Vorschrift. Nősülési szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vorschrift. Nősülési szabályzat"

Átírás

1

2

3 Vorschrift über die Heiraten im k. u. k. Heere vom Jahre Nősülési szabályzat a m. kir. honvédség és csendőrség szám ára. BUDAPEST, BenköG yula csász. és kir. udvari könyvkereskedése (V., Dorottya-utca 2.) Ára 90 fillér.

4 Legalkalmasabb házassági óvadék! A Magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja mint részvénytársaság Budapesten, kizárólag katonai házassági óvadék céljára 4 1/2 %-adómentes és pupillárbiztonságu Törzszálogleveleket bocsát ki, melyek névre szólnak és bármely tetszés szerinti Összegről kiállithatók. 41,... Ha a katonai házassági kaució ilyen egységes záloglevélben helyeztetik el. ez a záloglevél-tulajdonosra nézve a következő előnyökké^ i ^ Magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja mint részvénytársaság kötelezi magát, hogy addig, mig ilyen kamatozású zálogleveleket bocsát ki, az esetleges kisorsoláskor a záloglevéltulajdonosnak minden ráfizetés nélkül uj záloglevelet ad. miáltal a kaució összege nem változik. 2. a kamatok nem félévenként, hanem negyedévenként fizettetnek ki és pedig az óvadék haszonélvezőjének mindenkori állomáshelyén, teljesen költségmentesen. Ezen 41/2% -os törzszáloglevelek kamatai minden év március, junius, szeptember és december havának első napján esedékesek. Ugyanezen előnyökkel bírnak 4 1/2 %-os községi kötvényeink, melyeknek kamatai minden év február, május, augusztus és november havának első napján esedékesek. Továbbá kibocsátunk katonai házassági óvadék céljára különösen alkalmas és teljes névértékben visszafizetendő 4%-os zálogleveleket, (kamatesedékesség: január 1., április 1., julius 1. és október 1 ) és 4%-os községi kötvényeket, (kamatesedékesség: február 1, május 1., augusztus 1. és nov. 1.) Ezen két utóbbi kibocsátmányaink kisorsolás esetén jelentékeny árfolyamnyereséget biztosítanak, miután azokat névértékben váltjuk be. Akár saját kíbocsátmányainkat, akár más. különösen alacsonyabb kamatozású óvadékokat hajlandók vagyunk kicserélni és a kicserélést költségmentesen a legrövidebb idő alatt eszközöljük. Bővebb felvilágosítással a legnagyobb készséggel szolgál a M agyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja m int részvénytársaság. BUDAPEST. V, Tükör-utca 4 az.

5 Vorschrift über die Heiraten im k. u. k. Heere vom Jahre Nősülési szabályzat a m. kir. honvédség és csendőrség szám ára. BUDAPEST, Benkő Gyuia csász. és kir. udvari könyvkereskedése (V., Dorottya-utca 2 )

6 TARTALOM. INHALT. I. Nősülési szabályzat a honvédség és csendő rség szám ára. Oldal A n ő sü lé si s z a b á ly z a t le g fe lső b b j ó v á h a g y á s a... A n ő s ü lé s i s z a b á ly z a t s z ö v e g e Általános rendelkezések I. A honvéd és csendőr tisztek, tisztviselők és rangosztályba nem sorozott havidíjasok nősülése II. A legénységi állomány egyéneinek h ázasságai /l) A honvédségre nézve B ) A csendőrségre n é z v e _ M e llé k le te k II. V orschrift über die H eiraten im k u. k. Heere Seite A. h. G e n e h m ig u n g d e r H e ir a ts v o r s c h r ift T e x t d er H e ir a ts v o r s c h r ift... _ _. 43 Allgemeine Bestimmungen _ I. Heiraten der Offiziere. Militärgeistlichen, Militärbeamten und sonstigen Gagisten II. Heiraten der Personen des Mannschaftsstandes B e ila g e n _

7 Z w eckm ässigste A nlage für Militärheiratscautionen. Die Central-Hypothekenbank ungarischer Sparcassen specicll nur für Militärheiratscautionen emittirt 4 1/2 %-ige steuerfreie u. pupillarsichere General-Pfandbriefe welche auf N amen lauten und über jeden beliebig benöthigten Betrag ausgestellt werden Die Anlage der Heiratscautionen in solchen einheitlichen General-Pfandbriefen, ist mit folgenden Vortheilen verbunden : 1 Die Central-Hypothekenbank ung. Spaicassen verpflichtet sich, insolange sie gleichverzinsliche Pfandbriefe emittirt, für den Eigenthüm er bei eventueller Verlosung, einen gleichen Pfandbrief ohne jede Hufzahlung von neuem zu vinculiren und sichert somit ein ungeschmälertes Erträgnis der Kaution. 2. Die Zinsen werden vierteljährig ausbczahlt u. zw. jederzeit franco am Stationsort der Bezugsberechtigten. Zinsenfälligkeit: 1. März, 1. Ju ii, 1. Sept. und 1. Dezember. Bei unseren 4 1/2 %-gen Communal-SchuldVerschreibungen werden die obigen Vorzugsbedingungen gleichfallseingeräumt, wodurch eine V erk ü rzu n g des Z in se n e rträ g n is s c s o d er ein K u rs v e rlu s t ausgeschlossen w ird. Zinsenfälligkeit: 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. Novemb. Ferner sind von unseren Emissionen für Müitärheiratscautionen besonders geeignet die zum Nominalwert rückzahlbaren 4 %-gen Pfandbriefe Zinsenfälligkeit: 1. Jänner, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober und 4 %-gen Communal-Schuld Verschreibungen Zinsenfälligkeit : 1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November. Diese beiden Effektengattungen sichern bei Verlosung zum Nennwerte einen nicht zu unterschätzenden K ursgew inn. Auf allfällige Anfragen erteilen wir bereitwilligst in umfassendster Weise prompt Auskunft. Die Vinkulirungen und Devinkulirungen erfolgen kostenlos. Konvertierungen bereits bestehender Kautionen werden kulantest u. spesenfrei durchgeführt. Central-H yp othekenbank ungarischer Sparcassen als Actiengesellschaft in Budapest.

8 Ne házasodjék, Hasznos, sőt nélkülözhetetlen útmutató minden házasulandónak! Az eljegyzéstől az esküvőig. Irta : Bardócz Elem ér míg A z e lje g y z é s tő l az esk ü v ő i g * cimü könyvet el néni olvadta. Á ra 2 korona. Megrendelhető B e n b ő G y u la OV//Méle udvari könyvkereskedésében B udapesten. V, Dorottya-utca 2. sz. A z e lje g y z é s tő l a z et k ttv ö ig című könyv annak a talpra esett gordolatnak kcszöri létrejöttét, hogy a házasulandónak, útbaigazítást kell a kezébe adr.i ez elett a fontos lépés előtt, amelvben tapasztalatai rerdszerint még nincsenek. És ennek a föladatnak derekasan felel meg a B a r d ó c z könyve, melyet el kellene olvasnia minden fiatalembernek és leánynak, ha ez előtt a lépés elett allanak. Mert, ez a könyv részletesen ismerteti mindazokat a társadalmi szokásokat és iller.dóségi szabályokat, melyeket az eljegyzés és esküvő közti időben be szoktak tartani. /\z összes lapok elismerték a könyv hézaapótló és praktikus voltát s mt egyszerűen közöljük a tartalom fóbb'fejezeteit a követkéz okoen : Kik köthetnek házasságot? Mily okmányok szükségesek az esküvőhöz? Hol szerezhetők be az okmányok? A I eánykérés. Az eljegyzés. A polgári és az egyházi esküvő. A nászút! Az uj otthon! Milyen legyen a meghívó? Milyen legyen a kelengye? Mikép viselkedjenek a jegyesek? Nászajándékok Ékszerek. Virágok. Toilettek az eljegyzéshez, esküvőhöz. ^2t,Va,V 3 könyv ugy a m e n y a s s z o n y, mint a v ő leg én y- i i is V?íé'f'clt- "vosrolyóleinyon részére. ;oás beit ^ ^! V o? ^ lw Josi ís ay*kor,a" ké,dísh=" Postautalványrendelések bérmentve mennek!

9 Nősülési szabályzat a magy. kir. honvédség és csendőrség számára.

10

11 3 A nősülési szabályzat jóváhagyása. (A m. kir. Honvédelmi miniszter május 11. elnöks sz. körrendelete.) Ő császári és apostoli királyi Felsége Bécsben évi április hó 30-án kelt legfelsőbb elhatározásával Nősülési szabályzat a m. kir. honvédség és csendőrség számára" cimü szolgálati könyvet legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott. E szabályzatot egyúttal közzétéve, életbeléptetése tárgyában a következőket rendelem: 1. E szabályzat a közzététel napjával lép hatályba és vele az é\ben kiadott nősülési szabályzat és minden az uj szabályzattal ellenkező eddigi határozvány hatályon kívül helyeztetik: gyakornokok azonban honvédhatósági nősülési engedélyt nem nyerhetnek. Az eddigi szabályzat 27. -ának a) pontjában foglalt az a rendelkezés, mely szerint az óvadéki kötelék a nő halálával, a hátramaradt kiskorú törvényes gyermekekre való tekintet nélkül, megszűnik: a már biztosítva lévő házassági óvadékokra vonatkozólag tovább is érvényben marad, hacsak az óvadéknyujtók az ajánlati okmány kiegészítése (hitelesített pótnyilatkozat) utján magukat az uj szabályztot (23.. a) rendelkezéseinek önként alá nem vetik. 2. A nősülési engedély iránt az uj szabályzat közzétételének napja előtt benyújtott, de csak e napot követőleg elintézésre kerülő kérvényekre az eddigi szabályzat rendelkezései alkalmazandók. A házassági óvadék elfogadható volta azonban ez esetben az uj szabályzat szerint bírálandó el. 3. A már biztosítva lévő házassági óvadékoknak a szabályzatban megszabott összegekre való felemelése 1 *

12 4 nem követeltetik. ellenben az ily házassági óvadékoknak az ez idő szerint meghatározott összegekre való leszállítása, a házasfelek kérelmére, helyt foglalhat. s általam fog engedélyeztetni. Ily házassági óvadékok kicserélése esetében az uj házassági óvadék elfogadható volta e szabályzat szerint fog elbíráltatni. 4. A hadbiztosi tisztviselők és építészmérnökök számára megszabott házassági óvadék biztosításának kötelezettsége alól fel vannak mentve: a) a VIII. és IX. rangosztályba tartozó hadbiztosi tisztviselők és építészmérnökök, ha kérvényeiket a nősülési engedély iránt e szabályzat közzétételétől számított 3 hónap alatt benyújtják; b) a honvéd hadbiztosságokhoz beosztottak és a cs. és kir. katonai hadbiztossági tanfolyam hallgatói, továbbá a cs. és kir. katonai építészmérnöki tanfolyamot végzett, műszaki szolgálatot teljesítő egyének és eme tanfolyam hallgatói, ha a nősülésük engedélyezését e szabályzat közzétételétől számított 3 hónap alatt előj egyeztetni kérik. Ezekre a kérvényekre a szabályzat 5. és 9. -ait teljes mértékben alkalmazni kell. 5. Jelen szabályzat a honvéd lelkészekre is megfelelően alkalmazandó, akik különben házassági óvadék biztosítására nem kötelesek. (Rend. Közl szám).

13 5 Nősülési szabályzat a m. kir. honvédség és csendőrség számára évi 4719,eln. számhoz. Rendeleti Közlöny a m. kir. honvédség számára. 15. szám. Szabályrendeletek. Általános rendelkezések 1. Házasságkötéshez honvéd- (csendőr-) hatósági engedélyre van szükségük: a) a tényleges*) honvéd és csendőr egyéneknek, b) a helyi szolgálatra való előjegyzés mellett nyugállományba helyezett honvéd és csendőr tiszteknek, c) a katonai rokkantak háza valamelyikének helyi ellátásában részesülő honvéd és csendőr egyéneknek, d) a tartósan szabadságoltaknak, kivéve azokat, akik tényleges szolgálati kötelezettségüknek három utolsó hónapjában állanak és azokat, akik mint tanítóképezdei növendékek vagy pedig családi tekintetből szabadságoltattak, végül akik a harmadik korosztályt már túlhaladták, vagy akik tényleges szolgálatukat még a harmadik korosztályból való kilépés előtt lerótták; e) az állományba nem vett újoncoknak. *) Hogy kik tekintendők tényleges honvéd (csendőr) egyéneknek, az a,,szolgálati szabályzat a m. kir. honvédség számára" I. részéből vehető ki.

14 6 2.. A honvéd- (csendőr-) hatósági engedély csak azzal a fenntartással adható meg, hogy a szándékolt házasságkötésnek törvényes akadály nem áll útjában. Az ily törvényes akadály alól netán szükséges felmentést a jegyeseknek kell a polgári törvények rendelkezéseihez képest, az illetékes hatóságtól kieszközölniük. Hogy a honvéd- (csendőr-) hatósági engedély nélkül kötött házasság minő következményeket von maga után, az külön törvényekben és szabályokban van meghatározva. I. FEJEZET. Ahonvéd és csendőr tisztek, tisztviselők és rangosztályba nem sorozott havidíjasok nősülése. 3.. Tényleges állományú honvéd és csendőr tiszteknek, tisztviselőknek és rangosztályba nem sorozott havidíjasoknak a nősülési engedély csak akkor adható meg, ha: a) az e szabályzathoz képest kimutatandó óvadéktőke a okban meghatározott módon biztosittatik, illetőleg a rangosztályba nem sorozott havidíjasok anyagi viszonyaikat lényegesen javítják, b) az ara szeplőtlen hírnevű, a nősülendő állásának megfelelő társadalmi műveltségű és származású, c) tiszteknél és tisztviselőknél a házasság a honvédségben (csendőrségben) az állásszerü házasság követelményeiről uralkodó nézeteknek mindenben megfelel, d) más ok sem forog fenn, ami a. nősülést a katonai szolgálat fontos tekinteteiből (6..) meg nem engedhetőnek tüntetné fel.

15 7 4.. A házassági óvadéktőke összege, amelynek biztosítását tényleges honvéd tisztek és tisztviselők kimutatni tartoznak, az 1. mellékletben van meghatározva. Csendőrtisztek (számvivők) a megfelelő honvéd csapattiszti (kezelőtiszti) rendfokozatok számára e mellékletben megszabott óvadékösszeg felét tartoznak biztosítani. Az itt, illetőleg az 1. mellékletben nem említett nősülendők, valamint azok a, már nős rangosztályba nem sorozott havidíjasok és altisztek, akik honvéd tisztviselőkké kineveztetnek, az óvadéktőke biztosításának kötelezettségétől mentesek. Nős polgári egyének, akik tiszti vagy liönvéd tisztviselői állásra törekesznek, a megkívánta tó óvadéktőke biztosítását kimutatni tartoznak. Azok a főtisztek, akik a vezérkari testületbe való felvételre törekesznek, az e testületi századosok részére megszabott óvadéktőkét kötelesek biztosítani, illetőleg kimutatni. á.. A parancsnok (főnök) tartozik a nősülési kérvény előterjesztése alkalmával minden tekintetbe jövő körülmény gondos megállapítása és megvizsgálása, valamint esetleg a tisztikar (az alárendelt tisztviselők) megkérdezése után a tiszt vagy tisztviselő célba vett házasságkötésének megfelelő volta iránt (3. b) és c) pont) határozottan nyilatkozni. Rangosztályba nem sorozott havidíjasok az arájuk szeplőtlen hírnevét, valamint nősülendő állásának megfelelő társadalmi műveltségét és származását az illetékes lelkész által kiállított s a járáshatóság (járástisztviselő) által megerősített bizonyítvánnyal igazolják. 6.. A parancsnok (főnök) a nősülési kérvény előterjesztésekor a folyamodó pénzviszonyai felől nyilat-

16 kozni, és ha azok nem rendezettek, különösen abbeli véleményét is kifejezni köteles, vájjon a szándékolt házasságkötés által a nősülendő anyagi helyzetének javulása remélhető-e és nem kell-e esetleg a jövendő házasfelek anyagi megélhetésének veszélyeztetésétől tartani. 7.. A tényleges szolgálatban levő tartalékos havidíjasoknak, a helyi szolgálatra való előjegyzés mellett nyugállományba helyezett tiszteknek, továbbá a katonai rokkantak háza valamelyikének helyi ellátásban levő havidíjasoknak nősülési engedély csak a 3.. b) és c) pontjaiban említett feltételek alatt adható. A szándékolt házasságkötés megfelelő volta az 5.. értelmében igazolandó. *A helyi ellátással valamely katonai rokkantak házában elhelyezett havidíjasok nősüléseinek száma a ház férőhely viszonyaiból folyó korlátozásnak van alávetve. Az e szakaszban megjelölt egyének házassági óvadék biztosításának kimutatására nincsenek kötelezve, tartoznak azonban igazolni, hogy házasságkötésükkel anyagi viszonyaikat javítják. 8.. Nyugállományú, szolgálaton kívüli viszonybeli és tartalékos nős tisztek (tisztviselők) béke idején csak akkor helyezhetők át a tényleges állományba, ha a 3.. b), c) és d)' pontjaiban foglalt feltételek fenforognak és a megszabott óvadéktőke előzetesen biztosittatik. 9- A nősülési engedély iránti kérvényt szolgálati utón kell előterjeszteni s ahhoz csatolandók: a) a jegyesek keresztleveli (születési bizonyítva-

17 9 nyai), illetőleg állami születési anyakönyvi kivonatai ; b) a jegyesek egyikének vagy másikának kiskorúsága esetén a törvény szerint arra hivatott egyéneknek és hatóságoknak a házasságba való beleegyező nyilatkozata; c) ha a jegyesek egyike vagy másika özvegy: az elhunyt házastárs halottas levele, illetőleg állami halotti anyakönyvi kivonata; d) lia a jegyesek egyike vagy másika már házasságban élt, de házassága biróságilag felbontatott vagy semmisnek nyilváníttatott: az e házasság megkötését és felbontását, (semmisnek nyilvánítását) igazoló okmányok; e) tiszteknél és honvéd (csendőr) tisztviselőknél, akik Magyarországon (Morvát-Szia vonországokat kivéve, de Fiume városát és kerületét beleértve), illetőleg oly helyen óhajtanak házasságra lépni, ahol az állami házasságkötés kötelező: a jegyesek nyilatkozata arra nézve, vájjon magúidat egyházi Ing (felekezetileg) is eskettetni hajlandók és képesek-e; f) rangosztályba nem sorozott havidíjasok részéről az bekezdésében említett bizonyítvány. A nősülendőnek a nősülési kérvényben nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az óvadéktőkét ki fogja biztosítani; a rangosztályba nem sorozott havidíjasok kötelesek hiteltérdemlően kimutatni, hogy a szándékolt nősülés által anyagi viszonyaikat lényegesen javítják (3. a) pont) A n ő sü lé si e n g e d é ly t a d ja : A. Ő császári és apostoli királyi Felsége: a) valamennyi honvéd és csendőr tisztnek és tisztviselőnek a VI. rangosztálytól felfelé; b) a saját szárnysegédének, továbbá a legfelsőbb udvartartásnál, a királyi ház tagjainak udvartartá-

18 10 sánál és Ő Felsége katonai irodájában alkalmazott honvédtiszteknek. B. A honvédelmi miniszter: a) valamennyi A. alatt nem említett tényleges honvéd és csendőr tisztnek és tisztviselőnek, a VII. rangosztálytól lefelé; b) valamennyi a helyi szolgálatra előjegyzett és ilyen szolgálatot teljesítő nyugállományú tisztnek, a VII. rangosztálytól lefelé; c) a honvédelmi minisztériumban, a honvéd főparancsnokságnál, valamint a honvéd intézetekben alkalmazott rangosztályba nem sorozott honvéd havidíjasoknak és valamennyi rangosztályba nem sorozottcsendőr havidíjasnak. C. A honvéd kerületi parancsnokságok: a) a, körletükben helyi szolgálatra való előjegyzés mellett nyugállományban levő honvéd és csendőr törzs- és főtiszteknek a. VII. rangosztálytól lefelé, kivéve a B., b) pontban említetteket, továbbá a katonai rokkantak háza valamelyikének helyi ellátásában levő honvéd csendőr tiszteknek és tisztviselőknek, niég pedig az utóbb említett havidíjasokra. nézve a rokkantak háza parancsnokával egyetértőén (7..); b) a körletükben alkalmazott, a B c) pontban nem említett rangosztályba nem sorozott honvéd havidíjasoknak A nősülési engedély a honvédelmi miniszter, illetőleg a honvéd kerületi parancsnokság által a -. mellékleten foglalt minta szerint, írásban adandó ki. A nősülési engedély hatályát veszti, ha kiállításának napjától számított egy év alatt a házasság meg nem köttetett.

19 A bekövetkezett állami házasságkötést és illetőleg egyházi esketést a honvédelmi miniszternek, ha azonban a. nősülési engedélyt valamelyik honvéd, kerületi parancsnokság adta, akkor ennek, szolgálati utón, be kell jelenteni Az óvadék tőke biztosítására alkalmasak: 1. a magyar, továbbá az általános államadóssági kötvények, valamint a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok államadósságának kötvényei, végül a bosznia-hercegovinái országos kölcsönköt vények ; 2. minden más, a, 'monarchia két államának valamelyikében vagy a megszállott területen kibocsátott, a gyámoltak és gondnokoltak pénzeinek elhelyezésére alkalmasnak nyilvánított értékpapír; 3. a magyar szent korona országaiban az évi XXXII. törvénycikk alapján kibocsátott értékpapírok ; 4. ingatlanokra*) telekkönyvileg bekebelezett kamatozó magánkövetelések; 5. az óvadékot nyújtó egyén tulajdonát képező ingatlanok*), melyekre az óvadéktőke telekkönyvileg bekebeleztelek (14,.) A házassági óvadéktőke kamatjövedelmének legalább annyinak kell lennie, a mennyit az adott esetben megszabott óvadékösszeg 1 százaléka kitesz. Ha tehát a házassági óvadék biztosítására alacsonyabb kamatozású vagyontárgyak ajánltatnak fel, akkor e vagyontárgyakból megfelelően magasabb tőkeösszeg követelendő. *) A monarchia két államán és a megszállott területen kívül- levő ingatlanok az óvadéktőke biztosítására nem. alkalmasak.

20 12 A felajánlott biztosítás elfogadhatósága fölött a honvédelmi miniszter határoz Jelzálogilag (bekeblezéssel) biztosított óvadékokra. nézve megkívántatok, hogy az óvadéktóke biztosítása, illetőleg a bekeblezett magán követelés által, az előző terhek beszámításával, valamely ház a valódi értékének felén túl, a földbirtok vagy telek pedig kétharamdán túl meg ne terheltessék. Házakra vonatkozólag ezenfelül kimutatandó, hogy azok tűzkár ellen valamely hatóságilag engedélyezett vagy kereskedelmi birúságilag bejegyzett tüzbiztositó intézetnél, a házak értékének megfelelő összegben biztosítva vannak. A ház értéke bírói becsléssel és a legutolsó adókirovással igazolandó. A becslési jegyzőkönyvben kifejezetten fel kell említeni, hogy az érték meghatorázásánál az adóra és amennyiben a ház forog szóban a javításokra és az üresenállásra is figyelem fordittatott. Az adóértéktől való eltérések a becslési jegyzőkönyvben tüzetesen indokolandók. Az ingatlan értékét kivételesen az arra telekkönyvileg bekeblezve levő legutolsó adásvételi szerződéssel vagy valamely bírósági tárgyalási kimutatással vagy bírósági hagyatékátadó végzéssel is lehet igazolni Az óvadéktőkét biztosíthatják: a jegyesek (házastársak), ezek egyike vagy valamely harmadik személy Ȧz óvadéknyujtó köteles kijelenteni, hogy az óvadéktőke jövedelme az óvadéki kötelék tartama alatt a házastársak javára, az állásszerü megélhetés javítására van rendelve, továbbá, hogy ő a házassági óvadéknak és kamatainak felajánlásával ellenkező

21 13 egységet nem kötött és kötni nem fog, végül, hogy az óvadékon a magyar királyi honvédelmi miniszter beleegyezése nélkül, semmiféle e felajánlással ellenkező változás nem történhetik. Ha az óvadékot harmadik személy nyújtja, úgy ez még ezenfelül az óvadéktőke után esedékes jövedelmet, az óvadéki kötelék tartamára, a jegyeseknek illetőleg házastársaknak feltétlenül átengedni tartozik. Ingatlanokra biztosított házassági óvadékok valamennyi esetében az óvadéki:vejtó köteles az óvadéknak és kamatainak biztosítása céljából a zálogjogot, illetőleg a 'felajánlott, már bekebelezve levő magánkövetelésre az alzálogjogot engedélyezni, a zálog-, illetőleg alzálogjog bekebelezését megengedni és azt a kötelezettséget magára vállalni, hogy a jelzálogul szolgáló háznak tűzkár elleni (14..) biztosításáról az óvadéki kötelék egész tartama alatt gondoskodni fog. Ha az óvadéktőkét sorsolás alá eső értékpapírokban biztosítják: az óvadéknyujtónak köteleznie kell magát, hogy egy vagy több érték kisorsolása esetén, ezeknek kellő időben való pótlásáról gondoskodik. Az óvadéknyujtó mind eme nyilatkozatainak és kötelezettségeinek egy a 3. mellékleten foglalt mintáknak megfelelően kiállított ajánlati okmányban kell kifejezést adni A házassági óvadékul felajánlott államadóssági kötvényeknek (földtehermentesitési kötvényeknek) és a bosznia-hercegovinái országos kölcsönkötvényeknek biztosításánál (kötményezésénél) követendő eljárást külön rendeletek szabályozzák. Más értékpapírok csak akkor használhatók fel házassági óvadékok biztosítására, ha a kibocsátó (pénz-) intézet: 1. a feleknek az előmutatóra szóló, szelvények-

22 14 kel ellátott értékpapírok helyett oly szelvény nélküli értékpapírokat szolgáltat ki, a melyek szövegükben vagy a szöveghez alapszabályszerűen kiállított függelékben a házas társak neveinek felemlitése mellett a tulajdonos nevét és a katonaházassági óvadékul történt felajánlást (kötményezést) tartalmazzák, 2. az értékpapírok kötményezésének megtörténtet az eredeti ajánlati okmányon feltünteti, 3. a kamatokat nyugta (kamatfizetési ív) ellenében fizeti, 4. a házassági óvadékul kötményezett efféle értékpapírok minden kisorsolásáról úgy a honvédelmi minisztert, mint az érdekelt feleket mihamarább értesíti. 5. a házassági óvadéktőkére és kamataira (2b..) történő tulajdon átruházásokat, végrehajtásokat és egyéb előjegyzéseket a honvédelmi miniszternek tudomására hozza és 6. az óvadéki kötelék feloldása esetén, amit csakis a honvédelmi miniszter mondhat ki. a kötményezett értékpapírokat megint szabaddá irt, szelvényekkel ellátott- értékpapírokkal cseréli ki A házassági óvadéknak jelzálogilag való biztosítása esetében az ajánlati okmányt a felajánlandó tehertételre, illetőleg az ingatlanra telekkönyvileg bekebeleztetni és a megtörtént bekebelezést, az ajánlati okmányon, a telekkönyvi hivatal által igazoltatni kell Az óvadéknyujtó és a házasulandók vagy a házasok között kötött olyan megállapodások, amelyek a házassági óvadékul rendelt tőkének vagy kamatainak felajánlása tekintetében az ajánlati okmány tartalmával ellentétben állnak, érvénytelenek, akár a házasságkötés előtt, akár utóbb jöttek létre.

23 15 Ha valamely szabályszerűen nem biztosított házassági óvadéktőkének elfogadása valótlan tartalmú telekkönyvi kivonatok, adókirovások felmutatásával vagy helytelen becslésekkel s effélékkel eszközöltetik ki: a vétkesek a házassági óvadéktőkének utólagos teljes biztosításáért felelősek A házassági óvadéki okmányokat közvetlenül kell a honvédelmi miniszterhez beterjeszteni, még pedig: 1. az eredeti nősülési engedélyt, 2. az ajánlati okmányt eredetiben és másolatban, 3. értékpapírokkal való biztosítás esetén: a kamatfizetési ivet (járadékokmányt), 4. jelzálogilag biztosított óvadékok esetében: a telekkönyvi kivonatokat, az ingatlan értékét igazoló, a 14. -ban említett okmányokat, a legutolsó adókirovást, a tűzkár-biztositási kötvényt és ingatlanokra bekebelezett magánkövetelések lekötése esetén: még a kötelezvényeket és az adósnak hitelesített elismerő nyilatkozatát is, 5. az óvadékot felajánlónak keresztlevelét (születési bizonyítványát), esetleg az annak rendelkezési képességét igazoló okmányt. A honvédelmi miniszter a házassági óvadék elfogadható volta esetében az eredeti ajánlati okmányt, jelzálogi biztosításnál: a telekkönyvi kivonatot és a becslési jegyzőkönyvet is visszatartja, az eredeti ajánlati okmányon, záradék alakjában, a házassági óvadéknak elfogadását kitünteti s azután az ajánlati okmány másolatát, megfelelő kiegészítés és hitelesítés után, a kamatfizetési iveket és mindamaz egyéb okmányokat, melyeknek visszatartását szükségesnek nem találja, a házasság megkötéséhez szükséges igazolvány -nyal együtt a feleknek kézbesitteti.*) *) A kézbesítendő okmányok közvetlenül az illető parancsnoksághoz küldetnek meg; különös sürgősség esetében

24 A honvéd közigazgatás a házassági óvadékul felajánlott tőkék biztonságáért és kamatozásáért szavatosságot nem vállal. A feleknek maguknak kell tehát gondoskodniok az óvadéki jövedelmeknek és az idők folytan netán veszélynek kitett óvadéktőkének esetleg kényszer utján szükségessé váló behajtásáról és ehhez képest valamely ingatlanon biztosított óvadéknak elsőbbségben való fentartásáról is, valamint a telekkönyvek újbóli szerkesztése vagy megváltoztatása esetében az óvadéknak épségben tartásáról Iia valamely házassági óvadéktőke egészben vagy részben értéktelenné vált, az óvadéknyujtásra kötelezett férj tartozik, ha fizetésén vagy nyugdiján és a házassági óvadéktöke kamatain kívül még más megfelelő jövedelme is van, az eredeti óvadéktőkét e szabályzathoz képest újra biztosítani A biztosított házassági óvadékot egészben vagy részben ki lehet cserélni valamely más, a 13.. értelmében alkalmas házassági óvadékkal; mindazonáltal ehhez, ha a házasulandók vagy a házasfelek egyike volt az óvadéknyujtó, a másik félnek beleegyezése és ha az óvadékot harmadik személy nyújtotta: a házasulandó vagy házasfelek hozzájárulása szükséges. A kicserélés megengedése iránti kérvénynyel az uj házassági óvadéki okmányok és a régi óvadékra vonatkozó ajánlati okmány másolata a honvédelmi miniszter elé terjesztendők. a kézbesítés a házasuló vagy más egyén kezéhez posta utján is történhetik, ha. ezt a házasuló a házassági óvadéki okmányok előterjesztésekor kéri.

25 17 Uj ajánlati okmány kiállítására nincs szükség, ha az értékpapírokban biztosítva levő régi óvadék helyébe ugyanaz a tulajdonos más alkalmas értékpapírokat ajánl fel. Ilyen esetben az uj értékpapíroknak megtörtént kötményezését a kibocsátó (pénz-) intézet a régi ajánlati okmány másolatán igazolja. A régi óvadék feloldása az uj óvadéknak elfogadásával egyidejűleg történik. Ha csupán egy vagy több kisorsolt értékpapírnak ugyanazon kibocsátó intézet értékpapírjaival való pótlása forog szóban: a honvédelmi miniszter engedélyét nem kell az óvadék kiegészithetésére és a kisorsolt értékek szabaddá írására külön kikérni, ha a pótlásul szolgáló értékpapírt ugyanaz a tulajdonos ajánlja fel; utóbbinak akicserélés céljából közvetlenül a kibocsátó intézethez kell fordulnia. Ez a megtörtént kicserélést az ajánlati okmány másolatán feltünteti, az uj, a 1(3.. értelmében kötményezett értékpapírt az uj kamatfizetési Ívvel együtt a kamatélvezetre jogosultnak kiszolgáltatja, a kisorsolt értékre vonatkozólag az elszámolást a féllel megejti s az ajánlati okmány másolatát a honvédelmi miniszter elé terjeszti. A honvédelmi miniszter a kicserélést az eredeti ajánlati okmányra feljegyezteti s azután ennek másolatát az óvadéknyujtónak visszaadatja. Ha a felek az óvadék kiegészítésére vonatkozó kötelezettségüknek a kisorsolt értékpapír visszafizetésének határnapjáig meg nem feleltek: a honvédelmi miniszter a kisorsolt értékpapírt és az ajánlati okmány másolatát, valamint a kamatfizetési ivet beköveteli és akicserélést hivatalból foganatosíttatja. Kivételesen a felek kérelmére és a honvédelmi miniszter rendeletére a. házassági óvadék kicserélése a kerületi parancsnokságok által, a felekkel vagy képviselőikkel egyetértőleg eszközölhető.

26 A honvédelmi miniszter az óvadéki köteléket feloldja és az óvadéktöke biztosítása megszűnik: *a) a nő halála folytán, ha a házasságból kiskorú gyermekek nem maradtak hátra; ha azonban ilyen gyermekek vannak: a) e gyermekek nagykorúvá válta, vagy korábbi ellátása*) vagy halála esetében, ) az özvegy férj újra megnősülése vagy halála esetében; b') a házasságnak birósági uton történt felbontása (semmissé nyilvánítása) folytán; f) a férjnek (özvegy férjnek) a tényleges viszonyban oly rendfokozatba való előléptetése vagy áthelyezése folytán, amelyre nézve óvadéktőke biztosítása nem kötelező; d) a férjnek (özvegy férjnek) a tartalékba vagy a szolgálaton kívüli viszonyba lépése folytán; e) a férjnek rendfokozatáról való leköszönése vag> rendfokozatának elvesztése (a honvédségből vagy a csendőrségből való kilépése) folytán: /) az özvegy nőnek újból férjhezmenetele vagy halála folytán. Az óvadéktőke biztosításának feloldására irányuló kérvényeket, a feloldást indokoló körülmény esetleges igazolása mellett, közvetlenül a honvédelmi miniszterhez kell benyújtani Nyugállományú tiszteknek és honvéd (csendőr) tisztviselőknek, valamint tisztek és honvéd (csendőr) tisztviselők özvegyeinek kérelme folytán az óvadéktőke biztosítását a honvédelmi miniszter egészben vagy részben feloldhatja, ha a házassági óvadék visz- ") évi XX. t. c a (Rendeleti Közlöny is. szám).

27 szabadásáért folyamodó fél a házassági óvadék jövedelmétől és a. nyugdíjtól független, megfelelő magasságu mellékjövedelem élvezetét kimutatni képes, vagy ha az óvadékkötelesek anyagi helyzetének állandó feljavítása céljából a házassági óvadéknak értékesítése, különös körülményeknél fogva, nyilván azoknak érdekében áll. A honvédelmi miniszternek marad fentartva az elhatározás a tekintetben is, vájjon és mily mértékben engedélyezze tényleges vagy nem tényleges tiszteknek (tisztviselőknek) vagy özvegy nőknek az óvadéktőke biztositásának feloldását a végből, hogy az óvadékköteles a fölött egy vagy több leánya férjhezmenetelének lehetővé tétele vagy kelengyével való ellátása céljából, egészben vagy részben rendelkezhessék. Méltánylást érdemlő esetekben a honvédelmi miniszter valamely biztosítva levő házassági óvadéknak arra az összegre való leszállítását is megengedheti, amely a férjnek a kérelem idején viselt rendfokozatára és életkorára való tekintettel meg van szabva. Az óvadéktőke biztosításának kivételes feloldására vagy leszállítására irányuló kérvényeket az ajánlati okmány másolatának csatolásával az elöljáró parancsnokságnál (illetékes nyilvántartó hatóságnál) kell benyújtani; ez kipuhatolja, vájjon az óvadék felhagyása tekintetében fentebb megjelölt előfeltételek fenforognak-e, esetleg a folyamodóktól a megfelelő bizonyítékokat beköveteli. A kérvények ezután szolgálati utón a honvédelmi miniszter elé terjesztendők, mely alkalommal a közbeeső parancsnokságok a kérelem tekintetbevehet őségé felől nyilatkozni tartoznak A honvédelmi miniszter az óvadéktőke biztosításának teljes feloldása esetében a feloldási záradékkal ellátott eredeti ajánlati okmányt kiszolgáltatja, részleges feloldás esetében pedig ezt az ajánlati ok- 2 * 19

28 20 mányon kitünteti és mind a. két esetben az illető pénztár felettes hatóságát (kibocsátó intézetet) megfelelően értesíti. Jelzálogilag biztosított óvadékokra vonatkozólag a feloldási záradékban egyszersmind a telekkönyvi törlésre való engedély is meg fog adatni. Ha valamely az óvadék megszüntetését megállapító körülmény"(23..) beállása dacára sem kéretik a biztosítás feloldása, a honvédelmi miniszter a feloldás iránt hivatalból is intézkedhetik A végrehajtásról szóló törvényekben van megszabva, hogy a házassági óvadéktöke kamatai mily mértékben foglalhatók le, jogigények javára. Az óvadéktökére vonatkozó tulajdonátruházások, végrehajtások és egyéb előjegyzések csak azzal a korlátozással foganatosíthatók, hogy valamely tartozás törlesztése vagy más kötelezettség kiegyenlítése magából a tökéből csak az óvadéktőke biztosításának feloldása után eszközölhető. Efféle tulajdonátruházások, végrehajtások és egyéb előjegyzések a kamatokat fizető pénztár felettes hatóságánál, illetőleg az illető kibocsátó hely (intézet) igazgatóságánál, jelzálogilag biztosított óvadékokra vonatkozólag pedig a telekkönyvben foganatositandók.

29 21 II. FEJEZET. A legénységi állomány egyéneinek házasságai. A. A magyar királyi honvédségre nézve A legénységi állomány egyéneinek házasságai kétfélék, u. m.: ci) első módozatú házasságok, a melyeknek tartama alatt a nők és a törvényes gyermekek a magvár királyi honvédség illeték-szabályzataiban közelebbről megjelölt külön előnyöket élveznek és b) második módozatú házasságok, a melyeknél nők és a gyermekek ezekben az előnyökben nem részesülnek. A második módozatú házasságok közé tartoznak azok is, a melyek csak azért köttettek honvéd (csendőr-) hatósági engedély nélkül, mert erre az 1. értelmében szükség nem volt Engedély az első módozatú házassághoz elvileg csak azoknak a valóságos altiszteknek adható, akik a tényleges szolgálati kötelezettségüknek eleget tettek és a nem tényleges viszonyba, való átlépés helyett a tényleges szolgálatot folytatják vagy ebbe a nemtényleges viszonyból önként, ismét átléptek. Póttartalékosok, akik önként szolgálnak ténylegesen, valóságos altisztté való előléptetésük után igényt, nyernek az első módozatú házassághoz való engedélyre, ha már legalább két évi tényleges szolgálatot teljesítettek.

30 Az első módozatú házassághoz csak akkor adható engedély, ha fl) nem lépetik túl az első módozatú házasságok megengedett száma (30..). á) a nősülendő jő minősültségü és rendezett viszonyok közt él, c) a nősülendőnek a tényleges szolgálatban való további megtartása a szolgálat érdekében áll, és d) az ara feddhetlen erkölcsű. Azoknál a nősülendőknél, akik honvéd tisztviselőkké való kinevezésre elő vannak jegyezve, a 3.. b) c) és d) pontjainak s az 5. és 6. -oknak rendelkezései alkalmazandók Az első módozatú legénységi házasságok engedélyezhető számát az evégből költségvetésileg rendelkezésre álló eszközökhöz képest, időről-időre a honvédelmi miniszter állapítja meg. Az első módozatú házasságok utáni özvegy férfiak csak akkor számítandók a megengedett számra, ha, e házasságból egy vagy több kiskorú, ellátatlan*) gyermek van életben. A magyar királyi koronaőrségnél valamennyi altiszt az első módozat szerint nős lehet Az első módozatú házasság engedélyezése iránti kérelem szolgálati uton adandó elő s a nősülés engedélyezésére hivatott parancsnokság elé a következő okmányok terjesztendők: *) évi XX. t.-c a (Rendeleti Közlöny 18. szám).

31 23 a) a jegyesek keresztelevelei (születési bizonyítvány) illetőleg állami születési anyakönyvi kivonatai, b) a jegyesek egyikének vagy másikának kiskorúsága. esetében a törvény szerint arra hivatott egyéneknek és hatóságoknak a házasságba való beleegyező nyilatkozata; c') az ara erkölcsi bizonyítványa, d) ha a jegyesek egyike vagy másika özvegy: az elhunyt házastárs halottas levele, illetőleg állami halotti anyakönyvi kivonata. e) ha a jegyesek egyike vagy másika már házasságban élt, de házassága biróilag felbontatott vagy semmisnek nyilváníttatott: az e házasság megkötését és felbontását (semmisnek nyilvánítását), igazoló okmán vök, 32.. Az első módozatú házassághoz az engedélyt adják: Az egyes csapattesteknél: a parancsnok, a honvéd intézeteknél: az intézet parancsnoka, (főnöke); a csapatoknál létszám fölött vezetett a magasabb parancsnokságokhoz, hatóságokhoz beosztottaknak az illető magasabb parancsnok; a magyar királyi koronaőrség altisztjeinek a budapesti I. honvéd kerületi parancsnokság; a honvédelmi minisztériumban alkalmazottaknak, valamint a honvéd tisztviselővé való kinevezésre előjegyzetteknek : a honvédelmi miniszter. A nősülési engedély a 4. mellékleten foglalt minta szerint Írásban adandó ki. Az engedély hatályát veszti, ha az altiszt a házasságkötés előtt honvéd tisztviselővé neveztetik ki A második módozatú házasság a legénységi egyéneknek rendfokozatukra és az ily* házasságok számára való tekintet nélkül engedélyezhető, ha a 29.. b) c) és d) pontjában felsorolt követelményeknek elég tétetett és a leendő házas társak megélhetésének feltételei anyagi tekintetben is kellőképpen biztositvák.

32 A második módozatú házasság engedélyezésére irányuló kérelem előterjesztendő: tényleges legénységi egyenek részéről, szolgálati tartósan szabadságoltak (1.. d pontja) részéről: a nyilvántartásra illetékes közigazgatási járashatóság (járástisztviselő) utján az engedély megadására hivatett parancsnoksághoz és az állományba nem vett újoncok részéről: ama közigazgatási járáshatóság (járástisztviselő) által, melynek (akinek) területén községi illetőséggel bírnak az illetékes honvéd kiegészítő parancsnoksághoz.. A 31. -bnn megjelölt okmányok a nősülési enged é ly megadására hivatott parancsnoksághoz beterjesztendők A második módozatú házassághoz az engedélyt adják: a tényleges legénységi egyéneknek a 32. -ban említett parancsnokok. a. tartósan szabadságoltaknak (1.. d) az állomány illetékes csapatparancsnokok, az állományba nem vett újoncoknak: az illetékes honvéd kiegészítő parancsnokok. Az állományba nem vett újoncok, a nősülési engedély megtagadása ellen felfolyamodással élhetnek a. honvéd kerületi parancsnoksághoz. A nősülési engedélyt a. 4. mellékleten foglalt minta szerint kell kiállítani Ila valamely első módozat szerint nős altiszt a nem tényleges viszonyba lép vagy lefokoztatik, a második módozat szerint nősültek sorába helyezendő át.

33 25 Épp úgy a második módozat szerint nős, önként tovább szolgáló altiszt is áthelyezendő az első módozat szerint nősek sorába, ha itt üresedés áll be és az illető az áthelyezésre sorban következik. A 32. -ban említett parancsnokok kötelesek valamennyi második módozatú házasságban élő, a tényleges szolgálatot önként tovább folytató altisztet, valamint az oly második módozatú házasságába özvegységre jutott férfiakat is, kiknek házasságából még ellátatlan gyermekek vannak életben az első módozat szerint nősültek sorába való áthelyezésre előjegyzésbe venni. Ebben az előjegyzésben a sorrendre nézve a- házasságkötés napja, azoknál az altiszteknél pedig, akik a nemtényleges viszonyból vonulnak be a tényleges szolgálatba közvetlenül visszatérő igazolmérvadó. A csak ideiglenesen alkalmazott és e viszonyból a tényleges szolgálatba közvetlenül visszatérő igazolványos altiszteket, ha az alkalmaztatás előtt első módozat szerint nősültek és a polgári szolgálatból nem büntetéskép távolittattak el: a bemutatás napjával kell az első módozat szerint házasok sorába visszahelyezni s amennyiben ekként számfelettiekké válnak, a legközelebbi üresedésre behozni Az engedély meg nem adható sem az első, sem a második módozatú házassághoz: a hadapródoknak, (hasonló állásunknak), a tiszt jelölteknek, a katonai épitészműmesteri tanfolyam hallgatóinak, az egyévi önkénteseknek és a magyar királyi koronaőrség azon legénységi egyéneinek, akik nem altisztek: az első módozatú házassághoz pedig: valamely katonai rokkantak háza helyi ellátásában részesülő legénységnek.

34 26 B. A magyar királyi csendőrségre nézve A csendőr legénységi állományhoz tartozó egyénekre nézve csak egyféle nősülési módozat létezik s a nos csendőrök száma egy-egy csendőr kerületi (csendőr-) parancsnokságban a legénységi állomány tiz százalékát rendszerint nem haladhatja meg. A nősülési engedély csak akkor adható meg, ha a ), f) és d.) pontjában felsorolt követelményeknek elég tétetett és a leendő házastársak megélhetésének feltételei anyagi tekintetben is kellőképpen biztositvák. A házasság engedélyezése iránti kérvény még ideiglenesen nyugdíjazott csendőrök részéről is a jelen szabályzat 31. -a szerint és a nősülendő személyi és erkölcsi okmányainak másolataival is felszerelten, szolgálati utón nyújtandó be s az engedélyt a csendőr kerületi (csendőr-) parancsnok, ha azonban a nősök száma egy kerületnél (parancsnokságnál) már be van töltve, vagy ha. a nősülendő a honvédelmi vagy a belügyminisztériumba, a csendőrségi felügyelőnél vagy a csendőrségi felszerelési anyagraktárnál van beosztva: a honvédelmi miniszter adja meg. A nősülési engedély Írásban adandó meg.

35 27 A 4. -hoz. Rangosztály 1. melléklet. Az állománycsoportok és egyének különféleségéhez képest megszabott házassági óvadéktőkék összege. A nősülendő rendfokozata vagy szolgálati óvadéktőke állása kor.-ban* Hadnagy Hadnagy-élelmezőtiszt XI. Hadnagy-kezelő tiszt Honvéd tisztviselő X. IX. Vili. Főhadnagy Főhadnagy-élelmezőtiszt Főhadnagy-hadbíró Főorvos Főhadnagy-kezelőtiszt Honvéd-tisztviselő Vezérkari testületi százados Százados Százados-élelmezőtiszt Százados-hadbíró Ezredorvos Százados-kezelőtiszt Alhadbiztos É pítészm érnök Alsóbb fizetési fokozatban levő honvéd tisztviselő Vezérkari testületi őrnagy Őrnagy Örnagy-hadbiró Törzsorvos Hadbiztos III. osztályú építész főmérnök VII. Vezérkari testületi alezredes VI. Vezérkari testületi ezredes Je g y z e t: Katonaállomány u tisztek (az élelmezőtisztek kivételével), ha 30-ik életévüket még be nem töltötték, 50 százalékkal magasabb házassági óvadéktőkét tartoznak biztositan i. *) Legalább 4%-os kamatozással (13..) Értékpapíroknál a névérték mérvadó.

36 28 A 11. -hoz. 2. m elléklet. M. kir....szám. Nősülési engedély. N. N. (családi és utónév) m. kir. ezredbeli (állománytest)...nak (rendfokozat) megengedem, hogy N. N. urhölgygyel (özv. N. N.-né szül. N. N. úrnővel) a szabályszerű óvadéktőke biztosítása. mellett házasságra léphessen, ha e házasság ellen törvényes akadály fenn nem forog. Az állami házasságkötés, illetőleg esketés csakis e nősülési engedélynek (és a honvédelmi miniszter által az óvadéktőke szabályszerűen megtörtént, biztosításáról kiállítandó igazolványnak) felmutatása után történhetik meg. Ez az engedély hatályát veszti, ha keltétől számított egy éven belül a házasság meg nem köttetett. Kelt (P. H.) Aláírás. nak (a nősülendő címe).

37 29 A 15. -hoz. 3. melléklet. 1. minta. Ajánlati okmány ha a házassági óvadékot a) a vőlegény, b) az ara vagy c) egy harmadik személy államadóssági kötvényekben, egyéb kötelezvényekben vagy záloglevelekben teszi le. a), &), c) Mi u t á n a m a g y a r k ir. h o n védem i m i n isz te r u r Ö N ag y m é ltó sá g á n a k... évi...hó...n...szám a l a t t k e lt le-. a') n ek em a lu líro ttn a k ir a ta sz e ri n t N. N. (re n d fo k o z a t-in a k 1, a), c) N. N.-nel m eg en g ed te te tt, h o g y ^ y elem a szabályszerű óvadéktőke b iz to sítá sa m e lle tt házasságra, lép h es -, fö la já n lo m a m. k ir. sen h o n v éd ség és csen d ő rség n ő sü lé si sz a b á ly z a ta ren d elk ezésén ek m egfelelően, a tu la jd o n o m a t képező, következő ( itt következik az érté k p a p íro k részletezése, a k a m a tlá b, a szám, k e le t és n é v é rté k k iv ételév el) azaz... ezer k o ro n át, íi) m in t sz ám o m ra m e g szab o tt h á z a ssá g i ó v ad é kot, akképen, hogy az e tő k e u tá n évenként ) Az ajánlati okmány az a) esetben egy kétkoronás, a b) vagy c) esetben pedig egy egy koronás okmány bélyeggel látandó el, amennyiben a c) esetben nem a fokozatos, hanem a százalékos illeték rovandó le.

38 30... koronát tevő kamatok az óvadéki kötelék tartaniára a magam és feleségem. számára az álláshoz illő életmód javítására szolgáljanak. Midőn még kijelentem, hogy sem leendő nőmmel, sem bárki mással, b) mint fentebb megnevezett vőlegényem szamara előirt házassági óvadékot, akképen, Inig' az e tőke után évenkint járó... koronát tevő kamatok az óvadéki kötelék tartam ára a magam és férjem számára az álláshoz illő életmód javitására szolgáljanak. Midőn még kijelentem, hogy sem leendő férjemmel, sem bárki mással c) mint a fentebb nevezett vőlegény számára előirt házassági óvadékot, akképen, hogy a feni részletezett... korona névértékű államadóssági k ö t v é n y e k melyeknek tel. kötelezvények, záloglevelek jes tulajdonjogát magamnak fentartom C... ról X. X. javára jogérvényesen lemondok) évenként járó... koronát tevő kamatok. X. XT. és neje számára az óvadéki kötelék ta r tamára az álláshoz illő életmód javítására szolgáljanak. Midőn még kijelentem, hogy eme... korona évi jövedelemről a fent nevezett jegyesek, illetőleg leendő házastársak javára föltétlenül lemondok és annak saját magam általi élvezetétől az óvadék nyújtás tartam ára elállók, és hogy sem e jegyesekkel, sem bárki mással a), b), c) e házassági óvadéknak és kam atainak fölajánlásával ellenkezésben álló egyezségre nem léptem és lépni nem fogok, egyszersmind kötelezem magamat, hogy ezen a házassági óvadékon e felajánlással ellenkező változtatást n magyar királyi honvédelmi miniszter ur 0

39 31 Nagyméltóságának engedélye nélkül nem teendek. Jegyzet: Ha sorsolás alá eső értékpapírok a jani tatnak fel az óvadék biztosítására, az ajánlati okmányba még a következő rendelkezés veendő fel: Arra az esetre, ha a felajánlott értékek egyike vagy másika kisorsoltatnék: emez értékek idejekorán való pótlására magamat és jogutódaimat kötelezem**. Minek erejéül sajátkezű aláírásom és annak bírói (közjegyzői) hitelesítése....lí*... évi... hó... n. N. N. Jegyzet. Az aláirás után következik ennek bírósági vagy közjegyzői hitelesítése és a kiállító kiskorúsága esetében a törvény szerint arra hivatott személyeknek és hatóságoknak jóváhagyása. Ezenfelül az ajánlati okmánynak a c) pont esetében el kell látva lennie, vagy annak hatósági igazolásával, hogy az az illeték kiszabás céljából be lett mutatva, vagy pedig az illetéknek bélyegekben történt lerovása esetén az illetékkiszabásra hivatott hatóságnak oly értelmű igazolásával, hogy az illeték kiegyenlittetett..

40 32 A 15 -hoz. 3. melléklet. II. minta. Ajánlati okmány ha a) a vőlegény, 6) az ara, c) egy harmadik személy házassági óvadékul bekeblezett magánkövetelést ajánl lel. A), 6), f) Miu tán a magyar királyi honvédelmi miniszter ur Ö Nagy-méltóságának évi hó.. _...n... szám alatt kelt a) nekem alólirottnak leirata szerint ^ }j. N. (rendfokozat-)nak a), c) N. N.-nel megengedtetett, hogy é) velem alólirottal a szabályszerű óvadéktőke biztosítása mellett házasságra léphes- ----, fölajánlok a m. kir. sen honvédség és csendőrség nősülési szabályzata rendelkezéseinek megfelelően az N. N.-nek... kelt kötelezvénye alapján javamra N. N.-nek... ben (...utca..., % y házára szám) levő ---- a...1 birtokára számú telekjegyzőkönyvben... szám alatt bekeblezett... korona magánkövetelésből... korona tőkét a) mint számomra megszabott házassági óvadékot, akképen, hogy az e tőke után esedékes... %-os... koronát tevő kamatok az óvadéki kötelék tartamára számomra *) Az ajánlati okmány az a) esetben egy kétkoronás a b) vagy c) esetben pedig egy egy koronás okmány bélyeggel látandó el, amennyiben a c) esetben nem a fokozat ', hanem a százalékos illeték rovandó le.

41 33 és nőm számára az álláshoz illő életmód javítására szolgáljanak. Midőn még kijelentem, hogy sem leendő nőmmel, sem bárki mással b) mint fentebb megnevezett vőlegényem számára megszabott házassági óvadékot, akképen, hogy az e tőke utón évenként járó...%-os... koronát tévő kamatok az óvadéki kötelék tartamára számomra és férjein számára az álláshoz illő életmód javítására szolgáljanak. Midőn még kijelentem, hogy sem leendő férjemmel, sem bárki mással r) mint a fentebb nevezett vőlegény számára megszabott házassági óvadékot, akképen, hogy az az után já ró... %-os évenként... koronát tevő kamatok melyeknek--- negyed fél évi részletekben... én leendő kifizetésére magamat kötelezem N. N. és leendő neje N. N. számára, az óvadéki kötelék tartamára az álláshoz illő életmód javítására szolgáljanak. Midőn még kijelentem, hogy eme... korona évi jövedelemről a fent nevezett jegyesek, illetőleg leendő házastársak javára föltétlenül lemondok és annak saját magam általi élvezetétől az óvadéknyujtás tartamára, elállók és hogy sem e jegyesekkel, sem bárki mással, ax b), c) e házassági óvadéknak és kamatainak fölajánlásával ellenkezésben álló egyességre nem léptem és lépni nem fogok: egyszersmind kötelezem magamat, hogy ezen a házassági óvadékon e fölajánlással ellenkező változtatást a magyar királyi honvédelmi miniszter ur Ő Nagyméltóságának engedélye nélkül nem teendek. A fenti házassági óvadéktőke után járó... i%-08 évi koronát kitevő kama-

42 34 tok biztosítására zálogul lekötöm a számú telekjegyzőkönyvben...szám alatt felvett ingatlanra szám alatt javamra bekeblezett... korona követelést járulékaival együtt és beleegyezem, hogy ezen okmány alapján a most megjelölt követelésre az alzálogjog bekebleztessék azon... korona fedezeti összeg erejéig, mely N. N.-nek N. N.- nel való házasságra lépése alkalmából e házastársakat illető... korona évi kamatjövedelem biztosítására az ezen okmány értelmében és az ebben foglalt korlátozásokkal házassági óvadékul nyujtatik. Kötelezem magamat és jogutódaimat arra is, hogy a jelzálogul szolgáló házat tűzkár ellen, az óvadéki kötelék egész tartama alatt valamely hatóságilag engedélyezett vagy kereskedelmi biróságilag bejegyzett tűzbiztositó intézetnél biztosítani fogom.*) Minek erejéül sajátkezű aláírásom és annak bírói (közjegyzői) hitelesítése évi...hó...n. N. N. Jegyzet: Az aláírás után következik ennek bírósági vagy közjegyzői hitelesítése és a kiállító kiskorúsága esetiben a törvény szerint arra hivatott személyeknek is hatóságoknak jóváhagyása végül a telekkönyvi bekeblezési záradék. *) Ez a bekezdés elesik, ha nem ház. hanem földbirtok vagy telek szolgai az óvadéktőke biztosítására.

43 35 A 15. -hoz. 3. melléklet. III. minta. Ajánlati okmány, ha a) a vőlegény, b) az ara, c) egy harmadik személy házassági óvadékul telekkönyvileg bekeblezendő tőkét ajánl fel. c) Mi u tá n a m a g y a r k irá ly i h o n v éd elm i m in isz te r u r Ö N a g y m é ltó s á g á n a k évi h ó n szám a l a t t k e lt a) n ek em a lu líro ttn a k le ir a ta sz e rin t - r r,, T 0), c) N. m e g e n g e d te te tt, hogy N. (re n d fo k o z a t-)n a k a) c) N. N.-el b) v elem a lu lir o tta l a sz a b á ly sz e rű ó v a d é k tő k e b iz to s ítá s a m e lle tt sek h á z a s sá g ra lé p h e s... azaz... ezer sen k o ro n a tő k é t a m. k ir. h o n v éd ség és c sen d ő rség n ő sü lé si sz a b á ly z a ta re n d e lk e z é sein e k m e g fe lelő leg a) m in t sz ám o m ra e lő irt h á z a ssá g i ó v a d é k o t a k k ép a já n lo k fel, hogy az e tő k e u tá n év e n k é n t já ró... /o-os k o ro n á t te v ő k a m a to k az ó v ad ék i k ö te lé k ta r ta m á r a a m a g a m és feleségem szám ára, az állásh o z illő életm ó d j a v ítá s á ra sz o lg á lja n a k. M időn m ég k ije le n te m, h o g y se m leen d ő nőm m el, se m b á rk i m á ssa l b') m in t fe n te b b m e g n ev ezett v őlegényem szám ára, m e g szab o tt h á z a ssá g i ó v a d é k o t a k k é p a já n lo k m) Az ajánlati okmány az a) esetben egy kétkoronás. a l») vagy c) esetben pedig egy egy koronás okmánybélyeggel látandó el, amennyiben a c ) esetben nem a fokozatos, hanem, a százalékos illeték rovandó le. 3*

44 36 fel, hogv az e tő k e u tá n évenként.. k o ronát tevő k am ato k az óvadéki köte lé k ta rta m á ra a m ag am és feleség em szam ára, az álláshoz illő életm ód ja v ítá sá ra szo lg alja - M időn m ég k ije le n te m, hogy sem leen d ő férjem m el, sem b á rk i m á ssal c) m in t fen teb b m egnev eze tt v őlegényem szám ára, m eg szab o tt h á zassá g i óvad ék o t, a k k é p a já n lo k fel. hogy az az u tá n évenként járó /o-os....'koronát tev ő k a m a to k, m ely ek n ek n egyed_. y. ré szletefct,e a.....én leendő k ifiz e- fél tésére m ag am at kötelezem, N. N. és neje szám ára az óvadéki k ö telék ta r ta m á ra az álláslio z illő életm ód ja v ítá sá ra szolgáljanak. M időn m ég k ijelen tem, hogy em e korona évi jövedelem ről a fen t n evezett jeg y e sek, illető leg leendő h ázastársak ja v á ra fö l té tle n ü l lem ondok és an n a k s a já t m ag am á lta li élvezetétől az ó v a d ék n y u jtás ta r ta m á ra e lá lló k és hogy sem e jegyesekkel, sem b á rk i m á ssa l út), b). c) e házassági óvadék n ak és k a m a ta in a k fö l a já n lá sáv a l ellenkezésben álló egyesség nem k ö tte te tt és jövőben sem k ö tte tik, egy sz ersm in d kötelezem m ag am at, hogy ezen a h á z a ssá g i óvadékon e fe la já n lá ssal ellenkező v á lto z ta tá s t a m ag y ar k irá ly i h onvédelm i m in iszter ur Ö N agy m éltó ság á n ak engedélye n élk ü l nem te e u - dek. A fen teb b i... k o ro n a h á z a ssá g i ó v a d éktőke u tá n já ró... /o-os évi... koronát kitevő kam atok b izto sítására lekötöm a tu la j donom at képező...(te le k k ö n y v i m e g je lölés) in g a tla n t összes h aszo n élv ezeteiv el e g y ü tt és beleegyezem, hogy em ez okm ány a la p já n a... in g a tla n ra a zálo g jo g bekebeleztessék, azon...k o ro n a fed ezeti öszszeg erejéig, m ely N. N.-nek N. N.-nel való há-

45 37 z a s sá g ra lép ése a lk a lm á b ó l e h á z a s tá r s a k a t i l le tő... k o ro n a évi k a m a tjö v e d e le m b iz to s í tá s á ra, az ezen o k m án y é rte lm é b e n és az e b b en fo g la lt k o rlá to z á s o k k a l h á z a s sá g i ó v a d é k u l n y u jta tik. K ö telezem m a g a m a t és jo g u tó d a im a t hogy a je lz á lo g u l sz o lg á ló h á z a t tű z k á r e l len, az ó v ad ék i k ö te lé k egész t a r t a m a a l a t t, v a la m e ly h a tó s á g ila g e n g e d é ly e z e tt, v a g y k e re s k ed elm i b iró sá g ila g b e je g y z e tt tü z k á rb iz to s itó in té z e tn é l b iz to síta n i fo g o m és a r r a is, h o g y tű z k á r e seté n a b iz to s íto tt ö sszeg e t a h á z h e ly r e á llítá s á r a, ille tő le g a h á z a s sá g i ó v a d é k b izto s ítá s á r a fo rd ita n d o m.* ) M inek e re jé ü l s a já tk e z ű a lá írá s o m és a n n a k b író i (közjeg y ző i) h ite le s íté s e évi...h ó... n. N. N. fö*d b Í r t k

46 A 32. -hoz. 4. melléklet. C s a p a tte s t (h a tó sá g, in té z e t) szárú. Nősülési engedély. N. N. (család i és u tó n év )... ezred b eli... (rendfokozat)-nek, ki... b án (ország, m egye, helység, sz ü letési év) s z ü le te tt,... vallásit,... ezennel m egenged-,, xt h a ja d o n n a l,, te tik, hogy JS. N (az a ra c salá d i es u tó - ozvegygyel neve), ki...bán (ország, m egye, h e ly ség) sz ü le te tt,... v allásu,... éves ~ Z 1 a 2-ik m ódozat szerint h á z a ssá g ra léphessen, h a az ellen törvényes ak ad ály nem fo ro g fenn. N...» 19 (Szolgálati pecsét.) évi... hó...n. Aláírás.

47 Vorschrift über die Heiraten im k. u. k. Heere.

48

49 41 Genehmigung d. Heiratsvorschrift f. d. k. u. k. Heer. (Zirkularverordnung des k. u. k. Reichskriegsm inisterium s vom 21. Dezember 1907, P raes. Nr ) Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit der Allerhöchsten Entschliessung vom 10. Dezember 1907 die beiliegende Vorschrift über die Heiraten, im k. u. k. Heere und nachfolgende Bestimmungen zur Durchführung dieser Vorschrift allergnädigst zu genehmigen geruht: 1. Diese Vorschrift tritt mit dem Tage der Ve lautbarung in Wirksamkeit und es werden die Vorschrift über die Heiraten im k. u. k. Heere vom Jahre 1887 sowie alle bisherigen mit der neuen Vorschrift nicht im Einklang stehenden Bestimmungen ausser Kraft gesetzt. Die Bestimmung des 34, a der bisherigen Vorschrift. wonach das Kautionsband durch den Tod der Ehegattin ohne Rücksicht auf hinterbliebene eheliche minderjährige Kinder gelöst wird, bleibt hinsichtlich der bereits sichergestellten Heiratskautionen in Wirksamkeit, sofern sich djie Kautionsleister nicht freiw illig den Bestimmungen der neuen ' orschrift ( 26. a) durch Ergänzung der Widmungsurkunde (legalisierte Nachtragserklärung) unterwerfen. -. Auf die vor dem Tage der Verlautbarung der neuen Vorschrift eingebrachten, aber erst n a c h diesem zur Erledigung kommenden Gesuche um. Heiratsbewilligung haben die Bestimmungen der bisherigen Vorschrift in Anwendung zu kommen D i e A nnehmbarkeit der Heiratskaution ist jedoch in diesen Fällen nach der neuen Vorschrift zu prüfen.

50 42 3. Eine Erhöhung der bereits sichergestellten Heiratskautionen auf die in der neuen Vorschrift festgesetzen Beträge wird nicht gefordert; dagegen kann eine Herabminderung solcher Heiratskautionen auf die nunmehr festgesetzten Beträge über Bitte der Ehegatten bewilligt werden. Im Falle der Umwechslung einer solchen Heiratskaution ist die Annehmbarkeit der neuen Kaution nach dieser Vorschrift zu prüfen. 4. Von der Sicherstellung der für Militärintendantursbeamte und Militärbau - Ingenieure vorgeschriebenen Heiratskaution sind befreit: a) die Militärintendantursbeamten und Militärbauingenieure der VIII. und LX. Rangklasse, die binnen drei Monaten nach Verlautbarung dieser Vorschrift um die Ehebewilligung bitten; b) die der Militärintendantur Zugeteilten sowie die Frequentanten des lntendanzkurses, dann die bei den Militärbauabteilungen in Probedienstleistung befindlichen Absolventen des Militär-Bauingenieurkurses und die Frequentanten desselben, die binnen drei Monaten nach Verlautbarung dieser Vorschrift um die V o rm erk u n g der Ehebewilligung bitten. Auf diese Gesuche finden die Bestimmungen der k und 12 der Vorschrift volle Anwendung.

51 43 Vorschrift über die Heiraten im k. u. k. Heere. Allgemeine Bestimmungen. l. Personen des Heeres, die einer militärbehördlichen Heiratsbewilligung bedürfen. Zur Eheschliessung bedürfen einer militärbehördlichen Bewilligung: a) Aktive*) Militärpersonen; b) die mit der Vormerkung für Lokaldienste in den Ruhestand versetzten Offiziere; c) die in der Lokoversorgung eines Militärinvalidenhauses untergebrachten Militärpersonen; d) die dauernd beurlaubten Liniendienstpflichtigen mit Ausnahme jener, die in den letzten drei Monaten ihrer Liniendienstpflicht sich befinden, und jener, die auf Grund des 32, 2. Absatz, oder 34, vorletzter Absatz, des Wehrgesetzes beurlaubt sind; e) die uneingereihten Rekruten. 2. Vorbehalt der Heiratsbewilligung. Die militärbehördliche Heiratsbewilligung darf nur mit dem Vorbehalt erteilt werden, dass der beabsichtigten Eheschliessung keine gesetzliche ^ Welche Militärpersonen als aktiv anzusehen sind, ist aus dem Dienstreglement für das k. u. k. Heer, 1 Teil zu entnehmen.

52 44 Hindernisse entgegenstehen. Die etwa erforderliche Dispens von einem gesetzlichen Ehehindernis ist von der. Brautleuten nach den Bestimmungen der bürgerlichen Gesetze bei der zuständigen Stelle zu erwirken. Eingehung einer Ehe ohne Bewilligung. Welche Folgen eine ohne militärbehördliche Bewilligung eingegangene Ehe nach sich zieht, ist in besonderen Gesetzen und Vorschriften enthalten. 1. A B SC H N ITT. Heiraten der Offiziere, Militärgeistlichen, Militärbeamten und der in keine Rangklasse eingereihten Gagisten. 3. Bedingungen der Heiratsbewilligung. Die Heiratsbewilligung darf Offizieren, Militärbeamten und in keine Rangklasse eingereihten Gagisten des Aktivstandes nur erteilt werden, wenn fl) das Zahlenverhältnis nicht überschritten wird das für jene Standesgruppen festgesetzt ist, bei welchen die Zahl der Ehen einer Beschränkung unterliegt ( 1), b) das nach Massgabe dieser Vorschrift nachzuweisende Kautionskapital auf die in den 16 bis 20 bestimmte Art sichergestellt wird und bei Heiraten der in keine Rangklasse eingereihten Gagisten der Ehewerber seine Existenzverhältnisse merklich verbessert, c) die Braut von unbescholtenem Rufe und von einer dem Stande des Ehewerbers entsprechenden sozialen Bildung und Abstammung ist. d') die Ehe bei Offizieren und Militärbeamten in jeder Richtung den im Heere bestehenden Ansichten über die Erfordernisse einer standesgemässen Ehe entspricht, c) auch sonst nichts vorliegt, was die Heirat aus wichtigen Rücksichten des militärischen Dienstes ($ 9) unzulässig erscheinen lässt.

53 45 4. Beschränkung der Zahl der Ehen. Welchen Beschränkungen die Zahl der Ehen von Offizieren und Militär beamten von der VIT. Bangklasse abwärts (diese eingeschlossen) unterliegt, ist aus der Beilage 1 zu ersehen. Bezüglich der Flügeladjutanten Seiner k. u. k. Apostolischen Majestät und der beim Allerhöchsten Hofstaat und dem Hofstaat der Mitglieder des k, n. k. Hauses, dann in der Militärkanzlei Seiner Majestät des Kaisers und Königs in Verwendung stehenden Stabs- und Oberoffiziere (Militärbeamten) bleibt die Zahl der Ehen der Allerhöchsten Willensmeinung Vorbehalten. Bei allen andern, in der Beilage nicht angeführten Gruppen und Personen ist die Zahl der Ehen keiner Beschränkung unterworfen. 5. Verbot der Ehe. Die Eheschliessung ist nicht gestattet: 1. Den Offizieren der Leibgarde-Reitereskadron und der Leibgarde-lnfanteriekompagnie, mit Ausnahme des Hofstabsadjutanten und des Gardearztes; 2. den Frequentanten der Kriegsschule, des Militär-Reitlehrerinstituts und des Mil itär-reit- und Fahrlehrerinstituts; 3. den Berufsauditorsaspiranten, den Hörern der Militärärztlichen Applikationsschule und 4. den Praktikanten. 6. Berechnung der Zahl der zulässigen Ehen. Bei Berechnung der Zahl der in einer Gruppe (Beilage T) zulässigen Ehen ist der systemisierte Friedensstand der zur betreffenden Gruppe gehörigen Personen von der VII. Rangklasse abwärts (einschliesslich der mit Wartegebühr Beurlaubten, Überzähligen und überkomplett Geführten) zur Grundlage Beilage

54 Beilage zu nehmen. Die im 4, 2. Absatz, erwähnten Personen kommen nicht in Betracht. Bruchzahlen, welche sich bei dieser Berechnung ergeben, dürfen nicht berücksichtigt werden. Bei Berechnung des jeweiligen Abganges an Ehen ist zu der Zahl der verheirateten Offiziere die Zahl der bereits bewilligten Ehen hinzuzurechnen, die Zahl der Witwer hingegen nicht. 7. Höhe des Kautionskapitals. Das Kautionskapital, dessen Sicherstellung aktive Offiziere und Militärbeamte nachzuweisen haben, ist in der Beilage 2 festgesetzt. Alle in der Beilage nicht bezeichneten Ehewerber, dann die bereits verehelichten, in keine Rangklasse eingereihten Gagisten und Unteroffiziere, die zu Militärbeamten befördert werden, sind von dem Nachweise der Sicherstellung eines Kautionskapitals befreit. Verehelichte Zivilpersonen, die eine Offiziersoder Militärbeamtenstelle anstreben, haben die Sicherstellung des erforderlichen Kautionskapitals nachzuweisen. Oberoffiziere, welche die Übernahme in das Generalstabskorps anstreben, haben die Sicherstellung des für Hauptleute dieses Korps vorgeschriebenen Kautionskapitals nachzuweisen. 8. Angemessenheit des Ehebündnisses Über die Angemessenheit des beabsichtigten Ehebündnisses eines Offiziers oder Militärbeamten (fc 3, c und d) hat sich der Kommandant (Vorstand; bei Vorlage des Heiratsgesuches, nach sorgfältiger Erhebung und Prüfung aller in Betracht kommenden Umstände sowie eventuell nach Befragung des Offizierskorps (der unterstehenden Militärbeamten \ b estim m t auszusprechen.

55 47 Die in keine Rangklasse eingereihten Gagisten haben den Nachweis für den unbescholtenen Ruf und für eine dem Stande des Ehewerbers entsprechende soziale Bildung und Abstammung der Braut durch ein von dem zuständigen Seelsorger ausgefertigtes und von der Bezirksbehörde (dem Bezirksbeamten) bestätigtes Zeugnis zu erbringen. 9. Vermögerisverhältnisse des Ehewerbers. Der Kommandant (Vorstand) hat bei Vorlage des Heiratsgesuches über die finanziellen Verhältnisse des Ehewerbers zu berichten und, im Falle dieser sich nicht in geordneten Vermögensverhältnissen befinden sollte, sich insbesondere auszusprechen, ob durch die beabsichtigte Ehe eine Verbesserung seiner materiellen Lage anzuhoffen und nicht etwa eine Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz der künftigen Eheleute zu besorgen sei. 10. Ehen der Militärgeistlichen, der in aktiver Dienstleistung stehenden Reservegagisten, der mit der Vormerkung für Lokaldienste im Ruhestande befindlichen Offiziere und der in Locoversorgung eines Militärinvalidenhauses untergebrachten Gagisten Den nach den kirchlichen Vorschriften zur Eheschliessung berechtigten Militärgeist hohen, den in aktiver Dienstleistung stehenden Gagisten in der Reserve. den mit der Vormerkung für Lokaldienste iu den Ruhestand versetzten Offizieren und den in der Lokoversorgung eines Militärinvalidenhauses untergebrachten Gagisten kann die Heiratsbewilligung gleichfalls nur unter den un, 3, c und d angeführten Bedingungen erteilt werden. Der Nachweis der Angemessenheit des beabsichtigten Ehebündnisses ist im Sinne des 8 zu erbringen.

56 48 Die Ehen der in der Lokoversorgung eines Militärinvalidenhauses untergebrachten Gagisten unterliegen der Zahl nach jener Beschränkung, welche die Raumverhältnisse des Hauses mit sich bringen/ während die Ehen der vorerwähnten Militärgeistlichen der in aktiver Dienstleistung stehenden Gagisten in der Reserve und der mit der Vormerkung für Lokaldienste in den Ruhestand versetzten Offiziere der Zahl nach keiner Beschränkung unterworfen sind. Der Nachweis der Sicherstellung einer Heiratskaution wird von den in diesem Paragraphen bezeichnten Personen nicht gefordert; sie haben aber darzutun. dass sie durch die Verehelichung ihre Existenzverhältnisse verbessern. 11. Übersetzung von verheirateten nichtaktiven Offizieren (Militärbeamten) in den aktiven Stand. Verheiratete Offiziere (Militärbeamte) des Ruhestandes, des Verhältnisses ausser Dienst oder in der Reserve können im Frieden in den aktiven Stand nur dann übersetzt werden, wenn die Erfordernisse des 3, c, d und e vorhanden sind und das vorgeschriebene Kautionskapital sichergestellt wird. 12. Heiratsgesuche. Gesuche um Heiratsbewilligung sind im Dienstwege vorzulegen; denselben sind beizuschliessen: ct) Die Taufscheine (Geburtsscheine), beziehungsweise die staatlichen Geburtsmatrikenauszüge der Brautleute, b) im Falle der Minderjährigkeit eines der Brautleute die Zustimmungserklärung der gesetzlich hiezu berufenen Personen und Behörden, c) im Falle des Witwenstandes eines der Brautleute der Totenschein, beziehungsweise der staatliche Sterbematrikenauszug des verstorbenen Gatten,

57 49 d) falls eines der Brautleute bereits verehelicht war. die Ehe aber gerichtlich aufgelöst oder für nichtig erklärt wurde, die Dokumente über die Schliessung und Auflösung (Nichtigerklärung) dieser Ehe sowie über die Heimatsberechtigung (Zuständigkeit) der Brautleute, e) bei Offizieren und Militärbeamten, die in einem Orte die Ehe eingehen wollen, woselbst die staatliche Eheschliessung vorgeschrieben ist, die Erklärung der Brautleute, ob sie sich auch kirchlich (konfessionell) trauen lassen wollen und können, /) bei in keine Rangklasse eingereihten Gagisten das im 8, 2. Absatz, geforderte Zeugnis. Den nicht in der Dienstsprache des Heeres verfassten Dokumenten sind im Interesse der raschen Erledigung des Gesuches tunlichst beglaubigte Übersetzungen beizuschliessen. Der Ehewerber hat im Heiratsgesuche anzugeben, von wem das Kautionskapital sichergestellt werden wird; die in keine Rangklasse eingereihten Gagisten haben glaubwürdig darzutun, dass sie durch die beabsichtigte Heirat ihre Existenzverhältnisse merklich verbessern ( 3, b). 13. Erteilung der Heiratsbewilligung. Die H eiratsbew illigung w ird ertefilt: A. Von Seiner k. u. k. Apostolischen Majestät : a ) A lle n O ffizieren und Militärbeamten von der VI. Rangklasse aufwärts; b) den Offizieren der Ersten Arcierenleibgarde, der k. u. Leibgarde und der beiden Trabantenleibgarden, dem Hofstabsadjutanten, dem Gardearzt der Leibgarde-Infanteriekompagnie und den Militärbeamten aller Leibgarden; c ) d e n e ig enen General- und Flügeladjutanten, dann den beim Allerhöchsten Hofstaate, dem Hofstaate der Mitglieder des k. u. k. Hauses und in der

58 50 Militärkanzlei Seiner Majestät des Kaisers und Königs in Verwendung stehenden Stabs- und Oberoffizieren und Militärbeamten. B. Vom Reichskriegsministerium : a) Allen nicht im Absätze A genannten aktiven Offizieren, Militärgeistlichen und Militärbeamten von der VII. Rangklasse abwärts: h) den beim Reichskriegsministerium in Dienstleistung stehenden, mit der Vormerkung für Lokaldienste im Ruhestand befindlichen Offizieren: C) den beim Reichskriegsministerium und bei dessen Hilfsorganen, im Militärgeographischen Institute, in den Militärbildungsanstalten und in den Offizierstochter-Erziehungsinstituten augestellten, in keine Rangklasse eingereihten Gagisten sowie allen Oberwaffenmeistern. C Von den Militärterritorialkommanden: a) Den in ihrem Bereich mit der Vormerkung für Lokaldienste im Ruhestand befindlichen Stabsund Oberoffizieren von der VII. Rangklasse abwärts, mit Ausnahme der unter B, h angeführten, dann den in der Lokoversorgung eines Militärinvalidenhauses befindlichen Offizieren und Militärbeamten: b) allen in ihrem Bereich angestellten und nicht unter B. c erwähnten, in keine Rangklasse eingereihten Gagisten. 14. Ausfertigung der Heiratsbewilligung. Beilage 3. Die Heiratsbewilligung wird vom Kriegsministerium, beziehungsweise vom Militärterritorialkommando gemäss dem Muster (Beilage 3) schriftlich ausgefertigt. Die Heiratsbewilligung erlischt, wenn binnen einem Jahre vom Tage der Ausfertigung die Eheschliessung nicht stattgefunden hat.

59 Anzeige der Trauung (staatlichen E heschliessung). Die erfolgte Trauung sowie die staatliche Eheschliessung ist dem Reichskriegsministerium, wenn aber die Heiratsbewilligung von einem Militärterritorialkommando erteilt worden ist, diesem ini Dienstweg zu melden.*) 16. Z u r S ic h e rste llu n g d es K a u tio n sk a p ita ls g e e ig n e te Verm ögensobjekte. Zur Sicherstellung des Kautionskapitals können verwendet werden: 1. Obligationen der allgemeinen Staatsschuld und der Schuld der im Reichsrat vertretenen Königreiche und Lander, ungarische Staatsschuldverschreibungen und Obligationen der bosnisch-hercegovinischen Landesanlehen; 2. al le sonstigen pupillarsicheren Wertpapiere, die in einem der beiden Staaten der Monarchie oder im Okkupationsgebiete emittiert werden; 3. die in den Ländern der ungarischen Krone auf Grund des GA. XXXII. vom Jahre 1807 emittierten Wertpapiere; 4. verzinsliche Privatforderungen, die auf unbeweglichen Gütern (Realitäten**) grundbücherlich ein verleibt sind, und 5. unbewegliche, dem Kautionsleister eigentümliche Güter (Realitäten**), auf denen das Kautionskapital grundbücherlich sichergestellt wird ( 17). Das Zinsenerträgnis des Heiratskautionskapitals muss mindestens jährlich 4 Prozent des für den betreffenden Fall vorgeschriebenen Kapitalsbetrages ) Jene Truppen und Anstalten, welche Rang- und Einteilungslisten einsenden, haben diese Meldung in der Nachweisung X. der Liste zu erstatten. ) Realitäten ausserhalb der beiden Staaten der Monarchie. und des AkkupaLionsgebietes sind zur Sicherstellung des Kautionskapitals nicht geeignet.

60 52 erreichen. Werden daher zur Sicherstellung der Heiratskaution Vermögensobjekte von geringerer Verzinsung gewidmet, so ist ein entsprechend höherer Kapitalsbetrag in diesen Vermögensobjekten erforderlich. Über die Annehmbarkeit der angebotenen Sicherstellung entscheidet das Reichskriegsministerium. 17. Hypothekarkautionen. Bei Hypothekarkautionen ist erforderlich, das durch die Sicherstellung des Kautionskapitals, beziehungsweise durch die einverleibte Privatforderung mit Einrechnung der vorangehenden Lasten ein Haus nicht über die Hälfte, ein Landgut oder Grundstück nicht über zwei Dritteile seines wahren Wertes beschwert sei. Ferner muss bei Häusern deren Versicherung gegen Brandschaden bei einer öffentlich genehmigten oder handelsgerichtlich protokollierten Feuerversicherungsanstalt in einer dem Werte des Hauses entsprechenden Höhe nachgewiesen werden. Der Wert der Realität ist durch gerichtliche Schätzung und die letzte Steuervorschreibung nachzuweisen. In dem Schätzungsprotokoll ist ausdrücklich zu erwähnen, dass bei der Wertbestimmung auf die Steuer und, insofern es sich um Häuser handelt, auch auf die Reparaturen und Leerstehungen Rücksicht genommen wurde. Abweichungen von dem Steuerwerte sind im Schätzungsprotokoll eingehend zu begründen. Der Wert der Realität kann ausnahmsweise auch durch den letzten auf der Realität grundbücherlich einverleibten Kaufvertrag oder durch einen gerichtlichen Abhandlungsausweis oder eine gerichtliche Einantwortungsurkunde nachgewiesen werden.

61 Von wem und in welcher Form die Kautionsleistung zu geschehen hat. Die Sicherstellung des Kautionskapitals kann von den Brautleuten oder Ehegatten oder von einem derselben oder von einer dritten Person geschehen. Der Kautionsleister hat zu erklären, dass die Einkünfte des Kautionskapitals während der Dauer des Kautionsbandes für die Ehegatten zur Verbesserung der standesgemässen Subsistenz bestimmt sein sollen, dass von ihm kein mit der Widmung1 der Heiratskaution und ihrer Interessen im Widerspruch stehendes Übereinkommen geschlossen wurde, noch künftig geschlossen werden wird, endlich dass mit. der Kaution ohne Bewilligung des Reichskriegsministeriums keine dieser Widmung zuwider lauf ende Veränderung vorgenommen werden soll. Wird die Kaution von einer dritten Person geleistet. so hat diese noch insbesondere die vom Kautionskapital entfallenden Einkünfte auf die Dauer des Kautionsbandes den Braut- oder Eheleuten unbedingt abzutreten. Bei allen «auf Realitäten sichergestellten Heiratskautionen muss der Kautionsleister das Pfandrecht zur Sicherstellung der Kaution und der Interessen, beziehungsweise das Afterpfandrecht auf die gewidmete, schon einverleibte Privatforderung einräumen, dessen grundbücherliche Einverleibung bewilligen und sich verpflichten, für die Versicherung der als Pfand dienenden Hausrealität gegen Brandschaden ( 17) während der ganzen Dauer des Kautionsbandes Sorge zu tragen. V ird das Kautionskapital in verlosbaren Wertpapieren sichergestellt, dann hat sich der Kautionsleister zu verpflichten, im Falle der Auslosung eines oder mehrerer Effekten für den rechtzeitigen Ersatz dieser Effekten zu sorgen. Alle diese Erklärungen und Verpflichtungen des Kautionsleisters sind in einer Widmungsurkunde Beilag 4.

62 54 gemäss dem Muster (Beilage 4) zum Ausdruck zu bringen. 19. Sicherstellung der Kaution in Wertpapieren. Das bei der Sicherstellung der zu Heiratskaut innen gewidmeten Staatschuldverschreibungen (Grundentlastungsobligationen) und der Obligationen der bosnisch-hercegovinischen Landesanlehen zu beobachtende Verfahren ist durch besondere Verordnungen geregelt. Alle anderen Wertpapiere können zur Sicherstellung von Heiratskautionen nur verwendet werden* wenn die Emissionsteile 1. den Parteien statt der auf den Überbringer lautenden, mit Coupons versehenen Effekten solche ohne Coupons und mit der im Texte oder in einem statutenmässig gefertigten Zusatz zum Texte ausgedrückten Bezeichnung des Eigentümers und der Widmung als Militärheiratskaution (Vinkulierung) unter Anführung der Namen der Eheleute erfolgt. 2. die Vinkulierung der Effekten auf der Originalwidmungsurkunde ersichtlich macht, 3. die Zinsen gegen Quittung (Zahlungbogen) bezahlt, 4. jede Auslösung derartiger Effekten, welche als Kaution vinkuliert sind, sowohl dem Kriegsministerium als auch der beteiligten Partei ehestens bekanntgibt, 5. Eigentumsübertragungen, Exekutionsführungen und andere Vormerkungen auf das Kautionskapital oder die Zinsen ( 29) dem Reichskriegsministen um mitteilt, und 6. im Falle der Auflösung des Kautionsbandes, welche nur vom Reichskriegsministerium ausgesprochen werden kann, die vinkulierten Effekten wieder gegen freigeschriebene, mit Coupons versehene Stücke umwechselt.

63 S iche rste llu n g e in e r H y p o th e k a r k a u tio n. Bei der Sicherstellung einer Hypothekarkaution ist die Widmungsurkunde bei der zu widmenden Satzpost, beziehungsweise auf der Realität grundbücherlich einverleiben und die erfolgte Einverleibung auf der Widmungsurkunde grundbuchsamtlich bestätigen zu lassen. 21. Übereinkommen, die dem Kautionszwecke zuwider sind. Übereinkommen zwischen dem Kautionsleister und den Brautleuten oder Ehegatten, die bezüglich der Widmung des zur Heiratskaution bestimmten Kapitals oder der Erträgnisse desselben mit dem Inhalt der Widmungsurkunde im Widerspruch stehen sind ungültig, sie mögen vor oder nach der Verehelichung getroffen worden sein. Unrichtige Dokumente. Wird die Annahme eines gesetzlich nicht gesicherten Heiratskautionskapitals durch Beibringung imrichtiger Grundbuchsauszüge, Steuervorschreibungen oder durch unrichtige Schätzungen u. dgl. erlangt, so haben die Schuldtragenden für die nachträgliche vollständige Sicherstellung des Heiratskautionskapitals zu haften. 22. Vorlage und Prüfung der Kautionsdokumente. Die Heiratskautionsdokumente sind dem Reichskriegsministerium direkt vorzulegen, und zwar: 1. Die Originalheiratsbewilligung; - die Widmungsurkunde im Original und in Abschrift; 3. bei Sicherstellung durch Wertpapiere die Zinsenzahlungsbogen (Rentenscheine);

64 56 4. bei Hypothekarkautionen die Grundbuchsauszüge, die den Wert der Realität nachweisenden, im 17 bezeichneten Dokumente, die letzte Steuervorschreibung, die Brandschadenversicherungspolizze und bei auf Realitäten einverleibten Privatforderungen auch die Schuldverschreibungen und die legalisierte Anerkennungserklärung des Schuldners; 5. der Taufschein (das Geburtszeugnis) desjenigen. der die Kaution widmet, eventuell der Nachweis über dessen Eigenberechtigung. Den nicht in der Dienstsprache des Heeres verfassten Dokumenten sind im Interesse der raschen Erledigung des Gesuches tunlichst beglaubigte Übersetzungen beizuschliessen. Das Reichskriegsministerium wjrd im Falle der Annehmbarkeit der Heiratskaution die Originalwidmungsurkunde, bei Hypothekarkautionen auch den Grundbuchsauszug und das Schätzungsprotokoll zurückbehalten, auf der Originalwidmungsurkunde in einer Klausel die Annahme der Heiratskaution ersichtlich machen, sodann die Abschrift der Widmungsurkun.de nach entsprechender Ergänzung und Beglaubigung, die Zinsenzahlungsbogen und alle sonstigen Dokumente, deren Rückbehalt nicht notwendig befunden wird, nebst einer zum Vollzug der Trauung erforderlichen Legitimation den Beteiligten zustellen lassen.*) 23. Haftung für die Heiratskaution. Die Heeresverwaltung übernimmt für die Sicherheit der als Heiratskaution gewidmeten Kapitalien sowie für deren Verzinsung keinerlei Haftung. ) Die Zustellung: orfolgt direkt an das betreffende Kommando; un Palle besonderer Dringlichkeit kann dies«zustellung- auch un Wege der Post au den Ehewerber oder eme andere Person erfolgen, wenn der Ehe werter bei Vorlage der Heiratskautionsdokumente darum bittet.

65 57 Die Parteien haben daher für die allenfalls erforderliche zwangsweise Einbringung der Kautionserträgnisse und des etwa in der Folge einer Gefahr ausgesetzten Kautionskapitals, daher auch für die Erhaltung der auf einer Realität sichergestellten Kaution in ihrer Priorität und folglich für die Aufrechthaltung der Kaution im Falle einer Neuanlegung oder Veränderung der Grundbücher selbst zu sorgen. 24. Pflicht zum Ersatz eines Heiratskautionskapitals. Wenn ein Heiratskautionskapital ganz oder teilweise entwertet wurde, hat der zur Kautionsleistung verpflichtete Ehegatte, wenn er ausser seiner Gage oder Pension und den Interessen des Heiratskautionskapitals noch ein weiteres entsprechendes Einkommen besitzt, die Obliegenheit, das ursprüngliche Kautionskapital neuerdings nach dieser Vorschrift sicherzustellen. 25. Umwechslung der Heiratskaution. Die sichergestellte Heiratskaution kann ganz oder teilweise gegen eine andere nach 16 zulässige Heiratskaution umgewechselt werden; hiezu ist jedoch, wenn eines der Braut- oder Eheleute Kautionsleister war, das Einverständnis des anderen Teiles und, wenn die Kaution von einet dritten Person geleistet wurde, die Zustimmung der Braut- oder Eheleute erforderlich. Mit dem Einschreiten um Bewilligung der Umwechslung sind die neuen Heiratskautionsdokumente und d[e Abschrift der Widmungsurkunde der alten Kaution dem Reichskriegsministerium vorzulegen Die Ausstellung einer neuen Widmungsurkunde im nicht notwendig, wenn an Stelle der alten in Wertpapieren sichergestellten Kaution andere geeignete Wertpapiere von d e m se lb e n Eigentümer

66 58 gewidmet werden. In diesem Falle ist die erfolgte Vinkulierung der neuen Wertpapiere von der betreffenden Emissionsstelle auf der Abschrift der alten Widmungsurkunde ersichtlich zu machen. Die Freigebung der alten Kaution erfolgt gleichzeitig mit der Annahme der neuen Kaution. Handelt es sich nur um den Ersatz eines oder mehrerer verloster Wertpapiere durch Effekten derselben Emissionsstelle, so ist eine besondere Bewilligung des Reichskriegsmimsteriums zur Ergänzung der Kaution und zur Freischreibung des verlosten Effektes nicht einzuholen, wenn das Ersatzeffekt von demselben Eigentümer gewidmet wird; derselbe hat sich wegen des Umtausches direkt an die betreffende Stelle zu wenden. Diese hat die erfolgte Umwechslung auf der Abschrift der Widmungsurkunde anzumerken, das neue im Sinne des 19 vinkulierte Effekt samt dem neuen Zinsenzahlungsbogen dem Bezugsberechtigten auszufolgen, die Abrechnung mit der Partei hinsichtlich des verlosten Effektes zu pflegen und die Abschrift der Widmungsurkunde dem Reichskriegsrninisterium vorzulegen. Letzteres wird die Umwechslung auf der Originalwidmungsurkunde verzeichnen und sodann die Abschrift derselben dem Kautionsleister rückstellen lassen. Wurde der Verpflichtung zur Ergänzung der Kaution bis zum Eintritt des Rückzahlungstermines des verlosten Effektes nicht entsprochen, so wird das Kriegsministerium das verloste Effekt, die Abschrift der Widmungsurkunde sowie den Zinsenzählungsbogen einliolen und den LTmtausch von Amts wegen durchführen lassen. 26. Lösung des Kautionsbandes. Das Kautionsband wird vom Reichskriegsministerium gelöst und die Sicherstellung des Kautionskapitals aufgelassen:

67 5* a) Beim Ableben der Ehegattin, wenn keine ehelichen minderjährigen Kinder hinterblieben sind: sind aber solche Kinder vorhanden * bei Erlangung der Grossjährigkeit oder der früheren Versorgung*) oder beim Ableben dieser Kinder, ß bei Wiederverehelichung oder beim Ableben des Witwers : b) bei Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe im gerichtlichen Wege; c) bei Beförderung oder Übersetzung des Ehegatten (Witwers in eine Charge im aktiven Verhältnisse, für welche die Sicherstellung eines Kautionskapitals nicht vorgeschrieben ist; d) bei Übertritt des Ehegatten (Witwers) in die Reserve, in den nichtaktiven Stand der Landwehren oder in das Verhältnis ausser Dienst ; e) bei Ablegung oder Verlust der Charge (Austritt aus dem Heeresverbande); /) bei Wiederverehelichung oder beim Ableben der Witwe. Gesuche um Auflassung der Sicherstellung des Kautionskapitals sind, eventuell unter Anschluss des Nachweises über die Lösung des Kautionsbandes, dem Reichskriegsministerium direkt vorzulegen. 27. Ausnahmsweise Auflassung der Sicherstellung des Kautionskapitals. Offizieren und Militärbeamten des Ruhestandes sowie den Witwen von Offizieren und Militärbeamten kann über Ansuchen vom Reichskriegsministerium die gänzliche oder teilweise Auflassung der Sicherstellung des Kautionskapitals bewilligt werden, wenn die um die Rückstellung der Heiratskaution einschreitende Partei den gesicherten Genuss eines von dem *) des Gesetzes vom 27. April 1887, beziehungsweise des GA. XX vom Jahre 1887, NVB Stück.

68 60 Ertragnisse der Heiratskaution und von der Pension unabhängigen Nebeneinkommens in angemessener Höhe darzutim vermag oder wenn wegen besonderer Umstände die Realisierung der Heiratskaution behufs dauernder Verbesserung der materiellen Existenz der Kautionspflichtigen in deren offenbarem Interesse gelegen ist. Dem Reichskriegsministerium bleibt auch die Entscheidung Vorbehalten, ob und inwieweit es aktiven oder nichtaktiven Offizieren (Militärbeamten) oder Witwen die Auflassung der Sicherstellung des Kautionskapitals zu dem Zwecke bewillige, damit der Kautionspflichtige darüber ganz oder teilweise zur Ermöglichung der Verheiratung oder sonstigen Ausstattung einer oder mehrerer Töchter verfügen könne. In rücksichtswürdigen Fällen kann das Kriegsministerium auch die Herabminderung einer sichergestellten Heiratskaution auf den Betrag bewilligen, der für die Charge und das Alter des Ehegatten zur Zeit der Bitte vorgeschrieben ist. Gesuche um ausnahmsweise Auflassung der Sicherstellung oder um Herabminderung des Kautionskapitals sind unter Anschluss der Abschrift der Widmungsurkunde bei dem Vorgesetzten Kommando (der zuständigen Evidenzbehörde) einzubringen; dieses (diese) hat Erhebungen darüber zu pflegen, ob die obenbezeichneten Voraussetzungen für die Auflassung vorliegen, eventuell von den Gesuchstellern die entsprechenden Nachweise zu verlangen. Die Gesuche sind sodann im Dienstwege dem Reichskriegsministerium vorzulegen, wobei sich die Zwischenstellen über die Rücksichtswürdigkeit der Bitte auszusprechen haben. 28. Durchführung der Auflassung der Sicherstellung des Kautionskapitals. Das Reichskriegsministerium wird im Falle der gänzlichen Auflassung der.sicherstellung des Kau-

69 ÖL tionskapitals die mit der Auflassungsklausel versehene Originalwidmungsurkunde ausfolgen, im Falle einer bloss teilweisen Auflassung diese auf der Widmungs urkunde anmerken und in beiden Fällen die der betreffenden Kassa Vorgesetzte Behörde (Emissionsstelle) entsprechend verständigen. Bei Hypothekarkautionen wird in der Auflassungsklausel auch die Bewilligung zur grundbücherlichen Löschung erteilt werden. Sollte trotz Eintrittes eines die Lösung des Kautionsbandes begründenden Umstandes (. 2G) das Begehren um Auflassung der Sicherstellung nicht vorgebracht werden, so kann das Reichskriegsministerium von Amts wegen die Auflassung verfügen. 29. Exekutionsführungen auf Heiratskautionen. Inwieweit die Zinsen eines Heiratskautionskapitals zu Gunsten von Rechtsansprüchen gepfändet werden können, bestimmen die Exekutionsgesetze. Eigentumsübertragungen, Exekutionsführungen, und andere Vormerkungen auf das Kautionskapital können nur unter der Beschränkung stattfinden, dass die Tilgung einer Schuld oder die Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit aus dem Kapital selbst erst nach Auflassung der Sicherstellung des Kautionskapitals erfolgen dürfe. Derlei Eigentumsübertragungen, Exekutionsföhrungen und andere Vormerkungen sind bei jener Behörde, welche der die Zinsen auszahlenden Kassa vorgesetzt ist, beziehungsweise bei der Direktion der betreffenden Emissionsstelle und bei Hypothekarkautionen im Grundbuche zu vollziehen.

70 62 II. A BSCHNITT. Heiraten der Personen des Mannschaftsstandes. 30. Arten der Mannschaftsehen. Die Ehen der Personen des Mannschaftsstandes teilen sich in zwei Klassen: a) In Ehen erster Klasse, während welcher die Gattinnen und ehelichen Kinder besondere in der Gebühren Vorschrift für das k. u. k. Heer näher bezeichnete Vorteile gemessen, und b) in Ehen zweiter Klasse, bei welchen den Gattinnen und den Kindern diese Vorteile nicht eingeräumt sind. Zu den Ehen zweiter Klasse gehören auch jene, welche bloss deshalb ohne militärbehördliche Bewilligung geschlossen wurden, weil eine solche gemäss 1 nicht erforderlich war. 31. Ehen erster Klasse. Die Bewilligung zur Schliessung einer Ehe erster Klasse kann grundsätzlich nur den wirklichen Unteroffizieren erteilt werden die ihre Präsenzdienstpflicht vollstreckt haben und, statt in das nicht aktive Verhältnis zu übertreten die aktive Dienstleistung freiwillig fortsetzen oder in diese aus dem nichtaktiven Verhältnisse freiwillig wieder eingetreten sind. Erzatzreservisten, welche freiwillig aktiv dienen, erlangen nach ihrer Beförderung zu wirklichen Unteroffizieren den Anspruch auf die Bewilligung zur Schliessung einer Ehe erster Klasse, wenn sie mindestens eine dreijährige aktive Dienstzeit zurückgelegt haben. 32. Bedingungen der Bewilligung zur Schliessung einer Ehe erster Klasse Die Bewilligung zur Schliessung einer Ehe erster Klasse darf nur erteilt werden, wenn

71 C3 a) das Zahlenverhältnis nicht überschritten wird. das im 33 festgesetzt ist, b) der Ehewerber von guter Konduite ist und sich in geordneten Verhältnissen befindet. f) die fernere Beibehaltung des Ehewerbers im Präsenzdienste im Interesse des Dienstes gelegen und d) die Braut von tadellosen Sitten ist. Bei jenen Ehewerbern, die für die Ernennung zu Militärbeamten vorgemerkt sind, haben die Bestimmungen der 3, c, d und e, 8 und 9 sinngemässe Anwendung zu finden. 33. Beschränkung der Zahl der Ehen erster Klasse. Die Zahl der gegenwärtig zulässigen Mannschaftsehen erster Klasse ist aus der Beilage 5 zu entnehmen. Dem Beiehskriegsministerium bleibt es Vorbehalten, diese Zahl fallweise nach Ma.ssgabe der hiefür budgetmässig zur Verfügung stehenden Geldmittel zu erhöhen. Bei Berechnung der Zahl ist der organisationsgemässe Friedenspräsenzstand an wirklichen Unteroffizieren*), mit Ausnahme der Kadetten (Gleichgestellten) und Waffenmeister, zur Grundlage zu nehmen. Hiebei sind alle Unterabteilungen jenes.staudeskörpers, dessen Kommandant zur Erteilung der Ehebewilligung nach 35 befugt ist, in Betracht zu ziehen. Ergibt sich ein Bruchteil, so ist dieser von 0.5 an als Ganzes zu rechnen. Witwer nach Ehen erster Klasse sind nur dann m die bewilligte Zahl einzurechnen, wenn ein oder mehrere minderjährige, unversorgte**) Kinder aus dieser Ehe noch am Leben sind. *) Alle Unteroffiziere, deren Überkomplettführung bewilligt wurde, smd n ic h t einzurechnen (s. Beil <i ) weis.* des 29 des Gesetzes vom 27. April beziehtrngs- *. ra- XX vom,iahr* NVB Stück $ 51 des Gesetzes vom 12. März 1899, NVB1. 15 Stück * * Beilage 5.

72 64 Beilage 6. Beilage B itten um B ew illig u n g z u r S chliessung ein er E h e erste r K lasse. Die Bitte um Bewilligung zur Schliessung einer Ehe erster Klasse ist im Dienstweg zu stellen und es sind dem zur Erteilung der Heiratsbewilligung berufenen Kommando nachstehende Dokumente vorzulegen:. ö) Die Taufscheine (Geburtsscheine), beziehungsweise die staatlichen Geburtsmatrikenauszüge der Brautleute; b) im Falle der Minderjährigkeit eines der Brautleute die Zustimmungserklärung der gesetzlich hiezu berufenen Personen und Behörden ; c) das Sittenzeugnis der Braut; d) im Falle des Witwenstandes eines der Brautleute der Totenschein, beziehungsweise der staatliche Sterbematrikenauszug des verstorbenen Gatten; e) falls eines der Brautleute bereits verehelicht war, die Ehe aber gerichtlich aufgelöst oder für nichtig erklärt, wurde, die Dokumente über die Schliessung und Auflösung (Nichtigerklärung) dieser Ehe sowie über die Heimatsberechtigung (Zuständigkeit) der Brautleute. 35. Bereinigung zur Schliessung einer Ehe erster Klasse. Wer die Bewilligung zur Schliessung einer Ehe erster Klasse erteilt, ist aus der Beilage 6 zu entnehmen. Die Heiratsbewilligung ist schriftlich nach Muster (Beilage 7) auszufertigen. Die Bewilligung erlischt, wenn der Unteroffizier vor der Eheschliessung zum Militärbeamten ernannt wird. 36. Ehen zweiter Klasse. Die Bewilligung zur Schliessung einer Ehe zweiter Klasse kann Mannschaftspersouen ohne

73 65 Rücksicht auf ihre Charge und die Zahl solcher Elien erteilt werden, wenn die im 32 unter b, c und d angeführten Bedingungen zutreffen und auch in materieller Beziehung die Existenzbedingungen in genügender Weise sichergestellt erscheinen. 37. Bitten um Bewilligung zur Schliessung einer Ehe zweiter Klasse. Bitten um Bewilligung zur Schliessung einer Ehe zweiter Klasse sind einzubringen: Von aktiven Mannschaftspersonen im Dienstweg: von Dauerndbeurlaubten ( 1, d) im Wege der evidenzzuständigeu politischen Bezirksbehörde (Bezirksbeamten), bei dem zur Erteilung der Bewilligung ' berufenen Kommando und von uneingereihten Rekruten durch die politische Bezirksbehörde (Bezirksbeamten), in deren (dessen) Bereich sie heimatberechtigt (zuständig) sind, beim zuständigen Ergänzungsbezirkskommando. Die im 34 vorgeschriebenen Dokumente sind dem zur Erteilung der Heiratsbewilligung berufenen Kommando vorzulegen. 38. Bewilligung zur Schliessung einer Ehe zweiter Klasse. Die Bewilligung zur Schliessung einer Ehe zweiter Klasse erteilen: Den aktiven Mannschaftspersonen und den Dauerndbeurlaubten ( 1, i/), die in der Beilage (i bezeichnten Kommandanten; den uneingereihten Rekruten die zuständigen Ergänzungsbezirkskommandanten. Den uneingereihten Rekruten steht gegen die Verweigerung der Bewilligung das Berufungsrecht au die Militärterritorialkommanden zu. Die Heiratsbewilligung ist nach Muster (Besinge 7) auszufertigen.

74 Übersetzung aus der ersten in die zweite und aus der zweiten in die erste Klasse der Verheirateten. Im Falle des Übertrittes in das nichtaktive Verhältnis sowie im Falle der Degradierung eines nach de? ersten Klasse verheirateten Unteroffiziers ist dieser in die Kategorie der nach der zweiten Klasse Verheirateten zu übersetzen. Ebenso ist ein freiwillig länger dienender, nach der zweiten Klasse verheirateter Unteroffizier in die Kategorie der nach der ersten Klasse Verheirateten zu übersetzen, wenn sich in dieser Kategorie ein Abgang ergibt, und er an der Übersetzungsreihe steht. Die in der Beilage 6 erwähnten Kommandanten haben alle nach der zweiten Klasse verheirateten, den Präsenzdienst freiwillig fortsetzenden Unteroffiziere sowie auch die Witwer nach Ehen zweiter Klasse, aus welchen unversorgte Kinder noch am Leben sind, für die Übersetzung in die Kategorie der nach der ersten Klasse Verheirateten in Vormerkung zu nehmen. Für die Reihenfolge in dieser Vormerkung ist der Zeitpunkt der Eheschliessung, bei jenen Unteroffizieren, die aus dem nichtaktiven Verhältnis zur Fortsetzung der aktiven Dienstleistung einrücken, der Tag der Präsentierung massgebend. Die nur provisorisch angestellten und aus diesem Verhältnis direkt irt den Präsenzdienst rückkehrenden Zertifikatisten sind, wenn sie vor der Anstellung nach der ersten Klasse verheiratet waren und sie nicht strafweise aus dem Zivildienst entfernt wurden, mit dem Präsentierungstag in die Kategorie der nach der ersten Klasse Verheirateten rückzuübersetzen und. falls sie als überzählig entfallen, auf den nächsten sich ergebenden Abgang einzubringen. 40. Verbot der Ehe. Die Bewilligung zur Schliessung einer Ehe darf nicht erteilt werden: Nach der ersten oder zweiten

75 67 Klasse an Kadetten (Gleichgestellte). Offiziersaspiranten. Frequentanten des Militär-Bauwerkmeisterkurses und Einjahrig-Freiwillige; nach der ersten Klasse au die in den Militärinvalidenhäusern kommandierte Wach- und Wartmannschaft und an die in der Lokoversorguug eines Militärinvalidenhauses befindliche Mannschaft. 41. Mannschaftsehen bei den Leibgarden. Bei den Leibgarden sind Mannschaftsehen nicht gestattet. Eine Ausnahme hievon bilden: Bei der Leibgarde-Infanteriekompagnie die in Staudesevidenz befindlichen Hofstabsfeldwebel und bei der Leibgarde-Reitereskadron der Gardekurschmied, denen die Ehebewilligung Seiner k. u. k. Apostolischen Majestät Erster Obersthofmeister, als Oberst sämtlicher Leibgarden, erteilt. Hinsichtlich dieser Ehen gelten für die Hofstabsfeldwebel die Bestimmungen des Reglements für die Hof-Inspektionsorgane und für den Gardekurschmied jene des II. Abschnittes dieser Vorschrift.

76 68 Zu 4 Beilage 1. Für Offiziere und Militärbeamte festgesetzte Beschränkung der Zahl der Ehen. Bei den nachfolgenden Standesgruppen der Offiziere und Militärbeamten von der Vll. Rangklasse abwärts tdiese eingeschlossen) : Bei dem Generalstabskorps, dem Artillerie- und Geniestab, der Infanterie, Jägertruppe, bosnisch-hercegovlnischen Infanterie- und Jägertruppe, der Kavallerie, Artillerie, der Pioniertruppe, dem Eisenbahn- und Telegraphenregiment, der Traintruppe. Sanitätstruppe und der Monturverwaltungsbranche Bei den Militärabteilungen der k. k. Pferdezuchtanstalten Bei den Militärabteilungen der königlich ungarischen Pferdezuchtanstalten mit dem königlich kroatischslawonischen Hengstendepot Im Proviantoffizierskorps Im Offizierskorps der Auditoren Im militärärztlichen Offizierskorps bilden zusammen eine Gruppe Im Offizierskorps der Truppenrechnungsführer mit Ausschluss jener der Pferdezuchtanstalten Bei den Militärintendantur- und \ bilden zusammen eine den Militärverpflegsbeamten / Gruppe Bei den militärtierärztlichen Beamten mit Ausschluss jener der Pferdezuchtanstalten ist die Zahl der Ehen beschränkt a u f: die Hälfte zwei Drittel zwei Drittel zwei Drittel zwei Dritte) zwei Drittel zwei Drittel zwei Drittel zwei Dritte Anmerkung, 1, Bei den dem G eneralstab z u g e te ilt'n O beroffizieren, w elche die K riegeschule ab so lv iert haben, d ann bei den dem A rtillerie u nd G enicstab zugeleilteii Offizieren ist die Zahl der Ehen au f ein F ü n ftel beschränkt. 2. D ie Ehen d er in den S tan d d er te ch n isch en B eam ten der A rtilleriezengsanstalten und der M ilitärb auin g en ieure defin itiv ein g eteilten Offiziere zählen a u f die b etreffende G ruppe und unterliegen d ah e r keiner B esch rän kung.

77 69 Zu 7. Beilage 2. Beträge des nach Verschiedenheit der Standesgruppen und der Personen vorgeschriebenen Heiratskautionskapitals Rangklasse Charge oder Diensteigenschaft des Kautionskapital Ehewerbers in Kronen*) XI. X. IX. VIII. VII. VI. L eutnant... Leutnantproviantoffizier Leutnantrecknungsführer M ilitärbeamter.... Oberleutnant... Oberleutn a ntproviantoffizier O berleutnantauditor.. Oberarzt... Oberleutnantrechnungsfüh rer M ilitärbeam ter.... Hauptm ann des Generalstabskorps Hauptmann (R ittm eister) H auptm annproviantoffizier Hauptmannauditor Regimentsarzt.... Hauptmannrechnun gsführer M ilitärunterintendant M ilitärbauingenieur M ilitärbeamter niederer G ehaltsstufe.... Major des Generalstabskorps Major Majorauditor Stabsarzt Militärintendant Militär-Bauoberingemeur 3. Klasse Oberstleutnant des Generalstabskorps Oberst des Generalstabskorps QQ * Anmerkung. Von O ffizieren d es Soldat» m sta n d e s (m it A usnahm e der Proviantoffiziere), die das 30. L ebensja h r noch n ic h t zu rü ck g e leg t haben, is t e in um 50 P ro z e n t erhöhtes H eiratskautionskapital sicherzustellen. *) M it m in d esten s v ie rp ro z e n tig e r V erzin su n g (s. 16). Bei W ertpapieren ist der N om inalw ert m assgebend.

78 70 Zu 14, Beilage 3. K. u. k. Nr. Heiratsbewilligung. Dem (Charge, Vor- und Zuname) des regiments (Standeskörper) wird die Bewilligung zur Verehelichung mit dem Fräulein (Witwe) N. N. (geborenen N.), [gegen Sicherstellung des vorgeschriebenen Kautionskapitals] erteilt, Insofern dieser Verbindung keine gesetzlichen Hindernisse entgegeustehen. Die Trauung, beziehungsweise die staatliche Eheschliessung darf nur gegen Beibringung dieser Heiratsbewilligung [und Vorweisung der vom Reichskriegsministerium ausgefertigten Legitimation über die richtig befundene Sicherstellung des Kautionskapitals] stattfinden. Diese Heiratsbewilligung erlischt, wenn binnen einem Jahre vom Tage der Ausfertigung die Eheschliessung nicht stattgefunden hat. Datum. Dienstsiegel. U nterschrift.! An (Adresse des Ehew erbers).

79 71 Zu 18. B eilage 4. M uster I. Widmungsurkunde [wenn o) der Bräutigam, b) die Braut oder c) eine dritte P erso n die Heiratskaution in S taatsschuldverschreibungen, sonstigen O bligationen oder Pfandbriefen erlegt]. a) b) c) N ach dem la u t E rla sse s des k. u. k. R eichskriegsm inisterium s vom teil AT (a) m ir E n d e sg e fe rtig te n A btg' " N r... (b c) dem (C h arg e N. N.) die B ew illigung e rte ilt wurde, m it sic h «7 c) d er - N. N. -T T---- j TT : t gegen»sicherstellung des (.o) n u r E n d e sg e fe rtig te r vorgeschriebenen K au tio n sk ap itals zu verehelichen, so widme, ich in G em ässheit d er B e stim m ungen d e r V o rsc h rift ü b er die H e ira te n im k. u. k. H eere die m ir eig en tü m lich gehörigen, nach steh en d verzeichneten H ier fo lg t die A u fzäh lu n g d e r W e rtp apiere m it A ngabe des Z insfusses, d e r N um m er, des D atum s u n d des N o m in alb etrages.) sage!. ta u sen d K ronen, d e rg e sta lt tf) als die m ir vorgeschriebene H eira tsk a u tio n, dass die von diesem K ap ital jä h rlic h en tfal- fetempelmarke SN.M,n isiei,'vidmun.p,'"'k'm,le von 2 K, un Falle ist im b) Falle oder c) a) mit mit einer einer SkafeeWih Aalagebuhr, sondern K f ver?ehe". eine Prozentualgebühr»»fern im Falle zu c). entrichten nicht die

80 72 lenden In teressen p e r...k w ährend der D auer des K autionsbandes fü r m ich und m eine G attin zur V erbesserung der standesgem ä33en Subsistenz bestim m t sein sollen. Indem ich w eiter noch erkläre, d ass von m ir w eder m it m einer k ünftigen E h eg attin noch sonst m it irgend jem andem b) als die meinem obgenannteu B räutigam vorgeschriebene H eiratska.ution. dass die von diesem K apital jährlich entfallenden In teressen per... K w ährend der D atier des Kautionsbandes für m ich und m einen G a tte n zur V erbesserung der sta n d esg em äß en Subsistenz bestim m t sein sollen. Indem ich w eiter noch erkläre, dass von m ir weder m it m einem künftigen E h eg atten noch sonst m it irgend jem andem c) als die dem obgenannten B räu tig am vorgeschriebene H eiratskaution, dass die von den S taatsschuld V erschreibungen oben an g efü h rten 7 7: ' y. r~z----- Obligationen, P fandbriefen p er... K, deren volles E ig entu m ich m ir Vorbehalte (der [dem] N. N. rech tsfö rm lich abtrete), jäh rlich entfallenden Interessen per... Iv während der Dauer des Knutionsbandes für den N. N. und seine G attin zur V erbesserung der standesgem ässen Subsistenz bestim m t sein sollen. Indem ich w eiter noch erkläre, dass ich dieses jährliche Einkom m en per... Iv den obgenannten B ezugsberechtigten unbedingt abtrete und auf den eigenen G enuss desselben Anmerkung. Werden verlosbare Wertpapiere zur Sicherstellung der Kaution verwendet, dann ist in die Widmungsurkunde folgende Bestimmung aufzunehmen:..im Falle der Verlosung eines oder mehrerer der gewidmeten Effekten verpflichte ich mich für mich und meine Rechtsnachfolger, für den rechtzeitigen Ersatz dieser Effekten Sorge zu tragen.

81 73 für die Dauer des K autionsbandes verzichte dann, dass von mir weder m it den B rautleuten noch sonst m it irgend jem andem a) b) c) ein m it der W idm ung dieser H eiratskaution und ihrer Interessen im W iderspruche stellendes Übereinkommen gesch lossen wurde und auch fernerhin n icht gesch lossen werden wird, verpflichte ich m ich zugleich, m it dieser Heiratskaution ohne B ew illigung des R eichskriegsm inisterium s keine ihrer W idm ung zuwiderlaufende Veränderung vorzunehmen. Urkund dessen m eine eigenhändige U nterschrift. und deren gerichtliche' (notarielle) Beglaubigung. am...ten... 11> N. N. Anmerkung. Nach der Unterfertigung der Widmungsurkunde hat die gerichtliche oder notarielle Beglaubigung der Unterschrift und im Falle der Minderjährigkeit des Ausstellers der Urkunde die Zustimmungserklärung der gesetzlich hiezu berufenen Personen und Behörden zu folgen. Weiters muss die Widmungsurkunde im Falle c) entweder mit der amtlichen Bestätigung über die erfolgte Anzeige zur Gebührenbemessung oder bei Entrichtung der Gebühr mittels Stompeimarken mit einem die gesetzmassige Vergebührung, bestätigenden Vermerke der Gebührenbemessungsbehörde versehen sein.

82 74 Zu 18. Beilage 4. Muster II, Widmungsurkunde [wenn o) der Bräutigam, b) die Braut, c) eine dritte Person als Heiratskaution eine einverleibte Privatforderung widmet]. fl) b) c) Nach dem laut Erlasses des k. u. k. Keichskriegsnnnisteriums vom teil 19 (fl) mir Eudesgefertigten Abtg Nr...(b, c) dem (Charge N. N.). mich.. die Bewilligung erteilt wurde, nuit (fl, c) der N. N. n : gegen Sicherstellung des (fl) um* Endesgefertigter vorgeschriebenen Kautionskapitals zu verehelichen, so widme ich in Gemässheit der Bestimmungen der Vorschrift über die Heiraten Hause im k. und k. Heere von der auf dem Gute des N. N. in N. (...Gasse und Nr. ) zu meinen Gunsten... Tom... Fol., zufolge der Schuldverschreibung des N. N. d. d... gnrndbü eher lieh einverleibten Pri vatf order nng per K ein Kapital von K dergestalt fl) als die mir vorgescliriebene Heiratskaution, dass die von diesem Kapital entfallenden... % Interessen per...k während der Dauer *) Die Widmuugsurkunde ist im Falle a) mit einer Stempelmarke von 2 K, im Falle b) oder c) mit einer solchen von I K zu versehen, sofern im Falle c), nicht die Skalagebühr, sondern eine Prozentualgebühr zu entrichten ist.

83 75 des Kautionsbandes für mich und meine Gattin zur Verbesserung der standesgemässen Subsistenz bestimmt sein sollen. Indem ich weiter noch erkläre, dass von mir weder mit meiner künftigen Ehegattin nocli sonst mit irgend jemandem b) als die meinem obgenannten Bräutigam vorgeschriebene Heiratskaution, dass die von diesem Kapital jährlich entfallenden...% Interessen per... K während der Dauer des Kautionsbandes für mich und meinen Gatten zur Verbesserung der standesgemässen -Subsistenz bestimmt sein sollen. Indem ich weiter noch erkläre, dass von mir weder mit meinem künftigen Ehegatten noch sonst mit irgend jemandem c) als die dem obgenannten Bräutigam vorgeschriebene Heiratskaution, dass die davon entfallenden /o Interessen von jährlich viertel K, welche ich in jährigen Raten aru auszuzahlen mich verpflichte, während der Dauer des Kautionsbandes für den N. N. und seine Gattin zur Verbesserung der standesgemässen Subsistenz bestimmt sein sollen. Indem ich weiter noch erkläre, dass ich dieses jährliche Einkommen per. K den obgenannten bezugsberechtigten unbedingt abtrete und auf den eigenen Genuss desselben für die Dauer des Kautionsbandes verzichte, dann dass von nur weder mit den Brautleuten noch sonst mit irgend jemandem a) b) c) ein mit der Widmung dieser Heiratskaution und ihrer Interessen,m Widerspruch stehendes Übereinkommen geschlossen wurde und auch fernerhin nicht gesclossen werden wird, verpflichte ich mich zugleich, mit dieser Heiratskaution ohne Bewilligung des Reichs-

84 76 kriegsministeriums keine ihrer V idmung zuwiderlaufende Veränderung vorzunehmen. Zur Sicherstellung der von dem obigen Heiratskautionskapital entfallenden... % Interessen im Betrage von jährlich...k verpfände ich die ob der Realität. in C. Postz...für mich haftende Forderung per... K samt Anhang und gebe meine Einwilligung, dass auf Grund dieser Urkunde auf die ebenbezeichnete Forderung für das anlässlich der Verehelichung des N. N. mit der N. N. als Heiratskaution zur Sicherstellung eines den beiden Eheleuten zukommenden jährlichen Interessenbetrages von... K, nach den Bestimmungen dieser Urkunde und unter den darin enthaltenen Beschränkungen bestellte Bedeckungskapital im Betrage von K das Afterpfandrecht einverleibt werde. Auch verpflichte ich mich für mich und meine Rechtsnachfolger, die Versicherung der als Pfand dienenden Hausrealität bei einer öffentlich genehmigten oder handelsgerichtlich protokollierten Feuerversicherungsanstalt gegen Brandschaden während der ganzen Dauer des Kautionsbandes zu bewirken.*) Urkund dessen meine eigenhändige Unterschrift und deren gerichtliche Beglaubigung.... am...te n 19 (notarielle) N. N. Anmerkung. Nach der Unterfertigung der Widmungsurkunde hat die gerichtliche oder notarielle Beglaubigung der Unterschrift und im Falle der Minderjährigkeit des Ausstellers der Urkunde die Zustimmungserklärung der gesetzlich hiezu berufenen Personen und Behörden, ferner die gmndbücherliche Einverleibungsklausel zu folgen. m) Dieser Passus entfällt, wenn die Schuldverschreibung nicht auf einem Haus sondern auf einem Landgut oder Grundstück intabuliert ist.

85 77 Zu 18. Beilage 4. Muster 111. Widmungsurkunde [wenn a) der Bräutigam, b) die Braut, c) eine dritte Person ein grundbücherlich einzuverleibendes Satzkapital als Heiratskaution widmetj. a ) b) c) Nachdem la u t Erlasses des k. u. k. Reichskriegsministeriums vom.ten.19. (a ) mir Endesgefertigten... (b, c) dem (Charge N. N.) die Bewilligung erteilt wurde, (a, c) der N. N. gegen Sicherstellung des (b ) mir Endesgefertigter vorgeschriebenen Kautionskapitals zu verehelichen, so widme ich in Gemässheit der Bestimmungen der Vorschrift über die Heiraten im k. u. k. Heere ein Kapital von... K sage!... tausend Kronen dergestalt a ) als die mir vorgeschriebene Heiratskaution, dass die von diesem Kapital jährlich entfallenden.% Interessen per... K während der Dauer des Kautionsbandes für mich und meine Gattin zur Verbesserung der Standesgemässen Subsistenz bestimmt sein sollen. Indem ich weiter noch erkläre, dass vom ) Die Widmungsurkunde ist im Falle a) mit einer stempeln,arke von 2 K, im Falle b) oder o) mit einer solchen von 1 K zu versehen, sofern im Falle c). nicht die.-fcalagebuhr, sondern eine Prozentualgebühr zu entrichten

86 78 mir weder mit meiner künftigen Ehegattin noch sonst mit irgend jemandem b ) als die meinem obgenannten Bräutigam voigesckriebene Heiratskaution, dass die von diesem Kapital jährlich entfallenden % Interessen per K während der Dauer des Kautionsbandes für mich und meinen Gatten zur Verbesserung der standesgemässen.subsistenz bestimmt sein sollen. Indem ich weiter noch erkläre, dass von mir weder mit meinem künftigen Ehegatten noch sonst mit irgend jemandem c ) als die dem obgenannten Bräutigam vorgeschriebene Heiratskaution, dass die davon jährlich entfallenden /o Interessen per Iv. welche ich in jährigen Raten am halbkostenfrei auszuzahlen mich verpflichte, während der Dauer des Kautionsbandes für den N. N. und seine Gattin zur Verbesserung der standesgemässen Subsistenz bestimmt»ein sollen. Indem ich weiter noch erkläre, dass ich dieses jährliche Einkommen per K den obgenaunten Bezugsberechtigten unbedingt abtrete und auf den eigenen Genuss desselben für die Dauer des Kautionsbandes verzichte, dann dass von mir weder mit diesen Brautleuten noch sonst mit irgend jemandem a) b) c) ein mit der Widmung dieser Heiratskaution und ihrer Interessen im Widerspruche stellendes Übereinkommen geschlossen wurde und auch fernerhin nicht geschlossen werden wird, verpflichte ich mich zugleich, mit dieser Heiratskaution ohne Bewilligung des Reichskriegsministeriums keine (ihrer Widmung zuwiderlaufende Veränderung vorzunehmen. Zur Sicherstellung der von dem obigen Heiratskautionskapital entfallenden o

87 79 Interessen im Betrage von jährlich K verpfände ich die mir eigentümliche Realität samt allen Nutzungen und gebe meine Einwilligung, dass auf Grund dieser Urkunde auf die Realität... für das anlässlich der Verehelichung des N. N. mit der N. N. als Heiratskaution, zur Sicherstellung eines den beiden Eheleuten zukommenden jährlichen Interessenbetrages von... K, nach den Bestimmungen dieser Urkunde und unter den darin enthaltenen Beschränkungen bestellte Bedeckungskapital im Betrage von... K das Pfandrecht einverleibt werde. Auch verpflichte ich mich für mich und meine Rechtsnachfolger, die Versicherung der als Pfand dienenden Hausrealität bei einer öffentlich genehmigten oder handelsgerichtlich protokollierten Feuerversicherungsanstalt gegen Brandschaden während der ganzen Dauer des Kautionsbandes zu bewirken und. im Falle eines Brandschadens die Versicherungssumme zur Wiederherstellung des Hauses, beziehungsweise zur Sicherstellung der Heiratskaution zu Verwendern*) Urkund dessen meine eigenhändige Unterschrift und deren gerichtliche (notarielle) Beglaubigung. am. ten N. N. der Wid Anmerkung Nach der Unterfertigung mungsurkunde h a t d i e g e r i c h t l i c h e o d e r n o t a r i e l l e B e g la u bigu

88 80 Zu 33. Ausweis _BeilagL 5L_ über die Zahl der bei den Truppenkörpern und Anstalten zulässigen Mannschaftsehen erster Klasse. T r u p p e n k ö r p e r (Anstalt) Bei jedem Truppenkörper... bei der S anitätstruppe... beim Gendarmeriekorps für Bosnien und die H e rc e g o v in a... bei einer Militär-Polizeiwachabteilung. beim Militärwachkorps für die k. k. Zivilgerichte in W i e n... beim technischen Miljtärkomitee... bei einer Militärbildungsanstalt... beim militärgeographischen Institute bei der technischen Artillerie.... beim P io n ierzeu g sd ep o t... beim Trainzeugsdepot... bei den Militärverpflegsanstalten und M ilitärbettenmagazinen... bei einem M onturdepot... bei den Remontendepots und den Remontenassentkommissionen.... bei den Militärabteilungen in den k. k. Pferdezuchtanstalfen... bei den Militärabteilungen in den königlichen ungarischen Pferdezuchtanstalnen und im königlichen krovatischslawonischen Hengstendepot.. bei einem Mi itärinvalidenhaus (Administrationspersonal) Prozente des Friedenspräsenzstandes der Unteroffiziere Anmerkung: Die Ehen erster Klasse der i'> Z-!0 Invalidenpepsionsstand übersetzten Unteroffiziere zahlen nicht auf die Zahl der zulässigen Ehen Anmerkung Nach den Bestimmungen des Statuts Nach den organischen Bestimmungen Des Gesamtunteroffiziersstandes Nach Massgabe der Raumver'nältn sse des Hauses

89 81 Zu 35. Beilage 6. Ausweis über die Kommandanten etc., die die Bewilligung zur Schliessung einer Mannschaftsehe erster oder zweiter Klasse erteilen : Bei jedem Truppenkörper... der Kommandant,, _... bei der S an itätstru p p o... der Sanitätstruppen- kommandant beim Gendarmeriekorps für Bosnien und der Kommandant die H e rc e g o v in a... bei den Abteilungen des Militär-Polizei- der Vorgesetzte Stadt bezw. w a c h k o rp s... beim Militärwachkorps für die k. k. Zivilgerichte in W ien... bei den Militärabteilungen der Pferdezuchtanstalten (Hengstendepots).. bei der technischen Artillerie, den Militärverpflegsanstalten und Militärbettenmagazinen... bei allen anderen Anstalten.... den Militärhilfsarbeitern in Bosnien und der H e rc e g o v in a... den Unteroffizieren, die für die Ernennung zu Militärbeamten vorgemerkt sind, und jenen, deren Überkomplettführung bewilligt wurde, sowie den W affenmeistern... Festungskommandant der Kommandant im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Landesgerichtes in Strafsachen der Vorgesetzte Militärinspektor das Reichskriegsministerium der Kommandant (Vorstand, Direktor, Präses) das 15. Korpskommando im Einvernehmen mit der Landesregierung in Sarajevo das Reichskriegsministerium

90 82 Zu 35. Beilage 7. Truppenkörper (Behörde, A n sta lt)...n r... Heiratsbewilligung. Dein (Charge, Vor- und Zuname) dos regiments (Behörde, Anstalt), im Jahre in (Ort. politischer Bezirk [Komi tat] und Land) geboren,.. Religion, wird die Bewilligung zur Schliessung einer Ehe K lasse mit der zw eiter _JtecUgen N.JN~, aus (Ort. p o litisch er Bezirk verwitweten IS. N., geb. [Komitat] und Land) gebürtig,...religion,... Jahre alt, erteilt, insofern dieser Verbindung keine gesetzlichen Hindernisse entgegenstehen.... * i a m ton Dienstsiegel. U nterschrift.

91 Erste kroatische Sparkassa im Agram. Gegründet Im Jahre Aktienkapital K 5, Reserven K 9, ' 4 und 4'/2 prozentige PFANDBRIEFE der Ersten Kroatischen Sparkassa in Agram Die Erste kroatische Sparkassa in Agram, das seit dem Jahre 1846 bestehende, älteste Geldinstitut Kroatien-Slavoniens, emittiert auf Grund der von ihr gew ährten grundbücherlich sichergestellten «und p u p illa rm ä ssig e Sicherheit bietenden H ypothekar-darlehen 4 u n d 41/2 p ro ze n tig e P fa n d b riefe. Zur Sicherstellung der Pfandbriefe dienen : 1. S ä m tlich e H yp o th e ken, U m la g en u. so n stig e R echte, welche z u G u n sten d e r E rsten kro a tisc h en S p a r k a s sa v e rp fä n d e t w u rd en ; 2. D as Aktienkapital der Ersten kroatischen Sparkassa ; 3. D ie Reserx>efonds. Als spezielle Sicherheit der Pfandbriefe dienen gem äss des G.-A. XXXVI. vorn Jahre 1876: a) Der zur Sicherstellung der Pfandbriefe bestimmte, abgesondert verw altete und aus dem eigenen Vermögen der Anstalt ausgeschiedene Spezial-Sicherstellungsfond von K ; b) Die Priorität der Pfandbriefbesitzer, die auf säm tliche verpfändete Hypotheken, auf deren Grundlage Pfandbriefe em ittiert w urden, grundbücherlich,, vorgemerkt erscheint. Die 4 und 4Va prozentigeri Pfandbriefe werden in Appoints ä 200, 500, 1000, 5000 und Kronen ausgestellt in längstens 50 Jahren rückgelöst und sind mit Coupons vom 1. Mai und 1. November versehen und bei der Oesterrcichisch-ungarischen Bank, sowie bei der Ersten österreichischen Sparkasse zur Belehnung zugelassen. Diesen 4 und 4*'- prozentigen Pfandbriefen ist in den Königreichen Kroatien und Slavonien die Pupillarsicherheit und K autionsfä h ig k e it zuerkannt. Ueberdies können dieselben zufolge Erlasses des hohen k. u. k. gemeinsamen Kriegsministeriums von 7. Nov Präs. No als M ilitä r-iie ira t.sk a u tio n e n verwendet werden. Die Verlosungen finden alljährlich am 30. April statt. Die Pfandbriefe lauten auf Ueberbringer. Die verlosten Stücke werden sowie die fälligen Coupons o h n e je d e n A b zu g in Agram bei der Ersten kroatischen Sparkassa, in Budapest bei der Ungarischen Allgemeinen Kreditbank, in Wien bei der Niederösterreichischen Eskompte Gesellschaft, der W iener-filiale der Zivnostenska banka pro Cechy a Moravu. W iener Lombard- und Eskom pte-bank, k. k priv. Allgemeinen Verkehrsbank eingelöst.

92 Als günstige Kapitalsanlage bestens empfohlen : 4V ä% steuerfreie Pfandbriefe d er Croatisch-Slavonischen Landes Hypotheken-Bank in A g ra m. Voll eln g e ia h lte s A ctlenkapltal 6, K ronen. Die C roatisth-s lavonisehe C andes-fiypotbcken-ß a n k in H gram emittiert auf Grund der von ihr statutenmässig gewährten hypothekarisch sichergestellten und intabulierten Darlehen. 41/jjO/o Steuer- und gebührenfreie P fandbriefe au porteur welche innerhalb 45 Jahre verlost und im vollen Nennw erte rückbezahlt werden. Diesem Wertheffekte, welches in Abschnitten a K 200, 1000, 2000 und , zur Emission gelangt wurde im Sinne der diesbezüglich ergangenen Erlässe die P upillarsicherheit und C autionsfäbigkcit zuerkannt und kann selbes daher zur fruchtbringenden Anlegung von P upillen-, B tiftungs- und D cpositen-g cldern, sowie zu aller Arten Cautinnen verwendet werden. Diese Pfandbriefe sind bei allen Bankanstalten der O csterr. ungar. Bank belehnbar. Die 41/an/o Pfandbriefe der Croatisch-Slavonischen Landes- Hypotheken-Bank werden bei dem k. u. k. gemeinsamen Kriegs- Ministerium, sowie bei dem kgl. ung. Landesvertheidigungs-Ministerium als f t l i l i t ä r - B e i r a t s - C a u t i o n en angenommen. Besondere B eg ü n stig u n g : Nach verlosten Pfandbriefen, welche sechs Monate nach Verfall nicht präsentirt werden, v ergütet die Bank bis zum B in lö su n stage conto-correntmässige Zinsen. Auf Verlangen übernim m t die Bank ihre P fandbriefe k o stenfrei in V erw ahrung, vlnculirt dieselben nach Vorschrift und benachrichtigt den Besitzer von einer ev. Verlosung ohne Aufrechnung irgendwelcher Gebühr. Diese Pfandbriefe sind genau zum G agescoursc erhältlich: in Hgram : bei säm m tlichen Banken, S parkassen und deren CQechsclstuben ;. B udapest: bei der Ung. Dypotheken-ßank und bei der CIng. scom pte- und CQccbsler-ßank ; COien : bei der U nion-b ank und bei der K. k. priv. O esterr. C redit-h nstalt für ftandel und Gewerbe sowie bei deren sämmtlichen Filialen ;. C ric s t: bei der Filiale der U nion-b ank und bei der B anka Comnicrcialc Cricstina ;. P ra g : bei der K k. priv. Böhm ischen U nion-b ank und bei der Z ivno9tenskä banka pro Ccchy a M oravu sowie bei deren sämmtlichen Filialen ;. G raz : bei der K. k. priv. Steierm ärkischen B sc o m p tc -ß a n k und bei der Filiale des CQiener Bank-Verein ;. Bssck : bei Herren Sorger, Ulcissm ayer $ Cic.

93 Katonai házassági óvadékok. A Brassói Általános Takarékpénztár, mely Magyarország legrégibb takarékpénztára (alapittatott 1835-ben), kibocsájt % és 4 2% zálogleveleket, melyek katonai házassági óvadékok céljaira különösen alkalmasak. E -célból az óvadéktartam idejére kisorsolhatlan katonai záloglevelek bocsájtatnak ki egy darabban, a teljes óvadékösszeg erejéig. Megbecsülendő előnyei ezen újításnak abban rejlenek, hogy mig egyrészt e záloglevelek tulajdonosát megkímélik a kisorsolás alá kerülő értékpapírok nyilvántartásával, valamint a kisorsolt értékpapírok kicserélésével járó munkától, másrészt a kamatot igénylő jogos félnek az óvadékidő tartama alatt mindig egyenlő maradó kamat- élvezetet biztosítanak. Brassói Általános Takarékpénztár Brassó. Militär-Heirats-Kautionen. Die Kronstädter Allgemeine Sparkasse -die älteste Sparkassa in Ungarn (gegründet im Jahre 1835), emittiert / o und 4-2"/o Pfandbriefe welche sich besonders zur Bestellung von Militär-Heirats-Kautionen eignen. Zu diesem Zwecke werden während der Kautionsdauer Unverlosbare Militär-Pfandbriefe in einem Stücke und auf den vo llen Kautionsbetrag lautend ausgegeben. Die schätzenswerten Vorteile dieser Neuerung liegen darin, dass sie dem Kautionsbestcller alle jene Zeit und Geld raubenden Agenden ersparen, welche mit der jahrelangen Evidenzhaltung verlosbarer Papiere und mit der Auswechselung der verlosten Stücke verbunden sind, für den Zinsenbezugsberechtigten aber darin, dass sie demselben auf die Dauer des Kautionsbandes einen sich gleichbleibenden Zinsengenuss sicherstellen. Kronstüdter Allgemeine Sparkasse Kronstadt-Brassö.

94 A MAGYAR Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank BUDAPEST 4%-os és 4 1/2 %-os záloglevelei. Állandó és feltétlen biztonságú tőkeelhelyezésül ezen záloglevelek kiválóan alkalmasak, melyeknek biztosítékát képezik : íi) a bank 40 millió koronát tevő alaptőkéje; ti) a bank tartalékalapja korona összegben ; r) egy külön biztosítéki alap 3 millió korona összegben ; d) a jelzálogkölcsön-adósok ingatlanaira szerzett összes telekkönyvi zálogjogok, mely ingatlanok becsértéke december 31-én kerek 74 millió koronára rúgott a forgalomban levő 32 ó millió korona záloglevéllel szemben. Ezen záloglevelek óvadékképesek, katonai házassági kauciókra, özvegyek és árvák pénzeinek elhelyezésére fordíthatók, amennyiben az ide vonatkozó kormányrendeletek értelmében a közös hadsereg és honvédségbeli h a tó s á g o k, valamint az árvaszékek ezen címleteket az említett célokra elfogadni kötelesek. Az 1889: XXX. t.-cikk 10. -a folytán adómentességük a jövőben is biztosítva van és a szelvényeknek, valamint a sorsolt címleteknek teljesen levonásnélküli beváltását eszközli : Budapesten : A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank ; Bécsben : az Unió-Bank valamint a bel- és külföld kiválóbb bankintézetei.

95 Kitűnő biztonságú katonai házassági óvadékpapirok a Magyar Országos Központi Takarékpénztár (BUDAPEST, IV., D eák F e re n c u tc a 7.) 4%-os és 4,'2%-os záloglevelei, melyeket Ő cs. és kir. ap. Felsége február 25-én kelt legfelsőbb elhatározásával óvadékképeseknek nyilvánított. Elfogadtatnak úgy a közös hadseregben, mint a magyar és osztrák honvédségben és csendőrségben. Az intézet a házassági óvadék kötményezésével járó műveleteket d íjm e n tesen, a lehetőségig gyorsan eszközli, a kotményeztetőnek tanácscsal szolgál és helyette eljár. A takarékpénztár záloglevelei a nap.i árfolyamon kaphatók : A főintézetben. A fiókpénztáraknál: \ S z a b a d s á g té r 3., V II., R á k ó c z i u t 28., VI., T eréz k ö r ú t 2., VI., P o d m a n ic z k y u tc a 2., IX., K á lv in té r - R áday utca sarok. A Központi váltóüzletnél: V., S za b a d sá g tér 3. A takarékpénztár óta áll fenn, saját tőkéje 25, koronára rúg. Záloglevélforgalma január hó 1-én 97, koronát tett ki. Für Militär Heiratscautionen eignen sich vermöge ihrer Securität ganz besonders die 4 d-igen und 4V2%-igen Pfandbriefe der Ungarischen Landes Central Sparcassa, (BUDAPEST, IV., D eäk F ere n c u tc a 7.) welche zufolge allerhöchster Entschliessung Seiner k. u. k. Apost. Majestät vom 25. Feber zu Militär-Heiratscautioner. verwendbar sind und zu diesem Zwecke sowohl in der gemeinsamen Armee, als auch in der ungarischen und österreichischen Landwehr und bei der Gendarmerie angenommen werden. Das Institut besorgt sämmtliche mit der Vinculirung der Pfandbriefe verbundenen Agenden k o s te n fr e i tunlichst rasch und geht den Eigentümern mit Rat und Tat zur Hand. Die Pfandbriefe der Sparkassa sind zum Tagescourse erhältlich : ln der Centrale. Bei sämmtlichen Filialen : V, S z a b a d s d g p la tz 3., VI., Theresien rin g 2. VI., P o d m a n ic z k y g a s s e 2., V II, R ä k ö c z is tr a s s e 28., I.\, Ecke K alvinplatz-r ddaygasse. Bei der Central-Wechselstuben A. G.: V., S z a b a d s d g p la tz 3 Das Institut besteht seit dem Jahre 1872, die eigenen Capitalien betragen K 25, Pfandbriefumsatz am 1. Jänner 1908 K 97,

96 Záloglevél biztosítási alap több mint 3 m illi ó korona % és 4% A betűs záloglevelei Általános tartalék alap több mint 2 m i 11 i ó korona A Nagyszebeni Általános Takarékpénztár NAGYSZEBEN katonai házassági óvadékok céljaira igen alkalmasak. A bemutatóra szóló záloglevelektől e lk ü lö n ítv e lesznek kisorsolva ; a 4'/2 /o A betűs zá lo g le velek r e n d sze rin t csak a kibocsátástól számított ik évben, a 4 /o A betűs z á lo g le v e le k csa k ik évben kerülnek beváltásra. Korábbi kisorsolás csak rendk ív ü li esetekben fordul elő, mint p l.: a jelzálogos adósok részéről idörtént rendkívüli tőketörlesztések, országos kamatláb- és valutavál- *fozás esetén stb. Az A betűs záloglevelek elkülönített kisorsolása utján az óvadéktulajdonosok rendesen so k év ta rta n iá ra sza b a d u ln a k a k i sorsolt ó va d é kré szle t külö n b en ism étlődő és igen k ö ltség es k i egészítésétől és rendes körülmények között e g y ú tta l h o sszú időre marad biztosítva a változatlan kam atjövedelem. A z i l y n e m ű A b e tű s z á l o g l e v e l e k b á r m e l y ö s s z e g r ő l s z ó ló e g y c ím le tb e n i s k i á l l í t h a t o k. A kamatok félévenként, még pedig a 4VsP/o zá lo g le v e le k n é l március és szeptem ber 1-én, illetőleg a 4% zálogleveleknél április és október 1-én jutalékmentesen és minden adó- vagy egyébb levonás nélkül kerülnek kifizetésre. A záloglevelek M a g y a ro rszá g b a n teljesen a d ó m en te sek ; a közös hadsereg, vagy a haditengerészet m a g y a r illető ségű tisztjei A u sztriá b a n se fiz e tn e k já r a d é k a d ó t a takarékpénztár záloglevelei után. Nagyszebeni Általános Takarékpénztár.

97 4 l/a % und 4 / o Pfandbrief S 3 g Pfandbriefe Lit. A. Allgemeiner Reservefonds über 2 Millionen Kronen. der Hermannstädter allgemeinen Sparkassa in HERMANNSTADT sind für Militär-Heirats-Kautionen ganz besonders empfehlenswert. Dieselben werden a b g e so n d e rt von den auf Überbringer lautenden Pfandbriefen verlost und gelangen in d e r R e g e l die 4ty2 o P fandbriefe lit. A erst in dem 30. bis 35. Ja h re, die < /o P fa n d b riefe lit. A erst im 30. bis 50. J a h r e, von der Ausgabe an gerechnet, zur Bareinlösung. Eine fr ü h e r e Verlosung findet nur in a u sse rg e - W Ö hnlichen Fällen statt, wie : bei ausserordentlichen Kapitalsrückzahlungen seitens der Hypothekarschuldner, bei Änderung des landesüblichen Zinsfusses, der gesetzlichen Währung etc. Durch die abgesonderte Verlosung der Pfandbriefe lit. A werden die Kautionsbesitzer in d e r R e g e l a u f la n g e J a h r e h in a u s d e r sich s o n s t o ft w ie d erh o len d en u n d s te ts m it K o ste n v e r b u n d e n e n R e k o n s tr u k tio n ein es v e rlo ste n K a u tio n ste ile s entbunden und b le ib t ih n e n g le ic h ze itig u n te r n o rm a le n V e rh ä ltn issen a u f la n g e Z e it ein unveränderliches Z insenerträgnis gesichert. Die Pfandbriefe lit. A können auch in ein em S tu c k, auf einen beliebigen Betrag lautend, als sogenannte Generalpfandbriefe (Mmtärpfandbriete) ausgefertigt werden. Die Zinsen werden halbjährig am I. M ü r z und /. S e p te m b e r für WYo-ige P fandbriefe, beziehungsweise am /. A pril und 1. O k tober für 4^/o-ige P fandbriefe provisionsfrei und ohne jeden Steueroder sonstigen Abzug ausbezahlt... Die Pfandbriefe sind in U n g a rn v o llk o m m e n s te u e r fr e i, uttiziere des gemeinsamen Heeres oder der Kriegsmarine, welche u n g a risc h e Staatsangehörige sind, haben auch in Ö sterre ich nach den Pfandbriefen der -Sparkassa keine R entensteuer zu entrichten. Hermannstädter allgemeine Sparkassa.

98 Pesti H azai Első Takarékpénztár- Egyesület Budapesten A lapittatott 1840-ben. Befizetett alaptőke: J K Tartalékok: 34, K Kibocsát: 4%-os zálogleveleket, 4 / 0-O 5 é 5 4 1/ j 0/ -O 5 községi kötvényeket. A záloglevelek az évi XXX. t-c. értelmében és a községi kötvények az 1897, évi XXXII. t.-c. értelmében Magyarországon teljesen adómentesek. A záloglevelek pupillárisak és ennélfogva árvapénzek elhelyezésére alkalmasak, ezenkívül pedig üzleti óvadékul, továbbá hitbizományi és letéti pénzek elhelyezésére is elfogadtatnak. A községi-kötvények hasonlóan minden tekintetben óvadékképesek és községek, testületek, alapítványok, nyilvános számadás alatt álló intézetek tőkéinek, továbbá hitbizományi és letéti pénzek gyümölcsöző elhelyezésére alkalmasaknak nyilváníttattak. Az Osztrák-Magyar Bank valamennyi bankintézete mind a záloglevelekre, mind pedig a községi kötvényekre kölcsönt nyújt s ezen címletek a cs. és kir. k ö z ö s h a d ü g vm in iszte riu m, va la m in t a m. kir. h o n védelm i m in isztériu m á lta l k a to n a i h á z a ssá g i ó va d é ku l elfo g a d ta tn a k.

99 Pester erster Vaterländischer 4? Sparkassa-Verein in Budapest. Gegründet Eingezahltes Aktienkapital K 15, * Reservefonds K 34, *72 Emissionen : 4%-ige Pfandbriefe, 4" o-ige u %-ige Kommunal-Obligationen. Die Pfandbriefe sind laut G esetzartikel XXX von Ja h re 1 J89 und die Kom m unal-obligationen laut G esetzartikel XXXII vom Ja h re 1897 in Ungarn von jeder Steuerpflicht befreit. Die Pfandbriefe sind als pupillarsicher erklärt und sind d ah er zur Anlage von W aisengeldern geeignet. Ü berdies w erden als Geschäfts-K autionen, sowie zur Anlage von Fideikom m iss- Depositen-Geldern etc. zugelassen. Desgleichen sind die Obligationen dieselben und in jedem S inne kautions- 8 Und auch dazu Seel8 " '' erklärt, dass in denselben die C e ld e r von Gemeinden. Körperschaften, S tiftungen und u n ter öffentlicher Au s «. ste h e n d «, Anstalten, sowie auch fideikom m issarische und Depositengelder fruchtbringend angelegt w erden können irrer * - die ob,i~ «

100 MAGYAR JELZÁLOG-HITELBANK BUDAPEST. V., N ádor-utca 7. sz Alapittatott 1869-ben. Befizetett alaptőke to.ooo.ooo K Alaplttatott 1869-ben. T artalék ala p o k ca. 32,0D0.(KK> K Ig azg a tó ság : KORMÁNYZÓ : Széli Kálmán ő excellentiája. TAGOK : báró Madarassy-Beck Nándor; gróf Dubsky Adolf ő excellentiája ; báró Madarassy-Beck Gyula dr. ; Bernrieder János ; Dorizon Lajos; Kublnyi Árpád; Minkus Jenő; Thors J. Henrik; Hatvany-Deutsch József; Barta Arnold és Neumann Miksa. F e lü g y e lő - b iz o tts á g : ELNÖK ; Matuska István. TAGOK: gróf Széchenyi Aladár; Hevesy Lajos; gróf Korniss Károly. A legbiztosabb tőkebefektetés céljaira legjobban ajánlhatók a M agyar Jelzálog-H itelbank 4%-os záloglevelei és községi kötelezői. Ezen záloglevelek és községi kötelezők, valamint azok kamatszelvényei az 1889: XXX. és illetve 1897 : XXXil. t.-c. értelmében adó- és illetékmentesek. Mindkétrendbeli értékpapírok óvadékképesek és arra alkalmasak, hogy azokba községek, alapítványok és nyilvános felügyelet alatt álló intézetek pénzei, továbbá hitbizományi és letéti pénzek a záloglevelekben gyámoltak és gondnokoltak (1885 : VI. t.-c.) pénzei (s továbbá a csász. és kir. közös hadügy-, valamint a m. kir. honvédelmi minisztérium körrendeletéi értelmében katonai házassági óvadékok gyümölcsözőleg elhelyeztessenek és végre az összes m. kir. állami hivataloknál szolgálati és üzleti biztosítékokra fordittassanak. E záloglevelek és községi kötelezőkre az Osztrák-Magyar Bank összes bankintézetei nyújtanak kölcsönt. Fenti címletek mindenkor a hivatalos napi árfolyamon jutalékmentesen kaphatók fi bank pénztáránál, ahol a szelvények és kisorsolt címletek beváltása is jutalék- és költségmentesen történik.

101 UNGARISCHE HYPOTHEKEN-BANK B U D A PE ST, V., Ná d o r-u tca 7. Gegründet im Jahre Gegründet im Jahte Actlen-Capltal : 40, K Reservefonds ca 32, K D irection : GOUVERNEUR : Koloman von Széll Exc. MITGLIEDER: Baron Ferdinand von Madarassy-Beck, G raf Adolf Dubsky Exc., Baron Dr Julius von Madarassy-Beck, Johann von Bernrieder, Louis Dorizon, Árpád von Kubinyi, Eugen Minkus, J. H. Thors, Josef von Hatvany-Deutsch, Arnold Barta, Max von Neumann. Aufsichtsrath : PRÄSIDENT: Stephan von Matuska, MITGLIEDER : Graf Aladár Széchenyi. Ludwig von HeveSy,. Graf Karl Komis. Als primaclassige Anlagewerthe werden bestens empfohlen die 4 /0 u. 4 V 2 / o -g e n Pfandbriefe u. C om m unal-o b ligatio nen der U ngarischen H ypotheken-b ank. Diese Pfandbriefe und Communal-Schuldverschreibungen, sowie deren Zinsencoupons sind laut ung. Ges. Art. XXX. vom Jahre 1889 und resp. XXXII. vom Jahre 1897 Steuer- und gebührenfrei. Diese Werthpapiere beider Cathegorien sind cautionsfähig und dazu geeignet, dass in denselben Gelder von Gemeinden, Corporationen, Stiftungen und unter öffentlicher Aufsicht stehenden Anstalten, sowie fideicommissarische und Depositen-Gelder - in Pfandbriefen auch Curanden und Pupillen Gelder (G. A. VI. v. J. 1885) weiters im Sinne der Erlässe des kais. und kön. gemeinsamen Kriegs-Ministeriums und des kön. ung. Landesvertheidigungs-Ministeriums als M ililä r -H e ir a ts - C a u tio n en fruchtbringend angelegt werden und schliesslich können sie zu Geschäfts- und Dienstescaulionen bei sämmtlichen kön. ung. Staatsämtern verwendet werden. _ Beide Cathegorien sind bei sämmtlichen Hauptanstalten und Filialen der Oesterreichisch-Ungarischen Bank zur Belehnung zuqelassen. O benangeführte Titres sind zu jeder Zeit zum amtlichen Tagescourse provisionsfrei erhältlich an der Casse der Bank wo auch die' Einlösung der Coupons- und der verlosten Titres gebühren und provisionsfrei geschieht.

102 Magyar Agrár- és Járadékbank Részvénytársaság BUDAPEST, V., Erzsébet-tér 9. szám. Igazgatósig Madamssy-Heck Nándor bíró (elnök), Barta Arnold (vo*érigazni,-,) mada-asi Beck Miksa. Hoos-Waldeck FQlóp gróf. Bujanoyics Sándor (elnökhelyettes) Donion Lajov nagvenyedi E n y edi Béni. Herzoa Peter»>aro Kr.tik I.aji.s Jr Madarassy-Beck Gyula báró dr.. MinltUS.lenó, Ih o rs J. Henrik, lo 'a g Vest -de. \ uröss Sándor (Igazgatósági tagok). Cégvezetők : Fá^ti Samu és dr. Schóber Rtla (igazgatok). Szánt" Frigyes (igazgalo-belyeuesi. Fellner Frigyes dr igazgató-helyettes (vezertitkarn Szathmáry Gyula (pénztáitónök), Tedesco Ármin, Bodor Pál. Kölcsönöket ad és hitelt nyújt földbirtuhosok és mezőgazdák részére telekkönyvi bekebelezés vagy más megfelelő biztosíték ellenében. Átvesz pénzbetéteket folyó- és cheque-számldra, Eszközöl bizományi üzleteket, fedezet mellett, úgy a budapesti, mint bármely külföldi tőzsdén. A bank által alapszabályszerűen megszerzett követelések is értékek alapján kibocsátóit 4* fi o-os járadékjegyek kamatszelv nyelitek beváltása az évi XXII. t.-c. ö. -a értelmében a tókekamat és járadekado levonása nélkül történik s úgy a járadékjegyek, mint kamatszelvényeik a m kir. pénzügyminiszter /1899 szám matt kelt rendelete élteimében ipetékment Stégben részesülnek. Visszalizensre kerülő járadck jegyek a névérték 102 "'Avul levonns n Írül váltatnak be. Ezen címletek a közigazgatás, valamint az igazságügyi igazgatás összes ágazataiban üzleti biztosítékul cs bánatpénzül és az osztrák-magyar bank fő- és fióküzleteméi kézi zálogul elfogadtatnak f A bank 41/'"-os záloglevelei február l-én, május l-én augusztus l-én és november l-én utólagosan esedékes negyedévi részletekben kamatoznak s kamatszelvényeik az évi XXX. t.-c. értelmében most és a jövőben minden adólevonás nélkül váltatnak he. E záloglevelek amelyet ötven éven belül sorsolás utján teljes néwrtékben fizettetnek vissza ugyanezen törvénycikk értelmében óvadékképesek és a községek, testületek, alapítványok, nyilvános felügyelet alatt álló intézetek, továbbá gyámoltak és gondnokollak pénzeinek, úgyszintén a hitbizományi és letéti pénzeknek gyümölcsöző elhelyezésére, szolgálati es üzleti biztosítékokra fordíthatók, továbbá ács. és kir. közös hadsereg, a cs. klr. osztrák Landwehr, valamint a in. klr. honvédségnél és a m. kir. csendórségnél házassági óvadékul felhasználhatók, nemkülönben úgy a cs. és kir. közös hadügyminisztérium, mint a m. kir honvédelmi minisztérium alá rendelt hivataloknál üzleti biztosítékul és bánatpénzül, az Osztrák-Magyar Bank lö- és fióküzleteinél pedig kézi zálogul elfogadtatnak. A bank 4n,i-os vasúti járadék-kötvényei május l-én és november l-én utólagos esedékes félévi részletekben kamatoznak s kamatszelvényeik az évi XXXII. t.-c. értelmében most és a jövőben minden adólevonás nélkül váltatnak be. E vasúti járadék-kötvények amelyek 70 éven belül sorsolás utján teljes névértékben fizettetnek vissza ugyanezen törvénycikk értelmében óvadékképesek és a községek, testületek, alapítványok, ny 1- vános felügyelet alatt álló intézetek pénzeinek, úgyszintén a hitbizományi és letéti pénzeknek gyümölcsöző elhelyezésére, szolgálati és üzleti biztosítékokra fordíthatók, továbbá a cs. és kir. közös hadsereg, a cs és kir. o sztrák Landwehr, valamint a m. kir. honvédségnél és a m. kir. csendőrségnéi házassági óvadékul felhasználhatók, nemkülönben úgy a cs. és kir. közös hadügyminisztérium, mint a m. kir. honvédelmi minisztérium ala rendelt hivataloknál üzleti biztosítékul és bánatpénzül, az Osztrák-Magyar Bank fő- és fióküzleteinél pedig kézi zálogul elfogadtatnak.

103 Enipfelilenswerthe K apitalsanlage. Emission der Ungarischen Agrar-und Rentenbank A ktien -G esellchaft. D irektion : Baron Ferdinand von Madarassy-Beck, Präsident ; Arnold Barta, Generaldirektor; Max Beck de Madaras, Graf Philipp Boos-W aldeck, Alexander v. Bujanovics, Präsidentstellvertreter ; Ludwig Dorizon, Beni von Enyedy, Baron Peter Herzog de Cse>e, Dr. Ludwig Krälik, Baron Dr. Julius von Madarassy-Beck. Eugen Minkus. Heinrich J. Thors, Hofrat Eduard Ritter v. Vest, Alexander v. Vöröss, Mitglieder der Direktion. Prokuristen : Die Direktoren Samuel Fäbri und Dr. B la von Schöber ; die Direktorstellvertreter Friedrich Szäntö und Dr. Friedrich Fellner (G eneralsekretär) ; Julius Szathmäry, Armin Tedesco, Paul v. Bodor. 4,/s /o Pfandbriefe mit vierteljährigen Coupons, rückzahlbar im Verlosungswege binnen 50 Jahren im vollen Nominalbeträge ; die Pfandbriefe und deren Zinsencoupons geniessen jetzt und für die Zukunft volle Steuerfreiheit.... Die. pfandbriefe sind laut Gesetzen als pupillarsicher und kautionsr 9Manerkt nnt- wsiterszu Militär-Heirathskautionen in beiden Staaten B 4 h n u T z i g e S n ndbar' ^ A"3ta,,e" d=r Bank zur l t'lfj" Rentenscheine emtttirt aui Grund von statutengemäss erwor- coupons erfolgt" S l n n e '^ G «-Ar', x x fl v «J a h r ^ ' w ^ T ^ ^ h ' ris d «KK* Ä * m J,? e di=. Ren«ensche'ine ' sind la u ', der zur Rückzahlung gelangenden VRemtemPh!laebuhren Die Einlösung betrages erfolgt ohne S A b'ug m' m" 102 " dcs N m inallichen Verwaltungszweigen'al* O w chäft'k""? Mini^ ' ria,' rlässe" in sammtbei Anstalten der* O este^ung. Ba k n T in d Vadi"> annehmbar, 4" 0 Eisenbahn-Renten (ihn.. Belehnun«^gelassen. Steuer, und gebührenfrei, und k a m m S ^ 'z ", i L T ' 1 G esetzen m baden Staa,en der Monarchie v e rw e n d b a rb? n,*ä r -H eirath sk a u tio n e n 7. z r B«l«hnung zugelassen Ans,alten der O esterr.-

104 Magyar Általános Takarékpénztár Részv.-társaság BUDAPEST, V., József-tér 14. szám. - Befizetett alaptőke 16 millió korona - ZiloglevélblztositíU alap 3 millió korona _ tartalékalap 2, korona- - Alapittatott 1881 évben. A M agyar Általános Takarékpénztár R észvénytársaság 4 /o-os és 472% - os adómentes záloglevelei. K ülönösen előnyös tis z ti h á za ssá g i ó va d é kcélo kra A M a g ya r Á lta lá n o s T a ka rékp én ztá r R é sz v é n y tá r sa s á g az évi XXXVI. t.-c. értelmében földbirtokokra és lakóházakra a becsérték feléig engedélyezett jelzálogkölcsönök alapján- 4" o-os és 4tyaP/o-os koronaértékre szóló, kisorsolás útján visszafizetendő zálogleveleket bocsát ki ; ezen záloglevelek féléves, február 1-én és augusztus 1-én esedékes szelvényekkel vannak ellátva és a kisorsolás legalább egyszer évenkint és pedig augusztus 1-én ejtendő meg. A zálogleveleket a budapesti, bécsi és tr ie szti tő zsd é k e n je g yzik. A záloglevelek minden közpénztárnál ó v a d é k és b á n a tp é n z gyanánt, valamint a cs. és kir. közös hadügyminisztériumnál, a cs. kir. osztr. és a magyar kir. honvédelmi minisztériumnál h á z a ssá g i ó v a d é k gyanánt elfogadtatnak és azon papírok közé tartoznak, amelyekre a z o sztrá k -m a g y a r bank kölcsönt n y ú j t; továbbá pupilláris biztonságuaknak ismertettek el, minélfogva az évi XXX. t.-c. értelmében g yá m - és közalapok pénzeinek elhelyezésére szolgálnak. A k a to n a i h á za ssá g i ó va d é k céljaira kibocsátott kötményezett zálogleveleket a takarékpénztár nyilvántartja; kisorsolás esetében a tulajdonos erről idejekorán értesittetni fog és kívánságára a kisorsolt záloglevelek az illető letéthelyeken, az intézel költségén kicseréltetnek. Egyéb értékpapírokból álló óvadékoknak a takarékpénztár zálogleveleire való kicserélése is az intézet költségén eszközöltetik. A zálogleveleket a kívánt névre állítjuk ki és a záloglevelek kamatait az óvadék haszonélvezőjének költségmentesen negyedévenként is kifizetjük, az illető állomási helyén. A kibocsátott zá lo g levelek b izto sítá sá ra s zo lg á ln a k : 1. az ö sszes engedélyezett kölcsönök alapjául szolgáló és telekkönyvileg betáblázott jelzálogok, 2. az évi XXXVI. t.-c. szerint megállapított és a záloglevéltulajdonosok külön biztosítására szolgáló, e lk ü lö n ítv e kezelendő biztosítéki alap, melyre a törvény értelmében végrehajtás nem foganatosítható ; ezen alap jelenleg 3 millió koronát tesz ki és mindenkor aránylagosan fe'.eme lendő, mihelyt a forgalomban lévő záloglevelek összege ezen alap 20-szorosát meghaladja, 3. az intézet a la p tő kéje és ta rta léka la p ja i. Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaság

105 Ungar Allgemeine Sparcassa Actiengesellschaft BUDAPEST. Eingezahltes Aclien-Capital 16 Millionen Kronen. Pfandbrief Sicherstellungs-Fond 3 Afillionen Kronen. Gegründet im Jahre Steuerfreie 4%-ige und 4 72%-ige Pfandbriefe der Ungarischen Allgemeinen Sparcassa Actiengesellschaft. Besonders vorteilhaft zum Zwecke von Officiers-Heirats-Kautionen. Die Ungarische Allgemeine Sparkassa Actiengesellschaft in Budapest emittirt auf Grund des G. A. XXXVI. v. J gegen die auf G rundbesitz und W ohnhäuser bis zur Hälfte des Schätzungsw erthes gew ährten Darlehen, 4% -ige und 4*/2 /o-ige auf Kronenwährung lautende, binnen 50 und 65 Jahren durch Verlosung rückzahlbare Pfandbriefe in S tü ck en zu 200, 1000, 2000 und Kronen ; dieselben sind mit halbjährigen Coupons, fällig am 1. Feber und 1. August versehen und erfolgt die Verlosung zumindest einmal jährlich u. zw. am 1. August. Die Pfandbriefe sind an den Börsen in Budapest, Wien und Triest notirt. D i e P fandbriefe werden an allen öffentlichen Cassen als Cautionen und Vadien, sowie seitens des k. u. k. gemeinsamen Kriegs-Ministeriums, des k. k. öst. u. k. ung. Landesverteidigungs-Ministeriums als Heirats- Cautionen angenommen, sind bei der Osterr. ung. Bank belehnbar und ten Pfandbrief" werde*' T Mi!i a^ i ' - a ts - C a u t i o n e n emi.tirten vincuh?: etner v '^lo^^g^'i^d'der Ebmnth" ^Par^assa n Evidenz gehalten ; im Falle der Umtausch der gezogenen Stücke 'auf' Z u n /r Z VersländiS> und treffenden DepStslellen V» Kn,,. e Wunsch desselben an den be- Umtausch von aus anderen w f?" Sparcassa besorgt, ferner wird der briefe der Sparcassa zu v o r t^ ilh a n e r B ^ i'51' ^ " 11'!! Ca tl0nen auf Pfand Die Pfandbriefe werfen» a BedmS "Sen durchgeführt. und werden die Zinsen d erp f.ndh w ".sewunschle' Namen ausge'ertigt spesenfrei vierteljährlich in derstauon' des"b e der Cau,ion Z u r Sicherstellung der i i d, " ausbezahlt. 1. sämmtllche auf G r u n d Pfandbriefe dienen : lieh erworbene Hypotheken ; aus8egebenen Darlehen gründlicher-? Ä Unedr r 5 kad' ' 3 C Mmione'n Pfandbrief-Umlaufe^zu tänzelt "W d' * «* «- " Achen Capital und die Reserven der Gesellschaft. Ungarische Allgemeine Sparcassa Actiengesellschaft.

106 A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Váltóüzlete Budapest, V. Dorottya-utca 1 mindazon értékpapírokat, melyek a nősülési szabályzat értelmében katonai házassági óvadék letételére alkalmasak, beszerzi a mindenkori hivatalos napi árfolyam keretében jutalék és költségmentesen Az óvadékügy teljes keresztülvitelét és gyors elintézését díjtalanul elvállalja. Elegendő ezen célra a nősülési engedély és a keresztlevelek beküldése. A szükséges összes okmányok megszerkesztését, a választott értékpapírok kötményezését és elküldését a cs. és kir. hadügyminisztériumba vagy a m. kir honvédelmi minisztériumba, teljesíti. Fennálló katonai házassági óvadékoknak átcserélését (konverzióját) a nősülési szabályzat értelmében engedélyezett pupilláris biztonságú értékpapírokra, elvállalja; ezen átcserélést is díjmentesen eszközli és a felszabaduló óvadékösszeget kötményezetlen értékpapírokban, vagy készpénzben kiszolgáltatja, valamint a hivatalos árfolyamlapban előforduló összes értékpapírokat és pénznemeket legjulányosabban veszi és eladja. Erre vonatkozó kérdésekre készséggel ad felvilágosítást. Die Wechselstube der Pester Ungarischen Commercial-Bank Budapest, V., Dorottya-utca 1. besorgt alle die im Sinne der Vorschrift über die Heiraten im k. u. k. Heere, der k. k..landwehr und der königl. ung. Landwehr zur Verwendung als Militär-Heirats-Caution geeigneten pupillarsicheren Wertpapiere zum jeweiligen amtlichen Tagesk urse ohne Anrechnung irgendwelcher Provision oder Spesen Zur vollständigen raschen Durchführung genügt die Einsendung der Heiratsbewilligung und der zwei Taufscheine, nachdem die Verfassung aller notwendigen Documente (Widmungsurkunde etc.) kostenlos von der Wechselstube erfolgt, ebenso die Einreichung der Cautionen bei dem k. u. k. Reichs-Kriegsministerium, beim k. k. Ministerium für Landesverteidigung oder beim königl. ungar. Honvädministerium. Der Umtausch (Conversion) von bereits bestehenden Heiratscautionen in andere der Heiratsvorschrift entsprechenden pupillarsicheren Wertpapiere erfolgt kostenfrei und wird der überschüssige Cautionsbetrag wunschgemäss in devinculirten Effecten oder deren Gegenwert in Barem auf Basis des jeweiligen amtlichen Tageskurses ausbezahlt. Die Wechselstube kauft und verkauft sämmtliche im amtlichen Coursblatte vorkommenden Effecten und Geldsorten kulantest und ist jederzeit gerne bereit alle gewünschten Aufklärungen und Informationen zu erteilen.

107

\ ~- ~:=..;' "~'" '" i-1"t I on' ' ", ... t: -..., t1t ""',. ... "}"'"\',) '1. _. i," J, ,f,...;'-. 1.. '"'h =.J. ,~./ 5. ).,z "{ ~\.Ú~'.I ~- -..".

\ ~- ~:=..;' ~' ' i-1t I on' ' , ... t: -..., t1t ',. ... }'\',) '1. _. i, J, ,f,...;'-. 1.. ''h =.J. ,~./ 5. ).,z { ~\.Ú~'.I ~- -... '..s-z i303-2.\ 90R. é ': ; 1719 ein. sóll"l10z nl!n.:-1f\j tl J':4171üll v lll. il' ljfh/'d:-: t1 /f t "..... ;'.--.. ; - -. L--":-"- t.r.._ (/ (. '.1"< '2et'l-/ú

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2004. (IV.08.)ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2004. (IV.08.)ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2004. (IV.08.)ÖNK. SZ. RENDELETE A helyi lakáscélú támogatásról (Egységes szerkezetben a 25/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 25/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelet szövege

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati képviselo- testülete a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához családi és utóneve: születési neve:

a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához családi és utóneve: születési neve: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA (Átvétel: Szignó: ) Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Az I G É N Y B E J E L E N

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:, -. -

TAJ szám: - - Kelt:, -. - Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán HA AZ ELHUNYT NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT [] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)...

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)... 1. sz. melléklet PÁLYÁZAT Önkormányzati lakás bérbevételére Igénylő neve:......... (születési név).... (születési hely, idő).... (anyja neve)... Állampolgársága:.. amennyiben nem magyar állampolgár, tartózkodási

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete a temetési segélyról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 bejegyzett élettárs/érintett/egyéb kérelmező

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):...

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):... A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM Alulírott....... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)

Részletesebben

G-5/a Hk.3/74.mh.ut.

G-5/a Hk.3/74.mh.ut. BELÜGYMINISZTÉRIUM G-5/a Hk.3/74.mh.ut. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! UTASÍTÁS A HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RUHÁZATI ELLÁTÁSÁRA ÁBTL - 4.2. - 10-26/6/1968 /1 BM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 19 6 8 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség)

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Iktatószám: Ügyintéző: 1. A személyesen megjelent apa: Jegyzőkönyv 2

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Magánszemély

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Magánszemély 1 Illetékkötelezettség lásd 4. oldal Költségmentesség 2008. lásd hó 5. oldal nap MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Érkezett: 20. hó nap Átvette: Magánszemély fizetési könnyítés, mérséklés valamint költségmentesség

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Szerv azonosítója: Szerv megnevezése: Eljáró ügyintéző: Ügyintéző elérhetősége: Iktatószám: EAK ügyazonosító: A kérelmező adatai

Szerv azonosítója: Szerv megnevezése: Eljáró ügyintéző: Ügyintéző elérhetősége: Iktatószám: EAK ügyazonosító: A kérelmező adatai Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt Szerv azonosítója: Szerv megnevezése: Eljáró ügyintéző: Ügyintéző elérhetősége: Iktatószám: EAK ügyazonosító: tel: e-mail: Illetékbélyeg helye Családi neve:

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. +36309724778 www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23.

Részletesebben

Hozzájárulok személyi azonosítóm kezeléséhez és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adataim felhasználásához.

Hozzájárulok személyi azonosítóm kezeléséhez és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adataim felhasználásához. Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt Szerv azonosítója: 223090 Hatvani Közös Önkormányzati Szerv megnevezése: Hivatal Eljáró ügyintéző: tel: Ügyintéző elérhetősége: e-mail: Iktatószám: EAK ügyazonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

A rendelet célja. Az iskolakezdési támogatás nyújtása és biztosításának szabályai. A támogatás mértéke

A rendelet célja. Az iskolakezdési támogatás nyújtása és biztosításának szabályai. A támogatás mértéke Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2015.(VIII.17.) Önkormányzati rendelete a 2015. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Egyéni vállalkozó Érkezett: 20. hó nap Átvette: fizetési könnyítés,mérséklés valamint költségmentesség igénylő adatlap 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:.. b) adószáma: nyilvántartási

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó 1 Eljárási illeték: 3.000,-, melyet csekken kell leróni Költségmentesség: lásd 5. oldal Érkezett: 20. hó nap Átvette: MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Egyéni vállalkozó fizetési könnyítés,mérséklés valamint költségmentesség

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSA

BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSA 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Kossuth Nemzetőrség Budapest, VIII. ker. Baross u.61 03./2012 Jóváhagyom: Budapest, 2012.február 18-án vitéz. Dezső Mihály nőr. altábornagy parancsnok KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Felterjesztem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szerv azonosítója: Szerv megnevezése: Eljáró ügyintéző: Ügyintéző elérhetősége: Iktatószám: EAK ügyazonosító: A kérelmező adatai

Szerv azonosítója: Szerv megnevezése: Eljáró ügyintéző: Ügyintéző elérhetősége: Iktatószám: EAK ügyazonosító: A kérelmező adatai Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt Szerv azonosítója: Szerv megnevezése: Eljáró ügyintéző: Ügyintéző elérhetősége: Iktatószám: EAK ügyazonosító: tel: e-mail: Illetékbélyeg helye Családi neve:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz.: 22-132 /2017. Üi.: Furujás Józsefné Tárgy: az idősek egyszeri támogatásáról

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben