Dósa Ildikó * SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEKBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dósa Ildikó * SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEKBEN"

Átírás

1 Dósa Ildikó * SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEKBEN BEVEZETÉS A gazdasági szaknyelv manapság egyre inkább elıtérbe kerül mind a nyelvészeti kutatás, mind az oktatás területén. Számtalan fórumon kifejezésre került a szaknyelvi kommunikáció szükségessége a minden szakterületen tapasztalható nemzetközi kapcsolatok bıvülése révén. Az általános gazdasági szaknyelven belül egészen speciális területet képvisel a számvitel szaknyelve. Indokoltnak látszik, hogy alapos vizsgálatnak vessük alá ezt a speciális nyelvet, hiszen egyre nagyobb számban vannak jelen Magyarországon külföldi tulajdonban lévı, illetve vegyes vállalatok, ami azzal jár, hogy szakembereinknek ismerniük kell az adott partner szaknyelvét, képesnek kell lenniük a magyar és az idegen nyelv közötti transzformációra anélkül, hogy a közölni kívánt tartalom sérülne. Dolgozatomban éves jelentéseket vizsgálok, elsısorban angol nyelvőeket, valamint néhány magyar nyelvő anyagot. Az éves jelentéseket nagy nemzetközi cégek adják ki meglévı illetve jövendıbeli részvényeseik tájékoztatására. Az éves jelentések átfogó ismertetést adnak a cég tevékenységérıl, a termékekrıl, a vezetésrıl, az általános üzletmenetrıl, bemutatják a vállalat foglalkoztatási, környezetvédelmi és kutatás-fejlesztési politikáját, kitérnek a várható változásokra, a fejlıdési kilátásokra, kockázatokra, stb. Ami ennél azonban lényegesen fontosabb, az éves jelentés beszámol a cég pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetérıl, tartalmazza az éves beszámolót, és ennek részeként a pénzügyi kimutatásokat, úgymint mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás és ezek kiegészítı mellékleteit, magyarázatait. Amint az eddig kiderült, egy éves jelentés rendkívül széleskörő nyelvi anyagot kínál, melynek teljes körő vizsgálatára itt most nincs mód, ezért annak egy speciális részét veszem vizsgálódásom alapjául, ez pedig a független könyvvizsgálati jelentés. A nyilvánosságra hozott beszámoló adatainak megbízhatósága nagyon fontos az azok ismeretében döntést hozók számára. Ezért az éves jelentés pénzügyi beszámolójának fontos része a független könyvvizsgálati jelentés. Az éves jelentés közzétételénél elengedhetetlen, hogy a közölt adatokat egy a cég vezetésétıl független könyvvizsgáló, vagy könyvvizsgáló cég lássa, azokat a cég valós eredményeivel, pénzügyi adataival összevesse és véleményezésében az összehasonlított adatok valósságáról nyilatkozzon. Ezzel biztosítható az, hogy az éves jelentés olvasói hő képet kapjanak a cég pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetérıl. Ahhoz, hogy a különbözı gazdasági társaságok éves beszámolóinak különbözı könyvvizsgálók által végzett vizsgálata összevethetı eredményt nyújtson, szigorú elıírások kötik meg annak tartalmát, felépítését, megfogalmazását. * BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, Nyelvi tanszék, fıiskolai adjunktus. 26

2 DÓSA I.: SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT... Vizsgálatom során szeretném felmérni a könyvvizsgálati jelentésekre jellemzı kommunikációs kontextust, HYMES (1974) modellje alapján elemzem a könyvvizsgálati jelentést, mint speciális kommunikációs szituációt. Vizsgálom továbbá a lexikai, szintaktikai, fordítástechnikai jellemzıket, végül összevetem a különbözı országokban illetve különbözı könyvvizsgáló cégek által kiadott angol nyelvő könyvvizsgálati jelentéseket annak megállapítására, vajon található-e ennek alapján fellelhetı különbség a jelentések felépítésében, nyelvezetében. Megfigyelem ezen kívül, mennyi szabadságot enged a kötöttség a szigorú szabályozás szerint elkészítendı könyvvizsgálati jelentéseknél az egyéni megfogalmazásra. A könyvvizsgálati jelentés az éves beszámolónak csak egy nagyon kis része, melynek egészen speciális funkciója van. Ezért a könyvvizsgálati jelentés vizsgálata csak egy kis szeletét jelenti a számviteli szakma nyelvhasználatának. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a számviteli szakterület nyelvhasználatáról, további átfogó vizsgálatokra van szükség. Mégis, mivel a könyvvizsgálat a számviteli szakmán belül igen fontos feladatot betöltı szakterület, érdemes a könyvvizsgálati jelentéseket külön megvizsgálni. Bízom benne, hogy a vizsgálat eredménye hasznos lehet a szakma mővelıi, tanulói számára A KÖNYVIZSGÁLATI JELENTÉSEK VIZSGÁLATA HYMES MODELLJE ALAPJÁN Elemezzük a könyvvizsgálati jelentést, mint kommunikációs szituációt HYMES (1974) modellje alapján, mely nyolc szempont szerint helyezi el vizsgálni kívánt korpuszunkat a kommunikáció sokszínő világában. Ezek a szempontok a színhely, résztvevık, szándékok, akciósor, kulcs, csatorna, normák és mőfaj. Színhely A könyvvizsgálati jelentés része a cégek évenként kötelezıen nyilvánosságra hozott éves beszámolójának, mely a pénzügyi beszámolót tartalmazza, annak kiegészítı mellékleteivel, valamint a könyvvizsgálati jelentést, melyben a cég vezetıségétıl független könyvvizsgáló nyilatkozik a beszámoló hitelességérıl. Ezt az éves beszámolót a legnagyobb cégek az Internetes honlapjukon vagy nyomtatásban megjelenı éves jelentésükben is közzétehetik. Az én mintavételem elsısorban az ilyen forrásokra támaszkodik. Résztvevık A könyvvizsgálati jelentést a vizsgálatot végzı könyvvizsgáló adja ki. Ezt a jelentést a cég vezetısége mellékeli az éves jelentéséhez, ezzel üzenetet kíván közvetíteni az olvasónak az adatok megbízhatóságáról. Az olvasó lehet elsısorban a meglévı illetve a jövendıbeli részvényes, azaz tulajdonos, mint legfontosabb célközönség. Ezen kívül azonban a cég partnerei, munkavállalói, bankok, gazdasági szakemberek is olvasói lehetnek a jelentésnek. Szakmai tudásukat tekintve komoly eltérések adódhatnak az egyes olvasók között, azonban bizonyos alapfelkészültséggel bizonyára mindegyiknek rendelkeznie kell, ennek hiányában nem venné kezébe az éves jelentést. Szándékok, célok Az éves jelentésnek igen összetett célja van, úgymint tájékoztatás, meggyızés, beszámolás stb. Ezen belül a könyvvizsgálati jelentés célja az, hogy igazolja a nyilvánosságra hozott adatok valódiságát. Ezért elıírás a könyvvizsgálatot végzı személy vagy cég függetlensége a cégtıl. Akciósor (forma, tartalom) A könyvvizsgálati jelentésnek úgy a formája, mint a tartalma meglehetısen behatárolt, beszabályozott. A rendelkezés elıírja, milyen részekbıl álljon a jelentés, a címtıl, bevezetéstıl kezdve az aláírásig. Ez a tartalmi elıírás nem sok teret ad a forma egyediségére. 27

3 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 7. Kulcs: az üzenet módja A könyvvizsgálati jelentés nyelvezete erısen hivatalos, hiszen a könyvvizsgáló felelısséggel tartozik a leírtakért. A jogi szerzıdésekhez, rendelkezésekhez hasonlóan itt is megtalálhatók a megszokott megfogalmazások, konvenciók. Csatorna A rendelkezés azt is elıírja, hogy a könyvvizsgálati jelentést írásban kell elkészíteni. Nem is létezik más formája, hiszen hivatalos dokumentum. Normák Mőfaj A könyvvizsgálati jelentés elkészítésének, megjelentetésének és szerepének nemzetközi egységesítése folytán nincs szerepe annak, hol készült a jelentés; országtól, cégtıl függetlenek az interakciós és az értelmezési normák. A fentiek alapján láthatjuk, hogy itt egy speciális mőfajról, a jelentésrıl van szó, azon belül is egy olyan jelentésrıl, melynek jellemzıit elıírásban rögzítették. Úgy vélem, érdemes volt elemezni a könyvvizsgálati jelentéseket HYMES (1974) modellje alapján, mert ezáltal könnyebben, világosabban megértjük, a könyvvizsgálati jelentés, mint nyelvi jelenség elemzésének eredményeit. A KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEK VIZSGÁLATA LEXIKAI JEGYEK ALAPJÁN A könyvvizsgálati jelentés formai és tartalmi elemeinek szigorú szabályozása miatt a benne foglaltak megfogalmazása érthetıen nagyon hasonló módon történik. A következıkben bemutatok néhány jellemzı kifejezést, lexikai elemet. Közös lexikai elemek 1. Elvégeztük...cég december 31-i éves beszámolója részeinek könyvvizsgálatát. 2. A mi feladatunk a pénzügyi kimutatás hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján. 3. A vizsgált éves beszámoló a soron következı éves közgyőlésen történı jóváhagyás céljából készült, s mint ilyen nem tartalmazza a közgyőlésen hozandó esetleges döntések hatásait. 4. Meggyızıdésünk, hogy munkánk megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. 5. A könyvvizsgálat során elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. 6. Véleményünk szerint az éves beszámoló a vállalkozó pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Az utóbbi évekbıl származó mintavételem elsısorban nagy cégek könyvvizsgálati jelentéseit vizsgálja, melyeknél elsısorban a Nagy Négy könyvvizsgáló cég végzi a könyvvizsgálatot. Ebbıl adódóan egyre kevesebb szerep jut az egyedi megfogalmazásnak, jellemzı minden esetben a mi feladatunk, elvégeztük, meggyızıdésünk, véleményünk szerint, vagyis a többes szám elsı személy használata, mely a könyvvizsgáló cég hírnevére, megbízhatóságára utal. Mégis találunk eltéréseket, melyek azonban, mint késıbb látni fogjuk, nem cégfüggıek, nem egyértelmően országfüggıek, még csak nem is attól függnek, melyik könyvvizsgáló cég készítette a jelentést. 28

4 DÓSA I.: SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT... ANGOL ÉS MAGYAR NYELVŐ KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NYELVTANI, LEXIKAI JEGYEK ALAPJÁN Érdekes eredményt nyújt ugyanannak a gondolatnak, fogalomnak a megnevezését megfigyelni az angol és magyar nyelvő könyvvizsgálati jelentések összehasonlítása során. Vizsgáljuk meg elıször az igébıl képzett fınevek angol megfelelıit, melyek lehetnek fınevek, infinitiv, illetve gerund szerkezetek vagy egész alárendelt tagmondatok. 1. a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése that we plan and perform the audit 2. hitelesítés to express an opinion 3. cash-flow kimutatás cash-flows 4. saját tıke kimutatás changes in equity 5. beszámoló elkészítése these financial statements 6. értékelés assessing/evaluating 7. jelentés megadásához basis for our opinion 8. jelentés opinion 9. minden lényeges összefüggést tekintve in all material respects 10. tévedés misstatement A melléknévi igenevek összehasonlítása: 1. az akkor végzıdött év 2. az alapul szolgáló 3. kapcsolódó 4. a mellékelt... pénzügyi kimutatás 5. található 6. közölt 7. foglaltak 8. történı jóváhagyás céljából készült 9...hozandó döntések esetleges hatásai the year then ended from which they were derived related the accompanying... financial statements set out disclosed in consisted in have been prepared for the consideration of... resolutions that might be adopted Változatos megfelelıket találunk a magyar nyelvben melléknévi igenevekkel megfogalmazott gondolatokra az angol nyelvben. Érdekes megfigyelni, hogy nem törvényszerő a jelen és múlt idejő melléknévi igenevek egymással szembe állítása. Megfigyeltem, hogy bár a könyvvizsgálati jelentéseknek elsıdleges funkciója az, hogy nagyon pontosan és egyértelmően közölje az olvasóval a megállapított tényeket, és egyáltalán nem feladata, hogy a nyelvezete szép legyen vagy változatos, sokkal inkább a korrekt megfogalmazás a fontos, mégis törekszik az író arra, hogy olvashatóvá, színvonalassá tegye a szöveget. Például ugyanarra a gondolatra több megfogalmazást is találtam egy jelentésen belül: az alapul vett az alapul szolgáló az elıírások szerint készített az elıírások szerint összeállított JELLEMZİ SZÓHASZNÁLAT AZ ANGOL NYELVŐ KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEKBEN Összevetve a különbözı angol nyelvő könyvvizsgálati jelentéseket megállapítható, hogy meglehetısen behatárolt szókinccsel rendelkeznek. Ez érthetı, hiszen a tartalom is, a forma is kötött, a terjedelem is a legtöbb esetben nagyjából azonos. E szigorú kereteken belül kell tehát az olvasó értésére adni a közlendı információt, így kevés teret kap az egyéni megfogalmazás. Amint azt a fentiekben több helyütt is láttuk, mégis adódik lehetıség különbözı variációk alkalmazására, és e variációk összegyőjtésével jól használható szinonimatárat kapunk. Jelzık: inconsistent, consistent, apparent, true, fair, correct relevant, material, necessary, sufficient, significant, 29

5 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 7. reasonable, appropriate, proper, independent, applicable, Fınevek: Igék: misstatement, inconsistency, irregularity, fraud, error, requirements, regulations, responsibility, implications judgement, assurance, adequacy, effectiveness, disclosure, estimation, assessment, evidence, enquiry, procedures, circumstances receive, obtain, examine, evaluate, assess, consider, report, disclose, express, reflect, issue, provide, form, specify, require, conduct/perform/plan carry out an audit Vonzatos kifejezések: in accordance with, in compliance with, in conformity with an opinion on, free of, refer to, based on, provide a basis for, provide us with, draw attention to, consistent with, appropriate to Határozók: appropriately, consistently, adequately, properly, fairly consolidated, correct KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEK VIZSGÁLATA FORDÍTÁSTECHNIKAI SZEMPONTBÓL A legnagyobb magyar illetve vegyes tulajdonban lévı vállalkozások könyvvizsgálatukat a Magyarországon is érvényes általánosan elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati szabványok szerint készíttetik el a nagy könyvvizsgáló cégekkel. Ez azt jelenti, hogy a könyvvizsgálói jelentésüket minden esetben angol nyelven is el kell készíttetniük, a megszokott angol nyelvő szövegezés szerint. A magyar nyelvő változatnak tartalmában, formájában teljesen egyezınek kell lennie az angol nyelvővel, így adódnak a fordítási feladatok, problémák. A következıkben kiemelek néhány érdekesnek látszó megfigyelést a két változat összehasonlítása alapján. 1. We have audited the components of and disclosures in the financial statements... Elvégeztük a... éves beszámolója részeinek és tételeinek könyvvizsgálatát. A fordításban szintén két szó szerepel, de nem teljesen azonos tartalommal. 2. The accounting information disclosed in the business report az üzleti jelentésben közölt számviteli információk A disclose ige nehezen fordítható magyarra, itt megfelel az eredeti jelentésnek, és magyarul is jól hangzik a mondat, míg az elızı példában a disclose igébıl képzett fınév, a disclosure már nem fogalmazható meg ilyen könnyen magyarul. 3. International Standards on Auditing Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok Mennyire kell átmagyarítani minden olyan nemzetközi szót, amit egyre gyakrabban használunk magyar nyelvő szövegekben? 30

6 DÓSA I.: SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT These financial statements have been prepared for the consideration of the General Meeting.. Az éves beszámoló az éves közgyőlésen történı jóváhagyás céljából készült A magyar változat több információt tartalmaz, mint az angol nyelvő, ami csupán megfontolást jelent. 5. The amounts and disclosures in the financial statements az éves beszámoló tényszámait A magyar változat kevesebb információt tartalmaz, mint az angol nyelvő, ismét itt a gond a disclosures fınév hiányzó magyar megfelelıjével. Ezt máshol sikerült megoldani a következı módon: a beszámoló tényszámait és a bemutatott információkat 6...do not reflect the effects, if any, of resolutions that might be adopted at that meeting...nem tartalmazza a közgyőlésen hozandó döntések esetleges hatásait. Nagyon ügyes példa egy igen speciális szóhasználat magyar megfelelıjére. KÜLÖNBÖZİ ORSZÁGOK ANGOL NYELVŐ KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Összehasonlítottam különbözı országokban készített angol nyelvő könyvvizsgálati jelentéseket. Olyan különbözıségeket illetve hasonlóságokat kerestem, melyek jellemzıek lehetnek egy-egy ország szóhasználatára, mondatalkotására az adott kereteken belül. Összehasonlítottam a különbözı könyvvizsgáló cégek szóhasználatát is. Megállapítottam, hogy a megfogalmazás független a jelentést készítı cégtıl, mert találtam több olyan jelentést, melyeket különbözı cégek készítettek, de a megfogalmazásuk közel azonos volt, de olyat is, hogy ugyanannál a könyvvizsgáló cégnél készült jelentések egészen különbözıképpen voltak megfogalmazva. Arra számítottam, hogy az USA-ban készült könyvvizsgálati jelentés más szóhasználattal él mint a kiidulópontul használt brit angol szaknyelv, mivel a számviteli szakkifejezéseknél sok esetben egészen más kifejezést használnak az amerikai nyelvhasználatban. Ezzel szemben a könyvvizsgálati jelentés megszövegezése teljesen megfelel a brit angolnak. Az egyetlen szembetőnı különbség a szövegszerkesztésben van; a brit jelentések címmel ellátott fejezetekre vannak tagolva. A brit könyvvizsgálati jelentések megszövegezése az általam vizsgált öt vállalkozás esetében egyetlen kivétellel minden esetben szinte megegyezett, holott három különbözı könyvvizsgáló cég készítette a jelentéseket. Az ötödik cégnél azonban szinte minden másképpen van megfogalmazva. Több hivatkozást használ, mást is vizsgál, más szavakat használ például a véleményalkotásra Két német érdekeltségő cég angol nyelvő könyvvizsgálati jelentését vetettem össze a mintául szolgáló brit jelentésekkel. Mindkét vállalkozás könyvvizsgálatát ugyanaz a könyvvizsgáló cég végezte mégis teljesen más a kettı megfogalmazása. Az egyik teljesen a brit mintára készült, semmi különbséget, egyedi jellemzıt nem találtam benne. A másik viszont egészen érdekes sajátosságokat mutatott. Több olyan megfogalmazást találtam, amit máshol nem, például: Under German commercial law, responsibility remains with the Board of Management of the company. Máshol Board of Directors szerepel, de a responsibility remains kifejezés is egyedi. Felépítését tekintve megegyezik az alapul vett mintákkal, azonban itt annak megnevezésén kívül, hogy mi a könyvvizsgáló felelıssége, magyarázatot is találunk arra vonatkozóan, mi mindent tartalmaz a könyvvizsgálati munka. Egyetlen brit cégnél találtam csak ehhez hasonló magyarázatot. Egy másik érdekes részlet: Our audit has highlighted no reasons for not issuing an unqualified audit opinion. Azaz: könyvvizsgálatunk nem tárt fel olyan okot, melynek alapján ne adhatnánk ki a korlátozás nélküli záradékot. Ilyen kijelentéssel sehol máshol nem találkoztam. Nyelvtani, mondatszerkesztési szempontból vizsgálva feltőnik, hogy olyan helyeken is passzív szerkezeteket használ, ahol más jelentések nem. 31

7 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 7. The audit performed by us we conducted our audit. Audits must be planned and performed... require that we plan and perform the audit. A legszembetőnıbb különbség azonban a hosszú, bonyolult mondatszerkesztésben található, melyeknek megértéséhez esetenként többször is neki kell rugaszkodni. Úgy gondolom, itt németrıl angolra fordításról lehet szó, erre enged következtetni a hosszú és összetett mondatszerkesztés, melyben többszörösen alárendelt tagmondatokkal találkozunk. A megértést megnehezíti, hogy nem is mindig azon szó után kerülnek beillesztésre ezek a tagmondatok, melyre vonatkoznak. ÖSSZEFOGLALÁS A számviteli szaknyelv vizsgálata igen sokrétő lehet. Jelen tanulmány célja az volt, hogy bemutasson egy nagyon speciális szakszöveget, amit a szélesebb közönség kevéssé ismer. Vizsgálódásaim során azt kutattam, vajon vannak-e olyan törvényszerőségek, melyek minden könyvvizsgálati jelentésben fellelhetık és mennyi szabadságot enged a jelentés megfogalmazójának ez a rendkívül kötött mőfaj. Megállapítottam, hogy az elıírások miatt, az egységesség és összevethetıség érdekében erısen kötött a jelentés felépítése, tartalma, jellemzı szóhasználata, mégis megmarad egy kis szabadsága a jelentés írójának az egyéni megfogalmazásra. Érdekes eredményt adott az angol és magyar nyelvő könyvvizsgálati jelentések összehasonlítása szóhasználati, fordítási szempontból. Megállapítottam, hogy különösen oda kell figyelni az egyik nyelvbıl a másikba való közvetítés során, mert a megfogalmazásnak a jelentést kiadó felelıssége miatt nagyon pontosnak kell lennie. Megfigyeltem, hogy a különbözı angol nyelvő könyvvizsgálati jelentésekben található eltérések függetlenek attól, melyik országban és melyik könyvvizsgáló cég bocsátotta ki a jelentést, a megfogalmazást viszont befolyásolhatja a jelentést író anyanyelve illetve az a nyelv, amibıl a jelentést fordították. Jelen vizsgálatom csak a könyvvizsgálati jelentésre korlátozódott, mely csak igen kis, speciális területét képezi a számviteli szakma nyelvhasználatának. A továbbiakban célszerőnek látszik elemezni az éves beszámoló egyéb részeit is, hogy ezáltal még teljesebb képet kapjunk errıl a speciális nyelvhasználatról. Remélem, hogy dolgozatom rávilágított olyan nyelvi jelenségekre, melyek hasznosak lehetnek a könyvvizsgálati jelentéseket író, tanulmányozó szakemberek, diákok, gazdasági szaknyelvet oktatók számára. BIBLIOGRÁFIA KAPÁSINÉ DR. BUZA MÁRIA (2004):Az Európai Unió számviteli elvárásai. Saldo. Számviteli kézikönyv. Unió. FERDINAND DE SAUSSURE (1967):Bevezetés az általános nyelvészetbe. Gondolat. TÓTH SZERGEJ: Nyelvek és kultúrák találkozása. A nyelv nevelı szerepe, MANYE, Lingua Franca, Nyelvészet és interdiszciplinaritás, KURTÁN ZSUZSA (2003): Szakmai nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó. KURTÁN ZSUZSA (1990): Introductory course in English linguistics. HYMES, D.: Studying the Interaction of Language and Social Life. In: HYMES, D.: Foundations in Sociolinguistics. University of Pennsylvania Press, Philadelphia ORTUTAY KATALIN (2005): Jogi nyelvhasználat a bírósági ítéletekben. Porta Lingua (megjelenés alatt). 32

8 DÓSA I.: SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT... Éves jelentés 2001, Zwack Rt. Éves jelentés 1997, Magyar Távközlési Rt. Éves jelentés 2003, Budapesti Közlekedési Rt. Éves jelentés 1998, Pannon GSM Rt. Annual Report 1999, BMW Group. Annual Report 1999, Nokia. Annual Report 2002, Toyota. Annual Report 2001, Unilever. Annual Report 1999, Unilever. Annual Report 2000, Kingfisher. Annual Report 2001, Ocean. Annual Report 2001, Transocean Sedco Forex nc. Annual Report 1995, Scottish Television plc. Annual Report 2001, Asahi. Annual Report 1996, adidas. Annual Report 1999, BP Amoco. Társasági beszámolók , Saldo. 33

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata.

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata. Az Egészségpénztár azonosító adata: A pénztár neve: PRO V1TA Elso Magyar Kiegészíto Egészségpénztár Rövidítése: PRO V1TA Egészségpénztár Székhelye: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a. Muködési területe: Magyarország

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2004. évi közhasznú tevékenységéről Budapest, 2005. április

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Nappali képzés 2014/2015. I. félév Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k 1 EL-SZÁM Ellenırzı és Számviteli Szolgálató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B. II/7. Tel.: 06-24-442-710 Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k Alsónémedi Fı u. 58. 2351 Ellenırzési

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

POZITRON DIAGNOSZTIKA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. év

POZITRON DIAGNOSZTIKA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. év POZITRON DIAGNOSZTIKA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. év Budapest, 2006. május 22. A közhasznúsági jelentés az 1997. évi CLVI. törvény 19. -ában és a Pozitron Diagnosztika Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON

III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON Számvitel alapjai III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON Dr. Pál Tibor 2016.09.28. Számviteli szabályozás és irányítás Magyarországon 1875. évi Kereskedelmi Törvény 1979. évi Pénzügyi

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A SIÓFOKI FELSİOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 2009. január 1 2009. december 31-ig terjedı idıszakról Siófok, 2010. május. 24. Készítette: Dr. Sárdi Csilla 1/1 1 Tartalomjegyzék A közalapítvány

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Könyvvizsgálói tevékenységek bemutatása Témák Helyi szabályok szerint elkészített beszámolók könyvvizsgálata Nemzetközi, USA vagy egyéb országok beszámolási szabályai szerint

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes ENELFA PROJEKT (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért ELŐZMÉNYEK Igények felismerése más képzések

Részletesebben

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal.

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2 A tantárgy képzési-oktatási célkitőzései: 1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2. Elsajátíttatni a hallgatókkal a hatályos Számviteli

Részletesebben

! " #$ % & '( & '+) $ (

!  #$ % & '( & '+) $ ( !"#$%&'(&) *'+) $(!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. 8. ELİADÁS Mérıeszköz megfelelıség Mérıeszköz-képesség vizsgálat. 2011. Április 4. Összeállította: Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. 8. ELİADÁS Mérıeszköz megfelelıség Mérıeszköz-képesség vizsgálat. 2011. Április 4. Összeállította: Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár MINİSÉGBIZTOSÍTÁS Összeállította: Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár 8. ELİADÁS Mérıeszköz megfelelıség Mérıeszköz-képesség vizsgálat 011. Április 4. NyME FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Egy háromnyelvő, német-magyar-angol turisztikai tanulói szakszótár koncepciójának a bemutatása

Egy háromnyelvő, német-magyar-angol turisztikai tanulói szakszótár koncepciójának a bemutatása ELTE Germanisztikai Intézet Egy háromnyelvő, német-magyar-angol turisztikai tanulói szakszótár koncepciójának a bemutatása - Javaslatok új szakszótárak koncepciójának kidolgozásához - PhD-tézisek Kriston

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2003. évi közhasznú tevékenységéről Budapest, 2004. április

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Az AGORA Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 1989. Június 5-i alapító közgyűlés jegyzőkönyve szerint 6 fő magánszemély

Részletesebben

F Ü G G E T L E N K Ö N Y V V I Z S G Á L Ó I J E L E N T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F Ü G G E T L E N K Ö N Y V V I Z S G Á L Ó I J E L E N T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu F Ü G G E T L E N K Ö N Y V V I Z S G

Részletesebben

IFRS Lehetőség vagy kockázat?

IFRS Lehetőség vagy kockázat? IFRS Lehetőség vagy kockázat? 2016. szeptember 9. Balogh Roland, ACCA okleveles könyvvizsgáló 1. IFRS-ek Magyarországon 2. Az áttérés folyamata a társaságok szemével 4. Kérdések és válaszok Agenda 3. Az

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgálói jelentés 2016-2017 Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos változások 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során kell

Részletesebben

Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára

Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára ISSAI 40 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Minıségirányítás a legfıbb

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2011.

Kiegészítı melléklet 2011. Adószám: 18007679-1-43 Bírósági határozat száma: PK 68.298/1992 Nyilvántartási szám: 2923 SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási idıszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag

MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag Nemzetkozi Penzugyi Beszamolasi Standardok szerint keszitett Konszolidalt penzugyi kimutatasok a Fuggetlen Konyvvizsgal6i Jelentessel egyutt

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

MKVK Informatikai Tagozat. Elnökségi beszámoló 2012

MKVK Informatikai Tagozat. Elnökségi beszámoló 2012 MKVK Informatikai Tagozat Elnökségi beszámoló 2012 1 1/17/2013 Működik ez a tagozat egyáltalán? 2 1/17/2013 A MKVK Informatikai Tagozatának Ügyrendje 1. A Tagozat céljai: A Tagozat önkéntes alapon, a szakmai

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Statisztikai számjel: 18479115-9499-529-06 Adószám: 18479115-1-06 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Szeged, 2009.

Részletesebben

Befektetési alapkezelők és befektetési alapok

Befektetési alapkezelők és befektetési alapok Helyszíni vizsgálatok tapasztalatai a könyvvizsgálókkal való kapcsolattartás s terület letén Befektetési alapkezelők és befektetési alapok Szakmai konzultáció elhangzott: 2004. április 22 2004. 04. 22.

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Magyar Könyvvizsgálói Kamara K o m á r o m - E s z t e r g o m M e g y e i S z e r v e z e t e 2 8 0 0 T a t a b á n y a, F ı t é r 3 6. T e l. / F a x : 3 4 / 3 0 9-5 2 1 E - m a i l : k o m a r o m @

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági

Független Könyvvizsgálói Jelentés az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági Független Könyvvizsgálói Jelentés az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről Tartalomjegyzék I. Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata

Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata A minőségellenőrzés elsősorban az egyes könyvvizsgáló, illetve a könyvvizsgálói szakma érdekeit szolgálja, másodsorban viszont

Részletesebben

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább Terepkutatás Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább kvalitatív adatok származnak Megfigyelések, melyek

Részletesebben

könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer

könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer Készült a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ KFT által kiadott MUNKAPROGRAM ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET A KISVÁLLALKOZÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁHOZ kiadvány

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetı A Társaság alapítása: A Társaság neve: Rövidített neve: Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Airvac Kft Székhelye: 2351. Alsónémedi,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 2 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 3 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben