A költségvetés alakulásának általános értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A költségvetés alakulásának általános értékelése"

Átírás

1 Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény írja elı. Ezen költségvetési tájékoztató az elfogadott költségvetés szerkezetének megfelelı struktúrában összehasonlítható módon készült, annak érdekében, hogy a gazdasági folyamatok tendenciái az elızı év hasonló idıszakának eredményeivel összevethetıek legyenek. Az elsı félévi gazdálkodás általános jellemzıje, hogy a források a szükséges mértékben és mennyiségben mind a mőködés, mind a felhalmozási területen rendelkezésre álltak. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, technikai forrásbıvítı hitel igénybevételére nem volt szükség. A mőködési terület finanszírozási stabilitását az állami források (SZJA, normatíva) biztosították alapvetıen, de a kiegészítı saját bevételekkel a zavarmentes feladatellátás feltételei megteremtıdtek. A felhalmozási terület kiadásainak finanszírozásában nagy jelentısége volt a pályázati forrásoknak, amelyek a megvalósítási költségek nagyobbik részére biztosították a fedezetet. A saját erı forrásai a költségvetésben rendelkezésre álló bevételekbıl megteremthetık voltak. Mivel a felhalmozási feladatok megvalósítása nagyobbik hányadának kivitelezıi számlái a második félévben jelentkeznek, az elsı félév során felhalmozási hitel igénybevételére nem került sor, e nélkül is finanszírozhatóak voltak a kiadások. A költségvetés alakulásának általános értékelése Bevételek A költségvetés lezárt bevételi fıösszege ezer forint, amelyet az elemzés torzításának elkerülése érdekében a számlavezetı bank váltásával összefüggésben jelentkezett ezer forint hitelfelvétellel korrigálni szükséges. A korrigált bevételi fıösszeg ezer forint, amely a év hasonló idıszakához viszonyítva ezer forinttal, 13,7%-kal növekedett. A korrigált fıösszeg teljesítése 44,3%, 0,8% ponttal magasabb az elızı év hasonló idıszakáétól. Az idıarányostól való jelentıs elmaradás a felhalmozási bevételek alacsony színvonalából adódik. 1

2 A mőködési bevételek együttesen ezer forintot tettek ki, amely az elızı évhez képest ezer forinttal, 3,2%-kal növekedett. A jóváhagyott elıirányzat teljesítése 52,3%, az idıarányost meghaladja. A bevételi csoporton belül az átengedett SZJA bevétel a meghatározó ezer forint összegben, a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelıen érkezett az önkormányzat számlájára. A helyi adókból ezer forint bevétel származott elılegfizetési jogcímen, amely a jóváhagyott elıirányzatnak a 45,6%-a, az elızı év hasonló idıszakának teljesítését 5% ponttal haladja meg. Ez azt jelenti, hogy a helyi adóbevétel éves szinten várhatóan teljesülni fog, hiszen a második féléves befizetés már a vállalkozások éves szinten kalkulált árbevételéhez kapcsolódva jelentkezik. Az illetékbevétel alakulása is meghaladja az idıarányos szintet. Az intézményi mőködési bevétel 6,8% ponttal haladja meg az idıarányos mértéket, így ez is hozzájárult a mőködési bevételek idıarányost meghaladó teljesítéséhez. A mőködési bevételek fıösszeghez viszonyított aránya 46,9%, amely 4,7% pontos csökkenést mutat az elızı évhez képest. Az elızı két évet figyelembe véve az arányvesztés 8,3% pontos, tehát a mőködési bevételek egyre kisebb mértékben vesznek részt a mőködési kiadások finanszírozásában. Támogatás jogcímen a központi költségvetésbıl ezer forint érkezett, amely ezer forinttal, 3,1%-kal elmaradt a év elsı félévének mértékétıl. Az elıirányzat teljesítése 61,1%, az elızı év teljesítményét 5,2% ponttal haladja meg. A mőködéshez kapcsolódó támogatások együttesen ezer forintot tettek ki, amely ezer forinttal, 2,3% ponttal csökkent. Együttesen tehát a normatív állami hozzájárulás, a felhasználási kötöttségő normatív támogatás, a központosított elıirányzat, és a tartós fizetési nehézségekkel küzdı önkormányzatok kiegészítı támogatása jogcímen kapott állami támogatás az elızı évhez képest kisebb mértékben állt rendelkezésre a mőködési feladatok finanszírozására mint a korábbi években. A felhalmozási szektorhoz tartozó állami támogatások TEKI és CÉDE jogcímen jelentkeztek összességében ezer forint összegben. A támogatási jogcímő állami támogatások aránya a bevételi fıösszegben 33,4%, 5,8% ponttal csökkent az elızı évhez képest. 2

3 A felhalmozási és tıke jellegő bevételek a félév során ezer forintot értek el, amely ezer forinttal meghaladja a évi elsı félévi mértéket. Az alacsony bevétel oka, hogy az értékesített vagyontárgyak eladásának üteme nem érte el az idıarányost, illetve a különféle pályázati források lehívására a kivitelezési ütemek csúszása miatt nem került sor olyan mértékben mint a tervezési elképzelés. A jóváhagyott elıirányzat teljesítése 5,7%, elmaradt az elızı évtıl. A bevételi fıösszegen belüli arány 1,6%, amely az elızı év hasonló idıszakához képest 0,1%-kal csökkent. A támogatásértékő bevételek összege ezer forint, amely az elızı évi mértéktıl ezer forinttal elmaradt. A jóváhagyott elıirányzat 19,3%-ban teljesült. Az alacsony teljesítés a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó pályázati források alacsony szintje miatt alakult ki, amely a kivitelezési ütemek szerint nem is lehetett nagyobb. A bevételi szerkezeten belüli arány tekintetében a teljesítés 3,8%. Támogatási kölcsön visszatérítés jogcímen ezer forint érkezett a korábban kölcsönadott önkormányzati pénzeszközök visszafizetése következtében. Hitelfelvétel a félév során csupán a számlavezetı bank változásával összefüggésben a korábbi banknál lévı hitelek visszafizetése miatt történt. A hitelkiváltás miatti hitelfelvétel összege ezer forint. Kiadások A bankváltás miatti hiteltörlesztéssel korrigált kiadási fıösszeg ezer forint, amely a év hasonló idıszakának összegét ezer forinttal, 4,3%-kal haladja meg. A kiadás teljesítési aránya 39,8%, alapvetıen a felhalmozási feladatok alacsony szintje miatt. A mőködési költségvetés kiadásaira (személyi juttatás, munkaadókat terhelı járulékok, dologi kiadások) együttesen ezer forint összeg került felhasználásra, amely ezer forinttal, 10,1%-kal magasabb mint a év elsı félévi teljesítés. A felhasználás a jóváhagyott elıirányzat 51,8%-ának felel meg. A kiadási fıösszegen belül elfoglalt arány 78,2%, amely 4,1% ponttal növekedett az elızı évhez képest. Az aránynövekedés oka alapvetıen a 10%-ot meghaladó költségnövekedés, miközben a felhalmozási kiadások alacsony szinten teljesültek. 3

4 A személyi juttatás és a munkaadói járulék jogcímen a kifizetések az idıarányos 50% alatt maradtak, amely azt jelzi, hogy a költségvetési szervek nagyon fegyelmezetten és takarékosan gazdálkodtak a félév során, így várhatóan az év hátralévı részében sem kell számítani általánosságban finanszírozási feszültségre. A dologi kiadások 55,5%-os felhasználási szintje önkormányzati szinten nem túlzó, hiszen az elsı félév nagyobb költségigényő mint a második félév, de egyes intézményeknél jelentkezhet fedezetbiztosítási probléma, illetve a kormányzati intézkedések második féléves hatása okozhat finanszírozási feszültséget. A mőködési célú támogatás, kölcsön jogcímen ezer forint kiadás jelentkezett, amely egy civil szervezet pályázaton elnyert forrásának megelılegezésére irányult. Mőködési támogatás jogcímen összességében ezer forint kifizetésre került sor, amely ezer forinttal, 15,7%-kal növekedett. A jóváhagyott elıirányzat felhasználása 57%, az idıarányost kissé meghaladja. A fıösszegen belüli arányát tekintve a teljesítés 15,1%, 1,5% ponttal növekedett. Felhalmozási kiadásokra történt kifizetés ezer forint volt, amely ezer forinttal elmaradt a évi nagyságtól. A meghatározott elıirányzat felhasználása 6,8%-os nagyon alacsony, abból adódóan, hogy a kivitelezések közbeszerzéseken keresztül történı vállalkozásba adása miatt a költségek második félévben jelentkeznek. A kiadási fıösszegen belüli arány 4,2%-os, amely az elızı évihez képest kisebb felhalmozási ütem miatt 3% ponttal csökkent az elızı évhez viszonyítva. Adósságszolgálatra, a bankváltás miatti hiteltörlesztéssel (915,779 ezer forint) korrigálva ezer forint kifizetés történt, amely az elızı évhez képest ezer forinttal csökkent. Az alacsony adósságszolgálati teher a stabil likviditási helyzetet jelzi. Az önkormányzat évi költségvetésének féléves teljesítését a stabil likviditási helyzet jellemezte, hiszen forrásbiztosító technikai hitel igénybevételére nem kellett hogy sor kerüljön, a kiadásokhoz szükséges források megfelelı idıben és összegben rendelkezésre álltak. A mőködési területen a gazdálkodás az idıarányoshoz közel állóan teljesült, a felhalmozási területen a kivitelezési ütemek elmaradtak az idıarányostól, amely természetszerően 4

5 következett abból, hogy a közbeszerzések idıigénye miatt a feladatok megvalósítása jelentısebb mértékben a második félévben jelentkezik. Figyelemmel azonban arra, hogy a feladatok megvalósítása elkezdıdött a felhalmozási terület teljesítését is elfogadhatónak lehet értékelni. I. Bevételi elıirányzatok teljesítése 1.Mőködési bevételek Az önkormányzat mőködési bevételei összességükben ezer forint nagyságrendben teljesültek a félév során. A bevétel az elızı év elsı félévéhez képest ezer forinttal, 3,2%-kal növekedett. A jóváhagyott elıirányzat teljesítése 52,4%, az idıarányost meghaladja. Az idıarányos feletti teljesítés alapvetıen az intézményi mőködési bevételek bıvülésének és az átengedett központi adók magasabb teljesítésének köszönhetı. A bevételi csoporton belül megjelenı elemek alakulását az alábbiak jellemzik: Intézményi mőködési bevétel jogcímen ezer forint keletkezett, amely az elızı év hasonló idıszakához képest ezer forinttal, 17,7%-kal magasabb szinten realizálódott. A költségvetés jóváhagyott elıirányzata 56,8%-ban, az idıarányost 6,8% ponttal meghaladva teljesült. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési szervek eredményes erıfeszítést tettek a bevételeik bıvítése érdekében. Az intézményi szférában ezer forint, az összes bevétel 63,7%-a realizálódott. Továbbra is az intézményi terület dominanciája látható ezen bevételi kategórián belül. A meghatározó a gyermekélelmezéssel kapcsolatosan érkezı befizetés. Az intézmények jóváhagyott elıirányzatának teljesülése 57,1%, jelentısen magasabb az idıarányostól, amely szabadon felhasználható források megjelenését is eredményezte az intézmények egy részénél. A költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetében ezer forint keletkezett, amely ezer forinttal, 74%-kal növekedett az elızı évhez viszonyítva. Az elıirányzat teljesülése 56,3%, az idıarányost meghaladja. 5

6 Illetékbevétel ezer forint összegő forrást eredményezett. A Megyei Illetékhivatal által meghatározott elıirányzatból 56,1% teljesült. Az illetékbevétel a város közigazgatási területén belül keletkezett illetékbıl származik. Helyi adók jogcímen ezer forint az az összeg, amely megjelent az önkormányzat elszámolási számláján. A év elsı félévi teljesítményhez viszonyítva ez évben ezer forinttal, 9,8%-kal nagyobb forrás keletkezett. Egyértelmő, hogy a bevétel a vállalkozások fejlıdését mutatja, hiszen a többletadót többlet árbevétel eredményezi. Adatok: ezer forintban Adónemek Összesen Társas vállalkozás Egyéni % % Építményadó Iparőzési adó , ,4 Vállalkozók kommunális , ,4 adója Idegenforgalmi adó , ,2 Helyi adó összesen , ,6 A bevétel a félévre ütemezett bevételi tervtıl ezer forinttal több, azaz 115,1 %. Iparőzési adóban az elızı év azonos idıszakához mérten a teljesítés ezer forinttal, a félévre ütemezett bevételi tervtıl ezer forinttal több. Építményadóban az elızı év félévétıl ezer forinttal több, az I. félévre ütemezett bevételi tervtıl ezer forinttal kevesebb a bevétel. Az adósállomány ezer forint, (helyi adók: ezer forint, bírság: ezer forint, pótlék: ezer forint) amelynek megoszlása: Adatok: ezer forintban A d ó s á l l o m á n y elıtti I. félévi összesen Építményadó Helyi iparőzési adó Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi adók összesen: Bírság Késedelmi pótlék Összesen

7 késıbb esedékes kötelezettségek ezer forint gazdálkodó szerv. fel- és végelszámolási eljárása miatt ezer forint fizetési halasztások miatt ezer forint hátralék ezer forint Az adósállomány az elmúlt év azonos idıszakához viszonyítva növekedést mutat ezer forint összegben, azaz az eltérés 107,6 %. Összetételét illetıen a késıbb esedékes kötelezettségek 106,6 % gazdálkodó szerv. fel- és végelszámolási eljárása miatt 160,5 % fizetési halasztások miatt 100,5 % hátralék 68 % eltérést mutatnak. Végrehajtási intézkedések: Eljárás Eredmény Megnevezés mennyiség összeg mennyiség összeg % (db) (eft) (db) (eft) % Inkasszó , ,2 Letiltás , Letiltás elızı évek , ,3 Pénzforgalmi ellenırzés Ingó foglalás , ,2 Önk-hoz behajt.átjelentés Összesen: , ,3 Helyszíni behajtási eljárás keretében 175 hátralékost kerestek fel és 102 adózótól ezer forint helyi adót szedtek be. Az elmúlt év azonos idıszakához viszonyítva 112 db inkasszóval kevesebb eljárás indult ezer forinttal kevesebb összegre. Ennek ellenére a I. félévi eredmény 173 ezer forinttal több a múlt félévi idıszak eredményénél. Mindez azt mutatja, hogy az ez évi inkasszóval történı végrehajtási intézkedés hatékonysága javult. Átengedett központi adók nagysága ezer forintot eredményezett, amely ezer forinttal, 2% ponttal elmaradt a elsı félévi mértéktıl. 7

8 Az átengedett SZJA bevétel az alábbi jogcímeken érkezett az önkormányzat számlájára: - helyben maradó rész ezer forint - jövedelemkülönbség mérséklése ezer forint - normatív módon elosztott ezer forint A helyben maradó rész esetében a központi forrás növekedett, a másik két jogcím esetében az állami pénzeszközök kisebb mértékben vettek részt az önkormányzati feladatok finanszírozásában. Gépjármőadó bevétele ezer forintot tett ki, amely megegyezik az elızı év teljesítési adatával, hiszen ez évi csupán 91 ezer forinttal nagyobb. A meghatározott elıirányzat teljesítése 52%, kissé meghaladja az idıarányos mértéket. Azzal, hogy a gépjármő adóztatás rendszere január 1-jével megváltozott megszőnt a gépjármő tulajdonos, illetve üzembentartó bevallási kötelezettsége és az adóztatás a közúti közlekedési igazgatási nyilvántartás alapján, adóhatósági adó megállapítás útján kivetéssel történik jelentısen megnıtt az adóztatás alá vont gépjármővek száma. A bevétel alakulását de egyben az adósállomány növekedését is - a korábbi évekre megállapított gépjármőadó, bírság és pótlék eredményezte. Az adósállomány ezer forint, ( ezer forint elıtti, ezer forint évi) amelynek megoszlása: késıbb esedékes kötelezettségek ezer forint gazdálkodó szerv. fel- és végelszámolási eljárása miatt ezer forint fizetési halasztások miatt ezer forint hátralék ezer forint Végrehajtási intézkedések: Eljárás Eredmény Megnevezés mennyiség összeg mennyiség összeg % (db) (eft) (db) (eft) % Inkasszó , ,9 Letiltás , Letilt. elızı évek ,2 Ingó foglalás , ,6 Önk-hoz

9 behajt.átjelent. Összesen: , ,9 Helyszíni behajtási eljárás keretében 175 hátralékost kerestek fel és 87 adózótól ezer forint gépjármőadót szedtek be. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek jogcímen az önkormányzat költségvetésébe ezer forint érkezett, amely ezer forinttal, 5,3%-kal nagyobb mint a év hasonló idıszakában kimutatott mérték. A jóváhagyott elıirányzat teljesítése 51%. A különféle bírságok, és pótlékok együttes összege ezer forintot eredményezett. Ezen belül a legnagyobb tételt az adóbírság és pótlék jelenti ezer forint összegben, amelynek az összetétele a következı: Adatok: ezer forintban Tény I. félévi I. félév I. félév ütemterv Bírság Pótlék Összesen A bírságnál az elızı év azonos idıszakához képest ezer forinttal (79,1 %), a bevételi ütemtervhez viszonyítottan ezer forinttal (78,3 %) kevesebb a teljesítés. A pótléknál az elızı év azonos idıszakához 208 ezer forinttal kevesebb (97,1 %) a bevételi ütemtervhez 907 ezer forinttal (115,1 %) magasabb a bevétel. Az egyéb sajátos önkormányzati bevételeken belül a legnagyobb volument az önkormányzati bérlakásokkal összefüggésben beszedett lakbér és egyéb térítés jelenti. Ezen a jogcímen ezer forint a beszedett forrás, amely ezer forinttal, 7,3%-kal nagyobb mint az elızı évben. A meghatározott elıirányzat 51,6%-a teljesült, amit a költségvetés szempontjából kedvezı eredménynek kell értékelni. A Közgyőlés 44/2004. (XII.16.) Ör. sz. rendelete alapján január 1-tıl a lakbérek átlagosan 4%-kal emelkedtek. A VÍZMŐ Kft. adatszolgáltatása alapján január 1-jétıl 6,7%-os áremelés került érvényesítésre a bérlık felé. A megbízási szerzıdésben rögzítettek szerint folyamatosan végzik az önkormányzati bérlakások ellenırzését és a lakások bérleményleltárán szereplı berendezési tárgyakat. 9

10 Feltárják a lakások rendeltetésellenes használatát, a lakásban bejelentés nélkül lakók számát, illetve a lakásban jogcím nélkül lakókat. A vizsgált idıszak június 30-án a lakbér- és közüzemi díjhátralék összege ezer forint, amely az elızı év hasonló idıszakához képest ezer forinttal, 3,5%-kal csökkent. A hátralék 1611 fı között oszlik meg, amely 92 fı növekedést jelent az elızı év hasonló idıszakához képest. Ez igen erıteljes változás, hiszen év hasonló idıszakában az adósállomány növekedése csupán 16 fı volt. Az adósok közül 770 fı már nem lakik önkormányzati bérlakásban fiktív tartozó, tartozásuk összege ezer forint. Az összes hátralék 59,6%-a tehát fiktív hátralék. A fiktív tartozók száma 77 fıvel növekedett, amely azt is eredményezte, hogy a fiktív tartozás volumene ezer forinttal emelkedett. Az élı állományból 841 háztartás tartozik ezer forint összeggel. A hátralékok megoszlása idıtartományok szerint Idıszak (nap) Tartozók száma (fı) Összeg (eft) Átlag (eft/fı) 0-90 nap között , nap között , nap között ,9 365 nap felett ,7 Összesen A lakossági kintlévıség legjelentısebb problémája, hogy a hátralék 73,5%-a egy éven túli, és általában fiktív tartozás. A hátralékok megoszlása az összegtartományok szerint az alábbi: Tartomány (Ft) Tartozók száma (Fı) Hátralék (eft) feletti Összesen Az adatok arra utalnak, hogy gondot jelent a megváltozott összegő lakbér és egyéb költségek megfizetése a bérlık többségének. 10

11 A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából ezer forint bevétel származott, amely ezer forinttal, 13,6%-kal növekedett a évhez képest. A tervezett elıirányzat 54,4%-ban teljesült, amelyet kedvezınek lehet értékelni. A II. negyedévben is folytatódó kedvezı bevételi folyamatban változatlanul nagy jelentıséggel bírtak a hátralékcsökkentésre tett hathatós intézkedések és az üres helyiségek számának csökkentését elısegítı bérbeadások. Új bérleti szerzıdéskötésekre került sor a December 8. tér 1., Gorkij krt. 85. sz. alatti üres helyiségek esetében. A helyiségek bérbeadásából és azok közüzemi díjából származó kintlévıség június 30-án ezer forint volt, ebbıl a közüzemi díjhátralék ezer forint. Az elızı év hasonló idıszakához képest a hátralék ezer forinttal, 13,1%-kal csökkent, ami eredményes behajtási tevékenységet mutat. A halmozott hátralékok értékhatár szerinti összetétele az alábbiak szerint alakult: Értékhatár (Ft) Mennyiség (db) ,-alatti ig ig ,-fölötti 2 Összesen 75 A év elsı félévében 78 db fizetési felszólítót, 11 db felmondás elıtti felszólítót és 8 db felmondást bocsátottak ki a nem fizetı bérlık felé. Fizetési meghagyást 15 hátralékos bérlınél alkalmaztak. A kényszerítı eszközök hatására ezer forint összegő befizetés érkezett. Közterület használati díj fizetésébıl ezer forint bevétel származott, amely ezer forinttal, 23,4%-kal növekedett az elızı évhez képest. A Csarnok és Piacigazgatóság által befizetett összeg ezer forint, megfelel a közgyőlés döntésének. 11

12 2.Támogatások Az önkormányzat támogatás jogcímő bevételei a központi költségvetésbıl érkeznek, amelynek összege a vizsgált idıszakban összesen ezer forintot tett ki. A forrás, ezer forinttal, 3,1%-kal kevesebb, mint a megelızı évben. A mőködési célú támogatások együttesen ezer forint összegben jelentkeztek, amely ezer forinttal, 2,3%-kal elmaradt a év hasonló idıszakának mértékétıl. Ez azt jelenti, hogy kevesebb állami támogatás vesz részt az önkormányzati feladatok finanszírozásában. A mőködési támogatások jogcímei és összegei az alábbiak: - Normatív központi költségvetési támogatás ezer forint nagysággal vett részt a mőködési feladatok finanszírozásában. A bevétel ezer forinttal, 2,8%-kal elmaradt az elızı év hasonló idıszakától. Egyértelmő tehát, hogy az állami forrás nem fedezte a költségek növekedésébıl adódó kiadásokat. A források a költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelıen érkeztek az önkormányzathoz. Az önkormányzat járandósága = lakosságszámra vetítetten ezer forint = feladatmutató alapján ezer forint összegben érkezett az önkormányzat számlájára. - Központosított elıirányzatból ezer forint származott az alábbi jogcímek szerint: =lakossági közmőfejlesztés támogatása 653 ezer forint =határátkelıhely támogatása ezer forint =kisebbségi támogatás 640 ezer forint =könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás ezer forint =utak felújításához ezer forint =helyi tömegközlekedés támogatása ezer forint 12

13 - Normatív kötött felhasználású támogatás ezer forint összegben jelentkezett, amely ezer forinttal, 10,7%-kal csökkent az elızı évhez képest. A bevételi tételek az alábbiak: =gyermekvédelmi támogatás ezer forint =szociális segély ezer forint =közcélú foglalkoztatás ezer forint =ápolási díj ezer forint =szociális továbbképzés 428 ezer forint =lakásfenntartás támogatása ezer forint =pedagógus szakvizsga ezer forint =pedagógiai szakszolgálat ezer forint =adósságcsökkentési támogatás ezer forint - A tartós fizetési nehézségekkel küzdı önkormányzatok támogatási forrásaiból ezer forint kiegészítı támogatást kapott a költségvetés a beadott pályázat pozitív elbírálása eredményeként. A fejlesztést érintı támogatások ezer forintot tettek ki az alábbiak szerinti jogcímeken: - TEKI forrás a Pécskı út közmővesítéséhez ezer forint - CÉDE forrás a Madách Gimn. tetıfelújításhoz ezer forint 3.Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Ezen bevételi jogcímen összességében ezer forint keletkezett, amely az elızı évi teljesítést ezer forinttal, 8,3%-kal haladja meg. Az elıirányzathoz képest rendkívül jelentıs az elmaradás, amely alapvetıen az elnyert pályázati forrásoknak a kivitelezési ütemek idıarányost el nem érı finanszírozásából adódik. A bevételi elemek az alábbiak: - Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 50 ezer forintot eredményezett, amely abból származott, hogy a könyvelési nyilvántartás szerint az egyéb helyiségek értékesítését nem ebben a kategóriában, hanem az egyéb sajátos felhalmozási bevételek között kell kimutatni. 13

14 - Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke jellegő bevételei ezer forintot tettek ki, amely a jóváhagyott elıirányzatnak a 131,2%-a. A bevételi elemek az alábbiak: =Az önkormányzati lakóingatlanok értékesítésébıl ezer forint származott, amely az elıirányzatnak a 58,5%-át teszi ki. A bevételt a korábbi években részletfizetéssel értékesített lakóingatlanok utáni fizetések jelentették. Az eladott lakásokkal kapcsolatos hátralék június 30-án ezer forint, amely 188 ezer forinttal, 9,1%-kal növekedett, ami kedvezıtlen jelenség. Az elızı évhez képest a hátraléknövekedést magyarázza egyrészt az a tény, hogy emelkedett azon ügyfelek száma (jelenleg 13 fı), ahol a hátralékok jelenleg behajthatatlannak tőnnek. =Telekértékesítésbıl ezer forint származott, amely a jóváhagyott elıirányzatnak a 83,6%-a. A bevétel a évben, illetve a év folyamán egyedileg jóváhagyott telekingatlanok, az idegen tulajdonú és az értékesítésre kijelölt felépítmények alatti földterületek eladásából származik. Megnevezés Mennyiség (db) Összeg (eft) Garázs alatti föld Telek-kiegészítés Építési telek Egyéb felépítmény alatti föld Összesen =Privatizációs bevétel ezer forint, amely az elıirányzatnak a 60%-a, az alábbi részletezésnek megfelelıen: =ANRO Ruha Rt. E hitel törlesztés ezer forint =JAVKAR 12 ezer forint =Mozi üzemi Vállalat lakáskölcsön törlesztés 12 ezer forint =Egyéb sajátos felhalmozási bevétel kategóriában ezer forint a bevétel, amely a évben értékesített Füleki út 5. sz. alatti telephely részletfizetéseibıl, az I. negyedévben a Hársfa úti garázsok, illetve a Május 1. úti óvoda épületének májusban létrejött adásvételi szerzıdésének vételár befizetésébıl származik. 14

15 - Pénzügyi befektetések bevételei jogcímen ezer forint forrás keletkezett, amely az elıirányzatnak a 14,8%-át jelenti. A realizálódott bevétel az önkormányzat tulajdonában lévı állampapírok kamathozamából keletkezett. - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülrıl érkeztek, ezer forint nagyságrendet értek el, amely az elıirányzatnak csupán a 0,4%-át éri el. A bevétel teljes összegében az intézményi szektorban keletkezett. E felhalmozási források az elnyert pályázatok alapján teljesítésarányosan érkeznek. A félév során az önkormányzati felhalmozások kivitelezési számlái alapján nem jelentkezett átvett forrás. 4.Támogatásértékő bevételek A bevételi csoport összességében ezer forintot ért el, amely a jóváhagyott elıirányzat 19,3%-a. Az idıarányostól való jelentıs elmaradás oka alapvetıen a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó pályázati támogatások alacsony szintje, amely a kivitelezési ütem miatt nem lehetett nagyobb teljesítményarányos folyósítás miatt. Támogatásértékő mőködési bevétel összege ezer forint volt a vizsgált idıszakban. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal keretein belül realizálódott ezer forint. Ez esetben a jelentısebb tételek az alábbiak: - intézményektıl pénzmaradvány elszámolás ezer forint - iskolatej támogatás ezer forint - országgyőlési választás támogatás ezer forint - mozgáskorlátozottak támogatása ezer forint - munkatapasztalat szerzı munkavállalók támogatása ezer forint Az intézményi szférában ezer forint jelentkezett, amelybıl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozott ezer forintot az anyatejgyőjtés, az iskolaorvosi ellátás, a védınıi hálózat és az önkormányzati mőködtetésben lévı orvosi rendelık mőködtetésére. 15

16 Támogatásértékő felhalmozási bevétel ezer forint összegben realizálódott. Ez esetben a Polgármesteri Hivatal keretein belül ezer forint átvétel történt. A támogatásértékő átvett források jogcímei és összegei az alábbiak: - Bóna Kovács K. Ált. Isk. és Diákotthon felújításához ezer forint - Városközpont rekonstrukcióhoz pályázati tám ezer forint - Gagarin Általános Isk. felújításához elmaradt tám ezer forint - Kazár önkormányzatától szennyvízprojekttel kapcs. befiz ezer forint Az intézményi szférában ezer forint pénzátvétel történt felhalmozási típusú feladatok megvalósításához. 5.Támogatási kölcsön visszatérülés A kölcsön visszatérülés összege ezer forint az alábbi tételek szerint: - munkáltatói kölcsön visszafizetése 776 ezer forint - önkormányzati lakásmegszerzési kölcsön visszafizetése ezer forint - Zöldfa úti vízmérısítés kölcsön visszafizetése 784 ezer forint 6.Hitelek Hitelfelvételre a év elsı felében csupán a számlavezetı bankváltáshoz kapcsolódóan a korábbi számlavezetı banknál meglévı hiteltartozás törlesztése érdekében került sor ezer forint összegben. 7.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétel Az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele jogcímen ezer forint összeg jelenik meg, amelybıl a Polgármesteri Hivatalban ezer forint, az intézményi szektorban ezer forint az igénybevétel. Ezen bevétel felhasználása az év során várhatóan megtörténik. 8.Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek A bevételi teljesítés ezer forint. Ezen bevételi kategóriában szerepelnek azok a tételek amelyek az elızı évben keletkeztek, de a tárgyévben kerülnek felhasználásra, illetve azok, amelyek felhasználása még nem ismert. Az elızı évben számításba vett, de ez évben felhasznált bevételeket negatív elıjellel kell szerepeltetni a halmozódás elkerülése 16

17 érdekében. A kialakuló egyenlegen belül a legjelentısebb tétel év végén évet érintıen megjelent állami hozzájárulás ezer forint összegben. II. Kiadási elıirányzatok teljesítése 1.Mőködési kiadások 1.1.Egészségügyi-Szociális Központ fejezet Az Egészségügyi-Szociális Központon keresztül megjelenı mőködési kiadások (személyi juttatás, munkaadót terhelı járulékok, dologi kiadások) a központi intézmény általános kiadásait, a szociális ellátáshoz tartozó költségeket, az egészségügyi alapellátás mőködését tartalmazzák. A központi intézmény ellátásaként az alábbi szociális feladatok jelennek meg: Intézményi szociális szolgáltatások Szociális étkeztetést átlagosan 332 fı számára biztosították. A népkonyhán átlagosan havonta adag ebéd kerül kiosztásra. Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás, étkeztetés, az idısek nappali ellátása 3 gondozási központban történik. A gondozási központokon belül 30 gondozói körzet mőködik. Házi segítségnyújtásban június 30-ai állapot szerint 350 fı részesült. A házi segítségnyújtásban részesülık száma átlagosan havonta 373 fı volt. Ebbıl hivatásos gondozó által ellátott 360 fı, társadalmi gondozott által ellátott 13 fı. Egy hivatásos gondozóra jutó átlag gondozotti szám 11,1 (ideális 5-6 fı). Egy társadalmi gondozóra jutó átlag gondozotti szám 1. A megszőnt gondozási esetekbıl elhalálozás miatt szőnt meg 33 fı ellátása, tartós bentlakásos intézményi elhelyezés miatt szőnt meg 10 fı ellátása. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás az Erzsébet téri és a Gorkij körúti összesen 140 lakásban mőködı segélyhívó berendezés, valamint a hozzá kapcsolódó 17

18 diszpécserszolgálat, a 24 órás felügyelet alapján biztosított. Ezt a szolgáltatást I. félévben összesen 45 fı vette igénybe. A regisztrált segélyhívások száma 325 volt. Családsegítés: A Családsegítı Szolgálat szolgáltatásait igénybe vevık száma június 30-i állapot szerint fı, egy családgondozóra átlagosan havonta 49 kliens jut. A forgalmi napló adatai szerint június 30-ig összesen 710 alkalommal jelentkeztek segítségért a szolgálatnál. Ezen túlmenıen 222 alkalommal voltak családlátogatáson a családgondozók. Az ügyfelek érdekében tett hivatali ügyintézés száma 331. Az adósságkezelési szolgálat kliensforgalma fı volt. A programot sikeresen fejezte be 105 család. Pénzhiány miatt elutasításra került 10 család kérelme, várakozó listán van 40 család. Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek együttmőködési programja keretében a Családsegítı Szolgálattal együttmőködési megállapodást kötött 52 fı, rendszeresen együttmőködik 50 fı. A beilleszkedési program alapján közhasznú, közcélú munkára sikeresen kiközvetítettek száma 32 fı. Az együttmőködési programban elsı félévben összesen 1187 fı (életvezetési tanácsadásra kötelezett 104 fı, életvezetési tanácsadásra, illetıleg az önkormányzat által felajánlott számára megfelelı munkalehetıség elfogadására kötelezett 92 fı, munkavégzésre történı felkészülési programban való részvételre kötelezett 991 fı) fordult meg a szolgálatnál. A Családsegítı Szolgálat ellátási területe január 1-jétıl együttmőködési megállapodás alapján Karancslapujtı és Karancsberény településekre is kiterjed. Gyermekjóléti szolgáltatás: A Gyermekjóléti Szolgálat által folyamatos családgondozásban az I. félévben 209 család részesült, amely 442 gyermeket érintett. Ebben az idıszakban 72 új család (116 gyermek) került a szolgálathoz. A kliensforgalom 781 volt. Védelembe vételre 6 esetben került sor. Kapcsolattartási ügyeletet 14 család esetében 20 alkalommal szervezett a szolgálat. Családból való kiemelés 5 esetben történt. A veszélyeztetett gyermekek száma 289. A veszélyeztetettség okai: 18

19 - környezeti ok miatt 78 fı - magatartási ok miatt 61 fı - anyagi, megélhetési ok miatt 110 fı - egészségi ok miatt 31 fı - nem megfelelı szülıi magatartás miatt 9 fı Összesen: 289 fı A Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe január 1-jétıl együttmőködési megállapodás alapján Karancslapujtı és Karancsberény településekre is kiterjed. A Kistérséggel Karancslapujtı és Karancsberény családsegítı- és gyermekjóléti feladatokra kötött megállapodás szerint a szakmai munka folyamatos, a támogatás idıarányos, ennek a terhére történı kifizetés 27 %. Családi napközi: Az önkormányzat által mőködtetett családi napközis csoportokban (I.II.III.IV) a férıhelyek száma 28 (4 x 7) I. félévben a gondozási napok száma volt. A 28 férıhelyen összesen 34 gyermek ellátása volt biztosított. Nappali szociális ellátás: - Félsziget Napközi Otthon (fogyatékosok nappali ellátása): Férıhelyek száma 20, kihasználtság 89 %. Elsı félévben a gondozási napok száma Idısek Klubjai: Klub neve: Férıhelyek száma fı: Kihasználtság %. Féléves gondozási napok száma: İszirózsa Naplemente Várkapu , Aranykor Összesen: ,

20 További kistérségi feladatok: február 1-jétıl új szolgáltatásokkal bıvült az intézmény feladatrendszere, amelyek a Salgótarjáni Kistérség Többcélú társulása következtében 23 településre terjednek ki. Ezek az ellátási formák, az ellátást igénybe vevık számát is jelölve, a következık: - pszichiátriai betegek közösségi ellátását 26 fı - szenvedélybetegek közösségi ellátását 99 fı - támogató szolgálatot 16 fı Összesen: 141 fı Salgótarján Kistérségét érintıen a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására rendelkezésre álló idıarányos elıirányzat teljesítése 32 %-os. Tekintettel arra, hogy elıször az igények felmérése történt meg, majd utána a folyamatos ellátásra került sor, a teljesítés még nem a valós képet mutatja. Támogató szolgálat: Az idıarányos elıirányzat teljesítés 20 %-os, összhangban van az induló feladatellátással. Tekintettel arra, hogy az új szolgálatokkal kapcsolatos költségeket megosztani teljesen nem lehet - azonos útvonal, eszközhasználat -, a %-os teljesítés csak tájékoztató jellegő. Pályázat útján biztosított vegyes használatú gépkocsit szeptembertıl tudják igénybe venni a szállításokhoz. Az itt felsorolt kistérségi szintő feladatellátáshoz a Kistérség támogatása idıarányos, az intézménnyel kötött szerzıdéseknek megfelelıen. Az addiktológiai szolgálat kliensforgalma 296 volt. Megelızı, felvilágosító szolgáltatásra (elterelésre) jelentkezık száma I. félévben 26. Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások: Férıhelyek száma: Kihasználtság: Fı % 20

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2010. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2010. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta.

B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel - 1 - Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás 40 660 Felhalmozási

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése 1 Szöveges indokolás a 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséhez Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Címrend a 2008.évi költségvetési rendelet 2. -ához. Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma

Címrend a 2008.évi költségvetési rendelet 2. -ához. Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma 1. számú melléklet Címrend a 2008.évi költségvetési rendelet 2. -ához Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900. (eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 30.000 Igazgatási szolgáltatási díj 30.000 Bírság

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 54,79 %-ban teljesültek az I.félévben. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK: Az intézményi mőködési bevételek körébe tartoznak a hatósági

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1268-2/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése I. A feladatellátás általános értékelése Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat óvodai csoportjának létszáma 10 fı,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 1. Normatív támogatások 93 413 Önkorm-i Hivatal

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz 1. számú melléklet Címrend a 2007. éves beszámolóhoz Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím száma és neve 2.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város évi bevételi elıirányzatai

./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város évi bevételi elıirányzatai ./2012. (III.29.) Ör. 2. sz. melléklete Sándorfalva Város 2012. évi bevételi elıirányzatai Cím Alcím Jogcím Jogcím Elı- Cím Alcím Jogcím Jogcím Elıirányzat Bevételi 1. Önkormányzat 1. Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben