Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Tartalom 1 A Társaság bemutatása A Társaság számviteli politikájának ismertetése Amortizációs politika Értékvesztés Céltartalék képzés A számviteli politika egyéb meghatározó elemei Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése A mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A mérleg eszközeihez kapcsolódó kiegészítések A mérleg forrásaihoz kapcsolódó kiegészítések Mérlegen kívüli kötelezettségek Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Egyéb információk a Társaság működéséről Személyi jellegű ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések Környezetvédelemmel kapcsolatos információk Egyéb információk A leánytársaságokkal kapcsolatos információk A számviteli szétválasztással kapcsolatos kiegészítő információk sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet...50

10 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Társaság szeptember 17. napjától ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid neve: ALFÖLDVÍZ Zrt.) néven folytatja tevékenységét (korábban Békés Megyei Vízművek Zrt.). A Társaság zártkörű részvénytársasági formában november 18. óta végez gazdasági tevékenységet. Részvényei törzsrészvények, névértékük egységesen 14 E Ft. A Részvénytársaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. A Részvénytársaság telephelye: A Részvénytársaság fióktelepei: 1. sz. Területi Divízió központ 5600 Békéscsaba, Szabolcs u sz. Területi Divízió központ 5500 Gyomaendrőd, Fő u sz. Területi Divízió központ 5900 Orosháza, Táncsics út sz. Területi Divízió központ 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u sz. Területi Divízió központ 6723 Szeged, József Attila sgt Központi Raktár 5630 Békés, Táncsics u. 33. Nagyváradi Kirendeltség RO Oradea, Clujului 204. Románia A Társaság főtevékenysége a víztermelés, -kezelés, -ellátás. Kapcsolódó kiegészítő tevékenység a szennyvíz gyűjtése, kezelése. Emellett jelentős melléktevékenység az építőipari kivitelezés, a szippantott szennyvíz fogadás, a laboratóriumi tevékenység, a belkereskedelmi tevékenység és az ingatlan-bérbeadási tevékenység. A Társaságnak december 31. napján 192 települési önkormányzat és a Magyar Állam a tulajdonosai. A Társaság alapításkori jegyzett tőkéje E Ft volt, mely a tőkeemelések következtében év végére E Ft-ot ért el. 2

11 2 A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK ISMERTETÉSE A Társaság számviteli politikáját a számviteli törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el. A számviteli politika utolsó változásának dátuma április 8., de a módosításában foglalt változások már a december 31-i fordulónappal készített éves beszámoló elkészítésekor is alkalmazandók. A Társaság könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint, elsődleges költségnem, másodlagos költséghely, költségviselő elszámolással vezeti, amelyből a Számviteli törvény 1. sz. melléklete szerinti A változatú mérleget, és a 2. sz. melléklete szerinti összköltség eljárással készülő A változatú eredmény-kimutatást készít. Az éves beszámolót a Társaság hivatalos honlapján is közzétesszük, melynek elérhetősége: Az éves beszámoló december 31-i fordulónapra készül, s a január 1 - december 31. közötti időszak gazdasági eseményeit tartalmazza (beleértve a mérlegkészítés időpontjáig tudomásunkra jutott gazdasági eseményeket is). A mérlegkészítés időpontja február Amortizációs politika A Társaság a nyilvántartásában szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke után terv szerinti értékcsökkenést számol el. Az értékcsökkenés elszámolása havonta, az üzembe helyezés napjától számítva a várható hasznos élettartam függvényében a maradványérték összegét is figyelembe véve - lineáris módszerrel történik. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti ún. csoportosan nyilvántartott tárgyi eszközök amortizációját a használatba vételkor egy összegben 100%-os mértékben számolja el a Társaság. Terven felüli amortizáció elszámolására akkor kerül sor, ha az eszközök piaci értéke tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alá csökken. Az elszámolást a megrongálódás, megsemmisülés, a hiány, vagy a feleslegessé válás indokolja. A terven felüli értékcsökkenést visszaírással csökkentjük, ha az alacsonyabb értéken történő értékelés oka már nem, vagy csak részben áll fenn. 2.2 Értékvesztés A Társaság a tulajdonában levő eszközökre értékvesztést képez az alábbi esetekben: A befektetett pénzügyi eszközöknél értékvesztést számolunk el, ha a befektetések piaci értéke tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alá csökken. Amennyiben a befektetett pénzügyi eszközök mérlegkészítéskor ismert piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírás formájában csökkenteni kell. A készletek közötti saját termelésű és vásárolt készletek esetén értékvesztést számolunk el, ha a készletek könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci érték. Amennyiben a készletek piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. 3

12 A követelések esetében egyedileg számolunk el értékvesztést a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítésig nem rendezett követelések vonatkozásában, ha a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összege közötti veszteség jellegű különbözet tartós és jelentős. A Társaság a lakossági alapszolgáltatásból származó követeléseit vevőnként együttesen kisösszegű követelésnek minősíti és a nyilvántartott bekerülési érték százalékában az alábbi értékvesztést számolja el utánuk: késedelmes napok száma elszámolandó értékvesztés mértéke 10% 25% 85% 100% Az elszámolt értékvesztés visszaírására kerül sor, ha a várhatóan megtérülő érték jelentősen meghaladja az értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti értéket. 2.3 Céltartalék képzés A Társaság céltartalékot képez a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből eredő harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre. A Számviteli tv a alapján a Társaságban részesedéssel rendelkező Önkormányzatok részére tett kezességvállalás esetén a képzendő céltartalék mértéke a teljes kezességvállalás összegének a 10%-a. A Társaság leányvállalatai részére vállalt kezességvállalások esetén a céltartalék mértéke az adott vállalkozás tárgyévi (tény vagy előzetes) adataiból számított saját tőkéje alapján kerül kiszámításra a következők szerint: 100% - (saját tőke / jegyzett tőke), de minimum 10%, maximum 100% (két tizedesig kerekítve). Egyéb esetekben, illetve a fenti mértékekre nézve különös indokoltság esetén egyedi mérlegelés alapján kell a kezességvállalásokkal kapcsolatos céltartalék mértékét meghatározni. A várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségek fedezetére, (fenntartási, átszervezési, környezetvédelemmel kapcsolatos költségek) melyek feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, egyedi elbírálás alapján képez a Társaság céltartalékot. 2.4 A számviteli politika egyéb meghatározó elemei Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a Számviteli törvény 119. (2) alapján konszolidált beszámolót nem készít, viszont bemutatja leánytársaságai tárgyévi beszámolóját és az egymással kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket (a kiegészítő melléklet 5.4 pontjában). A Társaság a választott mérleg és eredmény-kimutatás számviteli törvényben meghatározott tagolásán túl bővítéseket ill. összevonásokat nem alkalmaz. A Társaság könyveiben szereplő eszközök és források bekerülési értéke, nyilvántartása és mérlegértékének meghatározása a mindenkor hatályos számviteli előírások alapján történik. 4

13 A Társaság a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek év végi - értékelési szabályzat szerinti - értékeléséből származó árfolyamkülönbözeteket minden esetben elszámolja. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem él. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 49. -a szerint a Társaság éves beszámolója kiegészítő mellékletében elkülönítetten kell bemutatni az általa végzett engedélyköteles és egyéb tevékenységek mérlegét és eredménykimutatását. A Társaság a törvény által kijelölt határidőre elkészítette az elkülönítés alapjául szolgáló számviteli szétválasztási szabályzatát (számviteli politika 7. sz. melléklete), melynek alapján december 31-i fordulónappal összeállította fentiek szerint elkülönített tevékenységenkénti éves beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás). Ezek a kiegészítő melléklet sz. mellékletében, az ezekkel kapcsolatos kiegészítő információk pedig e kiegészítő melléklet 5.5. pontjában találhatók. 5

14 SPECIFIKUS RÉSZ 3 VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ELEMZÉSE A Társaság mérlegfőösszegének megoszlását a következő táblázatok mutatják eszközök és források szerinti bontásban: A évi mérlegfőösszeg megoszlása %-ban ESZKÖZÖK A tárgyévben a megelőző évhez képest a befektetett eszközök mérlegfőösszeghez viszonyított aránya csökkenést mutat. Ez a csökkenés nem számottevő (kevesebb mint 2 százalék), az eszközök között a befektetett és a forgóeszközök közel fele-fele arányban vannak jelen mindkét időszakban. A forgóeszközök összetételében az egyes mérlegcsoportok hasonló részarányt képviselnek mint 2013-ban, amellett, hogy a készletek, a követelések és az értékpapírok aránya csekély mértékben növekedett a bázisévhez képest, a pénzeszközöké pedig 5,07 százalékkal csökkent. 6

15 A évi mérlegfőösszeg megoszlása %-ban FORRÁSOK FORRÁSOK december december 31. SAJÁT TŐKE 49,53 43,57 Jegyzett tőke 37,72 36,46 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) -2,23 Tőketartalék 4,27 3,86 Eredménytartalék 11,68 6,62 Lekötött tartalék 0,00 0,07 Mérleg szerinti eredmény -4,15-1,20 CÉLTARTALÉK 2,65 2,65 2,76 2,76 KÖTELEZETTSÉGEK 42,67 46,36 Hosszú lejáratú kötelezettségek 27,41 24,31 Rövid lejáratú kötelezettségek 15,26 22,05 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 5,15 5,15 7,32 7,32 ÖSSZESEN: 100,00 100,00 100,00 100,00 A mérleg forrás oldalán belül a bázisévhez képest a saját és idegen források arányában átrendeződés következett be, melynek következtében év végén a kötelezettségek állományának értéke meghaladta a saját tőke értékét. A saját tőke aránya 5,96 százalékkal kevesebb, mint a bázis évben. A céltartalékok közel azonos részarányt képviselnek (2,76 százalék), a hosszú lejáratú kötelezettségek 3,1 százalékos csökkenést, a rövid lejáratú kötelezettségek pedig 6,79 százalékos részarány növekedést mutatnak. A passzív időbeli elhatárolások 2,17 százalékkal magasabb arányt képviselnek a mérlegfőösszegből mint év végén. Vagyoni helyzet mutatói 1. Tőkeerősségi mutató Saját tőke/mérlegfőösszeg 49,53% 43,57% 2. Eszközigényességi mutató Eszközök össz./saját tőke 2,02 2,30 3. Kötelezettségek részaránya Kötelezettségek/Források 42,67% 46,36% 4. Forgóeszközök aránya Forgóeszközök/Mérlegfőösszeg 47,41% 49,09% 7

16 5. Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszközök/mérlegfőösszeg 48,83% 46,32% 6. Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke/tárgyi eszközök 101,43% 94,07% 7. Eladósodottsági mutató Kötelezettségek/Mérlegfőösszeg 42,67% 46,36% 8. Tőkeáttételi mutató Hosszú lej.kötel./saját tőke 0,5534 0,5580 A Társaság vagyoni helyzete stabilnak tekinthető. A tőkeerősségi mutató továbbra is kedvező saját tőke részarányt mutat (43,57 százalék) bár a bázisévi közel 50 százalékot nem éri el. Az előbbieket erősíti az eszköz-igényességi mutató is, mely szerint egységnyi saját tőkével kicsit több mint két egységnyi eszközállományt finanszíroz a Társaság. A tárgyi eszközök a mérlegfőösszeg közel felét teszik ki, melyek majdnem teljes állományára fedezetet nyújt a Társaság saját tőkéje (94,07 százalék). Az eladósodottsági mutató szerint a Társaság eszközeit 46,36 százalékos arányban finanszírozza külső forrásból. A számított tőkeáttételi mutató valamelyest romlott, azaz a fix költséggel járó idegen források aránya a saját tőkéhez viszonyítva magasabb a tárgyév végén, mint az előző évben, de ez a változás nem jelentős mértékű. Pénzügyi helyzet mutatói 1.a) Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 3,11 2,23 1.b) Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek/Rövid lejáratú kötelezettségek 2,74 1,94 2. Pénzeszköz likviditás Pénzeszközök/Rövid lej. kötelezettségek 1,25 0,64 8

17 3. Nettó forgótőke Forgóeszk.-Rövid lej. kötelezettségek Nettó forgótőke ellátottság Forgóeszk.-Rövid lej. kötelezettségek/ Forgóeszközök 67,82% 55,08% 5. Vevőállomány forgási sebessége fordulatokban Nettó árbevétel/vevőállomány 4,45 4,46 6. Vevőállomány forgási sebessége napokban Vevőállomány x 365/Nettó árbevétel 82,01 81,89 A Társaság pénzügyi helyzetének elemzéséhez a fenti mutatószámok és a 10. sz. mellékletben bemutatott cash-flow kimutatás szolgálnak alapul. A évi gazdálkodás nehéz pénzügyi körülmények között zajlott a Társaságnál, melyet a likviditási ráták alakulása is alátámaszt. Míg a rövid lejáratú kötelezettségekre a forgóeszközök évben több mint háromszorosan nyújtottak fedezetet, addig a tárgyévben alig több mint kétszeresen. Ennek ellenére továbbra is fennáll, hogy a forgóeszközök a leglassabban pénzzé tehető készletekkel együtt vagy anélkül is biztonságosan fedezik a Társaság rövid lejáratú kötelezettségeit. (A mutatószámok korrekt értelmezéséhez hozzá tartozik, hogy a pénzeszközök között elkülönített bankszámlán található több mint 1,5 milliárd Ft nem szabadon felhasználható pénzeszköz, azt a tulajdonos önkormányzatok tőkeemelés jogcímen bocsátották a Társaság rendelkezésére az aradi vízátvezetés beindításához.) A nettó forgótőke kis mértékben csökkent a bázisévhez képest, azonban forgóeszközökhöz viszonyított aránya (a nettó forgótőke ellátottság mutató) továbbra is stabil pénzügyi helyzetet tükröz, hiszen a Társaság hosszú lejáratú forrásokból finanszírozta a forgóeszközök 55,08 százalékát. A vevőállomány fordulatokban és napokban számítva is javult az előző évhez képest, bár a változás nem számottevő. Jövedelmezőségi mutatók 1. Bruttó jövedelmezőség (Fedezeti hányad) Fedezeti összeg/értékesítés nettó árbevétele ,70% 20,84% 9

18 2. Bevételarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény/teljes bevétel -4,65% -1,21% 3. Saját tőke arányos nyereség (ROE) Adózott eredmény/saját tőke -8,38% -2,76% Az értékesítés bruttó eredménye az értékesítés nettó árbevételének 20,84 százaléka, amely 0,86 százalékkal kedvezőtlenebb az előző év hasonló adatánál. A folyamatos csökkenés a bázisévhez hasonlóan továbbra is nagyrészt a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 76. (1) bekezdésében foglalt díjbefagyasztásnak (víz és szennyvíz szolgáltatás díja nem költség alapon kerül meghatározásra), valamint a tárgyévi rezsicsökkentésből fakadó bevételkiesésnek köszönhető. A Társaság bevételarányos jövedelmezősége és saját tőke arányos nyeresége a tárgyévi negatív eredmény miatt továbbra is negatív, de az előző évhez képest javulást mutat. 10

19 4 A MÉRLEGHEZ ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 4.1 A mérleg eszközeihez kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak és a tárgyi eszközök mérlegértéke, azaz aktualizált múltbeli bekerülési értéke (nettó értéke) az eszközök bruttó értékének és az elszámolt terv szerinti, illetve visszaírással korrigált terven felüli értékcsökkenésének különbségéből adódik. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulását az 1. és a 2. számú mellékletben található befektetési tükör tartalmazza. A befektetett pénzügyi eszközök mérlegértéke az év végi könyv szerinti érték csökkentve az értvékvesztésekkel, növelve az értékvesztések visszaírásával, valamint korrigálva a devizás eszközök megfelelő előjelű árfolyamkülönbözetével. A befektetett pénzügyi eszközök fordulónapi mérlegértéke E Ft, amelyből a tartós részesedések összértéke E Ft, az adott kölcsönök értéke E Ft. A tartós részesedések a Társaság által alapított társaságokban való részesedések értékét tartalmazzák az alábbiak szerint: Megnevezés Székhely Alapítás éve Törzstőke értéke ALFÖLDVÍZ Zrt. tulajdoni részesedés aránya Befektetett/ apportált tőke értéke dec. 31-én Vilatir Kft. Aqua Bihor S.R.L. Aqua Trans Mures S. A. Összesen: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36. Székelyhíd, Libertatii u. 5. Bihar megye Románia Arad, Sabin Dragoi u Arad megye Románia E Ft 100% E Ft E RON 100% 211 E Ft E RON 50% E Ft E Ft Az Aqua Bihor S.R.L társaságban való részesedésre a társaság gazdálkodási adatainak figyelembe vételével években összesen 80 százalék mértékű értékvesztés elszámolására került sor. A kapcsolt vállalkozás évi előzetes beszámolója alapján a tárgyévben további 19 százalék értékvesztés elszámolása vált szükségessé. Értékvesztés elszámolására évben a Vilatir Kft. vonatkozásában is szükség lett volna, hiszen a társaság leányvállalata, az UVIÉP Kft. saját tőkéje a tárgyidőszaki veszteség miatt negatívvá vált. Mivel azonban cégcsoport szinten (Vilatir Kft. UVIÉP Kft. TMV Kft.) a saját tőke értéke pozitív, így a Vilatir Kft.-ben levő részesedését a Társaság nem látta indokoltnak leértékelni. (A leányvállalatok előzetes könyvvizsgálat előtti beszámolóit az 5.4 fejezetben mutatjuk be.) 11

20 Az adott kölcsönök részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: adatok E Ft-ban Megnevezés Kölcsönnyújtás A kölcsön teljes A kölcsön éven A kölcsön időpontja összege túli része lejárata UVIÉP Kft Aqua Trans Mures S.A Árpádhalom Község Önkormányzata Dolgozóknak adott kölcsönök, egyéb változó változó Összesen A tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban mérlegsoron szereplő E Ft az alábbi két tételből tevődik össze: 1. Az UVIÉP Kft. kölcsönszerződésből eredő tartozása E Ft összegben szerepel a hosszú lejáratú kölcsönök között, melyhez kapcsolódóan E Ft törlesztőrészlet évben esedékes, így az a kapcsolt vállalkozással szembeni (rövid lejáratú) követelések között kerül bemutatásra a mérlegben. 2. Az Aqua Trans Mures S.A. romániai leányvállalatunk részére folyósított tagi kölcsön E Ft értékben szerepel a beszámolóban. A tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban mérlegsoron E Ft összegben Árpádhalom Önkormányzatának tartozás-átvállalásból eredő kölcsöne szerepel. Ez az összeg szintén nem tartalmazza az éven belül esedékes törlesztést, mely 415 E Ft értékben az egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szembeni rövid lejáratú követelések mérlegsoron kerül bemutatásra. A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott adott kölcsönök összegéből E Ft óvadék és kaució összegén felül E Ft a dolgozókkal szembeni - 98 százalékban lakásépítési kölcsönökből származó - követelés. Ezen összeg nem tartalmazza a évben esedékes törlesztések összegét, amely az egyéb követelések között szerepel E Ft értékben. A készletek értékelése a Társaságnál év végén az értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt beszerzési áron illetve előállítási költségen történik. A beszámolási időszak végére a készletszint az előző évi záró állományhoz képest 25,29 százalékkal magasabb. A vásárolt készletek (anyagok, áruk) állománya az előző évhez képest 24 százalékos növekedést mutat. Ezt egyrészt a évben integrált települések raktárainak év végi készletszintje és a január 1-jétől csatlakozó új települések várható kezdeti készletigénye okozza. Másrészt a növekedés oka a Társaság üzemeltetési területén zajló közműfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódóan beszerzett készletek növekménye. Az áruk között nyilvántartott közvetített szolgáltatások ( E Ft összértékben) túlnyomórészt a tulajdonos önkormányzatok részére továbbszámlázandó teljesítmények értékét tartalmazzák, melyek el nem készült építőipari munkákhoz kapcsolódnak. A saját termelésű készletek (befejezetlen termelés, félkész- és késztermékek) esetében összességében 30 százalékos mértékű növekedés tapasztalható a bázis időszak záró értékéhez képest. A befejezetlen termelés mérlegértéke E Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: 12

21 a évre áthúzódó ivóvízminőség-javító programok kapcsán végzett építőipari munkák E Ft összegben, a szennyvíztelepek és -csatornahálózatok próba- és tesztüzemeléséhez kapcsolódó befejezetlen munkák E Ft értékben, a tulajdonos önkormányzatok részére végzett, a tárgyévben le nem zárult, így még ki nem számlázott rekonstrukciós és havaria jellegű rekonstrukciós építési munkák E Ft összegben, valamint az egyéb vállalkozási munkákhoz kapcsolódó befejezetlen állomány E Ft értékben. A késztermékek (vízmérők és egyéb saját előállítású készletek) év végi mérlegértéke közel azonos a bázisévi értékkel, mindössze 5 százalékos csökkenés tapasztalható. A készletek állományának tárgyévi alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. A követeléseket a Társaság a partnerek által elfogadott, elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken mutatja ki a mérlegben. A december 31-én fennálló elszámolt értékvesztéssel csökkentett összes követelés összege E Ft, amelynek összetételét a következő táblázat mutatja: A követelés jogcíme Alapszolgáltatásból eredő közületi követelés Alapszolgáltatásból eredő lakossági követelés Nem alapszolgáltatásból eredő követelés Követelés egyéb részesedési viszonyban állókkal szemben Követelés kapcsolt vállalkozással szemben Követelés értéke Elszámolt értékvesztés adatok E Ft-ban Értékvesztéssel csökkentett Megoszlás követelés érték ,60% ,38% ,51% ,98% ,67% Egyéb követelés ,87% Összesen: ,00% A vevőkkel szembeni követelések esedékesség szerinti (korosított) összesítését az 5. sz. melléklet tartalmazza. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés összege E Ft, amely az alábbiakból tevődik össze: UVIÉP Kft.-vel szemben E Ft Aqua Trans Mures S.A-val szemben E Ft TMV Kft.-vel szemben 257 E Ft Vilatir Kft.-vel szemben 38 E Ft A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések minden esetben elismert, egyenlegközlővel alátámasztott követelések. 13

22 A követelés egyéb részesedési viszonyban állókkal szemben soron a tulajdonos önkormányzatokkal szembeni nagyrészt rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó - követelések kerülnek kimutatásra összesen E Ft értékben. Az egyéb követelések mérlegértéke E Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: központi költségvetéssel szembeni követelés dolgozókkal szembeni követelés helyi önkormányzatokkal kapcsolatos követelés különféle egyéb követelések E Ft E Ft E Ft E Ft A különféle egyéb követelések között a legjelentősebb tétel a rezsicsökkentésből adódó vízterhelési díj kiesés miatti követelés, emellett kiemelendőek a fejlesztési hozzájárulások és a szolgáltatásokra adott előlegek. Az értékpapírok között december 31-én 55 települési önkormányzattól visszavásárolt részvények értéke szerepel összesen E Ft értékben. A pénzeszközök mérlegsoron az értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt és árfolyamkülönbözettel korrigált készpénz és a bankbetétek értékét mutatjuk ki. A külföldi pénznemben nyilvántartott pénzeszközök Ft-ra történő átszámítása a mérleg fordulónapján érvényes MNB közép árfolyamon történik. Év közben a növekedést beszerzéskor alkalmazott árfolyamon vesszük nyilvántartásba, csökkenéskor FIFO módszert alkalmazunk. A mérleg fordulónapon a pénzeszközök értéke E Ft volt, amelyből a bankszámlákon lévő pénz összege E Ft, a fennmaradó E Ft-os értéket a házipénztárakban lévő készpénz állomány teszi ki. A bankszámlán levő pénzösszegből E Ft a október 15-én elfogadott tőkeemelés jogcímen befolyt összeg kamatokkal növelt értéke, melyet a tulajdonos önkormányzatok az aradi vízátvezetés beindításához bocsátottak a Társaság rendelkezésére. 14

23 Az aktív időbeli elhatárolások tárgyidőszaki mérlegértéke az alábbi tételekből áll: KIADÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA adatok E Ft-ban Előfizetési díjak 287 Biztosítási díjak Bankgarancia Tagsági díjak 45 Szoftverhasználat és -követés Bérleti díjak Egyéb igénybevett szolgáltatások Összesen: BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA Vízterhelési díj különbözet Részletfizetések kamata 168 Pénzintézettől kapott kamat Értékesítés nettó árbevétele Összesen: AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN A bevételek aktív időbeli elhatárolása mérlegsor E Ft értékben tartalmazza a felhasználóktól beszedett vízterhelési díjakat azon települések esetében, ahol a tárgyévben a szennyvíztisztító telepek tényleges szennyezettsége alapján fizetendő egyéb ráfordítások között elszámolt - környezetterhelési díj összege magasabb, mint a beszedett egyéb bevételként elszámolt - vízterhelési díjak. E tétel párja a passzív időbeli elhatárolások között részletezett bevétel elhatárolás E Ft értékben. Az aktív időbeli elhatárolások között a tárgyévben az előző évhez képest új tétel a évi elvezetett, de kiszámlázásra csak évben kerülő E Ft értékű szennyvíz szolgáltatási díj. 15

24 4.2 A mérleg forrásaihoz kapcsolódó kiegészítések A Társaság saját tőkéje a mérlegben könyv szerinti értéken szerepel. A jegyzett tőke a létesítő okirat szerint a cégbíróságon bejegyzett tőke összege, melynek értéke december 31-én E Ft, melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja: adatok E Ft-ban Évek Tőkeemelés Jegyzett tőke A tárgyévi jegyzett tőke növekedést két települési önkormányzat tulajdonossá válása indokolta: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata db egyenként Ft/db névértékű részvényt jegyzett, így összesen E Ft-tal növelve a Társaság jegyzett tőkéjét. Emellett Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 10 db részvény megvásárlásával vált tulajdonossá, ezáltal a jegyzett tőke összege 140 E Ft-tal nőtt a tárgyévben. Tájékoztató soron mutatjuk be az értékpapírok között szerepeltetett E Ft könyv szerinti értékű visszavásárolt saját részvények névértékét E Ft összegben. A jegyzett, de még be nem fizetett tőke értéke december 31-én E Ft. Hódmezővásárhely település az általa jegyzett E Ft névértékű részvények 25 százalékát fizette meg a tárgyévben, a fennmaradó 75 százalék negatív előjellel e mérlegsoron került bemutatásra. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 75 százalékos vagyoni hozzájárulását határidőre nem teljesítette, ezért Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Igazgatóságának február 10-i döntése értelmében a menedzsment felszólította az önkormányzatot a teljesítésre. Mivel az önkormányzat korábbi határozatát visszavonta, s nem kíván teljesíteni, így a Társaság alaptőkéjét a jogszabályoknak megfelelően évben le kell szállítani. A már befizetett részvények ellenértékét (25 százalék) a Társaság évben visszafizeti az önkormányzatnak. A tőketartalék mérlegértéke a tárgyév végén E Ft. E saját tőke elem az előző évhez képest E Ft-tal nőtt, melyből E Ft a Hódmezővásárhely, 13 E Ft pedig a Fábiánsebestyén általi részvényvásárláshoz kapcsolódóan elszámolt ázsió összege (mindkét település Ft/db kibocsátáskori árfolyamon vásárolt részvényeket). Az eredménytartalék tárgyév végi egyenlege E Ft, mely a évi mérleg szerinti eredménnyel, E Ft-tal, valamint a lekötött tartalékok közé átvezetett alapításátszervezés aktivált értékével, E Ft-tal, továbbá a visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értékével, azaz E Ft-tal csökkent a tárgyévben. 16

25 A tőke- és az eredménytartalék évek közötti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: adatok E Ft-ban Évek Tőketartalék Eredménytartalék A lekötött tartalék mérlegsoron az eredménytartalékból átvezetett összesen E Ft található, mely az eredménytartaléknál említettek szerint E Ft alapítás-átszervezés aktivált értékéből és E Ft visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értékéből tevődik össze. Mivel a Társaság a piaci értéken történő értékelés elvét nem alkalmazza, ezért a saját tőke részeként értékelési tartalék nem szerepel a mérlegben. A gazdasági év mérleg szerinti eredménye E Ft. A Társaság tárgyévi vesztesége több tényező együttes hatásának köszönhető, melyek közül a jelentősebbek számszerűsítve az alábbiak: Rezsicsökkentés (2013. évi LIV. tv.) hatása: közel 670 M Ft nettó árbevétel kiesés Közművezeték adó (2012. évi CLXVIII. tv. alapján): 715 M Ft egyéb ráfordítás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj (2011. évi CCIX. számú, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény): 94 M Ft anyagjellegű ráfordítás A fentiek mellett bevételkiesést eredményezett a Társaság számára, hogy a tárgyévben lezárult szennyvízberuházásokkal érintett településeken az érvényes szolgáltatási díjak megállapítása nem történt meg, így a számlázást nem tudtuk megkezdeni. Tovább nehezíti a Társaság gazdálkodását, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény hatályba lépésével évtől megszűnt az önkormányzatok árhatósági jogköre, s ettől az évtől kezdődően az egyes településeken változatlan szolgáltatási díjakon üzemeltet a Társaság. A Társaság mérleg szerinti eredménye az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: adatok E Ft-ban

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben