HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013."

Átírás

1 HELYI TANTERV Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

2 TARTALOM Bevezető Szakiskolai előkészítés Szakiskolai képzés Melléklet Munkahelyi Gyakorlat Program

3 Értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatásának helyi tanterve Szakiskolai előkészítés: évfolyam Gyakorlati évfolyamok: A kerettanterv neve: o Szakképzés I.: évfolyam o Szakképzés II.: évfolyam A készségfejlesztő speciális szakiskola nem OKJ szerinti képzéshez alkalmazandó évfolyamos közismereti kerettanterve Szövött tárgy készítő központi szakmai modul Készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulók szakmai képzéséhez (jóváhagyási szám: /2009.) Parkápoló központi szakmai modul Készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulók szakmai képzéséhez (jóváhagyási szám: 11049/22/2004.) A képzés szabályozásának törvényi háttere: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet, a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, valamint a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, az adaptált központi modulok A szakiskolába kerülés előzményei, feltételei: A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján (8 általános iskolai évfolyam elvégzése után) kerül az értelmileg akadályozott tanuló középfokú oktatásba. A évfolyam tanterve az értelmileg akadályozott tanulót oktató-nevelő általános iskolai tanterv koncepcionális és tartalmi folytatása. A évfolyamot a szakképzés előkészítése, az általános műveltségi és praktikus ismereteket közvetítő tartalmán túl, súlypontosan veszi figyelembe a gyakorlati évfolyamokra való felkészítést. Az a fiatal, aki eredményesen befejezte a 10. évfolyamot, tanulmányait a készségfejlesztő speciális szakiskola gyakorlati évfolyamain folytatja.

4 A gyakorlati évfolyamok két szakma tananyagát tartalmazzák: Szakképzés I: évfolyam szövött tárgy készítő (Jóváhagyási szám: /2009.) Szakképzés II: évfolyam parkápoló (Jóváhagyási szám: 11049/22/2004.) A szakma tanítása mellett, megváltozott arányban folytatódik a műveltségi és gyakorlati ismereteket közvetítő képzés. A helyi tanterv két szakképzési programot tartalmaz, mely az intézmény lehetőségei és igényei szerint átcsoportosítható vagy más programmal helyettesíthető. A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. Törvény a szakmai képzés ingyenessége: A szakképzés célja o 29. (1b) minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és - az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló kivételével - a sajátos nevelési igényű tanuló részére. Ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére a második szakképesítés megszerzéséig. Hatály: 2013.IX.1.) Felkészíteni a sikeres társadalmi integrációra. A szakmai modulok gyakorlati tartalmát megtanítani. A szakképzés feladata A tanuló felkészítése felnőttkori lehetőségeire. (Értelmi fogyatékosok Napközi Otthonaiban, második munkapiacon történő elhelyezkedés, esetleg integrált munkavégzés) Az értelmileg akadályozott fiatal felnőtt oktatása- nevelése-képzése: - a legáltalánosabb élethelyzetekben történő eligazodásra, helyes cselekvésre, - a szükséges segítség igénylésére és elfogadására, - társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására, - egyszerű munkavégzésben siker elérésére, - reális vágyak és célok kitűzésére. Ezeket a feladatokat a következő alapelvek alkalmazásával kell teljesíteni: A tanulási képesség sajátossága állandó, ezért a speciális nevelés során, az egyéni bánásmód és egyéni haladás elvét szükséges alkalmazni. Elsősorban gyakorlati ismereteket kell oktatni A kommunikációs és szociális képességeket folyamatosan fejleszteni kell.

5 A tantárgyi rendszer kialakítása, a szakképzés céljának történő megfelelés A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott műveltségi anyagot közvetlenül nem lehetséges átvenni a készségfejlesztő speciális szakiskola tantervébe, de a kiemelt fejlesztési feladatokkal, a megnevezett kulcskompetenciákkal, valamint az Irányelvekben meghatározott fejlesztési területek százalékos arányaival tantervünk korrelál, természetszerűen tartalmi változtatásokkal és főleg egyszerűsítésekkel. A évfolyamon a Szakmai előkészítő ismeretek és az Életvitel és gondozási ismeretek elnevezésű tantárgyakban szakmai előkészítés, szakmai alapozó oktatás történik. Ezen az évfolyamon tanított ismeretek és gyakorlatok teljes kontinuitást jelentenek az általános iskolai tantervvel. A közismereti elméleti órák praktikus ismereteket közvetítenek, szükség szerint cselekvésbe ágyazottan. A gyakorlati tantárgyak a tanított szakmai tantárgyi programokat jelentik. A Munkahelyi Gyakorlat Program megalapozza a későbbi munkavégzés sikerességét. A készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés szerkezete Az középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó készségfejlesztő speciális szakiskolák két kötelező (9-10.) előkészítő évfolyamból, és arra épülő kettő két évfolyamos (9-10. évfolyam), nem OKJ szerinti képzéshez kapcsolódó szakaszból épül fel. Területek előkészítő évfolyam évfolyam évfolyam Közismeret Munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket nyújtó, vagy a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását biztosító képzés Szabadon felhasználható órakeret Összes óraszám (35+36) 71 (35+36)

6 A szakmai vizsga bonyolítása A legalább 2 tanéves képzés és az összefüggő gyakorlat teljesítése után a tanulók az elsajátított ismeretekből és gyakorlatokból szakmai vizsgát tesznek. A képzőhely által a szakmai tantárgy tananyagából összeállított vizsga elemei: o Elkészült tanulói munka bemutatása (lehet fényképpel dokumentált) o Balesetvédelmi ismeretek o Gyakorlati ismeretek alkalmazása, bemutatás o Egyszerű elméleti ismeretek Elvárt teljesítmény A szakiskolai képzés végére az általánosan elvárt teljesítmények a következők: 1. A tanuló képességeihez mérten sajátítsa el a tanult szakmákat. 2. Legyen képes egyéni szükségleteihez mért differenciált támogatással viszonylag önálló életet élni (napközbeni foglalkoztatással illetve védőmunkahelyi, vagy részmunkaidőben integrált munkában). 3. Legyen képes egyszerű, betanítást igénylő munkákat ellátni. Jusson el az önkiszolgálás minél magasabb fokára, lakhatási lehetőségének függvényében lakóközösségébe, lakókörnyezetébe történő integrálódásra. 4. Legyen igénye és képessége kapcsolatok létesítésére és fenntartására, a kulturális értékek befogadására, egészséges életmódra, környezete megóvására. Kiemelt kompetenciák és fejlesztési feladatok A szakmai gyakorlati képzés fő célja a tanulók szakmai munkavégzési kompetenciáinak kialakítása, a szakma gyakorlati tevékenységeinek elsajátítása. A közismereti tantárgyak témaköreinél a fő kompetenciák szerepelnek, amelyek a témakör feldolgozásakor kerülnek kialakításra vagy nélkülözhetetlenek a tananyag elsajátításához.

7 Értékelés Az értékelés célja a tanuló folyamatos motiválása. Ennek érdekében az értékelés alapjának tekintjük a tanuló önmagához képest történő fejlődésének a mértékét. Az értékelés tárgya A tantárgyi ismeretek elsajátításának mértéke, az ismeretek alkalmazásának foka, és a munkához, feladatvégzéshez való hozzáállás, az elkészített munkadarab minősége. Az értékelés formái A pozitív személyiségfejlődés érdekében a szakképzésben szerepet kapnak a motiváló hatású értékelési formák: szóbeli, (dicséret, figyelmeztetés, kedves programon való részvétellel történő jutalmazás, stb.) és írásbeli, illetve az érdemjeggyel történő értékelés: 1. Félévkor és év végén szöveges írásbeli értékelés szakmai gyakorlat tantárgyból, tájékoztatásul a szülőknek. 2. A tanuló fejlődésének mérése a P.A.C. I. és a P.A.C. II mérőeszközzel a tanév végén. 3. Félévkor és év végén osztályzattal a közismereti tárgyak terén, a tantárgyak elvárt teljesítményszintjének elsajátítási mértékét tükrözően. 4. Havonkénti érdemjeggyel történő értékelés a csoportban Szakmai végzettség A készségfejlesztő speciális szakiskola befejezésekor a tanulók a BIZONYÍTVÁNY (A.Tü.330r.sz.) mellé készségfejlesztő speciális szakiskolai vizsga bizonyítván y-t (a.tü.331.r.sz.) is kapnak (nem okj-s bizonyítvány). A Bizonyítványban szerepel: o tanuló adatai o képzőhely azonosító adatai o képzési területek, elsajátított tevékenységek o minősítés

8 A tantárgyi rendszer és az egészségfejlesztés, fogyasztóvédelem, környezetvédelem kapcsolata Az egészségfejlesztéshez tartozó feladatok, mint a betegségmegelőzés, gyógykezelés, egészséget károsító hatások, káros szenvedélyek kivédése, lelki problémák megelőzése, baleset-megelőzés tanítása - kötelező tananyag a 9./E évfolyamon a következő tantárgyak témaköreiként: Környezet és egészségvédelem, Társadalmi ismeretek és gyakorlatok. A gyakorlati évfolyamokon az Életvitel és gondozási ismeretek, valamint a Szakmai elméleti tantárgyak keretében jelennek meg a környezetvédelemmel az egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok. Valamennyi évfolyamon, minden tanórán kívüli iskolai tevékenység során oktatási-nevelési feladat a helyes életmód és szokások kialakítása, a mozgás igénylése és szeretete. A tantárgyrendszerbe beépül a mindennapos testnevelés (heti 5 tornaóra). A napközis foglalkozások keretében,a sportszakköri foglalkozásokon még további lehetőségek adódnak sportolásra, mozgásra. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok a Szakmai előkészítő ismeretek tantárgyban és az egészségfejlesztésnél leírt tantárgyak témaköreiben (elsősorban ezeknek a gyakorlati részében: vásárlás, tankonyha, üzletek felkeresése stb.), valamint az Életvitel és gondozási ismeretek tantárgyak témaköreiben jelennek meg. A környezetre vonatkozó ismeretek és a környezetvédelem a Környezet és egészségvédelem és a Társadalmi ismeretek és gyakorlatok tantárgyakban kerülnek oktatásra, a gyakorlatban pedig a szűkebb intézményi környezet megóvására, szépítésére történő következetes nevelésében és elvárásokban. Tankönyvek és taneszközök kiválasztásának szempontjai Az évenként megjelenő tankönyvkínálatból a választás szempontjai: o A speciális igényű tanulók számára olyan tankönyveket, feladatlapokat, füzeteket és egyéb szemléltető eszközt szükséges választani, melyek a figyelem, és érzékelés zavarait részben kompenzálják. o Kivitelezésük szépsége, minősége hatékony eszköze a motivációnak. o Tartalmuk, megfogalmazásuk illeszkedjen a tanulók értelmi és érzelmi sajátosságához. o A pedagógus kreativitását, szakmai tudását magukba foglaló saját készítésű szemléltető eszközök, feladatlapok nélkülözhetetlenek a képzés sikeréhez. A képzési feladatok kivitelezésének feltételei A köznevelési törvényben előírt és a mindenkori taneszköz-jegyzékben meglévő, a tanulók speciális igényeiknek is megfelelő személyi és tárgyi erőforrásokkal kell rendelkezni a szakképzést megvalósító intézménynek.

9 Személyi feltételként szükséges a megfelelő diplomával (szakkal) rendelkező gyógypedagógus alkalmazása, aki egyéni foglalkozás (fejlesztés illetve korrekció) keretében, a szükséges módszerek ismeretével, a rendelkezésre álló többlet idővel biztosítani tudja a képzés sikerét. Javasolt a Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak iskolában és kollégiumban szerint egy fő gyógypedagógiai asszisztens, vagy gyermek és ifjúsági felügyelő alkalmazása. Tárgyi feltételek A létszámnak megfelelően felszerelt világos, jól szellőztethető, tágas tanműhely szükséges, a tanulók testméretének megfelelő, ergonómiai szempontoknak is megfelelő kényelmes székekkel felszerelve. Legyen lehetőség öltözködésre, tisztálkodásra, hideg-meleg vizes kézmosásra, WC használatra. Biztosítani kell a kényelmes és egészséges munkavégzést lehetővé tevő munkaasztalokat, ülőalkalmatosságokat. A szakképzés során használatos anyagokat, eszközöket, szerszámokat a vonatkozó szabályoknak megfelelően kell elhelyezni, raktározni, tárolni. A szakmai gyakorlatok végzéséhez biztosítani kell a tematikában megtervezett témakörökhöz szükséges szerszámokat, felszereléseket, anyagokat, eszközöket, figyelembe véve a képzésben részt vevő tanulók számát. Az eszközök, szerszámok legyenek korszerűek, biztosítsák az ismeretek elsajátításán túl a balesetmentes munkavégzést. Rendelkezzen az intézmény olyan tanterülettel, ahol a parkápolás, a gazdasági udvar, közlekedő utak, vízelvezető árkok karbantartási, tisztítási munkáinak gyakorlati elsajátításához biztosítottak a feltételek (gyakorló terület, gyakorló ugarterület, bemutató terület, növényház, raktárak, stb.). Eszközigény Szövött tárgy-készítő - szövőkeretek, szövőállványok, szövőszék, tartozékok, vetélő, leverő villa - ollók (balkezes szükség szerint) - felvetőfonalak - szövőfonalak - maradék fonalak, varrócérna - kartonok - Színes kivágó papírok - zsírkréta készlet - ragasztó, vonalzó - nagyító lencse, tű, mérőszalag - műszaki rajzlapok Parkápoló - vetőmagok, szaporítóanyagok - műtrágyák, növényvédő szerek - ásó, kertészeti és szérűskerti gereblye - kapa, kézi és motoros kasza - komposztáló gép

10 - kézikocsi, talicska, komposztrosta - ültetőfa, öntözőkanna, zsineg - vödör, lapát, vasvilla - lombseprű, vesszőseprű, cirokseprű - hulladékgyűjtő és tároló edények szelektív hulladékok gyűjtésére, tárolására - műanyag rekesz, metszőolló - kézi és motoros fűnyíró - kézi és gépi sövénynyíró - kismotoros kapálógép (rotációs kapa) - virágcserepek, köztéri edények - mosó fertőtlenítő berendezés - meszelő és festő szerszámok - kerti esőztető berendezések - különböző méretű létrák - munkaruha, sapka, bakancs - védőszemüveg, védőkesztyű - gázmaszk, pormaszk, gumicsizma A munkavégzéshez szükséges anyagok létszámnak megfelelően o vetőmagok, szaporítóanyagok o virágpalánták o műtrágyák, növényvédő szerek Egyéni védő felszerelések létszámtól függően o munkaruha, sapka, bakancs o védőszemüveg, védőkesztyű o gázmaszk, pormaszk, gumicsizma Szemléltető eszközök o Textilminta gyűjtemény, fonalgyűjtemény

11 o Különféle összetételű anyagvágatok o Oktatótáblák o Szakkönyvek, tankönyvek, szaklapok o Szőnyegfotók o Diafilmek o DVD Audiovizuális eszközök o Diavetítő o DVD lejátszó, DVD o Magnetofon vagy CD-lejátszó o Interaktív tábla o kivetítő információhordozók a parkgondozás egyes munkafázisainak, terméseinek szemléltetésére o rajzos- írásos munka- algoritmus táblák o tanári adminisztrációt, anyagok és eszköznyilvántartást segítő eszközök Hagyományos taneszközök (tábla, kréta stb. )

12 TÁRSADALMI KÖRNYEZET

13 Szakiskolai előkészítés Cél Műveletek végzése segítse a fogalmi gondolkodás fejlődését, fejlessze azoknak a képességeknek a kialakítását, amelyek közvetlen segítséget adnak a mindennapi élethelyzetekben. Begyakorolt ismeretei segítsék szocializációját. Felkészíteni a számolási, mérési ismeretek oktatásával a készségfejlesztő speciális szakiskolai képzésre. Feladat A tanulókkal megtapasztaltatni a számolás, mérés fontosságát a mindennapi élethelyzetekben. A tanulók belső sajátjává tenni a pontosságra törekvést. Elvárt teljesítmény Képességeinek megfelelő mértékben alakuljon ki időbeli tájékozódása. Képességének megfelelő mértékben tudja használni mérési ismereteit, különös tekintettel a hosszúság és tömeg mérésére. Képességeinek megfelelő mértékben végezzen elemi műveleteket fejben és segédeszközzel. Értékelés Tanév végén érdemjeggyel, félévente szóbeli tájékoztatással, évente P.A.C. mérőeszközös méréssel.

14 A tanterv teljesítéséhez javasolt óraszámok Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám A tantárgy témáinak feldolgozására javasolt időkeret Témakör / évfolyam Térbeli és időbeli tájékozódás 2. Műveletek 3. Mértékegységek, mérés, pénz

15 Számolás-mérés Szakiskolai előkészítés 9. Cél: A műveletek végzése segítse a fogalmi gondolkodás fejlődését, fejlessze azoknak a képességeknek a kialakulását, melyek közvetlen segítséget adnak a mindennapi élethelyzetekben Alkalmassá tenni a tanulókat a készségfejlesztő speciális szakiskolában történő eredményes tanulásra. Feladat: Alkalmazzák az időbeli tájékozódásban szerzett ismereteket. Műveletek végzése, halmazok és mennyiségek felismertetése 100-as számkörben. Pénzhasználat, mérések alkalmazása. Követelmény: Segítséggel, vagy önállóan számoljon el 100-ig tízesével. Segítséggel vagy a nélkül végezzen azonosításokat a tízesek számjegyeivel, neveivel és halmazaik között. Segítséggel tudjon műveleteket végezni 10-es átlépés nélkül 20-as számkörben. Tárgyak segítségével tudjon tízeseket hozzáadni, elvenni a 100-as számkörben tízes átlépés nélkül. Egyre önállóbban használja a tanult mértékegységeket. Számjegyek írása 100-ig egyre nagyobb önállósággal. Ismerje az otthon és az iskola közötti útvonalat, intézményen belül önállóan közlekedjen. Ismerje meg a digitális kijelzésű órát, képességének megfelelő mértékben használjon műsorújságot. Értékelés Tanév végén érdemjeggyel, félévente szóbeli tájékoztatással, évente P.A.C. mérőeszközös méréssel.

16 Évfolyam: Témakör: Tájékozódás Fejlesztendő kompetencia: A rendelkezésre álló idő beosztása. Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt, javasolt fogalmak Naptár, Napirend, heti beosztás Az óra Tájékozódás az iskola területén Tájékozódás az iskola környékén Alapvető földrajzi Ismeretek Egy éves időtartam érzékelése, múlt tanévi fényképek videók nézegetése, naptárba bejelölése Naptári év, tanév meghatározása évszakok periodikus Váltakozása. Beszélgetés régi korokról, könyvek nézegetése, látogatás múzeumban. Heti és napi tevékenységek időtartamai. Napirend készítése a tevékenységekre fordított időtartamokkal Időegységek, időtartamok becslése, mérése, időpontok fontossága (nyitva tartások, menetrend, TV-műsor stb.) Könyvtári, múzeumok nyitvatartásának lejegyzése. Tapasztalatszerző séta a buszpályaudvarra, menetrendek leolvasása. Digitális és hagyományos óra jelzéseinek egyeztetése Az iskola minden helyiségének, dolgozójának, azok munkájuknak, munkahelyeiknek megismerése, lehetőség szerint felkeresése, az ott kapott megbízatások önálló teljesítése. Az iskola címének elmondása, leírása. Környező utcák bejárása, utcanevek. A környék tömegközlekedési eszközei. Az otthon-iskola útvonal ismerete, elmondása, megmutatása a térképen. A földgömb. Magyarország és Budapest térképének tanulmányozása, piktogramok, színjelzések értelmezése. Híradások, események helyszínének megkeresése. Albumok nézegetése a Föld különböző tájairól. Lapozgatás, oldalszámok sorrendje meghatározott oldalak fellapozása. 1 évvel ezelőtt, 1 év óta 1 év múlva stb. kifejezések értelmezése munkaidő, szabadidő szabadidős tevékenységek Időpontok meghatározása többféle módon helyiségek, munkakörök település, megye, kerület, utca, házszám, középületek, lakóépületek, közterületek égtájak, földrészek, országok természeti képződmények Elvárt teljesítmény 1 évvel ezelőtt, 1 év óta 1 év múlva stb. kifejezések értelmezése Tudja az időt jól kihasználni, és hasznosan eltölteni. A szabadidős tevékenységeit tervezze meg segítséggel. Időpontok meghatározása többféle módon. Nyitvatartási idő értelmezése. Ismerje a menetrendet, tudja leolvasni az iskola és lakóhelye buszközlekedésének idejét. Mozogjon otthonosan és felelősségteljesen az iskola területén. Ismerje az otthon - iskola útvonalát, igazodjon el a környező utcákban. Legyen alapvető térképismerete (pl.: égtájak, földrészek és néhány ország megmutatása) Fejlesztendő készségek, képességek rövid-hosszútávú emlékezet, figyelmi funkciók kommunikáció Időészlelés Időbeli viszonyok Időészlelés Időbeli viszonyok térbeli tájékozódás emlékezet síkbeli tájékozódás figyelem emlékezet Óraszám: Tantárgyi koncepció Kommunikáció Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Ének-zene

17 Történelmi időszakok Beszélgetés régi korokról. Régi épületek, bútorok, ruhák, szerszámok megfigyelése. Múzeumlátogatások. Történelmi évszámok, értelmezésük. régi, ócska, antik, műemlék, időszalag, Érdeklődjön a történelmi események, személyek iránt. emlékezet figyelem Módszertani orientáció: Tanítási eljárások Módszertani eszköztár Értékelés módja Az esélyegyenlőség kezelése Kapcsolódási pontok Közös, páros és egyéni tevékenykedtetés. Naptár, napirend tábla, menetrend, óra. A tanulói tevékenységek megfigyelése; a személyes részvétel elismerése a közös munkavégzések során. Individualizáltan differenciált feladatok. Kommunikáció: Anyanyelv, Beszédfejlesztés; Társadalmi ismeretek és gyakorlatok: Lakóhelyismeret, Történelmi ismeretek; Ének-zene: Ünnepkörök dalai

18 Évfolyam: Témakör: Műveletek Fejlesztendő kompetencia: Számológép használat Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt, javasolt fogalmak Számkör bővítés Műveletek Meg és leszámlálás egyesével, kettesével. Számok helye táblázatokban, a számegyenes tízes szakaszain. Számok írása. Számkörbővítés 1000-ig. Számolás 100-val. Az ismert műveletek gyakorlása. Írásbeli műveletek gyakorlása A műveletek megjelenítése eljátszással, kirakással, képpel, szöveges feladatokkal. Kerek tízesek összeadása, kivonása. Számok nevei Egyesek tízesek, százasok helye Elvárt teljesítmény Egyéni képességek szerint olvassa el a számokat és különböztesse meg reálisan a nagyságrendjüket Becsülje meg, számítsa ki és ellenőrizze a műveletek eredményét. Fejlesztendő készségek, képességek Finommotorika, figyelem, emlékezet fejlesztése Grafomotoros készség Relációs szókincs Problémafelismerő, feladatmegoldó képesség fejlesztése. Kritikus gondolkodás kialakítása. Analógiás gondolkodás, analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése. Óraszám: 45 óra Tantárgyi koncepció Kommunikáció Szöveges feladatok Számológép használata Szöveges feladatok megoldása, a megoldás lépéseinek tudatosítása. Adatok gyűjtése, rendezése. Szituációkhoz, történésekhez a megfelelő művelet hozzárendelése. Szorzás, osztás fogalma, előfordulása a mindennapi életben. Szorzás a számológéppel, ellenőrzése összeadásokkal, osztással. Az ellentétes műveletek fogalma. Lényeges, lényegtelen adatok sorrend, ellenőrzés becslés, kitörlés, javítás Tudja a feladatot logikusan átgondolni és a megfelelı művelet kiválasztani. Üsse be pontosan a feladatokat, az eredményt ellenőrizze becsléssel. Elemi gondolkodási funkciók fejlesztése Gondolkodási funkciók fejlesztése, problémamegoldó képesség, absztraháló képesség fejlesztése Logikus gondolkodás kialakítása. Figyelem gondolkodás becslés

19 Módszertani orientáció: Tanítási eljárások Módszertani eszköztár Értékelés módja Az esélyegyenlőség kezelése Kapcsolódó kompetenciák: Közös, páros és egyéni tevékenykedtetés. Számtáblázatok; számegyenes. Játékok, játékos feladatok, amelyek hozzájárulnak a számolási készég fejlesztéséhez. Egyéni megerősítés. Folyamatos dicséret. Diagnosztikus mérés a 100-as számkörben. Individualizáltan differenciált feladatok. Kommunikáció: Anyanyelv, Beszédfejlesztés; digitális kompetencia

20 Évfolyam: Témakör: Mértékegységek, mérések, a pénz Fejlesztendő kompetencia: A pontosság. Óraszám: 40 óra Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt, javasolt fogalmak Mérési gyakorlatok A pénz Különbözı típusú mérésekhez megfelelı eszköz kiválasztása, mértékegység meghatározása. Mérőeszközök helyes használata. Mennyiségek növelése, csökkentése, értékek önálló megállapítása, leírása. Váltások kilógrammot dekagrammra. Méter váltása, centiméterre. Liter váltása deciliterre. Papírpénzek, érmék megnevezése, értékük összehasonlítása. Összegek kiszámolása, váltások. Különböző jövedelemforrások számbavétele. Jövedelmek, megélhetési költségek, rezsi, villany-, gáz-, telefon-, ebéd-befizetés, buszbérlet nagyságrendje, összehasonlítása. Üzletekben, katalógusokban árak megfigyelése. Vásárlások. Hirdetésekben, plakátokon összegek keresése. Különböző szolgáltatások árai. személy- és konyhai mérleg, mérőszalag, vonalzó bank, bankkártya, csekk, készpénz jövedelem, adósság, hitel kölcsön, részletfizetés Elvárt teljesítmény Válassza ki a megfelelő mérőeszközt és mérjen pontosan. Használja a megfelelő mérőeszközöket funkciójuknak megfelelősen. Érezze a pénz fontosságát (becsülje meg) és vigyázzon rá. Tudja differenciálni a szükséges és a luxuscikkeket Fejlesztendő készségek, képességek Percepció fejlesztése, tapintásos, vizuális észlelés fejlesztése. Keresztcsatornák fejlesztése. Alaklátás, formaállandóság, felismerési képesség fejlesztése Logikus gondolkodás, figyelem, megfigyelőképesség, összehasonlító, megkülönböztető képesség fejlesztése Tantárgyi koncepció Életvitel és gondozási ismeretek Módszertani orientáció: Tanítási eljárások Módszertani eszköztár Értékelés módja Az esélyegyenlőség kezelése Kapcsolódási pontok Közös, páros és egyéni tevékenykedtetés. Mérőeszközök, hőmérők, árucikkek, pénz, csekk, jegy, bérlet. Egyéni megerősítés. Az elsajátított tudás felidézésének képességét kísérjük figyelemmel. Individualizáltan differenciált feladatok. Életvitel és gondozási ismeretek: Vásárlás, Fogyasztóvédelem; digitális kompetencia

21 Számolás-mérés 10. csoport Cél: Begyakorolt ismeretei alkalmazóképes tudássá válva segítse szocializációját. Alkalmassá tenni a tanulókat a készségfejlesztő speciális szakiskolában történő eredményes tanulásra. Feladat: Az időbeli tájékozódás témakörében szerzett ismeretek épüljenek be a mindennapi életükbe. Alkalmazni tudják a pénzhasználatban tanultakat. Végezzenek műveleteket 100-as számkörben. Követelmény: Egyre nagyobb önállósággal végezzen elemi műveleteket konkrét cselekvéssel. Egyre nagyobb önállósággal a mérésre vonatkozó ismereteit alkalmazni tudja. Időbeli tájékozódása segítse az élethelyzetekben eligazodni. A környezete tárgyainak tulajdonságairól, kiterjedéséről, térbeli helyzeteiről szerzett ismereteit, tapasztalatait tevékenységeiben alkalmazni tudja. Értékelés: Tanév végén, félévente érdemjeggyel, szöveges tájékoztatással, évente P.A.C. mérőeszközös méréssel.

22 Évfolyam: Témakör: Tájékozódás Fejlesztendő kompetencia: Eligazodás az időpontok között (dátumok). Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt, javasolt fogalmak Naptár: Év, évszakok, hónapok Az év felosztása, egy oldalas naptárban időpontok keresése, leolvasása. Egyoldalas naptár készítése. Eseményekhez megfelelő időegységek megválasztása. Téli és nyári időszámítás megismerése. tanév, naptári év, tanítási szünet, szünidő Elvárt teljesítmény Legyen képes a jelen időpontot leolvasni. Fejlesztendő készségek, képességek rövid-hosszútávú emlékezet, figyelmi funkciók kommunikáció Óraszám: Kommunikáció Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Ének-zene Az óra A pontos idő leolvasása, eseményhez kötése. Két időpont leolvasása eltelt idő kiszámolása. Analóg, és digitális óra egyeztetése. Jelenkorból életkor kiszámítása. Időtartam időegység Használja a mindennapi életben az elsajátított ismeretanyagot. Értse meg az időbeliség, az időtartamok közti nagyságrendbeli különbségeket. Időészlelés Időbeli viszonyok Múlt kor Látogatás a múzeumban. Régi képek, tárgyak megtekintése. Antik Ócska Értékes Érdeklődjön a múzeumi, történelmi kiállítások iránt. Időészlelés Időbeli viszonyok Tájékozódás az otthon és az iskola környékén. Lakóhely, iskola megmutatása a térképen. (Budapest térképén). Járművek, útvonalaik tanulmányozása térképen, egyes útvonalak bejárása, felidézése a térképen. Saját lakcím leírása, bejelölése a térképen, egymás meglátogatása (útvonal meghatározása). tömegközlekedés, átszállás, közlekedési csomópont Tudjon eligazodni az iskola és otthona környékén. Térbeli tájékozódás figyelem emlékezet Magyarország térképe Alapvető földrajzi ismeretek Égtájak nevei, értelmezésük (Budapesttől északra stb.) Távolságok becslése, lemérése, átszámítása. Autóutak, vasútvonalak bejárása. Piktogramok értelmezése. A csillagok, bolygók a Nap, a Föld fogalma, a földgömb tanulmányozása, tengerek, óceánok, földrészek helyének meghatározása. Albumok, képes újságok lapozgatása, helyszínek megkeresése Időegységek a másodperctől az évszázadig. távolsági és tömegközlekedési eszközök Északi sark, Déli sark, Egyenlítő, földrészek, országok nevei Tudjon eligazodni Magyarország térképén. Értelmezze helyesen a mindennapi életben használt földrajzi kifejezéseket. Síkbeli tájékozódás emlékezet figyelem síkbeli tájékozódás

23 Módszertani orientáció: Tanítási eljárások Módszertani eszköztár Értékelés módja Az esélyegyenlőség kezelése Kapcsolódási pontok Közös, páros és egyéni tevékenykedtetés. Egylapos naptár, óra. Tanulmányi séta a múzeumba. Egyéni megerősítés. Az elsajátított tudás felidézésének képességét kísérjük figyelemmel. Individualizáltan differenciált feladatok. Kommunikáció: Anyanyelv, Beszédfejlesztés; Társadalmi ismeretek és gyakorlatok: Lakóhelyismeret, Történelmi ismeretek; Ének-zene: Ünnepkörök dalai; Digitális kompetencia

24 Évfolyam: Témakör: Műveletek Fejlesztendő kompetencia: Összeadás alkalmazása a mindennapi életben Tananyag Tanulói tevékenység Elvárt, javasolt fogalmak Számkör bővítés Műveletek Szöveges feladatok. Számológép használata Számok kiolvasása leírása diktálás után és másolással. Számok nagyságrendjének megállapítása. Helyérték megállapítása négyjegyű számokkal. Számszomszédok megállapítása 100-as körben. Ismerkedés a mínusz számokkal, hőmérő segítségével. A tanult műveletek, írásbeli összeadás, kivonás gyakorlása. Műveletek 1000-ig 100-asokkal. Összetett, több műveletet tartalmazó feladatok elvégzése. Bonyolultabb, több műveletet igénylő feladatok végzése, megértése. Folyamatos ismerkedés a számológéppel. Számok, műveleti jelek hibátlan beütése, az eredmény ellenőrzése fordított művelettel Egy-két-három stb. jegyű szám Plussz mínusz Absztrahálás számológép-számítógép különbsége Elvárt teljesítmény Ismerje fel a számok nagyságrendjét, alakiés helyi értékét. Végezzen műveleteket 100-as, 1000-es körben. Értse meg az elvétel és összeadás kapcsolatát, a felcserélhetőség elvét. Lássa meg, különítse el a lényeges és lényegtelen adatokat, jegyezze le oldja meg. Alkalmazza megbízhatóan a számológépet. Fejlesztendő készségek, képességek Finommotorika, figyelem, emlékezet fejlesztése Grafomotoros készség Relációs szókincs Problémafelismerő, feladatmegoldó képesség fejlesztése. Kritikus gondolkodás kialakítása. Analógiás gondolkodás, analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése. Elemi gondolkodási funkciók fejlesztése Gondolkodási funkciók fejlesztése, problémamegoldó képesség, absztraháló képesség fejlesztése Logikus gondolkodás kialakítása. figyelem Óraszám: Kommunikáció

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Kajáry Ildikó Ruttkai Leventéné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben