KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Közhasznú Harmónia Háza Hagyományırzı és Természetvédı Egyesület közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. Törvény 19. (1) bekezdése alapján az Egyesület évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS- ét az alábbiak szerint állapítja meg: I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ MEGNEVEZÉS ÉV ÉV 1. A MÉRLEG KÉT OLDALA: Eszközök (Aktívák) Összesen 9036 e Ft e Ft Források (Passzívák) Összesen 9036 e Ft e Ft Eredmény Összesen 0 e Ft 0 e Ft 2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG: Közhasznú bevételek 682 e Ft 3000 e Ft Közhasznú ráfordítás 682 e Ft 3000 e Ft Közhasznú tevékenység eredménye 0 e Ft 0 e Ft 3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Vállalkozási bevételek 0 Ft 0 Ft Vállalkozási ráfordítások 0 Ft 0 Ft II. A KÖLTSÉGVETÉS I TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Harmónia Háza Egyesület évben az elızı évivel szemben állami költségvetésbıl rehab. bértámogatásban nem részesült III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az Egyesület évben a bevételeibıl képzıdı vagyonát az alábbiak szerint használta fel: a) Anyag jellegő kiadások: e Ft b) Személyi jellegő kiadások 852 e Ft c) Értékcsökkenési leírás 468 e Ft d) Egyéb ráfordítások 292 e Ft e) Pénzügyi mőveletek 0 e Ft ÖSSZESEN: e Ft IV. A CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

2 Az egyesület évben pénzbeli juttatást az alábbi célokra biztosított: a) egyéb szociális segélyezésre, mindenki karácsonyára 120 e Ft Az egyesület a Szja egy százaléka felajánlásából származó 98 e Ft bevételét az APEH-tıl a válasz idı lejárta miatt nem kapta meg. V. A ÉVBEN KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA a) központi költségvetési szervtıl 0 e Ft b) az elkülönített állami pénzalaptól 0 e Ft c) önkormányzatok társulásától XXIII. ker 50 e Ft d) egyéb támogatóktól: 420 e Ft - Árkád Húsvéti nyuszisziget program 420 e Ft - Szja egy százaléka 98 e Ft nem kaptuk meg! VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE Az egyesület tisztségviselıi évben, tiszteletdíjban vagy más hasonló juttatásban nem részesültek. VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRĐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A Harmónia Háza Egyesület évi tevékenységérıl az alábbi beszámolót készítette: 1. Négy évszak a bemutató tanyán, Egyesületünk a 2011-es évben is folytatta ifjúság- és természetvédelmi programját Dél-Pesten a városi környezetben lakó gyermekek számára 4 évszak a bemutató tanyán címmel. A program keretében immár több ezer iskolás illetve óvodás gyermek járta végig csoportosan a 2 órás tavaszi, nyári, ıszi illetve téli tanösvényünket. Ezen alkalmakkor virágokkal, zöldségekkel és gyümölcsökkel ismerkedhettek, házi állatokat simogathattak, és mustot préselhettek és kóstolhattak a résztvevık. A téli program keretében pedig a hagyományos használati tárgyakkal, népi ételekkel, a téli ünnepkörökkel és néphagyományokkal ismerkedve Adventi koszorút, Madáretetıt majd Kisze bábot készíthettek. Az életszerő és élmény dús program, rövid idı alatt kedveltté vált Dél-pesten és környékén. Nagy örömünkre szolgál, hogy általa sok szép élménnyel, és fontos tudással gazdagodhattak a gyermekek, s az İket kísérık egyaránt. Ebben az évben folytatjuk a bemutató tanya csinosítását, festését. Az elhasználódott állatkarámok esztétikusabbá és praktikusabbá cserélését. Fontos feladat a halastó és környékének kialakítása, valamint a nagy állat istálló befejezése is.. Az egyesületi faház nemcsak a szakkörök (kerámia, festı, lovas-lovasterápia, íjász és borász) munkáját teszi folyamatossá az év során, de a kiérkezı gyermek- és ifjúsági csoportok ellátását is segíti, fıleg a hideg idık beálltával. A kedvezı tapasztalatok szerint, jó lehetıséget ad a telepi lakosok, pl.unatkozó fiataloknak is a programokba való bekapcsolódásra ben kb gyermek és kísérıik látogattak ki bemutató tanyánkra. További kb gyermeket- és fiatalt pedig óvodákba és iskolákba kihelyezett ÖKO és honismereti rendezvényeinken szólítottunk meg. Fontosnak

3 tartjuk az iskolák, óvodák, családi napközik, családok és fogyatékkal élık mellett cégek-, bankok, önkormányzatok és más civil szervezetek teljesebb bevonását a programba. Erre a további együttmőködés reményében a 2011-es évben is komoly erıfeszítéseket tettünk. 2. Menedékház, Az évek óta sikeresen mőködı program során sok és sokféle tapasztalatot győjtöttünk. Nagyon fontosnak tartanánk, ha a helyi tereptapasztalatainkat egy brosúra, esszé vagy akárcsak vitaindító tanulmány formájában közre adhatnánk. Néhány ötlet és cikkely címszavakban a nevetıs cigitıl a szintetikus drogokig - Drog prevenciós szakemberek számára), Perem helyzetek a város peremén ( szociológusoknak az urbanizáció és a fogyasztói tudat elmagányosító voltáról, a szolidarítás érzésének sokszor teljes hiányáról s fıleg én itt vagyok, meghallgatlak és figyelek Rád, mert Te értékes vagy (Pedagógusoknak és szülıknek mindenkirıl, de fıleg a problémás korosztályokról) A legfontosabb persze, hogy folytatni tudjuk a megkezdett tevékenységet (zsíroskenyér partik, ping-pong és csocsó délutánok, zenés klub délutánok), s fıleg ehhez kérnénk segítséget ben összesen 2100 fı gyermek vett részt ifjúságvédelmi rendezvényeinken. Ez azonban valójában fı, folyamatos ill. alkalmi részvételét jelenti rendezvényeinken! 3. Nem bántja a szemét a Szemét?, Bringatúráinkon tapasztaljuk, hogy Budapestet egy kb. 20 km-es szemét győrő veszi körbe. Itt nálunk Soroksáron, az elmúlt években vékonyodni látszik e rothadás-szagos kígyó. Talán lassabban nınek a szemétkupacok. Pl. a Nyír utca x Szentlırinci útnál a 3-4 évvel ezelıtti 100 m3 szemét helyett tapasztalatunk szerint csak m3 győlik össze félévente. Ez még mindig több soknál, és ismereteink szerint komoly anyagi forrásokat vesz el mind a XXIII. Kerületi, mind a fıvárosi Önkormányzattól. Lakóterületünkön és környékén mi egyesületi tagok és ifjúsági segítıink védelmi és felderítı ırjáratokat szervezünk, s már több esetben tetten is értünk illegális lerakókat. De nem az elrettentés az elsıdleges eszközünk. Hiszünk benne, hogy motivációval nagyobb eredményt lehet elérni. Konkrét feladatunknak tekintjük a szelektív hulladékgyőjtı szigetek bevezetését és elfogadtatását, melyet személyes meggyızéssel és példaadással próbálunk elérni. Véleményünk szerint (bár lehet, hogy idealista de biztos, hogy optimista az álláspontunk) nagy megerısítést jelentene 1-1 fásítási program a helyi iskolák, vagy épp lakosok bevonásával (személyes részvétel, és kötödés kényszerpályára állításával), vagy épp a legproblémásabb, legszennyezettebb helyeken virág ágyak, vagy sövény sorok kialakítása, a hatósági kitáblázáson túl ( pl. Wekerlei példára) ben 17 tisztasági ırjáratot szerveztünk, és 15 alkalommal tartottunk elıadást a szelektív hulladékgyőjtésrıl. A kutyasétáltatókkal is újfajta együttmőködést igyekszünk kialakítani a bemutató tanya elıtti Puszta rendben tartására és esetleges fejlesztésére. 4. Telepi Borverseny, A Soroksári dőlık mindig híresek voltak, ápolt szılı soraikról és a sváb szılık cser- és gyümölcssavas rozé, siller borairól. A 80-as évek kertbarát fellendülése nagy fejlıdést hozott a soroksári dőlık ( e Budapesten mára páratlan, s máshol kiveszett életforma) világában. Mára sajnos sok telek elhanyagolt, vagy épp parlagon heverve parlagfüvet terem. A 90-es években több mint 100 tagot számláló kertbarát kör is mára néhány tagra redukálódott, elmondásuk szerint azok is öregek ( De milyen bölcsek, nagy tudásúak és nemes emberi tartást hordozók!). Ilyen körülmények közt külön fontossággal bír számunkra s fontos szívügye szılész-borász szakágunknak az általában március elején megrendezett telepi

4 borverseny és kóstoló, valamint az ısz elején tartott szüreti nap. A bormustrákon túl jó érzés kötetlenül találkozni egymással a terített asztal mellett ben 3 kategóriában 17 borminta indult a versenyen. Ezek közül 3 arany, 3 ezüst és 2 bronz minısítést tudtunk kiosztani. 5. Termény bemutatók, Manapság a városlakók már nemcsak állatot, de sokszor zöldséget-gyümölcsöt sem nagyon látnak, s fıleg nem természetes tenyészkörnyezetében. Pedig az EU komform játszóterek idején,manapság is nagy igény van a gyerekekben a fára mászásra (mindentıl óvó kipárnázott kaloda szerő fedeles kosárba meggyszedések helyett). Ehhez társul tapasztalatunk szerint az a sajnálatos tény, hogy sok gyerkı a sok mő kaja és cukros-tartósítós-koffeines üdítıvel ellentétben nem ismeri a gyümölcsök-zöldségek frissen egészséges ízét. Így nem is vágyik rá, táplálkozásának s így fejlıdésének sem része. Ezen is változtatni szeretnénk a helyi óvodák és iskolák bevonásával megrendezni kívánt évszakonkénti terménynapjainkon és kóstolóinkon. Pl. Tavaszi saláta vagy meggy nap, nyári barack vagy dinnyenap, İszi szılınap, alma, répa, körte nap, Téli sütıtök nap Ez persze más közösségi alkalmak pl. szüreti nap szerves részét is képezheti ben a termény napok látogatottsága messze felülmúlta az elızı évekét. Ez valószínő a fejlettebb reklámnak (táblák, honlap, hírlevél, facebook oldal) és az egyéni megszólítás sikerének köszönhetı. 6. bringa túrák és kirándulások, Tavasztól ıszig bringázunk, túrázunk, kirándulunk ország- és Kárpát medence szerte. A résztvevık általában szép élménnyel a tarsolyban és sok mosollyal gazdagodva térünk haza. Ezen kirándulások jó alkalmat biztosítanak a másik ember egymás és az ott lakók értékeinek örömteli felfedezésére, az esetlegesen meglévı elıítéletek természetes leküzdésére pl. különbözı nemzetiségekkel kapcsolatban. Fontos szerepe van a környezeti nevelésben is hazánk természeti értékeinek felfedezésén keresztül. Továbbá a testnevelésben sem utolsó ban 4 kirándulást (évszakonként 1-1), 2-2 nagyobb gyalog ill. bringa túrát szerveztünk a hétvégi környéki biciklizéseken túl. Nyári bringatúránkra hagyományosan meghívtuk Nürtingeni és Székelyudvarhelyi barátainkat is testvérvárosainkból. Ez a közös, egyirányba hajtás és haladás újból, az embertıl-emberig szépen ívelı hidak szimbóluma is lehet egyben. 7. Állatsimogatók és nyílt napokon Az egyre szigorodó állattartási rendeletek, és az életmód változása miatt egyre kevesebb az állat lakókörnyezetünkben. Pedig a gyerekek szeretnek simogatni, s ezt sokszor már a vidéki papáéknál sem tehetik meg. Aki szeret az etet! Így jönnek, elhozzák szüleiket és barátaikat is, és együtt élvezik az állatok közelségének valós élményét. Mi ennek örülünk, és szívesen elé is megyünk a dolgoknak ben nemcsak a mővelıdési házakban, illetve Bevásárló Központoknak szerveztünk állatsimogatókat, hanem nyílt napokon kibıvült tartalommal (Harmónia Háztáji Nap kemencés pogácsa sütés, lovaglás, íjászat, kézmőveskedés, közös örömzenélés) is vártuk a kilátogató családokat bemutató tanyánkon. Új elemekkel az egyesület mőködésében 1. a Soroksári-kisDuna ágban kialakítandó vízi megfigyelı telep, Az Egyesületi tagság régi törekvése a Soroksári kis-dunaágban vízi megfigyelı és pihenı telep kialakítása. Ezt az M0-s Duna híd melletti lagúnák, nádasok közt szeretnénk kivitelezni. Ez a vízi paradicsom ideális környezetet biztosít majd fıleg a nagyobbak (felsısök,

5 középiskolások, fıiskolások és családosok) számára a nádas, a folyópart ökoszisztémájának növény, rovar, hüllı, hal, madár és emlıs életének csónakos kirándulásokon való kifürkészésére és megfigyelésére. Ráadásul e Tüskevár élményt a Fıvárosban és tıszomszédságában élhetik át valós élményként a résztvevık. Az új helyszínen mőködı vízi telepen és környékén, 2011-ben is csoportos lehetıség nyílt a nagyobbak teljesebb bevonására, a tanyán már felnövekvı korosztályok új élményt adó megerısítésére is. 2. Lovasterápia Erre a programelemre, mint annyi más jól mőködı egyesületi szegmensre a szükség és az igény szorított rá minket. A szülık és pedagógus kollégák kérésére 2011-es évben 2 terápiás lóval fogadtuk a hozzánk érkezı fogyatékos gyerekeket és fiatalokat, és autista-, mozgásszervi problémákkal küzdıknek tudtunk az állapotukat javító terápiás foglalkozásokat biztosítani. 3. ÖKO szakmai rendezvények A nevelési/oktatási intézmények jelenlegi forráshiányos helyzetében ez a misszió egyre nagyobb jelentıséggel bír. Ezeken a találkozókon az érdeklıdı pedagógus kollégák, szülık és a téma iránt fogékonyak fontos és naprakész információkat és gyakorlati tapasztalatokat is kaphatnak a környezeti nevelés és az élhetı lakókörnyezet aktuális kérdéseirıl. Az egyesületi közgyőlés köszönetét fejezi ki a munkatársaknak és az önkéntes segítıknek a végzett munkájukért; a támogatóknak, pedig az egyesület részére nyújtott segítségért. Tóth Csaba Az egyesület elnöke A január 16.-i egyesületi közgyőlésen összefoglaltuk az elızı évi tevékenységünket. Az ez alapján készült szöveges beszámolót a közhasznúsági jelentéshez, a taggyőlés 2/2012- es határozata szerint elfogadta.

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Szép ez a város! 2014 Július

Szép ez a város! 2014 Július 2014 Július 1 Szép ez a város! Főleg ilyenkor, nyár derekán, amikor nyílnak a virágok és üde zöld színben pompázik városunk főtere. Alig hiszem, hogy lenne olyan, aki városunkba látogatva ne ezen a véleményen

Részletesebben

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra. XIII.ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚLIUS Zsámbok Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 2012. augusztus 11-12-én 10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 2009 év A 2009-es számviteli beszámoló még nem készült el, így a pénzügyi kimutatások 2008-as adatok alapján kerülnek bemutatásra. Budapest, 2010.02.13.

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Aki tanul hülye, aki nem az is marad!

Aki tanul hülye, aki nem az is marad! 1 Aki tanul hülye, aki nem az is marad! Sajátos ismeretterjesztés az elmúlt évtizedekben Az ismeretek terjesztése fogalom nyomon követhetı az elsı írásformák megjelenésével a történelemi kezdetektıl, de

Részletesebben

Közösségtervezı mőhely Abásfalván Összejönni ez a kezdet. Együtt maradni haladás. Együtt dolgozni siker.

Közösségtervezı mőhely Abásfalván Összejönni ez a kezdet. Együtt maradni haladás. Együtt dolgozni siker. Közösségtervezı mőhely Abásfalván Összejönni ez a kezdet. Együtt maradni haladás. Együtt dolgozni siker. Páll Krisztina, Richard Ford és Sztranyiczki Zsófia 2008. május Elöljáróban Az Unitárius Univerzalista

Részletesebben

AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA

AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA Jelölést benyújtó: Egri Fertálymesteri Testület Eger, Bajcsy Zsilinszky út 9. Eger, 2013. június 7. kiegészítés: 2014. március 24. 1 JELÖLÉSI ADATLAP A SZELLEMI

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Évről évre nagyobb siker a Fehértó napja

Évről évre nagyobb siker a Fehértó napja Évről évre nagyobb siker a Fehértó napja Fotó: VP Szép kora őszi időjárás közepette rendezte meg a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága Kardoskút Község Önkormányzata közreműködésével a hagyományosan

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

KIEGÉSZÍTİ MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG IFJÚSÁGI UNIÓ SZEKSZÁRD Környezetvédelmi szakosztály Ne légy birka! 2011 NE LÉGY BIRKA! avagy Légy környezettudatos! Alakítsd át fogyasztási szokásaidat! Támaszkodj a helyi erıforrásokra, és tanuld meg

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Összefoglaló a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad 2010. évi munkájáról

Összefoglaló a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad 2010. évi munkájáról Összefoglaló a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad 2010. évi munkájáról Együttesünk 2010-ben ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját. - Alapító tagjaink - mint amatır elıadók - mára olyan szintre jutottak,

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben