BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)"

Átírás

1 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

2 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői Neve Rövidített neve Székhelye Postai címe Nyilvánosságra kerülése A közhasznú tevékenységek köre Közhasznú szolgáltatás Vállalkozási tevékenység Gazdálkodása Az alapítvány független Az alapítvány munkája A non-profit törvény. 2. Az alapítványi tagság Alapító tagok Csatlakozó tagok A tagok jogai, kötelességei és lehetőségei A tagok nyilvántartása. 3. Az alapítvány szervezete és működése A Közgyűlés és működése A Kuratórium működése A kuratórium tagjai A kuratórium feladatai A kuratórium elnökének és elnökhelyetteseinek feladatai. 4. Az alapítvány vagyona és gazdálkodása 4.1. Az alapítvány vagyona Induló tőke Törzstőke Szabadon felhasználható vagyon A szabadon felhasználható vagyon gyarapítása és felhasználása 4.2. Az alapítvány gazdálkodása Az alapítvány bevételei Az alapítvány költségei 5. Alapítványi választások 5.1. A közgyűlés összehívása 5.2. Jelölő- és mandátum-vizsgáló bizottság választása 5.3. Tisztségviselők választása:

3 3.oldal 6. Hatáskörök 6.1 A közgyűlés határköre 6.2 A kuratórium hatásköre 7. Bizottságok 7.1 Hell-Bláthy Bizottság 7.2 Ellenőrző Bizottság Az ellenőrző bizottság tagjai Az ellenőrző bizottság elnökének feladat- és hatásköre Az ellenőrző bizottság feladata, ügyrendje 8. Az alapítvány megszűnése Egyéb Záradék

4 4.oldal 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői 1.1 Neve: Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 1.2 Rövidített neve: BGA (Közhasznú Szervezet) 1.3 Székhelye: Vértesi Erőmű ZRt. Bányászati Igazgatóság Márkushegyi Aknaüzem 1.4 Postai címe: 2841 Oroszlány, Pf.: Nyilvánosságra kerülés: honlapon Az alapítvány és szerveinek működése nyilvános. A tagok az alapítvány irataiba szabadon betekintést nyerhetnek. 1.6 A közhasznú tevékenységek köre alapvetően a bányagépészethez és bányavillamossághoz kapcsolódóan az alapító okiratban (3.pont) leírtakkal összhangban, a cél szerint: - szociális tevékenység elsősorban műszaki szakembereink, oktatóink részére (pl. alapítványi támogatás, Hell-BIáthy emlékérem, Hell-Bláthy díj), - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (pl. az évenként megrendezett Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencián). - határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (pl. konferenciákon való részvétel anyagi és erkölcsi támogatása). 1.7 Közhasznú szolgáltatás. A közhasznú szolgáltatásainkból bárki részesülhet. 1.8 Vállalkozási tevékenységet az alapítvány, csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 1.9 A gazdálkodás során elért eredményt - bármilyen tevékenységből is származzék - nem osztja fel, azt csak az Alapító Okirat 3. pontjában meghatározott célokra és tevékenységekre (1.6 pont) fordítja Az alapítvány az Alapító Okirat 3.3 pontja szerint - politikai tevékenységet nem folytat, - pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, - sem önkormányzati, sem országgyűlési képviselő jelöltet nem állít, nem támogat, támogatást tőlük nem fogad el Az alapítvány a Polgári Törvénykönyv, az évi CLVI. törvény, valamint a rávonatkozó egyéb törvények és érvényes rendeletek szerint végzi munkáját A Non-Profit törvény előírásai alapján az alapítvány gondoskodik az összeférhetetlenségi szabályok betartásáról.

5 5.oldal 2. Az alapítványi tagság 2.1 Alapító tagok. Az Alapító Okirat szerinti 23 fő természetes és 16 fő jogi személy Csatlakozó tagok. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet csatlakozhat, amennyiben egyetért az alapítvány rendeltetésével, céljaival és azt támogatni kívánja. 2.2 A tagok jogai, kötelességei és lehetőségei: - a közgyűlésen véleményalkotás és javaslattétel jogán részt venni, - a választott tisztségviselők munkáját figyelemmel kísérni, az egyes bizottságok munkájában személyesen vagy a közgyűlés által megválasztott képviseletük útján részt venni, - az alapítvány irataiba betekintést nyerni. A tagok kötelességei: - az alapítvány szabályszerű működésének folyamatos figyelemmel kísérése, - az igények és lehetőségek szerint a munkában való részvétel. A tagok lehetőségei: - a jogszabályi keretek adta lehetőségeken belül az alapítvány célkitűzéseinek megvalósításában aktívan részt venni. 2.3 A tagok nyilvántartásáról a kuratórium folyamatosan gondoskodik. 3. Az alapítvány szervezete és működése. 3.1 A közgyűlés és működése: Az alapítvány legfőbb szerve a közgyűlés, mely nyilvános. A közgyűlésen az alapító és csatlakozó tagok mellett az érdeklődők is részt vehetnek, szavazati joguk azonban csak az alapítóknak, ill. az általuk meghatalmazottaknak van. Az évenkénti közgyűlés összehívásáról minden tekintetben a kuratórium gondoskodik. A összehívás módjáról az 5.1 pont rendelkezik. 3.2 A kuratórium és működése. Az alapítvány kezelő szerve a 3 év időtartamra megválasztott 9 fős kuratórium. A kurátorok a közgyűlés által visszahívhatók, ill. mandátumuk meghosszabbítható A kuratórium tagjai: név tisztség lakcím Ács József elnök 8060 Mór Érmellék u.11. Dubnicz László kurátor 2840 Oroszlány Kertalja u.7.fsz.2. Dr. Kamarás Béla kurátor 7622 Pécs Szabó J. u.9. Katona János kurátor 3524 Miskolc Leszih F. u.17. Dr. Ladányi Gábor kurátor 3524 Miskolc Jósika Miklós u.47. Livo László ált. elnök helyettes 3070 Bátonyterenye Jószerencsét u.20. Majoros Ottó kurátor 3261 Abasár Völgy u.8. Mokánszki Béla titkár elnök helyettes 3800 Tatabánya Előd Vezér u.5. Dr. Zsiros László kurátor 3519 Miskolc Brassói u A kuratórium feladatai: Az Alapító Okiratnak megfelelően meghatározza, megnevezi és megbízza a képviseleti, ügyintézési, döntési és pénzkezelési jogkörrel felhatalmazott személyeket. Évente legalább két alkalommal, lehetőség szerint az év elején és a konferencia idején és helyén ülést tart. A kuratórium készíti elő, fogadja el, szükség szerint módosítja az alapítvány "Szervezeti és Működési Szabályzat"-át (SZMSZ-t).

6 6.oldal Az SZMSZ elfogadásához, a Törzstőke elhelyezésének, valamint a szabadon felhasználható vagyon egyösszegű és teljes felhasználásához a kuratórium tagjai közül legalább 6 fő jelenléte és 5 fő egyetértése szükséges. Ez utóbbi a bizottságok vezetőinek megválasztására is vonatkozik. A kuratóriumi üléseken a kuratórium tagját más személy nem képviselheti. A kuratóriumi tag, akadályoztatása esetén, rendkívül indokolt esetben a kuratóriumi ülésre előzetesen írásban megküldött anyagra, az abban foglalt határozatokra, valamint az ülés jegyzőkönyvének egyéb határozataira írásbeli véleményt, szavazatot, nyilatkozatot adhat. E szavazataival jelenlévőként vehető figyelembe. Egyéb kérdésekben a kuratórium akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 5 fő jelen van és a javaslattal többségük egyetért. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a kuratórium, elsődlegesen az elnököt (önállóan), másodlagosan az elnök helyetteseket (közös aláírással) bízza meg. A kuratórium dönt a vállalkozási tevékenység nyereségének felhasználásáról, mely csak a közhasznú célok megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve történhet. A kuratórium gondoskodik arról, hogy az alapítvány a tartós, közhasznú célját megvalósítsa, mely alapvetően: - a magyar bányagépészet és bányavillamosság tudományos igényű oktatása, műszaki fejlesztése, - a "Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia" évenkénti megrendezése, - a Hell-Bláthy emlékplakett, (Díj és Érem) alapítása, adományozása. Az alapítvány kuratóriuma elkészíti, a közgyűlésen elfogadásra előterjeszti az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést. Az évi CLVI. törvény 19. -a alapján, tájékoztatja az alapítvány tagjait az alapítvány munkájáról, a hozadék felhasználásáról, a vagyoni helyzetről. A közhasznúsági jelentésbe bárki beletekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. A kuratórium gondoskodik arról, hogy felügyelő szerve, az Ellenőrző Bizottság mindenkor kellő információival rendelkezzék, munkájában részt vehessen és saját munkáját így zavartalanul végezhesse. A kuratórium olyan nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szervek (Közgyűlés, Kuratórium), illetve a felügyelő szerv (Ellenőrző Bizottság) döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (a Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság esetében személye is) megállapítható. A döntésekről készült dokumentumok az alapítvány székhelyén bárki számára betekinthetőek. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.695. b) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelesség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány céljai szerinti juttatás keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, vagy tagjaink részére az Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás (pl. érmek, díjak, kedvezményes részvétel a Konferenciákon, stb.). Az alapítvány (közhasznú szervezet) kuratóriuma gondoskodik az évi CLVI. törvény ban előírtak maradéktalan betartásáról A kuratórium elnökének és elnökhelyetteseinek feladatai: Az elnök, a kuratórium döntésének megfelelően szerződést köt az alapítvány pénzügyi, számviteli, könyvelési, befektetési, valamint az egyéb kötelezettségekből adódó feladatok ellátására. Dönt a kuratóriumi ülések időpontjáról, vezeti a kuratórium üléseit, szervezi a kuratórium munkáját, képviseli az alapítványt, kapcsolatot tart az alapítókkal és csatlakozókkal, jóváhagyja az alapítvány éves kiadásait. A kuratórium egyetértésével rendelkezik az alapítvány működéséhez szükséges feltételek megvalósításáról, képviseleti joga teljes körű.

7 7.oldal Az elnökhelyettesek az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat annak megbízása szerint eseti, vagy állandó (a kuratórium egyetértésével) jelleggel látják el. Általános elnökhelyettes: Együttműködik, és segíti a kuratórium elnökét az alapítvány általános tevékenységének irányításában, képviseletében, szükség esetén helyettesíti az elnököt. Az alapítványt érintő ügyekben kapcsolatot tart állami szervekkel, társadalmi szervezetekkel, médiákkal, valamint az alapítókkal. Ápolja és fejleszti a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat, Titkár elnökhelyettes: az alapítvány operatív működését biztosítja. Az adminisztrációkat ellátja, az alapítvány nyilvántartásait vezeti. Előkészíti az üléseket, szerződéseket. Intézi az alapítvánnyal kapcsolatos levelezéseket, jegyzőkönyveket, határozatok nyilvántartását, kiadványokat, a nyilvános portál naprakészségét. A levelek jele-száma BGA- /20 Az elnök, valamint az általános elnökhelyettes akadályoztatása esetén átveszi azok feladat és jogkörét. 4. Az alapítvány vagyona és gazdálkodása [Ptk. 74/B. (1) d)] 4.1 Az alapítvány vagyona Induló tőke: Az alapítók által az alapítvány rendelkezésére bocsátott induló tőke ,- Ft, azaz Nyolcszázharmincnégyezer forint, amely az alapítók 3./ pontban feltüntetett hozzájárulásából tevődik össze Törzstőke: Az alapítvány induló tőkéjéből ,- Ft, azaz Hatszázezer forint, mely lekötésre került Szabadon felhasználható vagyon: - az alapítvány induló tőkéjéből ,- Ft, azaz Kettőszázharmincnégyezer forint, - az alapítvány számlájára befolyó csatlakozási összegek, rendszeres, vagy eseti támogatások, növekmények és ezek kamata, hozama, - az alapítvány törzstőkéjének kamata és hozama, - az alapítvány cél érdekében kifejtett vállalkozásának eredménye. Az alapítvány szabadon felhasználható vagyonának terhére teljesíthetők az alapítványi céloknak megfelelő kiadások. Az alapítók és az alapítványhoz csatlakozók az alapítvány részére befizetett összegeiket és egyéb vagyoni hozzájárulásaikat nem követelhetik vissza A szabadon felhasználható vagyon gyarapításával és felhasználásával az alapítók (a törvény, az Alapító Okirat rendelkezésének betartásával) az alapítvány kezelő szervét, a kuratóriumot bízzák meg. Az alapítvány vagyonával való gazdálkodás során a kuratórium a jó gazda gondosságával köteles eljárni. A pontban megjelölt vagyon teljes egészében felhasználható az alapítvány működése során az alapítvány céljai elérése érdekében, különösen az alábbiakra: - a HELL-BLÁTHY emlékérem és a Hell-Bláthy díj adományozásával járó költségekre, - díjazás, jutalom, támogatás, pályázati díj, ösztöndíj, költségtérítés, természetbeni juttatások költségeire, - tárgyi eszközök beszerzésére, - a Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia részvételi díjas megszervezésére és lebonyolítására, - másokkal közös programban való költségviselésre, - alapítványi működési költségeire, - közhasznú tevékenységek megvalósítására, - szerződéses ellenértékek kifizetésére, valamint egyéb az Alapító Okiratban leírt kifizetések teljesítésére.

8 8.oldal A kuratórium dönt az alapítványi cél megvalósulását szolgáló költségekről, kiadásokról. Az alapítvány támogatásának elnyerését bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet kezdeményezheti. Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. Az alapítvány az alapítvány vezetésében közreműködő személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások nyilvánosak, bárki által megismerhetők Az alapítvány gazdálkodása. Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet. Az alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. [Kszt. 18. (1)] Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. [Kszt. 16. (1)] Az alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, és az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. [Kszt. 16. (2)] Az alapítvány befektetési tevékenységet csak a Befektetési Szabályzatnak megfelelően végez. [Kszt. 17. ] Az alapítvány bevételei a következők: - az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel; - egyéb bevétel. [Kszt. 18. (2)] Az alapítvány bármely bevétele/jövedelme növelheti az alapítvány vagyonát, illetve közvetlenül az alapítvány céljaira fordítható. Az alapítvány vagyona az alapító okiratban meghatározott célokra és az alapítvány működési költségeinek fedezésére fordítható, és teljes egészében felhasználható. A kuratórium az Alapítvány vagyonát megfelelő gondossággal köteles kezelni. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. [Kszt. 12. ] Az alapítvány költségei a következők: - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. [Kszt. 18. (3)]

9 9.oldal 4.3. Az alapítvány felügyelete. Az alapítvány gazdálkodását az elnök rendszeresen, a kuratórium és az alapítók bármely tagja igény szerint, az Ellenőrző Bizottság a működési ügyrendjében meghatározott módon felügyeli. Közhasznú szervezet tevékenységét, gazdálkodását az arra illetékes szervek (Számvevőszék. Ügyészség, Bíróság, NAV) a törvényekben heghatározott módon ellenőrizhetik. A törvényességi felügyeletet a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség látja el. 5. Alapítványi választások A választásokon a szavazás mindenkor nyíltan történik. 5.1 A közgyűlés összehívása. A közgyűlést évente egy alkalommal, lehetőség szerint a "Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia"idejére és helyére kell összehívni. A közgyűlésre az alapítvány minden tagját meg kell hívni. A közgyűlést a levezető elnök határozatképesnek ítéli, ha az alapító tagok több mint 50 %-a megjelent. Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel perc szünet után (ha az alapító tagság 25 %-át meghaladó létszám jelen van) ismételt közgyűlést lehet összehívni, ami már határozatképes. A közgyűlésen a csatlakozó tagokat a tanácskozási jog mindenképpen megilleti. 5.2 Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása. A közgyűlés - a tagok közül - legalább 3, legfeljebb 5 fős Jelölő Bizottságot, a bizottság tagjai közül elnököt választ. A Jelölő Bizottság javaslatot tesz a 3 fős Mandátumvizsgáló Bizottságra, melyet a tagok megvitatnak, majd megválasztanak. 5.3 Tisztségviselők választása. A közgyűlés először a kuratórium elnökét, majd a kuratórium tagjait, végül a 3 tagú Ellenőrző Bizottságot választja meg. 6. Hatáskörök 6.1 A Közgyűlés kizárólagos határkörébe tartozik: - az ALAPÍTÓ OKIRAT esetleges módosítása, - a kuratórium elnökének, a kuratórium kilenc és az Ellenőrző Bizottság három tagjának megválasztása, visszahívása, - a Mandátumvizsgáló Bizottság és a Jelölő Bizottság beszámolójának elfogadása. 6.2 A Kuratórium hatáskörébe tartozik: - minden, az Alapítvány folyamatos és jogszerű működését biztosító feladat ellátása két Közgyűlés között, - az SZMSZ aktuális módosítása, melyről a következő Közgyűlést tájékoztatja. - az elnökhelyettesek, valamint a Hell-Bláthy (díj és érem) Bizottság vezetőjének megválasztása. A bizottság tagjait - az alapítványi tagok sorából - a bizottság vezetőjének előterjesztésére a kuratórium hagyja jóvá. a Kuratórium elé kerülő ügyekről mindenki a legcélszerűbb módon (pénzügyi, gazdasági kérdésekben mindenkor írásban, szóbeli kiegészítéssel) kapja meg a döntéshez szükséges információt, a hatásköröket egyebekben a feladatokkal összhangban kell megállapítani.

10 7. Bizottságok 7.1 Hell-Bláthy Bizottság: BGA-SZMSZ/2011/09 10.oldal A bizottság feladata az alapítvány által alapított Hell-Bláthy díjra felterjeszteni az alapítvány tagságából azon kollégákat (jubileumi alkalmakkor a kuratórium keretszáma szerint, egyéb esetben évente 2főt), akik a bányagépészet és bányavillamosság területén maradandót alkottak, segítették a fiatal kollégák szakmai fejlődését, elősegítették a konferenciák sikeres megrendezését, valamint itthon és külföldön gyarapították az alapítvány hírnevét, ápolták hagyományait. A felterjesztést a kuratórium hagyja jóvá. A díjakat a Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia baráti találkozója előtt a kuratórium és a Hell-Bláthy Bizottság elnöke adja át, a díjazottak méltatásával. 7.2 Ellenőrző Bizottság: Az önellenőrzési feladatok hatékonyságának növelésére a szervezet közgyűlése a közhasznú alapítvány kezelőszervének ellenőrzésére 3 tagú Ellenőrző Bizottság létrehozásáról rendelkezik. Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 3 évre szól, a bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek, bizonyított költségeik megtérítésére tarthatnak igényt Az Ellenőrző Bizottság tagjai tisztség név lakcím Ellenőrző Biz. elnöke Salzinger György 2510 Dorog Tölgyfa u.20. Ellenőrző Biz. tagja Bogár József 8300 Tapolca Berzsenyi D.u.13. Ellenőrző Biz. tagja Horváth Károly 8400 Ajka Jószerencsét u.2/a. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja az aki: - a kuratórium elnöke, elnökhelyettese, vagy tagja, - a közhasznú alapítvánnyal megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, - a közhasznú alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, - a felsorolásban meghatározott személyek hozzátartozója (PTK 685. b) pont) és élettársa, - az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 évig vezetőtisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki Az Ellenőrző Bizottság elnökének feladat- és hatásköre: - összehívja és vezeti az Ellenőrző Bizottság üléseit, - részt vesz a kuratórium ülésein, - gondoskodik az Ellenőrző Bizottság jelentésének összeállításáról, és annak eljuttatásáról a kuratórium elnökéhez Az Ellenőrző Bizottság feladata, ügyrendje: Az Ellenőrző Bizottság feladata a közhasznú alapítvány alapító okiratának, pénzügyi tervének betartása érdekében a közhasznú alapítvány gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak ellenőrzése. Ennek érdekében az Ellenőrző Bizottság a közhasznú alapítvány irataiba, könyveibe és bankszámláiba betekinthet, a kuratórium elnökétől és tagjaitól tájékoztatást, jelentést kérhet. Az Ellenőrző Bizottság tagjai a kuratórium ülésén jelen lehetnek. Az Ellenőrző Bizottság vizsgálatánál külső szakértőt is igénybe vehet. Az Ellenőrző Bizottság évente legalább 1 alkalommal ülésezik, határozatképességéhez valamennyi tagjának jelenléte BGA-SZMSZ/2011/09 11.oldal szükséges. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Üléseit a bizottság

11 elnöke hívja össze. Az Ellenőrző Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a közhasznú alapítvány működése során olyan pénzügyi jogszabálysértés, vagy az alapítvány érdekeit súlyosan sértő cselekmény (mulasztás történt), vagy vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé. A kuratórium elnöke az ellenőrző bizottság indítványára, annak javaslatától számított 30 napon belül köteles a kuratórium ülését összehívni. E határidő eredménytelen eltelte után a kuratórium összehívására az ellenőrző bizottság is jogosulttá válik. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Az ellenőrző bizottság a közhasznú alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a Közgyűlésen beszámol. 8. Az alapítvány megszűnése 8.1 Az alapítvány megszűnik, ha - a bíróság így rendelkezik, - az alapítványi célok megvalósítása többé már nem lehetséges. A megszűnésére vonatkozóan egyebekben az évi CLVI. Törvény előírásai szerint kell eljárni. 8.2 Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonát a magyarországi műszaki felsőoktatás támogatásával foglalkozó más alapítványnak kell adományozni, így az alapítók és csatlakozók követelésére nem jogosultak. 9. Egyéb Az Alapítvány Közgyűléséről, a kuratóriumi és bizottsági ülésekről mindenkor hitelesített ( két fő hitelesítő személy aláírásával) "Jegyzőkönyv"-et kell készíteni. Záradék: A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány közhasznú szervezet ezen Szervezeti és Működési Szabályzatát az Alapító Okirat 5.3. valamint pontjában leírt felhatalmazás alapján, az Alapítvány Kuratóriuma az Ellenőrző Bizottság egyetértésével elfogadta. Balatongyörök, szeptember 28.

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

BORÓKA MGYF. Alapítvány szervezeti és működési szabályzata

BORÓKA MGYF. Alapítvány szervezeti és működési szabályzata BORÓKA MGYF. Alapítvány szervezeti és működési szabályzata 1.Az alapítvány neve: BORÓKA Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány Az alapítvány magyar nyelvű elnevezése: BORÓKA Mozgássérült Gyermekek

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

JELKY SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2012. 06.04.

JELKY SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2012. 06.04. JELKY SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2012. 06.04. Alapítvány szervezeti és működési szabályzata 1.Az alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Közgyűlési JEGYZÓKÖNYV

Közgyűlési JEGYZÓKÖNYV Közgyűlési JEGYZÓKÖNYV Tárgy: A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2012 évi Közgyűlése Készült: Balatongyörök, 2012.szeptember 27. Ács József: Közgyűlés megnyitása; Jelenlévők köszöntése; A

Részletesebben

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben 2008. május 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Mely a Polgári Törvénykönyv alapján a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye diáksportjának

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 747/A-74/F -aiban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997.évi CLVI.törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 203/2011. ( IX.9.) számú Ökt. határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T Az Alapító 194/1996. (VII.05.) sz. Ökt., a 7/1998. (I.30.) sz. Ökt., a 147/1998. (VI.19.) sz., a 103/1999. (V.21.) sz., a 36/2001.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat, mint alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/A-G -ai, a muzeális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a városban élő gazdátlan, kóbor ebek elhelyezését, és állatszerető polgároknál részükre

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány A Szellemi Köztársaságért Alapítvány Alapító okirat 5. módosított (2010. szeptember 27.) Praeambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy a magyar társadalomban a demokratikus politikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás, mint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Rosa Lutheri Alapítvány SZMSZ Szervezeti működési szabályzat

Rosa Lutheri Alapítvány SZMSZ Szervezeti működési szabályzat Alapítvány szervezeti és működési szabályzata 1. Az alapítvány neve: Rosa Lutheri (Luther Rózsa) alapítvány Az alapítvány magyar nyelvű elnevezése: Rosa Lutheri (Luther Rózsa) alapítvány Az alapítvány

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A L A P Í T Ó O K I R A T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P Í T Ó O K I R A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az alapítók abból a célból, hogy Oroszlány város távfűtött lakásaiban a távhő-fogyasztás mérhetővé váljék, továbbá a fogyasztással arányos teherviselés

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 25-i zárt ülésére. Tárgy: Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 25-i zárt ülésére. Tárgy: Közalapítvány alapító okiratának módosítása E L ŐTERJESZTÉS Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 25-i zárt ülésére Tárgy: Közalapítvány alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! 1.) Körmend Város Önkormányzata,

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány 7100 Szekszárd, Wosinsky M. ltp. 36. Szervezeti Működési Szabályzat Készült: Molnárné Szalai Edit kuratórium elnöke 2 Az Alapítvány adatai Az Alapítvány

Részletesebben

LENGYELTÓTIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

LENGYELTÓTIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA LENGYELTÓTIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2011... -n kelt hatályos módosításokkal, melyek a szövegben fekete dőlt betűvel láthatók) Lengyeltóti Városi Önkormányzat, mint alapító

Részletesebben