VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére Hatályos: március 6. Közzététel: március 3. Alkalmazandó a március 15. előtt megkötött Szerződések tekintetében.

2 TARTALOM VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 TARTALOM... 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÁSZF HATÁLYA MEGHATÁROZÁSOK MÓDOSÍTÁSOK ELŐFELTÉTELEK DÍJAK, KAMATOK, KÖLTSÉGEK TÖRLESZTÉS, ÉS ELŐTÖRLESZTÉS KÉSEDELMES FIZETÉS BIZTOSÍTÉKOK DEVIZÁBAN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FELELŐSSÉGI NYILATKOZATOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER ÉS PANASZKEZELÉS ÉRTESÍTÉSEK EGYÉB RENDELKEZÉSEK A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE II. AZ EGYES ÜGYLETTÍPUSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK BERUHÁZÁSI HITEL ESETI FORGÓESZKÖZHITEL RULÍROZÓ FORGÓESZKÖZHITEL FOLYÓSZÁMLAHITEL BANKGARANCIA /A. BANKGARANCIA JÖVEDÉKI BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA /B. BANKGARANCIA VÁMFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA FAKTORÁLÁS Meghatározások: Követelésvásárlás (Engedményezés) A Követelések nyilvántartása és érvényesítése A számlavásárlás ellenértéke A Szerződés megszűnése A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (faktorálás) Egyéb rendelkezések KERETMEGÁLLAPODÁS Speciális meghatározások Megállapodás Egyes Bankszolgáltatások A Bankszolgáltatások igénybevételének közös feltétele

3 7.5. Díjak Biztosítékok Szerződésszegés Megszüntetés Költségek, díjak AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYBA LÉPÉSE

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az Ügyfelek számára nyújtott valamennyi Szolgáltatásra Az ÁSZF I. része alatti Általános Rendelkezések valamennyi Szolgáltatás, az ÁSZF II. része alatti Az Egyes Ügylettípusokra Vonatkozó Rendelkezések pedig az adott Szolgáltatás tekintetében szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket az Ügyfél az adott Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el. A Szerződés megkötése előtt tett akár írásbeli, akár szóbeli banki nyilatkozatok (kivéve, ha a banki kötelezettségvállalást kifejezetten tartalmazza) nem minősülnek a Szerződés részének, vagy a Szerződés megkötésére irányuló kötelezettségvállalásnak. Az ÁSZF II. Az Egyes Ügylettípusokra Vonatkozó Rendelkezések az adott Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés aláírásakor lépnek hatályba Amennyiben a Szerződés és az ÁSZF vagy az Üzletszabályzat rendelkezései között eltérés van, a Szerződés rendelkezései irányadók. Amennyiben az ÁSZF I. része alatti Általános Rendelkezések és a II. része alatti Az Egyes Ügylettípusokra Vonatkozó Rendelkezések előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései irányadóak. Amennyiben az ÁSZF és az Üzletszabályzat rendelkezései között van eltérés, az ÁSZF rendelkezései irányadóak Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos valamely kérdést a Szerződés, illetve az ÁSZF nem szabályoz, a Bank mindenkori hatályos Üzletszabályzata és Hirdetménye, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Ptk., a Hpt., és a pénzforgalomról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók Az ÁSZF rendelkezései annak hatályba lépésétől mind az Ügyfélre, mind a Bankra nézve kötelezőek, de az egyes Szolgáltatások kapcsán azoktól kölcsönös egyetértéssel a Szerződés kifejezett rendelkezésével írásban el lehet térni, illetve egyes rendelkezések alkalmazását ki lehet zárni A Felek eltérő rendelkezésének hiányában az ÁSZF hatálya alatt kötött Szerződésekre az ÁSZF rendelkezései akkor is vonatkoznak, ha az Ügyfél éves nettó árbevétele 200 millió forint alá csökken Jelen ÁSZF hatálya kiterjed arra a harmadik személyre is, aki (amely) az Ügyfél szerződésszerű teljesítéséhez biztosítékként a Bankkal szemben kötelezettséget vállal. A Felek külön rendelkezése alapján a jelen ÁSZF hatálya a Bank egyéb vállalati ügyfeleire is kiterjedhet. 2. MEGHATÁROZÁSOK Az itt felsorolt kifejezések az ÁSZF-ben, valamint a Szerződésben az alábbi jelentéssel bírnak: Alapjogviszony Anyavállalat ÁSZF Bank Bankgarancia Bankgarancia Nyilatkozat Bankgarancia Ígérvény Ígérvény Bankgarancia Megbízási Szerződés vagy vagy vagy jelenti a Bankgaranciával biztosítandó, szerződésen, jogszabályon, vagy egyéb jogcímen alapuló fizetési vagy egyéb, szerződésben/jogszabályban meghatározott vagy egyéb jogcímen keletkező kötelezettséget keletkeztető, tartalmazó jogviszonyt; jelenti a számvitelről szóló évi C. törvény szerint meghatározott anyavállalatot; jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételeket; jelenti az ERSTE BANK HUNGARY Zrt-t, amelynek székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u , cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély száma és kelte: 2061/2004., augusztus 26.; a Bank által az Ügyfél megbízása alapján a Bankgarancia Megbízási Szerződés vagy Bankgaranciakeret-szerződés szerint az annak mellékletében meghatározott formában és tartalommal kibocsátott bármely (pl. fizetési, teljesítési, jóteljesítési, ajánlati, vámvagy jövedéki, illetve egyéb) Bankgarancia Nyilatkozat, mely a Banknak az Ügyfél vagy az Ügyfél által meghatározott személy teljesítéséért való egyoldalú és önálló kötelezettségvállalása, amely alapján a Bank a Bankgaranciában meghatározott feltételek szerint fizetést teljesít; a Bank által az Ügyfél megbízása alapján a Bankgarancia Megbízási Szerződés feltételes Bankgarancia Ígérvény esetében a megállapodás szerint az annak mellékletében meghatározott formában és tartalommal kibocsátott Bankgarancia Ígérvényben a Bank arra vállal feltételes, vagy feltétel nélküli kötelezettséget, hogy az Ígérvényben megfogalmazottak szerint Bankgarancia Nyilatkozatot fog kibocsátani az Ígérvényben megnevezett Kedvezményezett felé; jelenti a II. rész 5. fejezetében szabályozott Bankgarancia Megbízási Szerződést; 4

5 Megbízási Szerződés Bankgaranciakeretszerződés Banki Munkanap Banki Kereskedelmi Árfolyam Banki Kereskedelmi Középárfolyam Banki Számlakonverziós Árfolyam Bankszámla Beruházási Hitel Biztosíték Biztosítékot Nyújtó Biztosítéki Szerződés BUBOR Devizában Nyújtott Szolgáltatás Díjak a Bank és az Ügyfél között Keretgarancia nyújtására létrejött megállapodás az a nap, amelyen a Bank az Ügyfelek részére nyitva áll, banki szolgáltatásokat nyújt, és a nyújtott Szolgáltatásra vonatkozóan az adott devizában az elszámolás-forgalom is igénybe vehető; a Bank által jegyzett, jellemzően kereskedelmi tevékenységhez és hitelfolyósításhoz, hiteltörlesztéshez kapcsolódó vételi (Banki Kereskedelmi Vételi Árfolyam), eladási (Banki Kereskedelmi Eladási Árfolyam) vagy középárfolyam (Banki Kereskedelmi Középárfolyam), amely alapján a konverzióval teljesített összeg a jegyzés napján, vagy az azt követő első, illetve második Banki Munkanapon kerül teljesítésre és amelyet a Bank minden Banki Munkanapon kétszer határoz meg az aktuális bankközi piaci árfolyamok alapján, délelőtt 11:00 és között (délelőtti jegyzés) és délután 16:00 és 17:00 között (délutáni jegyzés); tényleges konverzió nélkül kiértékelésekhez használt árfolyam; a Bank aznapi értéknapos teljesítésű, jellemzően számlakonverziók, kártyás tranzakciók esetére alkalmazott vételi (Banki Számlakonverziós Vételi Árfolyam), eladási (Banki Számlakonverziós Eladási Árfolyam) vagy középárfolyam (Banki Számlakonverziós Középárfolyam) devizaárfolyam típusa, amelyet a Bank az aktuális bankközi piaci árfolyamok alapján általános esetben naponta egyszer, reggel 6:45 és 8:15 között jegyez, kivételt többszöri árfolyamjegyzést az átlagost meghaladó devizapiaci mozgások tehetnek indokolttá; az Ügyfélnek a Banknál a Szerződésben meghatározott és a Szerződésben feltüntetett pénznemben vezetett egy vagy több bankszámlája; immateriális javak, tárgyi eszközök megszerzése, létesítése, bővítése, illetve befektetett pénzügyi eszközök megszerzése céljából nyújtott hitel; az Ügyfél, vagy valamely harmadik személy, a Biztosítékot Nyújtó által az Ügyfél Szerződésből származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott biztosítékokat jelenti; az Ügyfélen kívüli harmadik személy, aki az Ügyfél Szerződésből származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására Biztosítékot nyújt; az Ügyfél Szerződésből eredő fizetési kötelezettségei teljesítését biztosító mellékkötelezettségeket azok érvényesítésének módját és következményeit tartalmazó, a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező biztosítéki szerződés, vagy egyoldalú jognyilatkozat; a Magyar Nemzeti Bank által banki munkanapokon publikált meghatározott futamidőkre vonatkozó budapesti bankközi forint hitelkamatláb; a kamatjegyző bankok által a bankközi hitel nyújtására tett üzleti ajánlatok kerekítés szabályai szerint számított számtani középérték két tizedes jegyre kerekítve éves kamatlába (fixing). A BUBOR kamatok a fixinget követő második magyar banki munkanappal, mint a budapesti forint pénzpiac spot teljesítési napjával megegyező nappal induló üzletekre vonatkoznak, kivéve az overnight periódust, ahol az üzletkötés napja megegyezik a teljesítés napjával; minden olyan Szolgáltatás, melynél a Szerződésben az ügylet pénznemeként a magyar forinttól (HUF) eltérő pénznem kerül feltüntetésre; jelentik az Ügyfél által a Kamaton felül a Szolgáltatásért fizetendő egyéb, Szerződésben meghatározott díjakat, jutalékokat, költségeket esettől függően egyenként, illetve azok mindegyikét; Döntés A Bank által hozott olyan egyedi, az Ügyféllel kötendő Szerződésre vonatkozó a döntés időpontjában a Bank rendelkezésére álló információk és adatok alapján hozott döntés, amely az Ügyfélnek a Bank által a jelen ÁSZF alapján nyújtandó szolgáltatások iránti kérelmére született, és amelynek feltételei a Szerződésbe beépülésre kerülnek. EGT az Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió tagállamai valamint Norvégia, Izland és 5

6 EGT deviza Lichtenstein jelenti az Európai Gazdasági Térség országainak devizáit Egyedi Árfolyam Egyedi Árfolyam-Megállapodások Lebonyolítására szolgáló Keretszerződés rendelkezéseinek megfelelően kizárólag az Ügyfél részére jegyzett eladási vagy vételi árfolyam Egyedi Bankgarancia Egyéb Bankszámla Eseti Hitel EURIBOR a Banknál mindenkor alkalmazott standard okirati tartalomtól eltérő Bankgarancia; az Ügyfél bármely Bankon kívüli pénzforgalmi szolgáltatónál bármely pénznemben, bankszámla-keretszerződés, betétszerződés vagy takarékbetét szerződés alapján belföldön vezetett bármely, illetve valamennyi bankszámlája; valamennyi, eseti jelleggel nyújtott nem Rulírozó Hitel; banki munkanapokon délelőtt órakor publikált (pl.: Reuters terminál EURIBOR oldalán) meghatározott futamidőkre vonatkozó euro bankközi hitelkamatláb; a kamatjegyző bankok által a bankközi hitel nyújtására tett üzleti ajánlatok - kerekítés szabályai szerint számított számtani középérték kerekítve - éves kamatlába (fixing). Az EURIBOR kamatok a fixinget követő második banki munkanappal, mint az euro pénzpiac spot teljesítési napjával megegyező nappal induló üzletekre vonatkoznak, kivéve az overnight periódust, ahol az üzletkötés napja megegyezik a teljesítés napjával; Faktorálás Kereskedelmi szerződéssel, számlával igazolt rövidlejáratú, halasztott fizetésű követelések esedékesség előtt történő megvásárlását jelenti, a követelések engedményezésével. A Bank által nyújtott faktorálás, mint pénzügyi szolgáltatás magában foglalja az általános, egyedi, illetve csendes engedményezésre vonatkozó szabályokat egyaránt. Felhatalmazó Levél Fél, vagy Felek Folyószámlahitel Futamidő Hpt. Hirdetmény Kamat, Ügyleti Kamat Kamatbázis Kamatfelár olyan, az Ügyfél által a Szerződés mellékletében meghatározott formában megtett, fedezethiány esetén a vonatkozó jogszabály által megengedett leghosszabb sorba állítási időtartamot tartalmazó, kizárólag a Bank írásbeli hozzájárulásával visszavonható, és az Ügyfél számlavezető pénzfogalmi szolgáltatója által nyilvántartásba vett és cégszerű aláírással visszaigazolt nyilatkozat, amellyel az Ügyfél, mint fizető fél számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, mint kedvezményezettet, hogy a Bank követelését az Ügyfél adott pénzforgalmi számlája terhére beszedési megbízás útján érvényesítse, és amelyben engedélyezi a Bank számára e számla vonatkozásában beszedési megbízás benyújtását; jelenti a Bankot és az Ügyfelet, a Biztosítékot Nyújtót, illetve esettől függően ezek valamelyikét vagy mindegyikét; olyan Rulírozó Hitel, amely alapján a Bank oly módon nyújt hitelt az Ügyfélnek, hogy az Ügyfél Bankszámláján a Szerződésben meghatározott keretösszegig növelheti tartozását, amennyiben a Bankszámla egyenlege a pénzforgalmi megbízások teljesítéséhez nem nyújt fedezetet; a Szerződés alapján nyújtott hitel, kölcsön futamideje, eltérő megállapodás hiányában a Szerződés aláírásának napjától a hitel, kölcsön Szerződés szerinti Végső Lejárat Napjáig tartó időtartam; a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló mindenkor hatályos törvény; a Bank által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, a Bank honlapján (www.erstebank.hu), illetve a jogszabályban meghatározott módon közzétett Hirdetmény az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. vállalati hitel-, kölcsön- és bankgarancia ügyleteivel kapcsolatosan felszámított kamatokról, díjakról és jutalékokról és költségekről elnevezésű tájékoztatója, mely Hirdetménynek az adott Szerződésre vonatkozó részei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik; a Kamatbázis és a Kamatfelár éves százalékban meghatározott összege; az adott Szolgáltatás után fizetendő szerződéses kamat meghatározásánál alapul szolgáló, a Szerződésben meghatározott éves százalékban figyelembe vett referencia kamatláb, pl. Vállalati Alapkamat, BUBOR, LIBOR, EURIBOR, jegybanki alapkamat; a Bank által elsősorban az Ügyfél banki kockázata alapján saját hatáskörében meghatározott, éves százalékban kifejezett érték, mely a Kamatbázissal együttesen 6

7 Kamatperiódus Kamatok Kedvezményezett Keretgarancia Keretmegállapodás Kényszerforintosítás KHR KHR Ügyféltájékoztató Késedelmi Kamat Kockázatvállalási Limit Komfortlevél Leányvállalat Lejárat Napja LIBOR Multicurrency alkotja az Ügyfél által fizetendő Kamatot; az a Szerződésben rögzített időszak (naptári nap, hónap, negyedév vagy félév), amely alatt az Ügyleti Kamat mértéke az egyoldalú módosítást kivéve változatlan, és amelynek első napján a Kamatbázis az akkor irányadó mértékéhez igazodva megváltozik, illetve amelynek utolsó napját követő napon új Kamatperiódus kezdődik azzal, hogy az első Kamatperiódus az első folyósítás napján kezdődik és a Szerződésben rögzített következő kamatidőszak első napját megelőző napon ér véget, az utolsó Kamatperiódus az utolsó kamatidőszak első napján kezdődik és a Lejárat Napjáig tart; az Ügyleti Kamat és a Késedelmi Kamat együttesen; az Ügyfél által a Bankgarancia Nyilatkozatban megjelölt harmadik személy, akivel szemben a Bank a Bankgarancia alapján egyoldalú fizetési kötelezettséget vállal; a Bank Bankgaranciakeret-Szerződés alapján meghatározott összegű Bankgarancia keretet nyit és tart az Ügyfél rendelkezésére azzal, hogy az Ügyfél a rendelkezésre álló Bankgarancia keretösszeg terhére, legfeljebb a keretösszeg erejéig egyoldalú jognyilatkozattal, vagy kérelemmel Bankgarancia és/vagy Bankgarancia Ígérvény Szolgáltatást vehet igénybe; a Bank és az Ügyfél között létrejött olyan megállapodás, melynek alapján az Ügyfél legfeljebb a Keretmegállapodásban megjelölt összeg (Keretösszeg) erejéig a Keretmegállapodásban meghatározott egy vagy többféle Szolgáltatást (Bankszolgáltatások) vehet igénybe a Keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződés(ek) szerint. Devizában Nyújtott Szolgáltatás esetében a Bank azon jogosultsága, hogy előre meghatározott feltételek bekövetkezte esetén az esedékes devizatartozást a tranzakció végrehajtásakor érvényes, legutoljára jegyzett Banki Kereskedelmi Eladási Árfolyam alkalmazásával forintra átváltsa; Központi Hitelinformációs Rendszer; a Szerződés mellékletét képező, a KHR-be történő adatátadás szabályairól szóló hatályos jogszabályok szerinti tájékoztatás, Ügyfél nyilatkozat; a lejárt tartozások után az esedékesség napjától a befizetés lejárt tartozásra történő elszámolásának időpontjáig terjedő időre fizetendő kamat; forinttól eltérő devizanemben történő kockázatvállalás során az adott Szerződésben ekként meghatározott összeg, illetve amennyiben az adott Szerződésben összegszerűen nincs megjelölve, úgy az adott Szerződésben (keretszerződésben) szereplő, igénybe vehető (lehívható) hitel(keret) összege szerződéskötés napján érvényes Banki Kereskedelmi Középárfolyamon (délelőtti jegyzés) átszámított forintösszegének 110 (egyszáztíz) %-a (százaléka); az Ügyfélnek a Szerződés alapján fennálló tartozásaival kapcsolatban, az Ügyfél tulajdonosa, illetve a tulajdonosi körébe tartozó személy által a Banknak, a Bank által meghatározott tartalommal és formában tett nyilatkozat, melyben a nyilatkozatot tevő például arra vállal kötelezettséget, hogy gondoskodik arról, hogy az Ügyfél a Futamidő, illetve Bankgarancia esetén a garanciavállalás ideje alatt mindig olyan helyzetben lesz, hogy fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja, illetve, hogy nem hoz olyan döntéseket, melyek ezt negatívan befolyásolnák; jelenti a számvitelről szóló évi C. törvény szerint meghatározott leányvállalatot; a Szerződésben meghatározott azon határnapo(ka)t jelenti, ameddig legkésőbb az Ügyfélnek a Szerződés alapján a Bank felé fennálló valamely esedékes tartozásá(ai)t meg kell fizetnie, és amelyet követően e meg nem fizetett tartozás(ok) lejárttá válik (válnak); banki munkanapokon délelőtt árakor a British Bankers' Association (BBA) által publikált (pl.: Reuters terminál LIBOR oldalán) meghatározott futamidőkre és meghatározott devizákra vonatkozó londoni bankközi hitelkamatláb; a kamatjegyző bankok által a bankközi hitel nyújtására tett üzleti ajánlatok - kerekítés szabályai szerint számított számtani középérték kerekítve - éves kamatlába (fixing); A LIBOR kamatok a fixinget követő második banki munkanappal, mint a londoni pénzpiac spot teljesítési napjával megegyező nappal induló üzletekre vonatkoznak, kivéve az overnight periódust, ahol az üzletkötés napja megegyezik a teljesítés napjával; a Devizában Nyújtott Szolgáltatás olyan formája, amelyben az Ügyfél a hitel folyósítását 7

8 Devizahitel Nyilatkozat Egyéb Bankszámlákról, Fennálló Hitelek Listájáról és Terhek Listájáról Nyilatkozat Titoktartási Kötelezettség Felmentésre Alóli Nyilatkozat a Belső Hitelekre, és Összeférhetetlenségi Szabályokra Ptk. Rendelkezésre Tartási Idő Rulírozó Hitel Rendkívüli Helyzet Piaci Rendkívüli Piaci Helyzet esetén alkalmazandó Kamat: a Szerződésben rögzített bármelyik devizanemben kérheti, úgy, hogy egyszerre akár több devizanemben is állhat fenn kintlévősége; a Szerződés mellékletét képező lista, amely tartalmazza az Ügyfél (i) nyilatkozat aláírásakor valamennyi más pénzforgalmi szolgáltatónál, bármely pénznemben vezetett bankszámlájának (Egyéb Bankszámlák) adatait; (ii) nyilatkozat aláírásakor az egyes Bankon kívüli hitelezőkkel szemben fennálló hitel/kölcsön/bankgarancia ügyletből, illetve más ilyen, vagy hasonló jellegű pénzügyi kötelezettségvállalásból (beleértve a lízingügyletet, treasury ügyletet és kezességvállalást, kötvény kibocsátást is) származó kötelezettségeit, ide nem értve a szokásos üzletmenet körébe eső áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyra tekintettel 90 (kilencven) napot meg nem haladó időtartamra igénybevett előleget vagy halasztott fizetést; (iii) vagyonát alkotó dolgokon, illetve jogokon, a nyilatkozat aláírásakor fennálló egyes zálogjogokat, illetve egyéb ügyleti biztosíték célját szolgáló terheket, a Bank részére alapított Biztosítékok feltüntetése nélkül; a Szerződés mellékletét képező nyilatkozat, amely az Ügyféllel kapcsolatban álló pénzügyi intézmény(ek)et az Ügyfél Nyilatkozatban pontosított bankszámláira, azok egyenlegére, forgalmára vonatkozó adat, továbbá a pénzügyi intézmény(ek)kel kötött hitel-, kölcsön-, bankgarancia szerződéseire, egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásra irányuló szerződéseire (beleértve a lízinget, treasury ügyletet, kezességvállalást, kötvény kibocsátást is) vonatkozó adat Bank részére történő kiszolgáltatására hatalmazza fel; a Szerződés mellékletét képező a Hpt. 60. (1) bekezdés c) és d) pontja, valamint az 57. (1), (2) és (3) bekezdése vonatkozásában tett Ügyfél nyilatkozat; jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényt a Szerződésben a Szolgáltatás igénybevételi lehetősége céljából ekként meghatározott időszak; olyan hitel, melynek keretében a már folyósított kölcsön, annak visszafizetése esetén, a visszafizetett összeg erejéig a Rendelkezésre Tartási Időn belül ismételten igénybe vehető; a pénzpiaci illetve makrogazdasági zavarok miatt az ügylet finanszírozásának költségeit befolyásoló tényezők, így különösen az irányadó pénzpiaci kamatok szintje ( jegybanki alapkamat, BUBOR, LIBOR, EURIBOR, EONIA, MNB fedezett hitel és betéti kamatlábak, bankközi kamatok stb.) a nemzetközi és hazai pénzpiaci devizakamatok mértéke, a bankközi hitelkamatok a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átlagos hozamszintje, vagy a Bank refinanszírozási lehetőségei lényeges mértékben megváltoznak, aminek következtében a Bank valamely kamatjegyzési napon csak a Szerződésben megállapított Kamatbázisnál magasabb költséggel tud forráshoz jutni, vagy a Bank a Szerződésben kikötött Kamatbázist megbízható és ésszerű módon nem tudja megállapítani. Amennyiben a Szerződésben kikötött Kamatbázis nem állapítható meg megbízható és ésszerű módon, úgy a Bank köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni és amint lehetséges megállapítani az adott Kamatperiódusra irányadó Kamatot a következők összegeként: (i) a Szerződésben meghatározott Kamatfelár és (ii) a Bank által meghatározott olyan kamatbázis, amely éves kamatként kifejezi azt a költséget, amivel a Bank a Szolgáltatást az általa ésszerűen választott forrásból finanszírozni tudja. Amennyiben a Szerződésben rögzített Kamatbázis jegyzése visszaáll, úgy a Felek Kamatbázisként újra a Szerződésben megállapított Kamatbázist alkalmazzák azzal, hogy alkalmazásának kezdő időpontja a következő Kamatperiódus első napja. Amennyiben a Rendkívüli Piaci Helyzet miatt a Bank csak a Szerződésben megállapított Kamatbázisnál magasabb költséggel tud forráshoz jutni, úgy a Bank jogosult a Kamatbázison és Kamatfeláron túlmenően az ilyen éves százalékos formában kifejezett többlet forrásköltségeit is érvényesíteni egy-egy Kamatperiódus tekintetében. A Bank a többlet forrásköltség értékéről az Ügyfelet az adott Kamatperiódust megelőzően értesíti. A Kamat mértékéhez hozzászámított többletköltség megfizetése a kamatfizetéssel egyidejűleg esedékes. Az Ügyfél ebben az esetben jogosult a többletköltséggel érintett teljes tartozását a soron következő kamatfizetési napon díjmentesen előtörleszteni 8

9 Standard Bankgarancia Szerződés Szolgáltatás TARGET Nap További Bankszámlák Ügyfél Ügyfélcsoport a Banknál mindenkor alkalmazott okirati tartalommal kibocsátott Bankgarancia; a Bank és az Ügyfél között létrejött az adott Szolgáltatásra vonatkozó feltételeket és rendelkezéseket tartalmazó írásbeli megállapodás, amelynek elválaszthatatlan részét képezi az Üzletszabályzat, az ÁSZF és a Hirdetmény is; valamennyi az ÁSZF II. része alatt nevesített pénzügyi szolgáltatás, valamint az Ügyfél és a Bank között valamely az ÁSZF II. részében egyébként nem nevesített pénzügyi szolgáltatás, amennyiben az ezen szolgáltatás tárgyában létrejött szerződés így rendelkezik; jelenti azt a napot, amelyen az euróban történő fizetések elszámolásra kerülnek a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System-en keresztül; jelenti az Ügyfélnek a Banknál vezetett, a Szerződésben meghatározott és a Szerződésben feltüntetett pénznemben vezetett bankszámláin (azaz a Bankszámlákon) kívüli valamennyi bankszámláját; Szerződés megkötésének időpontjában 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati ügyfelek, valamint mindazon ügyfelek, akikre nézve kifejezett megállapodás alapján az ÁSZF a Szerződés részévé válik; jelenti azon Ügyfeleket, amelyekkel szemben a Bank kockázatot vállalt és amelyek az alábbiakban meghatározott kapcsolat valamelyikében állnak egymással: a) az egyik Ügyfél közvetve vagy közvetlenül az Szmt. 3. (2) bekezdésének 1. pontja szerinti meghatározó befolyást gyakorol a csoport másik tagja felett, b) az Ügyfelek olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy ha az egyiknél pénzügyi problémák merülnek fel, valószínűsíthető, hogy a másik is visszafizetési nehézségekkel kénytelen számolni; ilyen kapcsolatnak számít különösen a 1. kezesség, készfizető kezesség, garanciák és egyéb biztosítékok, 2. jogszabályon vagy szerződésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelősség, 3. közvetlen kereskedelmi függőség, amelyet rövid távon nem lehet megszüntetni, illetőleg más üzleti kapcsolattal helyettesíteni, 4. közeli hozzátartozói viszony közös háztartásban élő hozzátartozók esetén. Ügyletlehívó Nyilatkozat Üzletszabályzat Vállalati Alapkamat Végső Lejárat Napja vagy Végső Lejárat az Ügyfél Keretgarancia igénybevételére vonatkozó egyoldalú jognyilatkozata; azon dokumentum, amely meghatározza a Bank és az Ügyfél közötti jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Bank és valamennyi Ügyfél közötti minden olyan jogviszonyban, melynek során a Bank valamely Szolgáltatást nyújt az Ügyfelek részére, és/vagy az Ügyfelek valamely Szolgáltatást vesznek igénybe a Banktól; a Bank által különböző devizákra jegyzett éves százalékban figyelembe vett és a Hirdetményben minden hónap első Banki Munkanapján közzétett banki referencia kamatláb, amely az adott devizára vonatkozó bankközi kamatláb (pl. BUBOR, EURIBOR) és az adott pénz és tőkepiacon a Bank rendelkezésére álló likviditási felár és országkockázati felár összegeként kerül kiszámításra a Szerződésben ekként meghatározott utolsó Lejárat Napja, illetve Bankgarancia esetében a garanciavállalás lejáratának napja; 3. MÓDOSÍTÁSOK 3.1. A Bank jogosult a Szerződésben rögzített Kamatokat, Díjakat, akár Kamatperióduson belül is, továbbá a Szerződés egyéb szerződési feltételeit egyoldalúan a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítani, illetve kiegészíteni A Szerződés Ügyfélre kedvezőtlen, egyoldalú módosítására az alábbi feltételek és körülmények bármelyikének vagy együttes bekövetkezése esetén kerülhet sor: a jogi, szabályozói környezet változása, amely lehet: 9

10 a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelet vagy a Bankra kötelező egyéb jogszabályok, illetve hatósági előírások vagy hitelintézetek közötti megállapodások megváltozása, nemzetközi minősítő intézetek (elismert külső hitelminősítő szervezet) által rendszeresen közzétett országkockázati mutató negatív irányú változása, a Bank közteher- (pl. illeték-, adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása, a Szolgáltatásra vonatkozó állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése, és/vagy a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása, amely lehet a Bank forrásköltségeinek változása, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo (refinanszírozási)- vagy betéti kamatlábak változása, a pénz- vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása, a pénz- vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása, a bankközi hitelkamatok változása, a fogyasztói vagy termelői árindex változása, FXSWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, a Bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának emelkedése, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése, és/vagy a Szolgáltatás nyújtásához, illetőleg az Ügyfél személyéhez fűződő kockázatokban beállt változása, amely lehet az Ügyfélért vállalt kockázatok tényezőinek - a Bank megítélése szerinti kedvezőtlen változása, ideértve az Ügyfél és/vagy Biztosítékot Nyújtó fizetési képességének, készségének változása, és a Biztosítékok értékében bekövetkezett változása, illetve a Biztosítékok érvényesíthetőségében vagy értékesíthetőségében bekövetkezett változás a Bank által nyújtott Szolgáltatás kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása portfolió szinten A Bank a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Bank honlapján (www.erstebank.hu) közzéteszi. A módosított szabályok a hatályba lépés napjától irányadóak a már megkötött Szerződések és a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában is Az Ügyfél és a Bank megállapodik, hogy amennyiben bármely közöttük létrejött és közokiratba foglalt szerződést a végrehajthatóságot érintően módosítják és a módosításról újabb közokirat nem készül, az Ügyfél esetleges szerződésszegése esetén a Bank jogosult a korábbi közokiratba foglalt szerződés alapján érvényesíteni követelését A Szerződés Ügyfél számára nem hátrányos egyoldalú módosításról, illetve a Szerződés Díjakon vagy Kamatokon kívüli szerződéses feltételének Ügyfélre hátrányos egyoldalú módosításáról a Bank az Ügyfelet hirdetményi értesítés útján, vagy közvetlenül írásban értesíti. A Bank Kamatok, Díjak Ügyfél számára hátrányos egyoldalú módosításról, illetve a kiegészítésről az Ügyfelet a módosítás hatálybalépése előtt legkésőbb 15 nappal hirdetményi értesítés útján, vagy közvetlenül írásban értesíti Ha az Ügyfél a módosítás ellen írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha az Ügyfél az ÁSZF módosítását nem fogadja el, a Bank úgy tekinti, hogy az Ügyfél a Bankkal kötött Szerződését a módosítás hatálybalépésének napjával felmondta. Ebben az esetben a Bank követelése azonnal esedékessé válik, a Bank és az Ügyfél haladéktalanul kötelesek elszámolni, és az Ügyfél köteles a fennálló teljes tartozását a Banknak haladéktalanul, hiánytalanul megfizetni. Az írásbeli bejelentésnek a módosítás hatályba lépésének napjáig a Bankhoz meg kell érkeznie. 4. ELŐFELTÉTELEK 4.1. A Bank a Szolgáltatást amennyiben ilyen van, a Szerződésben meghatározott Rendelkezésre Tartási Időn belül csak akkor teljesíti (azaz pl. a kölcsönt akkor folyósítja; a Bankgaranciát akkor vállalja és a Bankgarancia Nyilatkozatot akkor adja ki), ha az Ügyfél a Szolgáltatásra vonatkozó Szerződésben foglalt feltételeken kívül a következőket maradéktalanul teljesítette: 10

11 az Ügyfél rendelkezik a Banknál a Szerződésben a Szolgáltatás pénznemeként feltüntetett pénznemben ennek hiányában magyar forint (HUF) pénznemben - vezetett Bankszámlával; az Ügyfél átadta a Banknak valamennyi Egyéb Bankszámla vonatkozóan a Felhatalmazó Levelet; az Ügyfél cégszerűen aláírva átadta a Banknak az alábbi nyilatkozatokat: Nyilatkozat Egyéb Bankszámlákról, Fennálló Hitelek Listájáról és Terhek Listájáról; Nyilatkozat Titoktartási Kötelezettség Alóli Felmentésről; KHR Ügyféltájékoztató; Nyilatkozat a Belső Hitelek, és Összeférhetetlenségi Szabályok Vonatkozásában az Ügyfél, illetve a Biztosítékot Nyújtó a Bank által igényelt, valamennyi Biztosítékot a Bank rendelkezésére bocsátotta, a vonatkozó Biztosítéki Szerződés érvényes, a Bank által elfogadott tartalommal és a Bank által előírt formában történő megkötésével vagy kibocsátásával, illetve amennyiben a Biztosíték érvényességéhez, vagy létrejöttéhez annak valamely nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges, és a Szerződés eltérően nem rendelkezik, akkor az adott Biztosítéknak a vonatkozó nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló igazolás(oka)t; az Ügyfél az állami adóhatóság a Szolgáltatás teljesítésének időpontjához képest 30 (harminc) napnál nem régebbi a Bank által elfogadott igazolásával igazolta, hogy lejárt, ki nem egyenlített köztartozása nem áll fenn; a Szolgáltatás teljesítésének időpontjához képest 30 (harminc) napnál nem régebbi KHR nyilvántartási adatok szerint az Ügyfél/Biztosítékot Nyújtó nem rendelkezik lejárt hitel-, kölcsönvagy lízingtartozással; az Ügyfél átadta a Banknak hatályos utolsó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által szabályszerűen készített és ellenjegyzett aláírásmintáját; az Ügyfél a Szerződés aláírását megelőzően, azzal egyidejűleg, illetve legkésőbb a Szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg esedékes Díjakat a Banknak megfizette A Ptk. vonatkozó rendelkezése értelmében a Bank a Szolgáltatás teljesítését a fenti, illetve a Szerződésben meghatározott feltételek teljesítésétől függetlenül megtagadhatja, amennyiben a Szerződés megkötése után akár a Bank, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amely miatt a Szerződés teljesítése többé el nem várható, továbbá a Szerződés megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt azonnali hatályú felmondásnak van helye A kölcsön folyósítása amennyiben az Ügyfél és a Bank a Szerződésben másként nem állapodtak meg az Ügyfél Szerződésben feltüntetett Bankszámlájára történik. 5. DÍJAK, KAMATOK, KÖLTSÉGEK 5.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás után a Szerződésben (ideértve a Hirdetményt is) meghatározott Kamatot, illetve Díjakat köteles fizetni. A Bank által alkalmazott Díjak a Bank tevékenysége során előforduló adminisztrációs, számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési, kockázatelemzési, jogi és egyéb banki szakértői, és a Szolgáltatás nyújtása során Bank részéről igénybevett harmadik személy által alkalmazott költségeket tartalmazzák A Bank jogosult a Díjak, Költség összegével az Ügyfél Bankszámlájá(i)t, illetve További Bankszámláit az ÁSZF Általános Rendelkezések 6.5. pontjában írt módon az esedékességkor megterhelni, vagy a Díjak összegét a rendelkezésre bocsátott hitel vagy kölcsönösszegből levonni, kivéve ha a Felek a Szerződésben ettől eltérően állapodtak meg, vagy az Ügyfél a Díjat a Bank részére egyéb módon megfizette. A Bank a Kamaton és Költségen kívüli százalékban kifejezett díjtételeket 360 (háromszázhatvan) napos év figyelembevételével számolja. Abban az esetben, ha a Díjak, Költség megfizetéséről a Bank számlát állít ki, akkor a Díjak valamint a Költség megfizetése a kiállított számla szerint történik Az állami kamattámogatás mellett nyújtott hitelek Díjainak módosítása a vonatkozó jogszabályok és az ÁSZF figyelembevételével történik Költség: A Szerződés megkötésének, módosításának, illetve felülvizsgálatának költségei ideértve különösen de nem kizárólagosan a Szerződés, valamint a Biztosítéki Szerződés esetleges közjegyzői okiratba foglalásával kapcsolatos díjat, költséget, továbbá a Szolgáltatáshoz, a Biztosítéki Szerződéshez 11

12 kapcsolódó valamennyi szakértői, ügyvédi, nyilvántartásba történő bejegyzési és törlési költséget, díjat, továbbá a Biztosíték érvényesítésével felmerülő bármely költséget, díjat, valamint a közhiteles nyilvántartásokból lekérhető igazolások (pl: TakarNet és ingatlan-nyilvántartási szolgáltatások, igazolások, cégkivonat, MOKK tanúsítvány, ténytanúsítvány stb.) díjait is a Szerződés, illetve a Biztosítéki Szerződés ellenkező kikötése hiányában a díj, Költség esedékességével egyidejűleg az Ügyfelet terhelik, mely Költség megfizetése az ÁSZF I. Általános Rendelkezések 6.5. pontja alapján történik. 6. TÖRLESZTÉS, ÉS ELŐTÖRLESZTÉS 6.1. Az Ügyfél a kölcsön összegét és a Díjakat a Szerződésben megjelölt időpontokban vagy határidőkben a megjelölt összegben, mindennemű levonás vagy beszámítás nélkül tartozik visszafizetni Ha az Ügyfél kölcsön igénybevételi jogával csak részben élt és a kölcsönt több részletben kell visszafizetnie, az igénybe nem vett összeggel a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az utolsó törlesztő részlet(ek) csökken(nek) Ha a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége olyan napra esik, amely nem Banki Munkanap, akkor a teljesítés esedékességének napja az ezt követő első Banki Munkanap Az Ügyfél a fizetési kötelezettségét elsősorban a Szerződésben feltüntetett, törlesztés céljára szolgáló Bankszámlájáról köteles teljesíteni, ezért kötelezettséget vállal arra, hogy e Bankszámláját legalább a Szerződés szerint esedékes összeg erejéig feltölti legkésőbb az esedékesség napját megelőző Banki Munkanapig Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy az Ügyfél Bankszámla, illetve További Bankszámlák vonatkozásában fennálló számlaköveteléseibe beszámítsa esedékességkor, vagy azt követőn bármikor a mindenkori fennálló követelését, akként, hogy a Bank az Ügyfél Banknál vezetett bármely Bankszámláját, illetve További Bankszámláját a Szerződés szerint esedékes összeggel jogosult megterhelni az Ügyfél külön rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére is. A Bank az Ügyféllel szemben fennálló követelése kielégítése érdekében jogosult a betétet annak lejárata előtt lejáratni és a betét összegét a fennálló követeléseibe beszámítani. A Bank nem felel az olyan kárért vagy költségért, amely a betét lejárat előtti felhasználásából ered. A Bank az esedékes tartozást az átváltás napján a tranzakció végrehajtását megelőzően legutoljára jegyzett Banki Kereskedelmi Eladási Árfolyam alkalmazásával számítja be. Abban az esetben, ha nem forint, hanem más devizák egymás között árfolyamának alkalmazásával történik a szükséges összeg beszámítása, akkor a Hirdetmény szerinti hiteltörlesztés esetén alkalmazásra kerülő keresztárfolyamot alkalmazza a Bank. Az Ügyfél a fizetési kötelezettségei teljesítése céljából felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank a beszámítási jogát a Bank tévedésének helyesbítését és a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően - gyakorolja Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy bármely Egyéb Bankszámláról Felhatalmazó Levél alapján benyújtott beszedési megbízás útján szedje be a Szerződéssel kapcsolatban az Ügyféllel szemben fennálló bármely pénzbeli követelését ideértve a Kamat, Késedelmi Kamat, Díj, Költség és egyéb járulékos fizetési kötelezettséget a pénzforgalomról szóló hatályos rendelkezésekben megjelölt előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más megbízást megelőzően Az Ügyfélnek lehetősége van a Szerződésben rögzített Lejárat Napja előtt visszafizetni a hitelt. Az előtörlesztés az Ügyfél cégszerűen aláírt visszavonhatatlan nyilatkozata alapján történik. A nyilatkozatot az előtörlesztés értéknapját megelőző Banki Munkanapon, deviza konverzió esetén az előtörlesztés értéknapját megelőző 2 (kettő) Banki Munkanappal 13:00 óráig, pénteki munkarend szerint délelőtt 11:00 óráig kell az Ügyfélnek a Bankhoz eljuttatnia. A nyilatkozatban az Ügyfél rendelkezhet, hogy az előtörlesztett összeget a Bank mely tartozás teljesítésére számolja el Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bank felé fizetést teljesít anélkül, hogy bármely címen lejárt vagy esedékes tartozása állna fent (előtörlesztés), egyéb eltérő és egyértelmű rendelkezése hiányában a megfizetett összeget a Bank a Szerződés szerint legkésőbb esedékessé váló tőkerésztartozás teljesítésére számolja el, azaz az előtörlesztett összegtől függően módosulhat a kölcsön megfizetésének határideje (Lejárat Napja, illetve Végső Lejárat Napja) Az Ügyfél és a Bank együttes írásbeli megállapodása, vagy a Bank egyoldalú nyilatkozata hiányában a Bank az Ügyfél esedékességkor és azt követően teljesített befizetéseit a polgári jog általános szabályai szerint (azaz először Díjtartozásra, Késedelmi Kamatra, Ügyleti Kamatra, majd tőkére) számolja el. Az azonos jogcímen esedékes követelések közül az időben korábban keletkezett kerül elszámolásra Amennyiben az Ügyfélnek több Szerződés alapján is lejárt tartozása áll fenn és az Ügyfél teljesítése nem fedezi valamennyi Szerződése alapján fennálló tartozását, a Bank jogosult eldönteni, hogy az Ügyfél teljesítését mely Szerződés alapján fennálló tartozására számolja el. 12

13 6.11. A Bank javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen a Bank az Ügyfél Bankszámláját megterheli és a fizetés teljesül. Amennyiben a fizetés teljesítése nem a Banknál vezetett Bankszámla terhére történik, a teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeget jóváírták a Bank által megadott bankszámlán. 7. KÉSEDELMES FIZETÉS 7.1. Amennyiben az Ügyfél a Szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettsége tekintetében késedelembe esik, a Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a még fennálló tartozást egy összegben esedékessé tenni Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, a Bank a lejárt tartozások után az esedékesség napjától a befizetés lejárt tartozásra történő elszámolásának időpontjáig terjedő időre Késedelmi Kamatot számít fel A Késedelmi Kamat mértékét külön a lejárt tőketartozásra és az egyéb tartozásokra a Hirdetmény tartalmazza. 8. BIZTOSÍTÉKOK 8.1. Az Ügyfélnek a Szerződés alapján fennálló kötelezettségei biztosítékául a Felek által meghatározott Biztosítékok szolgálnak, melyek érvényesítésének módját és következményeit a Szerződés, illetve a Biztosítéki Szerződések tartalmazzák A Biztosíték értéke a tartozás (tőke és járulékai) összegét a Bank által igényelt mértékben meghaladhatja. A Biztosítékot a Bank a jogszabályok és saját belső szabályzatai szerint minősíti. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt (pl. a biztosíték piaci értékének esetleges megváltozása miatt) a Biztosítékot a Bank újraértékelheti, melynek keretében az Ügyfél a Bank felhívására köteles a felhívásban megjelöltek szerint az újraértékelés elvégzéséhez szükséges szakértői véleményeket saját költségén elkészíteni és azokat a Bank rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az Ügyfél vagy a Biztosítékot Nyújtó a Bank felhívásában foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Bank megbízást adhat az értékbecslés vagy felülvizsgálat elkészítésére. Az Ügyfél köteles a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan(ok)ra vonatkozóan évente, a Bank által megküldött fedezetfelülvizsgálati adatlap kitöltésére és a Bankhoz történő visszajuttatására. Továbbá köteles a Szerződés Biztosítékát képező jelzálogjoggal terhelt ingatlan(ok)ra vonatkozóan három évente, vagy a Bank döntése alapján ennél gyakrabban, többek között abban az esetben ha Banknak információja van arról, hogy az ingatlanpiaci feltételek jelentősen változnak, vagy az ingatlan értéke az átlagos piaci árhoz viszonyítva jelentősen csökkent, illetve amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett a Bank felhívására a felhívásban megjelölt határidőn belül egy a Bank által elfogadott független, az értékelés elvégzéséhez szükséges szakképzettséggel, képességgel és tapasztalattal rendelkező ingatlanszakértő által készített, az ingatlan(ok) aktuális piaci és hitelbiztosítéki értékét meghatározó értékbecslést a Banknak átadni Amennyiben az Ügyfél a Bank felhívásában foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Bank megbízást adhat az értékbecslés vagy felülvizsgálat elkészítésére.,az újraértékelés, értékbecslés, felülvizsgálat költsége az Ügyfelet terheli, mely költség teljesítésére az ÁSZF I. Általános Rendelkezések 5.4. és 6.5. pontjában foglaltak az irányadóak Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Biztosítékként felajánlott vagyontárgyakra - legalább az Bank által elfogadott értéknek megfelelő összegben - általános vagyonbiztosítási szerződést, illetve a Biztosíték jellegének megfelelő biztosítást köt, illetve gondoskodik arról, hogy a Biztosítékot Nyújtó az előzőeknek megfelelően a szükséges biztosítást megkösse oly módon, hogy a biztosítási szerződés alapján az ,- Ft-ot (egymillió forintot) meghaladó biztosítási összeg kifizetése esetén a kedvezményezetti nyilatkozat tartalmának megfelelően a Bank lesz a kedvezményezett, illetve a biztosítási összeg a Bankra kerüljön engedményezésre Az Ügyfél, illetve a Biztosítékot Nyújtó a biztosítási szerződést a Szerződés hatálya alatt nem szüntetheti meg és csak a Bank hozzájárulásával módosíthatja. Káresemény bekövetkezése esetén a biztosító által a Banknak fizetett összeg az Ügyfél tartozását csökkenti vagy a Bank külön előzetes engedélyével a vagyontárgy helyreállítására fordítható Az Ügyfél, illetve a Biztosítékot Nyújtó köteles a Bankra engedményezett vagy Bankot kedvezményezettként megjelölő biztosítási szerződést vagy biztosítási kötvényt a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Banknak átadni, és az esedékessé váló biztosítási díj(ak) megfizetésére a Banknak állandó átutalási megbízást adni azzal, hogy az Ügyfél, illetve Biztosíték Nyújtó köteles gondoskodni arról, hogy a biztosítási díj esedékességekor a Bankszámlán a szükséges fedezet rendelkezésre álljon vagy a esedékessé váló biztosítási díj(ak) befizetéséről szóló igazolás(oka)t bemutatni annak esedékességi napjától számított 5 (öt) naptári napon belül. A Bank jogosult az Ügyfél által esedékességkor meg nem fizetett biztosítási díjat Ügyfél helyett megfizetni, amely összeg teljesítésére az ÁSZF I. Általános Rendelkezések 5.4. és 6.5. pontjában írtak az irányadóak. 13

14 8.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank számára elfogadható pótfedezet nyújtási kötelezettsége keletkezik, ha a szerződéskötéskor nyújtott Biztosíték megsemmisül, elvész, vagy megrongálódik, a Biztosíték értékében a fennálló tartozáshoz viszonyítva figyelemmel az árfolyamváltozásra is a Bank értékelése szerint jelentős értékcsökkenés következik be, a Biztosítékul szolgáló pénz, értékpapír és/vagy egyéb pénzügyi eszköz árfolyamértéke csökken, a Bank megítélése szerint az Ügyfél gazdálkodásában vagy pénzügyi helyzetében jelentős romlás következik be, a Szerződés előírja A fenti feltételek bármelyikének bekövetkezte esetén abban az esetben is, ha a követelés még nem esedékes - a Bank jogosult eldönteni, mely esetekben igényel pótfedezetet. Ha a Bank pótfedezetet igényel, úgy írásban felszólítja az Ügyfelet, hogy 15 (tizenöt) naptári napon belül gondoskodjon a Bank számára elfogadható pótfedezetről és a pótfedezetre vonatkozó Biztosítéki Szerződést az Ügyfél vagy a Biztosítékot Nyújtó a Bankkal kösse meg, illetve biztosítékul szolgáló jognyilatkozatot az Ügyfél vagy a Biztosítékot Nyújtó tegye meg és a pótfedezetet álljon a Bank rendelkezésére. Amennyiben az Ügyfél a pótfedezet nyújtást nem kívánja teljesíteni, úgy lehetősége van a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és ezzel egyidejűleg köteles teljes tartozását maradéktalanul, egyösszegben a Bank számára visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfél írásbeli felszólításra 15 (tizenöt) naptári napon belül nem gondoskodik a Bank számára elfogadható pótfedezetről A Bank követelésének megtérülése érdekében a Bank jogosult bármely Biztosítékból eredő jogát érvényesíteni, a Biztosítékok érvényesítésének sorrendjét meghatározni. A Biztosítékok megőrzéséhez és érvényesítéséhez a Bank jogosult közreműködőt igénybe venni, melynek költsége az Ügyfelet terheli Amennyiben egy Biztosíték több Szerződést biztosít, és az Ügyfélnek több biztosított Szerződés alapján is lejárt tartozása áll fenn a Bank felé, úgy a Bank jogosult eldönteni, hogy a biztosíték érvényesítéséből befolyt összeget az Ügyfél mely Szerződés alapján fennálló tartozásának kiegyenlítésére fordítja Az Ügyfél köteles a Biztosítékokat karbantartani és biztosítani a Bank számára a biztosítékul szolgáló követelések érvényesíthetőségét A Bank jogosult az Ügyfél felé fennálló tartozásait az Ügyféllel szemben fennálló követeléseibe beszámítani. 14

15 9. DEVIZÁBAN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 9.1. Devizában Nyújtott Szolgáltatások Esetén az Ügyfélnek (kivéve, ha a Szerződés ettől eltérően rendelkezik) rendelkeznie kell a Banknál a Szerződésben meghatározott pénznemben ennek hiányában magyar forint (HUF) pénznemben - vezetett bankszámlával Devizahitel Szerződés alapján a kölcsönt az Ügyfél a Szerződésben feltüntetett pénznemekben, vagy azok valamelyikében vagy - amennyiben rendelkezik a Banknál forintban vezetett bankszámlával - forintban jogosult lehívni. Forintban történő folyósítás esetén az átváltás a Hirdetményben meghatározott, devizahitel forintban történő elszámolására irányadó folyósítási árfolyamok alkalmazásával történik. Amennyiben a hitelösszege meghaladja az egyszázezer Eurót, akkor az Egyedi Árfolyam-Megállapodások Lebonyolítására szolgáló Keretszerződéssel rendelkező Ügyfél a hitel összegének átváltásához Egyedi Árfolyamot kérhet Multicurrency Devizahitel igénybevétele estén az Ügyfél egyszerre akár több devizanemben is lehívhat a Szerződés szerint igénybe vehető hitelkeretből, illetve amennyiben ezt az adott Szerződés nem zárja ki, úgy lehetősége van a Szerződés rendelkezései szerint a hitel futamideje alatt az igénybevett hitelösszegek devizanemének változtatására. Amennyiben a Multicurrency Devizahitel átváltásra kerülő összege meghaladja az ötvenezer Eurót, akkor az Egyedi Árfolyam-Megállapodások Lebonyolítására szolgáló Keretszerződéssel rendelkező Ügyfél a hitel összegének átváltásához Egyedi Árfolyamot kérhet A Kamatot és a Díjakat az Ügyfél a Szerződésben feltüntetett pénznemben köteles megfizetni Az Ügyfél a Szolgáltatás összegét a Szerződésben feltüntetett pénznemben köteles visszafizetni A Multicurrency Devizahitel Szerződésben rögzített törlesztő-részlet összegek amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik tájékoztató jellegűek. A törlesztő-részletek pontos összegét és devizanemét az Ügyfél részére a Rendelkezésre Tartási Idő lejáratát követően és az egyes devizanem cserék esetén átadott törlesztési ütemterv tartalmazza Amennyiben esedékességkor az Ügyfél Szerződésben feltüntetett pénznemben vezetett Bankszámláján a szükséges összeg nem áll rendelkezésre, a Bank jogosult az Ügyfél bármely pénznemben vezetett Bankszámláját, illetve További Bankszámláját megterhelni. Devizatartozás forintban történő kiegyenlítése a Hirdetményben meghatározott, devizahitel forintban történő elszámolására irányadó törlesztési árfolyamok alkalmazásával történik. Devizatartozás devizában történő kiegyenlítése a Hirdetményben meghatározott árfolyamok alkalmazásával történik 9.8. EGT devizanemben fennálló tartozás esetén az Ügyfél a törlesztés napját megelőző Banki Munkanapon, nem EGT devizanemben fennálló tartozás esetén a törlesztés napját 2 (kettő) Banki Munkanappal megelőző Banki Munkanapon köteles gondoskodni a törlesztéshez szükséges fedezetnek a Bankszámláján történő rendelkezésre bocsátásáról. Az Ügyfél Szerződéskötéskor a Futamidőre előre felhatalmazhatja a Bankot is azonnali konverzió elvégzésére az esedékesség napján. Ez utóbbi esetben a szükséges felhatalmazás cégszerűen aláírt példányát a Szerződés aláírásakor a Banknak át kell adnia. Amennyiben a konvertálandó összeg legalább százezer Euró illetve ennek megfelelő összegű egyéb deviza, az Egyedi Árfolyam-Megállapodások Lebonyolítására szolgáló Keretszerződéssel rendelkező Ügyfél jogosult Egyedi Árfolyamot kérni Amennyiben az Ügyfél által devizában lehívott hitelösszeg a Hirdetményben megjelölt Banki Kereskedelmi Középárfolyamon átszámított forintértéke legalább 5 (öt) Banki Munkanapon keresztül meghaladja a Szerződésben forintban meghatározott Kockázatvállalási Limit összegét, vagy az Ügyfél által devizában lehívott hitelösszeg Banki Kereskedelmi Középárfolyammal illetve az ezekből képzett keresztárfolyammal a Szerződés devizanemére átszámított értéke tartósan, legalább 5 (öt) Banki Munkanapon keresztül meghaladja a Szerződés szerinti hitelösszeget, úgy az Ügyfél a Bank írásbeli felhívására köteles a felhívás kézhezvételét követő 3 (három) Banki Munkanapon belül a hiteltartozás Kockázatvállalási Limitet, illetve a Szerződés szerinti hitelösszeget meghaladó összegét a Bank részére előtörleszteni (kötelező előtörlesztés). Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Bank jogosult saját választása szerint az ÁSZF I. Általános Rendelkezések 8.6 pontja szerint elfogadható pótfedezetet követelni és/vagy az ÁSZF I. Általános Rendelkezések 6.4., 6.5., és 6.6. pontjaiban foglaltaknak megfelelően eljárni, amennyiben pedig ezen eljárás sikertelen, úgy az Ügyfél ezen súlyos szerződésszegése alapján a Bank jogosult az Ügyféllel megkötött Szerződés(eke)t azonnali hatállyal felmondani. Az előtörlesztés elszámolására egyebekben az ÁSZF I. Általános Rendelkezések pontja az irányadó Amennyiben a devizában kibocsátott Bankgaranciák értéke a Bank által jegyzett a Hirdetményben megjelölt Banki Kereskedelmi Középárfolyamon átszámítva legalább 5 (öt) Banki Munkanapon keresztül meghaladja az adott Keretgarancia szerződésben meghatározott Kockázatvállalási Limit forintban meghatározott összegét, vagy a devizában kibocsátott Bankgaranciák értéke Banki Kereskedelmi Középárfolyammal, illetve az ezekből képzett keresztárfolyammal a Keretgarancia szerződés 15

VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére Hatályos:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN-, FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN-, FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN-, FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére Hatályos:

Részletesebben

VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN-, FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN-, FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN-, FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére Hatályos:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK. Hatálybalépés: 2012. június 15. napja

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK. Hatálybalépés: 2012. június 15. napja ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK Hatálybalépés: 2012. június 15. napja Nyilvános dokumentum 1 / 37 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF hatálya 2. Meghatározások

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I Hatálybalépés: 2015. augusztus 1. Közzététel: 2015. július 31. Alkalmazandó a 2014. március 15. napját követően létrejött Szerződések tekintetében. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF

Részletesebben

HIRDETMÉNY. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054. Hatályos: 2015.

HIRDETMÉNY. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054. Hatályos: 2015. HIRDETMÉNY Az Erste Bank Hungary Zrt. vállalati hitel-, kölcsön- és garancia ügyleteivel kapcsolatosan felszámított kamatokról, díjakról, jutalékokról és költségekről ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszám: Cg Hatályos: 2016.

HIRDETMÉNY. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszám: Cg Hatályos: 2016. HIRDETMÉNY Az Erste Bank Hungary Zrt. vállalati hitel-, kölcsön- és garancia ügyleteivel kapcsolatosan felszámított kamatokról, díjakról, jutalékokról és költségekről ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 1. Jelen Hirdetmény a 2017. február 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.08.31-ig befogadott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: január 01.

Hatálybalépés napja: január 01. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. január 01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben