NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2004.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 182-1/2004.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 182-1/2004.(VI.23.) számú h a t á r o z a t a a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás alapítására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a mellékelt, a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás alapítására vonatkozó megállapodás-tervezetet j ó v á h a g y j a. Felhatalmazza Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt a végleges megállapodás aláírására. Határidő: június 30. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ A Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulásban résztvevő Önkormányzatok

2 Melléklet a 182-1/2004. (VI.23.) számú határozathoz M E G Á L L A P O D Á S a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) alapításáról I. Bevezető rendelkezések: A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény alapján Kálmánháza Község Képviselő-testülete Székhelye: 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi u. 71. Kótaj Község Képviselő-testülete Székhelye: 4482 Kótaj, Szent I. u. 13. Nagycserkesz Község Képviselő-testülete Székhelye: 4445 Nagycserkesz, Lenin u. 10. Napkor Község Képviselő-testülete Székhelye: 4552 Napkor, Kossuth u. 23. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Nyírpazony Község Képviselő-testülete Székhelye: 4531 Nyírpazony, Arany J. u. 14. Nyírtelek Nagyközség Képviselő-testülete Székhelye: 4461 Nyírtelek, Petőfi u. 28. Nyírtura Község Képviselő-testülete Székhelye: 4532 Nyírtura, Arany J. u. 14. Sényő Község Képviselő-testülete Székhelye: 4533 Sényő, Kossuth u. 69. önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre, melynek keretében egybehangzó határozataikkal

3 megállapodnak a közoktatási, szociális és jóléti, egészségügyi, valamint területfejlesztési feladatokkal kapcsolatos együttműködésben. Az ezen megállapodás keretében társuló önkormányzatok, mint Felek (továbbiakban: Felek) kinyilvánítják, hogy a fejlődés biztosítása érdekében szükségessé váló egészségügyi, szociális és jóléti, egészségügyi, területfejlesztési, környezetvédelmi, oktatási és egyéb feladatok teljesítésére létrehozzák a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulást. A Felek közös érdeke a kistérség szellemi, gazdasági potenciáljának növelése, az elmaradottság csökkentése. II. A Társulás célja: A Társulás létrehozásának célja az, hogy a oktatási, szociális és jóléti, egészségügyi, területfejlesztési, környezetvédelmi önkormányzati feladatok megoldására a társult önkormányzatok közösen hatékony megoldást alkalmazzanak és ezzel összefüggésben együttműködjenek az alábbi területeken: - Egészségügyi szakigazgatási tevékenység - Szociális és jóléti szakigazgatási tevékenység - Területfejlesztés szakigazgatási tevékenységű - Oktatási tevékenység - Egyéb III. Az együttműködés feladatai: Az együttműködés az előző pontban meghatározott célból a következő főbb területekre terjed ki: Oktatási, egészségügyi, szociális és jóléti, területfejlesztési, környezetvédelmi és az ezekkel kapcsolatos oktatási-képzési feladatok ellátása, szakirányú szakigazgatási tevékenysége. A jelen megállapodásban résztvevő Önkormányzatok vállalják, hogy a Társulás működésének tényleges megkezdésétől számított legalább 3 (három) évig a jelen megállapodás keretein belül együttműködnek. A Társulás vállalja, hogy: a.) a társulási tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el; b.) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; c.) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; d.) a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel; e.) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési

4 tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; f.) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; g.) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; h.) koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; i.) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; j.) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében. IV. A Társulás tagjai: A Társulásnak kizárólag települési önkormányzatok lehetnek a tagjai. A Társulásban résztvevő alapító önkormányzatok megnevezését és székhelyét a jelen megállapodás I. Bevezető rendelkezések pontja tartalmazza. A Társulás alapító tagjai a Nyíregyházai kistérséghez tartozó önkormányzatok. V. A Társulás alapvető adatai: 1.) A Társulás neve: Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás Rövidítése: NYITÖT 2.) A társulás székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. A társulás telephelye: 4400 Nyíregyháza, Damjanich u ) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve: a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok polgármestereiből, vagy az általuk meghatalmazott személyekből áll. 4.) A Társulás önálló jogi személyként működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű, a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

5 5.) A Társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, körirata Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás VI. A Társulás tevékenységi körei: A Társulás tevékenysége az alábbi feladatokra terjed ki Egészségügyi szakigazgatási tevékenység (751212); Szociális és jóléti szakigazgatási tevékenység (751213); Területfejlesztés szakigazgatási tevékenysége (751316); Oktatási tevékenység (80101); Egyéb VII. A Társulás vagyona és költségvetése, a költségvetési felügyelet rendje: 1./a) A Társulás vagyona A társulás vagyona a társulás tagjai által befizetett működési hozzájárulásból, a befizetett saját erőből, illetve a társulás egyéb bevételeiből összegyűjtött, létrehozott forrásokból áll. 1/b.) Működési hozzájárulás A működési hozzájárulásból, valamint a befizetett saját erőből álló költségeket a társuló önkormányzatok lakosságszámuk arányában viselik. A társult önkormányzatok lakosságszáma és ennek a társult önkormányzatok települései összlakosságához viszonyított aránya a következő: Sorszám: Település Lakónépesség év (fő) Működési hozzájárulás 35 Ft/fő 1. Kálmánháza Kótaj Nagycserkesz Napkor Nyíregyháza Nyírpazony Nyírtelek Nyírtura Sényő Összesen: A társult Önkormányzatok a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fennállása alatt az előzőekben meghatározott lakosságszámot tekintik irányadónak, azon változtatást nem alkalmaznak.

6 A Társulás tagjai által évente befizetett működési hozzájárulás, a társult önkormányzatok által biztosított saját pénzeszköz, melynek mértéke 2004-ben 35 Ft/fő. A Társulás tagjai működési hozzájárulásukat évente március 31. napjáig (az alapítás évében december 31. napjáig) egy összegben átutalják a Társulás számlájára. A Társulási Tanács a működési hozzájárulás mértékét időszakonként felülvizsgálhatja, ennek hiányában a későbbi évekre is a évre megállapított hozzájárulás összege az irányadó. A működési hozzájárulás a Társulás működési kiadásainak fedezésére szolgál (személyi és dologi kiadások, pályázatok, tervkészítés stb.). A tagok kötelesek a működési hozzájárulás kiegészítésére - a Társulási Tanács határozata alapján - lakosságszámuk arányában, amennyiben a pályázat(ok) költségeit nem fedezi a tagok által befizetett működési hozzájárulás. 1/c.) Befizetett saját erő A tagok által a Társulás keretein belül megvalósuló pályázatokhoz nyújtott egyéb vagyoni hozzájárulásokból tevődik össze. 1/d.) A Társulás egyéb bevételeiből létrehozott vagyon A társulás egyéb bevételei természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek támogatása, valamint pályázati támogatás lehet. Mindezen bevételekből létrehozott vagyon a Társulás saját annak megszűnéséig fel nem osztható vagyona. 2./ A Társulás költségvetése: A Társulás éves költségvetést köteles készíteni. A Társulás költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének részét képezi. A Társulás költségvetését a Társulás Elnökének előkészítésével és az Ellenőrző Bizottság közreműködésével Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata készíti el és terjeszti elfogadásra a Társulási Tanács, majd az elfogadás után saját képviselő-testülete elé. A Társulásban résztvevő többi önkormányzat saját költségvetési rendeletében csak az önkormányzat saját hozzájárulásának összegét szerepelteti. 3./ A Társulás költségvetésének felügyelete: A Társulás gazdálkodásának felügyeletét a társult Önkormányzatok közös megállapodása alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése látja el. A költségvetés teljesítéséről a Társulás Elnöke évente beszámol a Társulási Tanácsnak. A Társulási Tanács jóváhagyását követően a beszámolás rendje a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően történik. A Társulás Ellenőrző Bizottsága a költségvetést a Társulási Tanács elé való

7 beterjesztését megelőzően felülvizsgálja és véleményezi, valamint annak teljesítéséről évente jelentést készít a Társulási Tanács felé. VIII. A Társuláshoz való csatlakozás, a Társulás megszűnése, a Társulási megállapodás felmondásának szabályai, a kizárás: 1.) A Társuláshoz való csatlakozás: A Társuláshoz való csatlakozásra akkor van lehetőség, ha újabb települési önkormányzat kerül be a Nyíregyházai kistérségbe. A Társuláshoz való csatlakozáshoz a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségű döntése alapján a jelen megállapodás és az alapító okirat módosítása szükséges. Az új tag belépésekor köteles időarányosan megfizetni a működési hozzájárulást, a tagság egy éves időtartamára a jelen megállapodás VII/1/a pontjában rögzítettek szerint, valamint lakosságszáma arányában köteles az esetlegesen szükséges saját pénzeszközt a Társulás rendelkezésére bocsátani. Az új tag csatlakozásával kötelezettséget vállal a hozzájárulás megfizetésére tagsága fennállása alatt. 2.) A Társulás megszűnése: A Társulás megszűnéshez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. Megszűnése esetén a Társulás közös tulajdonát képező vagyon felosztásának van helye. A felosztás során a befizetett saját erőt és működési hozzájárulást kell figyelembe venni. A társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás működésének megkezdésétől számított legalább három évig a Társulást nem szüntetik meg. A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozatával a tagok úgy is dönthetnek, hogy gazdálkodó szervezetet alapítanak a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, s a vagyont a befizetett saját erő és működési hozzájárulás figyelembe vételével kialakított tulajdoni arányokkal a gazdálkodó szervezet vagyona részévé teszik. 3.) A Társulás felmondásának szabályai: Évközi felmondáshoz a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. Egyébként a társulási megállapodást a naptári év utolsó napjára lehet felmondani, a felmondási idő 3 hónapnál rövidebb nem lehet. Felmondás esetén a kilépő tag jogosult a saját erőként befizetett, beruházáshoz nyújtott vagyoni hozzájárulás kamatokkal nem növelt (kamatmentes) szolgáltatáskori értéken való visszatérítésére. A visszatérítés ideje a felmondás elfogadásától számított 3 év, havi egyenlő részletekben.

8 A társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás működésének megkezdésétől számított legalább három évig a jelen megállapodást nem mondják fel. 4.) Kizárás: Amennyiben a Társulás tagja a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének - így különösen a költségek viselésének - ismételt felhívásra nem tesz eleget, a Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel meghozott határozatával kizárhatja a fentiek szerint kötelezettségeit megszegő tagot. A kizárt tag az általa saját erőként befizetett vagyoni hozzájárulás kamatokkal nem növelt (kamatmentes) szolgáltatáskori értéken való visszatérítésére tarthat igényt, mely megfizetésének határideje a kizárástól számított 5 év, havi egyenlő részletekben. 5.) Közös szabályok: Amennyiben valamely tag felmondása, vagy kizárása miatt a Társulásnak a támogatást nyújtóval szemben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt a felmondó, illetve kizárt tag köteles teljesíteni. Több ilyen tag esetén függetlenül attól, hogy felmondással, vagy kizárással szűnt meg a tagsága a visszafizetést a lakosságszám arányában kell teljesíteniük. A Társulás megszűnése esetén keletkező esetleges visszafizetési kötelezettség a tagokat a lakosságszám arányában terheli. IX. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatai: A Társulás költségén végzi a Társulás gazdálkodási feladatait. Végzi a Társulás pénzügyi tevékenységét, kezeli a Társulás számláját. Éves költségvetésében elkészíti a Társulás költségvetését, elkészíti a zárszámadó jelentést. X. A Társulás szakmai munkaszervezete: A Társulás tevékenységével kapcsolatos azon feladatokat, amelyek a IX. pont szerint nem képezik Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatát (különösen, de nem kizárólagosan tervek, pályázatok készítése, lebonyolítása, az ehhez szükséges személyi feltételek biztosítása) a NYITÖT munkaszervezete végzi. A költségeket a NYITÖT viseli. Valamennyi, a jelen megállapodásban részes társult Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás azon szakmai feladatainak ellátására, amelyekre pályázati támogatást vesz igénybe kizárólag a NYITÖT munkaszervezetét, mint közös szakmai munkaszervezet szolgál. A munkaszervezet feladatai:

9 - A helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása a megyei célkitűzésekkel; - Fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve javítása érdekében; - Az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlesztésének elősegítése; - A gazdasági szerkezeti, megújulás elősegítése, a munkanélküliség mérséklése; - Az innovációk térségi elterjedésének elősegítése; - Településrendezési célok összehangolása; - Szelektív hulladékgyűjtés; - Együttműködés a megye gazdasági szereplőivel; - Oktatási-képzési programok kidolgozása, megvalósításukban való részvétel; - Életszínvonal, életminőség növelése érdekében és az EU általi kihívásoknak való megfelelés. A munkaszervezet vezetőjének feladatai: - a munkaszervezet irányítása; - munkaprogram kidolgozása; - a végzett munkáról beszámoló készítése a Társulási Tanács elé terjesztése; - pályázatokon való részvétel; - a munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, betartása; - munkáltatói jogok gyakorlása az alkalmazottak fölött. A munkaszervezet vezetőjének jogállása - munkáját főállásban látja el; - a munkáltatói jogokat felette az elnök gyakorolja. XI. A Társulás irányítása, vezetése; a Társulási Tanács: A Társulás döntéshozó, irányító szerve a Társulási Tanács, amelyben a résztvevő önkormányzatokat a polgármesterek vagy az általuk meghatalmazás útján delegált személyek képviselik. Minden Önkormányzatot egy személy képviselhet a Társulási Tanácsban. A Társulási Tanácsban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 8 szavazat, míg a többi önkormányzatot 1-1 szavazat illeti meg. A Társulási Tanács ülésén a tagot a polgármester törvényes képviseleti joga alapján külön igazolás nélkül, míg az egyéb delegált képviselő meghatalmazás, vagy képviselő-testületi határozat alapján képviselheti. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: a., szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; b., a Társulási Tanács által meghatározott időpontban; c., a Társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára;

10 d., a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére; e., a Társulás elnöke, távollétében az alelnök, vagy a társulási tanács által felhatalmazott képviselő felhívására; A Társulási Tanács: Döntéshozatalra akkor jogosult, ha a tagokat megillető összes szavazat több mint 50%-a képviselve van az ülésen (határozatképesség). Üléséről jegyzőkönyv készül, mely bármely tag részére hozzáférhető. Javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok által képviselt szavazatok több mint felének helybenhagyó ( igen ) döntésével hozott határozat szükséges. Minősített többséggel hozott döntéshez az összes tag által képviselt szavazatok több, mint 50 %-a szükséges. Kiemelt jelentőségű kérdésekben hozott döntéshez az összes tag által képviselt szavazatok több mint 3/4-e szükséges. Kiemelt jelentőségű kérdésnek minősül: 1. a Társulás munkaszervezetének meghatározása; a munkaszervezet vezetőjének megválasztása; 2. a Társulás alelnökeinek megválasztása; 3. a Társulás ügyrendjének és munkarendjének meghatározása; 4. a költségvetésről, a zárszámadásról, a Társulás éves munkájáról és a beszámoló elfogadásáról szóló döntés. Egyhangú döntés szükséges a jelen megállapodás III. pontjának c.), d.) és e.) pontjaiban foglaltakról való határozathoz. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Társulás minősített többséggel hozott határozatával dönt. A Társulási Tanács feladatai: Meghatározza a Társulás munkaszervezetét; megválasztja a munkaszervezet vezetőjét; Megválasztja a Társulás alelnökeit; Meghatározza a Társulás ügyrendjét és munkarendjét; Dönt a költségvetésről, a zárszámadásról, a Társulás éves munkájáról és a beszámoló elfogadásáról; Javaslatot tesz új tag felvételére; Minden egyéb feladat, melyet e megállapodás nem sorol más szerv hatáskörébe. A Társulási Tanács elnöke Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori polgármestere. A Társulási Tanács alelnökei a Társulási Tanács által ľ-es többséggel megválasztott személyek. A Társulási Tanács két alelnököt választ egy éves határozott időre. Az alelnökök megválasztásánál lehetőleg biztosítani kell, hogy egyszerre egy kisebb és egy nagyobb lakosságszámú település képviselője lássa el az alelnöki feladatokat.

11 Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a rotáció elve alapján új alelnökké olyan önkormányzat képviselője kerüljön megválasztásra, aki korábban nem látott el ilyen teendőt. Miután minden önkormányzat képviselője betöltött már alelnöki pozíciót, a rotáció elvét lehetőleg a továbbiakban is értelemszerűen alkalmazni kell. Az alelnökök a Társulási Tanács tagjai ľ-es többséggel hozott határozatával visszahívhatók. XII. A Társulási Tanács elnöke: Képviseli a Társulást, illetve erre írásban más személyeket is felhatalmazhat; A Társulás jóváhagyott költségvetése alapján gyakorolja a kötelezettségvállalást a Társulási Tanács tagjainak egyidejű tájékoztatása mellett; Évente írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot és minden társult önkormányzat képviselő-testületét a Társulás munkájáról; Összehívja a Társulási Tanácsot, vezeti az üléseket, gondoskodik arról, hogy a képviselő-testületek hozzájussanak a munkájukhoz szükséges információkhoz; Felelős a Társulás törvényes működéséért és a Társulási Tanács határozatainak végrehajtásáért; A Társulási Tanács elé terjeszti az éves költségvetést, a működésről és gazdálkodásról szóló beszámolót. Az értékelés összeállításához kikérheti a Társulásban részt vevő képviselő-testületek véleményét és javaslatait; Megköti a Társulás működéséhez szükséges szerződéseket, megállapodásokat; Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője fölött. A Társulás alelnökei a Társulás elnökét távolléte esetén helyettesítik. XIII. A Társulás ellenőrzése: A Társulás Ellenőrző Bizottságának feladatai: A Társulási Tanács a Társulás működésének ellenőrzésére 3 tagú bizottságot választ, Társulás Ellenőrző Bizottsága néven, amelynek feladata a Társulás működésének ellenőrzése, melynek keretében ellenőrzi a Társulás költségvetését, a Társulás működésének jogszerűségét, véleményezi zárszámadását. A Társulás Ellenőrző Bizottsága tagjait a Társulás Elnökének javaslatára a Társulási Tanács minősített többséggel választja meg határozatlan időre, de legfeljebb a Társulás megszűnéséig. A Társulás Elnöke a javaslattételnél figyelembe veszi a társult Önkormányzatok személyi javaslatait. A Társulás Ellenőrző Bizottságának tagja olyan személy is lehet, aki a Társulási Tanácsban nem képviseli az Önkormányzatot. Egyazon személy egyidejűleg nem lehet a Társulási Tanács elnöke (alelnöke) és a Társulás Ellenőrző Bizottságának tagja (elnöke, alelnöke). A Társulás Ellenőrző Bizottsága tagjai sorából elnököt választ és alelnököt választhat, ügyrendjét és munkarendjét maga állapítja meg.

12 A Társulás Ellenőrző Bizottsága szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülést tart, melyen értékeli a Társulás éves működését, gazdálkodásának tapasztalatait. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a Társulás Ellenőrző Bizottságának egésze, vagy bármely tagja visszahívható. XIV. Vegyes rendelkezések: A jelen társulási megállapodás határozatlan időre szól. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen megállapodás valamennyi társult Önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) által történő jóváhagyással lép hatályba. Mellékletek: A jelen megállapodás 1. számú melléklete a megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó, testületi ülésről készült, hitelesített jegyzőkönyvi kivonat vagy képviselő- testületi határozat; 2. számú melléklete a Társulás bélyegző lenyomata. Nyíregyháza, Kálmánháza Község Képviselő-testülete Kótaj Község Képviselő-testülete Nagycserkesz Község Képviselő-testülete Napkor Község Képviselő-testülete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Nyírpazony Község Képviselő-testülete Nyírtelek Nagyközség Képviselő-testülete Nyírtura Község Képviselő-testülete Sényő Község Képviselő-testülete

13 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 182-2/2004.(VI.23.) számú h a t á r o z a t a a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás alapító okiratának kiadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás alapító okiratát a mellékletben foglaltak szerint k i a d j a. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

14 Melléklet a 182-2/2004. (VI.23.) számú határozathoz ALAPÍTÓ OKIRATA Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásnak 1. A társulás neve: Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás 2. A társulás székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér A társulás telephelye: 4400 Nyíregyháza, Damjanich u A társulás alapításának éve: A társulás alapítói: kizárólag települési önkormányzatok, az alábbiak szerint: Kálmánháza Kótaj Nagycserkesz Napkor Nyíregyháza Nyírpazony Nyírtelek Nyírtura Sényő 6. A társulás fenntartó szerve: az 5. pontban felsorolt települési Önkormányzatok 7. A társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács. 8. A társulás képviselője: a Társulási Tanács elnöke. 9. A társulás működési területe: a társult települési önkormányzatok közigazgatási területe. 10. A társulás típusa: kistérségi feladatok ellátására létrehozott jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. 11. A társulás felügyeleti szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése. 12. A társulás jogállása: önálló jogi személyként működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű, a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 13. A társulás működésének időtartama: a társulás határozatlan időre jön létre. 14. A társulás alaptevékenysége: Egészségügyi szakigazgatási tevékenység (751212); Szociális és jóléti szakigazgatási tevékenység (751213); Területfejlesztés szakigazgatási tevékenysége (751316); Oktatási tevékenység (80101).

15 15. A társulás egyéb tevékenysége: a társulás egyéb tevékenységet az alaptevékenysége elősegítése céljából végezhet 16. A társulás vagyona: a működés során keletkező vagyon. 17. A társulás vagyona feletti rendelkezés: a társulás 16. pont szerinti vagyonával a Társulási Tanács önállóan rendelkezik. 18. A társulás vezetője: a társulás vezetője a Társulási Tanács elnöke, aki Nyíregyháza Megyei Jogú Város mindenkori polgármestere. 19. A társulás költségvetésének forrása: a működési hozzájárulás, a társulás által elnyert pályázati és egyéb támogatások pénzeszközei. 20. A társulás bélyegzője: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címere, körirata Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás. A jelen alapító okirat akkor lép életbe, ha a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás létrehozására irányuló, az 1. sz. mellékletben foglalt Megállapodást valamennyi társult képviselő-testület (közgyűlés) jóváhagyta. Nyíregyháza, A jelen alapító okirat aláírását az 1. sz. mellékletben foglalt Megállapodás alapítók általi aláírása pótolja. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Megállapodás a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás létrehozására és működtetésére. 2. sz. melléklet: a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás napján megtartott alakuló ülésének Jegyzőkönyve. 3. sz. melléklet: a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás napján megtartott alakuló ülésének résztvevői által aláírt jelenléti ív.

16 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 182-3/2004.(VI.23.) számú h a t á r o z a t a A Belügyminisztérium által kiírt a többcélú kistérségi társulások évi ösztönző támogatásáról szóló pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével a Belügyminisztérium által kiírt a többcélú kistérségi társulások évi ösztönző támogatásáról szóló pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásával e g y e t é r t. Felkéri Váradi Zsuzsát, az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság igazgatóját a pályázat benyújtására Felelős: Váradi Zsuzsa igazgató Határidő: június 30. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Első Nyírségi Fejlesztési Társaság (4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.)

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 51/2012. (V. 24.) KT. sz.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

... Deme Dóra irodavezető az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása

... Deme Dóra irodavezető az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS [Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. képviseli Szemes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-23003-3 /2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása Sápi András Intézményi referens Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/11

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 11-i ülése Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előterjesztő: Gáncs István polgármester Tisztelt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 864-32/2012. 0. ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hajdúsági

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁRSULÁS társulási megállapodása

NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁRSULÁS társulási megállapodása Oldal: 1 / 5 NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁRSULÁS társulási megállapodása 1. A társulás neve, székhelye A társulás neve: Nagykun Hagyományőrző Társulás A társulás székhelye: Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Alapító

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul: Melléklet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 74/2015. (VI.26.) számú határozathoz A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása az időközben bekövetkezett változások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008 Ásotthalom Község étől 9/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt. szám: 1328/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010.(XI.12.) határozata

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010.(XI.12.) határozata Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2010.(XI.12.) határozata a Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 19/2010.(VI.17.) sz. önkormányzati határozata módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 233/2016.(VIII.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 233/2016.(VIII.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 233/2016.(VIII.25.) számú határozata A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, továbbá ingatlan használat engedélyezésére

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Társulási megállapodás módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2012. (IX.05.) KT.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. szeptember 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. az előterjesztést megtárgyalta, és

1. az előterjesztést megtárgyalta, és NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYHZATA 79j2014.(IV.24.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

HAJDÚSÁGI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ ÉS HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HAJDÚSÁGI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ ÉS HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA I. számú melléklet HAJDÚSÁGI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ ÉS HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. 1 A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-én 16 órakor megtartott ülésének könyvéből. Tárgy: Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás módosításának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11.

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11. Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 2015. november 11. 1 Helyi önkormányzatok (3197) Települési önkormányzatok (3178) Területi önkormányzatok (20) Községek (2809) Városok (346) (ebből járásszékhely

Részletesebben

.../2009. (V.15.) Kgy. határozat 1. sz. melléklete Alapító okirat módosítás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi

.../2009. (V.15.) Kgy. határozat 1. sz. melléklete Alapító okirat módosítás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi Ruzsa Község Polgármesterétől 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/585-511, Fax.: 585-519 37-7/2009. Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirat módosítása, egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szeged Algyő IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 1. számú módosítás. (egységes szerkezet)

Szeged Algyő IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 1. számú módosítás. (egységes szerkezet) ...Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Algyő IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 1. számú módosítás (egységes szerkezet) Kelt: 2011... TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS PREAMBULUM

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben