Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket."

Átírás

1 A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. Természetesen a Bank továbbra is kiszolgálja meglévő ügyfeleit a már megkötött szerződéseknek megfelelően. Hatályos 2015.március 11. napjától

2 Tartalomjegyzék 1. Általános szabályok FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÜGYFÉL ÁLTAL TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A banküzleti kapcsolatok közös szabályai FELELŐSSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE KÉPVISELET KÉZBESÍTÉS ÉS ÉRTESÍTÉS SZABÁLYAI A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK HELYE, IDEJE, ÉS MÓDJA A BANKI SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI Banktitok, üzleti titok és bankinformáció A BANKTITOK ÜZLETI TITOK Fizetési megbízások kezelésének általános szabályai A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSA A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK KÖZLÉSE A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSE, VISSZAUTASÍTÁSA, SORBAÁLLÍTÁSA HITELKÁRTYÁVAL VÉGZETT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSE, VISSZAUTASÍTÁSA A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HELYESBÍTÉSE, FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK FEDEZETE FIZETÉSI SZÁMLAKIVONAT Fizetési számlák FIZETÉSI SZÁMLAVEZETÉS RENDELKEZÉSI JOG FELMONDÁS, MEGSZÜNTETÉS Betétek BETÉTELHELYEZÉS LEJÁRAT ELŐTTI BETÉTFELVÉTEL BETÉTBIZTOSÍTÁS BETÉTSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A hitel és kölcsönügyletek szabályai HITEL ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELDÍJ ELŐTÖRLESZTÉS A KÖLCSÖN ILLETVE HITELSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE Gazdálkodó szervezetek hitel és kölcsönügyleteire vonatkozó speciális szabályok HITEL FOLYÓSZÁMLAHITEL KÖLCSÖNSZERZŐDÉS AZ ÜGYFÉL PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK FIGYELEMBE VÉTELE A KÖLCSÖNÖSSZEG FOLYÓSÍTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA A KÖLCSÖNFELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE VAGYONBIZTOSÍTÁS A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE A KÖLCSÖN FELMONDÁSA BIZTOSÍTÉKOK A hitelfedezeti biztosításra vonatkozó rendelkezések Pénztárszolgálat Hirdetmények közzététele Reklamáció Jogviták rendezése I. sz. melléklet Általános Szerződési Feltételek II. sz. melléklet A Credigen Bank Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői:

3 A QUAESTOR Bank Zrt. Üzletszabályzata A QUAESTOR Bank Zrt. Üzletszabályzatára és annak mellékletére, az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó jogszabályok és kapcsolódó banki belső utasítások: évi CCXXXVII. törvény a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról (a továbbiakban: Hpt.) évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk március 14. napját követően kötött szerződések esetében) évi XCII. törvény az adózás rendjéről (a továbbiakban: Art.) évi 2. törvényerejű rendelet a Takarékbetétekről évi LXXXV. törvény a Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról évi CLXII. törvény a fogyasztóknak nyújtott hitelről évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről (a továbbiakban: KHR tv.) évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info tv.) 18/2009. MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról 15/2010. (X. 12.) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról 83/2010. (III.25) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről A QUAESTOR Bank Zrt. mindenkor hatályos Pénz és értékkezelési szabályzata A QUAESTOR Bank Zrt. mindenkor hatályos Pénzmosásról és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló szabályzata A QUAESTOR Bank Zrt. mindenkor hatályos Hirdetményei. Az Üzletszabályzat célja, hogy mind az Ügyfél, mind a Bank érdekében határozott és egyértelmű alapját adja az üzleti kapcsolatoknak. Az Ügyfél és a Bank közötti viszony alapja a kölcsönös bizalom. A Bank a legkülönfélébb megbízások teljesítése érdekében számos üzleti lehetőséggel áll Ügyfelei rendelkezésre. Az Ügyfél bízhat abban, hogy megbízásait a Bank a lelkiismeretes megbízott gondosságával intézi, működése során megfelel az óvatos, körültekintő és megbízható (együttesen: prudens) működés követelményeinek, és eközben az Ügyfél érdekeit mindaddig képviseli, amíg arra az adott esetben képes. Ennek erősítése érdekében a Bank csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Aktualizált Magatartási Kódexhez. Az ügyletek sokfélesége, azok nagy száma és a gyorsaság, amellyel ezeket többnyire intézni kell, a jogbiztonság bizonyos általános szabályok, azaz általános üzleti, szerződési feltételek megfogalmazását, valamint azoknak az Ügyfelekkel való közlését teszik szükségessé. E követelmény jegyében a jelen Üzletszabályzat mellékletként tartalmazza a QUAESTOR Bank Zrt. Általános Szerződési Feltételeit is. 1. Általános szabályok 1.1. Fogalmi meghatározások Adós: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Bankkal hitel vagy kölcsönszerződést köt. Az Adós adatai az Egyedi Szerződésben vannak meghatározva. Adóstárs: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/akik az Adóssal egyetemlegesen felel/felelnek a Követelés teljesítéséért. Az Adóstárs adatai az Egyedi Szerződésben vannak meghatározva. Általános Szerződési Feltételek: a Bank részletes tájékoztatója az Ügyfél illetve a Bank szerződéses kapcsolatára vonatkozóan. (ÁSZF) Bank: a QUAESTOR Bank Zrt., székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszám: Cg , nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság; tevékenységi engedély: PSZÁF I 756/2000. sz. határozat, dátuma: július 31.; adószám: Banki nap: minden olyan munkanap, melyen a Bank nyitva tart. 2

4 Előtörlesztés: a hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése. Azt az esetet jelenti, amikor az Ügyfél az esedékes Törlesztőrészletnél magasabb összeget kíván megfizetni a Banknak, előzetes írásbeli értesítés mellett. Esedékességi Nap: a Kölcsönszerződésben meghatározott nap, ameddig a vonatkozó Törlesztőrészletnek a Bankhoz meg kell érkeznie, és amely napon a Bank ezzel az összeggel megterheli az Ügyfél hitel elszámolási számláját. Felek: Bank, Adós/Kártyabirtokos, Adóstárs együttesen. Felhatalmazás: az Ügyfél által a Banknak adott nyilatkozat, mely feljogosítja a Bankot az Ügyfél bankszámlájának a hitel illetve kölcsönszerződésből eredő tartozásainak csoportos beszedési megbízással történő rendszeres megterhelésére. Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (cím: 1013 Bp., Krisztina krt. 39.; Tel.: ; Levélcím: 1535 Budapest, 114., Pf. 777.). Futamidő: az Egyedi Részben meghatározott időtartam, amely alatt az Ügyfél köteles a Kölcsönt a Bank részére visszafizetni, illetve amely időszakra a Bankot Kamat illeti meg a Kölcsön után. A Futamidő első napja a Folyósítás Napja. Hirdetmény: a Bank által közzétett azon tájékoztató, amely tartalmazza az Ügyfél és a Bank szerződéses kapcsolatára vonatkozó aktuális Általános Szerződési Feltételeket. Hitel teljes díja: a Bank által ismert minden olyan a THM számításnál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a hitelszerződés kapcsán megfizet. Hitelközvetítő: olyan a Banktól eltérő jogalany, aki önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége keretében, ellenszolgáltatás ellenében, ideértve bármilyen díjat, jutalékot vagy költséget a.) fogyasztónak hitelt ajánl vagy b.) a hitelszerződés megkötése érdekében a fogyasztónak segítséget nyújt, vagy c.) a Bank nevében a fogyasztóval hitelszerződést köt. Kiszervezés: ha a Bank pénzügyi, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt tevékenységet, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, nem maga végzi, hanem annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tőle független személlyel kizárólagos szerződést köt. Kölcsönigénylési nyomtatvány (továbbiakban: Nyomtatvány): szerződéses ajánlat. Kölcsönszerződés: a Bank és az Ügyfél által megkötött szerződés, amely tartalmazza a Felek ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Ennek részei: Egyedi rész, Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzat, Nyomtatvány. Kölcsön illetve hitelszerződés egyedi része: tartalmazza az Ügyfél adatait, valamint a kölcsön illetve a hitel feltételeit. Központi hitelinformációs rendszer (KHR): olyan hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Magatartási Kódex: Célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők és a hitelezők közötti kapcsolatban nélkülözhetetlen bizalmat, azáltal, hogy az intézmények Kódexben megjelenő felelős hitelezésre vonatkozó elvek szerinti gyakorlatot folytassanak. Teljes Hiteldíjmutató (THM): A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. A teljes hiteldíj mértékét jelző mutató, vagyis az Ügyfél által a kölcsönért fizetendő terhelés, amely tartalmazza a kamatokat, folyósítási jutalékokat, és minden egyéb, a kölcsön felhasználásával kapcsolatosan fizetendő költséget. Törlesztő részlet: A Kölcsöntartozás, a Kamat és a kezelési költség megfizetése céljából az Ügyfél által havonta az Esedékességi Napra teljesítendő fizetési kötelezettség. Ügyfél: Adós, Adóstárs együttesen. Ügyfélszolgálat: A Bank ügyfélfogadásra kijelölt üzleti helyisége, elérhetősége: 1132 Budapest, Váci út 30.; Tel.: (+36 1) Az Üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat rendelkezései a Bank (tevékenységi engedélyének száma: I 756/2000, dátuma: július 31.) és az Ügyfél között az Üzletszabályzat hatályba lépésének napját követően keletkezett valamennyi banküzleti kapcsolatára (jogviszonyaira) kiterjednek. Az Üzletszabályzat rendelkezései külön 3

5 kikötés nélkül is kötelezőek, a Bank és az Ügyfél azonban közös megegyezéssel az egyes szerződésekben, illetőleg a Bank adott üzletágára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben az Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérhetnek. Ilyen esetekben az eltérő rendelkezések vonatkozásában az egyes szerződések, illetőleg az adott üzletágra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadók. Jelen Üzletszabályzat * jellel jelzett pontjai kizárólag a március 1. napját követően kötött szerződésekre alkalmazandóak Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a (1) természetes személy, (2) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb személy és szervezet (továbbiakban: (2) szervezet), amelyek részére a Bank pénzügyi szolgáltatást nyújt A jelen Üzletszabályzattal nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hpt., a Pénzforgalomra, a készpénz helyettesítő fizetőeszközre és az ezzel történő szolgáltatás nyújtására vonatkozó, valamint a Bank és az Ügyfél által létesített jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók Az Üzletszabályzat Ügyfél által történő elfogadása Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A Bank gondoskodik arról, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot előzetesen megismerhesse. Ennek érdekében az Üzletszabályzatot az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti, valamint egy példányát az Ügyfél kérésére díjtalanul rendelkezésére bocsátja Szerződéses kapcsolat létesítésekor az Ügyfél a szerződés aláírásával tudomásul veszi az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeket Az Üzletszabályzat módosítása A Bank a kölcsönszerződés feltételeit az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosítatja A kölcsönszerződésben az Ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatot, a díjat vagy a költséget lehet egyoldalúan módosítani. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények felsorolását is, egyoldalúan nem módosítható az Ügyfél számára kedvezőtlenül. Az ügyleti kamatot, díjat vagy költséget csak akkor jogosult a Bank egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha az és pontokban meghatározott feltételek illetve körülmények megváltozása ezt indokolttá teszi. A megjelölt ok önmagában nem feltétlenül eredményezi a kamat, díj vagy költségelemének módosítását, hanem a Bank huzamosabb ideig fennálló okok változása együttes hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján dönt a kamat, díj vagy költségelemek egyoldalú módosításáról A Bank az alábbi ok okozati feltételek fennállása esetén jogosult a kölcsön kamatát az Ügyfél számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani A jogi, szabályozói környezet megváltozása: a Bank hitel és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; a Bank hitel, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher (pl. adó ) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása A Bank forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása, az országkockázati felár változása (credit default swap), jegybanki alapkamat, a jegybanki repo és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, a Magyar Állam vagy a pénzügyi intézmény által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, a Bank lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása. 4

6 Az Ügyfél kockázati megítélésének megváltozása: Az Ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a pénzügyi intézmény vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az Ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. A Bankvonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. A Bank vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon Ügyfélnél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesíteti, a hitel futamideje alatt nem esik fizetési késedelembe. A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10% os változás A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy díjat vagy költséget évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékben emel A Bank és pontban meghatározott eseteken kívül kamatot, díjat vagy költséget csak vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz és tőkepiaci zavarok esetén átmenetileg a zavarok fennállásáig jogosult egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani A kölcsönszerződésben kikötött kamat, díj vagy költség Bank általi egyoldalú módosítása esetén: a) A Bank a módosítást az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett hirdetményben valamint honlapján a módosítás hatályba lépését legalább 60 nappal megelőzően közzéteszi; b) A Bank a módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztő részletről közvetlenül is értesíti az Ügyfelet a módosítás hatályba lépését legalább 60 nappal megelőzően; Az Ügyfél a Banknak megküldött, és a Bank által a módosítás hatályba lépése előtt kézhez vett írásbeli nyilatkozatával jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal díjmentesen felmondani, ebben az esetben azonban köteles a kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi tartozását a felmondással egyidejűleg a Banknak megfizetni A Bank az Ügyfél számára nem kedvezőtlennek minősülő szerződéses feltételek módosításait a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal közzéteszi az ügyfélforgalom számára nyitva állóhelyiségeiben kifüggesztett hirdetményben valamint honlapján. A hirdetményben történő tájékoztatás során a Bank biztosítja, hogy megállapítható legyen, melyik kamat, díj vagy költségelem milyen mértékben változik A Bank a kölcsönszerződést egyoldalúan nem módosíthatja új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható A módosítás hatálybalépésének időpontjától a Bank és az Ügyfél között fennálló kölcsönszerződésre a módosított szerződési feltételek az irányadók A fenti módosításoktól eltekintve a Felek a kölcsönszerződést csak közös szándékkal és írásban módosíthatják a kölcsönszerződés létrejöttekor is irányadó formai követelmények mellett A jelen 1.4. pontban foglaltak semmilyen módon nem korlátozzák a Banknak azt a jogát, hogy a szerződési feltételeket a jövőben megkötendő kölcsönszerződésekre vonatkozóan módosítsa. 2. A banküzleti kapcsolatok közös szabályai 2.1. Felelősség A Bank üzleti tevékenysége során a hitelintézettől általában elvárható gondossággal és körültekintéssel, az Ügyfél érdekeinek lehetséges figyelembevételével köteles eljárni A Bank kötelezettségei vétkes megszegésével az Ügyfélnek okozott károkért felelősséggel tartozik Az Ügyfél az általában elvárható módon köteles a kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni A Bank nem felel az erőhatalomból (vis major), a belföldi vagy a külföldi hatóságok rendelkezéséből, vagy a Bank működésének a Bank hatókörén kívül eső okból való megzavarásából eredő károkért. 5

7 Vis majornak minősül minden, a Felek által előre nem látható, vagy amennyiben előre látható elkerülhetetlen valamennyi olyan esemény, amely megakadályozza a Bank bármely kötelezettségének teljesítését, beleértve nem korlátozólag az olyan eseményeket, mint pl. a háborús cselekmény, polgári engedetlenség, tűzeset, robbanás, földrengés, árvíz, sztrájk, munkaleállás vagy más, a munkát akadályozó körülmény, továbbá a fentiekhez hasonló egyéb események, cselekmények vagy mulasztások Okmányok kiszolgálása és kifizetése esetén a Bank annak teljesít, akit az igazoló dokumentumainak megvizsgálása alapján az okmányok, illetőleg a fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Bank a hitelintézettől elvárható gondossággal vizsgálja meg a személyi azonosság, a képviseleti jogosultság, a meghatalmazás igazolására bemutatott okmányokat és egyéb megbízásokat. A Bankot nem terheli felelősség, ha a hozzá benyújtott iratok és egyéb okmányok hamis vagy hamisított voltát a tőle elvárható gondossággal történő megvizsgálás mellett sem lehet felismerni Nem felel a Bank az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha a teljesítést az Ügyfél és harmadik személy közötti jogvita vagy az Ügyfél, illetve harmadik személy felróható magatartása akadályozza A Bank az egyes szerződésekben kizárhatja vagy korlátozhatja a felelősségét az egyes cselekményeiért, kivéve a súlyos gondatlansággal vagy bűncselekményekkel okozott károkért fennálló felelősséget Együttműködés A Bank és az Ügyfél az egymással létesített üzleti kapcsolataiban, egymás érdekeinek szem előtt tartásával, kölcsönösen együttműködésre kötelesek. Együttműködési kötelezettségüknek a Felek a jogok rendeltetésszerű gyakorlásával és kötelezettségek szerződésszerű teljesítésével tesznek eleget. A Bank és az Ügyfél a bankügyletek szempontjából lényeges körülményekről, jelentős tényezőkről és azok változásáról haladéktalanul értesítik egymást Az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Bankot, ha személyét, jogi státuszát érintő változás történt, elnevezése, címe vagy a bankhoz bejelentett képviselője személyében, illetve az Ügyfél üzleti körében változás következett be Az Ügyfél a Bankkal fennálló kapcsolata során megad a Banknak minden olyan jogszerű információt, amelyet a Bank kér az Ügyfél és a bankügylet megítéléséhez Az Ügyfél a Bankkal fennálló kapcsolata alatt előre, illetve a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles tájékoztatni a Bankot a gazdálkodásában, vagyoni és pénzügyi helyzetében bekövetkező minden lényeges változásról, vagy ha a Bankkal szemben fennálló tartozásának megfizetését bármilyen egyéb körülmény veszélyezteti A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő kárért Ha a Bank az Ügyfél tájékoztatása vagy egyéb tudomására jutott adatok, tények alapján veszélyeztetve látja kihelyezett pénzeszközeinek megtérülését, a Polgári Törvénykönyvben, más jogszabályokban és egyedi szerződésekben meghatározott intézkedéseket tehet Az Ügyfél köteles 15 napon belül írásban értesíteni a Bankot, ha valamely, általa a Banktól várt bizonylat különösen, ha fizetési megbízás teljesítésére, pénzkövetelés jóváírására vonatkozik nem érkezett vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá. Ennek elmulasztása esetén a Bank nem felel az Ügyfelet vagy harmadik személyt ért károkért A Bank jogosult az Ügyfél hozzájárulása nélkül az Ügyféllel kötött szerződések alapján fennálló követeléseit harmadik személy részére átruházni Az Ügyfél nem jogosult a Bankkal kötött szerződések alapján fennálló követeléseit, illetve szerződéses jogait, kötelezettségeit a Bank hozzájárulása nélkül harmadik személy részére átruházni Közreműködő igénybevétele A Bank jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha ez az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése vagy saját követelésének érvényesítése, illetve üzleti érdekeinek védelmében szükséges. A Bank a közreműködőkért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy üzletszabályzata korlátozza, a Bank felelőssége is ehhez igazodik Ha a Bank a megbízás teljesítése során külföldi bankot vesz igénybe, a külföldi közreműködőért vállalt felelősségére a nemzetközi szerződések, illetve szokványok (usance) az irányadóak Az Ügyfél által kijelölt harmadik személy tevékenységéért a Bank felelősséget nem vállal. 6

8 2.4. Képviselet A Bank bármikor jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról Az Ügyfél nevében és képviseletében csak olyan személy járhat el, akit a magánszemély Ügyfél erre felhatalmazott, ha nem személyesen kíván eljárni, illetőleg aki a szervezet jogszabály alapján képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője, vagy akit az ilyen képviselő hatalmazott fel képviseletre, és képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolni tudja. A vezető tisztségviselő képviseleti jogosultságának igazolásához a képviselőnek be kell nyújtani a Bankhoz 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolatú alapító dokumentumot, eredeti aláírási címpéldányt és a cégbíróság, illetve, ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartó érkeztető pecsétjével ellátott nyilvántartásba vételi vagy módosítás bejegyzési kérelmet. Amennyiben a képviselő képviseleti jogosultságát a nyilvántartásba való bejegyzéstől kezdődően gyakorolhatja, az eredeti aláírási címpéldányt kell benyújtania, és a bejegyzést igazoló dokumentum eredeti példányát kell bemutatnia és másolatban benyújtania A képviselőnek adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Bank megkövetelheti a képviselőnek adott meghatalmazás közokiratba való foglalását. A meghatalmazásnak pontosan tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét (tartalmát és esetleges időbeli korlátait) Külföldön kiállított okirat esetében a Bank megkövetelheti, hogy az hiteles legyen, és azt az Ügyfél az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával vagy az adott nyelvre vonatkozó engedéllyel rendelkező közjegyzővel lefordíttassa. Az okirat hitelességéhez a Bank megkövetelheti, hogy azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse vagy felülhitelesítse, vagy a Hágai Egyezmény (1961. október 5.) szerinti hitelesítési záradékkal ( Tanúsítvány Apostille ) legyen ellátva, vagy (azon országok esetében, amelyekkel a Magyar Köztársaság kétoldalú jogsegély megállapodást kötött) a hitelesítést az adott országban aláírás hitelességének tanúsítására jogosult helyi hatóság vagy közjegyző végezze A Bank jogosult a hozzá képviseleti joggal bejelentett személyek aláírását mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnését a Bank részére hitelesen nem igazolják. Ha az Ügyfél nevében adott okmányon aláírásra jogosulatlan, vagy a bejelentett mintától eltérően aláíró személy aláírása van, vagy a meghatalmazás valódisága kétséges, vagy a személyi adatok nem egyeznek, a Bank jogosult a teljesítést megtagadni. Erről a Bank az Ügyfelet haladéktalanul értesíti az ok megjelölésével Amennyiben a felhatalmazott személyek képviseleti jogosultságával kapcsolatban vita merül fel, és bármelyik fél tájékoztatja erről a Bankot, a Bank az ügylettel kapcsolatos valamennyi megbízás teljesítését felfüggesztheti a képviseleti jogosultság megállapításáig. A Bank kizárja a felelősségét azon károk tekintetében, amelyek az ilyen megbízások teljesítése, nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése folytán következnek be Az Ügyfél halála esetén a Bank jogosult a halotti anyakönyvi kivonat, valamint az örökösök rendelkezésére álló jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatékátadó végzés, külföldiek esetén az ezzel egyenrangú okirat hiteles kiadmányát bekérni Kézbesítés és értesítés szabályai A Bank az Ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél levelezési címként megadott. Címváltozás esetén az Ügyfél lényeges kötelezettsége hitelt érdemlően, írásban értesíteni a Bankot az új címről, a változást követő három naptári napon belül Levelezési cím hiányában a Bank az Adós által megadott lakcímre, telephelyre, székhelyre küldi az iratokat A kölcsönszerződés alapján az Adóst és az Adóstársat terhelő kötelezettségek egyetemlegesek, ennek megfelelően az egyetemlegesen kötelezett Ügyfelek esetében, a Bank bármely félhez intézett jognyilatkozatai, értesítései ideértve a Bank részéről történő felmondást is a jogügyletben részt vevő valamennyi Ügyfél vonatkozásában hatályosnak tekintendő Ha a Bank rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából származó károkért a Bank nem felel A Bank nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Bankon kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. Az ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, és a felmerülésükkor azonnal esedékesek. 7

9 A Bank az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolatának külön rend szerint kézjeggyel ellátott példánya a Bank birtokában van, avagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy a Bank által e célból vezetett nyilvántartás igazolja Belföldi cím esetén a postára adást követő 5., európai cím esetén a postára adást követő 10., Európán kívüli cím esetén a postára adást követő 20. munkanap elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az írásos értesítést az Ügyfél megkapta, azaz a kézbesítés megtörtént A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézbesítést követő 15 naptári napon belül, az pontban szabályozott esetben hatálybalépésig nem érkezett az Ügyféltől írásbeli észrevétel vagy kifogás Az Ügyfél a Bank részére szóló küldeményeket a Bank székhelyére köteles megküldeni. A Bankhoz érkezett küldemények érkezési ideje tekintetében a Bank nyilvántartása az irányadó Az Ügyfél köteles a Bankot 8 napon belül írásban tájékoztatni a kölcsönszerződés teljesítése szempontjából minden jelentős tényről és körülményről így különösen az Ügyfélnek, a Bank tudomására hozott adataiban beálló változásról Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a munkahely változás esetén új munkáltatója, illetve munkahelye nevét és címét a Banknak 8 napon belül bejelenti Az Ügyfél köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni a Bankot, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Banktól várt értesítés különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik Az Ügyfél szintén köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni a Bankot, amennyiben a részére kézbesített értesítés olyan tranzakcióról értesít, amely jogalap, esedékesség, vagy összegszerűség tekintetében eltér az általa megkötött szerződésben foglaltaktól. E kötelezettségek elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézbesítést követő 15 napon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás. Közvetlen értesítésnek minősül: Postai úton, levélben történő értesítés Számlakivonaton, pénzügyi kimutatáson történő értesítés Az Ügyfél által megadott e mail értesítési címre történő elektronikus levél küldés Az Ügyfél által megadott értesítési telefonszámra történő SMS üzenet küldés Az Ügyféllel folytatott, a Bank által rögzített telefonbeszélgetés A kapcsolattartás formája Mind a Bank, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, szerződéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni Írásbelinek az Üzletszabályzat alkalmazásában az olyan nyilatkozat minősül, amelyet aláírásra jogosult személy(ek) eredeti aláírásával ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltak A Bank az Ügyféllel fennálló kapcsolatára és a konkrét ügyre tekintettel a telefonon, telefaxon, e mailen, SWIFT en adott értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket is elfogadja, ha erről az Ügyféllel kifejezetten írásban megállapodott Telefonon vagy más nem írásbeli formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltéréseket. Az esetleges eltérés tisztázásáig a Bank a folyamatban lévő ügyet függőben tartja A Bank nem felel azért a kárért, amely a telefon, telefax, e mail, SWIFT kapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve, ha bizonyítható a Bank mulasztása A szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítésének helye, ideje, és módja Az Ügyfél fizetési számlájának terhére adott fizetési megbízással vagy más módon megfelelő időben köteles intézkedni a Bankkal szemben fennálló és esedékessé vált fizetési kötelezettségének teljesítése felől A fizetési kötelezettségek teljesítésének helye a Bank és az Ügyfél kapcsolatában a Bank által a szerződésben megjelölt fizetési számla (hitel elszámolási számla) vagy a szerződésben foglalt külön nevesített esetekben a Bank által megbízott harmadik személy pénztára, illetve a Bank székhelyén található pénztár. 8

10 Az Ügyfél köteles maradéktalanul eleget tenni a szerződések alapján a Bankkal szemben őt terhelő fizetési kötelezettségeknek. A teljesítés elmulasztása esetén a Bank jogosult a szerződésben foglaltak szerinti lépéseket megtenni A Bank javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeg jóváírásra került a Bank által megadott fizetési számlára, illetve azt befizették a szerződés szerint az ő, vagy megbízottja pénztárába A Bank fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeggel a Bank fizetési számláját megterhelték A Banki szolgáltatások ellenértéke Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, kezelési költséget, díjat, egyéb költségeket (továbbiakban együtt: ellenértéket) fizet Az ellenérték mértékét elsősorban a Bank és az Ügyfél között megkötött szerződések valamint az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Az olyan ellenérték mértékét, amelyről a szerződés másként nem rendelkezik, a Bank az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben megtekinthető Hirdetményben teszi közzé Az Üzletszabályzat legutolsó hatályos változatát a Bank kérésre az Ügyfél részére díjmentesen átadja Az egyes szerződésekben rögzített ellenérték mértékét csak a szerződésben vagy az általános szerződéses feltételekben meghatározott módon lehet változtatni A Bank által az Ügyfél részére teljesített szolgáltatásoknak a szokásos mértéket meghaladó költségei különösen az esetleges hatósági eljárási költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértői költségek, postaköltségek, illetékek az Ügyfelet terhelik A Bank a kamatot és az időtartamhoz kötött díjakat, jutalékokat eltérő megállapodás hiányában naptári napokra a következő képlet alapján számítja: Tőke összege x kamatláb (%) /100 x naptári napok száma A Bank az egyenlő összegű részletekben történő törlesztés esetén az un. annuitás módszerével számított törlesztőrészletet amely a kölcsön és a hiteldíj esedékes részét egyaránt tartalmazza a következő képlet alapján számolja: T = H x p + Kk + Pá + Hb 1 (1+p) ⁿ ahol: T = H = p = n = Kk = Pá = Hb = fizetendő törlesztőrészlet folyósított kölcsönösszeg aktuális kamat (az éves ügyleti kamatlábnak a törlesztési periódusra eső része) törlesztések száma kezelési költség törlesztési periódusra eső része postaköltség átalány törlesztési periódusra eső része (postai csekkes fizetési mód esetén) hitelfedezeti biztosítás törlesztési periódusra eső része (igénybevétel esetén) Az első törlesztőrészlet összege eltérhet a képlet alapján számítottól az első esedékesség és a folyósítás közötti időszak hosszától függően Az Ügyfél fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén az ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértékét jogszabály kötelező rendelkezése hiányában a Felek a szerződésben határozzák meg. A Bank által az egyes ügylettípusoknál felszámított késedelmi kamat mindenkori mértékét az Általános Szerződési Feltételek is tartalmazza. Meghirdetett késedelmi kamat hiányában a törvényes (jogszabályban meghatározott) mérték az irányadó Az ellenérték megfizetése a szerződésben meghatározott időpontban, a szerződésben megjelölt rendszerességgel, utólag illetve a szerződés megszűnésekor esedékes Egyedi esetekben, illetve a Bank által meghatározott szolgáltatások körében a Bank jogosult a szolgáltatás nyújtását az ellenértéknek (ide értve a szerződésben foglalt díjat, illetve jutalékot) részben vagy egészben egyidejű, illetve előre történő fizetéshez kötni. 9

11 2.9. Személyes adatok kezelésének szabályai A Bank a rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) foglaltaknak megfelelően biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a évi CXXII. törvény a Központi hitelinformációs rendszerről (a továbbiakban: KHR tv.) mindenkor aktuális rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a kölcsönszerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, így különösen a QUAESTOR Bank Zrt. felé fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozása 90 napon keresztül folyamatosan meghaladja a mindenkori minimálbér legkisebb összegét, illetve a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl vagy hamis, illetve hamisított okiratot mutat be, továbbá ha készpénz helyettesítő fizetési eszközzel vagy elektronikus fizetőeszközzel a KHR tv. ben maghatározott módon visszaél, a Bank a törvény által meghatározott azonosító, és a kötelezettségre vonatkozó lényeges ún. referenciaadatokat továbbíthatja a BISZ Központi Információs Zrt. által üzemeltetett Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére adatkezelés és nyilvántartás céljára, ahol a tartozás teljes kiegyenlítésétől számított 1 évig kezelik az adatait. Ez az ún. negatív adóslista A Banknak a szerződés megkötését megelőzően le kell kérdeznie a KHR ből az Ügyfél nyilvántartott referenciaadatait, majd a szerződéskötést követően a Bank köteles átadni az új szerződésre vonatkozó referencia adatokat a KHR részére. Ez az ún. pozitív adóslista. A pozitív listával kapcsolatosan az Ügyfél nyilatkozhat arról, hogy hozzájárulását adja e a KHR ben nyilvántartott adatainak más adatszolgáltató által történő lekérdezéséhez A KHR nyilvántartással kapcsolatban az Ügyfél jogosult tájékoztatást kérni mely évente egy alkalommal díjtalan, amennyiben az Ügyfél a nyilvántartást, illetve az átadás módját sérelmesnek tartja, kifogást nyújthat be a Banknál vagy a BISZ Központi Információs Zrt. nél a referenciaadatok nyilvántartása illetve kezelése ellen, kérheti továbbá azok helyesbítését, illetve törlését Az Ügyfél a szerződés és/vagy a hitel/kölcsönigénylési nyomtatvány aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy kölcsönkérelme elfogadása és elutasítása esetén egyaránt, a Bank a kérelemben, az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban, igazolásokban és nyomtatványokban valamint a szerződésben foglalt személyes és hitel adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvények rendelkezései szerint kezelje és tárolja A Bank a személyes adatok nyilvántartását, kezelését és értékelését különösen a következő célokból végzi: a központi hitelinformációs rendszer és külföldi pénzügyi intézmény, így a Bank mindenkori tulajdonosa(i) részére történő adattovábbítás esetére, az Ügyfél hitelképességének megállapítása, a szerződésben foglaltak teljesítése, a szerződéses jogviszony szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, a Bank jogos érdekeinek érvényesítése, valamint kockázatelemzési, értékelési és konszolidációs, marketing, piackutatási, illetve Ügyfél elégedettségi felmérési cél érdekében A Bank az Info tv. ben foglalt kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy az Ügyfél adatszolgáltatása a következőkben említett esetek kivételével önkéntes. Kötelező adatszolgáltatást ír elő az Ügyfél számára többek között a Hpt., a évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a évi CXX. törvény a tőkepiacról, a évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, illetve ezen törvényekben található felhatalmazás alapján kibocsátott kormány és miniszteri rendeletek Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a kölcsönszerződés tartama alatt, illetve annak megszűnését követően az általa nyilvántartott adatok alapján értesítse az általa vagy harmadik személy által nyújtott új termékekről és szolgáltatásokról, közvetlen levél útján. Az Ügyfél írásbeli nyilatkozatával kifejezetten kizárhatja a közvetlen értesítés küldését Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, az Ügyfél alább meghatározott adatainak kezelésére, feldolgozására vagy tárolására harmadik személlyel/kel szerződést köthet. Amennyiben e szerződés nem minősül jogszabályban rögzített feltételek szerinti kiszervezési szerződésnek, úgy az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy a hitelszerződésben szereplő személyes adatait, valamint a hitelkérelemben és a hitelszerződésben szereplő, a hiteltörlesztéssel 10

12 kapcsolatos adatokat e harmadik személynek/eknek átadja, beleértve a szerződésszegés esetén eljáró harmadik személy(ek)et is Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank rendelkezésére álló, a hitelkérelemben és a hitelszerződésben szereplő, valamint a hiteltörlesztéssel kapcsolatos, szükséges adatokat a vele szerződéses kapcsolatban álló biztosító tudomására hozza, akár még a biztosítási szerződés megkötése előtt is Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a kölcsönszerződésből fakadó követeléseit vagy jogosultságait harmadik személyre engedményezni, illetve ebből a célból tárgyalásokat folytatni és a szerződésre vonatkozó valamennyi releváns információt, adatot és dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltatni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen tevékenység nem jelenti a Hpt. ben szabályozott Banktitok sérelmét Az adatkezelés, feldolgozás, nyilvántartás időtartama a tartozás kiegyenlítését követő 5 év, illetve amíg a szerződéses viszonnyal kapcsolatban a Banknak ilyen irányú jogszabályi kötelezettségei vannak Az Ügyfél jogosult a Bank által kezelt, feldolgozott, nyilvántartott adatokat megismerni, és tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését és jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével azok törlését Az Ügyfél jogainak megsértése esetén a Bank ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és/vagy bírósághoz fordulhat Az Ügyfél a szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés megkötésekor, hitel/kölcsönügylet vonatkozásában a kölcsön/hitelkérelme elfogadása és elutasítása esetén egyaránt a Bank a személyazonossági igazolványáról és lakcímkártyájáról, vagy egyéb, személyazonosságot igazoló okmányáról másolatot készítsen Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bankkal folytatott telefonbeszélgetési rögzítésre kerüljenek. Amennyiben az Ügyfél a telefonbeszélgetések rögzítéséhez való hozzájárulást meg kívánja szüntetni, azt bármikor írásos nyilatkozatban vagy a telefonbeszélgetés megkezdése előtt szóban megteheti Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a feléje fennálló tartozását a mindenkori járandóságait (munkabér, táppénz, nyugdíj stb.) folyósító szervezettől a mindenkori járandóságainak letiltásával beszedni, s a kölcsönszerződés aláírásával Adós fel is hatalmazza a Bankot, hogy tartozásainak járandóságaiból való levonására a járandóságot folyósító szervezetet felkérje, egyúttal az Ügyfél hozzájárul, hogy a Bank ezen intézkedés keretében az Ügyfél személyes adatait a járandóságot folyósító szerv felé átadja. 3. Banktitok, üzleti titok és bankinformáció 3.1. A banktitok Banktitok minden olyan, az egyes Ügyfelekről a Bank rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, a Bank által vezetett számlájának forgalmára, egyenlegére, továbbá a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozik. A banktitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából Ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki a Bank szolgáltatásait igénybe veszi A Bank az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott, banktitoknak minősülő információkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően banktitokként kezeli, és az Ügyfél írásbeli meghatalmazásán, valamint az alábbiakban megjelölt eseteken és kereteken túl csak a jogszabályban meghatározott személyeknek, illetve csak a jogszabályokban meghatározott információkat szolgáltatja ki A banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha: ha az Ügyfél, vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó, kiszolgáltatható banktitok kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magán okiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad a törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, a Bank érdeke az Ügyféllel fennálló követelése eladásához vagy követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi Nem jelenti a Banktitok sérelmét többek között a Bank részéről a központi hitelinformációs rendszernek (KHR), illetve e rendszerből a Banknak nyújtott adatszolgáltatás Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megsértését, ha a Bank jogi képviselője, vagy a Bank kintlévőségeinek behajtására igénybe vett megbízottja, vagy a Bank által igénybe vett egyéb megbízott, képviselő részére nyújt tájékoztatást azzal, hogy az így igénybe vett megbízott illetőleg képviselő a titoktartásért felelős. E rendelkezés keretében a Bank a kintlévőségeinek behajtására igénybe vett megbízott részére mind a lejárt, mind pedig a még le nem járt követelésére vonatkozó információkat, adatokat adhat át. 11

13 A jelen Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg az Ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot arra, hogy az a közöttük fennálló üzleti kapcsolatból fakadó banki követelések teljes rendezéséig a más pénzintézetnél vezetett bankszámláiról és nyilvántartott tartozásairól felvilágosítást kérjen a maga részére. A Bank titoktartási kötelezettsége az így megszerzett információkra, adatokra is vonatkozik A Bank az üzleti kapcsolatok megszűnése után is időbeli korlátozás nélkül megőrzi a Banktitkot Üzleti titok Üzleti titok minden olyan, a Bank tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Banknak méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a Bank a szükséges intézkedéseket megtette. 4. Fizetési megbízások kezelésének általános szabályai A fizetési műveletek lebonyolítására alkalmazható fizetési módokon belüli altípusok az alábbiak 1. fizetési számlák közötti fizetési módok: az átutalás, a beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, az okmányos meghitelezés (akkreditív); 2. fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok: készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása, a készpénzbefizetés fizetési számlára, a készpénzkifizetés fizetési számláról; 3. fizetési számla nélküli fizetési mód: a készpénzátutalás A fizetési megbízások befogadása A fizetési megbízás a fizető félnek (Ügyfélnek) vagy a kedvezményezettnek a Bank részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés Az Ügyfelek a fizetési művelet teljesítésére adott megbízásokat az Ügyfelekkel kapcsolatban álló szervezeti egységeknek nyújtják be A Bank a fizetési megbízás beérkezésekor a megbízás adatai mellett a fizetési megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) is rögzíti és tárolja A Bank az egyes fizetési megbízások befogadására rendelkezésre állás idejéről, a pénztárszolgálat rendjéről, azok esetleges változásáról az ügyfélszolgálati helyiségben kifüggesztett tájékoztatón értesíti az Ügyfeleket A fizetési megbízások kezdő és záró időpontját, amelyek között a fizetési megbízásokat a Bank átveszi; valamint a végső benyújtási határidőt, ameddig az átvett és befogadott fizetési megbízások teljesítéséből a Bankra háruló feladatokat ha az Ügyfél későbbi határidőt nem jelöl meg vagy vonatkozó jogszabály eltérően nem rendelkezik a tárgynapon teljesíti és a mindenkor hatályos Pénz és Értékkezelési szabályzatban szabályozza A nem postai úton érkező fizetési megbízást a Bank csak a mindenkor hatályos Pénz és Értékkezelési szabályzat alapján meghirdetett üzleti órákon belül fogadja be fizetési megbízásként Az üzleti órákon kívül érkezett megbízást, annak teljesítése szempontjából, a következő banki munkanapon érkezettnek kell tekinteni A fizetési megbízás átvétele a beérkezés sorrendjében történik A fizetési megbízás befogadásának időpontja: a) átutalás esetén az az időpont, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet, részteljesítés esetén az első részfizetés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll; b) készpénzfizetés esetén ba) pénztári befizetésnél az az időpont, amikor a pénzforgalmi szolgáltató a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában a fizető féltől a készpénzt átvette, 12

14 bb) kifizetésnél az az időpont, amikor a fizetési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató a kifizetéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette, és a fizetési megbízás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll Az Ügyfél a fizetési megbízást a Bank által rendszeresített a mindenkor hatályos Pénz és Értékkezelési szabályzatban szabályozott formanyomtatványon nyújtja be személyesen, illetve postai úton Telefonon történő rendelkezés esetén az ügyfélszolgálati munkatárs tölti ki a formanyomtatványt az Ügyfél rendelkezése alapján A fizetési megbízások közlése Az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot írásban tartozik a Bank rendelkezésére bocsátani. A hiányos vagy pontatlan adatközlés miatt bekövetkező esetleges károkért az Ügyfél a felelős A fizetési megbízás közlemény rovatában megadott információk a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokon túlmenően a kedvezményezett részére szólnak, a Bank jogait és kötelezettségeit nem érintik, azok helyességét a Bank nem vizsgálja Az Ügyfél felel azért, hogy az általa beadott fizetési megbízások a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfeleljenek. A Bank az Ügyfél egyidejű értesítése mellett megtagadhatja a fizetési megbízás teljesítését, ha észleli, hogy a megbízásban foglaltak sértik a hatályos jogszabályokat Ha a Bank a részére egy másik pénzforgalmi szolgáltató által elektronikus úton továbbított fizetési megbízás teljesítését az azon szereplő jóváírást (terhelést) azonosító adatok hibája vagy hiánya miatt nem tudja elvégezni, e felismerést követően a) belföldi forint fizetési forgalomban azt visszautasítja, b) egyéb fizetési megbízás esetében legkésőbb az átvételt követő munkanapon a fizetési megbízás visszautasításával vagy más módon értesíti erről a fizetési megbízást elküldő pénzforgalmi szolgáltatót A fizetési megbízások teljesítése, visszautasítása, sorbaállítása Fizetési műveletet csak akkor teljesít a Bank, ha azt a fizető fél a szerződésben (keretszerződésben) meghatározott módon előzetesen jóváhagyta kivéve, ha az Ügyféllel a Bank úgy állapodott meg keretszerződésben, hogy a jóváhagyás utólagos is lehet Ha a fizetési megbízás a jogszabályokban előírt követelményeknek nem felel meg, a Bank a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, kivéve a fizetési megbízások kiállítására vonatkozó szabályoknak meg nem felelő adattartalommal kiállított fizetési megbízás esetében. A Bank a fizetési megbízást benyújtó saját ügyfele számára azt teljesítheti, ha a fizetési megbízás kiállítására (adattartalmára) vonatkozó szabályoknak való megfelelést a Bank a fizetési megbízás visszautasítása nélkül is biztosítani tudja. Ezt a Bank minden esetben egyedileg bírálja el A Bank jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, illetve ha a számlatulajdonossal másként nem állapodik meg a fizetési számlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető fizetési megbízásokat visszautasítja Jogszabály vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján sorbaállított fizetési megbízást a sorbaállítás időtartamának eredménytelen elteltét követően a pénzforgalmi szolgáltató visszautasítja Ha a Bank a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, törvény eltérő rendelkezése hiányában értesíti az ügyfelet a visszautasítás tényéről, továbbá jogszabály tiltó rendelkezése hiányában lehetőség szerint a visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról az alábbiak szerint: a) haladéktalanul, de legkésőbb a fizetési megbízás 4.1. pont szerinti átvételét követő munkanapon, b) terhelési nap megjelölése esetén a terhelés napját követő munkanapon, c) a sorbaállítás időtartamának lejártakor A Bank a visszautasított fizetési megbízást teljesítésre át nem vettnek tekinti Az Ügyfél, mint fizető fél a fizetési művelet teljesítés jóváhagyását visszavonhatja, kivéve a fizetési megbízásnak a fizető fél Bank által történt átvételét követően. A terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén az Ügyfél a fizetési megbízást a Bank és Ügyfél által közösen megállapított terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza. Ezen határidőt követően a fizetési megbízást csak akkor lehet visszavonni, ha arról az Ügyfél és a Bank megállapodott Vonatkozó jogszabályok, illetve a Felek eltérő rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják. 13

15 A fizetési számláról történő készpénzkifizetés és a készpénzátutalás akkor teljesül, amikor a készpénzt a kedvezményezett részére kifizetik vagy a kifizetendő összeg átvételének lehetőségét a kifizetést teljesítő pénzforgalmi szolgáltató biztosítja Ha a terhelési napként meghatározott nap nem munkanapra esik vagy az adott hónapban nincs olyan nap, akkor az azt követő munkanapot tekinti a Bank terhelési napnak A Bank a fizetési megbízásokat a jogszabályi sorrend szem előtt tartásával, az érkezés sorrendjében teljesíti A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat törvény vagy a számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére a pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartása az irányadó A fedezethiány miatt nem teljesíthető, törvény vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján vissza nem utasított átutalási megbízást a pénzforgalmi szolgáltató törvény vagy e rendelet eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb harmincöt nap időtartamra sorbaállítja. A sorbaállítás határideje a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon kezdődik A Bank fizetési és pénzforgalmi számlák terhére a hatósági átutalási megbízásra és az átutalási végzésre a rendelkezésre álló fedezete, részfedezet erejéig fizetést, részfizetést teljesít, kivéve hitelkeret (hitelkártya) esetében Hitelkártyával végzett fizetési megbízások teljesítése, visszautasítása A Bank a hitelkártyához (készpénz helyettesítő fizetési eszközhöz) kapcsolódóan fizetési műveleti értékhatárt határoz meg. A Bank fenntarthatja magának a jogot a hitelkártya letiltására a hitelkártya jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatának gyanúja esetén, vagy a hitelkártya biztonsága érdekében, illetve ha jelentős mértékben megnövekszik annak kockázata, hogy az Ügyfél a Bank felé fennálló fizetési kötelezettségét nem képes teljesíteni Hitelkártya letiltása esetén a Bank a letiltást megelőzően, de legkésőbb a letiltást követően haladéktalanul tájékoztatja a fizető felet a letiltás tényéről és annak okairól, kivéve ha az veszélyezteti a Bank működésének biztonságát, vagy ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését jogszabály kizárja. Ha a hitelkártya letiltásának oka megszűnik, a Bank a hitelkártya letiltását haladéktalanul megszünteti, vagy új hitelkártya bocsát a fizető fél rendelkezésére A Bank a hitelkártyát és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemeket a keretszerződésben meghatározott módon kizárólag az Ügyfél részére adhatja át Az Ügyfél köteles a hitelkártyát a keretszerződésben foglaltak szerint használni, és a hitelkártya és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemek így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód biztonságban tartása érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani A Bank gondoskodik arról, hogy az Ügyfél az Ügyfélszolgálatán (Call center) 0 24 órában telefonon bármikor megtehesse a bejelentését, vagy kérelmezhesse a hitelkártya letiltás megszüntetését Az Ügyfél a Bank Ügyfélszolgálatán (Call center) haladéktalanul köteles bejelenteni, ha észleli a hitelkártya birtokából történő kikerülését, ellopását, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát A Bank a hitelkártyával kapcsolatos bejelentésekről olyan nyilvántartást vezet, amely tizennyolc hónapig biztosítja a bejelentések időpontjának és tartalmának bizonyítását A Bank a bejelentést követően a hitelkártyával adott fizetési megbízás alapján fizetési műveletet nem teljesít A Bank a hitelkártya szerződésben megállapodik az Ügyféllel arról, hogy a rendelkezésre álló hitelkeret terhére milyen típusú tranzakciókat teljesít e A Bank a hitelkeret (hitelkártya) terhére történő papír alapú fizetési megbízást az Ügyfél fizetési és pénzforgalmi számláján a megbízás befogadását követő második banki napon teljesíti és küldi el a BKR rendszeren keresztül A fizetési megbízások helyesbítése, felelősségi szabályok Az Ügyfél a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési művelet teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a fizetési számla megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a terhelés napjának megfelelő naptári nap, akkor a határidő lejárta a hónap utolsó napja. 14

16 A Bank a helyesbítésre vonatkozó kérelem megvizsgálását követően a helyesbítés iránti kérelemnek eleget tesz, ha az jogos A jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén a Bank megtéríti az Ügyfél részére a fizetési művelet összegét, a fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítja megtéríteni az Ügyfél kárát Az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek az Ügyfél birtokából kikerült vagy ellopott hitelkártyával történtek, vagy a hitelkártya jogosulatlan használatából erednek, az Ügyfél viseli , Ft összeg mértékéig a kárt a bejelentés megtételét megelőzően, kivéve ha a hitelkártya visszaélést olyan személyre szabott eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a hitelkártyát a személyes biztonsági elemek (PIN kód vagy egyéb kód) nélkül használtak A Bank mentesül kártérítési felelőssége alól, ha a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt az Ügyfél bejelentési kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta. A bejelentést követően a Bank viseli a kárt az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek az Ügyfél birtokából kikerült vagy ellopott hitelkártyával történtek, vagy a hitelkártya jogosulatlan használatából erednek A Bank a fizető fél pénzfogalmi szolgáltatója és a fizetési műveletet a fizető fél kezdeményezte a fizetési művelet hibás teljesítéséért a Bank felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. A Bank visszatéríti a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét, és a fizetési számlát olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor A Bank, mint kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, ha a fizetési művelet összege a Bankhoz beérkezett, a fizetési művelet hibás teljesítéséért a Bank felel. A Bank ezen felelősségének fennállása esetén a fizetési művelet összegét a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja, és a kedvezményezett fizetési számláján jóváírja A Bank a hibás teljesítés nyomon követési eredményéről az ügyfelet tájékoztatja A Bank mentesül a felelősség alól, ha a fizetési műveletek teljesítését tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban, vagy közösségi jogi aktusban előírt rendelkezések zárták ki A Bank a fizetési megbízást azon a napon tekinti teljesítettnek, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják. A fizetési számláról történő készpénzkifizetés és a készpénzátutalást akkor tekinti teljesítettnek a Bank, amikor a készpénzt a kedvezményezett részére kifizetik vagy a kifizetendő összeg átvételének lehetőségét a Bank biztosítja A fizetési megbízások fedezete A Bank kizárólag akkor teljesíti az Ügyfél fizetési megbízásait, ha a fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet az Ügyfél fizetési számláján rendelkezésére áll. Részfizetést a Bank kizárólag jogszabályban előírt esetekben teljesít Fedezet hiányában a Bank a fizetési megbízást a fizetési számlatulajdonos más szabad fedezettel rendelkező fizetési számlája terhére teljesítheti, ha a fizetési számlatulajdonos kifejezetten így rendelkezik, vagy ezt jogszabály a fizetési számlatulajdonos rendelkezése nélkül is megengedi, illetve előírja (pl. hatósági átutalás) Az Ügyfél a fizetési megbízásait a terhelés megkezdéséig visszavonhatja vagy módosíthatja. A visszavonásból vagy módosításból eredő költségek az Ügyfelet terhelik. A Bank nem vállal felelősséget a visszavonásból vagy módosításból eredő károkért A Bank az Ügyfél rendelkezése nélkül is megterhelheti az Ügyfél bármely számláját a pénzintézeti tevékenysége körében keletkezett esedékessé vált követeléseivel A Bank a megbízásokat a fizetési és pénzforgalmi számla tárgynapi fedezete (az előző napi záró egyenleg és a tárgynapi jóváírásoknak a teljesítésénél még figyelembe vehető része, illetve külön megállapodás alapján folyószámlahitel szerződés keretösszege) erejéig teljesíti A tárgynap végéig részben vagy egészben fedezetlen megbízásokat, amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, vagy ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Bank nyilvántartás nélkül visszaküldi az Ügyfélnek. 15

17 4.7. Fizetési számlakivonat A fizetési megbízások alapján az Ügyfél fizetési és pénzforgalmi számlájának megterheléseiről, illetve jóváírásairól (fizetési megbízások teljesítésérő) és a fizetési számla egyenlegének változásairól a Bank mind a természetes személy, mind a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság Ügyfelet számlakivonattal, hitelkeret esetén egyenlegközlő levéllel (statement) értesíti, a szerződésben vagy az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott gyakorisággal A Bank a tájékoztatást papír alapon levélben postai úton juttatja el az ügyfelei részére A Bank az Ügyfelei részére történő havi számlakivonatban, illetve egyenlegközlő levélben történő tájékoztatást díjmentesen teljesíti A Bank az Ügyfél kérésére számlakivonat másolatot bocsát az Ügyfél rendelkezésére a kérést követő 30 napon belül Az Ügyfél fizetési számla egyenlegével, valamint a kivonat egyes tételeivel kapcsolatos kifogásokat a számlakivonat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a Bankhoz írásban bejelenteni. Ennek hiányában a Bank a számlakivonatot az Ügyfél által elfogadottnak tekinti. 5. Fizetési számlák 5.1. Fizetési számlavezetés A Bank az Ügyfél pénzeszközeinek, a Bankkal szemben vállalt követeléseinek és tartozásainak nyilvántartására, fizetési forgalmának lebonyolítására fizetési számlát, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére pénzforgalmi számlát nyit és vezet A Bank az általa vezetett fizetési számlát az egyedi pénzforgalmi jelzőszám, és a számlatulajdonos teljes neve alapján tartja nyilván A Banknál a belföldi forint fizetési forgalomban a fizetési számlák jelölésére szolgáló pénzforgalmi jelzőszám 24 (3x8) numerikus karaktert tartalmazó számsor, melyben az első 8 karakter a bank azonosító kódját (172) és a bank fiókját jelöli. A karakter fizetési számla azonosító száma. A 9 16 karakter jelöli az Ügyfél Ügyfélszámát (törzsszám), a karakter jelöli a számla (fizetési számla vagy pénzforgalmi számla, hitel elszámolási számla, hitel elkülönített számla, hitel tőkeszámla, betétszámla, stb.) típusát. A pénzforgalmi jelzőszám 8., 16., 24. karaktere minden esetben ellenőrző szám A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a fizetési és pénzforgalmi számla megnyitását egy meghatározott legkisebb összeg elhelyezésének feltételéhez kösse. Ennek mértékéről Ügyfeleit Hirdetményében tájékoztatja A Bank kizárólag abban az esetben nyit fizetési számlát az Ügyfél részére, ha az Ügyfél a Bank által kért, fizetési számlanyitáshoz szükséges dokumentumokat hiánytalanul a Bank részére bemutatta A Bank a fizetési és pénzforgalmi számla nyitásához azonosító adatokat kér az Ügyféltől Azonosító adatok természetes személy esetén: név, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, személyigazolvány szám, lakcím, postacím Azonosító adatok jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli szervezet esetén: név, rövidített név, székhely, adószám, a képviseletre jogosultak neve és beosztása A fizetési és pénzforgalmi számlaszerződés mindkét fél által történő aláírásával a Bankszámlák Általános szerződési feltételei a fizetési és pénzforgalmi számlaszerződés részévé válik A Bank a fizetési számlaszerződésre a Polgári Törvénykönyvben foglalt fizetési és pénzforgalmi számlaszerződésre vonatkozó szabályokat alkalmazza Rendelkezési jog Bank az Ügyfél fizetési és pénzforgalmi számlái felett bármiféle rendelkezést ha jogszabály vagy a Felek közötti szerződés eltérően nem rendelkezik, vagy az Ügyfél a fizetési és pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre másnak meghatalmazást nem adott kizárólag az Ügyféltől fogad el kivéve, ha az Ügyfél számlája feletti jogosultságra más személyt bejelent A fizetési számla felett természetes személy számlatulajdonos a fizetési számlaszerződésben meghatározott módon rendelkezhet, illetve a Bank által rendszeresített módon bejelenheti, hogy a fizetési és pénzforgalmi számla felett ki jogosult rendelkezni Jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a pénzforgalmi számla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített nevének 16

18 (cégnevének) betű szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges Art. szerinti egyéb szervezet a létesítő okiratában, ennek hiányában a fizetési számlaszerződésben meghatározott módon rendelkezhet fizetési számlája felett Rendelkezésre jogosult személy ideiglenes jelleggel és meghatározott időre is bejelenthető. Szervezet esetében, ha a vezető tisztségviselő rendelkezési jogosultsága megszűnik, az általa bejelentett aláírók számla feletti rendelkezését a Bank mindaddig érvényesnek tekinti, míg az új vezető tisztségviselő másként nem rendelkezik. Ha az Ügyfél arról értesíti a Bankot, hogy más személy (ek)nek meghatalmazást adott a számlája feletti rendelkezésre, írásban közölnie kell a meghatalmazás tartalmát és érvényességi idejét. A meghatalmazás alaki és tartalmi kellékeire, valamint a benyújtásra a 2.4. pont ( Képviselet című fejezet) szabályait kell alkalmazni Az Ügyfél meghatározhatja, hogy az aláírásra bejelentett személyek közül ki kivel együtt írhat alá. Más (pl.: összeghatárra vonatkozó) korlátozást a Bank nem fogad el A Bank kizárja a felelősségét azon károk tekintetében, amelyek a rendelkezési jog változásával összefüggésben, az Ügyfél érdekkörében keletkezett jogviták miatt, a megbízások teljesítése, nem teljesítése vagy hibás teljesítése folytán következnek be A Bank a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy a rendelkezési jogosultságot csak a számlatulajdonos és az általa feljogosított gyakorolhassa. A rendelkezési jog gyakorlása során a Bank a tőle elvárható gondossággal ellenőrizni, hogy a megbízáson feltüntetett aláírás megegyezik e a rendelkezésre jogosult Banknál bejelentett aláírásával Felmondás, megszüntetés Az Ügyfél a Bankkal fennálló fizetési és pénzforgalmi számlaszerződést jogosult 30 napos határidővel bármikor indoklás nélkül írásban felmondani, egyidejűleg köteles gondoskodni a fizetési és pénzforgalmi számla egyenlegének rendezéséről A Bank az Ügyféllel fennálló határozatlan idejű fizetési és pénzforgalmi számlaszerződést jogosult 2 hónapos határidővel bármikor indoklás nélkül írásban felmondani, egyidejűleg köteles gondoskodni a fizetési és pénzforgalmi számla egyenlegének rendezéséről Az Ügyfél a határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó időtartamra szóló fizetési és pénzforgalmi számlaszerződést az első év elteltével díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja A Bank és az Ügyfél között fennálló fizetési és pénzforgalmi számlaszerződés felmondása, megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni. Felmondás esetén az elszámolásnak legkésőbb a felmondási idő utolsó napján kell megtörténnie A Bank a fizetési és pénzforgalmi számlát az azon mutatkozó egyenleg rendezése után megszünteti, ha a számlatulajdonos szervezet megszűnéséről, illetve a természetes személy számlatulajdonos elhalálozásáról hivatalos értesítést kap Ha a szerződés felmondását követően az Ügyfél nem rendelkezik a fizetési és pénzforgalmi számlán lévő egyenlegről, azt a Bank a követelés elévülési idejének elteltéig nem kamatozó letéti számlára vezeti át. 6. Betétek 6.1. Betételhelyezés Betételhelyezéskor az Ügyfél meghatározott forintösszeget helyez el a Bankban azzal a céllal, hogy a Bank meghatározott későbbi időpontban a betétet az időarányos kamattal együtt, a kamatadó levonását követően visszaszolgáltassa A Bank fenntartja magának a jogot, hogy betét fajtánként meghatározza azt a legkisebb összeget, melyeket betétként elfogad, és a legrövidebb futamidőt, amelyre betétet köt le. Erről a Bank a Betéti Hirdetményében értesíti Ügyfeleit A mindenkor hatályos Betéti Hirdetmény jelen üzletszabályzat részét képezi A Bank a névre szóló betétek esetében ugyanazokat az azonosító adatokat kéri az Ügyféltől, amelyeket számla megnyitásához kér A Bank a betétek után járó kamatot a következő képlet alkalmazásával számítja: Tőke összege x kamatláb (%) /100 x naptári napok száma

19 A Bank a betétek után járó kamatot az elhelyezés napjától a betét lejáratának napjáig számítja és a kamatjóváírás a lejárat napján kamatadó levonását követően történik A betét után fizetendő kamat mértékét és az EBKM mutatót a Bank mindenkor hatályos Betéti Hirdetménye és az egyes betéti szerződések tartalmazzák Az EBKM számítási képlete: Éven belüli betétügylet esetén, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: n (k+bv)i Elhelyezett betét = i=1 1+r*(ti/365) ahol: n = a kamatfizetések száma, r = az EBKM érték, ti = a betételhelyezés napjától az i edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i = az i edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. Éven túli betétügylet esetén, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap: n (k+bv)i Elhelyezett betét = i=1 (1+r) (ti/365) ahol: n = a kamatfizetések száma, r = az EBKM érték, ti = a betételhelyezés napjától az i edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i = az i edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege Lejárat előtti betétfelvétel Ha az Ügyfél a maghatározott időre lekötött teljes összegű betétet a lekötés időtartama előtt felmondja, akkor a felmondott betétre, melynek betétként töltött tényleges időtartama eléri vagy meghaladja a 30 napot, a Bank a betét elhelyezésének időpontjában érvényes látra szóló kamatot fizeti A futamidő lejárata előtt felmondott, 30 napnál rövidebb időtartamot betétként töltött összegre a Bank nem fizet kamatot A meghatározott időre lekötött betétnek az Ügyfél által történő részbeni felmondása esetén a felvett összegre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a teljes összegű felvételre. Ha a megbontást követően a bent maradó összeg nem csökken a lekötés minimum összeghatára alá, a betét az eredeti feltételekkel kamatozik tovább Betétbiztosítás Betétbiztosítás szempontjából betét a Banknál fizetési és pénzforgalmi számlaszerződés vagy okmány alapján elhelyezett meghatározott személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet) nevére szóló pénzkövetelés. Ezen feltételeknek megfelelő betétek a Hpt. szerint az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által biztosítottak Az OBA a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni Az OBA a befagyott tőkeösszeg után a még nem tőkésített és ki nem fizetett kamatot a kártalanítás kifizetésének kezdő időpontjáig legfeljebb a fentiekben meghatározott összeghatárig a szerződés szerinti kamatlábbal téríti meg a kártalanításra jogosult személy részére. 18

20 A betétes a kártalanítást meghaladó kifizetésre az Alappal szemben semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. Közös betét esetén a fent meghatározott kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult minden személy esetén külön kell számításba venni A kártalanítási összeg számítása szempontjából eltérő szerződési kikötés hiányában a betét összege a betéteseket azonos arányban illeti meg Az olyan betétre, amellyel kapcsolatban pénzmosás alapos gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, az eljárás jogerős befejezéséig kártalanítás nem fizethető ki A Bank köteles évente az Alap által meghatározott formában kimutatást készíteni a betétesnek a hitelintézetnél elhelyezett biztosított betétei összevont egyenlegéről és az annak alapján a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről Betétszerződés megszűnése A Betétes a betétszerződését akár azonnali hatállyal is bármikor felmondhatja. A Betétes részéről történő felmondás napjának az a nap tekintendő, amelyen a Bank a felmondást kézhez vette A betétszerződés teljes felmondása esetén a tőke és kamat elszámolása és kifizetése a betétfelmondás napján esedékes. Az esedékes kamat és betét összegét a Bank a Betétes fizetési számláján írja jóvá A Bank a betétszerződést 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani Ha a felmondás következtében a lekötött betét a meghatározott lejárati idő előtt szűnik meg, úgy a látra szóló betétek kamata kerül kifizetésre feltéve, ha a betétként töltött tényleges időtartam eléri vagy meghaladja a 30 napot A betétszerződés a Betétes halála esetén a legközelebbi lejárattal megszűnik. Az elhelyezett összeg az örökösi minőségét hivatalosan okmányokkal igazoló személyt illeti. Ha a Betétes a betét feletti rendelkezésre felhatalmazást adott, a Bank kizárja a felelősségét azon károk tekintetében, melyek a Betétes halála, és az örökös betét feletti rendelkezése közötti időben a betét feletti rendelkezésből erednek. 7. A hitel és kölcsönügyletek szabályai 7.1. Hitel és kölcsönszerződés A Bank hitelt, kölcsönt az általa alkalmazott hitel és kölcsönszerződések alapján nyújt A hitelszerződéssel a Bank arra vállal kötelezettséget, hogy díj ellenében meghatározott hitelkeretet tart az Ügyfél rendelkezésére, és a keret terhére a bankhitelszerződésben meghatározott feltételek megléte esetén kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez A kölcsönszerződés alapján a Bank akár hitelszerződés keretében, akár attól függetlenül meghatározott pénzösszeget bocsát az Ügyfél rendelkezésére. Az Ügyfél a kölcsön összegének visszafizetésére és kamat, illetve hiteldíj fizetésére köteles. A kölcsönszerződés keretében foglalt megállapodás alapján a Bank a kölcsönt az Ügyfél rendelkezésére bocsátja A Bank a kérelemről egyedi az Ügyfél minősítésén alapuló bírálati eljárás során dönt, mely döntéséről az Ügyfelet hivatalosan értesíti. A Bank hitelbírálati döntését nem köteles indokolni. A hitelbírálati döntés közlését megelőzően tett, akár szóbeli, akár írásbeli banki nyilatkozatok, illetve magatartások sem közvetlen, sem közvetett formában nem tekinthetők szerződéskötésnek, vagy szerződéskötésre utaló magatartásnak A hitelezési kapcsolat során az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül A Bank által végzett bármely hitelművelet esetén a Bank az általa végzett minősítés alapján biztosítékokat kérhet A Bank és az Ügyfél által megkötött hitel (kölcsön ) szerződés létrejöttét követően az Ügyfél által felvett kölcsönök biztosítékai csak abban az esetben biztosíthatnak a Bankkal kötött szerződésben rögzítetteknél kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelező részére, ha ahhoz a Bank előzetesen írásban kifejezetten hozzájárult, vagy ha az ilyen biztosítékot a más hitelezővel kötendő szerződéskötést megelőzően az Ügyfél a Banknak is felajánlotta. Amennyiben az Ügyfél a fenti kötelezettségét megszegi, úgy a Bank jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani A hitel, a kölcsön és az egyéb hitelműveletekre vonatkozó szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges A hitelszerződésnek tartalmaznia kell valamennyi lényeges, illetve a Bank által lényegesnek minősített feltételt, különösen a hitel célját, igénybevételének módját és feltételeit, valamint azt, hogy mely időtartamra szól. 19

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

CREDIGEN BANK Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos június 11. napjától

CREDIGEN BANK Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos június 11. napjától CREDIGEN BANK Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos 2010. június 11. napjától Tartalomjegyzék 1. Általános szabályok... 2 1.1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK... 2 1.2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 1.3. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I.

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I. A Fővárosi Ítélőtábla a Réti Antal és Társai Ügyvédi Iroda (felperesi képviselő címe, ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) felperesnek

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

2. A kölcsönre vonatkozó kamatok, díjak, költségek Esedékesség. Kezelési költség: 2 % Folyósításkor. 2010.03.01. előtt kötött szerződésekre

2. A kölcsönre vonatkozó kamatok, díjak, költségek Esedékesség. Kezelési költség: 2 % Folyósításkor. 2010.03.01. előtt kötött szerződésekre 1. A kölcsön feltételei: Kondíciós lista és Terméktájékoztató SIGNAL életbiztosítással fedezett személyi kölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék Érvényes: 2014. október 1-jétől,

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2014. március 17-től, visszavonásig 1. Folyószámla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben