a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 28-ai ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi beszámolók: a) Becsákné Szıke Éva K-EMÖ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Tata) b) Nagy Károlyné K-EMÖ Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Kömlıd) a) Nagyné Sebestény Ibolya K-EMÖ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság (Tatabánya) Elıterjesztı: Simon Géza alelnök Elıadók: Becsákné Szıke Éva, igazgató Nagy Károlyné, igazgató Nagyné Sebestény Ibolya, igazgató

2 Tisztelt Közgyőlés! A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény ának (2) bekezdése foglalkozik a fenntartói irányítás tartalmával. A bekezdés d) pontjában foglaltak szerint a fenntartó a minıségirányítási programban (továbbiakban: ÖMIP) meghatározottak szerint mőködteti minıségfejlesztési rendszerét annak érdekében, hogy az intézményben folyó munka szakmai eredményességét - négyévenként legalább egy alkalommal - ellenırizze. Az ÖMIP fenntartói értékelési rendjében rögzítettek szerint az ellenırzés a vezetıi ciklus közepén és végén vezetıi beszámoló formájában történik. Az elıterjesztés Becsákné Szıke Éva, a tatai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Nagy Károlyné, a kömlıdi Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, valamint Nagyné Sebestyén Ibolya, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság igazgatói beszámolóját tartalmazza. Tisztelettel kérem a Közgyőlést az elıterjesztés mellékleteként csatolt igazgatói beszámolók elfogadására. Tatabánya, június 14. Simon Géza

3 BESZÁMOLÓ A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 5 éves munkájáról Készítette: Nagy Károlyné igazgató Kömlıd, május 25.

4 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 53. éve mőködik Kömlıdön. Mai arculata hosszú évek alatt alakult ki. Elıször vegyesen tanultak itt tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekek. Mára tiszta profilú intézmény lettünk. Fı feladatunk az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, diákotthoni elhelyezése, otthont nyújtó és utógondozói ellátása. Tevékenységünket Komárom-Esztergom megyében élı gyermekek körében végezzük, akiket a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság ilyen ellátásra javasolt. Tárgyi feltételek: Intézményünk többcélú, három fı részbıl áll: iskola, diákotthon és gyermekotthon. Ezekhez kiegészítı épületek kapcsolódnak, mint egészségügyi részleg (betegszoba, orvosi vizsgáló), mosoda, raktárak, mőhelyek és szolgálati lakások. Legidısebb a kollégium épülete, melyet egy régi kúriából (mőemlék) alakítottak át. Az iskola épülete 1973-ban épült. Legújabb a gyermekotthon, mely három éve mőködik. Ez utóbbi kivételével minden épület felújításra szorul. Kisebb-nagyobb munkálatok eddig is történtek, a nagy rekonstrukció reményeink szerint hamarosan bekövetkezik. Az elmúlt öt év során a következı fejlesztések történtek: 2002-ben oktatást segítı eszközök, fejlesztı játékok tanmőhely felszerelése szerszámokkal könyvtárbıvítés, új hangtechnikai berendezések diákotthonban függöny, szınyeg, ágynemő csere mosoda burkolatának felújítása, kastély tetıfelújítás szolgálati lakások lépcsıházának festése, mázolása 2003-ban gyermekotthon elsı ütemének felépítése, felszerelése oktatást segítı eszközök bıvítése tankonyhai kisgépek, zenei fejlesztéshez hangszerek kollégiumba szekrények, asztalok, polcok udvari játékok modernizálása fızıkonyha felújítása a HACCP rendszernek megfelelıen szolgálati lakások víz-és villamos hálózatának felújítása

5 2004-ben 2005-ben 2006-ban a gyermekotthon második ütemének felépítése, felszerelése udvari játszóeszközök további modernizálása oktatási és fejlesztıeszközök, játékok, iskolai bútorok vásárlása diákotthoni berendezés teljes átalakítása betegszobai eszközök fejlesztése világítás korszerősítés az egész intézményben iskolai bútorok, szakiskolai eszközök, számítástechnikai berendezések udvari játékok bıvítése diákotthonban új heverık, ágynemő, szınyeg felújítás teljes tetıfelújítás az iskolában és az egyik szolgálati lakáson a mosókonyha teljes gépparkjának cseréje a gázkémény rekonstrukciója, főtıtestek részleges cseréje sporteszközök, bútorok vásárlása az iskolába a diákotthon eszközeinek továbbfejlesztése az intézmény szállítójármővének cseréje új szakiskolai tankonyha berendezése, felszerelése. Ezeket a feladatokat költségvetésbıl, pályázati és támogatói hozzájárulásokból tudtuk megvalósítani. Jelenleg tervben van a diákotthon rekonstrukciója, akadálymentesítés, melynek elıkészítésén dolgozunk. Szakmai tevékenység Intézményvezetıi tevékenységem kezdetén óvodai csoport, általános iskolai nevelés-oktatás, két évfolyamos munkára felkészítés és diákotthoni ellátás volt a feladatunk. Az elmúlt öt évben a folyamatos fejlesztés következtében két lépcsıben megszerveztük a gyermekotthoni ellátást, valamint szeptemberében beindítottuk a készségfejlesztı speciális szakképzést. Létszámunk az utóbbi években fı között mozog. (1. sz. mell.) Az óvodai foglalkozás egy vegyes csoportban történik. Az általános iskolában az általunk átdolgozott Tanterv és a többször kidolgozott Pedagógiai Program szerint folyik a tanulók nevelése-oktatása. Célunk az elemi tanulási képességek fejlesztése, a szociális alkalmazkodóképesség formálása és az egyéni fejlettség figyelembevételével a tanult munkafolyamatok elsajátíttatása A tanórai tevékenység mellett fejlesztı szolgáltatásokkal biztosítjuk gyermekeink fejlıdését.

6 E szolgáltatásaink: Logopédiai kezelés Gyógytestnevelés Terápiás lovaglás Gyógyúszás Ezek minden tanuló számára ingyenesek. Ezen felül a rehabilitációs órakereten belül egyéni fejlesztés folyik fıleg személyiségfejlesztés és mozgásnevelés témakörökben. Itt biztosítjuk a korrepetálás és a tehetséggondozás lehetıségét is. Készségfejlesztı speciális szakiskolánkban az elsı két évfolyamon az ismeretek megerısítése, a tudáselemek rendszerbe illesztése és önálló személyiséget kibontakoztató fejlesztés folyik. A szakképzı évfolyamok az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetıvé tevı, egyszerő betanulást igénylı munkafolyamatok elsajátítását teszik lehetıvé. Intézményünkben jelenleg két modul került bevezetésre: a takarítói, takarítói kisegítı és a konyhai, konyhai kisegítı, nem OKJ-s szakma. A képzést átlagon felüli tárgyi feltételek biztosítják, melyet a szakképzési hozzájárulásból tudtunk megvaiósítani. Mindkét iskolatípusban jól képzett gyógypedagógusok dolgoznak. Sok éves tapasztalatuk és több irányú szakképesítésük biztosítja, hogy eredményesen végezhessék munkájukat. A pedagógusok végzettség szerinti megoszlását a 2. sz. melléklet mutatja. A szakirányt tekintve: logopédia szakos 5 fı pszichoped. szakos 6 fı szomatoped. szakos 1 fı tifloped. szakos 1 fı szurdoped. szakos 1 fı óvodapedagógus 1 fı nevelıtanár szakos 2 fı technika szakos 1 fı hitoktató szakos 1 fı

7 Pedagógiai munkánkat szakkörök szervezésével tesszük változatossá. Ezeken tanulóink saját érdeklıdése szerint vehetnek részt, hogy szunnyadó képességeiket értı kezek kibontakoztassák. Jelenleg mőködı szakköreink: sport tánc barkácsoló kertész ének-zene díszítı mozgásélmény E tevékenységek eredményeképpen tanulóink nagyon szép eredményeket érnek el sportversenyeken, kulturális, mővészeti fesztiválokon. Az öt év során a következı sportágakban szerepeltek tanulóink jó eredménnyel, melyet a kupák, érmek sokasága bizonyít: tömegsport, atlétika, erıemelés, labdarúgás, tájfutás, úszás. A kulturális rendezvényeken általában versmondással, tánccal, zenéléssel bizonyítják, hogy ık is értékes tagjai a társadalomnak. Az elmúlt öt évben nagyon sok rendezvényen szerepeltek növendékeink, ezek közül néhány: Felfénylı Szavak Országos Szavalóverseny Kiskırös Százszorszép Kulturális Fesztivál Zánka Országos és Nemzetközi Kulturális Fesztivál Eger, Szolnok, Szekszárd Vadvirág Kulturális Fesztivál Esztergom Non-Verbális Fesztivál Eger Kulturális Fesztivál Tata Mővészetek kis barátai Rum Kulturális Találkozó Sopron Amatır Elıadók Orsz. Kult. Fesztiválja Tatabánya Színkottás zenei tábor több helyszínen stb. De nemcsak a mások által szervezett rendezvényekre jutnak el tanítványaink. Pedagógusaink és a pedagógiai munkát segítık közremőködésével magunk is szervezünk rendezvényeket, amelyeken más intézmények tanulói is részt vesznek.

8 Az intézmény másik meghatározó egysége a diákotthon. Hosszú évekig méltatlan körülmények között éltek azok a gyerekek, akik csak hétvégeken vagy még ritkábban juthattak haza a szülıi házba. Emeletes vaságyakban, zsúfoltan (8-10 gyerek egy szobában) töltötték szabadidejüket. Mára a jelen kor követelményeinek megfelelıen, egyszintes faágyakban vagy heverıkön alszanak, tágas tér áll rendelkezésükre a játékhoz, egyéb szabadidıs tevékenységhez. A kollégium helyiségei évrıl-évre szépülnek (új szınyegek, függönyök, ágyterítık, díszítı elemek kerülnek be), a gyermekfelügyelık, dajkák mindent megtesznek, hogy minél otthonosabb körülményeket teremtsenek az itt élı diákoknak. A diákotthon dolgozói nemcsak a jó és szép körülmények biztosításával próbálják feledtetni az otthon hiányát, hanem jól szervezett programokkal is. A délutáni leckekészítés után szervezett játék, sport, munka és kulturális foglalkozásokon vehetnek részt a diákok, ki-ki fejlettségi fokának megfelelıen. Ezt egészítik ki a már említett szakköri tevékenységek. Ilyenek a focikupák, a sérültek napjához kapcsolódó szabadidıs programok (ezekbe a szülık is bekapcsolódhatnak). Évente ismétlıdı országos rendezvényünk a "Perdülj ki" táncfesztivál, melynek igen nagy sikere van a résztvevık körében, hiszen hivatásos táncpedagógusok értékelik a fellépıket és látják el jó tanácsokkal a felkészítıket. Több helyi hagyományos rendezvénnyel is tarkítjuk hétköznapjainkat. Ilyenek a Mikulás, Farsang, Legek versenye, Szüreti mulatság, Madarak, fák napja stb. Ezekrıl honlapunkon bárki tájékozódhat, vagy többségükrıl a sajtó munkatársai is hírt adnak. Itt említeném meg, hogy 2004-ben ünnepeltük intézményünk fennállásának 50. éves évfordulóját. Három napos ünnepségsorozattal, azt gondolom, méltóképpen állítottunk emléket az alapító Hegyháti Alajosnak, akinek azóta viseli nevét az intézmény. A rendezvény elsı napján, a "Perdülj ki" táncfesztivál keretein belül, a vendég intézményekkel és az idelátogató szülıkkel együtt ünnepeltünk. A második napon szakmai elıadásokkal, gyermekmősorokkal emlékeztünk az elmúlt 50 évre, közösen a fenntartótói és a társintézményektıl érkezett vendégekkel, valamint az intézmény régi és jelenlegi dolgozóival. A harmadik napon nyugdíjas dolgozóink és régi növendékeink találkozójával zártuk az emlékezést. A gyermekfelügyelık és dajkák mindig nagy szeretettel és szakértelemmel

9 segédkeznek a nagy rendezvények lebonyolításában. A diákotthonhoz tartozó egészségügyi részlegben dolgozó ápolónık az itt élı gyermekek egészségén ırködnek. Az intézmény legújabb szervezeti egysége a gyermekotthon, mely az állami gondoskodásban élı gyermekek és fiatalok számára épült. Az építmény 4 lakásból, egy fejlesztı helyiségbıl és két irodából áll. A lakásokban 8-8 gyermek ill. fiatal került elhelyezésre. A kényelmes, minden igényt kielégítı otthonokban 5-5 dolgozó (1 pedagógus, 4 gondozó) biztosítja a gondozottak ellátását. Itt a családi modellhez hasonló, szeretı közegben élhetik mindennapjaikat. Fontos feladat volt a csoportgazdálkodás bevezetése. A lakások életét irányító pedagógusok nagyon jól megoldják ezt a feladatot. A napi kiadásokon kívül mindig jut pénz arra, hogy kirándulásokkal, téli-nyári üdülésekkel tegyék színessé a gyerekek életét. Egyéni fejlesztésükkel az otthon fejlesztıpedagógusa foglalkozik. A gyermekotthoni munkát segítik még: a gyermekvédelmi ügyintézı, család-és utógondozó valamint egy pszichiáter. Nagy igény lenne a gondnokok gondoskodóbb munkájára is, de ennek javítása nem a mi kompetenciánk Nagy gondot fordítunk arra, hogy a gyermekekkel foglalkozók ismereteiket folyamatosan gazdagítsák. Ennek érdekében szorgalmazom, hogy minél többen használják fel a pedagógus és szociális továbbképzési keret adta lehetıségeket. Így kollégáimmal sok továbbképzésen, szakmai bemutatókon, konferenciákon veszünk részt. Öten a szakvizsgával járó képzést is vállaltuk. Tapasztalatcsere látogatásokkal a hasonló intézményekben folyó munkát igyekszünk megismerni és hasznos ötleteket győjteni, amelyeket saját intézményünkben hasznosíthatunk. Intézményünk munkatársi gárdájának fontos alkotóelemei az a maroknyi létszámú irodai és technikai személyzet (takarítók, varró-mosónık, karbantartók), akik lelkiismeretes munkájukkal biztosítják azt a hátteret, amely nélkül nem mőködne jól a szervezet. Az elmúlt öt évben egyéb változások is történtek intézményünkben februártól fızıkonyhánkat a Kölyök kft. üzemelteti, így konyhai dolgozóink a kft. állományába kerültek át, de a fızés továbbra is itt történik a hétvégék kivételével. Ez különösebb problémát nem okozott számunkra.

10 2005. májustói önállóan gazdálkodó szervezetbıl részben önállóvá alakultunk. Gazdasági ügyeink egy részét a tatabányai GSZSZ végzi. Ez a változás is létszámcsökkenést eredményezett. Ebben az idıszakban 95 fırıl 83 fıre csökkent dolgozóink száma. Partnereink: A sikeres munka feltétele, hogy jól együttmőködjünk szakmai és egyéb partnereinkkel. A szülıkkel való együttmőködés elég bonyolult, hiszen nehéz összefogni a megye egész területén élı embereket. Sajnos nem elég érdeklıdıek sem gyermekeikkel sem az intézménnyel kapcsolatban. Mivel a szülıi értekezletekre kevesen jöttek el, próbáltuk ezt az eseményt valamilyen ünnepséghez kötni (Mikulás, Farsang), így a megjelenık száma emelkedett. Azokat, akiket így sem tudtunk megszólítani, írásban tájékoztatjuk gyermekük fejlıdésérıl ill. az aktuális dolgokról. Természetesen van ellenkezı példa is, de sajnos ık vannak kevesebben. A fenntartóval azt gondolom mindvégig korrekt kapcsolatban voltam, kölcsönösen tájékoztattuk egymást minden fontos dologról. Ha segítségre volt szükségem, minden esetben megkaptam, amit ezúton is megköszönök. A megye sajátos nevelési igényő tanulóit foglalkoztató iskolái között szoros az együttmőködés, mely az igazgatói munkaközösség munkájának köszönhetı. De ugyanezt mondhatom el a régió értelmileg akadályozott tanulóit foglalkoztató intézményeivel kapcsolatban is. Sok közös rendezvény köti össze munkánkat. A helyi óvodával és általános iskolával elsısorban a sportéletben vállalunk közösséget. Szoros az együttmőködés a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsággal, annál is inkább, mert két kollégám is segíti tevékenységüket. Rendszeres kapcsolatban álltunk a Pedagógiai Intézet munkatársaival, hiszen szakértıjük irányításával dolgoztunk a Comenius projekten és gyakran vettük igénybe szolgáltatásaikat. Reménykedem benne, hogy az utód szolgáltató is segíteni fogja munkánkat Szinte napi kapcsolatban állunk a megye gyámhivatalaival, gyermekjóléti szolgálataival, hiszen hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben élı növendékeink sajnos sokszor adnak okot erre.

11 Támogató partnereink nagy jelentıségőek az intézmény életében, mivel olyan lehetıségeket nyújtanak számunkra, amelyeket költségvetésbıl nem tudnánk finanszírozni. Sokan támogatják alapítványunkat 1 %-os befizetéseikkel. Több támogatója van a gyermekotthonban élı gyermekeknek (ezek általában eseti támogatók). Szakképzı iskolánkat pedig szakképzési hozzájárulással segítik partnereink. Munkámat kezdettıl fogva a minıségcélok figyelembevételével végzem, hiszen elsıként kapcsolódtunk be a Comenius Minıségfejlesztési Programba, melynek mindvégig irányítója voltam. Mindig új célok meghatározásával igyekszünk a hatékonyabb munka elérésére. Azt gondolom az elmúlt öt év eredményei tükrözik törekvéseimet. Amennyiben a következı öt évre is bizalmat kapok az intézmény vezetésére, ennek szellemében szeretném továbbra is munkámat végezni. 11

12 12

13 13

14 Beszámoló a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottságban végzett tevékenységrıl a 2002 és 2007 közötti idıszakban Győjtsd magadból éltetı fényt, ha az életet valahol pislákolni, kihunyni látod. (Anonim) Készítette: Nagyné Sebestyén Ibolya bizottságvezetı 14

15 I. Munkánkat meghatározó törvények, rendelkezések: A KEMÖ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága a hatályos Közoktatásról szóló LXXIX. Törvény és az intézmény mőködését meghatározó A képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. évi MKM. rendelet alapján végzi munkáját. Ezen kívül figyelembe vesszük munkánk során intézményünk belsı szabályozóit, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, a Közalkalmazotti Szabályzatot, a Kollektív Szerzıdést, az Intézményi Minıségirányítási Programot. Munkánk meghatározója még az éves szintő Munkatervünk és a munkatársak munkaköri leírása. II. Szakmai feladataink: Intézményünk alapfeladata a komplex gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai célú vizsgálatok alapján a sajátos nevelési igény megállapítása. Ebbıl a körbıl az értelmi fogyatékosok, az autisták és a pszichés fejlıdési zavar miatt tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók ellátása tartozik intézményünk feladatkörébe. A vizsgálat eredményeként teszünk javaslatot értelmi fogyatékosság esetén a gyógypedagógiai oktatás formájára, az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció meghatározásával. A pszichés fejlıdési zavar miatt a tanulásban akadályozottság megállapításának következményeként javaslatunk kitér a közoktatási törvényben rögzített különleges gondozás igénybevételére (speciális gyógypedagógiai ellátás módjára, formájára, az ismeretelsajátítás és számonkérés megkönnyítésére, stb.) vonatkozóan. A sajátos nevelési igény fennállása esetén az alapvizsgálatot követıen, a rendeletben meghatározott idıközökben felülvizsgálatokat kell végeznünk. A komplex gyógypedagógiai vizsgálatok zöme intézményünk székhelyén történik. Esztergomban, helyi kérésre a város és környéke részére kihelyezett vizsgálatként végezzük a diagnosztikai munkát a februártól májusig tartó idıszakban, heti rendszerességgel. A felülvizsgálati munka székhelyünkön és az intézményekben megosztva történik a probléma jellegétıl függıen. Feladatunk még a szakértıi javaslat megvalósítási feltételeinek ellenırzése a társintézményekben. Alapfeladatunk mellett gyógypedagógiai terápiás tevékenységet is végzünk. Ez nevezetesen a családban élı sérült gyermekek korai fejlesztését és a súlyosan, halmozottan fogyatékosok fejlesztı felkészítését jelenti. 15

16 A gyógypedagógiai terápiás munka kb. 3/4-ed része külsı területen történik, a rászoruló gyermekek lakhelyéhez közeli gyógypedagógiai vagy szociális intézményekben. Ezen kívül székhelyünkön is folyik terápia, illetve utazó gyógypedagógiai ellátás formájában is gondoskodunk a feladatellátásról. Az ellátás helyszínét a sérült gyermek állapota határozza meg elsısorban. Mőködési területünk egész Komárom-Esztergom megye területére kiterjed, Tatabánya város kivételével. III. A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei: 1. Tárgyi feltételeink: Intézményünk óta tatai székhellyel mőködött, az Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon épület egységében, az Új út 21. szám alatt. Nagy változást jelentett számunkra a évi esztendı, mivel ez év szeptemberével foglalhattuk el jelenlegi székhelyünket. A nagy változás elsısorban a tárgyi feltételek lényeges javulásában mutatkozik meg. Helyiségeink: 1 vezetıi szoba 1 iroda 3 vizsgáló szoba 1 fejlesztı terem 1 közös kiszolgáló helyiség 1 irattár 1 várószoba 1 folyosó 3 mellékhelyiség A szakértı vizsgálatok végzésére 3 vizsgálószobával rendelkezünk. Így a vizsgálatok mindennapi nyugalma biztosított. A terápiás jellegő fejlesztés a nagymérető fejlesztıszobában valósul meg. A vezetı és az adminisztrátor részére külön helyiség áll rendelkezésre. Az egyes részvizsgálatok közti szüneteket a szülık várószobában vagy a folyosón töltik el. Örömünkre szolgál, hogy irataink tárolására különálló irattárunk van. A mozgássérült gyermekek számára kerekesszékkel megközelíthetı mellékhelyiség szolgál. Mindezeket összevetve megállapítható, hogy munkakörülményeink a munkaterület nagyságát és minıségét tekintve jobb helyzetbe került a megelızı évekhez képest. A tárgyi feltételek javulása egyben az itt dolgozó kollegák munkafeltételeinek pozitív minıségi változását is jelenti. 16

17 A diagnosztikai és fejlesztı munkához szükséges alapvetı eszközök (pl. intelligencia- és szőrıtesztek, fejlesztı- és terápiás játékok, stb.) rendelkezésünkre állnak. Ehhez forrást biztosít fenntartónk. Ezen kívül pályázatok által igyekszünk pótolni az eszközök beszerzését, illetve cseréjét. Az utóbbi években legfıbb támogatónk a KEM Közoktatásáért Közalapítvány. 2. Személyi feltételeink: A munkavégzés személyi feltételei megítélésem szerint jónak mondható, a törvényi elıírásoknak megfelelı képzettségő szakemberek rendelkezésre állnak. Álláshelyeink száma szeptember elseje óta a fenti álláshelyen közalkalmazotti jogviszonyban végzi mindenki feladatát. 7 fı teljes munkaidıben végzi tevékenységét, a fennmaradó 4 álláshelyen pedig részmunkaidıben 9 fıt alkalmazunk. A teljes munkaidıben foglalkoztatott munkatársak munkaköre és végzettsége az alábbi: 1 fı vezetı, gyógypedagógiai tanár, oligofrénpedagógiaszurdopedagógia szak, mentálhigiénés szakember, közoktatási vezetı 1 fı klinikai szakpszichológus, 3 fı gyógypedagógiai tanár, - oligofrénpedagógia-logopédia szak, közoktatási vezetı - oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szak - szomatopedagógia.tiflopedagógia szak 1 fı tanító, pszichopedagógia szakos gyógypedagógus 1 fı adminisztrátor A részmunkaidıben foglalkoztatott munkatársak munkaköre és végzettsége az alábbi: 1 fı gyermekgyógyász fıorvos, 5 fı gyógypedagógiai tanár, - 2 fı oligofrénpedagógia-szomatopedagógia szak - 1 fı oligofrénpedagógia- pszichopedagógiai szak - 1 fı oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szak - 1 fı tanító, gyógypedagógus-értelmileg akadályozottak pedagógiája szak 2 fı konduktor - 1 fı konduktor, gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szak - 1 fı konduktor 1 fı takarító Szakvizsgával rendelkezı dolgozóink száma 5 fı, akik a szakterületüknek megfelelı szakvizsgával rendelkeznek. 17

18 Méltán büszkélkedhetünk még szakértıi jogosítvánnyal rendelkezı munkatársainkkal, akik közül 1 fı igazságügyi pszichológus szakértıi, 3 fı pedig közoktatási szakértıi kompetenciával rendelkezik. IV. Szakmai feladataink részletes elemzése: 1. Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika: Intézményünk legfontosabb feladata a gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai alapvizsgálatok és felülvizsgálatok végzése. A vizsgálatok száma évrıl évre növekvı tendenciát mutat, melyet a következı táblázat jelenít meg az éves statisztikai jelentés tükrében: 2001/2002. tanév 651 vizsgálat 2002/2003. tanév 664 vizsgálat 2003/2004. tanév 848 vizsgálat 2004/2005. tanév 897 vizsgálat 2005/2006. tanév 988 vizsgálat Az alapvizsgálatok és felülvizsgálatok aránya kb %. A 2003/2004. tanévben bekövetkezett esetforgalom növekedésnek a magyarázata a Közoktatási Törvény évi módosításában keresendı. A sajátos nevelési igény fogalmának bevezetése feladatellátásunkat kiszélesítette. Az értelmi fogyatékosok és autisták vizsgálata mellett ellátási kötelezettségünk kiterjed az úgynevezett pszichés fejlıdés zavara miatt a tanulási folyamatban súlyosan, tartósan akadályozottak körére is. E csoportba tartoznak a részképesség zavarral küzdık (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkakulia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). E tanulási problémák diagnosztizálása kiemelt szaktudást igénylı feladat, melyhez nagy felelısségtudat is szükségeltetik. A pontos diagnózis felállítása, az oktatásban való részvétel, a rehabilitációs javaslat és az iskolai kedvezmények meghatározása sok háttérmunkát igényel (elızmények feltárása, elızı szakvélemények, pedagógiai jellemzések beszerzése és tanulmányozása, a szakszerő ellátás feltételeinek ellenırzése stb.). A fentiekben említett feladat szélesítése miatt egyre több vizsgálat kérési igény érkezik hozzánk a középiskolák részérıl. Az elmúlt 3 év statisztikája szerint számuk 79, 55 és 51 volt. A vizsgálatokat mindig követi a szülı részére történı gyógypedagógiai tanácsadással egybekötött vizsgálati eredményismertetı, illetve a távlati egészségügyi és pedagógiai prognózis lehetıségének vázolása. A vizsgálatok számához viszonyítva elenyészı a szülık által el nem fogadott vizsgálati eredmény (2001/ , 2002/ , 2003/ , 2004/

19 13, 2005/ eset). Szakmai munkánkat dicséri, hogy az ELTE Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény Gyakorló Országos Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság által elvégzett másodfokú vizsgálat eredménye a legtöbb esetben megegyezik Bizottságunkéval. A 2003/2004. tanév rendkívüli feladata volt számunkra az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett és az Országos Oktatási Integrációs Hivatal által szervezett szakértıi felülvizsgálat, mely a 2. osztályos értelmi fogyatékos tanulókra vonatkozott. A felülvizsgálat célja az általunk felállított diagnózis helyességének megerısítése vagy elvetése volt. Ez megyénkben 50 tanulót érintett. A felülvizsgálat eredményét intézményünk pozitívan értékelte. A többségi általános iskolába visszahelyezésre javasolt tanulók száma az érintettek körébıl 3 fı volt, amely az országosan 10 %-os visszahelyezési arány alatt van. (0,06%) Az alapvizsgálatot (diagnózist megállapító) követıen a rendelet szabályozza a felülvizsgálatok rendszerét. Felülvizsgálatra az alapvizsgálatot követı évben, majd kettı, illetve három év múlva kerül sor. Az alapvizsgálatok elvégzése az esztergomi kihelyezett vizsgálat kivételével székhelyünkön történik, teljes munkaidıben foglalkoztatott szakemberek közremőködésével. A felülvizsgálatok végzésébe intézményünk 1 gyógypedagógusa mellett 2 részmunkaidıben alkalmazott gyógypedagógusa is bekapcsolódik. A tanulási probléma jellegétıl függıen a felülvizsgálatok elvégzése székhelyünkön és az intézményekbe való kijárással történik. A gyógypedagógiai célú felülvizsgálatok mellett a vizsgálatok célja lehet a gyermekgondozási segély és a felemelt összegő családi pótlék igénylésének, illetve meghosszabbításának jogosultsági elbírálása óta új tevékenységforma jelent meg feladatkörünkben folyamatos figyelemmel kísérés néven. E törvény adta lehetıséggel élve alkalmazzuk ezen tevékenységformát azokban az esetekben, amikor a gyermek/tanuló elsı szakértıi vizsgálata alapján nem lehet egyértelmően és felelısségteljesen megállapítani az értelmi fogyatékosságot. A folyamatos figyelemmel kísérés keretében a többségi óvodák, általános iskolák pedagógusai számára az adott gyermekekkel/tanulókkal való foglalkozások, fejlesztések irányát jelöljük meg és a figyelemmel kísérés egész folyamatát koordináljuk. A pedagógusok által elkészítendı összegzı pedagógiai vélemény elkészítéséhez szempontsort állítottunk össze. A rendelkezés intézményünk számára az oktatási intézményben két alkalommal történı pedagógiai megfigyelést ír elı, mely az adott gyermek/tanuló közösségi munkájára irányul. Az esetenkénti intézményi megfigyeléseket elvégeztük (2004/ eset, 2005/ eset). A tevékenység végzésébe teljes munkakörben foglalkoztatott gyógypedagógusunk mellett 2 részmunkaidıs gyógypedagógus kollegánk is bekapcsolódik. 19

20 2. Korai fejlesztés és fejlesztı felkészítés: Feladataink részét képezik a családban élı sérült kisgyermekek korai fejlesztése és a súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztı felkészítése. A terápiás munkát mindig kiegészíti gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás nyújtása a szülınek, segítve ezzel az otthoni foglalkozás lehetıségét. A terápiás munkát 2 fıállású gyógypedagógusunk mellett 3 részmunkaidıs gyógypedagógusunk és 2 részmunkaidıs konduktorunk végzi. Megbízásos jogviszony keretében még 4 gyógypedagógust alkalmazunk a feladat elvégzésére. A terápiás munkát végzı szakemberek évek óta végzik ezt a gyógypedagógiai területén is speciális tevékenységet nagy szakmai hozzáértéssel és elkötelezettséggel. A korai gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás ellátás elmúlt 5 évének statisztikáját a következı táblázat szemlélteti: 2001/2002. tanév 10 fı 2002/2003. tanév 15 fı 2003/2004. tanév 11 fı 2004/2005. tanév 19 fı 2005/2006. tanév 21 fı A fejlesztı felkészítésben részesülık létszáma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 2001/2002. tanév 16 fı 2002/2003. tanév 19 fı 2003/2004. tanév 17 fı 2004/2005. tanév 19 fı 2005/2006. tanév 16 fı Székhelyünkön kívül Esztergomban (Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola), Nyergesújfalun (Tömegszervezeti Székház), Kisbéren (pedagógiai Szakszolgálat) és Komáromban (Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Szakiskola) végzik a fejlesztı munkát a szakemberek. Az ellátott gyermekek közül állapota miatt 6 gyermekhez utazó gyógypedagógus, illetve konduktor jár (Kocs, Máriahalom, Naszály, Tata) így otthonában kapja meg a fejlesztést. E tevékenység ellátása során kapcsolatunk van még azon egészségügyi és szociális intézményekkel, amelyekben gyógypedagógiai ellátás történik. Intézményünk szakemberei segítik az ott dolgozó szakemberek munkáját az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében és annak megvalósulásában. Ezen kívül a fejlesztési és értékelési naplók vezetését is ellenırizzük. A korai fejlesztéssel és fejlesztı felkészítéssel kapcsolatos szakmai, szervezési és koordinációs munka az intézményvezetı helyettes feladatkörébe tartozik. 20

21 E tevékenységhez kapcsolódóan figyelemmel kísérjük a gyermekek gyógyászati segédeszközökkel és utazási utalványokkal való ellátását. V. Intézményünk mőködése: 1. Szakmai mőhelymunkánk: A szakértıi vizsgálatokat követıen a vizsgálatot végzı szakemberek (orvos, pszichológus, gyógypedagógus) elemzik, egyeztetik a vizsgálat eredményét esetmegbeszélés formájában. A gyermek/tanuló állapotának és a megfelelı oktatási fejlesztési javaslat csak szakmailag jól átgondolt véleményegyeztetés után történhet meg. Rendszeres kapcsolatban vagyunk a részmunkaidıben dolgozó kollegákkal. Havonta szakmai megbeszélést és esetmegbeszélést folytatunk az ı bevonásukkal. Ilyen alkalmakkor beszámolnak a fejlesztett gyermekekkel való tapasztalataikról. A szakmai megbeszélésekre manapság nagy szükség van. Gyakoriak az intézményünket érintı törvények, rendeletek változásai, melyek nyomán a szakmai irányelvek is módosulnak. E törvényi és szakmai változások követése minden kollegánk számára elengedhetetlen követelmény. A továbbképzések tapasztalatainak ismertetése is e keretekben valósul meg. Intézményünk is elkészítette az Intézményi Minıségirányítási Programot, melyet folyamatosan aktualizálunk. E munka szakszerőbb elvégzése céljából részt vettünk (2 fı) a HEFOP B komponensében meghatározott programban. E program a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottságok minıségfejlesztését célozta meg. 2 alkalommal kaptunk felkészítést a feladatvégzésre. Ezt követıen mentor segítette a minıségfejlesztı munkát. A minıségfejlesztı munka hozadékaként elkészültek szakmai munkánk szabályozói, és folyamatosan épül és bıvül szakmai protokollunk. Szakmai szabályozóink: - A szakértıi vizsgálatra történı behívás folyamatának szabályozása - A szakértıi vizsgálat folyamatának szabályozása - A szakértıi vélemény elkészítésének folyamata - A kihelyezett felülvizsgálatok elvégzésének folyamata - A folyamatos figyelemmel kísérés folyamatszabályozása Szakmai protokollunk kidolgozott részei a következık: - Vizsgálati rend - A vizsgálatok részei - Illetékességi körök - Vizsgálóeljárások 21

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Kereki Judit és Lannert Judit 2009. február 1 A tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Járhat ő is iskolába! Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005-2006)

Járhat ő is iskolába! Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005-2006) 16:03 Page 2 Nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról (2005 2006) 2008.09.02. Járhat ő is iskolába! jarhat-2spread:layout 1 Járhat ő is iskolába! Nyer tes pályázóink tapasztalatai

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben