A költségvetés alakulásának általános értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A költségvetés alakulásának általános értékelése"

Átírás

1 Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény írja elı. Ezen költségvetési tájékoztató az elfogadott költségvetés szerkezetének megfelelı struktúrában összehasonlítható módon készült, annak érdekében, hogy a gazdasági folyamatok tendenciái az elızı év hasonló idıszakának eredményeivel összevethetıek legyenek. Az elsı félévi gazdálkodás általános jellemzıje, hogy a források a szükséges mértékben és mennyiségben mind a mőködés, mind a felhalmozási területen rendelkezésre álltak. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, technikai forrásbıvítı hitel igénybevételére nem volt szükség. A mőködési terület finanszírozási stabilitását az állami források (SZJA, normatíva) biztosították alapvetıen, de a kiegészítı saját bevételekkel a zavarmentes feladatellátás feltételei megteremtıdtek. A felhalmozási terület kiadásainak finanszírozásában nagy jelentısége volt a pályázati forrásoknak, amelyek a megvalósítási költségek nagyobbik részére biztosították a fedezetet. A saját erı forrásai a költségvetésben rendelkezésre álló bevételekbıl megteremthetık voltak. Mivel a felhalmozási feladatok megvalósítása nagyobbik hányadának kivitelezıi számlái a második félévben jelentkeznek, az elsı félév során felhalmozási hitel igénybevételére nem került sor, e nélkül is finanszírozhatóak voltak a kiadások. A költségvetés alakulásának általános értékelése Bevételek A költségvetés lezárt bevételi fıösszege ezer forint, amelyet az elemzés torzításának elkerülése érdekében a számlavezetı bank váltásával összefüggésben jelentkezett ezer forint hitelfelvétellel korrigálni szükséges. A korrigált bevételi fıösszeg ezer forint, amely a év hasonló idıszakához viszonyítva ezer forinttal, 13,7%-kal növekedett. A korrigált fıösszeg teljesítése 44,3%, 0,8% ponttal magasabb az elızı év hasonló idıszakáétól. Az idıarányostól való jelentıs elmaradás a felhalmozási bevételek alacsony színvonalából adódik. 1

2 A mőködési bevételek együttesen ezer forintot tettek ki, amely az elızı évhez képest ezer forinttal, 3,2%-kal növekedett. A jóváhagyott elıirányzat teljesítése 52,3%, az idıarányost meghaladja. A bevételi csoporton belül az átengedett SZJA bevétel a meghatározó ezer forint összegben, a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelıen érkezett az önkormányzat számlájára. A helyi adókból ezer forint bevétel származott elılegfizetési jogcímen, amely a jóváhagyott elıirányzatnak a 45,6%-a, az elızı év hasonló idıszakának teljesítését 5% ponttal haladja meg. Ez azt jelenti, hogy a helyi adóbevétel éves szinten várhatóan teljesülni fog, hiszen a második féléves befizetés már a vállalkozások éves szinten kalkulált árbevételéhez kapcsolódva jelentkezik. Az illetékbevétel alakulása is meghaladja az idıarányos szintet. Az intézményi mőködési bevétel 6,8% ponttal haladja meg az idıarányos mértéket, így ez is hozzájárult a mőködési bevételek idıarányost meghaladó teljesítéséhez. A mőködési bevételek fıösszeghez viszonyított aránya 46,9%, amely 4,7% pontos csökkenést mutat az elızı évhez képest. Az elızı két évet figyelembe véve az arányvesztés 8,3% pontos, tehát a mőködési bevételek egyre kisebb mértékben vesznek részt a mőködési kiadások finanszírozásában. Támogatás jogcímen a központi költségvetésbıl ezer forint érkezett, amely ezer forinttal, 3,1%-kal elmaradt a év elsı félévének mértékétıl. Az elıirányzat teljesítése 61,1%, az elızı év teljesítményét 5,2% ponttal haladja meg. A mőködéshez kapcsolódó támogatások együttesen ezer forintot tettek ki, amely ezer forinttal, 2,3% ponttal csökkent. Együttesen tehát a normatív állami hozzájárulás, a felhasználási kötöttségő normatív támogatás, a központosított elıirányzat, és a tartós fizetési nehézségekkel küzdı önkormányzatok kiegészítı támogatása jogcímen kapott állami támogatás az elızı évhez képest kisebb mértékben állt rendelkezésre a mőködési feladatok finanszírozására mint a korábbi években. A felhalmozási szektorhoz tartozó állami támogatások TEKI és CÉDE jogcímen jelentkeztek összességében ezer forint összegben. A támogatási jogcímő állami támogatások aránya a bevételi fıösszegben 33,4%, 5,8% ponttal csökkent az elızı évhez képest. 2

3 A felhalmozási és tıke jellegő bevételek a félév során ezer forintot értek el, amely ezer forinttal meghaladja a évi elsı félévi mértéket. Az alacsony bevétel oka, hogy az értékesített vagyontárgyak eladásának üteme nem érte el az idıarányost, illetve a különféle pályázati források lehívására a kivitelezési ütemek csúszása miatt nem került sor olyan mértékben mint a tervezési elképzelés. A jóváhagyott elıirányzat teljesítése 5,7%, elmaradt az elızı évtıl. A bevételi fıösszegen belüli arány 1,6%, amely az elızı év hasonló idıszakához képest 0,1%-kal csökkent. A támogatásértékő bevételek összege ezer forint, amely az elızı évi mértéktıl ezer forinttal elmaradt. A jóváhagyott elıirányzat 19,3%-ban teljesült. Az alacsony teljesítés a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó pályázati források alacsony szintje miatt alakult ki, amely a kivitelezési ütemek szerint nem is lehetett nagyobb. A bevételi szerkezeten belüli arány tekintetében a teljesítés 3,8%. Támogatási kölcsön visszatérítés jogcímen ezer forint érkezett a korábban kölcsönadott önkormányzati pénzeszközök visszafizetése következtében. Hitelfelvétel a félév során csupán a számlavezetı bank változásával összefüggésben a korábbi banknál lévı hitelek visszafizetése miatt történt. A hitelkiváltás miatti hitelfelvétel összege ezer forint. Kiadások A bankváltás miatti hiteltörlesztéssel korrigált kiadási fıösszeg ezer forint, amely a év hasonló idıszakának összegét ezer forinttal, 4,3%-kal haladja meg. A kiadás teljesítési aránya 39,8%, alapvetıen a felhalmozási feladatok alacsony szintje miatt. A mőködési költségvetés kiadásaira (személyi juttatás, munkaadókat terhelı járulékok, dologi kiadások) együttesen ezer forint összeg került felhasználásra, amely ezer forinttal, 10,1%-kal magasabb mint a év elsı félévi teljesítés. A felhasználás a jóváhagyott elıirányzat 51,8%-ának felel meg. A kiadási fıösszegen belül elfoglalt arány 78,2%, amely 4,1% ponttal növekedett az elızı évhez képest. Az aránynövekedés oka alapvetıen a 10%-ot meghaladó költségnövekedés, miközben a felhalmozási kiadások alacsony szinten teljesültek. 3

4 A személyi juttatás és a munkaadói járulék jogcímen a kifizetések az idıarányos 50% alatt maradtak, amely azt jelzi, hogy a költségvetési szervek nagyon fegyelmezetten és takarékosan gazdálkodtak a félév során, így várhatóan az év hátralévı részében sem kell számítani általánosságban finanszírozási feszültségre. A dologi kiadások 55,5%-os felhasználási szintje önkormányzati szinten nem túlzó, hiszen az elsı félév nagyobb költségigényő mint a második félév, de egyes intézményeknél jelentkezhet fedezetbiztosítási probléma, illetve a kormányzati intézkedések második féléves hatása okozhat finanszírozási feszültséget. A mőködési célú támogatás, kölcsön jogcímen ezer forint kiadás jelentkezett, amely egy civil szervezet pályázaton elnyert forrásának megelılegezésére irányult. Mőködési támogatás jogcímen összességében ezer forint kifizetésre került sor, amely ezer forinttal, 15,7%-kal növekedett. A jóváhagyott elıirányzat felhasználása 57%, az idıarányost kissé meghaladja. A fıösszegen belüli arányát tekintve a teljesítés 15,1%, 1,5% ponttal növekedett. Felhalmozási kiadásokra történt kifizetés ezer forint volt, amely ezer forinttal elmaradt a évi nagyságtól. A meghatározott elıirányzat felhasználása 6,8%-os nagyon alacsony, abból adódóan, hogy a kivitelezések közbeszerzéseken keresztül történı vállalkozásba adása miatt a költségek második félévben jelentkeznek. A kiadási fıösszegen belüli arány 4,2%-os, amely az elızı évihez képest kisebb felhalmozási ütem miatt 3% ponttal csökkent az elızı évhez viszonyítva. Adósságszolgálatra, a bankváltás miatti hiteltörlesztéssel (915,779 ezer forint) korrigálva ezer forint kifizetés történt, amely az elızı évhez képest ezer forinttal csökkent. Az alacsony adósságszolgálati teher a stabil likviditási helyzetet jelzi. Az önkormányzat évi költségvetésének féléves teljesítését a stabil likviditási helyzet jellemezte, hiszen forrásbiztosító technikai hitel igénybevételére nem kellett hogy sor kerüljön, a kiadásokhoz szükséges források megfelelı idıben és összegben rendelkezésre álltak. A mőködési területen a gazdálkodás az idıarányoshoz közel állóan teljesült, a felhalmozási területen a kivitelezési ütemek elmaradtak az idıarányostól, amely természetszerően 4

5 következett abból, hogy a közbeszerzések idıigénye miatt a feladatok megvalósítása jelentısebb mértékben a második félévben jelentkezik. Figyelemmel azonban arra, hogy a feladatok megvalósítása elkezdıdött a felhalmozási terület teljesítését is elfogadhatónak lehet értékelni. I. Bevételi elıirányzatok teljesítése 1.Mőködési bevételek Az önkormányzat mőködési bevételei összességükben ezer forint nagyságrendben teljesültek a félév során. A bevétel az elızı év elsı félévéhez képest ezer forinttal, 3,2%-kal növekedett. A jóváhagyott elıirányzat teljesítése 52,4%, az idıarányost meghaladja. Az idıarányos feletti teljesítés alapvetıen az intézményi mőködési bevételek bıvülésének és az átengedett központi adók magasabb teljesítésének köszönhetı. A bevételi csoporton belül megjelenı elemek alakulását az alábbiak jellemzik: Intézményi mőködési bevétel jogcímen ezer forint keletkezett, amely az elızı év hasonló idıszakához képest ezer forinttal, 17,7%-kal magasabb szinten realizálódott. A költségvetés jóváhagyott elıirányzata 56,8%-ban, az idıarányost 6,8% ponttal meghaladva teljesült. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési szervek eredményes erıfeszítést tettek a bevételeik bıvítése érdekében. Az intézményi szférában ezer forint, az összes bevétel 63,7%-a realizálódott. Továbbra is az intézményi terület dominanciája látható ezen bevételi kategórián belül. A meghatározó a gyermekélelmezéssel kapcsolatosan érkezı befizetés. Az intézmények jóváhagyott elıirányzatának teljesülése 57,1%, jelentısen magasabb az idıarányostól, amely szabadon felhasználható források megjelenését is eredményezte az intézmények egy részénél. A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében ezer forint keletkezett, amely ezer forinttal, 74%-kal növekedett az elızı évhez viszonyítva. Az elıirányzat teljesülése 56,3%, az idıarányost meghaladja. 5

6 Illetékbevétel ezer forint összegő forrást eredményezett. A Megyei Illetékhivatal által meghatározott elıirányzatból 56,1% teljesült. Az illetékbevétel a város közigazgatási területén belül keletkezett illetékbıl származik. Helyi adók jogcímen ezer forint az az összeg, amely megjelent az önkormányzat elszámolási számláján. A év elsı félévi teljesítményhez viszonyítva ez évben ezer forinttal, 9,8%-kal nagyobb forrás keletkezett. Egyértelmő, hogy a bevétel a vállalkozások fejlıdését mutatja, hiszen a többletadót többlet árbevétel eredményezi. Adatok: ezer forintban Adónemek Összesen Társas vállalkozás Egyéni % % Építményadó Iparőzési adó , ,4 Vállalkozók kommunális , ,4 adója Idegenforgalmi adó , ,2 Helyi adó összesen , ,6 A bevétel a félévre ütemezett bevételi tervtıl ezer forinttal több, azaz 115,1 %. Iparőzési adóban az elızı év azonos idıszakához mérten a teljesítés ezer forinttal, a félévre ütemezett bevételi tervtıl ezer forinttal több. Építményadóban az elızı év félévétıl ezer forinttal több, az I. félévre ütemezett bevételi tervtıl ezer forinttal kevesebb a bevétel. Az adósállomány ezer forint, (helyi adók: ezer forint, bírság: ezer forint, pótlék: ezer forint) amelynek megoszlása: Adatok: ezer forintban A d ó s á l l o m á n y elıtti I. félévi összesen Építményadó Helyi iparőzési adó Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi adók összesen: Bírság Késedelmi pótlék Összesen

7 késıbb esedékes kötelezettségek ezer forint gazdálkodó szerv. fel- és végelszámolási eljárása miatt ezer forint fizetési halasztások miatt ezer forint hátralék ezer forint Az adósállomány az elmúlt év azonos idıszakához viszonyítva növekedést mutat ezer forint összegben, azaz az eltérés 107,6 %. Összetételét illetıen a késıbb esedékes kötelezettségek 106,6 % gazdálkodó szerv. fel- és végelszámolási eljárása miatt 160,5 % fizetési halasztások miatt 100,5 % hátralék 68 % eltérést mutatnak. Végrehajtási intézkedések: Eljárás Eredmény Megnevezés mennyiség összeg mennyiség összeg % (db) (eft) (db) (eft) % Inkasszó , ,2 Letiltás , Letiltás elızı évek , ,3 Pénzforgalmi ellenırzés Ingó foglalás , ,2 Önk-hoz behajt.átjelentés Összesen: , ,3 Helyszíni behajtási eljárás keretében 175 hátralékost kerestek fel és 102 adózótól ezer forint helyi adót szedtek be. Az elmúlt év azonos idıszakához viszonyítva 112 db inkasszóval kevesebb eljárás indult ezer forinttal kevesebb összegre. Ennek ellenére a I. félévi eredmény 173 ezer forinttal több a múlt félévi idıszak eredményénél. Mindez azt mutatja, hogy az ez évi inkasszóval történı végrehajtási intézkedés hatékonysága javult. Átengedett központi adók nagysága ezer forintot eredményezett, amely ezer forinttal, 2% ponttal elmaradt a elsı félévi mértéktıl. 7

8 Az átengedett SZJA bevétel az alábbi jogcímeken érkezett az önkormányzat számlájára: - helyben maradó rész ezer forint - jövedelemkülönbség mérséklése ezer forint - normatív módon elosztott ezer forint A helyben maradó rész esetében a központi forrás növekedett, a másik két jogcím esetében az állami pénzeszközök kisebb mértékben vettek részt az önkormányzati feladatok finanszírozásában. Gépjármőadó bevétele ezer forintot tett ki, amely megegyezik az elızı év teljesítési adatával, hiszen ez évi csupán 91 ezer forinttal nagyobb. A meghatározott elıirányzat teljesítése 52%, kissé meghaladja az idıarányos mértéket. Azzal, hogy a gépjármő adóztatás rendszere január 1-jével megváltozott megszőnt a gépjármő tulajdonos, illetve üzembentartó bevallási kötelezettsége és az adóztatás a közúti közlekedési igazgatási nyilvántartás alapján, adóhatósági adó megállapítás útján kivetéssel történik jelentısen megnıtt az adóztatás alá vont gépjármővek száma. A bevétel alakulását de egyben az adósállomány növekedését is - a korábbi évekre megállapított gépjármőadó, bírság és pótlék eredményezte. Az adósállomány ezer forint, ( ezer forint elıtti, ezer forint évi) amelynek megoszlása: késıbb esedékes kötelezettségek ezer forint gazdálkodó szerv. fel- és végelszámolási eljárása miatt ezer forint fizetési halasztások miatt ezer forint hátralék ezer forint Végrehajtási intézkedések: Eljárás Eredmény Megnevezés mennyiség összeg mennyiség összeg % (db) (eft) (db) (eft) % Inkasszó , ,9 Letiltás , Letilt. elızı évek ,2 Ingó foglalás , ,6 Önk-hoz

9 behajt.átjelent. Összesen: , ,9 Helyszíni behajtási eljárás keretében 175 hátralékost kerestek fel és 87 adózótól ezer forint gépjármőadót szedtek be. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek jogcímen az önkormányzat költségvetésébe ezer forint érkezett, amely ezer forinttal, 5,3%-kal nagyobb mint a év hasonló idıszakában kimutatott mérték. A jóváhagyott elıirányzat teljesítése 51%. A különféle bírságok, és pótlékok együttes összege ezer forintot eredményezett. Ezen belül a legnagyobb tételt az adóbírság és pótlék jelenti ezer forint összegben, amelynek az összetétele a következı: Adatok: ezer forintban Tény I. félévi I. félév I. félév ütemterv Bírság Pótlék Összesen A bírságnál az elızı év azonos idıszakához képest ezer forinttal (79,1 %), a bevételi ütemtervhez viszonyítottan ezer forinttal (78,3 %) kevesebb a teljesítés. A pótléknál az elızı év azonos idıszakához 208 ezer forinttal kevesebb (97,1 %) a bevételi ütemtervhez 907 ezer forinttal (115,1 %) magasabb a bevétel. Az egyéb sajátos önkormányzati bevételeken belül a legnagyobb volument az önkormányzati bérlakásokkal összefüggésben beszedett lakbér és egyéb térítés jelenti. Ezen a jogcímen ezer forint a beszedett forrás, amely ezer forinttal, 7,3%-kal nagyobb mint az elızı évben. A meghatározott elıirányzat 51,6%-a teljesült, amit a költségvetés szempontjából kedvezı eredménynek kell értékelni. A Közgyőlés 44/2004. (XII.16.) Ör. sz. rendelete alapján január 1-tıl a lakbérek átlagosan 4%-kal emelkedtek. A VÍZMŐ Kft. adatszolgáltatása alapján január 1-jétıl 6,7%-os áremelés került érvényesítésre a bérlık felé. A megbízási szerzıdésben rögzítettek szerint folyamatosan végzik az önkormányzati bérlakások ellenırzését és a lakások bérleményleltárán szereplı berendezési tárgyakat. 9

10 Feltárják a lakások rendeltetésellenes használatát, a lakásban bejelentés nélkül lakók számát, illetve a lakásban jogcím nélkül lakókat. A vizsgált idıszak június 30-án a lakbér- és közüzemi díjhátralék összege ezer forint, amely az elızı év hasonló idıszakához képest ezer forinttal, 3,5%-kal csökkent. A hátralék 1611 fı között oszlik meg, amely 92 fı növekedést jelent az elızı év hasonló idıszakához képest. Ez igen erıteljes változás, hiszen év hasonló idıszakában az adósállomány növekedése csupán 16 fı volt. Az adósok közül 770 fı már nem lakik önkormányzati bérlakásban fiktív tartozó, tartozásuk összege ezer forint. Az összes hátralék 59,6%-a tehát fiktív hátralék. A fiktív tartozók száma 77 fıvel növekedett, amely azt is eredményezte, hogy a fiktív tartozás volumene ezer forinttal emelkedett. Az élı állományból 841 háztartás tartozik ezer forint összeggel. A hátralékok megoszlása idıtartományok szerint Idıszak (nap) Tartozók száma (fı) Összeg (eft) Átlag (eft/fı) 0-90 nap között , nap között , nap között ,9 365 nap felett ,7 Összesen A lakossági kintlévıség legjelentısebb problémája, hogy a hátralék 73,5%-a egy éven túli, és általában fiktív tartozás. A hátralékok megoszlása az összegtartományok szerint az alábbi: Tartomány (Ft) Tartozók száma (Fı) Hátralék (eft) feletti Összesen Az adatok arra utalnak, hogy gondot jelent a megváltozott összegő lakbér és egyéb költségek megfizetése a bérlık többségének. 10

11 A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából ezer forint bevétel származott, amely ezer forinttal, 13,6%-kal növekedett a évhez képest. A tervezett elıirányzat 54,4%-ban teljesült, amelyet kedvezınek lehet értékelni. A II. negyedévben is folytatódó kedvezı bevételi folyamatban változatlanul nagy jelentıséggel bírtak a hátralékcsökkentésre tett hathatós intézkedések és az üres helyiségek számának csökkentését elısegítı bérbeadások. Új bérleti szerzıdéskötésekre került sor a December 8. tér 1., Gorkij krt. 85. sz. alatti üres helyiségek esetében. A helyiségek bérbeadásából és azok közüzemi díjából származó kintlévıség június 30-án ezer forint volt, ebbıl a közüzemi díjhátralék ezer forint. Az elızı év hasonló idıszakához képest a hátralék ezer forinttal, 13,1%-kal csökkent, ami eredményes behajtási tevékenységet mutat. A halmozott hátralékok értékhatár szerinti összetétele az alábbiak szerint alakult: Értékhatár (Ft) Mennyiség (db) ,-alatti ig ig ,-fölötti 2 Összesen 75 A év elsı félévében 78 db fizetési felszólítót, 11 db felmondás elıtti felszólítót és 8 db felmondást bocsátottak ki a nem fizetı bérlık felé. Fizetési meghagyást 15 hátralékos bérlınél alkalmaztak. A kényszerítı eszközök hatására ezer forint összegő befizetés érkezett. Közterület használati díj fizetésébıl ezer forint bevétel származott, amely ezer forinttal, 23,4%-kal növekedett az elızı évhez képest. A Csarnok és Piacigazgatóság által befizetett összeg ezer forint, megfelel a közgyőlés döntésének. 11

12 2.Támogatások Az önkormányzat támogatás jogcímő bevételei a központi költségvetésbıl érkeznek, amelynek összege a vizsgált idıszakban összesen ezer forintot tett ki. A forrás, ezer forinttal, 3,1%-kal kevesebb, mint a megelızı évben. A mőködési célú támogatások együttesen ezer forint összegben jelentkeztek, amely ezer forinttal, 2,3%-kal elmaradt a év hasonló idıszakának mértékétıl. Ez azt jelenti, hogy kevesebb állami támogatás vesz részt az önkormányzati feladatok finanszírozásában. A mőködési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak: - Normatív központi költségvetési támogatás ezer forint nagysággal vett részt a mőködési feladatok finanszírozásában. A bevétel ezer forinttal, 2,8%-kal elmaradt az elızı év hasonló idıszakától. Egyértelmő tehát, hogy az állami forrás nem fedezte a költségek növekedésébıl adódó kiadásokat. A források a költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelıen érkeztek az önkormányzathoz. Az önkormányzat járandósága = lakosságszámra vetítetten ezer forint = feladatmutató alapján ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára. - Központosított elıirányzatból ezer forint származott az alábbi jogcímek szerint: =lakossági közmőfejlesztés támogatása 653 ezer forint =határátkelıhely támogatása ezer forint =kisebbségi támogatás 640 ezer forint =könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás ezer forint =utak felújításához ezer forint =helyi tömegközlekedés támogatása ezer forint 12

13 - Normatív kötött felhasználású támogatás ezer forint összegben jelentkezett, amely ezer forinttal, 10,7%-kal csökkent az elızı évhez képest. A bevételi tételek az alábbiak: =gyermekvédelmi támogatás ezer forint =szociális segély ezer forint =közcélú foglalkoztatás ezer forint =ápolási díj ezer forint =szociális továbbképzés 428 ezer forint =lakásfenntartás támogatása ezer forint =pedagógus szakvizsga ezer forint =pedagógiai szakszolgálat ezer forint =adósságcsökkentési támogatás ezer forint - A tartós fizetési nehézségekkel küzdı önkormányzatok támogatási forrásaiból ezer forint kiegészítı támogatást kapott a költségvetés a beadott pályázat pozitív elbírálása eredményeként. A fejlesztést érintı támogatások ezer forintot tettek ki az alábbiak szerinti jogcímeken: - TEKI forrás a Pécskı út közmővesítéséhez ezer forint - CÉDE forrás a Madách Gimn. tetıfelújításhoz ezer forint 3.Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Ezen bevételi jogcímen összességében ezer forint keletkezett, amely az elızı évi teljesítést ezer forinttal, 8,3%-kal haladja meg. Az elıirányzathoz képest rendkívül jelentıs az elmaradás, amely alapvetıen az elnyert pályázati forrásoknak a kivitelezési ütemek idıarányost el nem érı finanszírozásából adódik. A bevételi elemek az alábbiak: - Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 50 ezer forintot eredményezett, amely abból származott, hogy a könyvelési nyilvántartás szerint az egyéb helyiségek értékesítését nem ebben a kategóriában, hanem az egyéb sajátos felhalmozási bevételek között kell kimutatni. 13

14 - Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke jellegő bevételei ezer forintot tettek ki, amely a jóváhagyott elıirányzatnak a 131,2%-a. A bevételi elemek az alábbiak: =Az önkormányzati lakóingatlanok értékesítésébıl ezer forint származott, amely az elıirányzatnak a 58,5%-át teszi ki. A bevételt a korábbi években részletfizetéssel értékesített lakóingatlanok utáni fizetések jelentették. Az eladott lakásokkal kapcsolatos hátralék június 30-án ezer forint, amely 188 ezer forinttal, 9,1%-kal növekedett, ami kedvezıtlen jelenség. Az elızı évhez képest a hátraléknövekedést magyarázza egyrészt az a tény, hogy emelkedett azon ügyfelek száma (jelenleg 13 fı), ahol a hátralékok jelenleg behajthatatlannak tőnnek. =Telekértékesítésbıl ezer forint származott, amely a jóváhagyott elıirányzatnak a 83,6%-a. A bevétel a évben, illetve a év folyamán egyedileg jóváhagyott telekingatlanok, az idegen tulajdonú és az értékesítésre kijelölt felépítmények alatti földterületek eladásából származik. Megnevezés Mennyiség (db) Összeg (eft) Garázs alatti föld Telek-kiegészítés Építési telek Egyéb felépítmény alatti föld Összesen =Privatizációs bevétel ezer forint, amely az elıirányzatnak a 60%-a, az alábbi részletezésnek megfelelıen: =ANRO Ruha Rt. E hitel törlesztés ezer forint =JAVKAR 12 ezer forint =Mozi üzemi Vállalat lakáskölcsön törlesztés 12 ezer forint =Egyéb sajátos felhalmozási bevétel kategóriában ezer forint a bevétel, amely a évben értékesített Füleki út 5. sz. alatti telephely részletfizetéseibıl, az I. negyedévben a Hársfa úti garázsok, illetve a Május 1. úti óvoda épületének májusban létrejött adásvételi szerzıdésének vételár befizetésébıl származik. 14

15 - Pénzügyi befektetések bevételei jogcímen ezer forint forrás keletkezett, amely az elıirányzatnak a 14,8%-át jelenti. A realizálódott bevétel az önkormányzat tulajdonában lévı állampapírok kamathozamából keletkezett. - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülrıl érkeztek, ezer forint nagyságrendet értek el, amely az elıirányzatnak csupán a 0,4%-át éri el. A bevétel teljes összegében az intézményi szektorban keletkezett. E felhalmozási források az elnyert pályázatok alapján teljesítésarányosan érkeznek. A félév során az önkormányzati felhalmozások kivitelezési számlái alapján nem jelentkezett átvett forrás. 4.Támogatásértékő bevételek A bevételi csoport összességében ezer forintot ért el, amely a jóváhagyott elıirányzat 19,3%-a. Az idıarányostól való jelentıs elmaradás oka alapvetıen a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó pályázati támogatások alacsony szintje, amely a kivitelezési ütem miatt nem lehetett nagyobb teljesítményarányos folyósítás miatt. Támogatásértékő mőködési bevétel összege ezer forint volt a vizsgált idıszakban. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal keretein belül realizálódott ezer forint. Ez esetben a jelentısebb tételek az alábbiak: - intézményektıl pénzmaradvány elszámolás ezer forint - iskolatej támogatás ezer forint - országgyőlési választás támogatás ezer forint - mozgáskorlátozottak támogatása ezer forint - munkatapasztalat szerzı munkavállalók támogatása ezer forint Az intézményi szférában ezer forint jelentkezett, amelybıl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozott ezer forintot az anyatejgyőjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védınıi hálózat és az önkormányzati mőködtetésben lévı orvosi rendelık mőködtetésére. 15

16 Támogatásértékő felhalmozási bevétel ezer forint összegben realizálódott. Ez esetben a Polgármesteri Hivatal keretein belül ezer forint átvétel történt. A támogatásértékő átvett források jogcímei és összegei az alábbiak: - Bóna Kovács K. Ált. Isk. és Diákotthon felújításához ezer forint - Városközpont rekonstrukcióhoz pályázati tám ezer forint - Gagarin Általános Isk. felújításához elmaradt tám ezer forint - Kazár önkormányzatától szennyvízprojekttel kapcs. befiz ezer forint Az intézményi szférában ezer forint pénzátvétel történt felhalmozási típusú feladatok megvalósításához. 5.Támogatási kölcsön visszatérülés A kölcsön visszatérülés összege ezer forint az alábbi tételek szerint: - munkáltatói kölcsön visszafizetése 776 ezer forint - önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése ezer forint - Zöldfa úti vízmérısítés kölcsön visszafizetése 784 ezer forint 6.Hitelek Hitelfelvételre a év elsı felében csupán a számlavezetı bankváltáshoz kapcsolódóan a korábbi számlavezetı banknál meglévı hiteltartozás törlesztése érdekében került sor ezer forint összegben. 7.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétel Az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele jogcímen ezer forint összeg jelenik meg, amelybıl a Polgármesteri Hivatalban ezer forint, az intézményi szektorban ezer forint az igénybevétel. Ezen bevétel felhasználása az év során várhatóan megtörténik. 8.Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek A bevételi teljesítés ezer forint. Ezen bevételi kategóriában szerepelnek azok a tételek amelyek az elızı évben keletkeztek, de a tárgyévben kerülnek felhasználásra, illetve azok, amelyek felhasználása még nem ismert. Az elızı évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív elıjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése 16

17 érdekében. A kialakuló egyenlegen belül a legjelentısebb tétel év végén évet érintıen megjelent állami hozzájárulás ezer forint összegben. II. Kiadási elıirányzatok teljesítése 1.Mőködési kiadások 1.1.Egészségügyi-Szociális Központ fejezet Az Egészségügyi-Szociális Központon keresztül megjelenı mőködési kiadások (személyi juttatás, munkaadót terhelı járulékok, dologi kiadások) a központi intézmény általános kiadásait, a szociális ellátáshoz tartozó költségeket, az egészségügyi alapellátás mőködését tartalmazzák. A központi intézmény ellátásaként az alábbi szociális feladatok jelennek meg: Intézményi szociális szolgáltatások Szociális étkeztetést átlagosan 332 fı számára biztosították. A népkonyhán átlagosan havonta adag ebéd kerül kiosztásra. Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás, étkeztetés, az idısek nappali ellátása 3 gondozási központban történik. A gondozási központokon belül 30 gondozói körzet mőködik. Házi segítségnyújtásban június 30-ai állapot szerint 350 fı részesült. A házi segítségnyújtásban részesülık száma átlagosan havonta 373 fı volt. Ebbıl hivatásos gondozó által ellátott 360 fı, társadalmi gondozott által ellátott 13 fı. Egy hivatásos gondozóra jutó átlag gondozotti szám 11,1 (ideális 5-6 fı). Egy társadalmi gondozóra jutó átlag gondozotti szám 1. A megszőnt gondozási esetekbıl elhalálozás miatt szőnt meg 33 fı ellátása, tartós bentlakásos intézményi elhelyezés miatt szőnt meg 10 fı ellátása. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás az Erzsébet téri és a Gorkij körúti összesen 140 lakásban mőködı segélyhívó berendezés, valamint a hozzá kapcsolódó 17

18 diszpécserszolgálat, a 24 órás felügyelet alapján biztosított. Ezt a szolgáltatást I. félévben összesen 45 fı vette igénybe. A regisztrált segélyhívások száma 325 volt. Családsegítés: A Családsegítı Szolgálat szolgáltatásait igénybe vevık száma június 30-i állapot szerint fı, egy családgondozóra átlagosan havonta 49 kliens jut. A forgalmi napló adatai szerint június 30-ig összesen 710 alkalommal jelentkeztek segítségért a szolgálatnál. Ezen túlmenıen 222 alkalommal voltak családlátogatáson a családgondozók. Az ügyfelek érdekében tett hivatali ügyintézés száma 331. Az adósságkezelési szolgálat kliensforgalma fı volt. A programot sikeresen fejezte be 105 család. Pénzhiány miatt elutasításra került 10 család kérelme, várakozó listán van 40 család. Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek együttmőködési programja keretében a Családsegítı Szolgálattal együttmőködési megállapodást kötött 52 fı, rendszeresen együttmőködik 50 fı. A beilleszkedési program alapján közhasznú, közcélú munkára sikeresen kiközvetítettek száma 32 fı. Az együttmőködési programban elsı félévben összesen 1187 fı (életvezetési tanácsadásra kötelezett 104 fı, életvezetési tanácsadásra, illetıleg az önkormányzat által felajánlott számára megfelelı munkalehetıség elfogadására kötelezett 92 fı, munkavégzésre történı felkészülési programban való részvételre kötelezett 991 fı) fordult meg a szolgálatnál. A Családsegítı Szolgálat ellátási területe január 1-jétıl együttmőködési megállapodás alapján Karancslapujtı és Karancsberény településekre is kiterjed. Gyermekjóléti szolgáltatás: A Gyermekjóléti Szolgálat által folyamatos családgondozásban az I. félévben 209 család részesült, amely 442 gyermeket érintett. Ebben az idıszakban 72 új család (116 gyermek) került a szolgálathoz. A kliensforgalom 781 volt. Védelembe vételre 6 esetben került sor. Kapcsolattartási ügyeletet 14 család esetében 20 alkalommal szervezett a szolgálat. Családból való kiemelés 5 esetben történt. A veszélyeztetett gyermekek száma 289. A veszélyeztetettség okai: 18

19 - környezeti ok miatt 78 fı - magatartási ok miatt 61 fı - anyagi, megélhetési ok miatt 110 fı - egészségi ok miatt 31 fı - nem megfelelı szülıi magatartás miatt 9 fı Összesen: 289 fı A Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe január 1-jétıl együttmőködési megállapodás alapján Karancslapujtı és Karancsberény településekre is kiterjed. A Kistérséggel Karancslapujtı és Karancsberény családsegítı- és gyermekjóléti feladatokra kötött megállapodás szerint a szakmai munka folyamatos, a támogatás idıarányos, ennek a terhére történı kifizetés 27 %. Családi napközi: Az önkormányzat által mőködtetett családi napközis csoportokban (I.II.III.IV) a férıhelyek száma 28 (4 x 7) I. félévben a gondozási napok száma volt. A 28 férıhelyen összesen 34 gyermek ellátása volt biztosított. Nappali szociális ellátás: - Félsziget Napközi Otthon (fogyatékosok nappali ellátása): Férıhelyek száma 20, kihasználtság 89 %. Elsı félévben a gondozási napok száma Idısek Klubjai: Klub neve: Férıhelyek száma fı: Kihasználtság %. Féléves gondozási napok száma: İszirózsa Naplemente Várkapu , Aranykor Összesen: ,

20 További kistérségi feladatok: február 1-jétıl új szolgáltatásokkal bıvült az intézmény feladatrendszere, amelyek a Salgótarjáni Kistérség Többcélú társulása következtében 23 településre terjednek ki. Ezek az ellátási formák, az ellátást igénybe vevık számát is jelölve, a következık: - pszichiátriai betegek közösségi ellátását 26 fı - szenvedélybetegek közösségi ellátását 99 fı - támogató szolgálatot 16 fı Összesen: 141 fı Salgótarján Kistérségét érintıen a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására rendelkezésre álló idıarányos elıirányzat teljesítése 32 %-os. Tekintettel arra, hogy elıször az igények felmérése történt meg, majd utána a folyamatos ellátásra került sor, a teljesítés még nem a valós képet mutatja. Támogató szolgálat: Az idıarányos elıirányzat teljesítés 20 %-os, összhangban van az induló feladatellátással. Tekintettel arra, hogy az új szolgálatokkal kapcsolatos költségeket megosztani teljesen nem lehet - azonos útvonal, eszközhasználat -, a %-os teljesítés csak tájékoztató jellegő. Pályázat útján biztosított vegyes használatú gépkocsit szeptembertıl tudják igénybe venni a szállításokhoz. Az itt felsorolt kistérségi szintő feladatellátáshoz a Kistérség támogatása idıarányos, az intézménnyel kötött szerzıdéseknek megfelelıen. Az addiktológiai szolgálat kliensforgalma 296 volt. Megelızı, felvilágosító szolgáltatásra (elterelésre) jelentkezık száma I. félévben 26. Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások: Férıhelyek száma: Kihasználtság: Fı % 20

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben