KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DECEMBER 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31."

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA... 3 B. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK RÉSZLETEZÉSE, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJAI... 6 I. MÉRLEG Immateriális javak Tárgyi eszközök Részvények, részesedések Pénzeszközök Követelések Értékpapírok Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok II. EREDMÉNYKIMUTATÁS Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Általános igazgatási költségek Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Értékvesztések és általános kockázati céltartalék Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény és az eredmény levezetése C. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK

3 A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás neve: Rövidített neve: KELER Központi Értéktár Zrt. KELER Zrt. Címe: 1075 Budapest Asbóth u júniustól: 1074 Budapest Rákóczi út Cégjegyzésre jogosult: Dudás György vezérigazgató 1094 Budapest Tompa utca 13. Könyvvizsgálatot ellátó cég: KPMG Hungária Kft Budapest, Váci út 31. Beszámoló összeállításáért felelős: Nitsch Attila főkönyvelő (reg.szám: ) 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 34. Működési forma: Az Elszámolóház zártkörű részvénytársaság formájában működik. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ) a szerint január 1-ével szakosított hitelintézetté alakult át. Az alapítás időpontja, alapítók: A részvénytársaságot október 12-én alapították, zártkörűen. Az alapítók, és a tulajdonosi részarány az alapításkor: Név: Magyar Nemzeti Bank 50% Székhely: 1850 Budapest Szabadság tér 8-9. Név: Budapesti Értéktőzsde 25% Székhely: 1052 Budapest Deák Ferenc utca 5. Név: Budapesti Árutőzsde 25% Székhely: 1052 Budapest Deák Ferenc utca 5. 3

4 A jegyzett tőke alapításkori értéke 500 millió Ft, amely 375 millió forint pénzbeli betétből és 125 millió forint apportból (üzleti, illetve cégérték, valamint tárgyi eszközből) áll. Az alapítók április 30-án a KELER Zrt. jegyzett tőkéjét MFt-ra emelték. Az alaptőkeemelés az eredménytartalék terhére történt. Az alapítók tulajdoni részarány változása: A KELER Zrt. tulajdonosi szerkezetében a következő változások történtek: Az MNB közvetlen tulajdonosi részesedése 50%-ról 53,33%-ra (részvénykönyvi bejegyzés szeptember 21.), a közvetett tulajdonosi részesedése 1,74%-ról 1,85%-ra, majd 3,24%- ra (részvénykönyvi bejegyzés szeptember 23. és augusztus 16.) módosult. A BÉT közvetlen tulajdonosi részesedése először 25%-ról 26,67%-ra (részvénykönyvi bejegyzés szeptember 23.) változott. Másodszor a közvetlen tulajdoni részesedésben 26,67 %-ról 46,67 %-ra (részvénykönyvi bejegyzés augusztus 16.) vátozott. A BÁT tulajdonosi részesedése 25%-ról 20%-ra (részvénykönyvi bejegyzés szerint szeptember 21-én 25%-ról 21,67%-ra, szeptember 23-án 21,67%-ról 20%-ra) módosult. A augusztus 16-i részvénykönyvi bejegyzés tartalmazza, hogy a BÁT tulajdonosi részesedése megszűnt. Tevékenységi kör: Pénz-, tőkepiac igazgatása Piaci helyzet: A KELER Zrt. a Tpt. 334., 335. (1), (3), (5) és a 336. (1)-(2) bekezdései szerinti elszámolóházi - és központi értéktári tevékenységeket végezhet. A KELER Zrt. szolgáltatásait a tőzsdetagoknak, a Budapesti Értéktőzsdének, Budapesti Árutőzsdének, a Magyar Nemzeti Banknak és más kereskedelmi és befektetési bankoknak a Tpt. szerinti letéti őrzési, értékpapír letétkezelési tevékenységet végző szervezeteknek, befektetési alapkezelőknek kizárólag az általa kezelt befektetési jegy vonatkozásában, a törvény által meghatározott szervezett piac szereplőinek, a kibocsátóknak az általuk kibocsátott értékpapírra vonatkozóan, a Magyar Állam, a Magyar Állam vagyonát kezelő központi költségvetési szervezet és a Magyar Állam vagyonát kezelő más szervezetek részére nyújtja. 4

5 A beszámoló típusa január 1-től az elszámolóház éves beszámolóját és könyvvezetését a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szerint készíti. Mérlegét a 250/2000. Kormányrendelet 1. sz. melléklete alapján állítja össze, összhangban a 6. sz. melléklettel, mely az elszámolóház mérlegének bővebb tagolását tartalmazza. Eredménykimutatását a KELER Zrt. a fenti kormányrendelet 2. sz. melléklete EREDMÉNYKIMUTATÁS I. ( függőleges tagolás ) alapján állítja össze. A KELER Zrt. a beszámolóját millió forintban adja meg. A KELER Zrt. a kettős könyvvitel szabályai szerint az üzleti évről az üzleti év utolsó napján, azaz december 31-ével, mint fordulónappal éves beszámolót készít. A számvitelről szóló évi C. törvény ( számviteli törvény ) szerint el kell számolni azokat a naptári évre vonatkozó gazdasági eseményeket is, amelyek a mérleg fordulónapja után (2014. december 31.), de a beszámoló összeállítását megelőzően lettek ismertek. A KELER Zrt-nél az ilyen kívülről jövő tételek befogadásának utolsó napja, vagyis a mérlegkészítés napja február 23. A KELER Zrt. jelentős hibának tekinti az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 5

6 B. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK RÉSZLETEZÉSE, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJAI I. MÉRLEG 1. Immateriális javak A KELER Zrt. a hatályos számviteli politikája szerint, a számviteli törvénynek megfelelően, az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót a beszerzett immateriális javaknál aktiválja. Az amortizáció számításának alapja a le nem vonható általános forgalmi adóval növelt beszerzési értéke. Tekintettel arra, hogy az elszámolóház adóköteles tevékenysége jelentősen emelkedett, a számviteli politika az alábbi kiegészítéssel bővült: január 1-től alkalmazzuk az évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról szóló törvényt, melynek a KELER Zrt.-re vonatkozó legfontosabb részei a következők: az előzetesen felszámított adó megosztása a tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó megosztására vonatkozó különös szabályok - a tv. 5. számú melléklet Az előzetesen felszámított adó arányos megosztásának 123. (3) bekezdésében említett számítási módszere január 1-től alkalmazzuk a számviteli törvény 47 (3)-t, mely szerint a bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított ÁFA, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított forgalmi adó le nem vonható hányada. Az immateriális javak (számviteli törvény. 25..) amortizációját - kivéve a szellemi termékeket - a KELER Zrt. az alábbiak szerint számolja el: vagyoni értékű jogok 6 év leírási idő figyelembe vételével, lineáris 16,6%-os kulccsal. üzleti illetve cégértéknél az 5 éves leírási idő figyelembevételével, 40%-os degresszív leírási kulcs alkalmazásával. szellemi termékeknél 25%-os lineáris leírási kulcsot használunk. Az január 1. előtt aktivált szellemi termékeknél 40 %-os degresszív leírási kulcsot használunk. 2. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök közül a KELER Zrt. tulajdonába számítástechnikai eszközök, bútorok, irodagépek, fénymásolók, faxok és járművek tartoznak. A tárgyi eszközök értékcsökkenését a számviteli politikában megfogalmazottak szerint a társasági adótörvényben elfogadott normák, leírási kulcsok szerint számoljuk el. A terv szerinti leírási kulcsok lineárisan kerültek megállapításra: 6

7 gépek, berendezések, felszerelések elszámolási ideje 7 év, a leírási kulcs 14,5% irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek és berendezések elszámolási ideje 4 év. Az alkalmazott leírási kulcs 25%. személygépkocsik esetén 5 éves használati idő figyelembevételével 20%-os az értékcsökkenés Az idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházások értékcsökkenését a várható hasznos élettartam figyelembevételével számoltuk el. A számviteli törvény 80. (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egyösszegben értékcsökkenésként számoltuk el. Az aktiválásra nem kerülő 100 ezer forint alatti eszközök beszerzésénél a felmerülő általános forgalmi adót a beszerzéssel egyidőben költségként számoljuk el az 5-ös számlaosztályban. A számviteli törvény 52. (6) bekezdése alapján nem számolunk el értékcsökkenést a beszerzett képzőművészeti alkotások után. A selejtezett és az értékesített tárgyi eszközök maradványértékét egyéb ráfordításként számoltuk el. Értékcsökkenési kimutatás: dec. 31. Megnevezés Lináris Degresszív Könyvszerinti Terv szerinti Terv szerinti érték kivezetés 100eFt alatti tárgyi eszközök Számítástechnikai eszközök Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Egyéb szellemi termék Fénymásolók, faxok,telefonok Irodagépek Járművek Vagyonértékű jogok Bútorok Bérelt ingatlanon végzett beruházások ÖSSZESEN Lineáris+degresszív együtt 669 Könyv szerinti érték kivezetése 11 MINDÖSSZESEN 680 7

8 Megnevezés dec eft alatti kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 33 25%-os leírási kulcs alá tartozó immateriális javak értékcsökkenése %-os leírási kulcs alá tartozó immateriális javak értékcsökkenése 0 25%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése 80 33%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése 8 20%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése 16 16,6 %-os leírási kulcs alá tartozó tárgy eszközök értékcsökkenése 6 14,5%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése 13 ingatlan beruházások, bérleti időszak alapján megállapított tárgyi eszköz értékcsökkenése 33 ÖSSZESEN 669 Nullára leírt eszközök dec. 31. A nullára leírt eszközök közötti arány megoszlása vagyoni értékű jogok 0,43% szellemi termékek 78,14% előző éveket érintő változások 3,81% számítástechnikai eszközök 15,58% irodabútorok, irodai berendezések 2,04% 100,00% Az immateriális javak, tárgyi eszközök évi bruttó állomány- és értékcsökkenés változását tartalmazó tábla a kiegészítő melléklet végén található. 8

9 3. Részvények, részesedések A részvények, részesedések beszerzési, illetve névértéken kerültek nyilvántartásba. Név: Székhely: Név: Székhely: ASSOCIATION OF NATIONAL NUMBERING AGENCIES scrl 6, avenue de Schiphol 1140 Bruxelles KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt Budapest Rákóczi út (A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.) dec dec. 31. E Ft E Ft ANNA (Értékpapír Kódkiadó Szervezetek Nemzetközi Szervezete) GIRO KELER KSZF Összesen: A számviteli törvény szerinti a KELER Zrt án többségi részesedést szerzett a KELER KSZF Kft-ben. A Kft. működését től kezdte meg. A KELER KSZF Kft április 1-től zártkörően működő részvénytársaságként folytatja üzleti tevékenységét. A KELER Zrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint éves konszolidált beszámolót is készít. KELER KSZF Zrt. tulajdonosi szerkezete (A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.) Alapításkor E Ft E Ft április 2-án Jegyzett tőke Tőketartalék KELER ZRT ,50% ,50% Budapesti Értéktőzsde ,50% ,50% Összesen: % % E Ft E Ft december 31. Jegyzett tőke Tőketartalék KELER ZRT ,72% ,72% Budapesti Értéktőzsde ,13% ,13% Magyar Nemzeti Bank ,15% ,15% Összesen: % % 9

10 KELER KSZF Zrt. saját tőkéje (A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.) december 31. E Ft KELER Zrt. BÉT MNB Összesen Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Pénzeszközök A pénzeszközök értékelése az alábbi elvek szerint történtek Pénztár a KELER Zrt ben megszüntette a készpénzforgalmát. Elektronikus pénzeszközök a évi utolsó mozgást tartalmazó bankszámla kivonat alapján, könyv szerinti értéken dec dec. 31. MNB-nél elhelyezett betét (3 hónapon belül esedékes) Elszámolási betétszámla (HUF) Bankszámlák, bankbetétek: a évi utolsó mozgást tartalmazó bankszámla kivonat alapján, könyv szerinti értéken. 10

11 5. Követelések Hitelintézetekkel szembeni követelések dec dec. 31. Belföldi hitelintézettel szembeni követelés Külföldi hitelintézettel szembeni követelés Belföldi hitelintézetnél elhelyezett betét (3 hónapon belül esedékes) Összesen: Deviza nyilvántartás: dec. 31. KELER Zrt. Ügyfél Összesen Deviza , , ,64 AUD , , ,61 CAD , , ,33 CHF , , ,37 CZK ,98 0, ,98 DKK , , ,39 EUR , , ,03 GBP , , ,94 HKD , , ,51 HUF , , ,00 JPY , , ,12 NOK 5 0, , ,59 NZD , , ,81 PLN 10 0, , ,08 RON , , ,77 SEK , , ,30 TRY , , ,80 USD ,00 883,04 883,04 ZAR 0 Összesen: Ügyfelekkel szembeni követelések A kölcsönök, melyek a munkavállalóknak lakásépítésre, lakásvásárlásra, bővítésre folyósított összegeket tartalmazzák, könyv szerinti értéken kerültek a mérlegbe. Lakáskölcsönök dec dec hónapon belül esedékes hónapon túl és 1 éven belül esedékes éven túl és 5 éven belül esedékes éven túl esedékes 4 2 Összesen:

12 6. Értékpapírok Forgóeszköz: Névérték Könyvszerinti érték dec dec dec dec. 31. Diszkont kincstárjegy Saját forrásból Idegen forrásból Magyar Államkötvény Saját forrásból Idegen forrásból MNB kötvény Saját forrásból Idegen forrásból Összesen: Befektetett pénzügyi eszközök: Vállalati kötvény Saját forrásból Idegen forrásból Összesen: Saját forrás összesen Idegen forrás összesen A KELER Zrt. a Tpt. alapján saját tőkéjéből származó szabad pénzeszközeiből, illetve az ügyfeleitől származó pénzeszközökből kizárólag állampapírt, valamint hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásárolhat, illetve betétet helyezhet el az MNB-nél és hitelintézetnél, valamint repóügyletet köthet. 12

13 Értékpapír állomány értékelése dec. 31. Nettó beszezési Átértékelési Átértékelési Nettó Piaci ár veszteség nyereség nyer./veszt. érték DKJ MÁK fix kamatozású MÁK változó kamatozású Hitelintézeti kötvények Forgatási célú értékpapírok Befektetési célú értékpapírok (Hitelintézeti kötvények) ÖSSZESEN: A mérlegben a KELER Zrt. az állampapírjai után értékvesztést számol el az érvényben lévő számviteli politikája alapján, amennyiben az értékpapírok értékcsökkenése tartós évben a MÁK fix kamatozású értékpapírok esetében nem került értékvesztés elszámolásra. Értékpapír állomány átértékelése mérlegkészítéskori árfolyammal febr. 23. Nettó Elszámolt Átértékelési Átértékelési Nettó Piaci beszerzési ár értékvesztés veszteség nyereség nyereség/ érték dec feb feb. 23. veszteség DKJ MÁK fix kamatozású MÁK változó kamatozású Hitelintézeti kötvények Forgatási célú értékpapírok Befektetési célú értékpapírok ÖSSZESEN: A fenti táblázat a mérlegkészítés időpontjában tájékoztató jelleggel mutatja be az értékpapír portfolióra vonatkozó értékpapír átértékelési veszteséget. Értékpapírok értékvesztésének változása dec. 31. Ép. eladás miatti Elszámolt dec. 31. értékvesztés kivezetése értékvesztés Értékvesztés ÖSSZESEN:

14 7. Egyéb eszközök dec dec. 31. Tőzsdei ügyletekből adódó, befektetési szolg-kal szemb-i követelés 0 0 Értéktári szolgáltatások miatti követelés Elszámolóházi tevékenységből adódó követelés összesen Egyéb szolgáltatásból adódó követelés * NAV TAO * NAV ÁFA 9 33 * Pénzügyi szervezetek különadója 1 1 * Innovációs járulék, késedelmi kamat, bírság 6 8 * Országos Egészségbiztosító Pénztárat terhelő ellátások 2 2 * Fővárosi Önkormányzat - Iparűzési adó 22 6 * Adott előlegek 14 9 * Különféle egyéb Egyéb Egyéb követelés összesen Összesen: Szolgáltatásból származó (elszámolóházi tevékenységből adódó követelések, valamint egyéb szolgáltatásból adódó követelések) követelésekre képzett értékvesztés alakulása dec. 31. Állomány változás dec. 31. növekedés/csökk. A vevők által elfogadott,elismert követelés összeg Elszámolt értékvesztés Nettó érték összesen: A KELER Zrt. követeléseiről korosított listát készít, mely alapján negyedévente egyedi minősítést állít össze. Értékvesztést képez egyedileg az 1 MFt feletti és a rossz kategóriába sorolt partnereknél, egyébként csoportos értékvesztést határoz meg. A KELER Zrt. deviza követeléseit a fordulónapon érvényes MNB devizaárfolyamon tartja nyilván. 14

15 8. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek miatti aktív időbeli elhatárolás 546 MFt, amelynek döntő része az értékpapírok hozamának évet illető bevétele dec dec. 31. Kamatelhatárolás Egyéb 0 0 Összesen Kiadások miatti aktív időbeli elhatárolás 75 MFt, amely a évben kifizetett, évet terhelő szolgáltatások értékét tartalmazza dec dec. 31. Bérleti díjak 42 0 Rendszerbevezetés, karbantartás Egyéb 4 9 Összesen

16 9. Saját tőke dec.31. Növekedés Csökkenés dec.31. Jegyzett tőke Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: A saját tőke értékét könyv szerinti értéken mutatjuk ki. A évi eredmény után a KELER Zrt. nem fizetett osztalékot a tulajdonosoknak. A évi mérleg szerinti eredmény felhasználásáról a közgyűlés dönt. Jegyzett tőke Az elszámolóház jegyzett tőkéje 2014-ben nem változott, melynek értéke: 4 500,- MFt. A KELER Zrt. alaptőkéje 900 db, azaz kilencszáz darab, egyenként 5 MFt, azaz ötmillió forint névértékű - névre szóló - azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált részvényből áll. Eredménytartalék 2014-ben az eredménytartalék MFt-tal növekedett, mivel 2013-ban nem történt osztalékkifizetés, valamint a KELER Zrt. fejlesztési tartalék felhasználás miatt 71 MFt-ot lekötött tartalékból vezetett át. Általános tartalék Általános tartalékot az adózott eredménye után képez a KELER Zrt január 1-től, 10%- os mértékben dec dec. 31. Adózott eredmény Általános tartalék (10%)

17 10. Kötelezettségek A kötelezettségek az elismert mértékben, könyv szerinti értékben kerültek a mérlegbe dec dec. 31. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Látra szóló kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Tőzsdei ügyletekből adódó tőzsdeforgalmi számla és egyéb köt Tőzsdén kívüli ügyletek miatti kötelezettség 0 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból * NAV TAO 0 0 * SZJA * Munkaerő piaci járulék 0 0 * Önellenőrzési pótlék 0 0 * Egyszerűsített foglalkoztatási közteher 0 0 * Rehabilitációs hozzájárulás 1 1 * EHO 7 9 * ÁFA 0 0 * Cégautó 0 0 * TB kötelezettség és szociális hozzájárulási adó * Bankfelügyeleti díj 2 2 * Jövedelem elszámolás 5 0 * Különféle rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ÖSSZESEN:

18 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 3 hónapon belül esedékes 3 hónapon túl és 1 éven belül esedékes 1 éven túl és 5 éven belül esedékes 5 éven túl esedékes Összesen dec. 31. Látra szóló kötelezettségek ÖSSZESEN: Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 3 hónapon belül esedékes 3 hónapon túl és 1 éven belül esedékes 1 éven túl és 5 éven belül esedékes 5 éven túl esedékes Összesen dec. 31. Látra szóló kötelezettségek ÖSSZESEN: Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 3 hónapon belül esedékes 3 hónapon túl és 1 éven belül esedékes 1 éven túl és 5 éven belül esedékes 5 éven túl esedékes Összesen dec. 31. Látra szóló kötelezettségek ÖSSZESEN: Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 3 hónapon belül esedékes 3 hónapon túl és 1 éven belül esedékes 1 éven túl és 5 éven belül esedékes 5 éven túl esedékes Összesen dec. 31. Látra szóló kötelezettségek ÖSSZESEN:

19 Külföldi pénznemre szóló források Ügyféllel szembeni deviza kötelezettség: + 3 nap dec dec. 31. Deviza ,72 AUD ,90 CAD ,82 CHF ,16 CZK 2 5 0,00 DKK ,19 EUR ,18 GBP ,94 HKD ,34 HUF ,00 JPY ,12 NOK ,59 NZD ,45 PLN ,08 RON ,93 SEK ,17 TRY ,01 USD ,04 ZAR 0 0 Összesen: A KELER Zrt. deviza kötelezettségeit a fordulónapon érvényes MNB devizaárfolyamon tartja nyilván dec.31. Felvett Pénszámla Összesen hitel Hitelintézetekkel kapcsolatos kötelezettség Pénzszámla (HUF) Deviza számla Összesen Ügyfelekkel kapcsolatos 0 kötelezettség Pénzszámla (HUF) Deviza számla Összesen Hitelintézetekkel és Ügyfelekkel kapcsolatos kötelezettség ÖSSZESEN:

20 11. Passzív időbeli elhatárolások A mérleg fordulónapja után kifizetésre kerülő, a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások összege 517 MFt dec dec. 31. Prémium Prémium járulékai Ügyvédi költség 6 5 Auditálás 3 4 Adószakértői tanácsadás 4 21 Közüzemi díjak 8 4 Karbantartások 16 0 Közvetített szolgáltatás 2 0 Telefon, adatátviteli vonalak 5 6 Háttérközpont bérleti díj 1 0 Informatikai karbantartás Értékpapír őrzés 2 4 Tárgyi eszköz 11 0 Fizetendő kamat Kockázatkezelés Értékpapír árfolyamveszteség 0 0 ÁFA Egyéb 14 5 Összesen: Céltartalékok Általános kockázati céltartalékot a KELER Zrt január 1-től a korrigált mérlegfőösszeg után képez. A KELER Zrt ben nem képzett általános kockázati céltartalékot dec. 31. Növekedés Csökkenés dec. 31. képzés felhasználás Általános kockázati céltartalék Általános kockázati céltartalék változás 2014-ben 0 A KELER Zrt. előre nem látható, illetőleg előre nem meghatározható lehetséges veszteségek fedezetére a kockázattal súlyozott kitettség értékösszegének 1,25 százalékáig általános kockázati céltartalékot képezett december 31-ig a Hpt. 87. (2) pontja alapján. A KELER Zrt. az általános kockázati céltartalékra képzett összegét fenntartja 2015-ben is az előre nem látható veszteségekre. 20

21 II. EREDMÉNYKIMUTATÁS Az eredménykimutatást a szakosított hitelintézetként működő Elszámolóházra vonatkozó hatályos 250/2000. Kormányrendelet 10. (1) bekezdésnek megfelelően készítjük a 2. sz. melléklet alapján az EREDMÉNYKIMUTATÁS I. ( függőleges tagolás ) tagolása szerint. A Kormány rendeletnek megfelelően az Értékesítés nettó árbevétele helyett Elszámolóházi tevékenység bevétele -ként kerülnek kimutatásra a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott díjszabályzatban rögzített szolgáltatásokért felszámított díjak. 1. Kamatkülönbözet Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 0 12 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből kapcsolt vállalkozásnak fizetett Kamatkülönbözet összesen: Bevételek értékpapírokból GIRO osztalék 13 0 Bevételek értékpapírokból összesen: Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Pénzügyi szolgáltatások bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól - készfizető kezességvállalás Ebből kapcsolt vállalkozástól - egyéb pénzügyi szolgáltatások 8 8 Befektetési szolgáltatások bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (Elszámolóházi bevétek) összesen:

22 Exportértékesítés nettó árbevétele Nemzetközi elszámolóházakkal öt megállapodásunk van. Név: Székhely: Név: Székhely: Clearstream Banking Luxembourg 42. Bd. J.F. Kennedy, L-2967 Luxembourg Österreichische Kontrollbank AG Am Hof 4., 1010 Wien, Austria Név: National Depository for Securities ( KDPW ) Székhely: ul. Ksiazeca 4., Warszawa, Poland Név: Székhely: Név: Székhely: Europen Investment Bank 100, Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg SIS Segaintersettle Brandschenstrasse 47., CH-8002 Zurich Szolgáltatásexport Európai Unión belülről Szolgáltatásexport Európai Unión kívülről 4 11 Összesen: Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi szolgáltatások ráfordításai MNB költség GIRO költség 1 1 Clearstream banköltség 92 1 CITI bankköltség SIX bankköltség Egyéb banköltség Befektetési szolgáltatások ráfordításai ( közvetített szolg) Ebből kapcsolt vállalkozás 0 0 Összesen:

23 5. Pénzügyi műveletek nettó eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeiből Devizák és valuták átváltás-, és értékesítéskori árfolyamnyeresége Befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) Az értékesített értékpapírok miatt elszámlt árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek ráfordításai Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 20 0 Devizák és valuták átváltás és értékeléskori árfolyamvesztesége Befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) Az értékesített értékpapírok miatt elszámlt árfolyamveszteség Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 Pénzügyi műveletek nettó eredménye összesen Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Nem pénzügyi és befektetési szolg. bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól - transzferár Ebből kapcsolt vállalkozástól - egyéb szolgáltatások Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök 5 35 Ebből kapcsolt vállalkozástól - softver értékesítés 69 4 Káreseményekkel kapcs. bevételek 0 0 TB kifizetőhely, költségtérítés 1% 0 0 Különféle egyéb bevételek Ebből kapcsolt vállalkozástól 6 0 Egyéb bevételek Összesen:

24 7. Általános igazgatási költségek Személyi jellegű ráfordítások A bérköltség tartalmazza a KELER Zrt. által foglalkoztatott dolgozók munkabérét, prémiumát, egyéb béreket és a választott tisztségviselők tiszteletdíját. A személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartozik a munkavállalóknak biztosított étkezési hozzájárulás, a cafeteria rendszeren keresztül biztosított természetbeni juttatások, a vállalkozást terhelő betegszabadság és táppénz, önkéntes nyugdíjpénztárak munkáltatói tagdíj-hozzájárulása, segélyek költségei, reprezentáció és üzleti ajándék költségei, valamint a természetbeni juttatások után megfizetett és elszámolt SZJA. A bérjárulékok közt szerepel a szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás, és rehabilitációs hozzájárulás. Egyéb igazgatási költségek Anyagjellegű ráfordítások Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások Összesen: Anyagjellegű ráfordítások Az anyagköltségek között kerültek elszámolásra a közüzemi díjak, üzemanyagok, nyomtatványok és irodaszerek Üzemanyagok, közüzemi díjak Számítástechnikai eszközök, gépek, járművek anyagfelhasználása 3 6 Épület fenntartás 0 1 Irodaszerek, nyomtatványok, szakkönyvek 6 11 Összesen:

25 Igénybevett szolgáltatások értéke Az igénybevett szolgáltatások között a bérleti díjakat, a különböző karbantartásokat, hirdetéseket, szállítási, utazási, hírközlési, őrzés-védelmi költségeket vettük figyelembe Szállítás, rakodás, tárolás 4 8 Bérleti díj Karbantartás Takarítás Hírdetések 0 1 Oktatás, szakmai konferenciák Kiküldetési, utazási költségek Posta, telefon, adtátviteli vonalak Szakértői díjak, munkaerő kölcsönzés Tanulmányok, szakvéleményezési díjak Kockázatkezelési szolgáltatás Őrzés-védelem 0 1 Egyéb igénybevett szolgáltatások Összesen: Karbantartás, javítási költségek Szoftver termékek nyomonkövetése, supportja, karbantartása Hardver termékek supportja, karbantartása Műszaki és egyéb berendezések, járművek karbantartása, javítása Épülettel kapcsolatos és egyéb karbantartása, javítása 2 1 Összesen: Egyéb szolgáltatások Az egyéb szolgáltatások költségei között a hatósági igazgatási díjak, illetékek, ügyvédi, közjegyzői megbízások díjai, a biztosítások lettek elszámolva Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek Fizetett jutalékok 1 1 Biztosítások 6 9 Összesen:

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben