2008. tavasz Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIV. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. tavasz Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIV. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 2008. tavasz Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XIV. évfolyam 1. szám TÁJÉKOZTATÁS A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL A helyi Képviselı-testület februárban fogadta el Tokod nagyközség évi gazdálkodására vonatkozó költségvetését az alábbi kiemelt összegekkel: Bevételek Kiadások Mőködési bevételek, egyéb Mőködési kiadások 565,6 sajátos bevételek 23,3 Társadalom-és szoc.pol.jutt. 7,8 Helyi adók 171,0 Támogatások, átadott pénzeszk. 7,6 Gépjármőadó 35,0 Lakásépítés és vásárlás tám. 3,0 Átengedett SZJA 58,7 Beruházás 55,5 Állami támogatás 308,5 Felújítás 4,9 Felhalmozási bevétel 5,9 Hiteltörlesztés, kamat 18,3 Támogatások, átvett pénzeszközök 63,1 Tartalék 114,4 Kölcsön visszatérülés 1,2 Pénzmaradvány 80,0 Hitel 30,4 Összesen: 777,1 Összesen: 777,1 (adatok millió Ft-ban) Támogatások, átvett pénzeszközök: a Tokodaltáróval közösen létrehozott közoktatási intézményi társulás mőködtetésére Tokodaltárótól, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz, védınıi szolgálat TB. finanszírozása, közhasznú foglalkoztatás támogatása, egyéb pályázati támogatások Mőködési kiadások: a tokodi és tokodaltárói közoktatási intézmények, polgármesteri hivatal, könyvtár, alkotóház, közmővelıdési intézmények, idısek klubja, védınıi szolgálatok, kazánház, közterületek karbantartása, szemétszállítás, közvilágítás, községgazdálkodás stb. mőködtetése során felmerült személyi juttatás, járulék és dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások: ápolási díj, idıskorúak járadéka, munkanélküliek rendszeres szociális segélye, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, sírhelydíj támogatás, köztemetés, közgyógyellátás, üzemanyag támogatás, felsıfokú oktatásban részt vevık támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök: gyermekjóléti és családsegítı feladatok ellátására, kistérségi társulásnak átadott pénzeszköz, civil szervezetek támogatása Az önkormányzat 2008-ban egyenlíti ki a tornacsarnok-építés végszámláját, hívja le a kedvezményes kamatozású hitelkeret maradványát, a második félévben pedig megkezdi a hiteltörlesztést. További fejlesztésekre 96,5 millió Ft keret áll az önkormányzat tartalékai között rendelkezésre, amibıl számos feladat vár megoldásra. Pályázati forrás és lakossági hozzájárulás bevonásával megoldásra vár a tokodi és tokodüveggyári csatornázatlan területeken a szennyvízcsatorna kiépítése. A tornacsarnok felépítése után a közbeszerzésre meghirdetett munkálatok második üteme az általános iskola bıvítése, amelyhez szintén pályázati forrást szükséges találni, ugyanakkor a Kossuth L. utcai iskolaépület és a tokod-üveggyári rendırörs hasznosításáról is gondoskodni kell. Többször szóba került a tokod-üveggyári iskola épülete felújításának szükségessége, de az önkormányzat mindenképpen folytatni szeretné az utak építését is. Pánczél Mihály polgármester Tokodi Hírek

2 Eladó építési telek A Képviselı-testület ismételten meghirdeti eladásra az alábbi építési telket, amely természetben a meddıhányó melletti területen található. A telek kiindulási ára Ft/m 2. Hrsz Területe 730 m 2, mővelési ága: beépítetlen terület, kiindulási ár: Ft, részvételi díj (10 %) Ft. Pályázati feltételek: A vételi szándékot és a megajánlott vételárat május 15-ig lehet benyújtani a jegyzınél, lezárt borítékban. A borítékon kívül szerepelni kell a vételi ajánlatot tevı nevének, címének és telefonos elérhetıségének. A pályázaton történı részvételnek feltétele, hogy az ajánlatot tevı a részvételi díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizeti. A részvételi díj a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámít. A nem nyertes licitálók részére a részvételi díj visszafizetésre kerül május 15- tıl számított 8 napon belül. Az ingatlan vételi jogát az a jelentkezı nyeri el, aki a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. A nyertesnek az adásvételi szerzıdést az eredmény kihirdetését követı 30 napon belül meg kell kötnie a vételár teljes összegő megfizetésével együtt. Részletfizetési lehetıség nincs. Ha a nyertes pályázó a vételtıl visszalép, vagy a szerzıdést idıben nem köti meg, vagy a teljes vételárat nem fizeti meg, az általa befizetett részvételi díj az önkormányzatot illeti meg. A licitálással, a telekkel kapcsolatos bármiféle felvilágosítás a jegyzıtıl kérhetı a (33) es telefonszámon, vagy elektronikus úton: D i c s M á r i a j e g y z ı Tokodi Borverseny 2008 március 1. A Tokodi Gazdakör hagyományos borversenyét idén is nagy érdeklıdés jellemezte. A jelentkezı 49 borosgazda 113 féle borát értékelte a két (négynégy fıbıl álló) zsőri. Az eredményhirdetés a helyi Csillagfény mazsorettcsoport bemutatójával kezdıdött. A megvizsgált borok közül 54 bronzérmes, 25 ezüstérmes lett. Aranyérmet kapott: Szabó Béla Rosé, Cuvée és Cabernet savignon bora, Farkas Péter Merlot és Zenit bora, Juhász József Vörös vegyes bora, Tillmann Béla Kékfrankos bora, Új Attila Rizlingszílváni bora. A Champion díjat az idén Szabó Béla kapta Cabernet savignon kék szılıbıl készített különleges fehér boráért. Szabó Béla lett az év tokodi borásza és nyerte meg az önkormányzat különdíját A Gazdakör különdíját Farkas Péter nyerte. Az eredményhirdetés és az azt követı vacsora után közös borkóstolás majd vidám nótaszó mellett töltötték el az estét a borbarátok. Robotka Rezsı Gazdaköri elnök A 2008-as év tervezett rendezvényei Farsangtemetés Nagyvölgy Helyi borverseny Mőv. ház Márc. 15-i ünnepség Mőv.ház, Petıfi sz. Tornacsarnok avatás Móra Iskola Mazsorett Fesztivál Mőv. ház Szent Orbán nap Pincék Nyitott pincék Tokodi pincék Gardellaca Római Fesztivál Római erıd Falunapok Alkotóh, Mőv.ház Szüreti mulatság Mőv. ház Október 23.-i ünn Mőv. ház, Kopjafa Idısek Napja Tokod, Üveggy. Szent Márton Nap Mőv. ház Falukarácsony Mőv. Ház Új tornacsarnok Tokodon! Régi gondja volt a nagyközség tokodi településrészének, hogy egy tornaszobában, a régi tőzoltó szertárban, az iskolától távol volt csak lehetıség a tornaórák megtartására ben az akkori sportminiszter PPP programjában tornacsarnokok létesítését hirdette meg az önkormányzatok számára. Képviselıtestületünk úgy ítélte meg, hogy itt az alkalom, pályázzunk! Pályáztunk nyertünk! A pályázati feltételek részletesebb ismeretében azonban világossá vált a képviselı testület elıtt, hogy számunkra nem ez a legkedvezıbb megoldás. Okai: eltérı gazdasági helyzető önkormányzatok összefogása volt az egyik feltétel, akiknek közösen kellett volna megegyezni a kivitelezıben is. A tokodi Tokodi Hírek - 2 -

3 igényektıl jelentıs mértékben eltérı mérető, funkciójú tornacsarnok építését tette csak lehetıvé, a pályázati pénz visszafizetését a mőködtetés bevételébıl tette lehetıvé. Kiszámoltuk: ilyen körülmények és feltételek mellett 15 év alatt (ez volt a hitel visszafizetésének feltétele) minimum kétszer fizettük volna ki a tornacsarnok árát. Kedvezı lehetıségnek kínálkozott egy az önkormányzatok számára, alacsony fix kamatozású, szabadon felhasználható hitel igénybevétele, amelynek halasztott törlesztési feltétele is kedvezı volt, és a visszafizetés terhei, azaz a törlesztés részletei az önkormányzat számára elviselhetıek, marad még valamennyi összeg költségvetésünkben kisebbnagyobb fejlesztések elvégzésére is. Képviselıtestületünk ezt a változatot elfogadta, és döntött 200 millió Ft kedvezı kamatozású hitel felvételérıl. A hitelezı bank, az OTP bank lett, amelyet több hitelezı intézet ajánlatát figyelembe véve választottunk ki. Ezt követıen közbeszerzési eljárás lefolytatására - amelyet a beruházás nagyságrendje indokolt - került sor. Ezzel és a teljes beruházás lebonyolításával az önkormányzat Csíky és Társa Beruházásfejlesztı Kft-t bízta meg. Az eljárás keretében bíztuk meg a tervezéssel Turi Attila Ybl díjas építészt, a kivitelezéssel a Hajdú Építıipari és Kereskedelmi Kft-t. A generálkivitelezıi szerzıdés megkötésére április 5-én került sor, és a munka már április 8- án megkezdıdött. A beruházást több, elıre nem látható mőszaki probléma nehezítette, amelyet azonban az avatás napjára a beruházó önkormányzat és a generálkivitelezı sikerrel megoldott. iskolaigazgató és a tanulók nevében Faragó Réka és Kajtár Dániel átvették. Képviselıtestületünk a tornacsarnok építésével kapcsolatban Tokodért emlékérem alapítását határozta el. Az érmet Süveges Gyula festımővész tervezte és Farkas István táti mester készítette el. Az emlékérem ezüst fokozatát Turi Attila a tervezı, Csíky Gábor a projektvezetı, Hajdú Sándor a kivitelezı cég vezetıje és Hajdú János a kivitelezı cég létesítményfelelıs kapta. Az emlékérem bronz fokozata kitüntetésben Horváth Antal a kivitelezı cég gépkezelıje és Papp Gyula a kivitelezı cég kımővese részesült. Felemelı része volt ünnepélyünknek, amikor 11, a sportban sikeres tokodi kisiskolás Tokodhoz kötıdı, világhírő sportolóktól emlékérmet vehetett át: Polyák Imre birkózó olimpiai bajnoktól, Sike András birkózó olimpiai bajnoktól, Tóth István birkózó világbajnoktól és Monostori Tivadar egykori válogatott labdarúgótól. Az emlékérmet Dömény János, Papp Bertalan, Torba Erik, Hamza Milán, Kovács István, Palincsár Martin, Kajtár Dániel, Kajtár Réka, Juhász Mirabella, Krizonics Ádám és Tóth András tanulók kapták. Szolgálja az új tornacsarnok Tokod nagyközség ifjúságát, legyen otthona sportolni, mozogni vágyó, egészségükért tenni akaró tokodiaknak és jó hangulatú közösségi rendezvényeinknek. Otrok Györgyné alpolgármester A "Mesevár" óvoda hírei Március 16-án az új tornacsarnok avatási ünnepélyén nemcsak egy korszerő, megjelenésében is impozáns tornacsarnokot láthattak a tokodiak, hanem egy környezetében megszépült iskolaépületet is. Az ünnepi programban jó érzés volt látni a Móra Ferenc általános iskola tanulóinak az eseménnyel összhangban lévı mősorát, hallhattuk Pánczél Mihály polgármester úr ünnepi beszédét és örömmel tapsoltuk meg azt az ünnepi pillanatot, amikor a tornacsarnok jelképes kulcsát polgármesterünk, Szabó Tihamér Az elmúlt idıszakban több dicséretet és köszönetet érdemlı közösségi esemény történt az óvodában, ezekrıl szeretnék tájékoztatást adni. Az egyforintos győjtı akciónk eredményes volt, már ,-Ft értékben leadtuk az érméket és továbbra is győjtjük. Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a győjtésben. Két teherautó újságpapírt adtunk le MÉH telepen, az egyik autóval az óvodában győlt össze, a másikat Kiss László ajánlotta fel. Köszönjük Tokodi Hírek

4 A Szülıi Munkaközösség húsvéti vásárt szervezett, melynek bevétele fedezte kreatív eszközök vásárlását a gyerekek kézimunkáihoz. Továbbá az anyukák egy húsvéti jelenettel kedveskedtek az ovisoknak. Már a próbák is kellemes hangulatban zajlottak. Az eredmény jól látható a gyerekekrıl készült fotókon. Érdeklıdı, csodálkozó szemekkel nézték végig az elıadást. A végén büszkén mesélték egymásnak, hogy kinek milyen szereplı volt az anyukája a mesében. Nagy öröm számunkra hogy a Fızzünk játszóteret" játék pályázatán kisorsolták falunkat, így felépül egy új játszótér a Flórián utca elején. Köszönjük, hogy eljutatták hozzánk a vonalkódokat. Így 22 pályázatot tudtunk elküldeni. Említésre méltó az a kiállítás, melyet Szóda Józsefné népviseletbe öltöztetett babáiból, Pánczél Éva szép csipkéibıl, Robotka László és Juhász Sándorné csuhé munkáiból rendeztünk az óvodában, a tornaterem megnyitója alkalmából. Sokan megtekintették a kiállítást. Szóda Józsefné az óvoda gondozására bízta a babákat, így egy részük már folyamatosan látható. Amennyiben elkészülnek a szekrények, a teljes anyagot kiállítjuk. Mindeközben óvodásaink ügyesedtek, okosodtak, az óvodai napi tevékenységek, szervezett foglalkozások, és a szülıkkel összehangolt nevelés következményeként. 30 gyermek készül elsı osztályba. Az óvodai módszerekkel, eszközökkel megszervezett "életmód" jó alapot adott ahhoz, hogy az iskolai feladatokat teljesítsék, és a szokásokat elfogadják. A következı óvodai családi program az anyák napja, melyre már készülnek a csoportok mesejátékkal, dallal, tánccal, verssel. Ez az ünnep lehetıség arra, hogy elmélyítsék ismereteiket a tavasz, a család témakörökben, bıvüljenek zenei, irodalmi élményeik. Megtanuljanak bátran, figyelmesen fellépni. Fontos dolog annak az örömnek az átélése, melyet családtagjaiknak adnak az ünnep alkalmából. Rendkívül hasznos, jótékony hatású mozgásanyag birtokába jutottunk egy gyógytornász jóvoltából aki megengedte, hogy videó felvételt készítsünk az ovisoknak tartott óráiból. Ennek a játékos gyerektornának a rendszeres gyakorlása segíti a mozgáskoordináció fejlıdését, a tartáshibák korrigálását. Köszönjük Szendi anyuka közremőködését, aki a felvételeket készítette. A gyereknapot május én szervezzük az óvodában. 21-én délelıtt Gryllus Vilmos szórakoztatja majd a gyerekeket. 22-én a "Kölyökidı Alapítvány" programjában lesz légvár, kisautók, arcfestés. Ha sikerül megszervezni a tőzoltók munkájával is megismerkedhetnek a gyerekek. Természetesen lesz sok finomság is. A nagycsoportosok készülnek utolsó nagy óvodai programjukra az évzáróra, melyet június 6-án du. 4 órától szervezünk a Mőv. Házban. Az óvodai nyári szünet jún. 16-tól július 4-ig tart. Papné Szaló Ilona tagóvoda vezetı Tavaszi ünnepkör a Fecskefészek Napköziotthonos óvodában Óvodánk alapítványába a GYERMEKEINK SZEBB JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNYBA befolyt összegekbıl, és szülıi felajánlásokból, élménygazdag óvodai életet biztosítunk gyermekeink számára. Így a tanév folyamán számtalan kirándulást és programot szervezünk óvodásainknak. Tradicionálisan a sort a komáromi Monostori Erıd meglátogatásával kezdtük, így teremtettük meg a Nemzeti ünnep méltó hangulatát (korabeli ruhák, fegyverek, használati eszközök megtekintése a múzeumban). Másnap hagyományainkhoz híven szülıkkel együtt megtartottuk ünnepi megemlékezésünket. A tavaszi megújulás jegyében a hálóhelyiségünk is megújult. A tisztasági festést követıen hangulatos tavaszi rét fantázianevő padlószınyeget kapott, melyet gyermekeink választottak ki az áruházban. Tokodi Hírek - 4 -

5 A nyuszi érkezése is nagy örömet jelentett óvodásaink számára a sok-sok új udvari játékkal (roller, bicikli, homokozójátékok, stb.) és fajátékkal. A természetvédelem jegyében folyamatosan foglalkozunk a Föld, a Víz, a Madarak és a növények gondozásával. Kihasználva a lehetıségeinket, a jó idıt és a szép udvarunkat a lehetı legtöbb idıt a szabadban töltjük: dalos körjátékokkal, mozgásfejlesztı játékokkal, testnevelés foglalkozással. Április folyamán történik a nagyobbak úszásoktatása a csolnoki uszodában, és a leendı óvodások beiratkozása. Elkövetkezendı ünnepeink: Anyák napja: mősorral és ajándékkal Pünkösd: Komatál küldése a csoportok között Gyermeknap: Budapesti bábszínház elıadásában a János vitéz c. mesejátékot tekintjük meg A tavaszi ünnepkör záró eseményei az évzáró szülıs kirándulások, és a ballagás. Nevelıtestület Új módszerek az olvasás tanításában a Móra Ferenc Általános Iskolában, Tokodon A 2007/2008-as tanévben kiemelt feladatként jelölte meg az olvasás megszerettetését, a szövegértés fejlesztését, az olvasóvá nevelést az iskola alsós munkaközössége. Ennek a sikere érdekében tanórán kívüli program keretében hirdették meg év elején Olvastad már? címmel versenyüket. A tanulók bemutathatták és ajánlhatták kedvenc olvasmányaikat társaiknak. Mesékrıl, mondákról, versekrıl és ifjúsági regényekrıl érkeztek be a kis pályamunkák. Az 1-2. osztályosok illusztrációt készítettek kedvenc olvasmányukról, a 3-4.-esek a rajzos illusztrálás mellé szöveges ajánlót is írtak. Minden évfolyamon a három legjobban sikerült munka került díjazásra. Eredmények: 1.o. Héjas András, Gáll Noémi, Tillmann Csenge 2.o. Juhász Virág, Kürti Csilla, Ugrai Patrik 3.o. Veres Cintia, Bodnár Viktória, Kolinka Raul 4.o. Szabó Bernadett, Tóth Fruzsina, Zoltai Zoltán Az ajánlók kikerültek a faliújságra, mindenki elolvashatta. A gyerekek és nevelıik körében nagy sikert arattak, büszkén mutatták munkájukat barátaiknak, osztálytársaiknak. Kedvenc olvasmányaikból a tanulók osztálykeretben részleteket olvastak, így keltve fel az érdeklıdést társaikban az olvasás iránt. A tanítók számára is tanulságos volt ez a verseny. A gyerekek felkészülése során sok információt kaptak a tanulók olvasási szokásairól, érdeklıdési körükrıl. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerekekhez igen közel állnak a mesék, érdekes történetek. A jövıben a községi könyvtárral közösen próbáljuk még szélesebb körben kiterjeszteni ezt a nagyon hasznos és szép élményeket nyújtó elfoglaltságot, mint az olvasást. Az iskola és a községi könyvtár eddig is nagyszerően mőködött együtt. Hagyományosan a könyvtárban rendezzük minden évben a költészet-napi szavalóversenyt kellemes környezetben. A könyvtár vezetıje Papp Antalné a zsőri tagjaként is segíti a tanulók értékelését és a könyvtár különdíját adja át az arra érdemes tanulónak. Móra-napi tanulmányi versenyek eredményei: Olvasás-szövegértés: I. helyezett Bánhidi Natália 1.o. tan. Tokod Olvasás-szövegértés: I. helyezett Fajcsik Dominik 2. o. tan. Tokod Nyelvtan-helyesírás: I. helyezett Tóth Fruzsina 4.o. tan Tokod. II. helyezett Maros Emese 4.o. tan. Tokodüveggyár Német: I. helyezett Faragó Ferenc 3.o. tan. Tokod Népdaléneklési verseny: I. helyezett Tóth Krisztina 7.o. Tokod II. helyezett Kovács Mónika 7.o. tan. Tokodüveggyár III. helyezett Faragó Réka 8. o. tan. Tokod A zsőri különdíját kapta: Kajtár Dániel 6.o. tan. Tokod Geszler Diána 5.o. tan. Tokod Rajzverseny-illusztráció: I. helyezett Révész Patrik 5.o. tan Tokodüveggyár I. helyezett Rucska Ferenc 6.o. tan. Tokod I. helyezett Forintos Brigitta 7.o. tan Tokodüveggyár I. helyezett Kolinka Tamás 8.o. tan Tokod II helyezett Csonka Evelin, Tokodüveggyár Kovács Kata 5.o.tan Tokodüveggyár II. helyezett Robotka Réka 7.o. tan Tokod II. helyezett Kovács Mónika 7.o. tan. Tokodüveggyár III. helyezett Pokorni Dávid 5.o. tan. Tokod III. helyezett Soczó Roland 6. o. tan. Tokod Debnárik Roland 6. o. tan. Tokodüveggyár Világos Viktória 7. o. tan. Tokodüveggyár Wieszt Petra 7.o. tan Tokodüveggyár Reneszánsz vetélkedı: I. helyezett csapat tagjai Tokod: Pokorni Dávid 5.o.tan. Papp Bertalan 6.o. tan. Szépvölgyi Bence 7.o. tan. Pataki Andrea 8.o. tan. III. helyezett csapat tagjai Tokodüveggyár: Kovács Kata 5.o. tan. Kovács Norbert 6.o. tan. Kovács Mónika 7.o. tan. Víg Szabolcs 8.o. tan Tokodi Hírek

6 Számítástechnika verseny I. helyezett Jenovai Viktor 8.o. tan. Tokodüveggyár II. helyezett Hamza Róbert 8.o. tan. Tokodüveggyár A Költészet Napi szavalóverseny eredménye: 1-2 évfolyam 1.hely: Héjas András 2.hely: Pánczél Bence 3.hely: Rucska Tímea 3-4 évfolyam: 1.hely: Faragó Ferenc 2.hely: Segyevi Szófia 3.hely: Kolinka Raul 5-8 évfolyam: 1.hely: Rucska Ferenc 2.hely: Révai Fruzsina 3.hely: Micheller Péter Farszki Tiborné képviselıi különdíját Bogdán Jennifer kapta. A könyvtár különdíját a legjobb versválasztásért: Palincsár Martin 3.oszt. és Bogdán Jennifer 6.oszt. tanulók kapták. Tokodüveggyári szavalóverseny nyertesei: Wieszt Petra, Kovács Norbert, Katona Fanni, Kovács István Iskolai hírek A tavasz folyamán két nagysikerő kiránduláson vettek részt a tokodi alsó tagozatos tanulók. Márciusban 43 kisdiák a Planetáriumban a Föld bolygói címmel láthatott érdekes ismeretterjesztı elıadást, áprilisban pedig 40-en a Bábszínház zenés játékát, A csillagfiút tekinthették meg tanulóink. A tavaszi tanulmányi kirándulások idei helyszínei Veszprém, Herend, és Budapest lesznek. Kornokovics Attiláné igazgató helyettes Könyvtári hírek 2008-ban legnagyobb feladatunk a tornacsarnok megnyitására sport történeti kiállítás megrendezése volt. Január végén kezdtük el a győjtımunkát, megkerestük a sportegyesületeket, összeállítottuk a történetüket, régi és új képeket győjtöttünk. Megkerestük a sportágak legeredményesebb sportolóit. A kiállításon sportágak szerint mutattuk be a győjtött anyagot. Elıször az egyesületet, majd sportolóit mutattuk be sok fénykép segítségével. A sportolóktól több száz érmet, kupát, relikviát is kaptunk. A megnyitó után egy hétig bárki megnézhette az összegyőjtött anyagot. A kiállítási tablókat lamináltattuk, hogy tartósak legyenek és ismét elrendeztük a tornacsarnok elıterében. Akinek nem volt ideje megnézni, mostantól megteheti a csarnok Tokodi Hírek nyitva tartási idejében. A megnyitó és kiállítás képeit a Tokod honlapon is megtekinthetik: címen. Természetesen hagyományos szolgáltatásainkkal folyamatosan a tokodiak rendelkezésére állunk. A könyvtári tagságért a felnıtteknek 300 Ft-ot, a tanulóknak 100 Ft-ot kell fizetni, a 16 éven aluliaknak és a 70 éven felülieknek a könyvtárhasználat díjmentes. Ezért az összegért egy naptári éven keresztül kölcsönözhetnek könyveket a könyvtárból. Ha nem találják meg a keresett könyvet a könyvtárban, megkérjük más, nagyobb könyvtárakból. A könyvek mellett a folyóiratokat is haza lehet vinni elolvasni (Burda, Dörmögı Dömötör, Fürge ujjak, Gyöngy, Ifjúsági magazin, Kertbarát magazin, Kincskeresı, Kistermelık lapja, Lakáskultúra, Magyar konyha, Nık lapja, Praktika, 100xszép, Természetbúvár, Természetgyógyász, Wellness). Olvasóink kölcsönözhetnek 700 db-os videokazetta állományunkból, sıt a könyvtárban meg is nézhetik a filmeket. 4 db számítógép áll az a betérık rendelkezésre, melyeken internetezni is lehet (beiratkozott olvasóinknak 100 Ft óránként, regisztrált használóknak 200 Ft óránként). Vállalunk fénymásolást, fax küldést és fogadást is. Látogasson el Ön is hozzánk nyitvatartási idınkben: Hétfı: zárva Kedd: 9 12, Szerda: 9 12, Csütörtök: 9 12, Péntek: 9 12, Az üveggyári fiókkönyvtárunk kedden és csütörtökön óra között várja az olvasni szeretı üveggyári lakosokat. Papp Antalné Könyvtárvezetı Tokod Nagyközség Önkormányztatának hivatalos lapja Felelıs szerkesztı: Pánczél Mihály Szerkesztık: Papp Antalné, Bérces Jánosné Elérhetıségek: Tel.: Webcím: Készült: a PRESSZ-G-96 Bt. Nyomdában, 1700 példányban

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kéthely

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-43/2012. Tárgy: Óvoda épület keleti szárnyának hıszigetelésére vonatkozó

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu

Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA. DE NEKÜNK, ENNÉL SOKKAL TÖBB! 2009-05-03 Az

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2013. (11.15.) onkormanyzati rendelete

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2013. (11.15.) onkormanyzati rendelete Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2013. (11.15.) onkormanyzati rendelete a Kepviselo-testiiletenek 2012. evi koltsegveteserol szolo 11/2012.(IX.14.) onkormanyzati rendelettel modositott

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

11/2008. (X.9.) rendelet

11/2008. (X.9.) rendelet Jászfényszaru Város Önkormányzata 11/2008. (X.9.) rendelet a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete 2008. évi költségvetésérıl alkotott 7/2008.(V.14.) sz. és 8/2008.(VI.29.) sz. rendeletével

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben