KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DECEMBER 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. DECEMBER 31."

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA... 3 B. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK RÉSZLETEZÉSE, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJAI... 6 I. MÉRLEG Immateriális javak Tárgyi eszközök Részvények, részesedések Pénzeszközök Követelések Értékpapírok Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok II. EREDMÉNYKIMUTATÁS Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Általános igazgatási költségek Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Értékvesztések és általános kockázati céltartalék Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény és az eredmény levezetése C. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK

3 A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás neve: Rövidített neve: KELER Központi Értéktár Zrt. KELER Zrt. Címe: 1075 Budapest Asbóth u júniustól: 1074 Budapest Rákóczi út Cégjegyzésre jogosult: Dudás György vezérigazgató 1094 Budapest Tompa utca 13. Könyvvizsgálatot ellátó cég: KPMG Hungária Kft Budapest, Váci út 31. Beszámoló összeállításáért felelős: Nitsch Attila főkönyvelő (reg.szám: ) 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 34. Működési forma: Az Elszámolóház zártkörű részvénytársaság formájában működik. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ) a szerint január 1-ével szakosított hitelintézetté alakult át. Az alapítás időpontja, alapítók: A részvénytársaságot október 12-én alapították, zártkörűen. Az alapítók, és a tulajdonosi részarány az alapításkor: Név: Magyar Nemzeti Bank 50% Székhely: 1850 Budapest Szabadság tér 8-9. Név: Budapesti Értéktőzsde 25% Székhely: 1052 Budapest Deák Ferenc utca 5. Név: Budapesti Árutőzsde 25% Székhely: 1052 Budapest Deák Ferenc utca 5. 3

4 A jegyzett tőke alapításkori értéke 500 millió Ft, amely 375 millió forint pénzbeli betétből és 125 millió forint apportból (üzleti, illetve cégérték, valamint tárgyi eszközből) áll. Az alapítók április 30-án a KELER Zrt. jegyzett tőkéjét MFt-ra emelték. Az alaptőkeemelés az eredménytartalék terhére történt. Az alapítók tulajdoni részarány változása: A KELER Zrt. tulajdonosi szerkezetében a következő változások történtek: Az MNB közvetlen tulajdonosi részesedése 50%-ról 53,33%-ra (részvénykönyvi bejegyzés szeptember 21.), a közvetett tulajdonosi részesedése 1,74%-ról 1,85%-ra, majd 3,24%- ra (részvénykönyvi bejegyzés szeptember 23. és augusztus 16.) módosult. A BÉT közvetlen tulajdonosi részesedése először 25%-ról 26,67%-ra (részvénykönyvi bejegyzés szeptember 23.) változott. Másodszor a közvetlen tulajdoni részesedésben 26,67 %-ról 46,67 %-ra (részvénykönyvi bejegyzés augusztus 16.) vátozott. A BÁT tulajdonosi részesedése 25%-ról 20%-ra (részvénykönyvi bejegyzés szerint szeptember 21-én 25%-ról 21,67%-ra, szeptember 23-án 21,67%-ról 20%-ra) módosult. A augusztus 16-i részvénykönyvi bejegyzés tartalmazza, hogy a BÁT tulajdonosi részesedése megszűnt. Tevékenységi kör: Pénz-, tőkepiac igazgatása Piaci helyzet: A KELER Zrt. a Tpt. 334., 335. (1), (3), (5) és a 336. (1)-(2) bekezdései szerinti elszámolóházi - és központi értéktári tevékenységeket végezhet. A KELER Zrt. szolgáltatásait a tőzsdetagoknak, a Budapesti Értéktőzsdének, Budapesti Árutőzsdének, a Magyar Nemzeti Banknak és más kereskedelmi és befektetési bankoknak a Tpt. szerinti letéti őrzési, értékpapír letétkezelési tevékenységet végző szervezeteknek, befektetési alapkezelőknek kizárólag az általa kezelt befektetési jegy vonatkozásában, a törvény által meghatározott szervezett piac szereplőinek, a kibocsátóknak az általuk kibocsátott értékpapírra vonatkozóan, a Magyar Állam, a Magyar Állam vagyonát kezelő központi költségvetési szervezet és a Magyar Állam vagyonát kezelő más szervezetek részére nyújtja. 4

5 A beszámoló típusa január 1-től az elszámolóház éves beszámolóját és könyvvezetését a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szerint készíti. Mérlegét a 250/2000. Kormányrendelet 1. sz. melléklete alapján állítja össze, összhangban a 6. sz. melléklettel, mely az elszámolóház mérlegének bővebb tagolását tartalmazza. Eredménykimutatását a KELER Zrt. a fenti kormányrendelet 2. sz. melléklete EREDMÉNYKIMUTATÁS I. ( függőleges tagolás ) alapján állítja össze. A KELER Zrt. a beszámolóját millió forintban adja meg. A KELER Zrt. a kettős könyvvitel szabályai szerint az üzleti évről az üzleti év utolsó napján, azaz december 31-ével, mint fordulónappal éves beszámolót készít. A számvitelről szóló évi C. törvény ( számviteli törvény ) szerint el kell számolni azokat a naptári évre vonatkozó gazdasági eseményeket is, amelyek a mérleg fordulónapja után (2014. december 31.), de a beszámoló összeállítását megelőzően lettek ismertek. A KELER Zrt-nél az ilyen kívülről jövő tételek befogadásának utolsó napja, vagyis a mérlegkészítés napja február 23. A KELER Zrt. jelentős hibának tekinti az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 5

6 B. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK RÉSZLETEZÉSE, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJAI I. MÉRLEG 1. Immateriális javak A KELER Zrt. a hatályos számviteli politikája szerint, a számviteli törvénynek megfelelően, az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót a beszerzett immateriális javaknál aktiválja. Az amortizáció számításának alapja a le nem vonható általános forgalmi adóval növelt beszerzési értéke. Tekintettel arra, hogy az elszámolóház adóköteles tevékenysége jelentősen emelkedett, a számviteli politika az alábbi kiegészítéssel bővült: január 1-től alkalmazzuk az évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról szóló törvényt, melynek a KELER Zrt.-re vonatkozó legfontosabb részei a következők: az előzetesen felszámított adó megosztása a tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó megosztására vonatkozó különös szabályok - a tv. 5. számú melléklet Az előzetesen felszámított adó arányos megosztásának 123. (3) bekezdésében említett számítási módszere január 1-től alkalmazzuk a számviteli törvény 47 (3)-t, mely szerint a bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított ÁFA, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított forgalmi adó le nem vonható hányada. Az immateriális javak (számviteli törvény. 25..) amortizációját - kivéve a szellemi termékeket - a KELER Zrt. az alábbiak szerint számolja el: vagyoni értékű jogok 6 év leírási idő figyelembe vételével, lineáris 16,6%-os kulccsal. üzleti illetve cégértéknél az 5 éves leírási idő figyelembevételével, 40%-os degresszív leírási kulcs alkalmazásával. szellemi termékeknél 25%-os lineáris leírási kulcsot használunk. Az január 1. előtt aktivált szellemi termékeknél 40 %-os degresszív leírási kulcsot használunk. 2. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök közül a KELER Zrt. tulajdonába számítástechnikai eszközök, bútorok, irodagépek, fénymásolók, faxok és járművek tartoznak. A tárgyi eszközök értékcsökkenését a számviteli politikában megfogalmazottak szerint a társasági adótörvényben elfogadott normák, leírási kulcsok szerint számoljuk el. A terv szerinti leírási kulcsok lineárisan kerültek megállapításra: 6

7 gépek, berendezések, felszerelések elszámolási ideje 7 év, a leírási kulcs 14,5% irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek és berendezések elszámolási ideje 4 év. Az alkalmazott leírási kulcs 25%. személygépkocsik esetén 5 éves használati idő figyelembevételével 20%-os az értékcsökkenés Az idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházások értékcsökkenését a várható hasznos élettartam figyelembevételével számoltuk el. A számviteli törvény 80. (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egyösszegben értékcsökkenésként számoltuk el. Az aktiválásra nem kerülő 100 ezer forint alatti eszközök beszerzésénél a felmerülő általános forgalmi adót a beszerzéssel egyidőben költségként számoljuk el az 5-ös számlaosztályban. A számviteli törvény 52. (6) bekezdése alapján nem számolunk el értékcsökkenést a beszerzett képzőművészeti alkotások után. A selejtezett és az értékesített tárgyi eszközök maradványértékét egyéb ráfordításként számoltuk el. Értékcsökkenési kimutatás: dec. 31. Megnevezés Lináris Degresszív Könyvszerinti Terv szerinti Terv szerinti érték kivezetés 100eFt alatti tárgyi eszközök Számítástechnikai eszközök Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Egyéb szellemi termék Fénymásolók, faxok,telefonok Irodagépek Járművek Vagyonértékű jogok Bútorok Bérelt ingatlanon végzett beruházások ÖSSZESEN Lineáris+degresszív együtt 669 Könyv szerinti érték kivezetése 11 MINDÖSSZESEN 680 7

8 Megnevezés dec eft alatti kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 33 25%-os leírási kulcs alá tartozó immateriális javak értékcsökkenése %-os leírási kulcs alá tartozó immateriális javak értékcsökkenése 0 25%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése 80 33%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése 8 20%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése 16 16,6 %-os leírási kulcs alá tartozó tárgy eszközök értékcsökkenése 6 14,5%-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközök értékcsökkenése 13 ingatlan beruházások, bérleti időszak alapján megállapított tárgyi eszköz értékcsökkenése 33 ÖSSZESEN 669 Nullára leírt eszközök dec. 31. A nullára leírt eszközök közötti arány megoszlása vagyoni értékű jogok 0,43% szellemi termékek 78,14% előző éveket érintő változások 3,81% számítástechnikai eszközök 15,58% irodabútorok, irodai berendezések 2,04% 100,00% Az immateriális javak, tárgyi eszközök évi bruttó állomány- és értékcsökkenés változását tartalmazó tábla a kiegészítő melléklet végén található. 8

9 3. Részvények, részesedések A részvények, részesedések beszerzési, illetve névértéken kerültek nyilvántartásba. Név: Székhely: Név: Székhely: ASSOCIATION OF NATIONAL NUMBERING AGENCIES scrl 6, avenue de Schiphol 1140 Bruxelles KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt Budapest Rákóczi út (A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.) dec dec. 31. E Ft E Ft ANNA (Értékpapír Kódkiadó Szervezetek Nemzetközi Szervezete) GIRO KELER KSZF Összesen: A számviteli törvény szerinti a KELER Zrt án többségi részesedést szerzett a KELER KSZF Kft-ben. A Kft. működését től kezdte meg. A KELER KSZF Kft április 1-től zártkörően működő részvénytársaságként folytatja üzleti tevékenységét. A KELER Zrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint éves konszolidált beszámolót is készít. KELER KSZF Zrt. tulajdonosi szerkezete (A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.) Alapításkor E Ft E Ft április 2-án Jegyzett tőke Tőketartalék KELER ZRT ,50% ,50% Budapesti Értéktőzsde ,50% ,50% Összesen: % % E Ft E Ft december 31. Jegyzett tőke Tőketartalék KELER ZRT ,72% ,72% Budapesti Értéktőzsde ,13% ,13% Magyar Nemzeti Bank ,15% ,15% Összesen: % % 9

10 KELER KSZF Zrt. saját tőkéje (A pontosabb információtartalom miatt az adatok ezer forintban lettek megadva.) december 31. E Ft KELER Zrt. BÉT MNB Összesen Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Pénzeszközök A pénzeszközök értékelése az alábbi elvek szerint történtek Pénztár a KELER Zrt ben megszüntette a készpénzforgalmát. Elektronikus pénzeszközök a évi utolsó mozgást tartalmazó bankszámla kivonat alapján, könyv szerinti értéken dec dec. 31. MNB-nél elhelyezett betét (3 hónapon belül esedékes) Elszámolási betétszámla (HUF) Bankszámlák, bankbetétek: a évi utolsó mozgást tartalmazó bankszámla kivonat alapján, könyv szerinti értéken. 10

11 5. Követelések Hitelintézetekkel szembeni követelések dec dec. 31. Belföldi hitelintézettel szembeni követelés Külföldi hitelintézettel szembeni követelés Belföldi hitelintézetnél elhelyezett betét (3 hónapon belül esedékes) Összesen: Deviza nyilvántartás: dec. 31. KELER Zrt. Ügyfél Összesen Deviza , , ,64 AUD , , ,61 CAD , , ,33 CHF , , ,37 CZK ,98 0, ,98 DKK , , ,39 EUR , , ,03 GBP , , ,94 HKD , , ,51 HUF , , ,00 JPY , , ,12 NOK 5 0, , ,59 NZD , , ,81 PLN 10 0, , ,08 RON , , ,77 SEK , , ,30 TRY , , ,80 USD ,00 883,04 883,04 ZAR 0 Összesen: Ügyfelekkel szembeni követelések A kölcsönök, melyek a munkavállalóknak lakásépítésre, lakásvásárlásra, bővítésre folyósított összegeket tartalmazzák, könyv szerinti értéken kerültek a mérlegbe. Lakáskölcsönök dec dec hónapon belül esedékes hónapon túl és 1 éven belül esedékes éven túl és 5 éven belül esedékes éven túl esedékes 4 2 Összesen:

12 6. Értékpapírok Forgóeszköz: Névérték Könyvszerinti érték dec dec dec dec. 31. Diszkont kincstárjegy Saját forrásból Idegen forrásból Magyar Államkötvény Saját forrásból Idegen forrásból MNB kötvény Saját forrásból Idegen forrásból Összesen: Befektetett pénzügyi eszközök: Vállalati kötvény Saját forrásból Idegen forrásból Összesen: Saját forrás összesen Idegen forrás összesen A KELER Zrt. a Tpt. alapján saját tőkéjéből származó szabad pénzeszközeiből, illetve az ügyfeleitől származó pénzeszközökből kizárólag állampapírt, valamint hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásárolhat, illetve betétet helyezhet el az MNB-nél és hitelintézetnél, valamint repóügyletet köthet. 12

13 Értékpapír állomány értékelése dec. 31. Nettó beszezési Átértékelési Átértékelési Nettó Piaci ár veszteség nyereség nyer./veszt. érték DKJ MÁK fix kamatozású MÁK változó kamatozású Hitelintézeti kötvények Forgatási célú értékpapírok Befektetési célú értékpapírok (Hitelintézeti kötvények) ÖSSZESEN: A mérlegben a KELER Zrt. az állampapírjai után értékvesztést számol el az érvényben lévő számviteli politikája alapján, amennyiben az értékpapírok értékcsökkenése tartós évben a MÁK fix kamatozású értékpapírok esetében nem került értékvesztés elszámolásra. Értékpapír állomány átértékelése mérlegkészítéskori árfolyammal febr. 23. Nettó Elszámolt Átértékelési Átértékelési Nettó Piaci beszerzési ár értékvesztés veszteség nyereség nyereség/ érték dec feb feb. 23. veszteség DKJ MÁK fix kamatozású MÁK változó kamatozású Hitelintézeti kötvények Forgatási célú értékpapírok Befektetési célú értékpapírok ÖSSZESEN: A fenti táblázat a mérlegkészítés időpontjában tájékoztató jelleggel mutatja be az értékpapír portfolióra vonatkozó értékpapír átértékelési veszteséget. Értékpapírok értékvesztésének változása dec. 31. Ép. eladás miatti Elszámolt dec. 31. értékvesztés kivezetése értékvesztés Értékvesztés ÖSSZESEN:

14 7. Egyéb eszközök dec dec. 31. Tőzsdei ügyletekből adódó, befektetési szolg-kal szemb-i követelés 0 0 Értéktári szolgáltatások miatti követelés Elszámolóházi tevékenységből adódó követelés összesen Egyéb szolgáltatásból adódó követelés * NAV TAO * NAV ÁFA 9 33 * Pénzügyi szervezetek különadója 1 1 * Innovációs járulék, késedelmi kamat, bírság 6 8 * Országos Egészségbiztosító Pénztárat terhelő ellátások 2 2 * Fővárosi Önkormányzat - Iparűzési adó 22 6 * Adott előlegek 14 9 * Különféle egyéb Egyéb Egyéb követelés összesen Összesen: Szolgáltatásból származó (elszámolóházi tevékenységből adódó követelések, valamint egyéb szolgáltatásból adódó követelések) követelésekre képzett értékvesztés alakulása dec. 31. Állomány változás dec. 31. növekedés/csökk. A vevők által elfogadott,elismert követelés összeg Elszámolt értékvesztés Nettó érték összesen: A KELER Zrt. követeléseiről korosított listát készít, mely alapján negyedévente egyedi minősítést állít össze. Értékvesztést képez egyedileg az 1 MFt feletti és a rossz kategóriába sorolt partnereknél, egyébként csoportos értékvesztést határoz meg. A KELER Zrt. deviza követeléseit a fordulónapon érvényes MNB devizaárfolyamon tartja nyilván. 14

15 8. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek miatti aktív időbeli elhatárolás 546 MFt, amelynek döntő része az értékpapírok hozamának évet illető bevétele dec dec. 31. Kamatelhatárolás Egyéb 0 0 Összesen Kiadások miatti aktív időbeli elhatárolás 75 MFt, amely a évben kifizetett, évet terhelő szolgáltatások értékét tartalmazza dec dec. 31. Bérleti díjak 42 0 Rendszerbevezetés, karbantartás Egyéb 4 9 Összesen

16 9. Saját tőke dec.31. Növekedés Csökkenés dec.31. Jegyzett tőke Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: A saját tőke értékét könyv szerinti értéken mutatjuk ki. A évi eredmény után a KELER Zrt. nem fizetett osztalékot a tulajdonosoknak. A évi mérleg szerinti eredmény felhasználásáról a közgyűlés dönt. Jegyzett tőke Az elszámolóház jegyzett tőkéje 2014-ben nem változott, melynek értéke: 4 500,- MFt. A KELER Zrt. alaptőkéje 900 db, azaz kilencszáz darab, egyenként 5 MFt, azaz ötmillió forint névértékű - névre szóló - azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált részvényből áll. Eredménytartalék 2014-ben az eredménytartalék MFt-tal növekedett, mivel 2013-ban nem történt osztalékkifizetés, valamint a KELER Zrt. fejlesztési tartalék felhasználás miatt 71 MFt-ot lekötött tartalékból vezetett át. Általános tartalék Általános tartalékot az adózott eredménye után képez a KELER Zrt január 1-től, 10%- os mértékben dec dec. 31. Adózott eredmény Általános tartalék (10%)

17 10. Kötelezettségek A kötelezettségek az elismert mértékben, könyv szerinti értékben kerültek a mérlegbe dec dec. 31. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Látra szóló kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Tőzsdei ügyletekből adódó tőzsdeforgalmi számla és egyéb köt Tőzsdén kívüli ügyletek miatti kötelezettség 0 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból * NAV TAO 0 0 * SZJA * Munkaerő piaci járulék 0 0 * Önellenőrzési pótlék 0 0 * Egyszerűsített foglalkoztatási közteher 0 0 * Rehabilitációs hozzájárulás 1 1 * EHO 7 9 * ÁFA 0 0 * Cégautó 0 0 * TB kötelezettség és szociális hozzájárulási adó * Bankfelügyeleti díj 2 2 * Jövedelem elszámolás 5 0 * Különféle rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ÖSSZESEN:

18 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 3 hónapon belül esedékes 3 hónapon túl és 1 éven belül esedékes 1 éven túl és 5 éven belül esedékes 5 éven túl esedékes Összesen dec. 31. Látra szóló kötelezettségek ÖSSZESEN: Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 3 hónapon belül esedékes 3 hónapon túl és 1 éven belül esedékes 1 éven túl és 5 éven belül esedékes 5 éven túl esedékes Összesen dec. 31. Látra szóló kötelezettségek ÖSSZESEN: Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 3 hónapon belül esedékes 3 hónapon túl és 1 éven belül esedékes 1 éven túl és 5 éven belül esedékes 5 éven túl esedékes Összesen dec. 31. Látra szóló kötelezettségek ÖSSZESEN: Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 3 hónapon belül esedékes 3 hónapon túl és 1 éven belül esedékes 1 éven túl és 5 éven belül esedékes 5 éven túl esedékes Összesen dec. 31. Látra szóló kötelezettségek ÖSSZESEN:

19 Külföldi pénznemre szóló források Ügyféllel szembeni deviza kötelezettség: + 3 nap dec dec. 31. Deviza ,72 AUD ,90 CAD ,82 CHF ,16 CZK 2 5 0,00 DKK ,19 EUR ,18 GBP ,94 HKD ,34 HUF ,00 JPY ,12 NOK ,59 NZD ,45 PLN ,08 RON ,93 SEK ,17 TRY ,01 USD ,04 ZAR 0 0 Összesen: A KELER Zrt. deviza kötelezettségeit a fordulónapon érvényes MNB devizaárfolyamon tartja nyilván dec.31. Felvett Pénszámla Összesen hitel Hitelintézetekkel kapcsolatos kötelezettség Pénzszámla (HUF) Deviza számla Összesen Ügyfelekkel kapcsolatos 0 kötelezettség Pénzszámla (HUF) Deviza számla Összesen Hitelintézetekkel és Ügyfelekkel kapcsolatos kötelezettség ÖSSZESEN:

20 11. Passzív időbeli elhatárolások A mérleg fordulónapja után kifizetésre kerülő, a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások összege 517 MFt dec dec. 31. Prémium Prémium járulékai Ügyvédi költség 6 5 Auditálás 3 4 Adószakértői tanácsadás 4 21 Közüzemi díjak 8 4 Karbantartások 16 0 Közvetített szolgáltatás 2 0 Telefon, adatátviteli vonalak 5 6 Háttérközpont bérleti díj 1 0 Informatikai karbantartás Értékpapír őrzés 2 4 Tárgyi eszköz 11 0 Fizetendő kamat Kockázatkezelés Értékpapír árfolyamveszteség 0 0 ÁFA Egyéb 14 5 Összesen: Céltartalékok Általános kockázati céltartalékot a KELER Zrt január 1-től a korrigált mérlegfőösszeg után képez. A KELER Zrt ben nem képzett általános kockázati céltartalékot dec. 31. Növekedés Csökkenés dec. 31. képzés felhasználás Általános kockázati céltartalék Általános kockázati céltartalék változás 2014-ben 0 A KELER Zrt. előre nem látható, illetőleg előre nem meghatározható lehetséges veszteségek fedezetére a kockázattal súlyozott kitettség értékösszegének 1,25 százalékáig általános kockázati céltartalékot képezett december 31-ig a Hpt. 87. (2) pontja alapján. A KELER Zrt. az általános kockázati céltartalékra képzett összegét fenntartja 2015-ben is az előre nem látható veszteségekre. 20

21 II. EREDMÉNYKIMUTATÁS Az eredménykimutatást a szakosított hitelintézetként működő Elszámolóházra vonatkozó hatályos 250/2000. Kormányrendelet 10. (1) bekezdésnek megfelelően készítjük a 2. sz. melléklet alapján az EREDMÉNYKIMUTATÁS I. ( függőleges tagolás ) tagolása szerint. A Kormány rendeletnek megfelelően az Értékesítés nettó árbevétele helyett Elszámolóházi tevékenység bevétele -ként kerülnek kimutatásra a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott díjszabályzatban rögzített szolgáltatásokért felszámított díjak. 1. Kamatkülönbözet Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 0 12 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből kapcsolt vállalkozásnak fizetett Kamatkülönbözet összesen: Bevételek értékpapírokból GIRO osztalék 13 0 Bevételek értékpapírokból összesen: Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Pénzügyi szolgáltatások bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól - készfizető kezességvállalás Ebből kapcsolt vállalkozástól - egyéb pénzügyi szolgáltatások 8 8 Befektetési szolgáltatások bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (Elszámolóházi bevétek) összesen:

22 Exportértékesítés nettó árbevétele Nemzetközi elszámolóházakkal öt megállapodásunk van. Név: Székhely: Név: Székhely: Clearstream Banking Luxembourg 42. Bd. J.F. Kennedy, L-2967 Luxembourg Österreichische Kontrollbank AG Am Hof 4., 1010 Wien, Austria Név: National Depository for Securities ( KDPW ) Székhely: ul. Ksiazeca 4., Warszawa, Poland Név: Székhely: Név: Székhely: Europen Investment Bank 100, Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg SIS Segaintersettle Brandschenstrasse 47., CH-8002 Zurich Szolgáltatásexport Európai Unión belülről Szolgáltatásexport Európai Unión kívülről 4 11 Összesen: Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi szolgáltatások ráfordításai MNB költség GIRO költség 1 1 Clearstream banköltség 92 1 CITI bankköltség SIX bankköltség Egyéb banköltség Befektetési szolgáltatások ráfordításai ( közvetített szolg) Ebből kapcsolt vállalkozás 0 0 Összesen:

23 5. Pénzügyi műveletek nettó eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeiből Devizák és valuták átváltás-, és értékesítéskori árfolyamnyeresége Befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) Az értékesített értékpapírok miatt elszámlt árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek ráfordításai Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 20 0 Devizák és valuták átváltás és értékeléskori árfolyamvesztesége Befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) Az értékesített értékpapírok miatt elszámlt árfolyamveszteség Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 Pénzügyi műveletek nettó eredménye összesen Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Nem pénzügyi és befektetési szolg. bevételei Ebből kapcsolt vállalkozástól - transzferár Ebből kapcsolt vállalkozástól - egyéb szolgáltatások Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök 5 35 Ebből kapcsolt vállalkozástól - softver értékesítés 69 4 Káreseményekkel kapcs. bevételek 0 0 TB kifizetőhely, költségtérítés 1% 0 0 Különféle egyéb bevételek Ebből kapcsolt vállalkozástól 6 0 Egyéb bevételek Összesen:

24 7. Általános igazgatási költségek Személyi jellegű ráfordítások A bérköltség tartalmazza a KELER Zrt. által foglalkoztatott dolgozók munkabérét, prémiumát, egyéb béreket és a választott tisztségviselők tiszteletdíját. A személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartozik a munkavállalóknak biztosított étkezési hozzájárulás, a cafeteria rendszeren keresztül biztosított természetbeni juttatások, a vállalkozást terhelő betegszabadság és táppénz, önkéntes nyugdíjpénztárak munkáltatói tagdíj-hozzájárulása, segélyek költségei, reprezentáció és üzleti ajándék költségei, valamint a természetbeni juttatások után megfizetett és elszámolt SZJA. A bérjárulékok közt szerepel a szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás, és rehabilitációs hozzájárulás. Egyéb igazgatási költségek Anyagjellegű ráfordítások Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások Összesen: Anyagjellegű ráfordítások Az anyagköltségek között kerültek elszámolásra a közüzemi díjak, üzemanyagok, nyomtatványok és irodaszerek Üzemanyagok, közüzemi díjak Számítástechnikai eszközök, gépek, járművek anyagfelhasználása 3 6 Épület fenntartás 0 1 Irodaszerek, nyomtatványok, szakkönyvek 6 11 Összesen:

25 Igénybevett szolgáltatások értéke Az igénybevett szolgáltatások között a bérleti díjakat, a különböző karbantartásokat, hirdetéseket, szállítási, utazási, hírközlési, őrzés-védelmi költségeket vettük figyelembe Szállítás, rakodás, tárolás 4 8 Bérleti díj Karbantartás Takarítás Hírdetések 0 1 Oktatás, szakmai konferenciák Kiküldetési, utazási költségek Posta, telefon, adtátviteli vonalak Szakértői díjak, munkaerő kölcsönzés Tanulmányok, szakvéleményezési díjak Kockázatkezelési szolgáltatás Őrzés-védelem 0 1 Egyéb igénybevett szolgáltatások Összesen: Karbantartás, javítási költségek Szoftver termékek nyomonkövetése, supportja, karbantartása Hardver termékek supportja, karbantartása Műszaki és egyéb berendezések, járművek karbantartása, javítása Épülettel kapcsolatos és egyéb karbantartása, javítása 2 1 Összesen: Egyéb szolgáltatások Az egyéb szolgáltatások költségei között a hatósági igazgatási díjak, illetékek, ügyvédi, közjegyzői megbízások díjai, a biztosítások lettek elszámolva Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek Fizetett jutalékok 1 1 Biztosítások 6 9 Összesen:

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31.

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA... 3 B. A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK RÉSZLETEZÉSE, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJAI... 6 I. MÉRLEG... 6 1. Immateriális javak... 6 2. Tárgyi eszközök... 6 3. Részvények,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

TR Investment NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TR Investment NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Keltezés: 2014.11.10. 23031748-4646-114-01 Statisztikai számjel 01-10-046842 Cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó 2013.

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben