31. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 11., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4370, Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "31. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 11., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4370, Ft"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, már ci us 11., péntek 31. szám Ára: 4370, Ft TARTALOMJEGYZÉK 44/2005. (III. 11.) Korm. r. A kor mány za ti in for ma ti ka ko or di ná ci ó já ról és a kap cso ló dó el já rá - si rendrõl /2005. (III. 11.) Korm. r. A Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kap - csolatos feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásának részletes szabályairól /2005. (III. 11.) Korm. r. A mezõgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami tá - mo ga tá sok Euró pai Bi zott ság ré szé re tör té nõ be je len té si rend jé - rõl /2005. (III. 11.) Korm. r. Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let módosításáról /2005. (III. 11.) BM r. A pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások ve - szély el há rí tá si mun ká la ta i nak évi költ ség ve té si tá mo ga tá sa igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználá - sá nak és elszámolásának részletes szabályairól /2005. (III. 11.) FVM r. A zöldség-gyümölcs piacszabályozás végrehajtásához szükséges mû kö dé si prog ra mok kör nye zet vé del mi in téz ke dé se i rõl, va la - mint az áru ki vo nás ra vo nat ko zó kör nye zet vé del mi elõ írásokról /2005. (III. 11.) GKM r. Az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásá - nak a magyar találmányok külföldi bejelentése célelõirányzatból tör té nõ tá mo ga tá sá ról szóló 9/2003. (II. 28.) GKM rendelet módosításáról /2005. (III. 11.) GKM r. Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezésérõl /2005. (III. 11.) IM r. A Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerzõdéshez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl /2005. (III. 11.) IM r. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megálla - po dás hoz és az ah hoz kap cso ló dó évi Jegy zõ könyv höz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl /2005. (III. 11.) IM r. Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vo - nat ko zó Lissza bo ni Meg ál la po dás hoz kap cso ló dó Vég re haj tá si Szabályzat kihirdetésérõl /2005. (III. 11.) IM r. Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésérõl szóló évi Hágai Meg álla po dás no vem ber 28-án, Há gá ban és jú li us 2-án, Genf ben fe lül vizs gált szö ve ge i hez kap cso ló dó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl /2005. (III. 11.) MeHVM r. Az állami sportcélú támogatások felhasználásának szabályairól /2005. (III. 11.) OM r. Egyes szak irá nyú to vább kép zé si sza kok ké pe sí té si követelmé - nyeirõl szóló OM ren de letek kiegészítésérõl /2005. (III. 11.) OM r. Az egyes mûvészeti szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl /2005. (III. 11.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata Oldal A tar ta lom jegy zék az ol da lon foly ta tó dik.

2 1308 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/31. szám TARTALOMJEGYZÉK 1024/2005. (III. 11.) Korm. h. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló évi XXIII. tör vény ha tá - lya alá tar to zó szer vek jegy zé két meg ál la pí tó 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról /2005. (III. 11.) Korm. h. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1125/1999. (XII. 13.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról /2005. (III. 11.) Korm. h. A Mûvészetek Palotája megvalósulásával és mûködésével kapcso - latos intézkedésekrõl Nemzetközi szerzõdések közzététele Gazdasági Együttmûködési Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) jogdíj - köz le mé nye a hang fel vé tel nek nyil vá nos he lyen tör té nõ be mu ta - tása céljából történõ többszörözéséért fizetendõ hangfelvétel elõ - állítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Iro dá já nak (MSZSZ-EJI) jog díj köz le mé nye a rög zí tett elõ adás nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétele en - gedélyezésének feltételeirõl A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI) jogdíjközleménye az elõadás sugárzás vagy a nyil vá nos ság hoz tör té nõ át vi tel cél já ra ké szült rög zí té sé - nek díjáról és a felhasználás egyéb feltételeirõl A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI) és a Magyar Hanglemezkiadók Szövet - ségének (MAHASZ) közös jogdíjközleménye a kereskedelmi cél ból ki adott hang fel vé tel nek vagy az ar ról ké szült má so lat nak su gár zás út ján, to váb bá ve ze ték kel vagy bár mely más ha son ló esz köz zel vagy mó don a nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért fize - tendõ elõ adó mû vé szi és hang fel vé tel-elõ ál lí tói jog dí jak ról és e felhasználások egyéb feltételeirõl A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye Helyesbítés

3 2005/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1309 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 44/2005. (III. 11.) Korm. rendelete a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendrõl A Kormány, a szol gál ta tó ál lam meg va ló sí tá sa, a költ - ség ve té si for rá sok kal való ha té kony gaz dál ko dás, va la - mint az Euró pai Unió tag ál la ma ként való mû kö dés ál tal tá - masz tott kö ve tel mé nyek nek való ma ga sabb szin tû meg fe - le lés ér de ké ben a kö vet ke zõ ket ren de li el: Általános rendelkezések 1. (1) E ren de let ha tá lya, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ki vé te lé vel, a Kormány irá nyí tá sa, fel ügye le te alatt álló köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek és irá nyí tá suk, fel ügye le - tük alatt mû kö dõ köz igaz ga tá si szer vek (a to váb bi ak ban: érin tett szer vek) (2) be kez dés ben rög zí tett te vé keny sé gé re ter jed ki. (2) Az érin tett szer vek a kor mány za ti in for ma ti ka kö ré - be tar to zó in for ma ti kai fej lesz té se i ket, kor mány za ti in for - ma ti kai rend sze re ik (a továb biak ban: kor mány za ti in for - ma ti kai esz kö zök) ki ala kí tá sát, to vább fej lesz té sét és mû - köd te té sét a) a Kormány ál tal el fo ga dott Ma gyar In for má ci ós Tár - sa da lom Stra té gia és elekt ro ni kus kor mány za ti stra té gia cél ki tû zé se i vel össz hang ban, b) a kor mány za ti in for ma ti ka ko or di ná ci ó já ra lét re ho - zott tár ca kö zi bi zott ság ál tal el fo ga dott cél ki tû zé sek nek meg fele lõen, c) a cél sze rû ség és d) az egy sé ges ség, har mo ni zált ság el vé vel össz hang - ban, e) a költ ség ha té kony ság el vé re te kin tet tel, f) az át lát ha tó sá got és el len õriz he tõ sé get, va la mint g) az in for ma ti kai biz ton ság el ér he tõ leg ma ga sabb szint jét és a kor mány za ti in for ma ti kai rend sze rek együtt - mû köd te té sét le he tõ vé téve, h) a sze mé lyes ada tok vé del mé re vo nat ko zó jog sza bá - lyok és az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog ér vény re jut ta - tá sa mel lett kö te le sek biz to sí ta ni. (3) Az érin tett szer vek a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek ér vé nye sít he tõ sé ge ér de ké ben, kor mány - za ti in for ma ti kai fej lesz té se i ket, az eh hez kap cso ló dó költ - ség ve té si for rás igé nye ik elõ ké szí té sét, éves in for ma ti kai be ru há zá si és üze mel te té si költ ség ve té sü ket, kor mány za ti in for ma ti kai esz kö ze ik be szer zé sét és mû köd te té sét, a Mi - nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat kör ében el - já ró, a kor mány za ti in for ma ti ká val össze füg gõ fel ada tai gya kor lá sá val meg bí zott po li ti kai ál lam tit kár, mint kor - mány meg bí zott (a továb biak ban: kor mány meg bí zott) koordinációja mel lett kö te le sek meg va ló sí ta ni. A kor - mány meg bí zott e jogkörében eljárva: a) elõ ze tesen meg vizs gál ja és vizs gá la ta ered mé nyé tõl füg gõ en egyet ér té si jo got gya ko rol az érin tett szer vek kor - mány za ti in for ma ti kai stra té gi á ja, éves kor mány za ti in for - ma ti kai be ru há zá si és üze mel te té si költ ség ve té se és ezek mó do sí tá sai fe lett, va la mint vizs gál ja azok meg va ló su lá - sát; b) elõ ze tesen meg vizs gál ja és vizs gá la ta ered mé nyé tõl füg gõ en egyet ér té si jo got gya ko rol az a) pont ban fog lal tak meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges pro jek tek, az azok le bo nyo lí - tá sá val össze füg gõ be szer zé si el já rá sok in dí tá sa fe lett, ha azok ér té ke a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott min den - ko ri nem ze ti köz be szer zé si ér ték ha tárt meg ha lad ja. (4) A Bel ügy mi nisz té ri um és szer vei, va la mint a Hon - vé del mi Mi nisz té rium és szer vei ese té ben a kor mány meg - bí zott egyet ér té si jo gát csak az in for ma ti kai stra té gia vo - nat ko zá sá ban gya ko rol ja; a kor mány za ti elekt ro ni kus köz - igaz ga tá si szol gál ta tá so kat érin tõ éves in for ma ti kai és üze - mel te té si költ ség ve tés, ezek mó do sí tá sai, meg va ló sí tá sa, a szük sé ges be szer zé si el já rá sok in dí tá sa te kin te té ben azon - ban e szer vek ese té ben vé le mé nye zé si jog gal rendelkezik. 2. E ren de let al kal ma zá sá ban: a) beszerzési eljárás: a köz be szer zé sek rõl szóló évi CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kbt.) ha tá lya alá tar - to zó va la mennyi, a nem ze ti köz be szer zé si ér ték ha tárt meg ha la dó ér té kû köz be szer zés meg va ló sí tá sá ra irá nyuló el já rás, illetve a Kbt. fel ha tal ma zá sa alap ján kü lön jog sza - bály ban meg ha tá ro zott be szer zé si el já rás, amennyi ben a be szer zés ér té ke a nem ze ti köz be szer zé si ér ték ha tárt meg - ha lad ja; b) éves in for ma ti kai költ ség ve tés: a költ ség ve té si ter ve - zés fo lya ma tá ban az adott év ben ren del ke zés re álló va la - mennyi in for ma ti kai célú for rás fel hasz ná lá sát cé lok és idõ szak sze rint üte me zõ do ku men tum, amely tar tal maz za az eset le ges kül sõ for rá sok be vo ná sát, illetve a sa ját be vé - te lek ilyen célú fel hasz ná lá sát is; c) pro jekt: min den olyan in for ma ti kai tár gyú fej lesz té si vagy be szer zé si kom plex te vé keny ség, amely nek a cél ja, ki vi te le zé sé nek idõ szük ség le te és erõ for rás igé nye meg ha - tá roz ha tó és a ter ve zett rá for dí tá sok (költ ség ve té si ki adá - sai) össz ér té ke meg ha lad ja a nem ze ti köz be szer zé si ér ték - ha tárt, füg get le nül at tól, hogy az in for ma ti kai költ sé ge ken túl me nõ en egyéb ki adá sok is je lent kez nek;

4 1310 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/31. szám d) kor mány za ti in for ma ti ka: az ügy fe lek mi nél ha té ko - nyabb ki szol gá lá sát, az ál lam igaz ga tá si szer vek kor sze rû - sí té sét, mû kö dé sét és az ál lam igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sát tá mo ga tó in for má ci ós és szol gál ta tó rend sze rek lét re ho zá - sá hoz és mû köd te té sé hez szük sé ges in for má ció tech no ló - gi ai és in fo kom mu ni ká ci ós szer ve ze ti, erõ for rás- és esz - köz rend szert je len ti; e) kor mány za ti in for ma ti kai stra té gia: a Kormány ál tal jó vá ha gyott in for má ci ós tár sa dal mi stra té gia azon ele me i - nek összes sé ge, me lyek a szol gál ta tó ál lam, a kor mány za ti in for ma ti kai fej lesz té sek, be ru há zá sok és szol gál ta tá sok vo nat ko zá sá ban ál la pí ta nak meg cé lo kat és követelmé - nyeket; f) szer ve ze ti in for ma ti kai stra té gia: az érin tett szer vek ál tal ké szí tett, a kor mány za ti in for ma ti kai stra té gi á val össze han golt, a d) pont ban meg je lölt fel adat kö rök re ki ter - je dõ, leg alább középtávú átfogó dokumentum; g) üze mel te té si költ ség ve tés: a kor mány za ti in for ma ti - kai rend sze rek fo lya ma tos üzem ben tar tá sá hoz szük sé ges tár gyi, köz szol gál ta tá si és sze mé lyi fel té te lek biz to sí tá sá - hoz jó vá ha gyott for rá sok összes sé ge, be le ért ve a kar ban - tar tást és felújítást, ide nem értve a pótló beruházásokat; h) vég re haj tás hoz szük sé ges rend sze rek: a kor mány za - ti in for ma ti kai stra té gi ai cé lok meg va ló sí tá sát, illetve a min den na pi mû kö dést biz to sí tó in for ma ti kai rendszerek összessége. Elõzetes stratégiakészítési és tervezési kötelezettség 3. (1) Az érin tett szer vek a Kormány ál tal el fo ga dott nem - ze ti és ága za ti in for má ci ós tár sa da lom stra té gi ák ban fog - lal tak sze rint szer ve ze ti in for ma ti kai stra té gia meg ha tá ro - zá sá ra és annak éves fe lül vizs gá la tá ra, va la mint éves in - for ma ti kai terv és in for ma ti kai beszerzési terv készítésére kötelesek. (2) A szer ve ze ti in for ma ti kai stra té gi á nak tar tal maz nia kell az érin tett szerv ál ta lá nos stra té gi á já val, a Ma gyar In - for má ci ós Tár sa da lom Stra té gi á val és a kor mány za ti in for - ma ti kai stra té gi á val össz hang ban, leg alább kö zép táv ra (2 3 évre) vo nat ko zó an a szol gál ta tó ál lam ki ala kí tá sá val, az ügy fe lek ha té kony és gyors ki szol gá lá sá val, a bel sõ fo - lya ma tok ha té kony meg szer ve zé sé vel kap cso la tos jö võ ké - pet, in téz ke dé si ter ve ket, le he tõ ség sze rint üte me zést. (3) Az in for ma ti kai terv nek a szer ve ze ti in for ma ti kai stra té gi á hoz iga zod va tar tal maz nia kell az elõ zõ évi kor - mány za ti in for ma ti kai fej lesz té sek re vo nat ko zó té te les be - szá mo lást, az adott évre vo nat ko zó kor mány za ti in for ma ti - kai fej lesz té si és pót lá si el gon do lá so kat, szak mai fel adat - kö rök sze rin ti bon tás ban tar tal maz nia kell az adott évben elérendõ fõ kormányzati informatikai célokat. (4) Az in for ma ti kai be szer zé si terv, az in for ma ti kai terv ben rög zí tett fel ada tok hoz kap cso ló dó an a be szer - zés re vo nat ko zó jog sza bá lyok kal és az ál lam ház tar tás mû - kö dé si rend jé re vo nat ko zó jog sza bá lyok kal is össz hang - ban tar tal maz za az érin tett szerv ál tal, adott év ben, bár - mely for rás ból be sze rez ni kí vánt kor mány za ti in for ma ti - kai esz kö zö ket, szol gál ta tá so kat. (5) Az érin tett szer vek a (2) (4) be kez dé sek sze rin ti szer ve ze ti in for ma ti kai stra té gi át, in for ma ti kai ter vet és in - for ma ti kai be szer zé si ter vet a kor mány za ti in for ma ti ka koordinációjára lét re ho zott tár ca kö zi bi zott ság aján lá sa i - ban rög zí tett for mai és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek meg - fele lõen határozzák meg, illetve készítik el. Az egyetértési jog gyakorlásának kezdeményezése 4. (1) A kor mány za ti in for ma ti kai te vé keny ség össze han - go lá sa ér de ké ben az érintett szerv a) a szer ve ze ti in for ma ti kai stra té gi á ját, ter ve zett mó - do sí tá sát, va la mint éves fe lül vizs gá la tát annak elfogadása elõtt, b) éves in for ma ti kai ter vét a fe je ze ti költ ség ve tés el fo - ga dá sát kö ve tõ 30 napon be lül, c) éves in for ma ti kai be szer zé si ter vét az in téz mé nyi költ ség ve tés el fo ga dá sát kö ve tõ 30 na pon be lül, de leg ké - sõbb a tárgy év március 15. nap já ig, kö te les ma gyar nyel ven az ér tel me zés hez, el bí rá lás hoz szük sé ges in for ma ti kai, mû sza ki, szer ve zé si do ku men tu - mok kal együtt a kor mány meg bí zott nak egyet ér té si, illetve vé le mé nye zé si jo gá nak gya kor lá sa ér de ké ben meg kül de - ni. (2) A kor mány meg bí zott az (1) be kez dés ben meg ha tá - ro zott do ku men tu mok alap ján ki je lö li azo kat a pro jek te - ket, ame lyek vo nat ko zá sá ban egyet ér té si jo gá nak gya kor - lá sa in do kolt (a továb biak ban: ki je lö lés). A ki je lö lés rõl a kor mány meg bí zott egyet ér té si jo gá nak gya kor lá sá val egy - ide jû leg tá jé koz tat ja az érin tett szer vet. Az érin tett szerv a kor mány meg bí zott egyet ér té sét kéri e ren de let tár gyi ha tá - lya alá tar to zó be szer zé si el já rás meg kez dé sét megelõ - zõen, amennyi ben az kijelölésre került, vagy az informatikai beszerzési tervben nem került feltüntetésre: a) hir det mény köz zé té te lé vel in du ló be szer zé si el já rás ese tén, az el já rást meg in dí tó hir det mény ter ve ze té nek a kor mány meg bí zott ré szé re tör té nõ meg kül dé sé vel, a hir - det mény köz zé té tel cél já ból a Köz be szer zé sek Ta ná csa ré - szé re tör té nõ meg kül dé sé nek ter ve zett idõ pont ját meg elõ - zõ en leg alább 9 nap pal, gyor sí tott el já rás ese tén a hir det - mény köz zé té tel céljából a Közbeszerzések Tanácsa részére történõ megküldésével egyidejûleg; b) hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás ese tén, az aján lat té te li fel hí vás meg kül dé sé nek ter ve zett idõ pont ja elõtt leg alább 9 nap pal, a Kbt a (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti el já rás ese tén a tár gya lás meg kez dé sé vel egy ide jû leg;

5 2005/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1311 c) az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, ille tõ leg alap ve - tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ vagy kü lön - le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé sek sa já tos sza bá lya i ról szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let ha - tá lya alá tar to zó be szer zé sek ese té ben, 9 nap pal a részvé - teli vagy az aján lat té te li felhívás tervezett megküldésének idõpontja elõtt; d) a köz pon to sí tott köz be szer zés ha tá lya alá tar to zó a köz pon ti be szer zõ szer ve zet ál tal kö tött ke ret szer zõ dés alap ján ter ve zett be szer zés ese té ben 9 nap pal a ter ve zett be szer zés elõtt, a be szer zés tár gyá nak rész le tes (mû sza ki) le írá sá val, a be ru há zá si cél meg je lö lé sé vel és a meg ren de - lés sel, egyéb ként az a), illetve b) pontnak megfelelõen. (3) Ha az (1) be kez dés b) és c) pont ja sze rint a kor mány - meg bí zott egyet ér té sé vel ko ráb ban már el fo ga dott éves in - for ma ti kai terv, be szer zé si terv mó do sí tá sá nak igé nye me - rül fel, úgy a ter ve zett mó do sí tás vo nat ko zá sá ban annak el fo ga dá sa elõtt az (1) be kez dés sze rin ti sza bá lyok meg fe - le lõ al kal ma zá sá val a kormánymegbízott állásfoglalását kell kérni. (4) A (2) be kez dés ben fel so rol tak bár me lyi ke ese tén az e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti, ki töl tött, és az érin - tett szerv kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult kép vi se lõ je ál tal alá írt, ille tõ leg elekt ro ni kus do ku men tum ese tén mi nõ - sí tett elekt ro ni kus alá írá sá val el lá tott Egyet ér té si adat la - pot, pa pír ala pon ket tõ, ha pe dig be nyúj tá sá ra elekt ro ni kus út igény be vé te lé vel ke rül sor, elekt ro ni kus do ku men tum for má já ban (egy pél dány ban) kell be nyúj ta ni. (5) Az Egyet ér té si adat lap va la mennyi ro va tát ki kell töl te ni, va la mint fel kell tün tet ni az ál lás fog la lás-ké rés hez csa tolt do ku men tu mok jegyzékét. (6) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak irány adók a Bel ügy mi nisz té ri um ra, va la mint a Hon vé del mi Mi nisz té - ri um ra és szerveikre is. A véleményezési jog gyakorlásának kezdeményezése 5. (1) A Bel ügy mi nisz té ri um, va la mint a Hon vé del mi Mi - nisz té rium és szer ve ik, az in for ma ti kai ter vet, va la mint az in for ma ti kai be szer zé si ter vet, illetve azok mó do sí tá sa it, a 4. (3) be kez dé sé nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val a 4. (1) be kez dés b) c) pont jai sze rin ti ha tár idõ vel elõ ze tesen kö te le sek vé le mé nye zés céljából a kormánymegbízott részére megküldeni. (2) A Bel ügy mi nisz té ri um, va la mint a Hon vé del mi Minisztérium és szer ve ik, az e ren de let ha tá lya alá tar to zó be szer zé sei kö zül azon be szer zé sek do ku men tu ma it, amely be szer zé sek a 4. (1) be kez dés sze rin ti el já rás so rán ki je lö lés re ke rül tek, illetve ha a be szer zés re az elõb bi ek tõl el té rõ en ke rül sor, a 4. (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ ha tár - idõk kel kell a kormánymegbízottnak véleményezésre megküldeni. (3) A vé le mény ké rés re a 4. (2) (5) be kez dé se i ben fog lal tak irány adók, az zal az el té rés sel, hogy az el já rás kez de mé nye zõ jé nek az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze - rin ti Vé le mé nye zé si adat la pot kell al kal maz nia. Az egyetértési és véleményezési jog gyakorlása 6. (1) A kor mány meg bí zott az egyet ér té si, vé le mé nye zé si el já rás ban az érin tett szerv ál tal biz to sí tott, va la mint egyéb mó don ren del ke zé sé re álló ira tok, ada tok alap ján dönt, egyet ér té sét vagy egyet nem ér té sét fe je zi ki, ille tõ leg a me ga la po zott dön tés ér de ké ben, a tárgy meg je lö lé sé - vel további tájékoztatást kér. (2) A kor mány meg bí zott egyet ér té si, vé le mé nye zé si jo - gát a kö vet ke zõ kö rül mé nyek együt tes vizs gá la tá ra ala - poz za: a) szak mai és szak ma po li ti kai szem pon tok sze rin ti ál - ta lá nos, az Euró pai Unió in for má ci ós tár sa dal mi, elekt ro - ni kus kor mány za ti po li ti ká i ban, stra té gi á i ban, ak ció ter ve i - ben fog lalt kö ve tel mé nye ket is ma gá ban fog la ló kö ve tel - mé nyek nek való meg fe le lés; b) az elekt ro ni kus kor mány za ti stra té gi á hoz, illetve a meg fe le lõ ága za ti rész stra té gi á hoz való kap cso ló dás, e st ra té gi ák kal való össze egyez tet he tõ ség; c) a stra té gia, pro jekt cél sze rû sé ge, ha té kony sá ga, gaz - da sá gos sá ga, meg va ló sít ha tó sá ga, a pár hu za mos fej lesz té - sek ki szû ré se; d) a ter ve zett pro jekt nek az érin tett szerv in for ma ti kai stra té gi á já hoz való viszonya. (3) Az érin tett szerv ál tal ter ve zett be szer zé si el já rás vo - nat ko zá sá ban a kor mány meg bí zott egyet ér té si, illetve vé - le mé nye zé si jo gá nak gya kor lá sa so rán el sõ sor ban azt vizs - gál ja, hogy a be szer zé si el já rás meg fe lel-e a ko ráb bi dön - té se alap ján el fo ga dott szer ve ze ti in for ma ti kai stra té gi á - nak, in for ma ti kai terv nek, illetve in for ma ti kai be szer zé si terv nek. (4) A be ad ványt be ér ke zés kor tar tal mi és for mai szem - pont ból a kor mány meg bí zott ellen õr zi, hogy az meg fe lel-e az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek. Amennyi - ben tar tal mi vagy for mai hi á nyos ság ta pasz tal ha tó, úgy a kor mány meg bí zott a hi ány és a hi ány pót lás ha tár ide jé nek meg je lö lé sé vel ha la dék ta la nul hi ány pót lá si fel hí vást bo - csát ki. (5) A 3. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti in for ma ti kai stra té gi á hoz kap cso ló dó egyet ér té si el já rás ha tár ide je 60, az éves in for ma ti kai terv hez, va la mint a be - szer zé si terv hez kap cso ló dó egyet ér té si, illetve vé le mé - nye zé si el já rás ha tár ide je 30 nap, mely be a hi ány pót lás,

6 1312 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/31. szám illetve fel vi lá go sí tás meg adá sá nak idõ tar ta ma nem szá mít bele. (6) A kor mány meg bí zott be szer zé si el já rást meg elõ zõ egyet ér té si, illetve vé le mé nye zé si el já rá sá nak idõ tar ta ma az el já rást kez de mé nye zõ be ad vány ér kez te té sé tõl szá mí - tott 8 na pot nem ha lad hat ja meg. Ha a (4) be kez dés sze rint hi ány pót lá si fel hí vás ke rül ki bo csá tás ra, úgy az egyet ér té - si, illetve vé le mé nye zé si eljárás idõtartama legfeljebb 3 mun ka nap pal hosszabbodik meg. (7) A kor mány meg bí zott dön té sé rõl az el já rást kez de - mé nye zõ szerv kép vi se lõ jét, az Egyet ér té si, ille tõ leg Vé le - mé nye zé si adat lap a dön tést, ille tõ leg vé le ményt is tar tal - ma zó pél dá nyá nak a be kül dé si el já rás nak meg fe le lõ úton történõ visszaküldésével tájékoztatja. (8) A nem le ges dön tést in do kol ni kell. Az in do ko lást az Egyet ér té si, illetve a Vé le mé nye zé si adat la pon kell fel tün - tet ni. Az in do ko lás ban fel kell tün tet ni azo kat a mér le ge lés alap já ul szol gá ló így kü lö nö sen a (2) be kez dés ben rög zí - tett kö rül mé nye ket, ame lyek re a kormánymegbízott döntését alapozta. (9) Amennyi ben a kor mány meg bí zott a meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem hoz dön tést, illetve hi ány pót lá si fel hí - vás sal nem él, úgy a ha tár idõ el tel té vel egyet ér té se, illetve egyet ér tõ vé le mé nye megadottnak tekinthetõ. 7. (1) A kor mány meg bí zott egyet ér té si és vé le mé nye zé si jo gát az irá nyí tá sa alatt álló, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Elekt ro ni kus Kor mány zat Köz pont ján (a továbbiak ban: EKK) ke resz tül gya ko rol ja. (2) A kor mány meg bí zott az (1) be kez dés sze rin ti fel - adat kör ében eljárva: a) biz to sít ja és mû köd te ti a 6. sze rin ti el já rás le bo - nyo lí tá sá hoz szük sé ges ad mi niszt ra tív, sze mé lyi, biz ton - sá gi, tech ni kai, fi zi kai, kom mu ni ká ci ós, el len õr zé si és fel - ügye le ti ele me ken nyug vó fel té tel rend szert, az el já rás min den sza ka szá ban biz to sít ja a sze mé lyes és mi nõ sí tett ada tok vé del mé re, va la mint az üz le ti ti tok ra, a be szer zé si el já rás so rán ér vé nye sí ten dõ össze fér he tet len sé gi és ti tok - vé del mi sza bá lyok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ér vé nye sü - lé sét, b) fo gad ja a 4. (1) és 5. (1) be kez dé se alap ján a ré - szé re meg kül dött be ad vá nyo kat, c) for mai és tar tal mi szem pont ból meg vizs gál ja a be ad - vá nyo kat, a 6. (3) be kez dés sze rin ti eset ben hi ány pót lá si fel hí vást bo csát ki, va la mint d) gon dos ko dik a 6. (1) be kez dés sze rin ti dön té sek meg hozataláról. (3) Nem ve het részt az el já rás so rán meg is mer he tõ ada - tok, in for má ci ók ér té ke lé sé ben az a sze mély, aki a be szer - zés re al kal ma zan dó jog sza bá lyok meg fe le lõ sza bá lyai sze - rint a be szer zé si el já rás elõ ké szí té se, a fel hí vás és do ku - men tá ció el ké szí té se so rán, vagy az el já rás más sza ka szá - ban sem jár hat na el az aján lat ké rõ ne vé ben. Erre vo nat ko - zó an nyi lat koz ni kö te les, és nyi lat ko za tát az adott pá lyá zat vé le mé nye zé si anya gá ban meg kell õrizni. (4) Az egyet ér té si jog, illetve vé le mé nye zé si jog gya - kor lá sa so rán az EKK ré szé rõl nem jár hat el az a sze mély, aki az egyet ér té si, illetve vé le mé nye zé si jog alap já ul szol - gá ló ban fel so rolt in téz ke dé sek so rán az érin tett szerv részérõl korábban eljárt. 8. (1) Az e ren de let be fog lalt sza bá lyok tól el té rõ el já rás ese tén a kor mány meg bí zott a fe je ze tért fe le lõs mi nisz ter, illetve az érin tett szerv ve ze tõ je felé jelzéssel élhet. (2) Amennyi ben a kor mány meg bí zott az 1. (4) be kez - dé se sze rin ti vé le mé nye zé si jog kör ben jár el, úgy az érin - tett szerv re, in téz mény re néz ve vé le mé nye nem kö te le zõ. A kor mány meg bí zott azon ban vé le mé nye fi gyel men kí vül ha gyá sa ese tén a felügyeleti szerv felé jelzéssel élhet. Záró rendelkezések 9. (1) E ren de let áp ri lis 1-jén lép ha tály ba. (2) A év ben az érin tett szer vek, a Kbt. 5. (1) be - kez dés ben meg ha tá ro zott köz be szer zé si ter vük kel össz - hang ban el ké szí tett éves in for ma ti kai be szer zé si ter vü ket amennyi ben 2005-ben még nem szol gál tat tak ilyen cél ra ada to kat az EKK ré szé re áp ri lis 30-ig kö te le sek a kor mány meg bí zott ré szé re egyet ér té si, illetve vé le mé nye - zé si joga gya kor lá sa ér de ké ben meg kül de ni. (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz be szer zé si el já rá sok ban elekt ro ni ku san gya ko - rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek sza bá lya i ról és az Elektro - nikus Köz be szer zé si Rend szer rõl szóló 167/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 28. -a. (4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz be - szer zé si el já rá sok ban elekt ro ni ku san gya ko rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek sza bá lya i ról és az Elekt ro ni kus Köz be szer - zé si Rend szer rõl szóló 167/2004. (V. 25.) Korm. ren de let 29. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) E ren de let 10. (3) be kez dé se, a ai és III. fe je ze te de cem ber 1-jén, a 10. (1) (2) be kez dé - sei no vem ber 30-án lép nek hatályba. A mi nisz ter el nök he lyett: Kis s Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

7 2005/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet a 44/2005. (III. 11.) Korm. rendelethez Egyetértési adatlap 1. A pro jekt jel lem zé se Szer ve zet meg ne ve zé se, el ér he tõ sé gei Pro jekt cí me Köz be szer zé si el já rás faj tá ja Pro jekt kez dés dá tu ma A pá lyá zat ki író já nak ada tai (szer ve zet, szer - ve ze ti egy ség meg ne ve zé se, el ér he tõ sé gei) A pro jekt költ ség ve té si ke re te (ezer Ft) Igény be vett for rás ke re tek meg ne ve zé se Ter ve zett mû sza ki tar ta lom jel lem zé se Fel hasz ná lás ra ter ve zett hard ver esz kö zök Fel hasz ná lás ra ter ve zett szoft ver esz kö zök/li - cen szek Pro jekt be fe je zés dá tu ma 2. A pro jekt kap cso ló dá sa a szer ve zet in for ma ti kai stra té gi á já hoz Stra té gia meg ne ve zé se, el ér he tõ sé ge Stra té gia tí pu sa (szer ve ze ti/ága za ti) Ki adás dá tu ma és ér vé nyes sé ge Jó vá ha gyó ne ve, be osz tá sa 3. A pro jekt kap cso ló dá sa a kor mány zat in for ma ti kai stra té gi á já hoz Kor mány za ti in for ma ti kai stra té gi á hoz va ló kap cso ló dás (MITS/eKor mány zat stra té gia) Egyéb szer ve zet már meg va ló sí tott/fo lya mat ban lé võ pro jekt je i hez va ló kap cso ló dás Dá tum meg adá sa hely ség név vel P. H. fe le lõs ve ze tõ alá írá sa A Kor mány meg bí zott dön té se: 1. Egyet ért a pro jekt in dí tá sá val. 2. Nem ért egyet a pro jekt in dí tá sá val. 3. To váb bi ki egé szí tõ in for má ci ót kér: Dátum: P. H. alá írás

8 1314 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/31. szám 2. számú melléklet a 44/2005. (III. 11.) Korm. rendelethez Véleményezési adatlap 1. A pro jekt jel lem zé se Szer ve zet meg ne ve zé se, el ér he tõ sé gei Pro jekt cí me Köz be szer zé si el já rás faj tá ja Pro jekt kez dés dá tu ma A pá lyá zat ki író já nak ada tai (szer ve zet, szer - ve ze ti egy ség meg ne ve zé se, el ér he tõ sé gei) A pro jekt költ ség ve té si ke re te (ezer Ft) Igény be vett for rás ke re tek meg ne ve zé se Ter ve zett mû sza ki tar ta lom jel lem zé se Fel hasz ná lás ra ter ve zett hard ver esz kö zök Fel hasz ná lás ra ter ve zett szoft ver esz kö zök/li - cen szek Pro jekt be fe je zés dá tu ma 2. A pro jekt kap cso ló dá sa a szer ve zet in for ma ti kai stra té gi á já hoz Stra té gia meg ne ve zé se, el ér he tõ sé ge Stra té gia tí pu sa (szer ve ze ti/ága za ti) Ki adás dá tu ma és ér vé nyes sé ge Jó vá ha gyó ne ve, be osz tá sa 3. A pro jekt kap cso ló dá sa a kor mány zat in for ma ti kai stra té gi á já hoz Kor mány za ti in for ma ti kai stra té gi á hoz va ló kap cso ló dás (MITS/eKor mány zat stra té gia) Egyéb szer ve zet már meg va ló sí tott/fo lya mat ban lé võ pro jekt je i hez va ló kap cso ló dás Dá tum meg adá sa hely ség név vel P. H. fe le lõs ve ze tõ alá írá sa A Kor mány meg bí zott ál lás pont ja: 4. Egyet ért a pro jekt in dí tá sá val. 5. Nem ért egyet a pro jekt in dí tá sá val. 6. To váb bi ki egé szí tõ in for má ci ót kér: Dá tum: P. H. alá írás

9 2005/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1315 A Kormány 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelete a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásának részletes szabályairól A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság nak az elekt ro ni kus alá - írás ról szóló évi XXXV. tör vénnyel (a továb biak - ban: Eat.) kap cso la tos fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint az Eat. alap ján le foly ta tott el já rá sok rész le tes sza bá lya i ról, az ezek kel kap cso la tos nyil ván tar tá sok ve ze té sé rõl, tartal - máról az Eat a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka - pott fel ha tal ma zás alap ján a Kormány a kö vet ke zõ ket ren - de li el: 1. A ren de let ha tá lya ki ter jed a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó - ság ra (a továb biak ban: Ha tó ság), va la mint a bel föl di la kó - he lyû vagy bel föl dön tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ ter - mé sze tes sze mé lyek re, illetve bel föl di szék he lyû (te lep he - lyû) jogi sze mé lyek re vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li szer - ve ze tek re (a to váb bi ak ban: szol gál ta tók), ame lyek elekt ro - ni kus alá írás sal kap cso la tos szol gál ta tást nyúj ta nak, vagy a Ha tó ság hoz az Eat. 6. (1) be kez dé sé nek a) d) pont jai sze rin ti szol gál ta tás (a továb biak ban: elekt ro ni kus alá írás - sal kap cso la tos szol gál ta tás) nyúj tá sá ra irá nyuló be je len - tést tesz nek. I. Fejezet A SZOLGÁLTATÓK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS TÖRLÉSE, VALAMINT A VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE 2. (1) A szol gál ta tót a szol gál ta tó ál tal a szol gál ta tás nyúj - tá sá nak meg kez dé se elõtt leg alább 30 nap pal tett be je len - té se alap ján a Ha tó ság nyil ván tar tás ba ve szi. A be je len tés - nek tar tal maz nia kell: a) a szol gál ta tó ne vét, lak cí mét vagy szék he lyét; b) a szol gál ta tó ál tal vég zett szol gál ta tá sok meg ne ve - zé sét; c) a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak he lyét és a szol gál ta tás meg kez dé sé nek idõ pont ját; d) amennyi ben a szol gál ta tó sze re pel a cég nyil ván tar - tás ban, a cég jegy zék szá mát. A be je len tést a Ha tó ság ál tal hon lap ján elekt ro ni ku san köz zé tett be je len tõ la pon, elekt ro ni kus do ku men tum ként és nyom ta tott for má ban kell meg ten ni. (2) A be je len tés hez csa tol ni kell az Eat. 7. -ának (2) be - kez dé sé ben meg ha tá ro zott ira to kat és do ku men tu mo kat, va la mint a) mi nõ sí tett szol gál ta tó ese tén e ren de let 1. szá mú mel lék le te, nem mi nõ sí tett szol gál ta tó ese tén e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti Nyi lat ko za tot; b) mi nõ sí tett szol gál ta tó ese tén a szol gál ta tó val szem - ben a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek - nek való meg fe le lõ sé get iga zo ló kü lön jog sza bály ban 1 meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ, füg get len szak ér tõ ál tal ki adott szak vé le ményt; c) hi te le sí tés-szol gál ta tó, illetve idõ bé lyeg zés-szol gál - ta tó ese té ben az Eat. 7. -ának (5), illetve (6) be kez dé se sze rin ti iga zo lást. (3) Amennyi ben a be je len tés nem fe le l meg az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak nak, a Ha tó ság a be je len tõt ha la - dék ta la nul ha tár idõ meg je lö lé sé vel hi ány pót lás ra hív ja fel. (4) Amennyi ben a Ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a be je - len tés a hi ány pót lást kö ve tõ en sem fe le l meg az (1) és a (2) be kez dés ben fog lal tak nak, a nyil ván tar tás ba vé telt meg ta gad ja, és er rõl a be je len tõt írás ban ér te sí ti. (5) A Ha tó ság az Eat. 7. -ának (2) be kez dé se sze rin ti do ku men tu mo kat meg vizs gál ja ab ból a szem pont ból, hogy azok meg fe lel nek-e a kü lön jog sza bály ban felsorolt kö ve tel mé nyek nek. Amennyi ben a Ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a be nyúj tott ira tok a kö ve tel mé nye ket nem, vagy nem tel jes kö rû en elé gí tik ki, a szol gál ta tót a (3) be kez dés sze rint hi ány pót lás ra hív ja fel. (6) A szol gál ta tó a mû kö dé sé ben a nyil ván tar tás ba vé - tel kor be je len tett ada tok kö ré ben ter ve zett vál to zást annak be ve ze té se elõtt 30 nap pal kö te les be je len te ni a Ha - tó ság nak. Ha a vál to zás a szol gál ta tá si sza bály zat mó do sí - tá sát is igény li, a vál to zás be je len té sé vel egy ide jû leg a szol gál ta tá si sza bály zat mó do sí tá sát is be kell nyúj ta ni. A vál to zás be je len té sé hez csa tol ni kell a 2. (1) és (2) be kez - dé se sze rin ti azon ira to kat, ame lyek a szol gál ta tó nak a vál - to zás sal érin tett kö rül mé nye i re vo nat koz nak. (7) Amennyi ben a Ha tó ság el len õr zé se so rán a szol gál - ta tó mû kö dé sé ben vál to zást ta pasz ta l, vagy az más mó don a tu do má sá ra jut, a szol gál ta tót fel hív ja a vál to zás sal össze füg gõ ira tok csa to lá sá ra, a szol gál ta tá si sza bály zat mó do sí tá sá ra és annak a Ha tó ság hoz tör té nõ be nyúj tá sá ra. (8) A Ha tó ság a szol gál ta tót a nyil ván tar tás ból tör li, ha az Eat a (1) be kez dé sé nek a) e) pont já ban meg ha tá - ro zott in téz ke dé sei nem ve zet tek ered mény re, és 1 Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértõ nyilván - tar tás ba vé te lé rõl szóló 7/2002. (IV. 26.) MeHVM ren de let

10 1316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/31. szám a) a nyil ván tar tás ba vé tel fel té te le már nem áll fenn, vagy b) az Eat.-ban, illetve az Eat. vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ban fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té se más mó don nem biz to sít ha tó. 3. A 2. (1) be kez dé se sze rin ti be je len té se meg té te le kor a szol gál ta tó nak nyi lat koz nia kell ar ról, hogy te vé keny sé gét mi nõ sí tett szol gál ta tó ként kí ván ja-e foly tat ni. Amennyi - ben a 2. (3) (5) be kez dés ben fog lal tak sze rint a mi nõ sí - tett szol gál ta tás ként való nyil ván tar tás ba vé tel nek aka dá - lya nincs, a be je len tés és a mi nõ sí tett szol gál ta tást nyúj ta ni kí vá nó szol gál ta tó nyi lat ko za ta alap ján a Ha tó ság a szol - gál ta tót fel ve szi a mi nõ sí tett szol gál ta tók nyil ván tar tá sá - ba, amely az Eat.-ban meg ha tá ro zott ada to kat tar tal maz za. II. Fejezet KÜLFÖLDI TANÚSÍTVÁNNYAL KAPCSOLATOS KÖZZÉTÉTELI ELJÁRÁS 4. (1) A Ha tó ság a kül föl di szék he lyû, illetve la kó he lyû (a továb biak ban: kül föl di) hi te le sí tés-szol gál ta tó ál tal ki - bo csá tott ta nú sít vánnyal kap cso la tos az Eat. 5. -ának (4) (6) be kez dé se sze rin ti fe le lõs ség vál la lást nyil ván tar - tás ba ve szi, és ar ról bár ki szá má ra hoz zá fér he tõ és fo lya - ma to san el ér he tõ nyil ván tar tást tesz köz zé. (2) A bel föl di szék he lyû, ille tõ leg la kó he lyû (a továb - biak ban: bel föl di) hi te le sí tés-szol gál ta tó ha la dék ta la nul kö te les be je len te ni a fe le lõs ség vál la lást. A be je len tés nek tar tal maz nia kell: a) a fe le lõs sé get vál la ló bel föl di hi te le sí tés-szol gál ta tó és a kül föl di hi te le sí tés-szol gál ta tó ne vét, szék he lyét, illetve la kó he lyét; b) a fe le lõs ség vál la lás kez de té nek és vé gé nek idõ pont - ját; c) a fe le lõs ség vál la lás tárgy be li, föld raj zi, idõ be li vagy egyéb kor lá ta it, ille tõ leg a fe le lõs ség vál la lás leg ma ga sabb ér té két; d) a fe le lõs ség vál la lás mód ját. (3) A nyil ván tar tás tar tal maz za a (2) be kez dés ben fog - lalt ada to kat. (4) Amennyi ben a Ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a be je - len tés nem tar tal maz za hi ány ta la nul a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat, a be je len tõt ha tár idõ meg je lö lé sé - vel fel hív ja a hi á nyok pót lá sá ra, en nek el mu lasz tá sa vagy nem tel jes körû tel je sí té se ese tén a nyil ván tar tás ba vé telt meg ta gad ja. III. Fejezet HITELESÍTÉS-SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEFEJEZÉSE 5. (1) Amennyi ben a szol gál ta tó szol gál ta tá si te vé keny sé - gét be kí ván ja fe jez ni, kö te les a te vé keny ség be fe je zé sé rõl leg alább 60 nap pal meg elõ zõ en a Ha tó ság nak be je len tést ten ni. (2) A be je len tés nek tar tal maz nia kell: a) a szol gál ta tó ne vét, lak cí mét vagy szék he lyét; b) a be fe je zés idõ pont já nak meg ha tá ro zá sát; c) az Eat ának (2) be kez dé se sze rin ti szol gál ta tó meg ne ve zé sét. (3) A te vé keny sé gét be fe je zõ szol gál ta tó a nyil ván tar - tást át ve võ ki je lölt szol gál ta tó nak a nyil ván tar tá sok át vé - te le és mû köd te té se kap csán fel me rü lõ költ sé ge it kö te les meg té rí te ni. 6. (1) Ha a szol gál ta tó te vé keny sé gé nek be fe je zé se elõtt az 5. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tar tal mú be je len tést nem tett, a nyil ván tar tá so kat át ve võ szol gál ta tót a Ha tó ság je lö li ki. (2) A nyil ván tar tá so kat át ve võ szol gál ta tót a Ha tó ság je lö li ki ak kor is, ha a szol gál ta tót a ha tó sá gi nyil ván tar tás - ból a 2. (8) be kez dé se alap ján tör li. (3) A Ha tó ság le he tõ ség sze rint azt a szol gál ta tót je lö li ki, amely a nyil ván tar tá sok át vé te lé re ön ként vál lal ko zik, en nek ér de ké ben meg ke re si az érin tett szol gál ta tó kat. A fel ada tot ön ként vál la ló szol gál ta tó hi á nyá ban a Ha tó - ság a ki je lö lés rõl szóló ha tá ro za tá ban kö te le zi a nyil ván - tar tá sok át vé te lé re a ki je lölt szol gál ta tót. (4) A Ha tó ság azt a szol gál ta tót je lö li ki, ame lyik a te vé - keny sé gét be fe je zõ szol gál ta tó val azo nos be so ro lá sú. Amennyi ben több ilyen hi te le sí tés-szol gál ta tó van, a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak figye lembevételével a Ha tó ság a ki je lö lés so rán az ügy fe lek ér de ke i re és a hosszú távú biz ton sá gos mû kö dés fel té te le i re való te kin tet tel hoz - za meg dön té sét. (5) Ha a hi te le sí tés-szol gál ta tó te vé keny sé gé nek be fe je - zé sét köve tõen más, az adott szol gál ta tást azo nos vagy magasabb szin ten vég zõ szol gál ta tó nem sze re pel a Ha tó - ság nyil ván tar tá sá ban, a Ha tó ság az Eat ának (5) be - kez dés sze rint jár el. (6) Az Eat ának (4) be kez dés sze rin ti eset ben a Ha tó ság ha la dék ta la nul in téz ke dik a te vé keny sé get be fe je - zõ szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott ta nú sít vá nyok vissza vo ná - sá ról és en nek köz zé té te lé rõl.

11 2005/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1317 (7) Amennyi ben a te vé keny sé gét be fe je zõ szol gál ta tó az 5. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te le - zett sé gé nek nem tesz ele get, a Ha tó ság e miatt fel me rült költ sé ge it a Ha tó ság fel szó lí tá sá ban fog lal tak sze rint 15 na pon be lül kö te les meg fi zet ni. (8) Amennyi ben a szol gál ta tó a (7) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gé nek a meg adott ha tár idõn be lül nem tesz ele - get, a Ha tó ság az Eat a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott kü lön jog sza bály ban rög zí tett biz to sí té kok - ból ere dõ jo ga it ér vé nye sít he ti. IV. Fejezet HATÓSÁGI ELLENÕRZÉS 7. A Ha tó ság a szol gál ta tók el len õr zé sé vel kap cso lat ban el lát ja az Eat ában meg ha tá ro zott fel ada to kat és al kal maz za az ott meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket, va la mint a mi nõ sí tett szol gál ta tók nál át fo gó éves hely szí ni el len õr - zést vé gez. Az el len õr zés rõl, va la mint az annak so rán szer - zett ta pasz ta la ta i ról az adat vé delem re vo nat ko zó jog sza - bá lyok figye lembevételével ké szí tett éves össze sí tett ér té - ke lõ je len té sét a tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis 30-áig nyil vá - nos ság ra hoz za. 8. (1) A Ha tó ság a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé té nek el len õr zé sét a szol gál ta tó ál tal be csa tolt ira - tok, do ku men tu mok, illetve a mi nõ sí tett szol gál ta tó nál le - foly ta tott, a fel té te lek fenn ál lá sá nak el len õr zé sé re irá - nyuló hely szí ni szem le út ján vég zi. (2) A Ha tó ság az ellen õr zés so rán fel tárt té nyek és bi zo - nyí té kok alap ján al kal maz hat ja az Eat ának (1) be - kez dé se sze rin ti in téz ke dé se ket. V. Fejezet HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE 9. (1) A Ha tó ság olyan nyil ván tar tá si rend szert ala kít ki, amely biz to sít ja a nyil ván tar tá sok köz zé té te lét és fo lya ma - tos el ér he tõ sé gét a Ha tó ság hon lap ján. (2) A Ha tó ság a 2. (1) és a 4. (1) be kez dé sé ben fog - lalt nyil ván tar tá so kon túl a ok sze rin ti nyil ván - tar tá so kat ve ze ti. A szolgáltatóknak a tevékenység befejezésével kapcsolatos nyilvántartása 10. A Ha tó ság nyil ván tar tás ba ve szi a te vé keny sé gét be fe - je zõ szol gál ta tó nyil ván tar tá sa it át ve võ, illetve az Eat. 9. -ának (7) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tot el lá tó szol gál - ta tót, ille tõ leg ha a szol gál ta tó meg õr zé si kö te le zett sé gé - nek mi nõ sí tett ar chi vá lá si szol gál ta tó igény be vé te lé vel tett ele get a te vé keny sé gét be fe je zõ szol gál ta tó meg õr zé si kö te le zett sé gé nek ele get tevõ mi nõ sí tett ar chi vá lá si szol - gál ta tót. A nyil ván tar tás a te vé keny sé gét be fe je zõ, illetve a nyil ván tar tá sa it át ve võ szol gál ta tó nak az Eat.-ban meg ha - tá ro zott ada ta it tar tal maz za. Elektronikus aláírási termékek nyilvántartása 11. (1) A Ha tó ság az Eat a (2) be kez dé sé nek b) pont - já ban meg ha tá ro zott kü lön jog sza bály ban rög zí tet tek alap - ján a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet ál tal ki ál lí tott meg fe le lõ sé - gi ta nú sít vány ban fog lalt elekt ro ni kus alá írá si ter mé ket, mint biz ton sá gos elekt ro ni kus alá írá si ter mé ket nyil ván - tar tás ba ve szi, a ta nú sí tó szer ve zet be je len té sé ben fog lalt aláb bi ada tok alap ján: a) a meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány ban fog lalt elekt ro ni kus alá írá si ter mék gyár tó ja; b) a ter mék so ro za tá nak vagy tí pu sá nak meg ne ve zé se (azo no sí tó ja); c) a meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány ki adá sá nak kel te. d) a meg fe le lõ sé get ta nú sí tó szerv meg ne ve zé se; e) a ta nú sít vány és a tel jes ta nú sí tá si je len tés el ér he tõ - sé ge. (2) Amennyi ben a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet be je len té - sé ben a Ha tó sá got ar ról ér te sí ti, hogy a meg fe le lõ sé gi ta - nú sít ványt vissza von ta, a Ha tó ság az elekt ro ni kus alá írá si ter mé ket a biz ton sá gos elekt ro ni kus alá írá si ter mé kek nyil ván tar tá sá ból tör li, a tör lés té nyét és idõ pont ját fel - tünteti. Tanúsító szervezetek nyilvántartása 12. (1) A Ha tó ság az elekt ro ni kus alá írá si ter mé kek meg fe - le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ra kü lön jog sza bály sze rint jo go sult szer ve ze te ket és ter mé sze tes sze mé lye ket az Eat ának (1) be kez dés sze rin ti ki je lö lés, illetve az Eat ának (2) be kez dé se sze rin ti akk re di tá ció alap ján a ki -

12 1318 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/31. szám je lö lé si, illetve akk re di tá lá si ok irat tar tal má nak meg fele - lõen nyil ván tar tás ba ve szi. (2) A Ha tó ság az elekt ro ni kus alá írá si ter mé kek meg fe - le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ra jo go sult szer ve ze te ket a nyil ván - tar tás ból tör li, a tör lés té nyét és dá tu mát fel tün te ti, ha a ki - je lö lõ a ki je lö lést vissza von ta, tö röl te, illetve, ha a szak mai akk re di tá ló bi zott ság az akk re di tá ci ót vissza von ta. Amennyi ben a bi zott ság a ki je lö lést fel füg gesz tet te, a Ha - tó ság ezt a nyil ván tar tás ban jelzi. Hitelesítési, idõbélyegzési és archiválási rendek nyilvántartása 13. (1) A Ha tó ság a mi nõ sí tett hi te le sí tés-szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott hi te le sí té si, idõ bé lyeg zé si és ar chi vá lá si ren - dek meg ne ve zé sét és egye di ob jek tum-azo no sí tó ját a szol - gál ta tó be je len té se alap ján nyil ván tar tás ba veszi. (2) A Ha tó ság a nyil ván tar tás ba vé tel lel egy ide jû leg a be je len tett hi te le sí té si, idõ bé lyeg zé si ille tõ leg ar chi vá lá si rend hez azo no sí tó je let ren del, és a szol gál ta tót a hi te le sí - té si, idõ bé lyeg zé si, ille tõ leg ar chi vá lá si rend hez ren delt azo no sí tó jel rõl ér te sí ti. (3) A be je len tett ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá so kat a szol gál ta tó a Ha tó ság nak a vál to zá so kat kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les be je len te ni. Önkéntes akkreditációs rendszerek nyilvántartása 14. (1) A Ha tó ság az Eat. 8/B. -a sze rint lét re jött ön kén tes akk re di tá ci ós rend szert, illetve az Eat. 8/B. -ának (3) be - kez dé se sze rint ta nú sí tott szol gál ta tót nyil ván tar tás ba veszi. (2) Az (1) be kez dés sze rint be je len tett ada tok ban be kö - vet ke zett vál to zá so kat a mû köd te tõ ille tõ leg a szol gál ta tó a Ha tó ság nak a vál to zá so kat kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les be je len te ni. VI. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15. (1) Ez a ren de let áp ri lis 1-jén lép ha tály ba. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Hír köz lé si Fõ fel ügye let nek az elekt ro ni kus alá - írás sal kap cso la tos fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint el já - rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló 151/2001. (IX. 1.) Korm. ren de let, va la mint a kor mány za ti elekt ro ni kus alá - írá si rend szer ki épí té sé vel össze füg gõ egyes kor mány ren - de le tek mó do sí tá sá ról szóló 47/2002. (III. 26.) Korm. ren - de let 1. -a. Az Európai Unió jogának való megfelelés 16. Ez a ren de let az elekt ro ni kus alá írás ról szóló évi XXXV. tör vénnyel, va la mint az elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos szol gál ta tá sok ra és ezek szol gál ta tó i ra vo nat - ko zó rész le tes kö ve tel mé nyek rõl szóló jog sza bállyal együtt az Euró pai Par la ment és a Ta nács, az elekt ro ni kus alá írás ra vo nat ko zó kö zös sé gi ke ret fel té te lek rõl szóló 1999/93/EK irány el vé nek való meg fe le lést szol gál ja. A mi nisz ter el nök he lyett: Kis s Pé ter s. k., a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter 1. számú melléklet a 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelethez AZONOSÍTÓ SZÁM MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT minõsített elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás nyújtásának nyilvántartásba vételéhez Alul írott a(z) (a továb - biak ban: szol gál ta tó) kép vi se le té ben 1. Nyi lat ko zom ar ról, hogy a -n kelt Be je len tés ben meg je lölt elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la - tos szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz: 1.1. a szol gál ta tó ren del ke zik a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyo kat ki elé gí tõ fi zi kai-kör nye ze ti vé de lem mel, szá mí tó gé pes prog ra mok kal/rend sze rek kel, nyil ván tar tá - sok kal, va la mint az ezek el len õr zé sé re szol gá ló, a koc ká - za tok kal adek vát és az el vár ha tó gon dos és kö rül te kin tõ ve ze tés hez és meg bíz ha tó mû kö dés hez szük sé ges kont roll rend szer rel. A ki ala kí tott kont roll rend szer be le ért ve a szük sé ges sza bály za to kat, az ügy vi te li és men té si, va la - mint hely re ál lí tá si el já rá so kat, az üz let me net foly to nos sá - gi és rend kí vü li (üz le ti és in for ma ti kai) hely ze tek ke ze lé - sé re vo nat ko zó ter vet és erõ for rá so kat biz to sít ja a te vé - keny ség fo lya ma tos és biz ton sá gos vég zé sé hez szük sé ges fel té te le ket;

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek 24. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2009. (II. 27.) Korm. ren de let A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

Részletesebben