2008. tavasz Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIV. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. tavasz Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIV. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 2008. tavasz Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIV. évfolyam 1. szám TÁJÉKOZTATÁS A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL A helyi Képviselı-testület februárban fogadta el Tokod nagyközség évi gazdálkodására vonatkozó költségvetését az alábbi kiemelt összegekkel: Bevételek Kiadások Mőködési bevételek, egyéb Mőködési kiadások 565,6 sajátos bevételek 23,3 Társadalom-és szoc.pol.jutt. 7,8 Helyi adók 171,0 Támogatások, átadott pénzeszk. 7,6 Gépjármőadó 35,0 Lakásépítés és vásárlás tám. 3,0 Átengedett SZJA 58,7 Beruházás 55,5 Állami támogatás 308,5 Felújítás 4,9 Felhalmozási bevétel 5,9 Hiteltörlesztés, kamat 18,3 Támogatások, átvett pénzeszközök 63,1 Tartalék 114,4 Kölcsön visszatérülés 1,2 Pénzmaradvány 80,0 Hitel 30,4 Összesen: 777,1 Összesen: 777,1 (adatok millió Ft-ban) Támogatások, átvett pénzeszközök: a Tokodaltáróval közösen létrehozott közoktatási intézményi társulás mőködtetésére Tokodaltárótól, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz, védınıi szolgálat TB. finanszírozása, közhasznú foglalkoztatás támogatása, egyéb pályázati támogatások Mőködési kiadások: a tokodi és tokodaltárói közoktatási intézmények, polgármesteri hivatal, könyvtár, alkotóház, közmővelıdési intézmények, idısek klubja, védınıi szolgálatok, kazánház, közterületek karbantartása, szemétszállítás, közvilágítás, községgazdálkodás stb. mőködtetése során felmerült személyi juttatás, járulék és dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások: ápolási díj, idıskorúak járadéka, munkanélküliek rendszeres szociális segélye, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, sírhelydíj támogatás, köztemetés, közgyógyellátás, üzemanyag támogatás, felsıfokú oktatásban részt vevık támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök: gyermekjóléti és családsegítı feladatok ellátására, kistérségi társulásnak átadott pénzeszköz, civil szervezetek támogatása Az önkormányzat 2008-ban egyenlíti ki a tornacsarnok-építés végszámláját, hívja le a kedvezményes kamatozású hitelkeret maradványát, a második félévben pedig megkezdi a hiteltörlesztést. További fejlesztésekre 96,5 millió Ft keret áll az önkormányzat tartalékai között rendelkezésre, amibıl számos feladat vár megoldásra. Pályázati forrás és lakossági hozzájárulás bevonásával megoldásra vár a tokodi és tokodüveggyári csatornázatlan területeken a szennyvízcsatorna kiépítése. A tornacsarnok felépítése után a közbeszerzésre meghirdetett munkálatok második üteme az általános iskola bıvítése, amelyhez szintén pályázati forrást szükséges találni, ugyanakkor a Kossuth L. utcai iskolaépület és a tokod-üveggyári rendırörs hasznosításáról is gondoskodni kell. Többször szóba került a tokod-üveggyári iskola épülete felújításának szükségessége, de az önkormányzat mindenképpen folytatni szeretné az utak építését is. Pánczél Mihály polgármester Tokodi Hírek

2 Eladó építési telek A Képviselı-testület ismételten meghirdeti eladásra az alábbi építési telket, amely természetben a meddıhányó melletti területen található. A telek kiindulási ára Ft/m 2. Hrsz Területe 730 m 2, mővelési ága: beépítetlen terület, kiindulási ár: Ft, részvételi díj (10 %) Ft. Pályázati feltételek: A vételi szándékot és a megajánlott vételárat május 15-ig lehet benyújtani a jegyzınél, lezárt borítékban. A borítékon kívül szerepelni kell a vételi ajánlatot tevı nevének, címének és telefonos elérhetıségének. A pályázaton történı részvételnek feltétele, hogy az ajánlatot tevı a részvételi díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizeti. A részvételi díj a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámít. A nem nyertes licitálók részére a részvételi díj visszafizetésre kerül május 15- tıl számított 8 napon belül. Az ingatlan vételi jogát az a jelentkezı nyeri el, aki a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. A nyertesnek az adásvételi szerzıdést az eredmény kihirdetését követı 30 napon belül meg kell kötnie a vételár teljes összegő megfizetésével együtt. Részletfizetési lehetıség nincs. Ha a nyertes pályázó a vételtıl visszalép, vagy a szerzıdést idıben nem köti meg, vagy a teljes vételárat nem fizeti meg, az általa befizetett részvételi díj az önkormányzatot illeti meg. A licitálással, a telekkel kapcsolatos bármiféle felvilágosítás a jegyzıtıl kérhetı a (33) es telefonszámon, vagy elektronikus úton: D i c s M á r i a j e g y z ı Tokodi Borverseny 2008 március 1. A Tokodi Gazdakör hagyományos borversenyét idén is nagy érdeklıdés jellemezte. A jelentkezı 49 borosgazda 113 féle borát értékelte a két (négynégy fıbıl álló) zsőri. Az eredményhirdetés a helyi Csillagfény mazsorettcsoport bemutatójával kezdıdött. A megvizsgált borok közül 54 bronzérmes, 25 ezüstérmes lett. Aranyérmet kapott: Szabó Béla Rosé, Cuvée és Cabernet savignon bora, Farkas Péter Merlot és Zenit bora, Juhász József Vörös vegyes bora, Tillmann Béla Kékfrankos bora, Új Attila Rizlingszílváni bora. A Champion díjat az idén Szabó Béla kapta Cabernet savignon kék szılıbıl készített különleges fehér boráért. Szabó Béla lett az év tokodi borásza és nyerte meg az önkormányzat különdíját A Gazdakör különdíját Farkas Péter nyerte. Az eredményhirdetés és az azt követı vacsora után közös borkóstolás majd vidám nótaszó mellett töltötték el az estét a borbarátok. Robotka Rezsı Gazdaköri elnök A 2008-as év tervezett rendezvényei Farsangtemetés Nagyvölgy Helyi borverseny Mőv. ház Márc. 15-i ünnepség Mőv.ház, Petıfi sz. Tornacsarnok avatás Móra Iskola Mazsorett Fesztivál Mőv. ház Szent Orbán nap Pincék Nyitott pincék Tokodi pincék Gardellaca Római Fesztivál Római erıd Falunapok Alkotóh, Mőv.ház Szüreti mulatság Mőv. ház Október 23.-i ünn Mőv. ház, Kopjafa Idısek Napja Tokod, Üveggy. Szent Márton Nap Mőv. ház Falukarácsony Mőv. Ház Új tornacsarnok Tokodon! Régi gondja volt a nagyközség tokodi településrészének, hogy egy tornaszobában, a régi tőzoltó szertárban, az iskolától távol volt csak lehetıség a tornaórák megtartására ben az akkori sportminiszter PPP programjában tornacsarnokok létesítését hirdette meg az önkormányzatok számára. Képviselıtestületünk úgy ítélte meg, hogy itt az alkalom, pályázzunk! Pályáztunk nyertünk! A pályázati feltételek részletesebb ismeretében azonban világossá vált a képviselı testület elıtt, hogy számunkra nem ez a legkedvezıbb megoldás. Okai: eltérı gazdasági helyzető önkormányzatok összefogása volt az egyik feltétel, akiknek közösen kellett volna megegyezni a kivitelezıben is. A tokodi Tokodi Hírek - 2 -

3 igényektıl jelentıs mértékben eltérı mérető, funkciójú tornacsarnok építését tette csak lehetıvé, a pályázati pénz visszafizetését a mőködtetés bevételébıl tette lehetıvé. Kiszámoltuk: ilyen körülmények és feltételek mellett 15 év alatt (ez volt a hitel visszafizetésének feltétele) minimum kétszer fizettük volna ki a tornacsarnok árát. Kedvezı lehetıségnek kínálkozott egy az önkormányzatok számára, alacsony fix kamatozású, szabadon felhasználható hitel igénybevétele, amelynek halasztott törlesztési feltétele is kedvezı volt, és a visszafizetés terhei, azaz a törlesztés részletei az önkormányzat számára elviselhetıek, marad még valamennyi összeg költségvetésünkben kisebbnagyobb fejlesztések elvégzésére is. Képviselıtestületünk ezt a változatot elfogadta, és döntött 200 millió Ft kedvezı kamatozású hitel felvételérıl. A hitelezı bank, az OTP bank lett, amelyet több hitelezı intézet ajánlatát figyelembe véve választottunk ki. Ezt követıen közbeszerzési eljárás lefolytatására - amelyet a beruházás nagyságrendje indokolt - került sor. Ezzel és a teljes beruházás lebonyolításával az önkormányzat Csíky és Társa Beruházásfejlesztı Kft-t bízta meg. Az eljárás keretében bíztuk meg a tervezéssel Turi Attila Ybl díjas építészt, a kivitelezéssel a Hajdú Építıipari és Kereskedelmi Kft-t. A generálkivitelezıi szerzıdés megkötésére április 5-én került sor, és a munka már április 8- án megkezdıdött. A beruházást több, elıre nem látható mőszaki probléma nehezítette, amelyet azonban az avatás napjára a beruházó önkormányzat és a generálkivitelezı sikerrel megoldott. iskolaigazgató és a tanulók nevében Faragó Réka és Kajtár Dániel átvették. Képviselıtestületünk a tornacsarnok építésével kapcsolatban Tokodért emlékérem alapítását határozta el. Az érmet Süveges Gyula festımővész tervezte és Farkas István táti mester készítette el. Az emlékérem ezüst fokozatát Turi Attila a tervezı, Csíky Gábor a projektvezetı, Hajdú Sándor a kivitelezı cég vezetıje és Hajdú János a kivitelezı cég létesítményfelelıs kapta. Az emlékérem bronz fokozata kitüntetésben Horváth Antal a kivitelezı cég gépkezelıje és Papp Gyula a kivitelezı cég kımővese részesült. Felemelı része volt ünnepélyünknek, amikor 11, a sportban sikeres tokodi kisiskolás Tokodhoz kötıdı, világhírő sportolóktól emlékérmet vehetett át: Polyák Imre birkózó olimpiai bajnoktól, Sike András birkózó olimpiai bajnoktól, Tóth István birkózó világbajnoktól és Monostori Tivadar egykori válogatott labdarúgótól. Az emlékérmet Dömény János, Papp Bertalan, Torba Erik, Hamza Milán, Kovács István, Palincsár Martin, Kajtár Dániel, Kajtár Réka, Juhász Mirabella, Krizonics Ádám és Tóth András tanulók kapták. Szolgálja az új tornacsarnok Tokod nagyközség ifjúságát, legyen otthona sportolni, mozogni vágyó, egészségükért tenni akaró tokodiaknak és jó hangulatú közösségi rendezvényeinknek. Otrok Györgyné alpolgármester A "Mesevár" óvoda hírei Március 16-án az új tornacsarnok avatási ünnepélyén nemcsak egy korszerő, megjelenésében is impozáns tornacsarnokot láthattak a tokodiak, hanem egy környezetében megszépült iskolaépületet is. Az ünnepi programban jó érzés volt látni a Móra Ferenc általános iskola tanulóinak az eseménnyel összhangban lévı mősorát, hallhattuk Pánczél Mihály polgármester úr ünnepi beszédét és örömmel tapsoltuk meg azt az ünnepi pillanatot, amikor a tornacsarnok jelképes kulcsát polgármesterünk, Szabó Tihamér Az elmúlt idıszakban több dicséretet és köszönetet érdemlı közösségi esemény történt az óvodában, ezekrıl szeretnék tájékoztatást adni. Az egyforintos győjtı akciónk eredményes volt, már ,-Ft értékben leadtuk az érméket és továbbra is győjtjük. Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a győjtésben. Két teherautó újságpapírt adtunk le MÉH telepen, az egyik autóval az óvodában győlt össze, a másikat Kiss László ajánlotta fel. Köszönjük Tokodi Hírek

4 A Szülıi Munkaközösség húsvéti vásárt szervezett, melynek bevétele fedezte kreatív eszközök vásárlását a gyerekek kézimunkáihoz. Továbbá az anyukák egy húsvéti jelenettel kedveskedtek az ovisoknak. Már a próbák is kellemes hangulatban zajlottak. Az eredmény jól látható a gyerekekrıl készült fotókon. Érdeklıdı, csodálkozó szemekkel nézték végig az elıadást. A végén büszkén mesélték egymásnak, hogy kinek milyen szereplı volt az anyukája a mesében. Nagy öröm számunkra hogy a Fızzünk játszóteret" játék pályázatán kisorsolták falunkat, így felépül egy új játszótér a Flórián utca elején. Köszönjük, hogy eljutatták hozzánk a vonalkódokat. Így 22 pályázatot tudtunk elküldeni. Említésre méltó az a kiállítás, melyet Szóda Józsefné népviseletbe öltöztetett babáiból, Pánczél Éva szép csipkéibıl, Robotka László és Juhász Sándorné csuhé munkáiból rendeztünk az óvodában, a tornaterem megnyitója alkalmából. Sokan megtekintették a kiállítást. Szóda Józsefné az óvoda gondozására bízta a babákat, így egy részük már folyamatosan látható. Amennyiben elkészülnek a szekrények, a teljes anyagot kiállítjuk. Mindeközben óvodásaink ügyesedtek, okosodtak, az óvodai napi tevékenységek, szervezett foglalkozások, és a szülıkkel összehangolt nevelés következményeként. 30 gyermek készül elsı osztályba. Az óvodai módszerekkel, eszközökkel megszervezett "életmód" jó alapot adott ahhoz, hogy az iskolai feladatokat teljesítsék, és a szokásokat elfogadják. A következı óvodai családi program az anyák napja, melyre már készülnek a csoportok mesejátékkal, dallal, tánccal, verssel. Ez az ünnep lehetıség arra, hogy elmélyítsék ismereteiket a tavasz, a család témakörökben, bıvüljenek zenei, irodalmi élményeik. Megtanuljanak bátran, figyelmesen fellépni. Fontos dolog annak az örömnek az átélése, melyet családtagjaiknak adnak az ünnep alkalmából. Rendkívül hasznos, jótékony hatású mozgásanyag birtokába jutottunk egy gyógytornász jóvoltából aki megengedte, hogy videó felvételt készítsünk az ovisoknak tartott óráiból. Ennek a játékos gyerektornának a rendszeres gyakorlása segíti a mozgáskoordináció fejlıdését, a tartáshibák korrigálását. Köszönjük Szendi anyuka közremőködését, aki a felvételeket készítette. A gyereknapot május én szervezzük az óvodában. 21-én délelıtt Gryllus Vilmos szórakoztatja majd a gyerekeket. 22-én a "Kölyökidı Alapítvány" programjában lesz légvár, kisautók, arcfestés. Ha sikerül megszervezni a tőzoltók munkájával is megismerkedhetnek a gyerekek. Természetesen lesz sok finomság is. A nagycsoportosok készülnek utolsó nagy óvodai programjukra az évzáróra, melyet június 6-án du. 4 órától szervezünk a Mőv. Házban. Az óvodai nyári szünet jún. 16-tól július 4-ig tart. Papné Szaló Ilona tagóvoda vezetı Tavaszi ünnepkör a Fecskefészek Napköziotthonos óvodában Óvodánk alapítványába a GYERMEKEINK SZEBB JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNYBA befolyt összegekbıl, és szülıi felajánlásokból, élménygazdag óvodai életet biztosítunk gyermekeink számára. Így a tanév folyamán számtalan kirándulást és programot szervezünk óvodásainknak. Tradicionálisan a sort a komáromi Monostori Erıd meglátogatásával kezdtük, így teremtettük meg a Nemzeti ünnep méltó hangulatát (korabeli ruhák, fegyverek, használati eszközök megtekintése a múzeumban). Másnap hagyományainkhoz híven szülıkkel együtt megtartottuk ünnepi megemlékezésünket. A tavaszi megújulás jegyében a hálóhelyiségünk is megújult. A tisztasági festést követıen hangulatos tavaszi rét fantázianevő padlószınyeget kapott, melyet gyermekeink választottak ki az áruházban. Tokodi Hírek - 4 -

5 A nyuszi érkezése is nagy örömet jelentett óvodásaink számára a sok-sok új udvari játékkal (roller, bicikli, homokozójátékok, stb.) és fajátékkal. A természetvédelem jegyében folyamatosan foglalkozunk a Föld, a Víz, a Madarak és a növények gondozásával. Kihasználva a lehetıségeinket, a jó idıt és a szép udvarunkat a lehetı legtöbb idıt a szabadban töltjük: dalos körjátékokkal, mozgásfejlesztı játékokkal, testnevelés foglalkozással. Április folyamán történik a nagyobbak úszásoktatása a csolnoki uszodában, és a leendı óvodások beiratkozása. Elkövetkezendı ünnepeink: Anyák napja: mősorral és ajándékkal Pünkösd: Komatál küldése a csoportok között Gyermeknap: Budapesti bábszínház elıadásában a János vitéz c. mesejátékot tekintjük meg A tavaszi ünnepkör záró eseményei az évzáró szülıs kirándulások, és a ballagás. Nevelıtestület Új módszerek az olvasás tanításában a Móra Ferenc Általános Iskolában, Tokodon A 2007/2008-as tanévben kiemelt feladatként jelölte meg az olvasás megszerettetését, a szövegértés fejlesztését, az olvasóvá nevelést az iskola alsós munkaközössége. Ennek a sikere érdekében tanórán kívüli program keretében hirdették meg év elején Olvastad már? címmel versenyüket. A tanulók bemutathatták és ajánlhatták kedvenc olvasmányaikat társaiknak. Mesékrıl, mondákról, versekrıl és ifjúsági regényekrıl érkeztek be a kis pályamunkák. Az 1-2. osztályosok illusztrációt készítettek kedvenc olvasmányukról, a 3-4.-esek a rajzos illusztrálás mellé szöveges ajánlót is írtak. Minden évfolyamon a három legjobban sikerült munka került díjazásra. Eredmények: 1.o. Héjas András, Gáll Noémi, Tillmann Csenge 2.o. Juhász Virág, Kürti Csilla, Ugrai Patrik 3.o. Veres Cintia, Bodnár Viktória, Kolinka Raul 4.o. Szabó Bernadett, Tóth Fruzsina, Zoltai Zoltán Az ajánlók kikerültek a faliújságra, mindenki elolvashatta. A gyerekek és nevelıik körében nagy sikert arattak, büszkén mutatták munkájukat barátaiknak, osztálytársaiknak. Kedvenc olvasmányaikból a tanulók osztálykeretben részleteket olvastak, így keltve fel az érdeklıdést társaikban az olvasás iránt. A tanítók számára is tanulságos volt ez a verseny. A gyerekek felkészülése során sok információt kaptak a tanulók olvasási szokásairól, érdeklıdési körükrıl. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerekekhez igen közel állnak a mesék, érdekes történetek. A jövıben a községi könyvtárral közösen próbáljuk még szélesebb körben kiterjeszteni ezt a nagyon hasznos és szép élményeket nyújtó elfoglaltságot, mint az olvasást. Az iskola és a községi könyvtár eddig is nagyszerően mőködött együtt. Hagyományosan a könyvtárban rendezzük minden évben a költészet-napi szavalóversenyt kellemes környezetben. A könyvtár vezetıje Papp Antalné a zsőri tagjaként is segíti a tanulók értékelését és a könyvtár különdíját adja át az arra érdemes tanulónak. Móra-napi tanulmányi versenyek eredményei: Olvasás-szövegértés: I. helyezett Bánhidi Natália 1.o. tan. Tokod Olvasás-szövegértés: I. helyezett Fajcsik Dominik 2. o. tan. Tokod Nyelvtan-helyesírás: I. helyezett Tóth Fruzsina 4.o. tan Tokod. II. helyezett Maros Emese 4.o. tan. Tokodüveggyár Német: I. helyezett Faragó Ferenc 3.o. tan. Tokod Népdaléneklési verseny: I. helyezett Tóth Krisztina 7.o. Tokod II. helyezett Kovács Mónika 7.o. tan. Tokodüveggyár III. helyezett Faragó Réka 8. o. tan. Tokod A zsőri különdíját kapta: Kajtár Dániel 6.o. tan. Tokod Geszler Diána 5.o. tan. Tokod Rajzverseny-illusztráció: I. helyezett Révész Patrik 5.o. tan Tokodüveggyár I. helyezett Rucska Ferenc 6.o. tan. Tokod I. helyezett Forintos Brigitta 7.o. tan Tokodüveggyár I. helyezett Kolinka Tamás 8.o. tan Tokod II helyezett Csonka Evelin, Tokodüveggyár Kovács Kata 5.o.tan Tokodüveggyár II. helyezett Robotka Réka 7.o. tan Tokod II. helyezett Kovács Mónika 7.o. tan. Tokodüveggyár III. helyezett Pokorni Dávid 5.o. tan. Tokod III. helyezett Soczó Roland 6. o. tan. Tokod Debnárik Roland 6. o. tan. Tokodüveggyár Világos Viktória 7. o. tan. Tokodüveggyár Wieszt Petra 7.o. tan Tokodüveggyár Reneszánsz vetélkedı: I. helyezett csapat tagjai Tokod: Pokorni Dávid 5.o.tan. Papp Bertalan 6.o. tan. Szépvölgyi Bence 7.o. tan. Pataki Andrea 8.o. tan. III. helyezett csapat tagjai Tokodüveggyár: Kovács Kata 5.o. tan. Kovács Norbert 6.o. tan. Kovács Mónika 7.o. tan. Víg Szabolcs 8.o. tan Tokodi Hírek

6 Számítástechnika verseny I. helyezett Jenovai Viktor 8.o. tan. Tokodüveggyár II. helyezett Hamza Róbert 8.o. tan. Tokodüveggyár A Költészet Napi szavalóverseny eredménye: 1-2 évfolyam 1.hely: Héjas András 2.hely: Pánczél Bence 3.hely: Rucska Tímea 3-4 évfolyam: 1.hely: Faragó Ferenc 2.hely: Segyevi Szófia 3.hely: Kolinka Raul 5-8 évfolyam: 1.hely: Rucska Ferenc 2.hely: Révai Fruzsina 3.hely: Micheller Péter Farszki Tiborné képviselıi különdíját Bogdán Jennifer kapta. A könyvtár különdíját a legjobb versválasztásért: Palincsár Martin 3.oszt. és Bogdán Jennifer 6.oszt. tanulók kapták. Tokodüveggyári szavalóverseny nyertesei: Wieszt Petra, Kovács Norbert, Katona Fanni, Kovács István Iskolai hírek A tavasz folyamán két nagysikerő kiránduláson vettek részt a tokodi alsó tagozatos tanulók. Márciusban 43 kisdiák a Planetáriumban a Föld bolygói címmel láthatott érdekes ismeretterjesztı elıadást, áprilisban pedig 40-en a Bábszínház zenés játékát, A csillagfiút tekinthették meg tanulóink. A tavaszi tanulmányi kirándulások idei helyszínei Veszprém, Herend, és Budapest lesznek. Kornokovics Attiláné igazgató helyettes Könyvtári hírek 2008-ban legnagyobb feladatunk a tornacsarnok megnyitására sport történeti kiállítás megrendezése volt. Január végén kezdtük el a győjtımunkát, megkerestük a sportegyesületeket, összeállítottuk a történetüket, régi és új képeket győjtöttünk. Megkerestük a sportágak legeredményesebb sportolóit. A kiállításon sportágak szerint mutattuk be a győjtött anyagot. Elıször az egyesületet, majd sportolóit mutattuk be sok fénykép segítségével. A sportolóktól több száz érmet, kupát, relikviát is kaptunk. A megnyitó után egy hétig bárki megnézhette az összegyőjtött anyagot. A kiállítási tablókat lamináltattuk, hogy tartósak legyenek és ismét elrendeztük a tornacsarnok elıterében. Akinek nem volt ideje megnézni, mostantól megteheti a csarnok Tokodi Hírek nyitva tartási idejében. A megnyitó és kiállítás képeit a Tokod honlapon is megtekinthetik: címen. Természetesen hagyományos szolgáltatásainkkal folyamatosan a tokodiak rendelkezésére állunk. A könyvtári tagságért a felnıtteknek 300 Ft-ot, a tanulóknak 100 Ft-ot kell fizetni, a 16 éven aluliaknak és a 70 éven felülieknek a könyvtárhasználat díjmentes. Ezért az összegért egy naptári éven keresztül kölcsönözhetnek könyveket a könyvtárból. Ha nem találják meg a keresett könyvet a könyvtárban, megkérjük más, nagyobb könyvtárakból. A könyvek mellett a folyóiratokat is haza lehet vinni elolvasni (Burda, Dörmögı Dömötör, Fürge ujjak, Gyöngy, Ifjúsági magazin, Kertbarát magazin, Kincskeresı, Kistermelık lapja, Lakáskultúra, Magyar konyha, Nık lapja, Praktika, 100xszép, Természetbúvár, Természetgyógyász, Wellness). Olvasóink kölcsönözhetnek 700 db-os videokazetta állományunkból, sıt a könyvtárban meg is nézhetik a filmeket. 4 db számítógép áll az a betérık rendelkezésre, melyeken internetezni is lehet (beiratkozott olvasóinknak 100 Ft óránként, regisztrált használóknak 200 Ft óránként). Vállalunk fénymásolást, fax küldést és fogadást is. Látogasson el Ön is hozzánk nyitvatartási idınkben: Hétfı: zárva Kedd: 9 12, Szerda: 9 12, Csütörtök: 9 12, Péntek: 9 12, Az üveggyári fiókkönyvtárunk kedden és csütörtökön óra között várja az olvasni szeretı üveggyári lakosokat. Papp Antalné Könyvtárvezetı Tokod Nagyközség Önkormányztatának hivatalos lapja Felelıs szerkesztı: Pánczél Mihály Szerkesztık: Papp Antalné, Bérces Jánosné Elérhetıségek: Tel.: Webcím: Készült: a PRESSZ-G-96 Bt. Nyomdában, 1700 példányban

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra. XIII.ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚLIUS Zsámbok Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 2012. augusztus 11-12-én 10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY VELENCEI HÍRADÓ A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Virágos Velence Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni városunk virágosításában május -én, szombaton 9 órára! (Cikk a 0. oldalon.) 8.

Részletesebben

Közlöny. Trianon emlékezete

Közlöny. Trianon emlékezete Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2011. június 9. XX. évfolyam 11. szám Közlöny Trianon emlékezete Fejlesztésére

Részletesebben

Interjú Arn Grétával. Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2.

Interjú Arn Grétával. Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Városunk új büszkesége Interjú Arn Grétával 2. oldal 4. oldal Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal Képviselõ-testületi ülés

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

Nagymaros 1. Heininger Károly átveszi az elismerõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyûlés elnökétõl

Nagymaros 1. Heininger Károly átveszi az elismerõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyûlés elnökétõl Nagymaros 1 2007. március 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159.

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Az Európai Unió himnusza

Az Európai Unió himnusza w xiv. evtoiyam 9. szam v f 2004. május 6. l INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Az Európai Unió himnusza OROMODA Lángolj fel a lelkünkben, szép égi szikra, szent öröm, térj be hozzánk, drága vendég, tündökölj

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben