<< : *ziíni áki 80 iíié. S m «««^ = Mindennemű l á n K V /v ho?á ugy lop Í'ÍPDÍ" name="description"> << : *ziíni áki 80 iíié. S m «««^ = Mindennemű l á n K V /v ho?á ugy lop Í'ÍPDÍ">

3. «* * A d. GAAL r>jüla dr. Szerkesztő:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. «* * A d. GAAL r>jüla dr. Szerkesztő:"

Átírás

1 negyvenhmdik évolym. 3. «* * Szombt Í922. jnuá 7. B 9 d ***** 3ih MM H m MH K M M M E G Y E P L iolái**! s CJe'"»»íovL «t«u><< : *ziíni áki 80 iíié. S m «««^ = Mindennemű l á n K V /v ho?á ugy lop Í'ÍPDÍ lizlt illotö kö.vmlnyt'k, P i hidetitek,.»liiz«>tli ^ hidetoti dijk tb. küldeie C K-*/.i * <»K.«u-ii.«duiL yimi. Megjelenik hetenkit háomszo: kejti, csütölökö K nnbilw. GL >jül d. BMWYY J Ó Z S E F d. köztásság népeinek z állméik nyiltkoztiból npokbn* szokásos újévi beszédek milét! zonbn különö slyt kll helyeznünk Benes miniszte elnöknek nyiltkozti, nn lyeket kőztáz* ssiig keleti elének különböző váosibn s legutóbb Szlovenszkó őváosábn tett miniszteelnök s z e m é l y b e n kt tájékozást szeezni cstolt teületek viszonyiól, nie jek z ij poblik leg ontosbb pobh táji lkotják ugy gzd* sági, mint politiki tekintetben, minisz teelnök ngy kíséettel, melyből hdseeg képviselői sem hiányoztk, jelent meg tlnszinszkóben Szlovenszkóbn nem csk htóságok vezetőivel tágylt, de meghl ig tt politiki pátok képviselőit is hogy minden iánybn megkpj SSikséges iiomációkt. Uu>zinszkó ós Szlovenszkó konszolidációjánk öltételei telték szükségessé látogtását, mit ismetelten ki e ejezelt beszédeiben. szezett tpsztltok lpján ivménytkeltően jelentette k i, hogy mol ánk köszöntött esztendő teljes konszo lidáció á iesz. melynek mielőbbi meg" teemtéhez szívesen igéi te meg Lámogl i s á t. z elhngott beszédek ogllkoztk mindm poblémákkl, melyek k ö z t á s ság meglpozásánk munkájánál számb jönnek, de melyeknek megoldás előtt nincsenek kdályok többé. Elolvsv miui-zli nuk nyiitkoz'til, eménykedél bizkodás oghtná el z ptimistákt, de meg kell vllnunk, hogy minkéi mgyoki nem ingtht* nk ózsszínű lmok. beszédekből hiányzik vlmi minkéi épen z éde kel, miől nincs BZÓ benne. köztá sságbn éll mgyság jövendő helyzete. Ebben tekintetben dós mdt miniszieelnöic, mei még csk utlás ttl tötént z itteni jelentékeny szántbn élő mgy bemzeti*ége ML ugy látszik, miniszte Ű sze mében nepi biunk kko su )yk), hogy számot lilhinánk, hogy ólunk is (bégemékezzék Ped g mi is tt ékünk, mi is ngy tetlékkcl jáulunk z jú köztásság enttásához dóvl, vé. teszünk elegei ánk háuló kötelessé* getek közel mit eléggé igzolt ez igz.-éiitlhim! i okény-z-ib H tűlíétiségnek lój s mgttási Eddig ugy beszéllek ViVunk komány vezetői, mini Ú :., Szekesztő: eiinisitl H K Ö Z L Ö N Y LPÍ : UB JÁNS. Neiybcn *MMui pustsi nmumiwtl: Ejy*«endszei tm-tj gy. dül h» ly <U^'K, psly lépéiő lépe hld véglegs»zitézislies. s/i venskéb lebetéleg *Mb teljesen no mális közi^tzgitási viszonyoknk k-h beállási. B l /, év tvnd s konszolidslódás endes Viszonyok vló átmenő! é? SSX. iiniszteslnék ssts é*ztt>tt i^ib Kb tlsstels tie sdevelt ewádáso i s i t á éjjel shtt zot Págáb. Miiül tágyl plment? j q u 0-én z ü l bémzetgyil pogmját most ál itj t össze <z ötö bizotts g. Uost c^k tíz üles losz es z Ülszk jnuá wghg beője. ^ódik. Letágyllk egyebek között hitbizo- z állm lsóbbendű polgáiól, mi niszteelnök u zonbn meg ennyie sem édemesít bennünket. Mindenesete jellemző ez mgt tás, mely mi komány álláspontját világítj meg köztásság mgyság i t! szemben B csk jó, hogy kiélezze z ellentéteket bizlmtlnná tegye mgyokt, kik láthtják, hogy helyzetük ez uj állmbn nem vlmi eményteljes. Mgy testvéek, ebb&l is tnulhttok Beii niniztts nt Sziovenszkón. Jnuá ^ k 6kez< tt d H e mini zte Juő* Pozsonyb ogdásá i^n d. u jhti BQ loií i.. Bpi * ibo D k B Hetid n pás jelentek meg, mini-.! itnköi.«z*qpán üdí 5te meleghij. i -l, mjye > -s d. vl.s'olw, oviiét j zte kí, bogy mglátogthtj Szloveezkét, melynek édekében állndón dolgozik. Bzloveszkó bilomi/il tekithel jdv&b, - év bl 6 kon Z(»U ílejió év- l ' z. V. e. io ékó teljhtlm nmn.zm ' meglátogtt kiljtit, mid cluoüog8lpt hvuibn Ui»»^ekintett«po zsonyi komáomi íkö'ők tevi, vlmint.. Elsti ' ' K >, - épitéek ttivit Btá áo«t tekitst meg mioinzteeiok. J>. e. ómko kü!ílí5tts^(-k tisztelegtek mi. zt - liiiikné), m»-ljvkkl délimj] B óáig tágylt. ktldéitsteek o k pozsonyi itélo tábl, keeskedelmi pkm, z gytem, y/!ov» u>>:kói k/je^yzői km <, szlo veozköi nemzeti ioház^gyesület, z állmi hivit Jok Siicsi, kitk<"<n-gek, állmi Mikiiiitzcttk,? gyáipotok stb. képviselőit ogdt. kesskedeljli»^ ipkm küklöt*.he^ lott minitsteelk Válssábo kijelstette, kog] i -!: Németlnmág é^ átsztis em t é n k mgákhoz kábo kdvetkezméjeit, em áll belyt sgjemvly Bépábs. kestte politiki Uápite után DBák thzdsági ^ i épitée k^'l áttéi, ^ti expot állm v3?j'uk k-ttlmunk g d^gi ttstsk ipi l ke ikedstmi ági nygszik. Heg ven gyl lödvs, kogy ipsnk ^seeedelmtnk^k keül kezáet bségelt \»jgtui tá-.» gátsát kilátásb belyete. Mjd z jságiél l ogdt szk tá issovsstéi politiki pátok képviselőivel olyttott btzlm«tetáes kozát. Ezen toáeskozásokn B lovk! isti t gzd pát, esekslovák izeeiá^dsmok t mnkáspát, i mgy Ét éomt eiáldemokt pát éi mgy éi'démel kevwstéyázoeilht pát ktldiék ki képvisl&iket, Délután <i 6áko? állmtttdomáoyi táeág áléit ttétt, melyen DN^jlent Beoei unni"/ teelnék is ki tuslümeé ét Sálovesské vi szonyi' kosszbb beszédéi mosdott ministeel&k kijelentette, hegy ussieskóbn má legközelebb hozzá lehet ogni legmitosibb kédek m^goklá^ához s lehets^.íhm válsztásokt»*l»k'"zitpni tt má legkö* Setém ékétíígés hw m^^s/ünt^tni dtkttuá, sttáiumot b$ bizonyos biztosítékok mmlett cenzúát is Szlovenszkó konszolidá lásá demoktiku, vgyis tudományos, S uhnemüeket, í u h e LW s ^ é d mányek mcgxzüntctcscjl, \. niut ki. J.. nydgdljbok illetitenyeüek szbynz.isól szóló tövénjjvs^tot Ez után z DU <zk uián szioet következik s követk zti ü uizk má csk máclosbn sz. tc ogl lnozik mjd hd-kölcsön kédével. z<íc:á i.s biztositásél szélé tövényjvslt mjd c-k «.. ES keül lo, n lg z egjbáz állm elválsztás ez évben m li' keül tágylás lá. komá.y áleczáhtásí k::oj.»n. Dámokci «íj*, h cy i komány z Öz&ss pátokt»-gy sáőkószit«'i k<»» uícii megttás t hivt u», in*?t j.»»siin«i k plment eló tejeszteni z elsőendű szűk--..ím, cikkek áink nüoinilizálásá. komány tg kj j-z^bni n közsz(!ksé«2lpti cikkek.ut ós c-k ez nin og so keti ni Üsztvisi k i n (»iudukc.ojá. Nem bi9szlk, hogy komány slőll kná ke/d-m * hál stennek má megssnoéibe tvg mtziiátt ák pn mist vi.ái^t! 5= mgy munkásság Jóvátétel elten kotnáo] << m é t d nokták közötti tágylák soán tébbik kijelentették, ho-y miko keül o, hogy z gyonnyomoitoll legcsekélyebb íiizet képtie o szágból z sntents jóvátételi ös^zegek^t k mjd kiseólei, nemzetkzl Összekötteteiket elbssoálják, ho_y Mgyoszágot ezen igcságtlnsgtol megkíméljék., Cs silovenszküí viszonyokól. szluwnsz'voi kzálpotott tágy >C «hngsúlyos, hogy c-eli zuek! ein szbid megeledkeznie ól kü.oienyöi, h:!y SzlvákB köztt elegendő szmbán tlálhtó totetugens, megontolt s állmi egységét ille tőleg lojálisán gondolkozó egyéniség, ki képes lét) 0 Szttven ik6 sosát c^ebtsztvák állmi egysen el!.ni(». n vezetni. Ceb^nek nem b d miden l!o im! döntő biákkéoct^llépiök Sslovenszkób sem isbd benbtltt lkosságot eőszkkl oktt, iok.i, hogj mit szbd é mit nem eebd tenni. H Sz! os^szkoo szlovákdk em teemtek en del 6 bekeséget, nekünk cseheknek s sohsem tg sliiihlliil Nem stbd tehát dtteiiti k B oiy ezlovák Mdéekbsn, melyi nem étünk, mlodösze tásbdgtntte bw i m szlovnk vezető éikt, '.kk SSS kéltv'sélüt cseh-szlovák sgyi g édekei?zennt megoldni képesek. lp sitélimics miniszte elleni tmdsok?.t ki jelenleg z nj megyei beosztás munkáltit Mézeli be. ^zotéisílói minitzléium különben beláth'ó idői: beiül likvidilttni i>g. s 4 Z t s v e g y t i s z t i t ó K o m o m, N d o - u t c b ú t o s z ö v e t e k e t, ü g g ö n y ö k e t stb. 3. est es 4 8. tisztit. s z i

2 922. Komiomi Lpok 2. oldl gk mgbii iveiéi ^k izámbtátelsj nyelvkéd. Hiot,B -hem* bi i l toh helyől éutl. Betel k-mány D m mglk 4 * tágylási end megállpítás. n^j kibocsátni : y.-mo \ ény l gehj tátá vootkoeé eodeletet kédek lp - Mint pál tövőeyhosóink bsszámoléj.i következő (?) komány ogj megoldni, politiki tásdlmi tevékenységükől, Hon* iiio'y kománynk tvessl k^il Bee gos litván szenáto, Szcnt-h'ány Józse koásyt b h Után FUssy Kálmán kőptelők. Milyen lesz z uj szociális biztosítás? Bnes k * á n : i W * * * * * * * ":»Pávo Lidn«jele t - szeint népj léti sslovákii politikábn, eddigi iány jövendő DB lissteiein teljes gisel do'p. * cilis politiki ldti áltlánosságb*. Elődó: Józse képviselő. bi/tosit^t H tuíyozó tvtű]tevt'/eteken, me Sunt'lvdm 0 Jelentéi &isskói helyzetől Kio ve* z év olyássá okvetlenül plment ldó: Egy Feenc, tiuszvói közet elnöke. eh köűnek. Ug bogj 928. jooá elsejével 7. Jelent pátssevesé*, gsigi tásól, éi. :b» is lépek eseo tövények, tövényteyíimtoc kelletí Bmok ásbtstositó péosták lvesll i következő éi ise?esi m ká. lpjá helyezik szociilis biztosítást s ki- Elődó: Lukovics Feenc osz, pátigzgtó. Bzevez ti szbályzt módosítás sziti.s meg évó kkoi, okkntsági es bi ssstbistosiiási endel kezéeket Elődj: Xugy Sándo, imszombti közet óti k. B Mtőszöő os. pátvesetőség, elnök s z á g o s p á t n p * ség él tisztik helyée iáevezeti szbály Emlitettik sság bogy */ si ág i - zt neinl vló válsztások meg^jte. «'. pátpogm vitáj: gyá Kisgzd, Fóldmives KJsipospát ) Nemseti kisebbségi jogok mibenléte, jnnuá kó 7 én L-váu ttj slő oszágos pátpját, elyen páti politiki éi edmi- szbályozás, védelme. Elődó: d. ököly isstáció vesetöi beszámolnk ddigi d- Józse, imszombti közet elnök*. inéiiyk'l e* további teedöket, (ŐVŐ b) Kltáiii Bgyek, épevel, közép pogmji ogják D gbesi iii, megállpítni, el>ói.-kolák, mgy egyetem. Blődó: d. pátp lább közöli tágysooztából lt- Kmás Józse htó, hgy p&tpo igen tok komomi ej Hgzdsági szkokttás. Elődó:. Mink ^ Jé Uneöslok sseepelnek, mint Fodo J\ i.ő elődók. páti s lábbi meghívót bocs ott d) Bsociálk kédek ős mnkásttgysk, ki lévi pál sáp: i&i k Bi oenszkól illetően Vjssy Géz z 0 szgos M y Kisgzd, Földiái' h komáomi közet ügyvztt slngke. Bsssin\ - e> K> WiVl *i?2. évi ju. hó 7- D szkól illetten d. Mejsols László osslbszkói é> z zt kóv» to npoknii ttj Lévé, kóst»'iiiók''. Penikó isáuó gytméb el&ö osságos > Bgykás állm viszony. Elődó: pátpját, melye pátk oszágos válszt mányánk tgj i esenej tisstlsttoi ghiv- zsák s, vvjini osztály tloöke. t) Ssloenzkó utonómiáj. Elődó: d. juk megjelenüket kéjük. Felhívjk z oszágos válsztmány tg Petogdli szká. ) Földbitokeom. K öd i : Biul án, jit, hogy pátps megmsé l?olsjkst hozsák mgákkl i ékezük deje! já ká dosedheiyi oss ály elnöke, b) dópolitik hdil. Elődó: 0 ig közöljék Kály Káoly e. lelkéu ú KovdCS Kálmáu. l ^ván. begy elizállásolá>ukó guiid sko \) Áltlános gzdsági kédek. Kontin dá töténbenwék. Komáom, 92. decsmbs hvábn. Lkevies PeiSM sk. osz. pátigzg. gens temel stb. j) Gzdtásdlmi ssessked. Elódó: D. Mokássy Jái sk. o tgyvesető elnök. S:ilssy Bél, nógádi osztály elnöke. ágysoozt : k) ssöstkezeti kéd. Elődó: Fodo 922 jguá b6 7-él eggel \* ói k-zdettel: i-nö, Gömökishonl ámegyei sdsági. Elnöki megnyitó. tj d. Mohácsi/ Egy ittlel ssöetkezetéek igssgtój. Jino* ügyvezető elnök. ) z ipos pogm kédei. Elődó: Jegyzőkönyvvezetők És hite esitók ki elek. Sándo. jelöle. ni) z iposság slkelyezkede pát* bn. Elődó: i. Koczo Gvul Fos két lxk lehettünk mi. gy sgyttttl KSS J Ó Z S E F. Mi ketten. Kiss Józse, meg én. 0, ttlemils hekete mdk eké vtl elett. z dö könnyen»zem*iiei SZVÚ ssssánys góm. msg én, ^ szögié mgy lntolt temet. teseient szüke gk enyit ne?etketett jtánk dioó tömeg! No, nem többet, mi t Kiséi ez dl... elzengett szép dlek. mi ó jt. Mg> kek hegedűse, Beetts si z életet, de kicsúolni, egy * lntos hlott. sőt olyko meg is poozni még jobbn. K?t Sit Mult. jjong bilincsbe vet hzád. mostnit, ugy látszik, má s m se ttott S mi nem eledjük i emeeoek, zét hgyt i?t. Z kto még z gg dlnok dlát. n^m kz, z embe má slkstlt, mindeu dolgávl, minden számdásávl, Jövő hzád: soh'sem deengő lkonyt. Álmodj lntos... tovább Kön sptlt ő. mgteemtette mgs szöd z álmokt. égiókbn. Éezte, sőt isztoktikus gőggel ki is követelte hivtottk kiváltságit... Fekete mdk ehé vtl elett. előjogit. Psze, hogy igz volt. Bizton, ing z dö könyes szemmel dozás nélkül hitt mg ngyságábn mgy lntost temet DVÁNY KÁLY. szobábn. Még z embeszeetet is lázongott beum* sziitimentálizmus könnyeit csk nem megvetette. Hát mindezét oly temzetes, hogy Éván, É v o é! csk titkán tlálkoztunk. öbbnyie ünneplő Pohákoccintás Kist JÓZS^hlotti to un. - vgy gyá>zoló npokon. koszoúk köül, t Lóinczy Gyögy. miket vgy z ó ejée, vgy siok Hnjupüpöke! Mkót szemeltünk!"... vittünk. Dl egyet elmondhtok, olyt, mit mák eltogyott. Hmpüpike eládt, lklmsint kevesen mondhtnk el : láttm elálmosodott. euludt. el bs öeg kiályi ót sini... ntán siet. Kimszombtbn, gttmöi lámá k i i váosbn, hol ó is ját vlh z iskoláb. t < M e, Ne hgyj mgát megtéveszteni, met ki ol- ctét vesz, z kétsze vesz. ktáon ttok! éh női gyemekcipőket, csizmákt leg-j jobb nygból, lg színes különlegességeket U g y n o t t egy b l k o s é s egy cilin de S i n g c - é l c v ó g é p E L D Ó! lg. dekábn 8. iuá 7 pátssj Ó, Eiódő: Gál [stá. Htáost seeinek ovoslás z ü k s é g tsedtkóli ndítványok, C i i l ö i i ö, hogy mi? kezdik zevenni cs*»l poli iki^ K h o e y íiémnttk /» es-iek kö/.öti jó. viszonyt sztksá*** nh^giteni. smig o k né niét kédől beszélnek, sgs^ elelejtik, hogy Csehszlovákiábn másélmillió mgyig el i bogy i BHiocsk s németi de mgyst kéd is megoldásit vá. Szóll snoyi má utgu előe hldtk biátásb, hogy liöstá^ságbn éiő németkk'l nem lieí áledón hüi ibon álll vezető embeek belátták helyzet tth ttlnságát H< gv i józn áás.n nnyie tét hódi^ lleuzó tns i ee nve d. Pok egyetemi tnánk cseh ibnnábn mégj< U'iit cikke, melyből kiomeljtk kövtkező éi dekei zeké t: EHtéli zokt? endszeeket, m y<»kn csehek pigzágtklnságnk ttottljj miko zokt égi osz iábss ellentk lklmst k, m lyek m* s cseh k viiá? lóit mints ü. ég«*t u iii b, met zokt németekkel szemben litziiáiják»hogy meg voltm botánkozv i hábo ni tt, mikj o állomáson vátlnl német öl z első helye kei ii! «mi '/J kölcsönösei z összes ném á l > k o o i iz<ül vii ük. töt m s icák t j l/ö tábláknál h ^e töek ünk! lit nj nk i sáli? S. mmit, tényleg semmi mát, mint gyűlöletet, ekededt s németeknél, kiknek ug\ N/.iK, emlék#«z ükbe kel! hosni hogy e h ti lom ltt vnnk. mi eljáásunk pychoió* iájá votkozólg legneggondolndóbb «z i<*ny, hogy mi ö ss kttlsóségeki milye sulyi h lysittk. Csk kielé láwon minden c^bu-k, cseb hivtli nj>v, i cseh táblák, tl'««-g éi mindenekelőtt i táblák. c*eb*k i* tek eőviszonyá ebben z ossábo met ese mlik minden sem tál'ák, s^m bnkjegyeken vló eliások, ni ledő ött szoboki z eöszkoh hivt > nyeh nem. hh *:zok z ekölci eők döntenek, melyek két népben lkoznk, gyemekeik szám egézsége, mukáik es hivtlnokik meg* bishtóság, szoglm mttveltége, i b-c*álet / tgysség iz ipbn, keeskede lemben, vlmint iskoláik, iodlmk tud^ l 4 :! egysze, eltutuu évtizedek méltán, m«/látog tott z ávmegyei in«égeek jv endestetn mtvsestét, mis 6 veőket, Básony látván meg uov-llákt olvsott tö!. kko ki mentünk bb szomszéd lc«káb is, Se kée, hol lelki éb dél gy«m*kév*-it átélte, ngyli izelidlégtt K l - y j * é-» nnk "Z spostelssivtt öeg kálomist ppnk, B*iogh Bámnelnek z oltlmzd kezet közö t. kit kőbb egyik legszebb vesében meg is dicső itett. csenoyéez kis z idó?yeek«t nvelvöltögelve csúolták suhncok, néh H kutyát is áuszították. D- ó sétált mjoeco lóttt gőgjével, ki Dávid kiály domimumái öö költe... kocsmától * pókáid hol tiszteletes ssezoy vjiskenyéel tiszte letes u könyvvel, mesekönyvvel v-seskönyvel ejgesztejgette... Ht bizony n kis kocsmá má á ge isméit póki se ő á. De megtláltok z öeg pp (i%i uoti nem pókián, hnem kstélybn, mei ő má ngyságos vgy méltósávo* oá lett. V lh együtt játszogtott Kis Józseé', most, miko -jiike leszállott dé, «ltt együtt keesgették sz elepült, tv-/ -hé kóviágát: lib^pást játékos, pjkos emléket Egysze csk ugy beszélgetői közben li ])illnt költő megkd -zónán sz- nn szinte odtpd lbo... z HC* voná Egyúttl, ki nálm szezi be cipószükscgle-s FSCHE J E N Ő KMÁBN, m m hivtlll m M teit, z jándékul kp egy bámily ngyságú! lehoit tutiitiii n k o t S...c C i p ő k é s c s i z m <! *Wi Ne mulssz el senki z l k l m t

3 922. jnu K o m à o m l LDoe* mánjik ekölcsi bec*e. Ebben látom ő é döntő teét neni/eti pup gudánk tg) sgségsi seioniimsnk 8/inte mtglepőek él elett* szoktluov zek s Bsite szvk. Csk i szezőjük gyi kiejtett el, zt. hogy ez nemcsk H, émtek nél n gy, hleiu megyéől uál H, sőt inmhgy..]kt vidékeken tlán még ngyobb métékben. D* gy látásik, most z j issé, hogy Dinen mgy poblém köztásságbn, ds<-k német kéd. B^e* űiini>zteiiíliiök is ok német kédől i Cs**ben megjelen cikkében, Mgy kédt B< ues eem kun, vgy nem k ismeni. Sslovensskéi kédől is zt Íj, h gy szlovesszké kédéi nem emetitégi, hnem ssk közigsgtási kéd. Pess mgyságot mgyellenes köz* gsgtássj -jsk elöbb-u?óbb megsecnmisi* te i. lyen eélt solgl m jd i ssinmgy lostomtnegys beolvsi s» két szomszédol vámegyébe, mgy áos k ledegedálás gyköz ségekké, Kom iombán i«megodult német testvéeink sivee, őszinte éd klőde m*gyság iánt, t hitet öntötte Udkttkbe, hogy eiető embeek hiáb kják sltssoini H mgy kédt, zt hsonló soábn élő émeteh >e ogják engedni, E ztelenséggel o n htáol s politii stkiől, b mgyságot cseben hgynák esnpán üzéit, mét most deengeni kesd ki>-é lettük, közös sosot németek nem to.?ják elejtem á b kell, se»ö kelet ognk nyújtni i itt élő Bemetek, z itt étö mgyságnk. - Cgy mgy embe t l á l m á n y. mgy z didl. Most má Komáom ts émítheti villnyvilágítást. é^i kon.i omi váostyák bűnei epálv. H Komáombn osszul égnek gázok, vgy is volt eset, bogy egyáltlábn nem égtek gázlámpák, kko mit tett mit tesz jó komáomi? Szidj gázgyát szőöstül, bőös ül szidj z cgyküi váostyákt, kik -miiko ól volt szó, hogy gáz vgy vhlmosvilágitást endezzenek be Komáombn, SBmenicsétieségüks *t gázvilágítás mellett tötek pá'cát. Állítólg csk egy szótöbbségei győzött gáz villny elett ős Komáom sáosábn. Micsod könnyelműség volt ez jjgtbk likusok miko itt z ingyen hjtó ti ellátylnk... E< e»k i éz*, l me sten 'tt... éi -i ton (tg<6ámás, me^^kit képeket ^ket^m tus pp kó pét, meg s íslthte őkötős tissteletes á o n y á t, gyám n gye»kk< s elejthetetlen slsü mensit Kegyeletig, oiele< sékjtái esket esáján ké ssuóh ssemée kőny nsivá* áuyítyou seeskedlh.. k-méiiy, iásdé köitö si. Bü^n, euyhitéén, meg inog C'iúoiv. lán mái szvsktl, de nivébb hizonyossn ngynst i dlt sit «, mit Petői dúdolgtott kiskunsági ónán : seebogá, ság Cü?*bogá!... Bok kedve* óáét vgyok én dós Kiss Jsnsh c-t tömédek győyőtsége k i vttl, mit eeeein«h kö^sőknuik, zét szegéuyesi életiloz iáét i -, mij egy hötét éjszkán megtnított: hegy kggyobh he^y z édesny sij. 0 yn mts, hogy világot tlán csk ól hegyől láthtjuk végesvégig. Sötét, zimnkós téli éjszkán szekemeu z tdesuyámt kopoivébs vi tem j lác^köböl imszombtb, hogy z Éd epél m»-llé : ektessem, BM pihenőe. ttomé ut egy domb tövébe hsédott, tostól h íom kilo métenyie. án zét jelölték ki vlh sidók temetőjének. mint kom > téli éj-z kábn hlálos szekeem elkocogott ltt eszembe jutott, hogy bbn temetőben pihen Kiss Józse ídesnyj Hogy i^t, ism, ss é nyám tlálkozik M ö nyjávl... Má ott eggeliz e ö t t i pohá S c h m i d t h u e - ele Hssznál i t w l ó d i á l d á s g v o m o i á k e» * ó k s z o u l á b n szenvedőknek. eő, msgé vlz, Dun. Cskhogy éppen villnyos dótot ke! ett voln Dun vi/étöl he vosb vetetni m mái még ehén* 'lás-tt is Fényábn tűznék z éjszki sötét ségben. De hit botxáétők besssos íchm*?tják likusok jjgtási met hát Dun mint ilye, e i lklmi egyenesen, hogy s dittmi tl hjts, ElŐsstö is vízállás ' "-'üv. így s/i ici tubi»..i LZ! lehetetlen Dnis lklmzni, /tn tubi nákt csk sebei olyású vuek tudják moz gásb hont Dns pedig lssú o ás vi/ek kozé ttozik. Esén csekély vizét csh ngy költségek áun lehetne tubin hjtás ői hsználni, mihez több kilométetei cstenát kellene épetetii cston kendéiétől végéig tpsztlhtó Dun esét gy helye kellene Összpontosítni. Mondjuk, Cstcsó i l i. dúln ki es em tom Dnából egzen vizezitesen, min den es nélkül hldn égessen Koiáong, itt sátán egysi eskdéki éden lemélyedne cston Dn komáomi s/lnvonuig. tt Kuntgtzeü vizeséi ztán mozgásbs bozhtoá tubinákt. De nugy szásság idején, mino / elmu t nyá is volt, vgy n.igy víz állásko ez cs. lendsi is csődöt mon dn. Szóvl u^y látszott eddig, hogy Komá omnk le kellet tenni eményől, hogy neki Vlh Dun sod szállít ss villnyt, helyzet zonbn megváltozott. Egy zseniális mgy ko. ot lkotó tlálmány lehetővé teszi, hogy lssú olyású olyót dockok öl állított tubinákt öült ogásb botson, Komáom tehát hmosn átéhet Dun sod áltl ejlesztett villnyvilágítás. De most beszéljünk szenzációi tlálmány ól. budpesti műegyetemen Bánky po esszo lbotóiumábn uj tlálmányt mutttk be, mely vlósággl odlmt og jelenteni z ipi temel teén, Nem csekélyebb do logól vn szó, mint hogy szenet teljesen ölöslegessé tegyék gépek hjtásá. sme etes, hogy edd g c k tubintelepekkel tudnk szén nélkül, tehát költségbe nem ke ülő hjtóeőt tlálni. De tubinákt csk sí bes olyás él b ég B vizek, öieg vizes évek n < ntén lehet tt ölállítni s emitt endesen tölté seket, öjdzáé gátkt kellett építeni még ott i l, hol tubinákt lklmzni lehe!eít. Mostn d. etétleni Ámin, híneves budpesti ügy véd, ki má egynéhány pktikus tlálmány > { ssogott Uismhe, ssivemben is Z öökszomoú dl V'ihol mess/e, vlh égen megástk sgy Nit temetőséleb. Lsssállottm i sz-kéöi. Kőik ipezkodtm domb behitettem iággl s i t., Béjjelnéit-m bos éjjeli tájéke. S minth vázspálc sht voln nieg i kegyelet emn ném peci ltt s éj sötét, süiü kodgomoiygás mecmosdoli lomhán ölszállott. zimnkó Slllt, z ég ünu-plö kék deűbe öltözködött é-< SSsmhtá ilján ö bukknt bíboplást bn z é^ k ály ébedő sugivl so c>ókolgtt iokt, nem hlál, hnem z öökélet biiodlm&t. # Sjátságos ézem támdt. zt tinetőt vlh tlán ^gkülöut^iztet bántó szándékávl jelölték ki cé.. S m, béke, % csönd, nyuzlom mél Medlssiá lett, - mit csillgok miidj csókolgt up li-g-lsö sugává üdv»>zöl. Szinte ideális temető, ügy éetsss, hogy világeud jóvá tette mindig is jíjváteszi z embeek hibá ját. Ho»<y niud»*n ellentét között éppeu olyn háom kilouiétenyi távolság vn, mint kö/<>t váos között égi zsidótemető között. boldogság boldogtlnságtól, szeencse sz ecsétlsségtől, jóság osszságtól, z geág z igzságtln ságtól, z embeszeetet z embetelenség- ' től, szépség úttól, miud niiud háom kilométenyie vn Csk egy sét mégis, j milyen kevesen tudjk, vgy kják megtenni zt sétát! inál lepte nnj len*..-^ \ bmuttt csöndes olyású vizek tubinájánk mode Íjét. l uj gép ellentétben i eddigiekkel, jelcntékny itsi.-k me! ett tudj i kihsználni simán t^v. U.» vi/ek ino. gsi enegiáját is. be muttott mode! kezdi t:. i kidolgozás elle née 20 centimétees másodpecenkénti sebes ségű \izbí!\ 80 odultts/ámot muttott, 50 száslék htások mellett, holott i kzei vló kivitel tökéletlenségéből eedő belső ellenállá sok egyn».»ymk:>n m«de!len átolyó néhány lite V miniméül mozgási enegiájánk köül belül százlékét emztik el. Mint széltubin ez endsze szelek mozgási enegiáját oíy métékben hsználj ki, i.">gy négyzetkilométeenként (Öb e/é lóeőt kép visel. Nevezetei előnye, hogy «' egz been dez dokkokon us.ik, mi v»:öslegessé test vizepili munkltokt épitcsi költsé geiben 80 Százlék megtkítást jelent. mig tehát **z egs világ tudósit zon tnkodtk, hogyn Í bet ne szent t ölösle gessé tenni különböző tükökkel np enegiáját kták í -iogni, mindeneseti i sike telenül, kidig egy mgy embe legegysze űbb módon oklott meg ngy poblémát. tlálmány szkétők szeint koszk lkotó j< [4 itős< gü, mei lssú, de bő bdyásti olyóvizek EUiópszete megvnnk, tlál mány bemuttóján jelen voltk Keeskedelmi Bnk képviseieieben S/ávi János igzgtó, Budpesti Egyesült Váosi Villmosvsutk zéől óbiás Káoly él S/tóky stván igzgtók, Jelzálog Bnk zéől Bóczán Elemé d. c» lö^t> s/uk^mbe. jelenlevők mind elismesel nyiltkoztk tlálmányól E tlálmány koszkot og lkotni zok bn z oszágokbn, hol l.su olyású, <lc hővlsö olyókbn Bine* hiány. Dunmentí oszágokbn hjtó eőt mot má csknem ngyen ogjuk megkpni. Komáom is ol og vidni villny k< ik. Nemcsk vilá gítási, hneííi közlekedi ipiéi gyái szem pontokból óiási méetű pespektiv néz Ko máom minden dunmenti váóé, H U N G Á F Ü D Ő g ő z ü d ő j e éu k á d ü d ő j e novembe yégón i s m é t Budpest m e g n y í l t. D o!? á n y - o. 44, Bttgem ő v«zetett á, z s öeg tbv du, ki most elhllgtott Kies Júz.-e. Ki)szőnöm. Hát z is e'innlt Minden elmúlik, izéijelomlik végtől) :dők mély homályábn, tán még Kiss J ngy dicsősége meg ngybb kütáennts is. milliók, kiknek tpsét nnyi bukencet Vtüuk, igzábn csk egyet tudnk: MejteL zt hiszem, te is vlmi ilyet goudohttál, ö^g tubdutom, önn, Ponlippón, miko hlott ijú teetéhí menetével tlálkoztál szépségekkel csodultig telt szived poht emeit z öök Ssmmibs távozó ismeetien váudo kopo sój elé. H számou. B tgysi ílt i i'i.. L**n klz»-lbe. eii kiánom in, ez. Bg dlll. elsuml lslv4 Miiít most, s pillnntb,»t sny^ lsd tlsslstl poét U'lek, Ki ntsiestti h^v ^oál s.iz ktsntsn M, sgy, mint én most tátd B iitse éteni biicsuphát! Nos, hál itt gyok, i»u- öeg kiályi! Kezemben szilveszte-esti csengő pohál, zobohegy keseű msgy sziv gyön gyeivel. legszomoúbb péká, legszomo úbb sziv, met - mgy. Mjdhogynem olyn szomoú, mint l te blbsttlen komo luíod! És eléd koccintom z öökkévlóság e>ill»gos kpujáben. Bs, cvoé! Boldog s meős! viszontlátás! z elontott gyom ot 2-3 o ltt teljesen endbe hozz D32-

4 i n n á i 7. < Komáomi Lpok* oíd éle dolgoztát,.jokii" c jzol, Szentesi udol álnévvel megjelent K. J Költe ményei"' c kötete, mely Zsidó d»k egy zét, sddig it blldáit, csládi eletée vontkozó egény (872 87')) c lii ciklust némely mis dbok mellett D műit CSZteittM utolsó npján öök lom poundis* c. költői beszélyt ( ) t hunyt le szemei! mgvs kodlm egyik tlmzt, mely utóbbi egy költzetünkben tngyobb lkj, Kiss Jőzsei kötő. Hón sddig szoktln témávl, bukott nővel ogll* pokig tt h iszi b egseg előzte meg hiá kőzik. Petői-ásság ee 877-ben tgji iát, mely sz gg költőt vége megvátom zctt- soáb válsztott kö tőt. véde tői. Híe ngybn emelkedett miko NeugeKiss Jó:se nevm étékes költői lkotási bue László számos költeményét némete o mgy iodlom töténe.ében zok köpött dított s Lewinsky Budpesten másutt is s eledhet* len i igv? igok között i> -i:ih meg, ngy htissi szvlt, összegyűjtve 8Ö -ben kik mkwükkel nemzetüknek dicsőséget sze- jelente < meg Ki s Józset ti»bh [.0 icményei" estek s kiknek emlékée tso.eíl-.:j y.>nd i.-k c tltl s kök ck péve Költe minden on. hálás Utódok is. ményeinek némete oditásávsl Neugebue Költő volt, szó művzi nemes ételmé- Stunn ibeit mellett ktílönöseű Steinbch ben müvei / igzi ihleteti poéts lélek álom- Józse d. nsensbdi ovos ogllkozóit, ki látásánk szivbe szóló megnyiltkozási, melyek z egéis első kötetet leodított: edicbte közvetlen szeiid lmngjikk.ii meggdják von Jose Kiss (Bécs, 880 jánlv udol ogv ttják z olvsót. Mint líikus, szív tónöökösnek.) Szintén önálló kötetben jelent vel szól hozzánk, metyböí óságos szeetet ssh meg: De Lied von de Nibmschine (Lipcse gázk leld i lmi csöndes, bus lemodá 884). 89J jnuájábn.. \ Hét* C- szépio hngult suhn kéziül líi vesein. Blldái dlmi hetilpot lpított, mei] inivójávl mgyi epik legjelentősebb slkotási, melyek egyike legjelentősebbszéptn dlmi újságoknk. nek legtöbbjei külöldön is ismeik $ 3gjs volt s Kisludy ásságnk vlják. Ngy műgonddl kidolgozott költe tiszteletbeli tgj Petői ás-, gnk ményei hngbn színben is eős ujitó z M [ *» bz.p^.-iiibe 24 «.n ke/dett egyéniséget áulnk el s költői nyelvezete tiszt, z tos n igy gávl legkiválóbb betegeskedni, sgyvézt kpott. Ehhez be tegséghez tüdőgyulldás jáult s mjd szivbénemzeti költők közé emelik Nem volt temékeny költő, de mit lkotott, nulás következtében decembe 3 en eggel csöndesen e ludt... ntindenképen mííveszi volt B. íszelének Kiss Józse Petői ásság hlottj z Jjj mcij nndnjó becsét Egyszeű, sze gény Flusi z id'kocsmáos s volt s bál z volt, vtlát Bjz-utci Petői Mázbn élet küzdelmeibe m koán belesodód»tt, áuttották eli honnn j nui 3-án temették. hc.: z ő ényes ébeségével dicsősége emetén m ys iói világ legelőkelőbb sen keült kt cs egy hossz elet eedményes képvist Ji megjelentek s koposójánál d Fische gyümölcseit é!e::e ínég bszájs nemzete á yui d. Hevesi ó >' v.-./.beszédei má. Költeményeinek legtöbbjei betéve tudják utn Kisludy ásság nevében Bezeviczy oszágszete te népszeűsége nemcsk hzájá- lbet, Petői ásság nevében pedig Pe emezi Zoltán ií búcsúzttt d mgy io Mm, de külöld n is gen nigy volt... Zengő lntj elnémult ööke, z álmok d.om ngy hlottját. keepesi temetőben öeg tubduji végtelen étomlátások bio kijelölt diszsihelyc helyezték '. illl poi*, dlmáb köhözött, hogy mi tt e ö dón él sinái Szász Koly He.ti Jenő mondtk _ beszkdt, egy más csiíi gon zengje tovább... meghtó beszédeket. Nevét, emléket hálávl vik szivükbe minden ütt, hol csk mgyok vnnk.! ( * ^ * - w S j á t 4. : JJux. odlmi é$ muvéztl elődás kul túplotábn EmlitHttùk má t5ub ist»e hi(y Komát omi Jóki Bgye.<itlet sámp olyó hé S á s délntsu 6 ó m ke>sdeuel ttje első bsì hág senyét, mint népszeű iodlmi műzeíi elődást. hngven s ánt áss ssete oljn ngy édeklődéi nyilvnlt me^, hogy siőn mtigjolhtéj hogy z sgyesttletsl minél silbbes kell lly^n hsi hengien* nyékei end znie. ^ elsé ily u hget*seny gzdg mssoát s őtitká d lpi Gynl ogj megnyitni Mjd Ptky M beitc őgimnáziumi tn^., ki máeíye ^ok mel^g pkei tott őhd it ttózkodás li. eol hngemyt d elő, mey b zonyás ez lklomml is tetssni to^< H k^<>négek, oá Gi^g, Behnmsn tìlök 5ők bciti s i * i tze -lü'tk 'UV-J! t^yi^e legkell mesebb hngszeeknek, nislynslt hngjiból s ogon hegedű shlékeny lágyság ád k> í)- milyen ked hdug*.-z-. éppn olyn nehéz é i n keveee tud nk v»j játszni. Éppen esót sgse z njdo ^ág ízéel oe btni Ptky Mim- nii\é/ étéki noljáték, melyei D«k P»l U)z k i l á t n i tòlti megszokott lelkii«?meet«mbicióvl, Mjd egy iié hölgy lép pódium, Öegelji li/, i. mi jőuovii költó őldinki népszeű Bok ö egyik btásop kőkeményéi ogj eissvlnl, s ő eldslletett kede»ségéel z ö s.-vit, mintegy m l^g jánláe less kő?etkező ssámk, miko mg n tlent mos sst ző, Bok Gém ül eiolsó sstl slé, begy őlólsss sgyik é* téke tntmáoyát dy lune kő*té»zetóől..mjd í- D : édekes szám kőetkesik mii őön : lp vi /. M -iioi! n 7.x L'-.' ln-z l^^sz-bt songom dbokkl ogj työnyököttetni mtétő közönséget. 'ici toleés kőtetkezik. lpi Qyl <l. őtitká sgyik énl tm kománimi tágyi oelláját Í S S S "»l Ptkós Kömettdyné eisse. Ptkós Kótmsndyné vlmiko létezl személy volt Komcoml m, egy kovácsnk voli issóg. Bégi 5eg komáomik közül sokn, mint pi. tv nemég e hunyt Kss Ljes s ki gyessk v Ktsz ) zse Mezöcsáton szjlletell S43. novembe 3-án. tyj Kiss stván keeskedő, nyj köl. lelkű tt& S.üiet házitnitót t tott*- mellette, zután, mivel ppi pályá szánk, éves koábn MktCS vimek egy msgántnolvm (kko még nem lévévbbímináitsq 3 eves kdmigótt hébe tnul- j mányokkl.. dtták. Emitt kőn, 4 éves koábn Keült imszombti gimnázium. osztályáb, 86 ben debeceni e. kollégium V.oeztiyéb] n. Miko nyj 863-ben megttslt, tyjiik hs pedig leégett, kénytelen volt ott hgyni sí skolát mg gondoskodni ennt tásáól. nítóskodni ment te tát Utolsó állo más Dév-Vánv volt. melyet 867. végén hgyott el. 968-bn Peste ment s Deti sch éle nyomdábn volt k» eho másél évig. mellett it Mswimsiál Ngyvi:ág-b. Ez é.ben egy üzei kwteményt dott ki.zsidó dlok* címmel, mely őleg hitsosos! kóéhen nsgy vákozást keltett tehetsége ául Képes Világ c. lpot, melvet eleinte koigált, 870. átvette vétesi noldtól 873-ig sze* kcsztette. Eleinte sokt kellett küzdenie. Véisinek : ei'kelőbb szépiodlmi lpok sehogy sem sktk megnyílni tvszán odult tötént. Simon Judit c, blldáj oldy Feenc kezébe keült, ki költeményt egz didlll muttt be Kisludy-á.-ság legközelebbi ülén. db s vele költő neve cskhm oszgszeie ismeetessé lőn, blldáit egyét) veseit ttól ogv mindig jelentékeny édeklődsel váták lohdták egy Z^idó évkönyv". évolymát szekesztene (több nem ' we^). ebben dt ki egyetlen novell- M» Í.ÍJN ége vesem kzádsqb \igv ig m lélghásls SstShS bevándool s.épen, Hogy l*»gnen >píi«m^d báli éjtn. M.gp báliák ezt má hj' StátlSl Kívánd -oj -/iu-..kk.i kk, meg éksze. üálug'^s moog, mgáb:»vistsjsttök hmió iieéát F n s e i Kell KomvoutMUn n l'í>i'-i:ii' H Uupjii. Kmev o ö. i«egékexettv ówozlöm tnt. lógjunk ipy ni' kssstl komkbs még látták b n od e. temetőí"n m«*t«m tu«lj, hog nem í^iek, ben Köii'i«iy:ié méhes, letőed^s i síkövét. NvétGi n tn Uj bennem s lélek, Hittn tudj, in k -ni nincsen lányom, Eől z sszonyól st beszélte ám, hegy K»t Áulni k«llein- kslo... ét besoká&ym^steségez. Bzsel kpesobsgény pák, must tvjuk tíj-lul lt s is kpt Ptkós siónevet, K.ői z ttól Bk tolett itálátll éti kes komáomi bossekánysszosyól log Hj kétm St tásdlmi kénszszl ~ Kivált-.!k becspott éksze... szólni lpi Qyl édekeszítő novelláj. Hogy... i pukt kéictik s m^dik, hngvesenyen vidám mis is szóhoz ttlst hdd tiolják végig. jssm, n-ti i /.ó^ó. *0^'..ye ly»'o-h (iézát, Hdd peegjen táu mini sí tó.»hw«-:i i-v - '-np ntnlsó',..«n komáomik e közkedvelt mdkedvem kosi* V- n _*<'9Íts. nn*t pz<'lok bolondot' kosát, ki bizonyá ezúttl - k-sok dt-ttlt, Y / Utni> - - j / hocjy mniviid* knegós pecet og sseeni n ^»''.ö:i«égnek Mát csládnál másképp vn Hétssn, Leszezódtem z psábe cimü vidám énekszol z ísz'ny: giettsm n'>ien\' sámot ogj elődui Denk Pál zongokíséőmecunt.im má kis scskám otthon. vei. váhotos mtso hgveseye '.veki-n át ts melletted kotloid. Megpukkdok, ko k *zt kell ltnoni, mindenkit sziveeeo lát z egyesület. Belépődíj Bátnőim multnk blon] tgok Bk 6 K, nem tgoknk 0 K. zok, lyánykoomb' nem vihttok hlb: kik még nem tgji z egyesületünk, s z Honi uhás km csiti leányk Voltm s te má «du:hoz hucoltál' evi Csekély K kötelez-ttsp^^-. de szám»t*cyn nyjuk?... Hmincéves voltál *«tì sok slőnnyel jáó t ^ á g i létszámb b^ókjtsk lepni, ott z esti pénztánál is be gvllé tágyl s/bwl. llitejeti minden öldi jóvl, léphetnek é kko má 6k i 0 K helyett 6 0» sz^bó vijjop. u int éem K-t izetnek. Diákjegy 3 K. Jegy elővétel Jh jó um, zt má csk megétse. nincs. Jegyek s déltáni péostámyitásnál ő é8 Dtánnm vn z némpt lányk. 6 ó között kphtók kultúplot emeletes. Megígétem, ott leszek blb,»»ly idtst suttogt, hogy. h! Knmm' z ülőhelyek ez lklomml nem számozettsk. (isinlj meg jó embe kkom! teem ítve lesz. Házsságunk buto* mint z ém. Hozomány vn kicsikének'* Szktná ideges, gymgetehetségl h«s^bó:»ne meséljen nékem. gyemekek tnítását helyben válllj. Cio Kkkót pul ki sinál m K non.' kidóbn. v é d e k e t h G m i n d e n k i n e k, y ö g y h o g y o d á s z t e m é t elkeesse, hol (higénikns) gyos pontos kiszolgálásbn zesül. ^ l S 2 3 í

5 th22 jnu i 7 ö n Komomi b i á l j m e g, h o g y m i l y e n Luoc«> tepentines _ Válsztás e. egyháznál, í. válsztott b i o s o ttott szbd egyháznál Vsánp, jxtiuá B i t i d. e. <) u slödást e hé áik Kessáed Keeskedők ko vál-zt* le*z. Főgondnokot, gondnokot, *stmetéeh helyiségében d. ebáesj János tiz pesbitei é nt pé pteshi >t váttsstek. ügyvád testület elnöke, PVied < UŐ áltl Kollég um épwe&eo ttndó válsztásokt meghívott hllgtóság előtt, melye helyi segyháztuácáltl kikttki&u hio tságvett jo^ászviic előkelőségeiből e* testületi á konomi vsti híd megnyitás lsstuány tgjibél állott. s elődás célját, S-m - iy uj ^ ^ k - t, íi.nem. z kot.tuk" mg z sl5k domboított ki megnyitó belehetne ól íni, hogy Sásdoken át sse ssédében melybes testm vendégett üdvö»-*ység~t! otott teületek közé beékelt zölve ámtstott válsstmáy oo hláé uj hták légmentes elsáá mlcsodi köi /-t, hogy válsslotl biéeágenéveseos u'ju j gzdsági káok okosnv ugy z innenső, hjlékel kivn dni tstitt kebelében es mini túlsó olddnk. Vége gy láttáik, * i^z<-àe szeigàlttnk siódot ó- lklmi Spence H b i t tele belátásos elmélet itt i * iiytij' ni KM kt- e»knt«"i' N ipnosnsk hsü tl tő mgánk é< mgy é csehszlo dl ms dág bíósági pees t elkeül' vák oldl kőzött oj n gindlnk tágy* séel z dc<*ó, çyo é* í-lek áltl étett ln-ok, hogy komáomi vsi i hidt mielőbb j nyelven leolyttott eljáás melletti itélke. megnyith s^ák. szentély ós s áoglotn j z eltedé ti eléi i seás islvetètts h* :-/ni. E Có búi o^i possonyi nni*k»> kédhet. teiü -i /, ügyek temé Diiteiemok kiküldöttei d. Folkmsn -tv n j seste sssmpoutjéból : melyik teülete s mily komáomisp kománybiztos kisé tébeu ide j tems~tü ügyeke ttiesslessék. i s áláss éitestek, hogy m gkesdjék mgy oidül tott bióság működe s l-t ló m gáupitott i tágylásokt. étékhtá ko á > /, s hl tkllt? kédé Hztéi hdiogoly. mint öömmel sek ölött k tejtett esso ci ében bbn lö et sülünk, Kossáoyi ijo* kemáomssenip - tént. tsgátlspodás, hogy htásko tekinte,'i tni 7 él évi távollét etán mli tebe lelek elhtáozás döntő ssempont : d e. SH-én, délbe éess ogságból hsé- ki zt elogdj ^ nnk mtát slvti, kett, izenkilenc bóepig volt egy moszkvi válsstott biosághos odulhz étékhú oötötibeu, mini láss ntenálv második pedig vil tdós temzete szbj meg, tnspottl i idolt u nk de-.-b n te Du/i^. on] it s i\_ v elbí. B ödó ndítványá Sí ttin ós Belinen keesztül hozták -okét esetén jegássekból es keeskedőkből ö-sz-á iidnbio, hol 8 npig olt megigyel ' tott bizottság küldetet! ki x eljáási mód ltt. B utóbbi diben vöke8zt. tihe- v^ntkosé jvslt kidelgosáiá elöte* töen gondoskodott élelmezükől igy meg- : jesetée. Y» n jó színben ékezett szeető eslédjs e. ijk t.mcesté'yő. lí, szombton íbtti. Bokát bessél z oossoi>sági lpo este, Dózs*éle Vigdó helyi égéiben ttj tokól, melyek s ülök teliével mindig os- Be. [jnsági Egyesület idám mû «oi sábbodu. sem it nem jvultk. léhetetle eg] ekötött, sigon sátköü táeestélyét. deigság mind-nii'i. EU g c-- k nnyi' i g- ényes sikeü k igékeső multság este jegyesui, hogy ont kenyé tiuo bel. s H óko k-/'iö.jjv 8 Jie n.-y l.t>o^tot sá< oyü K dül d-sében, közbiztonság d lg csz^bb o imi : > > Legssomo^b vsnk nk o ö?< deni nsgynestáh utn most UsMSták kép: z egz oszágbn. -mokbn sdsn, es i ' yből ló tnspotot tud k jönnek. z ázsi közbiztonsági állpotokéi is messse tnlhli dj Sztovensskóbn ulkodó tgy n ik bocsátni ngy ggon hiány sbté ts betöő világ Etbosd z embe, i-t. bogy éh4* en vgyenbitopság milyen ^ytmge ttben ngybb posiák sue el követett» Mek boo^se u stás mo-t kisebb lusi posták cövetkesnek. mit npokbn ás Ősujlusi posthivtlb klk betömi éjssk, ds szobábn lvók elid L J l l í l L l l tpk sj kstenhál viselő betöők olcsó ós megbtzhntá bevásálási oás el sld»k. öbb Uyi ksslé esetől tudunk* Butoo gj msstetjtk z i* -i 'k-s kööket hogy minden i ti8ztvi- ^t (postmestet, péntánpkot ^tb.). ki étékeket iiz, ellen bôkeeskede cipősokgyá öisze, tó.*gy z önvédelsus isztás, B u d n e s í. V i i. Stálily-iilc k s / á m lámesinálás lklms evolveekkel el K i n kéhii iüt:.i v.n v i. E* ki xi'q i'y-t nem szez-t. \i itmsthssi ntstt Jék, begy.» soon kívül beszeelte. Külóotj :. betöövlág U0 ltsik inc P-loti emléke kommunist pibn. i '» t " - i i i v! n y \.v-ti«.k ni'é^v helybeli kommonlst pátseveset vető* vesssdik pztoljs dág dejét, B M H ó^h l -ö(i sxtlstémk sádik sssteádejél poetb^öek kpcsán postkestá slen iod mi ledások sooztivl o^j M'U»- d lte, hogy éjszká posthivtlok ne ttnep^'ni, me -!b n Y<*\&ii ínökbecsü lkotásit snk hivtlbn nénst, liinm zt dél i j. i i bemuttni muoksm^nk ó s éi dek n mi vontokkl küldjék be központb. így hiábs ássstják mgukt betöő uk. lődő közönségnek. z első ilyen li gj -n. elüddás dsáup d. u négy óko t-.tik mgy állmpolgáság opc ój Munkás beebeuj tinoni bék< ződé ételmeben kvetkesőkben hosz nyilvánosság mgy kos^sioy z hpidik ktolikus est legs p lmpolgásá opciójogánk gykoi t>.i vontpénteken d. U. 6 óko volt Ktnlikn> \ géyegyletben élénk váltostos oílsul, k. eltételeket. zok mty átlminelybó! ki^meljü^ Kiss Esdétié jöi lé ál polgáok, kik községi illetőséggel z elskitott ktoiihu* hh\ t ldtáéi n»gys»eüsám volt tett'et n bínk, 08. július 2ü ávl msgy *Klc Sándo liumoos ekdesás^ esenkivül i sm polgáságot ipso joe elvesztetlek. 2. Mind Ki^s Józs bies vese, K Gedőv sso^y, z(»k, kik kösségl iuetdoégel csehszlovák tslodmttuálv keü t elidás (Knbek teülethez tstosó helyt:* ll jn. l e után Vli Pits Vli) Dni Pál, e Fitl es - eezték me?, c>:tk kk<» tekinthetők cseh m-, L'y tionl edelkgsé muzsikus szlovák ál unp'ilgáíikk, h ezét olymodtk zongoázzm i voltk s sstngysiken stoti - psehsslovák komány olymodásukt *ontj?ii. ktdv-.'7e:i,nt»v.:»»!s> pontbi ttó: ::, i V n LUSZG SÁND ( w > ( 4 ktáon t t e k : s j á t gyátmány, többéle méetű C6> men-kjtgytlqket, oemtnt-cedveket, sines egyszeű cemenl-lpokt. 3 P y m oldl c i p ő k é m. /.óknk >z d».id-ibn áll Í9tí. jolls 80 ig BMgy állmpolgáság i.izve / pci joj^ot bejelenteni. 4. K pmtbo okól toteáis int* ked, ^Ks< nemzetisége néxve mgyoknk vllják mgukt - sseiőti o*stibbu vgy Boszni Heoesoinábn lktk öt isop>áltmtnm 922. juliu> jt> i '. >. pciós jo i miud n i * ével be 0 Uht egyénnek vn. Kiskonk helyett pjuk vgy gyáoijuh tlht, mimelletl N éet btö<töu kis ouk megkédeeoddk. 9. békeseekdd i ételesében mindsok, okik optáltk, kötelesek lkb^^ü et '»bi - ' ^ i ^ t i i nni, ihová impi>t^us elum^tetesdt ék. l.-.ü leit bitokuktnmi uutbt ák z oihgyott oszágbn ingtlnikt é< uudtok ö. seit. ngd vgyonukt ii itli illeték nélkül mgukkl vihetik, 0 s opciós bejeiénlek m u. ^ghe Uitézendűk Págáb (Smichos olios Pví B nd] ss penek N. 4) vgy bel ügy mini? tehes Budpeste. z <>p ciói kévényhez lehetds^ szeiut szük>ége mellékletek is cstolndók. (Ssük bi/.., idetösegl in/., átlevél, ekölcéi oiz, muukkdnyv, iskoli b\í. gy más egyéb okmány). 4 Vé loi keok z út vélvizmek szezé nél. pági mgy ki. ú evét kiendeltség tű do i dj kz^iis**g iek, h'i^y 922. j ^ iiuáí 5 löl kezdve o dus isoúd ileket iát i vi.-u :nui», melyekhez teljes viussd^j egy e bó ) gsett hejes cimiel elltou v.ii-zb ttitek vn osileivo, ősivel s tö tségok utnvételesé^e tocb iki nebé t ű>s ú.-izi*. i. c- ii isiovák ú i"v. nk lti noiási Uietéke j emélyenként egy út 20 K. két uti i 4) K. htom u G K tömb^zöi utz us háom i [ti vén 00 v. Két vsg} o»b> mmély zée ij itott egy lilével vi/.u udij lenti Ö ^ Ü gek szoozv személyek nsátnás Íven i i *! yid jlieg postámivo>on ÜdeodÖK 0 -i un iti sévdyek,meiyekh lüncá vlssboii k o i, s smelyeknek l nsumili é k be, n» vétet ek igyeiembe.- z ui ev< -k. ^ poziini ménők idén eeibe MV-t\ezŐ c n* iyil tud lkj U gy ki-, i'i o»vo biendeit.-v P/g i l N-»v»dvoik 3.. eesi bőkezű komány B i * Páo i de] "zi kományi p in áilooti u liili ss«szegeket, miköibeo üulyos lmdáii intéz niniszteitu ellen s áiimpézi k szükség* len oesékeláse mitt. kánom kssi kmánylp i)já két h^sg..lu 820,00). onl ustett : Ennyi k^o Pti kidóválllt z egyik s>i komáylsp^ y 8600 példánybn jelenik m-g, 7 muuk*eöl o^i \n<: ÍMvi koou izetsé, b.vi essjjs e spok össesen K. / ikos ks epnblik*.!] k c- Ú 50Ö (!) e öietdje l mili.ó évi deicitje u, Cs&" D k 500 ^lótizhtoj^ millió deicitje. - létékenyeéii iwet. s shsesl. itu tg jnui hó l-é iikzáso elől l láncviglml endezeti sz tkcsi. ktb. templom hngjánk lpj jvát, mely tánc\. :i KÜ önmzd ekkzeteh is szép szám* mi vettek sl s oni! étesignk, z ijúság lelkes vezetője u. e. lp [svá nsgyo ked ves műsol, műkedvelői eldsdásl, dládá vl gyi e 5 N e s t t log endezni c hó végevei. Uj zvénykibocsátás. it íosi kékpénztá uj zvényekéi bocsájt ki. Bő vebb elvis kgositásul Konjáomi Llb<^ Hitelintézet szolgál. mezőgzdságilg müveit teületek sttisztikáj. z állmi sttisstiki hivtlhozle szeint lehpsságnk gdsáiig miteülete 2 mll ló W 50 li. Sslovei kivbm mii S 5 G 8 h.. H j z, ko got, 256 h. bból tolibuzvl bevetett teű el Cseh0 zágbn lu. Sz ovenekóbi i Kn-/in>kubn 22 28»V h. tvszi buz Cseh( uiuivi u lptv Ue-kn. Komáom, B l l )! uic 23. (Viztoonv Mellett.) Wpit 900 bu. E l v á l l l o k mindennemg épmi me kákát, u. m : cstonázást, bidmunkáltokt, mgs nciy építkezt, cement-jászol, üdőszobák konyhák pdló bukolását, ceoniozás. tote- él velencei mozik bukolást helyben vidéken legolcsóbb ák mellett Szíves pátogási ké Polv J á n o s, beton-meste. ktáon ttok : tetőedőbe s o n - p e í, Ml'hDVc'.xt, snkekct. mükő-ióimm) ket, vlmint buto kávéházi má vány-lpokt btb.

6 o>z.t.bm KL08 h. BtlovettSk kn 2.Ő h. lokt, zbetetts pénzt ás eltávoott bnkox>t»inee- C-el tágbn i, l.">t-i.v.» h.-vl. z set még mult hónpbn töt nt s SZe- p L i Sslve - > o i K.93N h i -t U >Z kl. i k most hvi zámdások evíziój lkl ánvisg egi igyobb kukoicteme é szinz- mávl vették ze s sázese koon- hiányt m e g v é t e l e keeste*, ik. kóbn tn (4.0W h.) mil Ctehoiágbn i megállpították eit i, hogy melyik tétel kiminittm 4Í h i i nmtve ik tzt Sslovenzkóu izeténél töténi téved. elelö&éi kél Cil kidóhivtlbn. tisztviselői tehel, kiknek m>g kellett voln lés9.94 «' to tvl h< ü t.. -, ápávl btveu.: tei ' t <. szágbn h* iteuiök b-n.k káát tisztvisemk elutztk É t e s í t é s. S lveoszkóbu : 8 7 gl h«sbtemi l Cseh- bössöméyi gssdálkodólios < íölvilágositotvn szeencsé'n mélyen o-z»b.n :i.. b hi i sslovenskói«lák 0 s te ed ső. gzdálkodó megjegyetetisztelt közétesí v* (93,284 h izemben. d ljbn n to ee: Nemis vettem»'-'/.. hogy többet kp tm. Él ezzel vissz.izette szizeze koonát. teni, Hog^y Komáombni vábbá Csehoi z ^ pi növéuyeioek (lenke&de Széles utc 2. sz.. volt Mgy vállltok közös szevezete kom ' lemi U se is." nzultált mgvok. lulíott áltl el- tinoni szeződé végehjtás soán olyn kéettünk nnk közlée, hogy ó: Hováth pont lett most ktuális melynek végehjtá btvin váosi kidó z lábbi öljelentt lette elé komoly ggodlomml néznek mgy vállltok, me yeknek zvét yei oll k<".s komáomi endöőkspitányságon J pooti htlmk oszágin kívül KezeKben vol ekintetes endőőkpitány ul tk háboú idején, ás oszták* k vontkofolyó évi jnuá ho -én eggel / l 5 sólg e kédben má öeni dönt vegyes óko Hováth me nevl imj stván nevü i einztkü i v >/.iott bióág itélkeével s e m e t im (Nádo u. 52), énnevü nővéem (Komá«pedig iiz osz'ikok ovásá. Bz dönt ki om Újváos, kuezálktnj ltis ti éplb i e.) mondott, hogy győztesek pénznemée vló J ó k i W ő - u t c Szl Bez Smu k e ^ k. o ó M-^cd (Komáom, Cit- átszámítás nemese háboú végéig leját esel* b e d - é l e h á z b helyez om-u. Jb J Szepu stván keeskedő i géd vényeke K /.ó, hnem e.s/ békeköt tem át. miden ezt szíves (Deák * enc*u. BUinkásbiztosttó pénztá > B ogh tiikálásáig esedékessé váll szelvényeke is. tudomásul do.o, egyúttl Gyul keeskedő segéd (Meste-u. 0) Öoközei jövőben so ketüi g kédnek ljutá* étesítem ntélyen tisztelt bib sivé i villnyszeelő segéd (M gyecsi-u 72) Bi Úgyoegot i^totöleg. Mivel vegyes közönséget, bog) műhelyem tásságábn Kth. Legényegylet Szilveszte válsztott bíóság m ket zonos döntié hi ben mindennemű! /, szt" esti multságáól Nádob. 52 s/ám ltt levő vtkoshtik, mjdnem bizonyos vehető, hogy los szkmáb vágó munká lktunk téi h i időn i Nád w u. 48 szá ugynilyen less s ítélet megyáok i)ntkt úgymint' épület-munká mú bál előtt háom nő tásságábn levő állí k-/ i -. EteÖleiok seint mgy ko kt, űzi tbeend szeket tólg ná ttk i> lkó (Molná o ) ktontiszt *.»t u'olmány illetékes szeveinek bevonásávl z éd- legmodenebb bútook ké évc hátulól duv i n glökte i tovább ment, de kelt mgy vállltok közős szeezetet lkí szítét elválllom. Szíves mintegy 0lépnyi távols gból visszodulv tnk édekeiknek védelmée é* e szeveiét támogtást kéek tisztelettel csehül káomkodott síme tmt kétsze cul ogoizáló bízott! ig np >k ót Bécsben olyti vágt disznó kuty mgynk nevezte, zu o g j ás oki zben z oszták édekelt kő ó t h CZS 8?tbs, tán pedig elszólított, hogy menjen vele, de őkktl, zben pedig külöldi zvényesek te*té«-endező im ezt me^i.dt k zt ígéte, hogy ottni képviseleteivel s olyn megegyezt igyek /.»0iunyl< válllt tul.íjdonei. ptui küld éte. szik zesíteni, nme y péiklliöshetővé \ : Úgy láis/.:k. ktontiszt Nádo-utci nemzetközi válsztott bíóság döntét onton egy 7 eves védi den gyemeken * to-t esc lenyes győzelmével megelégedett, «i-.i - i» en m* t beidén ptui m g mi npig sem spk<«dó. ^bltse Bein. ooiotl ipitli Sándo ^imv»nijábjtl tnm* jelcinkezc.it. Miután n.m. ^ velük levu itl embeek liszthez egy ^ ót sem szóltk s igy ent említett s ktontiszthez egyáltlán nem NYLE. méltó duvság?* okot nem szolgáltttk, ti ztlettel kéem Főkpitány Ut, szíveskedjék Kezát ik okik nti női ngol ktontil nevét kinyomosttni s ztán jelen eljelentem ktoni pncsnok ghoi ítemében. hó 5*én. tno* megt<" ki v i, il áttenni. Z S L D S N N É Z E tym ttm 4 hát, mely tni Hováth stván s. k. váosi ik tó. BUDPES, Víl., D H Á N Y - UC 84. Komáomi ebdo. dói ^ ölhívj* vui 'tdij S00 K Jelentkezek E L E F N i J kty teljdonuookst, kegy z ezév* >z6ió npont Komom, Dunkpt 5. sbbáeáki sgősi váltsák ki. Hzi kuty legjobbn k é s z í t 7 K. vdwkty 2 K. luxuskty g K. elo m g á n v i z g á k * Betöóviiág Gútn < iú ogjkdstét u to o endjet mi d gykbbn ven el Vidékieknek levelező okttás. n bü beteeek okot idlom mult héten S p e c i á l i s, m g á n h s z n á l t i t tn is pgjik tjssks eltötök n szövetkezetet önkéntes áve. ennél ngym ntiyie**gl űszeáukt vittek el könyvek lpján. 3*>0 * h- gy i pin i de t»*n Gut lkosság s ö Komáombn, Kiály o^pük-utc t í. lött. bete M0U, mi- ujbb senzeióbn j sámu [ ] ** leiken épl snokhás 92, vn Gutánk sé, héten m* om. kth, jnssán h ó 6-án d u. 4 ó k o. s temp omot töték hl eddig i-iiieem ti te.t^ es HiKÜctüEK. it kyvéd ioddjábn Önkéntes áveé *«tjáö z é tke tttl é- ny kegyszeeket e vitték, átdtik. így.-tek d- ziu háom -y kehely (esek Komáom, 922 jnuá i Komáoi thj. váos véqeh)tojá*ol. közül egyik i ygj g] étékén kivli mint D Potőcz Koly, ^ t, ntik > v»v munk ui.:y Étéket lépvise ) áv. bzám. Bii véd tvbb l ny e> estbt kehe y tányéok é egyéb Ávei hidetmény. étekek \ yomos í o h u, d«* eddig semmi l Komáom Nádo. 30. Komáom thj. váos áv^iékéuek eed néi \ ínes. i3=>7 CS áv. esámu :j»táozt olytán Kiskoúk betöóbndsj. J6 ogáéi Bódy Mtild tuldouát kéj.-zó Citom utc csinál kémée ni oseég. Egy csomó, pó 529 számú (égi) 2i szmu (uj) ház 922 év 2 4 év-» sy mekekbd llo tulvj be töi«b\nut legott l mely ugyzová z jnuá ho 2j-n hétői n tpon delelőtt 0 óko iegkeeettebb mk öüszeü keehkdóket, piei áskt m gkáo* helyszínen megttndó önkéntes sltotl lepáejvt De pályudvon veszte gelt V/igK"ikb is betötek, i>% embeek, n y i l v á n o s á v e é s e n kiüy* i in keh kenémm kikp'ák csomgokt, vgy péuzt leldtk vele. yomoáet legtöbbet iléouek zonnli kzpénzizet Levsse d^t^ttiv vetl töl^ megokott meilett elog dti. Kikiáltási á 75J koon, ezen i>sszesikeel é- köültekintei z eddig bevllott Medicinái gyógycognc. kiny«in»zntt holmik éteke túlhldj? gen lul z lgtln tdti ein t'og. Bántpénz ejében vételá K-t, d- további nyomozás még növelni teendő le. Vlódi tiszt bopált. $ ogj st z gmget mosl sdég z z eldás vontkozó eltételek meg iánt nyomoz hogy e syenn-k tolvjhndáuk tudhtók betekiutb^t^k vác si ávszéki Kphtó minden jobb üzletben. kik voltik l SgdáL hivtlbn Bódy Zoltán unái Deák Feenc Nem is vette ze dsbeoeni l öldi *etpénztábn egy kéi^zz dolláos utc 4. Nzim (tövényzéki plot, öldszint bikátuiás kotmák át^smitott kiizette* l* jtó szám S. ltt. Komáom, 92 jnuá 2. á l. kinnvi luismet koonávl többet (tsotetl té i Hngjegyek ngy válsztékbn kp vedből z gyík thziviseiő pjíy bösömétiyi Kecsk Bél Komáom thjí váos lussécélll htók Spitzc Sándo könyvkeeskedében gzdáid dónk, ki mégsem néve témdá5 0 Kc. kiendelt vg«hji-. Szigeti ket p > y l - ( Ű 0 b

7 l.z>n endkívül ooto Ud*«tollkti ttj mindzokt, kik thmbn, tüdő *8 to-okbll gumi koiján. H m tw.in tsthsutbi idült ku w\ nsoitbn. ho««e k-dtnegb^ «/ :»>-.-.tn.'k ÓH o.l.lij tyójyu ki m tláltk. Minden ily btto kp tótün teljesen ingven e tintve etjy ábkknl -üitott kismt, it á ml. G ittmni. úmik góyintsel lilms etmmel:..gyógyíthtók e tidob<]o<?"»v isdsq beiesneh lklmt djunk stss éd.-ke kd-iyvet olvssí ét bsiánsk minemss íást t.véko. «t nyeni, tbstéottmk, boy knyvet ^nk sy ttsissmpol posti címükkel: HHmm áss»»»sk B e t ^ ^ ^ l g ^ ^ s ^ J ' * «, n 8 y n e l e o n : 2 vsúthoz vsúttól s z á l l í t á s t, be- é s kiviteli en g e d é l y e k m» g s z e z e s é t, el vn o l á s o k t, t o v á b b s z á l l í tásokt Mgyoszágb Mgyoszágból, Jugoszlá viáb stb, b e k t á o z.. t o k á t. iv-m" s/.. Sügönyeim i Boheitiisned. Nemzetközi Szállítmányozási.. K o m á o m, N á d o - u t c öv kom omi 3J. hivtl szám Hj' t k o d á s o k é s slepn o m á n y o k minden Dun* Kikötőbe... ltt. vámügynök, ége. i t e l b n k Elogd betéteket könyvecskée o l y ó s z á m l á legelőnyösebb elté telek mellett - zokt elmondás né k i i visszizeti K e d v e z ő eltételek m e l l e t t l e s z á m í t ó! v á l t ó k t cs olyó sít k ö l c s ö n ö k e t b e k e b e l e z é s mellett. ztály vesz eld gbonn e m ű e k e t egyéb t e m é n y e k e t ' ' sító vi G e n e á l i á t s e s g Bizto ő ü g y n o k s é g e ts##########s##ss#ssssssssssss##ss Konyhketi viágmgot jtisztán B e g h o e mgkeetked J á n o s D. ichte-ó!<* kom. esi csői ogy, szövetkezet H og o n y - L i u i m é n t. ^ i 7 s»s Bogony-Pin Expslts pótléks ü z l e t v e z e t ő t ezo esetbon bevált ^J^ 3 ÍM. PoiMny, V á s á te 3 BZSUU. HéJeS siitt mint jdlomcillpito bsétmléi köstvys, bssmánál, iz.gtásoknál, inluenzánál, há' ján, nyk WSsésctL BMnlé-pknél stb Minden gyógytábn kphtó Kősvt'tlen i -:i /.ásókt d. ichte gyógymzetá Zuin Lowen" Pág. ké. Ü z l e t á t v é t e l. V M szeoje n. é. kösöq- i i i t e i tudnmá-á hocol, hogy ö/v. Pi iohtiogo. tseoé Becsényí-tc 5. szá ltti gold. kees. Fizet: Lkás, B K. h\i i cetél 260 S eze koonás í oglom után Megbízásokt 0 Kc elül bémentve stink el. Üvegje 8., ko. - ino eyei íiveg Hogony-jeliét viseli pontos bsstoálsti utsítást is ttlmz/ / jttlék. # J nuá 5-ig kévények szövetkeel gzgtóságához ki deodők. Hölgyek uk igyelmébe! isztelettel étesítem mélyen tisztelt hölgy kötöttséget, hogy Nádo-utc 0. sz.. levő ui éi szbó-üzletemet kibővítettem ái jnuá l-étől áttettem 3 zt újonnn slsseels sját nove siti ogon tovább vnti. M <i'n pontos igyelmes ki solgáláól előe is bistosttv, kéem n. e. kötdoség szíves pátog i-t s vgyok kiváló tisztelettel L k y g n á c líli noi kz ktáon vló ttásávl áusításávl. Üzletemben állndón ngy ktát ttok kül- belöldi uhszövetekből, ugyncsk kosz t ü m k e l m é k b o l Féi uhák méték szeint pontosn legjutányosbb ábn k2ittetnek. : Ui nöi divtcikkekből n y y ktá. VÁG" E L E P Vskeeskedelmi Á l t l mos eljes tisztelettel Hováth Ezmus éi-szbó, őös övidáukeeskedő Komom, Nádo-u. 0 (Koonbnk mellett.) K M Á M Gépépitőtelep povitz-váni. kézmúáu keeskedők Komom. Klpk-té 5. Állndó ngy k t á t Fin<,m éi női szövetekben. ngzeiek, mosókelmék, vásznk, kékestők, lnelok, bél-áuk, boszok ágygnitákbn. sz. F é m - é s é c ö n t ő d e u t o g é n h e g e s z t ő őcápéiyk, ogtlyú cspágyk, gös- motoekékhez, lokomobilokhoz, szelepek, tápszivttyúk, cspok. < spnyelvek. Szeszgyák, különéle bonz ós emöntv -,ny szükségletei. - utogén o s z t á s o k legkényesebb kivitelben. lotobengek, gyújtógolyók,.szivttyúházk, szelepházk, stb. 55 Menysszyí keleogvék bevásálási oás. u t ó é s m o t o eke Kéje műszki étesítőnket. hengeek* Kéje műszk étesítőnket

8 H s z á l l o d á j, v e n d é g l ő j e é s é t t e m e, U U U U Í t U l i 5 9 ^ l U «. e». * w. E l s ő n g ú k o n y h i e b e d él v c s o 6 K. 2 o k o s p ü z e n i s ö, n p o n k i n t i s s c s p o l á s. K i t ű n ő nocü b o o k. C s ü t ö t ö k ö n cs v s n p K N Z E N E H N G V E S E N Y s z b d b e m e n e t t e l Ú j o n n n épitett e l s ő n ^ u szállod k é n y e l m e s, tiszt s z o b á k k l. SÍ B S l c t <V E n k K J F Ó K K F Ó K K M Á N K i e n d e l t s é g e k : B e e z s k é - S s y, Cdc, Mihlovce, Puchov, jec, Sencc. Kölcsönök külöldi p é n z e k b e v á l t á s, ö s s z e s b n k ü g y l e t e k l e b o n y o l í t á s. Zilin K ö z p o n t : c:\cc Munkcevo Nit Nove-Zmk> Pesov uzombeok stená (jzhood Biíská-Bystic Kosice Luc Q Q n u!m: J U B t i s l v. J t i p < >< & y sí» l>i x t o 0 i t si jánlok E N 5 VLG g < P v m Kiiüno üdítő ÍS KÁPS J G Z S E F PELEPE, KCWW. E S Z L E V K»6-, ecet- kvl-ngykeeskedcse KMM. 6 (Kgi sódó.) yydgyitl. í ö ö J í É t e M - l t 8. l l FÍEGKUNKLÚ gyógyeásviz. v o s i l g j v l v : z eszes Mttztl s t t v t l l betegségeinél, vlmint kbizvény, h?u. idült vese Vs M l y i l bjoknál. - B N D E N Í S bin ás W. V l l V l n j l l i i i Jl ööit invhsót minden mennyisig b»*n vsúton is szállítok. Sódt! ggon tét* lek ben stogdok. Eedeti. tejotányosbbn: nphit Y 79 visszizete. u n J : é s Fii BÚSZLS E Ö V Ö S UC 7. SZ B Ú K L J S lhbl 79. ü s e t i g y k e e s k e d ő eleíq 7!. K o m á o o i, D u n k p t 2 sz, Gntált csiképességű, iss mezd keti mgvk ngy válsztékbn kphtók. Viszont eldók gzdságok zée jutányos ák! Kívánt ájegyzékei küidök. Fűszeek, gymtáu cikkek ós estékáuk, oljok kocsikenőcs legolcsóbb npi ci»hn en ^os n detíl kphtisk. jánlok kut tué? n-mkül ngvkocskedőknek él ppikák* nsksdőklm-k pisis minőségű tiszt édes spnyol ppikát deti piombá/ott zsákokbn b KoBnán vsút 8 clw't. Pim mincslgtt hsáb bükk tén ngybn ii! Pim minőségű kötél áuk g lsá^ok zée ngy válsztékbn kphtók. 64 * 00 m o Komáomi ktá-szövetkezei. l tc>ii iik t. Szövetkezeteinket iizk'iultinkét, hogy t e x t i l - á u i n k t mélyen.leszállított k i á u s í t j u k. j ábn

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben