Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: Módosítva: tıl -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: Módosítva: tıl -

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése 45. VI. Egyéb tevékenység 46. VII. Záró rendelkezések 46. MELLÉKLETEK 47. 2

3 I. Általános rendelkezések A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló CXII/1996.(12.12.) és azt módosító CLVIII/1997. törvény valamint a évi CXXIV. Törvény (továbbiakban Hpt.) 203 -a elıírja, hogy: (1) A pénzügyi intézmény egyértelmően és közérthetıen köteles ügyfeleit, illetve jövıbeni ügyfeleit a pénzügyi intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeirıl, valamint e feltételek módosulásáról tájékoztatni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a pénzügyi intézmény köteles az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben könnyen hozzáférhetı helyen kifüggeszteni, valamint az ügyfél kívánságára azt ingyenesen az ügyfél rendelkezésére bocsátani, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé tenni. (3) A pénzügyi intézmény köteles az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben közzétenni, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé tenni: a.) Általános szerzıdési feltételeit is tartalmazó ügyletszabályzatait, b.) az ügyfelek számára ajánlott pénzügyi és kiegészítı pénzügyi szolgáltatásokkal (ügyletekkel) kapcsolatos szerzıdési feltételeket, c.) a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelı egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét. (4) A pénzügyi intézmény köteles az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátani a.) üzletszabályzatait, továbbá b.) a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat. (5) A pénzügyi intézmény ha törvény ettıl eltérıen nem rendelkezik - a szerzıdés megkötési elıtt köteles az ügyfelet arról tájékoztatni, ha a szerzıdéssel kapcsolatos jogvita esetén nem a magyar jog alkalmazását, illetve nem a magyar bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. (6) Olyan a lakossági ügyféllel kötött szerzıdés esetén, amely devizahitel nyújtására irányul, illetıleg ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmaz, a pénzügyi intézménynek fel kell tárnia a szerzıdéses ügyletben az ügyfelet érintı kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél aláírásával igazolja. (7) A (6) bekezdésben meghatározott kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell 3

4 a) devizahitel nyújtására irányuló szerzıdés esetén az árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztı részletre, b) ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerzıdés esetén a vételi jog érvényesítésének módját és következményeit, a vételár megállapításának, az ügyfél értesítésének és a pénzügyi intézmény elszámolásának módját, valamint azt, hogy biztosítanak-e az ügyfélnek haladékot, mely idıszakban az ügyfél értékesítheti az ingatlant, és ha igen, a haladék idıtartamát. (8) A pénzügyi intézmény az (1)-(7) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a felek eltérı megállapodásának hiányában magyar nyelven köteles megadni. A Betétesek tájékoztatását a tv a írja elı az alábbiak szerint: 204 (1) A hitelintézet köteles az Alappal, a külföldi betétbiztosító intézménnyel, valamint a XX. Fejezetben meghatározott önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapban való részvétel esetén az azzal kapcsolatos, a betétest érintı lényeges kérdésekrıl, így különösen az Alap által biztosított betéttípusokról, a biztosítás mértékérıl, továbbá a betétek befagyása, illetve a hitelintézet felszámolás esetén a 101. (1) bekezdése szerinti kártalanítási kifizetés feltételeirıl, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról a betétest közérthetı formában tájékoztatni. (2) A hitelintézet az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a felek eltérı megállapodásának hiányában magyar nyelven köteles megadni (1) Az a hitelintézet, amelynek az Alapban vagy a külföldi betétbiztosító intézményben való tagsága megszőnt, köteles errıl a betéteseit tájékoztatni, és minden tájékoztatás szövegébıl törölni a jelen törvény által elıírt minden, a betétbiztosításra vonatkozó megjelölést. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a betéttulajdonos jogait, illetıleg e jogok érvényesítésének módját. (2) A hitelintézet az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a felek eltérı megállapodásának hiányában magyar nyelven köteles megadni. Idıszakos tájékoztatást a tv és 206/A -ra rendeli el: (1) Folyamatos szerzıdések (betétösszegek ismétlıdı lekötésére szóló szerzıdés) esetében a pénzügyi intézmény köteles az ügyfél részére a.) legalább évente egy alkalommal, valamint b.) a szerzıdés lejártakor egyértelmő, közérthetı és teljes körő írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni. (2) A számláról megküldött kimutatást az üzletszabályzat vagy szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstıl számított hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást; ez nem érinti a követelés érvényesíthetıségét. (3) Az ügyfél saját költségére a kérést megelızı öt évben végrehajtott egyedi ügyletekrıl kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a pénzügyi intézmény legkésıbb kilencven napon belül köteles az ügyfélnek írásban megküldeni. 4

5 (4) A pénzforgalmi számláról bankszámla kivonat adásának módját, rendszerességét az MNB elnökének rendelete szabályozza. (5) A hitelintézet az (1) bekezdésben meghatározott kivonatot, valamint a (3) bekezdésben meghatározott kimutatást a felek eltérı megállapodásának hiányában magyar nyelven köteles kiállítani és megküldeni. 206/A (1) A tekintetében a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, illetve a megyei (fıvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelıségek (a továbbiakban együtt: fogyasztóvédelmi felügyelıség) járnak el a gazdasági reklámtevékenységrıl szóló évi LVIII. Törvény szabályai szerint. (2) a 203,, 206. tekintetében a fogyasztóvédelmi felügyelıség a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. Törvény szabályai szerint jár el. A Takarékszövetkezet köteles a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozó általános szerzıdési feltételeit üzletszabályzatba foglalni. Jelen szabályzat a Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövı jogügyletek általános feltételeit tartalmazza. Az rendelkezéseit kell alkalmazni - jogszabály kötelezı erejő rendelkezése vagy a felek eltérı tartalmú kikötése hiányában - a Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet és az Ügyfelek minden üzleti kapcsolatában, amely során a Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatást és kiegészítı pénzügyi szolgáltatást nyújt. Az alkalmazásában Ügyfél bármely gazdálkodó szerv, vagy más szervezet, valamint természetes személy, akik részére a Takarékszövetkezet szolgáltatást nyújt. Jelen on túl az egyes pénzügyi szolgáltatásokra, az azokra vonatkozó üzletági szabályzatok rendelkezései az irányadók. Azokban a kérdésekben, amelyeket a különös rendelkezések nem szabályoznak másként, az általános rendelkezéseit kell alkalmazni. A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövı jogviszony tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerzıdések határozzák meg. Amennyiben valamely kérdésrıl sem az, sem a vonatkozó szerzıdések nem rendelkeznek, a Polgári Törvénykönyv megfelelı rendelkezései az irányadók. nyilvánossága Az általános üzleti feltételek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti, azok minden, az ügyfelek számára nyitva álló pénzintézeti helyiségben hozzáférhetık. A Takarékszövetkezet kívánságra bárkinek díjtalanul eljuttatja üzleti feltételeit. 5

6 módosítása A Takarékszövetkezet az módosításáról, annak hatálybalépése elıtt legalább 15 nappal korábban Hirdetmény vagy más nyilvános kiadvány útján értesíti Ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépésig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Az módosítása a hatálybalépéstıl kezdve vonatkozik a hatályban lévı szerzıdésekre is. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerzıdéseit az egyes szerzıdésekben meghatározott határidıvel, illetve ilyen szerzıdési rendelkezés hiányában 30 napos határidıvel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerzıdés eredeti feltételek szerint él tovább. Takarékszövetkezet és az Ügyfél együttmőködése A Takarékszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataiban kölcsönösen együttmőködnek, ennek megfelelıen az ügylet szempontjából jelentıs tényekrıl, körülményekrıl, változásról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Takarékszövetkezetet, amennyiben személyét vagy - jogi személy esetén - jogi státuszát érintı változás történt, elnevezése, címe, jegyzett tıkéjének mértéke vagy a Takarékszövetkezethez bejelentett képviselıjének személye megváltozott. Az Ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggı adatot és felvilágosítást, amelyeket a Takarékszövetkezet döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértésébıl adódó esetleges kárért. A kölcsönös együttmőködés követelményeinek megfelelıen az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Takarékszövetkezetet, ha valamely, a Takarékszövetkezettıl várt értesítés nem érkezett meg idıben. E kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló értesítéseket az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelıen, a Takarékszövetkezet hivatali helyiségében az Ügyfélnek, vagy az ügyfél meghatalmazottjának adja át, vagy az általa megadott címre küldi. A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más a Takarékszövetkezeten kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. 6

7 Az Ügyfél részére szóló iratokat a Takarékszövetkezet nem köteles ajánlottan vagy térti-vevénnyel postára adni. Ellenkezı bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Takarékszövetkezet birtokában van. Az elızı pontban foglaltak nem vonatkoznak a bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselı okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Takarékszövetkezet a tıle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és veszélyére. A szokásos postai idı elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. Postai idı - normál küldeménynél nap, - ajánlott küldeménynél nap, - elsıbbségi küldeménynél..2.. nap. A Takarékszövetkezethez írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételérıl. A Takarékszövetkezet az Ügyfelet közleményben az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségében történı kifüggesztése útján is értesítheti abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az ügyfelek széles körét érintik. A Takarékszövetkezet ának és körülményeinek változásairól kifüggesztés útján értesíti Ügyfeleit. Ügyfél és a Takarékszövetkezet képviselete A Takarékszövetkezet köteles meggyızıdni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról. A Takarékszövetkezet képviseletére és aláírásra jogosultak névsorát és aláírását a Takarékszövetkezet üzlethelyiségében - az ügyfél által látható helyen - kifüggeszti. A Felek a másik fél bejelentett képviselıit és aláírásaikat jogosultak mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg. A Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízásain szereplı aláírásokat gondosan köteles megvizsgálni, és ha azt tapasztalja, hogy az aláíró jogosulatlan, vagy ha az aláírása a bejelentett mintától eltérı, a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével a megbízást teljesítés nélkül visszaküldi az Ügyfélnek. 7

8 A Takarékszövetkezet nem felel az olyan megbízások teljesítéséért, amelyeknek jogosulatlan vagy hamísított voltát a tıle elvárható gondos vizsgálat alapján sem lehetett felismerni. Írásbeliség Mind a Takarékszövetkezet, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értékesítéseket, megbízásokat, valamint szerzıdéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni. Ellenérték Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot illetıleg díjat és költségtérítést fizet. A Takarékszövetkezet az általa felszámított térítés mértékét és megváltoztatásának feltételeit a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti szerzıdés tartalmazza. Az olyan térítést és annak számítási módját, amelyrıl a szerzıdés nem rendelkezik, a Takarékszövetkezet üzlethelyiségében megtekinthetı hirdetményben teszi közzé. A hirdetményt a Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan az egyes szerzıdések külön módosítása nélkül megváltoztatni. Ebben az esetben a feltételek megváltoztatásának idıpontjában a térítések a szerzıdés módosítása nélkül is megfelelıen változnak. Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél a jogszabályban illetve a szerzıdésben meghatározott mértékő késedelmi kamatot tartozik fizetni, melynek mértéke 6 %. Az ellenérték megfizetése - ellenkezı kikötés hiányában - felmerüléskor esedékes akként, hogy a Takarékszövetkezet megterheli az Ügyfél számláját. Ha a bankmőveletre banktechnikai okokból, vagy a Takarékszövetkezet hibájából volt szükség, az Ügyfél nem fizet jutalékot. Kamatokat és az idıtartamhoz kötött díjakat, továbbá jutalékokat naptári napokra a következı képlet alapján kell számítani tıke összeg x kamatláb x naptári napok száma 360 x 100 A Takarékszövetkezet által felszámított kamatokat, költségeket, díjakat a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 8

9 A Takarékszövetkezet felelıssége A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenysége és a szerzıdések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek - az adott körülmények lehetı legteljesebb - figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Ügyfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tıle elvárható. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. A Takarékszövetkezet azonosító irat elvesztésébıl vagy illetéktelen személy által történı felhasználásából eredı károkért nem felel. A Takarékszövetkezet felelısségének korlátozása nem érinti azt a felelısséget, amelyet a Ptk. szerint szerzıdésben érvényesen kizárni nem lehet. A Takarékszövetkezet nem felel az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításáért. Nem vállal felelısséget kisebb jelentıségő hibákért, melyek a nagy tömegő megbízás teljesítése során tıle elvárható gondosság mellett is elıfordulhatnak. TITOKTARTÁS Üzleti titok (49. ) Üzleti titok minden olyan, a Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatási, kiegészítı pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Takarékszövetkezetnek méltányolható érdeke főzıdik, és amelynek titokban tartása érdekében a Tksz. A szükséges intézkedéseket megtette. A pénzügyi intézmény tulajdonosa, a pénzügyi intézményben részesedét szerezni kívánó személy, a vezetı állású személy, valamint a pénzügyi intézmény alkalmazottja köteles a pénzügyi intézmény mőködésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot idıbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró: a.) Felügyelettel, b.) Országos Betétbiztosítási Alappal, önkéntes betét- és intézményvédelmi alappal, c.) MNB-vel, d.) nemzetbiztonsági szolgálattal, e.) Állami Számvevıszékkel, f.) Gazdasági Versenyhivatallal, 9

10 g.) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerőségét és célszerőségét ellenırzı Kormányzati Ellenırzési Hivatallal, h.) vagyonellenırrel szemben A titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képezı ügyre vonatkozóan nem áll fenn a feladatkörében eljáró a.) nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a folyamatban lévı büntetıeljárás, valamint a feljelentés kiegészítése keretében, b.) a büntetı-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá a csıd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal szemben. A Tksz a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elıírt ügyészi jóváhagyást nélkülözı megkeresésre is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggı, üzleti titoknak minısülı adatokról. Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a felügyelet által a hitelintézetekrıl egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a Pénzügyminisztérium részére. Banktitok ( ) Banktitok köre A Takarékszövetkezet az Ügyféllel kötött jogügyletei során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli. Banktitok: minden olyan, az egyes Ügyfelekrıl a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerzıdéseire vonatkozik. Ügyfél: mindenki, aki (amely) a Takarékszövetkezettıl pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. A felek jogügyletei tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen az Ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Takarékszövetkezetnél elhelyezett betéteire és letéteire vonatkozó adatok. 10

11 Titoktartási kötelezettség A banktitok tekintetében idıbeni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Takarékszövetkezet Igazgatóságának és Felügyelı Bizottságának, vezetıit, tagjait, alkalmazottait és mindazokat, akik a Takarékszövetkezettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetıleg a banktitkok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat - a következı pontban meghatározott körön kívül - az Ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon elınyt szerezzen, továbbá, hogy a Takarékszövetkezetnek, vagy a Takarékszövetkezet Ügyfeleinek hátrányt okozzon. A Takarékszövetkezet jogutód nélküli megszőnése esetén a Takarékszövetkezet által kezelt üzleti, illetıleg banktitkot tartalmazó irat a keletkezéstıl számított hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható. Üzleti, illetıleg banktitokra tekintettel sem korlátozható a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség esetén. Titoktartási kötelezettség alóli mentesség Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha (51. ) a.) Tksz ügyfele, annak törvényes képviselıje a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történı szerzıdéskötés keretében nyújtja. b.) Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c.) Tksz érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. Nem jelenti a banktitok sérelmét: /54 (1)/ a.) az olyan összesített adatok szolgáltatása, melybıl az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg. b.) az ügyfél pénzforgalmi bankszámlájának elnevezésére és számára vonatkozó adatszolgáltatás. c.) A Takarékszövetkezet (a továbbiakban hiteladat-szolgáltató) részérıl a központi hitelinformációs rendszerbe, illetve e rendszerbıl a Hpt. 2.sz. 11

12 melléklet V. fejezetének 3. pontja szerinti referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott, a XX/A. fejezetben meghatározott adatszolgáltatás, d.) A Tksz által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a megbízott vagyonellenırnek, jogi vagy egyéb szakértınek, valamint a Tksz részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítóintézetnek a biztosítási szerzıdés teljesítéséhez szükséges mértékben történı adatátadás, e.) A Tksz igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a pénzügyi intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkezı tulajdonosnak, vagy az ilyen részesedést szerezni kívánó személy (társaság), az üzletág átvételét tervezı társaság, illetve az ilyen tulajdonos vagy esetleges jövıbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértınek történı adatátadás, f.) A bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírás mintájának bemutatása. g.) A Felügyelet által a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával a hitelintézetekrıl egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása 1. statisztikai célra a KSH-nak 2. nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a PM részére. h.) A Tksz által a külföldi pénzügyi intézmény számára történı adattovábbítás a Hpt-ben meghatározott esetekben, i.) A külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges, és a külföldi felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttmőködési megállapodásban rögzített módon történı adattovábbítás, amennyiben a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, illetıleg felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Felügyelet hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bőnüldözı szervnek történı továbbításához, j.) A Tksz által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végzı részére, k.) A Hpt. XIV. és XIV/A. fejezetében, atpt. XIX/A. és XIX/B. fejezetében, valamint a Bit. Nyolcadik részének III/A. fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történı adatátadás, l.) A Felügyelet által a hitelintézetekrıl egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal részére, m.) Az Országos Betétbiztosítási Alap által külföldi betétbiztosítási rendszerek, valamint, külföldi felügyeleti hatóságok részére együttmőködési megállapodásban rögzített módon történı adattovábbítás, ha az adatok kezelése, illetve felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú védelem biztosított. n.) A Tksz által vállalt kockázat fedezetét nyújtó harmadik személy részére, a kockázatvállalás alapján fennálló követelés összegére és esedékességére vonatkozó adatszolgáltatás, o.) A megbízó számlaszámának, továbbá 12

13 Természetes személy esetén családi és utónevének, amennyiben van házassági nevének, valamint lakcímének, Jogi személy esetén nevének, rövidített nevének, valamint székhelye, külföldi székhelyő vállalkozás esetén magyarországi fióktelepe címének külföldi pénzügyi intézmény számára történı továbbítása levelezı banki szolgáltatás nyújtásakor. A központi hitelinformációs rendszer (KHR) Olyan zártrendszerő adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körő lehetıvé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb mőködése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elısegítése. A KHR-ben kizárólag a Hpt. által meghatározott referenciaadatok kezelhetık. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás kizárólag a referenciaadat-szolgáltató által átadott referenciaadatot veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak. Az adatkérési igényben megjelölt nyilvántartottra vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-bıl a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át. Természetes személyek és vállalkozások referenciaadataira vonatkozó adatkérési illetve adatszolgáltatási igény a Takarékszövetkezet részérıl kizárólag: Hitel és pénzkölcsön nyújtása, Elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítı fizetési eszköz kibocsátása, illetıleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerzıdés esetén. Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adati szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. (ügyféltudakozvány) Az ügyféltudakozvány naptári évente egyszeri alkalommal ingyenesen lekérdezhetı minden ügyfél számára, a többi alkalommal viszont díjköteles. Az ügyféltudakozvány díja 2.100,- Ft/ alkalom. A KHR-t kezelı pénzügyi szolgáltatás részére átadásra kerülı adatok: Természetes személyek (TSZ) esetén: 1.) Abban az esetben, ha az Adós fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen 13

14 minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy az elızıekben leírt szerzıdésszegését több jogviszony egyidejő fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni. (Átadandó adatok: A/1; A/2) A lejárt és meg nem fizetett tartozás összegének és idıtartamának számítását abban az esetben is folyamatosan kell végezni, ha az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzıdésbıl eredı követelés egy másik referenciaadat-szolgáltató részére átruházásra kerül. A követelést átruházó referenciaadat-szolgáltató köteles a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi okiratot és információt átadni a követelést átvevı referenciaadat-szolgáltató részére. 2.) A pénzügyi szolgáltatás kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. (Átadandó adatok: A/1; A/3) 3.) I.) Aki a készpénz-helyettesítı fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követıen, miszerint az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre. II.) Aki a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel. III.) Akivel szemben a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerıs határozatában a Btk. 313/C -ában meghatározott bőncselekmény elkövetését állapítja meg. (Átadandó adatok:a/1; A/4) Vállalkozások (V) esetén: 1.) A korábban ismertetett pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szerzıdésekkel kapcsolatos referenciaadatokat. (Átadásra kerülı adatok: B/1; B/2) 2.) Annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, amelynek bankszámlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó idıszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegő sorba állított követelést tartanak nyilván. (átadandó adatok: B/1;B/3) 3.) Annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. 14

15 (átadandó adatok: B/1; B/4) A.) Természetes személyek esetén nyilvántartott adatok: 1.) Azonosító adatok Név Születési név Anyja születési neve Személyi igazolvány (útlevél) száma Lakcím Levelezési cím 2.) Szerzıdési adatok A szerzıdés típusa, és azonosítója (száma) A szerzıdés megkötésének, lejáratának és megszőnésének idıpontja A szerzıdés összege és devizaneme, A késedelem bekövetkezésének idıpontja, A késedelem bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, A lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja, A követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés. 3.) Szerzıdésre vonatkozó adatok Az igénylés elutasításának idıpontja, indoka, Okirati bizonyítékok, Perre utaló megjegyzés. 4.) Készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: A készpénz-helyettesítı fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma) A letiltás idıpontja, A letiltott készpénz-helyettesítı fizetési eszközzel végrehajtott mőveletek idıpontja, száma, összege, A jogosulatlan felhasználások száma, Az okozott kár összege, A bírósági határozat jogerıre emelkedésének idıpontja, Perre utaló megjegyzés. B.) Vállalkozások nyilvántartott adatai 1.) Azonosító adatok: Cégnév, név, Székhely, Cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó igazolvány szám, Adószám. 2.) Pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdési adatok: A szerzıdés típusa és azonosítója (száma) 15

16 A szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, A szerzıdés megszőnésének módja, A szerzıdés összege és devizaneme, A lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idıpontja, és összege, A lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének idıpontja és módja, A követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés. 3.) Azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: A szerzıdés azonosítója, száma, A bankszámla száma, A szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja A sorba állított követelések összege és devizaneme, A követelések sorba állításának kezdı és megszőnési idıpontja, Perre utaló megjegyzés. 4.) A készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésre vonatkozó adatok: A szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének, felfüggesztésének idıpontja, Perre utaló megjegyzés A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat a késedelmes tartozás megszőnésének idıpontja (TSZ/1), az adat átadásának idıpontja (TSZ/2; TSZ/3; V/3), a követelések sorba állításának megszőnési idıpontja (V/2), a szerzıdés megszőnésének idıpontjától (V/1) számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Ugyancsak törlésre kerülnek a referenciaadatok, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszőnt, és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzıdésbıl eredı követelésnek másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházásra nem került sor, vagy ha a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzıdésbıl eredı követelést nem referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át. Amennyiben jogellenesen került a referenciaadat a KHR-be, akkor is haladéktalanul és vissza nem állítható módon törlésre kerül a referenciaadat. Ügyfélvédelem 1.) A Takarékszövetkezet a természetes személyek részére az adattovábbítás céljának, az átadható adatok körének, a jogorvoslati lehetıségnek, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követıen a referenciaadatokat a 16

17 KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a törvényben meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja írásbeli tájékoztatást köteles adni: a.) A szerzıdés megkötését megelızıen arról, hogy ha valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ és mindez okirattal bizonyítható, akkor bekerülnek az adatai a KHR-be; b.) A szerzıdés megkötését megelızıen arról, hogy a TSZ/1 valamint a TSZ/2 pontban meghatározott esetekben ismertetve a konkrét okokat adatai bekerülhetnek a KHR-be. c.) Az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelızıen arról, hogy a TSZ/1 pontban meghatározott esetben adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerzıdésben foglalt kötelezettségének és d.) Az adatátadást követıen legfeljebb nyolc napon belül, annak megtörténtérıl. 2.) A Takarékszövetkezet a vállalkozások részére az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követıen a referenciaadatokat a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a törvény által meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja a szerzıdés megkötését megelızıen írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy a V/1; V/2; V/3 esetben a referenciaadatai bekerülnek a KHR-be. Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadatszolgáltató adta át. A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de lekésıbb 2 munkanapon belül továbbítja, amely öt napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt a kézhezvételt követıen ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal a feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezınek. A tájékoztatás a kérelmezı számára évente egy alkalommal díjtalan. További tájékoztatás kérése esetén a kérelmezınek költségtérítést kell fizetnie, amely legfeljebb a kapcsolódó közvetlen költségek ellenértékét tartalmazhatja. A megfizetett költségtérítést a referenciaadat-szolgáltató illetve a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a törvény által meghatározott esetekben köteles visszafizetni a nyilvántartott részére, majd azt követıen az adatot helyesbíteni vagy törölni kell. A nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı kezelési ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését. 17

18 A nyilvántartott a kifogást benyújthatja: a kifogásolt referenciaadatot átadó referenciaadatszolgáltatónak, a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a kifogást a nyilvántartott egyidejő értesítése mellett haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHRt kezelı pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszőnt, és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzıdésbıl eredı követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. A referenciaadat-szolgáltató, illetıleg a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követı 15 napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérıl a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendı referenciaadatot a nyilvántartott egyidejő értesítése mellett a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a helyesbítésrıl, vagy törlésrıl haladéktalanul, de legkésıbb 2 munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadatszolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelızı egy éven belül referenciaadatot kért. A nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetıleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a kifogás vizsgálati eredményérıl szóló tájékoztató kézhezvételét követı 30 napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidı elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A keresetindítási jog akkor is megilleti a nyilvántartottat, ha a referenciaadatszolgáltató, illetve a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidıt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidı leteltétıl kell számítani. A referenciaadat-szolgáltatót, illetıleg a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve a KHR-ben történı kezelésének a Hpt. meghatározott feltételei fennálltak. 18

19 A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerıs határozatát a Felügyeletnek is megküldi. Teljes-Listás Lakossági Hitelinformációs rendszer (CR rendszer) Az elmúlt években egy széleskörő szakmai munkabizottság (IRM, PM, MNB, PSZÁF, Magyar Bankszövetség, BISZ Zrt.) készítette elı a Hitelintézeti Törvény módosítását, amely a törvényileg szabályozott lakossági teljes listás hitelnyilvántartás (a szakzsargonban pozitív adóslista) bevezetését célozta. A javaslat azonban a korábbi próbálkozásokhoz hasonlóan a mai napig nem ért célba. A megvalósítani kívánt önkéntességen alapuló teljes listás lakossági hitelinformációs rendszer, a nemzetközi szokásoknak megfelelıen a Credit Reference (röviden CR) nevet kapta. A CR adattartalma és mőködése arra a konszenzusra támaszkodik, amelyet az elmúlt év során a törvénymódosítást megtervezı munkabizottság lefektetett. A rendszer nagy elınye, hogy egy késıbbi törvényi szabályozás esetén megkönnyíti az átmenetet az ügyfelek és a pénzintézetek számára is. A CR a világ számos pontján sikeresen mőködı, önkéntességen alapuló adatszolgáltatásra épül. Az önkéntesség kettıs: egyrészt a pénzügyi intézmény önkéntes csatlakozását jelenti, másrészt pedig a pénzügyi intézmények ügyfeleinek a hitelfelvevıknek írásos felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy személyes és hiteladataik kezelésre átadhatóak a szolgáltatást megvalósító BISZ Zrt. számára. A jelenlegi KHR igazságtalan rendszernek mondható, de a CR megjeleníti az ügyfél pozitív hitelmúltját. A KHR negatív és a CR pozitív adatai együtt valósítják meg a teljes listás rendszert. Az információ megosztása szempontjából a CR kiegészíti a KHR szolgáltatásait. A teljes listás funkcionalitás a tiszta, törvénnyel szabályozott negatív lista (KHR), és az önkéntességen alapuló tiszta pozitív lista (CR) együttesébıl valósul meg. A CR szolgáltatás és a KHR szolgáltatás jogilag, gazdaságilag és informatikailag szeparált. Az elkülönülten mőködı szolgáltatások adathelyessége és adatbiztonsága, valamint sérthetetlensége, integritása és rendelkezésre állásának szabályai teljesen azonosak, amit többek között az azonos architektúra és üzemeltetés is garantálnak. Az adatkezelés szabályai, amit a Hpt. a KHR-re nézve részletesen elıír, átvételre kerülnek a CR-re vonatkozóan, és így az adatokhoz való hozzáférés, az adat zárolás, láthatóság, elévülés és törlés funkciók is azonosan mőködnek a két rendszerben. Mindezek alapján az adatkezelés mértéke, biztonsága és célhoz kötöttsége egyaránt arányos. Ügyfélszolgálat: a Magánszemélyek kérdéseit, reklamációit fogadó elsısorban telefonos levél vagy útján megvalósuló szolgáltatás, de a BISZ Zrt. telephelyén személyesen is igénybe vehetı.a Magánszemélyek kérdéseit, reklamációit fogadó elsısorban telefonos levél vagy útján megvalósuló szolgáltatás, de a BISZ Zrt. telephelyén személyesen is igénybe vehetı. 19

20 Ügyféltudakozvány szolgáltatás: az Adatvédelmi törvény elıírja, hogy bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatait kezeli egy rendszer. A CR a pénzintézetek részvételével, a KHR-hez hasonlóan, biztosítja a fenti szolgáltatást. A CR rendszer elsısorban az ügyfél hitel-vagy hiteljellegő szerzıdéseit, és ehhez kapcsolódó adatokat tartja nyilván. Ennek következtében az ügyfélnek az egyes hitelszerzıdései kapcsán külön-külön hozzá kell járulnia a CR rendszerbe való adatbetöltéshez (még ha azokat ugyanaz a pénzintézet nyújtja is.) Az ügyfél univerzálisan érvényes nyilatkozatot nem adhat. A betét, befektetés és számlavezetés jellegő szerzıdések nem tartoznak a CR rendszerhez. Tipikusan érintett termékek: folyószámlahitel hitelkártya áruhitel személyi kölcsön autófinanszírozás jelzáloghitel (lakáscélú, szabadfelhasználású) és bizonyos speciális termékek ( értékpapír-kölcsönzés, befektetetéssel kombinált) A rendszer által nyilvántartott és lekérdezhetı adatok: 1. ügyfélazonosító adatok: név születési név születési hely, idı anyja neve állampolgárság személyi igazolvány, útlevél, vagy gépjármővezetıi engedély száma lakcím levelezési cím 2. szerzıdésekre vonatkozó adatok: szerzıdés típusa és azonosítója szerzıdés megkötésének és lejáratának idıpontja szerzıdés összege és devizaneme szerzıdés állapota törlesztés kezdetének dátuma, összege, devizaneme, gyakorisága, valamint módja egyéb rendszeres fizetési kötelezettség a szerzıdés megszőnésének módja, és idıpontja ügyfél hozzájáruló nyilatkozatának dátuma ügyfél szerzıdésben vállalt szerepe követelés másik pénzintézet részér történı átruházására 20

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer ügyfél tájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer ügyfél tájékoztató A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatja az Üzletfeleit arról, hogy a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl 2011. január 1. Általános információ 1 A KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) a PSZÁF által elismert, a törvényben

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2012. október 10. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényből Banktitok 50. (1) Banktitok

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

- a szerzıdéses összeg törlesztı részletének

- a szerzıdéses összeg törlesztı részletének TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETİ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: fennálló tıketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: fennálló tıketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETİ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Hatályba lépés dátuma: 2013.01.01. Kibocsátó: ART-CASH Kft. 7100 Szekszárd Széchenyi u. 23. TARTALOMJEGYZÉK A. Alkalmazási kör A. I. A Társaság engedélye A.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitel számlaszám: CB szám: Ügyintézı aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Hévíz és Vidéke. kirendeltsége (székhely: 8380 Hévíz,

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. Lajosmizse TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGI KÖRE...3 I.2.

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az általános üzletszabályzat a Fashion Dance 2002 Kft és az ı üzleti partnerei között pénzügyi és szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Munkáltatói szerzıdés

Munkáltatói szerzıdés Munkáltatói szerzıdés Szerzıdés munkáltatói hozzájárulásról Amely létrejött egyrészrıl a... Székhely:... Cégjegyzékszám:... Adószám:... Bankszámlaszám:... Képviseletében:... mint Munkáltató, másrészrıl

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁRÓL ÉS A PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

A BANKSZÁMLÁRÓL ÉS A PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A BANKSZÁMLÁRÓL ÉS A PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerzıdés... 3 4. A Lekötött

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2014. január 1. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényből 71. Banktitok 160. (1) Banktitok

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám:...sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám:.....sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Szabályok bankgarancia megbízási szerzıdéshez A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

1. számú melléklet Tájékoztató a Takarékszövetkezet követeléskezelési tevékenységével összefüggı információkról

1. számú melléklet Tájékoztató a Takarékszövetkezet követeléskezelési tevékenységével összefüggı információkról 1. számú melléklet Tájékoztató a Takarékszövetkezet követeléskezelési tevékenységével összefüggı információkról A Felügyeleti ajánlásban foglaltaknak megfelelıen kiemeljük, hogy a kialakított eljárás az

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2012. június 16. Tartalomjegyzék I. ALKALMAZÁSI KÖR...3 1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE...3 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte: Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998. június

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel TARTALOM Adatváltozást bejelentı nyomtatvány...2 Nyilatkozat az elszámolást követıen fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez...3 Követeléskezelı által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerzıdésbıl

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy. Dunakanyar Takarékszövetkezet 2023. Dunabogdány, Hajó u. 3. web: www.dunakanyar-tksz.hu e-mail: dkanyar@hu.inter.net Adatkezelési tájékoztató Dunakanyar Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja a

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Ügyfél tájékoztató! Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben