SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Sárvár, Várkerület 2. KIVONAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Sárvár, Várkerület 2. KIVONAT"

Átírás

1 9600 Sárvár, Várkerület 2. Határidő: azonnal Felelős: Farkas László polgármester Sárvár, május /2016. JV.273 számú képviselő-testületi határozat Bőgőt Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-i ülésének feladatellátási szerződést a tervezettel megegyező tartalommal jóváhagyja. KIVONAT SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE jegyzőkönyvéből jegyző \.. /: dk Szijártó Valéria :/ óvodai feladatok ellátására július 1. napjától Június 30. napjáig kötendő Bögöt Község Önkormányzata Képviselö-testülete a Sáiwár Város Önkormányzatával az

2 A SZERZŐDÉS TÁRGYA b) Sárvári Vármelléki Óvoda 9600 Sárvár, Várkerület 11. PR: A Felek feladat-ellátási kötelezettségüknek augusztus 1-től június 30-ig a 4. A Fenntartó az óvodai nevelést az alábbi két intézményében biztosítja: a) Sárvári Csicsergő Óvoda 9600 Sárvár, Petőű u. 21, PIR: Sárvár Város Onkormányzata (székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 2., PR:733634) ÓVODAI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS képviselő-testületi határozatához Rögöt Község Onkormányzata (székhelye: 9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2., PIR: I. jogi személyiséggel nem rendelkezö Sárvár-Bögöt-Porpác-Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozásával és működtetésével tettek eleget. Sárvár feladatellátási szerződése hatálya június 30. napjával lejár. IL Megbízó közigazgatási területén lakóhellyel intézményt fenntartani nem képes. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.* (1) bekezdés 6. pontja alapján a 1. A Felek egyezően rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló ELŐZMÉNYEK Melléklet Bögöt község Önkormányzata Képviselő testületének 23/201 6.(V.27.) számú amely létrejött egyrészről képviseli: Kondora István polgármester másrészről Fenntartó ) képviseli: Farkas László polgármester továbbiakban: Megbízó továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat az óvodai ellátás. napjától kezdődő 3, azaz három évre - Sárvár Város Önkormányzata vállalta az óvodai nevelés ellátását Bögöt településen. A tekintettel arra, hogy a Megbízó a szakmai feltételeknek megfelelő köznevelési szóló továbbiakban: ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek (továbbiakban: bögöti gyermekek) számára, 3. A Fenntartó jelen szerződésben meghatározottak szerint óvodai ellátást biztosít a Képviselő-testülete között június 27. napján határozott időre július Város Önkormányzata Képviselö-testülete, valamint Bőgöt Község Önkormányzata ellátási szerződés jött létre, melyben

3 szolgáltatásokat, amelyek a 4. pontban felsorolt köznevelési intézmények Alapító Okiratában ingyenesen igénybe vehető szolgáitatásként kerültek meghatározásra, a étkezésre jogosultak. Az étkezési térítési díjat a Fenntartó a gyermekek védelméről és nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/ (VIII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseivel összhangban. (továbbiakban: EMMI rendelet) 20.*-ában meghatározott módon és határidőben összefüggő eljárásról a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VHI. 3t.) EMMI rendelet tájékoztatja a Megbízót, aki az óvodai beiratkozásról szóló hirdetményt a településen a helyben szokásos módon közzéteszi. intézményekbe járó bögöti gyermekek után hozzájárulást kérhet. azt a Fenntartó a 9. pont alapján kéri Fenntartó zárszámadási rendeletében meghatározott - teljes összege a Fenntartót illeti. nem fedezi a 4. pontban felsorolt köznevelési intézmények fenntartását, abban az esetben a Fenntartó az Nkt. 74.* (2) bekezdése alapján a 4. pontban felsorolt támogatás és intézményi működési bevételek különbözetének figyelembe vételével, az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek létszáma alapján I gyermekre vetített összegben határozzák meg. összes az óvodai ellátáshoz kapcsolódó - leefeliebb és gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK IV. meg. a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény rendelkezései szerint állapítja 10. A Felek megállapodnak abban, hogy a fizetendő hozzájárulás összegét amennyiben 5. A Fenntartó a bögöti gyermekek számára ingyenesen biztosítja mindazon 6. A bögöti gyermekek a törvényes képviselő által megfizetett térítési díj ellenében 7. A Fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 8. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a bőgöti gyermekek után járó, az egyes köznevelési 9. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a központi költségvetési támogatás A SZERZŐDÉS TARTALMA III. kiadás, valamint az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési a

4 amennyiben 11. A Felek a fizetendő hozzájárulás összegéről azt a Fenntartó a 9. Pont alapján kéri minden év május 15. napjáig állapodnak meg, a következő nevelési évre vonatkozóan. A hozzájárulást a Megbízó 2 részletben fizeti meg a Fenntartó részére október 30. és március 31. napjáig, a Fenntartó által október 15-ig, illetve máricus 15- ig megküldött bögöti gyermekekre vonatkozó létszámkimutatás alapján. A Megbízó a hozzájárulást Sán ár Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú bankszámlájára utalja át. A Fenntartó a Megbízótól a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan hozzájárulást nem kér. A Felek az esetlegesen fizetendő hozzájárulás összegéről első alkalommal május 15. napjáig állapodnak meg a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan. 12. A bögöti gyermekek utaztatásáról a Megbízó gondoskodik. 13. A Megbízó képviseletében eljáró személy a Fenntartótól, annak képviselőjéhez intézett írásbeli kérelmében az óvodai-feladatellátással kapcsolatos bármely kérdésben felvilágosítást kérhet. V. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, FELMONDÁS 14. A Felek ajelen szerzödést július 1. napjától 4 év határozott időre, június 30. napjáig kötik. 15. A Felek jelen szerződés felmondására 6 hónapos felmondási időt kötnek Id oly módon, hogy a felmondásjúlius 1. és augusztus 31. napja közötti időpontra szólhat. VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 16. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Nkt., a Mötv., a Korm. rendelet, az EMMI rendelet, továbbá az óvodai feladat-ellátásra vonatkozó finanszírozási és egyéb szakmai szabályokat tartalmazó jogszabályok, valamint a Ptk. hatályos előírásait alkalmazzák. 17. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés gyakorlati alkalmazása során felmerülö esetleges vitás kérdéseket kölcsönös tárgyalások útján fogják megoldani, ennek sikertelensége esetére hatáskör függvényében a Sárvári Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik Id.

5 jegyző Sáiwár, május ZÁRADÉK Fenntartó képviselője Megbízó képviselője Sárvár, május Jelen szerződést Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a... /2016. (V ) számú határozatával, Bögöt Község Onkormányzata Képviselő-testülete a 23/2016. (V.27.) számú határozatával hagyta jóvá.

6 /: dr.szijártó Valéria :1 (r Sánár, május 27. Felelős: Farkas László polgármester Matáridö: azonnai Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-i ülésének KIVONAT 9600 Sárvár, Várkerület 2. tevékenységről szóló beszámoló tudomásul veszi. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE jegyzőkönyvéből J 24/2016. N.27J számú képviselő-testületi határozat jegyző \ ( Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési

7 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. KIVONAT Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből N.27./ számú képviselő-testületi határozat Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bögöt Község Környezetvédelmi Programját a határozat mellékletét képező tartalommal e]fogadja. Határidő: azonnal Felelős: Farkas László polgármester Sárvár, május 27. 1: dr. zijártó Valéria :1 jegyzo

8 2016. május BÖGÖT KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 25/2016. (V.27.) sz. Képviselö-testületi határozat melléklete

9 3.10. Települési hulladékok kezelése Összefoglalás Általános célkitűzések Intézkedési programjavaslatok A környezet védelmét szolgáló általános intézkedések A feladatok megvalósításához felhasználható források 24 intézkedések A környezeti elemekkel és önálló hatótényezőkkel kapcsolatos 4. Környezetvédelmi programjavaslat Természetvédelem Ivóvízellátás Települési szennyvizek kezelése Levegőtisztaságvédelem Talajok Földrajzi fekvés Területhasznosítási adatok Geológia Éghajlat Vízrajz Felszíni és felszínalatti vizek Élővilág Demográfiai adatok Lakásállomány Villamos energiaellátás Közmüves gázellátás Csapadékvízelvezetés Zaj és rezgés elleni védelem Természeti környezet 4 l.bevezetés 2 TARTALONIJEGYZÉK 3. Települési környezet 12

10 1. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 46. * bekezdés b) pontjának rendelkezése a települési önkormányzat feladataként határozza meg, hogy illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programot dolgozzon ki, illetve rendszeresen vizsgálja felül, amely összhangban vau a Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével. A 46. * (1) bekezdés e) pontja szerint a környezet védelme érdekében a települési önkormányzat illetékességi területén elemzi, értékeli a környezet állapotát és arról szükség szerint, de rendszeres időközönként tájékoztatja a lakosságot. (t) E feladatának eleget téve Bögöt Község Önkormányzata 2004-ben kidolgoztatta a település környezetvédelmi programját a hatályos megfelelő tartalommal, amelyet az önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyott. jogszabálynak A dokumentáció felülvizsgálatának szabályai időközben módosultak. A változás értelmében p1.; megszünt a korábbi 2 éves felülvizsgálati kötelezettség. Eletbe lépett helyette a program készíttetője által szükségesnek talált, vagy a Nemzeti Környezetvédelmi Program megújítását követő aktualizálás elve. A települési kőrnyezetvédelmi program elvei a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, valamint a település fejlesztési és rendezési terveivel összehangoltan lettek meghatározva. A harmadik Nemzetközi Környezetvédelmi Program 2014-ig szólt, alapelvei között kiemelt szerepet kapott az ország fenntartható fejlődési pályára való átállásának segítése. Rendszerbe foglalta a környezet védelmére irányuló célokat, feladatokat a társadalmi és gazdasági lehetőségekkel összehangolt intézkedések meghatározásával. A 4. Nenizeti Környezetvédelmi Program ( ) stratégiai céljai között az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása, a természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata, valamint az erőforrástakarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése szerepelnek. A környezetvédelmi törvény évi módosításai az országos, területi és települési kapcsolatok megerősítésére irányultak. Ezen kívül módosultak a programkészítés tartalmi elemeinek követelményei is, melyeket felülvizsgálati dokumentáció elkészítésénél figyelembe vettünk. A módosított Kvt. előírásainak megfelelően a települések sajátosságaival, adottságaival és gazdasági lehetőségeikkel összhangban, a Kvt. 481B * és 42/E * értelmében a települési kőrnyezetvédelmi programnak tartalmaznia kell: jelen a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést; a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint környezeti célállapotokat; a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztéseklcel és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését;

11 a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; az intézkedések végrehajtásának, valamint az előző pont szerinti eszközök alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. A légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek aiapján készítendő intézkedési tervekkel, a zöldfelület-gazdálkodással, a települési környezet és a közterületek tisztaságával, az ivóvízellátással, a települési csapadékvíz-gazdálkodással, a kommunális szennyvízkezeléssel, a településihulladék-gazdálkodással, az energiagazdáflcodással, a közlekedés- és szállításszervezéssel, a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat. Mindezeken túl a környezetvédelmi program felülvizsgálata tartalmazhatja még a környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében különösen: - a területhasználattal, - a földtani képződmények védelmével, - a talaj-, illetve a termőföld védelmével, - a felszíni és felszín alatti vizek védelmével, - a vízbázisok védelmével, - a rekultivációval és rehabilitációval, - a természet és tájvédelemmel, - az épített környezet védelmével, - az ár- és belvízgazdálkodással, - az üvegházhatású gázok kibocsátúsának csökkentésével, - az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, - a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatokat és előírásokat. A környezetvédelmi program időtávját a törvény 6 évben határozza meg. Jelen környezetvédelmi program ezért a jogszabályi előírásnak megfelelően, a közötti időszak programját és célkitűzéseit foglalja magában.

12 2. TERMÉSZETI KÖRNYEZET 2.1. Földrajzi fekvés Bögöt község a Nyugat-Magyarországi Peremvidék földrajzi nagytáj területén, a Sopron-Vasi síkság középtájon Belül a Gyöngyös-sík kistáj részén terül cl (MAROSI SOMOGYI, 1990). A település a Hosszú-víz és a Kőris-patak között, a két vízfolyás vízválasztóján fekszik. A települést övező táj felszíne a Rába felé fokozatosan lejt. A falutól északra a terepfelszín fokozatosan emelkedve enyhe hajlású domboldallá változik, míg délen teljesen síknak tűnik Területhasznosítási adatok Bögöt község közigazgatási területe 499,45 ha. A község területének művelési ágak szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja Be. 1. táblázat. Bögöt község területének megoszlása művelési ágak szerint (Forrás: Sárvád Járási Hivatal törzskönyvi nyilvántartása) [\ Iűvelési ágak ha Kivett 79,17 15,8 Szántó 373,98 74,87 Erdő 19,17 3,83 Fásított terület 2,62 0,52 Gyep 18,62 3,73 Szőlő és gyümölcsös 5,58 1,11 Összesen 499,45 100

13 A icimutatásból megállapítható, hogy a közigazgatási területből a művelésből kivett terület aránya közel 16 %. A közigazgatási terület legnagyobb része (közel 75 %) szántóföldi művelés alatt áll. A szántóterületek az elmúlt évszázadok során az emberi tevékenység következtében a természetes növénytakaró (erdők, gyepek) helyén keletkeztek és jelenleg a mezőgazdasági termelés alapvető eszközét jelentik. A szántóföldi termelés a község lakosságának legfőbb megélhetési forrása. A termőtalaj mennyiségi és minőségi védelme az egészséges élelmiszer előállítás szempontjából kiemelendő. A közigazgatási terület erdősültsége alacsony, csupán 3,8 %. E kis területű erdő természetvédelmi szempontból értéktelen, mivel jórészt tájidegen fajokból álló ültetvények alkotják (erdei fenyő, akác). Legkisebb kiterjedésben fordulnak elő a gyepek (3,7 %). Mindössze 18 ha kiterjedésben jelennek meg, és jórészt a Kőris-patakot és a Hosszú-víz patakot kísérik keskeny sávban. Szőlö és gyümölcsös; 1,1% Fásított terület; 0,5% _ IUvctt; 15,8% Erdő; 3,8% Szántó; 74,9% 2. ábra Bögöt község területének százalékos megoszlása művelési ágak szerint 2.3. Geológia A középtáj földtani felépítése egységes, amit a Pinka, a Gyöngyös, a Répce, és a Rába vízrendszeréhez tartozó, különböző korú hordalékkúp jellegű kavicstakarók jellemeznek. Az 5-25 m vastag kavicstakaró többnyire mindenütt a denudált pannóniai felszínen felhalmozódott, keresztrétegzett felsőpliocén folyóvízi homokra települt, s felszínét glaciális vályog és szoliflukciós vályogos löszös üledékek, valamint barna erdőtalajok különböző típusai borítják.

14 A jelenlegi felszín geomorfológiai arculatának kialakításában a kéregmozgásoknak, a periglaciális szoliflukciónak, valamint a felszínt vastagon borító kavicstakarónak van a legnagyobb szerepe. Utóbbi a vasi tájak legfontosabb építőipari nyersanyaga. A terület geológiai felépítését a 3. ábra mutatja be. Ny X r q -ixc. V V i 234I67$ VI 0 10km arc. Földtani szelvtny a Vms-hegy és s Rábi-vóigy között (Szerk.: Á»Áu L.). ei flhitátyai 6. Lt.lakWc kópzddmayck. t.hdnn 4. fedsuca: I dsvoe dolomit 4. méakő. s8m 1Mtpa1s,.ptnUn. m.lil4mpels, miszflw:; 2 oelőbbi scnnt rcdeaia (fstaduo; 3.őtIt. VIdewtrk. SIUt; 4.zark4düsts.nagvtlt (flultnsrox uridla miflk; mnná.i: S juts klpiódatcyek. fdlfl at,pkonglomn*tum; nscfln: 6 miocia (wttóeal. infl*ta) k4psődmlrnk; ÉpeúdeM M.dék.k; $ fáőpsnnónisi t144k.k; 9 vaőzd.m., rilutileatt vstőtna 2.4. Éghajlat 3. ábra Földtani szelvény a Vas-hegy és a Rába-völgy között PÉCZELY (1979) beosztása szerint a település a mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves éghajlati zónába tartozik. Az évi napfénytartam óra. A nyári hónapokban 780 óra körüli, télen 190 óra körüli napsütést élvez a táj. Az évi csapadékátlag mm között változik. Legcsapadékosabb hónap a július, mm havi csapadékösszegekkel. Legkevesebb csapadék januárban hullik (30-40 mm). Az évi középhőmérséklet 9,5-10 C körüli. Leghidegebb hónap (január) középhőmérséklete 1,5-2 C, a legmelegebb hónapé (Július) 19,5-20 C. A fagymentes időszak hossza mintegy 192 nap. Az első fagyos nap X.20., az utolsó IV.20. körül várható A téli félévben átlagosan hótakarós nap várható. A hótakaró átlagos vastagsága csekély, mindössze cm. A leggyakoribb szélirány az északi Vízrajz A terület vízháztartása kedvező. A csapadék éves mennyisége 50 éves átlaggal számolva mm körüli, a potenciális párolgás mértéke mm közötti. A terület vízmérlege tehát pozitív. Az átlagostól eltérően alakult az elmúlt három év csapadék mennyisége, amely Jelentős aszállyal sújtotta a mezőgazdasági termelőket. A terület földtani felépítése kedvez a víztárolásnak. A felszíni kavicstakaró ugyan m-nél nem vastagabb, de feküjében nagy tömegben közepes szemnagyságú felső-

15 2.6. Talajok vagy semleges, a savanyúsági értékek kicsinyek. A telítettség 60%-nál nagyobb. A Az agyagbernosódásos barna erdőtalajok szelvényében jól felismerhető fakó színű A közigazgatási területen természetes állóvíz nem található. A talaj hazánk legfontosabb A jégkorszald vályogon, vályogos-löszös üledéken jó termelcenységű Ramann-féle A Ramann-fé!e barna erdőtalajok lülúgzási szintje, a humuszos A-szint általában cm vastag, színe barnás, szerkezete morzsás és szemcsés, kémhatása gyengén barna erdőtalaj fejlődött, amelyet kisebb-nagyobb foltokban a rosszabb feltételesen pannóniai és felső-pliocén üledék települ. Ez a víztároló össziet felülről a beszivárgó csapadékból kap utánpótlást. Ezt a vízadó réteget hasznosítja a Porpáci körzeti vízmű megújuló tulajdonsága a termékenység, vagyis hogy képes a növényeket a növekedésükhöz természeti ivóvíznyerés céljára. Felszíni vízfolyások a Kőris-patak és a Hosszú-víz pata. közös feladata. erőforrása. Alapvető szükséges tápanyagokkal és vízzel ellátni. Ezt a tulajdonságát használja fel az ember a mezőgazdasági termelés során. Talajkészletünk ésszerű hasznosítása, termékenységének megóvása és védelme a mezőgazdaság és a környezetvédelem Bögöt környékén előforduló talajtípusok ismertetése mikrobiolágiai folyamatok által megindított biológiai, kémiai és fizikai hatások a Bögöt közigazgatási területét túlnyomórészt a barna erdőtalajok különböző típusai borítják. E főtípusban egyesített talajok a fás növényállomány által teremtett mikrokiíma és talajklíma, a fák által termelt és évenként a felszínre jutó szervesanyag, valamint az ezt elbontó, főként gombás mikrofióra hatására képződnek. A talajok humuszosodását, kilúgzását, elsavanyodását és szintekre tagozódását váltja fel. savanyú vagy semleges. Atmenete a felhalmozódási szintbe fokozatos, de rövid. A szerkezeti elemek felületén nem észlelhető agyaghártya. Kémhatása gyengén savanyú eredményezik. vízgazdálkodású és többnyire savanyú kémhatású agyagbemosódásos barna erdőtalaj felhalmozódási szint barna, vöröses árnyalatú, szerkezete szemcsés vagy diós. A kicserélhető kationok között a kalcium az uralkodó. A felhalmozódási szint éles határral különül el a többnyire szénsavas meszet tartalmazó talajképző kőzettől. E talajok vízgazdálkodása általában kedvező, vízáteresztő képességük jó közepes, víztartó képességük jó, s többnyire jelentős, a növények számára hasznosítható vízkészlettel rendelkeznek. Ugyancsak kedvező a tápanyag-ellátottságuk is. kilúgzási szint és a sötétebb, agyaghártyás felhalmozódási szint különböztethető meg, szárazon poros, vagy leveles. Kémharása gyengén savanyú, a savanyúsági A Idlúgzási szint ásványi része fakó sárgás-szürke, vagy barnás-szürke. Szerkezete amelyek agyagtartalmában az utóbbi javára jelentős a különbség (textur-differencia).

16 értékszámok jelentősek, telítettsége V% közötti. A felhalmozódási szint felé rövid, fokozatos az átmenete. A felhalmozódási szint sötétebb színű, többnyire vöröses-barna, több agyagot tartalmaz, szerkezete diós, szárazon hasábos; a szerkezeti elemek felületén agyaghártyák találhatók. Vízgazdálkodásuk elsősorban a talajképző kőzet anyagától és megjelenésének terep alatti mélységétől függ, de általában nem kedvezőtlen, közepes vízbefogadó-, vízáteresztő- és víztartó képességűek. A barna erdőtalajok előbb ismertetett típusai Bögöt környékén túlnyomórészt már szántóföldi hasznosítás alatt állnak. A patakvölgyekben, a Kőris- és a Hosszú víz-patak mentén, ahol időszakos vízborítás jelentkezik a hidromorf talajok képviselői fordulnak elő. Nagyobb területet a réti öntéstalaj foglal el. E típusban mind a réti folyamatok, mind a talajok öntés jellegének nyomai fellelhetők. Jellemzően szürkés barna színű homokos vályog, vályog fizikai szerkezetű talaj. A humuszos réteg vastagsága általában cm között változik. Művelhetőségét a magas talajvízszint korlátozza. Elsősorban kaszálóként, legelőként hasznosítják. A talajok potenciális veszélyforrásai A Bögöt környéki talajok szennyeződésének potenciális veszélyforrásai az alábbiak: - kommunális szennyvíz mezőgazdasági felhasználása - növényvédőszerek, műtrágyák túlzott mértékű felhasználása - illegális hulladéklerakásból származó szennyezések - eróziós, deflációs talajpusztulás A szennyezőforrások közül kiemelten kell foglalkozni a kommunális szennyvíz termőföldön történő elhelyezésével. A település szennyvízcsatomával és szennyvíztisztítóval nem rendelkezik, ezért a kommunális szennyvíz gyűjtése csak egyedi, műszaki védelemmel rendelkező szennyvíztároló aknákban (derítő) történhet, amelyek rendszeres ürítéséről az ingatlan használója köteles gondoskodni. A szippantott szennyvíz csak a kijelölt ártalmatlanító telepen, vagy szennyvíztisztítóban üríthető. A szippantott szennyvíz szántóföldön történő elhelyezése a talajvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység. Minden egyéb engedély nélküli szántóföldi szennyvízelhelyezés környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból is tiltott. A mezőgazdaság oldaláról jelentkező potenciális veszélyforrások közül a 80-as években jelentkező túlzott műtrágyahasználat ill. növényvédőszer-felhasználás manapság jelentős mértékben csökkent. A mezőgazdasági üzemek többsége a magas árak miatt még a technológiai szükségletet sem tudja kielégíteni. Az illegális hulladéklerakásból származó szennyezésekről pontos információkkal nem rendelkezünk. A hulladéklerakások főleg kommunális eredetű hulladékot tartalmaznak, ipari eredetű veszélyes hulladék mennyisége csekély.

17 -- 4. ábra Nitráiérzékeny területek elhelyezkedése Vas megyében - =- Az eróziós talajpusztulás kiváltója a csapadék és a lejtős növényzettel nem fedett 2.7. Felszíni és felszínalatti vizek mechanikai összetételű növényzettel nem fedett talajokon fordul elő. Leginkább április felszín. Főleg intenzív esőket követően a hegy-völgy irányban művelt parcellák Az állapotfelvétel eredménye szerint fő vízszennyezőnek tekinthető a csatornázás hónapban a böjti szelek idején jelentkezik. esetében fordul elő. Ezen kívül a területen két állandó vízfolyás is keresztül halad, melyek szintén kedvezően befolyásolják az altalaj pozitív mérlegét. Rögöt közigazgatási területe a mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezés keletkezett vízfeleslegek a m vastag kavicsrétegben, illetve az a]atwk elhelyezkedő homokos üledékben elraktározódnak. Ezt a vízadó réteget hasznosítja a Bögöt körzeti vízmű ivóvíznyerés céljára. hiányából fakadó lakossági szennyvízterhelés. szempontjából a 43/2007 (VI. 1.) FVM rendelet értelmében érzékeny területnek számít. A talajpusztulási folyamatok közül a szél által kiváltott defláció elsősorban a könnyű A főbb vízszennyező források lehatárolása A A község területén évi átlagban mm csapadék hullik, de a csapadék éves -. - : mm közötti, a terület vízháztartása pozitív mérleget mutat. A terület kőzettani mennyisége nagy ingadozásokat mutat. Mivel a potenciális párolgás mértéke felépítése és a térszín tagoltsága kedvez a víztárolásnak, melynek következtében a

18 A kijelölt nitrát-érzékeny területeken a tápanyagok felszíni és felszín alatti vizekbe jutásának megelőzésén van a hangsúly a mezőgazdasági tevékenység során, melyet az Európai Unióban a Tanács 91/6761EGK irányelve ír elő. Az előírások betartása a kölcsönös megfeleltetés rendszerében a mezőgazdasági támogatásokat igénybevevőknél ellenőrzésre kerül. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvés program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet tartalmazza a nitrátérzékeny területeken kötelezően, azokon kívül ajánlottan betartandó Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait. A felszín alatti vizek szempontjából Bögöt település közigazgatási területe a 27/2004. (XII.25) KvVM rendelet szerint érzékenynek számít Élővilág Növényföldrajzi besorolását tekintve a terület a Pannóniai flóratartományon belül (Pannonicum) a Nyugat-Dunántúl (Praenoricum) flóravidékének Alpokalja (Castriferreicurn) flórajárásba tartozik. Természetes növénytakarója gyertyános kocsánytalan tölgyes (Querco petreae - Carpinerum), amely az emberi tevékenység következtében mára már teljesen megsemmisült. Helyét szántók illetve ültetvényerdők foglalják el. Faunisztikai szempontból kevéssé ismert, nagyrészt kultúrhatás alatt álló terület. Az eddigi adatok alapján úgy látszik, hogy vagy az Alpokalja (Nodcum) faunajáráshoz csatolható, vagy pedig a Kemenesháttal, a Nyugat-Zalai-dombsággal és a Göcsejjel együtt, mint Praenoricum flórajárás különböztethető meg. Földrajzi helyzeténél fogva, elsősorban a térszín alakulásával magyarázható, hogy a montán jellegű kelet alpesi fajok száma kevesebb Természetvédelem Bögöt közigazgatási területén sem országos védettségű, sem helyileg védett természetvédelmi terület, természeti érték nem található. A község területén a évi természet védelméről szóló LIII. törvény által definiált természeti területek közé tartozó élőhely sem fordul elő. A közigazgatási területen belül szintén nincsen nyilvántartott forrás, vagy más ex lege védett objektum. A területhasznosítási adatokból jól látható, hogy a szántóföldi művelés alá tartozó területek a közigazgatási terület közel 75 %-át teszik ki. A művelés alól kivett terület nagysága 15,8 %. Az erdőterületek aránya alacsony, csupán 3,8 %. E csekély erdőterület természetvédelmi szempontból jelentéktelen, mivel jórészt tájidegen fajokból (akác, erdei fenyő) álló ültetvények alkotják. Természetesség szempontjából leginkább szóba jöhető gyepterületek részesedése még az erdőterületnél is kisebb (3,7 %). Mindössze 18 ha kiterjedésben jelennek meg a Kőris-patak és a Hosszú-víz patak mentén. Hasonlóan ai erdőkhöz, a gyepek kiterjedése Is egykor Jóval nagyobb lehetett, azonban a szántók terjedése révén ezek az élőhelyek fokozatosan visszaszorultak.

19 A patakot kísérve több foltban nádas (B 1), kis kiterjedésben nem zsombékoló Az aranyvessző terjedését feltehetően elősegítette a kaszálás elmaradása. Mivel az nemcsak természetvédelmi szempontból kedvezőtlen állapot, hanem ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a mezőgazdasági termelés során használt műtrágyák és növényvédöszerek közvetlenül a felszíni vizekbe jussanak. Természetes élőhelyek csak a Hosszú-víz patak völgyében figyelhetők meg. magassásrét (B5) és mocsárrét (D4) különíthető el. Ezen élőhelyek természetességét azonban nagymértékben rontja az invázós aranyvessző (Solidago gigantea) tömeges Nem ritka jelenség, hogy a földeket a patakmeder közvetlen közeléig felszántják. Ez Kisebb foltokban jelenik meg az égerliget (A-NER kategória: J5). megjelenése. állatállomány csökkenésével a szénaszükséglet is visszaesett. Természetvédelmi szempontból kívánatos az aranyvessző visszaszorítása, amihez a gyepek rendszeres kaszálása szükséges.

20 3. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET 3.1. Demográflai adatok Bögöt lakónépessége évi népszámláskor 394 fő volt. Az idősoros adatokból látható, hogy az összes lakónépesség tekintetében az elmúlt három évben lassú csökkenés volt megfigyelhető. A lakosság korcsoportonkénti megoszlási adataiból kiolvasható a népesség kedvező aránya ban a 14 évesnél fiatalabb korosztály (64 fő) száma meghaladta a 65 évnél idősebb korosztály (52 fő) létszámát. Az öregedési index kedvező értéket mutat (81%) 2. táblázat Bögöt község állandó népességének alakulása között (Forrás: TeIR, KSH-TSTAR) Lakónépesség Ev (fő) Lakásállomány A településen 2014-ben 166 db lakást tartottak nyilván. Az idősoros adatokból látható, hogy az elmúlt üt évben a lakásállomány nem változott. 3. táblázat Bögöt község lakásállományának alakulása között (Forrás: KSH-TSTAR) Lakások Ev száma (db) Bögöt közmüvel való ellátottsága a település adottságaihoz viszonyítva megfelelő. A szennyvízcsatorna kivételével minden közmű kiépítésre került a településen.

21 3.3. Villamos energiaellátás Bögöt község területén lévő fogyasztók villamosenergia ellátását a település külterületi részén DK-i irányból kiépített meglévő 20 kv-os légvezetékes gerinchálózatról leágaztatott 20 kv-os hálózat végpontjára telepített kommunális rendeltetésű transzformátor állomány biztosítja. A község területén lévő utcák lakóépületeinek energiaellátáshoz vasbeton oszlopos tartószerkezetre szerelt légvezetések hálózat szolgál. A fogyasztói csatlakozások szabadvezetékes illetve kötegelt légkábeles kialakításúak Közműves gázellátás Bögöt község vezetékes gázellátása Bögöt-Porpác gázhálózat részeként épült ki ben. A település földgáz ellátása a MOL Rt. által üzemeltetett Sárvári átadó állomástól induló nagyközép nyomású gázvezetéken történik. A Bögöt-Csénye viszonylatú 8458 jelű út mentén vezetve csatlakozik a Bögöt belterületén lévő nyomásszabályozóhoz. A nyomásszabályzó után a vezeték ketté ágazik a D-i ága Porpác, az E-i ága Bögöt település ellátását szolgálja Ivóvízellátás Bögöt településen a közüzemi ivóvíz szolgáltatást a Vasivíz Zrt. végzi. A település vízbázisát a Bögöt községi vízmű telepen létesített 1 db 116,0 m talpnélységű mélyfúrású kút biztosítja. A kútba telepített EMU-K64-8 típusú búvárszivattyú tölti a vízmű telep területén található acél víztornyot. A kezelőépületben található az esetleges csírátlanítást végző fertőtlenítő berendezés. A vízmű telepről indul a Porpác és Bögöt településeket ellátó hálózta, mely NA KM-PVC gerincvezetékből és változó méretű horganyzott acél bekötő vezetékből épült ki. A közüzemi ivóvízvezeték hossza Bögöt településen 4,8 km. Az ivóvízszolgáltatás jellemző adatai 4. táblázat Közműves ivóvíz szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok száma (db) I lj 5. táblázat Szolgáltatott ivóvíz mennyisége (m3/év) ll69l A termelt víz vas. mangán és ammónia tartalma a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott határérték fe]etti, azonban ezek kezelésére vízkezelő berendezés nem épült lő. Az üzemeltető üzemeltetési technikákkal hálózatmosással éri el, hogy a szolgáltatott víz az előbb felsorolt kémiai paraméterek a jellemző

22 határértéket ne érjék el. Az ivóvíz minőségét a Vasivíz Zrt saját laboratóriumában rendszeresen vizsgálja. A 2015 évi Vizsgálati eredményeket a következő táblázat mutatja be. 6. táblázat A szolgáltatott ivóvíz vizsgálati eredményei évben Mintavételi hely: Bögöt, Vegyesbolt, Sárvári u.2. (Forrás: Vasívíz Zrt. adatszolgáltatása) E. ph NI!4 Ca Mg KOl nitrát nitdt S04 CI Fe Nin coh mgi] mg/] mg/] mgi] mg/] mgi] mgi] mgi] tg/l tg/l Min O 7,7 0, ,7 0,69 <1 <0, Max O 7,8 0, ,8 <1 <0, Átlag O 7,7 0, ,1 0,73 <I <0,03 4,7 2, Határ- 6,5-0,5* 5,0** 50* 0,5* 250 2SO 2O0 5O érték 9,5*1 * 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet alapján * Kémiai vízminőségi jellemzők **Indikátor vízminőség jellemzők Porpác és Bögöt települések ivóvízminőség javító programja Porpác és Bögöt települések ivóvíz minőség javítása céljából a két település 2012-ben pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program Derogációs vízi közmű projektek előkészítése című pályázati felhívására. A két település KEOP 7.1.0/11/ azonosító számú projekt keretében 85%-os vissza nem térítendő támogatási nyert el a Porpác és Bögöt települések ivóvízminőség javítása tárgyú projekt előkészítésére. A projekt előkészítése során elkészült az Új ivóvíz ellátást biztosító engedélyezési tervdokumentáció és a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Hatóság NYUDUVH-560-1/ számon vízjogi létesítési engedélyt adott a beruházás megvalósítására. A tervezett beruházás során regionális ivóvízvezeték épülne Ici a Vép településről, innét szállítva a szombathelyi vízbázison nyert vizet a községekbe. A meglévő kút tartalékként kerül felhasználásra. A meglévő geodéziai viszonyok lehetővé teszik, hogy Vép városi rendszeréből gépészeti berendezések közbeiktatása nélkül, tisztán gravitációs Úton egy D 160 KPE töltővezetéken keresztül kerül ellátásra Porpác és Bögöt település. A tervezett beruházással a meglévő ivóvízhálózat átépítése, vezeték csere, új összekötő ivóvíz távvezeték építése, a porpáci vízmű kezelő épület gépészeti átalakítása és a vépi vízmű gépház felújítása valósulna meg. A projekt tervezett beruházási költsége: eft A projekt megvalósításához szükséges támogatás igény benyújtására KEHOP számú felhívás keretében a két település konzorciumi megállapodást kötött Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel. A támogatási igény elbírálása folyamatban van Települési szennyvizek kezelése

23 A település nem rendelkezik közműves szennyvízcsatorna hálózattal. A háztartásokban keletkező szennyvizet egyedi szennyvízgyűjtő aknákban (derítő) gyűjtik. Ezeket feltöltődés előtt rendszeresen szippantással kell üríteni. A szippantott szennyvizet csak az erre a célra engedélyezett ártalmatlanító telepen lehet elhelyezni. A községben Szabó Norbert vállalkozó közszolgáltatásként végzi a települési folyékony hulladék szállítását. A kommunális szennyvíz befogadója a szombathelyi szennyvíztisztító. Ez a szállítási költségek miatt magas szippantási költséget jelent. A magas szippantási költségek miatt a település lakossága nem veszi igénybe a közszolgáltatást. A lakosság a környezetvédelmi szempontból ellenőrizhető közszolgáltatás helyett inkább illegális úton szabadul meg a szennyvizétől, ami mind a talajra, mind a talajvízre nézve kedvezőtlen. A megoldást hosszútávon a település szennyvízcsatornázása jelenheti. E célból Porpác és Bögöt községek Bögöt község gesztorságával elkészítette a két település szennyvízcsatornázási, valamint a két település közös szennyvíztisztítójának engedélyezési terveit. A tervek szerint a két település határában 70 m3/d kapacitású OMS típusú teljes oxidációs biológiai szennyvíztisztító létesülne. A tisztítási technológia nitrifikációt, denitrifikációt illetve biológiai foszfortalanítást is magába foglal. A keletkező szennyvízmennyiségek tervezési adatai: Napi átlag (m3id) Órai csúcs (lis) Bögöt 49 1,4 Porpác 18 0,5 Összesen: 67 1,9 A keletkező szennyvíz átlagos szennyezettségű. A nyers szennyvíz minőségének tervezési adatai a következők: B g/m3 KOl 1000 g/m3 NH4-N 100 g/m3 Osszes-P 15 gr/m3 ph 6,5-8,5 A szennyvíztisztító terhelése lakosegyenértékben kifejezve: 582 LEÉ A tisztított szennyvíz befogadója a Hosszúvíz-patak. A tisztított szennyvíz minőségére vonatkozóan a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 5116/2/2002. számú szakhatósági állásfoglalása a nitrát-tartalomra 50 mg/l, összes foszforra 2 mg/l egyedi határérték betartását írta elő január 1.-étől Magyarország települési szennyvízelvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó településsoros jegyzékről és tájékoztató jegyzékről valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XIL8) Korm. rendelet 5. *-a szabályozza az agglomerációk kialakításának módosítását. Bögöt település ajelenleg hatályos településsoros jegyzékben nem szerepel.

24 A települési szennyvízcsatornázási és -tisztítási projekteket támogató KEHOP pályázatok előkészítését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Programokért Felelős Helyettes Allamtitkársága végzi. A 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomeráeiók csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének fejlesztése tárgyban jelenleg hatályos KEHOP pályázati felhívások értelmében kizárólag a mindenkor hatályos EFK-ben nevesített projektek kapcsán van lehetőség támogatási kérelem benyújtására. A jelenleg hatályos szabályozás szerint Bögöt település esetében KEHOP támogatás igénylésére csak akkor nyílik lehetőség, ha a település csatlakozik egy 2000 lakosegyenérték feletti agglomerációhoz (Sárvári szennyvízelvezetési agglomeráció) és a tervezett beruházás nevesítésre kerül az Eves Fejlesztési Keretben Csapadékvízelvezetés A belterületi csapadékvíz elvező rendszer kiépítésére a VIZÉPTEK Bt készített vízjogi létesítési tervet, melynek alapján a kivitelezés elkészült és a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Felügyelőség 10430/1/2004 szám alatt vízjogi üzemeltetési engedélyt. A község belterületének EK-i része a Kőris-patak vízgyűjtö területéhez kapcsolódik, míg a község további területeinek csapadékvizét a Bögöti-árok fogadja be. A településen zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer nincs kiépítve. A csapadék elvezetése nyílt árkokkal történik Zaj és rezgés elleni védelem A zajok, keletkezési helyük szerint három nagy csoportba sorolhatók. Ezek a következők: - közlekedési zaj - ipari eredetű zajok - szolgáltatási tevékenységből származó zajok Bögöt esetében ezek közül ipari és szolgáltatási tevékenységből származó zajokkal nem kell számolni, csak a közlekedésből származó zaj tekinthető számottevőnek. A településen két alsórendű Út halad át: a 8458 jelű és a jelű bekötöút. A közúti Igazgatóság által végzett forgalomszámlálás alapján a zajemisszió számított értékei (MSZ alapján). Közút száma Határérték (db) A közlekedésből Határérték eredő zajemisszió túllépés (db) számított értéke (db) nappal éjszaka nappal éjszaka nappal éjszaka 8458jÚt ,7 47,8 O O 84149j bekötő út ,0 46,1 O O

25 A település területén üzemi működésböl származó zajterheléssel nem kell számolni. A közlekedésből származó zajterhelés sem nappal, sem az éjszakai órákban nem haladja meg az előírt határértékeket. Cél a kedvező zajszintek megőrzése, a fellépő és várható zajterhelések mérséklése a hatályos környezetvédelmi jogszabályokban foglalt előírások betartásával. Lakóterületeken a közúti közlekedésből származó zajterhelés az utak mentén telepített többszintes vegetációj ú zöldfelületekkel tovább mérselcelhetők Levegőtisztaságvédelem A levegőtisztaság-védelem célja a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség védelme és a környezet állapotának megőrzése érdekében. Ebből a szempontból légszennyező anyagnak tekintjük a levegő természetes minőségét hátrányosan befolyásoló minden olyan anyagot, amely természetes forrásból, vagy emberi tevékenység eredményeként kerül a levegőbe, és amely káros lehet az emberi egészségre, a környezetre, illetve károsítja az anyagi javakat. Bögöt település levegőtisztasági szempontból a 4/2002 (X.?.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. Zónacsoport a szennyező anyagok szerint Kén-dioxid Nitrogéndioxid 10. I F I F Szén monoxid F Szilárd (PM10) E A 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet alapján a 502, a NO2 és a CO esetében a légszennyezettség az alsó küszöböt nem haladja meg (F). A szilárd esetében a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb alatt van (E). Mindezek alapján megállapítható, hogy a község kedvező levegőkörnyezeti állapottal rendelkezik, a szennyezés mértéke alacsony. Bögöt levegőjének minőségét az alábbi tényezők befolyásolják. Ipari tevékenységből származó légszennyezés a település közigazgatási területén nem fordul elő. Fűtési eredetű légszennyezés: az alacsony kibocsátási magasságok miatt meghatározó szerepű a helyi légszennyezettség kialakulásában. A háztartási tüzelés, fűtés jelentős légszennyező hatásának fő oka a tökéletlen égés. A tüzelés során a tüzelőanyag függvényében különböző fajtájú és mennyiségű szennyezőanyag keletkezik. Szén használata esetén termelődik a legnagyobb mennyiségű, és legtöbb fajta szennyezőanyag (50,, CO, NOx, korom). Levegőtisztasági szempontból legjobb a gáztüzelés, amelynek során kén-dioxid, szilárd anyag és korom kibocsátással gyakorlatilag nem kell számolni, míg a nitrogén-oxid és szén-monoxid mennyisége nagymértékben csökkenthető. Mivel a település egésze vezetékes földgázzal ellátott, ezért a lakossági fűtési módokat elsősorban a tüzelőanyagok ára illetve a lakosság

26 levegőszennyezés nélkül végezhető. A szabályozott keretek között végrehajtott lakossági kerti hulladékégetés jelentősebb Bögöt község területén a levegőtisztaság-védelmi szempontból a közúti közlekedésből A közlekedésből származó kedvezőtlen hatás továbbá a porképződés. A szálló por jogszabályok az újonnan létesítendő vonalforrások esetében már védőtávolságot írnak elő. jánnűvek száma és azok egyedi kibocsátása határozza meg. Környezetvédelmi származó légszennyezés nem tekinthető jelentősnek. A szennyező hatást a közlekedő megközelítésből a közutak vonalforrásnak számítanak. A jelenleg hatályban lévő Szintén határértékkel szabályozott komponens. I 2014 Lom hulladék 3760 Kommunális hulladék Szelektíven gyűjtött hulladék 4359 A begyűjtött hulladékok mennyiségi adatai (kg) települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást óta a Sárvári Zöld történik 50, 60, 80, 110, 120, illetve hulladékgyűjtő edényzet ürítésével. A településen lehetőség van a kommunális hulladék szelektív gyűjtésére is. Pont Kft látja el. A lakosságnál keletkező hulladékok elszállítása kétheti gyakorisággal A településen közszolgáltatás keretében működik a szervezett hulladékszállítás. A Települési hulladékok kezelése Célként fogalmazódik meg Bögöt község jó levegőminőségi állapotának megőrzése, ldalakításánál, Új technológiák üzemeltetésénél a levegötisztaság védelmi követelményeket, előírásokat be kell tartani. az esetlegesen fellépő levegőszennyezések mérséklése. Új létesítmények Szálló por okozta légszennyezés: A település területén az északi és déli szelek lakóterületeken a talajművelés és betakarítás időszakában időszakosan a porkoncentráció megnövekedhet. A mezőgazdasági földutak használatakor szintén uralkodóak. A település szinte minden oldalról nyitott a szánták felé. Igy a felléphet porterhelés, különösen csapadékmentes szeles időszakban. szóló évi XXXV. sz. törvény írja elő. Ezt a rendelkezést az allergén pollent parlagfű, disznóparéj, üröm stb...), melyek felszaporodása a nem művelt parlagokon, Levegőszennyezőnek tekinthetők az allergén pollent termelő gyomnövények S (Pl. útszéleken Bögöt környékén is egyre nagyobb mértékben jelentkezik. A termelő gyomnövények ellen fokozottan kell érvényesíteni. gyomnövények elleni védekezést az ingatlanhasználók részére a növényvédelemről inkább jelentkezik a hagyományos fa- és széntüzelés használata. jövedelmi viszonyai határozzák meg. Ebből a szempontból az utóbbi években egyre

27 3.11. Összefoglalás A környezetvédelmi állapotfelmérés során áttekintést kívántunk nyújtani a környezeti elemek aktuális állapotáról. A felmérés kiterjedt a rendelkezésre álló mérési adatok összegyűjtésére, elemzésére. Az összegyűjtött információk alapján összefoglalva megállapítható, hogy Bögöt környezeti állapota jónak tekinthető. A településen ipari termelőüzem nem működik, kis mértékü az átmenő forgalom. A kommunális hulladékgyűjtés és szállítás Szervezett keretek között működik. A környezetvédelem szempontjából - az ivóvíz magas vas és mangán-tartalma - a mezőgazdasági termelés során jelentkező környezetterhelések - és a lakossági szennyvíz kibocsátás nevezhető meg kezelendő problémaként. Bögöt Község Környezetvédelmi Programjának készítésekor a fent említett problémákkal kiemelten kell foglalkozni.

28 4. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJAVASLAT 4.1. Általános célkitűzések A Program alapvető célkitüzése az egészséges környezet biztosítása a település lakossága részére. Ehhez konkrét beavatkozásokra, bizonyos tevékenységeket ösztönző, másokat korlátozó szabályozásra van szükség. A Program célja nemcsak a legfontosabb környezeti problémák feltárása, hanem azok megoldása is. A község rendezési tervében a környezetvédelmi programban foglalt célkitűzéseket figyelembe kell venni Intézkedési programjavaslatok A környezetvédelmi program megalapozását szolgáló tervek, koncepciók, tanulmányok és rendelkezésre álló adatok és információk alapján az emberi tevékenységgel összefüggő és átfogó megoldást igénylő problémakörök azonosításra kerültek. Ezek többsége az egész település területére vagy egyes részterületeire koncentrálódik, és a hatások jellege, tartóssága, mértéke és az érintett népesség miatt települési szintű problémakezelést és megoldást igényelnek. A környezetvédelmi program célja a környezeti szempontok gyakorlati érvényesítése a területfejlesztési és környezetvédelmi elhatározások, feladatok megvalósításánál, melyhez biztosítani kell a környezeti szempontok messzemenő érvényesítését a döntések előkészítésénél, a tenezésnél és megvalósításnál, elősegítve és támogatva a környezeti, műszaki, gazdasági és társadalmi szempontok összhangjának megkeresését. Ennek érdekében meg kell teremteni a felmerülő környezeti problémák települési, illetve önkormányzati menedzselésének szakmai és tárgyi feltételeit. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény előírja azokat a témákat, amelyekre vonatkozóan a települési környezetvédelmi programnak a település feladatait, előírásait tartalmaznia kell. A következőkben ezeket környezeti elemenként illetve önálló hatótényezőnként részletezzük, megadva az adott témával kapcsolatos célt és az annak elérése érdekében elvégzendő feladatokat A környezet védelmét szolgáló általános intézkedések 4.3.]. Helyi rendeletek és programok rendszeres felülvizsgálata Településrendezési Terv és Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálata Célja: Teíepülésrendezés, a település rövid- és hosszú távú fejlesztésének tervezése, a célok rögzítése. Feladat: A Településrendezési Tervet rendszeres időközönként felül kell vizsgálni. Ennek során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni kell Felelős: települési önkormányzat. Közreműködő: szakértők, szakhatóságok, Sárávári Közös Önkormányzati Hivatal Határidő: 2020 Helyi környezetvédelmi rendelet felülvizsgálata

29 szabályozása, szankcionálás hátterének megalapozása. (környezetvédelmi, állattartási, köztisztasági, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, lakosságot stb.) a jogszabályi eiőírások változása miatt központi jogszabályok előírásainak A lakosság rendszeres tájékoztatása a környezet állapotáról Lakosság környezeti tudatosságának erősítése A települési környezetvédelmi program rendszeres felülvizsgálata alapján. Célja: A környezet állapotát befolyásoló helyi tényezők és a lakossági tevékenységek jogi Feladat: A meglévő és a kiadandó környezetvédelmi vonatkozású rendeleteket csapadékvíz-elvezetésével visszaszorítható a talajeruzió mértéke. Fontos a küherületek csapadékvíz-elvezető hálózatának rendszeres karbantartása, tisztítása. Az erózió elleni Célja: A talajerózió mérséklése. Feladat: A megfelelő talajművelési mód megválasztásával és a külterületek megfelelő Talajerózió mérséklése 4.4.]. Talajvédelenz 4.4. A Környezeti elemekkel és önálló hatótényezőkkel kapcsolatos intézkedések Célja: A lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának, felelősségtudatának erősítése. Feladat: A lakosság informálása a település környezetvédelmi vonatkozású problémáiról, kell megosztani a település lakosságával. A településen a prevenció, a betegségmegelőzés Felelős: települési önkormányzat Közreműködő: szakértők, civil szervezetek, Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Határidő: folyamatos. az önkormányzatnak évente legalább egyszer kell tájékoztatnia a fejlesztésekről, lehetőségekről lakossági fórumokkal. Az önkormányzatnak a környezet állapotára és védelmére vonatkozó információkat lakossági fórumokon, helyi újságban háttér megteremtése öntevékeny helyi csoportok alakulásához, működéséhez. keretében rendszeresen kell szervezni egészségügyi tájékoztató rendezvényeket. Javasolt szervezése. Hatékony együttműködés a hatóságokkal és a civil szervezetekkel. Megfelelő a tájékoztató rendezvények támogatása, társadalmi munka keretében előadások Felelős: települési önkormányzat. Közreműködő: Polgármesteri Hivatal, szakértők Hai áridő: 2020 csoportnak szükség szerint el kell végeznie. szóló évi LIII. törvény köte[ezö jelleggel írja elő. A felülvizsgálatot szakértői Feladat: A környezetvédelmi program rendszeres felülvizsgálatát a környezet védelméről megvalósításának nyomon követése. Célja: A környezet állapotának változásának és a környezetvédelmi feladatok Felelős: települési önkormányzat. Közreműködő: Sáiwári Közös Önkormányzati Hivatal Határidő: a meglévő rendeletek felülvizsgálata a mindenkor aktuális jogszabályok figyelembevételével folyamatosan felül kell vizsgálni.

30 Felelős: területtulajdonosok. Közreműködő: gazdálkodók. Határidő: folyamatos Célja: Felszín és feszín alatti vizek nitrát-terhelésének csökkentése. Feladat: A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló háztáji és nagyüzemi állattartással kapcsolatosan a keletkező szerves trágyák megfelelően 59/2008. (IV.29.) FVM. rendelet tartalmazza a cselekvési program részletes szabályait. A Közreműködő: gazdálkodók. Célja: Levegőtisztaság-védelem, a lakosság egészségének védelme, Feladat: A közlekedési eredetű légszennyezés mérséklése a portalanított utak arányának Közreműködő szervezet: Sán ári Közös Önkormányzati Hivatal Határidő: folyamatos. Feladat: A kerti és mezőgazdasági hulladék égetésének korlátozása. Levegőtisztaság védelmi szempontból a kerti hulladék égetése helyett a komposztálás nagyobb arányú Határidő: folyamatos. Feladat: A parlagfű elterjedési területének felmérése, a lakosság tájékoztatása az aktuális Közlekedésből származó kibocsátások csökkentése Levegőtisztaság védelem Hatóridő: folyamatos Felelős: területtulajdonosok, teiepülési önkormányzat. Felelős: települési önkormányzat Célja: Levegőtisztaság-védelem, a lakosság egészségének védelme Mezőgazdasági ás keni hulladékégetés szabályozása Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat alkalmazása pollentartalmának csökkentése. Felelős: települési önkormányzat. Közreműködő Szervezet: helyi lakosság, civil szervezetek, Sárvári Közös Önkormányzati Célja: Levegőtisztaság-védelem, a lakosság egészségének védelme, a levegő allergén Parlagfű elterjedésének visszaszorítása agrotechnikai védelem fontos módja a talaj szerkezetességének megóvása a helyes ta]ajműveléssel, szükség esetén mélyiazítással. A mélylazítás növeli a talaj vízbefogadó képességét, ezáltal csökken az elfolyás veszélye. környezet védelme érdekében ezek megtartása szükséges. Az egyik legfontosabb feladat a szigetelt trágyatereken történő tárolása, továbbá megfelelő szántóföldi kihelyezésének szabályozása. növelésével, a védő zöldsávok megőrzésével, bővítésével, kerékpárutak építésével Hivatal igénybevétele szükséges. helyzetről, felvilágosítás a parlagfű egészségkárosító hatásáról. A külterületeken a szomszédos településekkel történő együttműködés keretében, közmunkával vagy a ]akók közremüködésével parlagfű-irtási akciókat kell szervezni. A belterületeken a

31 Egyedi tájértékek kataszterének elkészítése Egészséges ivóvíz folyamatos biztosítása fejlesztése Felelős: települési önkormányzat. Közreműködő szervezet: helyi lakosság, civil szervezetek, Súrvári Közös Önkormányzati szabályozni. Az irtásnak a parlagfű virágzása előtt kelt megtörténnie. Hivatal Határidő: folyamatos. tulajdonosoknak maguknak kell elvégezni a parlagfű irtásút, ezt helyi rendeletben kell érdekében Tennészet- és tájvédelem Határidő: folyamatos. Felelős: települési önkormányzat Közreműködő: Sárvári Közös Onkormányzati Hivatal hiányzó árokszakaszok kiépítése, a meglévő hálózat továbbfejlesztése. A lejtési viszonyok róldárkok mederburkolása. Az árkokat rendszeresen kell tisztítani, karbantartani. A hatékony vízrendezés érdekében a beavatkozásokat, jókarba helyezéseket a vízgyűjtő területtől a befogadóig összehangoltan kell megtenni. Feladat: A települési csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságainak felszámolása, a miatt a meglévő földárkok gyakran eliszaposodnak, ezért helyenként szükséges a megvalósítása, fenntartása a település közigazgatási területén. Vízrendezés, a belterületi csapadékvíz-elvezető árokrendszer rendszeres karbantartása, Célja: A környezetvédelmi szempontoknak megfelelő csapadékvíz elvezetés Közreműködő: Bögöt község önkormányzata. Felelős: települési önkormányzat. KEHOP pályázaton történő megszerzése. Célja: A közműves szennyvízcsatorna hálózat kiépítése Feladat: A település szennyvíz csatornahálózatának megépítéséhez szükséges forrást Határidő: KEHOP pályázati kiírásban foglalt határidők szerint Csatornázás, szennyvízkezelés megoldása Határidő: folyamatos Programiroda Közreműködő: VASWIZ Zrt, Sárvúri Közös Önkormányzati Hivatal, Nemzeti Fejlesztési Felelős: települési önkormányzat. megvalósítása. áttérés a szombathelyi ivóvízbázisra Célja: Az egészséges ivóvíz minőségének javítása a lakosság egészségének védelme Feladat: Porpác és Bögöt települések ivóvíz minőségének javítását célzó beruházás Felszínalatti ésfelszíni vizek védelme

32 fém frakciók elkülönített gyűjtése és elszállítása. Az ömlesztett vegyes hulladék A települési környezet tisztaságának javítása Határidő: folyamatos Határidő: folyamatos Célja: A települési folyékony hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon Felelős: települési önkormányzat. Közreműködő: lakosság, vállalkozó Célja: A települési szilárd hulladékból az újrahasznosítható csomagolási hulladékok Felelős: települési önkormányzat, közszolgáltató A települési folyékony hulladék előírás szerinti gyűjtésének felülvizsgálata Hulladékgazddlkodás esztétikai szempontból jelentőséggel bíró természeti értékek és tájalkotó elemek feltérképezése, megörzése, a turizmus fellendítése. katasztert készíteni a MSZ szabvány alapján. Az egyedi tájértékek helyi történő kezelése, a felszíni és felszín alatti vizek védelme. A helytelen védettségűvé nyilváníthatók. Helyi jelentőségű természeti értékek védelme szennyvízszikkasztási gyakorlat felszámolása. szankcionálni. A környezetszennyezés megelőzése érdekében szennyvízszippantást csak elnyeri, és a tevékenységre engedéllyel rendelkezik. rendszerességgel mennyiségének csökkentése Szelektív hulladékgyűjtés Feladat: A lakosságnál képződő csomagolási szelektív gyűjtése. Papír, műanyag, üveg és szelektív gyűjtése Célja: A tájra jellemző, természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy Feladat: Terepbejárássa], a lakosság bevonásával az értékeket fel Kell térképezni, majd Felelős: települési önkormányzat. Közreműködő: szakértők, Nemzeti Park Igazgatóság Célja: A településen található természeti értékek felmérése Feladat: A helyi természeti értékek nyilvántartása, tájékoztatás, ismeretterjesztés Felelős: települési önkormányzat. Közrein űködők: szakértő Feladat: Felül kell vizsgálni az egyes közműpótló berendezések műszaki állapotát, a nem zárt rendszerű szennyvíz- elhelyezési módszereket fel kell számolni, hatósági eszközökkel olyan vállalkozó végezhet, aki az önkormányzat által kiírandó közszolgáltatói pályázatot Határidő: A folyékony hulladék gyűjtésének felülvizsgálata és beszámoló éves Közreműködő: helyi lakosság, civil szervezetek Határidő: folyamatos. Célja: A közterületek tisztaságának fokozása, településkép javítása.

33 Feladat: A Jelenleg hatályos helyi köztisztasági rendelet felülvizsgálata, aktualizálása. A helyi köztisztasági rendeletben kell rendelkezni mindazon tényezőkről és tevékenységekről, amelyek a közterületek állapotát, a települési környezet tisztaságát befolyásolják. A települési környezet tisztaságának Javítása érdekében Javasolt közhasznú munkások foglalkoztatása. A közterületek hulladékmentesítését folyamatosan el kell végezni. Felelős; települési önkormányzat. Közreműködő: lakosság Határidő: folyamatos Zöldterületgazdálkodás A település területén lévő közterületi zöldterületek rendszeres gondozása Célja: A város területén található zöldterületek rendszeres gondozása. Feladat: Fűnyírások, kaszálások elvégzése. Virágágyások beültetése, gondozása. Cserjék, sövények nyesése, utcai fasorok nyesése. A zöldterületek szennyezések (szemetelés, kutyaürülék) és vandalizmus elleni fokozottabb védelme Felelős: települési önkormányzat Közreműködő: vállalkozók Utcafásítások Célja: A közúti közlekedésből származó terhelések (por, kipufogógáz, zaj) mérséklése, a lombos fák alkalmazásával. A város levegőtisztaságának javítása. Feladat: Az utcai fasorok folyamatos felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje. A még nem fásított utcák fásítása. Felelős: települési önkormányzat Közreműködő: Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal, lakosság Határidő: folyamatos A feladatok megvalósításához felhasználható források Az egyes környezetvédelmi feladatokhoz az önkormányzati költségvetés mellett forrásként felhasználhatóak az egyes szaktárcák által hirdetett pályázati keretek. A minden évben megjelelő jogszabályok alapján, és az adott évre vonatkozó pályázati kiírások szerint lehet a pályázati forrásokat igénybe venni.

34 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. KIVONAT Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 26/2016. IV.27.I számú képviselő-testületi határozat Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az önkormányzati Feladatellátást szolgáló Fejlesztési támogatás igénylésére az alábbi pályázati célra. Assisi Szent Ferenc utca burkolatfelújítása (Bögöt 106 hrsz.) A képviselő-testület a tervezett beruházás költségét bruttó Ft összeggel jóváhagyja. Az önkormányzat a pályázat útján Ft vissza nem tédntendő támogatást igényel. A saját forrás összegét Ft Ft-ot az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Vasút utca első szakasz burkolatfelújítása (Bögöt 40 hrsz.) A képviselő-testület a tervezett beruházás költségét bruttó Ft összeggel jóváhagyja. Az önkormányzat a pályázat útján Ft vissza nem térintendö támogatást igényel. A saját forrás összegét Ft-ot az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására és minden további joguiyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására. A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén a felújítási kiadások elöirányzatát a kapott támogatás összegével megemeli, melynek forrásául a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát jelöli meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének ezen pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon Határidő: azonnal Felelős: Farkas László polgármester Sárvár, május 27.. / 1: zij Ó Válétia :1 jegyző

35 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. KIVONAT Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 27/2016. JV.27J számú képviselő-testületi határozat Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy csatlakozni kíván a sárvári szennyvízelvezetési agglomerációhoz. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelem benyújtásával kezdeményezze a sátwári szennyvízelvezetési agglomeráció kijelölésének a 379/2015. (XII.8) Korm. rendelet 5. *-a szerinti eljárás keretében történő felülvizsgálatát. A képviselő-testület Bögöt Község Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 13.-a alapján a polgármester által a felülvizsgálati dokumentációt elkészítésére kért ajánlat kapcsán indult egyszerű beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertes ajánlattevőnek a Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft t (9700 Szombathely, Szent Flórián kit. 2.) hirdeti ki, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a tervezési szerződést aláírja. A képviselő-testület a bruttó ,- Ft tervezési díj forrásaként az előző év költségvetési maradványát jelöli meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2J2016.(H.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a fenti előirányzat-módosításnak megfelelően gondoskodjon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felülvizsgálati eljárással kapcsolatos minden további intézkedést, jognyilatkozatot megtegyen. Határidő: azonnal Felelős: Farkas László polgármester Sárvár, május 27. Ia ó Valéria :/ jegyző

36 28/2016. IV.27J számú képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvéből Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-i ülésének KIVONAT jegyző 1: dr.zijártó Valéria :1 Sárvár, május 27. Dr. Szijártó Valéria jegyző Felelős: Farkas László polgármester Határidő: május 31. Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja Sárvár, Várkerület 2. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

37 28/2016. (V.27.) Számú képviselő-testületi határozat melléklete 11. melléklet ci 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRÖK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1.1) Az AJÁNLATKÉRÓ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Rögöt Község Önkormányzata Postai cím: Assisi Szent Ferenc utca 2. Város/Község: Bögöt Postai Ország: Magyarország irányítószám: 9612 Kapcsolattartási pont(ok): Teleíon: +36(95) Címzett: dr. Papp Zsuzsanna Fax: +36(95) Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www,bogot.hu A felhasználói oldal címe (URL): 1.2) Az MÁNLATKÉRÓ TÍPUSA Központi szintű D Közjogi szervezet D Regionális/belyi szintű X Támogatoit szervezet [Kht. 6. (1) bekezdés g) pont] Egyéb D D II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 11.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékü közbeszenések (a KbL XII-XIII. fejezete) (valamennyi mezöbe csak szám érték írható, a szerződések énékét Fi-ban, arab számmal kell kifejezni)

38 Száma: (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 11.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közheszenések (a Kbt. Harmadik része) Érték: Értéke: D D D Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos. az eljárás első részében nyílt Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló iárgyalásos D A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az - D Nyílt D Meghívásos D D Versenypárbeszéd Gyorsított meghívásos Nemzet, eljárásrend (Rbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástipust jelöljön meg) alábbiak szerint: (szama) (erteke) D A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eltárás Összes árubeszerzés az un jós eljárásrendben: (száma) (értéke) (E részből az egyes eljáróstípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekrőlfiggően több használandó)---- tárgyalásos D meghívásos D gyorsított tárgyalásos D gyorsított meghívásos D keretmegállapodásos D hirdetmény közzétételével induló D versenypárbeszéd (éntkt) (szama) D nyílt D hirdetmény nélküli tárgyalásos Uniós e(járásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) ) Eljárás típusa UI.1.1) Árubeszenés (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerz6dések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 111.1) A közbeszenések összesítése, kivéve a IV.1)-1V.2). és iv.». pontokban írt közbeszenéseket RÉSZLETES ADATOK III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ Száma:

39 Összes áru beszerzés a nemzeti eljárdsrendben: (száma) (értéke) Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) tárgyalásos (éritke) (száma) ) A közheszenés CPV kódja szerinti bontús (E részből az egyes eljáróstípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) Kbt. 122JA. * szerinti eljárás uirgyalásos Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) Lárgyalásos Kereimegállapodásos, az eljárás első részében meghivásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli (E részből az egyes eljáró stípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) D nyílt D hirdetmény nélküli tárgyalásos G meghívásos D gyorsított tárgyalásos D hirdetmény közzéiételével induló D versenypárbeszéd D gyorsított meghívásos D keretmegállapodásos Unió; e!járásrend (Km. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) ) Eljárás típusa ) Építési beruházás Összes áru beszerzés a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) (E részből a CPVfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Nemzeti eljárásrend (Km. Harmadik része) Összes árubeszenés az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) (E részből a CP Vfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó) (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke) (CPV kód, fötárgy szerint) (száma) (értéke)

40 Nemzeti e(járásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás - (szama) D A Kbt. Második Részében meghatározoit szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: (trtt c.) D Nyílt D Meghívásos D Gyorsított meghivásos D Versenypárbeszéd D D Hirdetmény közztdtelévet induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos D Hirdetmény nélküli tárgyalásos D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hírdetménnyel induló tárgyalásos D D D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos D Kbt. 122/A. * szerinti eljárás (E részből az egyeseljárás-űpusok szerint lefolytatott közbeszerzésektőlfüggően több használandó) Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) ) A közbeszenés CPV kódja szerinti bontás Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (CPV kád, fötárgy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CP Vfőtárgvak számának megfelelően több sor használandó) Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben: (száma) (énéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (CPV kád, iőtárgy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CPVfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke)

41 ) Építési koncesszió ) Eljárás típusa Uniós eljárásrend (Km. Xli!. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy cljárástípust jelöljön meg) D nyílt D hirdetmény nélküli tárgyalásos D meghívásos D keretmegállapodásos D hirdetmény közzétételével induló D versenypárbeszéd tárgyalásos (száma) (enlke) (E részből az egyes eljárásrípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektőlfuggően több használandó) Összes építési koncesszió az uniós eljárdsrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárdsrend (KbL Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástipust jelöljön meg) D A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás - Á Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: (szama) (trtt t) D Nyílt Meghívásos D Versenypárbeszéd D Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos D Hirdetmény nélküli tárgyalásos D Keretmegállapodúsos, az eljárás első részében nyílt D D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos D Kbt. 122/Á. * szerinti eljárás (E részből az egyes eljáróstípusok szerint lefolytatott kőzbeszerzésektőlfűggően több használandó) Összes építési koncesszió a Nemzeti eljárdsrendben: (száma) (értéke) ) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás Uniós eljárásrend (Kbt. Xl!. fejezete)

42 (CPV kád, főtárgy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CPVfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (CPV kád, főtárgy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CPvfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben; (száma) (értéke) ) Szo!gáltatás megrendelés IIL1A.1) Eljárás típusa Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) D nyílt D gyorsított tárgyalásos D meghívásos D keretmegúllapodásos D gyorsitott meghivasos D versenyparbeszed (száma) (értéke) D hirdetmény közzétételével induló D tervpályázat tárgyalásos D hirdetmény nélküli tárgyalásos D a Kbt. 19. * (3) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás nélkül megkötött szerződés (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektőlfiggően több használandó) Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti e!járásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) D A Kbt. t23. *-a szerinti, szabadon kialakított eljárás - (szama) A Kht. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az - (erteke) alábbiak szerint: D Nyit D Meghívásos D D Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

43 Hirdetmény nélküli tárgyalásos Nyílt Uniós eljárásrend (Kin. XIi.fejezete) Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) (E részből űz egyes eljáróstípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektőlfüggően több használandó) D Keretmegállapodásos, az eljárás első résiéhen hirdetménnyel induló D Kht. 122/A. szerinti eljárás D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos D Tervpályázati eljárás D D Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Gyorsított tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás elsó részében nyílt tárgyalásos alahhiak szerint: (erteke) D (szama) Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárósrendben: (száma) (értéke) Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) D Meghívásos A Kht *-a szerinti. szabadon kialakított eljárás - A KM, Második Részében meghalározott szabályok szerinti eljárás az - Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástfpusi jelöljőn meg) ) Eljárás típusa ) Szolgáltatási koncesszió (E részből a CPVfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Nemzeti eljárásrend (Kin. Harmadik része) (E részből a C Pvfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó) (CPV kód, fötárgy szerint) (száma) (értéke) (CPV kód, főtárgy szerint) (száma) (értéke) ) A közbeszenés CPV kódja szerinti bontás

44 Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos O Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás (E részből az egyes eljáróstípusok szerün lefolytatott közbeszerzésektőlfiggően több használandó)---- Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) IIL1S.2) A közbeszenés CPV kódja szerinti bontás Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (CPV kód, fötáigy szerint) (száma) (értéke) (E részből a CPvfőtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eijárásrendben: (száma) (értéke) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezöbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) ) Árubeszenés Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) O 89. (2)a) 094.*(2)b) 094.*(4a 094. *(4)d) 089.2b 094.wc 094*(4)b) O 94. * (2) a) O 94. (2) d) D 94. * (4) c) (szama) (értéke) (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos áru beszerzás az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

45 089. * (2)a) 094. * (2)c) 094. * (4)c) D 122. * (7)b) - (szama) 089.*(2)b) 094.*(2)d) D94.*(4)d) 0u2.*mc) 094. * (2) a) 094. * (4) a) D 123. * 094.*(2)b) D94.*(4)b) D 122.*ma) (értéke) (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hi vatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos áru beszenés a nemzeti eljórásrendben: (száma) (értéke) ) Építési beruházás/építési koncesszió Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 089. *(2)a) 094. *(2)b) 094. *(3)b) 689.*2b 094.*zc D lli.*(3) D 89. * (2) c) D 94. * (2) d) 094.*(2)a) 094.*3n (szama) (értéke) (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 089.*2a 094.*(2)b) 094.*(3)b) 0122.*mb) 089.*(2)b) 094.2c, O II1*(3) O 122* mc) 089. * (2) c) 094. (2) d) O 123. * D94.*ma 094.*(3)a) l22.(7)a) (szama) (értéke) (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban: (száma) (értéke) ) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió

46 Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) O 89. (2) a) 094. * (2) b) D 94. * (3) b) - (szama) 089.*(2)b) 094.*(2)c) 094.*(5) O 89. * (2) d) * (2) d) 094.*2a 094.*(3)a) (értéke) (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben: (száma) (értéke) Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 089. (2)a) 094. * (2)b) 094. * (3)b) * (7)b) 089. * (2) b) 094. * (2)c) 094. * (5) D 122. * (7) c) O 89. * (2) d) O 94. * (2) d) O * (2) a) 094. * (3) a) O 122. * (7) a) (szama) (értéke) (E részből a tárgyalásos eljárások tfpusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: (száma) (értéke) IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK IV.!) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszenések (valamennyi mezöbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab számokkal kell kitjezni) közheszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezöbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft han, arab számokkal kell kifejezni)

47 közbeszerzések értéke: közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: W.4) Dinamikus beszerzési értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: rendszer alkalmazása szempontok W.5) Környezetvédelmi (zöld szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) IVS.1) kőzbeszenés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések (valamennyi mezöbe csak szám érték írható, a Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bfrálati részsze mpon tké ntial szempon tké nt közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: ) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: ) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával közbeszerzések száma: IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1) IV.5.5) pontok] összesen közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke:

48 1V6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként közbeszerzések értéke: kőzheszerzések száma: közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: közbeszerzések értéke: közbvszerzések száma: IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra védett foglalkoztatók számára fenntartott IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1) IV.6.5) pontok] Összesen kifejezni) IV.63) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a müszaki leírás részeként közbeszenések értéke: W.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírúlati részszempontkénualszempontként 1V7) EU alapokból finanszírozott/eu-s projektekkel kapcsolatos közbeszenések (valamennyi mezöbe csak összerűggésben (valamennyi mezöbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-baii, arab számokkal kell szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban. arab számokkal kell kifejezni) közbcszerzések értéke: közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: közbeszerzés útján közbeszerzések száma: közbeszerzések száma: kőzbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: értékét Et-ban, arab számokkal kell kifejezni) IV.6,1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezöbe csak szám érték írható, a szerződések IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszenések a Kbt. 60. * (5) bekezdésével

49 IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások Számára fenntartott közbeszenések [Kbt * (9) bekezdésel (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.1O) Az ŐSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDÖPONTJA: I I (év/hó/nap)

50 Hivatalos név: Rögöt Község Önkormányzata Nemzeti azonositószám: 2 1.1) Név és címek I. szakasz: Ajánlatkérő Statisztikai összegezés az éves kőzbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában Az éves statisztikai összegezés KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 17. melléklet a 44/2015. (XL 2.) MvM rendelethez : Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] D Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [J Összértéke: [] Nyilt eljárás / Száma: [1 Összértéke: [] ) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése ) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kel? megadni) közbeszerzéseket,) 111.1) A közbeszerzések összesitése (kivéve a lvi. 1)-IK. 1.2) ás ÍV I.4-JV!.5,) pontokbaiz megadott III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó részletes adatok valame,znvi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg. a szerződések összértékét HUF-ban) Száma: ( ] Összértéke: [] 11.2) Az uniós értékhatárok alatti becsült értékű közbeszerzések Száma: ] Összértéke: (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét IJUFban,) 11.1) Az uniós értékhatúrokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzések II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok J Gazdasági és pél]zögyek Egyéb tevékenység: Környezetvédelem Oktatás Egészségügy D Közrend ás biztonság Szabadidő, kultúra ás vallás D Honvédelem Szociális védelem X Általános közszolgáltalások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 1.3) Fő tevékenység Közjogi szervezet X Regionálisibelyi szintű Egyéb: : Központi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 5. (2).(3) bekezdés] 1.2) Az ajánlatkérő típusa Város: Bögöt NUTS-kód: HU222 Postai irányitószám: 9612 Ország: Magyarország Postai cím: Assisi Szent Ferenc utca 2. AK / (V.27.) Számú képviselő-testületi határozat 2. Számú melléklete

51 ) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése1 Száma: [] Összértéke: [] A Kbt. Második Része szerinti ősszes áwbeszenés 2 J Innovációs partnerségi Száma: [3 Összértéke: [] J Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [)Összértéke: E] Versenypárbeszéd/ Száma: [J Összértéke: [3 Előzetes tájékozlatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: 1] Összértéke: [] J Gyorsított tárgyalásos eljárás I Száma: E] Összértéke: [] Tárgyalásos eljárás / Száma: []Összértéke; j 2 J Meghivásos eljárás/ Száma: E I Összértéke: E J Gyorsított tárgyalásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: [] D Nyílt eljárás/ Száma: [] Összértéke: D Tárgyalásos eljárás/ Száma: [3 Összértéke: [3 Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghivásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: [] Gyorsított nyílt eljárás/ Száma: [] Összértéke: E] Gyorsitott meghivásos eljárás/ Száma: [3 Összértéke: [ ) A Kbt MásodIk Része szerinti eljárások össze5itése megadni.) ) Építési beruházás (valamennyi merőben érték kizórólagarab s:ámmal adható meg. O s:e,tődések értékét HUP-ban kelt FőCPV-kód: [][].E][J.[}[J.E][].[]/Száma:[]Összértéke:E] A Kbt. Második Része A Kbt. Harmadik Része FőCPV kód: t[]e].[][].e][].[][]i]iszáma: []Összértéke: [ ) Az árubeszerzések 1 tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesitése 2 Száma: [] Összértéke: (] A Kbt. Harmadik Része szerinti Összes ánibeszerzés2 D A Kbt, 115. szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] A Kbt * szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: E] Összértéke: E] A Kbt szerinti meghivásos eljárás / Száma: E] Összértéke: [3 A Kbt * szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: E] Összértéke: [] : A Kbt * szerinti nyílt eljárás/ Száma: [ ] Összértéke: [] Innovációs partnerség / Száma: []Összértéke: E] J Versenypárbeszédi Száma: [1 Összértéke: [3 J Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: []Összértéke: [] Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] Gyorsított tárgyalásos eljárás/ Száma: (] Összértéke: [] Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: E Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] J Nyílt eljárás / Száma: [] Ősszértéke: [3 J Gyorsított nyílt eljárási Száma: [3 Összértéke: [3 J Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] J Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: E] Összértéke: (] JA Kbt szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3 Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [J : Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: EJ Összértéke: (]

52 Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: [] J Versenypárbeszéd/ Száma: J Összértéke: [] J D Innovációs partnerségi Száma: [] Összértéke: [1 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ) Összértéke: [J A Kbt. Második Része szerinti összes építési beruházás Száma: [J Összértéke: [] ) A Kht. Harmadik Része szerinti eljárások összesitése2 A Kbt. Ill. J Nyilt eljárási Száma: szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás/ Száma: [ ] Összértéke: [] Ii Összértéke: Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [1 : Meghivásos eljárás / Száma: ] Összértéke: [] Gyorsított meghívásos eljárás/ Száma: [J Összértéke: [] Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghivásos eljárás / Száma: [J Összértéke: (1 9 Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [ D Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] D : Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [} Összértéke: [J Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: [J Innovációs partnerség / Száma: [JÖsszértéke: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási Száma: [] Összértéke: [] : A Kbt. ] 13, szerinti nyílt eljárás / Száma: [j (] [] Összértéke: [ : A Kbt szerinti meghivásos eljárás/ Száma: [1 Összértéke: L J : J : A Kbt * szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: Összértéke: (J A Kbt szerinti nyílt eljárás/ Száma: [] Összértéke: [J A Kbt szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás/ Száma: [ ] Összértéke: [ A Kbt. Harmadik Része szerinti Összes építési beruházás2 Száma: [] Összértéke: [] ) Az építési beruházások fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesitése 2 A Kbt. Második Része FőCPV-kód: [ ] ].[ A Kbt. Harmadik Része FöCPV-kód: [][]. ][ J. [][]. [J[] [][J.. [ [] [][] []/Száma [] Összértéke: [] ][J []/Száma: I Összértéke: [] ) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg. a szerződések értékét HUT-ban kell megadni) ) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások ősszesítése 2 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: L] D Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: [J Összértéke: [] D Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: [] Összértéke: [] : Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ } Összértéke: [1 A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatán elérő becsült énékü Összes építési koncesszió2 Száma: [1 Összértéke: [ ) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesitése 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni) D Hirdeimény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ J Összértéke: [ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megiartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [J Összértéke: [] Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: L] Ősszértéke: [J

53 ) Szolgáltatásmegrendelés 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban tcell megadni) Fő CPV-kéd: [3[] [][] [][] [][].[]/5 [3 Összértéke: [3 Nemzeti értékhatárt elérő építési koncessziók FóCPV-kód: [][j.[][].[][3.[](] []/Száma:[]Összénéke: [3 Uniás értékhatárt elérő építési koncessziók ) Az építési koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesitése2 Száma: [3 Összértéke: [3 Száma: [3 Összértéke: [3 meghatározou szociális ás e áb szolgáltatások) meghatározott szociális ás ew éb szolgáltatások) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2 (a Kbt 3. mellékletében JA Kbt * szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: [] A Kbt szerinti nyílt eljárás * / Száma: E] Összértéke: (3 A Kbt. 113, * szerinti meghívásos eljárás / Száma: E] Összértéke: E] A Kbt szerinti tárgyalásos eljárás * / Száma: [1 Összértéke: E] A Kbt * szerinti nyílt eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3 lanovációs partnerségi Száma: [3 Összértéke: [3 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: (3 : A Kbt. Ill. szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás/ Száma: [3 Összértéke: (3 : Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [JÖsszértéke: [3 : Gyorsított tárgyalásos eljárási Száma: E] Összértéke: [3 : Versenypárbeszéd/ Száma: (3 Összértéke: [3 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: [I Előzetes/időszakos előzetes lájékoztalóval meghirdetett tárgyalásos eljárás/ Száma: [] Összértéke: [3.J Tárgyalásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3 J Nyílt eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3 J Meghivásos eljárást Száma: [] Összértéke: E 3 J Gyorsított meghívásos eljárási Száma: [3 Összértéke: [] ) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások Ikszesitése 2 (a Ki,: 3. nzelkkietében Száma: [] Összértéke: [3 A Kbt. Második Része szerinti Összes szolgáltatásmegrendelés2 Innovációs partnerség / Száma: (3 Összértéke: [3 1j VersenypárbeszéW Száma: [1 Összértéke: [3 Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [3 Gyorsított tárgyalásos eljárás/száma: [] Összértéke: [3 O Gyorsított meghivásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [3 : Meghívásos eljárás / Száma: []Összértéke: [3 J Gyorsított nyilt eljárás / Száma: [3 Összértéke: [ 3 J Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási Száma: (3 Összértéke: [3 Nyílt eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3 IElőzetes tájékoztatőval meghirdetett meghivásos eljárás / Száma: [I Összértéke: [3 Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: (3 Összértéke: [ ) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése2 A Kbi. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhaláfl elérő becsült értékű összes épltési koncesszió2 Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziás beszerzési eljárás / Száma: [3 Összértéke: fl

54 ) Az uniós értékhatár alatti becsült értéká, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesitése 2 : A Kbt szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: fi Összértéke: [3 Nyílt eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3 : Gyorsított nyilt eljárás / Száma: [ 3 Összértéke: [1 J Meghívásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: (3 : Gyorsitott meghivásos eljárás / Száma: [1 Összértéke: [3 : Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghivásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3 : Tárgyalásos eljárás I Száma: [3 Összértéke: [3 J Gyorsitott tárgyalásos eljárás / Száma: [ 3 Összértéke: [3 D Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3 D Versenypárbeszédl Száma: [3 Összértéke: [3 D lonovációs partnerségi Száma: [3 Összértéke: [1 : JA JA JA JA Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: Összértéke: [3 A Kbt * szerinti nyílt eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3 Kbt szerinti meghivásos eljárás / Száma: [1 Összértéke: [3 Kbt szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: [] Kbt szerinti nyílt eljárás / Száma: [3 Összértéke: [] Kbt szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [3 Összértéke: [] Az uniós értékhatás alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti Összes szolgáltatásmegrendelés2 Száma: [3 Összértéke: [ ) A szolgáltatásmegrendelés (Ő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesitése 2 A Kbt. Második Része.f][] [3/Száma: [] Összértéke: [3 FöCPV-kód: [3[]. [][].[][3 Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés (ci Kin 3. mellékletében meghatározott szociális ás e éb szolgá hatások) F6CPV-kód: t[][]. [3(3. A Kbt. Harmadik Része [][3. [][3 [3/Száma: [ )Összénéke: [] FöCPV-kód: [][J. [ 3[3. [3[]. [3(1 -[1/Száma: (] Összértéke: [ ) Szolgáltatási koncesszió 2 ivalamennvi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg. a szerzádések értékét HUF-ban kel! megadni.) ) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 J J J J Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [3 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [3 Összértéke: [] Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [3 Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás/ Száma: [3 Összértéke: [3 A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatán elérő becsült értékű Összes szolgáltatási koncesszió2 Száma: [3 Összértéke: [ ) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 (valamennyi me:dben érték kizárólag arab számmal adható meg. ci szerződések értékér HUF-ban kell megadni) J J J J Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [3 Összértéke: [1 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3 Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [3 Összértéke: [3 Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [3 Összértéke: [] A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű Összes szolgáltatási koncesszió 2 Száma: [ ] Összértéke:

55 Kbt. Második Része szerinti jogcímek ) Árubeszerzés valarnen,wí me:őbc» érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerzödések értékét HUF-ban kell megadni) ) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogeím alapján ) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése P6CPV-kód: []I] []I1 IK) I)[] ii/száma: 1] Összértéke: [] Nemzeti értékhatán elérő szolgáltatási koncessziók F6CPV-kód: [][J.[](J.[][].[][J-[3!Számaj]Összértéke: [3 Uniós értékhatán elérő szolgáltatási koncessziók Az uniós értékhatár alatti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 D Kbt. 98. (4) bekezdés a) pont / Száma: [3 Összértéke: D * Kbt (9) bekezdés! Száma. [3 Összértéke: [3 D Kbt (1) bekezdés! Száma: [3 Összértéke: [3 ] Kbt (1) bekezdés! Száma: [3 Ősszértéke: (3 : Kbt. 85. (2) bekezdés d) pont! Száma: [3 Összértéke: [3 : Kbt. 98. (2) bekezdés b) pont! Száma: [1 Összértéke: [3 : Kbt. 98. * (2) bekezdése) pont! Száma. [1 Összértéke: [ 3 : Kbt. 98. (4) bekezdés c) pont! Száma: [3 Összértéke: (3 : Kbt. 98. (4) bekezdés d) pont! Száma: [3 Összértéke: [] Kbt. 98. (4) bekezdés b) pont! Száma: [3 Összértéke: [3 D Kbt. 85. * (2) bekezdése) pont! Száma: [3 Összértéke: [1 D Kbt. 98. (2) bekezdés d) pont! Száma: [3 Összértéke: [1 Kbt. 98. (2) bekezdés c) pont! Száma: []Összértéke: 1] J Kbt. 98. * (2) bekezdés a) pont! Száma: [1 Összértéke: : Kbt. 85. (2) bekezdés a) pont! Száma: [3 Összértéke: [3 : * Kbt. 85. (2) bekezdés b) pont! Száma: [] Összértéke: (3 : Kbt. 85. * (2) bekezdés e) pont! Száma: [3 Összértéke: 1] Kbt Harmadik Része szerinti jogcimek ) Az uniós értékhatár alatti becsült értékú eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 Száma: []Összértéke: [3 Az uniós értékhatár feletti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 Kbt. 98. * (4) bekezdés a) pont / Száma: [1 Összértéke: [1 J Kbt. 98. (2) bekezdés d) pont! Száma: [3 Összértéke: [3 D Kbt. 98. (2) bekezdés a) Ponty Száma: [3 Összértéke: [3 D Kbt. 98. (4) bekezdés c) pont! Száma: []Összértéke: [] 3 Kbt. 85. (2) bekezdés e Pont! Száma: [ ] Összértéke: [3.J Kbt. 85. (2) bekezdés b) pont / Száma: [3 Összértéke: [3 : Kbt, 85. (2) bekezdés a) pont / Száma [] Összértéke: [3 : Kbt. 85. (2) bekezdés c) pont / Száma: [3 Összértéke: [] : Kbt. 85. (2) bekezdés d) pont / Száma: [3 Összértéke: [3 : * Kbt. 98. (2) bekezdés b) pont I Száma: [3 Összértéke: [3 : Kbt, 98. (2) bekezdés c) pont / Száma: [3 Összértéke: [1 : Kbt. 98. (2) bekezdés e) pont / Száma: [3 Összértéke: [] : Kbt. 98. (4) bekezdés b) pont! Száma: (]Összértéke: (3 : Kbt. 98. * (4) bekezdés d) pont I Száma: [3 Összértéke: [ ) A szolgáltatási koncessziók M tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összes(tése2

56 Száma: [] Összértéke: [] ) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, q s:e,tódések értékét HUF-ban kell megadni,) ) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcim alapján 2 Kbt. Második Része szerinti jogcimek J Kbt. 85. (2) bekezdés a) Pont / Száma: E] Összértéke: [] Kbt 85. * (2) bekezdés b) pont I Száma: [3 Összértéke: ] : Kbt. 85. (2) bekezdés c) pont / Száma: (JÖsszértéke: fl Kbt. 85, (2) bekezdés d) / Száma; [] Összértéke: [] : Kbt. 85. * (2) bekezdése) Pont / Száma: [1 Összértéke: [] Kbt. 98. (2) bekezdés a) pont / Száma: []Összértéke: [] Kbt. 98. (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: [] D Kbt. 98. * (2) bekezdés e) pont / Száma: [JÖsszértéke: Kbt. 98. * (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: [] : Kbt. 98. * (2) bekezdés e) Pont / Száma: E] Összértéke: [] Kbt, 98. (3) bekezdés / Száma: E ] Összértéke: E] Az uniós értékhatár feletti építési beruházások összesitése tárgyalásos eljárások esetében 2 Száma: [3 Összértéke: [ ) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek Kbt. 85. * (2) bekezdés a) Pont / Száma: E ] Összértéke: E] J Kbt. 85. (2) bekezdés b) pont / Száma: E] Összértéke: [] : J Kbt. 85. (2) bekezdés c) pont / Száma: []Összértéke: (] Kbt. 85. (2) bekezdés d) pont! Száma: [] Összértéke: [] : Kbt. 85. * (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: 1] : Kbt. 98. (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: E] D Kbt. 98. * (2) bekezdés b) pont / Száma: E 3 Összértéke: [] : Kbt. 98. (2) bekezdés e) pont! Száma: [ ] Összértéke: E] : Kbt. 98. * (2) bekezdés d) pont / Száma: E] Összértéke: E] J Kbt. 98. * (2) bekezdése) pont / Száma: [] Összértéke: Kbt. 98. * (3) bekezdés! Száma: [] Összértéke: [3 Kbt * (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: [] Kbt * (9) bekezdés! Száma: [] Összértéke: [1 Kbt * (1) bekezdés! Száma: [] Összértéke: [] Az uniós értékhatár alatti építési beruházások összesílése iárgyalásos eljárások esetében 2 Száma: E ] Összértéke: E ) Szolgáltatásmegrendelés (valamennyi mc: aben érték kizárólag arab számmal adható meg. a szerződések értékét HUF-ban kell megadni) ).kz uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcim alapján 2 Kbt. Második Része : Kbt. 85. * (2) bekezdés a) pont! Száma: [] Összértéke: L] D Kbt. 85. * (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: [3 Kbt. 85. * (2) bekezdés c) pont! Száma: E ] Összértéke: E Kbt. 85. (2) bekezdés d) pont! Száma: E] Összértéke: E Kbt. 85. * (2) bekezdés e) pont! Száma: [] Összértéke: D Kbt. 98. * (2) bekezdés a) pont! Száma: [] Összértéke: E) :

57 : Kbt, 98. (2) bekezdés b) pont / Száma: [J Összértéke: [3 J J J : Kbt. 98. * (2) bekezdés c) Pont / Száma: [1 Összértéke: [3 Kbt. 98. * (2) bekezdés d) Pont / Száma: [1 Összértéke: [3 Kbt. 98. (2) bekezdés e) pont / Száma: [3 Összértéke: [1 Kbt. 98. (5) bekezdés / Száma: [1 Összértéke: [3 Az uniós értékbatár feletti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 Száma: [1 Összértéke: (] ) Az uniós értékhatár alatti becsiilt értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 Kbt. Harmadik Része D Kbt. 85. * (2) bekezdés a) pont! Száma: [] Összértéke: [3 Kbt. 85. * (2) bekezdés b) pont! Száma: [] Összértéke: [3 : Kbt. 85. (2) bekezdés c) pont! Száma: [3 Összértéke: [] D Kbt. 85. (2) bekezdés d) pont! Száma: [3 Összértéke: [1 : Kbt. 85. * (2) bekezdése) pont! Száma: [3 Összértéke: [1 : Kbt. 98. (2) bekezdés a) pont! Száma: []Összértéke: [1 Kbt. 98. (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: [3 : Kbt. 98. * (2) bekezdés c) pont! Száma: [3 Összértéke: [] : Kbt. 98. (2) bekezdés d) pont! Száma: [3 Összértéke: [3 D Kbt. 98. (2) bekezdése) pont! Száma: [ 3 Összértéke: [1 D Kbt. 98. * (5) bekezdés! Száma: [] Összértéke: L I D Kbt (1) bekezdés! Száma: [] Összértéke: [] : Kbt (9) bekezdés! Száma: [] Összértéke: [] ] Kbt (1) bekezdés! Száma: [3 Összértéke: L I Az uniós értékhatár alatti szolgáltatásmegrendelések ősszesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 Száma: [3 Összértéke: [ ) Építési koncesszió ( valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerrjdések értékét HUF-ban kell vegadni) ) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kin, szerinti jogcím alapján 2 Kbt. Negyedik Része Kbt. I 18. / Száma: [3 Összértéke: [3 : Kbt (1) bekezdés a) pont! Száma: [3 Összértéke: L I : Kbt (1) bekezdés b) pont! Száma: [J Összértéke: [I Kbt * / Száma: [J Összértéke: [I Az uniós értékhatár feletti építési koneessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 Száma: [I Összértéke: L ) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 Kbt. Negyedik Része : Kbt. II 8.! Száma: [3 Összértéke: [J Kbt * (1) bekezdés a) pont! Száma: L] Összértéke: [1 3 Kbt * (1) bekezdés b) pont! Száma: L] Összértéke: [3 Kbt. 129.! Száma: L] Összértéke: LI J Az uniós énékhatár alatti épitési koncessziók összesitése tárgyalásos eljárások esetében2 Száma: [1 Összértéke: L I ) Szolgáltatási koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

58 ) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a KM. szerinti jogcim alapján KIM. Negyedik Része J J KIM * / Száma: [] Összértéke: [3 Kht * (1) bekezdés a) pont I Száma [3 Összértéke: [] KIM * (1) bekezdés 1,) pont / Szümw KIM / Száma: [3 Összértéke: [3 ] Összérn3ke: (3 Az uniós értékhatár feletti szolgáltatási koneessziók ősszesitése tárgyalásos eljárások esetében 2 Száma: [3 Összértéke: [] ) A nemzeti értékhatárt elérő becsiilt értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 KIM. Negyedik Része J J KIM. ll8. * / Száma: [] Összértéke: [3 KIM. 128 * (1) bekezdés a) pont / Száma: [3 Összértéke: [3 KIM (l) bekezdés b) pont I Száma: [] Összértéke: [3 KIM I Száma: (3 Összértéke: [3 Az uniós énékhatár alatti szolgáltatási koncessziók összesitése tárgyalásos eljárások esetében2 Száma: [3 Összértéke: [3 IV. szakasz: Kiegészítő információk IV.1) Kiegészítő információk 2 értékét HUP-ban kell megadni) (valamennyi me:óben érték kizárólag arab számmal adható meg, aszerződések IV.t.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések 2 Száma: [3 Összértéke: [3 IV.t.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások2 Összértéke: [1 IV.l3) Elektronikus árlejtések 2 Száma: [1 Összértéke: IV.l.4) Keretmegállapodások alapján megkötött szerződések 2 Száma: [ ] Összértéke: [1 lv.1.5) Dinamikus beszerzési rendszerek alapján megkötött szerződések 2 Száma: [3 Összértéke: [3 IV.1.6) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti közbeszerzések 2 D Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [3 Összértéke: [] Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Számw. [] Összértéke: [] D Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma. [3 Összértéke: L I : Alkalmassági Feltételek körében meghatározott szempontok alapján I Száma: [3 Összértéke: [3 Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszerek alapján I Száma: [1 Összértéke: [3 Környezetvédelmi szempontok (zöld kőzbeszerzés) szerinti beszerzések összesítése2 Száma: [1 Összértéke: IV.t.7) Szociális szempoatok figyelembe vételével történt közbeszenések 2 D Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [3 Összértéke: [] : Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [] Összértéke: D Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [3 Összértéke: [3 D Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: [3

59 Védett műhelyek számára fenntartott szerződések / Száma:. J összértéke: [] Szociális szempontok szerinti beszerzések összesítése2 Száma: [1 Összértéke: [1 IV.1.8) Európai uniós alapokból fmanszirozoh közbeszerzések 2 Száma: [J Összértéke: [] IV.1.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyen közbeszenések 2 Száma: [J Összértéke: [] IV.1.1O) A mlkra-, kis-és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt (1) bekezdés] 2 Száma: [ ] Összértéke: [ IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: (éééé/hhmn) szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

60 29/2016. N.27./ Számú képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvéből Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-i ülésének KIVONAT :1 ( Sárvár, május 27. Határidő: azonnal Felelős: Farkas László polgármester bérleti és karbantartási szerződéssel, ESCO típusú finanszírozási formában az ENERIN Sümeg Energetikai KR-től (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1.) árajánlatot kérjen. Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Bögöt település közvilágításáiiak korszerűsítésére bérleti és karbantartási szerződés keretében, valamint a Sárvári utca közvilágításának bővítésére tervezéssel és kivitelezéssel, továbbá 9600 Sárvár, Várkerület 2. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

61 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9600 Sárvár, Várkerület 2. JEGYZŐJE KIVONAT Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 30/2016. /V.27J számú képviselő-testületi határozat Bőgöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bögöt Kossuth, Ady és Jókai utcák kátyúzása tárgyú eljárást eredményesnek nyilvánítja. A tárgyban szereplő utcák kátyúzási munkáinak kivitelezésével bruttó forint vállalkozási díj ellenében TIA 2002 Kft (9600 Sárvár, Sótonyi u. 13.) ajánlattevőt bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Farkas László polgármester Sárvár, május 27. 1: dr. ij ártó Valéria :1 jegyze

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2016. május

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról 4 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(II.03.) számú rendelete a talajterhelési díjról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Tulajdonosi hozzájárulás a Spirit Hotel Kft. visszamosó víz Aranyos-érbe történő bevezetéséhez

Tulajdonosi hozzájárulás a Spirit Hotel Kft. visszamosó víz Aranyos-érbe történő bevezetéséhez SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Tel./fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 323-555 ELŐTERJESZTÉS Tulajdonosi hozzájárulás a Spirit Hotel Kft. visszamosó víz Aranyos-érbe történő bevezetéséhez

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, területe

1. A közszolgáltatás tartalma, területe Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete../2014. ( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Litér Község Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ VAJA VÁROS 2016.01. VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1 2. ALÁÍRÓLAP Környezetvédelmi munkarész: -------------------------------------------------- Barta Zoltán környezetmérnök 2 A RENDEZÉSI

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a módosítással) Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tószeg község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tószeg Község Önkormányzata

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

K I V O N A T. 18/2015.(III.31.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 18/2015.(III.31.) számú képviselő-testületi határozat könyvéből 18/2015.(III.31.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Morgós István polgármester polgármesteri tisztsége főállásban történő ellátására vonatkozó

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.)

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.) Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2007. (VIII. 23.) rendelete a települési folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2007. augusztus 23. Kihirdetve

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE 6. IKTATÓSZÁM: 33-10/2015. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Bodajk Város környezetvédelmi program tervezetének véleményezésére ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 11/1997.(III.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Környezetvédelmi Alapjáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezt

Részletesebben

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26. A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása talajvédelmi hatósági engedély alapján és a szennyvíziszap felhasználásával készült termékek piacfelügyelete Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben)

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben