Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához"

Átírás

1 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név, vagy cégnév * : Képviseletre jogosult: név, tel.sz. Alapítás éve: Cím: Mg. telephely címe: Cégjegyzékszám Váll.ig/östermelői. ig. száma Adószáma: megye: irányítószám: település: utca: házszám: megye: irányítószám: település: utca: házszám: Adóazonosító jele: TEAOR : Gazdálkodási jogi forma: Kontakt személy neve: Telefonszáma: Számlavezető hitelintézet neve Bankszámla száma Bankkapcsolat jellege Vállalkozás tulajdonosai Lakcím Szül.hely,idő,an. Tul.rész % A vállalkozás saját tőkéje Ft alapításkor jelenleg Kapcsolt vállalkozások ( tulajdonosok, vagy igénylő más vállalkozásai * Nőknél leánykori családi és utónév is!

2 Tulajdonos neve Kapcsolt vállalkozás megnevezése Tulajdoni arány % A vállalkozás adószáma Foglalkoztatottak átlagos száma: fő A vállalkozás fennálló( mérlegen belüli ) kötelezettségei Megnevezés Összes tartozás Ebből pénzintézetekkel szembeni tartozás Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú Lejárt, meg nem fizetett tartozások Összesen: A vállalkozás pénzintézeti kölcsöntartozásai Felvett kölcs. időpontja A hitelező neve A hitel célja Felvett kölcsön Fennálló kölcsön Futamidő vége(lejárat) Törlesztés gyakorisága összege A kapcsolt vállalkozás kölcsöntartozásai Felvett kölcs. időpontja A hitelező neve A hitel célja Felvett kölcsön Fennálló kölcsön Futamidő vége(lejárat) Törlesztés gyakorisága összege Fennálló költségvetési tartozások megnevezés összeg APEH- adótartozás Lejárt tartozás Ebből Átütemezett tartozás APEH tb tartozás VPOP Helyi és egyéb adók Egyéb köztartozások Kötelezettségekből tagi hitel Rövid lejáratú Éven túli lejáratú Szállítói kötelezettségek Szállítói tartozások december Jelen kérelem idején Nem lejárt 0-60 napi hátralék napi hátralék Éven túli hátralék

3 A kérelmező gazdasági tevékenysége: A vállalkozás rövid, szövegszerű bemutatása (tevékenység kezdete, tevékenységi kör, termékek,, szakmai összetétele, piaci stratégia, fő szállítók, fő vevők, konkurencia, jövőbeli tervek): %-ot meghaladó Szállítók Vevők Fő tevékenységi körök Megnevezés Megoszlás %-ában Főbb termékek, szolgáltatások megnevezése I. (elsődleges) II. (másodlagos) Kiegészítő tevékenység: Rendelkezésre álló, gazdálkodásba bevont ingatlanok (gazdasági épületek, raktárak, férőhelyek, Üzlet, üzemingatlanok stb. a hitelkérelem időpontjában) Település Helyrajzi szám Saját tulajdonú? (igen, nem, bérelt) Értéke (eft) 1 Tulajdonos neve *** Rendelkezik-e a vállalkozás biztosítással: igen / nem Biztosító társaság neve: A beruházás Nettó költsége:....ft

4 Rendelkezésre álló sajáterő ( % ):....Ft. Az igényelt hitel összege. - cél: ft - cél:....ft (mellékelt dokumentáció alapján) Más forrásból nyert támogatás....ft Az igényelt hitel futamideje:...lejárata:.. Tőketörlesztés ciklusa:...hó/ negyedév Igényelt tőketörlesztési türelmi idő...hó A beruházás bejezési határideje év.hó. nap Igényelt rendelkezésre tartási idő: év.. hó..nap A hitel fedezeteként felajánlott biztosítékok: -::.. -: :..... Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a hitelkérelemhez kapcsolódó fedezeti biztosítékokat a Hitelintézet felülvizsgálja, és amennyiben a Hitelintézet megítélése szerint nem megfelelő a biztosítás, úgy vállalom annak átkötését. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem: - hogy a kérelemben, a hitelcélokat részletező mellékletekben és a csatolt dokumentumokban foglaltak tényadatokon alapulnak és a valóságnak megfelelnek, Kelt... Igénylő aláírása

5 Becsatolandó dokumentumok listája A vállalkozás alapdokumentumai Alapító Okirat, Társasági Szerződés és módosításai, apportlista Cégkivonat (30 napnál nem régebbi) és a meg nem jelentetett módosításokról Cégbírósághoz továbbított, iktatott tervezet másolata Kft esetében tagjegyzék, Rt nél részvénykönyv-kivonat az 5 % feletti részvényesek megjelölésével Cégbírósági határozat a jegyzett tőkéről, ill. a tőkeemelésről Hiteles aláírási címpéldány Az Adóhatóság által kiadott Bejelentkezési lap ill. Adómódosító lap Taggyűlési, közgyűlési határozat a hitel felvételéről A vállalkozás vezetőinek szakmai életrajza Megbízott pénzügyi tanácsadó meghatalmazása A vállalkozás gazdálkodásának dokumentumai: Elmúlt 3 év éves beszámolója (főkönyvi kivonat, mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés) A hitelkérelem beadását megelőző hónap főkönyvi kivonata, mérlege és eredménykimutatása Konszolidált beszámoló, amennyiben készítenek Esetleg átalakulással kapcsolatos éves beszámolók, valamint auditált átalakulási vagyonmérleg A vállalkozással egy ügyfélcsoportnak minősülő vállalkozások éves beszámolói az elmúlt 3 üzleti évre,. Ill. főkönyvi kivonat mérleg, eredménykimutatásai a beadást megelőző időben Tagi hitelnyújtás alapját képező szerződések Előző évi adóbevallás Termékek/szolgáltatások keresletének dokumentálása (szerződések, előszerződések, szándéknyilatkozatok, megrendelések) Igazolások a fennálló tartozásokról APEH igazolás VPOP igazolás Illetékes önkormányzati igazolás a köztartozásokról A fejlesztésre vonatkozó dokumentumok Építési, használatbavételi szakhatósági környezetvédelmi engedélyek Adás-vételi, fővállalkozói, ill. bérleti szerződések Hitelből megvásárlandó vagyontárgyak listája Ingatlan építés esetében költségvetés, jóváhagyott tervdokumentáció Sajáterő-igazolás (számla, bankszámlakivonat, igazolás a pénzügyi teljesítésről

6 A fejlesztés eredményeként létrejövő termék /szolgáltatás piaci keresletének dokumentációja, szándéknyilatkozatok, előszerződések, piackutatás Hitel fedezeteinek dokumentálása Fedezetként felajánlott ingóság, vagyon értékbecslése Fedezetként felajánlott ingatlan 6 hónapnál nem régebbi értékbecslése és 30 napnál nem régebbi tul.lapja Készfizető kezességet vállaló vállalkozás éves beszámolója a megelőző 3 üzleti évben, ill. főkönyvi kivonata, mérlege, és eredménykimutatása a beadást megelőző időszakban Készfizető kezességet vállaló vállalkozás rövid szöveges bemutatása, következő évre vonatkozó üzleti terve Engedményezés alapjául szolgáló szerződések Fedezetekre vonatkozó biztosítások Egyedi bírálat alapján a pénzintézet más, gazdálkodásra vonatkozó dokumentumot, és egyéb fedezetet is jogosult a hitel biztosítékaként bekérni, ill. kötelembe vonni.

7 Általános nyilatkozatok 1. Leendő adós (a továbbiakban együtt: Igénylő/k/) kijelentik, hogy a jelen hiteligénylésen rögzített adataikat önkéntesen a Hitelintézet rendelkezésére bocsátották és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Hitelintézet ezen adataikat nyilvántartsa és kezelje. 2. Igénylő/k/ büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen hiteligénylésen feltüntetett adataik, illetve jelen nyilatkozatban tett kijelentéseik a valóságnak megfelelnek, az adatok igazolása céljából a Hitelintézet részére bemutatott, illetve átadott dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek. Tudomással bírnak arról, hogy valótlan adatok közlése, illetve lényeges információk elhallgatása hitelezési csalásnak minősül. 3. Igénylő/k/ tudomással bírnak arról, hogy a Hitelintézet jogosult a jelen hiteligénylésen megadott, illetve a Hitelintézet részére átadott dokumentumokban feltüntetett valamennyi adatukat ideértve az igénylő/k/ ill. képviselője természetes személyazonosító, lakcím és a bemutatott személyazonosító igazolvány adatait is az adatszolgáltatónál, a GIRinfO rendszerben, illetve a BM Központi Hivatalánál ellenőrizni. A BM Központi Hivatal a személyazonosító igazolvány esetleges elvesztéséről, ellopásáról, megsemmisüléséről, találásáról, megkerüléséről adatokat szolgáltat a Hitelintézet részére. 4. A Hitelintézet jogosult továbbá az Igénylő/k/ kötelezettségeinek ellenőrzése, illetve a Hitelintézet kötelezettségvállalásainak teljesítése céljából Igénylő/k/ személyi-, betét-, hitel- és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen információt tartalmazó dokumentumokat az Igénylő/k/- től bekérni. 5. A jelen hiteligénylés kötelező melléklete és egyben elválaszthatatlan része: a. Igénylő/k/, illetve azok képviselője személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának másolata; b. Egyéni vállalkozók esetén APEH jövedelemigazolás és igazolás a köztartozásokról, valamint egyéni vállalkozói igazolvány (működési engedély) másolata; c. Őstermelőknél az őstermelői igazolvány bemutatása; d. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében a cégbejegyzést igazoló okmányok bemutatása; e. Egyéb szerveknél (pl.: non-profit szervezet, egyesület) a nyilvántartásba vételt elrendelő hatósági határozat bemutatása. 6. Egyéni vállalkozó Igénylő/k/ és készfizető kezes vállalják, hogy jövedelem igazolásukat egyéni vállalkozók esetében kötelezően, egyébként pedig a Hitelintézet által szükségesnek tartott esetben az adóhatóságtól beszerzik és a Hitelintézet rendelkezésére bocsátják. 7. Ügyfél jelen igénylőlap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy személyazonosító okmányáról a Hitelintézet fénymásolatot készítsen. 8. Igénylő/k/ jelen hiteligénylés aláírásával felhatalmazzák a Bankot arra, hogy jövedelemigazolásukat a Hitelintézet az adóhatóságtól közvetlenül kikérje, illetve megkeresse az adóhatóságot az Igénylő/k/ által csatolt jövedelem igazolás tartalmának és hitelességének ellenőrzése céljából. 9. Igénylő/k/ tudomásul veszik, hogy Hitelintézet a hitelt kizárólag a hitelszerződésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítése esetén folyósítja, illetőleg bocsátja Adós rendelkezésére. 10. A hiteligénylés elutasításáról a Hitelintézet írásbeli értesítést küld az Adós részére. Az Igénylők tudomással bírnak arról, hogy a Hitelintézet a hitelbírálat alapján hozott döntését nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Hitelintézet döntését az Igénylő nem kifogásolhatja meg. 11. Igénylő/k/ tudomásul veszik, hogy a kérelem beadásakor a Hitelintézet bírálati díjat, BAR díjat, jelzálog esetén helyszínelési díjat ill. egyéb díjakat számít fel, melynek mértékét a mindenkori aktuális hirdetmény tartalmazza. 12. Igénylő/k/ büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a. nem állnak csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, vagy végrehajtás alatt, illetve nincs tudomásuk velük szemben ilyen eljárás kezdeményezéséről, és nem áll fenn ilyen eljárás megindításának veszélye;

8 b. nincs ellenük olyan per folyamatban, illetve megindításának veszélye nem áll fenn, amely a működést, eredményes gazdálkodást, anyagi helyzetüket jelentősen befolyásolhatja, és így az esetleges hitel visszafizetését veszélyeztetheti. 13. Igénylő/k/ és adóstársuk kijelentik, hogy a Hitelintézet Általános Üzletszabályzatát és aktuális Hirdetményét áttanulmányozták, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezően elismerik. 14. Igénylő/k/ tudomásul veszik, hogy a Hitelintézet a jelen hiteligénylésen rögzített adataik ellenőrzése és a kölcsönnyújtás kockázatának felmérése végett az általa kialakított szempontok alapján hitelbírálatot végez. A jelen kölcsönigénylés befogadása a Hitelintézet részéről nem jelent semmiféle kötelezettségvállalást az igényelt kölcsön nyújtására. A hiteldokumentáció benyújtásával egyidejűleg Adós köteles a Banknak a hitel fedezeteként felajánlott ingatlan értékbecslésének Hitelintézet által elfogadott értékbecslővel történő elkészíttetésére megbízást adni. 15. Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a Hitelintézet az Igénylő/k/ hitelképességét megfelelőnek ítéli, úgy írásban értesíti Adóst az előzetesen engedélyezett kölcsön összegéről, a kölcsönszerződés megkötésének időpontjáról és további feltételeiről. Az értékbecslésen túlmenően Hitelintézet felhívására Adós köteles a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani az ingatlan kivitelezésével, létesítésével kapcsolatos valamennyi, a Hitelintézet által szükségesnek tartott dokumentumot (így különösen társasházi alapító okiratot, építési, illetve használatbavételi engedélyt, műszaki tervdokumentációt, stb.). 16. Igénylő/k/ tudomásul veszik, hogy ingatlanvásárláshoz igényelt hitel engedélyezése esetén a kölcsönszerződés megkötésének feltétele a jelen hiteligénylésen megjelölt, a kölcsönből megvásárolandó ingatlanra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötése a Hitelintézet által elfogadható tartalommal, valamint annak benyújtása az illetékes földhivatalhoz. Az Adós a jelen hiteligénylés aláírásával kijelentik, hogy a tájékoztató anyagot átvették, megismerték és tudomásul veszik, hogy a Hitelintézet megtagadhatja az engedélyezett hitel folyósítását, amennyiben az ingatlan adásvételi szerződés a Hitelintézet megítélése szerint a Hitelintézet által előírt követelményeknek nem felel meg. 17. Ingatlanfedezet esetén a Hitelintézet a hitelszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen hiteligényléseken megjelölt ingatlan/ok/ra az ingatlan tulajdonosaival jelzálogszerződést köt, amelynek alapján elsőhelyi jelzálogjogot, továbbá a törvény adta lehetőség esetében a biztosítékként felajánlott ingatlan/ok/ra elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlannyilvántartásba. Ezen ingatlan/ok/ társtulajdonosa/i/ a jelen kölcsönigénylés elfogadása esetén köteles/ek/ az ingatlanra vonatkozó jelzálogszerződés aláírásával hozzájárulni ahhoz, hogy a Hitelintézet jelzálogjoga a társtulajdonos(ok) tulajdoni illetőségére is bejegyzésre kerüljön, továbbá kötelesek készfizető kezességet vállalni Adós és Adóstárs kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeiért. 18. A fedezetül szolgáló ingatlan haszonélvezője köteles készfizető kezességet vállalni az Adós kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeiért. 19. Adós valamint készfizető kezes/ek/ a Hitelintézet ilyen irányú felhívása esetén kötelesek saját költségükön a hitelszerződésből, illetőleg készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettségeiket tartalmazó, közjegyzői okiratba foglalt a Hitelintézet által elfogadható tartalmú egyoldalú ill. kétoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni és ezen közjegyzői okirat hiteles kiadmányát a Banknak benyújtani. 20. Igénylő/k/ hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Bank a hitelkérelem elbírálása keretében meglévő vagyonbiztosításaikat kockázati szempontból felülvizsgálja, és Igénylő/k/ adatait a Bank az általa megbízott biztosítási szakértő, a BC Többes Ügynök Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 24.) részére üzletszerzési és piackutatási célból átadja. Helység: Előttünk, mint tanúk előtt: Adós aláírása Adóstárs aláírása Aláírás Név: Lakcím: Aláírás Név: Lakcím:

9 HitelintézetIntézmény Neve Fiókja Ikt.száma:.. Ügyintéző:... A hitel fedezeteként felajánlott biztosítékok KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP FEDEZETEK RÉSZLETEZÉSE Ingatlan biztosíték: 1.) 2.) - az ingatlan tulajdonosa - az ingatlan címe - az ingatlan leírása, elhelyezkedése alapterülete, beépített területe - vételára - vétel dátuma - tulajdoni lap száma - helyrajzi száma - az ingatlan terhei - becsült érték az értékbecslő megnevezése Szükséges dokumentum: 1 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, 3 hónapnál nem régebbi értékbecslés, vagy 6 hónapon belüli vásárlás esetén adásvételi szerződés számla, vagy árajánlat, nyilatkozat arról, hogy az ingatlant más ügylet kapcsán nem ajánlották fel fedezetként, nem apportálták, stb., más tulajdona (dologi adós) esetén hozzájáruló nyilatkozat, az ingatlan fedezetként való elfogadása esetén szükség lesz a vagyonbiztosítási szerződés bemutatására. Gépek, berendezések: Megnevezése Tulajdonos Könyv szerinti érték Becsült érték (Ft) Szükséges dokumentum: tételes lista a gépekről, berendezésekről, amennyiben az több tételből áll, 3 hónapnál nem régebbi értékbecslés vagy 6 hónapon belüli vásárlás esetén számla, számla vagy árajánlat (beszerzendő eszközök esetén), nyilatkozat arról, hogy az eszközöket más ügylet kapcsán nem ajánlották fel fedezetként, nem apportálták, azok tehermentes, saját tulajdonú eszközök (nem lízingtárgyak vagy bérelt eszközök), az eszköz fedezetként való elfogadása esetén szükséges a vagyonbiztosítási szerződés bemutatása. Járművek: Megnevezése Tulajdonos Könyv szerinti érték Becsült érték (Ft) Szükséges dokumentum: forgalmi engedély,

10 3 hónapnál nem régebbi értékbecslés vagy 6 hónapon belüli vásárlás esetén számla, csak 3 évnél nem idősebb gépjármű fogadható el fedezetként. Készletek: Megnevezése Tulajdonos Könyv szerinti érték Becsült érték (Ft) Szükséges dokumentum: tételes leltár bemutatása, az eszköz fedezetként való elfogadása esetén szükséges a vagyonbiztosítási szerződés bemutatása. Értékpapírok: Tételes megnevezése Tulajdonos Könyv szerinti érték Becsült érték (Ft) Lekötött bankbetétek: Hitelintézet megnevezése Összeg Devizanem Lejárat Bankgarancia: - bank neve: - címe: - a garanciavállalás összege: - a garanciavállalás lejárata: Készfizető kezesség: a.) Amennyiben a kezes vállalkozás - kezes neve: - székhelye: - adószáma: - a kezességvállalás összege: - lejárata: b.) Amennyiben a kezes természetes személy - kezes neve: - címe: - születési dátuma: - adóazonosító jel: - a kezességvállalás összege: - lejárata: Szükséges dokumentum: kezességvállalási nyilatkozat, a kezes gazdálkodására vonatkozó dokumentumok. Egyéb biztosítékok:

11 HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP nem magánszemély adóstárs, készfizető kezes esetében Gazdálkodó adatai: Név, vagy cégnév * : Képviseletre jogosult: név, tel.sz. Alapítás éve: Cím: Mg. telephely címe: Cégjegyzékszám Váll.ig/östermelői. ig. száma Adószáma: megye: irányítószám: település: utca: házszám: megye: irányítószám: település: utca: házszám: Adóazonosító jele: TEAOR : Gazdálkodási jogi forma: Kontakt személy neve: Telefonszáma: Számlavezető hitelintézet neve Bankszámla száma Bankkapcsolat jellege Vállalkozás tulajdonosai Lakcím Szül.hely,idő,an. Tul.rész % A vállalkozás saját tőkéje Ft alapításkor jelenleg A vállalkozás fennálló (mérlegen belüli) kötelezettségei Megnevezés Éven belüli lejáratú Éven túli lejáratú Lejárt, meg nem fizetett tartozások Összesen: Pénzintézetekkel szembeni tartozás a kérelem időpontjában * Nőknél leánykori családi és utónév is!

12 Fennálló költségvetési tartozások megnevezés összeg APEH- adótartozás Lejárt tartozás Ebből Átütemezett tartozás APEH tb tartozás VPOP Helyi és egyéb adók Egyéb köztartozások Kötelezettségekből tagi hitel Rövid lejáratú Éven túli lejáratú Fő tevékenységi körök Megnevezés Megoszlás %-ában Főbb termékek, szolgáltatások megnevezése I. (elsődleges) II. (másodlagos) Kiegészítő tevékenység: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem: - hogy a kérelemben, a hitelcélokat részletező mellékletekben és a csatolt dokumentumokban foglaltak tényadatokon alapulnak és a valóságnak megfelelnek, Kelt... Adóstárs/Kezes aláírása

13 HitelintézetIntézmény Neve Ikt.kelte:. Ikt. száma:.. Ügyintéző:... Titulus Családnév Utónév Születési név Anyja neve Születési hely Születési idő Személyazonosító okmány száma Személyazonosító jel Állampolgárság Adóazonosító jel Állandó lakcím Mióta van bejelentve Állandó lakhelyének KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP KEZESEK RÉSZÉRE Kezes Tulajdonosa / résztulajdonosa / bérlője / családtag Vezetékes telefonszáma Mobil telefonszáma / cím Ideiglenes lakcím Családi állapota Házas / élettárs / elvált / özvegy / egyedülálló Személyes adatok Kezes Tulajdonosa / résztulajdonosa / bérlője / családtag Házas / élettárs / elvált / özvegy / egyedülálló Legmagasabb Egyetem / főiskola / érettségi / alapfokú Egyetem / főiskola / érettségi / alapfokú iskolai végzetsége Jelenleg Ön Alkalmazott / vállalkozó / nyugdíjas / egyéb Alkalmazott / vállalkozó / nyugdíjas / egyéb Foglalkozása Beosztása Felsővezető / középvezető / beosztott Felsővezető / középvezető / beosztott Munkahelye neve Munkahely címe / tel. Havi nettó jövedelem (adóbevallással igazolt) Házastárs/élettárs havi nettó jövedelme Háztartás egyéb rendszeres jövedelme Háztartás átlagos havi kiadása Keresők száma a háztartásban Saját ingatlanai Eltartottak száma Jövedelmi adatok Eltartottak száma

14 címe Ingatlanai értéke Gépkocsi Gépkocsi értéke értéke Életbiztosítás neve Értéke Értéke Lakáscélú megtakarítás neve Értéke Értéke Bankkapcsolatok Banknál vezetett számla száma Más banknál vezetett számlái száma Más banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál fennálló tartozásai / kezesség vállalásai Más banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál fennálló tartozásai / kezesség vállalásai Hitelintézet neve Tartozás jogcíme Összege Mióta vezeti Mióta Mióta Hitelintézet neve Tartozás jogcíme Összege Havi részlet Lejárata Havi részlet Hitelintézet neve Tartozás jogcíme Összege Hitelintézet neve Tartozás jogcíme Összege Lejárata Lejárata Havi részlet Mióta vezeti Mióta Mióta Lejárata Lejárata Kezes/ek/ kijelentik, hogy a jelen adatlapon rögzített adataikat önkéntesen a Hitelintézet rendelkezésére bocsátották és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Hitelintézet ezen adataikat nyilvántartsa és kezelje. Kezes/ek/ büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen adatlapon feltüntetett adataik, illetve jelen nyilatkozatban tett kijelentéseik a valóságnak megfelelnek, az adatok igazolása céljából a Hitelintézet részére bemutatott, illetve átadott dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek. Tudomással bírnak arról, hogy valótlan adatok közlése, illetve lényeges információk elhallgatása hitelezési csalásnak minősül. Kelt:.... Kezes. Kezes

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: Születési hely:

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel)

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel) 1.1 FOGALOMTÁR A Adós Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a takarékszövetkezettel kölcsönszerződést vagy hitelkeret-szerződést köt, mely szerződés alapján a takarékszövetkezet a szerződésben

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben