J E G Y Z İ K Ö N Y V. 1./ A betöltetlen gyermekorvosi állásra érkezett jelentkezés megtárgyalása. Elıadó: Szalay István polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. 1./ A betöltetlen gyermekorvosi állásra érkezett jelentkezés megtárgyalása. Elıadó: Szalay István polgármester"

Átírás

1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2366 Kakucs, Fı u. 20. sz. Tel.: (29) / fax: (29) J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 23-án (hétfın) 16 órai kezdettel a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Napirend: 1./ A betöltetlen gyermekorvosi állásra érkezett jelentkezés megtárgyalása. Elıadó: Szalay István polgármester 2./ Az Általános Iskola Alapító Okiratának, Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint Pedagógiai Programjának módosítása. 3./ évre vonatkozó könyvvizsgálói díj elfogadása. Elıadó: Szalay István polgármester 4./ A Rónay György utcai lakosok kérelmének megtárgyalása. Elıadó: Szalay István polgármester 5./ Utcaköszöntı- és információs táblák telepítésére benyújtott ajánlat megtárgyalása. Elıadó: Szalay István polgármester 6./ Döntés a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról és a Települési Közoktatási Intézkedési Terv aktualizálásának elfogadásáról. Elıadó: Szalay István polgármester 7./ A Fecske utcai lakópark utcáinak szilárd burkolattal történı ellátása. Elıadó: Szalay István polgármester 8./ A Kakucs Községi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása. 9./ Egyebek Zárt ülés keretében: személyes ügy tárgyalása Tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen két képviselı nem jelent meg, de a testület határozatképes.

2 2 A jegyzıkönyv vezetésére javasolta Farkasné Szabó Mária igazgatási fımunkatársat, hitelesítésére pedig Hegyiné Kovács Margit és Marton Ilona képviselı asszonyokat. A jegyzıkönyvvezetı és a hitelesítık személyével a testület tagjai 8 igen szavazattal 0 ellenében egyhangúan egyetértettek. 1. Napirendi pont: A betöltetlen gyermekorvosi állásra érkezett jelentkezés megtárgyalása. Tájékoztatta a képviselıket, hogy a betöltetlen gyermekorvosi álláshelyre - melyet az OEP hirdet meg folyamatosan a szaklapjaiban - benyújtotta Önkormányzatunkhoz jelentkezését Dr. Kabáczy Angelika gyermekorvos. Elmondta továbbá, hogy a doktornıvel a napokban személyesen is találkozott a Hivatalban. Ismertette vele, hogy a kakucsi gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek száma 620, akik közül 405 személynek van itt a kártyája. Sajnos azóta vitték el sokan a gyerekeket, amióta nincs fıállású gyermekorvos a faluban. Tájékoztatta még a doktornıt arról, hogy a két szomszédos községben, Újhartyánon és Inárcson a gyermekorvosnık nyugdíjba készülnek, s ezáltal a mi kártyaszámunk megemelkedhet. Megemlítette még neki, hogy az inárcsi doktornı vegyes-praxist üzemeltet. Ami azért lenne szerencsés a jelentkezı doktornı és családja számára, mert a férje - aki belgyógyász - is szeretne itt, a környéken elhelyezkedni. A doktornı a megbeszélés után levélben a következık szerint foglalta össze az állásajánlat esetleges elfogadásával kapcsolatos javaslatait, kéréseit: - Az orvosi rendelı biztosítása, a rendelı fenntartási költségeinek fedezése (rezsi, takarítás, karbantartás) a polgármesteri hivatal feladata, - az orvosi rendelıt telefonnal, internettel és a megfelelı számítógépes programokkal szükséges ellátni, ennek költségei az önkormányzatot terhelik, - az orvosi asszisztens alkalmazása szintén a polgármesteri hivatal hatásköre, - az orvosi eszközök, fertıtlenítık, beszerzése ugyancsak a fenntartó feladata, - szolgálati lakás a lakóhely nagy távolsága miatt szükséges, annak rezsi költsége ıt terheli, bérleti díj nem kerül felszámolásra. A Polgármesteri Hivatal által felajánlott telket is igénybe venné, - a rendelési idı az önkormányzat igényeinek megfelelıen lesz kialakítva, - a rendelésen túli ügyelet igénye külön megállapodás tárgyát képezi, - a havi vállalkozási díj: 500 ezer Ft/hó. egyéb kérdések esetén egyeztetés szükséges. Kérte a képviselık véleményét. Dr. Kendéné Toma Mária képviselı: Megemlítette, hogy a kakucsi gyermekkörzet akkor lett önálló, amikor a Balláné Aranka doktornı a mozgó egészségügyi szolgálatot abbahagyta. Attól kezdve Kakucson és Inárcson is ı lett a gyermekorvos, mivel a két község gyermeklélekszáma adott ki egy gyermekkörzetet. Mivel egyik környezı faluban sincs lesz elegendı gyerek egy önálló körzet eltartásához, ezért célszerőbb lenne közösen mőködtetni egy praxist Inárccsal, vagy Újhartyánnal a doktornınek. A környezı polgármesterekkel kellene beszélni errıl.

3 3 Legalább 900 gyerek kártyájára lenne szükség egy-egy körzetben ahhoz, hogy ne kelljen az önkormányzatoknak anyagilag kiegészíteni a mőködtetést. Az a gond, hogy sok gyermekorvos a kevés gyermekszám miatt úgymond lenyúlja az egyszer hozzáfordult gyereket, ami azt jelenti, hogy azonnal jelenti a kártyáját az OEP-nek. 400 gyermeknél kb. 400 ezer forint az OEP-finanszírozás. Ha vissza tudná szerezni az új gyermekorvos a kártyákat, akkor a 600 gyermek után 600 ezer forint bevétele lenne, amibıl már könnyebben tudna gazdálkodni, mert az asszisztenciát és a rendelı fenntartásának költségeit eddig is mi álltuk. Kérte az intézményvezetı asszonyokat, hogy ismertessék, hogy a felmérésük alapján igénylik-e a szülık az állandó gyermekorvos jelenlétét? Hegyiné Kovács Margit képviselı: Nálunk az óvodában, azt mondták a szülık, hogy igen, jó lenne egy állandó gyermekorvos. Maczák János képviselı: Véleménye szerint Kakucs tartósan nem fog tudni eltartani egy gyermekorvost. A kevés gyermek miatt sem a munkája nem lesz annyi, amennyi egy 8 órás álláshoz kellene, sem a pénze nem lesz annyi, amennyibıl fenn tudná tartani a praxisát. Valamilyen pluszfeladatot kellene még neki keresni a gyermekorvosi állás mellé. Azt nem tartja valószínőnek, hogyha nyugdíjba vonul az inárcsi gyermekorvos, akkor ık nem fognak továbbra is egy önálló körzetet fenntartani. Ott elég sok a gyerek. A doktornı a mostani önkormányzati finanszírozáson felül évente 2,5 millió forintot kér. Ha még jönnek is vissza gyerekek, akkor is félı, hogy minden évre meglesz a 2 millió forint körüli hiány, amire igényt fog tartani. Az a kérdés, hogy ezt vállalni tudjuk-e? Ha elfogadjuk a doktornı ajánlatát, akkor az az önkormányzatnak évente kb. 3 millió forintjába fog kerülni. A doktornı telekigényéhez kapcsolatban megjegyezte, hogy azt azzal a feltétellel adná ingyenesen tulajdonába, ha vállalná, hogy legalább 15 évet községünkben dolgozik. Ha elıbb menne el, akkor az idıarányos részt fizesse vissza. Természetesen a szolgálati lakást azonnal biztosítani tudjuk számára, mihelyst megegyezünk vele, mert a jelenlegi lakóval olyan megállapodásunk van, hogy csak addig maradhat, amíg nem adja ki az önkormányzat másnak a lakást. Marton Ilona képviselı: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta a doktornı kérelmét. Az a vélemény született, hogy egy kissé sokat kér az önkormányzattól. Természetesen jó lenne egy állandó gyermekorvos, de nem úgy, hogy minden igényét mi álljuk neki. Senki nem kapott még annyi mindent, aki idejött, vagy itt van, mint amit ı kér. Be kell állítanunk valamilyen mértékő ösztönzést az elvárások közé. Például, hogy fokozatosan szerezze vissza az elvitt kártyákat, vagy legalábbis azok egy jó részét.

4 4 Dr. Kendéné Toma Mária képviselı: Készített egy táblázatot, melyben összevetette a évi finanszírozást a doktornı igényeivel. Eszerint 2008-ban az OEP-tıl kaptunk forintot, melyhez az önkormányzat hozzáadott forintot. Ehhez képest a doktornı 6 millió forintot igényel, illetve az asszisztens bérét és a rendelı fenntartását. Az OEP finanszírozáson felül (mely állandó gyermekorvos esetén 1,2-es szorzót jelent) így az önkormányzatnak évente forintjába kerülne az állandó gyermekorvosi praxis fenntartása. A képviselık a továbbiakban megvitatták, hogy az önkormányzatnak a gyermekorvosi állás ügyében mi lenne a legkedvezıbb megoldás. Maczák János képviselı: Megállapította, hogy a testület tagjainak döntı többsége támogatná, hogy a községnek legyen egy fıállású gyermekorvosa. Javasolta, hogy az önkormányzat az új gyermekorvost úgy támogassa, hogy a mőködése elsı évében az OEP-finanszírozáson, az asszisztens bérén és a rendelı fenntartásán felül 2 millió forintot nyújt részére, míg a 2. évben 1 millió forintot, s azt követıen az önkormányzat csak az asszisztens bérét és a rendelı fenntartását fedezné. Ezzel ösztönözné a testület a gyermekorvost arra, hogy visszaszerezze a más településre elvitt kártyákat. Természetesen a szolgálati lakást az önkormányzat a rezsiköltség megfizetésén felül ingyenesen a rendelkezésére bocsátja, illetve ingyenes, összközmőves önkormányzati telket biztosít számára amennyiben építkezni szeretne -, azzal, hogy 15 évig az önkormányzat jelzáloga terhelné az ingatlant. Ha 15 év elıtt befejezné a praxist a községben, akkor az idıarányos részt vissza kellene fizetnie. A testület tagjai egyetértettek a javaslattal és felkérték a polgármester urat, hogy vegye fel a doktornıvel a kapcsolatot és tájékoztassa ıt a testület ajánlatáról. 2./ Napirendi pont: Az Általános Iskola Alapító Okiratának, Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint Pedagógiai Programjának módosítása. Marton Ilona képviselı: Törvényi kötelezettség alapján kérte a testületet, hogy az alábbi dokumentumok módosításának javaslatát elfogadni szíveskedjenek: Az Általános Iskola Alapító Okirata 8. fejezetének alaptevékenységek sorába be kellene illeszteni, hogy Nem szakrendszerő oktatás 5-8. évfolyamon kompetenciaalapú, kooperatív tanulási technikákkal, szükség esetén csoportbontással. Az Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatában a III. Mőködési Szabályok 6. pontjaként: Oktató-nevelı munkánk tartalmi és mőködési rendje. Intézményünk Alapító Okiratának megfelelıen általános tantervő alapfokú intézmény, mely helyi egyedi igényeknek megfelelıen helyi specialitásokkal bír. Alaptevékenysége: 6-18 éves tanköteles korú gyermekek oktatása alsó és felsıtagozatban 1-8. évfolyamon, amelynek keretében az iskola biztosítja nappali rendszerő kizárólag integrállt nevelésben, oktatásban nevelésüket, oktatásukat, felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, illetve a középfokú iskolai továbbhaladásra.

5 5 Szervezeti és mőködési formák, helyi sajátosságok: a.) Integrációs oktatás és nevelés Halmozottan hátrányos helyzető tanulók részére 1-8. osztályig biztosítjuk ezt az oktatásinevelési ellátást. Ennek feltétele, hogy a jegyzı megállapította a tanuló HHH helyzetét. A fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik, negyedéves szöveges értékeléssel. Az igazgatónak joga van 10% erejéig a HHH megállapításához akkor is, ha egyébként valamelyik feltétel nem teljesül. b.) Sajátos nevelési igényő tanulók nevelése, oktatása A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan oktatjuk és neveljük az organikus és nem organikus eredető SNI tanulókat. Egyéni fejlesztésük a szakvéleményben megállapított heti óraszámban és fejlesztési területen helyben- történik. c.) Nem szakrendszerő oktatás-nevelés A kötelezı tanórai foglalkozások %-ban nem szakrendszerő oktatást szervezünk 5-6. évfolyamokon. Az 5-6. évfolyam funkciója elsısorban az iskolai tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése. A nem szakrendszerő oktatást elsısorban módszertani feladatnak tekintjük kiemelten a kompetenciaalapú, kooperatív tanulási technikák elsıdleges alkalmazását tartjuk szem elıtt. Csoportbontást adott osztályon belül csak a magas létszámú osztályok esetében alkalmazunk. d.) Roma kisebbségi oktatás Szülıi igény alapján helyi tantervünkbe beépített roma kultúrát közvetítünk 1-8. osztályig tanítási órán és azon kívül, kizárólag magyar nyelven. Illetve szintén az Általános iskola Pedagógiai programjának 5. fejezete után az elızı szövegrészt kellene beszúrni. A testület tagjai egyetértettek az igazgató asszony módosítási javaslataival. Kérte a képviselıket, hogy elıször szavazzanak az Alapító Okirat módosításáról. A képviselı-testület 8 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 29./2009. ( ) Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbiak szerint fogadja el az iskola módosított Alapító Okiratát: A Kakucsi Általános Iskola Alapító okirata Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII tv 89. -ának, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII. 30.) kormányrendelet 10. -ának felhatalmazása alapján a Kakucs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az évi LXV. tv ában meghatározott kötelezı feladatainak ellátását szolgáló Általános Iskola elnevezéső intézmény részére a 2/1994. ( ), határozattal jóváhagyott, illetve a 25/2004. ( ), a 151./2005. ( ), a 64./2007. ( ) és a 29/2009. ( ) sz. határozatokkal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az intézmény megnevezése: Általános Iskola 2. Az intézmény székhelye: 2366 Kakucs, Hısök tere 7.

6 6 3. Az intézmény típusa: általános iskola 4. Az intézményalapító szerv megnevezése: 5. Az intézmény fenntartó szervének megnevezése: Kakucs Község Önkormányzata 2366 Kakucs, Fı u. 20. /jogelıdje: Inárcs-Kakucs Közös Községi Tanács/ Kakucs Község Önkormányzata 2366 Kakucs, Fı u Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény szakágazati besorolása: Az intézmény - alaptevékenységének jellege: általános iskolai nevelés és oktatás - ellátandó alaptevékenységének leírása: - A 6-16 éves, tanköteles korú gyermekek oktatása alsó és felsı tagozatban, az I- VIII. évfolyamon, amelynek keretében az iskola biztosítja nappali rendszerő kizárólag délelıtti oktatásban az általános iskolai nevelést és oktatást, felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, beleértve az illetékes szakértıi bizottság által javasolt, többi tanulóval együtt nevelhetı, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek, tanulók különleges gondozás keretében nyújtott ellátását is, továbbá a halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrált oktatását és nevelését. - A tanulásban akadályozott (enyhe fokban sérült) gyermekek integrált nevelési, pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs ellátása. - Pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelésben, tanulásban tartósan és súlyosan akadályozott és veszélyeztetett gyermekek integrált nevelése és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs ellátása (dyslexia, dysgráfia, dyscalculia, iskolai készségek kevert zavara, figyelemzavar), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel, vagy annak veszélyeztetettségével küzdı gyermekek preventív ellátása, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációja, rehabilitációja. - A tanulók részére napközi otthonos, ill. tanulószobai ellátást nyújt. - Roma kisebbségi oktatás, kizárólag magyar nyelven, nappali rendszerben, roma kultúra oktatása és hagyományok ápolása szaktárgyi rendszerek keretei között. - Nem szakrendszerő oktatás V-VIII. évfolyamon kompetenciaalapú, kooperatív tanulási technikákkal, szükség esetén csoportbontással. 9. Az intézmény kiegészítı tevékenységének jellege: - a hátrányos helyzető tanulók korrepetálása, - képességfejlesztés, tehetséggondozás, - a szabadidı eltöltésének szervezése, - sport tevékenységek szervezése, - fakultatív nyelvoktatás biztosítása.

7 7 10. Az alapfeladat jellemzıit tartalmazó intézményi nevelési-, pedagógiai program fenntartói jóváhagyása: A 31/2009. sz. képviselı-testületi határozattal történt március 23-án. 11. Az intézmény évfolyamainak és csoportjainak/osztályainak száma: Az iskolában 8, azaz nyolc évfolyam van, a csoportok/osztályok száma tanévenként a mindenkor érvényben lévı rendeletek alapján a tanulók létszámának függvényében kerül meghatározásra. Az 1-4. évfolyamon az osztályok maximális létszáma: 26 fı. Az 5-8. évfolyamon az osztályok maximális létszáma: 30 fı. Az iskola befogadóképessége: 280 fı. 12. Az intézmény mőködési területe és kötelezıen ellátandó közigazgatási terület: A kötelezıen ellátandó terület Kakucs község közigazgatási területe, az intézmény a környezı településekrıl történı beiratkozást is befogadhatja, amennyiben az a kötelezıen ellátandó körzet biztonságos ellátását nem veszélyezteti, ill. osztálybontást nem tesz szükségessé. 13. Az intézmény vállalkozási tevékenységei: Oktatási, nevelési jellegő tanfolyamok és továbbképzések szervezése. 14. Az intézmény jogállása, gazdálkodási köre: Az intézmény önálló jogi személyként mőködı, a képviselı-testület által meghatározott és biztosított költségvetési elıirányzatok felett rendelkezı, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait a Kakucs Községi Polgármesteri Hivatal látja el a felek megállapodása alapján. 15. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: A magasabb vezetıi iskolaigazgatói megbízás adása a Kakucs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezetı kinevezésének fordulónapja: az esedékesség évének július 31. napja. A magasabb vezetı munkáltatója a Kakucs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, az egyéb munkáltatói jogkört a Polgármester gyakorolja. 16. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetıje, illetve annak akadályoztatása esetén az általa megbízott személy. 17. Az intézmény feladatinak ellátására szolgáló vagyon: A vagyonleltár szerinti önkormányzati tulajdonú ingatlan valamint az intézmény leltára szerinti ingó vagyon. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogot és korlátot a többször módosított 6/1994. (IV. 30.) sz. Önkormányzati rendelet szabályozza.

8 8 18. Az intézményi tevékenység ellátásának módja: Az intézmény tevékenységét a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok, továbbá a Kakucs Községi Önkormányzat által jóváhagyott intézményi Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltak szerint végzi. Határidı: azonnal és folyamatos Felelıs: Szalay István polgármester Felkérte a képviselıket, hogy most döntsenek az iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 30./2009. ( ) Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Kakucsi Általános Iskola módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. (A Szabályzat mellékletként csatolva.) Határidı: azonnal és folyamatos Felelıs: Szalay István polgármester Felkérte a képviselıket, hogy döntsenek az iskola módosított Pedagógiai programjának elfogadásáról. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 31./2009. ( ) Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a Kakucs Községi Általános Iskola módosított Pedagógiai Programját. (A Program mellékletként csatolva.) Határidı: azonnal és folyamatos Felelıs: Szalay István polgármester 3./ Napirendi pont: évre vonatkozó könyvvizsgálói díj elfogadása.

9 9 Tájékoztatta a képviselıket, hogy a Rekord 96. Kft. hosszú ideje végzi önkormányzatunknál a könyvvizsgálói tevékenységet ban a munkadíjuk ,-Ft volt, az inflációra való tekintettel ezt kérik megemelni ,-Ft-ra. Kérte a képviselıket, hogy tegyék meg észrevételeiket a könyvvizsgálóval kötendı szerzıdéstervezettel kapcsolatban. Maczák János képviselı: Véleménye szerint a kért díjemelés mértéke az inflációt meghaladja. Javasolja, hogy erre az évre az önkormányzat a cég által kért díjat állapítsa meg, azonban egyúttal a hivatal érdeklıdjön más könyvvizsgáló cégeknél, hogy ık ezt a feladatot mennyiért vállalnák el. Ha jelentısen alacsonyabb mértékben, akkor a testület fontolja meg, hogy jövıre mással köt-e szerzıdést. A testület tagjai egyetértettek a képviselı úr javaslatával. Kérte a képviselıket, hogy elıször a díj mértékérıl döntsenek. A képviselı-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 32./2009. ( ) Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbiak szerint módosítja a 38./2007. ( ) sz. Kt. Határozattal elfogadott - a Rekord 96 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.- vel (2111 Szada, Arany János u. 11.) kötött - könyvvizsgálatra vonatkozó szerzıdés 7.1. és 9. pontját: 7.1. A Megbízottat a szerzıdésben meghatározott évi auditálási tevékenységért ,- Ft+áfa/hónap, azaz Ötvenezer forint+áfa/hónap illeti meg. 9. A szerzıdés az aláírás napjával jön létre és a évi költségvetési év lezárásáig van érvényben. A képviselı-testület a díj módosítása következtében a évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál a könyvvizsgálói feladatokra elkülönített éves ,-Ft + ÁFA összeget megemeli ,-Ft + ÁFA összeggel a tartalék terhére. Határidı: azonnal és folyamatos Felelıs: Szalay István polgármester Kérte a képviselıket, hogy szavazzanak a könyvvizsgáló cégek megkeresésérıl. A képviselı-testület 8 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta:

10 10 33./2009. ( ) Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri Dr. Fekete Borbála jegyzıt, hogy könyvvizsgálói tevékenység folytatására jogosult cégektıl kérjen be ajánlatokat arra vonatkozóan, hogy éves szinten mekkora összegért vállalnák az Önkormányzat könyvvizsgálói ellenırzését az alábbi feladatokra vonatkozóan: - a mérleg, a pénzforgalmi kimutatás, a pénzmaradvány kimutatás, az eredménykimutatás a kiegészítı melléklet megbízhatóságnak, szabályszerőségének vizsgálatát, az éves egyszerősített beszámoló hitelesítését, - az Önkormányzati törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezését, gazdálkodását szabályozó kormányrendeletekben foglaltak betartását, - az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzését, értékelését, az önkormányzati törvényben elıírt anyagok véleményezését, valamint szükség szerint az önkormányzati üléséken való részvételt. Határidı: május 31. Felelıs: Dr. Fekete Borbála jegyzı 4./ Napirendi pont: A Rónay György utcai lakosok kérelmének megtárgyalása. Tájékoztatta a képviselıket, hogy a Rónay utcai lakosok azzal a kéréssel fordultak a testület felé, hogy - a sportpálya kerítésének elbontása folytán, a mellette lévı árokba helyezett földet távolítsa el az önkormányzat, mert árok híján a csapadékvíz a szemközti lakók udvarába folyik vissza. Szerinte tájékoztatni kellene a lakosokat, hogy ez az állapot nem végleges, amíg az új kerítés el nem készül, mivel - anyagi okokból kifolyólag - máshova nem célszerő elszállítani a kerítés kibontása után keletkezett földtömeget. Természetesen az új kerítés elkészülte után - melynek kivitelezését hamarosan meg kell kezdenie az önkormányzatnak az eredeti állapot helyre fog állni. A képviselık egyetértettek a polgármester úr véleményével, javasolták, hogy a hivatal tájékoztassa errıl a lakókat. Kérte a képviselıket, hogy szavazzanak a fentiekrıl. A képviselı-testület 8 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 34./2009. ( ) Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Rónay György utcai lakosok panaszát, melyet a sportpálya kerítésének elbontása ügyében terjesztettek a Testület felé.

11 11 A Testület ezúton tájékoztatja a lakókat, hogy az Önkormányzat még az idén nyáron megépíti a sportpálya új kerítését és visszaállítja az eredeti állapotot, ezért arra kéri a lakókat, hogy addig legyenek türelemmel az árokba elhelyezett föld ottléte miatt. Határidı: augusztus 31. Felelıs: Szalay István polgármester A sportpálya kerítésével kapcsolatban megemlítette, hogy az önkormányzat a pálya kerítésének felújításához nyert 2,9 millió forint pályázati támogatást az 1,3 millió forintos önrész mellé. Beszélt egy vállalkozóval, aki mondta, hogy ennyi pénzbıl színvonalas kerítést lehet építeni. A költségbe bele fog férni 2 db 4 méteres tolókapu, valamint 1 db személyi bejárat is. 5./ Napirendi pont: Utcaköszöntı- és információs táblák telepítésére benyújtott ajánlat megtárgyalása. Tájékoztatta a képviselıket, hogy az 1. sz. mellékletben kiküldött ajánlattal kereste meg az önkormányzatot az Infomark Bt (2422 Mezıfalva, Váci M. u. 2.), akik felmérték Kakucson a az információs és köszöntı-tábla szükségleteket és lehetıségeket. Kérte a képviselık véleményét. Prohászka Csaba alpolgármester: Jó ötletnek tartja a cég megkeresését. Szerinte a falu mindkét végére ki kellene helyezni egyegy köszöntı és információs táblát, amely az utcákról és a közintézetekrıl tájékoztatná a betérıket. Persze, jó lenne utcanév-tábla is, de arra inkább jövıre költsön az önkormányzat. Hegyiné Kovács Margit képviselı: Szerinte a helyi asztalosokat is meg kellene kérdezni, hogy tudnának-e hasonló táblákat készíteni. Például a Varró Jánost. Természetesen nincs semmi akadálya annak, hogy helyi vállalkozókat keressünk meg, de nem tud róla, hogy ık vállalnak-e fóliázást. Marton Ilona képviselı: Nem érti, hogy miért nem használja ki az önkormányzat a buszmegállók üvegfelülete nyújtotta lehetıséget. Minden buszmegállón van olyan ablak, amely dupla üvegezéső, és közé el lehet helyezni feliratot. Nem kellene külön információs táblát készíttetnünk, ha a buszmegállók üvegjei közé tennénk a falu térképét.

12 12 Jasper Lóránt képviselı: Jónak tartotta a képviselı asszony ötletét. Az a gond, hogy nincs nagymérető Kakucs-térképünk, amit azonnal kihelyezhetnénk. Jasper Lóránt képviselı: A térképészeti hivatalnál lehet ilyet rendelni. Maczák János képviselı: Javasolta, hogy a Falufejlesztési Bizottság foglalkozzon ezzel a témával. Attól függetlenül célszerő lenne más vállalkozástól is kérni ajánlatot. A testület tagjai egyetértettek a képviselı úr véleményével, és felkérték a Falufejlesztési Bizottságot a téma megtárgyalására és javaslattételre. 6./ Napirendi pont: Döntés a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról és a Települési Közoktatási Intézkedési Terv aktualizálásának elfogadásáról. Dr. Fekete Borbála jegyzı: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy az Önkormányzati Minisztérium a 8/2009. (II. 26. ) sz. ÖM rendelettel pályázatot hirdetett a bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl. Ebbıl Kakucs számára az óvodát és az általános iskolát érintı rész a releváns. A kiírás szerint intézményenként ,-Ft összegő támogatás pályázható, ,-Ft önrész hozzáadásával. A pályázattal az intézmények kapacitásbıvítése, korszerősítése támogatható, maximum 20% eszközbeszerzést is ide értve. A pályázat támogatási intenzitása 80%. Az óvoda esetében a pályázati célokhoz illeszkedik a Testület által már egyébként elhatározott és jóváhagyott bıvítés és felújítás. A Grand Plusz Kft. által megírt pályázat koncepciója szerint a 20 millió támogatás mellé az Önkormányzat ,-Ft önrészt vállal, és a beruházás teljes egészére pályázik. Ebben az esetben igénybe kellene venni a 20%-nyi eszközbeszerzési keretet. A pályázat elbírálási határideje a kiírás szerint június 3. Eddig a határidıig - illetve a döntésig - a közbeszerzési eljárást le lehet folytatni, de az építést megkezdeni nem lehet. A közbeszerzés szabályai szerint azonban semmiképpen nem lehet hamarabb gyıztest hirdetni. Az iskola tekintetében az Önkormányzat a nagy iskola-felújítási terv egy részére, a bejárat, elıtér, lépcsı és a tornacsarnokba vezetı zárt folyosó megépítésére pályázna. Ennek oka, hogy a költségekbe ez az egyetlen dolog fér bele, és ez olyan beruházás, ami az esetleges egész felújítás esetén is megmaradhatna. A mőszaki szükségessége kétség kívül indokolt. Az iskolánál nincs lehetıség eszközöket is vásárolni.

13 13 Kérte a Testületet, hogy hagyja jóvá a pályázat benyújtását és különítse el a költségvetésben az ehhez szükséges önrészt, illetve fogadja el a közoktatási fejlesztési terv módosítását mellékletként megküldött anyag figyelembevételével -, mert annak csatolása is a pályázat része. A képviselık egyetértettek a jegyzı asszony elıterjesztésével. Kérte a képviselıket, hogy szavazzanak a fentiekrıl. A képviselı-testület 8 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 35./2009. ( ) Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testülete a úgy határozott, hogy a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be. A pályázat célja: közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése. A fejlesztés megvalósulási helye: általános iskola (Kakucs, Hısök tere 7.) és napköziotthonos óvoda (Kakucs, Székesi út 3.) A általános iskolai fejlesztés forrásösszetétele: Megnevezés Saját forrás Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) Egyéb forrás Összesen év ,-Ft ,Ft ,-Ft A napköziotthonos óvodai fejlesztés forrásösszetétele: Megnevezés év Saját forrás Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) Egyéb forrás ,-Ft ,Ft Összesen ,-Ft A Képviselı-testület a évi saját forrás összegét a évi költségvetésérıl szóló 2./2009. (II. 17.) sz. Önkormányzati Rendeletében biztosítja.

14 14 A testület megbízza - a közöttük fennálló szerzıdés alapján - a Grand Plusz Kft-t a pályázat megírásával és pályázat benyújtásával. Határidı: április 3. Felelıs: Szalay István polgármester Kérte a képviselıket, hogy szavazzanak a közoktatási fejlesztési terv módosításának elfogadásáról. A képviselı-testület 8 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 36./2009. ( ) Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbiak szerint fogadja el Kakucs Község Önkormányzatának közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervét: Kakucs Község Önkormányzatának közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve 1. BEVEZETÉS 1.1. Törvényi háttér A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény és a helyi önkormányzatokról kiadott törvény nem csak intézmény-fenntartásra, hanem szolgáltatás nyújtására is kötelezi a helyi önkormányzatokat. E feladatainak ellátására az alábbi lehetıségeket nyújtják a fent említett törvények: - valamennyi feladat ellátása saját intézmény fenntartásával, - más önkormányzattal kötött társulás útján történı feladat-ellátás, - közoktatási megállapodás megkötésével, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók bevonásával. Ahhoz, hogy Kakucs község valamennyi óvodás- és iskoláskorú gyermekét hosszabb távon is kellı színvonalú nevelésben és oktatásban tudja részesíteni, helyi szintrıl kiindulva kell megtervezni a közoktatás rendszerét. A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény a továbbiakban Kt. 85. (4) bekezdése alapján a Kakucs Községi Önkormányzatnak kötelessége a feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-elıkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban önkormányzati intézkedési terv) készíteni Az intézkedési terv célja Az intézkedési terv célja az, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembevételével meghatározza az önkormányzat kötelezı és önként vállalt közoktatási feladatait, e feladatok ellátásának kereteit, módját, meghatározza az intézményrendszer mőködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével összefüggı kötelezettségeket, igényeket és elvárásokat, ütemezze azok megvalósítását, és elemezze a település közoktatási feladatellátására gyakorolt hatását.

15 A terv tartalma, feladata és készítési módja Az önkormányzati fejlesztési tervnek tartalmaznia kell: - az önkormányzat kötelezı feladatait milyen módon látja el, illetıleg milyen nem kötelezı feladatot kíván a helyi önkormányzat ellátni [Kt. 85. (5)], - az intézményrendszer mőködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggı elképzeléseket, amelyeket legalább kétévenként értékel, és szükség szerint felülvizsgálja a helyi önkormányzat a terv végrehajtását. A helyi önkormányzat kötelezı feladata gondoskodni: - az óvodai nevelésrıl, - a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskolai oktatásról, - a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésérıl és a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskolai nevelésrıl és oktatásról, - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható, testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek, tanulók ellátásáról. A helyi önkormányzat nem kötelezı feladatai: - alapfokú mővészetoktatás (zeneiskola), - gimnázium és szakközépiskola, - nevelési tanácsadó mőködtetése, - enyhe értelmi fogyatékosok nevelése, akik az integrált oktatásban nem vehetnek részt. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni az alábbiak véleményét: - a településen mőködı közoktatási intézmények vezetıi, nevelıtestülete, - a szülıi, diák szervezetek, a települési szintő szakszervezetek, - a helyi kisebbségi önkormányzat, - figyelembe kell venni a megyei fejlesztési tervet, és be kell szerezni a megyei önkormányzat szakvéleményét arról, hogy az intézkedési terv összhangban áll-e a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal [Kt. 85. (6)]. 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. A település jellemzıi, földrajzi helyzete, közlekedése, gazdasága, infrastruktúrája Kakucsra földrajzi elhelyezkedésénél fogva leginkább Budapest és Dabas gyakorol vonzerıt, amelyek autóbusszal közvetlenül, míg vasúttal a szomszédos Inárcs községbıl közelíthetık meg. Az M5-ös autópálya a község külterületét átszeli ugyan, azonban Budapest felé Inárcs községi, Kecskemét felé pedig Újhartyán községi lehajtással érhetı csak el. A község infrastruktúrája 1990-tıl dinamikus mértékben növekedett. Megépült a majd minden igényt kielégítı tornacsarnok, a vezetékes földgáz-hálózat, az elektronikus rendszerő telefonhálózat, a vezetékes ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep, ill. a község mellékút-hálózata teljes egészében szilárdburkolattal lett ellátva. A falu lakossága számára a megélhetést az elmúlt idıszakban legfıképpen a mezıgazdaság biztosította, melyhez jelentıs mértékben hozzájárult a termıföldek tulajdonba-adása. A jelentıs mértékő háztáji és kisegítı gazdálkodás fenntartása mellett a lakosság zöme ipari dolgozó, akik döntı többsége naponta ingázik budapesti munkahelyére. Az utóbbi idıben nagymértékben megnıtt a magánvállalkozások száma is (közel 200 db). A regisztrált

16 16 munkanélküliek száma csökkenı tendenciát mutat, a munkaképes felnıttekhez viszonyított arányuk kb. 6 %. Az egészségügyi ellátást vállalkozóként tevékenykedı házi orvos, fogorvos, valamint közalkalmazottként dolgozó házi gyermekorvos és védını biztosítja. A település az Ország Közepe Önkormányzati Társulás tagja. A település területén nincs nem önkormányzati fenntartású, ill. szintén nincs önkormányzati társulás keretében létrehozott közoktatási, nevelési intézmény Demográfiai adatok A lakosság létszáma (KSH január 1. állapot): A lakosság létszáma (KSH január 1. állapot): A lakosság létszáma (KSH január 1. állapot): A lakosság létszáma (KSH január 1. állapot): A lakosság létszáma (KSH január 1. állapot): A lakosság létszáma (KSH január 1. állapot): A lakosság létszáma (KSH január 1. állapot): 2610 fı 2593 fı 2651 fı 2692 fı 2708 fı 2719 fı 2761 fı Kakucs község adatait vizsgálva látható, hogy három év távlatában a község lakosságszáma jelentıs változást nem mutat. A növekedés elsısorban a megüresedett idıs házak tulajdonosváltozásából ered. Január 1. december 31. Született gyermeklétszám: A születések statisztikai adataiból is ki lehet olvasni a várható óvodai, ill. általános iskolai létszámot. Az adatokat figyelve ciklikus periódusokat figyelhetünk meg, melyben folyamatosan növekvı, aztán hirtelen csökkenı és ismét növekvı szakaszok váltogatják egymást. A születési számadatokat célszerő nem naptári, hanem az elsı osztályos beiskolázást figyelembe véve tanítási év szerinti csoportosításban kezelni. Ez alapján a fenti táblázat a következıképpen módosul. Beiskolázási intervallum Gyermeklétszám (fı) Iskolakötelessé válás tanéve június május / június május / június május / június május / június május / június május / június május / június május / június május /2016 A fenti demográfiai adatok a helyi népesség-nyilvántartás REGISZTER állománya lapján kerültek bejegyzésre. Természetesen ezek a létszámadatok csak prognózisjellegőek, de ebbıl a szemszögbıl megvizsgálva már egységesebb képet mutatnak, mint a születési évet figyelembe véve.

17 17 Ezekhez az adatokhoz hozzá kell kalkulálnunk a Gizella utca végén értékesített 48 darab építési telek folyamatos benépesülését, ill. a Fecske utca mögött, a jelen terv elfogadásával egyidıben kialakított 108 darab építési telek beépítését, továbbá a belterületi megüresedett idıs házak folyamatos tulajdonosváltozását. A telkek benépesülését a 2004/2005-ös nevelési, oktatási évtıl kezdıdıen kalkuláljuk egyenletes növekedéssel, 10 éven belüli teljes benépesüléssel. A letelepedık várhatóan 2/3-d része fiatal házaspár lesz, akik a telek megvásárlásakor már egy vagy két gyermeket nevelnek a háztartásukban. A benépesülés 10 éves várható teljes ciklusának a végén sem várható azonban olyan mértékő gyermeklétszám-növekedés, amely az intézmények törvény szerinti maximális kapacitását meghaladná, a jelen tervben foglalt infrastrukturális bıvítéseket figyelembe véve. 3. A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS JELENLEGI INTÉZMÉNY- RENDSZERE Kakucs Község Önkormányzata a kötelezı közoktatási feladatainak ellátására az alábbi közoktatási intézményeket mőködteti és tartja fenn: - Napközi Otthonos Óvoda (2366 Kakucs, Székesi u. 3.) - Kakucsi Általános Iskola (2366 Kakucs, Hısök tere 7.) A településen 8-10 %-os roma etnikai kisebbség él, így a kisebbséghez tartozók integrált óvodai nevelésérıl, iskolai oktatásáról az önkormányzatnak gondoskodni kell. A szakszolgáltatások közül az általános iskola és óvoda közösen alapfeladatként logopédiai szakellátást biztosít. 3. Napközi Otthonos Óvoda Ellátandó alaptevékenysége az iskoláskor elıtti nevelés, oktatás, a 3-6 éves, iskolai oktatásban még nem részesülı gyermekek intézményes nevelése, az iskolai életmódra való felkészítése a gyermekek napközbeni óvodai ellátásának keretében. Valamint logopédiai szakellátás (dyslexia, dysgraphia, dyscalkulia), továbbá a beszéd és más fogyatékosság, a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavar feltárása Óvodai helyzetkép A Kakucsi Napközi Otthonos Óvodában a Közoktatási Törvénynek megfelelıen - három csoportban összesen 75 fı férıhely van az óvodások számára. A 2007/2008. tanévtıl az Oktatási Hivatal engedélyével felemeltük a csoport létszámokat maximált 30 fıre. Ennek oka, hogy egész év folyamán ki tudjuk elégíteni a felvételi kérelmeket, mivel községünkben egyetlen óvoda mőködik. Az intézmény maximum 90 fıig még megfelelı ellátást tud biztosítani. Sajnos ez a helyzet, mivel ezáltal zsúfolttá váltak a csoportok és ez is indok néhány családnál, hogy más községbe vigye gyermekét. Jelenleg az óvodában a 2009-es költségvetési koncepciónak megfelelıen 84 gyermekkel tervezünk. A év átlag létszáma 61 fı volt. Az óvoda létszámának alakulása 2004/5 2008/9. tanévig: október fı 81 fı 78 fı 73 fı 84 fı május fı 86 fı 80 fı 85 fı

18 18 A fenti adatok természetesen az októberi statisztikai adatok. Ezek a számok év végére emelkednek a folyamatos beiratkozás miatt. Óvodánkban a létszám 35%-a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzető. Jelenleg 6 hátrányos helyzető gyermek van még kinn, akiket be kell hozni az intézménybe. Köztudott, hogy az óvodába a beíratás folyamatos, hiszen a gyermek betöltött 3 éves kora, a szülı munkaviszonya, illetve a gyes és gyed igénybevétele együttesen befolyásolja az óvodai szolgáltatás igénybevételét. Kivétel ez alól az iskolába lépést megelızı nevelési év, mivel a nagycsoportos foglalkoztatásban való részvételt a közoktatási törvény kötelezıvé teszi, amikor kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelyikben az 5. életévét betölti, az óvodai nevelés elsı napjától kezdıdıen óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítı foglalkozáson köteles részt venni. Községünkben a szülık esetenként jegyzıi intézkedésre ezt az elıírást betartják. Meg kell jegyezni, hogy a férıhely-kihasználtság mellett az óvodai korosztálynál fontos mérıszám az ún. tényleges, azaz az étkezési kihasználtság. Tudvalévı, hogy ezen korosztálynál gyakoriak a gyermekbetegségek, amely azt jelenti, hogy idınként /járványos megbetegedés/ átlagosan az étkezések igénybevételét megvizsgálva %-kal kevesebb gyermek tartózkodik ténylegesen az óvodában, mint a csoport létszáma. Ezt a csökkenést figyelembe véve sem tehetjük meg, hogy több gyermeket veszünk fel Tárgyi feltételek Az óvodai nevelés egy óvodaépületben három csoportban, egy kis-, egy középsı és egy nagycsoportban folyik. A csoportok elhelyezésére szolgáló épületben három csoportszoba, két öltözı, két vizesblokk található, amelyhez egy vezetıi iroda és egy elkülönítı szoba tartozik, melyet jelenleg logopédusi szobának használunk. A három csoportszoba a jelenlegi létszámhoz viszonyítva szükségteremnek számít, mivel az összes területe nincs 180 négyzetméter. Annak érdekében, hogy a kötelezı minimális eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltaknak eleget tudjon tenni az óvoda, bıvíteni kell az óvoda épületét. Nem rendelkezik orvosi szobával, fejlesztı szobával, tornateremmel, nevelı szobával, megfelelı mérető öltözıvel a dolgozóknak, mosdó és mosókonyhával Személyi feltételek A községi óvodában 5 óvónı, 3 dajka és 1 technikai alkalmazott foglalkoztatásával a személyi feltételek a közoktatási törvényben meghatározott maximális csoportlétszámot is figyelembe véve nem rendelkezik elegendı számú óvodapedagógussal. Valamennyi óvónı szakirányú fıiskolai végzettséggel rendelkezik, 3 pedagógus szakvizsgázott pedagógus /vezetı pedagógus, fejlesztı pedagógus és minıség fejlesztı/. A dajkák elvégezték a dajkaképzıt. A szakképzett óvónık közül jelenleg egy pedagógus gyes-en van. Az egy óvónıre esı gyermeklétszámnál figyelembe kell venni, hogy egy óvodai csoport ellátásához két óvónı szükséges, egy délelıtt, ill. egy délután. Nagy terhet ró a pedagógusokra a hátrányos helyzető gyermekek megfelelı integrálása a magas létszám és a magas csoport létszám miatt. Az óvónık napi két óra átfedési idıvel (déli órák) váltják egymást és kettejük

19 19 szakmai munkájával végzik el az adott év nevelési feladatait. A jelenlegi létszámmal egy csoportban nincs az átfedési idı lefedve és ezt helyettesítésként kell elszámolni Az intézmény gazdálkodása Az óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény, a személyi juttatások és dologi kiadások elıirányzata felett a települési önkormányzat költségvetési rendeletének keretén belül önálló rendelkezési joggal rendelkezik. A fenntartó a Kt (11) bekezdésének megfelelıen, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelete alapján elkészítette a kötelezı eszköz és fejlesztési jegyzékben foglaltak végrehajtásához szükséges ütemtervet, és a még beszerzésre váró hiányosságok pótlására átütemezést kezdeményezett az OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál ig elkészült a következı ütemterv. Az óvoda bıvítésének indokolása: A jelenlegi 90-es létszám csak OM engedéllyel lehetséges. Zsúfoltakká váltunk, két csoportnak közös öltözı. Nehéz ilyen körülmények között a nyugodt, családias légkört biztosítani. A beköltözık nagyobb számban igényelnék a hosszabb nyitvatartást. Emelkedik a hátrányos helyzető gyermekek száma. Községünkbe folyamatosan növekszik a beköltözık száma a telkesítés és házvásárlás miatt. A zsúfoltság és komfort hiány miatt szeretnénk, ha nem vinnének el gyermeket. Bıvítés nélkül nem tudunk megfelelni a kötelezı eszköztár elıírt feltételeinek. Szükség lenne több külsı, belsı mozgásfejlesztı eszközre, bútorokra, kulturált étkezési eszközökre. Az óvoda épülete mindenképp felújításra szorulna, hisz a nyílászárók már nem szigetelnek, az óvoda kerítése balesetveszélyes, mállik a külsı vakolat, a tetıszerkezet teljes felújításra szorul. A dolgozók jogos igényeinek kielégítése /öltözı, zuhanyzó, WC/. Jogos a szülık igénye, hogy gyermekeik a mai kornak megfelelı, kulturált, minden szempontból kielégítı körülmények között tudhassák gyermekeiket. A hátrányos helyzető gyermekeknek esélyt teremtsünk a felzárkóztatásra 3.2. Kakucs Községi Általános Iskola Ellátandó alaptevékenysége az iskoláskorba lépı gyermekek alsó- és felsı tagozatos általános iskolai oktatása, napközi otthoni és tanulószobai csoportok mőködtetése, SNI és HHH tanulók integrált oktatásának biztosítása. Kiegészítı tevékenységként a hátrányos helyzető tanulók korrepetálását, képességfejlesztést, tehetséggondozást, a szabadidı eltöltésének és sporttevékenységeknek a szervezését, fakultatív nyelvoktatást lát el, valamint az óvodával közösen logopédiai szakellátást (dyslexia, dysgraphia, dyscalkulia) biztosít Iskolai helyzetkép A Kakucsi Általános Iskolába a 2008/2009-es tanév statisztikai adatai szerint összesen 181 fı tanuló jár. Ez a tanulólétszám 8 osztályra vonatkozik, amely 23 fı/osztály átlag-létszámot mutat. Míg a felsı tagozatra összesen 105 fı jár, addig az alsó tagozaton 76 fı tanul községi szinten. Ez 29 fıvel kevesebb, mint a felsısök száma.

20 20 A napközit átlagban 47 tanuló veszi igénybe, ez a teljes tanulólétszám 26 %-a, amely az elmúlt évek adataihoz képest magasabb. A napközis csoportok átlaglétszáma 23 fı/csoport, míg a tanulószobán átlagban fı vesz részt. Az elmúlt évekhez képest nıtt az iskolai étkeztetést igénybe vevık száma, az összes tanuló 42 %-a (87 fı) étkezik az iskolában. A más településrıl bejáró általános iskolai tanulók száma 9 fı, amely a teljes tanulólétszám 5 %-a. Az általános iskolai átlaglétszám az alsó tagozatban 19 fı/osztály, a felsı tagozatban 26 fı/osztály. Ez megfelel a közoktatási törvény elıírásainak, hiszen a jelzett törvény az elsı négy évfolyamon 21 fı/osztály átlag, illetve 25 fı/osztály maximált létszámot ír elı. Az évfolyamon pedig 23 fı/osztály átlag, illetve 30 fı/osztály maximált létszámmal szabályoz a törvény. A nevelési tanácsadó által beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küszködınek minısített a Kt. szerint két tanulónak számító tanulók száma az alsó tagozatban 6 fı, a felsı tagozatban 9 fı Tárgyi feltételek Az általános iskolai oktatás helyileg egy területen, azonban négy különálló épületben zajlik. A legrégebbi épület az ún. szúnyog iskola, amely két szükségtantermet, egy elıteret, valamint a tálalókonyhát, annak elıterét és az étkezıhelyiséget foglalja magában. Az építés sorrendjét tekintve a következı az ún. színpados iskola, ahol három normál mérető tanterem, valamint két szükségtanterem található, továbbá ebben az épületben került kialakításra a kültérrıl megközelíthetı vizesblokk, illetve két raktár és a kazánház. A 60-as évek második felében épült az ún. emeletes iskola, amely öt szaktantermet, egy szükségtantermet, egy földszinti elıteret, egy emeleti aulát, valamint az igazgatói, igazgatóhelyettesi irodát, a nevelıtestületi irodát, két raktárhelyiséget, irattárat, nevelıi mosdót, WC-t és a kazánházat foglalja magában. Ez az épület 1998-ban a Területfejlesztési Tanács támogatásával felújításra került. Az épületegyüttes legújabb épülete a tornacsarnok, amely 1993-ban épült. Ez az épület kettıs funkciót lát el, tanítási idıben tornateremként üzemel, azt követıen pedig közösségi házként funkcionál. Az épületben található egy 380 m2-es küzdıtér, lelátó, egy könyvtárként mőködı galéria, egy jelmez- és díszletraktár, egy kondicionálóterem, két öltözı, a hozzájuk tartozó vizesblokkal, egy tanári szoba, egy sportszertár és egy kazánház. A tornaterem méreténél fogva hivatalos versenyek megrendezésére sajnos nem alkalmas. Annak érdekében, hogy a kötelezı minimális eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltaknak eleget tudjon tenni az általános iskola, várhatóan a közeljövıben a színpados iskolát és az emeletes iskolát összekapcsolva megépül egy közel 350 m2-es új épületszárny. Ebben az épületben kialakításra kerül három db új, legalább 48 m2 alapterülető új tanterem, továbbá a hiányzó orvosi szoba, valamint az óvoda épületébıl áthelyezett és kibıvített kapacitású legalább 400 adagos fızıkonyha, ebédlıvel, találó-, mosogatóhelyiséggel, éléskamrával, száraz- és földesáru-raktárral, mosléktárolóval, a konyhai dolgozók részére személyzeti öltözıvel, zuhanyzóval és WC-vel, továbbá itt kap helyet az új tanári és tanulói mosdó, ill. WC, valamint a két épületet összekötı átjárófolyosó. Mindezzel együtt az öt szükségtanterembıl két normál mérető tanterem és egy szaktanterem kerül kialakításra Személyi feltételek Létszámadatok: A nevelıtestület létszáma: 16 fı, amelybıl

21 21 határozott idejő: határozatlan idejő: alsó tagozaton: felsı tagozaton: GYES-en lévık: tartósan betegállományban lévı óraadó tanár: 0 fı 16 fı 8 fı 8 fı 0 fı 0 fı 0 fı Szakképzettségi adatok: Tanítói diploma: Tanítói+tanári diploma: Általános iskolai tanár: Gyógypedagógiai tanár: Középiskolai tanár: Egyszakos tanári diploma: Kétszakos tanári diploma: Háromszakos tanári diploma: 9 fı (6 fı szakkollégiummal is rendelkezik) 2 fı 5 fı nincs, azonban 1 fı gyógypedagógiai asszisztens képzettséggel rendelkezik 2 fı 2 fı (ebbıl 1 fı pedagógiai elıadó is) 5 fı (ebbıl 1 fı pedagógiai elıadó is) nincs A szakos ellátás az összes tanórához heti 336 órához viszonyítva 98%-os. Hiány mutatkozik fizika és történelem szakosokból. Az egy jelenlévı pedagógusra jutó tanulók száma figyelembe véve a két napközis, ill. az egy tanulószobai csoportot is az alábbiak szerint alakul : 257 : 16 = 16 fı A nevelıtestület tagjai közül 12 fı lakik Kakucson 4 fı bejár az iskolába. A tantestület szakmailag felkészült feladatának elvégzésére. Felvállalja a hasznos újításokat, nyitott az új eljárások, szakmai módszerek kipróbálására. Megfelelı munkahelyi légkört teremtettek a problémák, viták kezelésére, megoldására. Nem pedagógus alkalmazottak létszáma: iskolatitkár: hivatalsegéd: takarítónı: 5 fı 1 fı 1 fı 3 fı (ebbıl 1 fı közmővelıdési intézményben is lát el feladatot) Az általános iskola gazdálkodása Az iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény, a személyi juttatások és dologi kiadások elıirányzata felett a települési önkormányzat költségvetési rendeletének keretén belül önálló rendelkezési joggal rendelkezik. A fenntartó a Kt (11) bekezdésének megfelelıen, a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelete alapján elkészítette a kötelezı eszköz és fejlesztési jegyzékben foglaltak végrehajtásához szükséges ütemtervet, és a még beszerzésre váró hiányosságok pótlására átütemezést kezdeményezett az OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál.

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ügyiratszám: 641-23/2009 Ügyintézı: Basics Krisztiánné dr. Készült: Jelen voltak: B a r c s o n, Barcs Város Képviselı-testülete 2009. május 14-én Barcs Város tanácskozó termében

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására Készült: 2011. február 22-i ülésére Elıterjesztı: Tisztelt Képviselı-testület! A II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-136/2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben