 beszámítás útján kiegyenlíteni. Az Adós a Szerződés aláírásával felhatalmazza a takarékszövetkezetet, hogy a nála vezetett bármely számláját az esedékes, de az adós által meg nem fizetett összeggel az esedékesség napját követően megterhelje. f) Az adós bármely fizetési számlájáról történő lejárt kölcsönösszeg beszedésével összefüggésben felmerült többletköltség kizárólag az Adóst terheli. 4 13) A hitel utáni kamat számítása a következő képlet alapján történik: A kamat összege = a hitel összege x kamatnapok száma x kamatláb (%) 365 A kamatnapok száma: a folyósítás időpontjától a teljesítés napját megelőző naptári napig terjedő időszak, naptári napokban. A folyósítás napja: az a nap, amelyen az átutalási megbízás alapján a Takarékszövetkezet számláját megterhelik, illetőleg amely napon az adós a hitel összegét a Takarékszövetkezet pénztáránál felveszi. Ez a nap az első kamatnap. A teljesítés napja: a Takarékszövetkezet számláján történő jóváírás napja, illetve a pénztárnál történő befizetés napja. Az ezt megelőző munkanap az utolsó kamatnap. 14) Törlesztési késedelem esetén a Takarékszövetkezet a hitel tőkerésze után a teljes hiteldíjon felül a mindenkor aktuális Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot is felszámít. A hiteldíj fizetésére vonatkozó kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az ügyfél a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összegre a Hirdetményben közzétett mértékű késedelmi kamat megfizetésére kötelezett. 15) A Takarékszövetkezet az adós által utalt, illetve a Takarékszövetkezet pénztáránál befizetett összegeket elsősorban a költségekre, a fennálló késedelmi kamat, ügyleti kamattartozás kiegyenlítésére fordítja és az ezt meghaladó összeget fordítja a tőketartozás csökkentésére, illetve kiegyenlítésére. 16) A Takarékszövetkezet azonnali hatállyal felmondja a kölcsönt, ha: 4 az igazgatóság 4/2010.november24.számú határozatával módosítva 46

47 - az adós a szerződésből fakadó fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, - a Takarékszövetkezet tudomására jut, hogy az adós pénzügyi helyzetében olyan alapvető változások következtek be, amelyek a törlesztési és kamatfizetési kötelezettségek határidőre való teljesítését súlyosan veszélyeztetik, - az adós a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja, - a kölcsönre nyújtott biztosítékot az adós elidegeníti, vagy megterheli, illetve a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent és azt az adós a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki, - az adós a Takarékszövetkezet valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával, vagy más módon megtévesztette. 17) A Takarékszövetkezet információszolgáltatási kötelezettsége és információkérési joga a Központi Hitelinformációs Rendszerrel szemben ( továbbiakban: KHR) Jelen üzletszabályzatban használt fogalmak: Nyilvántartott: valamennyi olyan természetes személy illetve vállalkozás akinek vagy amelynek referenciaadatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás kezeli. Referenciaadat: bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személyazonosító adatait is, amelyet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Hitelintézeti törvény alapján kezelhet. Referenciaadat-szolgáltató: A hitel és pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lizing, elektronikus pénzkibocsátása, valamint papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény. Vállalkozás: a gazdasági társaság, az egyéni cég, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referencia-szolgáltatót. 47

48 17.1. Általános szabályok Az adatkérési igényben megjelölt Nyilvántartottra vonatkozó Referenciaadaton kívül a KHR-ből a Referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható ki Természetes személy Referenciaadataira vonatkozó adatkérési igény kizárólag a pont szerinti tájékoztatás megadásához, valamint az alábbiakra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához használható fel: a) hitel és pénzkölcsön nyújtásra, b) pénzügyi lízingre, c) az elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, d) a kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, e) befektetési hitel nyújtása, f) Tpt-ben meghatározott értékpapír-kölcsönzés A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás nyilvántartja a Referenciaadatot továbbító Referenciaadat-szolgáltató nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét és a kapcsolattartásra jogosult személy nevét. Az egymás között történő adatátadás tényéről, időpontjáról és az átadott adatok köréről mind a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak, mind a referenciaadatszolgáltatónak nyilvántartást kell vezetnie. E nyilvántartást a Referenciaadatok nyilvántartására vonatkozó, alábbi pontban meghatározott időpontig kell kezelni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felelős a Referenciaadatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért, az adatbázis teljességéért és folyamatos fenntartásáért. A Referenciaadat-szolgáltató haladéktalanul köteles az általa kezelt Referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni. A Referenciaadat-szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott Referenciaadatok módosulása esetén is fennáll, ha azokról tudomása van A KHR-be történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés szabályai A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a pontja szerinti Referenciadatait, aki a pont a)-d) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly 48

49 módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy ezen pont szerinti szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni A Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a és pontja szerinti Referenciaadatait, aki a pont a)-d) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, valamint hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható A Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a és pontja szerinti Referenciaadatait, a) aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követően miszerint a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlanul harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre, b) aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel, c) akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk.313/C. -ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg A Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja a Vállalkozásoknak a pont a)-d) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésével kapcsolatos, a és pontja szerinti Referenciaadatait A Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a Vállalkozásnak a és pontja szerinti Referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván A Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak a és pontja szerinti 49

50 Referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadatszolgáltató felmondta vagy felfüggesztette A pontban foglalat rendelkezések alkalmazása során a lejárt és meg nem fizetett tartozás összegének és időtartamának számítását abban az esetben is folyamatosan kell végezni, ha az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés egy másik Referenciaadat-szolgáltató részére átruházásra kerül A szerződésből eredő követelést átruházó Referenciaadat-szolgáltató köteles a feladat teljesítéshez szükséges valamennyi okiratot és információt átadni a követelést átvevő referenciaadat-szolgáltató részére A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a részére átadott Referenciaadatot átruházás referenciaadat-szolgáltató részére megjegyzéssel látja el, és feltünteti az átvevő Referenciaadat-szolgáltató adatait, ha a referenciaadatszolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelést egy másik Referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a bekezdésben foglalat kivétellel- a Referenciaadatokat a pontban meghatározott időponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. A Hpt.130/I. (5) bekezdése értelmében az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén, a teljesítéstől számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek a KHR-ből az ügyfél referenciaadatai A bekezdésben meghatározott határidő számításának kezdete: a) a késedelmes tartozás megszűnésének időpontja a pont szerinti esetben, b) az adat átadásának időpontja a , a és a szerinti esetben, c) a követelés sorba állításának megszűnési időpontja a bekezdése szerinti esetben, d) a szerződés megszűnésének időpontja a bekezdése szerinti esetben A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a Referenciaadatot, ha a Referenciaadat-szolgáltató jogutód 8 az igazgatóság 16/2011.február 28. számú határozatával módosítva 50

51 nélkül megszünt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelésnek másik Referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására nem került sor, vagy ha a Referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelést nem Referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a Referenciaadatot, ha az jogellenesen került a KHR-be Ügyfélvédelem A Referenciaadat-szolgáltató a természetes személyek részére az adatátadás céljának, az átadható adatok körének, a jogorvoslati lehetőségnek, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a Referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a pontban meghatározott célból további Referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatjaírásbeli tájékoztatást köteles adni: a) a szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzőn arról, hogy a pontban meghatározott esetben adatai bekerülhetnek a KHR-be, b) A szerződés megkötését megelőzően arról, hogy a pontban és a pontban meghatározott esetben- ismertetve a konkrét okokat- adatai bekerülhetnek a KHR-be, c) Az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően arról, hogy a pontban meghatározott esetben adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, és d) Az adatátadást követően legfeljebb nyolc napon belül, annak megtörténtéről A Referenciaadat-szolgáltató a Vállalkozások részére- az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint annak megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a Referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a pontban meghatározott célból további Referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja- a szerződés megkötését megelőzően írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy a pontban meghatározott esetben Referenciaadatai bekerülnek a KHR-be Bármely Referenciaadat- szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely Referenciaadat-szolgáltató adta át A Referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely öt napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a Referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési 51

52 bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek A tájékoztatás a kérelmező számára évente egy alkalommal díjtalan. További tájékoztatás kérése esetén a kérelmezőnek költségtérítést kell fizetnie A megfizetett költségtérítést a referenciaadatokat jogellenesen átadó Referenciaadat-szolgáltató, illetve a pont szerinti esetben a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles visszafizetni a Nyilvántartott részére, ha a Referenciaadatot jogellenesen kezelik, vagy a pontban meghatározott kifogásolást követően az adatot helyesbíteni vagy törölni kell Kifogás és peres eljárás szabályai A Nyilvántartott kifogást emelhet Referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a Referenciaadat helyesbítését, illetve törlését A Nyilvántartott a pontban foglalat kifogást a) a kifogásolt Referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó Referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles ahhoz a Referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt Referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a Referenciaadat szolgáltató jogutód nélkül megszünt, és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik Referenciaadatszolgáltató részére nem került sor, vagy a Referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg A Referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a Nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni A Referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő Referenciaadatot- a Nyilvántartott egyidejű értesítése mellett- a KHR-t kezelő 52

53 pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás- a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett- akkor köteles a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül átvezetni, ha a Referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik Referenciaadat-szolgáltató részére nem kerül sor, vagy a Referenciaadat-szolgáltató személy nem állapítható meg és így a benyújtott kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálta ki, és annak helyt adott A Nyilvántartott Referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a Referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a Nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye A Nyilvántartottat a pont szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a , vagy a bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani A bekezdés szerinti perre a polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III.törvény (a továbbiakban:pp) rendelkezéseit a Hitelintézeti törvényben foglalt és az alábbi pontokban részletezetteltéréssel kell alkalmazni A bíróság a keresetlevelet a Pp ának (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésőbb a bírósághoz érkezéstől számított tizenöt napon belül megvizsgálja és amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére alkalmas intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy az első tárgyalás legkésőbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül megtartható legyen. Ha a keresetlevél csak bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitűzésére (Pp.124. ) a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját ettől az időponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást harminc napon belül kell megtartani. 53

54 A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítását az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése során elrendelheti a Referenciaadatok kezelésének felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható Ha a bíróság a Referenciaadatok kezelésének felfüggesztését rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül a Referenciaadatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény 2. -ának 13.pontjában meghatározottak szerint zárolni kell A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye A perben az eljárás szünetelésének csak abban az esetben van helye, ha a felperes a megadott lakcímről nem idézhető, illetőleg ismeretlen helyre költözött, és az alperes hirdetményi idézést nem kér, vagy az ügy tárgyalását nem kívánja, illetőleg nyilatkozatot egyáltalában nem tesz, vagy ha hirdetményi idézésnek volna helye, és a fél ezt nem kéri A Referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a Referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének a Hitelintézeti törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a Referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli Az ítélet jogerőre emelkedéséig a Referenciaadat kezelését akkor is fel kell függeszteni, ha az elsőfokú ítélet a Referenciaadat törlését rendelte el A Referenciaadat kezelésének felfüggesztését, a kezelés felfüggesztésének megszüntetését, illetve a Referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani. 54

55 A bíróság a Referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerős határozatát a Felügyeletnek megküldi A pontban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelően irányadók A központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartható adatok Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: Azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. törvény szerinti alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím A a)-d) pontokban meghatározott szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma) b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés összege és devizaneme, d) a pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, e) a pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, g) a követelés másik Referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés A a)-d) pontokban meghatározott szolgáltatásra vonatkozó szerződés adatai: a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka, b) b) okirati bizonyítékok, c) perre utaló megjegyzés Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, 55

56 d) adószám A a)-d) pontokban meghatározott szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma) b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege és devizaneme, e) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, g) a követelés másik Referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés. 5 Gyula, december 21. Bakonyi Ferencné elnök 5 az igazgatóság 99/2010.november 24.számú határozatával módosítva 56

57 GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Pénzforgalmi számla ügylet Üzletszabályzata 57

58 I. Általános rendelkezések Takarékszövetkezet neve: Gyulai Takarékszövetkezet Székhelye: 5711 Gyula, Széchényi u.53. Cégjegyzékszáma: Tevékenységi engedély száma: PSZÁF 2619/1999. ( ) A Takszöv. telephelye : 5700 Gyula, Október 6.tér 14. Fióktelepek : 5741 Kétegyháza, Fő tér Elek, Lőkösházi u.5. : 5624 Doboz, Hunyadi tér 2. : 5720 Sarkad, Kossuth u.10/12. : 5726 Méhkerék, József A. u. 12. : 5732 Mezőgyán, Árpád u.42. : 5661 Újkígyós, Gyulai u. 25. Ügyféllel való kapcsolattartás elérhetőségek: - postai levelezési cím: 5711 Gyula, Széchényi u telefonszám: 06/ telefax szám:06/ cím: - honlap : 2 II. Általános szerződési feltételek Forintban vezetett pénzforgalmi számlák vezetéséhez 1) A számlatulajdonosok köre a) A Takarékszövetkezet pénzforgalmi számlát nyit és vezet azoknak az ügyfeleknek, akik annak nyitására jogszabály erejénél fogva kötelezettek, illetve azoknak az egyéb ügyfeleknek, akik szabad akaratukból pénzforgalmi számla nyitásáról rendelkeznek. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek: devizabelföldi és devizakülföldi, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve szervezet, (alapítvány, egyház, szövetség, önkormányzat, stb.), továbbá vállalkozás vagy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély. 2 az igazgatóság 99/2010.november24.számú határozatával módosítva 58

59 2. A számlák megnyitása a) A számlanyitás feltételeit a pénzforgalomról szóló jogszabályok állapítják meg. b) A számlanyitáshoz a Takarékszövetkezet a jogszabályok által meghatározott a számlanyitás feltételeinek vizsgálatához szükséges dokumentumok eredeti példányát bekéri. c) A pénzbetét elhelyezésére kötelezett gazdasági társaságok részére- a pénzbetét elhelyezése céljából a Takarékszövetkezet számlát nyit, illetve a betét elhelyezéséről igazolást állít ki. A pénzforgalmi számla megnyitásához szükséges dokumentumok benyujtásáig a fenti célra megnyitott számla pénzforgalom lebonyolítására (terhelések kezdeményezésére, illetve jóváírások fogadására) nem alkalmazható. d) A Takarékszövetkezet a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott módon a fizetési számlán nyilvántartja a számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket, teljesíti az azok terhére érkező fizetési megbízásokat, továbbá jóváírja a számlatulajdonos javára érkező pénzeszközöket. e) A számlatulajdonos külön kérésére a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számla mellett meghatározott célra szolgáló elkülönített számlákat is nyithat. Az elkülönített számlák a pénzforgalmi számlával együttesen egységes fizetési számlának tekintendők. f) A Takarékszövetkezet betéti szerződés alapján lekötött betéti számlát nyit. A lekötött betéti számlán elhelyezett összeget a Takarékszövetkezet lekötött betétként kezeli. A lekötött betétszámla megnyitásának nem feltétele, hogy a betéttulajdonos pénzforgalmi számlával rendelkezzék. 3. Rendelkezés a számlák felett a) A számlatulajdonos törvényes képviselője (képviselői) a számlanyitás alkalmával a Takarékszövetkezet által e célra rendszeresített aláírás 59

60 nyilvántartó kartonon a számla felett rendelkezők nevét és aláírás mintáját, valaminta rendelkezés módjára vonatkozó egyéb kikötéseket bejelenteni tartozik. Ezt a bejelentést a Takarékszövetkezet mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg az aláírási jogban beállott változást a számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnek írásban be nem jelenti. b) A Takarékszövetkezet nem ellenőrzi, hogy a számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezet vezetője által a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e. c) Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet a legutolsó bejelentést fogadja el érvényesnek. d) A számlatulajdonos vezetőjének megválasztását (kinevezését), valamint aláírását hitelt érdemlő módon igazolni kell. A gazdálkodó szervezet vezetőjének megválasztása tekintetében hitelt érdemlő módnak tekintendő a vezető megválasztására vonatkozó okirat bírósági, cégbírósági átvételének igazolása, illetőleg egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány bemutatása. A számlatulajdonos vezetőjének aláírása tekintetében hitelt érdemlő módnak a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy az ügyvéd által készített aláírás-minta bemutatása értendő. e) A számlatulajdonos a pénzforgalmi számlája felett a jogszabályban előírt kivételekkel szabadon rendelkezik. A számlatulajdonos rendelkezése nélkül, vagy annak ellenére a Takarékszövetkezet csak jogszabályi felhatalmazás alapján terhelheti meg a pénzforgalmi számláját, amelyről a Takarékszövetkezet előzetesen nem értesítheti a kötelezett számlatulajdonost. f) A Takarékszövetkezet a hatósági átutalási megbízáson és átutalási végzésen alapuló megbízásokat a számlatulajdonos rendelkezése nélkül, a rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesíti. g) Csődeljárás során fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételének napjától a fizetési haladék lejártáig a Takarékszövetkezet a csődeljárás alatt álló számlatulajdonos számlájáról számlák közötti elszámolást beszedési megbízással nem teljesíthet. 60

61 h) Ha a felszámolási eljárásról a Takarékszövetkezet értesül, a pénzforgalmi számla elnevezését f.a. toldattal látja el. A pénzforgalmi számla felett a felszámoló, illetőleg az igazolt felszámolók által bejelentett aláírók a számlatulajdonos felszámolás alatt toldattal ellátott neve megjelölésével rendelkezhetnek. i) Az adósságrendezési eljárás megindítását követően a Takarékszövetkezet az önkormányzat, vagy a költségvetési szervének számláját csak a helyi önkormányzat pénzügyi gondnoka által ellenjegyzett rendelkezésre terheli meg a kifizetéseket, átutalásokat csak a pénzügyi gondnok ellenjegyzésével érkezett megbízások alapján. 4. A megbízások benyújtása a) A számlatulajdonosok a fizetési megbízást az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon kell megadnia. A Takarékszövetkezet térítés ellenében a nyomtatványokat a számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja és csak az e nyomtatványokon adott megbízásokat fogadja el teljesítésre. b) A Takarékszövetkezet szóban, telefaxon vagy távbeszélő útján közölt megbízást nem fogad el. c) A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számlával rendelkező Ügyfelek fizetési megbízásait a Számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyujtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményben meghatározottak szerint teljesíti. 5. Fizetési módok A számlatulajdonos pénzforgalmi számláján ha a fizetési módot jogszabály kötelezően nem írja elő a következő fizetési módok alkalmazhatók: Fizetési számlák közötti fizetési módok: a) átutalás 1. egyszerű átutalás 2. csoportos átutalás 3. rendszeres átutalás 4. hatósági átutalás, átutalási végzés 61

62 b) beszedés 1. felhatalmazó levélen alapuló beszedés 2. váltóbeszedés 3. csekkbeszedés 4. csoportos beszedés 5. határidős beszedés 6. okmányos beszedés c) a fizető fél által kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés: 1. fizetés bankkártyával d) okmányos meghitelezés (akkreditiv) Fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok: 1. készpénzbefizetés pénzforgalmi számlára, 2. készpénz fizetés pénzforgalmi számláról, 3. készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása. Fizetési számla nélküli fizetési mód: 1. készpénzátutalás, 2. belföldi postautalvány. Ha a számlatulajdonosok egymás között más fizetési módban nem állapodnak meg, kifizetést a számláról egyszerű átutalással kell teljesíteni. 6. A megbízások teljesítése a) A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.évi LXXXV.törvény és a hozzá kapcsolódó a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. MNB szerint teljesíti a pénzforgalmi megbízásokat. b) A megbízások teljesítésének pontos rendjére, valamint a fizetési megbízások jóváírásának várható időpontjára vonatkozóan a Számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyujtásának és teljesítésének rendjéről szóló tájékoztató ad útmutatást. 62

63 c) Ha a megbízás a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályokba ütközik és a Takarékszövetkezet ezt észleli, a Takarékszövetkezet a megbízás teljesítését megtagadja. d) A fizetési megbízás teljesítésének előfeltétele az, hogy a számlatulajdonos számláján legyen számla-követelés. Amennyiben a csoportos megbízás fedezet nem áll teljes egészében rendelkezésre a kötelezett pénzforgalmi számláján, akkor a Takarékszövetkezet részteljesítést nem végez. e) Ha a beszedési megbízáson csoportos beszedési megbízás kivételével megjelölt pénzforgalmi számlán nincs elegendő fedezet, akkor a Takarékszövetkezet a vonatkozó jogszabály szerint részteljesítést végez, illetve a fedezet hiánya miatt nem teljesíthető pénzforgalmi megbízásokat a jogszabály alapján kötelezően, illetve a számlatulajdonossal kötött megállapodás alapján sorba állítandó tételek kivételével a benyujtó részére visszaküldi. f) A Takarékszövetkezet a megbízásokat a pénzforgalmi számla tárgynapi fedezet (azaz előző napi záró egyenleg és tárgynapi jóváírásoknak a teljesítésnél a feldolgozás során még figyelembe vehető része) erejéig teljesíti. g) A Takarékszövetkezet a fizetési megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat egy bankműveleti munkanap alatt végzi el. Amennyiben a számlatulajdonos az átutalási megbízást terhelési nappal tölti ki (határidős átutalási megbízás), úgy a Takarékszövetkezet vállalja, hogy az átutalási megbízásban feltüntetett terhelési napon teljesíti a megbízást. h) A Terhelési naphoz kötött fizetési megbízást a számlatulajdonos jogosult a Takarékszövetkezetnél a terhelési napot megelőző könyvelési napig beérkezően írásban visszavonni. i) A Megbízásokat a Takarékszövetkezet az érkezésük sorrendjében teljesíti, a kötelezően teljesítendő tételek (hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés alapján teljesítendő megbízás) kivételével. Az érkezés sorrendjére vonatkozóan a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A készpénzfelvételi tételeket a kötelezően sorba állított tételek kivételével a Takarékszövetkezet azonnal lekönyveli, tekintet nélkül az egyéb beérkezett, rögzített tételekre. 63

64 j) A Takarékszövetkezet a kötelezően teljesítendő megbízásokat a teljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre állásáig legfeljebb azonban 35 napig függőben tartja (sorbaállítja), majd ha teljesítésükre továbbra sincs fedezet a 35 nap elteltével a benyújtó részére visszaküldi. Hatósági átutalási megbízáson és átutalási végzésen alapuló átutalási megbízások benyujtásakor a rendelkezésre álló részfedezet erejéig annak összegére tekintet nélkül részfizetést teljesít a Takarékszövetkezet. A számlára érkező esetleges későbbi jóváírásokat is ez esetben részösszegként történő teljesítésként mindaddig átutalja, amíg a megbízás összege kiegyenlítésre nem kerül, vagy a fenti határidő el nem telik. k) A számlatulajdonos a jogszabályban említett megbízások kivételével a Takarékszövetkezettel sorba állítási szerződést köthet. A szerződés értelmében a Takarékszövetkezet a hozzá érkezett megbízásokat fedezethiány esetén maximum 35 napig sorba állítja. Amennyiben teljesítésükre 35 nap eltelte után sincs fedezet, akkor ennek elteltét követő könyvelési napon a benyújtó részére visszaküldi, vagy a számlatulajdonos értesítése mellett a nyilvántartásból törli. l) A Takarékszövetkezet a megbízások teljesítéséről, a pénzforgalmi számla egyenlegének ezzel összefüggő változásairól a számlatulajdonost ügyfélforgalmi értesítővel postai úton értesíti, vagy az ügyfélforgalmi értesítőt a számlatulajdonos kérésére személyes átvételig visszatartja. m) A Takarékszövetkezet a számlatulajdonos rendelkezése nélkül is megterhelheti az adós nála vezetett számláját a számlavezetési tevékenysége körében keletkezett esedékes követelésével. A takarékszövetkezetnek a számlatulajdonossal szemben saját követelése erejéig pénzintézeti tevékenysége körében közvetlen terhelési joga van, mely időben a pénzforgalmi jogszabályokban felsorolt kivételekkel megelőzi a számlatulajdonos megbízását. n) A Takarékszövetkezet jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírás, vagy terhelés esetén a tévedést a számlatulajdonos rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésről a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével köteles értesíteni a számlatulajdonost. 64

65 7. Kamatok, jutalékok, költségek a) A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számlán történő jóváírást követő naptól kezdődően a számlán fennálló követelés után az egyenleg nagyságától függően a számlatulajdonosnak a Hirdetményben közzétett módon és mértékben kamatot fizet, melyet a számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül havonta ír jóvá. A kamat az alábbi módon kerül kiszámításra: Pénzforgalmi számla napi záró egyenleg x kamat mérték (%) b) A Takarékszövetkezet számlavezetési tevékenységéért havonta forgalmi jutalékot, díjat és költséget számít fel és más szervek által a Takarékszövetkezetnek felszámított tényleges költségeket (pl. postai készpénzforgalom költségei) a számlatulajdonosra áthárítja. A számlatulajdonos pénzforgalmi számláinak vezetéséért, a pénzforgalom lebonyolításáért a tartozik forgalom után felszámítandó forgalmi jutalék számítási módja: Tartozik forgalom x jutalék(%) 100 c)a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos kamatok mértékéről, továbbá a jutalékokról, a díjakról és költségekről az általa közzétett mindenkor aktuális Hirdetményben ad tájékoztatást. d)a minimális és maximális forgalmi jutalék mértékét amennyiben ilyen létezik a Takarékszövetkezet Hirdetményben teszi közzé. e) A számlatulajdonos hozzájárul a szerződésben ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a jutalékok, díjak és felmerült költségek összegével pénzforgalmi számláját, illetve amennyiben a számlatulajdonos nem rendelkezik pénzforgalmi számlával, akkor a betétszámláját külön rendelkezés nélkül megterhelje. 65

66 f) Amennyiben fedezethiány miatt a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számlát, illetve a betétszámlát nem tudja megterhelni, a késedelem idejére a számlatulajdonos késedelmi kamatot fizet a mindenkor aktuális Hirdetmény szerint. g) A Takarékszövetkezet jogosult a nála pénzforgalmi számlán, vagy betéti szerződés alapján a lekötött betétben elhelyezett összeg után járó kamat, továbbá jutalék, díj és költség mértékét egyoldalúan, bármikor, betét esetén a lekötési időn belül is módosítani. A módosítás az Ügyfél legalább 2 hónappal korábbi értesítését követően léphet hatályba (kivéve referencia-kamat ) h) A legkisebb összeget, amelyet a Takarékszövetkezet betétként elfogad, a Hirdetmény lekötött betétszámlákkal kapcsolatos része foglalja magába. 8.A Takarékszövetkezet felelőssége a) A Takarékszövetkezet felelősségi határa a számlatulajdonos által benyújtott megbízások esetén: - a pénzforgalmi megbízások számlatulajdonostól történő átvételétől, a megbízáson szereplő adatok számítógépes rendszerbe történő rögzítésén keresztül a megfelelő számlán való könyvelésig, valamint a GIRO Zrt-nek, illetve a VIBER rendszerbe történő átadásáig tart, - a számlatulajdonos részére a GIRO-tól, a Kártya Modultól, VIBER-ből, illetve az MTB Zrt. Belső klíring körén, valamint a Posta Elszámoló Központjától érkezett tételek esetén. A GIRO-Rt-től, Kártya Modultól, VIBER-ből, valamint a posta Elszámoló Központjától történő átvételtől a számlatulajdonos számláján való lekönyvelésig terjed ki. b) A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételes bizonylatokra vonatkozóan a Takarékszövetkezet közvetítői szerepet végez, tehát a Posta Elszámoló Központjától érkező tételes bizonylatokat felülvizsgálat nélkül továbbítja a számlatulajdonos részére. A befizető pénzforgalmi számlán jóvá nem írt postai befizetésekre vonatkozó érdeklődéssel a postahelyen és a Posta Elszámoló Központon kívül a számlavezető Takarékszövetkezeti fiókhoz is 66

67 fordulhat. Szintén a számlavezető Takarékszövetkezeti fiókhoz kell fordulni a számlán jóváírt befizetésekre vonatkozóan is. c) A pénzforgalmi megbízás helytelen kiállítása miatt a pénzforgalmi számla téves könyveléséből, vagy a megbízás teljesítésének jogszerű megtagadásából eredő károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget, azok rendezéséről a számlatulajdonosnak kell gondoskodnia. d) A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a névre szóló készpénzfelvételi csekkek valódiságáért, valamint a számlatulajdonos által elindított, de a Takarékszövetkezethez meg nem érkezett megbízásokért, csekklapokért. Az ezekből származó kár kizárólag a számlatulajdonost terheli. e) Ezen kívül a Takarékszövetkezet nem teljesíti a technikai okok miatt olvashatatlan megbízásokat, illetve készpénzfelvételi csekkeket, azonban vállalja, hogy a hibás fogadásról telefonon megkísérli értesíteni a számlatulajdonost. (átutalási megbízások és/vagy névre szóló készpénz átutalási csekkek) f) A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, bel-, vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes magadása folytán következnek be. g) A Takarékszövetkezet a számlatulajdonos megbízásainak teljesítése érdekében jogosult közreműködő tevékenységét igénybe venni. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály, vagy üzletszabályzat korlátozza, a Takarékszövetkezet felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. 9. Takarékszövetkezet titoktartási kötelezettsége A takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a számlatulajdonos gazdasági helyzetéről, üzleti kapcsolatairól és terveiről tudomására jutott adatokat banktitokként kezeli, azokról harmadik személy részére jogszabályokban meghatározott esetek kivételével csak a számlatulajdonos meghatalmazása, illetve rendelkezése esetén és kizárólag a meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást. 67

68 10. A számlatulajdonosok értesítése a) A Takarékszövetkezet a számlatulajdonosnak szóló írásbeli értesítéseket és okmányokat a számlatulajdonos által e célra megadott címre köteles küldeni. b) A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi jogszabályokban előírt kivételekkel általában nem köteles a számlatulajdonosnak szóló iratokat ajánlott, tértivevényes, illetve értékküldeményként postára adni. c) A Takarékszövetkezet a számlatulajdonos kérésére és költségére másolatot ad az általa küldött értesítésről. 11. Betétbiztosítás a) A takarékszövetkezet által kezelt, névre szóló pénzforgalmi számlákat és lekötött betétszámlákat a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvényben (Hpt) felsorolt számlatulajdonosok betéteinek kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétnek kell tekinteni. b) Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott tőke és kamat összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan, a törvényben előírt összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Ha a betétre nem terjed ki az Alap által nyújtott biztosítás, akkor a szerződésben a következő, feltűnően elhelyezett záradékot kell szerepeltetni: A jelen szerződés tárgyát képező betét a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. sz. törvény alapján nincs biztosítva. A betétbiztosítás további feltételeit a többször módosított Hpt. tartalmazza. 12. A pénzforgalmi számlák megszűnése a) A pénzforgalmi számla-szerződés hatályára vonatkozóan a pénzforgalmi számla- szerződésben foglaltak az irányadóak. b) Amennyiben a bankköltségek fedezetére a hónap utolsó napján történő záráskor a pénzforgalmi számlán nincs fedezet és a számlatulajdonos a költséghátralékot a Takarékszövetkezet felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem rendezi, a Takarékszövetkezet jogosult a 68

69 számlatulajdonos pénzforgalmi számláját és a hozzá kapcsolódó számlákat 15 napos türelmi idő lejártát követően napon megszüntetni. c) A Takarékszövetkezet az általa megküldésre kerülő felszólító levelet a posta által történő kézbesítés második megkísérlését követő 5. Napon kézbesítettnek tekinteni. d) A számla egyenlegét a számla megszüntetésekor rendezni kell. A számlatulajdonos ezzel egyidejűleg köteles rendelkezni a számlaegyenlegre vonatkozóan a számlamegszüntetéshez kapcsolódóan is felmerülő bankköltségek figyelembe vételével. e) Az egyes ügyletfajtákra vonatkozó részletes szabályokat a pénzforgalmi számla-szerződések tartalmazzák. 13. Vegyes rendelkezések a) A megbízások teljesítéséhez szükséges időtartam szempontjából munkanapnak az a nap tekintendő, amelyen a Takarékszövetkezet pénzforgalmi műveletet végez. Ha a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi műveletet olyan napon végzi, amely ténylegesen pihenőnap, vagy munkaszüneti nap, akkor a megbízás teljesítése azon a napon kezdődik, amelyen a GIRO Zrt. szolgáltatást végez. b) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés, a Pénzforgalmi számla-szerződés, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és a pénzforgalomról szóló jogszabályok az irányadók. Gyula, december 21. Bakonyi Ferencné elnök 69

70 GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Fizetési számla ügylet üzletszabályzata 70

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től L-2/2011/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től L-3/2014/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. július 3-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A jelen 001/2014. számú igazgatósági szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 21/2014. március 17. számú

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. szeptember 30-tól visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet A Takarékszövetkezet jelen ben szereplő, változó kamatozású i termékei esetében i kamatváltozást tesz közzé, az állandó (fix) kamatozású i termékek esetében pedig a 2015.07.28-tól lekötésre kerülő ekre

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei 1/b. számú melléklet Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei I. Általános rész 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit.

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Vállalkozói számlavezetés kondíciói

Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1/6 Hirdetmény Vállalkozói számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/6 Éves betét kamatláb % EBKM % Vállalkozói

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

Takarék számlabetét szerződés

Takarék számlabetét szerződés Takarék számlabetét szerződés Amely létrejött Betéttulajdonos Betét társtulajdonos Név Születési név Lakcím Születési hely, idő Állampolgárság Anyja születési neve Azonosító okmány típusa / száma mint

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S3.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Gyámhatósági takarékbetétkönyv S.3.sz. melléklete 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL Hatályos: 2015.07.03. napjától I. Bevezetés A Takarék számlabetét a Ptk 6:390. -a szerinti betétszerződés alapján a Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2012. június 16. Tartalomjegyzék I. ALKALMAZÁSI KÖR...3 1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE...3 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben