2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok oldal Rendeletek oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal"

Átírás

1 DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok oldal Rendeletek oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről oldal 10/2008. (II.27.) rendelet a város közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2006. (II.20.) rendelet módosításáról oldal 11/2008. (II.27.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet módosításáról oldal 12/2008. (II.27.) rendelet a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) rendelet módosításáról oldal 13/2008. (II.27.) rendelet a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) rendelet módosításáról oldal 14/2008. (II.27.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) rendelet módosításáról oldal 15/2008. (II.27.) rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 26/1994.(XII.30.) rendelet módosításáról oldal 16/2008. (II.27.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendelet módosításáról oldal 17/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.22.) rendelet módosításáról oldal Szerződések oldal

2 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a február 11-i rendkívüli, a február 14-i rendkívüli és a február 25-i ülésén elfogadott határozatai: A Képviselőtestület a következő 40/ /2007. (II. 11.) számú határozatait zárt ülésen hozta meg: 40/2008. (II. 11.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a "Megállapodás Önkormányzati Kötvénykibocsátásról" elnevezésű, Dombóvár Város Önkormányzata és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg ), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg ), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN x) között megkötendő szerződéstervezetét a pontban foglalt feltételek következő módosítása esetén fogadja el: Amennyiben a Kibocsátó a kötvények alapján fennálló, illetve a jelen Megállapodásban vállalt bármely fizetési kötelezettségét nem vagy nem teljes körűen teljesíti az esedékesség napján, úgy a késedelem egyéb jogkövetkezményeitől függetlenül, az esedékesség napjától a kifizetés napjáig terjedő időre a Kibocsátó köteles a Kötvények devizanemében, azaz svájci frankban változó kamatozású ügyleti kamat + 1,5% kamatfelár késedelmi, illetve kamatos kamatot fizetni az esedékes tőke, illetve kamatösszeg vonatkozásában. Ezek a késedelmi, illetve kamatos kamatok csak akkor kerülnek felszámításra, ha a fizetési késedelem mértéke a 10 napot meghaladja. 41/2008. (II. 11.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a tervezett önkormányzati kötvénykibocsátás megvalósítását szolgáló, a jelen képviselő-testületi határozat 1. sz. mellékletét képező "Megállapodás Önkormányzati Kötvénykibocsátásról" elnevezésű, Dombóvár Város Önkormányzata és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg ), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg ), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN x) között megkötendő szerződéstervezetét. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Loránd polgármestert, hogy a fenti szerződéstervezettel minden lényeges vonatkozásban megegyező végleges szerződést Dombóvár Város Önkormányzata nevében aláírja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tőkepiacról szóló évi CXXI. törvény (Tpt.) 15. -ának megfelelően az önkormányzati kötvények kibocsátásával kapcsolatos forgalmazói feladatok ellátásával, így különösen a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) sz. kormányrendelet 8. (1) bekezdése szerinti információs összeállítás elkészítésével a Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot mint a Tpt pontja szerinti forgalmazót bízza meg. Határidő: február 18. Felelős: Polgármester

3 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám Végrehajtásért felelős: Aljegyző, Pénzügyi és Költségvetési Iroda 42/2008. (II. 11.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. (1) bekezdésének megfelelően ezennel elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, Információs Összeállítás Zártkörű Forgalomba Hozatal Útján Megvalósuló Önkormányzati Kötvénykibocsátásról elnevezésű dokumentumot (a továbbiakban: Információs Összeállítás). A Képviselő-testület felhatalmazza és egyben felkéri Szabó Loránd polgármestert, hogy a fent megnevezett dokumentumot Dombóvár Város Önkormányzatának nevében aláírja és azt a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg ), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg ), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN x), mint kizárólagos érdekelt kötvényvásárlók részére a Kormányrendelet 8. (3) bekezdésének megfelelően február 18. napjáig tájékoztatás céljából átadja. Határidő: február 18. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Aljegyző, Pénzügyi és Költségvetési Iroda 43/2008. (II. 11.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján ezennel úgy dönt, hogy az alábbi feltételekkel zártkörű forgalombahozatal útján, dematerializált formában önkormányzati kötvényt (a továbbiakban: Kötvények) bocsát ki: 1. A Kötvényekre irányadó jog A Kötvényekre a magyar jog irányadó. 2. A Kötvények elnevezése A Kötvények elnevezése: Dombóvár Önkormányzati Kötvény 3. A Kötvények kibocsátásának célja Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kibocsátó) fejlesztési feladatainak teljes körű megvalósításához kötvénykibocsátásból származó pénzügyi forrásokat kíván igénybe venni. Az önkormányzati kötvények kibocsátásának célja, hogy az Önkormányzat növelje fizetőerejét és likviditását, és ezáltal lehetővé tegye újabb önkormányzati fejlesztések finanszírozását. 4. A Kötvények névértéke 1,- CHF, azaz egy svájci frank A Kötvények össznévértéke ,- CHF, azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer svájci frank. A Kötvények devizaneme: svájci frank. 5. A Kötvények értékpapírkódja HU

4 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám 6. A Kötvények sorszáma A kibocsátásra kerülő Kötvények dematerializált formában kerülnek előállításra, ezért sorszámuk megadása a Kormányrendelet szerint nem szükséges. 7. A kibocsátó megnevezése Dombóvár Város Önkormányzata 8. Az átruházásra vonatkozó esetleges korlátozás A Kötvények átruházása nem esik korlátozás alá. 9. A Kötvények futamideje 20, azaz húsz év, február 29. napjától szeptember 30. napjáig terjedően. A Kötvények végső lejárata szeptember 30. napja. 10. Kamatfizetési időpontok A futamidő minden naptári évében március hónap 31. napja és szeptember hónap 30. napja, március 31-től kezdődően (rövid első kamatfizetési periódus). Amennyiben a kamatfizetés időpontja munkaszüneti napra esik, a kamatfizetés időpontja a soron következő első munkanap. 11. Kamatfizetési feltételek A Kötvények kamata 6, azaz hat hónap CHF-LIBOR báziskamat + 0,50% kamatfelár. A kamatok kiszámítása a francia módszer segítségével történik (hónaponként figyelembe vett napok száma: tényleges / évente figyelembe vett napok száma: 360). A teljes kamatszámítási időszak első napja február 29. napja, utolsó napja pedig szeptember 29. napja. Az első kamatszámítási periódus első napja azonos a teljes kamatszámítási időszak első napjával, utolsó napja pedig az első kamatfizetést megelőző nap. A további kamatszámítási periódusok első napja a mindenkori kamatfizetés napja, utolsó napja pedig a soron következő kamatfizetési napot megelőző nap (adjusted). Az első kamatszámítási periódusra irányadó kamat megállapítása a február 27. napján jegyzett, a Reuters LIBOR02 oldalán a CHF oszlopban londoni idő szerint 11. órakor megjelenő, 6 havi bankközi irányadó kamatláb (CHF-LIBOR) figyelembevételével, előzetesen történik. A további kamatszámítási periódusokra irányadó kamat megállapítása a mindenkori kamatfizetés napját megelőző második bankmunkanapon, vagyis a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer (TARGET) üzemelésének napján jegyzett, a Reuters LIBOR02 oldalán londoni idő szerint 11 órakor megjelenő, 6Kö havi bankközi irányadó kamatláb (CHF-LIBOR) figyelembevételével, előzetesen történik. A kamatok megfizetése közvetlenül a kötvénytulajdonosok részére, banki átutalás útján történik. A kamatszámítás és a kamatfizetés technikai lebonyolítását a kötvénytulajdonosok végzi. 12. Beváltási (törlesztési) időpontok Első alkalommal szeptember 30-án, majd ezt követően a futamidő minden naptári évében szeptember hónap 30. napja. Amennyiben a beváltási (törlesztési) időpont munkaszüneti napra esik, a kamatfizetés időpontja a soron következő első munkanap. 13. Beváltási (törlesztési) feltételek A Kibocsátó minden beváltási (törlesztési) időpontban egy darab 1,- CHF, azaz egy svájci frank névértékű Kötvény után 0,0625 CHF, azaz nulla egész hatszázhuszonöt tízezred svájci frank összegű tőketörlesztő-részletet fizet közvetlenül a

5 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám kötvénytulajdonosok részére, banki átutalás útján. A tőketörlesztés számítását és megfizetésének technikai lebonyolítását kötvénytulajdonosok végzi. 14. A Kötvények összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalások A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a Kötvények esedékes tőkeösszegét és kamatát a fenti esedékességi időpontokban a Kötvényekben és a jelen Megállapodásban meghatározott feltételek mellett visszafizeti, illetve megfizeti. 15. A Kötvények kiállításának helye és napja A Kötvények a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt aiban foglalt rendelkezések szerint, dematerializált formában kerülnek előállításra és a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (H-1075 Budapest, Asbóth utca 9-11., a továbbiakban: Keler Zrt. ) által vezetett központi értékpapírszámlán való jóváírással jönnek létre. A Kötvények keletkeztetésének tervezett értéknapja február 29. napja. 16. A kibocsátó aláírása A Kormányrendelet 2. (2) bekezdésének megfelelően, a dematerializált formában előállításra kerülő Kötvényekről a Tpt. 7. (2) bekezdése szerint kiállítandó és a Tpt. 9. -a szerint a Keler Zrt.-nél elhelyezendő okiratot a Kibocsátó nevében Szabó Loránd polgármester (anyja neve:, hivatali cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.) írja alá. A dematerializált Kötvények az aláírás helyett Szabó Loránd polgármester nevét, mint a fenti okiratot aláíró személy nevét tartalmazzák. 17. A kibocsátás teljes összege ,- CHF, azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer svájci frank, tehát a kibocsátási árfolyam egyenlő a névérték 100 %-ával. 18. A Kötvények címletbeosztása A Kötvények egyenként 1,- CHF, azaz egy svájci frank névértéken, mindösszesen ,- azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer darabszámban, dematerializált formában kerülnek előállításra, ezért külön címletezésük nem szükséges. 19. A Kötvények darabszáma ,- azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer darab 20. A kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezete A Kötvények alapján a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettségek hiánytalan teljesítésére a Kibocsátó adott évi költségvetésében erre a célra elkülönített és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint szabadon felhasználható saját bevételek szolgálnak. Amennyiben a Kibocsátó a Kötvények alapján fennálló esedékes fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, az alábbi 21. pontban megjelölt Érdekelt Kötvényvásárlók a Kötvények alapján fennálló követeléseik kielégítésére a mindenkor hatályos végrehajtási jogszabályok által lehetővé tett módon és mértékben jogosultak. 21. A kötvényvásárlók tervezett köre A Kibocsátó a Kötvényeket kizárólag a Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg , a továbbiakban: Kötvényvásárló I ), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg , a továbbiakban: Kötvényvásárló II ), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20.,

