PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja Módosítva: december 17.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása Az iskola rövid bemutatása A tanulói létszám alakulása Az iskola alapító okirata Az iskola nevelési programja Bevezetés Küldetésnyilatkozat Pedagógiai alapelvek Szakközépiskolai célok és feladatok Szakiskolai célok és feladatok Helyzetelemzés Fenntartói elvárások, az intézményre vonatkozó feladatok meghatározása Az intézmény specialitásai Fenntartói elvárások Teljesítménymutatók meghatározása Iskolai pedagógiai programot meghatározó tényezık vizsgálata Külsı tényezık vizsgálata Szülıi elégedettség mérése Külsı partnereink igényeinek, elégedettségének mérése Belsı tényezık vizsgálata A tanulók igényeinek, elégedettségének mérése Munkatársi igények, elégedettségek vizsgálata Helyzetelemzés figyelembevétele a pedagógiai program felülvizsgálatakor Az iskolában folyó oktató-nevelı munka céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Az oktató-nevelı munka célrendszere A pedagógusok továbbképzése Nevelési feladatok Az értelmi képességek fejlesztése A segítı életmódra nevelés, közösségi nevelés A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Egészséges és kulturált életmódra nevelés Iskolaegészségügyi ellátás

3 Az iskola drogstratégiája A környezeti nevelés Speciális kompetenciák fejlesztése A tehetség, képesség kibontakozását segítı tevékenység Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program A tanórán kívüli tevékenységek A nevelési-oktatási folyamat eszközei és eljárásai A nevelési-oktatási folyamat eredményességének vizsgálata Szervezeti célok Helyi tanterv A szakközépiskolai helyi tanterv szerkezete A szakközépiskolai óratervek és tantervek A szakiskolai óratervek és tantervek A szakiskolai alapképzés helyi tanterv szerkezete A szakiskolai alapképzés óratervei A szakképzési évfolyamok óratervei A középszintő érettségi témakörei A kompetencia alapú szakmai képzés jellemzıi A szakmai gyakorlat képzéshelyeinek és formáinak bemutatása Az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskola képzési rendszere A szakközépiskolai képzés szakaszai A szakképzés folyamata A felnıttképzés A tanulói jogviszony Pályaválasztás, szakmaválasztás Belépés az iskolába Tanulói jogviszony Átlépés más iskolatípusba A továbbhaladás feltételei Tanulmányi követelmények Kilépés, a tanulói jogviszony megszőnése A tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó tevékenységek

4 8.1. A beilleszkedési, magatartási problémák kezelése A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek A tanulószoba Könyvtárhasználat Internethasználat Az iskolai testnevelés és sport A mindennapi testedzés az iskolában A tanulók fizikai állapotának mérése A gyógytestnevelés helye az iskolában Étkeztetés és büfé A nevelı-oktató munka ellenırzési, mérési, értékelési rendszere Az értékelés elvei, funkciója, célja Az egységes értékelési rendszer szempontjai: A tanulók minısítése Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A számonkérés fajtái Az otthoni felkészülés elvei és korlátai A szakmai gyakorlat értékelési szempontjai és elvei A magatartás- és a szorgalomjegyek értékelésének és minısítésének szempontjai Az intézmény vizsgarendszere Az iskolai élet munkarendje Általános munkarend Hagyományok Iskolafelhasználók az iskolai közéletben Diákönkormányzat Az iskola és a szülıi ház kapcsolata A minıségbiztosítási rendszer Az oktató-nevelı munka megvalósításához szükséges feltételek Személyi feltételek Tárgyi feltételek Költségvetési feltételek

5 14. Az iskola kapcsolatrendszere Az iskola és a kollégium kapcsolata Partnerkapcsolatok A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program módosítása Mellékletek

6 1. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA 1.1. Az iskola rövid bemutatása Az intézetet 1950-ben a Nehézipari Minisztérium alapította. Felügyeleti szerve a Munkaerı Tartalékok Hivatala volt. Az alakuló értekezletet szeptember 6-án tartották, az elsı tanévnyitó ünnepély szeptember 10-én a Vagongyárban zajlott le. A képzés 20 osztállyal és 660 fıvel indult. Közben elkezdıdött a Tanulóváros, mint komplexum (iskola, tanmőhely, kollégium) építése. Az ünnepélyes átadásra szeptember 1-jén került sor. Az iskola Gyır város keleti részén m 2 -es területen fekszik. A beépített terület 9094 m 2. Az épület nem mőemlék. Jellegzetes szocreál stílusú, teljesen komfortos, csatornázott, saját hıközpontról üzemelı, központi főtéső, hideg-meleg vízzel ellátott. Az iskola elnevezése több alkalommal változott között MTH 400. sz. Wilhelm Pieck Iparitanuló Intézete, között MÜ.M 400. sz. Ipari Tanuló Intézet, között 400. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézet nevet viselte között az iskola 400. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézet és Szakközépiskola elnevezéssel mőködött. Az iskola ekkor Lukács Sándor Ipari Szakmunkásképzı Intézet és Szakközépiskola nevet kapta között Lukács Sándor Szakképzı Iskola, 2004-tıl Lukács Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 2006-tól Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium elnevezés illette. Jelenlegi nevét-lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium július 6-a óta viseli A tanulói létszám alakulása Létszám alakulása

7 1.3. Az iskola alapító okirata Az intézmény neve: Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium Az intézmény címe: 9027 Gyır, Mártírok útja Telefon: 96/ Fax: 96/ A fenntartó neve: Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata A fenntartó címe: 9021 Gyır, Városház tér 1. Mőködési területe: Gyır és vonzáskörzete Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 1500 fı A kollégiumi férıhelyek száma: 240 fı Az intézmény típusa: szakiskola, szakközépiskola, kollégium Az intézmény alaptevékenységei: Nappali rendszerő, szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása Szakközépiskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása Szakiskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi idıben) Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára 7

8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi étkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon mőködtetése Anya-, gyermek- és csecsemıvédelem Diáksport Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Tagozatok megnevezése: Szakiskolai tagozat Szakközépiskolai tagozat Felnıttképzési tagozat Évfolyamok száma: Szakiskolai tagozat: évfolyam alapozó képzés, 11. évfolyamtól szakképzés Szakközépiskolai tagozat: évfolyam érettségire felkészítı, általános mőveltséget megalapozó képzés, a szakképzés a 13. évfolyamon kezdıdik Felnıttképzési tagozat: OKJ-ben meghatározottak szerint Az igazgató kinevezése: az iskola igazgatóját nyilvános pályázat útján Gyır Megyei Jogú Város Közgyőlése bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 8

9 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Bevezetés A jelenlegi pedagógiai program módosításához alapul vettük a 2004-ben felülvizsgált, a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programunkat, a módosított közoktatási törvényt, a szakképzési törvényt, a Szakiskolai Fejlesztési Program eredményeként elkészült kerettantervi rendeletet, valamint a 2007-ben módosított Nemzeti Alaptantervet Küldetésnyilatkozat Az iskola arra való; hogy az ember megtanuljon tanulni, Szent-Györgyi Albert hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. A közoktatási intézményeket a társadalom hozza létre azzal a feladattal, hogy szakszerően, hivatásszerően ellássa az ifjúság nevelését, oktatását. A család az iskolára bízza gyermekét, hogy ott megkapja mindazt, amit ı már felkészültség hiányában nem tud megadni számára. Az iskolánk feladata tehát, hogy kiszolgálja a mikro- és makrokörnyezete nevelési-oktatási igényeit. Az iskola két hagyományos funkciót lát el: egyrészt az adott kor mőveltségi anyagát átadja a felnövekvı nemzedéknek (oktatás), ezzel együtt felkészít a befogadásra, önképzésre. Másrészt a társadalom által elfogadott értékeket megismerteti és ennek segítségével felkészíti a tanulókat arra, hogy a társadalmi értékeket megismerve legyenek képesek újak létrehozására (nevelés). Pedagógiai hitvallásunk alapja: tanulóink sokoldalú, korszerő tudást nyújtó gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önmővelésre, vagyis az élethosszig tartó tanulásra. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelményeinek megfelelı, a magasabb szintő és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerre van szükség. Ennek egyik fı összetevıje az új alapkészségek elsajátításának az ösztönzése: írás-olvasási és számolási készség (alapvetı készségek), alapkompetenciák a matematika, a természettudományok és a technológia terén, az információs és kommunikációs technológiák és az egyéb technológiák alkalmazásához kapcsolódó készségek, a tanulás tanulása, szociális készségek, vállalkozói készség és kulturális befogadás készsége. Célunk megismertetni az Európai Tanács által megfogalmazott kompetenciákat, amelyek mindenki számára nélkülözhetetlenek a tudás alapú társadalomban. A nyolc, kulcskompetencia-területet (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, 9

10 matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák, digitális kompetencia, a tanulás tanulása, személyközi és állampolgári kompetenciák, vállalkozói kompetencia, kulturális kompetencia) a tudás alapú társadalomban a személyiség kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz elengedhetetlen. Célunk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik képesek arra, hogy életük során olyan személyes célok elérésére törekedjenek, amelyek kijelölését személyes érdeklıdésük, törekvéseik és a folyamatos tanulás iránti vágy határozza meg; akik aktívan részt vesznek a társadalom életében. Az egyre jobban elanyagiasodó világban jelentıs teret szentelünk az egyetemes erkölcsi értékek (becsület, tisztesség, udvariasság, hőség stb.) átadásának. Felhívjuk a tanulók figyelmét arra, hogy bárhol helyezkedjenek el az életben, szüleik, barátaik, kollégáik tisztelete és megbecsülése legyen elsıdleges, ezzel segítve a szociális ás az állampolgári kompetencia fejlesztését. Fontos feladatunk a tudás értékének helyreállítása. A tudás végtelenségig bıvíthetı, megszerzése szorgalom és kitartás kérdése. A tudásigény felkeltésével, a kulcskompetenciák elıtérbe helyezésével, a pedagógiai munka szakmai hátterének kiemelt fejlesztésével és a módszertani kultúra átfogó megújításával a képzettség színvonalát kívánjuk emelni. Tovább kell vinni és ápolni kell a tradicionális hagyományainkat. Meg kell keresni a gyermek személyiségéhez vezetı utat. A tanár-diák közötti kapcsolatot nem jellemezheti alá-fölé rendeltségi viszony. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni tanítványainkból Pedagógiai alapelvek A NAT követelményeinek megfelelı szintő alapmőveltség, tanulóink érdeklıdéséhez, valamint a társadalmi, gazdasági igényekhez igazodó szakmai képesítés elsajátíttatására törekszünk. Elengedhetetlen, hogy az iskolából kikerülı tanulók rendelkezzenek azokkal az alapés kulcskompetenciákkal, amelyek feltétlenül kellenek ahhoz, hogy az életpályájukat ha szükséges tudják módosítani, új ismereteket, készségeket, képességeket legyenek képesek elsajátítani. A közoktatás feladata az is, hogy egyenlı esélyeket biztosítson minden gyermek számára, különösen a hátrányos helyzetben lévıknek adja meg a felzárkózás lehetıségét. A fejlesztés során építsünk a gyermekek elızetes tudására, tanítsuk meg, hogyan kell tanulni (a tanulás tanítása). Ennek szellemében feladatunk segíteni a különbözı fejlettségi szinten lévı gyermekek közötti különbségek csökkentését, a hátrányokkal rendelkezık felzárkózását. Kiemelt helyre kerül a tanulók alapképességeinek az egyéni különbségekhez igazodó differenciált fejlesztése. Ezek megvalósulását segíti a változatos tanulási módszerek, technikák napi pedagógiai gyakorlatban való alkalmaztatása. 10

11 Az emberi értékek közül kiemelten kívánunk foglalkozni a személyiség alakításával. Fejleszteni kell a nyitottság, a tolerancia, az önismeret, a külsı és a belsı konfliktusok kezelésének képességét. Nem elegendı, hogy tanulóink csak egy-egy tantárgy, szakma ismereteit sajátítsák el, hanem ki is kell alakítanunk bennük az önálló gondolkodás képességét is. A felszíni jelenségeken túl legyenek képesek a lényegi dolgok felfedezésére. A tanítási folyamat során nagy figyelmet kell fordítanunk a képességek, a kompetenciák fejlesztésére, illetve a felzárkóztatásra, hiszen minden gyerek a neki megfelelı tempóban fejleszthetı tovább. Nem kell, nem is lehet mindenkinek mindent azonos szinten tudnia, de találja meg a helyét a rendszerben, érezze magát valamiben sikeresnek, nélkülözhetetlennek. A kompetencia alapú oktatás tanulóközpontú, amely lehetıvé teszi, hogy az egyéni igények érvényesüljenek. Valljuk, hogy a gyermekeket és hozzátartozóikat színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai véleménye, vagyoni és jövedelmi helyzete miatt hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A siker érdekében lényeges feladat, hogy tanítsuk meg ıket tanulni. Tudatosítsuk, hogy a tudás érték és sohasem lehet befejezett. Nemcsak a külvilág elvárásainak kell megfelelni, a tudás akkor válik igazi értékké, ha beépül személyiségünk elemei közé. Nem lezárt tudást kívánunk a diákok kezébe adni, hanem egy alapot, amelyet a szükségletekhez igazodva tovább lehet fejleszteni. Az ismeretszerzés új formáival is meg kell ismertetnünk tanulóinkat. Ne csak a tankönyvet és a tanárt tekintsék a tudás forrásának, hanem ismerjék és használják a különbözı ismerethordozókat (Internet, könyvtár, informatikai eszközök). A modern világban elengedhetetlen az idegen nyelv és az informatikai ismeretek alkalmazása. Az idegen nyelvi kommunikáció segítséget nyújt a kultúrák közötti megértéshez, a digitális kompetencia az elektronikus média alkalmazása a munkában, szabadidıben, kommunikációban. A közelmúltban tudatosult bennünk, hogy a megszerzett tárgyi tudás érvényesítéséhez a kommunikációs képesség fejlesztése is fontos. A gondolatok, érzések, tények írásbeli és szóbeli formában történı kifejezése és az értelmezés (szövegértés) képessége. A mővelt magyar beszéd szabályainak elsajátítása az anyanyelvi órákon történik, gyakoroltatása az iskolai tevékenység valamennyi színterén. Fontosnak tartjuk, hogy kialakítsuk tanulóinkban az alkalomhoz illı helyes beszéd használatát. Korunk kihívásaira válaszolva tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elég a megfelelı viselkedésmintákat követı gyereket nevelni, fel kell készíteni a tanulóinkat a versenyekre, küzdelmekre. Szeretnénk tudatosítani tanulóinkban a bennünket körülvevı környezet szerepét, fontosságát. Érezzék át, hogy ık, mint a természet alakítói, formálói, felelısek annak állapotáért. Korunk világmérető problémáin keresztül értethetjük meg a diákokkal az ezen irányú szemléletváltás szükségességét. A szellemi munkavégzés hatékonyságának, az emberi élet teljességének fontos eleme a jó fizikai állóképesség, a mozgás, a sport szeretete és gyakorlása. Fel kell ébreszteni a mindennapos mozgás iránti vágyat! 11

12 Célunk tanulóink sokoldalú, önálló, céltudatos, felelısséget vállaló, kötelességtudó, a munkát szeretı, önmővelésre képes személyiségének kialakítása. A XXI. század elején az egységes Európába lépés új kihívások, feladatok megoldását állítja elénk. A globalizáció korában tudatosítani kell diákjainkban, hogy egy gazdasági-földrajzi egység részeseiként akkor leszünk egyenjogú tagjai ennek a közösségnek, ha meg tudunk felelni az új követelményeknek. A közös történelmi múlt Európához köt bennünket, de meg kell ıriznünk identitásunkat, ápolnunk kell hagyományainkat. Tudatosítanunk kell, hogy a hazafiság nem egyenlı a nacionalizmussal. A magyar nép 1100 éves története során vívott küzdelmei, szabadságharcai a XXI. században is példaként állíthatók a fiatalság elé. Az általunk megfogalmazott és közvetítendı értékek áthagyományozásához meg kell találnunk a megfelelı utat a gyerekhez, hogy közelebb kerüljünk személyiségükhöz, hiszen: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. (Eötvös) A tanulók nagy különbséget mutatnak a nevelhetıség terén, hiszen eltérnek mind életkorban, mind nevelhetıség terén. Fel kell ismernünk a családi, szülıi háttér fontosságát, hiszen az értékek megismerése, átadása a családban kezdıdik, ezért szükséges és fontos a szülıkkel való együttmőködés. A korszerő pedagógia célrendszerében központi helyet kap az ösztönzı személyiségkomponensek (a szokások, példaképek, modellek) kialakítása. A nevelés feladata a konstruktív magatartás-és tevékenységformák kialakítása és megerısítése. A pedagógiai tevékenységünkkel olyan közösségfejlesztı és önfejlesztı magatartásra, tevékenységre igyekszünk alkalmassá tenni az egyént, amely megakadályozza a majdani konstruktív életvezetést, szociálisan értékes, egyénileg eredményes és új értékeket hoz létre. Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál,amit emberek váltanak ki belıle. Ezért fontos eloszlatni azt a tévhitet, hogy a gyermek értelmével tanulja meg, mi a jó és mi a rossz, hanem igenis tudnunk kell, hogy minden amit az ember egy gyermek közelében tesz, az szervesen beépül a gyermek testébe, lelkébe, szellemébe. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében. A hajlamok és képességek, melyek kifejlıdnek a gyermekben, mind attól függnek, milyen magatartást lát maga körül Szakközépiskolai célok és feladatok Rudolf Steiner A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti a az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában az általános és a szakmai mőveltséget megalapozó, azt kiterjeszt, megerısítı és a további mőveltség megszerzését elısegítı nevelı-oktató tevékenység folyik. A szakközépiskolai kerettantervben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános mőveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, a kétszintő érettségi vizsgára és a felsıfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést. 12

13 A szakközépiskola általános célja, hogy elmélyítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges felnıtteket, állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére. A szakközépiskolában folyó nevelés, a kompetenciák fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot. A középiskolai nevelés és oktatás rendszerébe azok a képzési módok tartalmak, amelyek Magyarország európai integrációs folyamatából, a közép-és felsıfokú iskolázás kiterjedésébıl, az egész életen át tartó tanulás igényébıl adódnak Szakiskolai célok és feladatok A szakiskola évfolyamán az általános mőveltséget megalapozó nevelésoktatás folyik a szakmai elıkészítı ismeretek oktatása mellett. A szakképzési évfolyamokon az OKJ-ben meghatározott követelmények alapján a szakmai vizsgára való felkészítés folyik. A szakiskolában a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot. A képességek fejlesztéséhez a követelmények igyekszünk a tanulók adottságaihoz igazítani. Különösen nagy hangsúlyt helyezünk a tanulók személyiségfejlesztésére, a szociális hátrányok csökkentésére. A szakmai, tanulmányi sikerek eléréséhez fontosnak tartjuk, hogy új tanulási módszereket sajátítsanak el. A konkrét feladatok segítik a problémamegoldó gondolkodás fejlıdését. Célunk, hogy a tanulóink piacképes szakképesítést szerezzenek. A tanulók alapot kapnak a szakmai-munkahelyi követelményeknek való megfelelésnek, a kommunikációs, a szakmai idegen nyelvi és informatikai képességek folyamatos fejlıdéséhez. Felkészítjük a tanulókat az önmenedzselésre, a szakmai és általános mőveltség szerepét is igyekszünk bemutatni. Lehetıség szerint pályázatok segítségével lehetıséget biztosítunk, hogy tanulóink külföldi szakmai gyakorlaton bıvítsék tapasztalataikat. Támogatjuk a második, harmadik szakma megszerzését, amely felkészít az egész életen át tartó tanulásra. 3. HELYZETELEMZÉS Az iskolák mőködésének folyamatában résztvevık (tanár, diák, szülı, fenntartó, stb.), azaz a mikro- és makrokörnyezet szereplıi naponta mondanak véleményt az iskoláról, az ott folyó munkáról, a pedagógusokról, vezetıkrıl. Ez teljesen természetes, hisz a közoktatás napjainkban már szolgáltatásnak tekinthetı, és annak megfelelıen kell mőködnie. A közoktatási törvény korszerősítése, a tantervi reform nem képes önmagában megváltoztatni a közoktatás hagyományosan poroszos jellegét az iskolákban, ha nem kíséri a változásokat a pedagógusok módszertani megújulása. A gyermeki és tanulói tevékenységre épülı, a képességeket fejlesztı új pedagógiai eljárások meghonosításának lehetıségét látjuk a kompetencia alapú oktatás elterjesztésében. Az 13

14 információ szerzés eszközeihez való hozzáférés és az információ feldolgozás hatékony eljárásainak elsajátítása lehet ma a közoktatás elsıdleges feladata. Ha egy intézmény a szolgáltatását minıségi módon akarja megvalósítani, akkor elkerülhetetlen, hogy feltárja az igényeket, elvárásokat, és ezeket beépítse pedagógiai programjába Fenntartói elvárások, az intézményre vonatkozó feladatok meghatározása Gyır Megyei Jogú Város minıségpolitikájának deklarációjában rögzítette az Önkormányzati Minıségirányítási Program célját, meghatározta az intézményekre vonatkozó feladatokat, fenntartói elvárásokat. Az önkormányzat továbbra is fokozatosnak tartja Gyır iskolaváros jellegének megtartását és a közoktatásnak, mint a közszolgáltatás egyik formájának folyamatos minıségi javítását, fejlesztését. Az önkormányzat kinyilvánított küldetése, hogy rendelkezésére álló valamennyi eszközzel, újabb erıforrások folyamatos feltárásával és bevonásával minıségi szolgáltatást biztosítson a közoktatás területén a város és környéke lakossága számára. Mindezt annak érdekében teszi, hogy város diákjai az iskolarendszer keretei között minél értékesebb, hasznosabb, folyamatos megújulásra alapokat adó és versenyképes tudást szerezzenek a folyamatosan változó környezeti igényeknek megfelelıen. Ezen cél érdekében Önkormányzati Minıségirányítási Programot (ÖMIP) készített és mőködtet, melyben január 31-i hatálybalépéssel megállapította és az 50/2007 (III.1.) Kgy. sz. határozatával felülvizsgálta és jóváhagyta a közoktatási rendszer egészére, illetve az egyes intézménytípusokra és intézményekre vonatkozó minıségi célokat, valamint szabályozta azon irányítási folyamatokat, amelyeket a közoktatási intézményrendszer minıségi mőködtetése szempontjából meghatározónak tekint. A Minıségirányítási Program célja a közoktatás-irányítással kapcsolatos sokszínő és egymástól eltérı elvárások legmagasabb színvonalú kielégítése, a közoktatás-irányítási feladatok folyamatok külsı és belsı vevıi elégedettséget kiváltó, költségtakarékos megszervezése. Az Önkormányzat vonatkozó programja (ÖMIP) tételesen rögzítette intézménytípusonként az elvárásait, amelyek az Intézményre nézve az alábbiak: Szakközépiskolai vonatkozásban A változásokra gyorsan reagáló, könnyen konvertálható, tudásigényes általános képzés biztosítása, amely alapul szolgálhat az életen át tartó tanulás folyamatának. Az érettségizı tanulók esetében emelkedjen a középszintő nyelvvizsgát eredménnyel teljesítık száma. Emelni szükséges azon tanulók számát, akik a középiskolai tanulmányaik alatt informatikai lehetıség szerint elsısorban ECDL végzettséget szereznek. A tanulók középiskolai tanulmányaik alatt B kategóriás autóvezetıi jogosítványt szerezzenek. Emelkedjen az OKTV és az OSZTV versenyeken résztvevık száma. 14

15 Szakképzı iskolai vonatkozásban Az Intézmény adjon széleskörő kimeneti kínálatot az érettségizett tanulók számára a piacképes szaktudás megszerzésére. Biztosítsa a modulrendszerben történı szakmai oktatást, amely lehetıvé teszi a másodszakma rövidebb idı alatti eredményes elsajátítását. A évfolyamra épülı szakmai képzésben nem emelkedhet a lemorzsolódás aránya. Lehetıség szerint biztosítani kell a speciális felzárkóztató foglalkozások szervezését. A szakmai képzés rugalmasan kövesse a munkaerı-piaci változásokat, és alkalmazkodjon a felhasználói igényekhez a képzés profiljának alakításában. Az Intézmény az Önkormányzat támogatása alapján alakítson ki ösztöndíjrendszert a hiányszakmákra képzés népszerősítése, valamint a második szakma megszerzése érdekében. Kollégiumi vonatkozásban Az Intézmény kollégiumának leterheltsége összhangban kell, hogy álljon a jogszabályokban megfogalmazott lakhatási, tanulási és szabadidıs feltételekkel. A kollégium fordítson figyelmet a kollégista diákok komfortérzetének javítására, korszerő a modernkor igényeinek megfelelı eszközök, berendezések beszerzésére. A kollégista diákok kapjanak segítséget iskolai munkájukhoz a felzárkóztató és tehetséggondozó kollégiumi foglalkozásokon. Szolgálják a szabadidı hasznos eltöltését a speciális ismereteket adó, készség és képességfejlesztı szakkörök, érdeklıdési körök. A felnıttoktatás és felnıttképzés vonatkozásában Az Intézmény továbbra is segítse a speciális élethelyzetben lévı iskolahasználókat a magasabb általános és szakmai mőveltség megszerzésében. A felnıttképzés vállaljon szerepet a munkaerı-piaci igények rugalmas kielégítésében a munkanélküliség csökkentésében. Az indítandó képzési, átképzési formák tekintetében hatékonyan együtt kell mőködni Gyır-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központtal, a kamarákkal és az érintett vállalatokkal. 15

16 Az intézmény specialitásai OKTATÁS TÍPUSA SZAKTERÜLET SZAKMACSOPORT SZAKMA MEGNEVEZÉSE Szakközépiskola Mőszaki Közlekedési Gépészeti Autószerelı Autóelektronikai mőszerész Közlekedésgépész technikus Gépgyártás-technológai technikus Gépgyártás-technológus technikus Automatizálási technikus Szakiskola Felnıttoktatás és felnıttképzés Mőszaki Elektronikaelektrotechnikai Gépészeti Könnyőipari Mőszaki Azonos a nappali tagozatos oktatással Épületgépészeti technikus Mechatronikai technikus Karosszérialakatos Autógyártó Fényezı-mázoló NC-, CNC gépkezelı Kovács Hegesztı Géplakatos Szerszámkészítı Öntı Gázvezeték- és készülékszerelı Vízvezeték- és központifőtés-szerelı Szellızı- és klímaberendezés-szerelı Fémforgácsoló Kötı Igény szerint az akkreditált szakmák, tanfolyamok és továbbképzések 16

17 Fenntartói elvárások A január 31-én hatályba lépett és az 50/2007 (III.1.) Kgy. sz. határozattal megújított és jóváhagyott közoktatási intézményekre vonatkozó Önkormányzati Minıségirányítási Program 1. számú melléklete tételesen az alábbi tıl érvényes elvárásokat rögzíti: Erısödjön az iskola közlekedés-gépész, s az igények függvényében a textilipari szakirányú szakmai képzése, a képzés szerkezetében alkalmazkodjon a munkaerı-piaci igényekhez. Törekedni kell a férıhely kapacitás maximális kihasználására, csökkenjen a lemorzsolódás mértéke, a javítóvizsgára, az évismétlésre utasított tanulók száma. Csökkenjen az igazolatlan hiányzások száma Teljesítménymutatók meghatározása Tanulmányi lemaradások csökkentése Egyéni felzárkóztatások növelése Az országos kompetenciamérés eredményei Az SZFP II. bemeneti és kimeneti kompetenciái Az elhelyezkedési mutatók Továbbtanulási adatok, mutatók Szakképzett fiatalok elhelyezkedése szakmájukban Érettségi- és szakmai vizsga eredmények Második szakmát szerzett tanulók száma Hazai szakmai tanulmányi versenyeken elért eredmények Elégedettségi (partneri) mutatók Iskolai pedagógiai programot meghatározó tényezık vizsgálata A fenntartói elvárások, az intézményi specialitások megfogalmazását áttekintve megállapítható, hogy a fenntartói döntések az intézmény mőködésében döntı változást nem jelentenek. Városunk és vonzáskörzete az ország egyik legfejlettebb gazdasági régiója. Alapvetıen megváltoztak a tulajdonviszonyok, átalakult a gazdaság szerkezete, nagyságrendekkel nıtt a gazdaság szereplıinek a száma, jelenısen emelkedett a külföldi tıke aránya, az értékesítésben az export tölti be a vezetı szerepet. A fenti változások teljesen új helyzetet idéztek elı a munkaerıpiacon, új követelményeket támasztanak, új megoldásokat igényelnek. Az állam arra törekszik, hogy tudás alapú gazdasága legyen, amely nagyobb arányú foglalkoztatást, jobb munkahelyeket biztosítva képes a fenntartható növekedésre. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelményeinek megfelelı, a magasabb szintő és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási és 17

18 képzési rendszerekre van szükség. A kompetencia felértékelıdésének erıs gazdasági, munkaerı-piaci, gazdaságpolitikai, befektetés-politikai és nem utolsósorban tıkeallokációs jellegő háttere van. A munkaerı megítélése szempontjából fontosak azok a képességek, amelyek egyre inkább alapképességeknek vagy kulcskompetenciáknak kezdenek nevezni. A munkaerıpiacon növekszik a kereslet a magasan kvalifikált, idegen nyelveket beszélı szakmunkások és mérnökök iránt. A fenntartó támogatja a szakmai képzés fejlesztési irányát, amelyet intézményünk a régióban tevékenykedı vállalkozások szakemberigényének feltérképezése alapján határozott meg. Iskolánk a változó szükségeltekhez igazodva kezdte meg a korábban említett új szakmák: a mechatronikai technikus, automatizálási technikus, autógyártó bevezetését, és a szerszámkészítı újraindítását a régióban Külsı tényezık vizsgálata Minıségirányítási rendszerünk kiépítésének megkezdése elıtt partneri elégedettségvizsgálatot és igényfelmérést végeztünk 2003-ban és 2005-ben az intézményi önértékelés elkészítéséhez. A vizsgálat során felmértük az iskola partnereinek igényeit és elégedettségét, majd a kapott válaszokat elemeztük, értékeltük Szülıi elégedettség mérése A tanulók szüleinek nagyszámú válaszából levonható következtetések: Az iskola erısségei: Fejlesztésre szoruló területek: szakmai oktatás gyakorlati oktatás sportolási lehetıségek tantermek felszereltsége, állaga nyelvoktatás eredményessége iskolai fegyelem Külsı partnereink igényeinek, elégedettségének mérése Az intézményünkkel kapcsolatban lévı meghatározó vállalkozásokat személyes interjú keretében kérdeztük meg, amelynek tapasztalatai az alábbiakban összegezhetık: Külsı partnereink az intézmény képzési struktúráját jónak tartják, amelyet igazol az a tény, hogy az általunk oktatott szakmákban végzettek többségének nincsenek elhelyezkedési problémáik, sıt egyes szakmákban kifejezetten hiány mutatkozik (pl. fémforgácsoló, NC-,CNC kezelı, géplakatos, öntı, szerszámkészítı) A gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételeket jónak tartják. Fontosnak tartják, hogy jól képzett, fegyelmezett, alkalmazásképes tudással rendelkezı szakembereket bocsássunk rendelkezésükre, melyben szorosabb együttmőködést várnak el tılünk. 18

19 Fejlesztéseink tervezése során külön hangsúlyt fektettünk a technikailag fejlesztésre (teljes internethálózat kiépítése) szoruló területek felzárkóztatására, nem elhanyagolva az iskola erısségeinek megırzését. A sikeres pályázatokkal és partnereink támogatásával százmilliós nagyságrendő fejlesztést sikerült az elmúlt években végrehajtani, melynek hatása elsısorban az elkövetkezı években fog megmutatkozni Belsı tényezık vizsgálata A tanulók igényeinek, elégedettségének mérése Az iskolánkban tanuló diákok válaszaikban az iskolában jónak tartják: a szakmai oktatást a számítástechnikai oktatást és az internetet a sportolási lehetıségeket Általában elégedetlenek: az iskola állagával, felszereltségével kevesellik a szervezett programokat (rendezvény, kirándulás,) az idegen nyelv oktatásával menzával Érdekes párhuzamba állítani a szülık és a diákok véleményét, amely alapján megállapíthatjuk, hogy a diákjaink által többségében jónak tartott számítástechnika oktatásával a szülık kevésbé elégedettek, ami viszont egybehangzó, az az idegen nyelv oktatásával szemben fennálló elégedetlenség. Meg kell jegyeznünk, hogy a felmérés óta a szakképzı évfolyamok kivételével 10%-os, illetve a évfolyamon további 10 %-os tanóra csökkenés következett be fenntartói döntés, illetve az oktatási törvény módosítása miatt Munkatársi igények, elégedettségek vizsgálata Valamennyi munkatársunkat megkerestük azokkal a kérdésekkel, amelyekkel tisztázni szerettük volna, melyek azok a területek, melyeket az iskola erısségeinek, vagy éppen gyengeségeinek tartanak. A válaszok összegzése alapján kollégáink az iskola erısségeinek tartják: Az oktatást, szakmai képzést A hagyományok ápolását A versenyeken elért sikereket A szakmai sokszínőséget A sportolási lehetıségeket A számítógépparkot és a számítástechnikai oktatást A cégekkel való jó kapcsolatokat 19

20 A tárgyi feltételeket A továbbtanulásra, érettségire való felkészítést Fejlesztésre szoruló területekként jelölték meg: Az iskolai rendet, fegyelmet, tisztaságot Az iskolán belüli információáramlást A felújítást, korszerősítést A tanári továbbképzések biztosítását A munkakörülmények javítását, munkaszervezést A vélemények értékelése alapján megállapítható, hogy eredményeink ellenére a vizsgált területek többsége javítást, erısítést igényel. Az elkészült elemzéseket megvitattuk, s lehetıségeink függvényében igyekszünk azon módszereket beépíteni pedagógiai programunkba, melyek a minıség javulásához vezetnek. Ennek eredményeképpen a 2005-ben készített elégedettségmérés javulást mutat Helyzetelemzés figyelembevétele a pedagógiai program felülvizsgálatakor A jelenleg érvényben lévı pedagógiai program megfogalmazása óta megváltoztak az iskolai munkát meghatározó feltételek. A program amellett, hogy az intézmény stratégiai terve a pedagógiai munkában mindennaposan használatos dokumentummá vált. Az új munkatárs felvételekor, a tantárgyfelosztás készítésekor, a tanulók értékelésekor rendre elıkerül, hivatkozási alapként szolgál. A pedagógiai programot a jelenleg hatályos közoktatási törvény szerint felülvizsgálatnak vetettük alá. A szükséges korrekciókat a jelenleg érvényes program értékeinek megırzésével, az alkalmazás közben szerzett tapasztalatokra támaszkodva és az MSZ EN ISO 9001:2001. minıségirányítási rendszer beépítésével végeztük el. Pedagógiai programunk felülvizsgálatakor az alábbi külsı és belsı tényezıket vesszük figyelembe: A többször módosított közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. Nemzeti Alaptanterv 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet A többször módosított szakképzésrıl szóló LXXVI. tv. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. évi MKM rendelet A többször módosított 100/1997. (VI.13.) évi Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról Az 1/2006. (VI.29.) OKM rendelet a kerettanterv kiadásáról (17/2004. (V.20.) OM rendelet A 40/2004. OM rendelet az érettségi vizsgakövetelményekrıl Fenntartó Minıségirányítási Programjában meghatározott intézményi specialitások, elvárások és teljesítménymutatók Gyır város gazdasági fejlettsége, az ipar, gazdaság munkaerıigénye 20

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben