BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)"

Átírás

1 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

2 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői Neve Rövidített neve Székhelye Postai címe Nyilvánosságra kerülése A közhasznú tevékenységek köre Közhasznú szolgáltatás Vállalkozási tevékenység Gazdálkodása Az alapítvány független Az alapítvány munkája A non-profit törvény. 2. Az alapítványi tagság Alapító tagok Csatlakozó tagok A tagok jogai, kötelességei és lehetőségei A tagok nyilvántartása. 3. Az alapítvány szervezete és működése A Közgyűlés és működése A Kuratórium működése A kuratórium tagjai A kuratórium feladatai A kuratórium elnökének és elnökhelyetteseinek feladatai. 4. Az alapítvány vagyona és gazdálkodása 4.1. Az alapítvány vagyona Induló tőke Törzstőke Szabadon felhasználható vagyon A szabadon felhasználható vagyon gyarapítása és felhasználása 4.2. Az alapítvány gazdálkodása Az alapítvány bevételei Az alapítvány költségei 5. Alapítványi választások 5.1. A közgyűlés összehívása 5.2. Jelölő- és mandátum-vizsgáló bizottság választása 5.3. Tisztségviselők választása:

3 3.oldal 6. Hatáskörök 6.1 A közgyűlés határköre 6.2 A kuratórium hatásköre 7. Bizottságok 7.1 Hell-Bláthy Bizottság 7.2 Ellenőrző Bizottság Az ellenőrző bizottság tagjai Az ellenőrző bizottság elnökének feladat- és hatásköre Az ellenőrző bizottság feladata, ügyrendje 8. Az alapítvány megszűnése Egyéb Záradék

4 4.oldal 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői 1.1 Neve: Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 1.2 Rövidített neve: BGA (Közhasznú Szervezet) 1.3 Székhelye: Vértesi Erőmű ZRt. Bányászati Igazgatóság Márkushegyi Aknaüzem 1.4 Postai címe: 2841 Oroszlány, Pf.: Nyilvánosságra kerülés: honlapon Az alapítvány és szerveinek működése nyilvános. A tagok az alapítvány irataiba szabadon betekintést nyerhetnek. 1.6 A közhasznú tevékenységek köre alapvetően a bányagépészethez és bányavillamossághoz kapcsolódóan az alapító okiratban (3.pont) leírtakkal összhangban, a cél szerint: - szociális tevékenység elsősorban műszaki szakembereink, oktatóink részére (pl. alapítványi támogatás, Hell-BIáthy emlékérem, Hell-Bláthy díj), - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (pl. az évenként megrendezett Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencián). - határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (pl. konferenciákon való részvétel anyagi és erkölcsi támogatása). 1.7 Közhasznú szolgáltatás. A közhasznú szolgáltatásainkból bárki részesülhet. 1.8 Vállalkozási tevékenységet az alapítvány, csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 1.9 A gazdálkodás során elért eredményt - bármilyen tevékenységből is származzék - nem osztja fel, azt csak az Alapító Okirat 3. pontjában meghatározott célokra és tevékenységekre (1.6 pont) fordítja Az alapítvány az Alapító Okirat 3.3 pontja szerint - politikai tevékenységet nem folytat, - pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, - sem önkormányzati, sem országgyűlési képviselő jelöltet nem állít, nem támogat, támogatást tőlük nem fogad el Az alapítvány a Polgári Törvénykönyv, az évi CLVI. törvény, valamint a rávonatkozó egyéb törvények és érvényes rendeletek szerint végzi munkáját A Non-Profit törvény előírásai alapján az alapítvány gondoskodik az összeférhetetlenségi szabályok betartásáról.

5 5.oldal 2. Az alapítványi tagság 2.1 Alapító tagok. Az Alapító Okirat szerinti 23 fő természetes és 16 fő jogi személy Csatlakozó tagok. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet csatlakozhat, amennyiben egyetért az alapítvány rendeltetésével, céljaival és azt támogatni kívánja. 2.2 A tagok jogai, kötelességei és lehetőségei: - a közgyűlésen véleményalkotás és javaslattétel jogán részt venni, - a választott tisztségviselők munkáját figyelemmel kísérni, az egyes bizottságok munkájában személyesen vagy a közgyűlés által megválasztott képviseletük útján részt venni, - az alapítvány irataiba betekintést nyerni. A tagok kötelességei: - az alapítvány szabályszerű működésének folyamatos figyelemmel kísérése, - az igények és lehetőségek szerint a munkában való részvétel. A tagok lehetőségei: - a jogszabályi keretek adta lehetőségeken belül az alapítvány célkitűzéseinek megvalósításában aktívan részt venni. 2.3 A tagok nyilvántartásáról a kuratórium folyamatosan gondoskodik. 3. Az alapítvány szervezete és működése. 3.1 A közgyűlés és működése: Az alapítvány legfőbb szerve a közgyűlés, mely nyilvános. A közgyűlésen az alapító és csatlakozó tagok mellett az érdeklődők is részt vehetnek, szavazati joguk azonban csak az alapítóknak, ill. az általuk meghatalmazottaknak van. Az évenkénti közgyűlés összehívásáról minden tekintetben a kuratórium gondoskodik. A összehívás módjáról az 5.1 pont rendelkezik. 3.2 A kuratórium és működése. Az alapítvány kezelő szerve a 3 év időtartamra megválasztott 9 fős kuratórium. A kurátorok a közgyűlés által visszahívhatók, ill. mandátumuk meghosszabbítható A kuratórium tagjai: név tisztség lakcím Ács József elnök 8060 Mór Érmellék u.11. Dubnicz László kurátor 2840 Oroszlány Kertalja u.7.fsz.2. Dr. Kamarás Béla kurátor 7622 Pécs Szabó J. u.9. Katona János kurátor 3524 Miskolc Leszih F. u.17. Dr. Ladányi Gábor kurátor 3524 Miskolc Jósika Miklós u.47. Livo László ált. elnök helyettes 3070 Bátonyterenye Jószerencsét u.20. Majoros Ottó kurátor 3261 Abasár Völgy u.8. Mokánszki Béla titkár elnök helyettes 3800 Tatabánya Előd Vezér u.5. Dr. Zsiros László kurátor 3519 Miskolc Brassói u A kuratórium feladatai: Az Alapító Okiratnak megfelelően meghatározza, megnevezi és megbízza a képviseleti, ügyintézési, döntési és pénzkezelési jogkörrel felhatalmazott személyeket. Évente legalább két alkalommal, lehetőség szerint az év elején és a konferencia idején és helyén ülést tart. A kuratórium készíti elő, fogadja el, szükség szerint módosítja az alapítvány "Szervezeti és Működési Szabályzat"-át (SZMSZ-t).

6 6.oldal Az SZMSZ elfogadásához, a Törzstőke elhelyezésének, valamint a szabadon felhasználható vagyon egyösszegű és teljes felhasználásához a kuratórium tagjai közül legalább 6 fő jelenléte és 5 fő egyetértése szükséges. Ez utóbbi a bizottságok vezetőinek megválasztására is vonatkozik. A kuratóriumi üléseken a kuratórium tagját más személy nem képviselheti. A kuratóriumi tag, akadályoztatása esetén, rendkívül indokolt esetben a kuratóriumi ülésre előzetesen írásban megküldött anyagra, az abban foglalt határozatokra, valamint az ülés jegyzőkönyvének egyéb határozataira írásbeli véleményt, szavazatot, nyilatkozatot adhat. E szavazataival jelenlévőként vehető figyelembe. Egyéb kérdésekben a kuratórium akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 5 fő jelen van és a javaslattal többségük egyetért. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a kuratórium, elsődlegesen az elnököt (önállóan), másodlagosan az elnök helyetteseket (közös aláírással) bízza meg. A kuratórium dönt a vállalkozási tevékenység nyereségének felhasználásáról, mely csak a közhasznú célok megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve történhet. A kuratórium gondoskodik arról, hogy az alapítvány a tartós, közhasznú célját megvalósítsa, mely alapvetően: - a magyar bányagépészet és bányavillamosság tudományos igényű oktatása, műszaki fejlesztése, - a "Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia" évenkénti megrendezése, - a Hell-Bláthy emlékplakett, (Díj és Érem) alapítása, adományozása. Az alapítvány kuratóriuma elkészíti, a közgyűlésen elfogadásra előterjeszti az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést. Az évi CLVI. törvény 19. -a alapján, tájékoztatja az alapítvány tagjait az alapítvány munkájáról, a hozadék felhasználásáról, a vagyoni helyzetről. A közhasznúsági jelentésbe bárki beletekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. A kuratórium gondoskodik arról, hogy felügyelő szerve, az Ellenőrző Bizottság mindenkor kellő információival rendelkezzék, munkájában részt vehessen és saját munkáját így zavartalanul végezhesse. A kuratórium olyan nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szervek (Közgyűlés, Kuratórium), illetve a felügyelő szerv (Ellenőrző Bizottság) döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (a Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság esetében személye is) megállapítható. A döntésekről készült dokumentumok az alapítvány székhelyén bárki számára betekinthetőek. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.695. b) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelesség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány céljai szerinti juttatás keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, vagy tagjaink részére az Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás (pl. érmek, díjak, kedvezményes részvétel a Konferenciákon, stb.). Az alapítvány (közhasznú szervezet) kuratóriuma gondoskodik az évi CLVI. törvény ban előírtak maradéktalan betartásáról A kuratórium elnökének és elnökhelyetteseinek feladatai: Az elnök, a kuratórium döntésének megfelelően szerződést köt az alapítvány pénzügyi, számviteli, könyvelési, befektetési, valamint az egyéb kötelezettségekből adódó feladatok ellátására. Dönt a kuratóriumi ülések időpontjáról, vezeti a kuratórium üléseit, szervezi a kuratórium munkáját, képviseli az alapítványt, kapcsolatot tart az alapítókkal és csatlakozókkal, jóváhagyja az alapítvány éves kiadásait. A kuratórium egyetértésével rendelkezik az alapítvány működéséhez szükséges feltételek megvalósításáról, képviseleti joga teljes körű.

7 7.oldal Az elnökhelyettesek az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat annak megbízása szerint eseti, vagy állandó (a kuratórium egyetértésével) jelleggel látják el. Általános elnökhelyettes: Együttműködik, és segíti a kuratórium elnökét az alapítvány általános tevékenységének irányításában, képviseletében, szükség esetén helyettesíti az elnököt. Az alapítványt érintő ügyekben kapcsolatot tart állami szervekkel, társadalmi szervezetekkel, médiákkal, valamint az alapítókkal. Ápolja és fejleszti a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat, Titkár elnökhelyettes: az alapítvány operatív működését biztosítja. Az adminisztrációkat ellátja, az alapítvány nyilvántartásait vezeti. Előkészíti az üléseket, szerződéseket. Intézi az alapítvánnyal kapcsolatos levelezéseket, jegyzőkönyveket, határozatok nyilvántartását, kiadványokat, a nyilvános portál naprakészségét. A levelek jele-száma BGA- /20 Az elnök, valamint az általános elnökhelyettes akadályoztatása esetén átveszi azok feladat és jogkörét. 4. Az alapítvány vagyona és gazdálkodása [Ptk. 74/B. (1) d)] 4.1 Az alapítvány vagyona Induló tőke: Az alapítók által az alapítvány rendelkezésére bocsátott induló tőke ,- Ft, azaz Nyolcszázharmincnégyezer forint, amely az alapítók 3./ pontban feltüntetett hozzájárulásából tevődik össze Törzstőke: Az alapítvány induló tőkéjéből ,- Ft, azaz Hatszázezer forint, mely lekötésre került Szabadon felhasználható vagyon: - az alapítvány induló tőkéjéből ,- Ft, azaz Kettőszázharmincnégyezer forint, - az alapítvány számlájára befolyó csatlakozási összegek, rendszeres, vagy eseti támogatások, növekmények és ezek kamata, hozama, - az alapítvány törzstőkéjének kamata és hozama, - az alapítvány cél érdekében kifejtett vállalkozásának eredménye. Az alapítvány szabadon felhasználható vagyonának terhére teljesíthetők az alapítványi céloknak megfelelő kiadások. Az alapítók és az alapítványhoz csatlakozók az alapítvány részére befizetett összegeiket és egyéb vagyoni hozzájárulásaikat nem követelhetik vissza A szabadon felhasználható vagyon gyarapításával és felhasználásával az alapítók (a törvény, az Alapító Okirat rendelkezésének betartásával) az alapítvány kezelő szervét, a kuratóriumot bízzák meg. Az alapítvány vagyonával való gazdálkodás során a kuratórium a jó gazda gondosságával köteles eljárni. A pontban megjelölt vagyon teljes egészében felhasználható az alapítvány működése során az alapítvány céljai elérése érdekében, különösen az alábbiakra: - a HELL-BLÁTHY emlékérem és a Hell-Bláthy díj adományozásával járó költségekre, - díjazás, jutalom, támogatás, pályázati díj, ösztöndíj, költségtérítés, természetbeni juttatások költségeire, - tárgyi eszközök beszerzésére, - a Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia részvételi díjas megszervezésére és lebonyolítására, - másokkal közös programban való költségviselésre, - alapítványi működési költségeire, - közhasznú tevékenységek megvalósítására, - szerződéses ellenértékek kifizetésére, valamint egyéb az Alapító Okiratban leírt kifizetések teljesítésére.

8 8.oldal A kuratórium dönt az alapítványi cél megvalósulását szolgáló költségekről, kiadásokról. Az alapítvány támogatásának elnyerését bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet kezdeményezheti. Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. Az alapítvány az alapítvány vezetésében közreműködő személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások nyilvánosak, bárki által megismerhetők Az alapítvány gazdálkodása. Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet. Az alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. [Kszt. 18. (1)] Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. [Kszt. 16. (1)] Az alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, és az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. [Kszt. 16. (2)] Az alapítvány befektetési tevékenységet csak a Befektetési Szabályzatnak megfelelően végez. [Kszt. 17. ] Az alapítvány bevételei a következők: - az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel; - egyéb bevétel. [Kszt. 18. (2)] Az alapítvány bármely bevétele/jövedelme növelheti az alapítvány vagyonát, illetve közvetlenül az alapítvány céljaira fordítható. Az alapítvány vagyona az alapító okiratban meghatározott célokra és az alapítvány működési költségeinek fedezésére fordítható, és teljes egészében felhasználható. A kuratórium az Alapítvány vagyonát megfelelő gondossággal köteles kezelni. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. [Kszt. 12. ] Az alapítvány költségei a következők: - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. [Kszt. 18. (3)]

9 9.oldal 4.3. Az alapítvány felügyelete. Az alapítvány gazdálkodását az elnök rendszeresen, a kuratórium és az alapítók bármely tagja igény szerint, az Ellenőrző Bizottság a működési ügyrendjében meghatározott módon felügyeli. Közhasznú szervezet tevékenységét, gazdálkodását az arra illetékes szervek (Számvevőszék. Ügyészség, Bíróság, NAV) a törvényekben heghatározott módon ellenőrizhetik. A törvényességi felügyeletet a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség látja el. 5. Alapítványi választások A választásokon a szavazás mindenkor nyíltan történik. 5.1 A közgyűlés összehívása. A közgyűlést évente egy alkalommal, lehetőség szerint a "Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia"idejére és helyére kell összehívni. A közgyűlésre az alapítvány minden tagját meg kell hívni. A közgyűlést a levezető elnök határozatképesnek ítéli, ha az alapító tagok több mint 50 %-a megjelent. Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel perc szünet után (ha az alapító tagság 25 %-át meghaladó létszám jelen van) ismételt közgyűlést lehet összehívni, ami már határozatképes. A közgyűlésen a csatlakozó tagokat a tanácskozási jog mindenképpen megilleti. 5.2 Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása. A közgyűlés - a tagok közül - legalább 3, legfeljebb 5 fős Jelölő Bizottságot, a bizottság tagjai közül elnököt választ. A Jelölő Bizottság javaslatot tesz a 3 fős Mandátumvizsgáló Bizottságra, melyet a tagok megvitatnak, majd megválasztanak. 5.3 Tisztségviselők választása. A közgyűlés először a kuratórium elnökét, majd a kuratórium tagjait, végül a 3 tagú Ellenőrző Bizottságot választja meg. 6. Hatáskörök 6.1 A Közgyűlés kizárólagos határkörébe tartozik: - az ALAPÍTÓ OKIRAT esetleges módosítása, - a kuratórium elnökének, a kuratórium kilenc és az Ellenőrző Bizottság három tagjának megválasztása, visszahívása, - a Mandátumvizsgáló Bizottság és a Jelölő Bizottság beszámolójának elfogadása. 6.2 A Kuratórium hatáskörébe tartozik: - minden, az Alapítvány folyamatos és jogszerű működését biztosító feladat ellátása két Közgyűlés között, - az SZMSZ aktuális módosítása, melyről a következő Közgyűlést tájékoztatja. - az elnökhelyettesek, valamint a Hell-Bláthy (díj és érem) Bizottság vezetőjének megválasztása. A bizottság tagjait - az alapítványi tagok sorából - a bizottság vezetőjének előterjesztésére a kuratórium hagyja jóvá. a Kuratórium elé kerülő ügyekről mindenki a legcélszerűbb módon (pénzügyi, gazdasági kérdésekben mindenkor írásban, szóbeli kiegészítéssel) kapja meg a döntéshez szükséges információt, a hatásköröket egyebekben a feladatokkal összhangban kell megállapítani.

10 7. Bizottságok 7.1 Hell-Bláthy Bizottság: BGA-SZMSZ/2011/09 10.oldal A bizottság feladata az alapítvány által alapított Hell-Bláthy díjra felterjeszteni az alapítvány tagságából azon kollégákat (jubileumi alkalmakkor a kuratórium keretszáma szerint, egyéb esetben évente 2főt), akik a bányagépészet és bányavillamosság területén maradandót alkottak, segítették a fiatal kollégák szakmai fejlődését, elősegítették a konferenciák sikeres megrendezését, valamint itthon és külföldön gyarapították az alapítvány hírnevét, ápolták hagyományait. A felterjesztést a kuratórium hagyja jóvá. A díjakat a Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia baráti találkozója előtt a kuratórium és a Hell-Bláthy Bizottság elnöke adja át, a díjazottak méltatásával. 7.2 Ellenőrző Bizottság: Az önellenőrzési feladatok hatékonyságának növelésére a szervezet közgyűlése a közhasznú alapítvány kezelőszervének ellenőrzésére 3 tagú Ellenőrző Bizottság létrehozásáról rendelkezik. Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 3 évre szól, a bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek, bizonyított költségeik megtérítésére tarthatnak igényt Az Ellenőrző Bizottság tagjai tisztség név lakcím Ellenőrző Biz. elnöke Salzinger György 2510 Dorog Tölgyfa u.20. Ellenőrző Biz. tagja Bogár József 8300 Tapolca Berzsenyi D.u.13. Ellenőrző Biz. tagja Horváth Károly 8400 Ajka Jószerencsét u.2/a. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja az aki: - a kuratórium elnöke, elnökhelyettese, vagy tagja, - a közhasznú alapítvánnyal megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, - a közhasznú alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, - a felsorolásban meghatározott személyek hozzátartozója (PTK 685. b) pont) és élettársa, - az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 évig vezetőtisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki Az Ellenőrző Bizottság elnökének feladat- és hatásköre: - összehívja és vezeti az Ellenőrző Bizottság üléseit, - részt vesz a kuratórium ülésein, - gondoskodik az Ellenőrző Bizottság jelentésének összeállításáról, és annak eljuttatásáról a kuratórium elnökéhez Az Ellenőrző Bizottság feladata, ügyrendje: Az Ellenőrző Bizottság feladata a közhasznú alapítvány alapító okiratának, pénzügyi tervének betartása érdekében a közhasznú alapítvány gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak ellenőrzése. Ennek érdekében az Ellenőrző Bizottság a közhasznú alapítvány irataiba, könyveibe és bankszámláiba betekinthet, a kuratórium elnökétől és tagjaitól tájékoztatást, jelentést kérhet. Az Ellenőrző Bizottság tagjai a kuratórium ülésén jelen lehetnek. Az Ellenőrző Bizottság vizsgálatánál külső szakértőt is igénybe vehet. Az Ellenőrző Bizottság évente legalább 1 alkalommal ülésezik, határozatképességéhez valamennyi tagjának jelenléte BGA-SZMSZ/2011/09 11.oldal szükséges. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Üléseit a bizottság

11 elnöke hívja össze. Az Ellenőrző Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a közhasznú alapítvány működése során olyan pénzügyi jogszabálysértés, vagy az alapítvány érdekeit súlyosan sértő cselekmény (mulasztás történt), vagy vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé. A kuratórium elnöke az ellenőrző bizottság indítványára, annak javaslatától számított 30 napon belül köteles a kuratórium ülését összehívni. E határidő eredménytelen eltelte után a kuratórium összehívására az ellenőrző bizottság is jogosulttá válik. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Az ellenőrző bizottság a közhasznú alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a Közgyűlésen beszámol. 8. Az alapítvány megszűnése 8.1 Az alapítvány megszűnik, ha - a bíróság így rendelkezik, - az alapítványi célok megvalósítása többé már nem lehetséges. A megszűnésére vonatkozóan egyebekben az évi CLVI. Törvény előírásai szerint kell eljárni. 8.2 Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonát a magyarországi műszaki felsőoktatás támogatásával foglalkozó más alapítványnak kell adományozni, így az alapítók és csatlakozók követelésére nem jogosultak. 9. Egyéb Az Alapítvány Közgyűléséről, a kuratóriumi és bizottsági ülésekről mindenkor hitelesített ( két fő hitelesítő személy aláírásával) "Jegyzőkönyv"-et kell készíteni. Záradék: A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány közhasznú szervezet ezen Szervezeti és Működési Szabályzatát az Alapító Okirat 5.3. valamint pontjában leírt felhatalmazás alapján, az Alapítvány Kuratóriuma az Ellenőrző Bizottság egyetértésével elfogadta. Balatongyörök, szeptember 28.

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A célja: Jelen (továbbiakban SZMSZ) határozza meg a VITIgroup Vízés Környezettechnológiák KLASZTER (továbbiakban VITIgroup

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben