Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program. Veszprém 2013."

Átírás

1 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013.

2 II. II. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat Ajánlás I. BEVEZETÉS I. 1. Intézményünk Az intézmény megnevezése Székhelye Elérhetőségek Az iskola földrajzi működési területe Az iskola beiskolázási körzete I. 2. Az intézmény sajátosságai Intézményünk típusa Az intézményünk tanulói Gyógypedagógusaink A gyógypedagógiai munkát segítők Az iskola működésének segítői Feladataink Óvodai csoport Fejlesztő iskolai rehabilitációs csoport Autista csoport Általános iskola Készségfejlesztő speciális szakiskola Kollégiumi egység AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai II Alapelvek Az oktatás nevelő hatásának elvei Az érthetőség A szemléletesség A motiváció Differenciált foglalkozás Közvetítési szint Változatosság, időfelhasználás Fokozatosság II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben, c. pályázatban való részvételünk A tanulásszervezési formák A kompetencia alapú oktatás bevezetésének céljai II Pedagógiai értékeink II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai A pedagógiai célokban feltüntetett feladatok Kognitív funkciók fejlesztése Egészséges, kulturált életmódra nevelés Szociális képességek nevelése Speciális kompetenciák fejlesztése II A TÁMOP pályázatban választott fejlesztési terület területek megvalósítása Feladatok Kompetencia alapú oktatás bevezetése Kötelezően választott műveltségi terület Szabadon választott műveltségi terület Tantárgyai Egyéb innovációk megszervezése

3 II. II. II. II. II. II. II. II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei TÁMOP pályázatban vállaltak megvalósítása II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai, módszerei A digitális pedagógiai elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Célja Feladatok Tevékenységek A megvalósítás területe 3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Célja Szomatikus nevelés Higiénia Egészséges táplálkozás Mozgás, sport, szabadidő hasznos eltöltése Konduktív nevelés Gyógytestnevelés Balesetvédelem, egészségügyi szűrővizsgálat az intézményben Környezeti nevelés Mentálhigiéné Ökoiskola 4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Feltétele Célja Feladatai 5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység II A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Célja Feladata Tevékenységi területek Munkahelyi gyakorlat Tanulók kiválasztása Tanulók felkészítése A kísérők kiválasztása A munkahelyek kiválasztásának szempontjai Ellenőrzés, értékelés A képzésről kiadott bizonyítvány Garanciák a programban II Beilleszkedéssel, magatartási nehézségekkel küzdők segítése Célja Feladata Tevékenységi területek II Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása, szociális hátrányok enyhítése Alapelvek Céljaink A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladatai Tevékenységek Kapcsolattartás, kapcsolatok kiépítése 7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel II A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Szülői kapcsolattartás formái

4 II. II. III. III. III. III. III. Együttműködési formák II Az iskola külső kapcsolatrendszere Kapcsolat a fenntartóval Kapcsolat más intézményekkel Hasonló profilú intézmények Munkahelyi Gyakorlat 9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai, felvételi eljárás A tanulók felvétele, átvétele, magasabb osztályba való átlépések Tanulói jogviszony megszűnése Magántanulói jogviszony HELYI TANTERV III. 1. A választott kerettanterv megnevezése III. 2. A választott kerettanterv feletti óraszám Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok az általános iskolában A készségfejlesztő speciális szakiskola szerkezete A tantárgyi rendszer felosztása a készségfejlesztő speciális szakiskolai évfolyamokon 3. Mindennapos testnevelés Feladat 4. Projektoktatás 5. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei 6. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

5 Küldetésnyilatkozat Mi, a Kozmutza Flóra Általános Iskola tanárai arra törekszünk, hogy szakmai tudásunkkal, emberségünkkel, személyes példamutatásunkkal, feltétel nélküli elfogadó, szeretetteljes légkörben neveljük a ránk bízott tanulókat Ajánlás Pedagógiai tevékenységünk szellemiségét, az ENSZ gyermeki jogokról szóló egyezménye 23. cikke határozza meg. 1. Hisszük, hogy az értelmileg akadályozott gyermeknek emberi méltóságát biztosító, önfenntartását előmozdító, a közösségi életben való tevékeny részvételt lehetővé tevő, teljes és tiszta emberi életet kell élnie. 2. Elismerjük, az értelmileg akadályozott gyermeknek a különleges gondozáshoz való jogát, és a rendelkezésre álló forrásoktól függő mértékben, az előírt feltételeknek megfelelő segítséget biztosítjuk az eltartó szülőknek és a gyermekeknek. 3. El kell érnünk, hogy az értelmileg akadályozott gyermek valóban részesülhessen oktatásban, gyógyító nevelésben, munkára való felkészítésben és szabadidős tevékenységben oly módon, hogy ezek biztosítsák személyisége legteljesebb kibontakozását kulturális és szellemi területen egyaránt. 4

6 I. BEVEZETÉS I. 1. Intézményünk Az intézmény megnevezése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Székhelye 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. Elérhetőségek Telefonszám 88/ Fax 88/ cím Az iskola földrajzi működési területe: Az iskola beiskolázási körzete: Veszprém megye Veszprém város és Veszprém megye területe I. 2. Az intézmény sajátosságai Intézményünk június1-től önálló intézményként működik. Intézményünk típusa Többcélú közoktatási intézmény (összetett iskola): Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az intézményünk tanulói Sajátos nevelési igényű - értelmileg akadályozott, súlyosan és halmozottan sérült, autista - gyermekeket nevelünk. Tanulóink személyiségfejlődését akadályozza a maradandó idegrendszeri károsodás, a tartós testi-lelki állapotváltozás. Mindezek konkrétan is megfigyelhető és mérhető fejlődésbeli elmaradást okoznak ép kortársaikhoz viszonyítva. A nevelhetőség szempontjából nagyon eltérő egyedi adottságok miatt a személyiség fejlesztésében egyenként is eltérő nevelési igények és szükségletek jelentkeznek. 5

7 Az átlagos nevelhetőségnek az idegrendszeri károsodás, a tartós testi-lelki állapotváltozás mellett további akadályai is lehetnek, például az ingerszegény szociális környezet. A felsoroltak együttesen, az értelmi fogyatékossághoz társuló személyiségváltozásokat is okozhatnak. A tanulók eredményes fejlesztése folyamatos, egymásra épülő gyógypedagógiai segítségnyújtást, a szülői házzal összhangban lévő nevelést igényel. A nevelésnek elsődlegesen az alapvető pszichés funkciók, a megismerő tevékenység és a kommunikációs képességek fejlesztését, a mozgásállapot javítását a gyógypedagógia eszközrendszerével kell elérni. Optimális fejlesztést csak az egész életre szóló védő-irányító, de az önálló személyiséget is kibontakoztató nevelés biztosíthat, amely törekszik a képességeik maximumának elérésére. Az értelmileg akadályozott tanulók iskolai fejlesztésében jellegzetes nevelési nehézségek jelentkeznek: - Nem fogyatékos kortársaikhoz viszonyítva, a tanulásukban mennyiségi és minőségi különbségek vannak, ezért a többségi iskoláztatás általános rendjébe nem tudnak beilleszkedni. - A szenzoros és mozgásos közlések befogadására fogékonyabbak, a verbális tanulás nagyon nehezen alakul ki. Ezért csak képi szemléletes rávezetéssel, a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel mutatható fel eredményesebb fejlesztés. - A tanulási tempó, a bevésés jelentős változása, a bizonytalan megőrzés, a pontatlan felidézés miatt a fejlesztésnél több időre és sok gyakorlásra van szükségük. - Erősen kötődnek a tanulási helyzetekhez, szokásokhoz és személyekhez. A tanultakat csak konkrét gyakorlati helyzetben tudják alkalmazni. - Az ismeretszerzés, feldolgozás és alkalmazás során vezetésre, segítségre, erős irányításra szorulnak. Tanulásukban, ismeretszerzésükben rövid idejű odafordulás, tevékenységi kedv tapasztalható. A figyelemkoncentráció zavara miatt a külső ingerek könnyen eltérítik őket. - A szociális képességek területén jelentkező zavarok (pl. a normakövetés képességének zavara, a kooperatív készségek hiánya, a kritikátlanság, az önfegyelem hiánya, kommunikációs zavarok) együttesen a fejlesztést-nevelést nehezítő tényezők. A gyógypedagógiai nevelésnek támaszkodnia kell a tanulók pozitív tulajdonságaira, a felnőttekhez fűződő erős kötődésre, érzelemviláguk gazdaságára, tartósságára, valamint azokra a képességelőnyökre, amelyek aktiválása dinamikusabb fejlődést eredményezhet például az ábrázolásban, kézimunkában, házimunkában vagy a mozgásban és a sportban. Gyógypedagógusaink Iskolánk gyermekeinek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljenek attól kezdődően, hogy fogyatékosságát megállapították. Gyermekeink neveléséhez az adott fogyatékosság típusának megfelelő szakirányú szakképesítéssel rendelkező gyógypedagógus alkalmazása szükséges. A pedagógustól nyitottságot követelnek az új szakmai ismeretek, a határtudományok kutatási eredményei, a közvetlen és tágabb környezet változó igényei felé. Gyógypedagógiai szemlélet kell, hogy áthassa az intézmény egészét, az itt dolgozó valamennyi felnőttet. 6

8 A gyógypedagógiai munkát segítők A gyógypedagógusok munkáját közvetlenül segítik a gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelők, dajkák és ápolónők. Ők a pedagógusokhoz hasonlóan mintaszerepet töltenek be, részesei a pedagógiai folyamatoknak. A gyermekek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, a rendszeres orvosi ellátás biztosítása az iskolaorvos feladata. Az iskola működésének segítői Az adminisztrációs tevékenységet végzők, a technikai és a konyhai dolgozók a munkájukkal, a tanulókkal való bánásmódjukkal, mindennapi kommunikációjukkal hatnak tanítványainkra. Feladataink Óvodai csoport A gyermekek beszédindítása, kommunikációs készségének kiépítése, szobatisztaságra szoktatás és az iskolai életre való felkészítése játékos tevékenységbe ágyazottan történik. Fejlesztő iskolai rehabilitációs csoport A fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodó, a tankötelezettség teljes időtartama alatt rehabilitációs célú, az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A nevelés-oktatás fejlesztési területeinek tartalma tanítási évfolyamokra nem tagolódik, a pedagógiai munka szakaszolása a tevékenység tartalmi kínálatának életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó struktúrálásában, koncentrikus bővítésében jelenik meg. Autista csoport A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejletség mellett elérhető legjobb felnőtt kori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése; ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel való kompenzálása és fejlesztése. Általános iskola 8 évfolyamon a szűkebb környezetben mindennapi életfeladatok, élethelyzetek megoldására való felkészítés folyik. A nevelési oktatási folyamat tartalma a közvetlen környezetben való tájékozódás, a kommunikációs készségek fejlesztése, valamint önmaga ellátása készségeinek fejlesztése. A kultúrtechnikák oktatása csak a éves kor után kerül előtérbe. A tanításban, tanulásban a szemléltető-cselekedtető módszereknek központi szerepük van. Ez a tapasztalatszerző, tanulás gyakorlás vonzó, a mindennapi élet szempontjából jelentőséggel bíró helyzetekbe ágyazottan valósítandó meg. Hangsúlyozott szerepet kap a személyes és szociális integrációra való felkészítés. A tárgyi tevékenységben megjelenő úgynevezett kreatív foglalkozások, mint a játék, ábrázolás, ének-zeneritmika igen kedveltek és eredményesek. A fejlődési zavarok hatásainak leküzdése egyénenként változóan terápiás eljárások alkalmazását is igényli. 7

9 Készségfejlesztő speciális szakiskola A továbbtanulás, a szakmaszerzés alapjainak színtere. A évfolyam tanterve az értelmileg akadályozott tanulót oktató-nevelő általános iskolai tanterv koncepcionális és tartalmi folytatása. A évfolyamot a szakképzés előkészítése, az általános műveltségi és praktikus ismereteket közvetítő tartalmán túl, súlypontosan veszi figyelembe a gyakorlati évfolyamokra való felkészítést. Az a fiatal, aki eredményesen befejezte a 10. évfolyamot, tanulmányait a készségfejlesztő speciális szakiskola évfolyamain folytatja. A tanterv két szakma tananyagát tartalmazza: évfolyam: szakma I. szövött tárgy készítő évfolyam: szakma II. udvaros Kollégiumi egység Azokat a tanulókat helyezzük el, akik a megye távolabbi településein élnek. A kollégium hetes otthon szerűen működik, hétfőtől péntekig ad otthont a gyermekeknek. 8

10 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA II. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai II Alapelvek A tanítás tanulás folyamatának alapelvei olyan általánosan érvényesülő tételek, körülmények, amelyeket minden nevelőnek érvényesíteni kell oktató - nevelő munkájában. A mi iskolánkban az általános pedagógiai alapelvek sajátos módosulásait használjuk. Az oktatás nevelő hatásának elvei: Az érthetőség (elve): mindaz, amit bemutatunk, leírunk, elmondunk a tanulók megfelelő legyen (egyszerű, világos nyelvhasználat). képességének A szemléletesség (elve): a cselekvésre, a tevékenységre építést jelenti. Megkönnyíti a tanulók megismerő tevékenységét, elvezet a gondolkodás és a beszéd korrekciójához. A motiváció (elve) a cselekvésre késztető indítékok összessége, rendszere. A mi tanulóinknál permanensen kell hatnia a folyamat minden mozzanatában. Ezt elsősorban nevelési eszközökkel tudjuk biztosítani. Differenciált foglalkozás (elve): minden tanulónak biztosítani kell az önmagához képest való optimális fejlődés lehetőségét. Ehhez szükség szerint egyéni fejlesztési terv is készüljön. Közvetítési szint: cselekvésbe ágyazott gondolkodás, gyakorlatilag az egész iskolai karrieren keresztül. Változatosság, időfelhasználás: Az értelmileg akadályozott gyermeknél sérülés specifikus szempont, hogy kevés, jól körvonalazott, a figyelmet és az érdeklődést optimális szinten tartani képes ingerrel találkozzon. A jól átgondolt ingermintázat, az időben alkalmazott változtatások eredményeként a fáradékonyabb gyerek is tovább tartható egy-egy helyzetben. Fokozatosság: a tervezésnél egy-egy adott készség vagy ismeretanyag szisztematikus és egészen kis lépésekre való lebontásra kell törekedni. Az alapelvek a kompetencia alapú fejlesztésénél is megvalósulnak. II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai Tanítványainkat saját képességeikhez és adottságaikhoz igazodva a legteljesebb mértékben felkészíteni a társadalmi beilleszkedésre. Elemi ismeretek közvetítése, alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése. Gyermekközpontú szemlélettel a sérült gyermek személyiségfejlődésének segítése. A sérült képességek terápiás, kompenzáló korrekciós nevelése, az épen maradt képességek maximális fejlesztése. Egyénekre szabott, differenciált speciális képességfejlesztés (logopédia, egyéni fejlesztés, tanórai differenciálás, szakköri tevékenység, stb.). 9

11 Cél a gyakorlat- orientált ismeretnyújtás, munkára nevelés A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben, c. pályázatban való részvételünk A programfejlesztés egyik célja a kompetencia alapú oktatás bevezetése iskolánkban. A kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. A tanulásszervezési formák Egyéni fejlesztési lehetőségek előtérbe helyezése, mely páros, kiscsoportos vagy nagycsoportos munkaformákkal egészül ki. A hatékony tanulásszervezés biztosítja a fegyelmet is az osztályban. A kooperatív technikák alkalmazásakor nem az egyes gyerekekkel való bánásmódban, hanem a csoport működésének vezénylésében van a fegyelmezett munkavégzés kulcsa. A pedagógus viselkedésmódja, óravezetési stílusa a garancia arra, hogy a gyerekek megfelelő mennyiségű időt töltsenek a feladatvégzéssel. A kompetencia alapú oktatás bevezetésének céljai: a sikeres munkaerő-piacialkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése kompetencia alapú oktatás elterjesztése. a kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű megvalósítása, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése az esélyegyenlőség érvényesítése újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása egyéni fejlesztési tervek készítése digitális ismeretek fejlesztése Kiemelt kulcskompetenciák anyanyelvi matematikai digitális szociális 10

12 II Pedagógiai értékeink A pedagógiai humanizmus A szocializáció A kommunikáció Pedagógiai Program A természet, a környezet szeretete, védelme (zöld óvoda, ökoiskola, madárbarát iskola) Az örömforrások megkeresése és kiaknázása Az esztétika A legteljesebb körű és mértékű egyéni differenciált bánásmód Az egészségmegőrzés A munka Az önálló döntés képessége Az alkotás képessége A családi nevelés segítése, a család és iskola együttnevelésének megteremtése, illetve megerősítése Esélyegyenlőség megteremtése és a társadalommal való elfogadtatás II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai A pedagógiai célokban feltüntetett feladatok Az óvodás létből az iskolai életformára történő átvezetés. A játék megszerettetése, a szabályjátékok, didaktikai játékok örömének megélése, a kortárscsoport felfedezése. A készségfejlesztő speciális szakiskolára való felkészítés Kollégiumi ellátás biztosítása az arra jogosultak számára Egyénre szabott, differenciált speciális képességfejlesztés (logopédia, konduktív fejlesztés, gyógytestnevelés, egyéni fejlesztés, tanórai differenciálás, szakköri tevékenység) Az autista tanulók speciális fejlesztése Fejlesztő iskolai tanulók speciális fejlesztése A gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékek tudatosítása (zöld óvoda, madárbarát iskola, ökoiskola) Kognitív funkciók fejlesztése: Az észlelés és megfigyelőképesség fejlesztése Figyelem fejlesztése Emlékezet fejlesztése Gondolkodás fejlesztése Az alapvető kultúrtechnikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése. 11

13 Gazdag élményanyag biztosítása az ismeretszerzéshez, a képességfejlesztéshez, a tartós emlékezethez. Egészséges, kulturált életmódra nevelés Gondozási ismeretek elsajátítása Egészséges életmód és szokásrendszer kialakítása Önkiszolgálási képesség kialakítása Kulturált viselkedés elsajátítása Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébren tartása. Egészségmegőrző, környezetóvó attitűd kialakítása. Testi nevelés: - Mozgásnevelés - Ritmusnevelés - Korrekciós célzatú gyakorlatok Szociális képességek nevelése Ön- és emberismeret fejlesztés - Szociális kompetencia kialakítása - Szociális szokások kialakítása - Szociális minták felkínálása - Szociális készségek és ismeretek fejlesztése - Segítőképesség fejlesztése Együttműködési képesség fejlesztése A jól működő képességek fokozott fejlesztése, a sérült képességek korrigálása, kompenzálása. Törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, tudatosításukra, a megerősítésre és fejlesztésre önmaga és a csoporttársak felé is. A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése, a személyre szóló fejlesztés központba állítása munkánkban. A kulturális, szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése. Társas kapcsolatok erősítése az iskolán kívül is. A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. Speciális kompetenciák fejlesztése Játékra nevelés Munkára nevelés A nagy egyéni különbségek, a másság elfogadása A saját fejlődési ütem elfogadása, önismeret megalapozása. 12

14 II A TÁMOP pályázatban választott fejlesztési terület területek megvalósítása Feladatok a hagyományos tantervi oktatási formákat egyéb formákkal kell kiegészíteni moduláris oktatás megszervezése projektoktatás megszervezése témahét/témahetek megszervezése tantárgytömbösített oktatás megszervezése műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásának megszervezése Kompetencia alapú oktatás bevezetése Kötelezően választott műveltségi terület: - Anyanyelv és kommunikáció - Társadalmi környezeten (ezen belül - Számolás-mérés) Szabadon választott műveltségi terület: - Természeti környezet Tantárgyai: Környezetvédelem, Egészségvédelem Egyéb innovációk megszervezése Egy Projekthét megszervezése, tevékenységközpontú pedagógiai alkalmazásával Egy Háromhetet meghaladó projekt megvalósítása 13

15 A kompetencia alapú oktatás implementációjának célrendszere. A célok ütemezése. Célok, indikátormutatók Implementáció éve Fenntarthatóság 2009/ / / / / /2015 Teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomag Egy választott kulcskompetencia területi programcsomag Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban ( %) Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Digitális tartalmak, taneszközök használata(25 %) Új módszerek intézményi alkalmazása,elterjesztése, Önálló intézményi innováció megvalósítása Jó gyakorlatok átvétele II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei Nyelvi (verbális) eszközök Nem nyelvi (non verbális) eszközök Szociális technikák TÁMOP pályázatban vállaltak megvalósítása Eszközök (a hagyományos formákon kívül) kooperatív tanulási technikák alkalmazása a mindennapi gyakorlatban IKT eszközök alkalmazásának elterjesztése differenciált oktatási formák II Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai, módszerei Követelés Bíztatás Helyeslés Dicséret 14

16 Jutalmazás Konfliktusok megoldása, távoltartás a helytelen cselekedetektől: Alternatív nevelési javaslatok: Büntetés Felügyelet, tiltás, ellenőrzés Meggyőzés Gyakorlás és szoktatás Törekedjünk a megelőzésre Vegyük figyelembe a gyermek érzéseit, kívánságait A nem reális követelményeinket vizsgáljuk felül Kerüljük az azonnal érzelmi töltetű reagálásokat Segítsük elő, hogy a gyermekek lássák mit, és hogyan kell csinálni. Érezzék, hogy segíteni akarunk nekik. Nevelési tanulságot és feladatot biztosítsunk, amelynek segítségével fény derül arra, hogy lehet a továbbiakban a konfliktust elkerülni. A digitális pedagógiai elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés: Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: Csoportmunka Pármunka-tanulópár Egyénre szabott munka Részben egyénre szabott munka Önálló munka A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít, amelynek a következők a megvalósulási formái: Ajánlott óratípusok: Mennyiségi differenciálás Minőségi differenciálás Tanulási követelmények differenciálása Új ismeretanyag feldolgozása Alkalmazás-gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés 15

17 II. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Gyermekeinknél gyakran hiányzik a szocializációs folyamat zavartalanságának alapvető feltétele, a biztonságérzet. Nagyon gyakran zavart az anya gyermek kapcsolat, és az első kortárs kapcsolatok is, amelyek károsítják az egészséges személyiségfejlődést. A személyiségfejlesztést ezért minél korábban el kell kezdeni, és a nevelés több szintjén kell végezni, és nem választható el a tanítás tanulás folyamatától sem. Az intézményünkben tanuló gyermekek személyiségfejlődését értelmi akadályozottságuk nagymértékben befolyásolja. Mivel az intelligencia fontos szerepet játszik a magatartás szabályozásában, károsodása esetén a cselekvéseket inkább érzelmi indulati tényezők határozzák meg. Csak szakszerű neveléssel lehetséges tanulóink érzésvilágának finomítása, a közösségi élethez szükséges morális magatartás kialakítása, a társadalomba való beilleszkedés. Az intézményünk tanulói egyénenként igen különbözőek, egyediek, ezért egyénenként kell őket megismerni. Mégis van néhány általában jellemző személyiségjegyük: - gyakori a testi fejlődés elmaradása, alkati eltérések, aránytalanságok - sajátos mozgáskép adódhat a tartás, járás rendellenességéből, előfordulnak túlmozgásos, vagy mozgásszegény állapotok, esetleg sztereotip mozgások - a különféle készségek, képességek egyenlőtlensége - hiányos az összefüggések meglátása, a fogalmak kialakítása, a világkép érzékletes elemekhez tapad - a kommunikációt nehezíti a beszéd késői kialakulása, a visszafogott mimika és gesztusok - nehezen alkalmazkodnak a megszokottól eltérő helyzetekhez, illetve személyekhez - ismeretlen emberekhez általában érdeklődve, barátságosan közelednek, ritkán heves elutasítás is előfordulhat Célja: Segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy tanulóink a különböző szintű adottságaikkal, az eltérő mértékű fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli foglalkoztatásukkal, tapasztalatszerzésükkel összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Színes, sokoldalú tevékenységgel fejleszteni a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, eddze akaratukat, és járuljon hozzá életmódjuk, szokásaik, az értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához. A sérült gyermekek személyiségfejlesztése érdekében meg kell oldanunk: - A tanulók személyi erejének növekedését, a reális önismeretet, és önelfogadást. - Eredményes életvezetés megalapozásához szükséges szokásrendszer kialakítását. - A környezetből származó megterhelés csökkentését. - A képességfejlesztést a tanulásban - A problémamegoldó képességfejlesztést - A közösséghez való alkalmazkodást. Feladatok: A személyiség fejlesztése az intézményünkben tanuló gyermekek életkora szerint az egyes szakaszokban eltérő feladatok előtérbe kerülését jelenti: 16

18 Óvodás korban és az alsó szakaszban, fejlesztő iskolában, autista csoportban kiemelt feladatok: - önkiszolgálás szokásrendszerének kialakítása - szeretetteljes elfogadással az esetleges korábbi kedvezőtlen hatások kiküszöbölése, pozitív önértékelés kialakítása - ábrázolási, ének zenei, mozgásos stb. tevékenységek során testséma kialakítása, a tevékenység örömének, sikerélményének átélése, saját képességek megismerése - egykorú társakhoz való alkalmazkodás, alapvető magatartási szabályok megismerése - az esetleges sztereotip mozgások és egyéb káros vagy veszélyes szokások visszaszorítása - a beszédfejlődés elősegítése szükség esetén logopédus közreműködésével Felső szakaszban, készségfejlesztő speciális szakiskolában: - a társak iránti tolerancia, felelősségérzet, ragaszkodás kialakítása - közös élmények átélésével a közösséghez tartozás tudatának erősítése - önismeret kialakítása, a teljesítmények reálisabb értékelésére törekvés - kommunikációs szint emelése - magatartási szabályok, illemszabályok betartása - pozitív személyiségjegyek erősítése, a készségek, képességek fejlesztésével egyre harmonikusabb személyiség alakítása - a kezdődő serdülőkori változásokhoz való alkalmazkodás - reális önértékelés kialakítása az egyéni sajátosságoknak a teljesítőképesség korlátainak elfogadásával - a tudatosuló másság elfogadtatása, kisebbrendűségi komplexus kialakulásának megelőzése, kudarcok elviselése - reális jövőkép, életlehetőségek megismertetése, érzelmi és gyakorlati felkészülés az iskola utáni életre - ösztönimpulzusok, érzelmek társadalmi normákhoz alkalmazkodó, személyiséget gazdagító megélése. Tevékenységek: - Korai kapcsolatfelvétel a szülőkkel, tanácsadás a sérült gyermek elfogadásának, a szülők belső harmóniájának elősegítése érdekében. A szülőkkel való szoros kapcsolatot segítik a nyílt napok, a sérült gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatók, megbeszélések, a szülők egymás közötti és nevelőkkel való beszélgetések, újságcikkek, könyvek, filmek ajánlása, amelyekből a szülők értékes segítséget kaphatnak problémáik megoldásához, gyermekük szeretettejes elfogadásához. - A gyermek pozitív személyiségjegyeinek feltárása, az épen maradt funkciók, rejtett képességek megtalálása, melyekre kompenzáló, korrigáló nevelés épülhet. - A gyermek sajátos kifejezésmódjának, kapcsolatteremtési kísérletének megfigyelése és megértése, hogy ezek segítségével közvetlen kapcsolatot alakíthassunk ki a gyermekekkel. - Az igen eltérő egyéni adottságokhoz, képességekhez való alkalmazkodással differenciált oktatás és nevelés megvalósítása. 17

19 - A szülőknek és a gyermeknevelésben résztvevő személyeknek egységes nevelési elveket, elvárásokat kell kialakítania, egyben pozitív, egészséges mintát kell a gyermek számára bemutatnia, amely mintakövetésével a gyermek megfelelő viselkedésformákat és szerepeket sajátít el. - Az eredményes életvezetéshez szükséges képességek kialakításával megfelelő önállóság megteremtése. - Kommunikációs képességek fejlesztése a jobb alkalmazkodás, a problémamegoldás elősegítése érdekében. - A sérült gyermek életfeltételeinek az épekhez való közelítése az intézmény szervezésekor az épekével megegyező feltételek biztosítása.. A megvalósítás területei: - tanórák - tanórán kívüli foglalkozások - habilitációs és rehabilitációs foglalkozások - munkahelyi gyakorlat - iskolai és iskolán kívüli rendezvények II. 3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Célja: Tanulóinkban az egészségkultúra kialakítása. Az egészségével kapcsolatos szükségleteket a lehető legnagyobb önállósággal elégítse ki. Az egészségnevelés főbb területei: Szomatikus nevelés Környezeti nevelés Mentálhigiénia Szomatikus nevelés Az egészségnevelés tevékenységei a mindennapos nevelői gyakorlat szerves részei. Magában foglalja az akadályozottsággal élő gyermek testi szükségleteit, egészséges étkezését, mozgást, sportolást és a szabadidő hasznos eltöltését. Higiénia Fogápolás, szájhigiénia A fogápolás szokássá alakításának menetét már kisgyermekkorban el kell kezdeni. Lényeges, hogy az értelmileg akadályozott gyermek is megismerje az elhanyagolt, ápolatlan fogazat betegséget okozó 18

20 kockázatát, a szokás kialakításánál figyelembe kell venni az akadályozott gyermek adottságát, képességét Kézmosás A nap folyamán többször is jelen levő tennivaló, az önálló alapos kézmosás begyakorlása alapvető feladat Fürdés, mosakodás, hajápolás Az egyéni állapotát figyelembe véve tevékenyen részt vegyen a gyermek a tisztálkodás folyamatában, csak annyi segítséget megadva, amennyi feltétlenül szükséges. - mosakodás helyes sorrendjének elsajátítása - különösen ügyelve a testhajlatokra és testnyílásokra Megfelelő ruházkodás Az iskola tanulói sérülésükből adódóan fokozottan érzékenyek a különböző fizikai hatásokra is, melyek befolyásolják az idegrendszer funkcióit. Gyakran előfordul a környezet ingereinek érzékelési zavara, ezért fokozott odafigyelést igényel a megfelelő öltözködés megismertetése. - esztétikus, alkalomhoz illő, kényelmes öltözködés - egyéniségünkhöz illő ruha kiválasztása - öltözködjenek rétegesen, hogy tudjanak alkalmazkodni a hőmérséklet változásaihoz - váltócipő, az ortopédiai rendellenességgel rendelkező tanulóknak megfelelő gyógycipő Egészséges táplálkozás - kulturált étkezési szokások kialakítása - a mi kultúrkörünkben kialakult étkezési szokások elsajátítása - változatos fehérje- és szénhidrátbevitel - vitamindús étkezés - megfelelő folyadék bevitelt - rágás fontossága - tanulóban alakuljon ki a szépen terített asztal esztétikai élménye, az étkezés mint örömforrás jelenjen meg - a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása( az evés ne legye pótcselekvés) Mozgás, sport, szabadidő hasznos eltöltése Az értelmi akadályozottsággal élő gyermek többé-kevésbé a szomatikus területeken és így a mozgásfejlődésében is sérült. A mozgáskoordináció fejletlensége miatt sajátos mozgáskép adódhat. A tartás, járás rendellenességeiből előfordulhatnak túlmozgásos vagy éppen mozgásszegény állapotok, esetleg sztereotip mozgások. Ezek a testi jegyek meghatározóak a személyiség fejlődése szempontjából. 19

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben