HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás"

Átírás

1 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Alsó utca 1. Figyelmébe: Kovács Péter Barna PIU vezető 2030 Érd Tel Fax Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe További információk a következő címen szerezhetők be: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Alispán u. 8. Figyelmébe: Kovács Péter Barna, PIU vezető 2030 Érd Tel Fax A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Alispán u. 8. Figyelmébe: Kovács Péter Barna, PIU vezető 2030 Érd Tel Fax Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Alispán u. 8. Figyelmébe: Kovács Péter Barna, PIU vezető 2030 Érd 1/11

2 2/11 I.2) Tel Fax AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Regionális vagy helyi iroda/hivatal Környezet Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Érd és Térsége szennyvíz-csatornázása projekt - Vállalkozási szerződés az érdi szennyvíztisztító-telep bővítési munkáinak megtervezésére és elvégzésére. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A teljesítés helye, Pest megye, Érd, Város közigazgatási területe. NUTS-kód HU102 A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés meghatározása/tárgya Egyösszegű, rögzített áras, átalánydíjas, a FIDIC "Sárga" Könyve szerinti vállalkozási szerződés az érdi szennyvíztisztító-telep bővítési munkáinak megtervezésére és elvégzésére. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) IA01, IA01 A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Igen Részekre történő ajánlattétel Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség A meglévő érdi., LE (8 000 m3/nap) kapacitású szennyvíztisztító telep teljes körű, korszerűsítéssel egybekötött bővítésének tervezése és kivitelezése LÉ ( m3/nap) kapacitásúra, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint. Áfa nélkül HUF Vételi jog (opció) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva) 2/11

3 3/11 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Előleg-visszafizetési biztosíték az előleg teljes összegére, a Kbt. 53. (6) bekezdése a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani. Teljesítési biztosíték, HUF melyet a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani, a szerződéskötést követő 10 napon belül, a jótállási időszak lejártát követő 40. napig tartó érvényességgel. Az Átadás-átvételi igazolás kibocsátását követően a vállalkozó jogosult a Teljesítési Biztosíték értékét az eredeti érték 50 %-ra csökkenteni. Késedelmi kötbér: A dokumentációban meghatározott, a tervezésre vonatkozó kötbérterhes részhatáridők késedelmes teljesítése esetén HUF naponta. A kivitelezési véghatáridő továbbá a sikeres, a hatósági előírástól függetlenül legalább 12 hónapos időtartamban végzendő próbaüzem késedelmes teljesítése esetén HUF naponta. A fizetendő késedelmi kötbér maximális összege a szerződés elfogadott végösszegének 20 % - a. Költségtúllépési kötbér: az ajánlatban megadott éves üzemeltetési költség túllépése esetén fizetendő, a dokumentációban meghatározott mértékű kötbér. Meghiúsulási kötbér: az ajánlati nyilatkozat szerinti ellenérték áfa nélküli összegének 25 %-a. Jótállási kötelezettség: teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás-átvételtől számítva 48 hónap időtartamra. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az Ajánlattevő számláinak kifizetése az igazolt teljesítést követő 60 napon belül történik, a szerződés megvalósításának megfelelő ütemezéssel, a Kbt (3) bekezdésével összhangban, ajánlatkérő feltétel nélküli visszafizetési biztosíték ellenében az ajánlati nyilatkozatban meghatározott ellenérték 10 %-át kitevő előleget fizet a vállalkozó számára. Ezt követően a kifizetés a teljesítés arányában, havonta történik. A minimális számlaösszeg a szerződéses ár 5 %-a. A kifizetés pénzneme magyar forint. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy Közös ajánlatot tevő nyertesek esetében a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozása nem követelmény. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? Igen 191/2009. sz. Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet: akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn, ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan 3/11

4 4/11 III.2.2) ajánlattevőt aki, illetőleg -a 71. (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben- akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. (1) bekezdése a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá esik. A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell eljárnia. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatában írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, illetőleg a Kbt. 63. (1) bekezdés a) pont alapján jogosult, továbbá a Kbt. 63. (1) bekezdés b) pont alapján köteles ezt igazolni. A benyújtandó igazolásoknak és nyilatkozatoknak -amennyiben jogszabály az érvényességi időt nem szabályozza- az ajánlattételi határidőt megelőző 3 hónapnál nem régebbieknek kell lenniük. Az igazolásokat egyszerű másolatban, a Kbt. 63. (2) bekezdés c) pontja szerinti közjegyző által hitesített nyilatkozatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kérjük benyújtani. 2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő és a teljesítésbe 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozója a minimumkövetelmények tekintetében alábbi dokumentumok benyújtásával igazolhatja alkalmasságát: a) az utolsó 3 (vagy amennyiben később alakult akkor értelemszerűen kevesebb) lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti pénzügyi beszámolója (Kbt. 66. (1) bek. b) pont) vagy, amennyiben az ajánlattevő illetőleg alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga nem írja elő annak közzétételét, akkor az ajánlattevő illetőleg az alvállalkozó nyilatkozata az előző 3 évben, elért pénzügyi eredményének évenkénti pontos összegéről, b) cégenként önálló nyilatkozat az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (vagy amennyiben később alakult akkor értelemszerűen kevesebb) év teljes nettó fogalmáról (értékesítés nettó árbevétele) és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról (Kbt. 66. (1) bek. c) pont), c) az ajánlattételi határidőt megelőző 60. napnál nem korábbi keltezésű pénzügyi intézeti igazolás a rendelkezésre álló szabadon felhasználható számlapénz illetőleg hitel összegéről, vagy egyéb hitelt érdemlő dokumentum arról, hogy a minimumkövetelményekben meghatározott összeg ajánlattevő rendelkezésére áll vagy rendelkezésére fog állni, mint a teljesítés anyagköltség és munkadíj forrása. Ajánlatkérő hitelt érdemlő dokumentumnak tekinti Ajánlattevő cégszerűen aláírt eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati nyilatkozatát is az alkalmassági feltétel fennállásáról (Kbt. 66. (1) bek. d) pont) Amennyiben az ajánlattevő a pénzügyi gazdasági követelményeknek a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az e szervezet által biztosított erőforrások rendelkezésre állását a Kbt. 65. (4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni. A b) pont esetében az utolsó 3 lezárt üzleti év december 31-i fordulónap esetén a 2009., 2008., és évet, egyéb fordulónap esetén az ezeknek megfelelő éveket jelenti. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére: a) önállóan alkalmatlan, ha számviteli jogszabályok szerinti beszámolója, illetőleg ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő annak közzétételét, akkor az ajánlattevő illetőleg az alvállalkozó 4/11

5 5/11 III.2.3) vonatkozó nyilatkozata, alapján gazdálkodása (mérleg szerinti eredménye) az utolsó 3 lezárt üzleti évben kettőnél több alkalommal veszteséges (negatív) b) alkalmatlanok, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a 10 % feletti mértékben teljesítő alvállalkozók együttes nettó forgalmának (értékesítés nettó árbevétele) az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (vagy amennyiben később alakult akkor értelemszerűen kevesebb) évre számított átlaga nem éri el a HUF összeget, áfa nélkül, vagy ugyanezen időszakban a szennyvíztisztító telep építése vagy korszerűsítése területén elért együttes nettó árbevételük 3 éves átlaga nem éri el az HUF összeget, áfa nélkül. c) alkalmatlanok, ha az ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén a tagok együttesen) a 10 % feletti mértékben teljesítő alvállalkozók nem rendelkeznek HUF szabadon felhasználható számlapénzzel vagy pénzügyi intézeti hitellel. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) az alábbiak szerint igazolhatják alkalmasságukat: 1. Az ajánlati felhívás feladásának dátumát megelőző 60 hónapból sikeresen befejezett, műszaki átadásátvétellel zárult, az alkalmassági minimumkövetelmények között megadott tárgyú referenciamunkák ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott, a Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti igazolással. Az igazolásban meg kell adni a Kbt. 68. (2) bekezdésében meghatározottakat, továbbá az elvégzett munkák leírását, mennyiségét és ellenértékét olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek való megfelelőség egyértelműen elbírálható legyen, a referenciát adószemély elérhetőségét, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a vonatkozó szerződésnek megfelelően történt-e. (Kbt. 67. (2) bek. a) pont) Amennyiben az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) alkalmasságát konzorcium tagjaként vagy alvállalkozóként végzett teljesítésre vonatkozó referenciával kívánja igazolni, úgy ajánlatkérő ezen referenciát az adott teljesítésben való részvétel mennyisége illetőleg értéke szerint veszi figyelembe illetve fogadja el. 2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek (Kbt. 67. (2) bekezdés e) pont. Az ajánlott szakemberek szakmai önéletrajzát továbbá végzettségét (diplomák) és képzettségét (jogosultságok) igazoló okirataik egyszerű másolatát, valamint saját kezű aláírással ellátott rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell. 3. Az ajánlattevő környezetirányítási rendszerére vonatkozó érvényes tanúsítvány egyszerű másolatának benyújtásával vagy az előírt rendszerrel egyenértékű saját rendszer bemutatása annak részletes leírásával. Amennyiben az ajánlattevő a műszaki, szakmai követelményeknek a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az e szervezet által biztosított erőforrások rendelkezésre állását a Kbt. 65. (4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó akkor alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha: 1. az ajánlati felhívás feladásának dátumát megelőző 60 hónapból együttesen nem rendelkeznek legalább az alábbiakban felsorolt, a vonatkozó szerződés előírásai szerint sikeresen teljesített, műszaki átadás-átvétellel zárult referenciamunkákkal: 2 db, biológiai szennyvíztisztító-telep építése, vagy bővítése melyből legalább az egyik referencia min m3/d kapacitású telep megépítésére vagy ekkora kapacitásúra történő bővítésére vonatkozott, 5/11

6 6/11 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 1 db legalább m3/d kapacitású biológiai szennyvíztisztító telep technológiai és irányítástechnikai rendszerének tervezése, továbbá próbaüzemének szakmai vezetése. Egy szerződésre vonatkozó referencia a fenti követelmények közül többet is kielégíthet. 2. A projekt megvalósítására együttesen biztosított kulcsszemélyzetük nem áll legalább az alábbiakban részletezett jogosultságokkal és szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőkből és szakemberekből: Projektvezető (1 fő): Egyetemi vagy főiskolai műszaki vagy gazdasági végzettség, és legalább 5 év vállalat- illetőleg projektvezetői vagy főépítésvezetői gyakorlat szennyvíztisztító telep építése vagy bővítése területén, és a munkavégzéshez szükséges magyar nyelvismeret. Tervezők: egy fő, szennyvíztisztító telepek korlátlan tervezői jogosultsággal, valamint szennyvíztisztító-telepek tervezésében min. 5 év vezető tervezői gyakorlattal rendelkező szakember. Egy-egy fő korlátlan tervezői jogosultsággal rendelkező tervező az alábbi szakágakban: tartószerkezetek, épületvillamosság, épületgépészet, építészet. Felelős műszaki vezetők. Egy fő vízgazdálkodási építmények munkálatainak korlátozás nélküli felelős műszaki vezetésére (MV-VZ/ A) jogosultsággal rendelkező olyan szakember, aki egyben rendelkezik legalább 5 év felelős műszaki vezetői gyakorlattal szennyvíz-tisztító telepek építési munkáinak kivitelezésében, Egy fő építmények gépészeti berendezéseivel kapcsolatos munkák korlátozás nélküli felelős műszaki vezetésére (MV-Épületek "ÉG"/A) jogosultsággal rendelkező olyan szakember, aki egyben rendelkezik minimum 5 év felelős műszaki vezetői gyakorlattal, Egy fő építmények villamos berendezéseivel kapcsolatos munkák korlátozás nélküli felelős műszaki vezetésére (MV-Épületek "ÉV"/A) jogosultsággal rendelkező olyan szakember, aki egyben rendelkezik minimum 3 év felelős műszaki vezetői vezetői gyakorlattal, Egy fő magasépítési munkák korlátozás nélküli felelős műszaki vezetésére (MV-Épületek "A") jogosultsággal rendelkező olyan szakember, aki egyben rendelkezik minimum 3 év felelős műszaki vezetői gyakorlattal. Egy szakember több pozíciót is betölthet, amennyiben a vonatkozó alkalmassági követelményeknek megfelel. 3. Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha nem rendelkezik, illetőleg ha a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek, építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó, ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszerrel. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája 6/11

7 7/11 IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó, Ft). Súlyszám Számított éves üzemeltetési költség (nettó, Ft.). Súlyszám Az éves üzemeltetési költségtúllépésének esetén fizetendő kötbér számításához az Ajánlattevő által vállalt, pozitív egész szorzószám értéke. Súlyszám Teljesítés időtartama napokban (max: 980 nap). Súlyszám 1 Elektronikus árverést alkalmaznak-e? ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám KEOP-1.2.0/2F Szennyvíztelep Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: Fenti vételár az Áfa-t tartalmazza. A vételárat az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az A.II. mellékletben megjelölt címen munkanapokon 9.00 és óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján óráig, A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét és a dokumentáció vételárát. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. (4) bekezdése irányadó. Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely Lásd az I.1. pontban. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen Ajánlatkérő képviselői; 7/11

8 8/11 Az ajánlattevők és az általuk meghívottak, A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága. Mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet által kijelölt személy(ek); A Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóság által kijelölt személy(ek), Az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység vezetője által kijelölt személy(ek), a Kbt. 80. (2) bekezdés alapján jelenlétre jogosultak. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Projekt - Kohéziós Alap nagyprojekt, KEOP-1.2.0/2F TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét Kbt ában meghatározottak szerint biztosítja. 2. Az eredményhirdetés tervezett időpontja , 10:00 óra. Helyszíne: Az I.1. pontban megadott helyszín. 3. A szerződéskötés tervezett időpontja: , 10:00 óra. 4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentációt a befizetést igazoló bizonylat ellenében - előzetes telefonos időpontegyeztetést követően - személyesen lehet átvenni, az ajánlati felhívás "A.II" mellékletében megadott címen, az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig munkanapokon 09:00 és 14: 00 óra között, az ajánlattételi határidő napján pedig 08:00 és 10:00 óra között, illetőleg a Kbt. 54. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 5. Ajánlati Biztosíték Az Ajánlattevőnek az érvényes ajánlattételhez Ft. összegű Ajánlati Biztosítékot kell benyújtania. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérőnek az OTP Bank Rt-nél vezetett, számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az Ajánlati Felhívás IV.3.7. pontjában megadott időtartamra. 6. A Dokumentáció megvásárlásának kötelezettsége: Az eljáráson való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a dokumentációt a közös ajánlattevők egyike megvásárolja. 7. Kiegészítő tájékoztatás A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt (1)-(6) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez. A találkozás helye: Az "A.I." mellékletben megadott cím. Időpontja: szeptember 3., 10:00 óra. 8. Az ajánlatok benyújtása az ajánlatokat írásban és zártan 1 eredeti és 4 másolati példányban, az ajánlati felhívás A mellékletében megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 8/11

9 9/11 ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli, Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 15. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó valamint az erőforrást biztosító szervezet részéről az alábbi okmányok eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát: Az ajánlattételi határidő napját megelőző 60. napnál nem korábbi keltezésű cégkivonat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya, Aláírási címpéldány eredetiben vagy másolatban közjegyző által hitelesítve, A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás, Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatait, Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. (1) bekezdésében előírtakat. 9. Minősített ajánlattevők A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolniuk jelen ajánlati felhívásban foglaltak szerint. 10. Az ajánlatok elbírálása Az ajánlatok elbírálása a jelen felhívás IV)2.1. pontjában meghatározottak szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányul.. Az ajánlatok értékelése során az egyes részszempontokra 0-10-ig adható pontszám. Az egyes részszempontok értékelése során az adott részszempontra nézve az Ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap. A IV)2.1 pontban megadott súlyszámok szerint a lehetséges maximális összpontszám 170. A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módszere az 1, 2 és 4. sz. részszempont esetén arányosítás, a dokumentációban megadott képletek alapján. A 3. résszempont esetén a pontozás a dokumentációban megadott hasznossági függvény szerint történik. 11. Az eljárás nyertese Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 91. (2) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése, illetőleg a kizáró okok hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozatok vagy az ezekkel kapcsolatos igazolás(ok) utólagos benyújtásának elmulasztása esetén, a következő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az eredményhirdetéskor megnevezi. Eredménytelen a Kbt. 92/ A (2) bekezdésében meghatározott esetben. 12. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint, 24 órás formátumban megadva értendő. 13. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar zeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlattevőnek a beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a referencia teljesítésének napján érvényes Magyar zeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar zeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját 9/11

10 10/11 nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint (honlap:www.mnb.hu). 14. Irányadó Jog A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben az évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306./A (3) bekezdés). 15. Fordítás Amennyiben bármely az ajánlat részét képező irat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles, vagy az ajánlattevő által készített "felelős" magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. "Felelős fordítás" alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy annak tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek. 16. zeti elbánás: Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára, vagy az általa ajánlott áru számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. 17. A költségek viselése Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. 18. Másolatok Amennyiben az ajánlati felhívás illetőleg dokumentáció másképpen nem rendelkezik, az érvényes ajánlattételhez a kizáró okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolásokat eredeti vagy hiteles másolatban kell benyújtani, kivételt képeznek ez alól a szakemberek végzettségét igazoló okiratok, melyek egyszerű másolatban is benyújthatók. 19. Pályázati támogatás Ajánlatkérő a beruházás finanszírozásához Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet útján Kohéziós Alap pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz. A Kbt. 48. (4) bekezdésében foglaltak alapján az Ajánlatkérő által előre nem látható és elháríthatatlan oknak minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, amelynek következtében az Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, illetve eredményes eljárás esetén a nyertes Ajánlattevővel nem köti meg a szerződést. Amennyiben a megjelölt körülmény a szerződéskötést követően állt be, akkor az Ajánlatkérő a Kbt 303 -a alapján módosíthatja, illetve a Szerződési Feltételek cikkelye szerint felbontja a szerződést. 20. Műszaki ajánlat: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő műszaki ajánlatát, melynek a következőket kell tartalmaznia: műszaki javaslat (ezen belül: műszaki leírás tervmellékletekkel, munkaszervezés leírása, minőségterv, a javasolt technológia működőképességének igazolása referenciák bemutatásával, üzemeltetési és karbantartási költségek háttérszámításai), üzemeltetési és karbantartási költségek, környezet- és munkavédelmi intézkedések, a tervezett minőségbiztosítási, környezetvédelmi és munkavédelmi intézkedések. 21. Munkavállalókra és munkafeltételekre vonatkozó előírások Ajánlattevő a Kbt. 55. (3) bekezdésében foglaltak szerint köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 22. Biztosítások 10/11

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet 1 D O K U M E N T Á C I Ó az Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest Alkotás u. 48. Általános egyszerű eljárás keretében meghirdetett ajánlati felhívásához K.É. 4415/2011. - az ajánlatkérő intézmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/36 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338056-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Nagykovácsi Viziközmű Kft. működés átvilágításának elvégzésére tárgyban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben