Önképzés. 1 Aktuális. 2 Információs sarok... 4 Következı események... 5 Néhány ötlet A szerkesztı üzenete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önképzés. 1 Aktuális. 2 Információs sarok... 4 Következı események... 5 Néhány ötlet... 5. A szerkesztı üzenete"

Átírás

1 Mi az önképzés? Erre a fogalomra nincs olyan átfogó definíció, amely minden szakember számára elfogadható. Mégis, hogy tisztábbá tegyük ezzel kapcsolatos gondolatainkat, és félre tegyük az elıítéleteket, hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi nem tartozik az önképzés kategóriájába, ahogy azt Brockett és Hiemstra (1991) tette. Az önképzés lehetısége minden emberben minden tanulási helyzetben kisebb vagy nagyobb mértékben benne rejlik. Nem feltétlenül arról van szó, hogy a képzés e formája elszigetelten zajlik, mivel sok önképzı személy tanul másoktól, például tanuló közösségeken keresztül. Hasonlóképpen: mondhatnák, hogy az önképzı tevékenységek nem korlátozódnak olvasásra és írásra, ami azt jelenti, hogy számos forrás és módszer használatos: interjú, megfigyelés, bemutató, viták, filmek, csak hogy néhányat említsünk. Továbbá a hiedelmek ellenére az önképzés a mélyebb, alaposabb ismeretekkel, a jelentıségteljesebb, kielégítıbb és hosszabban tartó tudással azonosítandó. Minden elınye ellenére sem mondhatjuk el, hogy az önképzés egy csodaszer, vagy hogy a legjobb képzési metódus mindenki számára. Az emberiség története során mindig minden kultúrában voltak, akik autodidakta módon képezték magukat. Ha csak a XX. századot tekintjük, kiemelhetjük Charlie Chaplint, Walt Disneyt, Henry Fordot, Harry Houdinit vagy George Bernard Shaw-t; de a jelenséget csak az 1970-es évektıl kezdték kutatni, amely növekvı érdeklıdést váltott ki. Az elsı tudományos mérföldkövet a kanadai Allen Tough (1971) tette le, aki a felnıttek tanulási folyamataikat tanulmányozta és megállapította, hogy azok 70%-át az egyének maguk tervezték meg. Számos kutatás követte ezt különbözı csoportokon és mintákon, hasonló keretek között, ahol a kutatók egyértelmően megállapították, hogy a legtöbb felnıtt inkább maga tervezné meg a saját képzését (Hiemstra, 1992). De aki igazán népszerővé tette a koncepciót, az Malcolm Knowles (1975) volt, aki az önképzést a következıképpen definiálta: olyan folyamat, amelyben az egyének mások segítségével vagy anélkül maguk mérik fel saját képzési szükségleteiket, tanulási célokat megfogalmazva, meghatározva a képzés forrásait (írásos vagy interperszonális), kiválasztva és megvalósítva a megfelelı képzési stratégiát, értékelve a képzés eredményét. Ez az a definíció hangsúlyozza a kezdeményezés, a felelısség és a kontroll szerepét, amelyet a tanuló a tanulási folyamat során gyakorol. A tanulással kapcsolatos proaktivitás, egy sor személyes tulajdonságtól függ, amely hajlandóvá teszi az egyéneket az önállóságra, úgymint önértékelés, élet elégedettség, kreativitás, önfegyelem, érdeklıdés és a megpróbáltatásokkal szembeni ellenállás (Guglielmino, 1977, Oddi, 1986, Oliveira, 2005). Továbbá a tanulási folyamat magas fokú felügyelete (pedagógiai dimenzió) és a tanulók belsı tulajdonságai (pszichológiai dimenzió vagy személyes sajátosság), az önképzés, mint jelenség szintén rendelkezik szociális dimenziókkal, amely a tartalommal kapcsolódik össze (Brockett & Hiemstra, 1991; Long, 1989). Önképzés. 1 Aktuális. 2 Információs sarok... 4 Következı események... 5 Néhány ötlet... 5 A szerkesztı üzenete A PALADINews jelenlegi számát az önképzésnek szenteljük. Nem az én tisztem, hogy tudományos meghatározást adjak a fogalomra mások megteszik ezt helyettem. Minden tudományos kerettıl és elvárástól mentesen szeretném megosztani Önökkel az én saját definíciómat: az önképzés annak a képessége, hogy felfedezzük magunkban és magunk körül a tudás új határait. Ez egy olyan gyakorlat, amely során minden ember új feltételezéseket tehet önmagával kapcsolatban. A mai világunk, ahol élıben, minden porcikánkkal és az összes érzékünkkel tanulhatunk a nap 24 órájában a hét minden napján, biztosítja az élethosszig tartó tanulás feltételeit. Ha Ön még nem fedezte fel ezt a hatékony eszközt, ne féljen és próbálja ki az önképzést, mert soha nem késı felfedezni az új önmagát. A PALADINews következı kiadása az idısek készségeinek fejlesztésérıl fog szólni. Szívesen fogadjuk a témával kapcsolatos hozzászólásaikat, híreket, cikkeket, vagy egyéb ide kapcsolódó információkat. A PALADINews 3. száma 2010 szeptemberében jelenik meg. Addig is kellemes nyarat és lehetıleg pihentetı szabadságot kívánok Önöknek. Teresa Almeida Pinto Association VIDA 1

2 Tekintve, hogy minden embernek növekvı igénye van az autonómiára és a társadalom demokratikus folyamataiban való aktív részt vételre, tudatosan foglalkozik az élethosszig tartó tanulással. Számos elıny létezik, amely ennek a tanulási formának tulajdonítható, ezét kétségtelenül szükség van a vizsgálatok folytatására, és a jelenség megértésére. Albertina L. Oliveira 8. számú partner szervezet, a Coimbra Egyetem Pszichológia és Képzés Szaka A teljes cikk az irodalomjegyzékkel megtalálható a PALADIN weboldalán. Önképzés Az önképzés során az egyén kezdeményezi a saját fejlıdését és felelısséget vállal érte. Az emberek megválasztják tanulási tevékenységeik módját, maguk irányítják és térképezik fel saját tanulási lehetıségeiket, amelyet bármikor és bárhol, bármilyen okból és kortól függetlenül végezhetnek. Az iskolákban a tanárok ösztönözhetik a párhuzamos önképzést. Az önképzésben az oktatás az önképzési készségekre, folyamatokra és rendszerekre helyezi a hangsúlyt a tartalom megadása és a tesztek helyett. Tudjon meg többet a témáról: Aktuális A PALADIN projekt elımenetelérıl WP 1 Koordináció és menedzsment Köszöntjük az új társult partnerünket, a svájci Luganoi Egyetem Kommunikáció és Egészség Intézetét. a svájci Luganoi Egyetem Kommunikáció és Egészség Intézete (ICH, ) a kommunikáció tudomány területét kutatja elméleti és alkalmazott kutatási módszerekkel az egyéni egészség megırzését célozva. Ezen túl az egészséget, a jólétet és társadalompolitikát támogató programokat szervez. Az intézet a kutatásainak alapjául a hagyomány és a társadalomtudományok interdiszciplináris integrációja szolgál. Ez a stratégia az alapja a tanulmányok minıségi megközelítésének, az egészségügy területén végzett kutatásoknak, a konceptuális és empirikus következtetéseknek. Az intézet továbbá kiváló Kommunikáció és Egészség PhD programot kínál, amelyet a Svájci Nemzeti Tudományos Alap támogat, továbbá Kommunikáció, Menedzsment és Egészség képzést is nyújt a Virginiai Mőszaki Egyetemmel együttmőködve (Blacksburg, Virginia, USA), és számos képzést nyújt diákoknak és egészségügyi szakembereknek a tudományágra és annak gyakorlatára vonatkozóan. Az intézet jelenleg 30 fıbıl áll, közöttük professzorok, kutatók, PhD hallgatók és tudományos munkatársak. Kapcsolat: Peter J. Schulz Website: A pedagógiától az andragógiáig Mint képzési szakemberek, mind tisztában vagyunk a két képzési módszer különbségeivel. De vajon valóban alkalmazzuk a hatékony felnıttképzés területén szerzett tudásunkat a programjainkban? Malcomb Knowles, a felnıttoktatás meghatározó alakja az andragógia egy bizonyos irányát hangsúlyozza a felnıttoktatásban. Többet is megtudhat a témáról: agogy-vs-pedagogy-in-training/ ~~~ WP2 - önképzési index kidolgozása Az index és az önképzési módszertani eszköz május végére készülhetnek el. A győjtemény jelenleg 160 PDF formátumú dokumentumot tartalmaz és 200 referenciát. WP3 - önképzési készség-skála kialakítása idısebb felnıttek számára 5 meghatározott területen A skálák kidolgozásának elsı lépéseit már megtettük: meghatároztuk a hátrányos helyzető idısek jellemzıit. A meghatározást görög partnerünk, Georgio Zarifis, a Thessaloniki Aristotle Egyetem munkatársa végezte el. A munka során egy fontos és átfogó dokumentum született. A második munkafázis, a fókuszcsoportos interjúk felvétele, annak vizsgálata, hogyan mőködik az interjúkészítés a különbözı területeken, milyen kihívásokkal és akadályokkal kell szembenézni, szintén befejezıdött. A Coimbra Egyetem Pszichológia és Képzés Szakának szakember csoportja 10 fókuszcsoportban összesen 23 hátrányos helyzető idıs emberrel végezte el a teszteket. Az interjúk feldolgozása majdnem elkészült, és jelenleg a kérdıívek 2

3 próbaverziójának kidolgozása folyik (harmadik lépés). A Thessaloniki Aristotle Egyetem csoportja elkezdte tesztelni a Coimbra Egyetem által kidolgozott kérdıíveket. Az elızetes tesztelés célja, hogy a kédıívek eléggé átfogóak legyenek, ugyanakkor releváns kérdéseket tegyenek fel a célcsoport tagoknak. Minden megfigyelés rögzítésre kerül egy erre a célra szerkesztett adatlapon. A cél az, hogy a kérdıívek tökéletesedjenek, és megbízhatóak legyenek, mire a többi partnerhez kerülnek a pilot kutatás megkezdésére. A Coimbra Egyetem csoportja instrukcióit követve a Thessaloniki szakembercsoport változtatásokat és kiegészítéseket javasol majd a tesztelés után, amely május közepén valósul meg. A teszt során két idısebbekbıl álló 5-6 fıs csoport közremőködik majd (az egyik csoport nyugdíjasokból, a másik még a munkaerıpiacon aktív személyekbıl áll). Mindkét csoport az Idısek Nyílt Gondozó Központjával áll kapcsolatban (ΚΑΠΗ) Thessaloniki körzetében. WP 5 Nemzetközi tudományos konferencia rendezése 4 alkalommal A PALADIN Projekt következı konferenciája június 19-én kerül megrendezésre a bolgár fıvárosban, Szófiában, a Hotel Rodina-ban. A konferencia címe: Felnıttképzés és az aktív tanulás elısegítése helyi szinten. A cél az önképzés támogatása, különös tekintettel a betegségek megelızése, a társadalmi kirekesztés megelızése és az életminıség javítása területein. A bolgár állami szervek, orvosi egyetemek és a helyi önkormányzatok részvételével rendezik meg a konferenciát. A Fundación Proyectos Europa (P3) részt vett két rendezvényen, ahol a projektet ismertették. Az elsı Illueca régió helyi kiállítása volt, ahol a Fundación Proyectos Europa tart fenn egy idısek otthonát, ezért a régió hivatalos standján mutatkozhatott be. Az esemény április 9-11 között zajlott. A második egy nemzetközi telemedicina projekt szemináriumának keretében zajlott, ahol a Fundación Proyectos Europa az egyik partner. Az esemény Zamorában zajlott május 3-án. A konferencia elsı részében délelıtt lehetıség nyílik a résztvevık közötti beszélgetésre a civil társadalomban való részt vételrıl, regionális és helyi szinten, továbbá dialógusra a felnıttképzésrıl, mint a globális gazdasági válság megoldásáról. A konferencia második része délután az önképzés támogatásáról szól, különös tekintettel a betegségek megelızése, a társadalmi kirekesztés megelızése és az életminıség javítása területein. Idıseket célzó, sikeres egészségügyi megelızı programok kerülnek bemutatásra. Javaslatok azok számára, akik ilyen programokat szeretnének megvalósítani. A konferencia nyelve bolgár és angol. A teljes program megtekintéséhez, kérjük, látogasson el: Ha a programon Ön is szeretne részt venni, jelentkezni lehet: Dr. Tchavdar Roussev: Association For Development of Mountain Municipalities of Republic of Bulgaria WP7 Kommunikáció és elterjesztés Az információs anyagokat a partnerség különbözı nyelveire lefordították. A projekt weboldala az elırehaladásának láthatóságát biztosítja. Albertina L. Oliveira, a Coimbra Egyetem Pszichológia és Képzés Szakának munkatársa (P8) elıadást tart a PALADIN-ról a 6. Európai Kutatási Konferenciáján, ahol az európai felnıttoktatás lesz a téma. A konferencia szeptember között Linkoping Egyetemen kerül megrendezésre Svédországban. Az elıadás anyagát a PALADIN portugál (P8) és görög kutatócsoportja (P4) állította össze Az eredményesség növelése a tudatos önirányítással a hátrányos helyzető idısek tanulásában címmel. A PALADIN-t Teresa Pinto (P1) és Albertina Oliveira (P8) ismertette mintegy 35 pszichológia és oktatás szakos hallgató elıtt a Coimbra Egyetemen április 10-én. A PALADIN az alábbi hírlevélben is megjelent: Newsletter Novas Oportunidades nº 14. Março A "Novas Oportunidades" egy nemzeti program, amely a felnıtt lakosság képzettségét hivatott növelni. A programot az Oktatási 3

4 és a Szociális és Munkaügyi Miniszériumok támogatják. Hírlevél nº 1 of ESREA, április ESREA Felnıttoktatási szakemberek és tanárok hálózata és szakmai fóruma Hírlevél nº 4 of Increase, január Az InCreaSe egy utazó akadémia, akol kultúráról lehet tanulni és az idısek jelenlétérıl Európában. WP9 Minısítési és értékelési tervek Georgios Zarifis, az Thessaloniki Aristotle Egyetem munkatársa, a munkafolyamat vezetıje felkérte Bernhard Schmidt-Hertha-t a Ludwig- Maximilians-Universität, (München, Németország), hogy végezze el a PALADIN projekt értékelését, mint külsı szakértı. Információs sarok Újdonságok a témához kapcsolódó könyvekrıl és publikációkról ESREA ReNaDET elsı hírlevél Megjelent az ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development (Felnıttoktatási szakemberek és tanárok hálózata és szakmai fóruma) hírlevél elsı kiadása. A hírlevelet azért hozták létre, hogy a témával kapcsolatos információkat, amelyek fontosak a hálózat céljainak elérésében, megosszák. A hálózat támogatói számára szintén kapcsolódási pont lehet. Töltse le a hírlevelet innen: A tanulás megértése néhány gondolat Jane Knight írta a blogjában, hogy ı és kollégái az Internet Time Alliance-nél sokat gondolkodtak azon, hogy mit jelent a tanulás és tanulónak lenni. Jay Cross ismertté vált arról, hogy felhívta a figyelmet a formális és informális tanulás között. A Társadalmi Tanulás Kézikönyvében Jane Knigt a tanulás 5 kategóriáját határozta meg: formális, strukturált tanulás, saját magunk irányította tanulás, csoport által irányított tanulás, szervezet keretében történı tanulás, eseti tanulás (az értékes dolgok kiválasztása során). Ha összefüggés van az életelégedettség és az önálló tanulása hajlamosító attitőd között, akkor lehet az önképzése úgy tekinteni, mint stratégia a késıi életéveke a jobb életszínvonal eléréséhez. A tanulmánynak a felnıttoktatás és a gerontológia területein van hozzáadott étéke. Elıször is a tanulmány hozzájárul az önképzés egyre bıvülı tudásbázisához. Ahogy egyre többet tudunk az önképzés és az olyan területek kapcsolatáról, mint az egyén elégedettsége a saját életével, lehetıség nyílik jobban megérteni az önképzés jelentıségét A javasolt tanulmány ennek a kirakós játéknak a része. Másodszor ez az írás az elsı próbálkozás az SDLRS használatára olyan idıs emberekbıl álló mintán, akik bentlakásos intézményben élnek. Nagyon gyakran ugyanis az idıseknek ez a rétege nincs potenciális tanulóként tekintve. E munka nyomán jobban megérthetjük ennek a csoportnak a sajátosságait. Végül az utolsó téma, amelyet a tanulmány tárgyal az életminıség. Az írás olyan irányokat határoz meg, amelyekkel a képzés segít új értelmet adni az életnek sok ember számára a késıi életévekben. Mivel ez hatalmas vállalás, a tanulmány egy kis lépés lehet ez irányba. A tanulmányt letöltheti: Harold Jarche ezt az 5 kategóriát alapul véve 3 típust határozott meg: irányított tanulás, önképzés és irányítatlan tanulás. Weboldal: Élet-elégedettség az idıskorban Az élettel való elégedettség lényegében az elfogadható körül változik az idısek körében, csakúgy, mint a tanulása való hajlandóság. Ez az ellentmondás, ami a probléma középpontjában áll, ezzel foglalkozik ez a tanulmány. 4

5 Következı események Változtassunk a gondoskodás formáján: ellátás, minıség és egyenlıtlenségek a késıi években június Kopenhága, Dánia Ez a nemzetközi konferencia az idısgondozás változásait és kontextusát, megközelítéseit és kihívásait hivatott tárgyalni. Weboldal: 6. Idısödı világ & generációk Kongresszus , Augusztus St. Gallen, Svájc Néhány éve ez a konferencia az, ahol az akadémiai, üzleti szakemberek, a törvényalkotók és orvosok találkoznak, és cserélnek tapasztalatot és adják szakértelmüket a demográfiai változások kihívásaival szemben. ngress2ndannouncement_e_web_cs.pdf 50 Plus Beurs tıl Utrecht, Hollandia 50Plus Beurs a világ legnagyobb eseménye, amelyet aktív idıseknek rendeznek. A kiállítás m² információt, szórakozást kínál. Több mint 600 standján kiállítók, 6 termében workshopok és elıadások várják az érdeklıdıket. Az 50Plus Beurs exkluzív koncertekkel és elıadásokkal szórakoztatja a látogatókat. Az expo Utrecht-ben, Hollandiában kerül megrendezésre szeptember között. Weboldal: Az ESREA Hálózat elsı konferenciája az idısek tanulásáról és képzésérıl (ELOA) Munich, Németoszág, október 7-9. Többet megtudhat a konferenciáról: Még van idı jelentkezni június 1-ig az ESREA három évenként ismétlıdı kutatási konferenciára, amelyet Linköping-ben, Svédországban rendeznek meg szeptember között. További információk: Jelenleg 2 pályázati lehetıség van tanulmányok részére az European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA) következı 2 számába. Bıvebb információért keresse fel: Vagy keresse meg a hálózat vezetıjét: Bernhard Schmidt-Hertha-t: Ennek a kiadványnak a megjelenését az Európai Bizottság támogatta és a szerzık nézıpontját képviseli. A Bizottság nem vállal semmilyen felelısséget azokért az információkért, amelyeket a kiadvány tartalmaz. Néhány ötlet A legjobb gyakorlatok, projektek és tevékenységek bemutatása Egy konceptuális modell az önképzés megértésére online környezetben Egy kutatás kimutatta, hogy az online környezet gyakran jelent egyfajta kontrollt a tanulás megvalósításában. Mostanában a kutatók figyelme az online környezetben lévı önképzési (SDL) készségekre irányult. A meglévı önképzést vizsgáló keretek csak a személyes kapcsolatra, a szemtıl-szemben történı interakciókra vonatkoznak. Néhány munka úgy foglalja össze az önképzést, mint egy folyamat, amelyben a tanuló autonómiájára fókuszál; mások a személyes tulajdonságokat helyezik elıtérbe, különös tekintettel a tanuló irányító képességére a tanulási folyamatot illetıen. Mindenesetre az önképzés szintjei változhatnak a különbözı kontextusokban. A tanulmány célja, hogy bemutasson egy kutatás alapú keretet az online önképzés vizsgálatára. A pdf dokumentumozt itt töltheti le: F/6.1.3.pdf ~~~ A PALADINews az Association VIDA kiadványa kapcsolat: A kiadás szerkesztıi: Teresa Almeida Pinto, Paulo Tomás Neves, Pedro Afonso, Tchavdar Roussev, Albertina L. Oliveira, Georgios K. Zarifis, Sara Fernández (c)vida nem kereskedelmi sokszorosítás a forrás feltüntetésével engedélyezett,. A hírlevélre való feliratkozáshoz látogasson el: 5

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

BRÜSSZELI NYILATKOZAT

BRÜSSZELI NYILATKOZAT BRÜSSZELI NYILATKOZAT A nyelvtanulási motiváció erısítése rendszerszintő és intézményi szintő irányelveken, stratégiákon és jó gyakorlatokon keresztül MOLAN Network for the exchange of information about

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y - KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A konstruktivista oktatás környezete és a Moodle

A konstruktivista oktatás környezete és a Moodle A konstruktivista oktatás környezete és a Moodle Szerzı(k): Bessenyei István, Nyugat-Magyarországi Egyetem, istvanbess@yahoo.de Tóth Zsolt, Közgazdaságtudományi Kar, Nyugat-Magyarországi Egyetem, zstoth75@gmail.com

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Tanulás és tanítás az információs társadalomban

Tanulás és tanítás az információs társadalomban Tanulás és tanítás az információs társadalomban AZ E-LEARNING 2.0 ÉS A KONNEKTIVIZMUS Szerzı: Bessenyei István Budapest, 2007. március-július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

6. A tanár az iskolapadban (Pedagógusok szakmai fejlődése)

6. A tanár az iskolapadban (Pedagógusok szakmai fejlődése) Az intelligens iskola 2. kiadás Barbara MacGilchrist, Kate Myers, Jane Reed Sage Publications ISBN 987-0-7619-4774-5 ISBN 987-1-7619-4775-2 (pbk) Barbara MacGilchrist, Kate Myers és Jane Reed 1997, 2004

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l 1 A konferencia időpontja: 2015. május 6. szerda A konferencia helyszíne

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben