PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007."

Átírás

1 PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI A helyi szociális ellátások fogalmi alapja Lakáshelyzet napjainkban Foglalkoztatás Munkanélküliség Közmunkaprogram Megváltozott munkaképességő személyek A magyar szociális ellátórendszer felépítése Paks Város szociális ellátórendszere PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Alapellátás Támogató Szolgálat Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Szakellátás Idıskorúak Otthona és Gondozóháza Hajléktalan ellátás FELADATOK, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA SORÁN Segélyezés Alapszolgáltatások Szakosított ellátások A hátrányos helyzető társadalmi csoportok, rétegek és egyének felzárkóztatásának elısegítése EGYÜTTMŐKÖDÉSI KERETEK VÁRHATÓ EREDMÉNYEK... 46

3 3 I. BEVEZETÉS A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. (továbbiakban Szt.) 92. (3) bekezdése alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepciót kétévente felül kell vizsgálni és aktualizálni kell. Mivel a városban 2005-ben készült az elsı ilyen anyag, így a jelenlegi koncepció annak a felülvizsgálata, illetve aktualizálása. Az ágazati minisztérium által megfogalmazott elvárás szerint a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésekor fontos követelmény a realitáson alapuló lehetıleg primer adatokból származó információk feldolgozása, fıleg a kisebb településeken. A tervezés a fejlesztés ütemezése során további követelmény a realitás, a fokozatosság elvének érvényesítése, a meglévı szolgáltatások szakmai felkészültségének növelése, hogy az intézmények szervezeti-irányítási rendszerének átalakítása során egy modernebb és korszerőbb szemléletmód, az ellátásban pedig korszerő szervezeti integráció valósuljon meg. A 2005-ben elkészült szolgáltatástervezési koncepció része volt egy idıtábla, mely a különbözı fejlesztések ütemezését tartalmazta. Az anyagban megfelelı helyen ezek megvalósulására illetve a megvalósulás elmaradására utalni fogunk. Paks Város Önkormányzata évben elkészítette a város szociális térképét, mely az elızı koncepció elkészítéséhez megfelelı alapul szolgált, viszont az aktualizálásban már kevés segítséget nyújt. Viszont ennél átfogóbb tanulmánnyal nem rendelkezünk, így most is használjuk. Az egyének és csoportok a legtöbb esetben azért szorulhatnak rá a közösség átmeneti, vagy tartós támogatására, mivel élethelyzetükbıl fakadóan nincsenek abban a helyzetben, hogy biztosítsák saját maguk számára azokat a javakat és szolgáltatásokat, melyek lehetıvé tennék számukra a még elfogadható életminıség fenntartását. A törvényi kötelezettség teljesítésén túl elsıdleges célunk, hogy a város minden lakója számára legyenek elérhetıek a szociális biztonságot garantáló ellátási formák, másrészt a szociális szféra mőködése magas színvonalon feleljen meg a szakmai kritériumoknak és eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat. Paks Város Önkormányzata igen fejlett szociális ellátórendszert mőködtet, az ellátotti létszám és az ellátást igénylık száma a legtöbb esetben növekvı tendenciájú.

4 4 A szerteágazó és különbözı területeket átfogó szabályozás, valamint a megnövekedett igények indokolttá teszik olyan koncepció kidolgozását, amely elısegíti a célok és a rendelkezésekre álló eszközök összehangolását, valamint az ellátórendszer célirányos, szakszerő mőködtetését. Az anyag elkészítése során nagy gondot jelent, hogy a központi akarat nem kiszámítható. A jogszabályok szinte folyamatosan változnak. Pályázatok nem, vagy csak késve jelennek meg, sok esetben teljesíthetetlen határidıkkel. A szakmai rendeletben megfogalmazott karcsúsítás pedig már-már a szakmai munka rovására megy.

5 5 II. HELYZETKÉP 1. A város bemutatása Paks város szociális térképe az alábbiak szerint mutatja be a várost. Paks város jelenlegi közigazgatási területe hektár. Népessége már az 1870-es népszámlálás idején meghaladta a tízezer fıt (11 720), amely a II. világháború elejére túllépte a 14 ezret. Ezután kismértékő visszaesés következett be a népességszámban, s a háború elıtti létszámot csak 1970-re érte el újra. Ez az évtized és a következı hozta a város legdinamikusabb növekedését, 20 év alatt közel négyezerrel nıtt az állandó népesség száma, ennél is dinamikusabban emelkedett a lakónépesség, amely két évtized alatt közel 6700 fıvel nıtt. A 2001-es népszámláláskor az állandó népesség kismértékben meghaladta a 21 ezret, míg a lakónépesség közel ugyanilyen mértékben volt ennél alacsonyabb (20 855). Ez azt jelentette, hogy az 1 km 2 -re jutó lakosok száma 137,4 fı volt, ami a megyei városok Szekszárd nélkül adatával megegyezett, a megyei átlagnál viszont kétszer nagyobb. Az 1970-es években a település népességének növekedése a természetes szaporodás mellett (tíz év alatt 1070 fı) leginkább a vándorlási különbözetnek köszönhetı (4854), az 1980-as években a szinten maradó természetes szaporodás (1250) mellett már vándorlási különbözet csökkenése figyelhetı meg (485). Az 1990-es években erıteljesen lassult a természetes szaporodás, de még mindig pozitív volt (468), és kismértékő vándorlási többlet is adódott (113). Az elıbbi a megye városai megyeszékhely nélkül közül egyedülálló (máshol fogyás tapasztalható), míg az utóbbi a legkisebb növekedés (Bonyhádon vándorlási különbözet csökkenés tapasztalható). Év Lakónépesség (fı) Paks népmozgalmi adatai Élveszületés (fı) Halálozás (fı) Természetes szaporodás illetve fogyás (fı) Házasságkötés (fı) Válás Forrás: Paks Város Szociális Térképe

6 6 A 2001-es adatok szerint a lakónépesség 55%-a dolgozik és tanul a városban (háromnegyede dolgozik, egynegyede tanul), 6%-a ezekbıl a célokból más településre jár át (a megoszlásuk közel azonos). Közel négyezer ember jár be naponta a városba (majdnem háromszorosa az eljáróknak) dolgozni és tanulni (zömük 84%-uk dolgozni). Összesen 11 és fél ezer ember dolgozik és közel négyezer tanul naponta a városban. A lakónépesség 18%-a (3841) 15 évnél fiatalabb, míg 16%-a (3293) 60 éves vagy annál idısebb. Száz felnıtt (15 60 éves) lakosra 28 gyermekkorú és 24 öregkorú (a megyei városok közül ez utóbbi a legkisebb) jut, míg 100 gyermekkorúra 86 öregkorú, (ami szintén a városok közt a legjobb arány). 100 nı 191 gyermeket hozott világra, ami szintén a legjobb mutató a megye városai közt. A 15 éves és idısebb népesség kilenctizede elvégezte az általános iskola 8. osztályát, a 18 éves és idısebb korosztály valamivel több, mint kétötöde legalább középiskolai érettségivel rendelkezik, a 25 éves és idısebb népesség 15%-a pedig egyetemi, fıiskolai oklevéllel is bír. Mindhárom mutatóban a megye városait megyeszékhely nélkül megelızi Paks (Szekszárd mutatói az elıbb felsorolt iskolai végzettséget bemutató adatokban magasabbak). A lakónépesség túlnyomó része (95%) magyar népcsoporthoz tartozónak tekinti magát. Jelentısebb kisebbségi csoport az összes kisebbség kétharmadát képviselı németek és az egyötödnyi cigányság (a többi nemzetiség nem éri el a 100-as nagyságot). A lakónépesség 42%-os foglalkoztatottság mellett 3,2% a munkanélküliek, egynegyednyi az inaktív keresık és 28% az eltartottak aránya. A foglalkoztatottak közel egynegyede 30 év alatti, egynegyede év közötti, egyharmada éves, 17%-a ennél idısebb. Egyharmada-egyharmada szakmunkásvizsgával rendelkezik, illetve érettségizett, egyötöde, pedig felsıfokú végzettségő %-uk az ipar, építıipar, illetve a szolgáltatás nemzetgazdasági ágban (a maradék 4% a mezıgazdaságban) foglalkoztatott. A bejárók zöme az iparban, építıiparban foglalkoztatott érettségi nélküli szakmai oklevéllel rendelkezı éves férfiakból áll. 100 háztartásra 264 személy és 114 foglalkoztatott jut, 100 családra 299 családtag, ezek közül 63 a 15 évesnél fiatalabb gyermek. A mutatók a háztartásra jutó személyek számát kivéve a megye városaiban a legnagyobbak. A család háztartások (amelyek az összes háztartások háromnegyede) 98%-a egy családból áll, amelynek 87%-a házaspári, élettársi kapcsolatot mutat (a maradék egy szülı, gyermek kapcsolat). A háztartások egynegyede nem család háztartás, melynek zöme egyszemélyes. A háztartások kétharmadában van legalább egy foglalkoztatott, 28%-a inaktív háztartás. A háztartások 7%-ában 5-en vagy annál többen élnek, közel egyötödében 4-en, majdnem egynegyedében 3-an, 28%-ában ketten és 22%-ában egy személy lakik. A családokban a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma 3787, közel felük másodmagával él, valamivel több, mint egyharmaduknak nincs hasonló életkorú testvére, a többieknek legalább kettı. Az összes család háromötödében nincs 15 évesnél fiatalabb testvér. A városban valamivel több, mint 8000 lakás van, melynek 96%-a lakott, ezen túl 2 lakott egyéb lakóegység és 5 intézeti háztartási lakóegység is található. Ez utóbbi

7 7 kettıben 2, illetve 300 fı lakik. 100 lakott lakásra 268 fı jut. A lakott lakások közel kétharmada három, vagy annál több szobás, az egyszobások aránya 3%. 100 lakásra 290 szoba és 95 fürdıszoba jut, s 100 szobára 88 személy. A lakott lakások kétharmada 1970 után épült, közel fele 80 m 2 -nél nagyobb alapterülető. A hálózati vízvezetékkel 96, meleg folyóvízzel 95, vízöblítéses WC-vel 93, csatornával 96 (ennek több mint négyötöde közcsatornával) rendelkezik, gázzal 59 (ebbıl 54% vezetékes gázzal), központos főtéssel 64%-a ellátott. A lakások kilenctizede összkomfortos, vagy komfortos besorolású. Külterületen a népességbıl mindössze 101 fı lakik 36 lakásban, míg közel kétezren, 700 lakásban egyéb belterületen. Az ezer 60 éves és idısebb lakosra jutó idısek klubja férıhelyeinek száma a megye városaiból itt a legkevesebb, mindössze 6. A gondozott személyek száma 25, rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 122 fı. A városban 14 háziorvos és házi gyermekorvos tevékenykedik. A bölcsıdei férıhelyeknél több, az óvodainál kevesebb gyermek lett beíratva (elıbbi 100 férıhelyre vetítve 117, utóbbi 91) mint amennyi van (óvodai férıhely 866, beíratott gyermek 720, óvodapedagógus 76). Összesen 4 általános iskolai feladatellátási helyen 1706 gyermek 85 osztályban tanul, 184 pedagógus oktatásával, a középiskolai tanulók száma 1188, 41 osztályban 70 tanár. A városban 386 kiskereskedelmi üzlet mőködik, amelynek tizede élelmiszer jellegő üzlet és áruház, 4 gyógyszertár és 95 vendéglátóhely van. Ezer lakosra 302 személygépkocsi és 294 távbeszélı fıvonal van a városban (6319 személygépkocsi, 6135 fıvonal). Ennél átfogóbb értékelés jelenleg sem áll rendelkezésünkre, a szociális térkép aktualizálása anyagi okokból elmaradt. A lakosság számáról, illetve korösszetételérıl rendelkezünk friss információkkal, melyrıl a következı oldalon lévı diagram nyújt tájékoztatást.

8 8 A lakónépesség alakulás január 1-jén Paks Városban év férfi nı összesen fı

9 9 2. A város szociális mutatói 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja Az önkormányzati önállóság megteremtésével cél volt a polgárközeli önkormányzat megteremtése, melynek így jobb lesz a szociálpolitikája, mert ismeri a helyi szükségleteket, sajátos viszonyokat és ezekre a legjobb választ tudja adni - pénzbeli, természetbeni, intézményi arány helyi megvalósítása - összhangban más területek helyi döntéseivel. A települési önkormányzat feladata a jogszabályban meghatározott helyi szociális ellátórendszerének kiépítése és mőködtetése, a területén élı népesség ellátásának megszervezése. A szociális szféra intézményesült feladatvállalása, a szociális védıháló kiterjesztése az emberi jogok közt a szociális biztonsághoz való jogosultság elismerésén alapszik, célja a lakosság szociális biztonságának megteremtése és megırzése állami, önkormányzati feladatvállalással. A város anyagi jólétét a helyi társadalom elismeri, sikeres városnak tartja Paksot, ahol a minimális szolgáltatásnál sok esetben magasabb színvonalú ellátásban részesülhet, és ezt igényli is. (A magyar társadalom túlnyomó többsége mindennél fontosabbnak tartja a létbiztonságot, az egyenlıtlenségek elviselhetı mértékét.) Ugyanakkor illúzió az elképzelés, mely szerint a gazdasági növekedés automatikusan megoldja a paksi szociális problémákat. Nemzetközi kutatások tapasztalata, hogy a gazdasági növekedés is felerısítheti a társadalmi szegregáció bizonyos formáit. A helyi szociális szektor kialakításához elkerülhetetlen azoknak a területeknek a meghatározása, amelyeket az önkormányzat befolyásolni kíván, illetve amelyekbe köteles beavatkozni. Amennyiben az önkormányzat közössége fontosnak tartja lakóinál az alapvetı szükségletek - a Jelenkutató Intézet évi kutatási értékelése szerint a paksi lakosság értékrendjében elıkelı helyen szerepel a szociális biztonság - kielégítését, akkor e kérdés kapcsán elsısorban azt kell tisztázni, hogy az önkormányzat a lakossági szükségletek közül melyeket, milyen mértékben sorol az egyéni felelıség, s melyeket a közösségi - itt önkormányzati felelıség körébe. Az önkormányzat ugyanis nem szőkítheti hatáskörét, de lehetısége van bıvíteni a közösségi felelıség körét a törvényekben meghatározottakhoz. E döntés valójában az önkormányzat egész szociálpolitikáját meghatározza, meghozatala elıtt azonban ismerni, és mérlegelni kell azokat az adatokat, információkat, amelyek a településrıl hozzáférhetık, megszerezhetık. Ezen információk térben elhelyezhetı megjelenítése a szociális térkép, adatsorai a helyi szociálpolitikai jellemzıkbıl képezhetıek le: - A szociális állapot, szükségletek és erıforrások feltérképezése. Ennek során a település humán állapotának felmérése, amibe bele beletartozik a jövedelmi helyzet, a fogyasztási szerkezet, az egészségi állapot, a családszerkezet, a tervek és aspirációk, a tradíciók, szokások, életstílusok, a feszültségek stb. számbavétele. Az adatgyőjtést elsıdleges adatfelvétellel, esetleg korábbi felvételek másodlagos elemzésével végezhetı el. Azt is figyelembe kell venni, hogy a másodlagos feldolgozással a polgárok zaklatásnak érzett felkeresése is elkerülhetı. - A helyi rendszerek, intézmények feltérképezése. A lakosság mellett a szociális, és ehhez kapcsolódó intézmények állapotát is célszerő feltérképezni. Ez szorítkozhat bizonyos intézmények, eszközök számba vételére, ám szerencsésebb az intézmények belsı mőködésének és környezeti hazásainak vizsgálatával is összekapcsolni. Ezen

10 10 adatok a korábbi intézményi beszámolók másodlagos elemzésével elıállíthatók, valamint empirikus adatfelvételt igényelnek. - A helyi rendszerek - gazdasági és politikai élet, környezı települések - feltérképezése. Nyilvánvaló, hogy a humán rendszerek számbavétele nem nyújt elégséges információt számunkra. A településen mőködı gazdálkodó szervezetek, pártok, egyesületek, egyházak, a környezı települések milyensége alapjaiban határozza meg szociálpolitikai mozgásterünket. - Az országos rendszerek ismerete. Ezek ismerete - jogszabályok, eljárások, ellátások, intézmények - természetes követelmény. Fontos a különbözı pályázati programok ismerete, a sikeres pályázás készségek birtoklása. Ezen szempontrendszer alapján elkészült szociális térkép adatait használtuk fel a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésénél. 2.2 Lakáshelyzet napjainkban A Magyar Köztársaság Alkotmánya az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 25. cikkelyében deklarált lakáshoz jutás és az otthonnal való rendelkezés, az emberi joggal összhangban, az alkotmányos jogok között nevesíti a lakhatáshoz való jogot. E jog érvényesülésének feltétele az állam, az önkormányzatok és a magánszemélyek szoros együttmőködése. Az önkormányzati törvény az önkormányzatok számára a lakhatás biztosítását nem teszi kötelezı feladattá. Az ember életében a lakás megszerzése hatalmas energiát emészt fel és emiatt komoly hangulati tényezı. Minden felelısen mőködı önkormányzatnak feladata, hogy elısegítse a településen élı lakosság lakáshoz jutását. Egy családcentrikus társadalompolitikának központi eleme a lakáspolitika. Az önkormányzatok megítéltetésében lényeges szempont az, hogy hogyan, milyen módon és milyen eszközökkel segíti a lakosság lakáshelyzetének javítását. A lakáshoz jutás folyamatában való önkormányzati részvétel nem történhet ad hoc jelleggel, annak hosszú távon való meghatározása és szabályozása szükséges. Ezt a szabályozási igényt elégíti ki az önkormányzati lakáskoncepció készítése és elfogadása. A lakáskoncepció tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek végrehajtásával a lakáshelyzet, a meglévı lakásalappal való felelıs gazdálkodás és a lakás-mobilitás javítható. A szociális térkép lakáshelyzettel kapcsolatos megállapításai: A város lakásainak mindössze egytizede épült a II. világháború elıtt, közel háromötöde az iparosítás idıszakában között, és szintén egytizede a rendszerváltást követıen (a többi közt). Pakson is az országos tendenciáknak megfelelı az utóbbi évek lakásépítési jellemzıi, ami azt jelenti, hogy hosszú évek után az önkormányzat is beszállt az építtetık közé, másrészt csökkent a magánemberek építési kedve és nıtt az eladásra építetett lakások száma (bár ez utóbbi 2003-ban csökkent az elızı évhez képest).

11 11 A lakások építési éve a háztartásfı gazdasági aktivitása szerint Dolgozik (%) Gyermekgondozási ellátásban részesül (%) Nyugdíjas (%) Munkanélküli (%) Eltartott (%) 900 elıtt 1,4 14,3 3, ,2 7,1 6, ,8-7,1-20, ,2-11,2-20, ,2 14,3 20,1 9,1 10, ,6 35,7 29,5 18,2 10, ,9 21,4 17,9 63,6 20, ,4-3,6 9,1 20, ben és utána 4,2 7,1 0,9 - - Forrás: Paks Város Szociális Térképe - Magántulajdonú lakások száma 7480 db, állapotukat tekintve változó képet mutatnak, összességében közepes mőszaki állapotúnak mondhatók. Komfort fokozatuk szintén változó, jellemzıen félkomfortos, komfortos és összkomfortos lakások. - Önkormányzati bérlakások száma 146 db, ebbıl: szociális bérlakás 65 db, mőszaki állapotuk jó, komfortfokozatukat tekintve komfortos, összkomfortos piaci bérlakás 20 db, mőszaki állapotuk jó, komfortfokozatukat tekintve komfortos, összkomfortos elıtakarékos bérlakás 75 db, mőszaki állapotuk jó, összkomfortosak. - Vállalati bérlakások száma 380 db, mőszaki állapotuk jó minıségő, komfortfokozatuk összkomfortos. A városban jelenleg lakóház építésére alkalmas építési telek csak korlátozott számban áll rendelkezésre. A délnyugati városrészben magánkézben 5 db telek, a nyugati városrészben önkormányzati tulajdonú 2 db telek, illetıleg a város északi részén egy foghíjépítési telek található. Hasonlóan az ország többi részéhez Pakson is azok a lakások vannak túlsúlyban (92%), amelyekben a tulajdonos, vagy hozzátartozója lakik. Önkormányzattól bérel lakást a háztartások 4,2% és ennek fele pedig más magánszemélytıl, a szívességi lakók aránya elenyészı. A lakások egyharmada 63 m 2 alatti, egyötöde 100 m 2 feletti, a többi e kettı közt található. A Tolna megyei nagyobb szobaszámhoz hasonlóan a városban is magas a több szobás lakások aránya, 3 szobás minden második lakás, de minden ötödik ennél is nagyobb, míg az egyszobások aránya mindössze 3%. A családi házas és a lakótelepi környék lakásainak fele háromszobás, Dunakömlıdön 61%, a külterületen viszont a kétszobás lakások a legelterjedtebbek. A családi házas környéken minden ötödik lakás négyszobás, a lakótelepiek közül minden tizedik. A lakások egytizedében több fürdıszoba is található, héttizedükben a vízöblítéses WC külön helyiségben van. A folyóvízzel való ellátottság majdnem teljes körő a városban, vezetékes gáza a lakások kétötödének van (36%-ának egyáltalán nincs), közcsatornába folyik a szennyvíz a lakások kilenctizedébıl (mindössze 3%-nak nincs semmilyen csatornázottsága), telefonnal csak a háztartások egytizede nem rendelkezik.

12 12 Egynél több fürdıszoba a családi házas környéken jelenik meg a legnagyobb hányadban. A folyóvíz a lakótelepi és a dunakömlıdi háztartásoknál teljes körő, a külterületen is meghaladja a 90%-ot. Gáz a lakótelepi lakásokat jellemzi legkevésbé (77%-uknak nincs), de itt a szennyvízelvezetés teljes körő, ami a külterületen a lakások 13%-ának, Dunakömlıdön egytizedének nincs. A telefonellátottság Dunakömlıdön csak 80%-os a többi területen meghaladja a 90%-ot. 2.3 Foglalkoztatás Munkanélküliség A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltség a munkaügyi szervezet megalakulása óta mőködik. Fı feladata Paks és környezetében lévı 13 település lakóinak ellátása. Elsısorban az évi IV. tv. (A foglalkoztatás elısegítésérıl és munkanélküliek ellátásáról) szabályozza a kirendeltség feladatkörét. Két nagy területre osztható az álláskeresıkkel történı foglalkozás. Egyik a hatósági munkák ellátása, úgymint a nyilvántartásba vétel, illetve az álláskeresési ellátások folyósítása és az Önkormányzatokkal közösen kezelt jövedelempótló támogatásban, rendszeres szociális segélyben részesülı ügyfelek adminisztrációs feladatainak ellátása, költségvetési bértámogatás megállapítása, folyósítása. Azaz a passzív ellátások ügyintézése. Más oldalról szolgáltatásaikon, támogatásaikon (aktív eszközökön) keresztül a munkanélküliség megelızése, illetve ügyfeleik mihamarabbi visszasegítése a munka világába. E munkához a következı eszközrendszert alkalmazzák: Egyéni ügyfélkörrel dolgoznak a közvetítı kollegák Új munkahelyek feltárása érdekében intenzív vállalati kapcsolattartást folytatnak Törekszenek a minél magasabb színvonalú munkaközvetítésre annak érdekében, hogy sikeres és tartós foglalkoztatások valósuljanak meg Támogatásaikkal segítik a hátrányos helyzető ügyfelek elhelyezkedését A megváltozott munkaképességő foglalkoztatottak után igényelhetı rehabilitációs támogatás folyósítását végzik. Munkaerı-piaci képzés lehetıségét biztosítják Ügyfeleik számára széles körő szolgáltatási lehetıségeket kínálnak, melyek a következık: Tanácsadás Részt lehet venni egyéni vagy csoportos tanácsadáson, ahol segítséget nyújtanak munka- és pályaválasztással kapcsolatos problémák megoldásában. Csoportos foglalkozások Ezek a foglalkozások segítenek megfogalmazni az ügyfeleknek, hogy milyen támogatásokra van szüksége. Az alábbi foglalkozások közül választhatnak: Álláskeresési technikák (3 nap) Ha nem tudja hogyan keressen állást, megadják a szükséges segítséget hozzá. Integráló foglalkozás (1 nap)

13 13 Ez a foglalkozás a tartósan munka nélkül lévık helyzetfelismerését, helyzetfeltárását segíti, keresi azokat a megoldási módokat, amelyekkel a munkanélküliségbıl ki lehet törni. Újraorientáló foglalkozás (3 nap) Ez a foglalkozás is a tartósan munka nélkül lévıket segíti, akár rendelkezik szakmai végzettséggel, akár nem. A foglalkozás során erısítik az ügyfelek önbizalmát, bıvítik ismereteiket. Együtt (4 nap) Egészségkárosodott emberek újratanulási folyamata, mely segít abban, hogy visszailleszkedjenek a munka világába. Pályamegerısítı program (3 nap) Ha az ügyfél eredeti szakmai végzettségének megfelelı pályán szeretne maradni, akkor a számára fontos dolgok (értékek) tudatosításával segítenek a konkrét feladatok, tervek kidolgozásában. Pályakorrekciós program (3 nap) Ha az ügyfél szakmai képesítése nem piacképes, vagy korábbi választása téves volt, a foglalkozás segítésével feltárhatja az újrakezdés lehetıségét. Pályaorientációt segítı program (4 nap) Ha az ügyfél nem rendelkezik szakmai végzettséggel és bizonytalan további életpályája szervezésében megismerheti képességeit, érdeklıdési irányait, megtervezheti képzési irányát. Impulzus (1 nap) Pályakezdık számára indító energiát adó foglalkozás. Pszichológiai szakszolgálat Szakmaváltási tanácsadás Pályatervezés Pályaválasztási tanácsadás Képességvizsgálatok Munkaérdeklıdés vizsgálatok Személyiség-vizsgálatok Pszichológiai tanácsadás Életvezetési tanácsadás Csoportos képességvizsgálatok kiválasztási céllal Tanácsadás megváltozott munkaképességőeknek A korábbi koncepció a április havi adatokat tartalmazta, melyeket megtartottunk és kiegészítettük a augusztusi adatokkal. Regisztrált munkanélküliek megoszlása ellátás szerint április és augusztus hónapokban Paks város Megnevezés férfi nı összesen év Járadékos Rendsz.szoc.segély NYES-es nem ellátott ÁK járadék ÁK segély Váll.járulék Összesen Forrás: Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége statisztikai kimutatása

14 14 Regisztrált munkanélküliek megoszlása iskolai végzettség szerint április és augusztus hónapokban Paks város Megnevezés férfi nı összesen általános általános Szakmunkás Szakiskola Szakközépisk Technikum Gimnázium Fıiskola Egyetem Spec.szakisk Nincs adat Összesen Forrás: Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége statisztikai kimutatása Regisztrált munkanélküliek megoszlása állománycsoport szerint április és augusztus hónapokban Paks város 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Felsı vezetı Vezetı Irányító Ügyintézı Ügyviteli alkalmazott nincs adat férfi nı férfi nı Forrás: Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége statisztikai kimutatása

15 15 A regisztrált munkanélküliek kormegoszlása Paks Városban június hónapban év fı férfi nı Forrás: Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége statisztikai kimutatása Regisztrált munkanélküliek megoszlása a regisztráció idıtartama szerint április és augusztushónapokban Paks Város hó 2 hó 3 hó 4 hó 5 hó 6 hó 7 hó 8 hó 9 hó 10 hó 11 hó 12 hó 1 évnél több Forrás: Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége statisztikai kimutatása

16 júniusától Paks településen is beindul az Újra dolgozom Program a Szekszárd Városi Mentálhigiénés Mőhely által. Feladata: Elsısorban a tartós munkanélküliek elérése, és személyre szabott segítése (motiválása) az újbóli munkába állásra. A munkáltatói kapcsolatok kiépítésével információt nyújt az álláskeresıknek. Kapcsolatokat épít ki az alapfeladat ellátásában érintett állami és civil társszervezetekkel (mint pl. Munkaügyi Központ, Családsegítı Központ, stb). A Program eszmeiségébıl következıen a tartósan munka nélkül élı kisember felemelése a köztudatban hosszú távú, becsületes, korrekt munkakapcsolatokra irányuló kultúrát teremtsen Közmunkaprogram A város folyamatosan segíti a hátrányos helyzetben lévık foglalkoztatását, melynek leghatékonyabb módja a közmunkaprogram biztosítása. Ennek keretében közhasznú-, közcélú- és közmunka biztosított. Különbözıségük e finanszírozásból adódik. Paks Város Önkormányzata évente fı tartós munkanélkülit foglalkoztat, melyben átfedések vannak. Évek óta a hátrányos helyzető, elsısorban roma lakosság foglalkoztatását segíti két szervezet is, melyek kifejezetten ennek a rétegnek a foglalkoztatására alakultak. Az Önkormányzat parkgondozást, kaszálási feladatokat valamint az intézményekben kisegítı munkákat (udvaros, karbantartó stb.) tud elvégeztetni a közhasznú munkásokkal Megváltozott munkaképességő személyek A megváltozott munkaképességő dolgozók rehabilitációjával kapcsolatos feladatok ellátására 1992-ben - a rehabilitációs igazgatási területen - hatósági igazgatási társulást hoztunk létre. A társulásban résztvevı önkormányzatok: Kajdacs, Pusztahencse, Németkér, Sárszentlırinc, Dunaszentgyörgy, Györköny és Paks. A helyi rehabilitációs bizottság vizsgálja az 50%-os (illetve a rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idıvel nem rendelkezı 67%-os) munkaképesség csökkenéső dolgozók foglalkoztatását, és javaslatot tesz a rendszeres szociális járadék megállapítására. A rehabilitációs eljárás a Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, a társult önkormányzat, a megváltozott munkaképességő személy, illetve annak munkáltatója kérelmére indulhat. Évente fı rehabilitációs eljárását folytatja le a bizottság. Az elmúlt évek gyakorlata alapján folyamatosan növekszik a csökkent munkaképességőek létszáma. Ezt a tendenciát nagymértékben segítette a rendszerváltás utáni munkanélküliséggel

17 17 való fenyegetettség, mivel sokan munkanélküliség helyetti alternatívaként választják a leszázalékolást. A bizottság elıtt megjelent emberek további életútjáról nincs tudomásunk. Lehetnek járadékosok, rokkantnyugdíjasok, állapotjavulás esetén ismét teljes munkaidıben foglalkoztatottak. A városban jelenleg négy szociális foglalkoztató mőködik: az Elsı Paksi Szociális Foglalkoztató, a REVAR Kft., a Paksi Rehab. Szociális Foglalkoztató Bt és a Védıháló Szociális Foglalkoztató Kft. A csökkent munkaképességő emberek részére jövedelemszerzés, rendszeres elfoglaltság, közösséghez tartozás miatt kiemelt fontosságú a szociális foglalkoztató mőködtetése. A rehabilitáció és az egészségkárosodás megállapításának rendszere 2008-tól gyökeresen megváltozik. 2.4 A magyar szociális ellátórendszer felépítése A magyar szociális rendszerben az ellátásokat három fı szereplı biztosítja: az állam, az önkormányzatok és a civil, vagy más néven nonprofit szektor. Az egyes szereplık mőködési lehetıségeit törvények és hozzájuk kapcsolódó rendeletek határozzák meg. A jogi szabályozás alkotmányi felhatalmazáson alapul, amely szerint a Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik, állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz, amely jogot részben a társadalombiztosítás útján, részben pedig szociális intézmények rendszerével valósítja meg. A szociális rendszer kereteit és struktúráját meghatározó fontosabb jogszabályok: a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991-es, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993-as, a gyermekek védelmérıl szóló 1997-es, a társadalombiztosítási ellátásokról és nyugellátásról szóló, valamint a magánnyugdíjjal és pénztárakkal kapcsolatos 1997-es, az esélyegyenlıségrıl szóló 1998-as, a családok támogatásáról szóló 1998-as törvények. A szociális törvény szerint az önkormányzatok biztosítják azokat az ellátásokat, amelyeket számukra jogszabályok elıírnak, illetve amelyeket a képviselı-testületek rendelete alapján költségvetésük terhére felvállalnak. Az önkormányzatok számára elsıdlegesen a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény határoz meg (keretjelleggel) ellátási kötelezettségeket. Ezek részben pénzben és/vagy természetben nyújtható szociális ellátások, részben pedig szociális szolgáltatások lehetnek A szociális szolgáltatások két nagy csoportja a törvény szerint részben az ún. alapszolgáltatásokat, részben pedig a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat jelentik. Mind a pénzbeli és természetbeli, mind pedig a szociális szolgáltatások szociálisan rászorultaknak járnak, amelynek megállapításánál a háztartás egy fıre jutó jövedelmének nagysága valamint több esetben a vagyoni helyzet a meghatározó.

18 18 A pénzbeli és a természetbeni segélyek járhatnak rendszeres és eseti jelleggel (néhány segélyfajta mindkét módon is adható). A segélyrendszerben kiemelt szerephez jut az idıskorúak teljes anyagi ellehetetlenülésének megakadályozása (idıskorúak járadéka), a túlzott lakásterhek enyhítése (pl. lakásfenntartási támogatás), az egészségi állapot teljes leromlásának megakadályozása (pl. közgyógyellátás), a váratlan sorscsapások krízisének csökkentése (pl. temetési segély). Néhány ellátási formát a gyermekvédelmi törvény szabályoz, így ezekre ebben az anyagban nem térünk ki, azokat minden évben a gyermekvédelmi beszámoló tartalmazza. 2.5 Paks Város szociális ellátórendszere A szociális ellátásokat a városban szinte kizárólag az önkormányzat biztosítja. A finanszírozás a helyi költségvetésbıl történik. A szociális rész bevételeit elsısorban a normatív állami hozzájárulások képezik, másodsorban pedig az intézmények saját bevételei. (pl.: személyi térítési díj) A kiadásokat két tevékenység köré csoportosíthatjuk, szintén kizárólag a szociális vonatkozásra figyelemmel. Látható, hogy az alábbi táblázatok adatainak egyensúlya a kiadások felé billen. Ez még akkor is igaz, ha az intézményi saját bevételt is figyelembe vesszük. Szociális célú kiadások években a városi költségvetés alapján (eft) (eft) (eft) (eft) Szociális intézmények gondnoksága Szociális ellátások (önkormányzat) Forrás: évi Paks városi költségvetés

19 19 Kimutatás a normatív állami hozzájárulásokról Paks városban (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás - alap-hozzájutás családsegítés megszőnt - gyermekjóléti szolgáltatás megszőnt Bentlakásos és átmeneti elhelyezés - idısek otthona helyettes szülı Nappali szociális intézmény Hajlaktalanok átmeneti intézménye Bölcsıdei ellátás Általános iskolai napközi Forrás: évi Paks városi költségvetés A szociális és gyermekvédelmi törvény pontosan meghatározza, hogy a településen milyen ellátások megszervezése illetve biztosítása kötelezı, valamint a helyi szociális rendeletben is megjelenik néhány ellátási forma. Ezt az ellátórendszert szemlélteti a következı oldalon lévı ábra.

20 20 A szociális ellátás rendszere Paks városban a szociális és gyermekvédelmi törvény, valamint a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet alapján Pakson Ellátás megnevezése Hol kötelezı? kötelezı biztosított Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Kamatmentes kölcsön Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres nevelési segély Felzárkóztatási ösztöndíj Adósságkezelési támogatás Kábeltelevízió támogatás Diákok utaztatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jog. Főtési támogatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házigondozás Közösségi ellátások Támogató szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Gyerekek átmeneti otthona Helyettes szülıi ellátás * Mindenhol Mindenhol Mindenhol Mindenhol Mindenhol Mindenhol Mindenhol Mindenhol Mindenhol Paks Paks Paks Paks Paks Mindenhol Mindenhol Mindenhol Paks Mindenhol Mindenhol fı felett fı felett fı felett 2000 fı felett Mindenhol Mindenhol felett Mindenhol Idısek nappali ellátása 3000 fı felett Egyéb nappali ellátások (fogyatékosok, pszichiátriai- és szenvedélybetegek, 3000 fı felett hajléktalanok) Idısek átmeneti ellátása fı felett Egyéb átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (fogyatékosok, pszichiátriai fı felett és szenvedélybetegek, hajléktalanok) Megyei Szakosított ellátások Önkormányzat A településen kötelezı biztosítani ill. biztosított az ellátás A településen nem kötelezı biztosítani ill. nem biztosított az ellátás

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Szakosított ellátások. Idősek otthona. egy ellátottra jutó havi önköltség 131 628 Ft ellátottak száma 84 fő

Szakosított ellátások. Idősek otthona. egy ellátottra jutó havi önköltség 131 628 Ft ellátottak száma 84 fő 2.sz. melléklet 21. tábla 132 681 000 Ft Szakosított ellátások Idősek otthona egy ellátottra jutó havi önköltség 131 628 Ft ellátottak száma 84 fő 2007-ben már részesült ellátásban Intézményi idősek otthona

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben