Önkormányzati Rendeletek Tára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati Rendeletek Tára"

Átírás

1 Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi szociális Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2015.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról Módosított rendelet azonosítója: 33/2013.(XII.20.) (hatályon kívüli), 12/2013.(IV.29.) Rendelet tárgykódja: L1 Tárgykód megnevezése: Szociális ellátás Kihirdetés dátuma: február 27. Hatályba lépés dátuma: március 1. Dokumentum készült: február Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelettel május 1-i hatállyal.

2 Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2 az egyes helyi szociális Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 32. (1) bekezdés b) pontjában, a 48. (4) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, a 92. (1)-(2) bekezdésében, 99. (1) bekezdésében, a 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya ettől eltérő rendelkezés hiányában kiterjed Tiszaföldvár Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre. (2) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) E rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint tiszaföldvári bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 2. E rendelet alkalmazásában: 2. Értelmező rendelkezések 2 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal, valamint módosította az 5/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet április 2-i hatállyal. 2

3 1. elemi kár az időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz, szélvihar, felhőszakadás stb. - hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár, 2. gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 2:10. (1) bekezdése szerinti kiskorú, 3. a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres pénzellátás fogalmak meghatározására az Szt. 4. -ában meghatározott, ide vonatkozó rendelkezések az irányadók. 3. Szociális ellátások rendszere 3. (1) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (2) A képviselő-testület az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított szolgáltatást, valamint pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat nyújtja: a) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: aa) rendkívüli települési támogatás, ab) települési lakhatási támogatás, ac) köztemetés. b) Szociális alap- és szakosított szolgáltatások: ba) étkeztetés, bb) házi segítségnyújtás, bc) családsegítés, bd) nappali ellátás (idősek és demens személyek), be) ápolást, gondozást nyújtó intézmény Idősek Otthona szakosított ellátási forma. II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. Ellátások benyújtásának módja 4. (1) E rendeletben meghatározott pénzbeli, természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál kell előterjeszteni, kivételt képeznek ez alól az e rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmek tartalmának meghatározása: a) rendkívüli települési támogatás iránti kérelem: 1. számú melléklet, b) települési lakhatási támogatás: 2. számú melléklet, (3) A kérelmekhez csatolandó iratok megnevezését, valamint a támogatások igényléséhez benyújtandó jövedelem- és vagyonnyilatkozat tartalmát a kérelmek tartalmazzák. 3

4 (4) 3 Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli, természetbeni szociális ellátásoknál a jövedelemszámításra, és a bejelentési kötelezettségre Szt ainak a rendelkezései az irányadók. 5. A szociális ellátások folyósítása 5. A szociális ellátások folyósítása a) a polgármesteri hivatal házi pénztárából, b) a kérelmező bankszámlájára történő utalással, c) az érintett szolgáltató számlájára utalással történik. 6. Ha az önkormányzat a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének és a kamat összegének amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti részletekben történő visszafizetését engedélyezheti méltányosságból, a kötelezett kérelmére, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át. III. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 6. Rendkívüli települési támogatás 7. A települési önkormányzat által megállapított rendkívüli települési támogatás nagykorú részére eseti jelleggel adható pénzbeli támogatás, amely kérelemre és hivatalból is megállapítható. 8. (1) 4 Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők azon személyek, a) akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, b) akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, ilyen többletkiadások különösen az alábbi esetekben merülhetnek fel: ba) betegség miatt, bb) haláleset miatt, bc) elemi kár bekövetkezése miatt, bd) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, be) iskoláztatás biztosítása érdekében, bf) gyermek fogadásának előkészítéséhez, bg) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, bh) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, bi) akik a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, bj) gyermek részére gyógyászati segédeszköz vásárláshoz, bk) rendszeres pénzellátás megszűnését követően ellátatlanság esetén, bl) több hónapos munkanélküliséget követő munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó kiadások, 3 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 4 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 4

5 és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, haláleset és elemi kár miatt igényelt rendkívüli települési támogatás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (2) A támogatás megállapítása iránti kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kérelem indokául szolgáló tényről, rendkívüli körülményről, az őt ért anyagi veszteségről, jövedelemkiesésről, és azokat igazolnia kell. (3) 5 A rendkívüli települési támogatás egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege mértékéig, elemi kár esetén a kár nagyságától függően az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hússzorosáig lehet megállapítani. (4) A megállapított rendkívüli települési támogatás a célzott felhasználás biztosítása érdekében az Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár családgondozója részére is kifizethető. A pénz felvételére jogosult köteles a támogatás felhasználásáról 30 napon belül számlával elszámolni. (5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. (6) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell előterjeszteni. (7) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás kifizetésének tényét az eredeti temetési számlára rá kell vezetni a határozat számának és összegének feltüntetésével. (8) Az (1), (3) és (5) bekezdésben meghatározott szabályoktól különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester mérlegelési jogkörében eltérhet. 7. Települési lakhatási támogatás 9. (1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik ( villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, illetve szilárd tüzelő anyag ) viseléséhez települési lakhatási támogatást nyújt. (2) A települési lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, a szolgáltató részére történő utalással, vagy előre fizetős gáz-, vagy áramfogyasztást mérő készülék működését lehetővé tévő eszköz ( kódhordozó ) formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a 5 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 5

6 kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Indokolt esetben a támogatás pénzbeli támogatásként is kiutalható. (3) 6 Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (4) A települési lakhatási támogatás havi összege: a) 6000,- Ft - amennyiben a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) 4500,- Ft - amennyiben a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, c) 3000,- Ft - amennyiben a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. (5) Települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (6) A települési lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónapra kell megállapítani. Amennyiben a kérelmező a települési lakhatási támogatásra való jogosultsága még fennáll, a jogosultság megállapítása iránti kérelem legkorábban a jogosultság lejártának hónapjában adható be, és a települési lakhatási támogatást a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani. (7) A jogosult bejelentése vagy hivatalból történő tudomásszerzés alapján az ellátásra való jogosultság felülvizsgálatának elrendelésére van lehetőség. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a támogatás összege megváltozik, az új összeget a bejelentést követő hónaptól kell folyósítani. A szolgáltatási szerződés alapján nyújtott települési lakhatási támogatással támogatott szolgáltatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, még a változást követő hónapra jár támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani. (8) A települési lakhatási támogatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező a) lakcíme megváltozott, b) a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a települési lakhatási támogatásra már nem jogosult, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett, c) elhunyt, a lakcím változás, a felülvizsgálat, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával bezárólag. 6 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 6

7 (9) A települési lakhatási támogatásra jogosult halála esetén a kiutalásra nem került ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. 8. Köztemetés 10. (1) A köztemetéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályait az Szt. tartalmazza. (2) Köztemetés elrendelése esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól annak legfeljebb ötven százaléka erejéig mentesíthető kérelemre az eltemettetésre kötelezett személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, nincs más eltemettetésre köteles hozzátartozó, és a) tartósan három hónapot meghaladó időtartamban regisztrált álláskereső, b) egy éven belül két vagy több hozzátartozója temetéséről gondoskodott. (3) A köztemetés költségének legfeljebb tizenkét havi egyenlő részletekben történő megtérítése engedélyezhető a kötelezett kérelmére, amennyiben annak egy összegben történő megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti. IV. Fejezet Szociális szolgáltatások 9. A személyes gondoskodás formái 11. E fejezetben meghatározott szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást az önkormányzat az integrált szervezeti formában működő Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár működtetésével biztosítja. 10. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja 12. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére irányuló kérelmet a 11. -ban meghatározott intézmény vezetőjénél, mint dönteni jogosult személynél kell benyújtani. (2) A szakosított ellátás igénybevétele esetén az (1) bekezdésben meghatározott kérelmen kívül csatolni kell: a) a térítési díj kiegészítése vagy átvállalása esetén a kötelezettséget önként vállaló erre irányuló nyilatkozatát, b) az ellátott tartását tartási vagy öröklési szerződésben történő vállalás esetén a szerződés másolatát, c) a bíróság által elrendelt tartásra kötelezés esetén az ellátott tartását elrendelő bírósági döntés másolatát. 7

8 (3) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodáshoz mellékelni kell a kétágyas szobában elhelyezett házaspárok hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az életközösség megszüntetése vagy az intézményi jogviszony megszűnése esetén a megüresedett férőhelyet az intézmény szabadon betöltse. (4) Az intézményvezető külön eljárás lefolytatása nélkül nem nyújt szolgáltatást. (5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módjára, az intézményi jogviszony keletkezésére, megszűnésére és megszüntetésére, továbbá az ellátottal kötendő megállapodásra vonatkozó részletes szabályokat az Szt. tartalmazza. (6) A mindenkori intézményi térítési díj összegét az Önkormányzat minden évben külön rendeletben határozza meg. (7) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat csökkenteni, illetve elengedni nem lehet. 11. Jogosultak érdekképviseleti fóruma 13. (1) Az Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár Érdek-képviseleti Fórumot (a továbbiakban: Fórum) működtet. A Fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogaiknak, érdekeiknek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely az Idősek Otthona Házirendjében meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. (2) A Fórum 5 fővel működik, tagjai: a) választás alapján az intézményi ellátást igénybe vevők közül 2 fő, b) választás alapján az ellátottak hozzátartozói illetve törvényes képviselői közül 1 fő, c) választás alapján az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő, d) kijelölés alapján a fenntartó képviseletében 1 fő. (3) A Fórum tevékenységi körének részletes szabályait az Szt. tartalmazza. V. Fejezet Szociálpolitikai Kerekasztal 12. A Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása, működtetése 14. (1) Az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évenként legalább egy alkalommal ülést tart. 8

9 13. A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai 15. (1) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: a) a települési önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottságának Elnöke és tagjai, b) az Egyesített Szociális Intézmény Tiszaföldvár mindenkori vezetője, c) helyi nyugdíjas-klubok vezetői, d) a Helyi Vöröskereszt Vezetője, e) a Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezetének Vezetője, f) a Cukorbetegek Klubjának Vezetője, g) települési nemzetiségi önkormányzatok vezetői. (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke a Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság mindenkori elnöke. VI. Fejezet Záró rendelkezések 14. Hatályba léptető rendelkezés 16. Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. 15. Átmeneti rendelkezések 17.. Nem állapítható meg e rendelet alapján szabályozott települési lakhatási támogatás annak a személynek, akinek az Szt február 28. napján hatályos 38. (2) bekezdésében foglaltak alapján megállapított lakásfenntartási támogatásra való jogosultsága fennáll Módosító rendelkezések 17. Hatályon kívül helyező rendelkezések 19. Hatályát veszti Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi szociális szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. Tiszaföldvár, február 26. Hegedűs István s.k. polgármester Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin s.k. címzetes főjegyző 7 Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet április 2-i hatállyal. 9

10 Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelettel május 1-i hatállyal. Tiszaföldvár, április 29. Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin címzetes főjegyző 10

11 1. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 8 KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: - - Állampolgársága: A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): - Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy - bevándorolt/letelepedett, vagy - EU kártyával rendelkező, vagy - menekült/oltalmazott/hontalan. (megfelelő aláhúzandó) Státuszt elismerő határozat száma: Lakóhely: Tartózkodási hely: Telefonszám: Családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával lakik együtt. A kérelmezőn kívül, a kérelmezővel egy lakásban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók felsorolása: Név (születési név) Születési hely, idő Anyja neve Rokoni kapcsolat Társadalombiztosítási Azonosító Jele a. - - b. - - c. - - d. - - e Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 11

12 1. melléklet 2. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 9 Az alábbiak közül milyen nem várt többletkiadás miatt kéri a támogatást? (A megfelelő válasz aláhúzandó!) betegség miatt, haláleset miatt, elemi kár bekövetkezése miatt, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, iskoláztatás biztosítása érdekében, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások akik a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, gyermek részére gyógyászati segédeszköz vásárláshoz, rendszeres pénzellátás megszűnését követően ellátatlanság esetén, több hónapos munkanélküliséget követő munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó kiadások. Egyéb létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, illetve méltánylást érdemlő körülmény: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott nyilatkozom, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen lakom. (a megfelelő rész aláhúzandó!) 9 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 12

13 JÖVEDELMI ADATOK 1. melléklet 3. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 10 A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem A család havi nettó jövedelme összesen: Az előző oldalon szereplő a kérelmezővel egy lakásban bejelentett lakó- vagy tartózkodási A kérelmező hellyel rendelkező közeli hozzátartozók havi nettó jövedelme jövedelme a) pontban b) pontban c) pontban d) pontban e) pontban f) pontban g) pontban szereplő szereplő szereplő szereplő szereplő szereplő szereplő Forintban összesen 10 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 13

14 ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 4. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 11 A család összes havi nettó jövedelme Ft, az ez alapján számított egy főre jutó havi nettó jövedelem: Ft/hó. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10.. (6) bekezdése alapján, amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja, felhívására köteles vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és a háztartásban lakók tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát az Szt (7) bekezdése alapján az önkormányzat az illetékes állami adóhatóság útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: a kérelmező, vagy törvényes képviselőjének aláírása cselekvőképes hozzátartozók aláírásai Az ügyintéző tölti ki! A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította: Dátum: ügyintéző aláírása 11 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 14

15 ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 5. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 12 TÁJÉKOZTATÓ A JÖVEDELEMI ADATOK KITÖLTÉSÉHEZ Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. Közeli hozzátartozó: a) a házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási helyet kell feltüntetni. Az egy háztartásban lakók jövedelmét személyenként kell feltüntetni. Az 1, 3, 4, 5, és 6. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyenlő: a családban lakók havi összjövedelme osztva a személyek számával. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a családban együtt lakó cselekvőképes személyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele közös háztartásban lakó személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. Abban az esetben, ha Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítőjén a januári ellátás összegénél alacsonyabb összeg kerül átutalásra, jövedelemigazolásként csak a Nyugdíjfolyósító által kiállított igazolás fogadható el ennek beszerzése iránt a kérelmezőnek kell intézkednie, mivel feltételezhető, hogy a nyugdíjszerű ellátást levonás terheli. Csatolandó mellékletek: Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolás a kérelem benyújtását megelőző hónap részletes jövedelméről. Nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság év eleji értesítése az előző évi jövedelem összegéről és a január hónaptól esedékes kifizetés összegéről. A nyugellátás és minden más jövedelemtípus esetén is a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott postai szelvények vagy amennyiben az ellátást folyószámlára folyósítják, az utolsó havi számlaegyenlege. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén beleértve az őstermelői tevékenységet is) a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Továbbá a támogatási cél függvényében: Betegség esetén gyógyszer költségekről gyógyszertári igazolás, kórházi kezelés esetén kórházi igazolás Haláleset miatt a temetés költségeiről a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példánya, halotti anyakönyvi kivonat Elemi kár elhárításához hivatalból jegyzőkönyv, környezettanulmány Válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához orvosi igazolás a várandósságról Gyermek fogadásának előkészítéséhez orvosi igazolás a várandósságról Nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz járási gyámhivatal határozata Gyermek részére gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén- igazolás a gyógyászati segédeszköz áráról Rendszeres pénzellátás megszűnését követő ellátatlanság esetén megszűnésről szóló határozat Több hónapos munkanélküliséget követő munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó kiadások munkáltató igazolása a kérelmező várható alkalmazásáról Egyéb igazolt rendkívüli kiadási ok bekövetkezése esetén - minden olyan irat, amely igazolja a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet 12 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 15

16 ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 2. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 13 KÉRELEM lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születés helye, ideje (év, hó, nap): Lakóhelye: irányítószám utca/út/tér házszám épület/lépcsőház Tartózkodási helye: irányítószám utca/út/tér. házszám épület/lépcsőház Társadalombiztosítási Azonosító Jele: - - Állampolgársága: Telefonszám (nem kötelező megadni): cím (nem kötelező megadni): település emelet, ajtó település emelet, ajtó A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy bevándorolt/letelepedett, vagy EU kártyával rendelkező, vagy menekült/oltalmazott/hontalan. Státuszt elismerő határozat száma: Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: fő. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: a.) b.) c.) d.) e.) A B C D Név (születési név) Születési helye, ideje (év, hó, nap) Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító Jele Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal.

17 ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról Lakásviszonyok A lakásban tartózkodás jogcíme: 2. melléklet 2. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 14 Nyilatkozatok A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: (Azon személy részére, akinél előre fizetős gáz-, vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a települési lakhatási támogatást első sorban a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.) A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 14 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 17

18 2. melléklet 3. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 15 JÖVEDELMI ADATOK A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások. 6. Egyéb jövedelem A kérelmező jövedelme Az előző oldalon szereplő a kérelmezővel egy lakásban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek havi nettó jövedelme a) pontban b) pontban c) pontban d) pontban e) pontban f) pontban g) pontban szereplő szereplő szereplő szereplő szereplő szereplő szereplő Forintban összesen 15 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 18

19 2. melléklet 4. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 16 A háztartás összes havi nettó jövedelme Ft, az ez alapján számított egy főre jutó havi nettó jövedelem: Ft/hó. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. (6) bekezdése alapján, amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja, felhívására köteles vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és a háztartásban lakók tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát az Szt. 10. (7) bekezdése alapján az önkormányzat az illetékes állami adóhatóság útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: a kérelmező, vagy törvényes képviselőjének aláírása cselekvőképes személyek aláírásai Az ügyintéző tölti ki! A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal egyeztette és javította: Dátum: ügyintéző aláírása 16 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal.

20 2. melléklet 5. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 17 I.A kérelmező személyes adatai Vagyonnyilatkozat Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: II. A kérelmező és a vele együtt élő személyek, települési lakhatási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: város/község út/utca hsz. alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:* Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: város/község út/utca hsz. alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:* Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): címe: város/község út/utca hsz. alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:* Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe: város/község út/utca hsz. alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év Becsült forgalmi érték:* Ft 17 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 20

21 Gépjármű: 2. melléklet 6. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 18 II. Egyéb vagyontárgyak a)személygépkocsi: típus rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: Becsült forgalmi érték:** Ft b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: típus rendszám, a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: Becsült forgalmi érték:** Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt: év hó nap aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy vele együtt élő személy bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 18 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 21

22 2. melléklet 7. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 19 TÁJÉKOZTATÓ A JÖVEDELEMNYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ Háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. Közeli hozzátartozó: a) a házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási helyet kell feltüntetni. Az egy háztartásban lakók jövedelmét személyenként kell feltüntetni. Az 1, 3, 4, 5, és 6. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyenlő: a háztartásban együtt lakók havi összjövedelme osztva a személyek számával. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a háztartásban együtt lakó cselekvőképes személyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele közös háztartásban lakó személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. Abban az esetben, ha Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítőjén a januári ellátás összegénél alacsonyabb összeg kerül átutalásra, jövedelemigazolásként csak a Nyugdíjfolyósító által kiállított igazolás fogadható el ennek beszerzése iránt a kérelmezőnek kell intézkednie, mivel feltételezhető, hogy a nyugdíjszerű ellátást levonás terheli. Csatolandó mellékletek: 1. Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolás a kérelem benyújtását megelőző hónap részletes jövedelméről. 2. Nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság év eleji értesítése az előző évi jövedelem összegéről és a január hónaptól esedékes kifizetés összegéről. 3. A nyugellátás és minden más jövedelemtípus esetén is a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott postai szelvények vagy amennyiben az ellátást folyószámlára folyósítják, az utolsó havi számlaegyenlege. 4. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén beleértve az őstermelői tevékenységet is) a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 19 Módosította a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet május 1-i hatállyal. 22

23 Általános indokolás A szociális ellátások biztosítása kiemelt jelentőségű terület, melynek folyamatos korszerűsítése, jobbítása fontos jogalkotói feladatot jelent a jogalkotási hierarchia minden szintjén. Ennek következtében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), szabályai az elmúlt 20 évben számos alkalommal módosultak. Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény március 1-jén hatályba lépő rendelkezéseivel ismét módosította a Szt. szabályait, ezzel együtt a szociális támogatási rendszert. A pénzbeli és természetben szociális ellátások rendszere évben jelentősen átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök. Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre. Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. Átalakul a finanszírozás rendszere. Az állam által biztosított támogatási formákon túl a rászorulók szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata lesz. Ezt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény is rögzíti. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. Az opcionálisan, havonta nyújtható települési támogatások körét, a helyi viszonyokat, valamint a szociális ellátórendszer gyakorlati tapasztalatait, áttekintve megállapítható, hogy a legnagyobb szükséglet a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléshez nyújtható ellátás típus esetében mutatkozik. A lakásfenntartási támogatás a jelenlegi formájában március 1-jétől megszűnik mint ellátás típus. A jelenleg ebben az ellátásban mintegy háztartás részesül a településen. A támogatási forma települési segélyként történő folytatólagos biztosítása tehát különösen indokolt. 23

24 Az Szt. 134/E. -a értelmében a települési támogatás vonatkozásában a településnek a rendeletét legkésőbb február 28-ig kell megalkotnia. Fenti jogalkotás kötelezettségnek eleget téve, az elkészült rendelet tervezet tartalmazza a település kisebb pontosításokat tartalmazó szociális szolgáltatási rendszerét, valamint az Szt. új szabályozási rendszerének megfelelően a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, és az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználása ellenőrzésének szabályait. A rendelet-tervezet az Szt. adta helyi jogszabályalkotási felhatalmazások alapján az alábbi területeken tartalmazza a helyi szabályokat: 1. Szt. 10. (1) bekezdése értelmében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait rendeletben szabályozza. 2. Az Szt (1) bekezdés b) pontja értelmében, ha a törvény másként nem rendelkezik, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén az önkormányzat rendeletében meghatározott önkormányzati szervnél kell előterjeszteni. 3. Az Szt. 48. (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. 4. Az Szt. 58/B. (2) bekezdése értelmében a települési Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. 5. Az Szt. 92. (1) és (2) bekezdései értelmében a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. Ha törvény másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját; azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani; azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket. 6. Az Szt 99. (1) bekezdése értelmében a tartós bentlakásos intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban: érdekképviseleti fórum) megalakításának és tevékenységének szabályait. 7. Az Szt (4) bekezdése értelmében felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 24

25 Részletes indokolás I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya: a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény ( a továbbiakban: Jat. ) 6. (2) bekezdése értelmében a jogszabály személyi hatálya önkormányzati rendelet esetében a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint Magyarország területén kívül a magyar állampolgárokra terjed ki. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a jogszabály személyi hatályát a jogszabályban akkor kell kifejezetten meghatározni, ha fentiektől eltérő személyi körre terjed ki. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) személyi hatálya a Jat. által meghatározottaknál szűkebb személyi kört határoz meg ezért szükséges a rendelet személyi körét meghatározni. Az Alkotmánybíróság 5/H/2009. AB határozata szerint Magasabb szintű jogszabály szövegének átvétele esetén azonban az átvétel csak szó szerint, mindenben azonos szövegű lehet. Ennek megfelelően a személyi hatály meghatározása az Szt.-ben foglalt rendelkezések szó szerinti átemelésével történt. Szociális ellátások rendszere: a rendelet-tervezet ezen fejezete rögzíti az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások rendszerét március 1. napjától az önkormányzatok által biztosított szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások neve egységesen települési támogatás. Az Szt. 45. (3) bekezdés szerint a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeket köteles támogatni, egyéb tekintetben az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt élethelyzetekre nyújtanak támogatást. Települési támogatás keretében nyújtható különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható támogatás is, mely rendelet tervezet szerint a település szociális ellátó rendszerébe is beépítésre kerül. Tiszaföldváron működő szociális szolgáltatások tekintetében továbbra is két fő ellátási forma az alap- és szakellátások kerültek meghatározásra, melyekkel kapcsolatos feladatokat az Egyesített Szociális Intézmény látja el. A nappali ellátás bővítése a demens személyek nappali ellátását biztosító szolgáltatással folyamatban van. II. Fejezet Eljárási rendelkezések Az eljárási rendelkezések tekintetében lényeges változás nem történt. A korábbi szabályoknak megfelelően a rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatosan továbbra is az önkormányzat hatáskörébe tartozik a kérelmek előterjesztéséhez szükséges nyomtatványok, egyéb mellékletek kötelező tartalmi elemeinek meghatározásai is. 25

26 A rendelet-tervezet így az ügyfelek segítése és kiszolgálása érdekében meghatározza az egyes ellátásokkal kapcsolatos kérelmek tartalmát és a kérelmek elbírálásához szükséges mellékletek felsorolását, amely mellékletek nélkül a hatósági ügyekben dönteni nem lehet. Ezek a nyomtatványok a rendelet mellékleteit képezik. Az Szt. módosításának megfelelően felülvizsgálatra és újra meghatározásra került a rendelet valamennyi melléklete. A jövedelemszámítással kapcsolatos részletes rendelkezéseket az eljárási rendelkezések nem tartalmaznak, mivel az Szt. szabályozza annak részletes, és minden ellátási formára alkalmazandó szabályait. A fejezet tartalmazza továbbá az ellátások kifizetésének szabályait. A rendkívüli települési támogatás kifizetése házipénztárból történik, a lakhatási támogatás első sorban természetbeni formában a szolgáltatónak egyes indokolt esetben pedig a kérelmező személy folyószámlájára - történő utalással kerül kifizetésre. III. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások Települési támogatás: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere évben jelentős mértékben átalakul. Az önkormányzatok által biztosított ellátások neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel, így e támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Rendkívüli települési támogatás: Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást Az egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. Lényegében ebbe tartoznak bele a korábbi önkormányzati segélyek, immár rendkívüli települési támogatás néven. A jogosultság feltételei így az önkormányzati segély korábbi ellátás szabályait figyelembe véve, közel azonos tartalommal kerülnek bevezetésre. Eltérés első sorban a jövedelemhatár meghatározásában, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítható támogatás összegének meghatározásában, valamint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet meghatározásának pontosításában van. Szt március 1. napjától hatályos rendelkezései a jövedelem határ tekintetében immár törvényi minimumot nem tartalmaznak. A rendelet tervezet szerint a jogosultsági feltételként meghatározott jövedelem határ így már nem a törvényi minimumhoz igazítva 130 %-ban hanem 140%-ban került maghatározásra. A korábbi támogatási összeghez képest szintén magasabb összegű a temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás összege, mely a tervezet szerint a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 80%-ról, 100%-ra emelkedik. Meghatározásra kerül továbbá, néhány az új típusú ellátási rendszerhez igazodó speciális eljárási szabály, azon élethelyzetekben nyújtott rendkívüli települési támogatások vonatkozásában, ahol a kiemelt figyelem különösen indokolt. Ilyen például a haláleset bekövetkezése. 26

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.)

Részletesebben

KÉRELEM. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás megállapítására 2. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás megállapítására A kérelmező személyre

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1 KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

KÉRELEM. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS - lakhatási támogatás. megállapítására

KÉRELEM. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS - lakhatási támogatás. megállapítására 1. Személyi adatok KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS - lakhatási támogatás 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI Sz/26/13 POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu 6. melléklet a 392/2013. (XI. 12.)

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...... 1.1.2. Születési neve:..... 1.1.3. Anyja neve... 1.1.4.

Részletesebben

Települési támogatás. KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

Települési támogatás. KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Települési támogatás KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:..

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.. KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.. Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1. Személyi adatok 2. melléklet a 4./2015.(II.27) önkormányzati rendelethez KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására Verpelét Város Önkormányzat Szociális iroda 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.:36 559 306 6.számú melléklet 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. LTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:...

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:... KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:......

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:...... Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2112 Veresegyház, Fő út 35.

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2112 Veresegyház, Fő út 35. Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2112 Veresegyház, Fő út 35. KÉRELEM a lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (Kizárólag az előző jogosultság megszűnését követően nyújtható be!)

KÉRELEM LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (Kizárólag az előző jogosultság megszűnését követően nyújtható be!) Község Képviselő-testülete KÉRELEM LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA (Kizárólag az előző jogosultság megszűnését követően nyújtható be!) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez201 I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítása iránt

KÉRELEM lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítása iránt Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal Cím: 4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. Tel: (52) 567-212 Fax: (52) 374-018 E-mail: postmaster@hajdubagos.t-online.hu web: www.hajdubagos.hu 1. Személyi adatok KÉRELEM lakhatáshoz

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... I. Személyi adatok 12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 K é r e l e m Települési támogatás megállapítására (gyógyszerköltség támogatás) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNT. Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:..

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNT. Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.. Érkezett: Ügyintéző: 1./ Kérelmező adatai: KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY IRÁNT Név:... születési név:... Születési hely, idő:...... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.. Állampolgársága.. A

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM. a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM. a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:....

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához KÉRELEM Települési támogatás megállapításához Személyi adatok A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

K é r e l e m a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési (leánykori) neve:. Anyja neve:

K é r e l e m a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési (leánykori) neve:. Anyja neve: K é r e l e m a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési (leánykori) neve:.. Születési helye, ideje:. Lakóhely:...

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Decsi Polgármesteri 1 Hivatal Jegyzője 7144 Decs, Fő u. 23. Pf.: 1. Tel.: 74/595-916, Fax: 74/595-910, e-mail: szivosanna@decs.hu Érkezett: Ügyintéző: Tóth-Szivós Anna KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt

KÉRELEM települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt 2. számú függelék a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyes adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT Érkezett:. Ügyintéző:.. KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 4. melléklet a 4./2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI KÖLTSÉGEKHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI KÖLTSÉGEKHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI KÖLTSÉGEKHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...... 1.1.2. Születési neve:..... 1.1.3.

Részletesebben

K é r e l e m n o r m a t í v lakásfenntartási támogatás igénybe vételéhez

K é r e l e m n o r m a t í v lakásfenntartási támogatás igénybe vételéhez A kérelmező adatai: K é r e l e m n o r m a t í v lakásfenntartási támogatás igénybe vételéhez a) neve: születési neve: b) születési helye, ideje: c) anyja neve: állampolgársága: d) bejelentett lakóhelye:

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu K É R E L E M Települési támogatás megállapítására A támogatást

Részletesebben

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve:

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: 9. Melléklet a 11/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a települési tüzelőanyag támogatás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P Í T Á S Á R A

T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P Í T Á S Á R A Téti Közös Önkormányzati Hivatal 9100 Tét, Fő u. 88. Tel: 96/461-134; 561-093 1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM 14 T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve: 1.3. Anyja neve: 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): 1.5. Lakóhelye:

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Hatályos: 2015.03.01-től KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.1 A kérelmező

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához Illetékmentes! KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 1.1. Kérelmező neve:... 1.2. Kérelmező születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési

Részletesebben

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:...

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:... 1. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /... /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM települési lakásfenntartási támogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 1. Személyi adatok

Részletesebben

K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására I./ Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:..... Születési neve:..... Anyja neve:..... Születési hely,év,hó,.nap:...

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre települési / rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre települési / rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani 1. melléklet a 4/2015. (II. 20. ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre települési / rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve: (Asszonyoknál születési név is) Lakóhelye:.... Tartózkodási helye (emelet, ajtó is):... Életvitelszerűen az alábbi címen élek:. Születési helye:.

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É R E L E M. Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É R E L E M. Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 3554 BÜKKARANYOS, PETŐFI S ÚT 100.. TELEFON : 06 46 / 476-352 /FAX: 06 46 / 576-263 K É R E L E M Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására MB 08 12/E I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

Részletesebben

1. melléklet a 11/2015.(VII. 16.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ. 1.) Kérelmező neve:...

1. melléklet a 11/2015.(VII. 16.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ. 1.) Kérelmező neve:... A.) SZEMÉLYI ADATOK I. Kérelmező 1. melléklet a 11/2015.(VII. 16.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 1.) Kérelmező neve:... 2.) Születési neve:... 3.) Születési

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Velem községi

Részletesebben

Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására

Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására A hatóság tölti ki! Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására 1.melléklet Beérkezés ------------------------------------------ Postára adás az átvevő 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben