Dósa Ildikó * SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEKBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dósa Ildikó * SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEKBEN"

Átírás

1 Dósa Ildikó * SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEKBEN BEVEZETÉS A gazdasági szaknyelv manapság egyre inkább elıtérbe kerül mind a nyelvészeti kutatás, mind az oktatás területén. Számtalan fórumon kifejezésre került a szaknyelvi kommunikáció szükségessége a minden szakterületen tapasztalható nemzetközi kapcsolatok bıvülése révén. Az általános gazdasági szaknyelven belül egészen speciális területet képvisel a számvitel szaknyelve. Indokoltnak látszik, hogy alapos vizsgálatnak vessük alá ezt a speciális nyelvet, hiszen egyre nagyobb számban vannak jelen Magyarországon külföldi tulajdonban lévı, illetve vegyes vállalatok, ami azzal jár, hogy szakembereinknek ismerniük kell az adott partner szaknyelvét, képesnek kell lenniük a magyar és az idegen nyelv közötti transzformációra anélkül, hogy a közölni kívánt tartalom sérülne. Dolgozatomban éves jelentéseket vizsgálok, elsısorban angol nyelvőeket, valamint néhány magyar nyelvő anyagot. Az éves jelentéseket nagy nemzetközi cégek adják ki meglévı illetve jövendıbeli részvényeseik tájékoztatására. Az éves jelentések átfogó ismertetést adnak a cég tevékenységérıl, a termékekrıl, a vezetésrıl, az általános üzletmenetrıl, bemutatják a vállalat foglalkoztatási, környezetvédelmi és kutatás-fejlesztési politikáját, kitérnek a várható változásokra, a fejlıdési kilátásokra, kockázatokra, stb. Ami ennél azonban lényegesen fontosabb, az éves jelentés beszámol a cég pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetérıl, tartalmazza az éves beszámolót, és ennek részeként a pénzügyi kimutatásokat, úgymint mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás és ezek kiegészítı mellékleteit, magyarázatait. Amint az eddig kiderült, egy éves jelentés rendkívül széleskörő nyelvi anyagot kínál, melynek teljes körő vizsgálatára itt most nincs mód, ezért annak egy speciális részét veszem vizsgálódásom alapjául, ez pedig a független könyvvizsgálati jelentés. A nyilvánosságra hozott beszámoló adatainak megbízhatósága nagyon fontos az azok ismeretében döntést hozók számára. Ezért az éves jelentés pénzügyi beszámolójának fontos része a független könyvvizsgálati jelentés. Az éves jelentés közzétételénél elengedhetetlen, hogy a közölt adatokat egy a cég vezetésétıl független könyvvizsgáló, vagy könyvvizsgáló cég lássa, azokat a cég valós eredményeivel, pénzügyi adataival összevesse és véleményezésében az összehasonlított adatok valósságáról nyilatkozzon. Ezzel biztosítható az, hogy az éves jelentés olvasói hő képet kapjanak a cég pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetérıl. Ahhoz, hogy a különbözı gazdasági társaságok éves beszámolóinak különbözı könyvvizsgálók által végzett vizsgálata összevethetı eredményt nyújtson, szigorú elıírások kötik meg annak tartalmát, felépítését, megfogalmazását. * BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, Nyelvi tanszék, fıiskolai adjunktus. 26

2 DÓSA I.: SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT... Vizsgálatom során szeretném felmérni a könyvvizsgálati jelentésekre jellemzı kommunikációs kontextust, HYMES (1974) modellje alapján elemzem a könyvvizsgálati jelentést, mint speciális kommunikációs szituációt. Vizsgálom továbbá a lexikai, szintaktikai, fordítástechnikai jellemzıket, végül összevetem a különbözı országokban illetve különbözı könyvvizsgáló cégek által kiadott angol nyelvő könyvvizsgálati jelentéseket annak megállapítására, vajon található-e ennek alapján fellelhetı különbség a jelentések felépítésében, nyelvezetében. Megfigyelem ezen kívül, mennyi szabadságot enged a kötöttség a szigorú szabályozás szerint elkészítendı könyvvizsgálati jelentéseknél az egyéni megfogalmazásra. A könyvvizsgálati jelentés az éves beszámolónak csak egy nagyon kis része, melynek egészen speciális funkciója van. Ezért a könyvvizsgálati jelentés vizsgálata csak egy kis szeletét jelenti a számviteli szakma nyelvhasználatának. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a számviteli szakterület nyelvhasználatáról, további átfogó vizsgálatokra van szükség. Mégis, mivel a könyvvizsgálat a számviteli szakmán belül igen fontos feladatot betöltı szakterület, érdemes a könyvvizsgálati jelentéseket külön megvizsgálni. Bízom benne, hogy a vizsgálat eredménye hasznos lehet a szakma mővelıi, tanulói számára A KÖNYVIZSGÁLATI JELENTÉSEK VIZSGÁLATA HYMES MODELLJE ALAPJÁN Elemezzük a könyvvizsgálati jelentést, mint kommunikációs szituációt HYMES (1974) modellje alapján, mely nyolc szempont szerint helyezi el vizsgálni kívánt korpuszunkat a kommunikáció sokszínő világában. Ezek a szempontok a színhely, résztvevık, szándékok, akciósor, kulcs, csatorna, normák és mőfaj. Színhely A könyvvizsgálati jelentés része a cégek évenként kötelezıen nyilvánosságra hozott éves beszámolójának, mely a pénzügyi beszámolót tartalmazza, annak kiegészítı mellékleteivel, valamint a könyvvizsgálati jelentést, melyben a cég vezetıségétıl független könyvvizsgáló nyilatkozik a beszámoló hitelességérıl. Ezt az éves beszámolót a legnagyobb cégek az Internetes honlapjukon vagy nyomtatásban megjelenı éves jelentésükben is közzétehetik. Az én mintavételem elsısorban az ilyen forrásokra támaszkodik. Résztvevık A könyvvizsgálati jelentést a vizsgálatot végzı könyvvizsgáló adja ki. Ezt a jelentést a cég vezetısége mellékeli az éves jelentéséhez, ezzel üzenetet kíván közvetíteni az olvasónak az adatok megbízhatóságáról. Az olvasó lehet elsısorban a meglévı illetve a jövendıbeli részvényes, azaz tulajdonos, mint legfontosabb célközönség. Ezen kívül azonban a cég partnerei, munkavállalói, bankok, gazdasági szakemberek is olvasói lehetnek a jelentésnek. Szakmai tudásukat tekintve komoly eltérések adódhatnak az egyes olvasók között, azonban bizonyos alapfelkészültséggel bizonyára mindegyiknek rendelkeznie kell, ennek hiányában nem venné kezébe az éves jelentést. Szándékok, célok Az éves jelentésnek igen összetett célja van, úgymint tájékoztatás, meggyızés, beszámolás stb. Ezen belül a könyvvizsgálati jelentés célja az, hogy igazolja a nyilvánosságra hozott adatok valódiságát. Ezért elıírás a könyvvizsgálatot végzı személy vagy cég függetlensége a cégtıl. Akciósor (forma, tartalom) A könyvvizsgálati jelentésnek úgy a formája, mint a tartalma meglehetısen behatárolt, beszabályozott. A rendelkezés elıírja, milyen részekbıl álljon a jelentés, a címtıl, bevezetéstıl kezdve az aláírásig. Ez a tartalmi elıírás nem sok teret ad a forma egyediségére. 27

3 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 7. Kulcs: az üzenet módja A könyvvizsgálati jelentés nyelvezete erısen hivatalos, hiszen a könyvvizsgáló felelısséggel tartozik a leírtakért. A jogi szerzıdésekhez, rendelkezésekhez hasonlóan itt is megtalálhatók a megszokott megfogalmazások, konvenciók. Csatorna A rendelkezés azt is elıírja, hogy a könyvvizsgálati jelentést írásban kell elkészíteni. Nem is létezik más formája, hiszen hivatalos dokumentum. Normák Mőfaj A könyvvizsgálati jelentés elkészítésének, megjelentetésének és szerepének nemzetközi egységesítése folytán nincs szerepe annak, hol készült a jelentés; országtól, cégtıl függetlenek az interakciós és az értelmezési normák. A fentiek alapján láthatjuk, hogy itt egy speciális mőfajról, a jelentésrıl van szó, azon belül is egy olyan jelentésrıl, melynek jellemzıit elıírásban rögzítették. Úgy vélem, érdemes volt elemezni a könyvvizsgálati jelentéseket HYMES (1974) modellje alapján, mert ezáltal könnyebben, világosabban megértjük, a könyvvizsgálati jelentés, mint nyelvi jelenség elemzésének eredményeit. A KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEK VIZSGÁLATA LEXIKAI JEGYEK ALAPJÁN A könyvvizsgálati jelentés formai és tartalmi elemeinek szigorú szabályozása miatt a benne foglaltak megfogalmazása érthetıen nagyon hasonló módon történik. A következıkben bemutatok néhány jellemzı kifejezést, lexikai elemet. Közös lexikai elemek 1. Elvégeztük...cég december 31-i éves beszámolója részeinek könyvvizsgálatát. 2. A mi feladatunk a pénzügyi kimutatás hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján. 3. A vizsgált éves beszámoló a soron következı éves közgyőlésen történı jóváhagyás céljából készült, s mint ilyen nem tartalmazza a közgyőlésen hozandó esetleges döntések hatásait. 4. Meggyızıdésünk, hogy munkánk megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. 5. A könyvvizsgálat során elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. 6. Véleményünk szerint az éves beszámoló a vállalkozó pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Az utóbbi évekbıl származó mintavételem elsısorban nagy cégek könyvvizsgálati jelentéseit vizsgálja, melyeknél elsısorban a Nagy Négy könyvvizsgáló cég végzi a könyvvizsgálatot. Ebbıl adódóan egyre kevesebb szerep jut az egyedi megfogalmazásnak, jellemzı minden esetben a mi feladatunk, elvégeztük, meggyızıdésünk, véleményünk szerint, vagyis a többes szám elsı személy használata, mely a könyvvizsgáló cég hírnevére, megbízhatóságára utal. Mégis találunk eltéréseket, melyek azonban, mint késıbb látni fogjuk, nem cégfüggıek, nem egyértelmően országfüggıek, még csak nem is attól függnek, melyik könyvvizsgáló cég készítette a jelentést. 28

4 DÓSA I.: SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT... ANGOL ÉS MAGYAR NYELVŐ KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NYELVTANI, LEXIKAI JEGYEK ALAPJÁN Érdekes eredményt nyújt ugyanannak a gondolatnak, fogalomnak a megnevezését megfigyelni az angol és magyar nyelvő könyvvizsgálati jelentések összehasonlítása során. Vizsgáljuk meg elıször az igébıl képzett fınevek angol megfelelıit, melyek lehetnek fınevek, infinitiv, illetve gerund szerkezetek vagy egész alárendelt tagmondatok. 1. a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése that we plan and perform the audit 2. hitelesítés to express an opinion 3. cash-flow kimutatás cash-flows 4. saját tıke kimutatás changes in equity 5. beszámoló elkészítése these financial statements 6. értékelés assessing/evaluating 7. jelentés megadásához basis for our opinion 8. jelentés opinion 9. minden lényeges összefüggést tekintve in all material respects 10. tévedés misstatement A melléknévi igenevek összehasonlítása: 1. az akkor végzıdött év 2. az alapul szolgáló 3. kapcsolódó 4. a mellékelt... pénzügyi kimutatás 5. található 6. közölt 7. foglaltak 8. történı jóváhagyás céljából készült 9...hozandó döntések esetleges hatásai the year then ended from which they were derived related the accompanying... financial statements set out disclosed in consisted in have been prepared for the consideration of... resolutions that might be adopted Változatos megfelelıket találunk a magyar nyelvben melléknévi igenevekkel megfogalmazott gondolatokra az angol nyelvben. Érdekes megfigyelni, hogy nem törvényszerő a jelen és múlt idejő melléknévi igenevek egymással szembe állítása. Megfigyeltem, hogy bár a könyvvizsgálati jelentéseknek elsıdleges funkciója az, hogy nagyon pontosan és egyértelmően közölje az olvasóval a megállapított tényeket, és egyáltalán nem feladata, hogy a nyelvezete szép legyen vagy változatos, sokkal inkább a korrekt megfogalmazás a fontos, mégis törekszik az író arra, hogy olvashatóvá, színvonalassá tegye a szöveget. Például ugyanarra a gondolatra több megfogalmazást is találtam egy jelentésen belül: az alapul vett az alapul szolgáló az elıírások szerint készített az elıírások szerint összeállított JELLEMZİ SZÓHASZNÁLAT AZ ANGOL NYELVŐ KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEKBEN Összevetve a különbözı angol nyelvő könyvvizsgálati jelentéseket megállapítható, hogy meglehetısen behatárolt szókinccsel rendelkeznek. Ez érthetı, hiszen a tartalom is, a forma is kötött, a terjedelem is a legtöbb esetben nagyjából azonos. E szigorú kereteken belül kell tehát az olvasó értésére adni a közlendı információt, így kevés teret kap az egyéni megfogalmazás. Amint azt a fentiekben több helyütt is láttuk, mégis adódik lehetıség különbözı variációk alkalmazására, és e variációk összegyőjtésével jól használható szinonimatárat kapunk. Jelzık: inconsistent, consistent, apparent, true, fair, correct relevant, material, necessary, sufficient, significant, 29

5 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 7. reasonable, appropriate, proper, independent, applicable, Fınevek: Igék: misstatement, inconsistency, irregularity, fraud, error, requirements, regulations, responsibility, implications judgement, assurance, adequacy, effectiveness, disclosure, estimation, assessment, evidence, enquiry, procedures, circumstances receive, obtain, examine, evaluate, assess, consider, report, disclose, express, reflect, issue, provide, form, specify, require, conduct/perform/plan carry out an audit Vonzatos kifejezések: in accordance with, in compliance with, in conformity with an opinion on, free of, refer to, based on, provide a basis for, provide us with, draw attention to, consistent with, appropriate to Határozók: appropriately, consistently, adequately, properly, fairly consolidated, correct KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEK VIZSGÁLATA FORDÍTÁSTECHNIKAI SZEMPONTBÓL A legnagyobb magyar illetve vegyes tulajdonban lévı vállalkozások könyvvizsgálatukat a Magyarországon is érvényes általánosan elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati szabványok szerint készíttetik el a nagy könyvvizsgáló cégekkel. Ez azt jelenti, hogy a könyvvizsgálói jelentésüket minden esetben angol nyelven is el kell készíttetniük, a megszokott angol nyelvő szövegezés szerint. A magyar nyelvő változatnak tartalmában, formájában teljesen egyezınek kell lennie az angol nyelvővel, így adódnak a fordítási feladatok, problémák. A következıkben kiemelek néhány érdekesnek látszó megfigyelést a két változat összehasonlítása alapján. 1. We have audited the components of and disclosures in the financial statements... Elvégeztük a... éves beszámolója részeinek és tételeinek könyvvizsgálatát. A fordításban szintén két szó szerepel, de nem teljesen azonos tartalommal. 2. The accounting information disclosed in the business report az üzleti jelentésben közölt számviteli információk A disclose ige nehezen fordítható magyarra, itt megfelel az eredeti jelentésnek, és magyarul is jól hangzik a mondat, míg az elızı példában a disclose igébıl képzett fınév, a disclosure már nem fogalmazható meg ilyen könnyen magyarul. 3. International Standards on Auditing Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok Mennyire kell átmagyarítani minden olyan nemzetközi szót, amit egyre gyakrabban használunk magyar nyelvő szövegekben? 30

6 DÓSA I.: SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT These financial statements have been prepared for the consideration of the General Meeting.. Az éves beszámoló az éves közgyőlésen történı jóváhagyás céljából készült A magyar változat több információt tartalmaz, mint az angol nyelvő, ami csupán megfontolást jelent. 5. The amounts and disclosures in the financial statements az éves beszámoló tényszámait A magyar változat kevesebb információt tartalmaz, mint az angol nyelvő, ismét itt a gond a disclosures fınév hiányzó magyar megfelelıjével. Ezt máshol sikerült megoldani a következı módon: a beszámoló tényszámait és a bemutatott információkat 6...do not reflect the effects, if any, of resolutions that might be adopted at that meeting...nem tartalmazza a közgyőlésen hozandó döntések esetleges hatásait. Nagyon ügyes példa egy igen speciális szóhasználat magyar megfelelıjére. KÜLÖNBÖZİ ORSZÁGOK ANGOL NYELVŐ KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉSEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Összehasonlítottam különbözı országokban készített angol nyelvő könyvvizsgálati jelentéseket. Olyan különbözıségeket illetve hasonlóságokat kerestem, melyek jellemzıek lehetnek egy-egy ország szóhasználatára, mondatalkotására az adott kereteken belül. Összehasonlítottam a különbözı könyvvizsgáló cégek szóhasználatát is. Megállapítottam, hogy a megfogalmazás független a jelentést készítı cégtıl, mert találtam több olyan jelentést, melyeket különbözı cégek készítettek, de a megfogalmazásuk közel azonos volt, de olyat is, hogy ugyanannál a könyvvizsgáló cégnél készült jelentések egészen különbözıképpen voltak megfogalmazva. Arra számítottam, hogy az USA-ban készült könyvvizsgálati jelentés más szóhasználattal él mint a kiidulópontul használt brit angol szaknyelv, mivel a számviteli szakkifejezéseknél sok esetben egészen más kifejezést használnak az amerikai nyelvhasználatban. Ezzel szemben a könyvvizsgálati jelentés megszövegezése teljesen megfelel a brit angolnak. Az egyetlen szembetőnı különbség a szövegszerkesztésben van; a brit jelentések címmel ellátott fejezetekre vannak tagolva. A brit könyvvizsgálati jelentések megszövegezése az általam vizsgált öt vállalkozás esetében egyetlen kivétellel minden esetben szinte megegyezett, holott három különbözı könyvvizsgáló cég készítette a jelentéseket. Az ötödik cégnél azonban szinte minden másképpen van megfogalmazva. Több hivatkozást használ, mást is vizsgál, más szavakat használ például a véleményalkotásra Két német érdekeltségő cég angol nyelvő könyvvizsgálati jelentését vetettem össze a mintául szolgáló brit jelentésekkel. Mindkét vállalkozás könyvvizsgálatát ugyanaz a könyvvizsgáló cég végezte mégis teljesen más a kettı megfogalmazása. Az egyik teljesen a brit mintára készült, semmi különbséget, egyedi jellemzıt nem találtam benne. A másik viszont egészen érdekes sajátosságokat mutatott. Több olyan megfogalmazást találtam, amit máshol nem, például: Under German commercial law, responsibility remains with the Board of Management of the company. Máshol Board of Directors szerepel, de a responsibility remains kifejezés is egyedi. Felépítését tekintve megegyezik az alapul vett mintákkal, azonban itt annak megnevezésén kívül, hogy mi a könyvvizsgáló felelıssége, magyarázatot is találunk arra vonatkozóan, mi mindent tartalmaz a könyvvizsgálati munka. Egyetlen brit cégnél találtam csak ehhez hasonló magyarázatot. Egy másik érdekes részlet: Our audit has highlighted no reasons for not issuing an unqualified audit opinion. Azaz: könyvvizsgálatunk nem tárt fel olyan okot, melynek alapján ne adhatnánk ki a korlátozás nélküli záradékot. Ilyen kijelentéssel sehol máshol nem találkoztam. Nyelvtani, mondatszerkesztési szempontból vizsgálva feltőnik, hogy olyan helyeken is passzív szerkezeteket használ, ahol más jelentések nem. 31

7 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 7. The audit performed by us we conducted our audit. Audits must be planned and performed... require that we plan and perform the audit. A legszembetőnıbb különbség azonban a hosszú, bonyolult mondatszerkesztésben található, melyeknek megértéséhez esetenként többször is neki kell rugaszkodni. Úgy gondolom, itt németrıl angolra fordításról lehet szó, erre enged következtetni a hosszú és összetett mondatszerkesztés, melyben többszörösen alárendelt tagmondatokkal találkozunk. A megértést megnehezíti, hogy nem is mindig azon szó után kerülnek beillesztésre ezek a tagmondatok, melyre vonatkoznak. ÖSSZEFOGLALÁS A számviteli szaknyelv vizsgálata igen sokrétő lehet. Jelen tanulmány célja az volt, hogy bemutasson egy nagyon speciális szakszöveget, amit a szélesebb közönség kevéssé ismer. Vizsgálódásaim során azt kutattam, vajon vannak-e olyan törvényszerőségek, melyek minden könyvvizsgálati jelentésben fellelhetık és mennyi szabadságot enged a jelentés megfogalmazójának ez a rendkívül kötött mőfaj. Megállapítottam, hogy az elıírások miatt, az egységesség és összevethetıség érdekében erısen kötött a jelentés felépítése, tartalma, jellemzı szóhasználata, mégis megmarad egy kis szabadsága a jelentés írójának az egyéni megfogalmazásra. Érdekes eredményt adott az angol és magyar nyelvő könyvvizsgálati jelentések összehasonlítása szóhasználati, fordítási szempontból. Megállapítottam, hogy különösen oda kell figyelni az egyik nyelvbıl a másikba való közvetítés során, mert a megfogalmazásnak a jelentést kiadó felelıssége miatt nagyon pontosnak kell lennie. Megfigyeltem, hogy a különbözı angol nyelvő könyvvizsgálati jelentésekben található eltérések függetlenek attól, melyik országban és melyik könyvvizsgáló cég bocsátotta ki a jelentést, a megfogalmazást viszont befolyásolhatja a jelentést író anyanyelve illetve az a nyelv, amibıl a jelentést fordították. Jelen vizsgálatom csak a könyvvizsgálati jelentésre korlátozódott, mely csak igen kis, speciális területét képezi a számviteli szakma nyelvhasználatának. A továbbiakban célszerőnek látszik elemezni az éves beszámoló egyéb részeit is, hogy ezáltal még teljesebb képet kapjunk errıl a speciális nyelvhasználatról. Remélem, hogy dolgozatom rávilágított olyan nyelvi jelenségekre, melyek hasznosak lehetnek a könyvvizsgálati jelentéseket író, tanulmányozó szakemberek, diákok, gazdasági szaknyelvet oktatók számára. BIBLIOGRÁFIA KAPÁSINÉ DR. BUZA MÁRIA (2004):Az Európai Unió számviteli elvárásai. Saldo. Számviteli kézikönyv. Unió. FERDINAND DE SAUSSURE (1967):Bevezetés az általános nyelvészetbe. Gondolat. TÓTH SZERGEJ: Nyelvek és kultúrák találkozása. A nyelv nevelı szerepe, MANYE, Lingua Franca, Nyelvészet és interdiszciplinaritás, KURTÁN ZSUZSA (2003): Szakmai nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó. KURTÁN ZSUZSA (1990): Introductory course in English linguistics. HYMES, D.: Studying the Interaction of Language and Social Life. In: HYMES, D.: Foundations in Sociolinguistics. University of Pennsylvania Press, Philadelphia ORTUTAY KATALIN (2005): Jogi nyelvhasználat a bírósági ítéletekben. Porta Lingua (megjelenés alatt). 32

8 DÓSA I.: SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT... Éves jelentés 2001, Zwack Rt. Éves jelentés 1997, Magyar Távközlési Rt. Éves jelentés 2003, Budapesti Közlekedési Rt. Éves jelentés 1998, Pannon GSM Rt. Annual Report 1999, BMW Group. Annual Report 1999, Nokia. Annual Report 2002, Toyota. Annual Report 2001, Unilever. Annual Report 1999, Unilever. Annual Report 2000, Kingfisher. Annual Report 2001, Ocean. Annual Report 2001, Transocean Sedco Forex nc. Annual Report 1995, Scottish Television plc. Annual Report 2001, Asahi. Annual Report 1996, adidas. Annual Report 1999, BP Amoco. Társasági beszámolók , Saldo. 33

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN 2006. évi elıadásom középpontjába a nagyobb társaságok ellenırzési rendszerét helyeztem. Idén ennek az ellenırzési rendszernek

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program Doktori disszertáció tézisei Mátis Bernadett Sportnyelvünk változásai a 21. század

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok

Ajánló. Beköszöntı. Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Fülöp. H. Nagy Mária. Elnökségi tag. Elnökségi tag. Tagozati elnök. Cikkek, tanulmányok Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı December, az évzárás, a visszatekintés és egyben a jövı tervezésének idıszaka. Engedjétek meg, hogy évzáró lapszámunk bevezetıjében mi is ezt

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HATÉKONY BELSİ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI A TRADICIONÁLIS MAGYAR EGYETEMEKEN DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KECZER

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban

A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban A menedzsmentdíjak és komplex szolgáltatások kezelése a transzferárazásban 2009. november 18 Akkor találtam ki, hogy átfogó tanulmányt írok valami olyanról, amiről nem illik írni Édesapám szerint elég

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények

SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények Changing Role of Statistics, New Quality Requirements The demand for statistics has increased in the last years: reliable, high quality

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

A felelıs társaságirányítás rendszerei nemzetközi kontextusban

A felelıs társaságirányítás rendszerei nemzetközi kontextusban Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd A felelıs társaságirányítás rendszerei nemzetközi

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

Kivel (is) fordíttassunk?

Kivel (is) fordíttassunk? Kivel (is) fordíttassunk? Lehet, hogy meglepő a címben feltett kérdés, hiszen általában mindenki tudja, hogy fordítani fordítók szoktak. Sok esetben azonban a fordítóiroda is tud fordítani, sőt bizonyos

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI A kutatás központjában az európai és hazai rendészeti felsıoktatás mőködése, modelljei és jövıbeni lehetséges irányai álltak.

Részletesebben