A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss Adél 2011

2 Bevezetés... 2 I. Az újonnan iparosodott gazdaságok bemutatása... 5 I.1. A délkelet-ázsiai újonnan iparosodott országok fejlődésének áttekintése... 5 I.2. A fejlődés belső tényezői... 9 I.3. A válság előtti időszak bemutatása a főbb gazdasági mutatók alapján II. Az 1997-es délkelet-ázsiai válság II.1. A válságot kiváltó okok II.2. A válság kirobbanása és terjedése II.3. Válsághatások a régió egyes országaiban II.4. A válság tanulságai III. Kilábalás a válságból, politikai reakciók III.1. Stratégiák nemzetközi szinten III.2. Gazdaságpolitikai lépések a fejlődés újbóli beindítása érdekében IV. Napjaink pénzügyi válsága IV.1. Az újonnan iparosodott országok gazdasági helyzete a válság előtt IV.2. Reformintézkedések az újabb válság elkerülése érdekében IV.3. Ázsiát és a globális piacot összekötő mechanizmusok IV.4. A 2008-as válság hatásai a térség gazdaságaira IV.5. Gazdaságpolitikai reakciók Dél-Korea a válságban Szingapúr és a válság Malajzia, Thaiföld, Indonézia IV.6. Tanulságok V. A válságok összehasonlító vizsgálata, leszűrhető következtetések V.1. Az 1997-es és napjaink pénzügyi válságának hasonlóságai és eltérései A GDP változása Exportban történt változások IMF hitelek felhasználása Tartalékok változása V.2. Az újonnan iparosodó országok modellje és a válság összefüggései V.3. A fejlesztő állam napjainkban Összefoglalás Summary Irodalomjegyzék: Mellékletjegyzék:

3 BEVEZETÉS Az 1980-as évektől a világban egy új jelenség volt megfigyelhető. Egyes délkelet-ázsiai országok nagy ütemben kezdtek fejlődni, eredményes modernizációs kísérletet tettek, ez által új körülményeket teremtettek a gazdaságban és a társadalomban egyaránt. Az 1980-as évek közepe és az 1990-es évek eleje között mindenekelőtt négy ország Hongkong, Dél-Korea, Tajvan és Szingapúr ért el olyan sikereket a gazdasági növekedés területén, hogy akár növekedési modellként is szolgálhatnak a felzárkózásra törekvő többi ország számára. Szűkebb értelemben őket tekinti a szakirodalom az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságoknak (Asian Newly Industrialised Economies ANIEs illetve NIEs). Tágabb értelemben ide sorolhatók a gazdasági növekedés későbbi hullámát képviselő délkelet-ázsiai országok is többek között Malajzia, Thaiföld, Fülöpszigetek és Indonézia. Különféle elnevezésekkel illették őket, például kistigrisek, tigrisek, sárkányok. 1. ábra: A délkelet-ázsiai országok (Forrás: ) 2

4 Az első hullám esetén viszonylag egyértelmű a szakirodalmi besorolás: Dél- Korea (Koreai Köztársaság), Tajvan, Hong Kong és Szingapúr tartozik ide (a Világbank (World Bank, 2004) és a Magyar ENSZ Társaság (Farkas, 2008) meghatározása alapján). Őket nevezik a négy kistigrisnek (William J., 2006). A második hullám tagjai: Malajzia, Fülöp-szigetek, Thaiföld és Indonézia. A harmadik hullámról csak néhány forrás szól, melyek szerint Vietnám, Indokína (Laosz, Kambodzsa) és Mianmar sorolható ide (Neszmélyi, 1998). Dolgozatomban nyolc délkelet-ázsiai ország elemzésével foglakozom: Hong Kong, Dél-Korea, Szingapúr, Malajzia, Fülöp-szigetek, Thaiföld, Indonézia és Vietnám. Az adatok hozzáférhetősége, és a dolgozat korlátozott terjedelme miatt az újonnan iparosodott országok többi tagjára (Tajvan, Laosz, Kambodzsa, Mianmar) nem térek ki. Kutatásom során szeretném megvizsgálni az újonnan iparosodott országok által felállított modell követhetőségét. Nem csak annak fizikai megvalósíthatóságát, hanem helyes mivoltát is. Mindezt az 1997-es válság és a napjainkban is érezhető pénzügyi válság hatásainak vizsgálatával szeretném megtenni. A globalizálódott világgazdaságba való mélyebb integráció nem okozott e nagyobb kárt, mint hasznot? A tőkepiac nyitottsága mennyiben járult hozzá a fejlődéshez és mennyiben a bizonytalansághoz és a válsághoz? A kiváltó okok között szerepelnek olyan tényezők, melyek a korábbi gazdasági fellendüléshez köthetők, vagy azzal összefüggnek? A válság kapcsán szeretném megvizsgálni, hogy az érintett kormányok milyen politikai eszközöket, stratégiákat alkalmaztak a válsággal sújtott gazdaságok kilábalásának érdekében, illetve a gazdasági következményeken túl milyen társadalmi hatásai voltak a válságoknak. Kérdés, hogy van e olyan eleme a délkeletázsiai gazdaságpolitikának, amely hasznos tanulságul szolgál a világnak, és segítséget nyújthat a válságokra való felkészülésben, illetve a kilábalásban. 3

5 Dolgozatomban megvizsgálom a délkelet-ázsiai fejlődési modell kialakulását segítő tényezőket, és a modell későbbi kihívásait: az 1997-es és napjaink pénzügyi válságát. Bemutatom a krízisek következményeit, és az említett országok gazdaságpolitikai reakcióit. A dolgozatomban külön fejezetet kapott az 1997-es és napjaink pénzügyi válságának összehasonlító elemzése, melyben az újonnan iparosodott országok felkészültségét és ellenálló képességét mutatom be. Célom megvizsgálni a modell fenntarthatóságát illetve adaptálhatóságát a világ többi fejlődő régiói számára. Az elemzéseim során a World Bank illetve a WTO statisztikai adatbázisára támaszkodtam. 4

6 I. AZ ÚJONNAN IPAROSODOTT GAZDASÁGOK BEMUTATÁSA I.1. A DÉLKELET-ÁZSIAI ÚJONNAN IPAROSODOTT ORSZÁGOK FEJLŐDÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE A Repülő vadlibák modell (Flying Geese Model, FGM) egy Japán és délkelet-ázsiai térség viszonylatában kifejlesztett fejlődési modell, melyet Kaname Akamatsu állított fel. Először az 1930-as években publikálta japánul, angolul csak a második világháború után, 1961-ben és 1962-ben jelent meg. A modell szerint a kevésbé fejlett országok gyors felzárkózására (az ipari termelés révén) van lehetőség, de ebben fontos szerepet kap egy vezető ország (ebben az esetben Japán) fejlődése is. A felzárkózási folyamatban a kereskedelem és a külföldi működő tőke meghatározó szerepet tölt be. (Kiyoshi Kojima, 2000) A küldő ország magasabb technológiát adaptál, és az alacsonyabb technológiájú munkaintenzív termelés delokalizálódik, vagyis a kevésbé fejlett országokban folytatódik tovább. Japán, mint a vezető vadliba V-alakban húzza maga mögött a délkelet-ázsiai országok második és harmadik csoportját, melyek között, fokozatosan, szintén lezajlik a delokalizáció (pl. Tajvanból, Hongkongból előbb Malajziába, majd Kínába, Vietnámba). (Schott, 2010) Az FGM-ben 5 szakasz különíthető el (Kiyoshi Kojima). 1. A bevezető stádiumban az adott országban bevezetésre kerül egy új termék, mely előbb import révén jelenik meg, majd beindul a hazai termelés is. 2. Az importhelyettesítő szakaszban megjelennek a külföldi befektetések és a hazai termelés kezdi felváltani az importot. 3. Az export szakaszban a beáramló külföldi működő tőke meghatározóvá válik, a hazai termelés, s ezzel együtt az export növekszik. Ebben a szakaszban az adott tevékenység a küldő országban már elveszíti komparatív előnyeit, s kezd átköltözni a követő országokba. 4. Következő az érett szakasz, melyben a növekvő költségek és a később-induló országok versenye miatt a hazai termelés növekedése is lelassul. Az adott 5

7 tevékenységet tekintve a kiáramló tőke mennyisége már meghaladja a beáramlót. 5. Végül az ellen-import stádiumban a versenyképesség elvesztése miatt a termelés újra áthelyezésre kerül az ún. későn jövőkhöz. Ezeket a folyamatokat egy adott országon belül folyamatos minőségi fejlődés kíséri: az egyszerű termékektől az egyre szofisztikáltabbak felé, a munkaintenzív termeléstől a tőkeintenzív felé történő elmozdulás, struktúraváltás zajlik. A modell kifejezi azt az egymásra utaltságot és függőséget, mely a különböző fejlettségi szinten álló országok között fenn áll. (Kukely, 2008) Az 1930-as években egy japán közgazdász (Kaname Akamatsu) írta le a több részből álló hierarchikus repülő liba (flying geese) modellt, melynek segítségével megpróbálta leírni, hogyan terjedt az iparosodás a fejlett országokból a fejlődőkhöz. Ebben a regionális modellben fontos a hierarchia. A benne szereplő csoportok, vagy szintek nem egyenrangúak, mindig szerepel bennük egy domináns fél. Az első hullámba tartozó országok Japán katonai erejének hatására jöttek létre. Abban az időben a szigetország erőszakos terjeszkedő politikát folytatott. A 19. században Japán megkísérelte kiterjeszteni a hatalmát Tajvanra, Koreára, és Mandzsúriára, és kényszerítette őket, hogy elfogadják Japán vezető szerepét, és normáit. Ez volt az első kísérlet az ázsiai integrációra. A Japán vezetése alatt álló első liba csapat 1945-ben szűnt meg létezni, mikor a szigetország megadta magát a szövetséges erőknek. Ez jelentette az első repülő libacsapat szárnyalásának végét. A háború után a japán gazdaság romokban hevert, és évtizedek teltek el, míg helyreállt. Ebben az időben Japán békés politikát folytatott, és a saját gazdasági érdekeire koncentrált. Annak érdekében, hogy utolérje a nyugati országokat, arra tett kísérletet, hogy létrehozza a második repülő libacsapatot a kelet-ázsiai termelési hálózat kiépítésével. Kezdetben Japán iparcikkeket exportált Dél-Koreának, Tajvannak, Hong Kongnak és Szingapúrnak. Később őket nevezik az ázsiai újonnan iparosodott országoknak (NIEs). A következő lépésben az újonnan iparosodott országok 6

8 képesek voltak versenyképes termékeket előállítani, majd maguk is iparcikkek exportőreivé váltak. Ezt tekinthetjük a második integrációs kísérletnek. Az export mellett a NIEs követte a japán mintát, hiszen Japán jelentős beruházásokat hajtott végre ezekben az országokban, és támogatta a második hullám iparosítási és modernizációs erőfeszítéseit. Bár Japán formálisan nem deklarálta, hogy vezető pozíciót szeretne délkelet-ázsiában, de a gazdasági függőség és a termelési hálózat eredményeképp sikeresen létrehozott egy de facto regionális integrációt Ázsiában. Ezt nem erősítette meg semmiféle intézményrendszer, vagy kormányközi együttműködés. Az alapja tisztán a transznacionális logika. Japán második integrációs kísérlete során inkább a gazdasági erejére támaszkodott. Az Ázsiának nyújtott segélyeket arra használta, hogy fellendítse a gazdaságot és megszilárdítsa a termelési hálózatát kelet-ázsiában. A japán kormány kerülte a feltűnést a nemzetközi politikai ügyekben és tartózkodott mindenféle politikai kezdeményezéstől. Miután Japán helyreállította a gazdaságát, a merkantilista politikát részesítette előnyben. Célja az volt, hogy vezető szerepet tölthessen be délkelet- Ázsiában, és szoros gazdasági kapcsolatot, illetve erős termelési hálózatot építsen ki ezen országokkal. Ez többé-kevésbé sikerült is, ami az ASEAN országok Japántól való nagyfokú gazdasági függőségét eredményezte. Miközben Japán jó kapcsolatokat épített ki a nyugattal, elsősorban az USA-val, a második és harmadik libacsapat az ázsiai kultúra elsőbbségét hirdette a nyugati felett. 1 Japán fáradhatatlan vezetője volt a második vadliba hullámnak is egészen az 1980-as évek végéig, amikor a gazdasági válságok elkezdődtek. Az 1990-es években fordult a kocka. Ahogy a japán gazdaság egyre mélyebbre csúszott a válságban, úgy vesztette el a japán fejlődési modell a népszerűségét. De amíg a szigetország elvesztette a képességét, hogy vezető szerepet töltsön be a régióban, a modell többi tagja tovább szárnyalt egészen a victim of its own success Bangkok Post Business Japan a victim of its own success, megjelenés időpontja: 3/02/2011 7

9 ig, az ázsiai gazdasági válságig. Ez jelentette a kelet-ázsiai csoda végét, és a szárnyalás végét a repülő libák második csoportja számára. 2 A folyamat viszont az ezredforduló után is nyomon követhető, a 2000-es évet követően új vezető országok emelkedtek ki pl. Korea és Tajvan. Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság tette próbára először a Flying Geese modell hatékonyságát. Radelet és Sachs (1997) szerint a válságból egyetlen út vezet ki: ha a fejlett országok modern gyártási és technológiai folyamatokat, módszereket visznek a szegényebbekhez, hogy ezzel elősegítsék a felzárkózásukat. Kojima (2000) megállapítása szerint a délkelet-ázsiai országok a Flying Geese modell hatására voltak képesek helyreállítani a gazdaságukat a 97-es válságot követően. A 2008-as pénzügyi válság ismét előtérbe helyezte a fejlődés kérdését, és az elemzők vizsgálni kezdték a modell eredményességét. Úgy tűnik, hogy a Flying Geese sikeres volt a regionális kereskedelem élénkítésében, termelési hálózatok kiépítésében, és ez által ellenállóbbá tette a délkelet-ázsiai országokat az újabb válságokkal szemben. Ez az, ami a 2008-as válságot követő útkeresésben vonzóvá tette ezt a mintát. (Kojima, 2000) Kojima szerint a modell néhány eleme kulcstényező a regionális fejlesztésben: A regionális kapcsolatok erősítésében és a gazdasági integráció elősegítésében fontos szerepe volt annak, hogy a modellben vezető szerepet betöltők növelték az importjukat a régió fejletlenebb országaiból. A technológiai transzfer sokszor transznacionális vállalatokon keresztül történik, ezért a TNC-k belépésének és kilépésének intézményes korlátait meg kell szűntetni a zavartalan technológia áramlás érdekében. A délkelet-ázsiai országok fejlődésében nem csak Japánnak volt meghatározó szerepe, hanem az EU-nak és az USA-nak is (mely különösen az FDI-ben mutatkozik meg), ezért elengedhetetlen a 2 Fumitaka Furuoka: Japan and the 'Flying Geese' Pattern of East Asian Integration 8

10 szoros együttműködés ezekkel a régiókkal, a technológiai transzferektől való túlzott függőség viszont elkerülendő. Egyes országok gyorsabban fejlődhetnek, mint az várható, és az egykori követő országokból idővel vezetők lehetnek, akik szintén befektethetnek a fejletlenebb területeken. Ezeket a törekvéseket a régió egészének támogatnia kell. I.2. A FEJLŐDÉS BELSŐ TÉNYEZŐI Délkelet-Ázsia számára fontos versenyelőny a nagy számban rendelkezésre álló olcsó, fegyelmezett, képzett munkaerő. A gazdaságfejlesztési stratégia jól reagált a külső változásokra, és felismerte a tudásintenzív ágazatokra való áttérés szükségességét. Az első hullám országai a szűk belső felvevőpiac miatt már a 60-as években feladták az importhelyettesítő stratégiát, míg a második hullám országai a 80-as évekig folytatták, majd ők is áttértek az export-orientált stratégiára. A NIC országok első hullámának fejlődése arra az időszakra tehető, amikor a nemzetközi körülmények nagyon kedvezőek voltak (pl. alacsony olajár, alacsony hitelkamatok). A második hullám számára már nem álltak fenn ezek a körülmények, viszont nyersanyagban már jóval gazdagabbak, mint az első hullámbeli országok. A fejlődéshez elengedhetetlen volt a magas megtakarítási ráta, ez által tudták finanszírozni a beruházásokat. Megtakarítások nélkül kénytelenek lettek volna hitelt felvenni, mely kiszolgáltatottá tette volna a térség országait. (Neszmélyi, 1998) Az ázsiai értékrend alapvetően más, mint az európai. Míg Európában az individualizmus, az önérdek jellemző, Ázsiában nem alakult ki a vállalkozói szellem, ezért az állam a meghatározó a fejlődésben. A nyugati piacgazdaságokban a demokrácia alapvető, keleten az állam a legfőbb döntéshozó. Az állam célja pedig a gazdasági növekedés és a jólét megteremtése volt, mégpedig úgy, hogy ne legyenek olyan óriási jövedelem különbségek, mint ami a nyugati országokra jellemző. 9

11 A gazdaság fejlesztése úgy történt, hogy az állam mindig azon a területen alkalmazott protekcionista intézkedéseket, ahol növekedési lehetőségeket látott. A másik fontos jellemző a gazdasági felzárkózás elsődlegessége volt, ennek érdekében növelték a megtakarításaikat és a beruházásokat. A politika és a gazdaság teljesen összefonódott, a bankok és a nagyvállalatok is a mai napig állami kézben vannak, minden a gazdaságpolitikai céloknak van alárendelve. (Szűcs, 2007) Ez az ún. fejlesztő állam modellje. A modell létrejötte a 2. világháborút követően a gyarmatbirodalmak felbomlásához köthető, amikor az országok elmaradottságának csökkentése folytán a posztkeynesiánus intézkedések előtérbe kerültek. Gerschenkron szerint minél később indul meg az iparosodás egy országban, annál nagyobb szerep hárul az államra. A modell értelmében az állam központilag irányítja a gazdasági fejlődést és nem követi, hanem irányítja a piacot. A fejlesztő állam paradigmája az ún. dinamikus piackudarcból származtatható, ahol dinamikus piackudarc alatt azt értjük, hogy a piacon nem találni olyan vállalkozót, aki saját tőkéjét kockáztatva fogna olyan projektbe, amelynek megtérülése akár évtizedeket is igénybe vehet. A fejlődési korlátok leküzdésében, a gazdaság dinamizálásában ezért az állam vállal szerepet. (Csáki, 2010) Az első sikeres fejlesztő állam Japán volt, majd Dél-Korea, Tajvan és Szingapúr is átvette a mintát. Az iparfejlesztés megtervezett gazdasági célok mentén történt. Az eredmények nem maradtak el, viszont ez a szabadságjogok bizonyos szintű korlátozásával járt. Az ázsiai fejlesztő államok nem tekinthetők demokratikus országoknak. A volt szingapúri miniszterelnök, Kuan Ju Li szerint az ázsiai csoda nem is mehetett volna végbe demokratikus keretek között, ugyanis mindig vannak ellenérdekelt csoportok. Szerinte demokratizálni csak akkor lehet, ha a gazdaság erős, a társadalomban számottevő a középosztály aránya, és az élet már nem pusztán a megélhetésről szól. 10

12 A gazdaság átalakításának tehát meg kell előznie a politikai liberalizációt. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy Ázsiában nem voltak hagyományai a szabadságjogok tiszteletben tartásának, éppen ezért alakulhatott ki a munkafegyelem, csapatszellem, mely ezeket az országokat sikerre vitte. (Fikó, 2011/a) I.3. A VÁLSÁG ELŐTTI IDŐSZAK BEMUTATÁSA A FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓK ALAPJÁN 1. diagram: GDP változás (USD) ( ) (Forrás: saját szerkesztés a World Bank - WDI 2007 adatai alapján) A NIEs országok első hulláma (Hong Kong, Szingapúr, Dél-Korea) már az 1980-as évektől kiemelkedő teljesítményt mutat (1. diagram). Hong Kong és Szingapúr GDP-je már a 80-as évek elejétől a világ átlag fölött volt, Korea pedig 1989-ben érte el a világ átlagot, majd meg is haladta azt. Ezek az országok azonban már akkor is jelentős kereskedelmi és pénzügyi központok voltak (Fikó, 2011/a). A második illetve harmadik hullámban majd csak később indul el a fellendülés. 11

13 2. diagram: Nettó FDI (USD) beáramlás ( ) (Forrás: saját szerkesztés a World Bank - WDI 2007 adatai alapján) A 80-as években még a fejlesztő állam klasszikus időszakáról beszélhetünk, amikor az állami befektetések domináltak, a külföldi vállalatok terjeszkedését pedig korlátozták a térségben. A kormányzatok különféle szubvenciókat és szabályozási kedvezményeket adtak a hazai kézben lévő vezető pozíciót betöltő cégek számára. Az export támogatása mellett importkorlátozásokkal is éltek. Az állami gazdaságfejlesztés eredménye egészen a 80-as évektől észrevehető a növekvő GDP-ben. Az államok a külföldi tőke helyett a saját forrásból finanszírozott gazdaságfejlesztést preferálták. A 2. diagramban látható, hogy az 1980-as években Szingapúrba beáramló külföldi tőke mennyisége messze meghaladja a többi délkelet-ázsiai országét. A dél-koreai és tajvani kormány pedig aktív befektetés szabályozó politikát folytattak, melynek célja az volt, hogy a külföldi tőke befektetői növeljék a helyben hozzáadott értéket, és járuljanak hozzá az exporthoz. Dél-Koreában és Tajvanon is mindössze 1-2% részesedéssel rendelkeztek a külföldi tulajdonú vállalatok. (Ádám, 2006) A Szingapúrba beáramló tőke nagyrészt az amerikai transznacionális vállalatok befektetése. Már a 60-as évektől kedveltebb célpont lett, mint Hong Kong és Tajvan. A délkelet-ázsiai kommunista veszély miatt az USA jobbnak látta ide hozni a tőkét. A 80-as évektől változás történt, hiszen a TNC-k a délkelet- 12

14 ázsiai régió központjává tették Szingapúrt, és a városállam jelentős tőkeexportőrré vált. (Fikó, 2011/b) A délkelet-ázsiai országokban családi vállalkozások nőtték ki magukat hatalmas, több ágazatban érdekelt óriáscégekké, melyek az államok támogatását élvezték. A 3. diagramban az újonnan iparosodott országok első hullámának exportsikereit láthatjuk. A 80-as években Hong Kong, Korea és Szingapúr (első hullámbeli újonnan iparosodottak) emelkedett ki. 3. diagram: Termékek és szolgáltatások exportja (USD) ( ) (Forrás: saját szerkesztés a WTO adatai alapján) A japán minta és a fejlesztő állam jelensége a nyugatitól merőben eltérő jellegű, erősen exportorientált, protekcionista gazdaságokat hozott létre, amely védte és támogatta a vállalatokat. A szigorú vámok - melyek megakadályozták a versenyképes külföldi termékek bejutását és az exporttámogatások miatt elkényelmesedett hatalmas vállalatok nem voltak felkészülve a globalizáció kihívásaira, így a későbbi recesszió érzékenyen érintette őket. Az ázsiai országok fejődéséhez ugyanakkor hozzájárult a nagy tömegben rendelkezésre álló, olcsó és fegyelmezett munkaerő. Az individuum helyett a csapatszellem volt fontos, mely az egyéni érdekek elé helyezte a közösségi érdekeket. Ma, a globalizáció korszakában a szellemi vagyon, az innovativitás felértékelődik a hagyományos javakkal szemben. (Hoványi, 1995) Az egyén elnyomására épülő rendszerek viszont nem biztos, hogy képesek megfelelni 13

15 ezeknek a követelményeknek, és a jövőben képtelenek lesznek versenyelőnyhöz jutni. A jelenlegi globális környezetben egyre inkább a demokrácia válik a növekedés előfeltételévé, mely teret enged a kreativitásnak és a saját innovációs bázis kiépítésének. 14

16 II. AZ 1997-ES DÉLKELET-ÁZSIAI VÁLSÁG II.1. A VÁLSÁGOT KIVÁLTÓ OKOK A világ nagy megdöbbenéssel fogadta, mikor 1997-ben az addig csodálatra méltó növekedést produkáló ország csoport, az ázsiai tigrisek növekedési mutatói meredeken zuhanni kezdtek, a valuták pedig sorra leértékelődtek. A válság pénzügyi természete miatt kézenfekvő, hogy az okokat az országok gazdasági mutatóiban keressük. 1. táblázat: A fontosabb gazdasági mutatós átlagértéke országonként a GDP százalékában között Folyó fizetési GDP növekedési Költségvetési deficit mérleg egyenlege üteme változása Dél-Korea -1,7625 6,8-1,6 Indonézia -1,7625 6,9-0,2 Malajzia -5,4375 8,4-0,5 Fülöp-szigetek -4,15 4,5-1,2 Szingapúr 12,825 7,8-6,1 Thaiföld -6,3375 4,7-4,1 Tajvan 4,0625 6,3-1,3 (Forrás: Szűcs Ferenc, 2007) Az 1. táblázatban látható, hogy jelentősebb folyó fizetési mérleg deficitről csak Malajzia és Thaiföld esetében beszélhetünk. A délkelet-ázsiai országok a mutatóik alapján relatíve jó gazdasági helyzetben voltak, hiszen dinamikus növekedést mutattak, és a költségvetési hiány is elfogadható mértékű volt. Mindezek ellenére 1997-ben mégis kirobbant a válság. Az okokat tehát nem csak a gazdasági mutatókban kell keresnünk, hanem más, strukturális, intézményi tényezőket is meg kell vizsgálnunk. (Szűcs, 2007) 15

17 A délkelet-ázsiai válság esetén a legnagyobb problémát a pénzügyi szektor gyors liberalizációja okozta, mely a kamatlábak csökkenő kontrolljához, hitelezési politika lazulásához, és mindezek eredményeként nagyfokú tőkebeáramláshoz vezetett. A tőkebeáramlás persze nem szükségszerűen okoz pénzügyi válságot. A gondot a tőkebeáramlás sebessége jelentette. A délkelet-ázsiai országok esetén megfigyelhető, hogy a válság előtti években átlagosan a GNP 5%-nak megfelelő külföldi tőke áramlott be, melynek legnagyobb része portfólió befektetésekből és bankhitelből származott. (2. táblázat) 2. táblázat: Nettó magántőke-beruházás, (milliárd USD) Nettó FDI 6,3 6,5 9,5 12,1 4,9 Nettó portfólió-befektetés 5,3 8, ,6-6,5 Banki hitel és egyéb 15 18,4 32,9-44,5-44,5 Összes nettó magántőke 26,6 33,2 63,4-19,7-46,2 beáramlás (Forrás: Szűcs Ferenc, 2007) A tőkepiac megnyitását azért is sürgették ennyire az államok, mert verseny alakult ki a térség legfontosabb pénzügyi központja címért, melyben a kevésbé fejlett országok (Thaiföld és Malajzia) oly módon próbáltak meg felzárkózni a fejlettebbekhez (Szingapúr, Hong Kong), hogy offshore piacokat nyitottak, és tőzsdei mutatóikban megpróbálták utolérni őket. (Bassa, 2008) Az úgynevezett feltörekvő pénzpiacok közül a 90-es évek elején a délkeletázsiai országok kerültek a befektetők figyelmének középpontjába. Felgyorsult a spekulációs tőke beáramlása, míg a közvetlen beruházások jelentősége csökkent. A részvényárak emelkedése miatt óriási vállalati beruházások, túlberuházások jöttek létre, melyek jövedelmezőség egyre kisebb lett. (FRBSF, 1998) 16

18 A gazdasági növekedés gyors üteme és a beruházási láz arra késztette a vállalatokat, hogy csökkenő profitráta mellett is jelentős hiteleket vegyenek fel hazai és külföldi forrásokból. Dél-Korea, Indonézia, Malajzia és Thaiföld rövid lejáratú adósságállománya megnőtt, melyet elsősorban magáncégek halmoztak fel. Az államok a folyó fizetési mérleghiány finanszírozása érdekében nem korlátozták a tőkebeáramlást, a tőkebeáramlás pedig a buborékosodás elvének megfelelően (Minsky válságmodell) még több tőkét vonzott. (Bassa, 2008) Ezek mind nagyobb része viszont nem a termelésbe és a szolgáltatásokba áramlott, hanem pénzügyi és ingatlanspekulációkba. A részvényárak emelkedése nyomán a túlberuházások miatt a bankok óriási és olcsó többletlikviditáshoz jutottak. Ezeket mindenáron ki akarták helyezni, így hitelvizsgálat nélkül nyújtottak hitelt vállalatoknak és magánszemélyeknek egyaránt, olyan vállalkozásoknak is, melyeknek a jövedelmezősége már az elején is kétséges volt, illetve a vállalkozások csökkenő profitráta mellett is hitelhez juthattak. Fedezetként pedig ingatlant (lakás, föld) vagy részvényeket kértek (melyek ára abban az időben még felfelé ívelt). A hirtelen megnövekedett tőkekínálatot azonban nem tudta kezelni az állam. A pénzügyi liberalizáció időszakában elhanyagolták a különösen fontos pénzügyi ellenőrző és szabályozó funkciók kiépítését. Nem alakult ki például bankfelügyelet sem. A bankoknak így hamar megnőtt a rosszhitel állománya, mely komoly válságba sodorta a pénzügyi rendszert. Az erősen szabályozott gazdaságokban (Szingapúr, Tajvan, Hongkong) viszont nem okozott a válság akkora károkat. (Szűcs, 2007) Ez a folyamat megfelel a Hyman Minsky, amerikai közgazdász által felállított modellnek. Minsky abban hitt, hogy a pénzpiacok nem működnek racionálisan. Válságmodelljét is azon nézet szerint állította fel, hogy a pénzpiacokban eleve kódolva van az instabilitás, tehát nem is tehetők stabillá. A válságmodell hét szakaszból áll: 17

19 1. szakasz: Bekövetkezik egy olyan esemény, amely megváltoztatja az emberek jövőre vonatkozó várakozásait. 2. szakasz: Megindul az árak (részvénypiaci árak) emelkedése az érintett szektorban. 3. szakasz: Kedvező lehetőség nyílik a hitelfelvételre, amelyeket ún. pénzügyi innovációk is támogatnak. 4. szakasz: Túlkereslet támad, a részvényárak már csak azért nőnek, mert az emberek arra számítanak, hogy még mindig lesz olyan, aki be akar fektetni az adott részvénybe. Ez a balekok pótlólagos kereslete. 5. szakasz: Az eufória állapotában a tudatlanok is élvezni akarják azt a gazdagságot, amelyet az előttük érkezettek már megszereztek, nem veszik komolyan az intelmeket. Ez tovább fújja az árbuborékot. 6. szakasz: A bennfentesek realizálják nyereségüket. 7. szakasz: A kijózanodás időszaka. Ekkor már késő a beavatkozás, sok piaci szereplő pénze elvész. Minsky tehát a válságokért nem egy külső sokkban keresi, hanem a pénzügyi rendszer saját logikájában látja. (Szabó I., 2008) II.2. A VÁLSÁG KIROBBANÁSA ÉS TERJEDÉSE A pénzügyi krízis legfontosabb előidézői között meg kell említeni a rögzített és félig rögzített árfolyamokat az olyan országokban, mint Thaiföld, Indonézia és Dél-Korea. A másik ok a hatalmas folyószámla-deficitek felhalmozása, melyek lenyomták ezeknek az országoknak devizaárfolyamait, ami felbátorította a spekulatív támadásokat. A válság harmadik oka a magas belföldi kamatlábak megállapítása, amelyek a társaságokat arra sarkallták, hogy alacsonyabb kamatú, súlyos külföldi kölcsönöket vegyenek föl. A belföldi hitelezés gyenge ellenőrzése és bizonyos esetekben az emelkedő államadósság szintén hozzájárultak a válsághoz, hatásait pedig súlyosabbá tették. (FRBSF, 1998) A válság nem véletlenül robbant ki éppen Thaiföldön: ott volt együtt, egy időben a krízis legtöbb tényezője. A thaiföldi valuta, a baht valutakosárhoz volt 18

20 kötve, az árfolyama nem igazodott a reálgazdasági folyamatokhoz, nem volt összhangban a kamatláb-politikával és a pénzügyi liberalizáció egyes lépéseivel sem. A hatalmas folyószámla deficitek lenyomták az ország devizaárfolyamát, ami felbátorította a spekulatív támadásokat. Amint túlságosan drága lett a spekulánsok támadásainak elhárítása, július elején az árfolyamot lebegtetni kezdték. (Major, 2007) A válság a baht gyors leértékelődésével kezdődött. A leértékelődés hatása gyorsan terjedt, hiszen a fejlett országok és a délkelet-ázsiai országok ismertebb tőzsdéi szoros kapcsolatban voltak egymással, és a befektetők a delkelet-ázsiai országok tőzsdéit egy blokként kezelték, illetve térség országai közötti gazdasági verseny miatt a leértékelődéseket a versenytársak is követték. Ezért mondhatjuk, hogy a válság gyors terjedésének egyik oka a pénzpiaci liberalizáció és az árfolyampolitika. A válságnak voltak olyan okai is, melyek a világgazdasági folyamatokból eredtek. Egyes (jelentős) ázsiai exportcikkek esetén túltermelés alakult ki világszinten. A kivitel látszólag sok iparágban jelentős volt, de a statisztikák vizsgálatával kimutatható, hogy csupán néhány termékcsoportról volt szó (szórakoztató elektronika, személygépkocsi, ruházati cikkek). A probléma gyökere abban volt, hogy az alkalmazott technológia színvonala nem érte el a fejlett országok szintjét, pusztán az alacsony árak miatt voltak versenyképesek. A világpiaci árak esése miatt óriási hiány támadt az exportbevételekben. Ezt a hiányt a folyó fizetési mérleg többi tétele sem tudja ellensúlyozni, hiszen ott is jelentős volt a deficit. Felmerült az igény, hogy a gazdaság fejlesztését ne a mennyiségi, hanem a minőségi javulásra alapozzák az alkalmazott technológia és a humán erőforrás tekintetében is. A technológia helyi fejlesztésével további előnyökben bíztak: az országban tartanák a magasan képzett, diplomás dolgozókat. Tehát bebizonyosodott, hogy a pusztán mennyiségi növekedés nem elegendő, a gazdasági fejlődést a technológia és a humán erőforrás fejlődésnek is kísérnie kell. (Szűcs, 2007) 19

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai

Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 32-45. o. Pénzügyi válságok a kilencvenes években egy évtized tanulságai Halmosi Péter 1 A kilencvenes évek elején a világgazdaságot

Részletesebben

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS FŐSZERKESZTŐ: Zádor Márta SZERKESZTŐ: Nyers József LEKTOR: Mellár Tamás OLVASÓSZERKESZTŐ: Zuráné Viktor Andrea A KÖTET

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

Az ír csoda. Írország gazdasági fejlôdése a függetlenné válástól napjainkig

Az ír csoda. Írország gazdasági fejlôdése a függetlenné válástól napjainkig EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK HAJÓS RÉKA ZITA Az ír csoda. Írország gazdasági fejlôdése a függetlenné válástól napjainkig 2006 Tartalom 1. A témaválasztás indoklása.....................................................

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése 945 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november (945 968. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány Ágár Davaajav MONGÓLIA PRIVATIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE Diplomadolgozat Konzulens:

Részletesebben

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8 Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika helyzete és feladatai 60 fordulat 8 A huszonegyedik század hajnalán elgondolkodva a fejlesztéspolitika helyzetén, joggal merül fel a kérdés: vajon az elmúlt

Részletesebben

Japán világgazdasági és külpolitikai szerep-vállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben

Japán világgazdasági és külpolitikai szerep-vállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben Japán világgazdasági és külpolitikai szerep-vállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Japán világgazdasági szerepváltozása... 6 2.1. Japán részvétele

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében:

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság helyzete, jellemzői és kilátásai, és a magyar gazdaság növekedésére való hatásai Készült a Költségvetési Tanács Titkársága

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT A TALPRA ÁLLÁS ÉS FELEMELKEDÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMJA 2010. JÚLIUS 28. 1 2 TARTALOM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV 1. Tíz év után... 2 2. Tíz év után újra Széchenyi Terv... 5 3.

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben

és egyenlőtlenség: a washingtoni konszenzustól az inkluzív növekedésig 1

és egyenlőtlenség: a washingtoni konszenzustól az inkluzív növekedésig 1 Alfredo Saad-Filho NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Növekedés, szegénység és egyenlőtlenség: a washingtoni konszenzustól az inkluzív növekedésig 1 A tanulmány az utóbbi években a növekedés, szegénység és egyenlőtlenség

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 A SZÉLL KÁLMÁN TERV ALAPJÁN Budapest, 2011. április Tartalom Előszó...1 1. Gazdaságpolitikai célok...2 2. Makrogazdasági kilátások...6

Részletesebben

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 Ősz)

DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 Ősz) DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY Vol. 1. No. 3 (Autumn 2010/3 Ősz) A PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSA KIS NYITOTT GAZDASÁGOKRA: MAGYARORSZÁG ESETE MAGAS ISTVÁN Magas István: Tanszékvezető

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 22. SZEPTEMBER Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. A növekedési és egyensúlyi problémák: folyamatok és okok 4 I.1. Lassuló és változó szerkezetű

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola A STRUKTURÁLIS ALAPOK SZEREPE ÍRORSZÁG

Budapesti Gazdasági Főiskola A STRUKTURÁLIS ALAPOK SZEREPE ÍRORSZÁG Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS EU MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat EU szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK SZEREPE ÍRORSZÁG GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉBEN Készítette:

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA

AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA amint azt az Igazgatóság 2011. október 11-i ülésén elfogadta 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1. A BANK PORTFOLIÓJA...

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba. A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 1

Tervgazdaságból piacgazdaságba. A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 1 Bod Péter Ákos: Tervgazdaságból piacgazdaságba. A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 1 Rendszerváltozás: intézmények, struktúrák, szokások egyidejű gyökeres átalakulása Míg a politikai rendszer

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. SWD(2015) 36 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2015. évi országjelentés Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló

Részletesebben

Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA. HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III.

Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA. HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III. Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III. Budapest 2010. szeptember 1. A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 2015. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 5 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET...

Részletesebben

A privatizáció összehasonlító elemzése a csatlakozó és egyes átalakuló gazdaságokban

A privatizáció összehasonlító elemzése a csatlakozó és egyes átalakuló gazdaságokban a csatlakozó és egyes átalakuló gazdaságokban Tóth Máté (szerk.)- Baksay Gergely - Bilek Péter- Czakó Veronika- Gáspár Pál - Orbán Gábor Budapest 2003 szeptember Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. Áttekintés

Részletesebben

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat Bármelyik társadalmi-gazdasági mutatót vesszük is alapul a nemzetközi összehasonlításhoz, Magyarország helyét mindenképp

Részletesebben

A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa

A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa Lentner Csaba A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa A magyar gazdaság két évtized alatt végbement jelentõs mértékû nemzetközi beágyazódottsága alapján az országot

Részletesebben