6 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám cégjegyzékszám: FN x,, a továbbiakban: Kötvényvásárló III, Kötvényvásárló I., Kötvényvásárló II. és Kötvényvásárló III. a továbbiakban együttesen: Érdekelt Kötvényvásárlók ), mint a Tpt. 5. (1) bekezdés 92. a) pontja szerinti minősített befektetők részére ajánlja fel átvételre. Erre tekintettel a Képviselőtestület megállapítja, hogy a Kötvények jelen határozaton alapuló forgalomba hozatala a Tpt. 14. (1) bekezdés a) pontja értelmében zártkörű forgalomba hozatalnak minősül. 22. Az érdekeltek tájékoztatásának módja A Kibocsátó az Érdekelt Kötvényvásárlókat közvetlenül, ajánlott tértivevényes levél útján tájékoztatja. Dombóvár Város Önkormányzata a fenti feltételekkel kibocsátásra kerülő 1) Kötvények kétharmad részét, azaz ,- (négymillió-háromszázhúszezer) darab Kötvényt a Kötvényvásárló I részére, 2) Kötvények közül 1 (egy) darab Kötvényt a Kötvényvásárló II részére, valamint 3) Kötvények egyharmad része mínusz 1 darab, azaz ,- (kettőmillióegyszázötvenkilencezer-kilenszázkilencvenkilenc) darab Kötvényt a Kötvényvásárló III részére ezennel megvételre felajánlja és erre tekintettel felhatalmazza, valamint felkéri Szabó Loránd polgármestert, hogy a Kormányrendelet 8. (1) bekezdése szerint elkészített és a Képviselőtestület február 11-i keltű, [42.] számú határozatával jóváhagyott Információs Összeállítás Zártkörű Forgalomba Hozatal Útján Megvalósuló Önkormányzati Kötvénykibocsátásról elnevezésű dokumentumot az Érdekelt Kötvényvásárlók részére február 18. napjáig átadja. Határidő: február 18. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Aljegyző, Pénzügyi és Költségvetési Iroda 44/2008. (II. 14.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 10. pontját a következőképpen módosítja: Az alapító okirat 10. pontjának első francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: - Általános iskolában 8 évfolyamon a közoktatásról szóló törvényben meghatározott maximális osztálylétszámok figyelembe vételével: 900 tanuló. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és az illetékes hatóságok részére megküldje. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 45/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester jelentését a 25/2007.(II.19.), 31/2007.(II.19.), 68/2007.(III.26.), 84/2007.(IV.10.), 109/2007.(VI.4.), 117/2007.(VI.4.), 125/2007.(VI.4.),

7 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám 126/2007.(VI.4.), 139/2007. (VI.4.), 184/2007.(VII.10.), 190/2007.(VIII.27.), 228/2007.(X.1.), 235/2007.(X.1.), 245/2007.(X.1.), 258/2007.(X.29.), 266/2007.(X.29.), 273/2007.(XI.26.), 280/2007.(XI.26.), 281/2007.(XI.26.), 298/2007.(XII.17.), 299/2007.(XII.17.), 300/2007.(XII.17.), 302/2007.(XII.17.), 305/2007.(XII.17.), 310/2007.(XII.17.), 316/2007.(XII.17.), 324/2007.(XII.17.), 327/2007.(XII.28.), 328/2007.(XII.28.), 331/2007.(XII.28.), 2/2008.(I.21.), 5/2008.(I.28.), 6/2008.(I.28.), 19/2008.(I.28.), 22/2008.(I.28.), 24/2008.(I.28.), 32/2008.(I.28.), 33/2008.(I.28.), 34/2008.(I.28.), 35/2008.(I.28.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 232/2007.(X.1.) sz. határozat végrehajtási határidejét szeptember 30-ig, a 256/2007.(X.29.) sz. határozat végrehajtási határidejét március 10-ig, a 263/2007.(X.29.) sz. határozat végrehajtási határidejét február 29-ig, a 283/2007.(XI.26.) sz. határozat végrehajtási határidejét június 30-ig, az 1/2008.(I.21.) sz. határozat végrehajtási határidejét február 15-ig meghosszabbítja. 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 96/2006.(V.11.), 126/2007.(VI.4.), 224/2007.(X.1.) számú határozatát visszavonja. 46/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár belváros és Gunaras területekre az MFM Vagyonvédelmi Kft. (1194 Budapest, Temesvár köz 4.sz.) által készített szakmai koncepciót elfogadja, az alábbi főbb szempontok szerint: komplex térfigyelő-kamera rendszer kivitelezése 8 db doom kamerával, diszpécserközpont kialakítása (városi Rendőrség, közterület felügyelet), rendszám felismerő szoftver telepítésével, kapcsolódó szolgáltatások teljesítése, optikai és egyéb kábelhálózattal kapcsolatos munkák elvégzése-, rendszer adatátviteli kábel vagy WIFI hálózat kiépítése a dokumentációban részletezettek szerint 2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megvalósítás lehetőségét beleértve a pályázati támogatások esetleges kiaknázását is vizsgálja meg, és szükség szerint terjessze újra a Képviselőtestület elé. Határidő: értelemszerűen Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési- és Településfejlesztési Iroda 47/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az intézményfenntartói társulási megállapodások módosítását az alábbiak szerint: az intézmények irányítási és gazdasági feladatainak ellátására jutó költségek megfizetésére előírást tartalmazzon a Belvárosi Intézményfenntartó Társulás esetében a társulási hozzájárulás az egy tanulóra jutó tényleges költségnek megfelelő legyen azonnali beszedési megbízás alkalmazását tartalmazzon

8 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám 2. A Képviselő-testület elrendeli a közalkalmazotti illetmény megállapításánál a szakképesítés miatti illetménynövekedés felülvizsgálatát. 3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az intézményvezetők a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése előtt a Polgármesteri Hivatallal egyeztessenek. 4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási intézmények számára a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatás megszervezéséhez a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 52. (3) bekezdésében foglalt kötelező tanórai foglalkozások - általános iskolák esetében 95, - középiskolák esetében 93 %-át biztosítja. 5. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári Margaréta Református Óvoda évi támogatására ,-Ft-ot különít el a költségvetésben azzal, hogy a támogatásról az Óvoda évi elszámolása, illetve a évi számok ismeretében hoz döntést. Határidő: május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyző Iroda, Pénzügyi és Költségvetési Iroda 48/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Koller és Társa Tervező Kft. (7635. Pécs, Bárány u. 5/2. Vezető településrendező tervező: Zambó Terézia, Ybl díjas építész, névjegyzéki száma: TT ) által készített Dombóvár Város Településrendezési Tervének T-1 jelű szerkezeti tervének módosítását és a szerkezeti terv leírását. 49/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira kiírt pályázati felhívás alapján. A projekt teljes összege ,- Ft, melyhez 20%-os, ,- Ft összegű saját erő biztosítását vállalja. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: március 17. a pályázat benyújtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 50/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület évi múzeumi programját, valamint a évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 51/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht évi tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 52/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 1-től a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. ügyvezetői részére prémiumként adható összeget legfeljebb havi ,-Ft-ban állapítja meg, mely évente egyszer adható a meghatározott prémiumfeltételek teljesítése esetén.

9 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám 2. A Képviselő-testület az ügyvezetők évi prémiumfeltételeit az alábbiak szerint határozza meg: - a kórház működésének önkormányzati támogatás nélküli biztosítása, - az adósságállomány csökkentése, - a járóbeteg szakellátó központ fejlesztésére vonatkozó pályázat megfelelő szakmai előkészítése. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy prémiumfeltételek teljesítésének megfelelően a Kht. felügyelő bizottságának javaslata alapján az év végén az ügyvezetők prémiumának összegéről és kifizetéséről döntsön. Határidő: február 29. a határozat közlésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport 53/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a városi rendezvények szervezésére a Művelődési Ház Kht. részére az alábbi összeget biztosítja költségvetésében: Magyar Kultúra Napja január 21. Kiállítás, zenés irodalmi előadás Reneszánsz Farsang február 23. Mátyás előadás,dramatikus játék, kiállítás, borkútavatás, régizene A kommunizmus február 25. áldozatainak emléknapja történelmi előadás Az 1848-as forradalom ünnepe március 15. Megemlékezés a Szigeterdőben A költő visszatér MagyaRock Dalszínház Dombóvár Város Hete Zenei nap április 1 Bohém Ragtime Band + am. Sztárvendég Gálaműsor április 5. Helyi fellépők Megemlékezés a (Időpont és programegyeztetés az április 16. Holokauszt áldozatairól érintettekkel) Kertvárosi Virágnapok tavaszünnep - nyugdíjas és április 25 - gyermekcsoportok bemutatója, táncdal-est, 26. főzőverseny Szerenádbuli április 30. Bemutatók, koncertek a szállásréti-tónál Majális május 1. retró-fesztivál, piknik a szállásréti tónál Magyar Hősök Napja május 25. csendes félóra mécsesekkel és versekkel a hősök emlékművénél Városi Gyermeknap május 25. a város gyermekcsoportjainak bemutatkozása, színház, koncert, népi játék olimpia Városi Pedagógusnap Június 5 a város iskoláinak műsora, pedagógus-díjak átadása Nyárnyitó buli június 13. könnyűzenei koncertek, extrém sportok Pál Napi Vígasságok népünnepély a folklór, a virtus és a június 27 - művészetek 29 a reneszánsz jegyében, kistérségi fesztivál Az államalapítás ünnepe augusztus kenyéráldás és megemlékezés, kiállítás és

10 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám 20. koncert a Művelődési Házban Nyárbúcsúztató grillparti szeptember 13. Könnyű zenei show Aradi vértanúk napja október 6. emlékezés a vértanúk emlékművénél Az 1956-os forradalom évfordulója október 23. megemlékezés két helyszínen Az '56-os mártírok koszorúzás és csendes főhajtás az '56-os november 4. emléknapja téren Kakasdombi Borünnep november 8. bordalok, borízek, borgőz a pincében Városi Szilveszter december 31. koccintás pezsgővel, tűzijáték összesen: Határidő: március 1. az együttműködési megállapodás megkötésére. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 54/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dombóvár, Gárdonyi u. 14. szám alatti volt szőlőhegyi óvodából bérlakások kerüljenek kialakításra. A Képviselő-testület megbízza a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht.-t az épület felmérésével, átterveztetésével és a kialakítás költségvetésének elkészítésével. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az elkészült tervek és költségvetés Képviselő-testület elé terjesztésére végső döntéshozatal céljából. Határidő: március 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Kht 55/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi kulturális keret felosztását az alábbiak szerint biztosítja költségvetésében: Kérelmező neve Program neve Javasolt támogatás Kiállítás a TESCO ásatás anyagából Ft Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület Művelődési Ház Kht. Városi Gyereknap Húsvétváró játszóház Városi Karácsony Ft Városi Könyvtár Költészet napja Ft Szövetség Dombóvárért Civil utca Ft Civil Tanács Civil Fesztivál Ft Százszorszép Alapítvány Regionális gyermek néptánc fesztivál Ft József Attila ÁMK Őszi Fesztivál Ft Apáczai Csere János Apáczai Napok Ft Szakközépiskola Illyés Gyula Gimnázium Illyés Gyula Napok Ft Belvárosi Általános Iskola 50 éves az ének-zene tagozat Ft

11 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám 516. sz. Ipari Szakképző Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Belvárosi és Újdombóvári Hímző szakkör Flashtech Produkció Dombóváron programsorozat ISZI Nap, Szakmai nap Regionális Diákszínjátszó Találkozó, Fogyatékosok Világnapja Kiállítások Nyuszifül Fesztivál Rock park Fesztivál Rockkarácsony Idősek Világnapja Ft Ft Ft Ft Dombóvári Nyugdíjasok Ft Érdekvédelmi Egyesülete Dombóvári Roma Közhasznú Majális Ft Alapítvány Augusztus 20. Terne Cserhaja Cigánytánc Fellépés Svájcban Ft csoport Kapos Alapítvány Városi hangversenyek Ft Őszidő Nyugdíjas Klub Kistérségi találkozó Ft Dombóvári Kertbarát Egyesület 25. Jubileumi Borverseny Ft Fekete István Kulturális Rajz és festménykiállítás Ft Egyesület Kapos Táncegyüttes Pünkösdi táncbemutató Ft Tilinger Sándor Fotókiállítások Ft Csík Mária Gyöngyfűző program Ft Dombóvári Zenész Egyesület Fúvós fellépések Ft Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány Összesen: Regionális Ütőstalálkozó Harmónia Unió Fúvóstalálkozó Ft Ft A Képviselő-testület az ún. szőlőhegyi Anna-napi rendezvény támogatásának kérdését a márciusi testületi ülésén megtárgyalja. Határidő: március 14. a megállapodások megkötésére márciusi testületi ülés a szőlőhegyi Anna-napi rendezvény támogatása kérdésének tisztázása Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

12 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám 56/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári Szigeterdő Park komplex rekonstrukciója érdekében megrendeli a Park rekonstrukciós tervét: - a Park teljes területére szóló Tanulmánytervet ,- Ft + 20 % ÁFA-ért, - a Tanulmányterv alapján elkészülő Engedélyezési tervet ,- Ft + 20 % ÁFA-ért, - valamint az Engedélyezési terv alapján elkészülő Kiviteli tervet ,- Ft + 20 % ÁFA-ért. A tervezési munkálatok elvégzésére felkéri a METRÓBER Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1062 Budapest VI. kerület Andrássy út 53.). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Tervezési szerződések megkötésére. Határidő: a Tanulmányterv elkészítésére május 30. az Engedélyezési terv elkészítésére december 31. a Kiviteli terv elkészítésére - DDOP-os pályázathoz igazodva Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési- és Településfejlesztési Iroda 57/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a rendvédelmi- és közbiztonsági képzés céljára a Kinizsi u. 37. szám alatti volt Dőry Konzervgyár területén található U- alakú épületben megfelelő helyiség kialakítására kerüljön sor. A kialakításhoz szükséges statikai kiviteli terv készítésének, illetve a pillérek kiváltásának költségeit a tervezői árajánlat, illetve költségbecslés alapján ,-Ft+áfa, illetve ,-Ft+áfa összegért vállalja, s egyben felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések aláírására. A helyiség aljzatának kialakítása, festése, a nyílászárók felújítása, esetleges cseréje, illetve a bejárati ajtó elhelyezése a Vincze Ju-jutsu-ABS System Sportegyesület feladata. Határidő: március 31. a tervek elkészítésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 58/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Helyi Építési Szabályzat módosításának hatályba lépése után, a módosított rendezési tervvel összhangban lévő településszerkezeti tömb kialakításához a Dombóvár, Köztársaság u. nyugati oldal és a Kondavölgy közti 4645, 4644, 4643, 4642/2, 4638/3 és a 4633/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területeket illetően. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kialakításhoz szükséges hatósági eljárások megindítására és intézkedések megtételére, valamint a kialakított telkek értékesítésének a megfelelő döntéshozó szerv elé terjesztésére az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001. (III.28.) rendeletnek megfelelően. Határidő: április 15. a hatósági eljárások megindítására a telekalakítást követően az értékesítés előterjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési- és Településfejlesztési Iroda 59/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Helyi Építési Szabályzat módosításának hatályba

13 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám lépése után, a módosított rendezési tervvel összhangban lévő településszerkezeti tömb kialakításához a Dombóvár, Kórház utca és Juhász Gyula utca közti (LIDL mögötti) 2878/6, 2878/7, 2878/9, 2878/10 és a 2885 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területeket illetően azzal, hogy a kialakítás során kivágásra kerülő fák helyett a kivágottal megegyező darabszámú fa telepítéséről kell gondoskodni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kialakításhoz szükséges hatósági eljárások megindítására és intézkedések megtételére, valamint a kialakított telkek értékesítésének a megfelelő döntéshozó szerv elé terjesztésére az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001. (III.28.) rendeletnek megfelelően. Határidő: április 15. a hatósági eljárások megindítására a telekalakítást követően az értékesítés előterjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési- és Településfejlesztési Iroda 60/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár, Katona József utca 37. sz. alatt lévő, 1414/11/A hrsz ú Szicília Étterem és Pizzéria továbbértékesítésével kapcsolatosan a használati szerződésben megfogalmazott elővásárlási jogáról lemond, és hozzájárul az ingatlan továbbértékesítéséhez Horváth Csaba 7200 Dombóvár, Pázmány Péter u. 9. sz. alatti lakos részére. Felhatalmazza a Polgármestert - a Takácsné Mákos Erika (Dombóvár, Bezerédj u. 12.) és Horváth Csaba (7200 Dombóvár Pázmány Péter u. 9.sz.) által megkötendő adásvételi szerződés létrejötte után - a használati szerződés megkötésére Horváth Csaba vevővel. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az étterem és kiszolgáló helyiségei: 215 m 2 bruttó étterem alapterület, a 88 m 2 előkert és a 48 m 2 hátsó terasz alatti földterület használatáért Ft/hó, évente az inflációval módosított használati díjat állapít meg és hozzájárul a használati szerződés megkötéséhez március 30-ig tartó időszakra. Határidő: március 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 61/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat választási szabályzatával kapcsolatban a következő javaslatokat megfontolásra ajánlja a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat számára: - A korhatárt mind a képviselők, mind a polgármester esetében éves korig határozza meg. - Az önkormányzat tagja csak dombóvári állandó lakhellyel rendelkező tanuló lehessen. - A választásra jogosultak 5%-ának ajánlása legyen szükséges a képviselők megválasztásához - Annak érdekében, hogy a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat ne veszíthessen értékes polgármesterjelölteket, töröljék a következő mondatot: Képviselő- és polgármesterjelölt egyszerre ugyanaz a személy nem lehet. - A szabályzatot a következővel egészítsék ki: A polgármestert adó intézményben pótválasztást kell kiírni a képviselőhely betöltésére. A Képviselő-testület a választási szabályzatot egyebekben tudomásul veszi.

14 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám 62/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aljegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A Képviselőtestület a következő határozatait zárt ülésen hozta meg: 63/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester tájékoztatóját a 4641/2. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről folytatott tárgyalásokról tudomásul veszi. 64/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hatmilliónégyszáznyolcvanezer svájci frank össznévértéken tervezett önkormányzati kötvénykibocsátás árfolyamkockázata csökkentése érdekében köthető lehetséges ügyletek feltételeit megvizsgálja. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyletekre vonatkozóan indikatív ajánlatokat kérjen, és azokat terjessze a Képviselőtestület elé. 2. A Képviselő-testület a tervezett önkormányzati kötvénykibocsátás megvalósítását szolgáló "Megállapodás Önkormányzati Kötvénykibocsátásról" elnevezésű szerződés tervezetének pontjával kapcsolatban kéri, hogy a Kötvényvásárlók a Kibocsátó Pénzügyi Tartozásaira vonatkozó kifejezett, előzetes, együttes írásbeli hozzájárulásuk tárgyában a Kibocsátó kérelmének bejelentésétől származó 10 napon belül nyilatkozzanak. Határidő: április 30. az ajánlatkérésre és testület elé terjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda 65/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 39/2008.(II.11.), 40/2008.(II.11.), 41/2008.(II.11.), 42/2008.(II.11.), 43/2008.(II.11.) számú határozatát visszavonja. 66/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a tervezett önkormányzati kötvénykibocsátás megvalósítását szolgáló, a jelen képviselő-testületi határozat 1. sz. mellékletét képező "Megállapodás Önkormányzati Kötvénykibocsátásról" elnevezésű, Dombóvár Város Önkormányzata és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg ), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg ), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN x) között megkötendő szerződés tervezetét. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Loránd polgármestert, hogy a fenti szerződéstervezettel minden lényeges vonatkozásban megegyező végleges szerződést Dombóvár Város Önkormányzata nevében aláírja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tőkepiacról szóló évi CXXI. törvény (Tpt.) 15. -ának megfelelően az önkormányzati kötvények kibocsátásával kapcsolatos forgalmazói feladatok ellátásával, így különösen a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) sz. kormányrendelet 8. (1) bekezdése szerinti információs összeállítás elkészítésével a Takarékszövetkezeti Bank

15 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám Zártkörűen Működő Részvénytársaságot mint a Tpt pontja szerinti forgalmazót bízza meg. Határidő: február 26. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Aljegyző, Pénzügyi és Költségvetési Iroda 67/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. (1) bekezdésének megfelelően ezennel elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, Információs Összeállítás Zártkörű Forgalomba Hozatal Útján Megvalósuló Önkormányzati Kötvénykibocsátásról elnevezésű dokumentumot (a továbbiakban: Információs Összeállítás). A Képviselő-testület felhatalmazza és egyben felkéri Szabó Loránd polgármestert, hogy a fent megnevezett dokumentumot Dombóvár Város Önkormányzatának nevében aláírja és azt Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg ), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg ), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN x), mint kizárólagos érdekelt kötvényvásárlók részére a Kormányrendelet 8. (3) bekezdésének megfelelően február 26. napjáig tájékoztatás céljából átadja. Határidő: február 26. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Aljegyző, Pénzügyi Költségvetési Iroda 68/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján ezennel úgy dönt, hogy az alábbi feltételekkel zártkörű forgalombahozatal útján, dematerializált formában önkormányzati kötvényt (a továbbiakban: Kötvények) bocsát ki: 1. A Kötvényekre irányadó jog A Kötvényekre a magyar jog irányadó. 2. A Kötvények elnevezése A Kötvények elnevezése: Dombóvár Önkormányzati Kötvény 3. A Kötvények kibocsátásának célja Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kibocsátó) fejlesztési feladatainak teljes körű megvalósításához kötvénykibocsátásból származó pénzügyi forrásokat kíván igénybe venni. Az önkormányzati kötvények kibocsátásának célja, hogy az Önkormányzat növelje fizetőerejét és likviditását, és ezáltal lehetővé tegye újabb önkormányzati fejlesztések finanszírozását. 4. A Kötvények névértéke 1,- CHF, azaz egy svájci frank A Kötvények össznévértéke ,- CHF, azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer svájci frank. A Kötvények devizaneme: svájci frank. 5. A Kötvények értékpapírkódja HU

16 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám 6. A Kötvények sorszáma A kibocsátásra kerülő Kötvények dematerializált formában kerülnek előállításra, ezért sorszámuk megadása a Kormányrendelet szerint nem szükséges. 7. A kibocsátó megnevezése Dombóvár Város Önkormányzata 8. Az átruházásra vonatkozó esetleges korlátozás A Kötvények átruházása nem esik korlátozás alá. 9. A Kötvények futamideje 20, azaz húsz év, március 14. napjától szeptember 30. napjáig terjedően. A Kötvények végső lejárata szeptember 30. napja. 10. Kamatfizetési időpontok A futamidő minden naptári évében március hónap 31. napja és szeptember hónap 30. napja, március 31-tól kezdődően (rövid első kamatfizetési periódus). Amennyiben a kamatfizetés időpontja munkaszüneti napra esik, a kamatfizetés időpontja a soron következő első munkanap. 11. Kamatfizetési feltételek A Kötvények kamata 6, azaz hat hónap CHF-LIBOR báziskamat + 0,50% kamatfelár. A kamatok kiszámítása a francia módszer segítségével történik (hónaponként figyelembe vett napok száma: tényleges / évente figyelembe vett napok száma: 360). A teljes kamatszámítási időszak első napja március 14. napja, utolsó napja pedig szeptember 29. napja. Az első kamatszámítási periódus első napja azonos a teljes kamatszámítási időszak első napjával, utolsó napja pedig az első kamatfizetést megelőző nap. A további kamatszámítási periódusok első napja a mindenkori kamatfizetés napja, utolsó napja pedig a soron következő kamatfizetési napot megelőző nap (adjusted). Az első kamatszámítási periódusra irányadó kamat megállapítása a március 12. napján jegyzett, a Reuters LIBOR02 oldalán a CHF oszlopban londoni idő szerint 11. órakor megjelenő, 6 havi bankközi irányadó kamatláb (CHF-LIBOR) figyelembe vételével, előzetesen történik. A további kamatszámítási periódusokra irányadó kamat megállapítása a mindenkori kamatfizetés napját megelőző második bankmunkanapon, vagyis a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer (TARGET) üzemelésének napján jegyzett, a Reuters LIBOR02 oldalán londoni idő szerint 11. órakor megjelenő, 6Kö havi bankközi irányadó kamatláb (CHF-LIBOR) figyelembe vételével, előzetesen történik. A kamatok megfizetése közvetlenül a kötvénytulajdonosok részére, banki átutalás útján történik. A kamatszámítás és a kamatfizetés technikai lebonyolítását a kötvénytulajdonosok végzi. 12. Beváltási (törlesztési) időpontok Első alkalommal szeptember 30-án, majd ezt követően a futamidő minden naptári évében szeptember hónap 30. napja. Amennyiben a beváltási (törlesztési) időpont munkaszüneti napra esik, a kamatfizetés időpontja a soron következő első munkanap. 13. Beváltási (törlesztési) feltételek A Kibocsátó minden beváltási (törlesztési) időpontban egy darab 1,- CHF, azaz egy svájci frank névértékű Kötvény után 0,0625 CHF, azaz nulla egész hatszázhuszonöt tízezred svájci frank összegű tőketörlesztő-részletet fizet közvetlenül a kötvénytulajdonosok részére, banki átutalás útján. A tőketörlesztés számítását és megfizetésének technikai lebonyolítását kötvénytulajdonosok végzi.

17 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám 14. A Kötvények összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalások A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a Kötvények esedékes tőkeösszegét és kamatát a fenti esedékességi időpontokban a Kötvényekben és a jelen Megállapodásban meghatározott feltételek mellett visszafizeti, illetve megfizeti. 15. A Kötvények kiállításának helye és napja A Kötvények a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt aiban foglalt rendelkezések szerint, dematerializált formában kerülnek előállításra és a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (H-1075 Budapest, Asbóth utca 9-11., a továbbiakban: Keler Zrt. ) által vezetett központi értékpapírszámlán való jóváírással jönnek létre. A Kötvények keletkeztetésének tervezett értéknapja március 14. napja. 16. A kibocsátó aláírása A Kormányrendelet 2. (2) bekezdésének megfelelően, a dematerializált formában előállításra kerülő Kötvényekről a Tpt. 7. (2) bekezdése szerint kiállítandó és a Tpt. 9. -a szerint a Keler Zrt.-nél elhelyezendő okiratot a Kibocsátó nevében Szabó Loránd polgármester (anyja neve:., hivatali cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.) írja alá. A dematerializált Kötvények az aláírás helyett Szabó Loránd polgármester úr nevét, mint a fenti okiratot aláíró személy nevét tartalmazzák. 17. A kibocsátás teljes összege ,- CHF, azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer svájci frank, tehát a kibocsátási árfolyam egyenlő a névérték 100 %-ával. 18. A Kötvények címletbeosztása A Kötvények egyenként 1,- CHF, azaz egy svájci frank névértéken, mindösszesen ,- azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer darabszámban, dematerializált formában kerülnek előállításra, ezért külön címletezésük nem szükséges. 19. A Kötvények darabszáma ,- azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer darab 20. A kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezete A Kötvények alapján a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettségek hiánytalan teljesítésére a Kibocsátó adott évi költségvetésében erre a célra elkülönített és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint szabadon felhasználható saját bevételek szolgálnak. Amennyiben a Kibocsátó a Kötvények alapján fennálló esedékes fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, az alábbi 21. pontban megjelölt Érdekelt Kötvényvásárlók a Kötvények alapján fennálló követeléseik kielégítésére a mindenkor hatályos végrehajtási jogszabályok által lehetővé tett módon és mértékben jogosultak. 21. A kötvényvásárlók tervezett köre A Kibocsátó a Kötvényeket kizárólag a Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg , a továbbiakban: Kötvényvásárló I ), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg , a továbbiakban: Kötvényvásárló II ), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN x,, a továbbiakban: Kötvényvásárló III, Kötvényvásárló I., Kötvényvásárló II. és Kötvényvásárló III. a továbbiakban együttesen: Érdekelt Kötvényvásárlók ), mint a Tpt. 5. (1) bekezdés 92. a) pontja szerinti minősített befektetők részére ajánlja fel átvételre. Erre tekintettel a Képviselő-

18 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám testület megállapítja, hogy a Kötvények jelen határozaton alapuló forgalomba hozatala a Tpt. 14. (1) bekezdés a) pontja értelmében zártkörű forgalomba hozatalnak minősül. 22. Az érdekeltek tájékoztatásának módja A Kibocsátó az Érdekelt Kötvényvásárlókat közvetlenül, ajánlott tértivevényes levél útján tájékoztatja. Dombóvár Város Önkormányzata a fenti feltételekkel kibocsátásra kerülő 4) Kötvények kétharmad részét, azaz ,- (négymillió-háromszázhúszezer) darab Kötvényt a Kötvényvásárló I részére, 5) Kötvények közül 1 (egy) darab Kötvényt a Kötvényvásárló II részére, valamint 6) Kötvények egyharmad része mínusz 1 darab, azaz ,- (kettőmillióegyszázötvenkilencezer-kilenszázkilencvenkilenc) darab Kötvényt a Kötvényvásárló III részére ezennel megvételre felajánlja és erre tekintettel felhatalmazza, valamint felkéri Szabó Lóránd polgármester urat, hogy a Kormányrendelet 8. (1) bekezdése szerint elkészített és a Képviselő-testület február 25-i keltű, 67/2008. (II. 25.) számú határozatával jóváhagyott Információs Összeállítás Zártkörű Forgalomba Hozatal Útján Megvalósuló Önkormányzati Kötvénykibocsátásról elnevezésű dokumentumot az Érdekelt Kötvényvásárlók részére február 26. napjáig átadja. Határidő: február 26. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Aljegyző, Pénzügyi és Költségvetési Iroda 69/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetést évben az alábbi személyeknek és közösségnek adományozza. Papp Zoltán Tieger Károlyné Reménysugár Zenekar Határidő: április 1. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport 70/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pro Oppido Dombóvár díszpolgári címet évben adományozza. Harangozó László úrnak Határidő: április 1. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport

19 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám RENDELETEK (A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatók a honlapon!) A Képviselő-testület február 25-i ülésén elfogadott rendeletei: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (II.27.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján Dombóvár Város Önkormányzatának évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire és a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes évi költségvetésének bevételi főösszegét: ezer Ft-ban kiadási főösszegét: ezer Ft-ban ezeken belül: - a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét ezer Ft-ban - a felújítások összegét ezer Ft-ban a működési célú bevételt ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 979,0 főben zárólétszámként 963,0 főben állapítja meg. A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét ezer Ft-ban - ebből felhalmozási célú hitelfelvételt ezer Ft-ban a hiteltörlesztés összegét ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést ezer Ft-ban a pénzmaradványt ezer Ft-ban határozza meg. 3. (1) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

20 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 3. szám (2) A Képviselő-testület a 2. -ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát eft összegben határozza meg. (6) A céltartalék összegéből eft pályázathoz szükséges saját erő biztosítására használható fel. (7) A Képviselő-testület a helyi adóbevételek közül a kommunális adó teljes összegét évben a városban folyó út és járda felújítások, valamint az egyéb kommunális jellegű felhalmozási kiadások finanszírozására rendeli felhasználni. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület a év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. (10) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 10. sz. melléklet hagyja jóvá. 4. (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások finanszírozása céljából 1 éves lejáratú eft összegű működési hitel felvételét rendeli el. (2) A hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el. (3) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni. (4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselőtestület jóváhagyását követően használható fel. 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében elrendeli az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási feltételei teljesítésének felülvizsgálatát, a benyújtandó kérelem Képviselő-testület elé terjesztését.

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i ülésére Tárgy: A városi rendezvénynaptár módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2009. (I.23.) sz. határozat

Kivonat a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2009. (I.23.) sz. határozat Kivonat a i Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 23-i ülésének 1/2009. (I.23.) sz. határozat A i Német Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 22-ei ülésére. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 22-ei ülésére. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 22-ei ülésére Tárgy: A Művelődési Ház Kht. által szervezett városi rendezvények költségeinek jóváhagyása

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről

Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben