a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 28-ai ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi beszámolók: a) Becsákné Szıke Éva K-EMÖ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Tata) b) Nagy Károlyné K-EMÖ Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Kömlıd) a) Nagyné Sebestény Ibolya K-EMÖ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság (Tatabánya) Elıterjesztı: Simon Géza alelnök Elıadók: Becsákné Szıke Éva, igazgató Nagy Károlyné, igazgató Nagyné Sebestény Ibolya, igazgató

2 Tisztelt Közgyőlés! A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény ának (2) bekezdése foglalkozik a fenntartói irányítás tartalmával. A bekezdés d) pontjában foglaltak szerint a fenntartó a minıségirányítási programban (továbbiakban: ÖMIP) meghatározottak szerint mőködteti minıségfejlesztési rendszerét annak érdekében, hogy az intézményben folyó munka szakmai eredményességét - négyévenként legalább egy alkalommal - ellenırizze. Az ÖMIP fenntartói értékelési rendjében rögzítettek szerint az ellenırzés a vezetıi ciklus közepén és végén vezetıi beszámoló formájában történik. Az elıterjesztés Becsákné Szıke Éva, a tatai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Nagy Károlyné, a kömlıdi Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, valamint Nagyné Sebestyén Ibolya, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság igazgatói beszámolóját tartalmazza. Tisztelettel kérem a Közgyőlést az elıterjesztés mellékleteként csatolt igazgatói beszámolók elfogadására. Tatabánya, június 14. Simon Géza

3 BESZÁMOLÓ A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 5 éves munkájáról Készítette: Nagy Károlyné igazgató Kömlıd, május 25.

4 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 53. éve mőködik Kömlıdön. Mai arculata hosszú évek alatt alakult ki. Elıször vegyesen tanultak itt tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekek. Mára tiszta profilú intézmény lettünk. Fı feladatunk az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, diákotthoni elhelyezése, otthont nyújtó és utógondozói ellátása. Tevékenységünket Komárom-Esztergom megyében élı gyermekek körében végezzük, akiket a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság ilyen ellátásra javasolt. Tárgyi feltételek: Intézményünk többcélú, három fı részbıl áll: iskola, diákotthon és gyermekotthon. Ezekhez kiegészítı épületek kapcsolódnak, mint egészségügyi részleg (betegszoba, orvosi vizsgáló), mosoda, raktárak, mőhelyek és szolgálati lakások. Legidısebb a kollégium épülete, melyet egy régi kúriából (mőemlék) alakítottak át. Az iskola épülete 1973-ban épült. Legújabb a gyermekotthon, mely három éve mőködik. Ez utóbbi kivételével minden épület felújításra szorul. Kisebb-nagyobb munkálatok eddig is történtek, a nagy rekonstrukció reményeink szerint hamarosan bekövetkezik. Az elmúlt öt év során a következı fejlesztések történtek: 2002-ben oktatást segítı eszközök, fejlesztı játékok tanmőhely felszerelése szerszámokkal könyvtárbıvítés, új hangtechnikai berendezések diákotthonban függöny, szınyeg, ágynemő csere mosoda burkolatának felújítása, kastély tetıfelújítás szolgálati lakások lépcsıházának festése, mázolása 2003-ban gyermekotthon elsı ütemének felépítése, felszerelése oktatást segítı eszközök bıvítése tankonyhai kisgépek, zenei fejlesztéshez hangszerek kollégiumba szekrények, asztalok, polcok udvari játékok modernizálása fızıkonyha felújítása a HACCP rendszernek megfelelıen szolgálati lakások víz-és villamos hálózatának felújítása

5 2004-ben 2005-ben 2006-ban a gyermekotthon második ütemének felépítése, felszerelése udvari játszóeszközök további modernizálása oktatási és fejlesztıeszközök, játékok, iskolai bútorok vásárlása diákotthoni berendezés teljes átalakítása betegszobai eszközök fejlesztése világítás korszerősítés az egész intézményben iskolai bútorok, szakiskolai eszközök, számítástechnikai berendezések udvari játékok bıvítése diákotthonban új heverık, ágynemő, szınyeg felújítás teljes tetıfelújítás az iskolában és az egyik szolgálati lakáson a mosókonyha teljes gépparkjának cseréje a gázkémény rekonstrukciója, főtıtestek részleges cseréje sporteszközök, bútorok vásárlása az iskolába a diákotthon eszközeinek továbbfejlesztése az intézmény szállítójármővének cseréje új szakiskolai tankonyha berendezése, felszerelése. Ezeket a feladatokat költségvetésbıl, pályázati és támogatói hozzájárulásokból tudtuk megvalósítani. Jelenleg tervben van a diákotthon rekonstrukciója, akadálymentesítés, melynek elıkészítésén dolgozunk. Szakmai tevékenység Intézményvezetıi tevékenységem kezdetén óvodai csoport, általános iskolai nevelés-oktatás, két évfolyamos munkára felkészítés és diákotthoni ellátás volt a feladatunk. Az elmúlt öt évben a folyamatos fejlesztés következtében két lépcsıben megszerveztük a gyermekotthoni ellátást, valamint szeptemberében beindítottuk a készségfejlesztı speciális szakképzést. Létszámunk az utóbbi években fı között mozog. (1. sz. mell.) Az óvodai foglalkozás egy vegyes csoportban történik. Az általános iskolában az általunk átdolgozott Tanterv és a többször kidolgozott Pedagógiai Program szerint folyik a tanulók nevelése-oktatása. Célunk az elemi tanulási képességek fejlesztése, a szociális alkalmazkodóképesség formálása és az egyéni fejlettség figyelembevételével a tanult munkafolyamatok elsajátíttatása A tanórai tevékenység mellett fejlesztı szolgáltatásokkal biztosítjuk gyermekeink fejlıdését.

6 E szolgáltatásaink: Logopédiai kezelés Gyógytestnevelés Terápiás lovaglás Gyógyúszás Ezek minden tanuló számára ingyenesek. Ezen felül a rehabilitációs órakereten belül egyéni fejlesztés folyik fıleg személyiségfejlesztés és mozgásnevelés témakörökben. Itt biztosítjuk a korrepetálás és a tehetséggondozás lehetıségét is. Készségfejlesztı speciális szakiskolánkban az elsı két évfolyamon az ismeretek megerısítése, a tudáselemek rendszerbe illesztése és önálló személyiséget kibontakoztató fejlesztés folyik. A szakképzı évfolyamok az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetıvé tevı, egyszerő betanulást igénylı munkafolyamatok elsajátítását teszik lehetıvé. Intézményünkben jelenleg két modul került bevezetésre: a takarítói, takarítói kisegítı és a konyhai, konyhai kisegítı, nem OKJ-s szakma. A képzést átlagon felüli tárgyi feltételek biztosítják, melyet a szakképzési hozzájárulásból tudtunk megvaiósítani. Mindkét iskolatípusban jól képzett gyógypedagógusok dolgoznak. Sok éves tapasztalatuk és több irányú szakképesítésük biztosítja, hogy eredményesen végezhessék munkájukat. A pedagógusok végzettség szerinti megoszlását a 2. sz. melléklet mutatja. A szakirányt tekintve: logopédia szakos 5 fı pszichoped. szakos 6 fı szomatoped. szakos 1 fı tifloped. szakos 1 fı szurdoped. szakos 1 fı óvodapedagógus 1 fı nevelıtanár szakos 2 fı technika szakos 1 fı hitoktató szakos 1 fı

7 Pedagógiai munkánkat szakkörök szervezésével tesszük változatossá. Ezeken tanulóink saját érdeklıdése szerint vehetnek részt, hogy szunnyadó képességeiket értı kezek kibontakoztassák. Jelenleg mőködı szakköreink: sport tánc barkácsoló kertész ének-zene díszítı mozgásélmény E tevékenységek eredményeképpen tanulóink nagyon szép eredményeket érnek el sportversenyeken, kulturális, mővészeti fesztiválokon. Az öt év során a következı sportágakban szerepeltek tanulóink jó eredménnyel, melyet a kupák, érmek sokasága bizonyít: tömegsport, atlétika, erıemelés, labdarúgás, tájfutás, úszás. A kulturális rendezvényeken általában versmondással, tánccal, zenéléssel bizonyítják, hogy ık is értékes tagjai a társadalomnak. Az elmúlt öt évben nagyon sok rendezvényen szerepeltek növendékeink, ezek közül néhány: Felfénylı Szavak Országos Szavalóverseny Kiskırös Százszorszép Kulturális Fesztivál Zánka Országos és Nemzetközi Kulturális Fesztivál Eger, Szolnok, Szekszárd Vadvirág Kulturális Fesztivál Esztergom Non-Verbális Fesztivál Eger Kulturális Fesztivál Tata Mővészetek kis barátai Rum Kulturális Találkozó Sopron Amatır Elıadók Orsz. Kult. Fesztiválja Tatabánya Színkottás zenei tábor több helyszínen stb. De nemcsak a mások által szervezett rendezvényekre jutnak el tanítványaink. Pedagógusaink és a pedagógiai munkát segítık közremőködésével magunk is szervezünk rendezvényeket, amelyeken más intézmények tanulói is részt vesznek.

8 Az intézmény másik meghatározó egysége a diákotthon. Hosszú évekig méltatlan körülmények között éltek azok a gyerekek, akik csak hétvégeken vagy még ritkábban juthattak haza a szülıi házba. Emeletes vaságyakban, zsúfoltan (8-10 gyerek egy szobában) töltötték szabadidejüket. Mára a jelen kor követelményeinek megfelelıen, egyszintes faágyakban vagy heverıkön alszanak, tágas tér áll rendelkezésükre a játékhoz, egyéb szabadidıs tevékenységhez. A kollégium helyiségei évrıl-évre szépülnek (új szınyegek, függönyök, ágyterítık, díszítı elemek kerülnek be), a gyermekfelügyelık, dajkák mindent megtesznek, hogy minél otthonosabb körülményeket teremtsenek az itt élı diákoknak. A diákotthon dolgozói nemcsak a jó és szép körülmények biztosításával próbálják feledtetni az otthon hiányát, hanem jól szervezett programokkal is. A délutáni leckekészítés után szervezett játék, sport, munka és kulturális foglalkozásokon vehetnek részt a diákok, ki-ki fejlettségi fokának megfelelıen. Ezt egészítik ki a már említett szakköri tevékenységek. Ilyenek a focikupák, a sérültek napjához kapcsolódó szabadidıs programok (ezekbe a szülık is bekapcsolódhatnak). Évente ismétlıdı országos rendezvényünk a "Perdülj ki" táncfesztivál, melynek igen nagy sikere van a résztvevık körében, hiszen hivatásos táncpedagógusok értékelik a fellépıket és látják el jó tanácsokkal a felkészítıket. Több helyi hagyományos rendezvénnyel is tarkítjuk hétköznapjainkat. Ilyenek a Mikulás, Farsang, Legek versenye, Szüreti mulatság, Madarak, fák napja stb. Ezekrıl honlapunkon bárki tájékozódhat, vagy többségükrıl a sajtó munkatársai is hírt adnak. Itt említeném meg, hogy 2004-ben ünnepeltük intézményünk fennállásának 50. éves évfordulóját. Három napos ünnepségsorozattal, azt gondolom, méltóképpen állítottunk emléket az alapító Hegyháti Alajosnak, akinek azóta viseli nevét az intézmény. A rendezvény elsı napján, a "Perdülj ki" táncfesztivál keretein belül, a vendég intézményekkel és az idelátogató szülıkkel együtt ünnepeltünk. A második napon szakmai elıadásokkal, gyermekmősorokkal emlékeztünk az elmúlt 50 évre, közösen a fenntartótói és a társintézményektıl érkezett vendégekkel, valamint az intézmény régi és jelenlegi dolgozóival. A harmadik napon nyugdíjas dolgozóink és régi növendékeink találkozójával zártuk az emlékezést. A gyermekfelügyelık és dajkák mindig nagy szeretettel és szakértelemmel

9 segédkeznek a nagy rendezvények lebonyolításában. A diákotthonhoz tartozó egészségügyi részlegben dolgozó ápolónık az itt élı gyermekek egészségén ırködnek. Az intézmény legújabb szervezeti egysége a gyermekotthon, mely az állami gondoskodásban élı gyermekek és fiatalok számára épült. Az építmény 4 lakásból, egy fejlesztı helyiségbıl és két irodából áll. A lakásokban 8-8 gyermek ill. fiatal került elhelyezésre. A kényelmes, minden igényt kielégítı otthonokban 5-5 dolgozó (1 pedagógus, 4 gondozó) biztosítja a gondozottak ellátását. Itt a családi modellhez hasonló, szeretı közegben élhetik mindennapjaikat. Fontos feladat volt a csoportgazdálkodás bevezetése. A lakások életét irányító pedagógusok nagyon jól megoldják ezt a feladatot. A napi kiadásokon kívül mindig jut pénz arra, hogy kirándulásokkal, téli-nyári üdülésekkel tegyék színessé a gyerekek életét. Egyéni fejlesztésükkel az otthon fejlesztıpedagógusa foglalkozik. A gyermekotthoni munkát segítik még: a gyermekvédelmi ügyintézı, család-és utógondozó valamint egy pszichiáter. Nagy igény lenne a gondnokok gondoskodóbb munkájára is, de ennek javítása nem a mi kompetenciánk Nagy gondot fordítunk arra, hogy a gyermekekkel foglalkozók ismereteiket folyamatosan gazdagítsák. Ennek érdekében szorgalmazom, hogy minél többen használják fel a pedagógus és szociális továbbképzési keret adta lehetıségeket. Így kollégáimmal sok továbbképzésen, szakmai bemutatókon, konferenciákon veszünk részt. Öten a szakvizsgával járó képzést is vállaltuk. Tapasztalatcsere látogatásokkal a hasonló intézményekben folyó munkát igyekszünk megismerni és hasznos ötleteket győjteni, amelyeket saját intézményünkben hasznosíthatunk. Intézményünk munkatársi gárdájának fontos alkotóelemei az a maroknyi létszámú irodai és technikai személyzet (takarítók, varró-mosónık, karbantartók), akik lelkiismeretes munkájukkal biztosítják azt a hátteret, amely nélkül nem mőködne jól a szervezet. Az elmúlt öt évben egyéb változások is történtek intézményünkben februártól fızıkonyhánkat a Kölyök kft. üzemelteti, így konyhai dolgozóink a kft. állományába kerültek át, de a fızés továbbra is itt történik a hétvégék kivételével. Ez különösebb problémát nem okozott számunkra.

10 2005. májustói önállóan gazdálkodó szervezetbıl részben önállóvá alakultunk. Gazdasági ügyeink egy részét a tatabányai GSZSZ végzi. Ez a változás is létszámcsökkenést eredményezett. Ebben az idıszakban 95 fırıl 83 fıre csökkent dolgozóink száma. Partnereink: A sikeres munka feltétele, hogy jól együttmőködjünk szakmai és egyéb partnereinkkel. A szülıkkel való együttmőködés elég bonyolult, hiszen nehéz összefogni a megye egész területén élı embereket. Sajnos nem elég érdeklıdıek sem gyermekeikkel sem az intézménnyel kapcsolatban. Mivel a szülıi értekezletekre kevesen jöttek el, próbáltuk ezt az eseményt valamilyen ünnepséghez kötni (Mikulás, Farsang), így a megjelenık száma emelkedett. Azokat, akiket így sem tudtunk megszólítani, írásban tájékoztatjuk gyermekük fejlıdésérıl ill. az aktuális dolgokról. Természetesen van ellenkezı példa is, de sajnos ık vannak kevesebben. A fenntartóval azt gondolom mindvégig korrekt kapcsolatban voltam, kölcsönösen tájékoztattuk egymást minden fontos dologról. Ha segítségre volt szükségem, minden esetben megkaptam, amit ezúton is megköszönök. A megye sajátos nevelési igényő tanulóit foglalkoztató iskolái között szoros az együttmőködés, mely az igazgatói munkaközösség munkájának köszönhetı. De ugyanezt mondhatom el a régió értelmileg akadályozott tanulóit foglalkoztató intézményeivel kapcsolatban is. Sok közös rendezvény köti össze munkánkat. A helyi óvodával és általános iskolával elsısorban a sportéletben vállalunk közösséget. Szoros az együttmőködés a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsággal, annál is inkább, mert két kollégám is segíti tevékenységüket. Rendszeres kapcsolatban álltunk a Pedagógiai Intézet munkatársaival, hiszen szakértıjük irányításával dolgoztunk a Comenius projekten és gyakran vettük igénybe szolgáltatásaikat. Reménykedem benne, hogy az utód szolgáltató is segíteni fogja munkánkat Szinte napi kapcsolatban állunk a megye gyámhivatalaival, gyermekjóléti szolgálataival, hiszen hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben élı növendékeink sajnos sokszor adnak okot erre.

11 Támogató partnereink nagy jelentıségőek az intézmény életében, mivel olyan lehetıségeket nyújtanak számunkra, amelyeket költségvetésbıl nem tudnánk finanszírozni. Sokan támogatják alapítványunkat 1 %-os befizetéseikkel. Több támogatója van a gyermekotthonban élı gyermekeknek (ezek általában eseti támogatók). Szakképzı iskolánkat pedig szakképzési hozzájárulással segítik partnereink. Munkámat kezdettıl fogva a minıségcélok figyelembevételével végzem, hiszen elsıként kapcsolódtunk be a Comenius Minıségfejlesztési Programba, melynek mindvégig irányítója voltam. Mindig új célok meghatározásával igyekszünk a hatékonyabb munka elérésére. Azt gondolom az elmúlt öt év eredményei tükrözik törekvéseimet. Amennyiben a következı öt évre is bizalmat kapok az intézmény vezetésére, ennek szellemében szeretném továbbra is munkámat végezni. 11

12 12

13 13

14 Beszámoló a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottságban végzett tevékenységrıl a 2002 és 2007 közötti idıszakban Győjtsd magadból éltetı fényt, ha az életet valahol pislákolni, kihunyni látod. (Anonim) Készítette: Nagyné Sebestyén Ibolya bizottságvezetı 14

15 I. Munkánkat meghatározó törvények, rendelkezések: A KEMÖ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága a hatályos Közoktatásról szóló LXXIX. Törvény és az intézmény mőködését meghatározó A képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. évi MKM. rendelet alapján végzi munkáját. Ezen kívül figyelembe vesszük munkánk során intézményünk belsı szabályozóit, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, a Közalkalmazotti Szabályzatot, a Kollektív Szerzıdést, az Intézményi Minıségirányítási Programot. Munkánk meghatározója még az éves szintő Munkatervünk és a munkatársak munkaköri leírása. II. Szakmai feladataink: Intézményünk alapfeladata a komplex gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai célú vizsgálatok alapján a sajátos nevelési igény megállapítása. Ebbıl a körbıl az értelmi fogyatékosok, az autisták és a pszichés fejlıdési zavar miatt tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók ellátása tartozik intézményünk feladatkörébe. A vizsgálat eredményeként teszünk javaslatot értelmi fogyatékosság esetén a gyógypedagógiai oktatás formájára, az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció meghatározásával. A pszichés fejlıdési zavar miatt a tanulásban akadályozottság megállapításának következményeként javaslatunk kitér a közoktatási törvényben rögzített különleges gondozás igénybevételére (speciális gyógypedagógiai ellátás módjára, formájára, az ismeretelsajátítás és számonkérés megkönnyítésére, stb.) vonatkozóan. A sajátos nevelési igény fennállása esetén az alapvizsgálatot követıen, a rendeletben meghatározott idıközökben felülvizsgálatokat kell végeznünk. A komplex gyógypedagógiai vizsgálatok zöme intézményünk székhelyén történik. Esztergomban, helyi kérésre a város és környéke részére kihelyezett vizsgálatként végezzük a diagnosztikai munkát a februártól májusig tartó idıszakban, heti rendszerességgel. A felülvizsgálati munka székhelyünkön és az intézményekben megosztva történik a probléma jellegétıl függıen. Feladatunk még a szakértıi javaslat megvalósítási feltételeinek ellenırzése a társintézményekben. Alapfeladatunk mellett gyógypedagógiai terápiás tevékenységet is végzünk. Ez nevezetesen a családban élı sérült gyermekek korai fejlesztését és a súlyosan, halmozottan fogyatékosok fejlesztı felkészítését jelenti. 15

16 A gyógypedagógiai terápiás munka kb. 3/4-ed része külsı területen történik, a rászoruló gyermekek lakhelyéhez közeli gyógypedagógiai vagy szociális intézményekben. Ezen kívül székhelyünkön is folyik terápia, illetve utazó gyógypedagógiai ellátás formájában is gondoskodunk a feladatellátásról. Az ellátás helyszínét a sérült gyermek állapota határozza meg elsısorban. Mőködési területünk egész Komárom-Esztergom megye területére kiterjed, Tatabánya város kivételével. III. A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei: 1. Tárgyi feltételeink: Intézményünk óta tatai székhellyel mőködött, az Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon épület egységében, az Új út 21. szám alatt. Nagy változást jelentett számunkra a évi esztendı, mivel ez év szeptemberével foglalhattuk el jelenlegi székhelyünket. A nagy változás elsısorban a tárgyi feltételek lényeges javulásában mutatkozik meg. Helyiségeink: 1 vezetıi szoba 1 iroda 3 vizsgáló szoba 1 fejlesztı terem 1 közös kiszolgáló helyiség 1 irattár 1 várószoba 1 folyosó 3 mellékhelyiség A szakértı vizsgálatok végzésére 3 vizsgálószobával rendelkezünk. Így a vizsgálatok mindennapi nyugalma biztosított. A terápiás jellegő fejlesztés a nagymérető fejlesztıszobában valósul meg. A vezetı és az adminisztrátor részére külön helyiség áll rendelkezésre. Az egyes részvizsgálatok közti szüneteket a szülık várószobában vagy a folyosón töltik el. Örömünkre szolgál, hogy irataink tárolására különálló irattárunk van. A mozgássérült gyermekek számára kerekesszékkel megközelíthetı mellékhelyiség szolgál. Mindezeket összevetve megállapítható, hogy munkakörülményeink a munkaterület nagyságát és minıségét tekintve jobb helyzetbe került a megelızı évekhez képest. A tárgyi feltételek javulása egyben az itt dolgozó kollegák munkafeltételeinek pozitív minıségi változását is jelenti. 16

17 A diagnosztikai és fejlesztı munkához szükséges alapvetı eszközök (pl. intelligencia- és szőrıtesztek, fejlesztı- és terápiás játékok, stb.) rendelkezésünkre állnak. Ehhez forrást biztosít fenntartónk. Ezen kívül pályázatok által igyekszünk pótolni az eszközök beszerzését, illetve cseréjét. Az utóbbi években legfıbb támogatónk a KEM Közoktatásáért Közalapítvány. 2. Személyi feltételeink: A munkavégzés személyi feltételei megítélésem szerint jónak mondható, a törvényi elıírásoknak megfelelı képzettségő szakemberek rendelkezésre állnak. Álláshelyeink száma szeptember elseje óta a fenti álláshelyen közalkalmazotti jogviszonyban végzi mindenki feladatát. 7 fı teljes munkaidıben végzi tevékenységét, a fennmaradó 4 álláshelyen pedig részmunkaidıben 9 fıt alkalmazunk. A teljes munkaidıben foglalkoztatott munkatársak munkaköre és végzettsége az alábbi: 1 fı vezetı, gyógypedagógiai tanár, oligofrénpedagógiaszurdopedagógia szak, mentálhigiénés szakember, közoktatási vezetı 1 fı klinikai szakpszichológus, 3 fı gyógypedagógiai tanár, - oligofrénpedagógia-logopédia szak, közoktatási vezetı - oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szak - szomatopedagógia.tiflopedagógia szak 1 fı tanító, pszichopedagógia szakos gyógypedagógus 1 fı adminisztrátor A részmunkaidıben foglalkoztatott munkatársak munkaköre és végzettsége az alábbi: 1 fı gyermekgyógyász fıorvos, 5 fı gyógypedagógiai tanár, - 2 fı oligofrénpedagógia-szomatopedagógia szak - 1 fı oligofrénpedagógia- pszichopedagógiai szak - 1 fı oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szak - 1 fı tanító, gyógypedagógus-értelmileg akadályozottak pedagógiája szak 2 fı konduktor - 1 fı konduktor, gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szak - 1 fı konduktor 1 fı takarító Szakvizsgával rendelkezı dolgozóink száma 5 fı, akik a szakterületüknek megfelelı szakvizsgával rendelkeznek. 17

18 Méltán büszkélkedhetünk még szakértıi jogosítvánnyal rendelkezı munkatársainkkal, akik közül 1 fı igazságügyi pszichológus szakértıi, 3 fı pedig közoktatási szakértıi kompetenciával rendelkezik. IV. Szakmai feladataink részletes elemzése: 1. Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika: Intézményünk legfontosabb feladata a gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai alapvizsgálatok és felülvizsgálatok végzése. A vizsgálatok száma évrıl évre növekvı tendenciát mutat, melyet a következı táblázat jelenít meg az éves statisztikai jelentés tükrében: 2001/2002. tanév 651 vizsgálat 2002/2003. tanév 664 vizsgálat 2003/2004. tanév 848 vizsgálat 2004/2005. tanév 897 vizsgálat 2005/2006. tanév 988 vizsgálat Az alapvizsgálatok és felülvizsgálatok aránya kb %. A 2003/2004. tanévben bekövetkezett esetforgalom növekedésnek a magyarázata a Közoktatási Törvény évi módosításában keresendı. A sajátos nevelési igény fogalmának bevezetése feladatellátásunkat kiszélesítette. Az értelmi fogyatékosok és autisták vizsgálata mellett ellátási kötelezettségünk kiterjed az úgynevezett pszichés fejlıdés zavara miatt a tanulási folyamatban súlyosan, tartósan akadályozottak körére is. E csoportba tartoznak a részképesség zavarral küzdık (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkakulia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). E tanulási problémák diagnosztizálása kiemelt szaktudást igénylı feladat, melyhez nagy felelısségtudat is szükségeltetik. A pontos diagnózis felállítása, az oktatásban való részvétel, a rehabilitációs javaslat és az iskolai kedvezmények meghatározása sok háttérmunkát igényel (elızmények feltárása, elızı szakvélemények, pedagógiai jellemzések beszerzése és tanulmányozása, a szakszerő ellátás feltételeinek ellenırzése stb.). A fentiekben említett feladat szélesítése miatt egyre több vizsgálat kérési igény érkezik hozzánk a középiskolák részérıl. Az elmúlt 3 év statisztikája szerint számuk 79, 55 és 51 volt. A vizsgálatokat mindig követi a szülı részére történı gyógypedagógiai tanácsadással egybekötött vizsgálati eredményismertetı, illetve a távlati egészségügyi és pedagógiai prognózis lehetıségének vázolása. A vizsgálatok számához viszonyítva elenyészı a szülık által el nem fogadott vizsgálati eredmény (2001/ , 2002/ , 2003/ , 2004/

19 13, 2005/ eset). Szakmai munkánkat dicséri, hogy az ELTE Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény Gyakorló Országos Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság által elvégzett másodfokú vizsgálat eredménye a legtöbb esetben megegyezik Bizottságunkéval. A 2003/2004. tanév rendkívüli feladata volt számunkra az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett és az Országos Oktatási Integrációs Hivatal által szervezett szakértıi felülvizsgálat, mely a 2. osztályos értelmi fogyatékos tanulókra vonatkozott. A felülvizsgálat célja az általunk felállított diagnózis helyességének megerısítése vagy elvetése volt. Ez megyénkben 50 tanulót érintett. A felülvizsgálat eredményét intézményünk pozitívan értékelte. A többségi általános iskolába visszahelyezésre javasolt tanulók száma az érintettek körébıl 3 fı volt, amely az országosan 10 %-os visszahelyezési arány alatt van. (0,06%) Az alapvizsgálatot (diagnózist megállapító) követıen a rendelet szabályozza a felülvizsgálatok rendszerét. Felülvizsgálatra az alapvizsgálatot követı évben, majd kettı, illetve három év múlva kerül sor. Az alapvizsgálatok elvégzése az esztergomi kihelyezett vizsgálat kivételével székhelyünkön történik, teljes munkaidıben foglalkoztatott szakemberek közremőködésével. A felülvizsgálatok végzésébe intézményünk 1 gyógypedagógusa mellett 2 részmunkaidıben alkalmazott gyógypedagógusa is bekapcsolódik. A tanulási probléma jellegétıl függıen a felülvizsgálatok elvégzése székhelyünkön és az intézményekbe való kijárással történik. A gyógypedagógiai célú felülvizsgálatok mellett a vizsgálatok célja lehet a gyermekgondozási segély és a felemelt összegő családi pótlék igénylésének, illetve meghosszabbításának jogosultsági elbírálása óta új tevékenységforma jelent meg feladatkörünkben folyamatos figyelemmel kísérés néven. E törvény adta lehetıséggel élve alkalmazzuk ezen tevékenységformát azokban az esetekben, amikor a gyermek/tanuló elsı szakértıi vizsgálata alapján nem lehet egyértelmően és felelısségteljesen megállapítani az értelmi fogyatékosságot. A folyamatos figyelemmel kísérés keretében a többségi óvodák, általános iskolák pedagógusai számára az adott gyermekekkel/tanulókkal való foglalkozások, fejlesztések irányát jelöljük meg és a figyelemmel kísérés egész folyamatát koordináljuk. A pedagógusok által elkészítendı összegzı pedagógiai vélemény elkészítéséhez szempontsort állítottunk össze. A rendelkezés intézményünk számára az oktatási intézményben két alkalommal történı pedagógiai megfigyelést ír elı, mely az adott gyermek/tanuló közösségi munkájára irányul. Az esetenkénti intézményi megfigyeléseket elvégeztük (2004/ eset, 2005/ eset). A tevékenység végzésébe teljes munkakörben foglalkoztatott gyógypedagógusunk mellett 2 részmunkaidıs gyógypedagógus kollegánk is bekapcsolódik. 19

20 2. Korai fejlesztés és fejlesztı felkészítés: Feladataink részét képezik a családban élı sérült kisgyermekek korai fejlesztése és a súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztı felkészítése. A terápiás munkát mindig kiegészíti gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás nyújtása a szülınek, segítve ezzel az otthoni foglalkozás lehetıségét. A terápiás munkát 2 fıállású gyógypedagógusunk mellett 3 részmunkaidıs gyógypedagógusunk és 2 részmunkaidıs konduktorunk végzi. Megbízásos jogviszony keretében még 4 gyógypedagógust alkalmazunk a feladat elvégzésére. A terápiás munkát végzı szakemberek évek óta végzik ezt a gyógypedagógiai területén is speciális tevékenységet nagy szakmai hozzáértéssel és elkötelezettséggel. A korai gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás ellátás elmúlt 5 évének statisztikáját a következı táblázat szemlélteti: 2001/2002. tanév 10 fı 2002/2003. tanév 15 fı 2003/2004. tanév 11 fı 2004/2005. tanév 19 fı 2005/2006. tanév 21 fı A fejlesztı felkészítésben részesülık létszáma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 2001/2002. tanév 16 fı 2002/2003. tanév 19 fı 2003/2004. tanév 17 fı 2004/2005. tanév 19 fı 2005/2006. tanév 16 fı Székhelyünkön kívül Esztergomban (Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola), Nyergesújfalun (Tömegszervezeti Székház), Kisbéren (pedagógiai Szakszolgálat) és Komáromban (Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Szakiskola) végzik a fejlesztı munkát a szakemberek. Az ellátott gyermekek közül állapota miatt 6 gyermekhez utazó gyógypedagógus, illetve konduktor jár (Kocs, Máriahalom, Naszály, Tata) így otthonában kapja meg a fejlesztést. E tevékenység ellátása során kapcsolatunk van még azon egészségügyi és szociális intézményekkel, amelyekben gyógypedagógiai ellátás történik. Intézményünk szakemberei segítik az ott dolgozó szakemberek munkáját az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében és annak megvalósulásában. Ezen kívül a fejlesztési és értékelési naplók vezetését is ellenırizzük. A korai fejlesztéssel és fejlesztı felkészítéssel kapcsolatos szakmai, szervezési és koordinációs munka az intézményvezetı helyettes feladatkörébe tartozik. 20

21 E tevékenységhez kapcsolódóan figyelemmel kísérjük a gyermekek gyógyászati segédeszközökkel és utazási utalványokkal való ellátását. V. Intézményünk mőködése: 1. Szakmai mőhelymunkánk: A szakértıi vizsgálatokat követıen a vizsgálatot végzı szakemberek (orvos, pszichológus, gyógypedagógus) elemzik, egyeztetik a vizsgálat eredményét esetmegbeszélés formájában. A gyermek/tanuló állapotának és a megfelelı oktatási fejlesztési javaslat csak szakmailag jól átgondolt véleményegyeztetés után történhet meg. Rendszeres kapcsolatban vagyunk a részmunkaidıben dolgozó kollegákkal. Havonta szakmai megbeszélést és esetmegbeszélést folytatunk az ı bevonásukkal. Ilyen alkalmakkor beszámolnak a fejlesztett gyermekekkel való tapasztalataikról. A szakmai megbeszélésekre manapság nagy szükség van. Gyakoriak az intézményünket érintı törvények, rendeletek változásai, melyek nyomán a szakmai irányelvek is módosulnak. E törvényi és szakmai változások követése minden kollegánk számára elengedhetetlen követelmény. A továbbképzések tapasztalatainak ismertetése is e keretekben valósul meg. Intézményünk is elkészítette az Intézményi Minıségirányítási Programot, melyet folyamatosan aktualizálunk. E munka szakszerőbb elvégzése céljából részt vettünk (2 fı) a HEFOP B komponensében meghatározott programban. E program a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottságok minıségfejlesztését célozta meg. 2 alkalommal kaptunk felkészítést a feladatvégzésre. Ezt követıen mentor segítette a minıségfejlesztı munkát. A minıségfejlesztı munka hozadékaként elkészültek szakmai munkánk szabályozói, és folyamatosan épül és bıvül szakmai protokollunk. Szakmai szabályozóink: - A szakértıi vizsgálatra történı behívás folyamatának szabályozása - A szakértıi vizsgálat folyamatának szabályozása - A szakértıi vélemény elkészítésének folyamata - A kihelyezett felülvizsgálatok elvégzésének folyamata - A folyamatos figyelemmel kísérés folyamatszabályozása Szakmai protokollunk kidolgozott részei a következık: - Vizsgálati rend - A vizsgálatok részei - Illetékességi körök - Vizsgálóeljárások 21

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése I. A feladatellátás általános értékelése Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat óvodai csoportjának létszáma 10 fı,

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 158/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény 2010. november 17. KISKİRÖS A kezdetek - 2002 2001/ 2002

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 156/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról Fejér

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztatás a K-EMÖ Szakiskolája és Szakközépiskolája almásfüzitıi telephelye

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Ikt.sz.: VI.271/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2010. évi közbeszerzésekrıl, a 2011. évi

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben