P(Y4'Li1iT. Preambulum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P(Y4'Li1iT. Preambulum"

Átírás

1 G I I J1ÍI,J P(Y4'Li1iT Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás és árverés mell őzésével történő értékesítését célozza, melynek els ődleges jogszabályi alapját a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 21.* (3a) bekezdés b) pontja képezi. Vev ő az adásvételi szerződés megkötése céljából az NFA részér ől közzétett hirdetmény ismeretében megtett ajánlatát az NFA elfogadta. A vev ő érvényes ajánlattétele következtében az adásvételi szerz ődés az alábbi tartalommal jön létre. Az Adásvételi szerződés létrejött egyrészről a Magyar Állam képviseletében az Nfatv. 3. (1) bekezdése alapján eljáró tulajdonosi joggyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (székhely: 1149 Budapest. Bosnyák tér 5 képviseli Nagy János elnok megbízásából Gergely Laszlo regiovezeto mint Eladó - a továbbiakban Eladó - másrészről Fekete János (születési név: Fekete János, 5310 KisujszallásMoncz Zs u 21 szam alatti lakos mint Vev ő a továbbiakban Vevő, Eladó es Vevő a továbbiakban együtt mint Szerzöd ő Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1.Szerzödő Felek rögzítik, hogy Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a Kisújszállás Külterület helyrajzi szám alatt felvett szántó m űvelési ágú 3,0321 térmértékű 90,12 AK tiszta jövedelemmel rendelkező ingatlan 5522/9012 arányú tulajdoni hányada, továbbiakban: Ingatlan. A tulajdoni lap III részének tanúsága szemit az Ingatlan vonatkozásában terhek állnak fenn - A Felek rögzítik, hogy az Ingatlan nincs hasznosítva. Az Nfatv. 3. (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felel ős miniszter az NFA útján gyakorolja. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban az államot - törvény eltero rendelkezése hiányában - az NFA képviseli Az Nfatv, 21. * (3a) bekezdés b) pontja értelmében nyilvános pályáztatás vagy.árverés mellőzésével köthető adásvételi szerződés olyan imdrészletre, amely nem haladja meg 'a három hektárt.. Szerzo4 Fde I. a jeln szerz ődést a Nemzeti Foldalapba tartozó íbldreszletek hasznosításának reszletes szaiályairol zólo 262/2010 (XI 17) Kormányrendeletben (a továbbiakban: R) meghataroott feiteelekkel kotik meg Szer7odo Felek rogzitik, hogy az erdor ől, sz Elado \v Ugyved 2

2 védelméről és az erdögazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény 8. * (9) bekezdése értelmében az osztatlan közös tulajdonú erd ő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló fildterület állami tulajdonban lév ő hányadának a használatára, hasznosftására, a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. 2.Az Ingatlan rendeltetése azonos a m űvelési ággal, nem minősül sem vízvédelmi területnek védetté nyilvánított régészeti lel őhelynek, régészeti védőövezetnek, műemléknek vagy Natura 2000 területnek. Eladó eladja, Vevő megvásárolja az Ingatlant minden tartozékával együtt, úgy, ahogy az a mai napon a természetben megtalálható. Vevő kijelenti, hogy az ingatlan elhelyezkedését ás határait ismeri. A Vevő köteles az ingatlan m űvelési ágának tényleges állapotáról meggy őződni. Az Eladó az Ingatlan művelési ágának ingatlan-nyilvántartásban rögzített ől való eltérésért való felel ősségét kizárja, melyet a Vevő kifejezetten elfogad. 3.Az Eladó ,- Ft, azaz kettőmillió-ötvenezer forint vételár (ellenszolgáltatás) ellenében eladja, míg a Vevő megvásárolja az Ingatlant. 4.Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó ás a Vev ő szolgáltatása oszthatatlan. Vevő az NFA által kibocsátott számla ellenében, a kiállitástól számított 8 napos határidővel egy összegben köteles akként megfizetni a vételárat, hogy azt a számlán feltüntetett számlaszámra utalja át oly módon, hogy a kozlemeny rovatban a számla sorszamat es a szerzodes számát tünteti fel Eladó a Vevő - számlán rögzített teljesítési határid őt meghaladó - fizetési késedelme esetén jogosult a szerződástől indokolás nélkül elállni, amely döntést tértivevényes levélben köteles a Vevővel közölni. Vevő rögzíti, hogy a fizetési késedelme miatt bekövetkezett Eladói elállás esetén az Eladóval szemben jelen jogügylettel kapcsolatos bármilyen jelleg ű igényének érvényesítéséről lemond. 5.A szerződés 1. pontjában megjelölteken túlmen ően az Ingatlan per-, teher-, és igénymentességét az Eladó szavatolja és kijelenti, hogy az Ingatlannal kapcsolatban köztartozása és ezzel egy tekintet alá eső egyéb tartozása nem áll fenn. 6.Eladó nyilatkozza, Vev ő pedig tudomásul veszi, hogy az Ingatlan használata következtében keletkezett esetleges környezetvédelmi károsodásokért Eladót felel ősség nem terheli. 7,Vevő vállalja ás kijelenti, hogy a)az Ingatlan, mint fild használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, ás ennek során eleget tesz a fldhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés (ha a birtokba lépés kés őbb következik be, akkor annak) id őpontjától számított 5 évig - a mez ő- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv) 13. (3) bekezdésben meghatározott esetek luvetevel m célra nem hasznosítja; \ (\? \ --- \ lido / Lgy\ed \\

3 b)ha a f5id harmadik személy használatában van, vev ő kötelezettséget vállal arra, hogy a fennálló fóldhasználati jogviszony id őtartamát nem hosszabbítja meg, és megszünését követő időre az a) pontban foglalt kötelezettségeket vállalja; c)nincs a főldhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséb ől eredő bármilyen korábbi fbldhasznalattal kapcsolatos jogerosen megállapított es fennálló díj-, vagy egyéb tartozása; d)vele szemben az Nfatv. 19*-ban rögzített kizárási okok nem állnak fenn; e)az Ingatlan megszerzésével nem lépi túl a Földforgalmi törvényben rögzített fildszerzési és birtokmaximumot;»az R. 35. (1) bekezdése alapján jelen szerz ődés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a tennőfld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 21. * (3) bekezdésének a) d),» g) es a 21 (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével 5 évig más célra nem hasznosítja; g)elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagosan elvégzett ellen őrzés során joger ősen megállapításra kerül a b.) pontban foglalt nyilatkozatának valótlansága, úgy az a Büntet ő Törvénykönyvről szóló évi C. törvény szerinti büntet őjogi felelősségre vonását, továbbá a jelen szerz ődés tárgyát képező föld területre vonatkozóan a jogsért ő állapot fennállásának időtartama alatt részére folyósított költségvetési vagy Európai Uniós támogatásának megfelelo penzosszeg visszafizetési kotelezettseget vonja maga után; h)jelen tulajdonszerzést megel őző 5 éven belül jogerősen nem állapították meg, hog V szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kotott, i)részarány-tulajdonnal nem 7 rendelkezik. vgy részarany tulajdonnal (is) rendelkezik, es a tulajdonaban allo részarány-tulajdon osszesitett aranykorona értéke mennyiségének huszada és a már tulajdonában és haszonélvezetében álló, továbbá a megszerzésre kerül ő fiidterület hektárban kifejezett térmértékének együttes osszege nem tobb mint 300 j)mint a vonatkozó használati szerz ődés(ek) tekintetében is az Eladó jogutódja, a szerződések és a szerz ődésen kívüli jogviszonyokból adódó igényekkel a szerződések, Illetve a polgári jog szabályai szerint az igényt érvényesít ővel elszámolni köteles, azzal, hogy a jelen szerződés aláírásának napjától valamennyi igénnyel kapcsolatosan a Vev ő kizárólagosan és közvetlenül helytállni köteles, feltéve, hogy tulajdonjoga az ingatlannyilvántartásba jogerősen bejegyzésre kerül 8.A Vevő jogosult és egyben köteles az Ingatlant önállóan, az Eladó közrem űködése nélkül, haladéktalanul (az esetleg fennálló főidhasználati jogviszony időtartamának meghosszabbítása nélkül) birtokba venni, amint teljesül a következ ő két együttes feltétel mindegyike: a Vev ő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, továbbá nincs olyan, a tulajdonosi joggyakorlóval kötött szerződés alapján érvényes jogcímmel rendelkez ő főidhasználó, akit a birtokbavétellel jogai rendeltetésszer ű gyakorlásában - különösen a szakszer ű betakarításban - akadályozna vagy zavarna. Ha viszont szakszer űtlenül, ok nélkül késlekedik a betakarítással a volt fbldhasznalo akkor a Vevo koteles birtokba lepm Ebben az esetben a jogalap nélküli gazdagodás szabalyai lrdnvndbak a ioit használó es a Vevo viszonyara Amennyiben a Vevo a tulajdonjoga bejegyzésekor iriá jornen birtokban van, a birtoklást tulajdonoskent folytatja A brtokba veteltöl 'ev6 szedi az lí'gat1an hasznait, viseli terheit es koltsegeit 1 44Oo 1ad6! Ugyved / /

4 9Fe1ek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő tulajdonjogának bejegyzése napján az Eladó ás a Vev ő, vagy harmadik személy között az Ingatlan hasznosítására az Nfatv. 18.* (5) bekezdése értelmében egy évet nem meghaladó időtartamra megbízási szerz ődés van hatályban, a Vevő a megbízási szerződés fennmaradó idejére az Ingatlan használatáért díjat, az Eladótól, illetve a harmadik személytől nem követelhet, a megfizetett díj minden esetben az Eladót illeti. l0.felek rögzítik, hogy Vevő nevében az ingatlan-nyilvántartási kérelem a vételár teljesítése után kerülhet benyújtásra az illetekes járási ingatlanügyi hatosaghoz Az Elado jelen szerzodest szerkesztő ás ellenjegyző ügyvédnél ügyvédi letétbe helyezi azt a külön biztonsági papíron szerkesztett okiratot (bejegyzési engedély), amelyben feltétlen ás visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ingatlanra vonatkozóan Vev ő tulajdonjoga vétel jogcímén az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A jelen okiratban meghatalmazott ügyvéd a teljes vételár megfizetése esetén, az Eladó értesítése alapján jogosult és köteles a Vev ő tulajdonjogának bejegyzése érdekében az illetékes járási bivatalnál az ingatlan-nyilvántartási eljárást haladéktalanul kezdeményezni ás a jelen szerz ődést a bejegyzési engedéllyel együtt az illetékes járási hivatalhoz benyújtani. Az Eladó felhívja a Vev ő figyelmét, hogy amennyiben a kifüggesztési kérelem és jegyzői iratjegyzék a jelen okiratot szerkesztő ügyvéd részére történ ő visszaérkezésétől számított 30 napon belüli benyújtására a Vev ő késedelmes fizetése miatt nem kerülhet sor, úgy a kiszabott bírság a Vevot terheli, melyet a Vevo kifejezetten elfogad 11.Vevő kijelenti, hogy teljes cselekvöképességgel rendelkez ő magyar állampolgár, szerződéskötési képessége sem korlátozva, sem kizárva nincs, így a jelen jogügylet érvényes létrejöttét jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák. Vev ő átadja az eljáró jogi képvisel őnek a főldhivatal által kiállított adatlap-másolatot arról, hogy a fi5ldm űvesek nyilvántartásban szerepel, s ezúton nyilatkozik arról, hogy a nyilvántartásból való törlése iránt eljárás nincs folyamatban. Vev ő tudomásul veszi, hogy az Nfatv. 30.* (1) bekezdése szerint a szerz ődés tartalmából közérdekböl nyilvános adatnak minősül a vevő neve, lakcíme, az eljáró jogi képvisel ő neve ás székhelye, a fbldrészlet fekvése szerinti település ás a főldrészlet helyrajzi száma, területnagysága, m űvelési ága, AK értéke, az ellenszolgáltatás osszege, az ellenszolgáltatás teljesitesi határideje, utemezese 12.Jelen szerződés megkötésével felmerül ő költségeket, így az ingatlan-nyilvántartási kérelem igazgatási szolgáltatási díját (helyrajzi számonként 6.600,- Ft), valamint a személyazonosság- ás okmányellenőrzés költségét (személyenként 1.670,- Ft) - teljes egészében a Vev ő viseli. Vevőt terheli továbbá ajelen szerz ődés tárgyát képező Ingatlan tekintetében készült értékbecslés díja. A szerződés megkötésével, valamint sz ingatlan-nyilvántartási ás kifiiggesztési eljárás lebonyolításával összegfliggésben felmerül ő ügyvédi költségből ,- Ft+AFA összegű költség a Vevőt terheli teljes egészében. Vevő sz értékbecslés díját sz NFA által megküldött tájékoztató dokumentumban megjelölt értékbeesl ő részére átutalás útján fizeti meg. Az értékbecslés díjának átutalását igazoló banki bizonylatot és az ingatlan-nyilvántartási kérelem igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló csekket, vagy átutalási bizonylatot a szerződéskötéssel egyidej űleg a Vevő, az okiratot ellenjegyző ügyvéd részére átadja. A bizonylatok valosag tartalmaert a Vevo felel Vev ő jelen bekezdésben rogzitett koltsegeket - az értékbecslési dij es a ingatlan-nyilvántartasi kerelem igazgatási szolgáltatási daj (6 600,- Ft) kavetelevei - a sezodcs megkotesekor készpénzben, az eljáró ügyvéd részére megfizette A Vevo ezutonlozzajarul hogy ijelep okiratot szerkeszto es ellenjegyzo ügyvéd a szmelyazonosag- es I őkmannorz lveaezze Eladó j, 7 V Ugyved

5 5 A Vevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlanra harmadik személy el ővásárlási jogosultsága (és igy a hirdetményi úton torteno kozles kotelezettsege) a mezo- es erdogazdasagi íbidek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény értelmében fennáll. A Vev ő kifejezetten nyilatkozik arról, hogy abban az esetben, amennyiben harmadik fél érvényesen el ővásárlási elfogadó nyilatkozatot tesz, úgy a jelen szerződés megkotesevel felmerült es általa megfizetett ügyvédi munkadijat, valamint a személyazonosság- és okmányellen őrzés költségét, mint az ő érdekében és kockázatára felmerült es megfizetett koltséget visszakoveteim nem jogosult 1 3.Az Ingatlan jelen szerz ődésben meghatározott feltételekkel történ ő értesítéséről a Birtokpolitikai Tanács döntött. 14.A mező- és erdőgazdaságí fzmdek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefiigg ő egyes rendelkezésekről ás átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény 13. * (3) bekezdés alapján a Vevő nyilatkozik, hogy ő maga: Nyilatkozomhogy a Földforgalmi tv. 18. (l) bekezdésének c) pontja alapján el ővásárlási joggal rendelkezem mintaz olyan földm űves aki helyben lakó szomszédnak min ősül. A Földforgalmi tv. 18. * (1) bekezdés ba) illetve c) pontja alapján fennálló el ővásárlási jog esetére nyilatkozonihogy az általam / arányban tulajdonolt / szívességi fokihasználat jogemien hasznait szomszédos fold helyrajzi száma: brsz A Főidforgalmi törvény 18. * (1) bekezdés c)-e) pontjábanvaiamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott el ővásárlási jogosultság esetén nyilatkozom továbbá az alábbiakról: családi gazdalkodoilletve a gazdálkodó család tagja vagyok 15.Jelen szerződés módosítására csak írásban, mindkét fél által aláírt formában kerülhet sor. 16.A szerződésben nem szabályozott kérdésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvr ől szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) valamint a Földforgalmi tv. ás az Nfatv. rendelkezései az irányadók. 17.Szerz6d6 Felek megbízzák Dr. Csermely Tibor egyéni ügyvédet (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.), mint a Dr. Kovács P. Zoltán Ugyvédi Iroda (székhelye: 1054 Budapest Hold u 21) tarsugymtezojet, hogy ajelen szerzodest elkészítse, ellenjegyezze, továbbá meghatalmazzák mindkét ügyvédi irodát/ügyvédet, hogy a Szerz ődő Feleket a kifiiggesztési eljárásban, valamint a Vevő tulajdonjogának bejegyzése során az ingatlan-nyiivántartási eljárásban teljes jogkörrel képviselje, melyet az ügyvéd elfogad. A megbízás során a meghatalmazottak ügyvédei, alkalmazott ügyvédei es ugyvedjeloltjei is eljárhatnak 1 8.Szerződő Felek rögzítik, miszerint a jelen szerz ődés tárgyát képező Ingatlan tekintetében készult értekbecslei dijat Ft osszegben a Vevo, az elovasarlasi jog gyakorlásáriak esetében, az eldv.asarlai jog g korloja az eredeti vevovel egyezoen koteles viselni.'a Vevo kijelenti, hogy amérnr iben jelen szerzodes kapcsán érvényes elovasarlasi nyilatkozat megtételére kerül sor, es az ekasado ca3ghel\ e ot megelozi, úgy az általa megfizetett értékbecslési dij é Ft / - 4 Eldó 7 Ugy * - -j

6 összegű ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díj vonatkozásában elfogadja az érvényes elővásárlási nyilatkozatot tevő általi megfizetést teljesítésként, az általa megjelölt OTP Bank banknál vezetett számú bankszámlájára. 19.Vevő a NAV adatlapon nyilatkozik, ha igénybe kívánja venni az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 26. * (1) bekezdés p) pontja szerinti mentességet a visszterhes vagyonátruházási illeték alól. 20Jelen szerződés 7 (hét) eredeti példányban készült, amelyb ől 6 (hat) példány Eladót, 1 (egy) példány a Vevőt illeti, és melyből egy példány biztonsági papíron hitelesített szerz ődés. Az Eladó és a hatóságok részére a szükséges példányokat sz eljáró ügyvéd továbbítja. Szerződő Felek a jelen adásvételi szerz ődést annak elolvasása és értelmezése után, mint ügyleti akaratukkal minden vonatkozásban megegyez őt helybenhagyólag aláhják Szolnok, napján Szolnok,.....'L... napján du 14 4 X5 MayarAllam képv.: Nemzeti Földalapkezelő 'Szervezet képviseli: Nagy János elnök Nevében és megbízásából Gergely László régióvezet ő A jelen szerződést készítettem és ellenjegyzem Szolnok,...napján Dr. Csermely Tibo I t" fbo ladó fi 4400 :r U. 29, Tel. f164 Ügyvéd

7 Ádiiv. Kisújszátlási Polgármesteri Hivatal hi rd ető táblá jra kifűgjes2tye városi honlap ( Kifüggesztés napja:2o...év...' Levétel napja: Kisújszáflás, E határidő jogvesztő: 2OJ.~..êv.~.... L... ;'... h6.o nap... * Dr. Varga Zsolt Jegyző 4.

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó -

ADÁSVÉTELI sziiizórés. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó a továbbiakban Eladó - ADÁSVÉTELI sziiizórés Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambidum

Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambidum ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Szerződésszám: AVHIR-201 5/6655 Preambidum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó - a továbbiakban Eladó -

I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Preambulum. képviseli Nagy János elnök megbízásából Gergely László régióvezet ő, mint Eladó - a továbbiakban Eladó - I.j ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szerződésszám: AVHIR201 5/6662 I H ittl TTTT1 Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló ás a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA' tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

Szerződésszám: AV-2014/...

Szerződésszám: AV-2014/... Szerződésszám: AV-2014/... Adásvételi szerződés a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. (3a) bekezdés b) pontja szerint három hektárt meg nem haladó térmértékű földrészletre Mely létrejött

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambulum

ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambulum Szerződésszám: AVIIIR-201613737 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló ás a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambulum

ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS. Preambulum ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló ás a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan pályáztatás

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Preambulum

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Preambulum 1 Szerződésszám: AVflIR.2016112024 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Preambulum Jelen megállapodás a Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA) tulajdonosi joggyakorlása

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó $ildrészlet tulajdonjogának átruházásáról

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó $ildrészlet tulajdonjogának átruházásáról Szerződésazám: AAV-02428 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó $ildrészlet tulajdonjogának átruházásáról Amely létrejött egyrészről a Magyar Állam képviseletében a Nemzeti Földalapról szóló

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Oldal 1/3 HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. (2) bekezdése szerint) amely létrejött egyrészr ől név:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

2364 Öcsa, Némedi u. 64/a. szám alatti,

2364 Öcsa, Némedi u. 64/a. szám alatti, Szerkesztette: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS R. Ügyszám: 4512015. i vsc 331() KSÚJSZHS, Dózsa. 1. TeL/Fax: 59132i1O Mely leb rl DEÁK ATTILA /szn.: Deák Attila, Sorszám: 176. HARTLNE DEÁK EDIT /szn.: Deák Edit,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás

SZERZÓDÉS. PRRAGH LÁSZLÓ (születési neve: Parrah László, 5310 Kisújszállás, Vas utca 16. szám; KITTLINGER KATALIN - az ingatlannyilvántartás ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS Mely létrejött egyrészről: FARKAS SÁNDORNÉ (születési neve: Márta Mária, 5310 Kisújszállás, Rövid utca 213. szám; IMRE ISTVANNE (születési neve: Márta Anikó, 5310 Kisújszállás, Vas

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

Szerződésszám: AV-2 014! 1349

Szerződésszám: AV-2 014! 1349 Szerződésszám: AV-2 014! 1349 Adásvételi szerz ődés a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. (3a) bekezdés b) pontja szerint három hektárt meg nem haladó térmértékű földrészletre Mely

Részletesebben

Haszonbérleti szerződés

Haszonbérleti szerződés Haszonbérleti szerződés Mely létrejött egyrészről: Vígh Tiyadarné (szn. Rarta Edit. ) 8800 Nagykanizsa, Csengery U. 117/10. szám alatti lakos tulajdonos, haszonélvez ő. mint haszonbérbe adó, valamint a

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az számú pótlap

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Szerződésszám: AV-2014/1391

Szerződésszám: AV-2014/1391 Szerződésszám: AV-2014/1391 Adásvételi szerz ődés a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. (3a) bekezdés b) pontja szerint három hektárt meg nem haladó térmértékű főidrészletre Mely létrejött

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létreiött evrészről BODNÁR ZOLTÁN (születési neve: Bodnár Zoltán 5300 Karcag, József Attila utca 4. szám alatti lakos Úgyis, mint külön meghatalmazás alapján: BODNÁR ILDIKÓ (születési

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/I. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám:

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/III. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító jel: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: mint - a továbbiakban valamint

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-345/2007. Tárgy: Makó - Rákosi ingatlanok pályázat útján Üi.: Joó Sz. történő értékesítése Melléklet: 1 db pályázati felhívás, 1 db pályázati

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

Csere előszerződés tervezet

Csere előszerződés tervezet é ú á á ő ó áé é ó ú á ü é é á á Ö é ó á ü é ó é ó ü é á ü é é á á á é á Ö é ó á ú éé ó á íá é é á ó é é é é é ó é í é ú é á á á á ü é ú á Ú ú ó í ü á á ü ú á ú é é á é ó ü ó áé á é ö ö é ó é é é ő é é

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Szerződő felek rögzítik, Eladó kizárólagos tulajdonát képezi továbbá, 1/1-ed tulajdoni hányad ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről szn: (szül:. an: sz.sz adószám: ) szig.sz.: ). alatti lakos, továbbiakban, mint Eladó, másrészről. szn: (szül: an: sz.sz.: adószám: szig.sz.. ). szám alatti

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Szám: 280/2006 Melléklet: 5 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZÓDÉS

HASZONBÉRLETI SZERZÓDÉS HASZONBÉRLETI SZERZÓDÉS 5oi * amely létrejött Kaszás Attila, születési neve: Kaszás Attila 5310. Kisújszállás, Határ u, 18. szám alatti lakos, mint haszonbérbe adó, másrészr ől Indián Rizs-Agro Mez őgazdasági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 204. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás adásvételi szerzıdés megkötéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 44. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/III. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/II. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 8233-9/2010. 31. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Karácsony

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

, , , , , , , ,

, , , , , , , , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 41. szám 4267 56. 2004. 1,618 57. 2005. 1,469 58. 2006. 1,365 59. 2007. 1,326 60. 2008. 1,239 61. 2009. 1,217 62. 2010. 1,140 63. 2011. 1,071 64. 2012. 1,049 2. melléklet

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 11-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. december 15. Szombathyné dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 4. számú Adásvételi szerződés jóváhagyása (Tiszalök Város Önkormányzata, mint

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

Szerződésszám: AV

Szerződésszám: AV Szerződésszám: AV-201411686 Adásvételi szerződés a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. (3a) bekezdés b) pontja szerint három hektárt meg nem haladó térmérték ű földrészletre Mclv létrejött

Részletesebben

HASZONBERLETI SZERZODES

HASZONBERLETI SZERZODES r HASZONBERLETI SZERZODES Mely 1treöt egyrészr ől Korda Já:ws születési "év -Korda János r -i O 12,3 Szeged Lövölde ót. 22. sz.alatti lakos, mint haszonbérbe adó (továbbiakban: haszonbérbeadó). másrészről

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

J a v a s l a t. - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: augusztus

Törvényességi véleményezésre bemutatva: augusztus Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60933-5/2008. CÍM: A Sopron, Ágfalvi úti 8530/206 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1040-1/2013/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Mészáros Imre ingatlanrész vásárlási

Részletesebben

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat K É R E L E M Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/490-001; 68/490-000 Melléklet: 2 db vételi ajánlat Alulírott.,... szám alatti lakos kérem, hogy a termőföldre vonatkozó elővásárlási

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött,

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, egyrészről: I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (900 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, kötelezettségvállalási

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS. A haszonbérlettel érintett főldrészlet:megjelölése (település, fekvés, helyrajzi szám;alrésztet jele):

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS. A haszonbérlettel érintett főldrészlet:megjelölése (település, fekvés, helyrajzi szám;alrésztet jele): Haszonbérbe adó: neve: Szántai Ferencné HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS lakcíme: _l 170 Budapest Rovátka út 22. Haszonbérlő neve: Otvös Zoltán takcírne: 3360 Heves Erdőtelki út 22. A haszonbérlettel érintett főldrészlet:megjelölése

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása

69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata. Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása 69/2013. (V. 21.) önkormányzati határozata Sport és Rendezvénycsarnok adásvételi szerződésének módosítása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adásvételi szerződést az indítványban megjelölt

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről cím: 7632 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15478706-2-02 KSH törzsszám: 15 478706-7511-321-02 képviseli:

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó főldrészlet tulajdonjogának átruházásáról

ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó főldrészlet tulajdonjogának átruházásáról :2 Szerződésszám: AAV-02394 ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS a Nemzeti Földalapba tartozó főldrészlet tulajdonjogának átruházásáról Amely létrejött egy részr ől a Magyar Állam képviseletében a Nemzeti Főldalapről

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben