HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013."

Átírás

1 HELYI TANTERV Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

2 TARTALOM Bevezető Szakiskolai előkészítés Szakiskolai képzés Melléklet Munkahelyi Gyakorlat Program

3 Értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatásának helyi tanterve Szakiskolai előkészítés: évfolyam Gyakorlati évfolyamok: A kerettanterv neve: o Szakképzés I.: évfolyam o Szakképzés II.: évfolyam A készségfejlesztő speciális szakiskola nem OKJ szerinti képzéshez alkalmazandó évfolyamos közismereti kerettanterve Szövött tárgy készítő központi szakmai modul Készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulók szakmai képzéséhez (jóváhagyási szám: /2009.) Parkápoló központi szakmai modul Készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulók szakmai képzéséhez (jóváhagyási szám: 11049/22/2004.) A képzés szabályozásának törvényi háttere: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet, a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, valamint a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, az adaptált központi modulok A szakiskolába kerülés előzményei, feltételei: A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján (8 általános iskolai évfolyam elvégzése után) kerül az értelmileg akadályozott tanuló középfokú oktatásba. A évfolyam tanterve az értelmileg akadályozott tanulót oktató-nevelő általános iskolai tanterv koncepcionális és tartalmi folytatása. A évfolyamot a szakképzés előkészítése, az általános műveltségi és praktikus ismereteket közvetítő tartalmán túl, súlypontosan veszi figyelembe a gyakorlati évfolyamokra való felkészítést. Az a fiatal, aki eredményesen befejezte a 10. évfolyamot, tanulmányait a készségfejlesztő speciális szakiskola gyakorlati évfolyamain folytatja.

4 A gyakorlati évfolyamok két szakma tananyagát tartalmazzák: Szakképzés I: évfolyam szövött tárgy készítő (Jóváhagyási szám: /2009.) Szakképzés II: évfolyam parkápoló (Jóváhagyási szám: 11049/22/2004.) A szakma tanítása mellett, megváltozott arányban folytatódik a műveltségi és gyakorlati ismereteket közvetítő képzés. A helyi tanterv két szakképzési programot tartalmaz, mely az intézmény lehetőségei és igényei szerint átcsoportosítható vagy más programmal helyettesíthető. A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. Törvény a szakmai képzés ingyenessége: A szakképzés célja o 29. (1b) minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és - az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló kivételével - a sajátos nevelési igényű tanuló részére. Ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére a második szakképesítés megszerzéséig. Hatály: 2013.IX.1.) Felkészíteni a sikeres társadalmi integrációra. A szakmai modulok gyakorlati tartalmát megtanítani. A szakképzés feladata A tanuló felkészítése felnőttkori lehetőségeire. (Értelmi fogyatékosok Napközi Otthonaiban, második munkapiacon történő elhelyezkedés, esetleg integrált munkavégzés) Az értelmileg akadályozott fiatal felnőtt oktatása- nevelése-képzése: - a legáltalánosabb élethelyzetekben történő eligazodásra, helyes cselekvésre, - a szükséges segítség igénylésére és elfogadására, - társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására, - egyszerű munkavégzésben siker elérésére, - reális vágyak és célok kitűzésére. Ezeket a feladatokat a következő alapelvek alkalmazásával kell teljesíteni: A tanulási képesség sajátossága állandó, ezért a speciális nevelés során, az egyéni bánásmód és egyéni haladás elvét szükséges alkalmazni. Elsősorban gyakorlati ismereteket kell oktatni A kommunikációs és szociális képességeket folyamatosan fejleszteni kell.

5 A tantárgyi rendszer kialakítása, a szakképzés céljának történő megfelelés A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott műveltségi anyagot közvetlenül nem lehetséges átvenni a készségfejlesztő speciális szakiskola tantervébe, de a kiemelt fejlesztési feladatokkal, a megnevezett kulcskompetenciákkal, valamint az Irányelvekben meghatározott fejlesztési területek százalékos arányaival tantervünk korrelál, természetszerűen tartalmi változtatásokkal és főleg egyszerűsítésekkel. A évfolyamon a Szakmai előkészítő ismeretek és az Életvitel és gondozási ismeretek elnevezésű tantárgyakban szakmai előkészítés, szakmai alapozó oktatás történik. Ezen az évfolyamon tanított ismeretek és gyakorlatok teljes kontinuitást jelentenek az általános iskolai tantervvel. A közismereti elméleti órák praktikus ismereteket közvetítenek, szükség szerint cselekvésbe ágyazottan. A gyakorlati tantárgyak a tanított szakmai tantárgyi programokat jelentik. A Munkahelyi Gyakorlat Program megalapozza a későbbi munkavégzés sikerességét. A készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés szerkezete Az középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő speciális szakiskolák két kötelező (9-10.) előkészítő évfolyamból, és arra épülő kettő két évfolyamos (9-10. évfolyam), nem OKJ szerinti képzéshez kapcsolódó szakaszból épül fel. Területek előkészítő évfolyam évfolyam évfolyam Közismeret Munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket nyújtó, vagy a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását biztosító képzés Szabadon felhasználható órakeret Összes óraszám (35+36) 71 (35+36)

6 A szakmai vizsga bonyolítása A legalább 2 tanéves képzés és az összefüggő gyakorlat teljesítése után a tanulók az elsajátított ismeretekből és gyakorlatokból szakmai vizsgát tesznek. A képzőhely által a szakmai tantárgy tananyagából összeállított vizsga elemei: o Elkészült tanulói munka bemutatása (lehet fényképpel dokumentált) o Balesetvédelmi ismeretek o Gyakorlati ismeretek alkalmazása, bemutatás o Egyszerű elméleti ismeretek Elvárt teljesítmény A szakiskolai képzés végére az általánosan elvárt teljesítmények a következők: 1. A tanuló képességeihez mérten sajátítsa el a tanult szakmákat. 2. Legyen képes egyéni szükségleteihez mért differenciált támogatással viszonylag önálló életet élni (napközbeni foglalkoztatással illetve védőmunkahelyi, vagy részmunkaidőben integrált munkában). 3. Legyen képes egyszerű, betanítást igénylő munkákat ellátni. Jusson el az önkiszolgálás minél magasabb fokára, lakhatási lehetőségének függvényében lakóközösségébe, lakókörnyezetébe történő integrálódásra. 4. Legyen igénye és képessége kapcsolatok létesítésére és fenntartására, a kulturális értékek befogadására, egészséges életmódra, környezete megóvására. Kiemelt kompetenciák és fejlesztési feladatok A szakmai gyakorlati képzés fő célja a tanulók szakmai munkavégzési kompetenciáinak kialakítása, a szakma gyakorlati tevékenységeinek elsajátítása. A közismereti tantárgyak témaköreinél a fő kompetenciák szerepelnek, amelyek a témakör feldolgozásakor kerülnek kialakításra vagy nélkülözhetetlenek a tananyag elsajátításához.

7 Értékelés Az értékelés célja a tanuló folyamatos motiválása. Ennek érdekében az értékelés alapjának tekintjük a tanuló önmagához képest történő fejlődésének a mértékét. Az értékelés tárgya A tantárgyi ismeretek elsajátításának mértéke, az ismeretek alkalmazásának foka, és a munkához, feladatvégzéshez való hozzáállás, az elkészített munkadarab minősége. Az értékelés formái A pozitív személyiségfejlődés érdekében a szakképzésben szerepet kapnak a motiváló hatású értékelési formák: szóbeli, (dicséret, figyelmeztetés, kedves programon való részvétellel történő jutalmazás, stb.) és írásbeli, illetve az érdemjeggyel történő értékelés: 1. Félévkor és év végén szöveges írásbeli értékelés szakmai gyakorlat tantárgyból, tájékoztatásul a szülőknek. 2. A tanuló fejlődésének mérése a P.A.C. I. és a P.A.C. II mérőeszközzel a tanév végén. 3. Félévkor és év végén osztályzattal a közismereti tárgyak terén, a tantárgyak elvárt teljesítményszintjének elsajátítási mértékét tükrözően. 4. Havonkénti érdemjeggyel történő értékelés a csoportban Szakmai végzettség A készségfejlesztő speciális szakiskola befejezésekor a tanulók a BIZONYÍTVÁNY (A.Tü.330r.sz.) mellé készségfejlesztő speciális szakiskolai vizsga bizonyítván y-t (a.tü.331.r.sz.) is kapnak (nem okj-s bizonyítvány). A Bizonyítványban szerepel: o tanuló adatai o képzőhely azonosító adatai o képzési területek, elsajátított tevékenységek o minősítés

8 A tantárgyi rendszer és az egészségfejlesztés, fogyasztóvédelem, környezetvédelem kapcsolata Az egészségfejlesztéshez tartozó feladatok, mint a betegségmegelőzés, gyógykezelés, egészséget károsító hatások, káros szenvedélyek kivédése, lelki problémák megelőzése, baleset-megelőzés tanítása - kötelező tananyag a 9./E évfolyamon a következő tantárgyak témaköreiként: Környezet és egészségvédelem, Társadalmi ismeretek és gyakorlatok. A gyakorlati évfolyamokon az Életvitel és gondozási ismeretek, valamint a Szakmai elméleti tantárgyak keretében jelennek meg a környezetvédelemmel az egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok. Valamennyi évfolyamon, minden tanórán kívüli iskolai tevékenység során oktatási-nevelési feladat a helyes életmód és szokások kialakítása, a mozgás igénylése és szeretete. A tantárgyrendszerbe beépül a mindennapos testnevelés (heti 5 tornaóra). A napközis foglalkozások keretében,a sportszakköri foglalkozásokon még további lehetőségek adódnak sportolásra, mozgásra. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok a Szakmai előkészítő ismeretek tantárgyban és az egészségfejlesztésnél leírt tantárgyak témaköreiben (elsősorban ezeknek a gyakorlati részében: vásárlás, tankonyha, üzletek felkeresése stb.), valamint az Életvitel és gondozási ismeretek tantárgyak témaköreiben jelennek meg. A környezetre vonatkozó ismeretek és a környezetvédelem a Környezet és egészségvédelem és a Társadalmi ismeretek és gyakorlatok tantárgyakban kerülnek oktatásra, a gyakorlatban pedig a szűkebb intézményi környezet megóvására, szépítésére történő következetes nevelésében és elvárásokban. Tankönyvek és taneszközök kiválasztásának szempontjai Az évenként megjelenő tankönyvkínálatból a választás szempontjai: o A speciális igényű tanulók számára olyan tankönyveket, feladatlapokat, füzeteket és egyéb szemléltető eszközt szükséges választani, melyek a figyelem, és érzékelés zavarait részben kompenzálják. o Kivitelezésük szépsége, minősége hatékony eszköze a motivációnak. o Tartalmuk, megfogalmazásuk illeszkedjen a tanulók értelmi és érzelmi sajátosságához. o A pedagógus kreativitását, szakmai tudását magukba foglaló saját készítésű szemléltető eszközök, feladatlapok nélkülözhetetlenek a képzés sikeréhez. A képzési feladatok kivitelezésének feltételei A köznevelési törvényben előírt és a mindenkori taneszköz-jegyzékben meglévő, a tanulók speciális igényeiknek is megfelelő személyi és tárgyi erőforrásokkal kell rendelkezni a szakképzést megvalósító intézménynek.

9 Személyi feltételként szükséges a megfelelő diplomával (szakkal) rendelkező gyógypedagógus alkalmazása, aki egyéni foglalkozás (fejlesztés illetve korrekció) keretében, a szükséges módszerek ismeretével, a rendelkezésre álló többlet idővel biztosítani tudja a képzés sikerét. Javasolt a Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak iskolában és kollégiumban szerint egy fő gyógypedagógiai asszisztens, vagy gyermek és ifjúsági felügyelő alkalmazása. Tárgyi feltételek A létszámnak megfelelően felszerelt világos, jól szellőztethető, tágas tanműhely szükséges, a tanulók testméretének megfelelő, ergonómiai szempontoknak is megfelelő kényelmes székekkel felszerelve. Legyen lehetőség öltözködésre, tisztálkodásra, hideg-meleg vizes kézmosásra, WC használatra. Biztosítani kell a kényelmes és egészséges munkavégzést lehetővé tevő munkaasztalokat, ülőalkalmatosságokat. A szakképzés során használatos anyagokat, eszközöket, szerszámokat a vonatkozó szabályoknak megfelelően kell elhelyezni, raktározni, tárolni. A szakmai gyakorlatok végzéséhez biztosítani kell a tematikában megtervezett témakörökhöz szükséges szerszámokat, felszereléseket, anyagokat, eszközöket, figyelembe véve a képzésben részt vevő tanulók számát. Az eszközök, szerszámok legyenek korszerűek, biztosítsák az ismeretek elsajátításán túl a balesetmentes munkavégzést. Rendelkezzen az intézmény olyan tanterülettel, ahol a parkápolás, a gazdasági udvar, közlekedő utak, vízelvezető árkok karbantartási, tisztítási munkáinak gyakorlati elsajátításához biztosítottak a feltételek (gyakorló terület, gyakorló ugarterület, bemutató terület, növényház, raktárak, stb.). Eszközigény Szövött tárgy-készítő - szövőkeretek, szövőállványok, szövőszék, tartozékok, vetélő, leverő villa - ollók (balkezes szükség szerint) - felvetőfonalak - szövőfonalak - maradék fonalak, varrócérna - kartonok - Színes kivágó papírok - zsírkréta készlet - ragasztó, vonalzó - nagyító lencse, tű, mérőszalag - műszaki rajzlapok Parkápoló - vetőmagok, szaporítóanyagok - műtrágyák, növényvédő szerek - ásó, kertészeti és szérűskerti gereblye - kapa, kézi és motoros kasza - komposztáló gép

10 - kézikocsi, talicska, komposztrosta - ültetőfa, öntözőkanna, zsineg - vödör, lapát, vasvilla - lombseprű, vesszőseprű, cirokseprű - hulladékgyűjtő és tároló edények szelektív hulladékok gyűjtésére, tárolására - műanyag rekesz, metszőolló - kézi és motoros fűnyíró - kézi és gépi sövénynyíró - kismotoros kapálógép (rotációs kapa) - virágcserepek, köztéri edények - mosó fertőtlenítő berendezés - meszelő és festő szerszámok - kerti esőztető berendezések - különböző méretű létrák - munkaruha, sapka, bakancs - védőszemüveg, védőkesztyű - gázmaszk, pormaszk, gumicsizma A munkavégzéshez szükséges anyagok létszámnak megfelelően o vetőmagok, szaporítóanyagok o virágpalánták o műtrágyák, növényvédő szerek Egyéni védő felszerelések létszámtól függően o munkaruha, sapka, bakancs o védőszemüveg, védőkesztyű o gázmaszk, pormaszk, gumicsizma Szemléltető eszközök o Textilminta gyűjtemény, fonalgyűjtemény

11 o Különféle összetételű anyagvágatok o Oktatótáblák o Szakkönyvek, tankönyvek, szaklapok o Szőnyegfotók o Diafilmek o DVD Audiovizuális eszközök o Diavetítő o DVD lejátszó, DVD o Magnetofon vagy CD-lejátszó o Interaktív tábla o kivetítő információhordozók a parkgondozás egyes munkafázisainak, terméseinek szemléltetésére o rajzos- írásos munka- algoritmus táblák o tanári adminisztrációt, anyagok és eszköznyilvántartást segítő eszközök Hagyományos taneszközök (tábla, kréta stb. )

12 TÁRSADALMI KÖRNYEZET

13 Szakiskolai előkészítés Cél Műveletek végzése segítse a fogalmi gondolkodás fejlődését, fejlessze azoknak a képességeknek a kialakítását, amelyek közvetlen segítséget adnak a mindennapi élethelyzetekben. Begyakorolt ismeretei segítsék szocializációját. Felkészíteni a számolási, mérési ismeretek oktatásával a készségfejlesztő speciális szakiskolai képzésre. Feladat A tanulókkal megtapasztaltatni a számolás, mérés fontosságát a mindennapi élethelyzetekben. A tanulók belső sajátjává tenni a pontosságra törekvést. Elvárt teljesítmény Képességeinek megfelelő mértékben alakuljon ki időbeli tájékozódása. Képességének megfelelő mértékben tudja használni mérési ismereteit, különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére. Képességeinek megfelelő mértékben végezzen elemi műveleteket fejben és segédeszközzel. Értékelés Tanév végén érdemjeggyel, félévente szóbeli tájékoztatással, évente P.A.C. mérőeszközös méréssel.

14 A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret Témakör / évfolyam Térbeli és időbeli tájékozódás 2. Műveletek 3. Mértékegységek, mérés, pénz

15 Számolás-mérés Szakiskolai előkészítés 9. Cél: A műveletek végzése segítse a fogalmi gondolkodás fejlődését, fejlessze azoknak a képességeknek a kialakulását, melyek közvetlen segítséget adnak a mindennapi élethelyzetekben Alkalmassá tenni a tanulókat a készségfejlesztő speciális szakiskolában történő eredményes tanulásra. Feladat: Alkalmazzák az időbeli tájékozódásban szerzett ismereteket. Műveletek végzése, halmazok és mennyiségek felismertetése 100-as számkörben. Pénzhasználat, mérések alkalmazása. Követelmény: Segítséggel, vagy önállóan számoljon el 100-ig tízesével. Segítséggel vagy a nélkül végezzen azonosításokat a tízesek számjegyeivel, neveivel és halmazaik között. Segítséggel tudjon műveleteket végezni 10-es átlépés nélkül 20-as számkörben. Tárgyak segítségével tudjon tízeseket hozzáadni, elvenni a 100-as számkörben tízes átlépés nélkül. Egyre önállóbban használja a tanult mértékegységeket. Számjegyek írása 100-ig egyre nagyobb önállósággal. Ismerje az otthon és az iskola közötti útvonalat, intézményen belül önállóan közlekedjen. Ismerje meg a digitális kijelzésű órát, képességének megfelelő mértékben használjon műsorújságot. Értékelés Tanév végén érdemjeggyel, félévente szóbeli tájékoztatással, évente P.A.C. mérőeszközös méréssel.

16 Évfolyam: Témakör: Tájékozódás Fejlesztendő kompetencia: A rendelkezésre álló idő beosztása. Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt, javasolt fogalmak Naptár, Napirend, heti beosztás Az óra Tájékozódás az iskola területén Tájékozódás az iskola környékén Alapvető földrajzi Ismeretek Egy éves időtartam érzékelése, múlt tanévi fényképek videók nézegetése, naptárba bejelölése Naptári év, tanév meghatározása évszakok periodikus Váltakozása. Beszélgetés régi korokról, könyvek nézegetése, látogatás múzeumban. Heti és napi tevékenységek időtartamai. Napirend készítése a tevékenységekre fordított időtartamokkal Időegységek, időtartamok becslése, mérése, időpontok fontossága (nyitva tartások, menetrend, TV-műsor stb.) Könyvtári, múzeumok nyitvatartásának lejegyzése. Tapasztalatszerző séta a buszpályaudvarra, menetrendek leolvasása. Digitális és hagyományos óra jelzéseinek egyeztetése Az iskola minden helyiségének, dolgozójának, azok munkájuknak, munkahelyeiknek megismerése, lehetőség szerint felkeresése, az ott kapott megbízatások önálló teljesítése. Az iskola címének elmondása, leírása. Környező utcák bejárása, utcanevek. A környék tömegközlekedési eszközei. Az otthon-iskola útvonal ismerete, elmondása, megmutatása a térképen. A földgömb. Magyarország és Budapest térképének tanulmányozása, piktogramok, színjelzések értelmezése. Híradások, események helyszínének megkeresése. Albumok nézegetése a Föld különböző tájairól. Lapozgatás, oldalszámok sorrendje meghatározott oldalak fellapozása. 1 évvel ezelőtt, 1 év óta 1 év múlva stb. kifejezések értelmezése munkaidő, szabadidő szabadidős tevékenységek Időpontok meghatározása többféle módon helyiségek, munkakörök település, megye, kerület, utca, házszám, középületek, lakóépületek, közterületek égtájak, földrészek, országok természeti képződmények Elvárt teljesítmény 1 évvel ezelőtt, 1 év óta 1 év múlva stb. kifejezések értelmezése Tudja az időt jól kihasználni, és hasznosan eltölteni. A szabadidős tevékenységeit tervezze meg segítséggel. Időpontok meghatározása többféle módon. Nyitvatartási idő értelmezése. Ismerje a menetrendet, tudja leolvasni az iskola és lakóhelye buszközlekedésének idejét. Mozogjon otthonosan és felelősségteljesen az iskola területén. Ismerje az otthon - iskola útvonalát, igazodjon el a környező utcákban. Legyen alapvető térképismerete (pl.: égtájak, földrészek és néhány ország megmutatása) Fejlesztendő készségek, képességek rövid-hosszútávú emlékezet, figyelmi funkciók kommunikáció Időészlelés Időbeli viszonyok Időészlelés Időbeli viszonyok térbeli tájékozódás emlékezet síkbeli tájékozódás figyelem emlékezet Óraszám: Tantárgyi koncepció Kommunikáció Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Ének-zene

17 Történelmi időszakok Beszélgetés régi korokról. Régi épületek, bútorok, ruhák, szerszámok megfigyelése. Múzeumlátogatások. Történelmi évszámok, értelmezésük. régi, ócska, antik, műemlék, időszalag, Érdeklődjön a történelmi események, személyek iránt. emlékezet figyelem Módszertani orientáció: Tanítási eljárások Módszertani eszköztár Értékelés módja Az esélyegyenlőség kezelése Kapcsolódási pontok Közös, páros és egyéni tevékenykedtetés. Naptár, napirend tábla, menetrend, óra. A tanulói tevékenységek megfigyelése; a személyes részvétel elismerése a közös munkavégzések során. Individualizáltan differenciált feladatok. Kommunikáció: Anyanyelv, Beszédfejlesztés; Társadalmi ismeretek és gyakorlatok: Lakóhelyismeret, Történelmi ismeretek; Ének-zene: Ünnepkörök dalai

18 Évfolyam: Témakör: Műveletek Fejlesztendő kompetencia: Számológép használat Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt, javasolt fogalmak Számkör bővítés Műveletek Meg és leszámlálás egyesével, kettesével. Számok helye táblázatokban, a számegyenes tízes szakaszain. Számok írása. Számkörbővítés 1000-ig. Számolás 100-val. Az ismert műveletek gyakorlása. Írásbeli műveletek gyakorlása A műveletek megjelenítése eljátszással, kirakással, képpel, szöveges feladatokkal. Kerek tízesek összeadása, kivonása. Számok nevei Egyesek tízesek, százasok helye Elvárt teljesítmény Egyéni képességek szerint olvassa el a számokat és különböztesse meg reálisan a nagyságrendjüket Becsülje meg, számítsa ki és ellenőrizze a műveletek eredményét. Fejlesztendő készségek, képességek Finommotorika, figyelem, emlékezet fejlesztése Grafomotoros készség Relációs szókincs Problémafelismerő, feladatmegoldó képesség fejlesztése. Kritikus gondolkodás kialakítása. Analógiás gondolkodás, analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése. Óraszám: 45 óra Tantárgyi koncepció Kommunikáció Szöveges feladatok Számológép használata Szöveges feladatok megoldása, a megoldás lépéseinek tudatosítása. Adatok gyűjtése, rendezése. Szituációkhoz, történésekhez a megfelelő művelet hozzárendelése. Szorzás, osztás fogalma, előfordulása a mindennapi életben. Szorzás a számológéppel, ellenőrzése összeadásokkal, osztással. Az ellentétes műveletek fogalma. Lényeges, lényegtelen adatok sorrend, ellenőrzés becslés, kitörlés, javítás Tudja a feladatot logikusan átgondolni és a megfelelı művelet kiválasztani. Üsse be pontosan a feladatokat, az eredményt ellenőrizze becsléssel. Elemi gondolkodási funkciók fejlesztése Gondolkodási funkciók fejlesztése, problémamegoldó képesség, absztraháló képesség fejlesztése Logikus gondolkodás kialakítása. Figyelem gondolkodás becslés

19 Módszertani orientáció: Tanítási eljárások Módszertani eszköztár Értékelés módja Az esélyegyenlőség kezelése Kapcsolódó kompetenciák: Közös, páros és egyéni tevékenykedtetés. Számtáblázatok; számegyenes. Játékok, játékos feladatok, amelyek hozzájárulnak a számolási készég fejlesztéséhez. Egyéni megerősítés. Folyamatos dicséret. Diagnosztikus mérés a 100-as számkörben. Individualizáltan differenciált feladatok. Kommunikáció: Anyanyelv, Beszédfejlesztés; digitális kompetencia

20 Évfolyam: Témakör: Mértékegységek, mérések, a pénz Fejlesztendő kompetencia: A pontosság. Óraszám: 40 óra Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt, javasolt fogalmak Mérési gyakorlatok A pénz Különbözı típusú mérésekhez megfelelı eszköz kiválasztása, mértékegység meghatározása. Mérőeszközök helyes használata. Mennyiségek növelése, csökkentése, értékek önálló megállapítása, leírása. Váltások kilógrammot dekagrammra. Méter váltása, centiméterre. Liter váltása deciliterre. Papírpénzek, érmék megnevezése, értékük összehasonlítása. Összegek kiszámolása, váltások. Különböző jövedelemforrások számbavétele. Jövedelmek, megélhetési költségek, rezsi, villany-, gáz-, telefon-, ebéd-befizetés, buszbérlet nagyságrendje, összehasonlítása. Üzletekben, katalógusokban árak megfigyelése. Vásárlások. Hirdetésekben, plakátokon összegek keresése. Különböző szolgáltatások árai. személy- és konyhai mérleg, mérőszalag, vonalzó bank, bankkártya, csekk, készpénz jövedelem, adósság, hitel kölcsön, részletfizetés Elvárt teljesítmény Válassza ki a megfelelő mérőeszközt és mérjen pontosan. Használja a megfelelő mérőeszközöket funkciójuknak megfelelősen. Érezze a pénz fontosságát (becsülje meg) és vigyázzon rá. Tudja differenciálni a szükséges és a luxuscikkeket Fejlesztendő készségek, képességek Percepció fejlesztése, tapintásos, vizuális észlelés fejlesztése. Keresztcsatornák fejlesztése. Alaklátás, formaállandóság, felismerési képesség fejlesztése Logikus gondolkodás, figyelem, megfigyelőképesség, összehasonlító, megkülönböztető képesség fejlesztése Tantárgyi koncepció Életvitel és gondozási ismeretek Módszertani orientáció: Tanítási eljárások Módszertani eszköztár Értékelés módja Az esélyegyenlőség kezelése Kapcsolódási pontok Közös, páros és egyéni tevékenykedtetés. Mérőeszközök, hőmérők, árucikkek, pénz, csekk, jegy, bérlet. Egyéni megerősítés. Az elsajátított tudás felidézésének képességét kísérjük figyelemmel. Individualizáltan differenciált feladatok. Életvitel és gondozási ismeretek: Vásárlás, Fogyasztóvédelem; digitális kompetencia

21 Számolás-mérés 10. csoport Cél: Begyakorolt ismeretei alkalmazóképes tudássá válva segítse szocializációját. Alkalmassá tenni a tanulókat a készségfejlesztő speciális szakiskolában történő eredményes tanulásra. Feladat: Az időbeli tájékozódás témakörében szerzett ismeretek épüljenek be a mindennapi életükbe. Alkalmazni tudják a pénzhasználatban tanultakat. Végezzenek műveleteket 100-as számkörben. Követelmény: Egyre nagyobb önállósággal végezzen elemi műveleteket konkrét cselekvéssel. Egyre nagyobb önállósággal a mérésre vonatkozó ismereteit alkalmazni tudja. Időbeli tájékozódása segítse az élethelyzetekben eligazodni. A környezete tárgyainak tulajdonságairól, kiterjedéséről, térbeli helyzeteiről szerzett ismereteit, tapasztalatait tevékenységeiben alkalmazni tudja. Értékelés: Tanév végén, félévente érdemjeggyel, szöveges tájékoztatással, évente P.A.C. mérőeszközös méréssel.

22 Évfolyam: Témakör: Tájékozódás Fejlesztendő kompetencia: Eligazodás az időpontok között (dátumok). Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt, javasolt fogalmak Naptár: Év, évszakok, hónapok Az év felosztása, egy oldalas naptárban időpontok keresése, leolvasása. Egyoldalas naptár készítése. Eseményekhez megfelelő időegységek megválasztása. Téli és nyári időszámítás megismerése. tanév, naptári év, tanítási szünet, szünidő Elvárt teljesítmény Legyen képes a jelen időpontot leolvasni. Fejlesztendő készségek, képességek rövid-hosszútávú emlékezet, figyelmi funkciók kommunikáció Óraszám: Kommunikáció Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Ének-zene Az óra A pontos idő leolvasása, eseményhez kötése. Két időpont leolvasása eltelt idő kiszámolása. Analóg, és digitális óra egyeztetése. Jelenkorból életkor kiszámítása. Időtartam időegység Használja a mindennapi életben az elsajátított ismeretanyagot. Értse meg az időbeliség, az időtartamok közti nagyságrendbeli különbségeket. Időészlelés Időbeli viszonyok Múlt kor Látogatás a múzeumban. Régi képek, tárgyak megtekintése. Antik Ócska Értékes Érdeklődjön a múzeumi, történelmi kiállítások iránt. Időészlelés Időbeli viszonyok Tájékozódás az otthon és az iskola környékén. Lakóhely, iskola megmutatása a térképen. (Budapest térképén). Járművek, útvonalaik tanulmányozása térképen, egyes útvonalak bejárása, felidézése a térképen. Saját lakcím leírása, bejelölése a térképen, egymás meglátogatása (útvonal meghatározása). tömegközlekedés, átszállás, közlekedési csomópont Tudjon eligazodni az iskola és otthona környékén. Térbeli tájékozódás figyelem emlékezet Magyarország térképe Alapvető földrajzi ismeretek Égtájak nevei, értelmezésük (Budapesttől északra stb.) Távolságok becslése, lemérése, átszámítása. Autóutak, vasútvonalak bejárása. Piktogramok értelmezése. A csillagok, bolygók a Nap, a Föld fogalma, a földgömb tanulmányozása, tengerek, óceánok, földrészek helyének meghatározása. Albumok, képes újságok lapozgatása, helyszínek megkeresése Időegységek a másodperctől az évszázadig. távolsági és tömegközlekedési eszközök Északi sark, Déli sark, Egyenlítő, földrészek, országok nevei Tudjon eligazodni Magyarország térképén. Értelmezze helyesen a mindennapi életben használt földrajzi kifejezéseket. Síkbeli tájékozódás emlékezet figyelem síkbeli tájékozódás

23 Módszertani orientáció: Tanítási eljárások Módszertani eszköztár Értékelés módja Az esélyegyenlőség kezelése Kapcsolódási pontok Közös, páros és egyéni tevékenykedtetés. Egylapos naptár, óra. Tanulmányi séta a múzeumba. Egyéni megerősítés. Az elsajátított tudás felidézésének képességét kísérjük figyelemmel. Individualizáltan differenciált feladatok. Kommunikáció: Anyanyelv, Beszédfejlesztés; Társadalmi ismeretek és gyakorlatok: Lakóhelyismeret, Történelmi ismeretek; Ének-zene: Ünnepkörök dalai; Digitális kompetencia

24 Évfolyam: Témakör: Műveletek Fejlesztendő kompetencia: Összeadás alkalmazása a mindennapi életben Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt, javasolt fogalmak Számkör bővítés Műveletek Szöveges feladatok. Számológép használata Számok kiolvasása leírása diktálás után és másolással. Számok nagyságrendjének megállapítása. Helyérték megállapítása négyjegyű számokkal. Számszomszédok megállapítása 100-as körben. Ismerkedés a mínusz számokkal, hőmérő segítségével. A tanult műveletek, írásbeli összeadás, kivonás gyakorlása. Műveletek 1000-ig 100-asokkal. Összetett, több műveletet tartalmazó feladatok elvégzése. Bonyolultabb, több műveletet igénylő feladatok végzése, megértése. Folyamatos ismerkedés a számológéppel. Számok, műveleti jelek hibátlan beütése, az eredmény ellenőrzése fordított művelettel Egy-két-három stb. jegyű szám Plussz mínusz Absztrahálás számológép-számítógép különbsége Elvárt teljesítmény Ismerje fel a számok nagyságrendjét, alakiés helyi értékét. Végezzen műveleteket 100-as, 1000-es körben. Értse meg az elvétel és összeadás kapcsolatát, a felcserélhetőség elvét. Lássa meg, különítse el a lényeges és lényegtelen adatokat, jegyezze le oldja meg. Alkalmazza megbízhatóan a számológépet. Fejlesztendő készségek, képességek Finommotorika, figyelem, emlékezet fejlesztése Grafomotoros készség Relációs szókincs Problémafelismerő, feladatmegoldó képesség fejlesztése. Kritikus gondolkodás kialakítása. Analógiás gondolkodás, analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése. Elemi gondolkodási funkciók fejlesztése Gondolkodási funkciók fejlesztése, problémamegoldó képesség, absztraháló képesség fejlesztése Logikus gondolkodás kialakítása. figyelem Óraszám: Kommunikáció

Pedagógiai Program. 6. számú melléklet (készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés)

Pedagógiai Program. 6. számú melléklet (készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés) BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Általános Iskola, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Fejlesztő 7635 Pécs, Bálicsi út 29. Telefon: 06 72 310 299; fax: 06 72 310

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TÁRSADALMI ISMERETEK

TÁRSADALMI ISMERETEK TÁRSADALMI ISMERETEK A tantárgy célja bővíteni a tanulók azon ismereteit, amelyek a társadalmi környezet jobb megismerését segítik elő. Feladata, hogy a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló szerezzen

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó

Ö S S Z E F O G L A L Ó Ö S S Z E F O G L A L Ó 1 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításával újabb, az iskolák számára a helyi tantervük

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2.

Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2. Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2. Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Tanulók Szakmai Képzéséhez Készült: Rum Kastély EGYMI 2014. Tartalom 1. A KÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI HÁTTERE... 4 2. KÉPZÉSI

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK Évfolyam: 7. Cél: Tudja alkalmazni a beszédfejlesztés tantárgy témakörein belül tanult ismereteket fokozódó önállósággal. Látókörét kibıvíteni, hogy tágabb környezetét

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZÖVÖTT TÁRGY-KÉSZÍTŐ KÖZPONTI SZAKMAI PROGRAMMODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ AJÁNLÁS 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program a 11.-12. szakképző évfolyamok számára 2013. /A 2010.-ben elfogadott

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

6. számú melléklet: Értelmileg akadályozott tanulók helyi tanterve 9-10. évfolyam

6. számú melléklet: Értelmileg akadályozott tanulók helyi tanterve 9-10. évfolyam 6. számú melléklet: Értelmileg akadályozott tanulók helyi tanterve 9-10. évfolyam A szakiskolába kerülés előzményei, feltételei: A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben