PANNON EGYETEM MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON EGYETEM MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 PANNON EGYETEM MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Veszprém, A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzata -- a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának (2) pontja alapján -- szervezetének és működésének rendjét az alábbiak szerint szabályozza.

2 1. Fejezet Általános rész 1.1. A szabályzat hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed, a) a Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Kar minden beiratkozott hallgatójára, b) a Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzathoz tartozó minden szervezetre. c) A Mûszaki Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatra, mint a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: PEHÖK) autonóm részére, annak Alapszabályában rögzítettek rá is vonatkoznak. Így a következõkben lefektetett mûködési elvek és szabályok a PEHÖK Alapszabállyal együtt érvényesek, és indokolt esetben azzal együtt változnak A Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Az Önkormányzat neve: Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat, rövidítése: MIKHÖK). Az Önkormányzat székhelye: Veszprém, Egyetem utca 10. Az Önkormányzat angol neve: Student Union of the Faculty of Information Technology, Pannon University Az Önkormányzatnak tagja a kar minden beiratkozott hallgatója függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi Az Önkormányzat a kar minden hallgatójának érdekeit képviseli Az Önkormányzat minden tagjának joga, a) az Önkormányzati Képviselõtestület tagjainak megválasztása, valamint azok visszahívása, jelen szabályzat alapján. b) az Önkormányzati Képviselõtestület tagságának és tisztségeinek betöltésére, jelen szabályzat alapján. c) az Önkormányzati Képviselõtestület vagy az elnök határozata ellen a közzétételtõl számított 8 munkanapon belül a PEHÖK Ellenõrzõ Bizottság (továbbiakban: EB) elnökénél fellebbezést benyújtani. Az EB a kérdéses határozatot 8 munkanapon belül köteles kivizsgálni. d) kérdésekkel fordulni az Önkormányzat elnökéhez vagy az EB-hez, és kérdésére 15 munkanapon belül joga van választ kapni. e) Kari Hallgatói Fórumot kezdeményezni. A tagok 1/10-ének írásos kezdeményezésére a Fórumot meg kell tartani Az Önkormányzat mûködése során támaszkodik az egyetemi és a kari információkra, tájékoztatásokra, adatszolgáltatásokra, és együttmûködésre.

3 2.1. Az Önkormányzat felépítése 2. Fejezet Az Önkormányzat felépítése, célja, feladata A Hallgatói Önkormányzat kari szintû vezetõ, döntéshozó testülete a Kari Hallgatói Önkormányzati Képviselõtestület (továbbiakban: Képviselõtestület) Az Önkormányzat vezetõje az Önkormányzat elnöke A Képviselõtestület és az elnök felelõs e Szabályzatban megfogalmazott célok és feladatok végrehajtásáért Az Önkormányzat az Alapszabálya szerint mûködik Az Önkormányzat hatáskörébe tartozik minden, kizárólag a kar hallgatóit érintõ kérdés Az Önkormányzat minden tagjának joga a Képviselõtestület tagjainak megválasztása, azok visszahívása a jelen szabályzat rendelkezései alapján Az Önkormányzat hatáskörét a kizárólag Székesfehérvári Kihelyezett Képzési Hely (továbbiakban SZKKH) hallgatóit érintõ kérdésekben a Pannon Egyetem Székesfehérvári Kihelyezett Képzési Hely Hallgatói Önkormányzatára (továbbiakban SZKKH HÖK), a kizárólag a Nagykanizsai Kihelyezett Képzés (továbbiakban PENK) hallgatóit érintõ kérdésekben a Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Hallgatói Önkormányzatra (továbbiakban PENK HÖK) ruházza át. Mindkét szervezet saját szervezeti és mûködési szabályzat alapján mûködik, mely szabályzatok a PEHÖK Alapszabály mellékletét képezik Az Önkormányzat célja Az Önkormányzat célja, a) ellátni a kar hallgatóinak érdekképviseletét a hallgatókat érintõ valamennyi kérdésben, b) gyakorolni a Felsõoktatási törvényben és más jogszabályokban, kari szabályzatokban, PEHÖK Alapszabályban és kari tanácsi határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi, ellenõrzési és véleményezési jogokat Az Önkormányzat feladatai Az Önkormányzat feladata, a) részt venni a felsõoktatási érdekképviseleti szervezetek munkájában, b) támogatni a hallgatók szakmai, tudományos és egyéb közösségi tevékenységét, a hallgatói öntevékeny csoportok munkáját, c) kivizsgálni a felmerülõ hallgatói problémákat és lépéseket tenni azok megoldására, d) intézni és segíteni a hallgatóknak a Karral kapcsolatos ügyeit, e) a rendelkezésére álló információs eszközökön keresztül folyamatosan tájékoztatni a hallgatókat a Kari Hallgatói Önkormányzat munkájáról, a Karral kapcsolatos kérdésekrõl, pályázatokról, ösztöndíj-lehetõségekrõl kulturális és hagyományõrzõ programok szervezésével elõsegíteni az egyetemi közélet élénkítését, f) segíteni a hallgatók hazai szakmai, kulturális és egyéb kapcsolatainak építését.

4 3. Fejezet Az Önkormányzat Képviselõtestülete 3.1. Az Önkormányzat Képviselõtestületének tagjai Az Önkormányzat Képviselõtestületének tagjai jogosultak betekinteni az egyetem és a kar azon ügyirataiba, amelyek feladataik ellátásához szükségesek Kötelességük a: a) rábízott hivatali feladataikat ellátni, b) Képviselõtestületi üléseken részt venni, c) Szavazókörzetüket rendszeresen tájékoztatni az egyetemmel kapcsolatos hírekrõl, az Önkormányzat munkájáról, d) mandátumuk megszûnte után függõ ügyeket, információkat és az Önkormányzattal kapcsolatos iratokat átadni az Önkormányzatnak A Képviselõtestület A Képviselõtestület szavazati- és tanácskozási jogú tagokból áll A Képviselõtestület szavazati jogú tagjai a) az Önkormányzat elnöke b) a kar választott képviselõi A Képviselõtestület tanácskozási jogú tagjai, a) a Kari Tanács, valamint a Kari Tanács bizottságainak hallgatói képviselõi, b) a PEHÖK illetve a Kari önkormányzatok elnökei c) az Önkormányzati megbízottak, d) a Kari Önkormányzat elõzõ elnöke A Képviselõtestületi ülés állandó meghívottja a Kar Dékánja, aki személyes megbízottal is képviseltetheti magát A Képviselõtestület minden tagjának kötelessége: a) a szorgalmi idõszakban legalább heti egy fogadóórát tartani b) szakjukon megszervezni és irányítani a Szakterületi Bizottságok hallgatói tagjait A Képviselõtestület tagjai, valamint az elnök a kollégiumi felvételnél elõnyt élveznek Az Önkormányzat elnöke A Önkormányzat elnöke felelõsséggel tartozik, a) az Önkormányzat munkájáért, b) a kar fórumain a Képviselõtestület határozatainak képviseletéért Joga van, a) egy személyben képviselni az Önkormányzatot, b) minden az Önkormányzatot érintõ kérdésben általános intézkedési joga van,

5 c) a Képviselõtestület határozata alapján a kar testületeibe képviselõket delegálni, illetve kezdeményezni visszahívásukat, d) a Kari Önkormányzat bélyegzõjét használni, e) feladatkörét vagy annak egy részét és az ehhez szükséges jogokat az elnökhelyettesre, illetve megbízottakra átruházni. Az így megbízott tisztségviselõ az átruházott munkájáról a képviselõtestületi ülésen köteles beszámolni. f) bármely, a Képviselõtestület által választott taggal szemben bizalmatlansági indítványt tenni, g) a Képviselõtestület felhatalmazása alapján más szervezetekkel együttmûködési szerzõdést aláírni. h) rendkívüli szociális segélyt kiutalni az Egyetemi Hallgatók Részére Nyújtható Támogatásokról és az Általuk Fizetendõ Díjakról címû Szabályzat alapján Feladata, a) a kari képviselõtestületi munka zavartalanságának biztosítása, annak összefogása, b) az elnökhelyettes, és a megbízottak munkájának összefogása, ellenõrzése, c) elõkészíteni és vezetni a Képviselõtestület üléseit valamint a Kari Tanács hallgatói frakciójának munkáját, d) az önkormányzati ülések anyagát 5 munkanappal rendkívüli ülések esetén három munkanappal az ülés elõtt a napirenddel együtt a Képviselõtestület tagjaihoz írásban eljuttatni, valamint a napirendet az Önkormányzat irodájának hirdetõjén kifüggeszteni. e) aláírásával hitelesíteni a Képviselõtestület határozatait, f) kapcsolattartás az országos szervezetekkel Kötelessége, a) a képviselõtestületi üléseken beszámolni az eltelt idõszakban végzett munkájáról, b) minden tanévben a Kari Tanács, valamint az állandó bizottsági tagok választását napirendre tûzni, c) képviselõi tisztség megüresedése esetén 5 munkanapon belül a póttagot kinevezni. Póttag az a hallgató, aki a választások során mandátumot nem szerzett, de kapott szavazatai alapján sorrendben a következõ legtöbb szavazatot szerezte meg. d) határozatairól 5 munkanapon belül a Képviselõtestület minden tagját értesítenie kell, amivel szemben 10 munkanapon belül panaszt lehet benyújtani az EB-hez, e) tájékoztatni a Kar Dékánját az Önkormányzat vezetésében, képviseletében beállt változásokról, az Alapszabály módosításáról, egységek alapításáról, megszüntetésérõl Az elnök szavazati jogú tagja a PEHÖK elnökségi ülésének Az elnöknek egyéni tanrend járhat Az Önkormányzat elnökhelyettese Az elnökhelyettest az elnök javaslata alapján a Képviselõtestület saját tagjai közül választja meg, egyszerû többséggel Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén annak összes jogosultságával, feladatával és kötelességével rendelkezik Az elnökhelyettes feladata, a) összefogni és koordinálni a megbízottak és a kari bizottságok hallgatói tagjainak munkáját,

6 b) kapcsolattartás a kar szerveivel Az elnökhelyettes tanácskozási jogú tagja, a) a Kari Tanácsnak, b) a PEHÖK elnökségi ülésének Az Önkormányzat állandó és ad hoc bizottságai Az Önkormányzat bizonyos feladatok ellátására állandó vagy ad hoc bizottságokat hozhat létre Az Önkormányzat állandó bizottságai a) Állandó bizottság létrehozásához vagy megszüntetéséhez a Képviselõtestület minõsített többséggel hozott határozata szükséges. b) Az állandó bizottságok saját Alapszabályuk szerint mûködnek. c) Az állandó bizottságok Alapszabályának vagy ezen Alapszabály módosításának elfogadását illetõen a Képviselõtestület egyetértési joggal rendelkezik Az Önkormányzat ad hoc bizottságai a) Az ad hoc bizottságok elnöke és egyéb tagjai Önkormányzati megbízottak Az Önkormányzati megbízottak A Képviselõtestület bizonyos feladatok ellátására Önkormányzati megbízottakat nevezhet ki Az Önkormányzati megbízottakat a Képviselõtestület az elnök javaslatára egyszerû szótöbbséggel választja meg, elvégzett munkájukkal a Képviselõtestületnek tartoznak felelõsséggel Az Önkormányzati megbízott intézkedési jogkörrel, az elnök vagy a Képviselõtestület eseti felhatalmazása alapján rendelkezik Az Önkormányzati megbízottak a munkájukról a Képviselõtestületnek rendszeresen kötelesek beszámolni Önkormányzati megbízotti tisztség létrehozásához vagy megszüntetéséhez a Képviselõtestület minõsített többséggel hozott határozata szükséges Az Önkormányzat hatásköre Az Önkormányzat hatáskörét a Képviselõtestület gyakorolja A Képviselõtestület az Önkormányzat tevékenységét érintõ bármilyen kérdésben kifejti hatáskörét, így különösen, a) gyakorolja a Felsõoktatási törvényben, jogszabályokban, egyetemi, kari szabályzatokban, határozatokban a részére biztosított jogokat, b) irányítja, szervezi, ellenõrzi az Önkormányzat kari szintû munkáját, c) beszámoltatja az Önkormányzat elnökét Az Önkormányzat dönt, a) az Önkormányzat Alapszabályának elfogadásában és módosításában,

7 b) az egyetem, a kar vagy a PEHÖK által az Önkormányzat mûködésére és feladatainak ellátására átadott tárgyi és anyagi eszközök, valamint más, hallgatói célú pénzeszközök felhasználásáról, c) szabályzatban rögzített hallgatói támogatások felhasználásáról, d) az általa kiírt pályázatok elbírálásáról, e) a Kari Tanács, valamint a különbözõ kari bizottságok szavazati jogú hallgatói képviselõinek személyérõl, valamint az elsõ Képviselõtestületi ülésen - határozat formájában - a PEHÖK Küldöttgyûlésébe delegált küldöttek személyérõl f) jogszabályok, egyetemi, kari szabályzatok vagy határozatok által hatáskörébe utalt kérdésben Az Önkormányzatnak egyetértési joga van, a) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának elfogadásakor és módosításakor, b) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítésének elfogadásakor és módosításakor, c) minden egyéb olyan kérdésben, amelyet jogszabály, egyetemi, kari szabályzat vagy határozat egyetértési joggal a hatáskörébe utal Az Önkormányzat véleményt nyilvánít és ellenõriz minden egyéb olyan kérdésben, amelyet jogszabály, egyetemi szabályzat vagy határozat véleményezési joggal a hatáskörébe utal Az Önkormányzat javaslatot tehet, a) kitüntetésre, ösztöndíjra, jutalmazásra, b) szabadon választható tárgyak, szemináriumok bevezetésre, külsõ oktató meghívására, c) egyéb, elsõsorban a kar hallgatóit érintõ kérdésben Az Önkormányzatnak joga van, a) PEHÖK képviselõtestületi ülés összehívását kérni, b) PEHÖK elnökségi ülés összehívását kérni, c) részt venni a hallgatók tanulmányi, ösztöndíj és támogatási ügyeinek intézésében Az Önkormányzat képviseletét biztosítani kell, a) a karon mûködõ állandó bizottságokban, b) a felvételi bizottságokban, c) a hallgatókat érintõ kari ad. hoc. bizottságokban Az Önkormányzat ötven százalékos képviseletét biztosítani kell: a) a Tanulmányi Bizottságban b) a Diákszociális Bizottságban Az Önkormányzat képviseletét biztosítani kell: a) a Szakterületi Bizottságokban b) a Kari Tanácsban c) a hallgatók fegyelmi ügyeiben eljáró bizottságban Az Önkormányzat egyéb - elsõsorban hallgatókat érintõ - feladatok ellátására is felkérhetõ, döntési hatáskörrel felruházható. Ez esetben jogorvoslati kérelemmel a döntési hatáskört átadó egyetemi (kari) szervhez lehet fordulni, a másodfokú döntés meghozatala elõtt az Önkormányzat véleményét ki kell kérnie a felkérõ, megbízó szervnek.

8 4. Fejezet Az Önkormányzat mûködése 4.1. Választások A választásokat a szorgalmi idõszak II. félévének második hetének harmadik munkanapjáig az EB írja ki. A választás elsõ fordulója a szorgalmi idõszak hatodik hét végéig lezárul Idõközi választást abban az esetben kell kiírni, ha a megválasztott képviselõ mandátuma lejárta elõtt lemond tisztségérõl, vagy visszahívják posztjáról, és nincs póttag akit helyette ki lehetne nevezni, Valamint ha új szavazókörzet jön létre. Ez esetben az EB 8 munkanapon belül kiírja a választást azon körzetben, ahol szükség van szakképviselõre, és 2 hét jelöltgyûjtés után mozgóurnás szavazással bonyolítja le a választást A Képviselõk mandátuma az adott szavazó körzetben az új képviselõ megválasztásáig tart A Képviselõtestület tagjait a hallgatók közvetlenül választják meg. Az Önkormányzat elnökét nyílt pályázat alapján a képviselõtestület választja meg Elnökké választás esetén a képviselõi mandátum megszûnik, a megüresedett helyre a póttag kerül kinevezésre Az Önkormányzat elnökének mandátuma az új képviselõtestület alakuló üléséig szól A Képviselõtestület tagjainak megválasztása szavazókörzetenként történik, a szavazókörzetek kijelölésérõl a Képviselõtestület határozat útján rendelkezik A választás menete: a) Választás kiírása, amelynek tartalmaznia kell a szavazókörzetek felosztását, a jelöltállítás és az elnöki program leadásának határidejét (min. 1 hét), valamint a választás helyét, idõpontját. A közzététel lehetõségét a Kari Hallgatói Fórum (továbbiakban: Fórum) biztosítja. b) A jelöltgyûjtés során a szavazókörzetek hallgatói jelölést tesznek. A jelölés írásban, a jelölõlappal történik. A jelöltgyûjtés az EB feladata Az elnökjelölt pályázatát az EB-nek nyújtja be, programját a Fórum keretében ismertetheti A választások tisztaságáért, annak szabályos lebonyolításáért, a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kijelöléséért az EB felelõs A Szavazatszámláló Bizottság összetétele: egy oktató a Bizottság elnöke, valamint két hallgató, akit a Képviselõtestület választ meg egyszerû többséggel, titkos szavazással A Bizottság feladata: a) Szavazóhelyenként két fõ szavazatszedõ kijelölése. b) A választások tisztaságának ellenõrzése. c) Az urnák zárt ajtó mögötti felbontása. d) A szavazatok megszámlálása, errõl jegyzõkönyv felvétele. e) Az eredmény közzététele A hallgatóknak több szavazóhelyen, legalább négy, egymást követõ oktatási napon van lehetõségük szavazataik leadására Érvényes a szavazás akkor, ha szavazókörzetenként a szavazásra jogosult hallgatók egyszerû többsége érvényesen szavazott Érvénytelen szavazás esetén két héten belül új választási fordulót kell tartani. A második fordulóban érvényes a szavazás, ha a szavazásra jogosult hallgatók legalább 25%-a érvényesen szavazott. Amennyiben valamelyik szavazókörzetben a választás második fordulója is eredménytelennek bizonyult, két héten belül új választást kell kiírni.

9 Egy jelölt akkor tekinthetõ megválasztottnak, ha a szavazókörzetében a szavazás érvényes, és a jelölt sorrendben a legtöbb szavazatot kapta Ha a bekerülés szavazategyenlõségen múlik, akkor a jelöltek jelenlétében megtartott sorshúzással kell dönteni Az elnök a szavazás sikeres lezárása után 10 munkanapon belül köteles összehívni a Képviselõtestület alakuló ülését Az elnökhelyettes, a megbízottak, kari testületek illetve bizottságok hallgatói képviselõinek választásánál az elnök javaslatára a Képviselõtestület titkos szavazással, egyszerû többséggel dönt a képviselõ személyérõl Visszahívások Bármely Önkormányzati képviselõt a szavazókörzetének 25% + 1fõ írásban visszahívhatja. Az elnököt a Képviselõtestület minõsített (kétharmados) többséggel visszahívhatja Az aláírás érvényes, ha a név-nyomtatott betûkkel-, a szak, az aktív félév és az aláírás szerepel, továbbá minden aláírt lapon szerepel az aláírásgyûjtés célja Miután az EB meggyõzõdött a szükséges mennyiségû érvényes aláírás meglétérõl, köteles az érintett tisztségviselõt a visszahívásról értesíteni, és a póttagot kinevezni A visszahívással a képviselõ mandátuma megszûnik, a megüresedett mandátum betöltésére a póttag jogosult Lemondás A Önkormányzat tisztségviselõinek lehetõségük van lemondani megbízatásukról. Az elnök a Képviselõtestületnek, a többi tisztségviselõ az elnöknek nyújthatja be lemondását A megüresedett képviselõi helyekre szavazati joggal a választókörzeti póttag kerül A megüresedett elnöki tisztségre, valamint amennyiben póttag nem áll rendelkezésre a megüresedett képviselõi helyekre, az EB elnöke két héten belül választásokat köteles kiírni Képviselõtestületi ülés Az elnöknek szorgalmi idõszakban legalább havonta egyszer, vizsgaidõszakban szükség szerint képviselõtestületi ülést kell összehívnia A Képviselõtestület szavazati jogú tagjai legalább felének írásban benyújtott kérése esetén, vagy amennyiben a SZKKH HÖK vagy a PENK HÖK képviselõtestülete határozatban kéri az elnöknek, a kéréstõl számított 15 munkanapon belül össze kell hívnia a Képviselõtestületet. Amennyiben ezt nem teszi meg, az EB elnöke azt 8 munkanapon belül köteles összehívni A Képviselõtestületi ülés határozatképes, ha azon szavazati joggal rendelkezõ tagjainak több, mint a fele jelen van A Képviselõtestület határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlõség esetén a levezetõ elnök szava dönt Titkos szavazást kell elrendelni, a) személyi kérdésekben, b) ha a szavazati jogú tagok közül legalább egy fõ ezt kéri.

10 Az ülések anyagát egy héttel - rendkívüli ülés esetén három nappal - az ülés elõtt a napirenddel együtt a Képviselõtestületi tagokhoz el kell juttatni, valamint az ülés napirendjét hirdetõtáblán ki kell függeszteni A napirendet a Képviselõtestület többségi szavazással módosíthatja Az ülések nyilvánosak Az ülésrõl és annak határozatairól emlékeztetõt kell írni, amelynek tartalmaznia kell az ülésen megjelentek nevét és a Képviselõtestület határozatait a szavazati arányokkal. Az emlékeztetõt az elnöknek és legalább két - az ülés elején választott - tagnak hitelesítenie kell. A határozatokat és az emlékeztetõt 8 munkanapon belül ki kell függeszteni, és az érintettekhez el kell juttatni A Képviselõtestület többségi szavazással illetve az elnök egyszemélyben zárt ülést rendelhet el, továbbá dönthet az ülésrõl készült emlékeztetõ és a dokumentumok bizalmas kezelésérõl A Képviselõtestületi ülést az elnök vezeti le. Akadályoztatása esetén az elnök által megbízott személy látja el azt a feladatot Az ülésen felszólalóknak az ülés levezetõje adja meg a szót. A vitában joga van felszólalni és határozati javaslatot tenni a Képviselõtestület valamennyi szavazati és tanácskozási jogú tagjának Kari Hallgatói Fórum Az Önkormányzat a kar hallgatóit érintõ aktuális kérdésekben, alapvetõen tájékoztató jelleggel, Kari Hallgatói Fórumot hívhat össze A Fórumon az egyetem minden polgára részt vehet tanácskozási és vélemény-nyilvánítási joggal A Fórumon tett elvi nyilatkozatok nem kötelezõ érvényûek az Önkormányzat mûködésére nézve. A nyilatkozatokat a Fórum egyszerû szótöbbséggel hagyja jóvá Fórumot az elnök vagy az EB elnöke készíti elõ és hívja össze, valamint beszámolót készít legfontosabb eseményeirõl, elvi állásfoglalásairól A Fórumot az azt összehívó elnök, vagy az általa felkért személy vezeti le. 5. Fejezet Jutalmazások 5.1. A Kari Önkormányzati tisztségviselõk jutalmazásáról, Az egyetemi hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendõ díjakról szóló szabályzat alapján a MIKHÖK elnöke határozat útján rendelkezik. 6. Fejezet Záró rendelkezések 6.1. E szabályzatban nem érintett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, valamint az egyetemi és kari szabályzatok az irányadóak Jelen szabályzatot Képviselõtestületi ülésen minõsített többséggel lehet módosítani Jelen szabályzatot elfogadásától, illetve módosításától számított 8 napon belül minden érdekelt félnek meg kell küldeni, illetve hirdetõtáblán ki kell függeszteni.

11 6.4. Az Alapszabály július 1-jén lép hatályba, egyúttal a korábbi, 96/ (XII. 1.) ET számú határozattal jóváhagyott Önkormányzati Szervezeti és Mûködési Szabályzat érvényét veszti. Veszprém, május 4. Persics Bálint MIKHÖK elnök

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1. A Külügyi Bizottság résztvevői (1) A Külügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) teljes jogú tagjai az Informatikai Kar

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Doktorandusz Képviselete (továbbiakban

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata 1. A Hallgatói Önkormányzat és alapegysége 1. A helye az intézményben és az általános tagság

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Kaposvár, 2013 Preambulum A Kaposvári Egyetem a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 60. (2) (2005. évi CXXXIX. törvény 77. (2) ) bekezdése alapján az

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Széchenyi István katolikus Általános Iskola

Széchenyi István katolikus Általános Iskola Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony Szülői Választmányának Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. október 21. napjától I. Általános rendelkezések A Nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának. Ideiglenes Alapszabálya 1. Általános rendelkezések

A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának. Ideiglenes Alapszabálya 1. Általános rendelkezések A Zsigmond Király Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Ideiglenes Alapszabálya 1 A Zsigmond Király Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: Hallgatói Önkormányzat) a

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELTE Alakuló- és tisztújító küldöttgyűlés 2016 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának I. fejezet 20. -a alapján az ELTE HÖK elnöksége kiírja az ELTE HÖK elnökének és tisztségviselőinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZA T

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZA T DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZA T NYÍREGYHÁZA 2006. február 14. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadta a 2013. október 16-25.Kari Hallgatói Szavazás) A Budapesti Műszaki

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYREND

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYREND NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYREND Sopron 2010 Preambulum A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata a 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadta a 2016. szeptember 21-29. Kari Hallgatói Szavazás) A Budapesti Műszaki

Részletesebben

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum

ELTE Eötvös József Collegium. Hallgatói Önkormányzatának. Működési Szabályzata. Preambulum ELTE Eötvös József Collegium Hallgatói Önkormányzatának Működési Szabályzata Preambulum Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) Eötvös József Collegiumának (továbbiakban Collegium) Közgyűlése

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

Gimnázium. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251

Gimnázium. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény neve: Miskolci Magister Gimnázium Szabályzat típusa: Iskolaszék szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc Görgey Artúr utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabálya

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabálya Tartalom 1. Általános rendelkezések... 1 2. A Szülői Szervezet alapvető céljai... 1 3. Szülői Szervezet alapvető feladatai... 2 4. Az iskola szülői szervezetének belső felépítése, működése, a működéssel

Részletesebben

Választási Szabályzat

Választási Szabályzat ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 5.sz. melléklet a 1164 / 115.ZMNE számhoz 1.sz. példány Választási Szabályzat - 2007 - Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) szenátusa

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 25. A Szegedi Tudományegyetem Szenátus Választásának Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szervezeti és Működési Szabályzat II. számú melléklete A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA Érdekképviseleti Fórum Szabályzata A szabályzat az 1993. évi III. törvényben biztosított felhatalmazás és a 11/2000 (10.26) Ö.R. alapján készült. I. fejezet Az Érdekképviseleti

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

Hatály: X. 7 - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 2016.

Hatály: X. 7 - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 2016. Hatály: 2016. X. 7 - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 2016. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

2 14. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább nyolc ülést tart. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi

2 14. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább nyolc ülést tart. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi 1 Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (7) bekezdés a)-e)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. X. 29 - NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel) Budapest 2013. 1

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI KÉPVISELETÉNEK. ÜGYRENDJE (hatályos 2009. június 10-től)

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI KÉPVISELETÉNEK. ÜGYRENDJE (hatályos 2009. június 10-től) KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR HALLGATÓI KÉPVISELETÉNEK ÜGYRENDJE (hatályos 2009. június 10-től) I. Általános rendelkezések 1. a) Neve: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Hallgatói

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA Hatály: 2015. X. 29 - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 66/2015. (X. 18.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel) 2015. A Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben