Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: Módosítva: tıl -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: Módosítva: tıl -

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése 45. VI. Egyéb tevékenység 46. VII. Záró rendelkezések 46. MELLÉKLETEK 47. 2

3 I. Általános rendelkezések A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló CXII/1996.(12.12.) és azt módosító CLVIII/1997. törvény valamint a évi CXXIV. Törvény (továbbiakban Hpt.) 203 -a elıírja, hogy: (1) A pénzügyi intézmény egyértelmően és közérthetıen köteles ügyfeleit, illetve jövıbeni ügyfeleit a pénzügyi intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeirıl, valamint e feltételek módosulásáról tájékoztatni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a pénzügyi intézmény köteles az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben könnyen hozzáférhetı helyen kifüggeszteni, valamint az ügyfél kívánságára azt ingyenesen az ügyfél rendelkezésére bocsátani, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé tenni. (3) A pénzügyi intézmény köteles az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben közzétenni, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé tenni: a.) Általános szerzıdési feltételeit is tartalmazó ügyletszabályzatait, b.) az ügyfelek számára ajánlott pénzügyi és kiegészítı pénzügyi szolgáltatásokkal (ügyletekkel) kapcsolatos szerzıdési feltételeket, c.) a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelı egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét. (4) A pénzügyi intézmény köteles az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátani a.) üzletszabályzatait, továbbá b.) a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat. (5) A pénzügyi intézmény ha törvény ettıl eltérıen nem rendelkezik - a szerzıdés megkötési elıtt köteles az ügyfelet arról tájékoztatni, ha a szerzıdéssel kapcsolatos jogvita esetén nem a magyar jog alkalmazását, illetve nem a magyar bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. (6) Olyan a lakossági ügyféllel kötött szerzıdés esetén, amely devizahitel nyújtására irányul, illetıleg ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmaz, a pénzügyi intézménynek fel kell tárnia a szerzıdéses ügyletben az ügyfelet érintı kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél aláírásával igazolja. (7) A (6) bekezdésben meghatározott kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell 3

4 a) devizahitel nyújtására irányuló szerzıdés esetén az árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztı részletre, b) ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerzıdés esetén a vételi jog érvényesítésének módját és következményeit, a vételár megállapításának, az ügyfél értesítésének és a pénzügyi intézmény elszámolásának módját, valamint azt, hogy biztosítanak-e az ügyfélnek haladékot, mely idıszakban az ügyfél értékesítheti az ingatlant, és ha igen, a haladék idıtartamát. (8) A pénzügyi intézmény az (1)-(7) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a felek eltérı megállapodásának hiányában magyar nyelven köteles megadni. A Betétesek tájékoztatását a tv a írja elı az alábbiak szerint: 204 (1) A hitelintézet köteles az Alappal, a külföldi betétbiztosító intézménnyel, valamint a XX. Fejezetben meghatározott önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapban való részvétel esetén az azzal kapcsolatos, a betétest érintı lényeges kérdésekrıl, így különösen az Alap által biztosított betéttípusokról, a biztosítás mértékérıl, továbbá a betétek befagyása, illetve a hitelintézet felszámolás esetén a 101. (1) bekezdése szerinti kártalanítási kifizetés feltételeirıl, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról a betétest közérthetı formában tájékoztatni. (2) A hitelintézet az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a felek eltérı megállapodásának hiányában magyar nyelven köteles megadni (1) Az a hitelintézet, amelynek az Alapban vagy a külföldi betétbiztosító intézményben való tagsága megszőnt, köteles errıl a betéteseit tájékoztatni, és minden tájékoztatás szövegébıl törölni a jelen törvény által elıírt minden, a betétbiztosításra vonatkozó megjelölést. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a betéttulajdonos jogait, illetıleg e jogok érvényesítésének módját. (2) A hitelintézet az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a felek eltérı megállapodásának hiányában magyar nyelven köteles megadni. Idıszakos tájékoztatást a tv és 206/A -ra rendeli el: (1) Folyamatos szerzıdések (betétösszegek ismétlıdı lekötésére szóló szerzıdés) esetében a pénzügyi intézmény köteles az ügyfél részére a.) legalább évente egy alkalommal, valamint b.) a szerzıdés lejártakor egyértelmő, közérthetı és teljes körő írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni. (2) A számláról megküldött kimutatást az üzletszabályzat vagy szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstıl számított hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást; ez nem érinti a követelés érvényesíthetıségét. (3) Az ügyfél saját költségére a kérést megelızı öt évben végrehajtott egyedi ügyletekrıl kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a pénzügyi intézmény legkésıbb kilencven napon belül köteles az ügyfélnek írásban megküldeni. 4

5 (4) A pénzforgalmi számláról bankszámla kivonat adásának módját, rendszerességét az MNB elnökének rendelete szabályozza. (5) A hitelintézet az (1) bekezdésben meghatározott kivonatot, valamint a (3) bekezdésben meghatározott kimutatást a felek eltérı megállapodásának hiányában magyar nyelven köteles kiállítani és megküldeni. 206/A (1) A tekintetében a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, illetve a megyei (fıvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelıségek (a továbbiakban együtt: fogyasztóvédelmi felügyelıség) járnak el a gazdasági reklámtevékenységrıl szóló évi LVIII. Törvény szabályai szerint. (2) a 203,, 206. tekintetében a fogyasztóvédelmi felügyelıség a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. Törvény szabályai szerint jár el. A Takarékszövetkezet köteles a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozó általános szerzıdési feltételeit üzletszabályzatba foglalni. Jelen szabályzat a Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövı jogügyletek általános feltételeit tartalmazza. Az rendelkezéseit kell alkalmazni - jogszabály kötelezı erejő rendelkezése vagy a felek eltérı tartalmú kikötése hiányában - a Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet és az Ügyfelek minden üzleti kapcsolatában, amely során a Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatást és kiegészítı pénzügyi szolgáltatást nyújt. Az alkalmazásában Ügyfél bármely gazdálkodó szerv, vagy más szervezet, valamint természetes személy, akik részére a Takarékszövetkezet szolgáltatást nyújt. Jelen on túl az egyes pénzügyi szolgáltatásokra, az azokra vonatkozó üzletági szabályzatok rendelkezései az irányadók. Azokban a kérdésekben, amelyeket a különös rendelkezések nem szabályoznak másként, az általános rendelkezéseit kell alkalmazni. A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövı jogviszony tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerzıdések határozzák meg. Amennyiben valamely kérdésrıl sem az, sem a vonatkozó szerzıdések nem rendelkeznek, a Polgári Törvénykönyv megfelelı rendelkezései az irányadók. nyilvánossága Az általános üzleti feltételek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti, azok minden, az ügyfelek számára nyitva álló pénzintézeti helyiségben hozzáférhetık. A Takarékszövetkezet kívánságra bárkinek díjtalanul eljuttatja üzleti feltételeit. 5

6 módosítása A Takarékszövetkezet az módosításáról, annak hatálybalépése elıtt legalább 15 nappal korábban Hirdetmény vagy más nyilvános kiadvány útján értesíti Ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépésig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Az módosítása a hatálybalépéstıl kezdve vonatkozik a hatályban lévı szerzıdésekre is. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerzıdéseit az egyes szerzıdésekben meghatározott határidıvel, illetve ilyen szerzıdési rendelkezés hiányában 30 napos határidıvel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerzıdés eredeti feltételek szerint él tovább. Takarékszövetkezet és az Ügyfél együttmőködése A Takarékszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataiban kölcsönösen együttmőködnek, ennek megfelelıen az ügylet szempontjából jelentıs tényekrıl, körülményekrıl, változásról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Takarékszövetkezetet, amennyiben személyét vagy - jogi személy esetén - jogi státuszát érintı változás történt, elnevezése, címe, jegyzett tıkéjének mértéke vagy a Takarékszövetkezethez bejelentett képviselıjének személye megváltozott. Az Ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggı adatot és felvilágosítást, amelyeket a Takarékszövetkezet döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértésébıl adódó esetleges kárért. A kölcsönös együttmőködés követelményeinek megfelelıen az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Takarékszövetkezetet, ha valamely, a Takarékszövetkezettıl várt értesítés nem érkezett meg idıben. E kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló értesítéseket az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelıen, a Takarékszövetkezet hivatali helyiségében az Ügyfélnek, vagy az ügyfél meghatalmazottjának adja át, vagy az általa megadott címre küldi. A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más a Takarékszövetkezeten kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. 6

7 Az Ügyfél részére szóló iratokat a Takarékszövetkezet nem köteles ajánlottan vagy térti-vevénnyel postára adni. Ellenkezı bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Takarékszövetkezet birtokában van. Az elızı pontban foglaltak nem vonatkoznak a bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselı okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Takarékszövetkezet a tıle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és veszélyére. A szokásos postai idı elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. Postai idı - normál küldeménynél nap, - ajánlott küldeménynél nap, - elsıbbségi küldeménynél..2.. nap. A Takarékszövetkezethez írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételérıl. A Takarékszövetkezet az Ügyfelet közleményben az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségében történı kifüggesztése útján is értesítheti abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az ügyfelek széles körét érintik. A Takarékszövetkezet ának és körülményeinek változásairól kifüggesztés útján értesíti Ügyfeleit. Ügyfél és a Takarékszövetkezet képviselete A Takarékszövetkezet köteles meggyızıdni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról. A Takarékszövetkezet képviseletére és aláírásra jogosultak névsorát és aláírását a Takarékszövetkezet üzlethelyiségében - az ügyfél által látható helyen - kifüggeszti. A Felek a másik fél bejelentett képviselıit és aláírásaikat jogosultak mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg. A Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízásain szereplı aláírásokat gondosan köteles megvizsgálni, és ha azt tapasztalja, hogy az aláíró jogosulatlan, vagy ha az aláírása a bejelentett mintától eltérı, a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével a megbízást teljesítés nélkül visszaküldi az Ügyfélnek. 7

8 A Takarékszövetkezet nem felel az olyan megbízások teljesítéséért, amelyeknek jogosulatlan vagy hamísított voltát a tıle elvárható gondos vizsgálat alapján sem lehetett felismerni. Írásbeliség Mind a Takarékszövetkezet, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értékesítéseket, megbízásokat, valamint szerzıdéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni. Ellenérték Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot illetıleg díjat és költségtérítést fizet. A Takarékszövetkezet az általa felszámított térítés mértékét és megváltoztatásának feltételeit a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti szerzıdés tartalmazza. Az olyan térítést és annak számítási módját, amelyrıl a szerzıdés nem rendelkezik, a Takarékszövetkezet üzlethelyiségében megtekinthetı hirdetményben teszi közzé. A hirdetményt a Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan az egyes szerzıdések külön módosítása nélkül megváltoztatni. Ebben az esetben a feltételek megváltoztatásának idıpontjában a térítések a szerzıdés módosítása nélkül is megfelelıen változnak. Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél a jogszabályban illetve a szerzıdésben meghatározott mértékő késedelmi kamatot tartozik fizetni, melynek mértéke 6 %. Az ellenérték megfizetése - ellenkezı kikötés hiányában - felmerüléskor esedékes akként, hogy a Takarékszövetkezet megterheli az Ügyfél számláját. Ha a bankmőveletre banktechnikai okokból, vagy a Takarékszövetkezet hibájából volt szükség, az Ügyfél nem fizet jutalékot. Kamatokat és az idıtartamhoz kötött díjakat, továbbá jutalékokat naptári napokra a következı képlet alapján kell számítani tıke összeg x kamatláb x naptári napok száma 360 x 100 A Takarékszövetkezet által felszámított kamatokat, költségeket, díjakat a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 8

9 A Takarékszövetkezet felelıssége A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenysége és a szerzıdések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek - az adott körülmények lehetı legteljesebb - figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Ügyfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tıle elvárható. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. A Takarékszövetkezet azonosító irat elvesztésébıl vagy illetéktelen személy által történı felhasználásából eredı károkért nem felel. A Takarékszövetkezet felelısségének korlátozása nem érinti azt a felelısséget, amelyet a Ptk. szerint szerzıdésben érvényesen kizárni nem lehet. A Takarékszövetkezet nem felel az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításáért. Nem vállal felelısséget kisebb jelentıségő hibákért, melyek a nagy tömegő megbízás teljesítése során tıle elvárható gondosság mellett is elıfordulhatnak. TITOKTARTÁS Üzleti titok (49. ) Üzleti titok minden olyan, a Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatási, kiegészítı pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Takarékszövetkezetnek méltányolható érdeke főzıdik, és amelynek titokban tartása érdekében a Tksz. A szükséges intézkedéseket megtette. A pénzügyi intézmény tulajdonosa, a pénzügyi intézményben részesedét szerezni kívánó személy, a vezetı állású személy, valamint a pénzügyi intézmény alkalmazottja köteles a pénzügyi intézmény mőködésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot idıbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró: a.) Felügyelettel, b.) Országos Betétbiztosítási Alappal, önkéntes betét- és intézményvédelmi alappal, c.) MNB-vel, d.) nemzetbiztonsági szolgálattal, e.) Állami Számvevıszékkel, f.) Gazdasági Versenyhivatallal, 9

10 g.) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerőségét és célszerőségét ellenırzı Kormányzati Ellenırzési Hivatallal, h.) vagyonellenırrel szemben A titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képezı ügyre vonatkozóan nem áll fenn a feladatkörében eljáró a.) nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a folyamatban lévı büntetıeljárás, valamint a feljelentés kiegészítése keretében, b.) a büntetı-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá a csıd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal szemben. A Tksz a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elıírt ügyészi jóváhagyást nélkülözı megkeresésre is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggı, üzleti titoknak minısülı adatokról. Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a felügyelet által a hitelintézetekrıl egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a Pénzügyminisztérium részére. Banktitok ( ) Banktitok köre A Takarékszövetkezet az Ügyféllel kötött jogügyletei során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli. Banktitok: minden olyan, az egyes Ügyfelekrıl a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerzıdéseire vonatkozik. Ügyfél: mindenki, aki (amely) a Takarékszövetkezettıl pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. A felek jogügyletei tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen az Ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Takarékszövetkezetnél elhelyezett betéteire és letéteire vonatkozó adatok. 10

11 Titoktartási kötelezettség A banktitok tekintetében idıbeni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Takarékszövetkezet Igazgatóságának és Felügyelı Bizottságának, vezetıit, tagjait, alkalmazottait és mindazokat, akik a Takarékszövetkezettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetıleg a banktitkok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat - a következı pontban meghatározott körön kívül - az Ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon elınyt szerezzen, továbbá, hogy a Takarékszövetkezetnek, vagy a Takarékszövetkezet Ügyfeleinek hátrányt okozzon. A Takarékszövetkezet jogutód nélküli megszőnése esetén a Takarékszövetkezet által kezelt üzleti, illetıleg banktitkot tartalmazó irat a keletkezéstıl számított hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható. Üzleti, illetıleg banktitokra tekintettel sem korlátozható a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség esetén. Titoktartási kötelezettség alóli mentesség Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha (51. ) a.) Tksz ügyfele, annak törvényes képviselıje a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történı szerzıdéskötés keretében nyújtja. b.) Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c.) Tksz érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. Nem jelenti a banktitok sérelmét: /54 (1)/ a.) az olyan összesített adatok szolgáltatása, melybıl az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg. b.) az ügyfél pénzforgalmi bankszámlájának elnevezésére és számára vonatkozó adatszolgáltatás. c.) A Takarékszövetkezet (a továbbiakban hiteladat-szolgáltató) részérıl a központi hitelinformációs rendszerbe, illetve e rendszerbıl a Hpt. 2.sz. 11

12 melléklet V. fejezetének 3. pontja szerinti referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott, a XX/A. fejezetben meghatározott adatszolgáltatás, d.) A Tksz által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a megbízott vagyonellenırnek, jogi vagy egyéb szakértınek, valamint a Tksz részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítóintézetnek a biztosítási szerzıdés teljesítéséhez szükséges mértékben történı adatátadás, e.) A Tksz igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a pénzügyi intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkezı tulajdonosnak, vagy az ilyen részesedést szerezni kívánó személy (társaság), az üzletág átvételét tervezı társaság, illetve az ilyen tulajdonos vagy esetleges jövıbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértınek történı adatátadás, f.) A bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírás mintájának bemutatása. g.) A Felügyelet által a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával a hitelintézetekrıl egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása 1. statisztikai célra a KSH-nak 2. nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a PM részére. h.) A Tksz által a külföldi pénzügyi intézmény számára történı adattovábbítás a Hpt-ben meghatározott esetekben, i.) A külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges, és a külföldi felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttmőködési megállapodásban rögzített módon történı adattovábbítás, amennyiben a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, illetıleg felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Felügyelet hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bőnüldözı szervnek történı továbbításához, j.) A Tksz által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végzı részére, k.) A Hpt. XIV. és XIV/A. fejezetében, atpt. XIX/A. és XIX/B. fejezetében, valamint a Bit. Nyolcadik részének III/A. fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történı adatátadás, l.) A Felügyelet által a hitelintézetekrıl egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal részére, m.) Az Országos Betétbiztosítási Alap által külföldi betétbiztosítási rendszerek, valamint, külföldi felügyeleti hatóságok részére együttmőködési megállapodásban rögzített módon történı adattovábbítás, ha az adatok kezelése, illetve felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú védelem biztosított. n.) A Tksz által vállalt kockázat fedezetét nyújtó harmadik személy részére, a kockázatvállalás alapján fennálló követelés összegére és esedékességére vonatkozó adatszolgáltatás, o.) A megbízó számlaszámának, továbbá 12

13 Természetes személy esetén családi és utónevének, amennyiben van házassági nevének, valamint lakcímének, Jogi személy esetén nevének, rövidített nevének, valamint székhelye, külföldi székhelyő vállalkozás esetén magyarországi fióktelepe címének külföldi pénzügyi intézmény számára történı továbbítása levelezı banki szolgáltatás nyújtásakor. A központi hitelinformációs rendszer (KHR) Olyan zártrendszerő adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körő lehetıvé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb mőködése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elısegítése. A KHR-ben kizárólag a Hpt. által meghatározott referenciaadatok kezelhetık. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás kizárólag a referenciaadat-szolgáltató által átadott referenciaadatot veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak. Az adatkérési igényben megjelölt nyilvántartottra vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-bıl a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át. Természetes személyek és vállalkozások referenciaadataira vonatkozó adatkérési illetve adatszolgáltatási igény a Takarékszövetkezet részérıl kizárólag: Hitel és pénzkölcsön nyújtása, Elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítı fizetési eszköz kibocsátása, illetıleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerzıdés esetén. Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adati szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. (ügyféltudakozvány) Az ügyféltudakozvány naptári évente egyszeri alkalommal ingyenesen lekérdezhetı minden ügyfél számára, a többi alkalommal viszont díjköteles. Az ügyféltudakozvány díja 2.100,- Ft/ alkalom. A KHR-t kezelı pénzügyi szolgáltatás részére átadásra kerülı adatok: Természetes személyek (TSZ) esetén: 1.) Abban az esetben, ha az Adós fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen 13

14 minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy az elızıekben leírt szerzıdésszegését több jogviszony egyidejő fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni. (Átadandó adatok: A/1; A/2) A lejárt és meg nem fizetett tartozás összegének és idıtartamának számítását abban az esetben is folyamatosan kell végezni, ha az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzıdésbıl eredı követelés egy másik referenciaadat-szolgáltató részére átruházásra kerül. A követelést átruházó referenciaadat-szolgáltató köteles a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi okiratot és információt átadni a követelést átvevı referenciaadat-szolgáltató részére. 2.) A pénzügyi szolgáltatás kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. (Átadandó adatok: A/1; A/3) 3.) I.) Aki a készpénz-helyettesítı fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentését követıen, miszerint az elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre. II.) Aki a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel. III.) Akivel szemben a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerıs határozatában a Btk. 313/C -ában meghatározott bőncselekmény elkövetését állapítja meg. (Átadandó adatok:a/1; A/4) Vállalkozások (V) esetén: 1.) A korábban ismertetett pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szerzıdésekkel kapcsolatos referenciaadatokat. (Átadásra kerülı adatok: B/1; B/2) 2.) Annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, amelynek bankszámlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó idıszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegő sorba állított követelést tartanak nyilván. (átadandó adatok: B/1;B/3) 3.) Annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. 14

15 (átadandó adatok: B/1; B/4) A.) Természetes személyek esetén nyilvántartott adatok: 1.) Azonosító adatok Név Születési név Anyja születési neve Személyi igazolvány (útlevél) száma Lakcím Levelezési cím 2.) Szerzıdési adatok A szerzıdés típusa, és azonosítója (száma) A szerzıdés megkötésének, lejáratának és megszőnésének idıpontja A szerzıdés összege és devizaneme, A késedelem bekövetkezésének idıpontja, A késedelem bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, A lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja, A követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés. 3.) Szerzıdésre vonatkozó adatok Az igénylés elutasításának idıpontja, indoka, Okirati bizonyítékok, Perre utaló megjegyzés. 4.) Készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: A készpénz-helyettesítı fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma) A letiltás idıpontja, A letiltott készpénz-helyettesítı fizetési eszközzel végrehajtott mőveletek idıpontja, száma, összege, A jogosulatlan felhasználások száma, Az okozott kár összege, A bírósági határozat jogerıre emelkedésének idıpontja, Perre utaló megjegyzés. B.) Vállalkozások nyilvántartott adatai 1.) Azonosító adatok: Cégnév, név, Székhely, Cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó igazolvány szám, Adószám. 2.) Pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdési adatok: A szerzıdés típusa és azonosítója (száma) 15

16 A szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, A szerzıdés megszőnésének módja, A szerzıdés összege és devizaneme, A lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idıpontja, és összege, A lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének idıpontja és módja, A követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés. 3.) Azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: A szerzıdés azonosítója, száma, A bankszámla száma, A szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja A sorba állított követelések összege és devizaneme, A követelések sorba állításának kezdı és megszőnési idıpontja, Perre utaló megjegyzés. 4.) A készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésre vonatkozó adatok: A szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének, felfüggesztésének idıpontja, Perre utaló megjegyzés A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat a késedelmes tartozás megszőnésének idıpontja (TSZ/1), az adat átadásának idıpontja (TSZ/2; TSZ/3; V/3), a követelések sorba állításának megszőnési idıpontja (V/2), a szerzıdés megszőnésének idıpontjától (V/1) számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Ugyancsak törlésre kerülnek a referenciaadatok, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszőnt, és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzıdésbıl eredı követelésnek másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházásra nem került sor, vagy ha a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzıdésbıl eredı követelést nem referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át. Amennyiben jogellenesen került a referenciaadat a KHR-be, akkor is haladéktalanul és vissza nem állítható módon törlésre kerül a referenciaadat. Ügyfélvédelem 1.) A Takarékszövetkezet a természetes személyek részére az adattovábbítás céljának, az átadható adatok körének, a jogorvoslati lehetıségnek, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követıen a referenciaadatokat a 16

17 KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a törvényben meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja írásbeli tájékoztatást köteles adni: a.) A szerzıdés megkötését megelızıen arról, hogy ha valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ és mindez okirattal bizonyítható, akkor bekerülnek az adatai a KHR-be; b.) A szerzıdés megkötését megelızıen arról, hogy a TSZ/1 valamint a TSZ/2 pontban meghatározott esetekben ismertetve a konkrét okokat adatai bekerülhetnek a KHR-be. c.) Az adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelızıen arról, hogy a TSZ/1 pontban meghatározott esetben adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerzıdésben foglalt kötelezettségének és d.) Az adatátadást követıen legfeljebb nyolc napon belül, annak megtörténtérıl. 2.) A Takarékszövetkezet a vállalkozások részére az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követıen a referenciaadatokat a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a törvény által meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja a szerzıdés megkötését megelızıen írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy a V/1; V/2; V/3 esetben a referenciaadatai bekerülnek a KHR-be. Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadatszolgáltató adta át. A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de lekésıbb 2 munkanapon belül továbbítja, amely öt napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt a kézhezvételt követıen ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal a feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezınek. A tájékoztatás a kérelmezı számára évente egy alkalommal díjtalan. További tájékoztatás kérése esetén a kérelmezınek költségtérítést kell fizetnie, amely legfeljebb a kapcsolódó közvetlen költségek ellenértékét tartalmazhatja. A megfizetett költségtérítést a referenciaadat-szolgáltató illetve a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a törvény által meghatározott esetekben köteles visszafizetni a nyilvántartott részére, majd azt követıen az adatot helyesbíteni vagy törölni kell. A nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı kezelési ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését. 17

18 A nyilvántartott a kifogást benyújthatja: a kifogásolt referenciaadatot átadó referenciaadatszolgáltatónak, a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a kifogást a nyilvántartott egyidejő értesítése mellett haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHRt kezelı pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszőnt, és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzıdésbıl eredı követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. A referenciaadat-szolgáltató, illetıleg a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követı 15 napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérıl a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendı referenciaadatot a nyilvántartott egyidejő értesítése mellett a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a helyesbítésrıl, vagy törlésrıl haladéktalanul, de legkésıbb 2 munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadatszolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelızı egy éven belül referenciaadatot kért. A nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetıleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a kifogás vizsgálati eredményérıl szóló tájékoztató kézhezvételét követı 30 napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidı elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A keresetindítási jog akkor is megilleti a nyilvántartottat, ha a referenciaadatszolgáltató, illetve a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidıt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidı leteltétıl kell számítani. A referenciaadat-szolgáltatót, illetıleg a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve a KHR-ben történı kezelésének a Hpt. meghatározott feltételei fennálltak. 18

19 A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerıs határozatát a Felügyeletnek is megküldi. Teljes-Listás Lakossági Hitelinformációs rendszer (CR rendszer) Az elmúlt években egy széleskörő szakmai munkabizottság (IRM, PM, MNB, PSZÁF, Magyar Bankszövetség, BISZ Zrt.) készítette elı a Hitelintézeti Törvény módosítását, amely a törvényileg szabályozott lakossági teljes listás hitelnyilvántartás (a szakzsargonban pozitív adóslista) bevezetését célozta. A javaslat azonban a korábbi próbálkozásokhoz hasonlóan a mai napig nem ért célba. A megvalósítani kívánt önkéntességen alapuló teljes listás lakossági hitelinformációs rendszer, a nemzetközi szokásoknak megfelelıen a Credit Reference (röviden CR) nevet kapta. A CR adattartalma és mőködése arra a konszenzusra támaszkodik, amelyet az elmúlt év során a törvénymódosítást megtervezı munkabizottság lefektetett. A rendszer nagy elınye, hogy egy késıbbi törvényi szabályozás esetén megkönnyíti az átmenetet az ügyfelek és a pénzintézetek számára is. A CR a világ számos pontján sikeresen mőködı, önkéntességen alapuló adatszolgáltatásra épül. Az önkéntesség kettıs: egyrészt a pénzügyi intézmény önkéntes csatlakozását jelenti, másrészt pedig a pénzügyi intézmények ügyfeleinek a hitelfelvevıknek írásos felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy személyes és hiteladataik kezelésre átadhatóak a szolgáltatást megvalósító BISZ Zrt. számára. A jelenlegi KHR igazságtalan rendszernek mondható, de a CR megjeleníti az ügyfél pozitív hitelmúltját. A KHR negatív és a CR pozitív adatai együtt valósítják meg a teljes listás rendszert. Az információ megosztása szempontjából a CR kiegészíti a KHR szolgáltatásait. A teljes listás funkcionalitás a tiszta, törvénnyel szabályozott negatív lista (KHR), és az önkéntességen alapuló tiszta pozitív lista (CR) együttesébıl valósul meg. A CR szolgáltatás és a KHR szolgáltatás jogilag, gazdaságilag és informatikailag szeparált. Az elkülönülten mőködı szolgáltatások adathelyessége és adatbiztonsága, valamint sérthetetlensége, integritása és rendelkezésre állásának szabályai teljesen azonosak, amit többek között az azonos architektúra és üzemeltetés is garantálnak. Az adatkezelés szabályai, amit a Hpt. a KHR-re nézve részletesen elıír, átvételre kerülnek a CR-re vonatkozóan, és így az adatokhoz való hozzáférés, az adat zárolás, láthatóság, elévülés és törlés funkciók is azonosan mőködnek a két rendszerben. Mindezek alapján az adatkezelés mértéke, biztonsága és célhoz kötöttsége egyaránt arányos. Ügyfélszolgálat: a Magánszemélyek kérdéseit, reklamációit fogadó elsısorban telefonos levél vagy útján megvalósuló szolgáltatás, de a BISZ Zrt. telephelyén személyesen is igénybe vehetı.a Magánszemélyek kérdéseit, reklamációit fogadó elsısorban telefonos levél vagy útján megvalósuló szolgáltatás, de a BISZ Zrt. telephelyén személyesen is igénybe vehetı. 19

20 Ügyféltudakozvány szolgáltatás: az Adatvédelmi törvény elıírja, hogy bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatait kezeli egy rendszer. A CR a pénzintézetek részvételével, a KHR-hez hasonlóan, biztosítja a fenti szolgáltatást. A CR rendszer elsısorban az ügyfél hitel-vagy hiteljellegő szerzıdéseit, és ehhez kapcsolódó adatokat tartja nyilván. Ennek következtében az ügyfélnek az egyes hitelszerzıdései kapcsán külön-külön hozzá kell járulnia a CR rendszerbe való adatbetöltéshez (még ha azokat ugyanaz a pénzintézet nyújtja is.) Az ügyfél univerzálisan érvényes nyilatkozatot nem adhat. A betét, befektetés és számlavezetés jellegő szerzıdések nem tartoznak a CR rendszerhez. Tipikusan érintett termékek: folyószámlahitel hitelkártya áruhitel személyi kölcsön autófinanszírozás jelzáloghitel (lakáscélú, szabadfelhasználású) és bizonyos speciális termékek ( értékpapír-kölcsönzés, befektetetéssel kombinált) A rendszer által nyilvántartott és lekérdezhetı adatok: 1. ügyfélazonosító adatok: név születési név születési hely, idı anyja neve állampolgárság személyi igazolvány, útlevél, vagy gépjármővezetıi engedély száma lakcím levelezési cím 2. szerzıdésekre vonatkozó adatok: szerzıdés típusa és azonosítója szerzıdés megkötésének és lejáratának idıpontja szerzıdés összege és devizaneme szerzıdés állapota törlesztés kezdetének dátuma, összege, devizaneme, gyakorisága, valamint módja egyéb rendszeres fizetési kötelezettség a szerzıdés megszőnésének módja, és idıpontja ügyfél hozzájáruló nyilatkozatának dátuma ügyfél szerzıdésben vállalt szerepe követelés másik pénzintézet részér történı átruházására 20

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Mindennapjaink során számtalan kisebb-nagyobb döntést kell hoznunk, jelentıs részük pedig valamilyen termék vásárlásával vagy szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos. Minden

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Aktualizált Magatartási Kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról

Aktualizált Magatartási Kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Aktualizált Magatartási Kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM 2010. január 1. napján hatályba lépett a lakosság részére

Részletesebben

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás Általános szerzıdési feltételek HE-10284/2 1/16 Allianz

Részletesebben

Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről

Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről I. Bevezető rendelkezések 2 1./ Az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben