Boci Kóstolj bele a hagyományba és nyerj! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boci Kóstolj bele a hagyományba és nyerj! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA"

Átírás

1 Boci Kóstolj bele a hagyományba és nyerj! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Boci Kóstolj bele a hagyományba és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) ( Szervező ). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a JWT Budapest Marketing Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Révész utca ) ( Lebonyolító ) látja el. 2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 16. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.11 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy ( Játékos ) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt bármely magyarországi üzletben vásárol legalább 1 (egy) darab táblás Boci csokoládét (a továbbiakban: Termék ), és a domain alatti weboldalon (a továbbiakban: Weboldal ) regisztrál, és ennek során a következő valós személyes adatait megadja: teljes név, cím, jelszó, telefonszám, lakcím, ( Regisztráció ), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt, a regisztrációs felületen meghatározottak szerint nyilatkozik az életkorára vonatkozóan és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő a jelen játékszabályban írtak szerinti kezeléséhez, valamint a Weboldalon feltölti az általa a promóció 3. pontban írt időtartama alatt vásárolt Termék vásárlását igazoló tételes (amelyen a megvásárolt termék neve is látható) blokkon szereplő AP kódot (METRO áruházban történt vásárlás esetén a számlaszámot) a vásárlás időpontjával (dátum, óra, perc), illetve a nyugtaszámmal együtt. (a továbbiakban együtt: Pályázat ). A promócióban résztvevő termékek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 2.2 Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Weboldalon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult, azaz korlátlan számú Pályázatot jogosult feltölteni a Weboldalra a pont szerint. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször tölti fel, úgy Szervező az első feltöltött Pályázatot regisztrálja. 2.3 A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig a Pályázatában feltöltött adatokat tartalmazó blokko(ka)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy ilyen irányú kérése esetén a Lebonyolítónak bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele lehet. Amennyiben a blokk szakadt, elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő blokkok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. 1

2 2.4 A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 2.5 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. 2.6 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 2.7 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. 2.8 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 2.9 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1. (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói A Játékból a Szervező megítélése alapján kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós blokkadatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított blokkot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak. 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA A Játék március 1. napjától április 30. napjáig tart. A Pályázatok pont szerinti feltöltésének határideje: április óra 59 perc. 4. A JÁTÉK MENETE, NYEREMÉNYEK 4.1 Napi Nyeremények nyerő időpontjai Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, február 17. napján 11 óra 00 perckor a Lebonyolító 1138 Budapest, Révész utca szám alatti telephelyén a 4.2. pontban meghatározott Napi Nyereményekre vonatkozóan a naponként megnyerhető nyereményekhez nyerő időpontokat sorsol, a Játék teljes 2

3 időtartamának tekintetében tehát napi 9 darab, összesen 549 db napi nyerő időpontot sorsol ki. A nyerő időpontok naponta reggel 6 óra és éjfél közötti időtartamokra vonatkozóan, véletlenszerű eloszlásban kerülnek kisorsolásra A 4.2. pontban meghatározott Napi Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Napi Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot a pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel A nyerő időpontok meghatározása a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől kezdődően 30 (harminc) naptári napon keresztül Amennyiben a napi nyertes Játékosok Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így pl. ha a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az 5.5. pontban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a pontban meghatározott napi nyerő időpontokat követően másodikként beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott napi nyeremény tekintetében. A tartaléknyertesek a nyerőidőpont utáni időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a napi nyereményre az 5.1. pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. Egy nyerőidőpont kapcsán a jelen pont szerint összesen három tartaléknyertes kerül meghatározásra. Amennyiben két nyerőidőpont között nincs annyi beküldött Pályázat, hogy azok közül kijelölhető lenne három tartaléknyertes, úgy a következő két nyerőidőpont között beküldött Pályázatok közül kerül kijelölésre a hiányzó tartaléknyertes Amennyiben egy adott nyerőidőpont kapcsán nem érkezik be egyetlen érvényes Pályázat sem, úgy a következő nyerő időpontra érkező pályázatok közül kerül kijelölésre a hiányzó nyertes. Amennyiben az adott nap utolsó nyerő időpontjára nem érkezne egyetlen érvényes pályázat sem, a következő nap első nyerő időpontjához érkezett pályázatok közül kerül kijelölésre az időponthoz tartozó nyeremény nyertese. Az utolsó játéknap tekintetében a hiányzó nyertes az aznap még nem nyert pályázók közül kerül kisorsolásra. 4.2 Napi Nyeremények A Játék során naponta 9 db napi nyeremény ( Napi Nyeremény ) kerül kiosztásra. a megnyerhető Napi Nyeremény egy 9000 Ft értékű csokoláda, mely az alábbi termékeket tartalmazza: 10 db BOCI retro tejcsokoládé Egy Játékos naponta egy darab Napi Nyereményre lehet jogosult, függetlenül az adott napi kódfeltöltéseinek számától. 4.3 Fődíj Nyeremény sorsolása A Játékosok által a Játék időtartama alatt beküldött összes érvényes Pályázat közül az alábbiakban meghatározott időpontban - a Szervező a Lebonyolító 1138 Budapest, Révész utca alatti székhelyén a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással közjegyző jelenlétében sorsolja ki az 1 db Fődíj nyeremény nyertesét. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolást követően a sorsoló bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsolás alkalmával 3 db tartaléknyertes 3

4 pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül A Fődíj Nyeremény sorsolására az alábbi időpontban kerül sor: május 4. napja, 11 óra 00 perc Fődíj nyeremény: Hyundai i20 személygépkocsi, pontos részletek: 2. számú melléklet Alvázszám: NLHB251AAHZ Motorszám: G3LCGP A nyeremények készpénzre át nem válthatóak, és másra át nem ruházhatóak. 5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 5.1 A Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott nyerőidőpontot, illetve sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott címen ( Értesítés ). A nyertes Játékos az ben szereplő linken köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint Napi Nyeremény esetén pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a Napi Nyereménye kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. A visszaigazolással egyidejűleg a nyertes Játékos köteles a szerinti vásárlási adatokat olvashatóan tartalmazó blokkot scannelve ben a címre, vagy másolatban postai úton a Lebonyolító 1138 Budapest, Révész utca címére beküldeni (teljes név, lakcím és cím megjelölésével), ellenkező esetben a nyertes Játékos pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben a nyertes postai úton küldi be a blokkot, kérjük, a borítékon tűntesse fel a 90 éves Boci jeligét. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a nyereményt átadni. 5.2 A Napi Nyereményeket a Lebonyolító postai csomagküldő szolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A csomagküldő szolgálat a Nyeremények kézbesítését kétszer kíséreli meg, a nyertes Pályázattal érintett nyerőidőpontot követő 90 (kilencven) naptári napon belül. Amennyiben a nyertes Játékos a kiszállítási kísérletek alkalmával nem tartózkodik otthon, nyereményét átveheti a területileg hozzá tartozó letéti postahivatalban 10 napon belül személyazonossága és lakcíme igazolását követően. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a csomagküldő szolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában, valamint a postai szolgáltatásokról szóló évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a Nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a Nyeremény visszaérkezik a Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel), a Nyeremények átvételére további 10 napon belül személyesen van lehetőség Lebonyolító telephelyén (1138 Budapest, Révész utca ) hétköznapokon 10:00-17:00 között, a címen előre egyeztetett időpontban. A Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Fődíj Nyereményt a nyertes Játékos kizárólag személyesen veheti át, a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen legkorábban május 22. napjától legkésőbb az átvétel várható első napjától számított 90 (kilencven) naptári napon belül. A személyes átvétel költségét 4

5 a nyertes játékos viseli. A nyertes játékos köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a jelen pontban írtak szerint megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Fődíj Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót nem terheli felelőséggel. Játékos tudomásul veszi, a lebonyolító Fődíj átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A gépjármű tulajdonba adásának feltétele, hogy a nyertes a gépjármű forgalomba helyezése előtt a kötelező gépjármű felelősség biztosítást kössön szabadon választott magyarországi biztosító társaságnál vagy bármely magyarországi alkusznál, és az aláírt, általa elfogadott ajánlat másolatát átadja Lebonyolító képviselőjének, személyesen, postai, vagy elektronikus formában. 5.3 A napi nyeremények kézbesítése során a csomagküldő szolgálat, illetve megőrző postahely nem jogosult pénzt kérni a csomag átvételéért. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt az címen, valamint a nyereményt a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti postahivatalba. Ez esetben a nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes Játékos részére. 5.4 Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza a futárral a Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el. 5.5 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 6. ADÓZÁS A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. 7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 7.1. A Játékról részletes információk a weboldalakon érhetők el A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeket elküldhetik az címre is, illetve információ kérhető a es telefonszámon. 8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait kezelje, illetve feldolgozza; nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltüntesse); megadott személyes adataikat amennyiben a Weboldalon az adott mező kipipálásával ehhez hozzájárultak a Szervező és Lebonyolító, mint reklámügynökség, a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, 5

6 hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja; Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a JWT Budapest Marketing Szolgáltató Kft. végzi, mint adatfeldolgozó ). Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1138 Budapest Révész utva címen vagy az címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. 8.3 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 1138 Budapest Révész utca címen vagy az címen. 8.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény vagy ajándék átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. 9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal A Szervező és a Lebonyolító a Fődíj tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 6

7 9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, adatfeltöltésébe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett. Budapest, számú melléklet: Résztvevő termékek listája 2. számú melléklet: Fődíj nyeremény leírása Nestlé Hungária Kft. Szervező 7

8 1. számú melléklet Nyereményjátékban résztvevő termékek listája: BOCI TEJ- és FEHÉRCSOKOLÁDÉK EAN KÓD BOCI Tejcsokoládé 100 g Boci tejcsokoládé RETRO 90 g BOCI Sárgabarackos-kekszes tejcsokoládé 90 g BOCI Kókuszos tejcsokoládé 90 g BOCI Karamellel töltött tejcsokoládé 100 g BOCI Mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé 100 g BOCI Tejeskávé 100 g BOCI Fehércsokoládé 90 g BOCI Sztracsatella 90 g BOCI Fehércsokoládé Espresso 90 g BOCI Meggyes-Kekszes Tejcsokoládé 90 g BOCI Almás-Kekszes Tejcsokoládé 90 g BOCI ÉTCSOKOLÁDÉK BOCI Étcsokoládé 90 g BOCI Étcsokoládé feketeribizlis 90 g BOCI Étcsokoládé körte darabokkal 90 g BOCI Sárgabarackos-kekszes étcsokoládé 90 g BOCI Kakaós krémmel töltött étcsokoládé 100 g BOCI Zöldcitrom ízű krémmel töltött étcsokoládé 100 g BOCI Vaníliás-feketeribizlis étcsokoládé 100 g BOCI NAGY TÁBLÁS CSOKOLÁDÉK Boci Nasi tejcsokoládé 180 g Boci Nasi étcsokoládé 180 g Boci Nasi fehércsokoládé 180 g Boci Nasi fehér és tejcsokoládé 180 g

9 2. számú melléklet 9