Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény"

Átírás

1 Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1

2 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai, eljárásai Az intézményben folyó gyógypedagógiai nevelő-oktató munka alapelvei Nevelési-oktatási és képzési célok életkori szakaszokhoz rendelten A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségnevelés lehetőségei osztályfőnöki órákon Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység: Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítésére vonatkozó iskolai feladatok Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A diákokkal való kapcsolattartás formái A szülőkkel való kapcsolattartás formái Kapcsolattartás az iskola külső partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgatantárgyak követelményrendszere A felvételi eljárás különös szabályai Iskolában tartott egyéb foglalkozások Diáksportkör, táborok A tanítási órák keretében meg nem valósítható egyéb foglalkozások A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés a választható tantárgyak, foglalkozások A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei Az óvodai nevelés pedagógiai alapelvei, célja, feladata, tevékenységi formái MELLÉKLETEK

3 A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény azzal a céllal jött létre, hogy a közös feladatellátásban résztvevő településeken élő gyermekek, tanulók számára tegye elérhetővé a pedagógiai, szakmai együttműködés előnyeit, szervező tevékenységével járuljon hozzá az oktatás színvonalának növeléséhez. A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézményként működik, mely biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált és integrált óvodai nevelését, sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai szegregált és integrált nevelését-oktatását, egységes gyógypedagógiai, módszertani feladatként utazóhálózatot működtet, fejlesztő iskolai oktatást lát el, külön telephelyen. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve hivatalos név: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az intézmény székhelye 6723 Szeged, Sólyom u. 4. Az intézmény feladatot ellátó intézmény egységei Általános Iskola Óvodai nevelés Egységes gyógypedagógiai, módszertani feladat (utazóhálózat) Fejlesztő iskolai oktatás 1.Az intézményegység nevelési programja 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai, eljárásai Az intézményünkben végzett gyógypedagógiai tevékenység célja Intézményünk olyan egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, mely ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek közül: az enyhe értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos, a beszédfogyatékos, a testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (látás, hallás), autizmus spektrumzavarral küzdő, az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek speciális oktatását-nevelését, valaminta különleges gondozási igényt figyelembe vevő sajátos fejlesztést. Az óvodacélkitűzései, hogy az óvodás korú (3-7 év) gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori, és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. Az iskola célkitűzései között első helyen szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése a habilitáció, a rehabilitáció, valamint azon törekvés, mellyel felkészítjük őket a társadalomba való beilleszkedésre, helytállásra. 3

4 A célok rendszerében kiemelt fontosságú, hogy minden tanulót - az állapotához igazított - gyógypedagógiai megsegítéssel eljuttatni az alapfokú nevelés-oktatás szakaszának eredményes befejezéséhez. Célunk, hogy az alapfokú iskoláztatás idején a tanulók az életkoruknak, fejlettségi állapotuknak, szükségleteiknek megfelelő, teljes körű gyógypedagógiai, pedagógiai ellátást kapjanak a tanórán, a tanórán kívül, az egészségügyi és pedagógiai habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon, valamint a gyermekvédelem, kulturális, szociális hátrányok enyhítése területén az iskolára vonatkozó törvényi keretek között. Nevelési-oktatási és képzési célok Az óvodás létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés Az iskolai élet a társas kapcsolatok szokásrendjének megismertetése A feladat és szabálytudat erősítése Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébren tartása A saját fejlődési ütem elfogadása, önismeret alapozása A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása Az alapvető kulturtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése A játék megszerettetése, a szabály játékok, a didaktikai játékok örömének megélése, a kortárscsoport felfedezése Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képesség, a tartós emlékezet fejlesztéséhez A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése A kulturális, a szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás, törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, megerősítésére, fejlesztésére Az önismeret erősítése, reális kép kialakítása önmagáról, lehetőségeiről, korlátairól véleménynyilvánítás, megnyilatkozás, önképviselet elsajátítása Ismeretszerzés a továbbtanulási lehetőségekről, pályaválasztásról Az általános műveltség elemeinek gazdagítása, ismeretek szélesítése strukturálódása, megerősítése Az önálló életvitel, a társadalmi beilleszkedés módjainak megismerése, gyakorlása Felkészítés a magánélet szerepeire, konfliktusmentes kapcsolatépítésre, szocializációra Az önálló tanulás módszereinek gyakorlott alkalmazása Egészségmegőrző, környezetóvó magatartás kialakítása A jól működő képességek fokozott fejlesztése A személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása A cselekvőképesség, a tartós munkavégzés, az erőfeszítés és kitartás kedvező feltételeinek megteremtése A nagy egyéni különbségek, a másság elfogadása A kulturális, szociális hátrányok folyamatos kompenzálása, visszavezetés a nem fogyatékos fiatalok korcsoportjaiba, a befogadás, az elfogadás erősítése a szülőkkel, a családdal közösen Céljaink között kiemelt helyen szerepel még: Gyermekközpontú szemlélettel a sérült gyermek személyiségfejlődésének segítése. A sérült képességek terápiás kompenzáló korrekciós nevelése, az épen maradt képességek maximális fejlesztése Tanítványainkat saját képességeikhez és adottságaikhoz igazodva a legteljesebb mértékben készítsük fel a társadalmi beilleszkedésre 4

5 Egyénekre szabott speciális képességfejlesztés (tanórai differenciálás, habilitáció, logopédia, szakköri tevékenység, tehetséggondozás). Gyakorlatorientált cselekedtetésen alapuló tevékenység biztosítása a tanulók munkára nevelése érdekében. Tanulóinkban a megismerési vágy felkeltése, az egyéni megsegítésen alapuló ismeretszerző tanulás biztosítása, a belső motivációs rendszer aktivizálásának elősegítése. Legyenek gyermekeink adottságaikhoz képest testileg-lelkileg kiegyensúlyozott, egészséges fiatalok. Váljon igényükké a szép elfogadása, megóvása, megteremtése. A természet és az alapvető emberi értékek megismerése, megóvása, megteremtése. Az általános célkitűzések teljesülésének kritériumai a tanulók nevelésében: Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás önmaga képességeihez mérten Kulturált érintkezési formák birtoklása, írott és íratlan szabályok betartása, társas kapcsolatok fenntartása, illemszabályok elsajátítása, önuralom, konfliktuskezelés birtoklása Reális önismeret, önelfogadás, biztos tájékozódás a környezetben, az élő és az épített környezetünk, értékeink felismerése, környezetvédő-óvó cselekedet, viselkedés és megnyilvánulás különféle helyzetekben a felnőtt jelenléte nélkül is Az egyéni adottsághoz, a sérüléshez viszonyítottan törekvés a továbbtanulásra, reális tervek és elképzelések alapján, tanácsadás a társadalomba történő beilleszkedés segítése érdekében Önmaga és a társak másságának ismerete, türelem, megértés, visszaélés elkerülése Erkölcsös viselkedés társakkal szemben: önzetlenség, szeretet, segítőkészség, szorgalom Szokások, hagyományok elfogadása, megbecsülése A népcsoport, a gyökerek elfogadása, az értékek felismerése óvása A rongálás megfékezése, elítélése, saját helyzettől, képességtől függően Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, az iskolai hovatartozás megbecsülése, oldott viselkedés az iskolai környezetben Konfliktusok kialakulásának megelőzése Az intézményben folyó gyógypedagógiai nevelő-oktató munka alapelvei Az intézményünkben folyó gyógypedagógiai munka alapelvei: Nyitott iskola, szakmai nyitottság a gyermek, a szülő és a társadalom felé A szülők és az iskola közötti partnerkapcsolat megteremtése A hátrányos megkülönböztetés elkerülése, a pozitív diszkrimináció elősegítése A pedagógus titoktartási kötelezettsége a mindenkori törvény szerint Korszerű ismeretek nyújtása a tanulók szükségleteinek, a társadalmi, szülői elvárásoknak megfelelően Az Irányelvben leírt alapelvek, tartalmak, a tanulók képességfejlesztésére, terápiás célú megsegítésére történő alkalmazása Tanítás-tanulás folyamatában érvényt szerezni az egyes tanulók különleges gondozási igényének, speciális nevelési szükségletének Az alapfokú iskoláztatás teljes időszakában érvényesüljön a sajátos fejlesztő korrekciós, habilitációs, rehabilitációs gyógypedagógiai ellátás A tolerancia mindenkori megvalósítását helyezzük előtérbe 5

6 Pedagógiai módszerekkel, eljárásokkal biztosítjuk a tanuló önmagához mért fejlődését Differenciált tanulási és tanítási folyamatot alkalmazunk A tananyag különböző képességekhez mért feldolgozása, elsajátítása lehetővé teszi az egyéni ütemű haladást Az egyéni munka fejleszti az önállóságot, az önértékelést A projektív alapú személyes tevékenységekre, tapasztalatokra, élményekre építő tanítás olyan értékeket hozhat felszínre, ami a hagyományos tanulási-tanítási folyamatban nem derül ki A kooperatív tanulási technikát alkalmazzuk minél szélesebb körben, mely fejleszti a gyermek felelősségérzetét, együttműködési készségét megfelelő tanulásszervező formákkal a differenciált fejlesztést biztosítjuk sokoldalú szemléltetést, tapasztalatszerzést biztosítunk az egyes tantárgyakhoz kapcsolódva a szülők és az iskola közötti partnerkapcsolatot megteremtjük a tanuló szükségletének és a szülők igényének megfelelően ellátás biztosítunk - oktatás, étkeztetés, fejlesztő felkészítés, napközi, tanulószobai ellátás, szakkörök, klubok, tehetséggondozás, idegen nyelv tanulása területén, a tanítás- tanulás folyamatában az egészség megóvásának, környezetünk védelmének kiemelt szerepet juttatunk feladatunk a diákokat bevonni iskolai életük szervezésébe a tanulókat és szülőket folyamatosan tájékoztatjuk a tanulók iskolai tevékenységének fejlődéséről, elért eredményeikről, lehetőségeikről a törvények és szabályzók szellemében a gyermekvédelmi tevékenység megszervezése, működtetése, a szociális hátrányból eredő különbségek csökkentése kiemelt feladatunk Nevelési-oktatási és képzési célok életkori szakaszokhoz rendelten Alsó tagozat: Az óvodás létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés Az iskolai élet a társas kapcsolatok szokásrendjének megismertetése A feladat és szabálytudat erősítése Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébren tartása A saját fejlődési ütem elfogadása, önismeret alapozása A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása Az alapvető kulturtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése A játék megszerettetése, a szabály játékok, a didaktikai játékok örömének megélése, a kortárscsoport felfedezése Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képesség, a tartós emlékezet fejlesztéséhez A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése A kulturális, a szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás, törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, megerősítésére, fejlesztésére Felső tagozat: Az önismeret erősítése, reális kép kialakítása önmagáról, lehetőségeiről, korlátairól véleménynyilvánítás, megnyilatkozás, önképviselet elsajátítása Ismeretszerzés a továbbtanulási lehetőségekről, pályaválasztásról Az általános műveltség elemeinek gazdagítása,ismeretek szélesítése strukturálódása, megerősítése Az önálló életvitel, a társadalmi beilleszkedés módjainak megismerése, gyakorlása 6

7 Felkészítés a magánélet szerepeire, konfliktusmentes kapcsolatépítésre, szocializációra Az önálló tanulás módszereinek gyakorlott alkalmazása Egészségmegőrző, környezetóvó magatartás kialakítása A jól működő képességek fokozott fejlesztése A személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása A cselekvőképesség, a tartós munkavégzés, az erőfeszítés és kitartás kedvező feltételeinek megteremtése A nagy egyéni különbségek, a másság elfogadása A kulturális, szociális hátrányok folyamatos kompenzálása, visszavezetés a nem fogyatékos fiatalok korcsoportjaiba, a befogadás, az elfogadás erősítése a szülőkkel, a családdal közösen. Legfontosabb alapelvünk a folytonosság. A közös köznevelési feladatellátásba bekapcsolódó intézményünk őrizze meg hagyományait, sajátos arculatát, programjait, és ezeket fejlesszük tovább úgy, hogy a gyermekek, tanulók javára éljenek a szakmai, pedagógiai együttműködés adta lehetőségekkel. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Célja: Mérsékelje a mentális rendellenességek és zavarok előfordulási arányát a környezet alakításával és az egyén problémamegoldó képességének erősítésével, Csökkentse a maradandó károsodások kialakulásának lehetőségét Területek: Önismeret /megismerni önmagát, társait/ Én és helyem a környezetben /tájékozódás a környezetben/ Egészséges és biztonságos élet Veszélyeztető tényezők Önmagunk megvédésének lehetőségei, ezek felfedezése Megvalósítása: Tanulmányi munka keretében az adott témákhoz kapcsolódva Délutáni foglalkozások keretében az adott helyzetek feldolgozásával és tervezett foglalkozások keretében Szakkörön- támaszkodva az egyéni érdeklődés és tehetség adta lehetőségekre Szülők tájékoztatásával, bevonásával Kapcsolattartás az elballagott tanulókkal Tanácsadás az életbe való beilleszkedéshez Pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon A feladat lebontása képzési szakaszokra: Enyhén értelmi fogyatékos tanulók: alsó tagozat - A pszichikus funkciók fejlesztése - Képességek fejlesztése a közvetlen tárgyi és érzéki tapasztalatok által (motoros, kognitív, kommunikációs: verbális és nonverbális) - Szociális készségek fejlesztése: önkiszolgálás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás segítése társsal és felnőttel egyaránt, együttműködés kezdetleges formáinak a megalapozása, 7

8 segítő magatartás megerősítése, érzelmek kifejezésének szabályozása, szabály és normarendszerek hasznosságának felismertetése, eszközhasználat alapjainak elsajátítása - Játékszeretet, alkotói vágy fejlesztése - Az egészséges életmód alapjainak megismertetése a tanulókkal - Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése - A tanulók önértékelésének elősegítése, fejlesztése - A cselekvésszabályozás belső feltételeinek folyamatos kialakítása, fejlesztése - A tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása felső tagozat: - Önálló tanulási tevékenység kialakítása - Tanulási technikák hatékony használatának az elsajátíttatása - A szociális kompetencia erősítése valamennyi, a korábbiakban felsorolt területen - Tervezés - A megismerési módszerek további fejlesztése - Céltudatos feladat, és munkavégzés kialakítása - Iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása - Felkészítés a családi szerepekre, az önálló életvezetésre - Törekvés a szociális kulturális hátrányok felszámolására, a teljes mértékű integrálódásra Értelmileg akadályozott tanulók: alsó tagozat: - A pszichés funkciók fejlesztése - Képességek fejlesztése a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés által (motoros, kognitív, kommunikációs) - Szociális képességek területén jelentkező akadályozottságok korrekciója, az egyéni megsegítés hangsúlyozása - Szokásrendszerek kialakítása a játékos fejlesztési formák dominálása során - Önkiszolgálás megalapozása: étkezés, öltözködés, egészségügyi szokások - Játékra nevelés, egyszerű szabályok betartása, utánzásos cselekvések felső tagozat - A mindennapi életben használatos jel, és szimbólumrendszerek értésének, és alkalmazásának megalapozása - A valóság megismeréséhez szükséges ismeretek és technikák elsajátítása - Az önkiszolgáló tevékenység hangsúlyozása - Igény kialakítása a szabadidő hasznos eltöltésére - A már meglévő ismeretek fokozatos bővítése - Az alapvető társadalmi norma és szabályrendszerek betartása - Életvezetést segítő technikák alkalmazása Személyiségfejlesztés autizmussal élő tanulók esetében: A fejlesztés elvei A fejlődési szemlélet fontossága Az autizmus következménye olyan deviáns fejlődésmenet, melyben az egyes fejlődési fokozatok nem feltétlenül épülnek egymásra. Az egyes fejlődési területek között lehetnek szakadékszerű különbségek, de a fejlődési szintek között, és azokon belül is egyenetlen a fejlődés. A 8

9 deviáns fejlődés kompenzálására inadaptív kognitív stratégiák, viselkedésproblémák alakulnak ki, melyek szakszerű, specifikus oktatási, terápiás módszerekkel megelőzhetőek, illetve korrigálhatóak. A tanulók habilitációjának, oktatásának alapja fejlettségük, képességeik részletes ismerete. Az egyes tanulók képességstruktúrája formális és informális felmérésekkel ismerhető meg. A mérés eredménye irányadó az egyénre szabott tananyag összeállításában, a habilitációs területek kiválasztásában, az egyéni eszközök és stratégiák meghatározásában és abban, hogy a tanítási célok fontossági sorrendjét megállapítsa a pedagógus. Speciális megközelítés a tanításban Az új készségek és ismeretek elsajátítása egyéni tanítási helyzetben történik a szociális és kommunikációs nehézségek miatt, napi rendszerességgel szervezve. A tanításban mindig a meglévő tudást bővítjük egyetlen mozzanattal. Az optimális terhelés érdekében a feladatokat a gyermekek képességeinek megfelelő lehető legnagyobb nagyságú lépésre kell bontani. Az elsajátított ismereteket, az új készségeket a lehető legtöbb olyan helyzetben gyakoroltatni kell, melyben funkcionálisak. Az oktatás nevelés során támaszkodni kell a meglévő ép, esetleg kiemelkedő képességekre, speciális érdeklődésre, melyek különösen fontosak lehetnek pályaorientáció szempontjából. Protetikus környezet kialakítása A környezet térben és időben strukturált, így informálja a tanulót arról, hogy mit, hol, hogyan, miért mennyi ideig tegyen. Beszéd helyett, illetve mellett a gyermek szimbólumszintjének megfelelő vizuális eszközök, információhordozók alkalmazása szükséges. A fejlesztés formái - Lokális integrációs keretek között speciális csoportokban: egyéni mikro- és kiscsoportos formában. - Szociális környezetben foglalkozásokon, vagy tanórán kívüli időben. - Funkcionális (részleges és teljes) integrációs formában, a tanulásban akadályozott osztályokban. A fejlesztés fő területei A fejlesztés három szakaszból áll. A fejlesztést minden esetben az első szakaszra kell építeni. Az egymásra épülő szakaszok időtartama előre nem meghatározható. A fejlesztés üteme függ a tanuló fejlődési eredményétől, képességeitől. Első szakasz Fő célja a habilitáció. Egyénre szabott hosszú, közép- és rövidtávú tervre épül. Szociális készségek, szociális beilleszkedést befolyásoló készségek: - taníthatóságot megalapozó készségek, öntudat, kapcsolatteremtés; - szabadidős készségek (szabadidő önálló és társas eltöltése) Kommunikáció/szociális viselkedés: - beszéd előtti (preverbális), csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása; - szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív megerősítéssel) - alternatív kommunikáció használatának tanítása; - tanulási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása. Kognitív fejlesztés: - elemi ismeretek, fogalmak; - szociális-kognitív készségek fejlesztése; - egyszerű aktivitásformák kialakítása; 9

10 - az elsajátított képességek önálló, illetve más összefüggésben való használata; - képességek alkalmazása más környezetben. Szenzomotoros készségek fejlesztés: - testséma ismeretének kialakítása, tudatosítása; - testmozgások célszerű összehangolásának tanítása; - módszerek tanítása, melyekkel a gyermek kontroll alatt tudja tartani mozgásos és egyéb sztereotípiáit. Fejlődési funkcióelmaradások, elemi pszichoszomatikus funkciók, önkiszolgálás: - alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság, tisztálkodás, öltözködés). Tantárgyi ismeretek: - számolás, mérés előkészítése, elemei; - olvasás-írás előkészítése, olvasás-írás elemei; - környezetismeret részterületen történő fejlesztés Második szakasz Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásban való minél önállóbb részvétel. Az előző szakasz területei bővülnek: - képességek szinten tartása és önállóság fejlesztésével; - szociális/kommunikációs kognitív fejlesztés, - önellátás körének bővítése; - házimunka; - munkára, tanulásra nevelés megalapozása. Harmadik szakasz Cél a felnőttkorban egyénileg elérhető maximális szintű adaptáció, önállóság és munkavégző képesség elérésének megalapozása. Az előző szakasz területei bővülnek: - képességek szinten tartása, fejlesztése; - tantárgyi ismeretek; - önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció; - munkára nevelés, pályaorientáció. A fejlesztés formái - Lokális integrációs keretek között speciális csoportokban: egyéni mikro- és kiscsoportos formában. - Szociális környezetben foglalkozásokon, vagy tanórán kívüli időben. - Funkcionális (részleges és teljes) integrációs formában, a tanulásban és értelmileg akadályozott osztályokban. 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk alapvetően fontos célkitűzése tanulóink egészségének megóvása, a folyamatos egészségnevelési tevékenység. Ezt az irányelvet alkalmazva dolgoztuk ki iskolánk egészségfejlesztési programját, amelynek kulcsterületeiként tekintünk a következő feladatokra: az egészséges táplálkozásra nevelés, az aktív testmozgás, és a mozgásszervi betegségek csökkentése, 10

11 a mentális betegségek megelőzése, családi életre nevelés, az elemi elsősegélynyújtás szabályainak elméleti és gyakorlati elsajátítása. Fontosnak tartjuk az emberi szervezet működésével és a betegségek kialakulásával kapcsolatos ismeretek bővítését, az anatómiai és élettani ismeretek elmélyítését, saját szervezetünk megismerését és a fiziológiai folyamatok megértését. Ezen ismeretek használata és beépülése az aktív tudatba elősegíti a prevenciós munkát. Az iskola nevelési programjának részeként az előző tanévekhez hasonlóan direkt és indirekt módon szeretnénk tovább folytatni az egészséges életmódra nevelést.a betegségek megelőzésében, az egészséget támogató magatartás formálásában az iskolaorvos az orvosi szűrővizsgálatok alkalmával aktívan és folyamatosan részt vesz, probléma esetén szülővel, osztályfőnökkel, iskolavezetéssel, társszakemberekkel a szükséges lépéseket megteszi Az egészségnevelés lehetőségei osztályfőnöki órákon önmagunk és egészségi állapotunk ismerete (testi higiénia) egészséges testtartás, a mozgás fontossága az értékek felismerése és ismerete az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamatok (gyógyszerhasználat) elsősegély-nyújtási ismeretek tanulás és tanulás technikái az idővel való gazdálkodás szerepe rizikóvállalás és kockázatai (közlekedés, személyes biztonság) szenvedélybetegségek elkerülése (alkohol, dohányzás, drog, játékszenvedély) a tanulási környezet alakítása a természethez való viszony az egészséges környezet jelentősége Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanórán belül (osztályfőnöki-, természetismeret óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Ezt a feladatot az iskolai védőnő és a pedagógusok látják el. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: megismertetni a környezet elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok - egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit, felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: a) Szervezetten, a természetismeret tanmenet részeként. b) Osztályfőnökök által választható módon 11

12 1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskolai hagyományok a diákság mindennapi életének sarokkövei, melyek révén alakul ki kötődésük az iskolához. A hagyományok ápolása, tisztelete, újabb eseményekkel való gyarapítása egyrészt iskolánk hírnevét gyarapítja, másrészt azt bizonyítja, hogy diákjaink igénylik ezen események megrendezését, esetleges átalakítását, bővítését. Az iskola hagyományai a tanév rendjéhez igazodva a következők: Nemzeti és állami ünnepekhez kapcsolódó programok: - Pákozdi csatára emlékezés - Aradi vértanúkra emlékezés - az 1956-os forradalom megünneplése - Kommunizmus áldozatainak emléknapja - Március 15-re emlékezés - Holocaust áldozatainak emléknapja, - Szeged napja - Nemzeti összetartozás napja Környezeti nevelés programjához kapcsolódó, környezetvédelemmel kapcsolatos programok, megemlékezések: - Takarítási világnap - Állatok világnapja - Föld napja - Víz világnapja - Madarak fák napja - Zöld Manó környezetvédelmi program - Szitakötő irodalmi, környezetvédelmi program Egészséges életre neveléshez kapcsolódó programok: - Fogászati vetélkedő - Szüreti mulatság (Gyümölcs buli) Néphagyományokhoz és egyházi ünnepekhez kötődő programok: - Mikulás, karácsony, húsvét - Farsang, pünkösd - Lucázás, betlehemezés, kiszebáb égetés Sportprogramok: - Mozgásélménynapok hasonló típusú megyei intézmények között - Őszi, karácsonyi, húsvéti váltók - Sportrendezvények:labdarúgás,atlétika,asztalitenisz, Kapkodd a lábad (alsó tagozatosok számára), megyei, regionális és esetleges országos felmenő rendszerben. - Úszás, lovaglás 12

13 - Challengeday (Kihívás napja) Családokkal történő kapcsolattartás programjai: - Ismerkedés a leendő elsős tanulókkal - Anyák napja, nyílt nap - Szülőklub - Családi nap, gyermeknap - Alapítványi estek - Down-syndroma napja - Autizmus napja - Sérült gyermekek napja Irodalmi rendezvények: - Őszi szavaló délután - Szavaló versenyek Kapcsolattartás más intézményekkel: - Esélyegyenlőség napja (Tolerancia nap) - Integrált kutyás játszóház Szabadidős programok: - délutáni foglalkozásokon: klubfoglalkozások - Szakkörök - Bábszínház, színház, múzeum, kiállítások látogatása - Könyvtárak látogatása Tanulmányi versenyek: - A tanulásban akadályozott 6-7. osztályos tanulóknál házi tanulmányi versenyek, a komplex tanulmányi verseny iskolai csapatának válogatása, a megyei, esetlegesen az országos versenyre. - Az értelmileg akadályozott tanulóknál a Koncz Dezső Tanulmányi Verseny házi, regionális és esetlegesen az országos fordulója, az iskolai csapat válogatója A társadalom által elvárt norma és szokásrend megismertetése, értelmezése, elfogadtatása az intézmény céljai között szerepel. Ehhez sokoldalú gyakorlási színteret igyekszünk biztosítani tanulóink számára, kihasználjuk az iskolai élet adta lehetőségeket, illetve iskolán kívüli tevékenységek biztosításával a jövőbeli sikeres társadalmi beilleszkedést. 13

14 Az iskolai közösségfejlesztés fő területei - Tanórák:(szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák) - Tanórán kívüli foglalkozások: séta, kirándulás, délutáni foglalkozások - Diákönkormányzati munka - Szabadidős tevékenység Feladatok és tevékenységek az alsó tagozaton tapasztalatok szerzése az intézmény működéséről, közösségekről iskolai hagyomány és szokásrend értelmezése, együttműködés a társakkal, pedagógussal pl. teremrend, tanszerek rendje, saját holmi elhelyezésének rendje, sorakozások, tanórai megnyilvánulás, a közös étkezések, óraközi szünetek, a szabadidős foglakozások terén pozitív szokásrend kialakítása az önellátásban, öltözködésben, az elemi tisztálkodásban a felelősi rend értelmezése, a saját társak felszerelésének óvása. Ezeket az elvárásokat elsődlegesen az első és a második évfolyam felé fogalmazzuk meg, az érzelmi kötődések, odafordulás, elfogadás, szeretet kimutatása, a tanulók formálásának fontos eszköze. A normák elsajátítása második fázisában a megismert, megértett szokások gyakorlása következik. A gyakorlás különféle színtereken, pl. osztályban, tornateremben, öltözőben, ebédlőben, közös helyiségekben, orvosi rendelőben, játszótéren, utazásnál, kirándulásokon, kulturális programokon realizálódik. A gyakorlást összekötjük az egyén képességeinek legmegfelelőbb feladattal, tevékenységgel. Ezek elsődlegesen a harmadiktól ötödik évfolyamokon érvényesülnek: Az elsajátított normák, viselkedési szabályok, szokások már a belsővé válás szintjén működnek A serdülőkorban nagyobb figyelmet fordítunk az érzelmi élet gazdagítására, a barátságokra, egymás problémáinak kezelésére, közösségfejlesztésre Erősítjük a korosztályok közötti kapcsolatot testvérosztályok kialakításával: kirándulás, szabadidős programok alkalmával Az intézmény eredményeit csak valamennyi pedagógusának, pedagógiai segítőinek egységes elvek szerinti együttműködésével érheti el. Ebben a folyamatban meghatározó a családi háttér megnyerése Kulturált magatartási formák intézményen belül és intézményen kívül Tiszteletadás a felnőtteknek, beszédkultúra erősítése Önbíráskodás elkerülése Házirend betartása A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai Kötetlenebb tevékenység formái és a közösen átélt kirándulások, túrák, délutáni szabadfoglalkozások a közösségfejlesztés kiváló területei - nevelje a tanulókat egymás segítésére - a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget - ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait - sokoldalú és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez - séták, kirándulások mélyítsék el a természet iránti szeretetet, felelősség érzést Kötetlen tanórán kívüli foglalkozások formáiról a nevelőtestület dönt: - a tanulói (szülői) igények ismeretében (előző évi felmérés alapján) - a rendelkezésre álló szakemberek körét figyelembe véve - a tanulók tehetségét mérlegelve 14

15 Iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja: Délutánifoglalkozások: 1-8 évfolyamon Alsó tagozat: játékos ügyességi versenyekre, bemutatókra való felkészülés. Felső tagozat: atlétika, asztalitenisz, kispályás labdarúgás, versenyekre, házibajnokságokra való felkészítés. Egyéni fejlesztés - egyéni fejlesztési terv szerint, a rászoruló tanulók számára Informatika - a felső tagozat számára Angol nyelv felső tagozatosok számára Tanulók érdeklődési körét figyelembe vevő szakkörök (kézműves foglalkozás, kisgazdasszony szakkör, tánc-dráma, természetjáró, báb-, mesemondó szakkör) Iskolán belüli könyvtári foglalkozások Egészségvédelem, egészségnevelés Hitoktatás az egyházak által delegált oktatókkal Sportversenyek, bajnokságok Tanulmányi (alsós, felsős, országos felfutású) versenyek Kulturális (szavaló, mesemondó, évfordulóhoz kapcsolódó) találkozók Sport (házibajnokságok, országos felfutású sportversenyek) Tanulmányi kirándulások Múzeum-, könyvtár-, színházlátogatás Vadaspark rendszeres látogatása - Zoo-foglalkozások (tananyaghoz kapcsolódóan) A foglalkozásokról minden tanév kezdetén írásban tájékoztatjuk a tanulóinkat. A jelentkezés is írásban történik, a szülő jóváhagyó aláírásával. 1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, osztályozó vizsgák lebonyolítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 15

16 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a leltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt a munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanévben. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére. Részt vesz a munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok A gyógypedagógia sérülés-specifikus módszerei, terápiás attitűdje segíti a beilleszkedési, magatartási nehézségek személyre szabott enyhítését, kezelését. Tanulóink esetében az önmagukhoz viszonyított fejlődés értékelése szükséges, mely biztató, fejlesztő irányú, és a pozitívumokat hangsúlyozza. Követelményeink, az elvárások személyre szabottak és nem csupán egy külső norma részei, mely mindig a gyermekek fejlettségének megfelelő. Egyéni, csoport- és iskolai szinten változatos pedagógiai-pszichológiai módszerekkel, programokkal segítjük tanulóinkat, melyek lehetőséget teremtenek a gyermekek számára az önkifejezésre, értékeik kibontakoztatására, a tehetség felkarolására, a kreatív képességek fejlesztésére, sikerélmény szerzésére. A beilleszkedési, magatartási zavarok leküzdésében a szülő és az iskola azonos szemlélete, közös törekvései és szoros együttműködése vezetnek sikerre. Amennyiben a probléma meghaladja a gyógypedagógiai kompetenciát, szükség és egyéni indokoltság szerint együttműködünk: - szakemberekkel: klinikai pszichológussal, neurológus és pszichiáter szakorvossal, kórházzal, - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, 16

17 - Területi Gyermekvédelmi Szolgálattal - Gyermekjóléti Szolgálattal - ÁNTSZ-szel Tevékenységeink: magatartászavarok megfigyelése, diagnosztizálása, elemzése alapvető viselkedési szabályok megismertetése, kialakítása társas viselkedés szabályainak megismertetése és alkalmazása önismeret, önfegyelem kialakítása A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység: Célja: Az egyes területeken nyújtott kiemelkedő képesség, készség további fejlesztése. Tehetséggondozási területek: - Tanórákon történő differenciált foglalkozások. - Tanórán kívüli lehetőségek (szakkörök, foglalkozások, programok) - Szabadidős tevékenységek (program, verseny, rendezvény stb.) Iskolánk egyéni, kiscsoportos és szakköri foglalkozásokat szervez különböző kézműves, tánc, hangszeres zene, ének, sporttevékenységi körökben stb. Tanulóink kiállításokon, ünnepélyeken, alapítványi rendezvényeken és sportversenyeken bizonyíthatják tehetségüket, felkészültségüket. A kötelező tanítási órák kiegészülnek azokkal a nem kötelező (választható) tanórák csoportjaival, amelyeket a szülők, a tanulók igényei és a jelentkezések alapján szervezünk. A tervezésnél figyelembe vesszük szakmai hagyományainkat, valamint a pedagógusok szakirányú továbbképzésen megszerzett ismereteit. A fejlesztő csoportok száma a tanuló különleges gondozási igénye szerint szerveződik, ezért félévenként, évenként változhat Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység Iskolánk tanulóinak nagy része hátrányos helyzetű családban él. A gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység áthatja az intézményi élet egészét. Mindez megkívánja valamennyi nevelőtestületi tag részvételét a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokban. Célunk, hogy biztosítsuk a gyermekeket megillető jogok érvényesülését és őrködjünk a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyerekek elviselhető életlehetőségei felett, s ha szükséges, javaslatot tegyünk védő-óvóintézkedésekre. Iskolánk gyermekvédelmi felelőse hivatott arra, hogy kiemelt figyelemmel kísérje hátrányos helyzetű tanulóinkat. Személyén keresztül az iskola közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. Ennek folyamata: - Szűrés-családlátogatás, szülővel való beszélgetés alapján. - Prevenció: problémafeltárás után aktuális tanácsadás, jogszabály értelmezés, kérvényezés. Ha az iskola pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni a veszélyeztető okokat, külső intézmények segítségét kéri. 17

18 Feladatunk egyes területeken a gyermekek eltérő életkori szakaszaiban. (6-12 életév) Gyermekekkel kapcsolatos védelmi feladatok: A tanulók elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, tanszer, egészséges életmód, pihenés, önellátás, önkiszolgálás) feltételeinek biztosítása a családban és az iskolai környezetben. Az egészséges fejlődéshez szükséges nevelési légkör biztosítása, a testi épség megóvása családon belül, családlátogatások alkalmával felvilágosítás problémás esetekben A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az iskolaorvosi szolgálat keretében A tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása (ügyelet, fejlesztő foglalkozások, felzárkóztatás) A család szociális és anyagi helyzetének megfelelően különféle támogatási lehetőségek felkutatása, a hozzájutás segítése Segítségnyújtás a kulturált szabadidő-eltöltéshez, az életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő rendezvényeken történő részvételhez Folyamatos felvilágosító tevékenység a szülők részére a fogadóóra keretében Tanácsadás a szülők számára Gyors és hatékony intézkedés a gyermeket veszélyeztető helyzetekben A rendszeres iskolába járás folyamatos ellenőrzése, szükség esetén eljárás kezdeményezése A kisebbségből érkező gyermekek számára kulturális, szociális hátrányaik csökkentése érdekében a szabályok, normák elfogadásáért folyamatos segítségnyújtás. Serdülőkorúak ellátásával kapcsolatos gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek: A hátrányos helyzetű fiatalok életformájának folyamatos ellenőrzése, nyomon követése. Felvilágosító tevékenység az egészségre ártalmas, káros anyagokról. Szociális helyzetük nyomon követése, lehetőségekhez mérten történő támogatásuk. A rendszeres iskolába járás ellenőrzése, a pályaválasztás segítése. Nyílt érzelmi feltárás, problémamegoldás. Segítségnyújtás az étkeztetés, egészségügyi ellátás terén. Együttműködés az ifjúságvédelmi tevékenységet kifejtő városi önkormányzati és más gyermekvédelmi szervekkel, szervezetekkel 1.6.4A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A sajátos nevelési igényű tanulók adottságai között sok a nevelés szempontjából kedvezőtlen elem. Ennek okán az átlagos nevelés náluk nem hoz kellő eredményt, csak a szükséglethez igazított gyógypedagógiai megsegítés, amely figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a módosult pszichés funkciókat. A foglalkozásokat az alábbi pedagógiai elvek alapján szervezzük: Tanulóink egyéni fejlesztésében figyelembe vesszük tanulási nehézségeiket, sajátos nevelési szükségleteiket, amelyek kielégítéséhez határozzuk meg a célokat, a fejlesztési tartalmakat és eljárásokat. Mindehhez igazítjuk az iskola belső életét, szerkezetét, a kiegészítő szolgáltatásokat. Az egyéniesített nevelés - differenciált tartalmakban, módszerekben, terápiás eljárásokban - a tanórákon kiscsoportos foglalkozásokon az egyéni fejlesztő és rehabilitációs órákon valósul meg, egyéni fejlesztési tervek alapján. Az egészségügyi okból történő hiányzások után a lemaradások csökkentése és felzárkóztatás. 18

19 A heti órakeret elosztása szükségletek szerint folyamatos felülvizsgálattal történik. Az elmaradás területén gyakorlattal rendelkező szakember (pl: szomatopedagógus, pszichopedagógus, logopédus, gyógytornász, tiflopedagógus, szurdopedagógus, konduktor) segít a felzárkózásban A szociális hátrányok enyhítésére vonatkozó iskolai feladatok Az iskola több tevékenységi és szervezeti formát működtet, amely a tanulók helyzetéből, családi hátteréből adódó szociális hátrányok enyhítését szolgálják. A szociális hátrányok magatartási és beilleszkedési zavarok enyhítésének rendszere az iskolánkban: a szociális hátrányok feltérképezése személyiségi jogokat nem sértő adatok bekérése a problémák feltárása és a stratégiák kidolgozása az egyéni megsegítésre családok meglátogatása, szakember segítségének kérése a tanítási napokon a tanítás kezdete előtt ügyelet szervezése programok biztosítása a dolgozó szülők, valamint a szociálisan hátrányos családi környezetben élő tanulók számára Az őszi- téli- és tavaszi szünetben ügyelet és program biztosítása a dolgozó szülők gyermekei számára Délutáni foglalkozások biztosítása az 1-4. évfolyamon valamennyi tanuló részére az étkezési térítési díjak támogatási lehetőségeinek feltérképezése igény és szükséglet szerint délutáni foglalkozás szervezése 5-8. évfolyamon szakkörök működtetése a képességfejlesztés, a kulturális hátrányok enyhítésére lehetőséget biztosítunk a tehetségesebb tanulók differenciált fejlesztésére, felzárkóztatására sportkör működtetése az állóképesség javítása érdekében, s a tehetséges tanulók eredményességének elősegítése tájékoztató, felvilágosító programok kidolgozása a káros szerekkel kapcsolatosan, a tartalmak beépítése az osztályfőnöki órákba és az egészségnevelésbe hatékony ifjúságvédelmi tevékenység felvilágosító munka a szülők részére: különböző támogatási lehetőségek megismertetése az intézmény alapítványának sokoldalú tevékenysége a szociális hátrányok enyhítésére közös program a szülőkkel, családi nap, nyílt nap, alapítványi est. A pályaválasztással kapcsolatos tevékenységek köre: a pályaválasztási ismeretek beépítése a felső tagozaton zajló oktató-nevelő munkába önismereti képességek, pályaelképzelések folyamatos elemzése választható szakmák körének megismertetése a tanulókkal, a szülőkkel tájékozódó látogatások nyílt napok keretében egyéni segítségnyújtás a szakmaválasztásban pályaalkalmassági vizsgálatok, egészségügyi szűrések megszervezése a szülők bevonásával a beiskolázási tennivalók elvégzése, a szülők rendszeres tájékoztatása 19

20 A szociális hátrányok leküzdésére szolgáló programok rendszere éves szinten Feladatok, programok, tevékenységek 1. A jól működő funkciók, az érintetlen képességek megkülönböztetett fejlesztése - zenei, művészeti képességek - sport, mozgás, torna, úszás, tánc - informatika 2. Drog- bűnmegelőzési program 3.Pályaorientációs tevékenység 4. Tanulmányi versenyek, vetélkedők 5. Kirándulás, természetjárás 6. Felvilágosító munkaszülők részére: - szociális juttatás - nevelési tanácsadás 7. Pályázatok figyelése - helyi támogatások, városi, intézményi, alapítványi,országos pályázatok A megvalósítás ideje, helyszíne, formái Éves program szerint, az iskolában tanórán kívülitevékenységben Klub és szakköri tevékenység program szerint Az osztályfőnöki munkában, diákönkormányzati tevékenységben, az iskolaorvossal együttműködve Osztályfőnöki és gyakorlati ismeretek órákon folyamatosan. Szülői értekezleteken, iskolalátogatásokon a szülők bevonásával Osztályszintű kirándulás, éves terv szerint, természetjárás ősszel,tavasszal A tanév elején azosztályfőnök közreműködésével Folyamatosan, igény szerint Folyamatosan a programoknak megfelelően 1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Az intézmény legfontosabb döntéseinek meghozására a jogszabályban meghatározott esetekben a nevelőtestület jogosult. Az egyéb döntések meghozása az intézményvezető jogköre. Azokban az ügyekben, amelyek az iskola tanulóinak jelentős részét érintik, a döntési folyamatban lehetőséget biztosítunk a diákság számára véleményének kifejtésére, a döntési folyamat befolyásolására. A tanulók jogaikat, s kötelességeik teljesítését a diákönkormányzaton keresztül gyakorolhatják. A döntési folyamat részét képező értekezletre a diákságot közvetlenül érintő témakörben meghívjuk a diákönkormányzat képviselőit. A diákönkormányzat tájékoztatása, a döntést megelőző informálás lebonyolítása, a diákönkormányzat véleményének beszerzése a diákönkormányzatot segítő pedagógus feladata. A fentieken túl a diákság többségét érintő döntések meghozatala előtt lehetővé tesszük az egyes osztályok számára a véleménynyilvánítást, amelynek tartalmát és az osztályközösség által megfogalmazott javaslatokat az osztályfőnök juttatja el a diákönkormányzatot segítő pedagógus felé. A diákönkormányzatnak szerepe és jelentősége a mi iskolánkban a házirend kialakításában, annak betartásában van. Jelentős az ellenőrző, értékelő szerepe. Sokat tesz a tanulók szabadidős tevékenységének értelmes, hasznos kialakítása, eltöltése érdekében. Programját az évente meghatározott, s a gyermekek igényeit figyelembe vevő munkaterv szerint végzi. A diákok közösségét a diákönkormányzat-vezető pedagógus segíti, aki szintén tagja a tágabb 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben