INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31."

Átírás

1 INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló

2 Konszolidált pénzügyi kimutatások a december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 2 Konszolidált mérleg 3 Konszolidált eredménykimutatás 4 Kimutatás a konszolidált sajáttőke-változásokról 5 Konszolidált cash flow-kimutatás 6 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz 7-32

3 Független könyvvizsgálói jelentés Az Inter-Európa Bank Rt. tulajdonosai és Igazgatóságának tagjai részére Elvégeztük az Inter-Európa Bank Rt. és leányvállalatai december 31-i mellékelt konszolidált mérlegének könyvvizsgálatát, továbbá megvizsgáltuk a kapcsolódó konszolidált eredménykimutatást, a saját tőke változásait rögzítő beszámolót és a pénzforgalmi kimutatást a december 31-ig terjedő pénzügyi időszakra vonatkozóan. A konszolidált éves beszámoló elkészítéséért a Társaság vezetése felelős. A mi feladatunk, hogy könyvvizsgálatunk alapján véleményt alkossunk a konszolidált éves beszámolóról. Az Inter-Európa Bank Rt évi beszámolójáról március 8-án korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki. A könyvvizsgálatunkat a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatás nem tartalmaz jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatás tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatás összeállításának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés megadásához. Véleményünk szerint, a konszolidált beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok ( IFRS ) alapján megbízható és valós képet ad az Inter-Európa Bank Rt. és leányvállalatai december 31-i pénzügyi helyzetéről, működésük eredményéről és pénzforgalmukról. Ernst & Young Budapest április 25

4 Konszolidált mérleg () Megjegyzés ESZKÖZÖK Készpénz A Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett betétek Rövid lejáratú bankbetétek Értékpapírok Ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek Tőkebefektetések Egyéb eszközök Befektetett eszközök Eszközök összesen FORRÁSOK Kamatozó betétek Banki Nem banki Hosszú lejáratú források Halasztott adó Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Kötelezettségek összesen Kisebbségi részesedés Részvénytőke Részvénykibocsátási felár Kötelező tartalékok Értékelési tartalék 445 (14) Eredménytartalék Saját tőke összesen Források összesen Budapest, április 25. Dr. Luigi Mastrapasqua Vezérigazgató A oldalon található megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 3

5 Konszolidált eredménykimutatás () Megjegyzés Kapott kamatok: Ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek Bankoknál elhelyezett betétek Egyéb Kamatbevételek összesen Fizetett kamatok Bankok által elhelyezett betétek Ügyfélfolyószámlák és bankbetétek Egyéb 0 56 Kamatráfordítások összesen NETTÓ KAMATBEVÉTEL Devizaárfolyam-nyereség Kapott osztalék Jutalékok, díjak, Egyéb bevétel Értékpapírok árfolyamnyeresége, csökkentve a veszteséggel Egyéb működési bevételek összesen Fizetett jutalékok és díjak Hitelek és befektetések veszteségei Egyéb működési ráfordítások összesen EGYÉB, MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ EREDMÉNY ÁLTALÁNOS ÉS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK Bevétel társult vállalkozásoktól ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adó ADÓZOTT EREDMÉNY Kisebbségi részesedés 14 (3) (4) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EPS (Ft/részvény) A oldalon található megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 4

6 Változások a konszolidált saját tőkében () Részvény tőke Saját részvények Részvénykibocsátási felár Halmozott eredmény Kötelező tartalékok Értékelési tartalék Összesen Egyenleg január 1-én (51) Nyereségfelosztás Fizetett osztalék (351) - - (351) Átvezetés tartalékokba (138) Értékesíthető értékpapír valós érték (231) (231) Saját részvény eladása Saját részvénnyel kapcsolatos elsz (45) Mérleg szerinti eredmény december 31-i egyenleg (14) Nyereségfelosztás Fizetett osztalék (617) - - (617) Átvezetés tartalékokba (209) Értékesíthető értékpapír valós érték Mérleg szerinti eredmény december 31-i egyenleg A oldalon található megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 5

7 Konszolidált cash flow-kimutatás Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás: Adózás előtti eredmény Amortizáció Értékcsökkenés Tárgyi eszköz értékesítés (nyeresége) (8) (23) Értékesített befektetés nyeresége (125) - Céltartalék képzés várható hitelezési veszteségre Egyéb eszközökre képzett/(feloldott) céltartalék (6) 38 Függő kötelezettségekre képzett/(feloldott) céltartalék 94 (27) Egyéb kötelezettségre képzett céltartalék 96 - Nyereségfelosztás társult vállalkozásoktól - (25) Értékesíthető értékpapír saját vagyon korrekciója, halasztott adóval együtt - (231) Nemzeti Banknál elhelyezett betétek csökkenése (4.479) (13.299) Más bankoknál elhelyezett betétek növekedése Értékpapírok (növekedése)/csökkenése (10.180) Hitelek és előlegek csökkenése (20.383) (19.244) Egyéb eszközök (növekedése)/csökkenése (3.065) Bankok által elhelyezett rövid lejáratú betétek(csökkenése)/ növekedése (2.329) Egyéb rövid lejáratú betétek és ügyfélfolyószámlák növekedése Hosszú lejáratú források növekedése Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások növekedése/(csökkenése) (614) Elszámolt társasági adó (574) (320) Szokásos tevékenységből származó nettó pénzeszközváltozás (4.714) (18.355) Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás: Immateriális javak vásárlása (105) (259) Tárgyi eszközök vásárlása (932) (674) Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele - 75 Befektetések (növekedése)/ csökkenése 277 (517) Befektetési tevékenységből származó nettó pénzeszközváltozás (760) (1.375) Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás: Kisebbségi részesedésre fizetett osztalék - - Saját részvények értékesítése miatti nettó pénzmozgás - 51 Fizetett osztalék (624) (351) Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszközváltozás (624) (300) Nettó pénzeszköz csökkenés (6.098) (20.030) Pénzeszközállomány az év elején Pénzeszközállomány az év végén Kiegészítő információk Kapott kamat Fizetett kamat Megfizetett adó A oldalon található megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 6

8 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz 1. A pénzügyi kimutatások összeállításának alapja Az Inter-Európa Bank Rt. (a továbbiakban: a Bank ) a magyar törvényi előírásoknak megfelelően bejegyzett részvénytársaság, és forintban, illetve devizában folytatott kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkezik. A Bank székhelye: Budapest V.,Szabadság tér 15 sz. alatt található, és országszerte 29 fiókot üzemeltet. A Bank a San Paolo- IMI Group tagja. A Bank leányvállalatainak és társult vállalkozásainak listáját az 5. megjegyzésben ismertetjük. A Bankot és leányvállalatait összefoglaló néven a Csoport -nak nevezzük. A részvényesekkel és egyéb kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek hitelkapcsolatok (ahol a kapcsolt vállalkozások hitelfelvevők vagy kezesek), valamint betéti kapcsolatok. Az ilyen ügyleteket lényegében harmadik felekkel szemben érvényesített feltételek alapján bonyolítják le. 2. A Nemzetközi Számviteli Szabványnak való megfelelésről való nyilatkozat Jelen konszolidált pénzügyi kimutatásokat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Bizottság (a továbbiakban: IASB) által kibocsátott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (a továbbiakban: IFRS), valamint az IASB Értelmező Bizottsága által kibocsátott értelmezések szerint állították össze. Minden összeg millió forintban () kerül kimutatásra. 3. A főbb számviteli elvek összefoglalása A Csoport a következő fő számviteli elveket alkalmazta a jelen konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során: (a) A konszolidáció alapelvei A konszolidáció mindazokra a leányvállalatokra kiterjed, amelyeket a Csoport ellenőriz, azaz, ha a leányvállalat szavazati jogának felénél magasabb részarányt tart kézben az anyavállalat; illetve, ha az anyavállalat a mértékadó a leányvállalat pénzügyi és működési politikája tekintetében; vagy, ha az anyavállalat ellenőrzi a leányvállalat igazgatósági tagjai többségének visszahívását vagy kinevezését. Valamennyi, a Csoporton belüli jelentős egyenleget és ügyletet kiszűrtek. (b) Társult vállalkozások A társult vállalkozásokba történt befektetéseket a számvitelben alkalmazott tőkekonszolidációs módszerrel számolják el. Ezek olyan vállalkozások, amelyekben a Bank 20% és 50% közötti szavazati joggal rendelkezik és amelyek tekintetében a Csoport jelentős befolyással bír, azonban nem tartja azokat ellenőrzése alatt. A tőkekonszolidációs módszer azt jelenti, hogy az eredmény-kimutatásban kimutatják a Csoport részesedését a társult vállalkozások előzetes, nem auditált mérleg szerinti eredményéből. A Banknak a társult vállalkozásokban lévő részesedését a mérlegben a Banknak az összes kimutatott nyereségből és veszteségből való részesedésével megnövelt bekerülési értéken mutatják ki, csökkentve a kapott osztalékokkal. 7

9 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz (c) Devizaügyletek A Csoport könyveit magyar forintban ( Ft ) vezeti. Az egyéb pénznemben lebonyolított ügyleteket a tranzakció napján érvényes árfolyamon számítják át. Az egyéb pénznemben kimutatott eszközöket és forrásokat a mérleg fordulónapon érvényes árfolyamon számítják át. Az árfolyamnyereséget, illetve veszteséget a mérleg szerinti eredmény tartalmazza. (d) Bevételek és ráfordítások kimutatása A bevételek és költségek elszámolása az időbeli elhatárolás elvén alapszik. A jutalékok és díjak az eredmény-kimutatásban felmerülésüknek megfelelően jelennek meg. A hitelezéshez kapcsolódó jutalékok nem materiálisak, elhatárolásukat a Bank nem tartja szükségesnek, a valós képet nem befolyásolják. A kamatbevételek elhatárolását megszüntetik, ha az adott hitel behajthatósága kétséges. (e) Piaci érték A szervezett pénzpiacokon kereskedett befektetéseknél a piaci értéket a mérleg napján, az üzlet zárásakor tőzsdén jegyzett vételi árfolyam alapján állapítják meg. Kamatozó tételek valós értékét a diszkontált cash flow alapján becsülik meg, figyelembe véve hasonló hátralévő lejáratú tételekre alkalmazott kamatlábakat. Nem állapítanak meg valós értéket látraszóló betétekre, mivel az egyenlegek bemutatáskor visszafizetendők. Olyan befektetéseknél, amelyeknek nincs jegyzett piaci ára, a valós értéket egy vele lényegében azonos másik instrumentum aktuális piaci értéke, vagy a várható diszkontált cashflow alapján becsülik meg. Hiteleknél, ahol nincs jegyzett piaci árfolyam, a piaci érték meghatározásához a jövőbeni cash-flow-t olyan hitelek aktuális piaci kamatlábán diszkontálják, melyek lejárata és a kockázati jellemzői hasonlók. (f) Pénzeszközök A cash flow- kimutatásban a pénzeszközök készpénzt és 90 napnál nem hosszabb eredeti lejáratú bankközi kihelyezéseket tartalmaznak. (g) Hitelek és előlegek A hitelek esetében a még hátralévő tőkeösszeget tartják nyilván, csökkentve a várható hitelezési veszteségekkel. (h) Várható hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok A Csoport politikájának megfelelően rendszeresen áttekintik a hitelportfoliót és általános kockázati céltartalékot, illetve a minősített kintlevőségekre egyedi céltartalékot képeznek. Az egyedi céltartalékokat az adott kintlevőség behajthatóságának megítélése alapján határozzák meg. Az egyedi céltartalék képzést az eredmény terhére számolják el. A mérleg fordulónapján megvizsgálásra kerül, hogy felmerült-e olyan objektív bizonyíték, ami az egyes pénzügyi eszközök értékvesztésére utalna. Amennyiben ilyen bizonyíték merül fel, az adott eszköz becsült realizálható értéke meghatározásra kerül és az értékvesztés, a jövőbeni várható cash flow nettó jelenértéke alapján, az eredménnyel szemben elszámolásra kerül. 8

10 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz (i) Garanciákra képzett céltartalék Szokásos üzleti tevékenysége során a Csoport garanciát is nyújt ügyfelei számára. A garanciákkal kapcsolatban céltartalék képzésére akkor kerül sor, amennyiben a Bank úgy ítéli meg, hogy a Csoport számára valószínűsíthetően veszteség jelentkezhet. (j) Pénzügyi instrumentumok Kereskedési célú instrumentumok A kereskedési célú instrumentumok olyan pénzügyi instrumentumok, amelyeket a Csoport elsősorban rövid távú kereskedés céljából tart. Ide tartoznak az olyan kereskedési célú értékpapírok, amelyeket nem jelöltek meg érvényes fedezeti instrumentumként. A kereskedési célú értékpapírokat piaci értéken tartják nyilván, az ebből származó nyereséget és veszteséget pedig az eredménnyel szemben számolják el. Lejáratig tartott instrumentumok A lejáratig tartott eszközök olyan rögzített vagy meghatározható fizetésű és rögzített lejáratú pénzügyi eszközök, amelyeket a Csoport lejáratig szándékozik, illetve képes megtartani. Ezek bizonyos adósleveleket tartalmaznak. A lejáratig tartott értékpapírok kimutatása bekerülési értéken történik, szükség szerint helyesbítve az érintett értékpapír még hátralévő futamidejére vonatkozó, lineárisan elszámolt diszkont vagy prémium összegével. Értékesíthető értékpapírok Az értékesíthető értékpapírok kimutatása piaci értéken történik. Fedezeti ügyletek kivételével a pozitív és negatív értékelési különbözetek a saját tőke részeként kerülnek kimutatásra eladásukig, lejáratkor vagy egyéb módon való megtérülésükig. Értékvesztésre utaló körülmény felmerülése esetén az előzőleg saját tőkében kimutatott halmozott nyereséget vagy veszteséget a tárgyidőszaki eredménnyel szemben számolják el Fedezeti ügylet esetén az értékesíthető értékpapírok értékelési különbözetét (akár pozitív akár negatív) közvetlenül az eredménykimutatásban számolják el legfeljebb a fedezett ügylet értékváltozása összegében. (k) Befektetett eszközök A befektetett eszközök bekerülési értéken vagy értékelés eredményeként adódó értéken kerülnek kimutatásra, csökkentve a halmozott értékcsökkenéssel és amortizációval. A befektetett eszközök állományát rendszeres időközönként áttekintik, és ha a berendezések, illetve a haszonbérleti ingatlanokon végrehajtott fejlesztések realizálható értéke alacsonyabb, mint a nyilvántartási érték, ez utóbbit lecsökkentik a realizálható érték szintjére. Az értékvesztést ráfordításként mutatják ki az eredménykimutatásban. (l) Értékcsökkenés A földterület és a beruházások kivételével valamennyi befektetett eszközre értékcsökkenést számolnak el oly módon, hogy az eszközök várható hasznos élettartamán alapulva lineáris módszerrel leírásra kerül a bekerülési érték vagy az átértékeléssel megállapított összeg. Az alkalmazott éves értékcsökkenési kulcsok a következők: Értékcsökkenési kulcs (%) Immateriális javak, szoftverek Épületek 1 6 Adatfeldolgozó berendezések 9-25 Irodai és egyéb felszerelések 9-20 Járművek

11 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz (m) Halasztott adó fizetése Tartalékot képeznek halasztott adó fizetésére annak az időbeli eltolódásnak az alapján, amely a bevételeknek és kiadásoknak a konszolidált pénzügyi kimutatásokban való felmerülése, valamint az adózási szempontból való kimutatás különbözősége miatt merül fel. (n) Derivatívák Derivatív instrumentumok a kamatswapügyletek, a határidős kamat-megállapodások és a határidős devizaügyletek. Ezeket az instrumentumokat alkalmazza a Csoport a kamatláb- és devizaárfolyam-kockázatok fedezésére, amelyek a Csoport finanszírozási és befektetési stratégiája során, valamint az ügyfelekhez történő kihelyezésekkel kapcsolatban merülnek fel. A kereskedési célú derivatívákat piaci áron értékelik, a nyereséget, veszteséget a devizaeredmények között mutatják ki. A nem kereskedési célú derivatívák a Bank betéttel, hitellel vagy biztosítékkal kapcsolatban felmerülő egy- vagy többféle kockázatát fedezik a Bank finanszírozási vagy befektetési stratégiájának megfelelően. A mérlegben a derivatív ügyletekből eredő követeléseket, illetve kötelezettségeket az egyéb eszközök, illetve egyéb kötelezettségek között mutatják ki. (o) Saját részvények A mérleg fordulónapján a Csoport birtokában lévő saját részvényeket nevezzük treasury share -eknek. Ezek a részvények csökkentik a Csoport mindenkori saját tőkéjét. (p) Üzleti vagy cégérték Az üzleti vagy cégérték a megvásárolt társaságnak a vásárlás dátumakor megállapított, a Csoportra eső nettó eszközei piaci értékének és a Csoport által a részesedésért fizetett összeg pozitív, illetve negatív különbsége. A pozitív cégértéket a mérlegben az immateriális javak között mutatják ki és a várható hasznos élettartam (maximum 5 év) alapján, lineáris módszerrel írják le. A negatív cégértéket a mérlegben az egyéb kötelezettségek között mutatják ki és 5 év alatt írják le. (q) Vételi és pénzügyi rendezés alapú elszámolás A pénzügyi eszközök szabályos eladását, illetve vételét az elszámolás napján ismerik el. Az elszámolás napja az az időpont, amikor az eszköz a társaság tulajdonába kerül. A szabályos értékesítési illetve vételi tranzakciók alatt olyan adás-vételi tranzakciót értünk, amelynek során az adott eszközt a vonatkozó jogszabály által megadott, vagy a piacon kialakult időintervallum alatt le kell szállítani. (r) Szegmens információ A Bank üzleti vagy földrajzi szegmenst akkor állapít meg, ha bevételének többsége külső vevőknek történő értékesítésből származik és: a. a külső vevőknek történő értékesítésből és az egyéb szegmensekkel folytatott tranzakciókból származó bevétele az összes szegmens külső és belső tranzakcióiból származó összbevételének legalább 10 százalékát teszi ki; vagy b. a szegmens eredménye akár nyereség, akár veszteség legalább 10 %-át teszi ki az öszszes nyereséges szegmens összevont eredményének vagy az összes veszteséges szegmens összevont eredményének, a kettő közül a nagyobb abszolút összegűt véve alapul; vagy c. eszközei az összes szegmens eszközei összértékének legalább 10 százalékát teszi ki. (s) Repo ügyletek A meghatározott jövőbeni időpontban történő visszavásárlásra irányuló, egyidejű kötelezettségvállalás (repó) mellett eladott eszközök továbbra is elismerésre kerülnek a mérlegben, és a kereskedési célú befektetésekre vonatkozó számviteli politikával összhangban kerülnek értékelésre. Az ezen megállapodásokból származó kötelezettségek az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek között szerepelnek. Az eladási és visszavásárlási ár közti különbség kamatráfordításként szerepel. 10

12 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz A meghatározott jövőbeni időpontban történő újraeladás céljából (fordított visszavásárlási megállapodás) vásárolt eszközök a mérlegben nem kerülnek kimutatásra. Az ezen megállapodások értelmében kifizetett összegek a banki kihelyezések és egyéb betétek között szerepelnek. A vételi és újraeladási ár közti különbség kamatbevételként szerepel. (t) Vagyonkezelést eszközök A letétben vagy vagyonkezelői minőségben tartott eszközöket nem a bank eszközeként kezeljük, így azok a mérlegben sem szerepelnek. (u) Becslések Az IFRS elveivel összhangban készült beszámoló becslések és feltételezések felhasználását követeli meg, ami módosítja a beszámolóban szereplő számokat és a hozzájuk tartozó Megjegyzéseket. Bár ezen számítások alapja a menedzsment legjobb tudása a pillanatnyi eseményekről, a tényleges eredmény ettől eltérő lehet. (v) Céltartalékok A céltartalékok akkor kerülnek elszámolásra, ha a Csoportnak az aktuális időszakban, a múltban történt események eredményeként folyamatban levő törvényes illetve vélelmezhető kötelezettségei vannak, és valószínűsíthető, hogy gazdasági hasznot megtestesítő erőforrás kiáramlás szükséges a kötelezettség kiegyenlítéséhez, és a kötelezettségek összegének megbízható becslése elvégezhető. (w) Függő kötelezettségek / függő követelések A függő kötelezettségek nem kerültek be a mérlegbe, de a beszámolóban bemutatásra kerülnek. A függő követelések nem részei a mérlegnek, de bemutatásra kerülnek amennyiben gazdasági haszon realizálása valószínűsíthető. (x) Fordulónap utáni események Azon a mérleg fordulónapja után bekövetkezett események, amelyek pótlólagos információt biztosítanak a Csoport mérleg fordulónapi körülményeiről (módosító tételek) bemutatásra kerültek a beszámolóban. Azon fordulónap utáni események, amelyek nem módosítják a beszámoló adatait a Megjegyzésekben kerülnek bemutatásra, amennyiben lényegesek. (y) Új IFRS sztenderdek A Nemzetközi Számviteli Sztenderdek Bizottsága számos változtatást hajtott végre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdekben, valamint új sztenderdeket és értelmezéseket vezetett be a és év során, melyek január elsejétől vagy azt követően lépnek érvénybe. Ebből adódóan lehetséges, hogy a december 31-re, vagy későbbre vonatkozó IFRS Beszámoló tartalmazni fog olyan összehasonlító adatokat, amelyek a évre vonatkoznak, de mégis eltérnek az ezen beszámolóban szereplő adatoktól. A Bank jelenleg is vizsgálja, hogy milyen hatása lesz az új, vagy átdolgozott sztenderdeknek a Csoport számviteli politikájára, valamint a számviteli adatokra. 11

13 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz 4. Kockázatkezelési elvek A Csoport a következő négy fő üzleti kockázattal szembesül tevékenysége során: hitelkockázat, piaci kamatlábkockázat, likviditási kockázat és devizaárfolyam-kockázat. A kockázatkezelés elveit a Bank Igazgatósága határozza meg a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által megszabott korlátokon belül. Az így kialakított elvek alkalmazását és betartását az Igazgatóság felügyeli. A Bank olyan jelentéskészítési rendszereket alakított ki, amelyek lehetővé teszik a kockázatos területek ellenőrzését. A Bank különféle devizákban köti szerződéseit (beleértve a magyar forintot is), valamint felhasználja a rendelkezésére álló különböző pénzügyi instrumentumokat is. A banki tranzakciókat, amennyiben nincs ettől eltérő utalás, piaci árfolyamon hajtják végre. A Bank felhasznál bizonyos pénzügyi instrumentumokat portfolió fedezeti ügyletek céljából. A Bank ugyanakkor nem vállal spekulációs ügyleteket, illetve nem kereskedik olyan eszközökkel, amelyek jelentős függő vagy jövőbeni kötelezettségek felmerülését vonnák maguk után. (a) Hitelkockázat A hitelkockázat lényege, hogy valamely ügyfél nem tudja vagy nem akarja teljesíteni a Csoporttal szemben vállalt kötelezettségeit. Hitelkockázat többnyire a Csoport által végzett hitelfolyósítási, kereskedelmi finanszírozási, treasury és egyéb tevékenységek során merülhet fel. A hitelkockázat kezelésének irányítása a Bank Igazgatóságának feladata. Ennek keretében elfogadja a hitelezési tevékenységre vonatkozó szabályzatokat, beleértve az engedélyeztetési eljárást, a szabadon felhasználható hitelkereteket, a hitelportfolió koncentrálódására vonatkozó irányelveket, a hitelkockázatok mérésénél alkalmazandó elveket, az ügyfelek kockázatminősítését, valamint a vezetőség tevékenységének minőségi és pénzügyi szempontból történő értékelését is. A hitelekből eredő kintlevőségeket negyedévente felülvizsgálják. A hiteleket olyan pontozási módszerrel rangsorolják, amely minőségi szempontokat és számadatokat is tartalmaz. (b) Kamatlábkockázat A kamatlábkockázat annak a hatásnak a mértékével mérhető, amelyet a piaci kamatlábak változása gyakorol a kamatrésekre és a nettó kamatjövedelemre. A kamatlábkockázat az adott időszakban lejáró vagy átárazódó eszközök, források és mérlegen kívüli tételek nyitott pozíciójának függvénye. A Bank az eszközök és források átárazásának és lejáratának összehangolásával csökkenti ezt a kockázatot, beleértve a származékos termékek felhasználását is. A kamatlábkockázat kezelését az Igazgatóság felhatalmazása alapján az Eszköz - Forrás Bizottság és a treasury osztály végzi, amely az egyes ügyletekre pozíciós limiteket határoz meg és folyamatosan figyelemmel kíséri ezeket a limiteket annak érdekében, hogy korlátozza a kamatlábmozgások hatását a folyó hozamokra és a kamat-érzékeny eszközök és források értékére. (c) Likviditási kockázat A Bank politikája az eszközök és források, valamint a mérlegen kívüli kötelezettségek olyan szerkezetének kialakítása, amely lehetővé teszi a bevételek maximalizálását, ugyanakkor biztosítja, hogy megfelelő összegek álljanak rendelkezésre valamennyi kötelezettség esedékességkori teljesítéséhez. Cash flow- tervek és napi likviditási jelentések készülnek a felső szintű vezetés számára, amelyek lehetővé teszik a likviditási helyzet folyamatos figyelemmel kísérését. 12

14 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz (d) Devizaárfolyam-kockázat A Csoport mérlegében szereplő, illetve mérlegen kívüli tételei között szerepelnek különböző külföldi devizákban nyilvántartott eszközök és források. Devizaárfolyam-kockázat akkor merül fel, ha egy adott devizában nyilvántartott tényleges vagy előre jelzett eszközállomány nagyobb vagy kevesebb az ugyanabban a valutában nyilvántartott forrásállománynál. A Bank a mérlegben szereplő és a mérlegen kívüli eszközök és források devizaszerkezetét határidős devizaügyletek és egyéb fedezeti ügyletek segítségével alakítja. A törvényi szabályozás szerint a Csoport forinttal szembeni teljes nyitott valutapozíciója nem haladhatja meg a mindenkori szavatoló tőke 30%-át. A Csoport politikája, hogy nem végez devizaspekulációt és szigorúan korlátozott szabályokon belül nyit devizapozíciót. Az Igazgatóság a törvényben előírt és a belső korlátok, valamint az általa elfogadott stratégia alapján határozza meg az egyes szabályzatokat és figyeli azok betartását. Ezeknek a limiteknek a betartását (beleértve a napközbeni limiteket is) folyamatosan figyelik. 5. Leányvállalatok és társult vállalkozások Név A tulajdonosi hányad aránya és a Csoport szavazati joga Leányvállalatok Inter-Európa Fejlesztési Kft. (a Bank által használt eszközök tulajdonosa) 100% 100% Inter-Európa Szolgáltató Kft. (a Bank által használt eszközök tulajdonosa) 100% 100% Inter-Invest Risk Management Rt. (problémás kölcsönök kezelésével foglalkozik) 100% 100% Inter-Európa Consulting Kft. (közvetítő holdingtársaság) 100% 100% Inter-Európa Beruházó Kft. (a Bank által használt eszközök tulajdonosa) 100% 100% IE-New York Bróker Befektetés és Pénzügyi Közvetítő Rt. (befektetés szolgáltatás ügynöki tevékenység) 100% 100% Sygman Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100% 100% Inter-Európa Értékesítési Kft (ügyfelek és ügyletek akvizíciója) 100% 100% Europool Befektetési Alapkezelő Rt. (vagyonkezelő társaság) 51 % 51 % Társult vállalkozás Axon Rt (lizingtársaság) - 22,71 % 13

15 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz 6. Pénzeszközök Készpénz Bankközi kihelyezések 90 napnál rövidebb futamidővel Pénzeszközök A Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett betétek Kötelező tartalék Egyéb betét Összesen Értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok: Kincstárjegyek Állam-kötvények Tőzsdén jegyzett részvények Befektetési jegyek pénzpiaci alapokban Egyéb részvények Értékesíthető értékpapírok Állampapírok Részvények, részesedések Lejáratig tartott értékpapírok Magyar államkötvények MNB kötvények Értékpapírok összesen

16 Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatáshoz Részvények, részesedések Borsodi Sörgyár Nográdker. Rt 3 3 Hitelgarancia Rt Giro Rt FHB Focus Rt. 2 2 Értékvesztés, Focus Rt. (2) (2) Sportran Kft 1 1 Eurazsia Kft Értékvesztés Eurazsia Kft (11) (11) Opusztaszeri Emlékpark 1 1 Inter-Swift részvények 9 10 Budapesti Értéktőzsde Rt Tőkebefektetés, Axon Rt. Január 1-jei egyenleg Értékesítés - Valós értékelési különbözet - Nyereség megosztás adózás után - 27 Előző évek előzetes és végleges beszámoló eltérése - (2) December 31-i egyenleg Az AXON Rt részvényét a Bank átsorolta a decemberi részbeni értékesítés miatt. A mérlegkészítés időpontjáig a maradék részvény-csomag teljes mértékben értékesítésre került. 15

17 9. Hitelek és ügyfeleknek nyújtott előlegek Hitelek és ügyfeleknek nyújtott előlegek: Éven belül Éven túl Váltók és egyéb instrumentumok: Éven belül Befektetési szolgáltatásból származó követelés Kintlevőségek összesen Csökkentve az esetleges veszteségekre képzett céltartalékkal (4.651) (3.032) A minősített (non-performing) hitelek összege december 31-én volt (2003-ban ). A kapcsolódó függővé tett kamatok záró állománya december 31-én 324 millió Ft volt (2003-ban 257 ). A hitelportfolió iparágankénti megoszlása a következő: % % Termelőipar Kereskedelem Szolgáltatások Mezőgazdaság Építőipar Lakosság Egyéb

18 Hitel portfolió fedezet típusonkénti megoszlása % % Jelzálog , ,5 Készpénz , ,8 Értékpapír , ,6 Bankgarancia 799 0, ,9 Egyéb , ,3 Összes fedezett hitel , ,1 Nem fedezett hitel , ,9 Összes hitel , ,0 10. Egyéb eszközök Elhatárolt kamat Céltartalék (35) (43) Származékos ügyletek pozitív valós értékelési különbözete Egyéb

19 11. Befektetett eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, járművek Beruházások Összesen Bekerülési érték/átértékelés Nyitó Növekedés Csökkenés (8) (192) (1.066) (1.266) Záró Értékcsökkenés Nyitó Az év során elszámolt Csökkenés - - (179) - (179) Záró Nettó könyv szerinti érték december A Bank központi épületének nyilvántartási értéke 1997-ben 217 millió forinttal nőtt, ami az ingatlannak december 15-ével független ingatlanbecslő által elvégzett, piaci értékre történő átértékeléséből adódik. A felértékelésből adódó értékkülönbözetet a Bank a saját tőke részét képező értékelési tartalékban mutatja ki. 18

20 12. Hosszú lejáratú források Európai Befektetési Bank EXIM Bank SPA London Földhitel és Jelzálogbank Szindikált hitel OTP Bank Magyar Fejlesztési Bank Alárendelt kölcsön San Paolo IMI SPA Torino bankközi limit Összes hosszú lejáratú forrás bankoktól Ügyfelek lekötött betétei (a) Európai Befektetési Bank (EIB) Az EIB 1997 májusában 20 millió ECU összegű hitelkeretet bocsátott a Bank rendelkezésére. A Bank a lehívott összeg egy részét az elmúlt években visszafizette. A fennmaradó hitelek fix kamatozásúak és a lehívástól függően 2005 és 2008 között járnak le. A Bank december 31-én 9,5 millió EUR és 2,4 Mrd Ft lehívást tartott nyilván. (b) SPA London SPA Torino Éven túli bankközi limit terhére 35 millió EUR-ot biztosítottak a Bank számára. Kamatozás EURIBOR illetve kamatréssel növelt EURIBOR kamatlábbal történik (c) EXIM Bank A hitelkeretet nem határozták meg, az egyes lehívásokat engedélyeztetni kell. A Bank a keretből december 31-n 5,3 millió EUR lehívást tartott nyilván, amely után fix kamatot kell fizetni. (d) Földhitel és Jelzálogbank A refinanszírozás önálló zálogjogok eladásával és részletre történő visszavásárlásával valósul meg. A december 31-i os szerződés állomány május 30-ától jött létre. A futamidő 6-35 év lehet, a jellemző futamidő 20 év. A refinanszírozási kamatok egy illetve ötévente változnak. (e) Konzorciális hitel 2001 decemberében egy 25 millió EUR összegű ötéves konzorciális hitelkeretet biztosítottak a Bank számára. A Bank a teljes hitelkeretet lehívta, a kamatozás a kamatréssel növelt EURIBOR kamatlábbal történik. (f) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt októberében egy 3 milliárd Ft összegű, hosszúlejáratú hitelkeretet biztosítottak a Bank számára. A Bank a teljes hitelkeretet lehívta, a kamatozás a kamatréssel növelt BUBOR kamatlábbal történik. 19

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló

Konszolidált éves beszámoló NYILATKOZAT Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint 24/2008 (VIII. 15) PM rendelet alapján a 2014. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetőségi jelentésről M K B B a n k Z r t. Csoport

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2015. április 16. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2015. február

Éves beszámoló. 2015. február Éves beszámoló 2015. február Európai Központi Bank (2015) Postacím 60640 Frankfurt am Main, Németország Telefon: +49 69 1344 0 Internet: www.ecb.europa.eu Minden jog fenntartva. A kiadvány sokszorosítása

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben