Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban Egyetem) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban Kar) Kari Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje, és különösen az annak mellékletét képző Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya (továbbiakban Alapszabály) alapján megalkotta az alábbi Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat). 1. A Kari Hallgatói Önkormányzat (1) Az Önkormányzat az Alapszabályban definiált Hallgatói Önkormányzat része. (2) Az Önkormányzat neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat. (3) Az Önkormányzat nevének rövidítése: BME GTK HÖK. (4) Az Önkormányzat címét, egyéb elérhetőségeit és információs csatornáit a 2. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat tagja minden, a Karral aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató. (6) Az Önkormányzat támaszkodik az Egyetem és a Kar vezetőségétől elvárt és kapott információkra, tájékoztatásokra, adatszolgáltatásokra, együttműködési készségre. (1) Az Önkormányzat 2. Az Önkormányzat céljai és feladatai a.) segíti az oktatás színvonalának emelését, az oktatói és hallgatói tanszabadság megvalósítását, az oktatók és hallgatók közötti kollegiális viszony kialakítását és fenntartását, az egyetemi és kari közélet élénkítését; b.) ellátja a Kar hallgatóinak érdekképviseletét és érdekvédelmét, gyakorolja az egyetemi és kari szabályzatok által a Kari Önkormányzatra ruházott, a hallgatói jogviszonyból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogokat; c.) támogatja a Kar hallgatóinak szakmai, tudományos, közösségi, sport- és kulturális tevékenységét, elősegíti a kari hagyományok ápolását; d.) az Önkormányzat információs csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja a Kar hallgatóit és oktatóit az Önkormányzat tevékenységéről, a Kar életével kapcsolatos kérdésekről, pályázatokról, hallgatókat érintő egyéb kérdésekről; e.) megszervezi saját szervezetét és működését, testületeinek, tisztségviselőinek választását, biztosítja működésük feltételeit, elkészíti szabályzatait; f.) lehetőségei szerint biztosítja az Önkormányzat tisztségviselőinek munkájához szükséges információs és infrastrukturális hátteret; 1

2 g.) ellátja a hallgatók egyetemi és kari ügyeivel kapcsolatos ráháruló feladatokat, részt vesz a hallgatók ösztöndíj- és támogatási ügyeinek intézésében; h.) pályázatokat ír ki a Karon működő hallgatói öntevékeny csoportok és szakkollégiumok (továbbiakban: kari körök) támogatására; i.) folyamatos kapcsolatot tart az ország Hallgatói Önkormányzataival, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával, valamint más bel- és külföldi szervezetekkel és testületekkel; j.) együttműködik a Wigner Jenő Kollégium (továbbiakban: Kollégium) vezetésével; k.) elősegíti az Oktatás Hallgatói Véleményezését; l.) az Önkormányzat céljaival összeegyeztethető egyéb tevékenységet folytat. 3. Az Önkormányzat felépítése (1) Az Önkormányzat tagjai a hallgatói önkormányzati jogokat közvetlenül, vagy közvetve - az önkormányzati testületek, képviselők, megbízottak, stb. révén - gyakorolják. (2) Az Önkormányzat minden tagja választói joggal rendelkezik, és az Önkormányzat bármelyik tisztségére megválasztható. (3) Az Önkormányzat jogait az alábbi formákban, testületeken keresztül gyakorolja: a.) Kari Hallgatói Szavazás (továbbiakban: Szavazás); b.) Kari Hallgatói Fórum (továbbiakban: Fórum); c.) Kari Hallgatói Képviselet (továbbiakban: KHK). (4) Az Önkormányzat vezető testülete a KHK. (5) A KHK elnöke egy személyben az Önkormányzat elnöke is. (6) A KHK feladatainak ellátására állandó vagy munkabizottságokat hoz létre. (7) A KHK állandó bizottságai: a.) Kari Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: KDJB); b.) Oktatási Bizottság (továbbiakban: OB); c.) Rendezvényszervező Bizottság (továbbiakban: RB); (8) A KHK 15 főből áll. (9) A Karon az Alapszabály 12. (4) szerint kari öntevékeny csoportok alakulhatnak. 4. Kari Hallgatói Szavazás (1) Az Önkormányzat legmagasabb szintű döntéshozó szerve a Szavazás. (2) Szavazást kell tartani a téma pontos megjelölésével: a.) Tisztújító Kari Hallgatói Szavazáskor; b.) az Önkormányzat tagjai 20%-ának írásbeli kezdeményezésére; c.) a Szabályzat elfogadásakor, illetve módosításakor; d.) minden olyan kérdésben, mikor a KHK az Önkormányzat egészének döntését kéri. (3) Nem tisztújítási céllal tartott Szavazást csak olyan kérdésben lehet tartani, mely a.) a Kari Hallgatói Önkormányzat hatáskörébe tartozik; b.) úgy kerül megfogalmazásra, hogy arra egyértelműen igennel vagy nemmel lehet válaszolni. (4) A Szabályzat elfogadásához és módosításához a Szavazáson részt vevő szavazók 2/3-ának igenlő szavazata szükséges. 2

3 (5) A Szavazás megtartásáról a KHK gondoskodik a Dékáni Hivatal és a Központi Tanulmány Hivatal (továbbiakban: KTH) segítségével. (6) A Szavazás összehívásáról a napirendi pontok megjelölésével értesíteni kell a Dékánt. (7) A Szavazást a KHK szervezi meg. A szervezés során biztosítani kell, hogy mindenki csak egyszer szavazhasson. (8) A Szavazást annak kezdete előtt legalább 2 héttel az információs csatornákon keresztül meg kell hirdetni. A Szavazás megkezdése előtt egy héten belül Fórumot kell tartani. (9) A (2) b.) szerinti Szavazás összehívását írásban kell kezdeményezni a KHK-nál, a Szavazáson feltenni kívánt kérdések pontos megjelölésével. Ezután lehet a kezdeményezést támogatók aláírásait gyűjteni a KHK által hitelesített íveken. (10) Az írásbeli kezdeményezés, ami a Szavazás kiírására vagy határozatok fellebbezésére szolgál, tartalmazza a kérdések pontos megjelölését, a támogatók nevét, Neptun kódját, személyi igazolványának számát és saját kezű aláírását. (11) A szükséges számú aláírás összegyűjtésére a kezdeményezőknek 3 hét áll rendelkezésre. Amennyiben az érvényes aláírások száma határidőre nem éri el az Önkormányzat tagjai számának 20 %-át, a Szavazás összehívására tett kezdeményezés eredménytelen. (12) A Szavazás lebonyolításáért a Szavazási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a felelős. A Bizottság tagjai: a.) a dékán vagy az általa delegált oktató; b.) az Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) nem a Karról delegált képviselője; c.) a KHK által felkért tagok. (13) A Bizottság elnökét a KHK jelöli ki. (14) A Bizottság tagjai a Szavazásban nem lehetnek jelöltek. (15) A Bizottság tagjai a.) ellenőrzik a megjelentek szavazásra jogosultságát a Dékáni Hivatal és a KTH által biztosított hallgatói névsor segítségével; b.) átadják a szavazócédulát a megjelentnek, probléma esetén segítséget nyújtanak, de a kitöltésben nem vehetnek részt; c.) közülük legalább két személynek mindig jelen kell lenni a szavazás ideje alatt; d.) összeszámolják a szavazatokat, és ellenőrzik a Szavazás tisztaságát. (16) A Bizottság tagjai közül legalább két személynek jelen kell lenni a Szavazás ideje alatt. (17) A Bizottság tagjai elektronikus szavazás esetén a.) biztosítják, hogy csak a szavazásra jogosultak léphessenek be az elektronikus rendszerbe; b.) a szavazás lezárását követően összegzik az elektronikus rendszerben leadott szavazatokat, és ellenőrzik a Szavazás tisztaságát. (18) A Bizottságnak lehetősége van úgy dönteni, hogy a Szavazást részben vagy teljes egészében elektronikus formában folytatja le, amennyiben vállalja, hogy biztosítani tudja ennek technikai feltételeit. (19) A szavazás anonimitását elektronikus szavazás esetén is biztosítani kell. (20) A Szavazás érvényes, ha azon az Önkormányzat teljes idejű nappali képzésében részt vevő hallgatóinak legalább 25%-a igazoltan részt vett. (21) A (2)a.) szerinti szavazás eredménytelen, ha érvénytelen, vagy amennyiben a 15 képviselő megválasztása nem sikerült. A (2)b.), c.), d.) szerinti Szavazás érvényessége esetén eredményes is, ha az igen és a nem válaszok különböző számú szavazatot kaptak. 3

4 (22) A Szavazást eredménytelensége, illetve érvénytelensége esetén (2)a.) szerinti Szavazást egy hónapon belül meg kell ismételni. A (2)b.), c.) d.) szerinti Szavazás érvénytelensége esetén nem kötelező az ismétlés. (23) A Szavazás helyét és időpontját a KHK jelöli ki, és hirdeti meg. A Szavazás történhet egy időben a Fórummal, mind a Szavazásra, mind a Fórumra vonatkozó feltételek biztosítása mellett. (24) A Szavazás döntéseit titkos szavazással, illetve jelen Szabályzat elfogadásának és módosításának kivételével, egyszerű többséggel hozza. A Szavazás minden tagja egy szavazattal rendelkezik. (25) A Szavazás eredményéről a Bizottság - a BME Szervezeti Felépítés és Működési Rendnek megfelelő - emlékeztetőt készít, melyet a dékán vagy az általa delegált kari oktató, valamint az EHK által delegált tag, és a Bizottság egy további tagja hitelesít aláírásával. (26) Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a Szavazás határozatait, lebonyolításának rendjét, helyszíneit, a Szavazáson megjelentek számát, a választás során leadott szavazatok és érvényes szavazatok számát, a szavazatok megoszlását. Tisztújítás esetén fel kell tüntetni az összes hallgatói képviselőjelöltre leadott érvényes szavazatok számát, valamint a KHK megválasztott tagjainak listáját. (27) Az emlékeztetőt a KHK iktatja. A szavazócédulákat a Bizottság 90 napig lezárt, lepecsételt borítékban megőrzi, majd megsemmisíti. (28) A Szavazás eredményét, határozatait, állásfoglalásait a Szavazás befejezését követő 8 napon belül az információs csatornákon keresztül ki kell hirdetni, illetve el kell küldeni a dékánnak, Dékáni Hivatalnak, az EHK-nak, és (2)a.) Szavazás esetén a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának. (29) A Szavazás ügyrendje jelen szabályzat 6. sz. melléklete. (30) Egyéb, jelen szabályzatban vagy annak mellékletében nem rögzített Szavazáshoz kapcsolódó kérdésekben az Alapszabály 8. sz. melléklete rendelkezik. 5. Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás (1) A Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás a kari hallgatói képviselők megválasztására szolgál. (2) A Tisztújító Kari Hallgatói Szavazást évente kötelezően össze kell hívni. (3) Rendkívüli Tisztújító Kari Hallgatói Szavazást kell összehívni az Önkormányzat tagjainak 20 %-a (a 4. (9), (10), (11) szerinti) kérésére, vagy a KHK tagok 2/3-ának döntése alapján. A Rendkívüli Tisztújító Kari Hallgatói Szavazásra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a rendes Tisztújító Kari Hallgatói Szavazásra. (4) A Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás összehívásáról a KHK gondoskodik a Dékáni Hivatal és a KTH adatszolgáltatása segítségével. (5) Az Önkormányzat képviselőinek jelölését a Szavazás megkezdése előtt 2 héten át, de legkésőbb a Szavazást megelőző napon kell bejelenteni. A bejelentés pontos módját a Bizottság határozza meg olyan módon, hogy a bejelentés mindenképpen elektronikus formában és papíralapon is megtörténjen. Az Önkormányzat azon tagja válik jelöltté, aki eleget tesz a bejelentéssel kapcsolatos minden előírásnak. 4

5 (6) A szavazócédula illetve elektronikus szavazás esetén a szavazási felület tartalmazza a jelöltek nevét alfabetikus sorrendben. (7) Önkormányzati képviselő lehet az a 15 jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapja. (8) Ha szavazategyenlőség áll fenn az utolsó két (esetleg több) jelölt között, az önkormányzati képviselő(k) a Bizottság sorsolása alapján kerülnek ki. (9) A Tisztújító Kari Hallgatói Szavazáson részt vevő, mandátumot nem szerzett jelöltek póttagokká válnak. (10) A póttagok, amikor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a kapott szavazataik száma alapján csökkenő sorrendben várólistára kerülnek a következő érvényesnek és eredményesnek minősített Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás utáni alakuló ülésig de legfeljebb egy évig. (11) Amennyiben egy hallgatói képviselő kari aktív hallgatói jogviszonya megszűnik, elveszíti mandátumát. Abban az esetben, ha a mandátumának elvesztését követő 90 napon belül ismét a Kar aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója lesz, póttagnak minősül és az 5. (10) pont alapján a várólistára felkerül. (12) Amennyiben egy hallgatói képviselő mandátuma a kari aktív hallgatói jogiszony elvesztése miatt megszűnik, a következő szorgalmi időszak második hetének első napján a várólista első helyén álló hallgató kerül a helyére. (13) Amennyiben egy hallgatói képviselő a mandátuma a (12) bekezdéstől eltérő ok miatt szűnik meg, a következő naptól kezdve a várólista élén álló hallgató kerül a helyére. (14) Ha a (12), (13) bekezdések szerint a várólistán nincs több hallgató, a megüresedő hely betöltésére új Tisztújító Kari Hallgatói Szavazást kell kiírni. Nem köteles új szavazást kiírni a KHK abban az esetben, ha a következő rendes Tisztújító Kari Hallgatói Szavazásra 90 napon belül kerül sor. 6. Kari Hallgatói Fórum (1) Fórumot kell tartani a téma pontos megjelölésével: a.) Szavazás előtt egy héten belül; b.) ha az Önkormányzat tagjainak 20%-a kezdeményezi; c.) minden kérdésben, ahol a KHK az Önkormányzat egészének véleményét kéri. (2) A Fórum összehívásáról, lebonyolításáról a KHK gondoskodik a Dékáni Hivatal segítségével, témájáról értesíteni kell a Kar dékánját, és az adott témában érintett tanszékeket is. (3) A Fórumot a megkezdése előtt legalább két héttel - napirendjének tervezetével - az információs csatornákon keresztül meg kell hirdetni. (4) A Fórumon részt vehet a.) az Önkormányzat minden tagja; b.) a Kar bármely oktatója; c.) a rektor; d.) minden olyan oktató, aki a Kar szakjain kötelező tárgy felelőse. (5) A Fórum valamennyi résztvevőjét véleménynyilvánítási jog illeti meg. (6) A Fórumra meg kell hívni a rektort és a Kar dékánját. (7) A Fórum a.) tájékoztatást kérhet az Önkormányzat testületeinek munkájáról; b.) beszámoltathatja a testületek vezetőit és tisztségviselőit; 5

6 c.) véleményt nyilváníthat a hallgatóságot érintő valamennyi kérdésben. (8) Az (1)a.) szerinti Fórum feladata a leköszönő hallgatói képviselők beszámoltatása, illetve minden jelölt meghallgatása eddigi tevékenységéről, elképzeléseiről. (9) A Fórumról emlékeztetőt kell készíteni, mely tartalmazza a Fórum állásfoglalásait, amiket a Fórumot követő 8 munkanapon belül az információs csatornákon keresztül ki kell hirdetni. Az emlékeztető elkészítéséről a Fórum jegyzőkönyvvezetője gondoskodik, és azt a levezető elnökkel együtt aláírásával hitelesíti. (10) A Fórum levezető elnökét és jegyzőkönyvvezetőjét a KHK jelöli ki. (11) A Fórum ügyrendje jelen szabályzat 6. sz. melléklete. 7. Kari Hallgatói Képviselet (1) A KHK az Önkormányzat vezető és képviseleti szerve, operatív irányító szervezete, amely felelős a jelen Szabályzatban megfogalmazott feladatok ellátásáért, valamint él más szabályzatokban meghatározott jogaival. (2) A KHK címét, bélyegzőjét, egyéb elérhetőségeit és információs csatornáit a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A KHK szavazati jogú tagja az 5. szerint választott 15 hallgató. (4) A KHK ülésein az EHK elnöke és a meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt. (5) A KHK hatáskörét testületileg gyakorolja. (6) A KHK a hallgatókat közvetve vagy közvetlenül érintő kérdésekben állásfoglalást alakíthat ki, és azt, mint testületi véleményt, képviselheti. (7) A KHK az Önkormányzat tevékenységét érintő bármely kérdésben kifejti hatáskörét, ennek érdekében: a.) gyakorolja a jogszabályokban, az egyetemi, illetve kari szabályzatokban részére biztosított jogokat és kötelességeket; b.) gondoskodik a jelen Szabályzatban foglaltak, valamint a Szavazás és a saját határozatainak végrehajtásáról; c.) tagjai közül megválasztja a Kari Tanács szavazati jogú tagjait; d.) tagjai közül megválasztja a KHK elnökét, aki egyben az Önkormányzat elnöke is; e.) tagjai közül képviselőket delegál az EHK-ba, értékeli munkájukat, felmentheti őket, és más hallgatókat delegálhat helyükre; f.) tagjai közül megválasztja a KHK tisztségviselőit (8. ); g.) megalkotja a részletes működési rendjét, belső adminisztrációjának módját és irodája működtetési rendjét, amelyet a Szabályzat 1. számú melléklete (A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Képviseletének Ügyrendje) tartalmaz. h.) az Önkormányzat tagjai közül megválasztja a Kari Tanács állandó- és munkabizottságainak hallgató tagjait, értékeli munkájukat, illetve felmentheti őket, és más hallgatókat delegálhat helyükre; i.) beszámoltatja a KHK elnökét, a Kari Tanács hallgató tagjait, a Szenátus hallgató tagjait; j.) állandó- és munkabizottságokat hoz létre, beszámoltatja azok vezetőit, tagjait; k.) dönt az egyetemi és kari szabályzatokban részére biztosított pénzeszközök felhasználásáról; l.) dönt egyéb szabályzatban rögzített hallgatói támogatások elosztásáról; m.) irányítja, tervezi, szervezi és felügyeli az Önkormányzat gazdálkodását; n.) dönt a kollégiumi felvételi elvekről; o.) dönt a kari tanulmányi ösztöndíj elosztás elveiről; 6

7 p.) meghatározott elvek alapján elosztja a saját hatásköre alá tartozó ösztöndíjakat; q.) egyetértési jogot gyakorol a hallgatókat közvetlenül érintő, más szabályzatokban meghatározott oktatásszervezési kérdésekben; r.) egyetértési jogot gyakorol a Hallgatói Iroda (továbbiakban: Iroda) létrehozásával, működésével, megszüntetésével, hasznosításával kapcsolatban; s.) felügyeli és irányítja az Iroda tevékenységét; t.) felügyeli és támogatja a Karon működő kari köröket; u.) jutalmazza az Önkormányzat tevékeny tagjait; v.) eljár mindazon hallgatókat érintő, kari szintű ügyekben, amelyeket szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe; w.) dönt kari kör alakításáról, megszüntetéséről, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatukat; x.) véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, egyetértési jogot gyakorol, vagy dönt minden olyan kérdésben, mely más szabályzat a hatáskörébe utal. (8) A KHK üléseit a KHK elnöke, akadályoztatása esetén a KHK alelnöke, az alelnök akadályoztatása esetén a KHK korelnöke vezeti le. (9) A KHK határozatképes, ha a tagok több mint 50 %-a jelen van. A testület határozatait nyíltan egyszerű többséggel hozza, kivéve az alábbi eseteket: a.) nyílt szavazás, az összes tag kétharmadának igenlő szavazata szükséges jelen Szabályzat mellékleteinek elfogadásakor, módosításakor; Rendkívüli Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás kiírásakor; b.) titkos szavazás, az összes tag kétharmadának igenlő szavazata szükséges a KHK valamelyik tagja lemondásának elfogadásakor; valamely tisztségviselő visszahívásakor, új tag delegálásakor. c.) titkos szavazás, egyszerű többség szükséges minden egyéb személyi kérdésben. Amennyiben nyilvános szavazás esetén szavazategyenlőség áll fenn, az elnök szavazata a döntő. (10) A KHK üléseiről a jegyzőkönyvvezetőnek emlékeztetőt kell készíteni, ami tartalmazza az ülésen megjelentek nevét, a testület határozatait és a szavazati arányokat. (11) A KHK határozatait az Önkormányzat információs csatornáin 2 napon belül nyilvánosságra kell hozni. (12) Az Önkormányzat információs csatornáit a 2. sz. melléklet határozza meg. (13) A KHK határozatok ellen a kihirdetéstől számított 2 héten belül lehet a 4. (9), (10), (11) szerint fellebbezést kezdeményezni. A fellebbezés elbírálására 4. (2)b.) szerinti Szavazást kell tartani. (14) A KHK ülései nyilvánosak, de bármely kérdés tárgyalásakor zárt ülés rendelhető el, amelyen csak a KHK szavazati jogú tagjai vehetnek részt. A zárt ülés elrendelését a KHK bármely szavazati jogú tagja kezdeményezheti, elfogadásához egyszerű többség szükséges. (15) A KHK-t össze kell hívni: a.) tisztújítás napját követő két héten belül (alakuló ülés); b.) szorgalmi időszakban legalább kéthetenként; c.) vizsgaidőszakban legalább háromhetente; d.) nyári szünetben legalább kéthavonta; e.) a Kari Tanács ülését megelőző egy héten belül; f.) az EHK kérésére egy héten belül; g.) a KHK tagjainak legalább 20%-ának kérésére egy héten belül; 7

8 h.) ha a KHK elnöke szükségesnek tartja. (16) A képviselők - négyhónapos lebontásban - kötelesek az ülések, és a Kari Tanács üléseinek legalább 75 %-án részt venni, ellenkező esetben a KHK elnöke kezdeményezheti a képviselő mandátumának megvonását. (17) A KHK két ülése között az ügyek intézését az Önkormányzat elnöke, illetve megbízottjai látják el. A KHK ülését az Önkormányzat elnöke hívja össze. (18) A megbízatásának lejártakor a KHK köteles munkájáról írásban beszámolni, és ezt az Önkormányzat bármely tagja számára hozzáférhetővé tenni. (19) A KHK elnöke és tagjai mandátumuk megszűnése után kötelesek a megválasztott Önkormányzati képviselőknek a folyamatban lévő ügyeket, a tevékenységhez szükséges információkat és az Önkormányzattal kapcsolatos összes iratot rendben átadni. (20) A megválasztott KHK mandátuma a következő érvényesnek és eredményesnek minősített tisztújítás utáni alakuló ülésig tart. (1) A KHK tisztségviselői: 8. A Kari Hallgatói Képviselet tisztségviselői a.) a KHK elnöke; b.) a KHK alelnöke; c.) a Karról delegált EHK képviselők; d.) a KHK gazdasági felelőse; e.) a KHK KDJB elnöke; f.) a KHK OB elnöke; g.) a KHK kollégiumi felelőse; h.) a KHK RB elnöke; i.) a KHK öntevékeny köri felelőse; j.) a KHK kari lap felelőse; k.) a KHK sportfelelőse; l.) a KHK irodafelelőse; m.) a KHK jegyzőkönyvvezetője; n.) a KHK PR és tájékoztatási felelőse; o.) a Mentorgárda vezetője; p.) a Rendezvényszervező Csoport vezetője; (2) Az újonnan megválasztott KHK első ülésén megválasztja elnökét. Az elnök megválasztása előtt megnevezi alelnök jelöltjét. A KHK legkésőbb a következő ülésén az alelnök kivételével tagjai közül megválasztja tisztségviselőit is. A KHK alelnökét az elnök kéri fel. A tisztségek nem összeférhetetlenek, kivéve az elnöki és alelnöki tisztségeket, amelyek egyazon személy által nem tölthetők be. (3) Az elnök feladatait, jogait és kötelességeit jelen Szabályzat 9. -a tartalmazza. (4) Az alelnök az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén képviseli a KHK-t. Ennek során az elnök minden a 9. -ban meghatározott feladata, kötelessége az alelnökre száll, és az elnök minden a 9. -ban meghatározott joga az alelnököt illeti meg. Az alelnök feladata továbbá az utánpótlás-nevelés, valamint a KHK hosszú távú céljainak nyomon követése. (5) A Karról delegált EHK képviselők feladatai: a.) a KHK képviselőjeként napi kapcsolatot tartanak az EHK-val; 8

9 b.) Egyetemi fórumokon képviselik az Egyetem hallgatóit, az Önkormányzat tagjait, a KHK-t; c.) rendszeresen beszámolnak az EHK-ban, a Szenátusban, és az egyetemi bizottságokban végzett munkáról, az Egyetemi közéletben zajló eseményekről; d.) rendszeresen beszámolnak a végzett munkájukról; e.) betartják és betartatják az Alapszabályban foglaltakat. (6) A KHK gazdasági felelősének feladatai: a.) intézi a KHK gazdasági ügyeit, irányítja és felügyeli a KHK gazdálkodását, és ezekről havi rendszerességgel beszámol a KHK-nak; b.) koordinálja az Önkormányzat éves költségvetésének előkészítését. (7) A KHK KDJB elnök feladatai: a.) figyelemmel kíséri a TJSZ, a Pénzügyi Ügyrend, változásait szükség esetén a megfelelő fórumon ezek változtatását kezdeményezi; b.) részt vesz az Egyetemi Hallgatói Szociális Bizottság ülésein; c.) a KDJB határozatait előterjeszti a KHK ülésein; d.) felelős a KHK honlapján közzétett KDJB-t érintő anyagok gondozásáért; e.) felelős a KDJB-t érintő beérkező levelek megválaszolásáért. (8) A KHK OB elnökének feladatai: a.) figyelemmel kíséri a TVSZ, Tanulmányi, és Képzési Kódex változásait szükség esetén a megfelelő fórumon változtatását kezdeményezi; b.) kapcsolatot tart az oktatási dékánhelyettessel, részt vesz a Kari Tanács Oktatási Bizottságának és az EHK oktatási kérdésekkel foglalkozó bizottságának munkájában; c.) oktatási ügyekben előterjesztést tesz a KHK ülésén; d.) figyeli a szakok mintatantervének, előtanulmányi rendjének változásait szükség esetén a megfelelő fórumon változtatását kezdeményezi; e.) figyeli a tantárgyprogramok változásait és azok megjelenését; f.) felelős azért, hogy a KHK éljen a vizsgaidőpontok kiírásával kapcsolatos egyetértési jogával; g.) felelős a kari ZH naptár elkészítéséért és kihirdetéséért; h.) felelős a KHK honlapján közzétett oktatási anyagok gondozásáért; i.) felelős az OB-t érintő beérkező levelek megválaszolásáért. (9) A KHK kollégiumi felelősének feladatai: a.) koordinálja a beköltözések menetét, az üresen maradó/megüresedő helyek feltöltését; b.) együttműködik, napi kapcsolatot tart a Kollégium gondnokával; c.) elkészíti és megküldi az illetékeseknek a kollégiumi lakószobák beosztását; d.) kapcsolatot tart illetve együttműködik a Kollégiumok Osztály vezetésével, az Egyetem többi karának kollégiumi felelősével, illetve az EHK kollégiumi referenseivel; e.) részt vesz az Egyetemi Hallgatói Kollégiumi Bizottság ülésein; f.) előkészíti a kollégiumi férőhelyek elosztását és a KDJB elé terjeszti; g.) a kollégiumi mentorokkal közösen figyelemmel kíséri a kollégium közös használatú illetve közösségi helységeinek az állapotát; h.) ellenőrzi a kollégiumi mentorok által kezelt kulcsfelvételi, illetve teremfoglalási listákat, továbbá a Kollégium plakátozási szabályzatának betartatását; i.) figyelemmel kíséri a kollégiummal kapcsolatos pályázati lehetőségeket; j.) figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok változásait; k.) felelős a KHK honlapján közzétett kollégiummal kapcsolatos anyagok gondozásáért, illetve a hallgatók kollégiumi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatásáért; l.) felelős a kollégiumot érintő beérkező levelek megválaszolásáért. (10) A KHK RB elnök feladatai: 9

10 a.) felelős a kari hallgatói rendezvények előkészítéséért és lebonyolításáért; b.) segíti a kari hagyományok kialakítását és azok ápolását; c.) elkészíti a félév rendezvényeinek időbeosztását; d.) felelős a KHK honlapján közzétett rendezvényekkel kapcsolatos anyagokért; e.) felelős a rendezvényeket érintő beérkező levelek megválaszolásáért. (11) A KHK öntevékeny köri felelősének feladatai: a.) vezeti a kari körök nyilvántartását; b.) kapcsolatot tart a kari körökkel; c.) felügyeli a kari körök számára kiírt pályázatokat; d.) javaslatot tesz a kari körök kollégiumi helyiséghasználatának módjára, feltételeire; e.) beszámolót készít a kari körök munkájáról a félév végén; f.) ellenőrzi a kari körök leltárját; g.) felelős a kari köröket érintő beérkező levelek megválaszolásáért. (12) A KHK kari lap felelősének feladatai: a.) együttműködik, kapcsolatot tart az EHK kari lap felelősével, a felelős szerkesztővel és a kari lap szerkesztőségével; b.) felelős a főszerkesztői és tördelőszerkesztői pályázatok kihirdetéséért és elbírálásáért; c.) a kari lapot érintő ügyekben előterjesztést tesz a KHK ülésein; d.) felelős a KHK tagjai által írt cikkek továbbításáért a szerkesztőség felé; e.) felelős a KHK honlapján közzétett kari lap archívumért; f.) felelős a kari lapot érintő beérkező levelek megválaszolásáért. (13) A KHK sportfelelősének feladatai: a.) szervezi a Kar hallgatóinak sportéletét, így különösen koordinálja a terembérléseket és szervezi a kari Sportnapot; b.) részt vesz az Egyetemi Hallgatói Sportbizottság munkájában; c.) állandó tagja a Wigner Diáksportkörnek; d.) hallgatói sportügyek kapcsán előterjesztést tesz a KHK ülésén; e.) felelős a KHK honlapján közzétett sporttal kapcsolatos anyagok gondozásáért; f.) felelős a sporttal kapcsolatos beérkező levelek megválaszolásáért. (14) A KHK irodafelelősének feladatai: a.) az irodafelelős javaslatot terjeszt a KHK elé az iroda működési rendjére, az iktatási rendre vonatkozóan; b.) felelős az iktatás lebonyolításáért, a beérkező és kimenő iratok továbbításáért, tárolásáért; c.) biztosítja a napi ügymenet zavartalan lebonyolításához szükséges eszközök rendelkezésre állását; d.) kihirdeti a KHK fogadóidejét. (15) A KHK jegyzőkönyvfelelősének feladatai: a.) emlékeztetőt ír a KHK ülésein; b.) felelős az emlékeztetők közzétételéért és iktatásáért; c.) gondozza az emlékeztetők mellékleteit, d.) vezeti a határozati tárat. (16) A KHK PR és tájékoztatási felelősének feladatai, jogai és kötelességei: a.) a KHK PR felelőse tájékoztatja a hallgatókat, minden őket érintő tanulmányi, közösségi, közéleti és egyéb információról; b.) ennek során a KHK határozataiban elfogadott hirdetéseket, véleményeket, közleményeket, felhívásokat készít, azt a KHK pecsétjével hitelesítve plakát formájában kifüggeszti a KHK hirdetőtábláin; 10

11 c.) gondozza a KHK hirdetőtábláit, információs csatornáit, gondoskodik a hirdetmények időszerűségéről; d.) javaslatot terjeszt a KHK elé a KHK arculattervével, a KHK PR tevékenységének kialakításával, fejlesztésével, lebonyolításával kapcsolatban; e.) felelős a Szabályzatban meghatározott közzétételi kötelezettségek betartásáért; f.) kari delegáltja a BME Nyílt Nap és Educatio kiállítás szervezőcsapatának. (17) A Mentorgárda vezető feladatai: a.) vezeti, felügyeli és értékeli a Mentorgárda munkáját; b.) rendszeresen beszámol a Mentorgárda tevékenységéről a KHK ülésein; c.) koordinálja a mentorok kiválasztását; d.) felelős a KHK honlapjához tartozó Gólyahonlap gondozásáért. (18) Az Rendezvényszervező Csoport vezető feladatai: a.) vezeti, felügyeli és értékeli a Rendezvényszervező Csoport (továbbiakban RCS) munkáját; b.) rendszeresen beszámol az RCS tevékenységéről a KHK ülésein; c.) koordinálja az RCS tagok kiválasztását; 9. A Kari Hallgatói Képviselet elnöke (1) A Kari Hallgatói Önkormányzat és a KHK elnöke egyazon személy. Az elnök felelősséggel tartozik a KHK működéséért. E felelősséget a KHK határozatainak aláírásával gyakorolja. (2) A KHK elnöke: a.) képviseli az Önkormányzatot egyetemi és kari fórumokon, valamint minden olyan testületben, ahol a Kar hallgatóit érintő kérdések merülnek fel; b.) kapcsolatot tart az Egyetem és a Kar vezetőivel, az Önkormányzat egyetemi és kari szintű vezetőivel, tisztségviselőivel, a Karon működő más szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal; c.) összehívja, szervezi és vezeti a KHK üléseit, gondoskodik határozatainak végrehajtásáról; d.) ülésenként köteles beszámolni a KHK-nak az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról; e.) aláírási joggal rendelkezik, amely csak írásban ruházható át; f.) feladatait és jogait általában az alelnökre, kivételes esetben a KHK bármely tagjára átruházhatja, az átruházott jog tovább nem adható; g.) gyakorolja a kari szabályzatokban, Kari tanácsi határozatokban biztosított jogait; h.) kezdeményezheti a KHK valamely tagjának visszahívását; i.) tanácskozási joggal részt vehet az Önkormányzat bármely testületének ülésén; j.) jelen Szabályzat változtatását szükség szerint a megfelelő fórumon kezdeményezheti. (3) Az Önkormányzat elnöke, illetve annak megbízottja a szorgalmi időszakban legalább kéthetente egy, vizsgaidőszakban legalább havi egy alkalommal köteles fogadóórát tartani a Kar hallgatói számára az információs csatornákon előre meghirdetett helyen. 10. A Kari Diákjóléti Bizottság (1) A KDJB tagjait a KHK választja. Az KDJB legalább öt tagból áll. (2) A tagok mandátuma lemondásig vagy visszahívásig érvényes. A visszahívást a KDJB elnöke kezdeményezheti. 11

12 (3) A KDJB intézi az Önkormányzatra háruló egyetemi és kari szabályzatokban rögzített szociális ügyeket, így különösen a.) javaslatot tesz a Kari BME ösztöndíj, Közösségi ösztöndíj, valamint egyéb egyszeri támogatás elosztására; b.) lefolytatja a KHK által elvárt véleményezési, döntés-előkészítési eljárásokat; c.) kivizsgálja a Kar hallgatóit érintő szociális jellegű problémákat; d.) kapcsolatot tart más Karok hasonló feladatokat ellátó testületeivel. (4) A KDJB üléseit a KDJB elnöke hívja össze és vezeti le. (5) A KDJB üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, ami tartalmazza az ülésen megjelentek nevét, a testület javaslatait és a szavazati arányokat. (6) A KDJB elnöke a KHK soron következő ülésén a KDJB üléséről beszámolót tart. A bizottság által készített előterjesztéseket a KHK fogadja el. (7) A KDJB tagjai mandátumuk megszűnte után kötelesek a megválasztott KDJB tagjainak a lezárt és függő ügyeket, a bizottság tevékenységéhez szükséges információkat és iratokat rendben átadni. 11. Az Oktatási Bizottság (1) Az OB tagjait a KHK választja. Az OB legalább öt tagból áll. (2) A tagok mandátuma lemondásig vagy visszahívásig érvényes. A visszahívást az OB elnöke kezdeményezheti. (3) Az OB feladata az Önkormányzatra háruló egyetemi és kari szabályzatokban rögzített oktatási, tanulmányi ügyek intézése, így különösen a.) javaslattétel a vizsgarend elfogadására, a félévközi követelmények utólagos változtatásainak elfogadására, véleményalkotás a jegyzet- és a tananyag-ellátottságról, az Oktatás Hallgatói Véleményezéséről (OHV), valamint a hallgatói információs rendszerben fellelhető információkról; b.) javaslattétel a tanulmányi ösztöndíj osztási elveiről; c.) elkészíti az ösztöndíjosztási táblát, illetve az ösztöndíj-korrekciós listát; d.) javaslattétel a költségtérítéses képzésből állami finanszírozású képzésbe (és fordítva) átsorolható hallgatókról; e.) a KHK által elvárt véleményezési, döntés-előkészítési eljárás lefolytatása; f.) a Kar által gondozott szakokon folytatott oktatási tevékenység ellenőrzése. Az OB az ellenőrzésről jelentést készít a KHK részére, a feltárt problémákra megoldási javaslatot dolgoz ki; g.) a Kar hallgatóit érintő különösképpen az egyetemi és kari szabályzatokkal ellentétes eljárásból fakadó problémák kivizsgálása; h.) kapcsolattartás más Karok hasonló feladatokat ellátó testületeivel; i.) a kari ZH naptár elkészítésének felügyelete. (4) Az OB üléseit az OB elnöke hívja össze és vezeti le. (5) Az OB üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, ami tartalmazza az ülésen megjelentek nevét, a testület javaslatait és a szavazati arányokat. (6) Az OB elnöke a KHK soron következő ülésén az OB üléséről beszámolót tart. A bizottság által készített előterjesztéseket a KHK fogadja el. 12

13 (7) Az OB tagjai mandátumuk megszűnte után kötelesek a megválasztott OB tagjainak a lezárt és függő ügyeket, a bizottság tevékenységéhez szükséges információkat és iratokat rendben átadni. 12. A Rendezvényszervező Bizottság (1) Az RB tagjait a KHK választja. Az RB legalább három tagból áll. (2) A tagok mandátuma lemondásig vagy visszahívásig érvényes. A visszahívást az RB elnöke kezdeményezheti. (3) Az RB feladata: a.) megszervezi a Kari rendezvényeket, különös tekintettel a Gólyatábort, Mestertábort, Gólyabált, Kari Napokat, Végzős Bált; b.) megtervezi az Önkormányzat féléves programtervét, összeállítja a rendezvénynaptárt; c.) kapcsolatot tart más Karok hasonló feladatokat ellátó testületeivel; d.) részt vesz a Kari Rendezvényszervező Csoport munkájában. (4) Az RB üléseit az RB elnöke hívja össze és vezeti le. (5) Az RB üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, ami tartalmazza az ülésen megjelentek nevét, a testület javaslatait és a szavazati arányokat. (6) Az RB elnöke a KHK soron következő ülésén az RB üléséről beszámolót tart. A bizottság által készített előterjesztéseket a KHK fogadja el. (7) Az RB tagjai mandátumuk megszűnte után kötelesek a megválasztott RB tagjainak a lezárt és függő ügyeket, a bizottság tevékenységéhez szükséges információkat és iratokat rendben átadni. 13. A Mentorgárda (1) A Mentorgárda figyelembe véve a 4. sz. mellékletben leírtakat a KHK állandó felügyelete alatt működő csoport. (2) A Mentorgárda tagjainak kiválasztásának folyamatát, céljait, feladatait, részletes működési elveit és tagjai visszahívásának rendjét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 14. A Rendezvényszervező Csoport (1) Az RCS figyelembe véve az 5. sz. mellékletben leírtakat a KHK állandó felügyelete alatt működő csoport. (2) Az RCS tagjainak kiválasztásának folyamatát, céljait, feladatait, részletes működési elveit és tagjai visszahívásának rendjét az 5. sz. melléklet tartalmazza. 15. A visszahívás rendje (1) A 5. szerinti Szavazáson választott képviselők visszahívását kezdeményezheti: 13

14 a.) a Szavazás; b.) a KHK; c.) a KHK elnöke. (2) A kezdeményezésre akkor kerülhet sor, ha: a.) a képviselő a 7. (16) szerint kivonja magát az Önkormányzat munkájából; b.) a képviselő ellen súlyos etikai vagy fegyelmi vétség ténye nyer megállapítást. (3) A visszahívásról a KHK dönt, a visszahíváshoz az összes szavazati jogú tag 2/3-ának igenlő szavazata szükséges. (4) A visszahívott képviselő pótlása az 5. -ban leírtak szerint történik. 16. Átmeneti és záró rendelkezések (1) A következő Tisztújító Kari Hallgatói Szavazásig a választott kari hallgatói képviselők látják el a Szabályzatban rögzített feladatokat, rendelkeznek a KHK jogaival. (2) Jelen szabályzatot az EHK október 31-én tárgyalta és jóváhagyta. Jelen szabályzatot a Kari Tanács november 6-án tárgyalta és jóváhagyta. (3) A Szabályzat előterjesztője a KHK. A Szabályzat a Szavazás jóváhagyásával lép hatályba. (4) A Szabályzat jóváhagyásától számítva hatályukat vesztik az Önkormányzat korábbi Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá azon kari szabályzatok rendelkezései - kari tanácsi, hallgatói önkormányzati határozatok -, melyek e Szabályzattal ellentétesek. (5) A Szabályzat módosítását a Szavazás, a KHK, valamint a KHK elnöke kezdeményezheti. (6) Jelen Szabályzat mellékleteit a KHK összes tagja kétharmadának igenlő szavazatával módosítja, és fogadja el. (7) A Kar vezetése a hallgatókat érintő adatokat és közérdekű információkat a KHK képviselőihez eljuttatja, hogy azok kellően megalapozott állásfoglalást tudjanak kialakítani, és tájékoztatni tudják a hallgatókat. A KHK köteles a számára átadott hallgatói adatokat bizalmasan kezelni. (8) A jelen Szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi és a kari szabályzatok, valamint más ide vonatkozó jogszabályok az irányadók. (9) Jelen Szabályzat mellékletét képező szabályzatok: a.) 1. sz. melléklet: A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Hallgatói Képviseletének Ügyrendje; b.) 2. sz. melléklet: A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának információs csatornái; c.) 3. sz. melléklet: A Kari Lap (GT Times) Szervezeti és Működési Szabályzata; d.) 4. sz. melléklet: A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Mentorgárdájának ügyrendje; e.) 5. sz. melléklet: A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Rendezvényszervező Csoportjának ügyrendje; f.) 6. sz. melléklet: A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Kari Hallgatói Szavazás és Kari Hallgatói Fórum ügyrendje. (10) Jelen Szabályzatot csak a Kari Hallgatói Képviselet elnökének egyetértésével lehet értelmezni. Budapest, október

15 Dr. Kövesi János Pásztor Rita Engert Attila Gazdaság- és Kari Hallgatói Képviselet Egyetemi Hallgatói Képviselet Társadalomtudományi Kar Dékán Elnök Elnök 1. sz. melléklet A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Hallgatói Képviseletének Ügyrendje 2. sz. melléklet A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának információs csatornái 3. sz. melléklet A Kari Lap (GT Times) Szervezeti és Működési Szabályzata 4 sz. melléklet A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Mentorgárdájának ügyrendje 5. sz. melléklet A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Rendezvényszervező Csoportjának ügyrendje 6. sz. melléklet A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Kari Hallgatói Szavazás és Kari Hallgatói Fórum ügyrendje 15

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Doktorandusz Képviselete (továbbiakban

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadta a 2013. október 16-25.Kari Hallgatói Szavazás) A Budapesti Műszaki

Részletesebben

Hallgatói Képviselet részletes felépítése

Hallgatói Képviselet részletes felépítése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklet Hallgatói Képviselet részletes felépítése Elfogadta a Hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3) Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Hatályba lépett: 2010. szeptember 6. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Hatályba lépett: 2011.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadta a 2016. szeptember 21-29. Kari Hallgatói Szavazás) A Budapesti Műszaki

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása A KHÖK küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása 1. A választáson a Nemzeti Felsőoktatási

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Kaposvár, 2013 Preambulum A Kaposvári Egyetem a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 60. (2) (2005. évi CXXXIX. törvény 77. (2) ) bekezdése alapján az

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum ELTE Eötvös József Collegium Hallgatói Önkormányzatának Működési Szabályzata Preambulum Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) Eötvös József Collegiumának (továbbiakban Collegium) Közgyűlése

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

1. A HK ülés felépítése

1. A HK ülés felépítése 1. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Kari Hallgatói Képviselet Ügyrendje A BME GTK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása A HÖK küldöttgyűlési képviselőinek

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság Kunigunda úti Kollégiumának Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának Ügyrendje

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság Kunigunda úti Kollégiumának Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának Ügyrendje A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság Kunigunda úti Kollégiumának Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának Ügyrendje 1 I. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság Kunigunda

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről. Jelen volt x

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről. Jelen volt x Emlékeztető A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről Az ülés helye: Jelen volt BME Wigner Jenő Belső Benita Kollégium, B201 Fejes Júlia Az ülés ideje: Fodor Csilla 2015. december 7. Gácsig Gergő Kiss

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

Választási Szabályzat

Választási Szabályzat ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 5.sz. melléklet a 1164 / 115.ZMNE számhoz 1.sz. példány Választási Szabályzat - 2007 - Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) szenátusa

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata 1. A Hallgatói Önkormányzat és alapegysége 1. A helye az intézményben és az általános tagság

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK A L A P S Z A B Á L Y A

A SEMMELWEIS EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK A L A P S Z A B Á L Y A 121/2006. (XII. 14.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK A L A P S Z A B Á L Y A (A 2011. október 27-éig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben) BUDAPEST 2006 1 A Semmelweis

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről Emlékeztető A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről Késett/előbb Jelen volt Az ülés helye: távozott BME Wigner Jenő Angalét Marianna Kollégium, B201 Belső Benita Az ülés ideje: Farkas László Gácsig

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZA T

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZA T DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZA T NYÍREGYHÁZA 2006. február 14. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Külügyi Testület Szervezeti és Működési Szabályzata

6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Külügyi Testület Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Külügyi Testület Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának. Ideiglenes Alapszabálya 1. Általános rendelkezések

A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának. Ideiglenes Alapszabálya 1. Általános rendelkezések A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Ideiglenes Alapszabálya 1 A Zsigmond Király Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: Hallgatói Önkormányzat) a

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban rövidítve: OTDT) Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ÜGYRENDJE. Tartalomjegyzék. Első rész Az Ügyrend célja Az Ügyrend hatálya... 3

ÜGYRENDJE. Tartalomjegyzék. Első rész Az Ügyrend célja Az Ügyrend hatálya... 3 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 3/2016. (11. 22.) sz. DÉKÁNI UTASÍTÁS Az Építészmérnöki Kar által gondozott Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan képzésnek és annak

Részletesebben

A Hallgatói Képviselet jutalmazása

A Hallgatói Képviselet jutalmazása BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet A Hallgatói Képviselet jutalmazása Elfogadta a Hallgatói Képviselet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015 Preambulum 1 A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (továbbiakban:

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Semmelweis Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöksége a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 77.

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM E L Ő T E R J E S Z T É S

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Péceli Gábor rektor, Barta-Eke Gyula kancellár Szervezeti egység: Rektori Kabinet, Kancellária Hallgatói Szolgáltatási

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya. Első rész Hallgatói Önkormányzat 1. A Hallgatói Önkormányzat

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya. Első rész Hallgatói Önkormányzat 1. A Hallgatói Önkormányzat A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya Első rész Hallgatói Önkormányzat 1. A Hallgatói Önkormányzat (1) A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: Hallgatói Önkormányzat,

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (7) bekezdés a)-e)

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

PANNON EGYETEM MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

PANNON EGYETEM MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT PANNON EGYETEM MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Veszprém, 2006. A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzata -- a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának ALAPSZABÁLYA Budapest, 2013. december 11. 1 PREAMBULUM 1 A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE Szeged, 2013. december 16. A rektori pályázatok véleményezésének szenátusi eljárási rendje 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben