PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja Módosítva: december 17.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása Az iskola rövid bemutatása A tanulói létszám alakulása Az iskola alapító okirata Az iskola nevelési programja Bevezetés Küldetésnyilatkozat Pedagógiai alapelvek Szakközépiskolai célok és feladatok Szakiskolai célok és feladatok Helyzetelemzés Fenntartói elvárások, az intézményre vonatkozó feladatok meghatározása Az intézmény specialitásai Fenntartói elvárások Teljesítménymutatók meghatározása Iskolai pedagógiai programot meghatározó tényezık vizsgálata Külsı tényezık vizsgálata Szülıi elégedettség mérése Külsı partnereink igényeinek, elégedettségének mérése Belsı tényezık vizsgálata A tanulók igényeinek, elégedettségének mérése Munkatársi igények, elégedettségek vizsgálata Helyzetelemzés figyelembevétele a pedagógiai program felülvizsgálatakor Az iskolában folyó oktató-nevelı munka céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Az oktató-nevelı munka célrendszere A pedagógusok továbbképzése Nevelési feladatok Az értelmi képességek fejlesztése A segítı életmódra nevelés, közösségi nevelés A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Egészséges és kulturált életmódra nevelés Iskolaegészségügyi ellátás

3 Az iskola drogstratégiája A környezeti nevelés Speciális kompetenciák fejlesztése A tehetség, képesség kibontakozását segítı tevékenység Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program A tanórán kívüli tevékenységek A nevelési-oktatási folyamat eszközei és eljárásai A nevelési-oktatási folyamat eredményességének vizsgálata Szervezeti célok Helyi tanterv A szakközépiskolai helyi tanterv szerkezete A szakközépiskolai óratervek és tantervek A szakiskolai óratervek és tantervek A szakiskolai alapképzés helyi tanterv szerkezete A szakiskolai alapképzés óratervei A szakképzési évfolyamok óratervei A középszintő érettségi témakörei A kompetencia alapú szakmai képzés jellemzıi A szakmai gyakorlat képzéshelyeinek és formáinak bemutatása Az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskola képzési rendszere A szakközépiskolai képzés szakaszai A szakképzés folyamata A felnıttképzés A tanulói jogviszony Pályaválasztás, szakmaválasztás Belépés az iskolába Tanulói jogviszony Átlépés más iskolatípusba A továbbhaladás feltételei Tanulmányi követelmények Kilépés, a tanulói jogviszony megszőnése A tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó tevékenységek

4 8.1. A beilleszkedési, magatartási problémák kezelése A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek A tanulószoba Könyvtárhasználat Internethasználat Az iskolai testnevelés és sport A mindennapi testedzés az iskolában A tanulók fizikai állapotának mérése A gyógytestnevelés helye az iskolában Étkeztetés és büfé A nevelı-oktató munka ellenırzési, mérési, értékelési rendszere Az értékelés elvei, funkciója, célja Az egységes értékelési rendszer szempontjai: A tanulók minısítése Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A számonkérés fajtái Az otthoni felkészülés elvei és korlátai A szakmai gyakorlat értékelési szempontjai és elvei A magatartás- és a szorgalomjegyek értékelésének és minısítésének szempontjai Az intézmény vizsgarendszere Az iskolai élet munkarendje Általános munkarend Hagyományok Iskolafelhasználók az iskolai közéletben Diákönkormányzat Az iskola és a szülıi ház kapcsolata A minıségbiztosítási rendszer Az oktató-nevelı munka megvalósításához szükséges feltételek Személyi feltételek Tárgyi feltételek Költségvetési feltételek

5 14. Az iskola kapcsolatrendszere Az iskola és a kollégium kapcsolata Partnerkapcsolatok A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program módosítása Mellékletek

6 1. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA 1.1. Az iskola rövid bemutatása Az intézetet 1950-ben a Nehézipari Minisztérium alapította. Felügyeleti szerve a Munkaerı Tartalékok Hivatala volt. Az alakuló értekezletet szeptember 6-án tartották, az elsı tanévnyitó ünnepély szeptember 10-én a Vagongyárban zajlott le. A képzés 20 osztállyal és 660 fıvel indult. Közben elkezdıdött a Tanulóváros, mint komplexum (iskola, tanmőhely, kollégium) építése. Az ünnepélyes átadásra szeptember 1-jén került sor. Az iskola Gyır város keleti részén m 2 -es területen fekszik. A beépített terület 9094 m 2. Az épület nem mőemlék. Jellegzetes szocreál stílusú, teljesen komfortos, csatornázott, saját hıközpontról üzemelı, központi főtéső, hideg-meleg vízzel ellátott. Az iskola elnevezése több alkalommal változott között MTH 400. sz. Wilhelm Pieck Iparitanuló Intézete, között MÜ.M 400. sz. Ipari Tanuló Intézet, között 400. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézet nevet viselte között az iskola 400. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézet és Szakközépiskola elnevezéssel mőködött. Az iskola ekkor Lukács Sándor Ipari Szakmunkásképzı Intézet és Szakközépiskola nevet kapta között Lukács Sándor Szakképzı Iskola, 2004-tıl Lukács Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 2006-tól Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium elnevezés illette. Jelenlegi nevét-lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium július 6-a óta viseli A tanulói létszám alakulása Létszám alakulása

7 1.3. Az iskola alapító okirata Az intézmény neve: Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium Az intézmény címe: 9027 Gyır, Mártírok útja Telefon: 96/ Fax: 96/ A fenntartó neve: Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata A fenntartó címe: 9021 Gyır, Városház tér 1. Mőködési területe: Gyır és vonzáskörzete Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 1500 fı A kollégiumi férıhelyek száma: 240 fı Az intézmény típusa: szakiskola, szakközépiskola, kollégium Az intézmény alaptevékenységei: Nappali rendszerő, szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása Szakközépiskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása Szakiskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi idıben) Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára 7

8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi étkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon mőködtetése Anya-, gyermek- és csecsemıvédelem Diáksport Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Tagozatok megnevezése: Szakiskolai tagozat Szakközépiskolai tagozat Felnıttképzési tagozat Évfolyamok száma: Szakiskolai tagozat: évfolyam alapozó képzés, 11. évfolyamtól szakképzés Szakközépiskolai tagozat: évfolyam érettségire felkészítı, általános mőveltséget megalapozó képzés, a szakképzés a 13. évfolyamon kezdıdik Felnıttképzési tagozat: OKJ-ben meghatározottak szerint Az igazgató kinevezése: az iskola igazgatóját nyilvános pályázat útján Gyır Megyei Jogú Város Közgyőlése bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 8

9 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Bevezetés A jelenlegi pedagógiai program módosításához alapul vettük a 2004-ben felülvizsgált, a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programunkat, a módosított közoktatási törvényt, a szakképzési törvényt, a Szakiskolai Fejlesztési Program eredményeként elkészült kerettantervi rendeletet, valamint a 2007-ben módosított Nemzeti Alaptantervet Küldetésnyilatkozat Az iskola arra való; hogy az ember megtanuljon tanulni, Szent-Györgyi Albert hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. A közoktatási intézményeket a társadalom hozza létre azzal a feladattal, hogy szakszerően, hivatásszerően ellássa az ifjúság nevelését, oktatását. A család az iskolára bízza gyermekét, hogy ott megkapja mindazt, amit ı már felkészültség hiányában nem tud megadni számára. Az iskolánk feladata tehát, hogy kiszolgálja a mikro- és makrokörnyezete nevelési-oktatási igényeit. Az iskola két hagyományos funkciót lát el: egyrészt az adott kor mőveltségi anyagát átadja a felnövekvı nemzedéknek (oktatás), ezzel együtt felkészít a befogadásra, önképzésre. Másrészt a társadalom által elfogadott értékeket megismerteti és ennek segítségével felkészíti a tanulókat arra, hogy a társadalmi értékeket megismerve legyenek képesek újak létrehozására (nevelés). Pedagógiai hitvallásunk alapja: tanulóink sokoldalú, korszerő tudást nyújtó gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önmővelésre, vagyis az élethosszig tartó tanulásra. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelményeinek megfelelı, a magasabb szintő és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerre van szükség. Ennek egyik fı összetevıje az új alapkészségek elsajátításának az ösztönzése: írás-olvasási és számolási készség (alapvetı készségek), alapkompetenciák a matematika, a természettudományok és a technológia terén, az információs és kommunikációs technológiák és az egyéb technológiák alkalmazásához kapcsolódó készségek, a tanulás tanulása, szociális készségek, vállalkozói készség és kulturális befogadás készsége. Célunk megismertetni az Európai Tanács által megfogalmazott kompetenciákat, amelyek mindenki számára nélkülözhetetlenek a tudás alapú társadalomban. A nyolc, kulcskompetencia-területet (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, 9

10 matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák, digitális kompetencia, a tanulás tanulása, személyközi és állampolgári kompetenciák, vállalkozói kompetencia, kulturális kompetencia) a tudás alapú társadalomban a személyiség kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz elengedhetetlen. Célunk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik képesek arra, hogy életük során olyan személyes célok elérésére törekedjenek, amelyek kijelölését személyes érdeklıdésük, törekvéseik és a folyamatos tanulás iránti vágy határozza meg; akik aktívan részt vesznek a társadalom életében. Az egyre jobban elanyagiasodó világban jelentıs teret szentelünk az egyetemes erkölcsi értékek (becsület, tisztesség, udvariasság, hőség stb.) átadásának. Felhívjuk a tanulók figyelmét arra, hogy bárhol helyezkedjenek el az életben, szüleik, barátaik, kollégáik tisztelete és megbecsülése legyen elsıdleges, ezzel segítve a szociális ás az állampolgári kompetencia fejlesztését. Fontos feladatunk a tudás értékének helyreállítása. A tudás végtelenségig bıvíthetı, megszerzése szorgalom és kitartás kérdése. A tudásigény felkeltésével, a kulcskompetenciák elıtérbe helyezésével, a pedagógiai munka szakmai hátterének kiemelt fejlesztésével és a módszertani kultúra átfogó megújításával a képzettség színvonalát kívánjuk emelni. Tovább kell vinni és ápolni kell a tradicionális hagyományainkat. Meg kell keresni a gyermek személyiségéhez vezetı utat. A tanár-diák közötti kapcsolatot nem jellemezheti alá-fölé rendeltségi viszony. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni tanítványainkból Pedagógiai alapelvek A NAT követelményeinek megfelelı szintő alapmőveltség, tanulóink érdeklıdéséhez, valamint a társadalmi, gazdasági igényekhez igazodó szakmai képesítés elsajátíttatására törekszünk. Elengedhetetlen, hogy az iskolából kikerülı tanulók rendelkezzenek azokkal az alapés kulcskompetenciákkal, amelyek feltétlenül kellenek ahhoz, hogy az életpályájukat ha szükséges tudják módosítani, új ismereteket, készségeket, képességeket legyenek képesek elsajátítani. A közoktatás feladata az is, hogy egyenlı esélyeket biztosítson minden gyermek számára, különösen a hátrányos helyzetben lévıknek adja meg a felzárkózás lehetıségét. A fejlesztés során építsünk a gyermekek elızetes tudására, tanítsuk meg, hogyan kell tanulni (a tanulás tanítása). Ennek szellemében feladatunk segíteni a különbözı fejlettségi szinten lévı gyermekek közötti különbségek csökkentését, a hátrányokkal rendelkezık felzárkózását. Kiemelt helyre kerül a tanulók alapképességeinek az egyéni különbségekhez igazodó differenciált fejlesztése. Ezek megvalósulását segíti a változatos tanulási módszerek, technikák napi pedagógiai gyakorlatban való alkalmaztatása. 10

11 Az emberi értékek közül kiemelten kívánunk foglalkozni a személyiség alakításával. Fejleszteni kell a nyitottság, a tolerancia, az önismeret, a külsı és a belsı konfliktusok kezelésének képességét. Nem elegendı, hogy tanulóink csak egy-egy tantárgy, szakma ismereteit sajátítsák el, hanem ki is kell alakítanunk bennük az önálló gondolkodás képességét is. A felszíni jelenségeken túl legyenek képesek a lényegi dolgok felfedezésére. A tanítási folyamat során nagy figyelmet kell fordítanunk a képességek, a kompetenciák fejlesztésére, illetve a felzárkóztatásra, hiszen minden gyerek a neki megfelelı tempóban fejleszthetı tovább. Nem kell, nem is lehet mindenkinek mindent azonos szinten tudnia, de találja meg a helyét a rendszerben, érezze magát valamiben sikeresnek, nélkülözhetetlennek. A kompetencia alapú oktatás tanulóközpontú, amely lehetıvé teszi, hogy az egyéni igények érvényesüljenek. Valljuk, hogy a gyermekeket és hozzátartozóikat színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai véleménye, vagyoni és jövedelmi helyzete miatt hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A siker érdekében lényeges feladat, hogy tanítsuk meg ıket tanulni. Tudatosítsuk, hogy a tudás érték és sohasem lehet befejezett. Nemcsak a külvilág elvárásainak kell megfelelni, a tudás akkor válik igazi értékké, ha beépül személyiségünk elemei közé. Nem lezárt tudást kívánunk a diákok kezébe adni, hanem egy alapot, amelyet a szükségletekhez igazodva tovább lehet fejleszteni. Az ismeretszerzés új formáival is meg kell ismertetnünk tanulóinkat. Ne csak a tankönyvet és a tanárt tekintsék a tudás forrásának, hanem ismerjék és használják a különbözı ismerethordozókat (Internet, könyvtár, informatikai eszközök). A modern világban elengedhetetlen az idegen nyelv és az informatikai ismeretek alkalmazása. Az idegen nyelvi kommunikáció segítséget nyújt a kultúrák közötti megértéshez, a digitális kompetencia az elektronikus média alkalmazása a munkában, szabadidıben, kommunikációban. A közelmúltban tudatosult bennünk, hogy a megszerzett tárgyi tudás érvényesítéséhez a kommunikációs képesség fejlesztése is fontos. A gondolatok, érzések, tények írásbeli és szóbeli formában történı kifejezése és az értelmezés (szövegértés) képessége. A mővelt magyar beszéd szabályainak elsajátítása az anyanyelvi órákon történik, gyakoroltatása az iskolai tevékenység valamennyi színterén. Fontosnak tartjuk, hogy kialakítsuk tanulóinkban az alkalomhoz illı helyes beszéd használatát. Korunk kihívásaira válaszolva tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elég a megfelelı viselkedésmintákat követı gyereket nevelni, fel kell készíteni a tanulóinkat a versenyekre, küzdelmekre. Szeretnénk tudatosítani tanulóinkban a bennünket körülvevı környezet szerepét, fontosságát. Érezzék át, hogy ık, mint a természet alakítói, formálói, felelısek annak állapotáért. Korunk világmérető problémáin keresztül értethetjük meg a diákokkal az ezen irányú szemléletváltás szükségességét. A szellemi munkavégzés hatékonyságának, az emberi élet teljességének fontos eleme a jó fizikai állóképesség, a mozgás, a sport szeretete és gyakorlása. Fel kell ébreszteni a mindennapos mozgás iránti vágyat! 11

12 Célunk tanulóink sokoldalú, önálló, céltudatos, felelısséget vállaló, kötelességtudó, a munkát szeretı, önmővelésre képes személyiségének kialakítása. A XXI. század elején az egységes Európába lépés új kihívások, feladatok megoldását állítja elénk. A globalizáció korában tudatosítani kell diákjainkban, hogy egy gazdasági-földrajzi egység részeseiként akkor leszünk egyenjogú tagjai ennek a közösségnek, ha meg tudunk felelni az új követelményeknek. A közös történelmi múlt Európához köt bennünket, de meg kell ıriznünk identitásunkat, ápolnunk kell hagyományainkat. Tudatosítanunk kell, hogy a hazafiság nem egyenlı a nacionalizmussal. A magyar nép 1100 éves története során vívott küzdelmei, szabadságharcai a XXI. században is példaként állíthatók a fiatalság elé. Az általunk megfogalmazott és közvetítendı értékek áthagyományozásához meg kell találnunk a megfelelı utat a gyerekhez, hogy közelebb kerüljünk személyiségükhöz, hiszen: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. (Eötvös) A tanulók nagy különbséget mutatnak a nevelhetıség terén, hiszen eltérnek mind életkorban, mind nevelhetıség terén. Fel kell ismernünk a családi, szülıi háttér fontosságát, hiszen az értékek megismerése, átadása a családban kezdıdik, ezért szükséges és fontos a szülıkkel való együttmőködés. A korszerő pedagógia célrendszerében központi helyet kap az ösztönzı személyiségkomponensek (a szokások, példaképek, modellek) kialakítása. A nevelés feladata a konstruktív magatartás-és tevékenységformák kialakítása és megerısítése. A pedagógiai tevékenységünkkel olyan közösségfejlesztı és önfejlesztı magatartásra, tevékenységre igyekszünk alkalmassá tenni az egyént, amely megakadályozza a majdani konstruktív életvezetést, szociálisan értékes, egyénileg eredményes és új értékeket hoz létre. Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál,amit emberek váltanak ki belıle. Ezért fontos eloszlatni azt a tévhitet, hogy a gyermek értelmével tanulja meg, mi a jó és mi a rossz, hanem igenis tudnunk kell, hogy minden amit az ember egy gyermek közelében tesz, az szervesen beépül a gyermek testébe, lelkébe, szellemébe. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében. A hajlamok és képességek, melyek kifejlıdnek a gyermekben, mind attól függnek, milyen magatartást lát maga körül Szakközépiskolai célok és feladatok Rudolf Steiner A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti a az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában az általános és a szakmai mőveltséget megalapozó, azt kiterjeszt, megerısítı és a további mőveltség megszerzését elısegítı nevelı-oktató tevékenység folyik. A szakközépiskolai kerettantervben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános mőveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, a kétszintő érettségi vizsgára és a felsıfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést. 12

13 A szakközépiskola általános célja, hogy elmélyítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges felnıtteket, állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére. A szakközépiskolában folyó nevelés, a kompetenciák fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot. A középiskolai nevelés és oktatás rendszerébe azok a képzési módok tartalmak, amelyek Magyarország európai integrációs folyamatából, a közép-és felsıfokú iskolázás kiterjedésébıl, az egész életen át tartó tanulás igényébıl adódnak Szakiskolai célok és feladatok A szakiskola évfolyamán az általános mőveltséget megalapozó nevelésoktatás folyik a szakmai elıkészítı ismeretek oktatása mellett. A szakképzési évfolyamokon az OKJ-ben meghatározott követelmények alapján a szakmai vizsgára való felkészítés folyik. A szakiskolában a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot. A képességek fejlesztéséhez a követelmények igyekszünk a tanulók adottságaihoz igazítani. Különösen nagy hangsúlyt helyezünk a tanulók személyiségfejlesztésére, a szociális hátrányok csökkentésére. A szakmai, tanulmányi sikerek eléréséhez fontosnak tartjuk, hogy új tanulási módszereket sajátítsanak el. A konkrét feladatok segítik a problémamegoldó gondolkodás fejlıdését. Célunk, hogy a tanulóink piacképes szakképesítést szerezzenek. A tanulók alapot kapnak a szakmai-munkahelyi követelményeknek való megfelelésnek, a kommunikációs, a szakmai idegen nyelvi és informatikai képességek folyamatos fejlıdéséhez. Felkészítjük a tanulókat az önmenedzselésre, a szakmai és általános mőveltség szerepét is igyekszünk bemutatni. Lehetıség szerint pályázatok segítségével lehetıséget biztosítunk, hogy tanulóink külföldi szakmai gyakorlaton bıvítsék tapasztalataikat. Támogatjuk a második, harmadik szakma megszerzését, amely felkészít az egész életen át tartó tanulásra. 3. HELYZETELEMZÉS Az iskolák mőködésének folyamatában résztvevık (tanár, diák, szülı, fenntartó, stb.), azaz a mikro- és makrokörnyezet szereplıi naponta mondanak véleményt az iskoláról, az ott folyó munkáról, a pedagógusokról, vezetıkrıl. Ez teljesen természetes, hisz a közoktatás napjainkban már szolgáltatásnak tekinthetı, és annak megfelelıen kell mőködnie. A közoktatási törvény korszerősítése, a tantervi reform nem képes önmagában megváltoztatni a közoktatás hagyományosan poroszos jellegét az iskolákban, ha nem kíséri a változásokat a pedagógusok módszertani megújulása. A gyermeki és tanulói tevékenységre épülı, a képességeket fejlesztı új pedagógiai eljárások meghonosításának lehetıségét látjuk a kompetencia alapú oktatás elterjesztésében. Az 13

14 információ szerzés eszközeihez való hozzáférés és az információ feldolgozás hatékony eljárásainak elsajátítása lehet ma a közoktatás elsıdleges feladata. Ha egy intézmény a szolgáltatását minıségi módon akarja megvalósítani, akkor elkerülhetetlen, hogy feltárja az igényeket, elvárásokat, és ezeket beépítse pedagógiai programjába Fenntartói elvárások, az intézményre vonatkozó feladatok meghatározása Gyır Megyei Jogú Város minıségpolitikájának deklarációjában rögzítette az Önkormányzati Minıségirányítási Program célját, meghatározta az intézményekre vonatkozó feladatokat, fenntartói elvárásokat. Az önkormányzat továbbra is fokozatosnak tartja Gyır iskolaváros jellegének megtartását és a közoktatásnak, mint a közszolgáltatás egyik formájának folyamatos minıségi javítását, fejlesztését. Az önkormányzat kinyilvánított küldetése, hogy rendelkezésére álló valamennyi eszközzel, újabb erıforrások folyamatos feltárásával és bevonásával minıségi szolgáltatást biztosítson a közoktatás területén a város és környéke lakossága számára. Mindezt annak érdekében teszi, hogy város diákjai az iskolarendszer keretei között minél értékesebb, hasznosabb, folyamatos megújulásra alapokat adó és versenyképes tudást szerezzenek a folyamatosan változó környezeti igényeknek megfelelıen. Ezen cél érdekében Önkormányzati Minıségirányítási Programot (ÖMIP) készített és mőködtet, melyben január 31-i hatálybalépéssel megállapította és az 50/2007 (III.1.) Kgy. sz. határozatával felülvizsgálta és jóváhagyta a közoktatási rendszer egészére, illetve az egyes intézménytípusokra és intézményekre vonatkozó minıségi célokat, valamint szabályozta azon irányítási folyamatokat, amelyeket a közoktatási intézményrendszer minıségi mőködtetése szempontjából meghatározónak tekint. A Minıségirányítási Program célja a közoktatás-irányítással kapcsolatos sokszínő és egymástól eltérı elvárások legmagasabb színvonalú kielégítése, a közoktatás-irányítási feladatok folyamatok külsı és belsı vevıi elégedettséget kiváltó, költségtakarékos megszervezése. Az Önkormányzat vonatkozó programja (ÖMIP) tételesen rögzítette intézménytípusonként az elvárásait, amelyek az Intézményre nézve az alábbiak: Szakközépiskolai vonatkozásban A változásokra gyorsan reagáló, könnyen konvertálható, tudásigényes általános képzés biztosítása, amely alapul szolgálhat az életen át tartó tanulás folyamatának. Az érettségizı tanulók esetében emelkedjen a középszintő nyelvvizsgát eredménnyel teljesítık száma. Emelni szükséges azon tanulók számát, akik a középiskolai tanulmányaik alatt informatikai lehetıség szerint elsısorban ECDL végzettséget szereznek. A tanulók középiskolai tanulmányaik alatt B kategóriás autóvezetıi jogosítványt szerezzenek. Emelkedjen az OKTV és az OSZTV versenyeken résztvevık száma. 14

15 Szakképzı iskolai vonatkozásban Az Intézmény adjon széleskörő kimeneti kínálatot az érettségizett tanulók számára a piacképes szaktudás megszerzésére. Biztosítsa a modulrendszerben történı szakmai oktatást, amely lehetıvé teszi a másodszakma rövidebb idı alatti eredményes elsajátítását. A évfolyamra épülı szakmai képzésben nem emelkedhet a lemorzsolódás aránya. Lehetıség szerint biztosítani kell a speciális felzárkóztató foglalkozások szervezését. A szakmai képzés rugalmasan kövesse a munkaerı-piaci változásokat, és alkalmazkodjon a felhasználói igényekhez a képzés profiljának alakításában. Az Intézmény az Önkormányzat támogatása alapján alakítson ki ösztöndíjrendszert a hiányszakmákra képzés népszerősítése, valamint a második szakma megszerzése érdekében. Kollégiumi vonatkozásban Az Intézmény kollégiumának leterheltsége összhangban kell, hogy álljon a jogszabályokban megfogalmazott lakhatási, tanulási és szabadidıs feltételekkel. A kollégium fordítson figyelmet a kollégista diákok komfortérzetének javítására, korszerő a modernkor igényeinek megfelelı eszközök, berendezések beszerzésére. A kollégista diákok kapjanak segítséget iskolai munkájukhoz a felzárkóztató és tehetséggondozó kollégiumi foglalkozásokon. Szolgálják a szabadidı hasznos eltöltését a speciális ismereteket adó, készség és képességfejlesztı szakkörök, érdeklıdési körök. A felnıttoktatás és felnıttképzés vonatkozásában Az Intézmény továbbra is segítse a speciális élethelyzetben lévı iskolahasználókat a magasabb általános és szakmai mőveltség megszerzésében. A felnıttképzés vállaljon szerepet a munkaerı-piaci igények rugalmas kielégítésében a munkanélküliség csökkentésében. Az indítandó képzési, átképzési formák tekintetében hatékonyan együtt kell mőködni Gyır-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központtal, a kamarákkal és az érintett vállalatokkal. 15

16 Az intézmény specialitásai OKTATÁS TÍPUSA SZAKTERÜLET SZAKMACSOPORT SZAKMA MEGNEVEZÉSE Szakközépiskola Mőszaki Közlekedési Gépészeti Autószerelı Autóelektronikai mőszerész Közlekedésgépész technikus Gépgyártás-technológai technikus Gépgyártás-technológus technikus Automatizálási technikus Szakiskola Felnıttoktatás és felnıttképzés Mőszaki Elektronikaelektrotechnikai Gépészeti Könnyőipari Mőszaki Azonos a nappali tagozatos oktatással Épületgépészeti technikus Mechatronikai technikus Karosszérialakatos Autógyártó Fényezı-mázoló NC-, CNC gépkezelı Kovács Hegesztı Géplakatos Szerszámkészítı Öntı Gázvezeték- és készülékszerelı Vízvezeték- és központifőtés-szerelı Szellızı- és klímaberendezés-szerelı Fémforgácsoló Kötı Igény szerint az akkreditált szakmák, tanfolyamok és továbbképzések 16

17 Fenntartói elvárások A január 31-én hatályba lépett és az 50/2007 (III.1.) Kgy. sz. határozattal megújított és jóváhagyott közoktatási intézményekre vonatkozó Önkormányzati Minıségirányítási Program 1. számú melléklete tételesen az alábbi tıl érvényes elvárásokat rögzíti: Erısödjön az iskola közlekedés-gépész, s az igények függvényében a textilipari szakirányú szakmai képzése, a képzés szerkezetében alkalmazkodjon a munkaerı-piaci igényekhez. Törekedni kell a férıhely kapacitás maximális kihasználására, csökkenjen a lemorzsolódás mértéke, a javítóvizsgára, az évismétlésre utasított tanulók száma. Csökkenjen az igazolatlan hiányzások száma Teljesítménymutatók meghatározása Tanulmányi lemaradások csökkentése Egyéni felzárkóztatások növelése Az országos kompetenciamérés eredményei Az SZFP II. bemeneti és kimeneti kompetenciái Az elhelyezkedési mutatók Továbbtanulási adatok, mutatók Szakképzett fiatalok elhelyezkedése szakmájukban Érettségi- és szakmai vizsga eredmények Második szakmát szerzett tanulók száma Hazai szakmai tanulmányi versenyeken elért eredmények Elégedettségi (partneri) mutatók Iskolai pedagógiai programot meghatározó tényezık vizsgálata A fenntartói elvárások, az intézményi specialitások megfogalmazását áttekintve megállapítható, hogy a fenntartói döntések az intézmény mőködésében döntı változást nem jelentenek. Városunk és vonzáskörzete az ország egyik legfejlettebb gazdasági régiója. Alapvetıen megváltoztak a tulajdonviszonyok, átalakult a gazdaság szerkezete, nagyságrendekkel nıtt a gazdaság szereplıinek a száma, jelenısen emelkedett a külföldi tıke aránya, az értékesítésben az export tölti be a vezetı szerepet. A fenti változások teljesen új helyzetet idéztek elı a munkaerıpiacon, új követelményeket támasztanak, új megoldásokat igényelnek. Az állam arra törekszik, hogy tudás alapú gazdasága legyen, amely nagyobb arányú foglalkoztatást, jobb munkahelyeket biztosítva képes a fenntartható növekedésre. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelményeinek megfelelı, a magasabb szintő és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási és 17

18 képzési rendszerekre van szükség. A kompetencia felértékelıdésének erıs gazdasági, munkaerı-piaci, gazdaságpolitikai, befektetés-politikai és nem utolsósorban tıkeallokációs jellegő háttere van. A munkaerı megítélése szempontjából fontosak azok a képességek, amelyek egyre inkább alapképességeknek vagy kulcskompetenciáknak kezdenek nevezni. A munkaerıpiacon növekszik a kereslet a magasan kvalifikált, idegen nyelveket beszélı szakmunkások és mérnökök iránt. A fenntartó támogatja a szakmai képzés fejlesztési irányát, amelyet intézményünk a régióban tevékenykedı vállalkozások szakemberigényének feltérképezése alapján határozott meg. Iskolánk a változó szükségeltekhez igazodva kezdte meg a korábban említett új szakmák: a mechatronikai technikus, automatizálási technikus, autógyártó bevezetését, és a szerszámkészítı újraindítását a régióban Külsı tényezık vizsgálata Minıségirányítási rendszerünk kiépítésének megkezdése elıtt partneri elégedettségvizsgálatot és igényfelmérést végeztünk 2003-ban és 2005-ben az intézményi önértékelés elkészítéséhez. A vizsgálat során felmértük az iskola partnereinek igényeit és elégedettségét, majd a kapott válaszokat elemeztük, értékeltük Szülıi elégedettség mérése A tanulók szüleinek nagyszámú válaszából levonható következtetések: Az iskola erısségei: Fejlesztésre szoruló területek: szakmai oktatás gyakorlati oktatás sportolási lehetıségek tantermek felszereltsége, állaga nyelvoktatás eredményessége iskolai fegyelem Külsı partnereink igényeinek, elégedettségének mérése Az intézményünkkel kapcsolatban lévı meghatározó vállalkozásokat személyes interjú keretében kérdeztük meg, amelynek tapasztalatai az alábbiakban összegezhetık: Külsı partnereink az intézmény képzési struktúráját jónak tartják, amelyet igazol az a tény, hogy az általunk oktatott szakmákban végzettek többségének nincsenek elhelyezkedési problémáik, sıt egyes szakmákban kifejezetten hiány mutatkozik (pl. fémforgácsoló, NC-,CNC kezelı, géplakatos, öntı, szerszámkészítı) A gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételeket jónak tartják. Fontosnak tartják, hogy jól képzett, fegyelmezett, alkalmazásképes tudással rendelkezı szakembereket bocsássunk rendelkezésükre, melyben szorosabb együttmőködést várnak el tılünk. 18

19 Fejlesztéseink tervezése során külön hangsúlyt fektettünk a technikailag fejlesztésre (teljes internethálózat kiépítése) szoruló területek felzárkóztatására, nem elhanyagolva az iskola erısségeinek megırzését. A sikeres pályázatokkal és partnereink támogatásával százmilliós nagyságrendő fejlesztést sikerült az elmúlt években végrehajtani, melynek hatása elsısorban az elkövetkezı években fog megmutatkozni Belsı tényezık vizsgálata A tanulók igényeinek, elégedettségének mérése Az iskolánkban tanuló diákok válaszaikban az iskolában jónak tartják: a szakmai oktatást a számítástechnikai oktatást és az internetet a sportolási lehetıségeket Általában elégedetlenek: az iskola állagával, felszereltségével kevesellik a szervezett programokat (rendezvény, kirándulás,) az idegen nyelv oktatásával menzával Érdekes párhuzamba állítani a szülık és a diákok véleményét, amely alapján megállapíthatjuk, hogy a diákjaink által többségében jónak tartott számítástechnika oktatásával a szülık kevésbé elégedettek, ami viszont egybehangzó, az az idegen nyelv oktatásával szemben fennálló elégedetlenség. Meg kell jegyeznünk, hogy a felmérés óta a szakképzı évfolyamok kivételével 10%-os, illetve a évfolyamon további 10 %-os tanóra csökkenés következett be fenntartói döntés, illetve az oktatási törvény módosítása miatt Munkatársi igények, elégedettségek vizsgálata Valamennyi munkatársunkat megkerestük azokkal a kérdésekkel, amelyekkel tisztázni szerettük volna, melyek azok a területek, melyeket az iskola erısségeinek, vagy éppen gyengeségeinek tartanak. A válaszok összegzése alapján kollégáink az iskola erısségeinek tartják: Az oktatást, szakmai képzést A hagyományok ápolását A versenyeken elért sikereket A szakmai sokszínőséget A sportolási lehetıségeket A számítógépparkot és a számítástechnikai oktatást A cégekkel való jó kapcsolatokat 19

20 A tárgyi feltételeket A továbbtanulásra, érettségire való felkészítést Fejlesztésre szoruló területekként jelölték meg: Az iskolai rendet, fegyelmet, tisztaságot Az iskolán belüli információáramlást A felújítást, korszerősítést A tanári továbbképzések biztosítását A munkakörülmények javítását, munkaszervezést A vélemények értékelése alapján megállapítható, hogy eredményeink ellenére a vizsgált területek többsége javítást, erısítést igényel. Az elkészült elemzéseket megvitattuk, s lehetıségeink függvényében igyekszünk azon módszereket beépíteni pedagógiai programunkba, melyek a minıség javulásához vezetnek. Ennek eredményeképpen a 2005-ben készített elégedettségmérés javulást mutat Helyzetelemzés figyelembevétele a pedagógiai program felülvizsgálatakor A jelenleg érvényben lévı pedagógiai program megfogalmazása óta megváltoztak az iskolai munkát meghatározó feltételek. A program amellett, hogy az intézmény stratégiai terve a pedagógiai munkában mindennaposan használatos dokumentummá vált. Az új munkatárs felvételekor, a tantárgyfelosztás készítésekor, a tanulók értékelésekor rendre elıkerül, hivatkozási alapként szolgál. A pedagógiai programot a jelenleg hatályos közoktatási törvény szerint felülvizsgálatnak vetettük alá. A szükséges korrekciókat a jelenleg érvényes program értékeinek megırzésével, az alkalmazás közben szerzett tapasztalatokra támaszkodva és az MSZ EN ISO 9001:2001. minıségirányítási rendszer beépítésével végeztük el. Pedagógiai programunk felülvizsgálatakor az alábbi külsı és belsı tényezıket vesszük figyelembe: A többször módosított közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. Nemzeti Alaptanterv 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet A többször módosított szakképzésrıl szóló LXXVI. tv. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. évi MKM rendelet A többször módosított 100/1997. (VI.13.) évi Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról Az 1/2006. (VI.29.) OKM rendelet a kerettanterv kiadásáról (17/2004. (V.20.) OM rendelet A 40/2004. OM rendelet az érettségi vizsgakövetelményekrıl Fenntartó Minıségirányítási Programjában meghatározott intézményi specialitások, elvárások és teljesítménymutatók Gyır város gazdasági fejlettsége, az ipar, gazdaság munkaerıigénye 20

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium

1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Pális Ferenc szakképzési vezetı

Pális Ferenc szakképzési vezetı A szakképzési paktum tartalma Szakmai és vizsgakövetelmények gondozása, karbantartása Központi programok felülvizsgálata Szakmai vizsgák vizsgatételeinek, azok értékelési útmutatójának kidolgozása Szakmai

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12184/2009. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben