Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: /2014. Tárgy: Makó és Térsége Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Apátfalva-Csanádpalota-Kövegy-Magyarcsanád-Nagylak dr. Heged s Márta kistérségi vízellátó rendszer fejlesztése, el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt KovácsTibor H A T Á R O Z A T A Makó és Térsége Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás (6900 Makó, Széchenyi tér 22.; KÜJ: ) megbízásából a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozás Kft. (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) által december 30-án Apátfalva-Csanádpalota-Kövegy-Magyarcsanád-Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztése tárgyában benyújtott el zetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 79/b. pontja szerint min sül, [ivóvíz távvezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) 1 km hossztól belterületen] nem okoz jelent s környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 66. (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenységet a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény figyelembevételével, az illetékes Vízügyi Hatóság által kiadott vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély birtokában kezdheti meg. Ezen engedélyezési eljárásokban a felügyel ség, mint szakhatóság vesz részt és az engedélyezési eljárások keretein belül fogja megadni el írásait. Fentieken túl, amennyiben a védend ingatlanoknál zajterhelési határérték-túllépés várható, kérelmezni kell a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerinti mentességet. Szakhatósági állásfoglalások: 1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének CSR/039/ /2014. számú állásfoglalása: Az Apátfalva Csanádpalota Kövegy Magyarcsanád Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztése ügyében benyújtott el zetes vizsgálati dokumentációban foglaltakhoz közegészségügyi szempontból az alábbiak figyelembevételével járulok hozzá: - A megvalósítás során a leveg tisztaságára vonatkozó szabályok betartása szükséges. - Az el írások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a beruházási terület környezetében él k és tartózkodók egészségének megóvása érdekében. - A közm pótló létesítmény használata során a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani. - A veszélyes hulladékok gy jtését és tárolását úgy kell megoldani, hogy a közegészségügyi kockázat kizárható legyen. - A kivitelezés id tartama alatt az érintett lakosság közm ves ivóvízellátását biztosítani kell. Amennyiben a munkálatok miatt a szolgáltatás korlátozására kerülne sor, úgy az ivóvízszükséglet más módón történ kielégítésér l gondoskodni szükséges. - A tevékenység végzése során külön figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó el írások maradéktalan betartására. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség által az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság CSF/01/1586-2/2014. számú állásfoglalása: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint talajvédelmi hatóság a Makó és Térsége Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) ügyfél megbízásából eljáró KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozás Kft. (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) el zetes környezetvédelmi vizsgálati eljárás ügyében, az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyel ség /2014. számú megkeresésére kiadja az alábbi SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST: Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 Honlap:

2 2 A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, az Apátfalva-Csanádpalota-Kövegy-Magyarcsanád- Nagylak kistérségi vízellátó rendszer ivóvízmin ség javításhoz kapcsolódó el zetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához, melyet az ENVIROINVEST Zrt. (7632 Pécs, Kertváros u. 2.) 2013-ban készített, talajvédelmi szempontból hozzájárul. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható. 3. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság ATIVH /2014. számú állásfoglalása: Az AIsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség megkeresésére indult szakhatósági eljárásban az Apátfalva-Csanádpalota- Kövegy- Magyarcsanád - Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztése tárgyban indított el zetes vizsgálati eljárásban szakhatósági hozzájárulásomat megadom az alábbiak szerint: A tervezett vízilétesítmények kivitelezése, üzemeltetése csak vízjogi engedély birtokában történhet. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntet végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. 4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Cs-06D/01/628-17/2014. számú állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség által az Apátfalva-Csanádpalota-Kövegy- Magyarcsanád-Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztése tárgyában benyújtott kérelmet és a mellékelt tervdokumentációt megvizsgálva az el zetes vizsgálati eljárás engedélyéhez az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadom az alábbi kikötésekkel: 1. A kivitelezés megkezdése el tt az el zetes régészeti dokumentáció kiegészítését be kell nyújtani Hivatalunkhoz. A kivitelezési munkálatok kizárólag a szakhatósági állásfoglalás és a kiegészített el zetes régészeti dokumentáció beadása után kiadott nyilatkozat figyelembevételével kezdhet k meg. 2. A régészeti örökség védelme érdekében a földmunkák csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhet ek. A beruházó és/vagy a kivitelez vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes megyei hatókör városi múzeummal (Móra Ferenc Múzeum, 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.; lel: (62) ) és állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzésér l. Továbbá az engedélyes tartozik a munkák megkezdése el tt legalább 30 nappal, írásban dokumentálható módon (fax, levél) értesíteni a területileg illetékes megyei hatókör városi múzeum régészeti osztályát, hogy a munkálatokat figyelemmel kísérhessék. 3. A kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani. 4. Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a m szaki átadás-átvételi eljárás id pontjáról a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalt tájékoztatni. A m szaki átadás-átvételhez csak akkor áll módunkban hozzájárulni, ha kérelemhez csatolják a régészeti felügyeletr l szóló jelentést. 5. Ha a régészeti megfigyelés közben bebizonyosodik a beruházásra szánt terület régészeti érintettsége, akkor a munkálatokat fel kell függeszteni, és az érintett területen megel feltárást kell végezni. Ezen állásfoglalásom ellen jogorvoslattal csak az engedélyez hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. 5. Apátfalva Község Jegyz jének /2014. számú állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (Szeged, Fels -Tisza patt 17.) által Apátfalva Község Jegyz jéhez el terjesztett szakhatósági megkeresésére az Apátfalva-Csanádpalota-Kövegy-Magyarcsanád-Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó el zetes vizsgálati dokumentációhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom. Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 6. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz jének 21-14/2014. számú állásfoglalása (Csanádpalota vonatkozásában): Az Alsó Tisza - vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség 6721 Szeged, Fels Tisza part 17. kérelmére a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozás Kft Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. szám alatti vállalkozás által december

3 3 30-án benyújtott el zetes vizsgálati tervdokumentációra (Apátfalva Csanádpalota Kövegy Magyarcsanád - Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztésére) a szakhatósági hozzájárulást - a helyi környezet és természetvédelemre tekintettel kikötés nélkül megadom. Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 7. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz jének 21-24/2014. számú állásfoglalása (Nagylak vonatkozásában): Az Alsó - Tisza - vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. kérelmére a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozás Kft Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. szám alatti vállalkozás által december 30-án benyújtott el zetes vizsgálati tervdokumentációra (Apátfalva - Csanádpalota Kövegy - Magyarcsanád - Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztésére) a szakhatósági hozzájárulást - a helyi környezet és természetvédelemre tekintettel kikötés nélkül megadom. Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 8. Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz jének /2014. számú állásfoglalása (Kövegy vonatkozásában): Nyilatkozom, hogy a tervezett létesítmény Kövegy település területrendezési eszközeivel és a helyi építési szabályzatával összhangban van, az abban foglaltaknak megfelel. Nyilatkozom, hogy a tervezett létesítmény nem helyi jelent ség és védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon valósul meg. 9. Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz jének /2014. számú állásfoglalása (Magyarcsanád vonatkozásában): Nyilatkozom, hogy a tervezett létesítmény Magyarcsanád település területrendezési eszközeivel és a helyi építési szabályzatával összhangban van, az abban foglaltaknak megfelel. Nyilatkozom, hogy a tervezett létesítmény nem helyi jelent ség és védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon valósul meg. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. Jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határid leteltét követ napon joger re emelkedik. Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. I N D O K O L Á S A Makó és Térsége Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás megbízásából a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozás Kft december 30-án Apátfalva-Csanádpalota-Kövegy-Magyarcsanád-Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztése tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti el zetes vizsgálati kérelmet nyújtott be felügyel ségünkre, és kérte az eljárás lefolytatását. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefügg közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelent ség üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésér l szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban

4 4 Rendelet) 1. (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 17. pontja alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség ügy. Az ügyfél a felügyel ség /2014. számú hiánypótlási felhívását (szakhatósági szolgáltatási díj megfizetése) március 5-én teljesítette. A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. el írásainak. A dokumentációt készít k adatai: Neve: Enviroinvest Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. Címe: 7632 Pécs, Kertváros u. 2. A vízhálózat jelenlegi és tervezett üzemeltet je: Makó -Térségi Víziközm Kft. A dokumentáció bemutatja az el zetes vizsgálat köteles tevékenység (ivóvíz távvezeték építése belterületen 1 km hossztól) környezeti hatásait, valamint figyelembe veszi a tevékenységhez szorosan kapcsolódó egyéb létesítmények (vízkivétel, vízkezelés, kapcsolódó belterületi vízhálózat rekonstrukció) okozta környezeti hatásokat is. Az ivóvíz-távvezeték által érintett területek: Nagylak és Csanádpalota esetében a távvezeték hossza nem éri el az 1 km-es szakaszt. Magyarcsanád hrsz. terület jellege besorolás megjegyzés 420/1 Belterület közúti közlekedési terület (KÖu) 43 sz. közút 0179/1 Külterület közúti közlekedési terület (KÖu) 43 sz. közút 0159/1 Külterület közúti közlekedési terület (KÖu) 43 sz. közút 0270 Külterület Országos mellékút 4434 sz út 0264 Külterület Országos mellékút 4434 sz út 0259 Külterület Országos mellékút 4434 sz út 0255 külterület Országos mellékút 4434 sz út Ivóvíz távvezeték belterületi hossz: 2,1 km Apátfalva hrsz. terület jellege besorolás megjegyzés 1535 belterület közúti közlekedési terület (KÖu) 43. sz. közút 2266 belterület közúti közlekedési terület (KÖu) 43 sz. közút 1321 belterület közúti közlekedési terület (KÖu) Széchenyi utca 1285/21 belterület közúti közlekedési terület (KÖu) Kivett út 1285/13 belterület Vasúti terület 1207 belterület Országos mellékút 4425 sz út 0106/1 külterület Országos mellékút 4425 sz út 022 külterület Országos mellékút 4425 sz út 037/4 külterület Országos mellékút 4425 sz út 037/3 külterület Országos mellékút 4425 sz út 039 külterület Országos mellékút 4434 sz út 032 külterület Országos mellékút 4434 sz út 028/1 külterület Országos mellékút 4434 sz út 028/2 külterület Országos mellékút 4434 sz út 028/3 külterület Országos mellékút 4434 sz út 1353 belterület közúti közlekedési terület (KÖu) Kivett út 1335 belterület közm terület (KÖzkzm) Vízm telep Ivóvíz távvezeték belterületi hossz: 1,19 km

5 5 Kövegy hrsz. terület jellege besorolás megjegyzés 024 külterület Országos mellékút 4434 sz. út 326 belterület Országos mellékút 4434 sz. út 108 belterület Országos mellékút 4434 sz. út 067 külterület Országos mellékút 4434 sz. út Ivóvíz távvezeték belterületi hossz: 1,41 km Az ivóvízhálózat rekonstrukcióval érintett területek: Település hrsz. Apátfalva 1779, 2169 Kövegy 41, 162 Csanádpalota 1248, 1211, 22, 301, 489, 477/1, 943/2, 606/2, 477/5, 724, 591/11, 832, 844, 845, 877, 878, 942, 1678, 422 Magyarcsanád 57, 718, 686, 174 Nagylak 132, 133, 179/2, 51 A tervezett tevékenység a R. 3. sz. melléklet 79/b. pontja alapján a felügyel ség döntését l függ, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. A Felügyel ség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése alapján a hatásterületen él ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. A Felügyel ség a R. 3. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján január 8. napjától közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzatok jegyz inek. A közlemény Apátfalva Község Polgármesteri Hivatalában január 13. napjától január 28. napjáig, a Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal Kövegyi és Magyarcsanádi Kirendeltségén január 14. napjától január 28. napjáig, a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalban január 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. * A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése alapján kerestem meg. A megkeresett szakhatóságok egyike sem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a CSMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, CsMKH Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Apátfalva Község Jegyz je, a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz jének (Csanádpalota és Nagylak vonatkozásában megadott), valamint a Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz jének (Kövegy és Magyarcsanád vonatkozásában megadott) szakhatósági állásfoglalását a rendelkez részben el írtam. Az indokolással ellátott szakhatósági állásfoglalások: Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: Az Enviroinvest Környezetvédelmi Biotechnológiai Zrt. (7632 Pécs, Kertváros u. 2.) Apátfalva Csanádpalota Kövegy Magyarcsanád Nagylak kistérségi vízellátó rendszer ivóvízmin ség javításához kapcsolódó el zetes vizsgálati dokumentáció címen dokumentációt készített a Makó és Térsége Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) részére a KEVIÉP-A-HÍD Konzorcium (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) megbízásából. A Makó és Térsége Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) képviseletében a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozás Kft. (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) Apátfalva Csanádpalota Kövegy Magyarcsanád Nagylak kistérségi vízellátó rendszer ivóvízmin ség javításához kapcsolódó el zetes vizsgálati dokumentáció címen dokumentációt

6 6 nyújtott be az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez (jelenlegi megnevezése: Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség) december 30-án. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség a /2014. iktatási számú megkeresésében Szakigazgatási Szervünkt l az el zetes vizsgálati eljárásban közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást kért. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefügg közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelent ség üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésér l szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet az 1. melléklet 17. pontjában rögzített beruházást - Makó és térsége ivóvízmin ség-javító Projekt KEOP-1.3.0/ nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség üggyé nyilvánította. A dokumentáció áttanulmányozása alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás célja, hogy az Apátfalva Csanádpalota Kövegy Magyarcsanád - Nagylak kistérségi vízellátó rendszerben a megfelel min ség ivóvíz biztosítva legyen, melynek érdekében az Apátfalva településen kitermelt és kezelt vizet távvezetéken eljuttatják Csanádpalota, Kövegy, Magyarcsanád és Nagylak településekre. A tervezett tevékenység során új vízm kutak, ivóvíz távvezeték és vízkezel m tárgyak létesítésére, valamint a jelenlegi ivóvízhálózat rekonstrukciójára kerül sor. A munkálatok során az emberi egészséget jelent sen befolyásoló környezeti elemek a zaj és a por. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, illetve a leveg védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet el írásait be kell tartani az emberi egészség megóvása érdekében. A kivitelezés id tartama alatt a szennyvíz gy jtésére és ideiglenes tárolására szolgáló mobil illemhelyiségek biztosítása és üzemeltetése során a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekr l szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet el írásait kell betartani. A dokumentáció alapján a megvalósítás során számolni kell veszélyes hulladékok keletkezésével. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani. Az ivóvíz távvezeték rendszer kiépítése és a jelenlegi ivóvízhálózat rekonstrukciója során illetve a közm ves ivóvízellátás szüneteltetése esetén a szolgáltatónak a létfenntartáshoz szükséges ivóvizet, a szolgáltatás szüneteltetésének id tartamától függ en megfelel mennyiségben biztosítani kell a közegészségügyi el írások betartásával a lakosság ivóvíz- és higiénés szükségleteinek kielégítése érdekében. A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A fentiek figyelembevételével járultam hozzá az el zetes vizsgálati dokumentációban foglaltakhoz. Az ügyintézési határid leteltének napja: április 3. Szakhatósági állásfoglalásomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44..-ban, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben, az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefügg közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelent ség üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésér l szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a leveg védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23) Korm. rendeletben, a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekr l szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága: Az ATI-KTF /2014. ikt. számú levelében kérelemmel fordult hatóságunkhoz, az Apátfalva-Csanádpalota-Kövegy- Magyarcsanád-Nagylak kistérségi vízellátó rendszer ivóvízmin ség javításhoz kapcsolódó el zetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához szükséges talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás megadásáért. A megküldött dokumentáció kielégítik a talajvédelmi követelményeket. Az ügyfél befizette a 63/2012. (VII.29.) VM. Rendelet 1. számú melléklet El zetes környezetvédelmi vizsgálati eljárásban való közrem ködés ,-Ft szakhatósági igazgatási szolgáltatási díját. Az el zetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció elfogadásához szükséges szakhatósági eljárásra irányadó ügyintézési határid 15 nap, ATI-KTF kérelme március 07-én érkezett hatóságunkhoz. A szakhatósági állásfoglalást a évi CXXIX. törvény 43., 44., 50., a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet, valamint a évi CXL. törvény el írása alapján adtam ki el zetes környezetvédelmi vizsgálati eljáráshoz.

7 7 Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság: Az AIsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség (6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.) fenti számú, március 07. napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Makó és Térsége Ivóvízmin ség-javitó Önkormányzati Társulás (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) megbízásából, a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozás Kft. (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) kérelmére, az Apátfalva-Csanádpalota- Kövegy- Magyarcsanád - Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztése tárgyban indított el zetes vizsgálati eljárásban. A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, az ENVIROINVEST Zrt. által készített el zetes vizsgálati tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi el írásoknak, vízgazdálkodási érdekeket nem sért. A projekt keretében megvalósítani kívánt kistérségi rendszerrel az egyik település jobb adottságainak kihasználásával, vagyis a jobb min ség víz távvezetéken más településekre történ eljuttatásával, el írt min ség ivóvizet lesznek képesek el állítani. A bázis település Apátfalva, a fogadó pedig Csanádpalota, Kövegy, Magyarcsanád és Nagylak települések lesznek. A tervezett tevékenység részei: új vízm kutak létesítése új ivóvíz távvezetékkel és új vízkezel m tárgyakkal megfelel ivóvíz biztosítása, jelenlegi ivóvíz elosztóhálózat rekonstrukciójával biztonságosabb ivóvíz-szolgáltatás. Az ívóvíz-távvezeték építse során (melynek belterületi hossza meghaladja egyes településeken az 1 km-t) Magyarcsanád település belterületén a Belezi-csatornát keresztezi. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv. 28. (1) szerint vízjogi engedély szükséges - jogszabályban meghatározott kivételekt l eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízílétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély) szükséges. A tervezett vízilétesítmények vonatkozásában ezen jogszabály alapján kértük a vízjogi engedélyek rendezését. A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 12/A. alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követ naptól számított harminc napon belül köteles megadni. A Ket. 33. (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határid be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjed id. A kérelem március 07. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határid n belül adta ki. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehet ségét a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. A hatóság a Ket. 78. (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete állapította meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 3. pontja alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség által az Apátfalva-Csanádpalota-Kövegy- Magyarcsanád-Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztése ügyében eljárás indult Hivatalomnál. A tárgyi beruházás az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefügg közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelent ség üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésér l szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. pontja alapján a tárgyi beruházás nagyberuházásnak számít. A tárgyi teljes beruházás régészeti lel helyeket (Csanádpalota 39., 171., Kövegy 6., 26., Magyarcsanád 10., 76., Apátfalva 8., 14., 38., 46., 53., 54., 55., Nagylak 1. lh.; Nyilvántartási száma: 42534, 42251, 45649, 86501, 42924, 52754, 48526, 48542, 52750, 57675, 86503, 86505, 86507, ) és régészeti érdek területeket is érint. A kulturális örökség védelmér l szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 19. (1) bekezdése értelmében a régészeti lel helyeket a földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A Kötv. 19. (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükb l csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el június 5-én benyújtásra került a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ által elkészített el zetes régészeti dokumentáció, melyben a tervezett beruházáson belül a távvezeték létesítésére és a rekonstrukcióra vonatkozóan megállapította, hogy régészeti megfigyelés szükséges a kivitelezés során. A tervdokumentáció áttekintése, valamint a rendelkezésünkre álló el zetes régészeti dokumentáció alapján a régészeti örökség és emléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) Kr. 30. (2) bekezdése, illetve a lel helyen kívüli nyomvonal szakaszok esetében a Kr. 38. (4) bekezdésére tekintettel a régészeti megfigyelés el írása mellett döntöttem.

8 8 Az el zetes régészeti dokumentáció kiegészítésének eredményeit figyelembe véve a hatóságom által kiadott nyilatkozatban szükség szerint új régészeti tevékenység el írására is sor kerülhet. A Kr. 22. (2) bekezdése szerint a régészeti megfigyelést annak megkezdése el tt legalább tizenöt nappal be kell jelenteni a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak a 4. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatvány alkalmazásával. Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a régészeti örökség és m emléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. (1) bekezdés a) pontja, valamint 14. (1) bekezdés b) pontja és a környezetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. melléklete határozza meg. A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. Apátfalva Község Jegyz je: A Makó és Térsége Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) megbízásából a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozás Kft (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt 4.) december 30-án - Apátfalva-Csanádpalota- Kövegy-Magyarcsanád-Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztése tárgyában - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti el zetes vizsgálati kérelmet nyújtott be az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ségre. Az el zetes vizsgálati dokumentációt megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a dokumentumban foglaltak megfelelnek a 11/2006. (VI.28.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Apátfalva Község Építési Szabályzata, valamint a 106/2006. (VI.27.) testületi határozattal elfogadott Apátfalva Község Településszerkezeti és Szabályozási Terv el írásainak. Szakhatósági nyilatkozatomat az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefügg közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelent ség üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésér l szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. (1) bek. a) pontja és (2) bek. b) pontja alapján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket) 33. (8) bekezdése és 44. (6) bekezdésének alapján adtam ki. Az önálló fellebbezést a Ket. 98. (3) bek. alapján zártam ki. A jogorvoslat lehet ségér l a Ket. 98. (2) bekezdés figyelembevételével adtam tájékoztatást. Hatáskörömet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17/C (1) bekezdése és 4. melléklete állapítja meg. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je (Csanádpalota vonatkozásában): Az Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség ( 6721 Szeged, Fels Tisza part 17.) megkereste hatóságunkat, hogy adjunk szakhatósági hozzájárulást a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozás Kft. (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) által december 30-án benyújtott el zetes vizsgálati tervdokumentációra (Apátfalva Csanádpalota Kövegy Magyarcsanád Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztésére.) A kérelmet, megvizsgálva megállapításra került, hogy a tervezett megfelel a 10/2006. (III.28.) ÖR rendelettel jóváhagyott HÉSZ el írásainak. A szakhatósági hozzájárulást az el zetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 481/2013. (XII.17) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése szerint az 5. számú melléklet 7. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket) 33. (8) bekezdése szerint a megkeresést követ 15 napon belül a Ket 44. (6) bekezdésének megfelel tartalommal adtam ki. Az önálló fellebbezést a Ket. 98. (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehet ségér l a Ket. 98. (2) bekezdését figyelembe vételével adtam tájékoztatást. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je (Nagylak vonatkozásában): Az Alsó - Tisza - vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség ( 6721 Szeged, Fels - Tisza part 17.) megkereste hatóságunkat, hogy adjunk szakhatósági hozzájárulást a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozás Kft. (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) által december 30-án benyújtott el zetes vizsgálati tervdokumentációra (Apátfalva - Csanádpalota - Kövegy - Magyarcsanád - Nagylak kistérségi vízellátó rendszer fejlesztésére.) A kérelmet, megvizsgálva megállapításra került, hogy a tervezet megfelel Nagylak község 10/2006. (III.28.) ÖR rendelettel jóváhagyott HÉSZ el írásainak. A szakhatósági hozzájárulást az el zetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 481/2013. (XII. 17) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése szerint az 5. számú melléklet 7. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket) 33. (8) bekezdése szerint a megkeresést követ 15 napon belül a Ket 44. (6) bekezdésének megfelel tartalommal adtam ki. Az önálló fellebbezést a Ket. 98. (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehet ségér l a Ket. 98. (2) bekezdését figyelembe vételével adtam tájékoztatást. *

9 9 Jelenleg folytatott tevékenység jellemz i: Apátfalva: A település vízellátása jelenleg 4 mélyfúrású kútból történik. Összesen 3 db vízm teleppel rendelkezik. A közös (hálózati) betápláló vezetékér l történik Magyarcsanád felé a vízátadás. A települést ellátó 3 db vízm telep közül a 3. sz. telep a f vízm ve. Itt a 3. és a 4. számú kút üzemel, és egyben látja el az egész települést. El klórozás és utóklórozás is biztosított. A 2. sz. vízm telep, ahol a 2. sz. kút található, a 3. sz. teleppel párhuzamosan m ködik, a vízmin ség biztosítása miatt (As, Na). Az 1. sz. vízm telep található 1. sz. kút üzemképes, de nem üzemel, tartalék vízbázis. Mennyiségi adatok (*2006 évben): Üzemszer en kitermelhet napi vízmennyiség összesen (m 3 /d): Kitermelt napi átlagos vízhozam (m 3 /d): 785 Vízigény (m 3 /év)*: A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, az ivóvíz min ségére vonatkozó határértékek tekintetében a szolgáltatott víz arzén- és ammónium-tartalma nagyobb a megengedettnél. Magyarcsanád: A település vízellátását az Apátfalváról átvezetett és a helyben termelt kutak vize biztosítja. A településen két vízm telep található, melyek közül csak az egyik üzemel. A 2. sz. telepen lév kút üzemel, fert tlenítés nélkül közvetlenül a hálózatra termel. Mennyiségi adatok (*2006 évben): Üzemszer en kitermelhet napi vízmennyiség összesen (m 3 /d): 1152 Kitermelt napi átlagos vízhozam (m 3 /d): 235 Vízigény (m 3 /év)*: A 201/2001 (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, az ivóvíz min ségére vonatkozó határértékek tekintetében a szolgáltatott víz arzén- és ammónium-tartalma nagyobb a megengedettnél. Csanádpalota: A településen 2 vízm telep található, és a rendelkezésre álló 4 db mélyfúrású kútból csak 1 db üzemel. A szükséges víz pótlása Kövegy településr l történik. Az I. sz. kút magas a gáztartalom, a III. és a IV. sz. kút a kedvez tlen vízmin sége (bór) miatt nem üzemel. A településen ezért csak a 2-es kút üzemel, mely kezelés, fert tlenítés és tározás nélkül termel vizet. A kedvez tlen vízmin séget fokozza a magas szerves anyag és bór tartalom. Mennyiségi adatok (*2006 évben): Üzemszer en kitermelhet napi vízmennyiség összesen (m 3 /d): 2261 Kitermelt napi átlagos vízhozam (m 3 /d): 295 Vízigény (m 3 /év)*: A 201/2001 (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, az ivóvíz min ségére vonatkozó határértékek tekintetében a szolgáltatott víz ammónium-tartalma nagyobb a megengedettnél. Kövegy: A település vízellátása egyetlen 1 mélyfúrású kútból történik. Ez az I.-es kút által termelt nyersvíz gáztalanítás után, fert tlenítés nélkül a hálózatba kerül, majd távvezetéken keresztül Csanádpalotára. Mennyiségi adatok (*2006 évben): Üzemszer en kitermelhet napi vízmennyiség összesen (m 3 /d): 576 Kitermelt napi átlagos vízhozam (m 3 /d): 124 Vízigény (m 3 /év)*: A 201/2001 (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, az ivóvíz min ségére vonatkozó határértékek tekintetében a szolgáltatott víz ammónium-, vas- és mangán-tartalma nagyobb a megengedettnél. Nagylak: A település vízellátása 2 db mélyfúrású kútból történik. A nyersvíz gáztalanítást követ en vas- és mangántalanító sz be kerül (az arzénmentesítési fokozat nem m ködik). A megsz rt víz fert tlenítés után kerül a hálózatba. Mennyiségi adatok (*2006 évben):

10 10 Üzemszer en kitermelhet napi vízmennyiség összesen (m 3 /d): 1050 Kitermelt napi átlagos vízhozam (m 3 /d): 82 Vízigény (m 3 /év)*: Tervezett tevékenység: A vizsgált területen (Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, Kövegy, Csanádpalota kistérség) az ivóvíz min sége több komponens (arzén, vas, mangán, és ammónium) tekintetében nem megfelel. A megfelel min ség ivóvíz biztosítása kistérségi szinten megoldható egy olyan kistérségi rendszer megvalósításával, amelyben az egyik településen a jobb adottságok kihasználásával el állítják az el írt min ség ivóvizet, amelyet távvezetéken eljuttatnak a másik településre, ahol megteremtik a víz fogadásának szakszer feltételeit. A bázis település Apátfalva, a fogadók pedig Magyarcsanád, Nagylak, Kövegy, valamint Csanádpalota települések. A tervezett tevékenység részei: - új vízm kutak létesítése (Apátfalván 2 db l/p hozamú új kút létesítése) - új ivóvíz távvezetékkel és új vízkezel m tárgyakkal megfelel ivóvíz biztosítása - jelenlegi ivóvíz elosztóhálózat rekonstrukciójával biztonságosabb ivóvíz-szolgáltatás Tervezett vízkezelési technológiai f folyamat: Kutak oldószer adagolás gáztalanítás nyersvíztároló medence technológiai nyomásfokozás segédanyag fokozás homoksz rés aktívszén-sz rés fert tlenítés tisztított víz tároló medence hálózati szivattyúzás UV fert tlenítés vegyszeres fert tlenítés hálózat. Tisztított-víz tároló medence távvezetéki szivattyúzás UV fert tlenítés vegyszeres fert tlenítés távvezeték Csanádpalotára -Kövegyre Csanádpalota fogadómedence hálózati szivattyúk UV fert tlenítés vegyszeres fert tlenítés elosztóhálózat Csanádpalota+Kövegy Sz öblítéses folyamat: Nyersvíztároló medence technológiai vagy hálózati szivattyúzás (nyersvíz és tisztított víz) sz öblítés ülepít dekantált medence Dekantált víz elhelyezése a lehetséges változatok szerint Iszapkezelés iszapelhelyezés A dekantált víz elhelyezésére több technológiai változatot mutatnak be. - A változat: visszavezetése a technológia elejére - B változat: kivezetés a rendszerb l, ha van (vagy lesz) a településen szennyvízcsatorna, akkor abba kerül bevezetésre - C változat: települési csapadékvíz-árokba való bevezetés - D változat: szikkasztó árokba való bevezetés A dekantáló medencéb l az iszapot iszaps rít medencébe emelik át, ahol víztartalma lecsökken. A s rített iszapot veszélyes hulladékként szállíttatják el. A kiépítend új ivóvíz távvezeték szakaszonkénti hossza az alábbiak szerint tervezett: - Apátfalvától - Csanádpalotáig: fm - Apátfalvától - Nagylakig: fm A tervezett rendszer megépítése során új technológiai épület kerül megépítésre, 1 db 100 m 3 -es és 1 db 120 m 3 -es medence, 2 db 200 m 3 -es aquaglóbusz, valamint aknák kerülnek kialakításra. A települések belterületén rekonstrukciós munkálatokat is végeznek: a korszer tlen cs szakaszok, szerelvények, szerelvény aknák cseréjét és átépítését tervezik. Víz- és talajvédelem: Földtani közeg, talaj: Földtani közegre az alábbi építmények építése/létesítése/átépítése van hatással: tervezési területen építend ivóvíz távvezeték nyomvonala, cserélend ivóvíz vezeték nyomvonala, újonnan épül egyéb vezetékek nyomvonala, új aknák helyei, átépítend aknák helyei,

11 11 az út alatti átvezetések indító és fogadó munkagödrei technológiai épület építése, medencék helyei (nyersvíz, dekantáló), aquaglóbusz, új vízm kutak A terhelés/szennyezés megakadályozása céljából az alábbi megel intézkedéseket tervezik foganatosítani: Az építési tevékenység id szakában az ott dolgozók szociális igényeinek kielégítésére mobil WC kerül elhelyezésre. A mobil WC tartályának cseréjét, ürítését megfelel id közönként engedéllyel rendelkez vállalkozóval végeztetik el; A vezetékek, aknák egyéb építmények építési területén üzemanyag tárolás nem lesz. Az építési tevékenység során a munkaterületen gépek javítását nem végezik. Javítások a környezetvédelmi el írásoknak megfelel javítóm helyekben történnek. A munkaterületen egyes gépek meghibásodása során olaj- és egyéb szennyez anyag elfolyás következhet be. A területen, ezért a szennyez anyag felitatására alkalmas anyagot kell tartani. Az elfolyás során keletkezett szennyezett anyagokat és talajt veszélyes hulladékként kell kezelni. A segédanyagokat és a veszélyes hulladékot a területen kijelölt üzemi gy jt helyen helyezik el. Az üzemi gy jt hely elkerített, zárható és idegenek hozzáférhet sége ellen biztosított. A keletkezett veszélyes hulladékot az egyes szakaszok kivitelezését követ en engedéllyel rendelkez vállalkozónak adják át. A felsorolt megel és munkaszervezési intézkedések alkalmazása mellett az építés/létesítés során földtani közeg veszélyeztetésével számolni kell, de a kockázat minimális, a szennyezések kialakulása elkerülhet. Az üzemeltetés során várható hatások: Amennyiben a dekantált víz elszikkasztás vagy felszíni befogadóba történ vezetése kerül megépítésre, úgy a víz min sége meg fog felelni a hatályos jogszabályokban el írt határértékeket. A szikkasztás és id szakos vízfolyás esetén a vízszennyez anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekr l és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határértéket fogják figyelembe venni. Az üzemeltetési fázisban, a belterületen lefektetett ivóvíz-távvezeték, egyéb vezeték üzemszer m ködése során földtani közegre hatással nincs. Esetlegesen bekövetkez havária esetekben (pl. cs törés) a környezetbe ivóvíz min ség víz kerül a földtani közegbe, mely szennyezést a talajban nem okoz. Ez érvényes a külterületi ivóvíz-távvezetékekre is. Ezek javítása során bekövetkezhet havária esemény (pl. munkagép olajelfolyása), mely során szennyez dhet a földtani közeg, azonban a gépek karbantartásával, munkafolyamatok betartásával a környezeti elemek szennyez dése megel zhet. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lev települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján, felszín alatti víz szempontjából Apátfalva, Csanádpalota, Magyarcsanád, Nagylak települések területe érzékeny, míg Kövegy területe kevésbé érzékeny besorolású. Felszíni vizek: A tervezési területen az építés során a következ k lehetnek hatással a felszíni vizekre: - Belterületi szakaszon felszíni vízfolyás keresztezése. - Bel- és külterületi építés során a munkagödör víztelenítésekor kitermelt víz felszíni árkokon keresztül eljut felszíni vízfolyásba. A munkafegyelem betartása mellett a felszíni víz szennyez désének lehet sége minimális. Az üzemeltetési fázisban a tevékenységnek a felszíni víz min ségére nincs hatása. Felszín alatti víz: A tervezett technológia létesítése és megépítése során az alábbi tényez k lehetnek hatással a felszín alatti vizekre: - építés során munkagödör víztelenítés, - új vízm kutak létesítése, - havária esetek. Új vízm kutak tervezett technológiája: a fúrás folyadéköblítéses technológiával valósul meg. A kút létesítése során fokozottan figyelnek arra, hogy felszínr l semmilyen szennyez anyag ne kerüljön a felszín alatti rétegekbe. A fúrást úgy végzik, hogy a különböz rétegek vizei ne keveredjenek. A munkák céljára és jellegére tekintettel a havária esemény bekövetkezésének valószín sége csekély.

12 12 A jelenlegi adatok alapján a vezetékfektetés során kialakításra kerül munkagödörben nem számolnak felszín alatti vizek megjelenésével. A vezetékek 1,2 1,5 (maximum 2,0) m mélységben kerül elhelyezésre. A tervezési területen a talajvízszint 2 5 m közötti mélységben található. A tervezett rendszer létesítése során nem történik kockázatos anyagok elhelyezése, közvetlen vagy közvetett bevezetése felszín alatti vízbe, így a kivitelezés a felszín alatti víz min ségére nincs hatással. A munkagépekb l havária események során el fordulhat üzem- vagy ken anyag, h folyadék környezetbe kerülése, azonban a gépek karbantartásával, munkafolyamatok betartásával a környezeti elemek, így a felszín alatti víz szennyez dése megel zhet. A rendszer üzemelése során az üzemszer en kitermelhet vízmennyiség 3168 m 3 /nap. Ez több, mint a távlati csúcs-vízigény amely 2450 m 3 /nap. A jelenlegi apátfalvi rendszer nem rendelkezik elegend kapacitással, ezért szükséges a két db új kút létesítése, így a folyamatos ivóvízellátás biztonságossá tehet. Hulladékgazdálkodás: Az új vízm telep létesítése, az ivóvíz távvezeték fektetése, valamint az ivóvíz hálózat rekonstrukciójának kivitelezése során veszélyes és veszélyességi jellemz kkel nem rendelkez építési-bontási hulladék keletkezik, melyet az engedélyes a jogszabályi el írásoknak megfelel en fog kezeltetni. A helyszínen gépkarbantartás nem tervezett, az esetleges havária események során keletkez hulladékokat a helyszínen összegy jtve veszélyes hulladékként adják át kezelésre. A helyszíneken dolgozók települési szilárd hulladékát az egyéb hulladéktól elkülönítetten gy jtik és kezeltetik. Leveg védelem: A kivitelezési munkálatok ideje alatt a környezeti leveg re gyakorolt hatások csökkentése megtervezett munkarenddel, megfelel szaki állapotú és kapacitású gépek alkalmazásával a légszennyezés minimálisra csökkenthet. Az építési munkálatok során a talaj mozgatásából, tereprendezésb l és a munkagépek közlekedéséb l származó kiporzás az id járási körülmények figyelembevétele melletti nedvesítéssel mérsékelhet, ezért jelent s mérték porszennyezéssel nem kell számolni. A leveg védelmi modellszámítások alapján megállapítható, hogy a leveg re gyakorolt hatás szempontjából az Apátfalván létesül vízm telep építési munkái a legmeghatározóbbak. A vízm telep kivitelezése során a betonozás id szakában, azon belül is az els 1 2 hétben számolhatnak a környezetben él ket is érint légszennyez anyag-kibocsátásokkal. A modellszámítások alapján megállapítható, hogy a leveg min ségi határértékek a környez ingatlanokon mindenütt teljesülnek, a maximális kapacitások melletti munkavégzés során is. A nyomóvezeték fektetési és ivóvízvezeték rekonstrukciós munkálatok légszennyez anyag-kibocsátásai elhanyagolható mérték ek. A vízellátó rendszer üzemeltetése nem gyakorol hatást a környezeti leveg min ségére. Zajvédelem: Az ivóvízhálózat fejlesztése során az apátfalvai vízm telepen kett új kút létesül fúrással, valamint új vízkezel technológiát és medencét építenek. A kútfúráshoz dízel motoros berendezést használnak, a kivitelezés várható id pontja 1 hét. A kivitelezéssel érintett vízm telepeken a zajvédelmi szempontból meghatározó 1-4 hétig tartó építési m veletek a m tárgyak alapjainak illetve helyének gépi földmunkával történ kialakítása, a zsaluzott vasbeton szerkezetek készítése során végzett betonozási m veletek, valamint a m tárgyak beemelésénél, illetve a csanádpalotai magastároló szerelésénél, felállításánál alkalmazott autódaruk m ködése. A cs vezeték felújítási és építési munkák során zajvédelmi szempontból a domináns m veletek a munkaárkok ásása gépi és kézi er vel, szükség szerint szilárd útburkolatok felbontásával, a m tárgyak helyének kialakítása gépi és kézi er vel, anyagszállítás, homokágyazat terítése munkaárkokban gépi és kézi er vel, valamint a munkaárkok visszatöltése gépi és kézi er vel. A vízm telepeken a gépészeti berendezések zárt épületben, aknákban kerülnek elhelyezésre. A megközelítési útvonalak forgalmához képest, a kivitelezés és üzemelés alatt várható forgalomnövekedés nem okoz zajterhelés növekedést. Az apátfalvi vízm telep és a csanádpalotai magastároló nappali és éjjeli id szakban történ üzemelése alapján meghatározott zajvédelmi hatásterületen védend ingatlan, vagy védett terület nem található. A vízvezeték hálózat üzemeltetése normál üzemi körülmények között zajkibocsátással nem jár. Az esetleges üzemzavar elhárítása során rövid ideig tartó, a létesítéshez hasonló mérték zajkibocsátással lehet számolni. Természetvédelem: A tárgyi létesítés nem érint közvetlenül védett természeti területet, Natura 2000 területet. A rendelkezésünkre álló adatbázis szerint a vízvezeték létesítéssel érintett Kövegy 024 helyrajzi számú út mezsgyéje védett él szervezet él helye, de az ez ügyben, a védett természeti értékek természetvédelmi kezel jeként /2014. számon belföldi jogsegély keretében megkeresett Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 508-1/2014. iktatási számú szakmai véleményében, az el zetes vizsgálati eljárásban a nyomvonal ellen kifogást nem emelt.

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 0544--3/05. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes zajkibocsátási határérték megállapítása Retek Zoltán Tel.: +36 (6) 553-060/4455 H

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 76.735-1-10/2010. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Szeged, el zetes

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 93.761-1-9/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Berényi Anita Radócz Zoltán Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Domaszék,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 69405-1-19/2010. Tárgy: ATIKÖVIZIG - Hódtó-Kis-Tiszai El adó: dr. Séra Judit (jogi) vízrendszer el zetes vizsgálati el-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105475-1-7/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Sajt-Expressz Kft, Kecskemét zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 18389-8-8/2011. Tárgy: OMSZ F igazgatóság, Ea: dr. Petrovics György Szentes, 499/1 hrsz, Imre Marianna kármentesítési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/00773-2/2015. számú állásfoglalása:

H A T Á R O Z A T. 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/00773-2/2015. számú állásfoglalása: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104440-1-12/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Berényi Anita Kovács Tibor Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kiskunhalas MOL

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81.101-1-4/2011. Tárgy: Karotin Plusz Kft., Dóc Ea.: Dr. Ruzsáli Pál zajkibocsátási határérték megállapítása Dr. Siposné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 93595-1-12/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Barka Dóra 043-059 transzformátor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88.075-1-10/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Kistelek 0233/2

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95321-1-11/2013. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Hmvh, el zetes vizsgálat Filakné

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.539-1-12/2013. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Jenei Mária Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101379-1-13/2014. Tárgy: Fábiánsebestyéni Kinizsi Sport Klub Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Privitzer Jen

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 88.496-1-7/2012. Tárgy: Hód-Mez gazda Zrt., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Privitzer Jen Filakné Enyedi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95.683-1-11/2013. Ea: dr. Hofszang Brigitta Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95.167-1-12/2013. Ea: dr. Hofszang Brigitta Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107353-1-5/2015. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: Rónasági Pékség Kft., Mindszent zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA KTO-azonosító: 112648-1-6/2017. Ügyiratszám: CSZ/01/16626-8/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: Euro-Chicken

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Univer Product Zrt. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., KÜJ: ) továbbiakban engedélyes részére engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Az Univer Product Zrt. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., KÜJ: ) továbbiakban engedélyes részére engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14888-3-15/2015. Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44255 H A T Á R O Z A T Az Univer

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Bang Gyula el zetes vizsgálat Csókási Anita Balatonyi Zsolt

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Bang Gyula el zetes vizsgálat Csókási Anita Balatonyi Zsolt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 51.945-5-12/2010. Tárgy: Pannon-Növényolajgyártó Kft., Ea: dr. Ruzsáli Pál növényi olajsajtoló üzem b vítése Bang Gyula

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98416-1-12/2014. Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Domaszék 0325/38 hrsz. Ügyintéz : dr. Balthazár Éva ingatlan többlet

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80657-1-2/2011. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96888-1-7/2013. Tárgy: Hódút Freeway Kft. Ügyintéz : dr. Barka óra leveg tisztaság-védelmi engedély Szenes Róbert

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 80084-1-10/2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kecskemét- el zetes vizsgálati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 86658-1-5/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre KÜJ: 100 211 236

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ipsen T-4 GM edz kemence. Teljesítmény: 160 kw 160 kw. magassága: 12 m 12 m kibocsátó felület: 0,03 m 2 0,03 m 2

H A T Á R O Z A T. Ipsen T-4 GM edz kemence. Teljesítmény: 160 kw 160 kw. magassága: 12 m 12 m kibocsátó felület: 0,03 m 2 0,03 m 2 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14594-6-9/2015. Ügyintéz : dr. F z István Szenes Róbert Tel.: 62/553-060/44256 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A HTV Maros H kezel

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105438-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Valastyán Réka Berényi Anita Lipták Dávid Király Dániel Kovács Tibor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: EDF Démász Hálózati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 92832-1-13/2013. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Lovászi Péter H A T Á R O Z A T Tárgy: EDF Démász Hálózati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 73.813-1-4/2010. Ea: dr. Ruzsáli Pál Tóth Lajos Kovács Viktor Tárgy: Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74251-1-12/2010. Tárgy: Transz-Depar Kft. el zetes El adó: dr. Séra Judit (jogi) vizsgálati eljárása. Lovrityné (összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96296-1-4/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 100 670 617

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.589-1-9/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Dr. Siposné Musza Katalin Hargitai Attila Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 29.616-3-8/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, nem veszélyes hulladék

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség. Szám: /2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79430-1-12/2011. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. El adó: dr. Séra Judit (jogi) Orosháza, Tatársánc- el zetes vizsgá-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95880-1-12/2013. Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged Ea: dr. F z István Bócsa-Bugacpusztaháza 8813 Kisk

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 13062-13-11/2014. Ügyintéz : Berényi András Dr. Séra Judit Tárgy: MOL Nyrt. kardoskúti reptéri iszaptározó - monitoring záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 83208-1-4/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 86136-1-3/2011. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hivatkozás: Zajkibocsátási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104393-1-13/2015. Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Lajosmizse - el zetes vizsgálati eljárása Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 86811-1-14/2012. Ea: dr. Petrovics György Radócz Zoltán Sipos László Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 14578-7-15/2011. El adó: Szenes Róbert (KVO) dr. Séra Judit (EJT) Tárgy: Pontforrás m ködési engedély H A T Á R O Z A

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 76.237-1-9/2010. Ea: dr. Ruzsáli Pál Tóth Lajos Kovács Viktor Bang Gyula Balatonyi Zsolt Tárgy: Démász Hálózati Elosztó

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 28373-22-12/2015. Tárgy: Immochan Magyarország Kft. Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta kármentesítési monitoring záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106546-1-14/2015 Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Berényi Anita Kiss Brigitta Vida Éva Sziveri Szilárd Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 48121-1-17/2009. Ea: dr. Petrovics György / M.B. Balatonyi Zsolt Tárgy: el zetes vizsgálatot lezáró határozat H A T Á

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 103707-1-15/2015. Ea: dr. F z István dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Nagy Krisztián H A T Á R O Z A T Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 62385-2-4/2011. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hivatkozás: Zajkibocsátási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 80.319-1-8/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Tárgy: ContiTech Rubber Industrial Kft., Szeged, gumikeverék-gyártás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 83.746-1-10/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Szentes, Terra

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78427-1-6/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre KÜJ: 102 698 732

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81.156-1-15/2011. Tárgy: Ópusztaszer Község önkormányzata, Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Novákné F. Kovács

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88294-1-15/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Privitzer Jen (KEX) Tárgy: Dékány László Balástya - üvegház el zetes vizsgálati

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L

BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L KECS KEM ÉTI JÁR ÁS I HIVA TA LA Tárgy: ICGRAIN Zrt., Baja, zajkibocsátási határérték megállapítása, határozat Ikt. szám: 112411-1-5/2017. Hiv. szám: - Melléklet:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben