PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007."

Átírás

1 PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI A helyi szociális ellátások fogalmi alapja Lakáshelyzet napjainkban Foglalkoztatás Munkanélküliség Közmunkaprogram Megváltozott munkaképességő személyek A magyar szociális ellátórendszer felépítése Paks Város szociális ellátórendszere PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Alapellátás Támogató Szolgálat Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Szakellátás Idıskorúak Otthona és Gondozóháza Hajléktalan ellátás FELADATOK, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA SORÁN Segélyezés Alapszolgáltatások Szakosított ellátások A hátrányos helyzető társadalmi csoportok, rétegek és egyének felzárkóztatásának elısegítése EGYÜTTMŐKÖDÉSI KERETEK VÁRHATÓ EREDMÉNYEK... 46

3 3 I. BEVEZETÉS A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. (továbbiakban Szt.) 92. (3) bekezdése alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepciót kétévente felül kell vizsgálni és aktualizálni kell. Mivel a városban 2005-ben készült az elsı ilyen anyag, így a jelenlegi koncepció annak a felülvizsgálata, illetve aktualizálása. Az ágazati minisztérium által megfogalmazott elvárás szerint a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésekor fontos követelmény a realitáson alapuló lehetıleg primer adatokból származó információk feldolgozása, fıleg a kisebb településeken. A tervezés a fejlesztés ütemezése során további követelmény a realitás, a fokozatosság elvének érvényesítése, a meglévı szolgáltatások szakmai felkészültségének növelése, hogy az intézmények szervezeti-irányítási rendszerének átalakítása során egy modernebb és korszerőbb szemléletmód, az ellátásban pedig korszerő szervezeti integráció valósuljon meg. A 2005-ben elkészült szolgáltatástervezési koncepció része volt egy idıtábla, mely a különbözı fejlesztések ütemezését tartalmazta. Az anyagban megfelelı helyen ezek megvalósulására illetve a megvalósulás elmaradására utalni fogunk. Paks Város Önkormányzata évben elkészítette a város szociális térképét, mely az elızı koncepció elkészítéséhez megfelelı alapul szolgált, viszont az aktualizálásban már kevés segítséget nyújt. Viszont ennél átfogóbb tanulmánnyal nem rendelkezünk, így most is használjuk. Az egyének és csoportok a legtöbb esetben azért szorulhatnak rá a közösség átmeneti, vagy tartós támogatására, mivel élethelyzetükbıl fakadóan nincsenek abban a helyzetben, hogy biztosítsák saját maguk számára azokat a javakat és szolgáltatásokat, melyek lehetıvé tennék számukra a még elfogadható életminıség fenntartását. A törvényi kötelezettség teljesítésén túl elsıdleges célunk, hogy a város minden lakója számára legyenek elérhetıek a szociális biztonságot garantáló ellátási formák, másrészt a szociális szféra mőködése magas színvonalon feleljen meg a szakmai kritériumoknak és eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat. Paks Város Önkormányzata igen fejlett szociális ellátórendszert mőködtet, az ellátotti létszám és az ellátást igénylık száma a legtöbb esetben növekvı tendenciájú.

4 4 A szerteágazó és különbözı területeket átfogó szabályozás, valamint a megnövekedett igények indokolttá teszik olyan koncepció kidolgozását, amely elısegíti a célok és a rendelkezésekre álló eszközök összehangolását, valamint az ellátórendszer célirányos, szakszerő mőködtetését. Az anyag elkészítése során nagy gondot jelent, hogy a központi akarat nem kiszámítható. A jogszabályok szinte folyamatosan változnak. Pályázatok nem, vagy csak késve jelennek meg, sok esetben teljesíthetetlen határidıkkel. A szakmai rendeletben megfogalmazott karcsúsítás pedig már-már a szakmai munka rovására megy.

5 5 II. HELYZETKÉP 1. A város bemutatása Paks város szociális térképe az alábbiak szerint mutatja be a várost. Paks város jelenlegi közigazgatási területe hektár. Népessége már az 1870-es népszámlálás idején meghaladta a tízezer fıt (11 720), amely a II. világháború elejére túllépte a 14 ezret. Ezután kismértékő visszaesés következett be a népességszámban, s a háború elıtti létszámot csak 1970-re érte el újra. Ez az évtized és a következı hozta a város legdinamikusabb növekedését, 20 év alatt közel négyezerrel nıtt az állandó népesség száma, ennél is dinamikusabban emelkedett a lakónépesség, amely két évtized alatt közel 6700 fıvel nıtt. A 2001-es népszámláláskor az állandó népesség kismértékben meghaladta a 21 ezret, míg a lakónépesség közel ugyanilyen mértékben volt ennél alacsonyabb (20 855). Ez azt jelentette, hogy az 1 km 2 -re jutó lakosok száma 137,4 fı volt, ami a megyei városok Szekszárd nélkül adatával megegyezett, a megyei átlagnál viszont kétszer nagyobb. Az 1970-es években a település népességének növekedése a természetes szaporodás mellett (tíz év alatt 1070 fı) leginkább a vándorlási különbözetnek köszönhetı (4854), az 1980-as években a szinten maradó természetes szaporodás (1250) mellett már vándorlási különbözet csökkenése figyelhetı meg (485). Az 1990-es években erıteljesen lassult a természetes szaporodás, de még mindig pozitív volt (468), és kismértékő vándorlási többlet is adódott (113). Az elıbbi a megye városai megyeszékhely nélkül közül egyedülálló (máshol fogyás tapasztalható), míg az utóbbi a legkisebb növekedés (Bonyhádon vándorlási különbözet csökkenés tapasztalható). Év Lakónépesség (fı) Paks népmozgalmi adatai Élveszületés (fı) Halálozás (fı) Természetes szaporodás illetve fogyás (fı) Házasságkötés (fı) Válás Forrás: Paks Város Szociális Térképe

6 6 A 2001-es adatok szerint a lakónépesség 55%-a dolgozik és tanul a városban (háromnegyede dolgozik, egynegyede tanul), 6%-a ezekbıl a célokból más településre jár át (a megoszlásuk közel azonos). Közel négyezer ember jár be naponta a városba (majdnem háromszorosa az eljáróknak) dolgozni és tanulni (zömük 84%-uk dolgozni). Összesen 11 és fél ezer ember dolgozik és közel négyezer tanul naponta a városban. A lakónépesség 18%-a (3841) 15 évnél fiatalabb, míg 16%-a (3293) 60 éves vagy annál idısebb. Száz felnıtt (15 60 éves) lakosra 28 gyermekkorú és 24 öregkorú (a megyei városok közül ez utóbbi a legkisebb) jut, míg 100 gyermekkorúra 86 öregkorú, (ami szintén a városok közt a legjobb arány). 100 nı 191 gyermeket hozott világra, ami szintén a legjobb mutató a megye városai közt. A 15 éves és idısebb népesség kilenctizede elvégezte az általános iskola 8. osztályát, a 18 éves és idısebb korosztály valamivel több, mint kétötöde legalább középiskolai érettségivel rendelkezik, a 25 éves és idısebb népesség 15%-a pedig egyetemi, fıiskolai oklevéllel is bír. Mindhárom mutatóban a megye városait megyeszékhely nélkül megelızi Paks (Szekszárd mutatói az elıbb felsorolt iskolai végzettséget bemutató adatokban magasabbak). A lakónépesség túlnyomó része (95%) magyar népcsoporthoz tartozónak tekinti magát. Jelentısebb kisebbségi csoport az összes kisebbség kétharmadát képviselı németek és az egyötödnyi cigányság (a többi nemzetiség nem éri el a 100-as nagyságot). A lakónépesség 42%-os foglalkoztatottság mellett 3,2% a munkanélküliek, egynegyednyi az inaktív keresık és 28% az eltartottak aránya. A foglalkoztatottak közel egynegyede 30 év alatti, egynegyede év közötti, egyharmada éves, 17%-a ennél idısebb. Egyharmada-egyharmada szakmunkásvizsgával rendelkezik, illetve érettségizett, egyötöde, pedig felsıfokú végzettségő %-uk az ipar, építıipar, illetve a szolgáltatás nemzetgazdasági ágban (a maradék 4% a mezıgazdaságban) foglalkoztatott. A bejárók zöme az iparban, építıiparban foglalkoztatott érettségi nélküli szakmai oklevéllel rendelkezı éves férfiakból áll. 100 háztartásra 264 személy és 114 foglalkoztatott jut, 100 családra 299 családtag, ezek közül 63 a 15 évesnél fiatalabb gyermek. A mutatók a háztartásra jutó személyek számát kivéve a megye városaiban a legnagyobbak. A család háztartások (amelyek az összes háztartások háromnegyede) 98%-a egy családból áll, amelynek 87%-a házaspári, élettársi kapcsolatot mutat (a maradék egy szülı, gyermek kapcsolat). A háztartások egynegyede nem család háztartás, melynek zöme egyszemélyes. A háztartások kétharmadában van legalább egy foglalkoztatott, 28%-a inaktív háztartás. A háztartások 7%-ában 5-en vagy annál többen élnek, közel egyötödében 4-en, majdnem egynegyedében 3-an, 28%-ában ketten és 22%-ában egy személy lakik. A családokban a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma 3787, közel felük másodmagával él, valamivel több, mint egyharmaduknak nincs hasonló életkorú testvére, a többieknek legalább kettı. Az összes család háromötödében nincs 15 évesnél fiatalabb testvér. A városban valamivel több, mint 8000 lakás van, melynek 96%-a lakott, ezen túl 2 lakott egyéb lakóegység és 5 intézeti háztartási lakóegység is található. Ez utóbbi

7 7 kettıben 2, illetve 300 fı lakik. 100 lakott lakásra 268 fı jut. A lakott lakások közel kétharmada három, vagy annál több szobás, az egyszobások aránya 3%. 100 lakásra 290 szoba és 95 fürdıszoba jut, s 100 szobára 88 személy. A lakott lakások kétharmada 1970 után épült, közel fele 80 m 2 -nél nagyobb alapterülető. A hálózati vízvezetékkel 96, meleg folyóvízzel 95, vízöblítéses WC-vel 93, csatornával 96 (ennek több mint négyötöde közcsatornával) rendelkezik, gázzal 59 (ebbıl 54% vezetékes gázzal), központos főtéssel 64%-a ellátott. A lakások kilenctizede összkomfortos, vagy komfortos besorolású. Külterületen a népességbıl mindössze 101 fı lakik 36 lakásban, míg közel kétezren, 700 lakásban egyéb belterületen. Az ezer 60 éves és idısebb lakosra jutó idısek klubja férıhelyeinek száma a megye városaiból itt a legkevesebb, mindössze 6. A gondozott személyek száma 25, rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 122 fı. A városban 14 háziorvos és házi gyermekorvos tevékenykedik. A bölcsıdei férıhelyeknél több, az óvodainál kevesebb gyermek lett beíratva (elıbbi 100 férıhelyre vetítve 117, utóbbi 91) mint amennyi van (óvodai férıhely 866, beíratott gyermek 720, óvodapedagógus 76). Összesen 4 általános iskolai feladatellátási helyen 1706 gyermek 85 osztályban tanul, 184 pedagógus oktatásával, a középiskolai tanulók száma 1188, 41 osztályban 70 tanár. A városban 386 kiskereskedelmi üzlet mőködik, amelynek tizede élelmiszer jellegő üzlet és áruház, 4 gyógyszertár és 95 vendéglátóhely van. Ezer lakosra 302 személygépkocsi és 294 távbeszélı fıvonal van a városban (6319 személygépkocsi, 6135 fıvonal). Ennél átfogóbb értékelés jelenleg sem áll rendelkezésünkre, a szociális térkép aktualizálása anyagi okokból elmaradt. A lakosság számáról, illetve korösszetételérıl rendelkezünk friss információkkal, melyrıl a következı oldalon lévı diagram nyújt tájékoztatást.

8 8 A lakónépesség alakulás január 1-jén Paks Városban év férfi nı összesen fı

9 9 2. A város szociális mutatói 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja Az önkormányzati önállóság megteremtésével cél volt a polgárközeli önkormányzat megteremtése, melynek így jobb lesz a szociálpolitikája, mert ismeri a helyi szükségleteket, sajátos viszonyokat és ezekre a legjobb választ tudja adni - pénzbeli, természetbeni, intézményi arány helyi megvalósítása - összhangban más területek helyi döntéseivel. A települési önkormányzat feladata a jogszabályban meghatározott helyi szociális ellátórendszerének kiépítése és mőködtetése, a területén élı népesség ellátásának megszervezése. A szociális szféra intézményesült feladatvállalása, a szociális védıháló kiterjesztése az emberi jogok közt a szociális biztonsághoz való jogosultság elismerésén alapszik, célja a lakosság szociális biztonságának megteremtése és megırzése állami, önkormányzati feladatvállalással. A város anyagi jólétét a helyi társadalom elismeri, sikeres városnak tartja Paksot, ahol a minimális szolgáltatásnál sok esetben magasabb színvonalú ellátásban részesülhet, és ezt igényli is. (A magyar társadalom túlnyomó többsége mindennél fontosabbnak tartja a létbiztonságot, az egyenlıtlenségek elviselhetı mértékét.) Ugyanakkor illúzió az elképzelés, mely szerint a gazdasági növekedés automatikusan megoldja a paksi szociális problémákat. Nemzetközi kutatások tapasztalata, hogy a gazdasági növekedés is felerısítheti a társadalmi szegregáció bizonyos formáit. A helyi szociális szektor kialakításához elkerülhetetlen azoknak a területeknek a meghatározása, amelyeket az önkormányzat befolyásolni kíván, illetve amelyekbe köteles beavatkozni. Amennyiben az önkormányzat közössége fontosnak tartja lakóinál az alapvetı szükségletek - a Jelenkutató Intézet évi kutatási értékelése szerint a paksi lakosság értékrendjében elıkelı helyen szerepel a szociális biztonság - kielégítését, akkor e kérdés kapcsán elsısorban azt kell tisztázni, hogy az önkormányzat a lakossági szükségletek közül melyeket, milyen mértékben sorol az egyéni felelıség, s melyeket a közösségi - itt önkormányzati felelıség körébe. Az önkormányzat ugyanis nem szőkítheti hatáskörét, de lehetısége van bıvíteni a közösségi felelıség körét a törvényekben meghatározottakhoz. E döntés valójában az önkormányzat egész szociálpolitikáját meghatározza, meghozatala elıtt azonban ismerni, és mérlegelni kell azokat az adatokat, információkat, amelyek a településrıl hozzáférhetık, megszerezhetık. Ezen információk térben elhelyezhetı megjelenítése a szociális térkép, adatsorai a helyi szociálpolitikai jellemzıkbıl képezhetıek le: - A szociális állapot, szükségletek és erıforrások feltérképezése. Ennek során a település humán állapotának felmérése, amibe bele beletartozik a jövedelmi helyzet, a fogyasztási szerkezet, az egészségi állapot, a családszerkezet, a tervek és aspirációk, a tradíciók, szokások, életstílusok, a feszültségek stb. számbavétele. Az adatgyőjtést elsıdleges adatfelvétellel, esetleg korábbi felvételek másodlagos elemzésével végezhetı el. Azt is figyelembe kell venni, hogy a másodlagos feldolgozással a polgárok zaklatásnak érzett felkeresése is elkerülhetı. - A helyi rendszerek, intézmények feltérképezése. A lakosság mellett a szociális, és ehhez kapcsolódó intézmények állapotát is célszerő feltérképezni. Ez szorítkozhat bizonyos intézmények, eszközök számba vételére, ám szerencsésebb az intézmények belsı mőködésének és környezeti hazásainak vizsgálatával is összekapcsolni. Ezen

10 10 adatok a korábbi intézményi beszámolók másodlagos elemzésével elıállíthatók, valamint empirikus adatfelvételt igényelnek. - A helyi rendszerek - gazdasági és politikai élet, környezı települések - feltérképezése. Nyilvánvaló, hogy a humán rendszerek számbavétele nem nyújt elégséges információt számunkra. A településen mőködı gazdálkodó szervezetek, pártok, egyesületek, egyházak, a környezı települések milyensége alapjaiban határozza meg szociálpolitikai mozgásterünket. - Az országos rendszerek ismerete. Ezek ismerete - jogszabályok, eljárások, ellátások, intézmények - természetes követelmény. Fontos a különbözı pályázati programok ismerete, a sikeres pályázás készségek birtoklása. Ezen szempontrendszer alapján elkészült szociális térkép adatait használtuk fel a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésénél. 2.2 Lakáshelyzet napjainkban A Magyar Köztársaság Alkotmánya az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 25. cikkelyében deklarált lakáshoz jutás és az otthonnal való rendelkezés, az emberi joggal összhangban, az alkotmányos jogok között nevesíti a lakhatáshoz való jogot. E jog érvényesülésének feltétele az állam, az önkormányzatok és a magánszemélyek szoros együttmőködése. Az önkormányzati törvény az önkormányzatok számára a lakhatás biztosítását nem teszi kötelezı feladattá. Az ember életében a lakás megszerzése hatalmas energiát emészt fel és emiatt komoly hangulati tényezı. Minden felelısen mőködı önkormányzatnak feladata, hogy elısegítse a településen élı lakosság lakáshoz jutását. Egy családcentrikus társadalompolitikának központi eleme a lakáspolitika. Az önkormányzatok megítéltetésében lényeges szempont az, hogy hogyan, milyen módon és milyen eszközökkel segíti a lakosság lakáshelyzetének javítását. A lakáshoz jutás folyamatában való önkormányzati részvétel nem történhet ad hoc jelleggel, annak hosszú távon való meghatározása és szabályozása szükséges. Ezt a szabályozási igényt elégíti ki az önkormányzati lakáskoncepció készítése és elfogadása. A lakáskoncepció tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek végrehajtásával a lakáshelyzet, a meglévı lakásalappal való felelıs gazdálkodás és a lakás-mobilitás javítható. A szociális térkép lakáshelyzettel kapcsolatos megállapításai: A város lakásainak mindössze egytizede épült a II. világháború elıtt, közel háromötöde az iparosítás idıszakában között, és szintén egytizede a rendszerváltást követıen (a többi közt). Pakson is az országos tendenciáknak megfelelı az utóbbi évek lakásépítési jellemzıi, ami azt jelenti, hogy hosszú évek után az önkormányzat is beszállt az építtetık közé, másrészt csökkent a magánemberek építési kedve és nıtt az eladásra építetett lakások száma (bár ez utóbbi 2003-ban csökkent az elızı évhez képest).

11 11 A lakások építési éve a háztartásfı gazdasági aktivitása szerint Dolgozik (%) Gyermekgondozási ellátásban részesül (%) Nyugdíjas (%) Munkanélküli (%) Eltartott (%) 900 elıtt 1,4 14,3 3, ,2 7,1 6, ,8-7,1-20, ,2-11,2-20, ,2 14,3 20,1 9,1 10, ,6 35,7 29,5 18,2 10, ,9 21,4 17,9 63,6 20, ,4-3,6 9,1 20, ben és utána 4,2 7,1 0,9 - - Forrás: Paks Város Szociális Térképe - Magántulajdonú lakások száma 7480 db, állapotukat tekintve változó képet mutatnak, összességében közepes mőszaki állapotúnak mondhatók. Komfort fokozatuk szintén változó, jellemzıen félkomfortos, komfortos és összkomfortos lakások. - Önkormányzati bérlakások száma 146 db, ebbıl: szociális bérlakás 65 db, mőszaki állapotuk jó, komfortfokozatukat tekintve komfortos, összkomfortos piaci bérlakás 20 db, mőszaki állapotuk jó, komfortfokozatukat tekintve komfortos, összkomfortos elıtakarékos bérlakás 75 db, mőszaki állapotuk jó, összkomfortosak. - Vállalati bérlakások száma 380 db, mőszaki állapotuk jó minıségő, komfortfokozatuk összkomfortos. A városban jelenleg lakóház építésére alkalmas építési telek csak korlátozott számban áll rendelkezésre. A délnyugati városrészben magánkézben 5 db telek, a nyugati városrészben önkormányzati tulajdonú 2 db telek, illetıleg a város északi részén egy foghíjépítési telek található. Hasonlóan az ország többi részéhez Pakson is azok a lakások vannak túlsúlyban (92%), amelyekben a tulajdonos, vagy hozzátartozója lakik. Önkormányzattól bérel lakást a háztartások 4,2% és ennek fele pedig más magánszemélytıl, a szívességi lakók aránya elenyészı. A lakások egyharmada 63 m 2 alatti, egyötöde 100 m 2 feletti, a többi e kettı közt található. A Tolna megyei nagyobb szobaszámhoz hasonlóan a városban is magas a több szobás lakások aránya, 3 szobás minden második lakás, de minden ötödik ennél is nagyobb, míg az egyszobások aránya mindössze 3%. A családi házas és a lakótelepi környék lakásainak fele háromszobás, Dunakömlıdön 61%, a külterületen viszont a kétszobás lakások a legelterjedtebbek. A családi házas környéken minden ötödik lakás négyszobás, a lakótelepiek közül minden tizedik. A lakások egytizedében több fürdıszoba is található, héttizedükben a vízöblítéses WC külön helyiségben van. A folyóvízzel való ellátottság majdnem teljes körő a városban, vezetékes gáza a lakások kétötödének van (36%-ának egyáltalán nincs), közcsatornába folyik a szennyvíz a lakások kilenctizedébıl (mindössze 3%-nak nincs semmilyen csatornázottsága), telefonnal csak a háztartások egytizede nem rendelkezik.

12 12 Egynél több fürdıszoba a családi házas környéken jelenik meg a legnagyobb hányadban. A folyóvíz a lakótelepi és a dunakömlıdi háztartásoknál teljes körő, a külterületen is meghaladja a 90%-ot. Gáz a lakótelepi lakásokat jellemzi legkevésbé (77%-uknak nincs), de itt a szennyvízelvezetés teljes körő, ami a külterületen a lakások 13%-ának, Dunakömlıdön egytizedének nincs. A telefonellátottság Dunakömlıdön csak 80%-os a többi területen meghaladja a 90%-ot. 2.3 Foglalkoztatás Munkanélküliség A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltség a munkaügyi szervezet megalakulása óta mőködik. Fı feladata Paks és környezetében lévı 13 település lakóinak ellátása. Elsısorban az évi IV. tv. (A foglalkoztatás elısegítésérıl és munkanélküliek ellátásáról) szabályozza a kirendeltség feladatkörét. Két nagy területre osztható az álláskeresıkkel történı foglalkozás. Egyik a hatósági munkák ellátása, úgymint a nyilvántartásba vétel, illetve az álláskeresési ellátások folyósítása és az Önkormányzatokkal közösen kezelt jövedelempótló támogatásban, rendszeres szociális segélyben részesülı ügyfelek adminisztrációs feladatainak ellátása, költségvetési bértámogatás megállapítása, folyósítása. Azaz a passzív ellátások ügyintézése. Más oldalról szolgáltatásaikon, támogatásaikon (aktív eszközökön) keresztül a munkanélküliség megelızése, illetve ügyfeleik mihamarabbi visszasegítése a munka világába. E munkához a következı eszközrendszert alkalmazzák: Egyéni ügyfélkörrel dolgoznak a közvetítı kollegák Új munkahelyek feltárása érdekében intenzív vállalati kapcsolattartást folytatnak Törekszenek a minél magasabb színvonalú munkaközvetítésre annak érdekében, hogy sikeres és tartós foglalkoztatások valósuljanak meg Támogatásaikkal segítik a hátrányos helyzető ügyfelek elhelyezkedését A megváltozott munkaképességő foglalkoztatottak után igényelhetı rehabilitációs támogatás folyósítását végzik. Munkaerı-piaci képzés lehetıségét biztosítják Ügyfeleik számára széles körő szolgáltatási lehetıségeket kínálnak, melyek a következık: Tanácsadás Részt lehet venni egyéni vagy csoportos tanácsadáson, ahol segítséget nyújtanak munka- és pályaválasztással kapcsolatos problémák megoldásában. Csoportos foglalkozások Ezek a foglalkozások segítenek megfogalmazni az ügyfeleknek, hogy milyen támogatásokra van szüksége. Az alábbi foglalkozások közül választhatnak: Álláskeresési technikák (3 nap) Ha nem tudja hogyan keressen állást, megadják a szükséges segítséget hozzá. Integráló foglalkozás (1 nap)

13 13 Ez a foglalkozás a tartósan munka nélkül lévık helyzetfelismerését, helyzetfeltárását segíti, keresi azokat a megoldási módokat, amelyekkel a munkanélküliségbıl ki lehet törni. Újraorientáló foglalkozás (3 nap) Ez a foglalkozás is a tartósan munka nélkül lévıket segíti, akár rendelkezik szakmai végzettséggel, akár nem. A foglalkozás során erısítik az ügyfelek önbizalmát, bıvítik ismereteiket. Együtt (4 nap) Egészségkárosodott emberek újratanulási folyamata, mely segít abban, hogy visszailleszkedjenek a munka világába. Pályamegerısítı program (3 nap) Ha az ügyfél eredeti szakmai végzettségének megfelelı pályán szeretne maradni, akkor a számára fontos dolgok (értékek) tudatosításával segítenek a konkrét feladatok, tervek kidolgozásában. Pályakorrekciós program (3 nap) Ha az ügyfél szakmai képesítése nem piacképes, vagy korábbi választása téves volt, a foglalkozás segítésével feltárhatja az újrakezdés lehetıségét. Pályaorientációt segítı program (4 nap) Ha az ügyfél nem rendelkezik szakmai végzettséggel és bizonytalan további életpályája szervezésében megismerheti képességeit, érdeklıdési irányait, megtervezheti képzési irányát. Impulzus (1 nap) Pályakezdık számára indító energiát adó foglalkozás. Pszichológiai szakszolgálat Szakmaváltási tanácsadás Pályatervezés Pályaválasztási tanácsadás Képességvizsgálatok Munkaérdeklıdés vizsgálatok Személyiség-vizsgálatok Pszichológiai tanácsadás Életvezetési tanácsadás Csoportos képességvizsgálatok kiválasztási céllal Tanácsadás megváltozott munkaképességőeknek A korábbi koncepció a április havi adatokat tartalmazta, melyeket megtartottunk és kiegészítettük a augusztusi adatokkal. Regisztrált munkanélküliek megoszlása ellátás szerint április és augusztus hónapokban Paks város Megnevezés férfi nı összesen év Járadékos Rendsz.szoc.segély NYES-es nem ellátott ÁK járadék ÁK segély Váll.járulék Összesen Forrás: Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége statisztikai kimutatása

14 14 Regisztrált munkanélküliek megoszlása iskolai végzettség szerint április és augusztus hónapokban Paks város Megnevezés férfi nı összesen általános általános Szakmunkás Szakiskola Szakközépisk Technikum Gimnázium Fıiskola Egyetem Spec.szakisk Nincs adat Összesen Forrás: Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége statisztikai kimutatása Regisztrált munkanélküliek megoszlása állománycsoport szerint április és augusztus hónapokban Paks város 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Felsı vezetı Vezetı Irányító Ügyintézı Ügyviteli alkalmazott nincs adat férfi nı férfi nı Forrás: Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége statisztikai kimutatása

15 15 A regisztrált munkanélküliek kormegoszlása Paks Városban június hónapban év fı férfi nı Forrás: Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége statisztikai kimutatása Regisztrált munkanélküliek megoszlása a regisztráció idıtartama szerint április és augusztushónapokban Paks Város hó 2 hó 3 hó 4 hó 5 hó 6 hó 7 hó 8 hó 9 hó 10 hó 11 hó 12 hó 1 évnél több Forrás: Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége statisztikai kimutatása

16 júniusától Paks településen is beindul az Újra dolgozom Program a Szekszárd Városi Mentálhigiénés Mőhely által. Feladata: Elsısorban a tartós munkanélküliek elérése, és személyre szabott segítése (motiválása) az újbóli munkába állásra. A munkáltatói kapcsolatok kiépítésével információt nyújt az álláskeresıknek. Kapcsolatokat épít ki az alapfeladat ellátásában érintett állami és civil társszervezetekkel (mint pl. Munkaügyi Központ, Családsegítı Központ, stb). A Program eszmeiségébıl következıen a tartósan munka nélkül élı kisember felemelése a köztudatban hosszú távú, becsületes, korrekt munkakapcsolatokra irányuló kultúrát teremtsen Közmunkaprogram A város folyamatosan segíti a hátrányos helyzetben lévık foglalkoztatását, melynek leghatékonyabb módja a közmunkaprogram biztosítása. Ennek keretében közhasznú-, közcélú- és közmunka biztosított. Különbözıségük e finanszírozásból adódik. Paks Város Önkormányzata évente fı tartós munkanélkülit foglalkoztat, melyben átfedések vannak. Évek óta a hátrányos helyzető, elsısorban roma lakosság foglalkoztatását segíti két szervezet is, melyek kifejezetten ennek a rétegnek a foglalkoztatására alakultak. Az Önkormányzat parkgondozást, kaszálási feladatokat valamint az intézményekben kisegítı munkákat (udvaros, karbantartó stb.) tud elvégeztetni a közhasznú munkásokkal Megváltozott munkaképességő személyek A megváltozott munkaképességő dolgozók rehabilitációjával kapcsolatos feladatok ellátására 1992-ben - a rehabilitációs igazgatási területen - hatósági igazgatási társulást hoztunk létre. A társulásban résztvevı önkormányzatok: Kajdacs, Pusztahencse, Németkér, Sárszentlırinc, Dunaszentgyörgy, Györköny és Paks. A helyi rehabilitációs bizottság vizsgálja az 50%-os (illetve a rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idıvel nem rendelkezı 67%-os) munkaképesség csökkenéső dolgozók foglalkoztatását, és javaslatot tesz a rendszeres szociális járadék megállapítására. A rehabilitációs eljárás a Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, a társult önkormányzat, a megváltozott munkaképességő személy, illetve annak munkáltatója kérelmére indulhat. Évente fı rehabilitációs eljárását folytatja le a bizottság. Az elmúlt évek gyakorlata alapján folyamatosan növekszik a csökkent munkaképességőek létszáma. Ezt a tendenciát nagymértékben segítette a rendszerváltás utáni munkanélküliséggel

17 17 való fenyegetettség, mivel sokan munkanélküliség helyetti alternatívaként választják a leszázalékolást. A bizottság elıtt megjelent emberek további életútjáról nincs tudomásunk. Lehetnek járadékosok, rokkantnyugdíjasok, állapotjavulás esetén ismét teljes munkaidıben foglalkoztatottak. A városban jelenleg négy szociális foglalkoztató mőködik: az Elsı Paksi Szociális Foglalkoztató, a REVAR Kft., a Paksi Rehab. Szociális Foglalkoztató Bt és a Védıháló Szociális Foglalkoztató Kft. A csökkent munkaképességő emberek részére jövedelemszerzés, rendszeres elfoglaltság, közösséghez tartozás miatt kiemelt fontosságú a szociális foglalkoztató mőködtetése. A rehabilitáció és az egészségkárosodás megállapításának rendszere 2008-tól gyökeresen megváltozik. 2.4 A magyar szociális ellátórendszer felépítése A magyar szociális rendszerben az ellátásokat három fı szereplı biztosítja: az állam, az önkormányzatok és a civil, vagy más néven nonprofit szektor. Az egyes szereplık mőködési lehetıségeit törvények és hozzájuk kapcsolódó rendeletek határozzák meg. A jogi szabályozás alkotmányi felhatalmazáson alapul, amely szerint a Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik, állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz, amely jogot részben a társadalombiztosítás útján, részben pedig szociális intézmények rendszerével valósítja meg. A szociális rendszer kereteit és struktúráját meghatározó fontosabb jogszabályok: a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991-es, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993-as, a gyermekek védelmérıl szóló 1997-es, a társadalombiztosítási ellátásokról és nyugellátásról szóló, valamint a magánnyugdíjjal és pénztárakkal kapcsolatos 1997-es, az esélyegyenlıségrıl szóló 1998-as, a családok támogatásáról szóló 1998-as törvények. A szociális törvény szerint az önkormányzatok biztosítják azokat az ellátásokat, amelyeket számukra jogszabályok elıírnak, illetve amelyeket a képviselı-testületek rendelete alapján költségvetésük terhére felvállalnak. Az önkormányzatok számára elsıdlegesen a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény határoz meg (keretjelleggel) ellátási kötelezettségeket. Ezek részben pénzben és/vagy természetben nyújtható szociális ellátások, részben pedig szociális szolgáltatások lehetnek A szociális szolgáltatások két nagy csoportja a törvény szerint részben az ún. alapszolgáltatásokat, részben pedig a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat jelentik. Mind a pénzbeli és természetbeli, mind pedig a szociális szolgáltatások szociálisan rászorultaknak járnak, amelynek megállapításánál a háztartás egy fıre jutó jövedelmének nagysága valamint több esetben a vagyoni helyzet a meghatározó.

18 18 A pénzbeli és a természetbeni segélyek járhatnak rendszeres és eseti jelleggel (néhány segélyfajta mindkét módon is adható). A segélyrendszerben kiemelt szerephez jut az idıskorúak teljes anyagi ellehetetlenülésének megakadályozása (idıskorúak járadéka), a túlzott lakásterhek enyhítése (pl. lakásfenntartási támogatás), az egészségi állapot teljes leromlásának megakadályozása (pl. közgyógyellátás), a váratlan sorscsapások krízisének csökkentése (pl. temetési segély). Néhány ellátási formát a gyermekvédelmi törvény szabályoz, így ezekre ebben az anyagban nem térünk ki, azokat minden évben a gyermekvédelmi beszámoló tartalmazza. 2.5 Paks Város szociális ellátórendszere A szociális ellátásokat a városban szinte kizárólag az önkormányzat biztosítja. A finanszírozás a helyi költségvetésbıl történik. A szociális rész bevételeit elsısorban a normatív állami hozzájárulások képezik, másodsorban pedig az intézmények saját bevételei. (pl.: személyi térítési díj) A kiadásokat két tevékenység köré csoportosíthatjuk, szintén kizárólag a szociális vonatkozásra figyelemmel. Látható, hogy az alábbi táblázatok adatainak egyensúlya a kiadások felé billen. Ez még akkor is igaz, ha az intézményi saját bevételt is figyelembe vesszük. Szociális célú kiadások években a városi költségvetés alapján (eft) (eft) (eft) (eft) Szociális intézmények gondnoksága Szociális ellátások (önkormányzat) Forrás: évi Paks városi költségvetés

19 19 Kimutatás a normatív állami hozzájárulásokról Paks városban (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás - alap-hozzájutás családsegítés megszőnt - gyermekjóléti szolgáltatás megszőnt Bentlakásos és átmeneti elhelyezés - idısek otthona helyettes szülı Nappali szociális intézmény Hajlaktalanok átmeneti intézménye Bölcsıdei ellátás Általános iskolai napközi Forrás: évi Paks városi költségvetés A szociális és gyermekvédelmi törvény pontosan meghatározza, hogy a településen milyen ellátások megszervezése illetve biztosítása kötelezı, valamint a helyi szociális rendeletben is megjelenik néhány ellátási forma. Ezt az ellátórendszert szemlélteti a következı oldalon lévı ábra.

20 20 A szociális ellátás rendszere Paks városban a szociális és gyermekvédelmi törvény, valamint a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet alapján Pakson Ellátás megnevezése Hol kötelezı? kötelezı biztosított Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Kamatmentes kölcsön Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres nevelési segély Felzárkóztatási ösztöndíj Adósságkezelési támogatás Kábeltelevízió támogatás Diákok utaztatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jog. Főtési támogatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házigondozás Közösségi ellátások Támogató szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Gyerekek átmeneti otthona Helyettes szülıi ellátás * Mindenhol Mindenhol Mindenhol Mindenhol Mindenhol Mindenhol Mindenhol Mindenhol Mindenhol Paks Paks Paks Paks Paks Mindenhol Mindenhol Mindenhol Paks Mindenhol Mindenhol fı felett fı felett fı felett 2000 fı felett Mindenhol Mindenhol felett Mindenhol Idısek nappali ellátása 3000 fı felett Egyéb nappali ellátások (fogyatékosok, pszichiátriai- és szenvedélybetegek, 3000 fı felett hajléktalanok) Idısek átmeneti ellátása fı felett Egyéb átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (fogyatékosok, pszichiátriai fı felett és szenvedélybetegek, hajléktalanok) Megyei Szakosított ellátások Önkormányzat A településen kötelezı biztosítani ill. biztosított az ellátás A településen nem kötelezı biztosítani ill. nem biztosított az ellátás

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Kereki Judit és Lannert Judit 2009. február 1 A tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben