Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam es tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2011/2012-es tanév 2. félévének programterve Tanévnyitó értekezlet Regisztrációs nap Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat Szociális munka szak I. évfolyam Szociális munka szak II. évfolyam Szociális munka szak III. évfolyam Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat Szociális munka szak I. évfolyam Szociális munka szak II. évfolyam Szociális munka szak III. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Szociális munka szak záróvizsga Diplomaátadó ünnepség G y u l a, február 1. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár mb. intézetigazgató 2

3 Tantárgyak Kötelező tantárgyak Gazdálkodás, non profit gazdaságtan II. (Nonprofit gazdaságtan) Terepgyakorlat VI. (Szociális csoportmunka folyamata) Egészségügyi ismeretek VII. (Drogfogyasztók kezelése) Jogi ismeretek VII. (Igazságügyi szociális ismeretek) Jogi ismeretek VI. (Gyermek-és ifjúságvédelem 2.) Idegen nyelv VI. Pszichológia VII. (Pszichopatológia) Pszichológia VIII. (Esetmegbeszélő csoport) Szociális munka XII. (Migránsok a régióban) Szakdolgozati konzultáció 2. Tantárgyi kód TANTÁRGYFELOSZTÁS Szociális munka alapszak es tanév, 2. félév III. évfolyam Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. kód ESMBGN623SN ESMBGN623SL ESMBTG645SN ESMBTG645SL ESMBEI611SN ESMBEI611SL ESMBII611SN ESMBII611SL ESMBJG621SN ESMBID620SN ESMBPS613SN ESMBPS621SN ESMBSM612SN ESMBSK628SN ESMBJG621SL Értékelés Gyj Gyj Gyj Gyj Gyj Tantárgyfelelős/oktató Dr. Lányi Katalin/Dr. Szretykó György Szerencsi Károly/ Tereptanárok Dr. Fleischmann Enikő Dr. Tóth Andrea Lovászné dr. Polyák Katalin 60 0 Bánkútiné Tóth Gizella/ Becsey Gábor/ Liker Zita/Kergyik Éva Rozsnyai Katalin/ ESMBPS613Sl K Dobovári Béla Nistor Katalin: Nappali tagozat ESMBPS621SL Gyj X3csop Takács Tímea:Levelező tagozat Hőhn Ildikó ESMBSM612SL Gyj ESMBSK628SL Gyj Dr. Dankó Miklós/ Konzulensek Választható tantárgy Projektkészítés ESMCPR625SN ESMCPR625SL Gyj Dr. Lányi Katalin ÖSSZESEN

4 Tantárgy neve: Gazdálkodás non profit gazdaságtana II. (Non profit gazdaságtan) Tantárgyi kód nappali tagozat: ESMBGN623SN Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBGN623SL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Lányi Katalin főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Szretykó György dr. habil egyetemi docens Szak (szakirány) Tantárgy Számontagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Szociális munka B Gyj 3 Nappali Szociális munka Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A gazdálkodás, nonprofit gazdaságtan I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Évközben egy zárthelyi dolgozat megírása. Az elégséges érdemjegy megszerzésének feltétele az írásbeli dolgozat 50%-os színtű teljesítése. 3. A kretditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlatijegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A nonprofit kérdéskör értelmezése. A nonprofit szervezetek ideáltípusának nemzetközi kritériumrendszere. A nonprofit szervezetek értelmezése szerepeik és funkcióik alapján. A nonprofit szektor méretét és szerkezetét befolyásoló tényezők. Az USA nonprofit szektorának jellemzői. A nonprofit szektor jellemzői Nagy-Britaniában. A nonprofit szektor jellemzői Németországban. Franciaország nonprofit szektorának jellemzői. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolatrendszere. A hazai nonprofit szektor szervezeti formái. A nonprofit szektor kialakulása és fejlődése Magyarországon. A nonprofit szervezetek gazdálkodását és pénzügyeit érintő jogszabályok, a gazdálkodás alapelvei. Bejelentési, könyvvezetési és beszámolási kötelezettségek. Gazdálkodási szabályzatok. A nonprofit szervezetek pénzkezelése. A pályázati támogatások kezelése és elszámolása. A nonprofit szervezetek adózása. A költségtérítések elszámolása. Adókezelései, adó-befizetési és adatszolgáltatási határidők. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos tudnivalók. Az 1 %-os törvény pénzügyi vonatkozásai. 4

5 Pénzügyi tervezés. Az egészségügyi és szociális nonprofit szervezetek jellemző vonásai. Szociális gazdaság szolidáris gazdaság. Szociális gazdaság a gyakorlatban. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Bartal A.: Nonprofit alapismeretek kézikönyve. Ligatúra Kiadó, Budapest, Csoba J.-Frey M.-G.Fekete É.-Lévai M.-Soltész A.: Szociális gazdaság kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, Kahulits A.: Nonprofit szervezetek pénzügyeinek intézése. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, Ajánlott: A nonprofit szervezetek szerepe a helyi foglalkoztatásban, nemzetközi és hazai modellek, ajánlások. Hálózat a demokráciáért. Budapest, Barry J.-McLeish: Sikeres marketingstratégiák nonprofit szerveztek részére. CONEX Könyvkiadó Kft. Budapest, Bíró E.: Nonprofit szektor analízis. Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon. EMLA Egyesület, Budapest, Bocz J.: Egészségügyi nonprofit szervezetek Magyarországon. KSH., Budapest, Bocz J.: Szociális nonprofit szervezetek Magyarországon. KSH., Budapest, Csizmár G.-Nemoda I.: Hogyan szerezzünk pénzt? Adománygyűjtési, forrásteremtési tanácsok nonprofit szervezeteknek. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, Dinya L.-Farkas F.-Hetesi E.-Veres Z.: Nonbussiness narketing és menedzsment. KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, Hetesi E. (szerk.): A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. JATE PRESS, Szeged, Kuti É.: Hívjuk talán nonprofitnek? Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, Kuti É.: Kinek a pénze? Kinek a döntése? Bevételi források és döntéshozók a nonprofit szektor finanszírozásában. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, Kuti É.-Marschall M. (szerk.): A harmadik szektor. Tanulmányok. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, Nárai M.: Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás szolgáltatás területén. ESÉLY, 2005/ Nonprofit jogi kézikönyv. Alapítványok, egyesületek. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, Nonprofit törvény és a kedvezmények. Adózási, számviteli szabályok, példatár. NOVIRING Kft. Budapest, Pavluska V.: A nonprofit szektor. JPTE FEFI, Pécs, Széman Zs.-Harsányi L.: Halak és hálók. Kapcsolatok a helyi szociálpolitikában. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, Szretykó György (szerk.): A nonprofit szektor és az egészségügyi, szociális szolgáltatások. Comenius Kft, Pécs, Veres Z.: Szolgáltatásmarketing. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest,

6 Tantárgy neve: Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: Terepgyakorlat VI. (Szociális csoportmunka folyamata) ESMBTG645SN ESMBTG645SL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Szerencsi Károly mérnöktanár Szak (szakirány) tagozat megnevezése Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont B Gyj 5 B Gyj 5 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Terepgyakorlat V. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: A gyakorlatok teljesítése és az írásbeli munka elkészítése. Terepnapló a házi dolgozat és a gyakorlati értékelőlap leadási határideje mindkét tagozaton: április A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati osztályzat megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az intézményt, illetve a problématípust a hallgatók választják ki. A terepgyakorlatok célja az eddigieken túl, az elméleti-és gyakorlati ismeretek integrált alkalmazása a terepintézményben. A gyakornok fokozatosan bekapcsolódik a terepintézet működésébe, a tereptanár irányítása mellett konkrét feladatokat végez. Cél, hogy ebben a szemeszterben fokozatosan növekedjen az önállóan végzett munka mennyisége és színvonala. Szükség esetén a tereptanár segít, de törekszik arra, hogy szerepe egyre indirektebbé váljon. Feladat: szociális munkát bemutató esettanulmány készítése. 5. Számonkérés módja: Gyakorlatokon folyó munka folyamatos értékelése és a 7. pontban megadott szempontok szerinti írásbeli dolgozat elkészítése. 6. Irodalom: Kötelező: Aktuális félévre előkészített gyakorlati táblázatban szereplő terepintézmények működéséhez, szolgáltatásaihoz, kliensköréhez, a szociális munka eszközeihez és módszereihez kapcsolódó szakkönyvben, szakfolyóiratban közölt írások, cikkek. Berg, I. K.: Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula Kiadó, Budapest, Hegyesi G. Talyigás K. (szerk.): Általános szociális munka. A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Kozma J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest,

7 Pataki É.: Reflexiók a terepen folyó szociális esetmunkához, az esetmegbeszélések tapasztalatai. Esély, 2002/ Pik K.: A szociális munkások, munkahelyeik és szupervizoraik. Esély, 2001/ Somorjai I. (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Sümegi E. (szerk.): Szociális kézikönyv I-II. Szociális és Családügyi Minisztérium Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Szabó L.: Szociális esetmunka gyakorlata. Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak 5. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szabó L.: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak 2. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szociális Munka Etikai Kódexe. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Jogszabályok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. + terepgyakorlati hely működéséhez kapcsolódó jogszabályok készségszintű ismerete Terepgyakorlat VI. (Szociális estmunka folyamata) III. Évfolyam Nappali, Levelező Tagozat Az intézményt, illetve a problématípust a hallgatók választják ki. A terepgyakorlatok célja az eddigieken túl, az elméleti-és gyakorlati ismeretek integrált alkalmazása a terepintézményben. A gyakornok fokozatosan bekapcsolódik a terepintézet működésébe, a tereptanár irányítása mellett konkrét feladatokat végez. Cél, hogy ebben a szemeszterben fokozatosan növekedjen az önállóan végzett munka mennyisége és színvonala. Szükség esetén a tereptanár segít, de törekszik arra, hogy szerepe egyre indirektebbé váljon. A terepgyakorlat sikeres elvégzése érdekében javasolt a heti értékelésén túl a nagygyakorlat felénél egy átfogó szóbeli visszajelzést, értékelést adni a gyakornoknak. Továbbá a terepnapló vezetése és abban a fontosabb napi munkafolyamatok rögzítése és azok időközönkénti közös megbeszélése, értékelése a tereptanárral. A gyakorlat végén a gyakorlati értékelőlapot a tereptanár és a hallgató közös értékelő konzultáció keretében tölti ki (lásd a mellékelt értékelő lapot a végén a dokumentumnak)! A gyakorlat érvényességének további feltétele: A Szabályzat a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Szociális munka alapszak hallgatói számára terepgyakorlat végzéséhez dokumentumban található feltételeknek megfelelően (www.eki.szie.hu). Feladat: szociális munkát bemutató esettanulmány készítése. Gyakorlatokon folyó szociálismunka vázlatos bemutatása a terepnaplóban és az alábbi megadott szempontok alapján egy írásbeli házi dolgozat elkészítése. 7

8 7. Az esettanulmány írásának szempontjai Tartalmaznia kell: az esetvezetés folyamatát; az alkalmazott technikák leírását, magyarázatát; a segítő érzelmeit, benyomásait. Az esettanulmány írása a problémamegoldó modell lépéseire épül. Felépítése: Hogyan került kapcsolatba az esettel? (mi volt a megkeresés oka?) Az első találkozás leírása: - környezet leírása; - kontaktus felvétele; - a kliens leírása; - az első interjú leírása (a kliens távozása után azonnal). Probléma és célmeghatározás (részletesen leírni, azt is ki, mit vállal). Szerződéskötés (időhatárok, ki mit vállalt, mi történik, ha nem teljesítik?). Az eset lezárása (tudatos folyamat, a klienst is fel kell rá készíteni) - leválás (a kapcsolat új szerződéssel folytatódhat, ha a probléma megkívánja). Értékelés (elkülönítve az objektív történéseket és a segítő érzéseit). A tanulmány során használható technikák? A tanulmány az esetről és a segítőkről, és nem a kliensről szól; - Az interjú adminisztrálása: egyik oldalra a klienssel folytatott beszélgetést; a másikra a beszélgetés során keletkezett érzelmeket, benyomásokat. - Szociális történet (lakáskörülmények, családi történet, a kliens személyes történetegyermekkor, iskolái, munkája, kapcsolatai, stb.). - Genogram; Ecomap; Egyéb technikák. Esettanulmány (vázlat): Az egyes vázlatpontok egy általános szerkezetet biztosítanak, mely a rendszerezett végiggondolást segíti. A hangsúly aszerint tolódhat el, hogy mi a tanulmány célja. Az egyes szakaszok jelentősége változhat, bármelyik el is maradhat. Ki az esettanulmány szerzője, hogy került kapcsolatba a klienssel, milyen intézményben, milyen szerepben? Hogyan került kapcsolatba a kliens a szociális munkással vagy az őt foglalkoztató szervezettel, milyen motivációk alapján, önként jött vagy küldték, mit jelent ez a közös munka szempontjából, milyen dilemmákat vet fel? Mi a hozott" probléma? Mit várt a kliens, amikor jelentkezett, és a közös munka során milyen elvárásai voltak, miből lehetett választani, milyen típusú problémákra felkészült az intézmény, mennyire nyitott a kliens gondjaira? Kik a szereplők a kliens, illetve az intézmény részéről? A szereplők közül ki a kliens és miért ő? A kliens szociokulturális környezete, családi háttere. A kliens saját erőforrásai, saját korábbi próbálkozásai a helyzet megoldására. Kire számíthat a kliens a saját környezetében, és kit hívhat segítségül? Kire számíthat a szociális munkás (team, szupervízor, támogató környezet)? 8

9 Miért pont ahhoz a szociális munkáshoz került (sajátos érdeklődés, korábbi ismeretség, szimpátia, irányítás, ajánlás stb.) és ennek volt-e jelentősége az eset során, volt-e választási lehetőség a kliens és a szociális munkás számára? A közös munka menete, fázisai (elvárások, szerződés, hogyan működött a szerződés a gyakorlatban, milyen nehézségek támadtak, és ki mit tett a legyőzésükre, milyen fordulópontjai, válságai voltak a kapcsolatnak, hogyan lehetett túljutni rajtuk). Mit tett a kliens és környezete, hogy a közös munkát (változást) segítse/megakadályozza, melyek a visszahúzó tényezők, kinek (nem) áll érdekében a változás? Milyen érzelmeket, indulatokat váltott ki az eset a kliensben, a szociális munkásban, és mit kezdtek ezekkel? Lezárult esetről van szó, vagy folyamatban lévőről? (Ez azért is fontos, mert más a rálátásunk egy lezárt ügyre, mint amiben benne vagyunk.) Mennyire érzi vagy érezte magát az ügyben kompetensnek a szociális munkás és miért? Milyen szakemberre volt, vagy lett volna szüksége és mihez? Kapott-e segítséget, kitől, milyet, és ez hogyan érintette a klienssel való kapcsolatát, saját kompetenciáját. Érdemes leírni a kudarcokat, rossz lépéseket is, főleg ha tudjuk, és át merjük gondolni, mit rontottunk el. (Ide tartozik a megérin-tettség, esetleg megsértődés is.) A leírás célja a feldolgozás, elemzés így könnyebben lezárható egy ügy. Ha az eseti munka kapcsán érdekes dokumentumok születtek (levelek, iratok, képek), ezek bemutatása fontos, érdemes mellékletben csatolni a személyiségi jogok figyelembevételével. Az eset szereplőinek nevét, környezetét rögzítéskor úgy kell megváltoztatni, hogy ne legyen felismerhető. Szakirodalmi hivatkozások akkor kellenek, ha valamilyen közismert jelenségre hozunk példát, és a hivatkozás segít az elmélet megértésében. Ha már a munka során utána olvastunk egy jelenségnek, problémának, és ezáltal a kliens esete összevethető általános adatokkal, tapasztalatokkal, akkor érdemes erre kitérni, különösen ha az élmény feldolgozottságát javítja. Az adatok csoportosításakor minden lehetséges összefüggést végig kell gondolni, mert nem az a legfontosabb, hogy egy esetről mindent leírjunk a legapróbb részletekig, hanem hogy rendezzük, feldolgozzuk az eseményeket, jelenségeket, tapasztalatokat. Az esettanulmány szerkesztésekor jól el kell különíteni a konkrét esetről szóló szakaszokat a hivatkozásoktól, az elemzés eredményeitől. Az esettanulmány nem egyszerűen esetismertetés vagy esetleírás, hanem elemzés, tehát tanulmány. Ebben értelmeznünk kell az eseményeket, összevetni adatokat, indokolni, okokat keresni, magyarázni, kérdéseket feltenni stb. A feldolgozás szempontjának is ki kell derülnie, mi volt a célja, és mire jutottunk. Pontosan meg kell határozni, hogy mire használandó az elkészült munka. A dolgozat 6-8 oldal terjedelemben, 12-es nagyságú, Times New Roman típusú betűvel normál sortávolsággal készüljön. A borító a Terepgyakorlati Szabályzatban megadott szempontok alapján készüljön, a tantárgy megnevezése mellett az Esetismertetés alcímet is fel kell tüntetni. A tanulmányban az intézmény bemutatása (lásd pont) maximum 2 oldal terjedelemben jelenjen meg. Gyula, január 20. 9

10 Tantárgy neve: Egészségügyi ismeretek VII. (Drogfogyasztók kezelése) Tantárgyfelelős neve: Dr. Fleischmann Enikő Szak (szakirány) tagozat megnevezése Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBEI611SN ESMBEI611SL Tantárgyfelelős beosztása: adjunktus, drogambulancia vezető, pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont B Gyj 1 B Gyj 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségügyi ism. V. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Mindkét tagozat hallgatói számára a gyakorlaton való aktív részvétel, s beadandó írásbeli dolgozat legalább 60%-os szintű teljesítése. 3. A kretditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Terápiás intervenciók. Állapotfelmérés. Konzultáció. Motivációs interjú. Relapszus prevenció Ártalomcsökkentő módszerek. Alacsonyküszöbű szolgáltatások. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Rácz J. (szerk.): Addiktológia. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, Ajánlott: Demetrovics Zs.-Honti J.-Szemejáncz J.: A szubsztituciós metadon kezelés. Pszichiátria Hungarica, (1) Sineger E. (szerk.): Segítő beavatkozás az addiktológiai betegségekben. (Országos Addiktológiai Intézet Kiskönyvtár sorozat 1.) Országos Addiktológiai Intézet, Budapest,

11 Tantárgy neve: Jogi Ismeretek VII. (Igazságügyi szociális ismeretek) Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Andrea Szak (szakirány) Tantárgy tagozat jellege Ea.+gyak. megnevezése szakonként óraszáma tagozatonként Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBII611SN ESMBII611SL Tantárgyfelelős beosztása: óraadó oktató Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont B Gyj 1 B Gyj 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Jogi ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Év közben egy zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges osztályzat elérése 4. A tantárgy rövid tartalma: A Pártfogó Felügyelői Szolgálat Missziója; A pártfogás jogintézményének történeti előzményei (nemzetközi és hazai visszatekintés), a szervezetrendszer ki-és átalakulása; A pártfogó felügyelők által végzett munka jogszabályi háttere (Btk. Be. Bv.tvr. kapcsolódó rendeletek), definíciók és magyarázatok; A pártfogók eszközrendszere (egyéni esetkezelés, csoportos foglalkozások); A társszervekkel való együttműködés keretei, és fejlesztési lehetőségei, Környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény; Pártfogó felügyelet, Közérdekű munka büntetés végrehajtásának szervezése és ellenőrzése; Utógondozás, börtönpártfogás; Fiatalkorú elkövetők pártfogásának sajátosságai, Az elterelés jogintézménye; A mediációról általában; Közvetítői eljárás a magyar büntetőeljárásban. Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója. A évi LXXX. törvény szerkezeti felépítésének ismertetése és a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott támogatások rendszere. Peren kívüli támogatás formái és igénybevételének feltételei. Peres támogatási formák (polgári eljárásban, büntetőeljárásban) és igénybevételének feltételei. Határon átnyúló tartási ügyekben nyújtott jogi segítségnyújtás. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója. A évi CXXXV. törvény (Ást.) szerkezeti felépítésének ismertetése. Ást. személyi és területi hatálya. Áldozat és sértett fogalma. Alacsony küszöbű áldozatsegítő szolgáltatás, és az áldozati jogok érvényesítése. 11

12 Az áldozatsegítő szolgáltatások bemutatása (azonnali pénzügyi segély, érdekérvényesítés elősegítése, jogi segítségnyújtás). Kárenyhítés, mint áldozatsegítő támogatás ismertetése. A tantárgy betekintést nyújt az Igazságügyi Szolgálaton belül történő pártfogás, mediáció, jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés szakmai tevékenységébe, kiemelve a szociális szolgáltatás jelleget. Bemutatja az eljárás rendjét, a jogintézmények történeti előzményeit. Kitér a társszervekkel folytatott együttműködésre. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről évi XIX. törvény a büntetőeljárásról évi CXXIII. törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről évi Törvényerejű rendelet a büntetések és intézkedések végrehajtásáról. 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy miniszteri rendeletek módosításáról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről. 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól. 1/2006. (I. 6.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól. Előadások anyaga. 12

13 Tantárgy neve: Jogi Ismeretek VI. (Gyermek és ifjúságvédelem 2.) Tantárgyfelelős neve: Lovászné dr. Polyák Katalin Szak (szakirány) Tantárgy tagozat jellege Ea.+gyak. megnevezése szakonként óraszáma tagozatonként Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBJG621SN ESMBJG621SL Tantárgyfelelős beosztása: jogász Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont B Gyj 1 B Gyj 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A jogi ismeretek és a terepgyakorlat tantárgyak eddigi követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Mindkét tagozaton a tantárgyi követelmény teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele:. Gyermekvédelmi témakörökből esettanulmány elkészítése ( oldal terjedelemben és határidőre történő benyújtása.( Részletei az előadáson kerülnek ismertetése.) A gyakorlati órákon történő aktív részvétel. Az esettanulmány benyújtási határideje: május 05. napja ( az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Tanszéken vagy a tantárgyfelelős nevére címezve postai úton.) 4. A tantárgy rövid tartalma: - A gyermekvédelem rövid története. - A gyermekvédelem helye a jogrendben, a gyermek-és ifjúságvédelemre kötelezett szervek. Civil szervezetek a gyermekvédelemben. - A gyermekvédelem nemzetközi és hazai jogi szabályozása. ( Alapfogalmak, Gyermeki jogok a GYVT alapján.) - A gyermekvédelem rendszere. ( Pénzbeli, természetbeni gyermekvédelmi ellátások, alap-és szakellátások, hatósági intézkedések.) - Kompetenciahatárok. - A szülők szerepe a gyermeknevelésben. Szülői felügyelet. - A gyámság. A gyám jogai, kötelezettségei. - A gyermekelhelyezés. - Kapcsolattartás jogi szabályozása. - Örökbefogadás, örökbefogadás felbontása. - Gyermektartásdíj megállapítása, megelőlegezése. - Az állami gondoskodás ( átmeneti és tartós nevelés, gondozási díj, állami gondoskodás felülvizsgálata, megszüntetése, megszűnése.) - Otthonteremtési támogatás tapasztalatai. - Utógondozás, utógondozói ellátás. - Kiskorúak vagyoni ügyei és öröklése. - Prevenció a gyermekvédelemben. 13

14 - Fiatalkorúak pártfogói felügyelete. - Nevelési felügyelet. - Távoltartás intézménye. - Gyámhatóság, bíróság, ügyészség, rendőrség szerepe a gyermekvédelemben. - Bántalmazás, családon belüli erőszak, kiskorú veszélyeztetése, szülői felügyelet megszüntetése, szünetelése, megszűnése. - Kiskorúak végleges külföldre távozása. - A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai, határidők. - A gyermekvédelem finanszírozása. - A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működésének engedélyezése. - Szakemberállomány a gyermekvédelemben. - A gyermekjogi képviselő. - Szociális munka szerepe a gyermekvédelemben, továbbfejlesztési lehetőségek. - Áldozattá válás, szégyenérzet, bizonytalanság, lelki zavarok a szakember szemével. - A gyermekkori és fiatalkori bűnözés megelőzése. - Iskolakerülés, deviáns diák problematikája. - Tényállások a büntetőtörvénykönyvben. - Új utak a gyermekvédelemben. ( tapasztalati szakértő, stb.) - Az Európai Unió gyermekvédelme. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Magyarország Alaptörvénye - A módosított évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről évi CCXI törvény a családok védelméről - A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének előadáson ismertetett rendelkezései. - A módosított 149/1997. ( IX.10. ) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról. Ajánlott: - Család, Gyermek, Ifjúság gyermekvédelmi szakmai folyóirat számai. 14

15 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Pszichológia VII. (Pszichopatógia) Rozsnyai Katalin Dobóvári Béla Ea.+gyak. óraszáma Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBPS613SN ESMBPS613SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: pszichológus Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont B K 3 B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Pszichológia II. és III. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. Az elégséges megszerzésének feltétele az írásbeli dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 3. A tantárgy rövid tartalma: - Bevezetés a klinikai pszichológiába, történeti áttekintés - Pszichopatológiai alapfogalmak - Kényszerbetegség - Stresszhez társuló zavarok - Disszociatív (konverziós) zavarok - Fóbiás rendellenességek - Pánikbetegség - Generalizált szorongás - Hangulatzavarok - Szkizofrénia és egyéb pszichotikus zavarok - Személyiségzavarok - Impulzuskontroll zavarok - Szexuális diszfunkciók - A nemi identitás zavarai - A szexuális preferencia rendellenességei - Táplálkozási zavarok - Alvási rendellenességek - Mentális retardáció - A pszichés fejlődés zavarai - A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai - Pszichoszomatikus zavarok 15

16 4. Számonkérés módja: Kollokvium. 5. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik. 6. Irodalom jegyzék: Kötelező: Huszár Ilona (1998): A pszichiátria vázlata. HIETE, Bp. Ajánlott: Tringer László (1999): A pszichiátria tankönyve. Semmelweis Kiadó, Bp. Comer, Ronald J. (2000): A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Bp. BNO-10 Zsebkönyv. DSM-IV meghatározásokkal (2002): Animula Kiadó, Bp. Füredi János-Németh Attila-Tariska Péter (2001): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, Bp. Németh Attila (2003) Pszichiátria másképp. Medicina, Bp. 16

17 Tantárgy neve: Pszichológia VIII. (Esetmegbeszélő csoport) Tantárgyfelelős neve (nappali): Nistor Katalin Tantárgyfelelős neve (levelező): Takács Tímea Szak (szakirány) Tantárgy tagozat jellege Ea.+gyak. megnevezése szakonként óraszáma tagozatonként Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBPS621SN ESMBPS621SL Tantárgyfelelős beosztása: Pszichológus Összes óraszám Számonkérés módja óraadó oktató Kreditpont B Gyj 1 B 10 (x3 csop) 30 Gyj 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia IV. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: -A csoporton történő esetek ismertetése -Aktív részvétel -A csoportmunkában való szakszerű közreműködés 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A szakmai képzettséghez, szakmai szerep segítéséhez, hitelességéhez szükséges az esetmegbeszélő csoport. A rendszeres klienskapcsolatból származó felgyülemlett emóciók, elakadások, problémamegoldások segítése alapvető fontosságú a csoportmunka révén. Az esetmegbeszélő csoport történeti gyökerei Az esetmegbeszélő csoport fogalma Az esetmegbeszélő csoport formái, funkciói Az esetmegbeszélő csoport szerepe a személyiségfejlesztésben Esetmegbeszélés a gyakorlatban 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: Kötelező Bálint, M. : Az orvos, a betege és a betegség, Animula, Budapest, Rudas, J. : Delfi örökösei. Új mandátum, Budapest, Szőnyi, G. : Csoportok és csoportozók, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Luban- Plozza B., Dickhaut, H.H. : A Bálint csoport gyakorlati kérdései, Medicina, Budapest

18 Releváns szakmai honlapok: - - A lelki egészség megelőzése, létrehozása; a pszichiátriával, pszichoterápiával, pszichoanalízissel kapcsolatos informatív honlap. - Magyar Pszichiátriai Társaság Honlapja - Pszichológiai témájú ismeretterjesztő írások, kutatások 18

19 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Szociális munka XII. (Migránsok a régióban) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Hőhn Ildikó Ea.+gyak. óraszáma Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBSM612SN ESMBSM612SL Tantárgyfelelős beosztása: ellátottjogi képviselő Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont B Gyj 2 B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociális munka elmélete című tantárgy követelményeinek teljesítése 2. A félév érvényességének feltétele: Legalább elégséges eredmény megszerzése. A zárthelyi dolgozat során 60%-os eredmény elérése. A zárthelyi dolgozat kérdései az alább felsorolt témakörökhöz kapcsolódnak. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - Migrációhoz kapcsolódó alapfogalmak, migráció és a menekültügy kapcsolata. - A menekültügy kialakulása Magyarországon a rendszerváltás után. - A menekültügy ellátórendszerének kialakulása,menedékjogi alapfogalmak, - menekültügyi eljárás. Szociális munka menekültekkel: - A menekülttábor, mint szociális ellátó intézmény. - A menekültekkel végzett szociális munka speciális nehézségei: nyelv, kulturális szokások, étkezési szokások, munkaszokások, ünnepek. - A menekültek speciális csoportjai: nők, gyermekek, megkínzottak. - A PTSD (poszttraumás stresszindróma ), fogalma, tünetei, a gyógyulás lehetőségi. - A szociális munkás feladatai a PTSD felismerésében és gyógyításában. - Menekültek és társadalmi integráció, civilek a menekültügyben 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: Kötelező: - Sik Endre (szerk.) A migráció szociológiája. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, és Szabó Lajos: Szociális esetmunka gyakorlata. Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak 5. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak 2. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest,

20 - Szász Anna: A Magyar Helsinki Bizottság, Esély, 2001/5 - Tánczos Éva (szerk.) Szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. Semmelweis Kiadó, Budapest, , Ajánlott: - Fábián Zoltán (1998): Vélemények a cigányokról és az idegenellenesség Magyarországon. Mindkettő in: Sík Endre és Tóth Judit szerk: Idegenek Magyarországon. MTA PTI, 1998, , Hárs Ágnes (2001): Népességmozgások Magyarországon a XXI. század küszöbén. - Herman, J. L: Taruma és gyógyulás. Háttér Kiadó Kávé Kiadó NANE Egyesület, Budapest, Mindkettő in: Migráció és Európai Unió. Lukács Éva és Király Miklós szerk. Bp.: Szociális és Családügyi Minisztérium, 2001, www. bmbah.hu,

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 25/1. oldal 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre 1 TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont Sorozatszerkesztő Kabai Imre Készült a ROP 3.3.1. pályázat keretein belül A könyv megjelenését támogatta a Zsigmond Király Főiskola

Részletesebben

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26.

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26. 1 2 3 A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai adjunktus a Kari Média

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás 1/78 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Utógondozói ellátás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben